Page 1

1

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 10 ˜±‰«¬, 2014, Œ¸±˜¬ı±1

SêœÎ¬ˇ±

13

..............................................................................................................................................................................................................

¤ø√Úœ˚˛± Œ1—øfl¡„√√1 ˙œ¯∏«¶ö±ÚÓ¬ ¬Û≈Ú1 Œfl¡±˝√√˘œ Î≈¬¬ı±˝◊√, 9 ˜±‰«¬ – ¤øÂ√˚˛± fl¡±¬Û1 ¸˜±ø51 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ’±øÊ√ Œ‚±¯∏̱ fl¡1± ’±˝◊√ ø‰¬ ø‰¬ ¤ø√Úœ˚˛± Œ1—øfl¡„√√Ó¬ ˆ¬±1Ó¬1 ø¬ı1±È¬ Œfl¡±˝√√˘œÀ˚˛ ¬Û≈Ú1 Œ¬ıȬƒ√À˜Ú1 ˙œ¯∏«¶ö±Ú √‡˘ fl¡ø1ÀÂ√º ¤øÂ√˚˛± fl¡±¬Û1 ’±·ÀÓ¬ Œfl¡±˝√˘œ Œ1—øfl¡„√√1 ˙œ¯∏«¶ö±ÚÓ¬ Ôfl¡± √øé¬Ì ’±øÙˬfl¡±1 Œ¬ıȬÂ√ƒÀ˜Ú ¤ø¬ı øά øˆ¬ø˘˚˛±Â«√Ó¬Õfl¡ 2 ¬Û˝◊√∞I◊Ó¬ ø¬ÛÂ√ ¬Ûø1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¶ö±ÚÓ¬ ’±øÂ√˘º øfl¡c ¤øÂ√˚˛± fl¡±¬ÛÓ¬ Œfl¡±˝√√˘œÀ˚˛ 189 1±Ú ¸—¢∂˝√ fl¡ø1 Ó¬Ô± ¬ı±—˘±À√˙1 ø¬ı1n∏ÀX 136 1±ÀÚÀ1 12Ȭ±Õfl¡ Œ1øȬ— ¬Û˝◊√∞I◊ ˘±ˆ¬ fl¡ø1

øˆ¬ø˘˚˛±Â«√Ó¬Õfl¡ 9 ¬Û˝◊√∞I◊Ó¬ ’±·¬ı±øϬˇ Œ1—øfl¡„√√1 õ∂Ô˜ ¶ö±Ú ˘±ˆ¬ fl¡ø1À˘º ˙Ó¬fl¡œ˚˛ ˝◊√øÚ—Â√ÀȬ±1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ Œfl¡±˝√√˘œÀ˚˛ Œfl¡ø1˚˛±1 Œ|ᬠ886 ¬Û˝◊√∞I◊ ˘±ˆ¬ fl¡À1 ˚ø√› ¿˘—fl¡±1 ø¬ı1n∏ÀX 48 1±Ú fl¡1±Ó¬ 881 ¬Û˝◊√∞I◊Ó¬ Ô˜øfl¡ 1˚˛º ˝◊√˚˛±1 ’±·ÀÓ¬ øÚά◊Ê√œÀ˘G1 ø¬ı1n∏ÀX Œ˚±ª± Ê√±Ú≈ª±1œ ˜±˝√√1 ˙‘—‡˘±Ó¬ Œfl¡±˝√√˘œ ¤ø√Úœ˚˛± Œ1—øfl¡„√√1 ˙œ¯∏«¶ö±ÚÓ¬ ’±øÂ√˘º ˆ¬±1Ó¬1 ø˙‡1 Ò±ª±ÀÚ øÓ¬øÚȬ± ¶ö±Ú ’±·¬ı±øϬˇ ’©Ü˜ ’±1n∏ Œ1±ø˝√√Ó¬ ˙˜«±˝◊√ ¤È¬± ¶ö±Ú ’±&ª±˝◊√ 22 ¸—‡…fl¡ ¶ö±ÚÓ¬

ά◊¬ÛڜӬ ∆˝√√ÀÂ√º 1¬ıœf Ê√±À√Ê√±˝◊√ 12Ȭ± ¶ö±Ú ’±·¬ı±øϬˇ 50 ¸—‡…fl¡ ¶ö±ÚÓ¬ ά◊¬ÛڜӬ ∆˝√√ÀÂ√º ¬ıø˘„√√1 ø˙Ó¬±ÚÓ¬ 1¬ıœf Ê√±À√Ê√± ’±1n∏ ’±1 ’øù´ÀÚ ˙œ¯∏«1 20Ȭ± ¶ö±Ú1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ¶ö±Ú ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√º Ê√±À√Ê√±˝◊√ ¤øÂ√˚˛± fl¡±¬ÛÓ¬ 7Ȭ± ά◊˝◊√Àfl¡È¬ √‡À˘À1 ¬Û=˜ ¶ö±Ú ’±1n∏ ’øù´ÀÚ 9Ȭ± ά◊˝◊√Àfl¡ÀȬÀ1 ‰¬Ó≈¬«√˙ ¶ö±Ú ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√º √˘œ˚˛ Œ1—øfl¡„√√Ó¬ ¤øÂ√˚˛± fl¡±¬Û1 Œ‰¬ø•Û˚˛Ú ¿˘—fl¡±Ó¬Õfl¡ ˜±S ¤È¬± ¬Û˝◊√∞I◊1 ¬ı…ªÒ±ÚÓ¬ ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¶ö±ÚÓ¬ ¬ıøÓ«¬ ’±ÀÂ√º ’À©Ü™ø˘˚˛±˝◊√ ˙œ¯∏«¶ö±Ú ’é¬Ó¬ 1±ø‡ÀÂ√º

