Page 1

11

¤ø√Ú1 ¸—¬ı±√, &ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 25 ’À"√±¬ı1,√√ 2013, qfl≈¡1¬ı±1

ŒÒ±Úœ1 ·‘˝√Õ˘ ≈√¬ı«‘M√ 1 ø˙˘±¬ı¯∏«Ì, ˆ¬±ø·˘ ø‡ø1fl¡œ Ȭœ˜ ˝◊øG˚˛±1 Œ¬ıøȬ— ‰¬±¬ıÕ˘ Ú±¬Û±˝◊ ’Ú≈1±·œ1 Œé¬±ˆ¬ 1“±‰¬œ, 24 ’À"√±¬ı1 – 1“±‰¬œÓ¬ fl¡±ø˘ ˆ¬±1Ó¬-’À©Ü™ø˘˚˛±1 ¤ø√Úœ˚˛± ˙‘—‡˘±1 ‰¬Ó≈¬Ô« ¤ø√Úœ˚˛± Œ˜‰¬ ‰¬ø˘ Ôfl¡±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ øÚ˙± ’ø‰¬Ú±Mê ≈√¬ı‘«M√ ˝◊ ˝√√±1˜≈ ˝√√±Î◊¬øÂ√— fl¡˘Úœ1 ŒÒ±Úœ1 ·‘˝√ Ó¬ ø˙˘ √ø˘˚˛±˚˛º Ù¬˘Ó¬ ŒÒ±Úœ1 ‚11 ¤‡Ú ø‡ø1fl¡œ ‰”¬Ì«-ø¬ı‰”¬Ì« ˝√√˚˛º Œ¸˝◊ ¸˜˚˛Ó¬ ŒÒ±Úœ1 ‚11 ¬Ûø1˚˛±˘1 ¸fl¡À˘± ¸√¸… ¤ø√Úœ˚˛± Œ˜‰¬‡Ú Î◊¬¬ÛÀˆ¬±·1 ¬ı±À¬ı ¬ı…ô¶ ’±øÂ√˘º ’ªÀ˙… ŒÒ±Úœ1 ¬Ûø1˚˛±À˘ ¤˝◊ ¸µˆ¬«Ó¬ ¤øÓ¬˚˛±Õ˘Àfl¡ Œfl¡±ÀÚ± ’øˆ¬À˚±· ’±1鬜 Ô±Ú±Ó¬ √±ø‡˘ fl¡1± Ú±˝◊º ø‰¬ ø‰¬ øȬøˆ¬ Œfl¡À˜1±Ó¬ ≈√¬ı‘«M√ Ê√Úfl¡ ø‰¬Ú±Mê fl¡1±Õ˘ ¬ı±È¬ ‰¬±˝◊ÀÂ√º ŒÒ±Úœ1 øÚ˜«œ˚˛˜±Ì ·‘˝√ ÀȬ±Ó¬ 2007 ‰¬ÚÓ¬ ’±Sê˜Ì ‰¬ø˘øÂ√˘ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ √˘1 ≈√¬ı«˘ õ∂√˙«Ú1 ¬ı±À¬ıº ë¬Û=˜¬ı±11 ¬ı±À¬ı ¤˝◊ ’±Sê˜Ì ¸—‚øȬӬ ˝√√í˘, ø‰¬ ø‰¬ øȬøˆ¬1 Ù≈¬ÀȬÊ√ õ∂Ó¬…é¬ Úfl¡1±Õfl¡ ’±ø˜ fl¡±Àfl¡± ’øˆ¬˚≈Mê fl¡ø1¬ı ø¬ı‰¬1± Ú±˝◊ºíñ ŒÒ±Úœ1 ’±Rœ˚˛ Œ·ÃÓ¬˜ &5±˝◊ fl¡˚˛ ¤˝◊√À1º ˝◊Ù¬±À˘, ŒÒ±ÚœÀ˚˛ fl¡±ø˘ ’À©Ü™ø˘˚˛±1 ø¬ı1n∏ÀX

˜ø˜Ú≈˘1 ˙Ó¬Àfl¡À1 ˚≈“Ê√ ø√ÀÂ√ ¬ı±—˘±À√À˙ ˜œ1¬Û≈1, 24 ’À"√±¬ı1 – ˜œ1¬Û≈1 ŒÈ¬©ÜÓ¬ øÚÎ◊¬Ê√œÀ˘G1 ø¬ı1n∏ÀX ‚1n∏ª± √˘ ¬ı±—˘±À√À˙ ˚≈“Ê√ ø√¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√Àº√ õ∂Ô˜ ˝◊øÚ—Â√Ó¬ ø¬ÛÂ√¬Û1± ¬ı±—˘±À√À˙ ø¡ZÓ¬œ˚˛ ˝◊øÚ—Â√Ó¬ ‰¬Ó≈¬Ô« ø√Ú1 ’ôLÓ¬ øÓ¬øÚȬ± Î◊¬˝◊Àfl¡È¬ Œ˝√√1n∏ª±˝◊ 269 1±Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√ÀÂ√º ¬ı±—˘±À√˙1 ¤˝◊ ¸≈µ1 õ∂√˙«Ú1 &ø1ÀÓ¬ ’±øÂ√˘ ø˜Î¬˘ ’ά«±1 Œ¬ıȬÂ√À˜Ú ˜ø˜Ú≈˘ ˝√√fl¡1 ’¬Û1±øÊ√Ó¬ ˙Ó¬1±Úº ˜ø˜Ú≈À˘ 16Ȭ± ‰¬±ø11 ¸˝√√±˚˛Ó¬ 126 1±Ú fl¡ø1 ø√Ú±ôLÓ¬ ’¬Û1±øÊ√Ó¬ Ô±Àfl¡º ’±ÚÊ√Ú Œ¬ıȬÂ√À˜Ú Â√±øfl¡¬ı ’±˘ ˝√√±Â√±ÀÚ 32 1±ÚÓ¬ Œ¬ıøȬ— fl¡ø1 ’±øÂ√˘º ˝◊˚˛±1 ’±·ÀÓ¬ ’íÀ¬ÛÚ±1 Ó¬±ø˜˜ ˝◊fl¡¬ı±À˘ 70 1±Ú1 ¤È¬± √˙«Úœ˚˛ ˝◊øÚ—Â√ Œ‡ø˘ √˘fl¡ ¸≈µ1 ’±1yøÌ ø√øÂ√˘º Î◊¬À~‡… Œ˚ ¬ı±—˘±À√˙1 282 1±Ú1 õ∂Ó≈¬…M√√ 1Ó¬ øÚÎ◊¬Ê√œÀ˘ÀG 437 1±Ú fl¡ø1 &1n∏Q¬Û”Ì« ’¢∂·øÓ¬ ∆˘øÂ√˘º ’±øÊ√ ‰¬Ó≈¬Ô« ø√Ú1 ’ôLÓ¬ ˝√√±Ó¬Ó¬ ¸±Ó¬È¬± Î◊¬˝◊Àfl¡È¬ ¬ı±fl¡œ Ôfl¡± ’ª¶ö±Ó¬ ¬ı±—˘±À√À˙ 114 1±Ú1 ’¢∂·øÓ¬ ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√º

