Page 1


รายชื่อกองบรรณาธิการ บรรณาธิการบริหาร :

สิทธิชัย

สุขเจริญมิตร

เบญจะ

อาสนเพชร

บรรณาธิการ :

รองบรรณาธิการบริหาร :

บุบผา ภู่ทอง อธิรัชต์ เทพวัลย์ ทวีศักดิ์ หงษ์ทอง ปาณิพันธ์ ตันตยาภรณ์

คณะที่ปรึกษาบรรณาธิการ :

นพ.พิชัย แพร่ภัทร นพ.นพรัตน์ โง้วจุงดี นพ.อนันต์ เกียรติเฟื่องฟู นพ.นิพนธ์ ธีราโมกข์ ทีมบรรณาธิการ :

พิสิษฐ์ จิรธนาธิวัฒน์ พงศธร จันทประดิษฐ์ อภิวัฒน์ อาระยานิมิตสกุล พงษ์เนตร งามขำ สถานที่ติดต่อ :

แผนกการตลาด โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 ติดต่อโฆษณา :

โทร. 0-2271-7000 ต่อ 11260 E-mail :

htoh-magazine@hotmail.com

ห้องนั่งเล่น Event 6 News 7 ห้องรับแขก ผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ 8 ห้องทำงาน ทักษะ 6 ประการของคนทำงาน 12 ที่ต้องฝึกฝน วิธีกำจัดความเหนื่อย “ล้า” 14

Paolo Story มะเร็งปากมดลูก รู้ก่อน ป้องกัน 15 และรักษาได้ มะเร็งเต้านม ภัยร้ายเรื่องใหญ่ 17 ที่ผู้หญิงห้ามมองข้าม เรื่องกระดูกน่ารู้ สำหรับ 19 หญิงสูงวัย อาหาร ร่างกาย โรค ความสุข 21 ที่มาพร้อมกับคุณภาพชีวิต รอบรั้ว มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ 23 ห้องอาหาร ปลาช่อนนึ่งจิ้มแจ่ว 28 “ข้าว” อาหารสารพัดประโยชน์ 30 ห้องกิจกรรม 32 ห้องหนังสือ 34


E d i t o r

คุณผู้อ่าน H2H ทุกท่านครับ ในโลกนี้จะมีอะไรเที่ยงตรงไปกว่าเวลาคงไม่มี นะครั บ ..เพราะยั ง ไม่ ทั น ไร นี่ ก็ ก ลางปี เ ข้ า ไปแล้ ว หลายคนยังวุ่นวายอยู่กับภารกิจตรงหน้า จนลืมเวลา ไปบ้างก็มี เพราะในแต่ละวันมีเรื่อง มีโจทย์ให้ต้องแก้ ต้องจัดการมากมาย โดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่มีตำแหน่ง เป็นทั้งแม่ของลูก เป็นภรรยาของสามี และรับผิดชอบ หน้าที่การงานเช่นเดียวกับคุณผู้ชาย สำหรับผมแล้ว ต้องขอชื่นชมในความเก่งและ ความอดทนของคุณแม่ๆ จากใจจริงเลยครับ เพราะ เพียงแค่งานที่ต้องรับผิดชอบตามหน้าที่ก็เครียดและ หนักมากพอแล้ว อยู่ในบ้านยังต้องรับบทบาทของแม่ ยิ่งถ้าเป็นคุณแม่มือใหม่ ที่ลูกน้อยยังเป็นทารกก็จะ ต้ อ งคอยดู แ ลทะนุ ถ นอม แม้ ก ระทั่ ง โตขึ้ น ก็ อ าจจะ เหนื่อยไปอีกรูปแบบ เช่น การเตรียมอาหาร เสื้อผ้า พาไปส่ ง ที่ โ รงเรี ย น ในขณะเดี ย วกั บ ตำแหน่ ง ของ ภรรยาที่ต้องดูแลสามีและเป็นแม่บ้านแม่เรือนไปด้วย เพียงเท่านี้ผมก็ว่าเก่งมากแล้ว แถมยังต้องหาเวลาทำ ภารกิจของตัวเองดูแลเรื่องความสวยงาม ซึ่งเป็นเรื่อง ใหญ่สำหรับพวกเธอเสมอ เมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่ให้ผม ยกย่องในความเก่ง ความขยัน และการบริหารเวลา ของผู้หญิงได้อย่างไรละครับ H2H ฉบับนี้จึงขอหยิบยกการดูแลตัวเองของ สุภาพสตรี เพื่อบริหารตนเองให้มัดใจคนในครอบครัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามเคล็ดลับสุขภาพดีที่ ผู้ ห ญิ ง เลื อ กได้ แ ละเป็ น ไปได้ เพี ย งไม่ ม องข้ า ม การตรวจสุ ข ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มกั บ ภาวะ

โภชนาการและการออกกำลั ง กายควบคู่ กั น ไปด้ ว ย

ในเล่มนี้จึงเตรียมเมนูสุขภาพ ปลาช่อนจิ้มแจ่วที่ทำได้ ง่ า ยๆ มาฝากกั น พร้ อ มกั บ เรื่ อ งราวน่ า รู้ ให้ คุ ณ

ผู้หญิงได้นำไปปฏิบัติเพื่อดูแลตนเอง และสมาชิกใน ครอบครัวให้มีสุขภาพดีกันถ้วนหน้าครับ

สิทธิชัย สุขเจริญมิตร บรรณาธิการบริหาร


EVENT

6

อร่อยไป เทีย่ วไป ทัว่ เมืองไทย ครัง้ ที่ 4 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์กรุ๊ป เตรียมจัดงาน “เดอะมอลล์ อร่อยไป เที่ยวไป ทั่วเมืองไทย ครั้งที่ 4” เพื่ อ กระตุ้ น เศรษฐกิ จด้านการท่องเที่ยวของ ประเทศ โดยภายในงานจะรวบรวมโปรโมชั่นพิเศษ จากผู้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ประเทศ อาทิ โรงแรม รีสอร์ท สายการบิน อิ่มอร่อยกับขบวน อาหารรสเลิศจากที่ต่างๆ ที่เลือกสรรให้ได้ลิ้มลอง กันอย่างเต็มอิ่ม และสานต่อความสุขด้วยการเลือก ซื้อสินค้าฝีมือคนไทยที่มีคุณภาพจากแต่ละภาค ชมนิทรรศการภาพถ่ายจากศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์ และสนุกสนานกับการแสดงบนเวทีที่หา ชมได้ยาก เพื่อสร้างสีสันตลอดงานทุกๆ วัน เช่น การแสดงตี ก ลองสะบั ด ชั ย ระบำนุ่ ง ผ้ า และ เพลิ ด เพลิ น กั บ ความน่ า รั ก ของหนู น้ อ ยผู้ เ ข้ า ประกวดยุวทูต 4 ภาค ในวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณ MCC HALL ชั้น 4 ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