‰¬±¬Û ¸‘ø©Ü fl¡1±Ó¬ ¬ı…Ô« ˝√√í˘ ¬ı˘±1 – ø˜Â√¬ı±˝√√ ˜œ1¬Û≈1, 9 ˜±‰«¬ – ¤øÂ√˚˛± fl¡±¬Û1 Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ ¿˘—fl¡±1 ø¬ı1n∏ÀX ¬Û1±ô¶ Œ˝√√±ª±1 ¬ı±À¬ı ¬Û±øfl¡ô¶±Úœ ’øÒÚ±˚˛fl¡ ø˜Â√¬ı±˝√√-ά◊˘ ˝√√Àfl¡ √˘1 ¬ı˘±1¸fl¡˘fl¡ Ê√·1œ˚˛± fl¡ø1ÀÂ√º ’øÒÚ±˚˛fl¡·1±fl¡œ1 ˜ÀÓ¬ fl¡±ø˘1 Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ ¬ı˘±1¸fl¡À˘ ¿˘—fl¡±Ú Œ¬ıȃ¬Â√À˜Ú1 ›¬Û1Ó¬ ‰¬±¬Û ¸‘ø©Ü fl¡1±Ó¬ ¬ı…Ô« ˝√√í˘º ë¤ÀÚÒ1Ì1 Œ˜‰¬Ó¬ ’±˜±fl¡ õ∂À˚˛±Ê√Ú ’±øÂ√˘ ’±·Ó¬œ˚˛± ά◊˝◊√Àfl¡È¬1, øfl¡c Œ¸˚˛± ’±ø˜ ˘±ˆ¬ Úfl¡ø1À˘“±º Â√˚˛œ√ ’±Ê√˜À˘ ’±˜±fl¡ ¸≈µ1 Œ¬ıËfl¡ ÔË≈ ø√øÂ√˘º

ªã« ˝◊√Úάí1 Œ‰¬ø•Û˚˛Úøù´¬Û1 ŒÂ√ø˜Ó¬ Ùˬ±ÀÂ√1-õ∂±˝◊√‰¬, Œfl¡•ÛÀª˘

ø√˙1 ¬Û1± Œfl¡±ÀÚ±Ò1Ì1 ¸˝√√À˚±· ’±ø˜ ˘±ˆ¬ Úfl¡ø1À˘“±º Œfl¡±ÀÚ± ¬ı˘±À1˝◊√ ‰¬±¬Û ¸‘ø©Ü fl¡1±Ó¬ ¸é¬˜ ŒÚ±À˝√√±ª±Ó¬ ¿˘—fl¡±1 ¬ı±À¬ı 1±Ú ’Ú≈¸1Ì fl¡1±Ó¬ ¸˝√√Ê√ ∆˝√√ ¬Ûø1˘ºí ˙øÚ¬ı±À1 ¿˘—fl¡±1 ˝√√±Ó¬Ó¬ 5 ά◊˝◊√Àfl¡È¬Ó¬ ¬Û1±ô¶ Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ø˜Â√¬ı±À˝√√ fl¡˚˛ ¤˝◊√√À1º ë’±ø˜ ά◊˝◊√Àfl¡È¬Ó¬ ¬ı˘ fl¡1±1 õ∂À˚˛±Ê√Ú ’±øÂ√˘º ¤˝◊√‡Ú ’±øÂ√˘ ˜Lö1 ø¬ÛȬ‰ƒ¬√º ’±ø˜ ¸øͬfl¡ˆ¬±Àª ¬ıø˘— fl¡1±1 õ∂À˚˛±Ê√Ú ’±øÂ√˘ øfl¡c ’±˜±1 ¬¬ı˘±11 Œ˘—Ô ¬ıø˘„√√ÀÓ¬± ˚≈øȬ ¬ıg±1 õ∂À˚˛±Ê√Úº øfl¡c ’±ÚÀȬ± ’±øÂ√˘ ù´È«¬ºíñ ø˜Â√¬ı±À˝√√ fl¡˚˛ ¤˝◊√√À1º