õ∂Ó¬…±ªÓ¬«Ú1 ¬ı±À¬ı ¸±Ê√≈ ˜±˝◊Àfl¡˘ flv¡±fl¡«

øÂ√άڜ, 24 ’À"√±¬ı1 – ’±‚±Ó¬Ê√øÚÓ¬ ¸˜¸…±1 ¬Û1± S꘱» Î◊¬¬Û˙˜ ˘±ˆ¬ fl¡1± ’À©Ü™ø˘˚˛±Ú øSêÀfl¡È¬ √˘1 ’øÒÚ±˚˛fl¡ ˜±˝◊Àfl¡˘ flv¡±fl¡« ¸yªÓ¬– ’˝√√± ˜±˝√√1 õ∂Ô˜ÀÓ¬ Œ‡˘1 ¬ı±À¬ı õ∂dÓ¬ ∆˝√√ Î◊¬Í¬±1 ¸y±ªÚ± ’±ÀÂ√º ¸ij≈‡Ó¬ ’±ÀÂ√ ˝◊—À˘G1 ø¬ı1n∏ÀX ¤ÀÂ√Ê√ ˙‘—‡˘±º ˚±1 ¬ı±À¬ı õ∂Ó¬…±ªÓ¬«Ú1 ¬ı±À¬ı Œ‰¬©Ü± ‰¬˘±¬ı øSêÀfl¡È¬±1Ê√ÀÚº Î◊¬À~‡… Œ˚ Ó¬±1fl¡± Œ¬ıȬƒÂ√À˜ÚÊ√Ú ’±‚±Ó¬1 ¬ı±À¬ı ˆ¬±1Ó¬ w˜Ì1 ¤ø√Úœ˚˛± √˘1 ¬Û1± ¬ı±ø˝√√1 ˝√√í¬ı ˘·± ∆˝√√øÂ√˘º ˚±1 ¬ı±À¬ı 21 ÚÀª•§11 ¬Û1± ’±1y ˝√√í¬ı ˘·± ¤ÀÂ√Ê√ ˙‘—‡˘±1 õ∂Ô˜ ŒÈ¬©ÜÓ¬ ’øÒÚ±˚˛fl¡Ê√Ú √˘1 ¬Û1± ¬ı±√ ¬Û1±1 ¸y±ªÚ± ¸‘ø©Ü ∆˝√√øÂ√˘º øfl¡c Œ¬ıȬƒÂ√À˜ÚÊ√ÀÚ ¤øÓ¬˚˛± ^n∏Ó¬ ’±À1±·… ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√º

