Page 1

1

USBWebserver USBWebserver เปป็นโปรแกรมจจจำลองระบบปฏฏิบบัตฏิกจำรททที่ชช่วยใหห้สจำมจำรถ นจจำชชุดโปรแกรมททที่ทจจำงจำน ในระบบ Server มจำใชห้กบับระบบปฏฏิบบัตฏิกจำรททที่เรจำใชห้ทจจำงจำนตจำมปกตฏิไดห้ ดจำวนน์โหลดททที่เวว็บไซตน์ http://www.usbwebserver.net/

ววิธธีใชช 1. 2. 3. 4. 5.

6.

เมมมื่อดาวนน์โหลดมา ตต้องสรต้างโฟลเดอรน์กก่อนเพมมื่อเกก็บไฟลน์ททมื่จะคลายการบทบออัด (ZIP) โดยตอัตั้งชมมื่อโฟลเดอรน์ ตามตต้องการ ควรเปป็นชมมื่อภาษาออังกฤษ แตกไฟลน์ทดทมื่ าวนน์โหลดมา ในโฟลเดอรน์ททมื่สรต้างขขตั้น (ตามขต้อ 1) จะไดต้ดอังภาพ ใหต้นนาชชุดโปรแกรมททมื่จะตติดตอัตั้งไปไวต้ในโฟลเดอรน์ root (ชชุดโปรแกรม เชก่น CMS LMS ตก่างๆ เปป็นตต้น) เปปิดโปรแกรม USBWebserver โดยกจำรดบับเบฏิลคลฏิกททที่ไฟลน์ usbwebserver.exe ในกจำรเปปิดครบังรั้ แรกอจำจตห้องเลลือกภจำษจำ เลลือกภจำษจำอบังกฤษ

รอจน Apache และ Mysql จะเปป็นสทเขทยว จจึงจะพรห้อมสจจำหรบับกจำรทจจำงจำน

เปปิดเขชาสสสู่การททางาน •

Localhost สจจำหรบับเปป็นหนห้จำเวว็บ

จบัดทจจำโดย นจำยสรวง ศรทแกห้วทชุม ศจึกษจำนฏิเทศกน์ สพม.เขต 35


2

PHPMyAdmin สจ จำ หรบั บ จะเขห้ จำ ระบบจบั ด กจำร ฐจำนขห้อมมูล User = root Password = usbw

กจำรเรทยนโฟลเดอรน์ชดชุ ระบบททที่เอจำไปไวห้ททที่ root ใหห้เรทยกตช่อจจำก http://localhost:8080/smss (ตบัวอยช่จำงคลือระบบ smss)

โปรแกรมจะถมูกพบับเกว็บไปททแที่ ถบงจำน (Taskbar)

การประยยุกใชชงาน สนาหรอับคชุณครรูททมื่ผลติตบทเรทยนประเภท E-Learning หรมอบทเรทยนททมื่ตต้องเชมมื่อมตก่อกอับฐานขต้อมรูล สามารถ นนาบทเรทยนมาไวต้ในระบบของ USBWebserver เพลืที่อใสช่ใน Flash Drive ใหห้นบักเรทยนนจจำไปเปปิดเรทยนไดห้สะดวก ยฏิงที่ ขจึรั้น โดยไมช่ตห้องมทอนฏิ เทอรน์เนว็ต ทบัรั้งนทรั้ตห้องตรวจสอบดห้วยวช่จำ ภจำพหรลือวบัตถชุ (Objects) ททที่แทรกในบทเรทยน ระบบมทกจำรอห้จำงอฏิงแบบใด เชช่ น ระบบ LMS Moodle จะอห้ จำ งททที่ เ กว็ บ วบั ต ถชุ โ ดยอห้ จำ งไดรสน์ (ฮจำรน์ ด ดฏิ ส กน์ ) ดห้ ว ย ตห้ อ งปรบั บ แกห้ ก จำรอห้ จำ งอฏิ ง ใหห้ เ รท ย บรห้ อ ย ไมช่ เ ชช่ น นบัรั้ น จะทจ จำ ใหห้ บ ทเรท ย นขจำดควจำมสมบมู ร ณน์ ไ ดห้ เพรจำะเมลืที่ อ นจ จำ Flash Drive ไปใชห้ กบั บ เครลือที่ งคอมพฏิวเตอรน์เครลืที่องอลืที่นๆ อจำกมทจจจำนวนไดรวน์ทแทที่ ตกตช่จำงกบัน

จบัดทจจำโดย นจำยสรวง ศรทแกห้วทชุม ศจึกษจำนฏิเทศกน์ สพม.เขต 35

คู่มือการใช้ Usb Webserver  

โดยนายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you