Â√±—·±fl¡±1±1 Œ˚±·… ø¬ıfl¡ä ˝√√í¬ı øÔø1˜±ÀÚ – Œ˜øÔά◊Ê√ ˜œ1¬Û≈ 1 , 9 ˜±‰«¬ – ¬Û±øfl¡ô¶±Ú1 ø¬ı1n∏ÀX ¤øÂ√˚˛± fl¡±¬Û1 Ù¬±˝◊√ ÀÚ˘Ó¬ Œ˜‰¬ ø¬ıÊ√˚˛œ ˙Ó¬fl¡œ˚˛ ˝◊√ øÚ—Â√ Œ‡˘± ¿˘—fl¡±Ú ’íÀ¬ÛÚ±1 ˘±ø˝√√1n∏ øÔø1˜±ÀÚfl¡ ά◊2‰¬ õ∂˙—¸± fl¡ø1ÀÂ√ √˘ÀȬ±1 ’øÒÚ±˚˛fl¡ ¤À?À˘± Œ˜øÔά◊ÀÊ√º ˚≈ª øSêÀfl¡È¬±1Ê√Úfl¡ ’øˆ¬: øSêÀfl¡È¬±1 fl≈¡˜±1 Â√±—·±fl¡±1±1 Œ˚±·… ø¬ıfl¡ä ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬ø˝√√Ó¬ fl¡À1 Œ˜øÔά◊ÀÊ√º ˙œ¯∏«Sê˜ ’Ô¬ı± ø˜Î¬˘ ’Ϋ¬±1 ˚íÀÓ¬˝◊√ ¬Ûøͬ›ª± Ú˝√√›fl¡ øfl¡˚˛, ŒÓ¬›“

¤ÀÚ ¤Ê√Ú Œ‡˘≈Õª, ø˚ ¸≈ø¬ıÒ± ’Ú≈¸ø1 ¸fl¡À˘± ¶ö±ÚÀÓ¬ 1±Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ŒÓ¬›“ ’±˜±1 ¬ı±À¬ı ά◊M√ ˜ ’±øª¶®±1ºíñ ¬Û±øfl¡ô¶±Ú1 ø¬ı1n∏ÀX 101 1±Ú fl¡ø1 √˘fl¡ ø¬ıÊ√˚˛ ø√˚˛± øÔø1˜±ÀÚ1 ¸µˆ¬«Ó¬ Œ˜øÔά◊ÀÊ√ fl¡˚˛ ¤˝◊√ √À1º ëÂ√±—·±fl¡±1± ’±1n∏ Ê√˚˛±ªÒ«ÀÚ1 ’ª¸11 ¬ø¬ÛÂ√Ó¬ øÔø1˜±ÀÚ ’±1n∏ ‰¬øµ˜±˘ ˝√√í˘ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 √±ø˚˛Q ‰¬y±ø˘¬ı ¬Û1± øSêÀfl¡È¬±1º ’ªÀ˙… ’øˆ¬: øSêÀfl¡È¬±1 ≈√Ê√Ú1 ¶ö±Ú

¬Û”1Ì fl¡1±ÀȬ± ¸˝√√Ê√ Ú˝√√˚˛º øfl¡c ˚≈ª øSêÀfl¡È¬±1 ≈√Ê√ÀÚ Œ¸˝◊√ ¬ÛÀÔÀ1˝◊√ ·øÓ¬ fl¡ø1ÀÂ√º ˜˝◊√ ¸•Û”Ì« øÚø(Ó¬ Œ˚ ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ √±ø˚˛Q ¸≈µ1ˆ¬±Àª ¬Û±˘Ú fl¡ø1¬ıºí Œ˜øÔά◊ÀÊ√ fl¡˚˛º ά◊À~‡… Œ˚ ’±‚±Ó¬1 ¬ı±À¬ı ¤øÂ√˚˛± fl¡±¬ÛÓ¬ Œ‡ø˘¬ı ŒÚ±ª±1± ø√˘Â√±Ú1 ¶ö±ÚÓ¬ øÔø1˜±ÀÚ˝◊√ Œ‡˘±1 ¸≈ø¬ıÒ± ˘±ˆ¬ fl¡ø1øÂ√˘º ¿˘—fl¡±1 ’øÒÚ±˚˛fl¡Ê√Ú1 ˜ÀÓ¬ øÔø1˜±ÀÚ˝◊√ ø˚Àfl¡±ÀÚ± ¶ö±ÚÀÓ¬˝◊√ 1±Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º

Ê√˘g1Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√±Ù¬ ˜±1±ÔÚÓ¬ ˆ¬±· ∆˘ÀÂ√ ά◊1ôL ø˙‡ ø˜˘ƒ‡± ø¸À„√√