ศิลปกรรมช้างเผือก เชิญผู้ที่สนใจงานศิลปะ เข้าชมนิทรรศการศิลปกรรมช้าง เผือก ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ภายใต้หัวข้อ “พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย” ซึ่งโครงการนี้จัด ขึ้นเป็นครั้งแรก และเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เหล่าศิลปินเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัย ให้ขยายไปสู่การรับรู้ของ สังคมในวงกว้าง และได้แสดงออกถึงศักยภาพทางศิลปะในรูปแบบ Realistic (เชิงเหมือนจริง) และ Figurative Art (เชิงสัญลักษณ์)

ณ ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามสนาม กีฬาแห่งชาติ) ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 กรกฎาคม 2555

Thailand Health & Wellness งานสุ ข ภาพที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด เพื่ อ สร้ า งความ เบิกบานของชีวติ ให้คนทุกวัย เพือ่ คนไทยทุกคน ซึง่ เป็น ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน จัดขึ้น เพื่อสร้างเสริมให้คนไทยรักษาสุขภาพ เรียนรู้วิธีการ สร้างความผาสุกในชีวิตจากผู้เชี่ยวชาญ และภายใน งานยังมีการแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการ ต่างๆ ด้านสุขภาพ ความสวยงาม และกิจกรรมอีก มากมาย เพื่อกระตุ้นให้คนไทยรู้จักระวังป้องกัน ใส่ใจสุขภาพอย่างจริงจัง และสำหรับไฮไลท์ในปีนี้ ผู้ร่วมงานจะได้พบกับ “เทรนด์สุขภาพ (Wellness Trends)” หรือกลยุทธ์การสร้างความอยู่ดี มีสุข

ที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง ง่ายๆ พบกับเมืองแห่งสุขภาพได้ตั้งแต่วันที่ 26-29 กรกฏาคม 2555 ณ อาคาร 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี


NEWS

หากใช้ยาเกินปริมาณที่แนะนำ อาจเกิดพิษต่อตับ จนนำไปสู่ภาวะตับวาย

และเสียชีวิตในที่สุด

อย.เตือน ใช้ยาแก้ปวดพร่ำเพรื่อทำตายได้ คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยถึง ข้อมูลการใช้ยาแก้ปวดของคนไทย พบมีการใช้ยาแก้ ปวดกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะพาราเซตามอล ซึ่ง ส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นยาแก้ปวดที่สามารถรักษาได้ทุก อาการปวด อย.จึงชี้แจงให้ทราบว่าเป็นความเข้าใจผิด เนื่องจากยาแก้ปวดแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการ รักษา และความปลอดภัยในการใช้ยาแตกต่างกัน โดยกลุ่มยาแก้ปวด ที่ใช้สําหรับอาการปวดไม่ รุนแรง เช่น พาราเซตามอล แอสไพริน มีฤทธิ์แก้ปวด ลดไข้และต้านการอักเสบ แต่ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานๆ เนื่องจากจะมีผลต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย ทำให้

คลื่ น ไส้ ปวดท้ อ ง เป็ น แผลบริ เ วณทางเดิ น อาหาร ความดันโลหิตสูงขึ้น อาจรุนแรงถึงขั้นทำให้กล้ามเนื้อ หัวใจตายเฉียบพลัน หลอดเลือดสมองอุดตัน อาการ ง่วงซึม มึนงง ซึมเศร้า รวมทั้งจะขัดขวางการเกาะ กลุ่มของเกล็ดเลือด ไตบวม ระดับโปตัสเซียมและ โซเดียมในเลือดสูง ไตวาย และมีผลต่อผิวหนัง โดยมี อาการผื่ น คั น ผิ ว หนั ง พอง บางรายอาจมี ก ารแพ้ แสงแดดอีกด้วย นอกจากนี้ ยาพาราเซตามอลที่มีการใช้อย่าง แพร่หลายนั้น หากใช้ยาเกินปริมาณที่แนะนำ อาจเกิด พิษต่อตับ จนนำไปสู่ภาวะตับวาย และเสียชีวิตในที่สุด

ความร้อนแฝงอันตรายทารก ศ.คัตสึจุน คาจิ จากคณะวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยโตเกียว เมโทรโพลิแทน เผยถึงผลการวิจัยที่ศึกษา ร่วมกับศูนย์วิจัยอะปริก้า (Aprica) ผู้ผลิตรถเข็นสำหรับเด็ก

ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความสูง จากพื้น กับระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองในอากาศว่า ความ เข้ ม ข้ น ของฝุ่ น และอนู จ ากก๊ า ซที่ ร ะดั บ ความสู ง จากพื้ น

38 เซนติเมตร ซึ่งเป็นความสูงในระดับปกติของรถเข็นเด็กทั่วไป จะมีความเข้มข้นสูงกว่าความเข้มข้นที่ความสูงในระดับหน้าของ ผู้ใหญ่ถึง 2.5 เท่า และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับความสูงของ ที่นอนในรถเข็นเด็กแบบ “ไฮซีล 50” (High Seal 50) ที่มีความ สูงจากพื้น 50 เซนติเมตร จะพบว่ามีอัตราความเข้มข้นของอณู จากก๊าซลดลงถึง 10-20 เปอร์เซ็นต์ และระดับอุณหภูมิจะลดลง ถึง 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับความสูงของรถเข็นเด็กทั่วไป

ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า ยิ่งเราให้เด็กอยู่ในที่นอนสูง จากพื้นมากเท่าไร ก็จะช่วยให้เด็กปลอดภัยจากฝุ่นละออง และ

สิ่งสกปรก รวมถึงความร้อนที่สะท้อนจากพื้นถนนได้มากเท่านั้น ที่มา คม ชัด ลึก 7


ห้องรับแขก

Text : เนโรลี

ผู้หญิง ที่ยิ่งใหญ่ 8

เวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน ไม่ทันไร เทศกาลวันแม่ก็จะเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง สำหรับวันแม่ จะเรียกว่าเทศกาลคงไม่ถูกต้อง นัก เพราะผู้มีพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ ได้ผู้นี้ ควรจะได้รับการเชิดชูในทุกๆ วัน

