Page 1

r te Ef er ol sk

Få styrkerne i spil på jeres efterskole - Sæt fokus på trivsel, selvværd og robusthed! Styrkebaserede workshops, undervisningsmaterialer og kompetenceforløb baseret på forskningsdokumenterede metoder


2

Indhold:

� Hvem er Styrkeuniverset? ............................................................. s. 3 � Om styrker ...................................................................................... s. 4 � Workshops og kompetenceforløb............................................... s. 6 � Hvad andre siger om mine workshops og forløb..................... s. 10 � Min Styrkebog og Styrkespillet.................................................... s. 12

- forskningsdokumenterede metoder og styrkebaserede materialer til brug i undervisning og i arbejdet med børn og unge


3

Om Ivan Jakobsen Ivan Jakobsen blev uddannet til folkeskolelærer i 2008 og kandidat i pædagogisk antropologi i 2012. Siden da har han beskæftiget sig med den positive psykologi og i særlig grad menneskets karakterstyrker. Hans mission er, at vi i vores pædagogiske praksis sætter mere fokus på det, der virker! Det betyder bl.a., at lærere og elever skal blive bevidste om deres styrker, dvs. det, der giver dem energi og styrker dem i deres dagligdag. I samarbejde med virksomheden Gnist har han udviklet undervisningsmaterialer til efterskoleverdenen, og undervist elever, lærerstuderende, lærere, vejledere og skoleledere i styrke- og ressourceorienteret pædagogik. Han fortæller: “Det fantastiske ved denne undervisning er, at der altid skabes en rigtig god energi, når vi får kendskab til vores egne og kollegers styrker. Samtidig kan vi i fællesskab – og med få værktøjer – se klasseværelser for os, hvor lærerne kender elevernes styrker, og hvor eleverne kender deres egne og hinandens styrker. Her kan eleverne føle glæden ved at handle og lære ud fra det, der giver dem energi. Det kan skabe større trivsel og inklusion i klassen, samt øge elevernes selvværd og robusthed.” Ivans drivkraft er at bidrage til, at vi får mere af dette i klasseværelserne, så skolen bliver et godt sted at lære og et godt sted at være lærer.

Kontakt og bestilling på tlf.: 6116 5949 eller ivan@styrkeuniverset.dk


4

Hvad er styrker og hvorfor arbejde med styrker? Styrkeuniverset tilbyder workshops og kompetenceforløb, der tager udgangspunkt i styrker; både lærernes styrker og de unges styrker. Men hvad er styrker? Styrker er noget, der styrker os. Så enkelt kan det siges. Når vi bruger vores styrker, kan vi mærke, at vi får energi, og at vi har det godt – som en fisk i vandet, kan man fristes til at sige. Styrker er personlige ressourcer, som vi alle besidder, og når vi får kendskab til vores styrker, giver det os et indblik i de unikke kendetegn, der udgør os, når vi har det allerbedst. Vi bliver den bedste udgave af os selv! Styrkerne og dialogen omkring disse giver os mulighed for at udvikle mere selvværd og selvtillid, så vi føler os stærkere og mere kraftfulde indeni. Dette kan udvikle vores robusthed til at klare de udfordringer, vi møder. For i styrkerne ligger der gemt et udviklings- og vækstpotentiale. Det betyder, at hvis vi finder, italesætter og udvikler vores styrker, kan vi bl.a. forvente en større følelse af autencitet, samt mere energi og engagement i de ting, vi laver. Styrkearbejdet skaber optimal basis for elevinddragelse og samtidig styrker det elevernes selvforståelse og øger deres uddannelsesparathed.

Materialets mål Styrkeuniverset ønsker med undervisningsmaterialet at sætte fokus på elevernes styrker og potentialer og at bidrage til skolens identitetsudviklende opgave. Eleverne arbejder med en positiv selvopfattelse og forskning viser, at der er en sammenhæng mellem elevers selvopfattelse og deres faglige præstationer. Glade elever lærer bedst! Når eleverne trives, skabes et større fundament for, at læring kan finde sted. Materialets tre overordnede målsætninger 1. Optimal trivsel, robusthed og inklusion 2. Gode relationer og en stærk fællesskabsfølelse 3. Positiv selvopfattelse og højere selvværd