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

±1±¬Û투±, ˘œ Ú± ˝◊√øG˚˛±Ú Œª˘ƒÂ√1 Ó‘¬Ó¬œ˚˛ 1±Î¬◊GÓ¬

˝◊√ øG˚˛±Ú Œª˘Â√, 9 ˜±‰«¬ – 1±øÂ√˚˛±Ú ŒÈ¬øÚÂ√ Ó¬±1fl¡± ˜±ø1˚˛± Â√±1±¬Û투± ˝◊√ øG˚˛±Ú Œª˘Â√ ø‡Ó¬±¬Û ’é¬Ó¬ 1‡±1 ˚“≈Ê√Ó¬ ’±1n∏ ¤À‡±Ê√ ’±·¬ı±øϬˇ˘º ˙øÚ¬ı±11 ¤‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ Â√±1±¬Û투±˝◊√ Ê≈√ø˘˚˛± Ê√ÀÊ«√Â√fl¡ 6-1, 6-4 ¬ı…ªÒ±ÚÓ¬ ¬Û1±ô¶ fl¡ø1 Ó‘¬Ó¬œ˚˛ 1±Î¬◊GÓ¬ õ∂Àª˙ fl¡ø1ÀÂ√º ‰¬Ó≈¬Ô« ¬ı±Â√øÚ1 Â√±1±¬Û투±fl¡ ¬ı±Â√øÚø¬ı˝√√œÚ Ê√±˜«±Ú Ó¬±1fl¡±·1±fl¡œfl¡ ¬Û1±ô¶ fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ¸˜˚˛ ˘˚˛ ˜±S 66 ø˜øÚȬº Ó‘¬Ó¬œ˚˛ 1±Î¬◊GÓ¬ Â√±1±¬Û투±1 ¸ij≈‡œÚ ˝√√í¬ı ˝◊√ Ȭ±˘œ1 Œfl¡±ª±ø˘Ù¬±˚˛±1 fl¡±ø˜˘± øÊ√˚˛ø·«1 ø¬ı1n∏ÀXº fl¡±ø˜˘±˝◊√ ø¡ZÓ¬œ˚˛ 1±Î¬◊G1 ¤‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1 25 ¸—‡…fl¡ ¬ı±Â√øÚ1 Â√í1±Ú± øSêø©Ü˚˛±fl¡º ¬ı…ªÒ±Ú ’±øÂ√˘ 7-6 [7˚3], 6-3º ˝◊√ Ù¬±À˘ ˙œ¯∏« ¬ı±Â√øÚ1 ˘œ Ú±› ˝◊√ øG˚˛±Ú Œª˘Â√1 Ó‘¬Ó¬œ˚˛ 1±Î¬◊GÓ¬ õ∂Àª˙ fl¡ø1ÀÂ√º ˙øÚ¬ı±11 ¤‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ ‰¬œÚ1 Ó¬±1fl¡±·1±fl¡œÀ˚˛ 6-1, 7-5 ¬ı…ªÒ±ÚÓ¬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1 ŒÁ¡— Ê√œfl¡º Ó‘¬Ó¬œ˚˛ 1±Î¬◊GÓ¬ ˘œ Ú±1 õ∂øÓ¬¡ZiZœ ˝√√í¬ı Œ‰¬fl¡ ·Ì1±Ê√…1 Œfl¡1íø˘Ú± øõ≠Â√fl¡íˆ¬±º ŒÓ¬›“ 7-5, 6-2 ¬ı…ªÒ±ÚÓ¬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1 flv¡±1± Ê√±fl¡íÛ˘ˆ¬±fl¡º 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

Â√±øÚ˚˛±-fl¡±1± Œfl¡±ª±È«¬±1Ó¬

˝◊√øG˚˛±Ú Œª˘ƒÂ√1 Ó‘¬Ó¬œ˚˛ 1±Î¬◊GÓ¬ ڱά±˘, ˜±À1, ŒÙ¬Î¬±1±1

˝◊√ øG˚˛±Ú Œª˘Â√, 9 ˜±‰«¬ – ø‡Ó¬±¬Û ’é¬Ó¬ 1‡±1 ˚≈“Ê√Ó¬ ’ªÓ¬œÌ« Œ˝√√±ª± ø¬ıù´1 1 Ú— ¶ö±Ú1 ŒÈ¬øÚÂ√ Ó¬±1fl¡± 1±ÀÙ¬˘ ڱά±À˘ fl¡©Üfl¡1 Ê√À˚˛À1 ˝◊√ øG˚˛±Ú Œª˘Â√1 Ó‘¬Ó¬œ˚˛ 1±Î¬◊GÓ¬ õ∂Àª˙ fl¡ø1ÀÂ√º ø¡ZÓ¬œ˚˛ 1±Î¬◊G1 ¤‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ Œ¶ÛøÚ˚˛±Î«¬Ê√ÀÚ 2-6, 6-4, 7-5 ¬ı…ªÒ±ÚÓ¬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1 Œ‰¬fl¡ ·Ì1±Ê√…1 ˙øMê√˙±˘œ õ∂øÓ¬¡ZiZœ 1±Àάfl¡ Œ©Ü¬Û±ÀÚfl¡fl¡º ά◊˝◊√ •§˘Î¬Ú Œ‰¬ø•Û˚˛Ú ¤Gœ ˜±À1› fl¡©Üfl¡1 Ê√˚˛1 ’ôLÓ¬ Ó‘¬Ó¬œ˚˛ 1±Î¬◊GÓ¬ õ∂Àª˙ fl¡ø1ÀÂ√º ˜±À1˝◊√ ¬Û1±ô¶ fl¡À1 ’±Ú ¤Ê√Ú Œ‰¬fl¡ Œ‡˘≈Õª