เพราะเรารักแม่กนั ทุกวัน ทุกเวลา และทุกนาที และด้วยเหตุที่ว่า ทั้งโลกเห็นพ้องต้องกันว่า ‘แม่’ คือคนสำคัญ ฉะนั้น แทบทุกประเทศจึงจัดให้มี วันแม่ขึ้นในช่วงเวลาแตกต่างกันไป เพื่อยกย่องเชิดชู ในพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด


ความสำคัญของวันแม่ในแต่ละช่วงชีวิตของเรา นั้นจะแตกต่างกันออกไป สำหรับประเทศไทยเรา วัน แม่สำหรับเด็กๆ ความสำคัญอาจอยู่ที่ได้นำพวงมาลัย ดอกมะลิสดกลิ่นหอมจรุงใจไปกราบเท้าแม่ ในงานวัน แม่ที่โรงเรียน พร้อมๆ กับเสียงเพลงค่าน้ำนมที่ทำให้ ระลึกถึงคุณของแม่ พอโตขึ้นมาหน่อย เมื่อมีหน้าที่ความรับผิดชอบ จากการเรียน การทำงาน วันแม่อาจเป็นแค่เพียงวัน หยุดตามปฏิทิน ที่จะได้พักผ่อนอีก 1 วัน เมื่อชีวิตก้าวไปอีกขั้น ได้มีครอบครัวเป็นของ ตนเอง และได้สวมบทบาทความเป็นแม่เองแล้ว เชื่อ

ว่าวันแม่ปีนั้น คงเป็นวันที่มีความหมายลึกซึ้งมากขึ้น ต่อคุณแม่มือใหม่อย่างแน่นอน เพราะว่ากันว่าผู้หญิง เราจะเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่และรักแม่มากขึ้น เมื่อวัน ที่เปลี่ยนสถานะจากลูกของแม่ เป็นแม่ของลูก... การเป็นแม่ของลูกนั้น คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เพราะไม่ ใช่แค่เพียงการให้กำเนิดเท่านัน้ แต่หมาย ถึงภาระความรับผิดชอบที่จะฟูมฟักทารกคน หนึง่ ให้เติบโต และเป็นผู้ ใหญ่ทดี่ ี ในวันหน้า การเป็นแม่ของลูกนั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เพราะ ไม่ใช่แค่เพียงการให้กำเนิดเท่านั้น แต่หมายถึงภาระ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะฟู ม ฟั ก ทารกคนหนึ่ ง ให้ เ ติ บ โต และเป็ น ผู้ ใ หญ่ ที่ ดี ใ นวั น หน้ า หากจะกล่ า วถึ ง เส้ น ทางการเริ่ ม ต้ น ของความเป็ น แม่ นั้ น บางคนก็ ย าก ลำบากแสนสาหั ส กว่ า จะได้ ลู ก น้ อ ยมาเชยชม แต่ สำหรับบางคนก็มีลูกได้ง่ายดังใจปรารถนา และในบาง ประเทศการถือกำเนิดลูกน้อยก็ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของ ครอบครั ว เท่ า นั้ น แต่ ก ลายเป็ น เรื่ อ งของกฎหมาย นโยบายระดับประเทศกันเลยทีเดียว เฉกเช่นเดียวกับข่าวของหญิงที่ตั้งครรภ์ และถูก บังคับให้ต้องทำแท้ง เพราะขัดกับนโยบายของประเทศ “จีน” ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีประชากรมหาศาลที่สุดใน โลก เพื่อลดบทบาทนี้ ทางการจีนได้ออกนโยบายห้าม ประชากรของเขามีลูกเกินหนึ่งคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเมืองหลวง หากใครฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับแพงลิบ และยิง่ กว่านัน้ ยังต้องทำแท้งด้วย เช่น ข่าวของหญิงสาว จีนที่ตั้งครรภ์บุตรคนที่สอง ขณะนั้นเธอมีอายุครรภ์

7 เดือน ที่สร้างความสะเทือนขวัญกับทั้งชาวจีนและ ชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนในสังคม ออนไลน์ ซึง่ เรือ่ งราวของหญิงสาวรายนีจ้ บลงด้วยการถูก ปรั บ มู ล ค่ า สู ง ลิ บ ลิ่ ว พร้ อ มกั บ การบั ง คั บ ให้ ท ำแท้ ง

ในขณะทีเ่ ด็กในครรภ์พร้อมเต็มทีๆ่ จะลืมตามาดูโลก 9


เรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าในโลกออนไลน์อยู่พัก ใหญ่ เพราะบางครั้งเรื่องของตัวบทกฎหมายก็สวนทาง สิ้นเชิงกับเรื่องคุณธรรม ต่างกับในหลายประเทศ ที่พลเมืองแต่งงานช้า และไม่ค่อยยอมมีลูก จนภาครัฐต้องรณรงค์ให้มีลูก เช่น ในประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ที่ประชากรเด็กน้อยลง ทุกวัน จนน่าห่วงว่าในอนาคตอันใกล้ จะมีแต่คนสูงวัย ล้นเมือง และเมื่อย้อนกลับมามองในบ้านเรา ความแตก ต่างไม่ได้อยู่ที่การมีลูกมาก หรือน้อย แต่ปัญหาใหญ่ กลับเป็นเรื่องการมีลูกเมื่อไม่พร้อม โดยเฉพาะปัญหา คุณแม่วัยเรียน ปัญหาแท้งเถื่อน รวมทั้งปัญหาการ ทอดทิ้งเด็กให้กลายเป็นคนเร่ร่อน กลายเป็นปัญหา ของสังคม จากที่กล่าวมานั้น คือเรื่องราวของประเทศใน แถบภูมิภาคเดียวกันยังพบแตกต่างกัน และถ้าสังคม ใหญ่ระดับโลก คงมีความต่างในระดับที่คาดไม่ถึงเลย ทีเดียว อะไร คือสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างดังกล่าว ขึ้น?