Undervejs ønskes, at eleverne opbygger: • kendskab til egne og andres styrkesider • forståelse og anerkendelse af forskelligheder • et fælles sprog for det, “der virker” • større motivation og lyst til at lære • en kognitiv bevidsthed om, hvorfor og hvornår man mærker energifyldte signalstoffer i kroppen • muligheder for at realisere sit fulde potentiale

- forskningsdokumenterede metoder og styrkebaserede materialer til brug i undervisning og i arbejdet med børn og unge


5

Kontakt og bestilling p책 tlf.: 6116 5949 eller ivan@styrkeuniverset.dk


6

Workshops og kompetenceudviklingsforløb Alle pakkeløsninger starter med workshoppen ’Kom godt i gang med styrkearbejdet’. Workshoppen varer 3 timer og giver et unikt indblik i styrkerne hos netop jer. Workshoppen kan stå alene, men den fungerer også som grundmodul i et kortere eller længere forløb. Et forløb tilpasses jeres ønsker og behov og kan kombineres og afvikles på forskellige måder.

Workshop/Grundmodul

MODUL 1 Kom godt i gang (3 timer)

Tilvalgsmoduler

Styrkerne i teamsamarbejdet (2 timer) MODUL 1 Kom godt i gang (3 timer)

Kompetenceforløb inkl. konkrete undervisningsmaterialer (3 timer)

Evaluering & Erfaringsudveksling (2½ timer)

Individuelle Styrkerne i styrkeprofiler teamsamarbejdet (2 timer) (2 timer)

Kompetenceforløb inkl.Styrkebaseret konkrete arbejde undervisningsimaterialer UU-vejledningen (2 timer) (3 timer)

Få styr på Evaluering & styrkerne Erfaringsudveksling (3 dages workshop (2½for timer) eleverne)

Individuelle styrkeprofiler (2 timer)

Styrkebaseret arbejde i UU-vejledningen (2 timer)

Få styr på styrkerne (3 dages workshop for eleverne)

- forskningsdokumenterede metoder og styrkebaserede materialer til brug i undervisning og i arbejdet med børn og unge


7

Workshop/Grundmodul: Kom godt igang med styrkearbejdet (3 timer) I denne workshop introduceres til den positive psykologi og den styrkebaserede pædagogik. Jeg omsætter teoretisk viden fra forskningen til pædagogsik praksis, og vi laver en række hands-on øvelser, som sætter fokus på personalets styrker. Dertil præsenteres konkrete øvelser til elevgruppen og de didaktisike overvejelser, der ligger bag. Alle kommer fra workshoppen med et kendskab til egne styrker og en indsigt i de øvrige styrker, der er til stede i lærerteamet og på lærerværelset. Målet for workshoppen er at forstå sig selv, hinanden og vores fælles praksis ud fra et styrkeperspektiv, samt at blive inspireret til at arbejde styrkeorienteret med sine elever.

Pris: kr. 4.995

Eksempler på pakkeløsninger: Styrkeworkshop med fokus på teamsamarbejdet (5 timer) I denne workshop graver vi et spadestrik dybere end i ovenstående 3 timers workshop. Der introduceres ligeledes til den positive psykologi og den styrkebaserede pædagogik, og vi laver en række hands-on øvelser, hvor lærerne får kendskab til egne og hinandens styrker – bl.a. igennem Styrkespillet. Dernæst sættes fokus på styrkekonstellationen i de enkelte teams. Hvor ligger styrkerne i teamet, og hvordan drager teamet nytte af disse? Hvori ligger udforMODUL 1 dringerne, og hvordan tackles disse? Igennem arbejdet medKom konkrete materialer og samtaler godt i gang omkring praksis, får det enkelte lærerteam et unikt indblik i sig selv og hinanden igennem (3 timer) styrkerne.