Œfl¡•ÛÀª˘-¬ı˱ά◊Ú Œ¬Û±À˘G, 9 ˜±‰«¬ – ø¬ıù´ ’±1n∏ ’ø˘ø•Ûfl¡1¬ 100 ø˜È¬±1 Œ‰¬ø•Û˚˛Ú Œù´˘œ-’±Ú Ùˬ±ÀÂ√1 õ∂±˝◊√‰¬ Œ¬Û±À˘GÓ¬ ‰¬ø˘ Ôfl¡± ªã« ˝◊√Úάí1 Œ‰¬ø•Û˚˛Úøù´¬Û1 ˜ø˝√√˘±1 60 ø¶x∞I◊1 ŒÂ√ø˜ Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ õ∂Àª˙ fl¡ø1Àº Ó¬±1fl¡± ø¶x∞I◊±1·1±fl¡œÀ˚˛ 7.12 ŒÂ√Àfl¡GÓ¬ ˘é¬… ’øÓ¬Sê˜ fl¡1±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ø¬ıËøȬÂ√ Ó¬±1fl¡± ˝√√±ø1·±Ú-¸”ÀȬ 7.20 ŒÂ√Àfl¡GÓ¬ ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¶ö±Ú ˘±ˆ¬ fl¡À1º Ùˬ±ÀÂ√1 õ∂±˝◊√À‰¬ ŒÂ√ø˜Ó¬ õ∂øÓ¬¡ZøiZÓ¬± fl¡ø1¬ı Ê√±˜±˝◊√fl¡±À1 Œˆ¬1íøÚfl¡± Œfl¡•ÛÀª˘-¬ı˱ά◊Ú1 ∆¸ÀÓ¬º ¬ı˱ά◊ÀÚ ˘é¬… ¶Û˙« fl¡À1 7.22 ŒÂ√Àfl¡GÓ¬º

˘≈fl¡±Â√ 1Â≈√˘fl¡º ¬ı…ªÒ±Ú ’±øÂ√˘ 4-6, 6-3, 6-2º ˝◊√ Ù¬±À˘ ‰¬±ø1¬ı±11 ˝◊√ øG˚˛±Ú Œª˘Â√ Œ‰¬ø•Û˚˛Ú 1íÊ√±1 ŒÙ¬Î¬±1±1 ’±1n∏ ¤Àfl¡ Œ√˙À1 Ó¬±1fl¡± Ó¬Ô± ’À©Ü™ø˘˚˛±Ú ’íÀ¬ÛÚ Œ©ÜøÚÂ√˘±Â√ ª±›ø1—fl¡±› Ó‘¬Ó¬œ˚˛ 1±Î¬◊GÓ¬ õ∂Àª˙ fl¡ø1ÀÂ√º ŒÙ¬Î¬±1±À1 Ùˬ±k1 ¬Û˘Œ˝√√Ú1œ Œ˜øÔά◊fl¡ 6-2, 7-6, [7˚5] ¬ı…ªÒ±ÚÓ¬ ¬Û1±ô¶ fl¡1±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ¬ı±Â√øÚ1 ª±›ø1—fl¡±˝◊√ 6-3, 7-5 ¬ı…ªÒ±ÚÓ¬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1 SêÀªøÂ√˚˛±1 ˝◊√ˆ¬í fl¡±À˘«±øˆ¬fl¡fl¡º

˝◊√ øG˚˛±Ú Œª˘Â√, 9 ˜±‰«¬ – ¬Û=˜ ¬ı±Â√øÚ1 Â√±øÚ˚˛± ø˜Ê«√± ’±1n∏ fl¡±1± Œ¬ıvfl¡ άø¬ıvά◊ øȬ ¤ ¬Û±ø1¬ı±Â√ ’íÀ¬ÛÚ1 ά±¬ı˘ƒÂ√1 Œfl¡±ª±È¬«±1 Ù¬±˝◊√ ÀÚ˘Ó¬ õ∂Àª˙ fl¡ø1ÀÂ√º 1Àfl¡±Àª˘ fl¡¬ÛÂ√ Ê√ÚÂ√ ’±1n∏ ¤ø¬ıÀ·˝◊√ ˘ ø¶ÛÀ˚˛Â«√1 ø¬ı1n∏ÀX ˝◊√ ÀG±-øÊ√•§±¬ıíÀªÚ ˚≈øȬÀȬ± Ê√˚˛œ ˝√√˚˛ Œ¬Û±Ú¬ÛȬœ˚˛± ŒÂ√ȬӬº Â√±øÚ˚˛±-Œ¬ıvÀfl¡ ’±À˜ø1fl¡±1 ¬ı±Â√øÚø¬ı˝√√œÚ ˚≈øȬÀȬ±fl¡ ¬Û1±ô¶ fl¡À1 6-3, 6-4 ŒÂ√ȬӬº

¤øÂ√˚˛±Ú Ê≈√øÚ˚˛1 Œª˝◊√Ȭø˘Ùƒ¬øȬ—

˜œ1±¬ı±˝◊√1 3Ȭ± 1+¬Û

˝◊√øG˚˛±Ú Œª˘ƒÂ√Ó¬ 1±Àάfl¡ Œ©Ü¬Û±ÀÚfl¡1 ø¬ı1n∏ÀX ø¬ıÊ√˚˛1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ά◊~±¸ õ∂√˙«Ú Œ¶ÛøÚ˚˛±Î«¬ 1±ÀÙ¬˘ ڱά±˘1