10

สังคม เชื้อชาติ วัฒนธรรม แนวคิด ความ ต้องการ หรือความสุข??? เราปรับเปลี่ยนสังคม วัฒนธรรม แนวคิด หรือ กระทั่งความต้องการของคนในชาติต่างๆ ไม่ได้ แต่ใน เรื่องของความสุขแล้ว ทุกคนในสังคมโลกช่วยกันสร้าง ขึ้นมาได้ สำหรับเรื่องความสุข จิตแพทย์และนักจิตบำบัด ชาวฝรั่งเศสนามว่า ฟรองซัวส์ เลอลอร์ด (Francois Lelord) ได้เขียนไว้ในหนังสือ Le Voyage d’Hector ou la recherch du Bonheur แปลเป็นไทยตรงตัวได้ อย่างน่ารักว่า “เอ็กตอร์กับการตามหาความสุขที่หาย ไป” เป็นการตามหาความหมายที่แท้จริงของคำว่า ความสุ ข โดยจิ ต แพทย์ ช าวฝรั่ ง เศส ซึ่ ง ได้ บั น ทึ ก บทเรียนที่ทรงคุณค่าจากประสบการณ์ อันได้แก่ ‘บท เรียนความสุข’ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ไม่เคย ใส่ใจ หรือเป็นเรือ่ งไกลตัวทีค่ าดไม่ถงึ มาก่อน และนีค่ อื ‘บทเรี ย นความสุ ข ’ บางส่ ว นจากสมุ ด บั น ทึ ก ของ เอ็กตอร์ ความสุข มักจะมาเยือนเมื่อไม่คาดฝัน คนจำนวนมากเห็นว่าความสุขมีอยู่ในอนาคต เท่านั้น ความไม่เข้าใจ เป็นความสุขได้ในบางครั้ง ความสุ ข คื อ การที่ ค รอบครั ว ของเราไม่ ข าด แคลนอะไร ความสุข คือการมีสิ่งที่ชอบให้ทำ ดวงอาทิตย์และทะเล เป็นความสุขของทุกคน ความสุข เป็นวิธีการมองโลกอย่างหนึ่ง แล้วบทเรียนความสุขของตัวเรามีอะไรบ้าง หาก ยังไม่เคยจดจำ หรือทำบันทึก ลองใช้โอกาสดีๆ ในวัน ดีๆ ช่วงเทศกาลวันแม่นี้ สร้างบทเรียนความสุขในแบบ ตัวเองและ (แม่) ผูห้ ญิงทีม่ คี า่ สูงสุดในชีวติ ขึน้ มาสักข้อ เพือ่ บันทึกเป็นความทรงจำอันแสนสุขให้กบั ชีวติ


ห้องทำงาน

Text : Napasorn

1

2

4

3

5

ทักษะ 6 ประการของคนทำงาน ที่ต้องฝึกฝน โลกในปัจจุบนั เป็นยุคของการแข่งขัน สังคม การทำงานก็เช่นเดียวกัน ผู้มีความรู้สูง มีทักษะใน การทำงาน และมีประสบการณ์ ในการทำงาน ก็จะได้ รับความไว้วางใจให้ ได้รับผิดชอบงานที่มีความ สำคัญ เมื่องานประสบความสำเร็จ ผลพลอยได้ ที่จะตามมาก็คือ ตำแหน่งหน้าที่ และค่าตอบแทน

สูงขึ้น โดยองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้คนทำงาน ซึ่งอยู่ ในสังคมฐานความรู้ (knowledge-based society) จะก้าวไปได้ ไกล ควรมีทักษะหลักๆ 6 ประการ ได้แก่

12

1. ทักษะการคิด ผู้ที่อยู่ในสังคมคนทำงาน มีความจำเป็นอย่าง ยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งรู้ จั ก สร้ า งความคิ ด อยู่ ต ลอดเวลา และ พยายามคิดให้ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งมีทักษะความ สามารถในการคิดต่อยอดความรู้ที่ได้รับมาจากด้าน ต่ า งๆ ทั้ ง การเรี ย น การศึ ก ษาหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม ประสบการณ์ในชีวิต และการทำงาน เพื่อนำไปสร้าง โอกาสให้กับตนเองได้แสดงความสามารถ สร้างความ สำเร็จให้กับองค์กร ทักษะของการคิดที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่ ว่ า นี้ ได้ แ ก่ ทั ก ษะการคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creative Thinking) การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) การคิด นอกกรอบ (Lateral Thinking) เนื่องจากในสังคม

การทำงานทักษะความคิดต่างๆ เหล่านี้ เป็นพื้นฐาน


6 ความจำเป็นเพื่อการต่อยอด และพัฒนาความรู้ใน อนาคตของคนทำงาน 2. ทักษะการเขียน การเขียน คือ การถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดให้ผู้อื่น ได้รับทราบทางหนึ่ง ซึ่งทักษะการเขียนนับเป็นสิ่งที่คน ทำงานจะต้องให้ความสำคัญ เพราะหากขาดทักษะ การใช้ภาษาที่ดีแล้ว ความคิดที่เป็นเลิศของเราเมื่อ ถ่ายทอดออกมาด้วยตัวอักษร อาจกลายเป็นความ คิดตกเกรดได้ง่ายๆ การฝึ ก ทั ก ษะในการเขี ย นจึ ง เป็ น สิ่ ง จำเป็ น

อย่างยิ่ง เพราะถึงแม้ปัจจุบันจะเน้นการทำงานผ่าน เทคโนโลยีต่างๆ แต่การนำเสนอเรื่องราวที่สำคัญ การ เขียนก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องใช้ทักษะชั้นสูงเลยทีเดียว 3. ทักษะการอ่าน การอ่าน จัดได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเสริม ความรู้ให้แก่เราได้อย่างมหาศาล การอ่านนอกเหนือ จากจะเติมเต็มในสิ่งที่ยังไม่รู้แล้ว ยังเป็นการเรียนรู้ที่ จะรับฟัง และยอมรับความคิดความเห็นของผู้อื่นที่ ถ่ายทอดเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ออกมา อย่างไรก็ตาม การจะ อ่านให้เกิดประโยชน์กับการทำงาน ควรอ่านสิ่งที่เกี่ยว เนื่องกับสายงาน ทั้งข้อมูลรายวัน ข้อมูลเชิงวิเคราะห์