Pris: kr. 7.995 Styrkeworkshop med fokus på individuelle styrkeprofiler og teamsamarbejdet (5+2 timer) I forlængelse af ovenstående workshop, kan der tilkøbes styrkeprofiler til det pædagogiske personale og til eleverne. Styrkeprofilerne udarbejdes på baggrund af individuelle besvarelser af en række spørgsmål, som derefter viser fordelingen af de 24 styrker. Profilen sætter særligt fokus på den enkeltes topstyrker. Gennem en individuelt udarbejdet rapport på 22 sider får hver deltager sin personlige profil, der beskriver, hvordan styrkerne kommer til udtryk hos personen, og hvordan de kan udnyttes. Dertil sætter profilen fokusMODUL på styrkekonstellationen i det 1 Kom godt i gang enkelte team, hvilket giver et unikt indblik i, hvor teamet er stærkest, og hvor det kan møde (3 timer) udfordringer. Styrkerne i

Med i denne pakke følger en gratis ’feedback-oplæring’ af op til 3 lærere, hvis der tilkøbes teamsamarbejdet (2 timer) styrkeprofiler til eleverne. Pris pr. elevstyrkeprofil: 125 kr.

MODUL 1 Kom godt i gang (3 timer)

MODUL 1 Kom godt i gang (3 timer)

Styrkerne i teamsamarbejdet (2 timer)

Kompetenceforløb inkl. konkrete undervisningsmaterialer

In st

St

i UU

(3 timer)

MODUL 1 Kom godt i gang (3 timer) Evaluering & Erfaringsudveksling (2½ timer) Styrkerne i teamsamarbejdet (2 timer)

Individuelle styrkeprofiler Kompetenceforløb (2 timer) inkl. konkrete undervisningsmaterialer

(3 d f In st

St

i UU

(3 timer)

Pris pr. lærerstyrkeprofil (inkl. teamprofil): 250 kr.

Pris: kr. 8.995

Kompetenceforløb

inkl. konkrete (tilkøb af styrkeprofiler) undervisningsmaterialer

Styrkebaseret arbejde i UU-vejledningen (2 timer) Evaluering & Erfaringsudveksling (2½ timer)

Alle priser er ekskl. moms og transportomkostninger (3 timer)

Evaluering & Erfaringsudveksling (2½ timer)

Få styr på styrkerne (3 dages workshop for eleverne)

Kontakt og bestilling på tlf.: 6116 5949 eller ivan@styrkeuniverset.dk

(3 d f


8

Kompetenceudviklingsforløb (3 moduler) Modul 1: Se grundmodul/workshop (3 timer)

Modul 2: 2. modul sætter yderligere fokus på personalets styrker, hvorefter de konkrete undervisningsMODUL 1 1 KomMODUL godt gang materialer introduceres. Det enkelte team laver målsætninger og ihandleplaner for, hvordan Kom godt i gang timer) og hvornår de konkret ønsker at implementere styrkearbejdet i(3 deres pædagogiske praksis. (3 timer) Modulet sætter fokus på: • Yderligere udforskning af egne og lærerteamets styrker. • Introduktion til lærervejledning, elevbøger og de øvrige konkrete materialer. • Teamdiskussion og udarbejdelse af styrkeorienterede handleplaner og målsætninger for arbejdet.

Modul 3: Sidste modul samler op på forløbet, og der sættes tid af til erfaringsudveksling. Modulet indeholder en struktureret evaluering af forløbet og det pædagogiske arbejde med styrkerne. Der sættes fokus på, hvordan skolen arbejder videre med den styrkebaserede pædagogik, og hvordan denne pædagogiske tilgang kan blive en del af skolens profil udadtil. Modulet sætter fokus på: • Vidensdeling og evaluering • Hvordan bruger vi styrkerne fremadrettet?

Pris: kr. 11.995

(tilkøb af undervisningsmaterialer*)

Alle priser er ekskl. moms og transportomkostninger * Undervisningsmaterialer: Se priser på side 11.

- forskningsdokumenterede metoder og styrkebaserede materialer til brug i undervisning og i arbejdet med børn og unge

Styrkerne i Styrkerne i teamsamarbejdet teamsamarbejdet (2 timer)1 MODUL (2 timer) Kom godt i gang (3 timer)

Kompetenceforløb Kompetenceforløb inkl. konkrete inkl. konkrete undervisningsundervisningsmaterialer materialer (3 timer) (3 timer)

Evaluering & Evaluering & Erfaringsudveksling Erfaringsudveksling (2½ timer) (2½ timer)

In In st st

St St i UU i UU

(3 d (3 df f


9

Elevforløb: Få styr på styrkerne (3 dage) MODUL 1

Styrkerne i teamsamarbejdet (2 timer)

Individuelle styrkeprofiler (2 timer)