Œ˜‰¬‡ÚÓ¬ ȬÂ√Ó¬ øÊ√øfl¡ ¬ıø˘„√√1 ø¸X±ôL Œ˘±ª±Ó¬ é≈¬t ˝√√˚˛ ¬ıU ’Ú≈1±·œº ¬ı1¯∏≈Ì1 Ù¬˘Ó¬ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ˝◊øÚ—Â√ ¸•Û”Ì« ŒÚ±À˝√√±ª±Ó¬ √˙«fl¡¸fl¡À˘ Î◊¬¬ÛÀˆ¬±· fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±ø1À˘ Ê√±Ó¬œ˚˛ √˘1 Œ¬ıȬƒÂ√À˜Ú1 õ∂√˙«Úº ë’±ø˜ ŒÒ±Úœ ’±1n∏ Œfl¡±˝√√˘œ1 Œ¬ıøȬ— ‰¬±¬ıÕ˘ ’±ø˝√√øÂ√À˘“±, øfl¡c ¬ı1¯∏≈Ì1 ¬ı±À¬ı ˆ¬±1ÀÓ¬ Œ¬ıøȬ— fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±ø1À˘º ’±ø˜ ˝√√Ó¬±˙ºíñ 1øÌÓ¬ Ú±˜1 ¤Ê√Ú ’Ú≈1±·œÀ˚˛ fl¡˚˛ ¤˝◊√À1º ’˜‘Ó¬1±Ê√ Ú±˜1 ’±Ú ¤Ê√Ú ’Ú≈1±·œÀ˚˛ fl¡˚˛ñ ëŒÒ±Úœ, Œfl¡±˝√√˘œ, Ò±ª±Ú1 Œ‡˘ ‰¬±¬ı1 ¬ı±À¬ı˝◊ ’±ø˜ ÒÚ ‡1‰¬ fl¡ø1øÂ√À˘“±º ’±ø˜ Ȭfl¡± ’±1n∏ Œ˜‰¬ ≈√À˚˛±È¬±˝◊ Œ˝√√1n∏ª±À˘“± ¬ı1¯∏≈Ì1 ¬ı±À¬ıº ’±ø˜ Ú±Ê√±ÀÚ± 1“±‰¬œÓ¬ ’±Àfl¡Ã Œfl¡øÓ¬˚˛± Œ˜‰¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ıºí Î◊¬À~‡… Œ˚ fl¡±ø˘ ’À©Ü™ø˘˚˛±˝◊ ¸≈µ1 Œ¬ıøȬÀ„√√À1 295 1±Ú fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ˆ¬±1ÀÓ¬ 4.1 ’ˆ¬±1Ó¬ 27 1±Ú fl¡À1“±ÀÓ¬˝◊ ¬ı1¯∏≈Ì1 ¬ı±À¬ı Œ˜‰¬‡Ú ¬Ûø1Ó¬…Mê ∆˝√√øÂ√˘º 1-2 ¬ı…ªÒÚÓ¬ ø¬ÛÂ√¬Ûø1 Ôfl¡± ˆ¬±1Ó¬1 ¬ı±À¬ı ‰¬Ó≈¬Ô« ¤ø√Úœ˚˛±‡Ú &1n∏Q¬Û”Ì« ’±øÂ√˘º

ŒÙˬk Â≈√¬Û±1 øÂ√ø1Ê√Ó¬ ’¢∂·øÓ¬ Â√±˝◊Ú± ŒÚ˝√√ª±˘-ø¬Û øˆ¬ ø¸i§≈+1 Œ¬Ûø1Â√, 24 ’À"√±¬ı1 – ˆ¬±1Ó¬1 Ó¬±1fl¡± ù´±È¬˘±1 Â√±˝◊Ú± ŒÚ˝√√ª±˘ ’±1n∏ ø¬Û øˆ¬ ø¸i§≈+ ŒÙˬk Â≈√¬Û±1 øÂ√ø1Ê√1

ø¡ZÓ¬œ˚˛ 1±Î◊¬GÓ¬ õ∂Àª˙ fl¡ø1ÀÂ√º ¬ı≈Ò¬ı±11 Œ˜‰¬Ó¬ ŒÚ˝√√ª±À˘ Ó¬œ¬ıË õ∂øÓ¬¡ZøiZÓ¬±1 ’ôLÓ¬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1

¬ı±Â√øÚø¬ı˝√√œÚ Ô±˝◊À˘G1 øÚÂ√±’íÚ øÊ√µ±¬ÛÚfl¡º ø¬ıù´1 ‰¬Ó≈¬Ô« ¶ö±Ú1 Ó¬Ô± ‰¬Ó≈¬Ô« ¬ı±Â√øÚ1 Â√±˝◊Ú±fl¡ Ô±˝◊À˘G1 õ∂øÓ¬¡ZiZœ·1±fl¡œÀ˚˛ õ∂Ô˜ ŒÂ√ȬӬ 2112 ¬ı…ªÒ±ÚÓ¬ ø¬ÛÂ√ Œ¬Û˘±À˘› ¬Û1ªÓ¬«œ ≈√Ȭ± ŒÂ√ȬӬ ’øˆ¬: ù´±È¬˘±1·1±fl¡œÀ˚˛ õ∂Ó¬…±ªÓ¬«Ú ‚Ȭ±˝◊ 21-16, 21-13 ¬ı…ªÒ±ÚÓ¬ ø¬ıÊ√˚˛ ¸±¬ı…ô¶ fl¡À1º ˝◊˚˛±1 ’±·ÀÓ¬ ’±Ú ¤‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ ˆ¬±1Ó¬1 ’±Ú·1±fl¡œ ÚÀª±ø√Ó¬ Ó¬±1fl¡± ø¬Û øˆ¬ ø¸i§≈+Àª ø¬ıù´1 ¯∏ᬠ¶ö±Ú1 Ó¬±1fl¡± øÊ√ UÚ Â≈√„√ fl¡ ¬Û1±ô¶ fl¡À1º ø¬ıù´1 10 Ú— ¶ö±Ú1 ø¸i§≈+Àª Œfl¡±ø1˚˛±1 õ∂øÓ¬¡ZiZœ·1±fl¡œfl¡ Œ¬Û±Ú¬ÛȬœ˚˛± ŒÂ√ȬӬ [21-8, 21-12] ¬Û1±ô¶ fl¡À1º