และเรื่องราวความเคลื่อนไหวของสังคมโดยทั่วไป เพื่อ จะได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ มาประยุกต์ และ วิ เ คราะห์ ต่ อ ยอดกั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์อย่างสูงสุด 4. ทักษะการพูด การพูด คือ การสือ่ สารทีส่ ำคัญ และใช้มากทีส่ ดุ ในทักษะ 6 ประการ ถึงแม้การพูดจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น อยู่ เ ป็ น ประจำ แต่ ก ารจะพู ด ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น คนในวัยทำงานจะต้องเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการพูด วิธีการพูดที่ถูกต้องเหมาะสม เพราะหากจะสื่อสารด้วย วิ ธี ก ารพู ด ให้ เ กิ ด ผลสำเร็ จ ผู้ พู ด จะต้ อ งศึ ก ษาราย ละเอียดข้อมูลต่างๆ อย่างรอบคอบ และเข้าใจอย่าง ถ่องแท้ก่อนจะนำเสนอ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายได้ ด้วยการสื่อสารทางการพูดเพียงครั้งเดียว 5. ทักษะการฟัง เมื่อกล่าวถึงทักษะการฟัง อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ จำเป็นต้องฝึกฝน เพราะแค่ตั้งใจฟังคู่สนทนาเพียงเท่า นี้ก็น่าจะเพียงพอ แต่ในทางกลับกัน ทักษะด้านนี้คน ส่วนใหญ่มักจะมองข้ามและละเลยที่จะปฏิบัติ เพราะ ต่างสนใจที่จะพูดนำเสนอเรื่องราวของตนเองเป็นส่วน ใหญ่ หลายครั้งจึงทำให้คนทำงานพลาดโอกาส ความ รู้ที่ดีๆ ในชีวิตไป เพียงเพราะไม่ชอบเป็นผู้ฟัง   การเป็นผู้ฟังที่ดี เรียกได้ว่าจะนำประโยชน์มา ให้อย่างหลากหลาย อาทิ การได้มิตรที่ดี เพราะทุกคน ย่อมชื่นชมผู้ที่ยินดีรับฟังสิ่งที่เราบอกเล่า และการฟัง ยังทำให้ได้ท่องโลกกว้าง เป็นการเปิดโลกทัศน์ทาง ความคิดผ่านประสบการณ์ของผู้อื่น 6. ทักษะการปฏิบัติ   การลงมือทำ คือ หัวใจสำคัญของทุกสิ่ง ทักษะ การปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน คือบทสรุปที่จะบอกได้ว่า ทักษะทั้ง 5 ของคุณมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะเมื่อ ใดก็ตามที่ฟัง คิด อ่าน เขียน พูด แต่ไม่ลงมือปฏิบัติ สิ่งต่างๆ ที่คาดหวังไว้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงดังฝัน ดังนั้น การจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ เป็น ที่ยอมรับของทุกๆ ฝ่าย จะต้องฝึกฝนทักษะต่างๆ และลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างจริงจัง   13


วิธีกำจัดความเหนื่อย “ล้า” คุณเคยเป็นเช่นนี้ หรือไม่ ?

เมื่อต้องทำงานนานๆ รู้สึก “ล้า” หมด แรง หรือในบางครั้งเพิ่งมาทำงานตอนเช้า แต่ กลับรู้สึกหมดพลัง “ล้า” ซะแล้ว ถ้าคำตอบ ของคุณ คือ ใช่ นั่นแสดงว่าร่างกายกำลังบอก คุณว่า ถึงเวลาที่จะต้องค้นหาคำตอบให้กับตนเอง แล้วว่า ชีวิตคุณเหนื่อยเกินไปไหม หรือมีสิ่งใดที่ ทำให้เกิดอาการเช่นนี้ และจะทำเช่นไรจึงจะสลัด ความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นออกไปได้ สำหรับเรื่องอาการเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นจากทาง กาย และความรูส้ กึ นัน้ สิง่ สำคัญทีส่ ดุ คือ การดูแลด้าน จิตใจเป็นสำคัญ เนือ่ งจากในบางครัง้ ร่างกายอาจปกติดี ไม่ได้รู้สึกอ่อนเพลีย แต่ถ้าหากใจมีความกังวล รู้สึก หมดหวังกับสิง่ หนึง่ สิง่ ใด ก็จะส่งผลให้รา่ งกายไม่สดชืน่ ได้เช่นกัน และประเด็นทีส่ ำคัญของอาการ “ล้า” คือการ ใช้ร่างกายทำกิจกรรมเป็นระยะเวลานานๆ เช่น การ ทำงานหนัก การออกกำลังกาย เป็นต้น การแก้ ไขความเหนื่อยล้าให้กับตนเองนั้น สามารถ เริม่ ต้นทำได้ ดังต่อไปนี้ มองย้อนกลับไปพิจารณาตนเองก่อนว่า ตนเอง

รูส้ กึ เหนือ่ ยล้าจากเหตุผลใด จากความรูส้ กึ หรือ ร่างกาย และหากเป็นเหตุผลมาจากร่างกาย เกิดขึ้น เพราะปัจจัยใด ทำงานหนักเกินกำลัง หรือการออกกำลัง ทีห่ กั โหมเกินไป เมือ่ ทราบถึงต้นตอแล้ว ก็เริม่ ต้นรีเฟรช ตัวเองให้กลับมาสดชืน่ ดังเดิม พยายามหาเวลาว่างให้กบั ตนเอง เช่น การพักผ่อน

นอนหลับ การท่องเที่ยว เพื่อเป็นการชาร์ต แบตเตอรีใ่ ห้รา่ งกาย ปรับสมดุลในการทำงาน อย่าหักโหมทำงานหนัก

เกินไป และปฎิบัติตนในท่าทางที่ถูกต้องตาม สุขลักษณะ ทัง้ การเดิน ยืน นัง่ ตลอดเวลา สำหรับความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นจากร่างกาย

เนือ่ งจากการออกกำลังกาย เราสามารถปรับได้ ด้วยตนเอง ดังนี ้

1. 2. 3. 4. 14

ก่อนออกกำลังกาย ควรวัดความดันโลหิต ตรวจ ชีพจร ถ้าความดันโลหิตสูงและชีพจรเต้นเร็วก็ไม่ ควรออกกำลังกาย สำรวจตนเองว่ากำลังเครียดจากร่างกาย จิตใจ หรือยังคงมีความเหนือ่ ยล้าอยูห่ รือไม่ อย่าคร่ำเคร่งกับการออกกำลังกายมากเกินไป จน กลายเป็นความกดดันตนเอง โดยจัดสรรเวลาให้ ร่างกายได้พักผ่อนบ้าง เช่น ออกกำลังกายเพียง