Inden forløbets afvikling, anbefaler jeg en 3 timers med lærergruppen (se grundKom godtworkshop i gang (3 timer) og teamets styrker, og lærernes klædes modul). Her arbejdes med den enkelte lærers styrker på til at arbejde styrkeorienteret med eleverne. Kompetenceforløb Dernæst sætter vi i fællesskab fokus på elevernes styrker og potentialer over 3 dage. Eleverne inkl. konkrete undervisningsskal finde ind til deres egne styrker og hinandens styrker i klassen. Det er en rejse, der skaber materialer smil og glæde, og eleverne vil føle, at de bliver rost og anerkendt for dem, de er. Det er en (3 timer) givende og motiverende proces og en rigtig god måde at lære sig selv og hinanden at kende på. Eleverne skal finde og forstå deres styrker og dernæst forankre styrkerne i dem selv. Her tænkes specielt i forhold til læring, personlig udvikling, trivsel og i sidste ende i forhold til egen bevidsthed om at kunne skabe sig et studieliv og arbejdsliv, hvor deres personlige styrker kan komme maksimalt i spil. Evaluering & Erfaringsudveksling

Eleverne arbejder med en positiv selvopfattelse og forskning viser, at der er en sammenhæng (2½ timer) mellem elevers selvopfattelse og deres faglige præstationer. Glade elever lærer bedst! Når eleverne trives, skabes et større fundament for, at læring kan finde sted. Målet med forløbet er derfor at skabes øget trivsel, selvværd og robusthed blandt eleverne og samtidig skabe gode relationer og et stærkt fællesskab blandt eleverne.

Pris: kr. 10.995

Styrkebaseret arbejde i UU-vejledningen (2 timer) MODUL 1 Kom godt i gang (3 timer)

Få styr på styrkerne (3 dages workshop for eleverne)

(tilkøb af undervisningsmaterialer*)

Tilkøb af grundmodul: Særpris kr. 2995 Alle priser er ekskl. moms og transportomkostninger * Undervisningsmaterialer: Se priser på side 11.

*

TIS

På denne inspirationsworkshop introduceres til den styrkebaserede pædagogik i vejledningen. Lærerne afprøver en række øvelser, som kan anvendes i relation til individuel vejledning og gruppevejledning. Der diskuteres og udveksles idéer til, hvordan styrkematerialerne kan anvendes i egen praksis.

RA

G

Styrkearbejdet i vejledningen (2 timer)

*Workshoppen er gratis, hvis I kan samle vejledere fra minimum 4 efterskoler.

Kontakt og bestilling på tlf.: 6116 5949 eller ivan@styrkeuniverset.dk


10

Hvad andre siger om mine workshops, kompetenceforløb og undervisningsmaterialet “Hej Ivan. Tak for en inspirerende workshop i Styrkekortenes anvendelse på Lomborg Efterskole i formiddags! Jeg gik straks hjem og talte med min leder om det og fik lov til at købe 12 sæt Styrkekort. [1 uge senere]. Jeg har lige brugt Styrkekortene i forbindelse med en samtale med en af mine elever og hun var så tilfreds, da hun gik og efterspørger dem igen... Et godt redskab!” Lisbeth, Vejleder, Rydhave Slots Efterskole “Hej Ivan. Tak for to inspirerende undervisningsmoduler om arbejdet med styrker. Både lærere og elever er blevet meget bedre til at spotte deres egne og hinanden styrker, og det skaber en god og positiv stemning på vores efterskole. Vi glæder os til, at du kommer igen til foråret.” Trine, Konstitueret forstander, Balle Musik- & Idrætsefterskole “Jeg har haft fire fantastiske timer med jeres styrkeøvelser. Vi lavede bl.a. Styrkestolen med samtlige elever. Det var fantastisk for eleverne at modtage 25 styrker af kammeraterne. Alles opmærksomhed var fanget og alle gik derfra med hænderne over hovedet!” Birgitte, UU-vejleder, Norddjurs Kommune “Et materiale, som skolen har ventet på i mange år. Endelig er der fokus på elevernes ressourcer og muligheder i stedet for på deres mangler”. Dorte, udskolingslærer i Aarhus

- forskningsdokumenterede metoder og styrkebaserede materialer til brug i undervisning og i arbejdet med børn og unge


