Page 1

Mer drivkraft Bättre vägval Styrelseinstitutets ledamöter arbetar yrkesmässigt med styrelsefrågor och tillför styrelser i ägarledda företag kompetens och erfarenhet som hjälper ägarna att göra framgångsrika vägval ur kommersiell och personlig synvinkel.

6W\UHOVHXSSGUDJ‡1lWYHUN‡)|UPHGOLQJ‡8WELOGQLQJ


Ensam är inte stark Goda råd är inte dyra Om Styrelseinstitutet låter formellt och högtidligt i dina öron, så låt dig inte avskräckas. Bakom den sobra fasaden kommer du att finna en rad ledamöter och licensierade styrelseproffs som brinner för sin uppgift. Flertalet är före detta företagare och företagsledare som lyckats väl och samlat på sig gedigna kunskaper och erfarenheter. De har nu nått ett stadium i livet när egen karriär och försörjning kan stå tillbaka för tillfredsställelsen att få dela med sig av sin kompetens och se andra lyckas. När du närmar dig Styrelseinstitutet kan du lugnt vara förvissad om tre saker: - Du kommer att mötas med respekt och äkta intresse. - Den du möter uppfyller våra högt ställda etiska krav. - Du finner en kompetent och erfaren samtalspartner. Styrelseinstitutet drivs i bolagsform och ägs gemensamt av ett antal ledamöter, som verkar runt om i Sverige. Styrelseinstitutet verkar främst inom följande fyra områden: • Aktivt engagemang som ledamot eller ordförande. • Bildar och driver nätverksstyrelser. • Förmedlar eller rekryterar styrelseledamöter. • Utbildar i praktiskt styrelsearbete. Vi håller både öppna kurser i styrelsearbete och företagsspecifika.

Styrelseuppdrag

2

Styrelseuppdrag


Får du någon att bidra med mer för två basbelopp om året? Anställ personen genast Styrelseengagemang

Styrelsen är till för att verka för företagets bästa och samtidigt ta tillvara ägarnas intressen. Ofta är ägaren i privata bolag lika med VD, vilket ökar vikten av styrelsen som strategiskt bollplank. En aktiv och kompetent styrelse bidrar ofta på ett avgörande sätt till ett företags positiva utveckling. Men också till företagarens egen. Dessutom är det givande på många andra plan att ha en neutral part att dryfta sina idéer, visioner och problem med. Det finns också mer krassa skäl till att formera en professionell styrelse. Kreditinstitut är exempelvis mer positiva till att låna ut pengar när en sådan står bakom ägaren. Företagaren kan också förlita sig på att alla nya regler och möjligheter som följt med den nya aktiebolagslagen 2006 och nya regler 2010 samt koden för bolagsstyrning följs, respektive tillvaratas. Styrelseinstitutets ledamöter har styrelsearbete som yrke. Vi är tillsammans verksamma som styrelseledamöter i ca 130 mindre och medelstora familjeföretag runt om i landet.

Tala med någon av våra kontaktpersoner inom Styrelseinstitutet Skandinavien om du är intresserad av denna möjlighet. Du finner deras namn och kontaktuppgifter på regionsidorna på www.styrelseinstitutet.se

Styrelseuppdrag

3

Styrelseuppdrag


Vill du både ha kakan och äta den? Anmäl dig till en nätverksstyrelse

Nätverksstyrelse

Är du inte redo för att engagera externa ledamöter i din egen styrelse? Då erbjuder Styrelseinstitutet ett mycket intressant alternativ – Nätverksstyrelsen. Du själv och fyra andra ledamöter samt en ordförande från Styrelseinstitutet träffas ca 8 gånger under ett år. Varje möte motsvarar ett professionellt styrelsemöte där frågor av verklig betydelse för deltagarna behandlas och protokollförs. Nätverksstyrelsen består av företagare från fem olika branscher som inte konkurrerar med varandra. Det är ägaren eller företagsledaren som ingår i en nätverksstyrelse. Det ger en grupp med bred erfarenhet, där deltagarna har mycket att ge varandra. De andras erfarenheter som företagare i olika branscher blir en stor tillgång för dig och du delar med dig på motsvarande sätt. Man kan kalla det benchmarking, ett system för erfarenhetsutbyte mellan företag från olika branscher. Vi arbetar i skarpt läge med varje företag samtidigt som du lär dig formalia. Nätverksavtal

Innan nätverksstyrelsen startar undertecknar samtliga ett nätverksavtal som förpliktar till fullständig sekretess utåt, men till öppenhet och lojalitet mot varandra. Det är viktigt för att diskussionerna i styrelsearbetet skall bli konkreta, målinriktade och bidra till framgång för alla deltagande företag.