6 วันต่อสัปดาห์ และอีก 1 วันให้รา่ งกายได้พกั ผ่อน อย่างแท้จริง การออกกำลังกายนั้นต้องใช้พลังงานค่อนข้างมาก จึงควรเติมเต็มสารอาหารให้กบั ร่างกาย ด้วยอาหาร ทีม่ ปี ระโยชน์ เพือ่ ทดแทนสิง่ ทีร่ า่ งกายสูญเสียไป ไม่ควรรับประทานอาหารใกล้เวลาออกกำลังกาย มากเกิ น ไป ควรรั บ ประทานล่ ว งหน้ า ประมาณ

1 ชัว่ โมง โดยเน้นอาหารเบาๆ ย่อยง่าย และอย่า

รับประทานจนอิม่ มาก เลือกอุปกรณ์ในการออกกำลังกายทีด่ ี เช่น รองเท้า กีฬา โดยเฉพาะผูท้ เี่ น้นการออกกำลังกายประเภทที่ ต้องใช้ขาเป็นหลัก อาทิ ฟุตบอล เต้นแอโรบิค เล่น เทนนิส วิง่ เพราะจะเกิดอาการเหนือ่ ยล้าง่ายขณะ ออกกำลังกาย และเกิดการบาดเจ็บจากสาเหตุของ รองเท้ากีฬาเป็นส่วนใหญ่ เมื่อคุณค้นหาที่มาของความเหนื่อยล้าให้ตนเอง ได้แล้ว อย่าลืมเร่งแก้ไขกันนะค่ะ จะได้กลับมามีชีวิต ทีส่ ดชืน่ กระปรีก้ ระเปร่าได้ดงั เดิม


P a o l o S t o r y

เปิดโลกกับเรื่อง (โรค) ของผู้หญิง ที่คุณอยากรู้ มะเร็งปากมดลูก รู้ก่อน ป้องกัน และรักษาได้

แพทย์หญิงศศิลักษณ์ ทังสมบัติ สูตินรีแพทย์ ประจำศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน

“มะเร็งปากมดลูก” เป็นความผิดปกติของเซลล์ ที่เกิดขึ้นบริเวณปากมดลูก สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ ระยะแรกที่มีความผิดปกติ โดยการตรวจภายในร่วมกับ เก็บตัวอย่างเซลล์บริเวณปากมดลูกไปตรวจ การป้องกัน ทำได้โดยการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ร่วมกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยปีละ

1 ครั้ง ในสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ควรเริ่มตรวจตั้งแต่อายุ 25 ปี หรือเริ่มตรวจในสตรีที่อายุ 30 ปีขึ้นไป การรักษา ประกอบไปด้วยการผ่าตัด ฉายแสงร่วม กับให้ยาเคมีบำบัด หลังจากรักษาแล้วต้องมีการติดตาม

เฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำอย่างใกล้ชิด

15


สตรี ใ นปั จ จุ บั น ให้ ค วามสำคั ญ กั บ โรคมะเร็ ง

ปากมดลูกมากขึน้ หรือไม่ ในช่ ว ง 5 ปี ที่ ผ่ า นมา พบว่ า มี ก ารให้ ค วาม สำคัญกับโรคนี้มากขึ้น มีสตรีเข้ามาขอรับบริการตรวจ คัดกรองมากขึ้น และในหลายๆ หน่วยงานได้จัดให้ พนั ก งานหญิ ง ตรวจคั ด กรองมะเร็ ง ปากมดลู ก ทุ ก ปี รวมถึงมีผู้สนใจเข้ามาขอคำปรึกษา พร้อมรับการฉีด วัคซีนมะเร็งปากมดลูก ข้อแนะนำในการลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง ปากมดลูก การลดความเสีย่ งต่อมะเร็งปากมดลูก นอกจาก การฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ร่วมกับการตรวจคัด กรองมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งดังที่ได้ กล่าวไปแล้วนั้น การลดพฤติกรรมเสี่ยงก็มีความสำคัญ อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว พฤติกรรมเสีย่ งโรคมะเร็งปากมดลูก ได้แก่ การสูบบุหรี่ การรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันนานเกิน

3-5 ปี การคลอดบุตรหลายคน พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ การมี

เพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย มีคู่นอนหลายคน

ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ (เอชไอวี ซิฟิลิส หูด

หงอนไก่) โรคทางนรีเวช มีโอกาสเปลี่ยนเป็นโรคมะเร็ง ปากมดลูก ได้หรือไม่ ในหลายๆ ครั้งผู้ที่มารักษาโรคทางนรีเวช เช่น ปวดท้อง ตกขาว เลือดออกผิดปกติ หูดหงอนไก่ มักมี มะเร็งปากมดลูกร่วมด้วย สัญญาณบ่งชี้ ทีจ่ ะทำให้เกิดโรคทางนรีเวช มะเร็ ง ปากมดลู ก ในระยะเริ่ ม แรกมั ก ไม่ มี สั ญ ญาณอะไร แต่ เ มื่ อ โรคเป็ น มากขึ้ น ถึ ง จะเริ่ ม มี อาการ ได้แก่ ตกขาวผิดปกติ ช่องคลอดมีกลิ่น เลือด ออกกะปริดกะปรอยถึงมีเลือดออกผิดปกติ เลือดออก หลังมีเพศสัมพันธ์ มีก้อนในอุ้งเชิงกรานและขาหนีบ ซึ่งเป็นระยะที่มะเร็งได้มีการลุกลามไปแล้ว 16

จากประสบการณ์การรักษา บ่อยครั้งพบคนไข้ ที่เป็นมะเร็งปากมดลูกจากการตรวจครั้งแรก และเป็น ในระยะ 3 เนื่ อ งจากก่ อ นหน้ า นี้ ไ ม่ ก ล้ า มาตรวจ “เพราะความอาย กลัวเจ็บ หรือขี้เกียจบ้าง” สิ่งที่น่า ตกไปใจกว่านั้น คือ พบผู้ป่วยที่ตรวจเจอครั้งแรกเป็น ระยะ 3 และผู้ป่วยยืนยันว่าก่อนหน้านี้ได้เข้ารับการ ตรวจและผลเป็ น ปกติ ทุ ก ปี ดั ง นั้ น เราจึ ง ไม่ ค วร