ÚÓ≈¬Ú ø√~œ, 9 ˜±‰«¬ – ¤øÂ√˚˛±Ú Ê≈√øÚ˚˛1 Œª˝◊√ Ȭø˘Ù¬øȬ— Œ‰¬ø•Û˚˛Úøù´¬ÛÓ¬ ˆ¬±1ÀÓ¬ ˜œ1±¬ı±˝◊√ ‰¬±Ú≈1 ¬Û√Àfl¡À1 ¸≈µ1 ’±1yøÌ ‚Ȭ±˝◊√ ÀÂ√º Œ√›¬ı±À1 ˜ø˝√√˘±1 48 Œfl¡øÊ√ ˙±‡± ŒÂ√˝◊√ ‡˜ ˜œ1±¬ı±˝◊√ ‰¬±Ú≈Àª Ô±˝◊√ À˘GÓ¬ ‰¬ø˘ Ôfl¡± Œ‰¬ø•Û˚˛Úøù´¬ÛÓ¬ 3Ȭ±Õfl¡ 1+¬Û1 ¬Û√fl¡ ’Ê«√Ú fl¡À1º ŒÓ¬›“ Œ¶ßȬÂ√Ó¬ 75 Œfl¡øÊ√, flv¡œÚÓ¬ 93 Œfl¡øÊ√ ’±1n∏ Ê√±fl«¡Ó¬ 168 Œfl¡øÊ√ ά◊ÀM√√±˘Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√˚˛º ˝◊√ Ù¬±À˘ ¬Û≈1n∏¯∏1 56 Œfl¡øÊ√ ˙±‡±Ó¬ ’¬Û”¬ı« Œ‰¬øÓ¬˚˛±˝◊√ 233 Œfl¡øÊ√ [Œ¶ßȬÂ√Ó¬ 105, flv¡œÚ ’±1n∏ Ê√±fl«¡Ó¬ 128 Œfl¡øÊ√] ά◊ÀM√√±˘Ú fl¡ø1 ¯∏ᬠ¶ö±ÚÀ˝√√ ˘±ˆ¬ fl¡À1º

ø¬ı˘±¸œ¬Û±1± øά ¤Â√ ¤ øSêÀfl¡È¬ ˘œ· – ŒÙˬk flv¡±¬ıfl¡ ˝√√1n∏ª±˝◊√ √ŒÊ√…±øÓ¬ ¸—‚ ‰”¬Î¬ˇ±ôL ø¬ıÊ√˚˛œ õ∂øÓ¬øÚøÒ, ø¬ı˘±¸œ¬Û±1±, 9 ˜±‰«¬ – ø¬ı˘±¸œ¬Û±1± øÊ√˘± SêœÎ¬ˇ± ¸Lö±1 [øά ¤Â√ ¤] ά◊À√…±·Ó¬ ’±À˚˛±øÊ√Ó¬ øSêÀfl¡È¬ ˘œ·1 ’±øÊ√ ‰”¬Î¬ˇ±ôL Œ‡˘Ó¬ ŒÊ√…±øÓ¬ ¸—‚˝◊√ ŒÙˬk flv¡±¬ıfl¡ 85 1±ÚÓ¬ ¬Û1±ô¶ fl¡ø1 ‰”¬Î¬ˇ±ôL ø¬ıÊ√˚˛œ1 ¸ij±Ú ’Ê«√Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√˚˛º ˜≈ͬ 22Ȭ± √À˘ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡1± ˘œ·‡Ú 19 Ê√±Ú≈ª±1œ1 ¬Û1±

’Ú≈øá¬Ó¬ ∆˝√√ ’±ø˝√√øÂ√˘º Œ1±fl¡±‡±Ó¬± ά◊2‰¬Ó¬1 ˜±Ò…ø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛1 Œ‡˘¬ÛÔ±1Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ Œ˝√√±ª± ˘œ·1 ’±øÊ√ ‰”¬Î¬ˇ±ôL Œ‡˘Ó¬ ŒÊ√…±øÓ¬¸—‚˝◊√ õ∂ÔÀ˜ Œ¬ıȬ Òø1 øÚø√«©Ü 40 ’투±1Ó¬ 5 ά◊˝◊√Àfl¡È¬1 ø¬ıøÚ˜˚˛Ó¬ 241 1±Ú ¸—¢∂˝√ fl¡ø1øÂ√˘º ˝◊√˚˛±1 õ∂Ó≈¬…M√√1Ó¬ ŒÙˬk flv¡±À¬ı 34 ’투±1Ó¬ ’±È¬±˝◊√Àfl¡˝◊√Ȭ± ά◊˝◊√Àfl¡È¬ Œ˝√√1n∏ª±˝◊√

˜±S 156 1±Ú ¸—¢∂˝√√ fl¡À1º ø¬ıÊ√˚˛œ √˘1 ∆˝√√ ’øˆ¬øÊ√» ¬ı1fl¡ø˘Ó¬±˝◊√ 59 ’±1n∏ √œ¬Û±—fl¡1 Ú±ÀÔ 48 1±Ú1 ¬ı1„√√øÌ ’±·¬ıϬˇ±˚˛º ˝◊√ ˚˛±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ø¬ı˚˛ø˘ 5 ¬ıÊ√±Ó¬ øά ¤Â√ ¤1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ 1ø¬ı˚˛±˘ UÀÂ√˝◊√ Ú1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬QÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¬ı“Ȭ± ø¬ıÓ¬1Ìœ ¸ˆ¬±Ó¬ ø¬ıø˙©Ü ø˙鬱ø¬ı√ ø˝√√1Ì… fl≈¡˜±1 Ú±Ô, ¸˜±Ê√fl¡˜«œ ’À˙±fl¡ ø¸—˝√√œ,