11

Min Styrkebog og Styrkespillet – et konkret materiale, der sætter fokus på elevernes styrker, muligheder og potentialer! Når vi er bevidste om vores styrker og lærer at bruge dem, viser forskning, at vi øger vores trivsel, selvværd og glæde. Bevidstheden om hinandens og klassens styrker øger tolerancen mellem eleverne, og det er vejen til mobbefrie klasser. Arbejdet med vores styrker udvikler desuden vores robusthed til at klare de udfordringer, vi møder – ikke mindst de faglige! Med dette materiale sætter vi bl.a. fokus på følgende fire centrale temaer: • Elevernes alsidige udvikling • Elevens sociale kompetencer • Understøtter uddannelsesplaner • Bidrager til uddannelsesparathed og –valg

Min Styrkebog Undervisningsmaterialet består af en lærervejledning og en elevbog med 15 konkrete øvelser til at arbejde styrkeorienteret med eleverne. Dertil følger en række forslag til ekstra øvelser. Alle elever får sit eget sæt Styrkekort, som er omdrejningspunktet for alle øvelserne.

Styrkespillet Styrkespillet har fokus på at fortælle og lytte til historier, så vi bliver opmærksomme på vores egne styrkesider. Spillet har fokus på to gode ting: vores styrker og vores historier. Det handler om, at vi med vores historier fra hverdagen kan få øje på vores egne og hinandens styrker. Vi lærer os selv at kende med de historier, vi fortæller om os selv, og vi lærer, hvor og hvordan vi bruger vores styrker. Når vi ved det, kan vi lære at bruge vores styrker mere i hverdagen. Når vi bruger vores styrker, bliver vi glade og har det godt vi trives.

Prisliste • 1 stk. “Styrkespillet” (spilles af 4 pers.): Pris: kr. 399 • 1 stk. “Min Styrkebog - lærervejledning” (flergangsbrug): Pris: kr. 375 • 1 stk. “Min Styrkebog - elevbog” (engangsbrug): Pris: kr. 50 pr stk. ved køb af min. 20 bøger. (Prisen er 100 kr. pr. stk. ved køb under 20 bøger). Alle priser er ekskl. moms og fragt

Kontakt og bestilling på tlf.: 6116 5949 eller ivan@styrkeuniverset.dk


12

Min filosofi og mission Styrker er personlige ressourcer, vi alle sammen besidder, og som vi alle bør kende – børn som voksne. Heri ligger min filosofi og mission. Med udgangspunkt i forskningen tilbyder jeg en helt konkret tilgang til, hvordan folkeskoler, efterskoler og fritidsklubber i samarbejde med forældrene kan arbejde med elevernes ressourcer og potentialer. Dette gøres med udgangspunkt i den positive psykologi og en styrkebasseret pædagogisk tilgang. Vi ved, at når vi finder og forstår vores styrker, bliver vi mere robuste og selvbevidste, vi trives bedre, og samtidig opbygger vi stærke sociale kompetencer. Det konkrete arbejde og de konkrete materialer til pædagogiske institutioner er således forskningsbaserede. Når jeg sætter fokus på styrker og potentialer hos skolens elever eller hos det pædagogiske personale, skabes et fælles sprog og en stærk energi om det, der virker. Det giver selvindsigt og en positiv identitetsforståelse, og samtidig skaber det trivsel og lyst til at lære. Styrkearbejdet i klasser og institutioner sætter fokus på styrken ved forskelligheder. Dette skaber forståelse og tolerance, hvilket understøtter inklusionsarbejdet. Det er vigtigt, at man allerede som barn lærer sine styrker at kende, og hvordan de bedst forvaltes, da det på alle måder vil styrke udviklingen af selvværd og lysten og modet til at lære. Jeg arbejder primært workshoporienteret og ud fra konkrete værktøjer, som kan tages direkte med ud og anvendes i det pædagogiske arbejde. Jeg formidler tilgangen i disse former: �

Styrkeworkshops for personalegrupper

Efteruddannelse og teamudvikling af det pædagogiske personale

Efteruddannelse af vejledere

Styrkeforløb med elevgrupper

- forskningsdokumenterede metoder og styrkebaserede materialer til brug i undervisning og i arbejdet med børn og unge

Efterskolekatalog