Œ¬ıËάÀ˜Ú ŒÚÓ‘¬Q±ÒœÚ Î◊¬˝◊Ê√ÀάÚ1 ŒÈ¬©Ü ¤fl¡±√˙Ó¬ ¤fl¡˜±S ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ŒÓ¬G≈˘fl¡±1 ˘GÚ, 24 ’À"√±¬ı1 – Î◊¬˝◊Ê√ÀάÀÚ ¬ı≈Ò¬ı±À1 õ∂fl¡±˙ fl¡1± ¸¬ı«fl¡±˘1 ø¬ıù´ ŒÈ¬©Ü ¤fl¡±√˙Ó¬ ¶ö±Ú ¬Û±˝◊ÀÂ√ ¤fl¡˜±S ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ø˝√√‰¬±À¬Û ˙‰¬œÚ ŒÓ¬G≈˘fl¡±À1º √˘ÀȬ±1 ŒÚÓ‘¬QÓ¬ ’±ÀÂ√ øfl¡—¬ı√øôL ’À©Ü™ø˘˚˛±Ú Œ¬ıȬƒÂ√À˜Ú Î¬Ú Œ¬ıËάÀ˜Úº √˘ÀȬ±Ó¬ ¶ö±Ú ¬Û±˝◊ÀÂ√ ˜˝√√±Ú øSêÀfl¡È¬±1 άø¬ıvÎ◊¬ øÊ√ Œ¢∂ÀÂ√›º 150 ¬ıÂ√1œ˚˛± øSêÀfl¡È¬ ˝◊øÓ¬˝√√±¸Ó¬ øSêÀfl¡È¬±11 ¬Ûø?fl¡± õ∂dÓ¬ fl¡1±1 ¸˜˚˛Ó¬ Î◊¬˝◊Ê√ÀάÀÚ Œ‚±¯∏̱ fl¡1± ¤fl¡±√˙Ó¬ ‰¬±ø1Ê√ÚÕfl¡ ˝◊—À˘G1 øSêÀfl¡È¬±À1 ¶ö±Ú ¬Û±˝◊ÀÂ√º ¤˝◊ Ó¬±ø˘fl¡±Ó¬ ’±ÀÂ√ ’íÀ¬ÛÚ±1 ŒÊ√fl¡ ˝√√¬ıÂ√ ’±1n∏ Œ¢∂Â√, Î◊¬˝◊Àfl¡È¬fl¡œ¬Û±1 Œ¬ıȬÂ√À˜Ú ¤˘±Ú ÚȬ ’±1n∏ Œ¬Û‰¬ ¬ı˘±1 øÂ√άڜ ¬ı±Ú«Â√º Î◊¬˝◊Ê√ÀάÚ1 ø¬ıù´ ŒÈ¬©Ü ¤fl¡±√˙ÀȬ±1 Œ‡˘≈Õª¸fl¡˘ ˝√√í˘ñ ŒÊ√fl¡ ˝√√¬ıÂ√ [˝◊—À˘G, 1908-1930, 61‡Ú ŒÈ¬©Ü, 5,410 1±Ú, ·Î¬ˇ 56.94], άø¬ıvÎ◊¬ øÊ√ Œ¢∂Â√ [˝◊—À˘G, 1880-1899, 22 ŒÈ¬©Ü, 1,098 1±Ú, ·Î¬ˇ 32.29], άíڱ㠌¬ıËάÀ˜Ú [’øÒÚ±˚˛fl¡], [’À©Ü™ø˘˚˛±, 1928-1948, 52‡Ú ŒÈ¬©Ü, 6,996 1±Ú, 99.94 ·Î¬ˇ], ˙‰¬œÚ ŒÓ¬G≈˘fl¡±1 [ˆ¬±1Ó¬, 1989-2013, 198‡Ú ŒÈ¬©Ü, 15,837 1±Ú, ·Î¬ˇ 53.86], øˆ¬ˆ¬ ø1‰¬±Î¬«Â√ [Œª©Ü ˝◊øGÊ√, 1974-1991, 121‡Ú ŒÈ¬©Ü,

’À©Ü™ø˘˚˛±Ú ¤ø√Úœ˚˛±1 ’øˆ¬À˘‡ ˆ¬—·

Œ¢∂˜ ø¶úÔ-¤ ø¬ı øά øˆ¬ø˘˚˛±Â√«1 ’¬Û1±øÊ√Ó¬ ˙Ó¬fl¡ ¬Û±øfl¡ô¶±Ú1 ø¬ı1n∏ÀX ¬ı‘˝√» ’¢∂·øÓ¬1 ø√À˙ √øé¬Ì ’±øÙˬfl¡± Î≈¬¬ı±˝◊, 24 ’À"√±¬ı1 – ¬Û±øfl¡ô¶±Ú1 ø¬ı1n∏ÀX Î≈¬¬ı±˝◊Ó¬ ‰¬ø˘ Ôfl¡± ø¡ZÓ¬œ˚˛ ŒÈ¬©ÜÓ¬ ¬ı‘˝√ » ’¢∂·øÓ¬1 ø√À˙ ’±·¬ı±øϬˇÀÂ√ √øé¬Ì ’±øÙˬfl¡±º ¬Û±øfl¡ô¶±Ú1 õ∂Ô˜ ˝◊øÚ—Â√1 99 1±Ú1 õ∂Ó≈¬…M√√ 1Ó¬ ø¡ZÓ¬œ˚˛ ø√Ú±1 ’ôLÓ¬ √øé¬Ì ’±øÙˬfl¡±˝◊ ’íÀ¬ÛÚ±1 Œ¢∂˜ ø¶úÔ ’±1n∏ ø˜Î¬˘ ’ά«±1 Œ¬ıȬÂ√À˜Ú ¤ ø¬ı øά øˆ¬ø˘˚˛±Â√«1 ≈√√«±ôL ˙Ó¬1±Ú1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ ‰¬±ø1Ȭ± Î◊¬˝◊Àfl¡È¬ Œ˝√√1n∏ª±˝◊