Ò≈¬ı≈1œ øά ¤Â√ ¤1 ø¬ı¯∏˚˛¬ı¬ıœ˚˛± ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±øfl¡ ø¬ıÊ√˚˛œ √˘fl¡ Ú·√ øÓ¬øÚ ˝√±√Ê√±1 Ȭfl¡±¸˝√√ ¬∏CÙ¬œ ’±1n∏ ø¬ıøÊ√Ó¬ √˘fl¡ ≈√˝◊√ ˝√√±Ê√±1 Ȭfl¡± Ú·√ ÒÚ¸˝√√ ¬∏CÙ¬œ õ∂√±Ú fl¡À1º Œ‡˘Ó¬ ’øˆ¬øÊ√» ¬ı1fl¡ø˘Ó¬±fl¡ Œ˜Ú ’¬ıƒ √… Œ˜‰¬, ˆ¬±¶®1 √±¸fl¡ Œ|ᬠ¬ı˘±1 ’±1n∏ qˆ¬˜ 1?Ú √±¸fl¡ Œ|ᬠøÙ¬ã±11 ¬ı“Ȭ± õ∂√±Ú fl¡1± ˝√√˚˛º

¬Û±øfl¡ô¶±Úfl¡ ˝√√1n∏ª±˝◊√ ¤øÂ√˚˛± fl¡±¬ÛÓ¬ Œ‰¬ø•Û˚˛Ú Œ˝√√±ª± ¿˘—fl¡±Ú √˘ÀȬ±, ˜œ1¬Û≈1Ó¬ ˙øÚ¬ı±À1

¬ıœÌ±¬Û±øÌ Œ‰¬ø•Û˚˛Ú – Œ|ᬠŒ‡˘≈Õª ¸?œª õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, øÂ√¬Û±Á¡±1, 9 ˜±‰«¬ – øÂ√¬Û±Á¡±11 ¬ıœÌ±¬Û±øÚ ¬Û≈øÔˆ¬“1±˘ ¬Ûø(˜ ‰≈¬¬ı±1 ά◊À√…±·Ó¬ ’±øÊ√ ’Ú≈øá¬Ó¬ õ∂±˝◊√ Ê√˜±Úœ ˆ¬˘œ¬ı˘ õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±1 ‰”¬Î¬ˇ±ôL Œ‡˘Ó¬ ¬ıœÌ±¬Û±øÚ ˆ¬˘œ¬ı˘ √À˘ ø¬ıÊ√˚˛œ1 ¸ij±Ú ’Ê«√Ú fl¡ø1ÀÂ√º ø¬ıÊ√˚˛œ √˘ÀȬ±Àª 22-25, 25-20, 15-6 ŒÂ√ȬӬ Œ¸±Ì±¬Û≈1 ˆ¬˘œ¬ı˘ √˘fl¡ ¬Û1±ô¶ fl¡À1º Œ|á¬

˝◊√—ø˘Â√ øõ∂ø˜˚˛±1 ˘œ·

˜±ÚÀ‰¬©Ü±1 ˝◊√ά◊Ú±˝◊√ÀȬά, fl¡±øΫ¬Ù¬, Œ‰¬˘Â√œ1 ¬ı‘˝√» Ê√˚˛

ˆ¬”À¬ÛÚ ‰¬f ˜˝√√ôL Œ¸“±ª1Ìœ ¤ øάøˆ¬Ê√Ú øSêÀfl¡È¬ ˘œ·Ó¬ ¤Ù¬ ø‰¬ ’±˝◊√ ¶ÛíÈ«¬Â√√ flv¡±¬ı1 ø¬ı1n∏ÀX ÚªÀÊ√…±øÓ¬ flv¡±¬ı1 Œ¬ıøȬ—

˝◊√—À˘G, 9 ˜±‰«¬ – ˝◊√—ø˘Â√ øõ∂ø˜˚˛±1 ˘œ·Ó¬ ø¬ıÊ√˚˛ ¸±¬ı…ô¶ fl¡ø1ÀÂ√ ˜±ÚÀ‰¬©Ü±1 ˝◊√ά◊Ú±˝◊√ÀȬά ’±1n∏ fl¡±øΫ¬ÀÙ¬º ˜±ÚÀ‰¬©Ü±À1 fl¡±ø˘ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¤‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ Œª˝◊√Ú 1nÚœ1 õ∂√˙«ÀÚÀ1 Œª©Ü ¬ı˘fl¡ 3-0 ·í˘Ó¬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1º Œ‡˘1 34 ø˜øÚȬӬ øÙ¬˘ Ê√ÚÀÂ√ ˜±ÚÀ‰¬©Ü±1 ˝◊√ά◊Ú±˝◊√ÀȬάfl¡ 1-0 ’¢∂·øÓ¬ ø√˚˛±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ 65 ø˜øÚȬӬ Ó¬±1fl¡± ©Ü™±˝◊√fl¡±1 1nÚœÀ˚˛ √˘fl¡ 2-0 ’¢∂·øÓ¬ ø√À˚˛º Œ‡˘1 82 ø˜øÚȬӬ ¬Ûø1ªÓ«¬ Œ‡˘≈Õª ŒÎ¬Úœ Œª˘À¬ıÀfl¡ Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ·í˘ fl¡ø1 √˘1 3-0 ø¬ıÊ√˚˛ øÚø(Ó¬ fl¡À1º ’±Ú ¤‡Ú øõ∂ø˜˚˛±1 ˘œ· Œ˜‰¬Ó¬ fl¡±ø˘ fl¡±øΫ¬ÀÙ¬ Ù≈¬˘˝√√±˜fl¡ 3-