นิ่งนอนใจถ้ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้น เพราะการรักษา ในระยะแรกนั้นได้ผลดี โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อย รวมถึงโอกาสกลับมาเป็นซ้ำน้อยกว่ามาก การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบเจาะลึก ถึ ง ระดั บ DNA ด้ ว ย Thin Prep Plus Cervista HPV DNA Testing การตรวจคั ด กรองแบบ Thin Prep plus CERVISTA HPV DNA testing เป็นการตรวจหาเซลล์ มะเร็งปากมดลูกร่วมกับตรวจดีเอ็นเอของเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่ความสัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งปากมดลูก ร่วมกับการเจาะลึกขึ้นว่ามีการติดเชื้อ HPV 16 และ HPV 18 หรือไม่ การตรวจ Thin Prep plus Cervista HPV DNA testing จะช่วยบอกว่ามีความเสี่ยง ต่อการมีรอยโรคแอบแฝง แม้ว่าผลการตรวจ Thin Prep ปกติ การศึ ก ษาในปั จ จุ บั น บ่ ง ชี้ ว่ า วั ค ซี น สามารถ ป้องกันการติดเชื้อเอชพีวีกลุ่มเสี่ยงสูงต่อมะเร็งปาก มดลูกได้ 70% (4 สายพันธุ์) และ 80% (2 สายพันธุ์) และสามารถป้องกันหูดหงอนไก่ 90% (4 สายพันธุ์) ควรฉี ด วั ค ซี น ในผู้ ห ญิ ง ทุ ก คน สำหรั บ การฉี ด ที่ ไ ด้ ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ การฉีดให้ผู้ที่ไม่มีการติดเชื้อ เอชพีวีมาก่อน ระยะเวลาในการป้องกันโรคในปัจจุบัน พบว่าสามารถป้องกันการเกิดรอยโรคระยะแรกอย่าง น้อย 9 ปี ซึ่งเราคงต้องรอการศึกษาติดตามกันต่อไป


มะเร็งเต้านม ภัยร้ายเรื่องใหญ่ ที่ผู้หญิงห้ามมองข้าม นพ.ทวีศักดิ์ ภูริเวทย์คุณากร ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4 สถานการณ์มะเร็งเต้านมในประเทศไทย จาก รายงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พ.ศ. 2553 พบว่ า มะเร็ ง ที่ เ ป็ น สาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต ของ

ผู้ ห ญิ ง ไทยมากที่ สุ ด อั น ดั บ หนึ่ ง ได้ แ ก่ มะเร็ ง

เต้านม แซงหน้ามะเร็งปากมดลูก และยังพบว่าทุกๆ

2 ชม. จะมีผหู้ ญิงทีเ่ สียชีวติ จากมะเร็งเต้านม 1 คน โดย ในปี 2553 มีผปู้ ว่ ยมะเร็งเต้านมทีร่ อการรักษากว่า 13,000 คนต่ อ ปี อี ก ทั้ ง มะเร็ ง เต้ า นมที่ พ บในผู้ ห ญิ ง ไทยมี

แนวโน้มที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากพบในผู้ที่อายุน้อยกว่า

40 ปี ถึ ง 33% และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศ สหรัฐอเมริกา และญีป่ นุ่ ประเทศไทยเราพบสูงกว่าทัง้ สอง ประเทศเลยทีเดียว ซึง่ ส่วนตัวของหมอเองก็เคยตรวจพบ มะเร็งเต้านมในผูห้ ญิงอายุ 18 ปี ซึง่ ถือว่าอายุนอ้ ยมาก อีกทัง้ ภาพรวมปัจจุบนั พบในผูห้ ญิงอายุ 20 ปีขนึ้ ไปเพิม่ ขึน้ ผมและทีมของโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล จึงพยายาม รณรงค์ โดยจะไม่ได้เน้นเฉพาะผูห้ ญิงอายุ 40 ปีขนึ้ ไปที่ ควรตรวจมะเร็งเต้านมเท่านัน้ เพราะแม้แต่ผหู้ ญิงทีเ่ ริม่ เข้า สูว่ ยั ทำงานก็อาจมีความเสีย่ ง จึงควรเริม่ ตรวจด้วยเช่นกัน เรือ่ งราวของมะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านม นับว่าเป็นภัยร้ายทีไ่ ม่ควรมองข้าม สำหรับคุณผู้หญิงทุกคน เพราะเจ้ามะเร็งเต้านมนี้ไม่มี สัญญาณเตือนล่วงหน้า ถ้าหากมีอาการเกิดขึ้นเมื่อใด

นัน่ ก็หมายความว่าโรคร้ายได้มาเยือนแล้ว มะเร็งเต้านม

เป็ น โรคที่ เ กิ ด จากการแบ่ ง ตั ว ที่ ผิ ด ปกติ ข องเซลล์ ท่ อ น้ำนมหรือต่อมน้ำนมมีการ เปลี่ ย นแปลงจนเป็นมะเร็ง เต้านม อย่างทีผ่ มได้กล่าวไป แล้วว่า ถ้ามีอาการแสดงว่า

ผู้นั้นกำลังเผชิญกับโรคมะเร็ง เต้านม อาการของโรคที่พบบ่อย ได้แก่ มีกอ้ นทีเ่ ต้านม บางรายอาจมี อาการเจ็บร่วมด้วยอาการอืน่ เช่น มีเลือดออกที่หัวนม เต้านมบวมเป็นเปลือกส้ม ดังนัน้ สิง่ ทีจ่ ะรับมือได้ดที สี่ ดุ เพือ่ ให้รเู้ ท่าทันมะเร็ง เต้านมก็คอื การตรวจเต้านมเป็นประจำ เพือ่ ให้ทราบว่า เราไม่มีโรคร้ายแฝงอยู่ หรือถ้าพบในระยะเริ่มต้น ก็จะ ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก สำหรับการตรวจเต้านม สามารถทำได้หลายวิธี ตามความเหมาะสม กรณีผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ควรคลำ

เต้านมด้วยตนเองเดือนละ 1 ครัง้ โดยคุณผูห้ ญิงอาจระบุ ให้เป็นนัดสำคัญกันไปเลยว่า ทุกๆ เดือนเมือ่ ประจำเดือน มาวันแรกนับไปอีก 7-10 วัน จัดให้เป็นวันคลำเต้านม ของตนเอง ซึ่งผมจะบอกเสมอว่าการตรวจเต้านมด้วย ตนเองไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงท่าทาง แต่ขอให้คลำให้ทั่ว เป็นประจำ เพราะถ้าคลำเป็นประจำแม้เกิดความผิดปกติ เพียงเล็กน้อยคุณก็จะทราบได้ทันที และสำหรับผู้หญิงที่ 17