403 1±Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√ÀÂ√º ø¶úÀÔ 312 ¬ı˘Ó¬ 14Ȭ± ‰¬±ø11 ¸˝√√±˚˛Ó¬ 193 1±Ú fl¡ø1 ’¬Û1±øÊ√Ó¬ Ôfl¡±1 Î◊¬¬Ûø1 øˆ¬ø˘˚˛±ÀÂ√«› 212Ȭ± ¬ı˘Ó¬ 16Ȭ± ‰¬±ø1 ’±1n∏ ¤È¬± Â√˚˛1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ 137 1±Ú fl¡ø1 ’¬Û1±øÊ√Ó¬ Ô±Àfl¡º ˝√√±Ó¬Ó¬ Â√Ȭ± Î◊¬˝◊Àfl¡È¬ ¬ı±fl¡œ Ôfl¡± ’ª¶ö±Ó¬ √øé¬Ì ’±øÙˬfl¡±˝◊ 304 1±Ú1 ’¢∂·øÓ¬ ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√º

708 Î◊¬˝◊Àfl¡È¬, ·Î¬ˇ 25.41], Œ˜˘fl¡˜ ˜±Àù´√«˘ [Œª©Ü ˝◊øGÊ√, 1978-1991, 81‡Ú ŒÈ¬©Ü, 376Ȭ± Î◊¬˝◊Àfl¡È¬, ·Î¬ˇ 20.94], øÂ√άڜ ¬ı±Ú«Â√ [˝◊—À˘G, 1901-1914, 27‡Ú ŒÈ¬©Ü, 189Ȭ± Î◊¬˝◊Àfl¡È¬, ·Î¬ˇ 16.43]º 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Œ‰¬ø•Û˚˛ÚƒÂ√ ˘œ·Ó¬ ˝◊¬ı˱ø˝√√˜íøˆ¬√fl¡1 Œ˝√√ȬƒøCfl¡

˜±ÚÀ‰¬©Ü±1 ˝◊Î◊¬Ú±˝◊ÀȬά, ø1À˚˛˘ ˜±ø^√1 Ê√˚˛

8,540 1±Ú, ·Î¬ˇ 50.23], Œ·1œ Œ‰¬±¬ı±Â√« [Œª©Ü ˝◊øGÊ√, 1954-1974, 93‡Ú ŒÈ¬©Ü, 8,032 1±Ú, ·Î¬ˇ 57.78, 235 Î◊¬˝◊Àfl¡È¬, ·Î¬ˇ 34.03], ¤˘±Ú ÚȬ [Î◊¬˝◊Àfl¡È¬fl¡œ¬Û±1] [˝◊—À˘G, 19671981, 95‡Ú ŒÈ¬©Ü, 4,389 1±Ú, 32.75 ·Î¬ˇ, 25Ȭ± fl¡È¬, 19Ȭ± ©Ü±ø•Û—], ª±øÂ√˜ ’±Sê˜ [¬Û±øfl¡ô¶±Ú, 1985-2002, 104‡Ú ŒÈ¬©Ü, 414Ȭ± Î◊¬˝◊Àfl¡È¬, ·Î¬ˇ 23.62], Œù´Ú ª±Ú« [’À©Ü™ø˘˚˛±, 1992-2007, 145 ŒÈ¬©Ü,

ª±Ú«±11 144 ¬ı˘Ó¬ 197 1±Ú 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

¬Û±øfl¡ô¶±Ú1 ø¬ı1n∏ÀX ˙Ó¬1±Úfl¡±1œ Œ¢∂˜ ø¶úÔfl¡ ’±ø˘—·Ú fl¡1±1 ˜≈˝√”Ó¬«Ó¬ ’±ÚÊ√Ú ˙Ó¬1±Úfl¡±1œ øˆ¬ø˘˚˛±Â√«

øÂ√άڜ, 24 ’À"√√±¬ı1¬ – ˜±S øÓ¬øÚ 1±Ú1 ¬ı±À¬ı ‚1n∏ª± øSêÀfl¡È¬1 ¤ø√Úœ˚˛±Ó¬ õ∂Ô˜ÀȬ± ø¡Z˙Ó¬fl¡1 ¬Û1± ¬ıø=Ó¬ ˝√√í˘ ŒÎ¬øˆ¬√√ ¬ª±Ú«±1º õ∂øˆ¬økÀ˚˛˘ ¤ø√Úœ˚˛± È≈¬Ú«±À˜∞I◊1 ŒÂ√ø˜ Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ øÚά◊ Â√±Î¬◊Ô Œª˘Â√1 ∆˝√√ ª±Ú«±À1 ø¬ıÀ¶£¬±1fl¡ Œ¬ıøȬÀ„√√À1 øˆ¬À"√√±ø1˚˛±1 ø¬ı1n∏ÀX 144 ¬ı˘Ó¬ 197 1±Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√˚˛º ø¡Z˙Ó¬fl¡ fl¡1±1 ¬ÛÔÓ¬ ª±Ú«±1fl¡ ¬ı±Î¬◊ÀG1œ ˘±˝◊√ÚÓ¬ Œfl¡Â√ Òø1 ø¬ı√±˚˛ ø√À˚˛º ŒÓ¬›“1 ˝◊√øÚ—Â√ÀȬ±Ó¬ ’±øÂ√˘ 10Ȭ± Â√˚˛º ¤˚˛± ’±øÂ√˘ ’À©Ü™ø˘˚˛±Ú ‚1n∏ª± øSêÀfl¡È¬1 ¸¬ı«±øÒfl¡ ¬ı…øMê√·Ó¬ 1±Úº ˝◊√˚˛±1 ’±·ÀÓ¬ ¸¬ı«±øÒfl¡ 1±Ú fl¡1±1 ’øˆ¬À˘‡ ·øϬˇøÂ√˘ 2004 ‰¬ÚÓ¬ fl≈¡˝◊√kÀ˘G1 ∆˝√√ øÊ√ø˜ ˜±À˝√√À1º ŒÓ¬›“ Œª©Ü±Ú« ’À©Ü™ø˘˚˛±1 ø¬ı1n∏ÀX fl¡ø1øÂ√˘ 187 1±Úº ¤˝◊√ 1±Ú¸—‡…±1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ª±Ú«±À1 ˝◊√—À˘G1 ø¬ı1n∏ÀX ¸˜±·Ó¬ ¤ÀÂ√Ê√ ˙‘—‡˘±1 ¬ı±À¬ı õ∂¬ı˘ √±¬ıœ√±1 ø˝√√‰¬±À¬Û øÚÊ√Àfl¡ õ∂Àé¬¬Û fl¡ø1À˘º