1lWYHUNVVW\UHOVH1lWYHUNVVW\UHOVH


Du får dela kakan Men den ger råg i ryggen

Styrelsemötet

Nätverksstyrelsen ger dig många olika insikter. Du får bland annat praktiskt utbildning i ABL (Aktiebolagslagen). Men framför allt får du och de andra deltagarna ett forum där det egna företagets frågeställningar tas upp under ledning av en professionell styrelseordförande. Eftersom alla deltagarna är företagsledare bidrar ni självfallet med en omfattande kompetens till gruppen. Varje företag fungerar i nätverksstyrelsen som om det vore ett självständigt affärsområde i ett större företag. Det innebär att varje företag har ca en timma per möte för sina specifika frågor. Mötet protokollförs (känslig information kan utelämnas) och de beslut som tagits följs upp under året. På så sätt skapas insikt och drivkraft för de deltagande företagen. Självfallet kan gruppen träffas utanför styrelsearbetet när frågorna kräver detta. Det är faktiskt ganska vanligt. Unik möjlighet

Alla företag har sina starka och svaga sidor. Svagheter inom något av områdena produktutveckling, marknadsföring, försäljning, personalutveckling, rekrytering, logistik, distribution, ekonomifrågor kan åtgärdas genom att lära av dem som gör just det bättre. Nätverksstyrelsen ger möjlighet till utveckling av både dig som person och ditt företag. Och detta till en bråkdel av kostnaden för en egen styrelse. Kontakta oss i Styrelseinstitutet så får du veta mer.

1lWYHUNVVW\UHOVH1lWYHUNVVW\UHOVH


En katt bland hermelinerna kan ge mer klös i verksamheten

Förmedling och rekrytering

Styrelseinstitutet förfogar över en bank av dokumenterat skickliga och erfarna styrelseledamöter. De har genomgått vår licensutbildning och är därmed licensierade av Styrelseinstitutet. Man kan betrakta detta som en garantistämpel, som ökar tryggheten i valet av ledamot. I normalfallet kan vi anvisa en eller flera kandidater som väl uppfyller kravprofilen för just ditt företags behov. Vi kallar detta förmedling. Kommer vi fram till att idealkandidaten inte återfinns i vår bank, går vi vidare med ett mer traditionellt rekryteringsförfarande. Vi identifierar tillsammans den kompetens- och erfarenhetsprofil som bäst svarar mot den aktuella situationen för just ditt företag. Såväl förmedlings- som rekryteringsuppdrag sker i nära samråd med Styrelseinstitutets samtliga ledamöter i Sverige för maximal täckning.

)|UPHGOLQJ5HNU\WHULQJ


Utbildning är ett utmärkt alternativ till vanebildning

Styrelseutbildning

Det ställs allt större krav på företags styrelser. Omfattningen av både tvingande formalia och styrelsens ansvar har ökat, liksom kravet på att aktivt informera sig om vad som sker i företaget. Även kraven på etik och affärsmässighet skärps rent allmänt. Den nuvarande aktiebolagslagen trädde ikraft 2006 och under 2010 förändras lagstiftningen ytterligare. Man kan naturligtvis inte begära att en styrelseledamot ska kunna allt om allting, men man måste ställa höga krav på kunnande inom områden som kan få allvarliga konsekvenser för företaget och dess ägare. Därför har Styrelseinstitutet byggt upp en solid utbildningsverksamhet och genomför diplomutbildningar på en rad orter i Sverige. Exempel på utbildningar som erbjuds är: 1 dag

Orienteringskurs om styrelsens roll, ledamotens ansvar och ABL (aktiebolagslagen) under en dag. 2 dagar

Diplomutbildning i praktiskt styrelsearbete, mötesteknik och ABL samt ingår det ett styrelsespel byggt på autentiskt material. Ett godkänt skriftligt prov leder fram till att diplomering kan ges av Styrelseinstitutet. Företagsanpassade utbildningar

Efterfrågan på denna typ av utbildning ökar kraftigt. Styrelserna i STENA-bolagen, Malmö Opera, kommunala bolag m fl är exempel på företag som utbildat sina styrelser.

'LSORPXWELOGQLQJ/LFHQVLHULQJ


Styrelseinstitutet Styrelseinstitutet bildades för att erbjuda ägare av privata företag en kompetent partner i frågor som rör företagens styrning och utveckling. Vi finns över hela landet, men kan genom vår uppdelning i ett stort antal regioner agera lokalt. Förutsättningarna för ett fruktsamt styrelsearbete är förtroende. Grunden till förtroendet för Styrelseinstitutet Skandinaviens ledamöter läggs genom vår noggranna urvalsprocess vid accepterandet av en ny ledamot. Hög etiknivå, bred erfarenhet från företagsvärlden inom vår målgrupp och en stor kontaktyta är några av de kriterier vi har vid urval av ny ledamot. Förutom referenstagning. Detta säkrar att vi kan utlova en god resurs till ditt företag samt att våra ledamöter alltid är uppdaterade inom aktuella ämnesområden, bland annat genom vårt exklusiva intranät. Tag kontakt med någon av oss på Styrelseinstitutet för ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan hjälpa ditt företag att nå sina mål. Välkommen!

Styrelseinstitutet  

Presentationsbroschyr

Advertisement