1 ·í˘Ó¬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1º Œ˜‰¬‡ÚÓ¬ ø©ÜÀˆ¬Ú fl¡±Î«¬˘Àfl¡À1 ‚1n∏ª± √˘ÀȬ±fl¡ ’¢∂·øÓ¬ ø√˚˛±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ’±˘˝√√œ √˘ Ù≈¬˘˝√√±˜fl¡ ¸˜Ó¬± ø√À˚˛ Œ‡˘1 59 ø˜øÚȬӬ ø˘øªÂ√ ˝√√åI◊¬ı±À˚˛º øfl¡c 67 ø˜øÚȬӬ fl¡±øΫ¬Ù¬1 fl¡±Î¬◊˘Àfl¡À1 ¬Û≈Ú1 √˘fl¡ ’¢∂·øÓ¬ ø√˚˛±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ Ù≈¬˘˝√√±˜1 Â√±26√± Œ1˝◊√Ô±À1 øÚÊ√1 ·í˘¬ı'Ó¬ ¬ı˘ ¸≈À˜±ª±˝◊√ Œ‡˘1 71 ø˜øÚȬӬ √˘Õ˘ ø¬ı¬Û√ fl¡øϬˇ˚˛±˝◊√ ’±ÀÚº ˝◊√—ø˘Â√ øõ∂ø˜˚˛±1 ˘œ·1 ’±Ú ¤‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ ŒÂ√˜≈Àª˘ ¤È¬í ’±1n∏ ˝◊√ÀÎ¬Ú ˝√√±Ê√±Î«¬1 √˙«Úœ˚˛ õ∂√˙«Ú1 ŒÊ√±1Ó¬ Œ‰¬˘øÂ√À˚˛ ŒÈ¬±ÀÈ¬Ú˝√√±˜fl¡ 4-0 ·í˘Ó¬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1º

Œ‡˘≈Õª1 ¸ij±Ú ’Ê«√Ú fl¡À1 Œ¸±Ì±¬Û≈1 ˆ¬˘œ¬ı˘ √˘1 ¸?œª ˙˜«±˝◊√ º ø¬ıÊ√˚˛œ √˘fl¡ Ó¬œÔ«Ú±Ô Ú±Ô Œ¸“±ª1Ìœ ’±1n∏ ø¬ıÀÊ√Ó¬± √√˘fl¡ ¬Û1˜ ‰¬f Ú±Ô Œ¸“±ª1Ìœ õ∂±˝◊√ Ê√˜±Úœ õ∂√±Ú fl¡1± ˝√√˚˛º õ∂¬ıœÚ Œ‡˘≈Õª ø¬ı√…±1±˜ Ú±ÀÔ Î¬◊À¡Z±ÒÚ fl¡1± Œ‡˘‡Ú ¬Ûø1‰¬±˘Ú± fl¡À1 ø˙ªõ∂¸±√ ˙˜«± ’±1n∏ ˜‘̱˘ fl¡ø˘Ó¬±˝◊√ º

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456

˘± ˘œ·±Ó¬ ¬Û1±ô¶ ¬ı±ø‰¬«À˘±Ú± ˜±ø^√√, 9 ˜±‰«¬ – ¸±Ó¬‡Ú ˘œ· Œ˜‰¬Ó¬ Ó‘¬Ó¬œ˚˛¬ı±11¬ ¬ı±À¬ı ¬Û1±Ê√˚˛1 ¸ij≈‡œÚ ˝√√í˘ ¬ı±ø‰«¬À˘±‰¬Ú±º ˙øÚ¬ı±À1 ˘± ˘œ·±1 ¤‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ ˆ¬±~±Î¬ø˘Àά ¤fl¡˜±S ·í˘Ó¬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1 ¬ı±ø‰«¬À˘±‰¬Ú±fl¡º ˆ¬±~±Î¬ø˘Î¬1 ∆˝√√ ¤fl¡˜±S ·í˘ÀȬ± ¶®í1 fl¡À1 ˝◊√Ȭ±˘œ1 Ó¬±1fl¡± Ù¬±Î¬◊À©Ü± 1íÂ√œÀ˚˛º Œ‡˘1 17 ø˜øÚȬӬ ŒÓ¬›“ øÚÌ«±˚˛fl¡ ·í˘ÀȬ± ¶®í1 fl¡À1º ˆ¬±~±Î¬ø˘Î¬1 ·í˘fl¡œ¬Û±1 άœÀ˚˛À·± Ú±ø1ÀÚ±Àª ø˘˚˛ÀÚ˘ Œ˜Â√œ1 ‰¬±ø1Ȭ±Õfl¡ ù´È¬ õ∂øÓ¬˝√√Ó¬ fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ŒÚ˝◊√˜±11 ¤È¬± ˙øMê√˙±˘œ ù´È¬ õ∂øÓ¬˝√√Ó¬ fl¡ø1 øÚø(Ó¬ ·í˘1 ¬Û1± √˘fl¡¬ 1鬱 fl¡À1º

Adin=13 9  
Adin=13 9  
Advertisement