¬ıËn∏ÀÂ√˘Â√, 24 ’À"√±¬ı1 – ˝◊¬ı˱ø˝√√˜íøˆ¬fl¡1 ‰¬±ø1 ·íÀ˘À1 Œ¬Ûø1Â√ ŒÂ√˝◊∞Ȭ Ê√±À˜«˝◊ÀÚ Œ‰¬ø•Û˚˛ÚƒÂ√ ˘œ·1 ¤‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ ¤G±1À˘"√fl¡¬ 5-0 ·í˘Ó¬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1º Â≈√˝◊ÀάÚ1 Ó¬±1fl¡±Ê√ÀÚ 17, 22 ’±1n∏ 36

ø˜øÚȬӬ ·˘ ¶®íÀ1À1 Œ˝√√ȃ¬øCfl¡ ’Ê√«Ú fl¡À1º ’±Ú ¤‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ 1íÚ±Àã±1 ≈√·íÀ˘À1 2-1 ·í˘Ó¬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1 Ê√≈Àˆ¬∞Ȭ±Â√fl¡º øάÀÙ¬øG— Œ‰¬ø•Û˚˛Ú ¬ŒıË˚˛±Ú« ø˜Î◊¬øÚÀ‡› ¸≈µ1 õ∂√˙«ÀÚÀ1 5-0 ·í˘Ó¬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1

øˆ¬À"√±ø1˚˛± õ≠ÀÊ√Úfl¡º ŒÙˬ—fl¡ ø1À¬ı1œ1 ≈√·íÀ˘À1 Œ¬ı˚˛±1 ø˘ˆ¬±1 fl≈¡ÀÂ√ÀÚ 4-0 ·í˘Ó¬ ˝√√1n∏ª±˚˛ ù´±‡È¬±1 άÀÚ©Üfl¡º ˜±ÚÀ‰¬©Ü±1 ø‰¬È¬œÀ˚˛ 2-1 ·í˘Ó¬ ˝√√1n∏ª±˚˛ ø‰¬ ¤Â√ Œfl¡ ¤ ˜À¶®±fl¡º

Œ‰¬ø•Û˚˛ÚƒÂ√ ˘œ·1 ¤‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ ¤G±1À˘"√fl¡ ¬Û1±ô¶ fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ √˘œ˚˛ ¸Ó¬œÔ«1 ¸íÀÓ¬ Œ˝√√ȬƒøCfl¡ ’Ê√«Úfl¡±1œ Œ¬Ûø1Â√ ŒÂ√˝◊∞Ȭ Ê√±À˜«˝◊Ú1 Ó¬±1fl¡± ˝◊¬ı˱ø˝√˜íøˆ¬fl¡

ø¬Û ø‰¬ ¬ı1n∏ª± ¬ı±Â√øÚ √¬ı± – ˜±ø1˚˛±Ê√ ¬Û±ø¬ıvfl¡ ¶≥®˘1 ¬ÛΩÚ±ˆ¬ ˙œ¯∏«Ó¬ &ª±˝√√±È¬œ, 24 ’À"√±¬ı1 – ˜±ø1˚˛±Ê√ ¬Û±ø¬ıvfl¡ ¶≥®˘1 ¬ÛΩÚ±Ô ¬ı1n∏ª±˝◊ ø¬Û ø‰¬ ¬ı1n∏ª± ¬ı±Â√øÚ √¬ı± õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±-20131 ø¡ZÓ¬œ˚˛ 1±Î◊¬G1 ’ôLÓ¬ ’Ú”Òı«-17 ¬ıÂ√1 ˙±‡±Ó¬ ≈√˝◊ ¬Û˝◊∞Ȭ ¸—¢∂˝√ fl¡ø1 ˙œ¯∏« ¶ö±ÚÓ¬ ’±ÀÂ√º Â√±Î◊¬Ô ¬Û˝◊∞Ȭ ¶≥®˘1 ø‰¬˜1±Ú ’±˝√√À˜√, άڬı¶®í ¶≥®˘1 ¬Û±1±Ê√õ∂Ó¬œ˜ ¬ı1√Õ˘ ’±1n∏ ˜˝√ø¯∏« ø¬ı√…± ˜øµ1 ¬Û±ø¬ıvfl¡ ¶≥®˘1 ø1¬Û≈?˚˛ ¬ı1±˝◊ ¤fl¡ ¬Û˝◊∞ȬÕfl¡ ¸—¢∂˝√ fl¡ø1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¶ö±ÚÓ¬ ’±ÀÂ√º ø¡ZÓ¬œ˚˛ 1±Î◊¬G1 Œ‡˘Ó¬ ¬ÛΩÚ±Àˆ¬ άڬı¶®í ¶≥®˘1 ¬Û‘Ô1±Ê√ ’±ø√Ó¬… fl¡ø˘Ó¬±fl¡ ’±1n∏ ø‰¬˜1±Ú ’±˝√√À˜À√ ˜˝√√ø¯∏« ø¬ı√…± ˜øµ1 ¬Û±ø¬ıvfl¡ ¶≥®˘1 ’Ú≈ˆ¬ª Œ√ª˙˜«±fl¡ ¬Û1±øÊ√Ó¬ fl¡À1º ø1¬Û≈?˚˛ ’±1n∏ Â√±Î◊¬Ô ¬Û˝◊∞Ȭ

¶≥®˘1 Œ√¬ı±?Ú± ¬Û≈1fl¡±˚˛¶ö1 Œ‡˘ ’˜œ˜±—ø¸Ó¬ˆ¬±Àª ¸±˜1øÌ ¬ÛÀ1º ’Ú”Òı«-13 ¬ıÂ√1 ˙±‡±Ó¬ ˙œ¯∏« ¬ı±Â√øÚ1 ø√~œ ¬Û±ø¬ıvfl¡ ¶≥®˘1 Î◊¬Vœ5 fl¡±fl¡øÓ¬, άڬı¶®í ¶≥®˘1 Œ√ª±—· ¬ı1n∏ª±, ’¸˜ Ê√±Ó¬œ˚˛ ø¬ı√…±˘˚˛1 Œfl¡Ãø˙fl¡ ˙˜«± ’±1n∏ ø‰¬Ú±Ú ‡øÚfl¡À1 ≈√˝◊ 1±Î◊¬GÀÓ¬ ≈√˝◊ ¬Û˝◊∞Ȭ ¸—¢∂˝√ fl¡ø1 ’·∂·øÓ¬ ˘±ˆ¬ fl¡ø1 ’±ÀÂ√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ø¬ı1˘± :±ÚÀÊ√…±øÓ¬ ¶≥®˘1 õ∂̜Ӭ ˜±˘À˝√√±C±, ÚœøÓ¬Ú ˜±˘À˝√√±C±, ˜˝√√ø¯∏« ø¬ı√…± ˜øµ11 øõ∂˚˛±Ú≈Ê√ fl¡±˙…¬Û, ŒÙ¬fl¡±åȬœ ¶≥®˘1 qˆ¬˜ ˙—fl¡1 ¬ı1√Õ˘, ø√~œ ¬Û±ø¬ıvfl¡ ¶≥®˘1 qˆ¬ ’±·1ª±˘ ’±1n∏ ȬÂ√±Ú ŒÎ¬fl¡±˝◊ ¤fl¡ ¬Û˝◊∞ȬÕfl¡ ¸—¢∂˝√ fl¡ø1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¶ö±ÚÓ¬ ’±ÀÂ√º õ∂Ô˜

ŒÈ¬¬ı≈˘Ó¬ ˙œ¯∏« ¬ı±Â√øÚ1 Î◊¬Vœ5˝◊ qˆ¬ ’±·1ª±˘fl¡ ¬Û1±øÊ√Ó¬ fl¡À1 ’±1n∏ Œ√ª±—· ¬ı1n∏ª±˝◊ qˆ¬˜ ˙—fl¡1 ¬ı1√Õ˘fl¡ ¬Û1±øÊ√Ó¬ fl¡À1º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ŒÈ¬¬ı≈˘Ó¬ Œfl¡Ãø˙fl¡ ˙˜«±˝◊ ȬÂ√±Ú ŒÎ¬fl¡±fl¡ ’±1n∏ ‰¬Ó≈¬Ô« ŒÈ¬¬ı≈˘Ó¬ ø‰¬Ú±Ú ‡øÚfl¡À1 ˜˝√√ø¯∏« ø¬ı√…± ˜øµ11 Œfl¡Ãô¶ˆ¬ ŒÎ¬fl¡±fl¡ ¬Û1±øÊ√Ó¬ fl¡À1º ’Ú”Òı« 9 ¬ıÂ√1 ˙±‡±Ó¬ ŒÙ¬fl¡±åȬœ ¶≥®˘1 ’˚˛Ú ¬ı1n∏ª±, ˜±ø1˚˛±Ê√ ¬Û±ø¬ıvfl¡ ¶≥®˘1 øÚ˝√√±√ ˝◊Â√˘±˜ ˝√√±Ê√ø1fl¡± ’±1n∏ ŒÂ√˝◊∞Ȭ Œ˜1œÊ√ ˝◊—ø˘Â√ ˝√√±˝◊¶≥®˘1 ø1ø˙Ó¬± ø¸Úƒ˝√±˝◊ ≈√˝◊ ¬Û˝◊∞ȬÕfl¡ ¸—¢∂˝√ fl¡ø1 ˙œ¯∏« ¶ö±ÚÓ¬ ’±ÀÂ√º άڬı¶®í ¶≥®˘1 ’±˚˛≈¸1±Ê√ ˙˜«± ’±1n∏ ŒÙ¬fl¡±åȬœ ¶≥®˘1

˝√√+√˚˛±—˙ fl¡±˙…À¬Û 1.5 ¬Û˝◊∞ȬÕfl¡ ¸—¢∂˝√ fl¡ø1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¶ö±ÚÓ¬ ’±ÀÂ√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ’¸˜ Ê√±Ó¬œ˚˛ ø¬ı√…±˘˚˛1 ’Ú≈¬ıËÓ¬ ¬ı1ͬ±fl≈¡1, ˜Î¬±Ú« ¶≥®˘1 Œ¶ß˝√±ø˙¸∏ ø¸Úƒ˝√±, ˜±ø1˚˛±Ê√ ¬Û±ø¬ıvfl¡ ¶≥®˘1 ø˝√√˜±Úœ¯∏ ¬ı±Õ1 ’±1n∏ ˜˝√√ø¯∏« ø¬ı√…± ˜øµ11 ’ÚÀ˜±˘ ˆ¬1¡Z±ÀÊ√ ¤fl¡ ¬Û˝◊∞ȬÕfl¡ ˘±ˆ¬ fl¡ø1 Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ¶ö±ÚÓ¬ ’±ÀÂ√º õ∂Ô˜ ŒÈ¬¬ı≈˘Ó¬ ˝√√+√˚˛±—˙ fl¡±˙…À¬Û ˆ¬±˘ Œ‡˘ õ∂√˙Ú« fl¡ø1 ˙œ¯∏« ¬ı±Â√øÚ1 ’±˚˛¸≈ 1±Ê√ ˙˜«±fl¡ ¬Û˝◊∞Ȭ ˆ¬·±˝◊ ˘í¬ıÕ˘ ¬ı±Ò… fl¡À1º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬ı±Â√øÚ1 ’Ú≈¬ıËÓ¬ ¬ı1ͬ±fl≈¡1 øÚ˝√√±√ ˝◊Â√˘±˜ ˝√√±Ê√ø1fl¡±1 ø¬ı1n∏ÀX ¬Û1±Ê√˚˛ ¬ı1Ì fl¡À1º ’˚˛Ú ¬ı1n∏ª±˝◊ Œ¶ß˝√±ø˙¸ ø¸Úƒ˝√±fl¡ ’±1n∏ ’ÚÀ˜±˘ ˆ¬1¡Z±Ê√fl¡ ¬Û1±ô¶ fl¡À1º

Œˆ¬À˘øk˚˛± ’íÀ¬ÛÚÓ¬ ’¢∂·øÓ¬ ŒÎ¬øˆ¬√ ŒÙ¬1±11 Œˆ¬À˘øk˚˛±, 24 ’À"√±¬ı1 – Œˆ¬À˘øk˚˛± ’íÀ¬ÛÚ1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ 1±Î◊¬GÓ¬ ¶ö±Ú øÚø(Ó¬ fl¡ø1ÀÂ√ ø¬ıù´1 Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ¶ö±Ú1 ŒÈ¬øÚÂ√ Ó¬±1fl¡± ŒÎ¬øˆ¬√ ŒÙ¬1±À1º ¬ı≈Ò¬ı±À1 ¤‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ ŒÎ¬øˆ¬À√ 6-3, 6-2 ŒÂ√ȬӬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1 Œ·˝◊˘ ˜ÚøÙ¬˘ƒÂ√fl¡º ‰¬Ó≈¬Ô« ¬ı±Â√øÚ1 ’±À˜ø1fl¡±1 Ê√Ú ˝◊Â√Ú±À1› ø¡ZÓ¬œ˚˛ 1±Î◊¬GÓ¬ ¶ö±Ú øÚø(Ó¬ fl¡ø1ÀÂ√º ¤‡Ú Î◊¬ÀM√√ Ê√Ú±¬Û”Ì« Œ˜‰¬Ó¬ ˝◊Â√Ú±À1 7-6 [7˚4], 7-6 [7˚2] ŒÂ√ȬӬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1 ’±ÀÚ«©Ü &˘ø¬ıÂ√fl¡º ’±Ú ¤‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ ¸5˜ ¬ı±Â√øÚ1 ŒÙ¬ø¬ı’í Ù¬·øÚøÚÀ˚˛ ˜±ÀÂ√«˘ Œ¢∂Úí˘±Â√«fl¡ 6-3, 6-2 ŒÂ√ȬӬ ¬Û1±ô¶ fl¡ø1 Œfl¡±ª±È¬«±1 Ù¬±˝◊ÀÚ˘Ó¬ õ∂Àª˙ fl¡ø1ÀÂ√º ˝◊Ù¬±À˘, È≈¬Ú«±À˜∞Ȭ1 õ∂Ô˜ 1±Î◊¬G1 ¬Û1±˝◊ ø¬ı√±˚˛ ∆˘ÀÂ√ Ȭ˜œ ˝√√±ÀÂ√º ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬ı±Â√øÚ1 Ê√±˜«±Ú Ó¬±1fl¡±Ê√Úfl¡ ¸Ó¬œÔ« Œ‡˘≈Õª øÙ¬ø˘¬Û ¶®˘¶Sê±˝◊¬ı±À1 3-6, 6-3, 63 ŒÂ√ȬӬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1º

øˆ¬À"√±ø1˚˛± ’±Ê√±À1—fl¡± ¬Û1±ô¶ ˝◊©Ü±Ú¬ı≈˘, 24 ’À"√±¬ı1 – ˝◊©Ü±Ú¬ı≈˘ άø¬ıvÎ◊¬ øȬ ¤ Œ‰¬ø•Û˚˛Úøù´¬ÛÓ¬ ’õ∂Ó¬…±ø˙Ó¬ ¬Û1±Ê√˚˛1 ¸ij≈‡œÚ ∆˝√√ÀÂ√ øˆ¬À"√±ø1˚˛± ’±Ê√±À1—fl¡±º ¬ı≈Ò¬ı±11 ¤‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ ’±Ê√±À1—fl¡±fl¡ 6-4, 6-3 ŒÂ√ȬӬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1 Œ˚˛À˘Ú± Ê√±Úfl¡íøˆ¬Àfl¡º ’±Ú ¤‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ ‰¬œÚ1 ˘œ Ú±˝◊ ¸≈µ1 õ∂√˙«ÀÚÀ1 ¬Û1±ô¶ fl¡À1 ¯∏ᬠ¬ı±Â√øÚ1 ˝◊Ȭ±ø˘˚˛±Ú Â√±1± ˝◊1±Úœfl¡º ¬ı…ªÒ±Ú ’±øÂ√˘ 63, 7-6 [7˚5]º

Adin=11 24  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you