อายุนอ้ ยกว่า 35 ปี ควรตรวจอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) อย่างน้อย 1 ครัง้ ส่วนผูท้ อี่ ายุ 35 ปีขนึ้ ไป ควรตรวจด้วย เครือ่ งดิจติ อลแมมโมแกรม (Digital mammogram) และ

อัลตร้าซาวด์อย่างน้อย 1 ครัง้ รวมถึงผูท้ อี่ ายุเกิน 40 ปี ควรตรวจด้ ว ยเครื่ อ งดิ จิ ต อลแมมโมแกรม (Digital mammogram) และอัลตร้าซาวด์อย่างน้อย 1-2 ครัง้ / ปี เรือ่ งการตรวจบางท่านอาจจะยังคิดว่าไม่สำคัญ แต่เชือ่ เถอะ ครับว่าเป็นสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ในการรับมือกับมะเร็งเต้านม เพราะ มีอยูว่ นั หนึง่ ผมได้พบคุณป้าท่านหนึง่ โดยบังเอิญ และได้พดู คุย กับท่านด้วยเรือ่ งทัว่ ๆ ไป ก่อนจะจากกันผมได้แนะนำให้ ท่านไปตรวจมะเร็งเต้านม หลังจากนัน้ ไม่นานท่านมาตรวจ กับผม และสิง่ ทีไ่ ม่คาดคิดก็เกิดขึน้ เราตรวจพบมะเร็งเต้านม แต่โชคดีเหลือเกินทีเ่ จ้าวายร้ายมีขนาดเล็กมาก จึงรักษาด้วย การผ่าตัดได้โดยง่าย คุณป้าขอบคุณผมใหญ่ บอกว่าถ้าหมอ ไม่บอกให้มาตรวจป้าคงแย่ ผมจึงบอกคุณป้าว่า ไม่ใช่เพราะ ผมหรอกครับ แต่เป็นเพราะคุณป้าตัดสินใจมาตรวจเองต่าง หากล่ะครับ… และคุณล่ะตัดสินใจมาตรวจกันหรือยัง ? โรคมะเร็งเต้านม เกิดจากอะไร เรียกได้ว่าเป็นคำถามยอดฮิตของผู้ป่วยและญาติ ทุกๆ คนเลยก็วา่ ได้ สำหรับสาเหตุของการเกิดโรคนัน้ ยัง ไม่ทราบแน่ชดั แต่ในทางการแพทย์ให้ความสำคัญกับเรือ่ ง ของพันธุกรรมประมาณ 5-10 % ทีม่ โี อกาสทำให้เกิดโรค ซึง่ อาจจะสัมพันธ์กบั ครอบครัว ทัง้ กรณีเคยมีประวัตมิ ะเร็ง เต้านม หรือไม่มกี ไ็ ด้ อีกทัง้ อาจจะสัมพันธ์กบั โรคมะเร็ง ชนิดอืน่ ได้แก่ มะเร็งรังไข่ และมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ดว้ ย มะเร็งเต้านมอาจจะสัมพันธ์กบั ปัจจัยเสีย่ งต่างๆ เช่น การรับประทาน อาทิ อาหารทีม่ ไี ขมันมาก การบริโภคสัตว์ เนือ้ แดง การรับประทานยาคุมมากกว่า 10 ปี การทีป่ ระจำ เดือนมาเร็วหมดช้า เช่น มาเมือ่ อายุนอ้ ยกว่า 12 ปี และหมด เมือ่ อายุมากกว่า 50 ปี และความเครียดก็มผี ลเช่นเดียวกัน เนือ่ งจากในประเทศไทยพบผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมซึง่ อาศัยอยู่ ในเมืองใหญ่ๆ อย่างกรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต มากกว่าในจังหวัดอืน่ ๆ ของประเทศ เมื่อทราบถึงอาการ และปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคไป แล้ว หลายท่านคงอยากทราบว่าถ้าตรวจพบมะเร็งเต้านม แล้วจะมีวธิ รี กั ษาอย่างไร สำหรับการวินจิ ฉัยมะเร็งเต้านม แพทย์จะไม่สรุปผลการตรวจการตรวจจากแมมโมแกรม อัลตร้าซาวด์ และการคลำโดยแพทย์เท่านั้น จะต้อง

ซักประวัตหิ าปัจจัยเสีย่ ง พร้อมกับเจาะชิน้ เนือ้ ไปตรวจเพือ่ สรุปผลให้ชัดเจน และถ้าผลปรากฏว่าเป็นมะเร็งเต้านม 18

วิธกี ารรักษา คือ การผ่าตัด เคมีบำบัด การฉายแสง หรือการ ฉายรังสีรกั ษา การรักษาด้วยฮอร์โมน การรักษาแบบมุง่ เป้า (Targeted therapy) สำหรับการรักษาด้วยวิธผี า่ ตัดนัน้ การ ผ่าตัดเต้านมออกทัง้ เต้า คือแนวทางการรักษามะเร็งเต้านม แบบมาตรฐานทีป่ ฏิบตั กิ นั มาโดยตลอด แต่ปจั จุบนั เทคนิค การผ่าตัดมะเร็งเต้านมก้าวหน้าไปมาก จึงสามารถผ่าตัดด้วย วิธผี า่ ตัดแบบเก็บเต้านม, การผ่าตัดแบบตัดเต้านม และเสริม เต้านมทันที ซึง่ ทำโดยการย้ายเนือ้ ด้านหลังมาทดแทนส่วนที่ ตัดออกไป แต่ในกรณีทไี่ ม่สามารถย้ายเนือ้ ด้านหลังได้กใ็ ห้ใช้ เนือ้ บริเวณท้อง หรือในบางรายทีเ่ นือ้ บริเวณหลังหรือท้องไม่ เพียงพออาจต้องใช้ซลิ โิ คนเสริมเข้าไป ทัง้ นี้ ขึน้ กับดุลยพินจิ ของแพทย์ ว่าจะเลือกเนือ้ บริเวณไหนมาเสริมส่วนทีถ่ กู ตัดออก ไป แต่การผ่าตัดในแต่ละแบบไม่สามารถทำได้ทกุ ราย เพราะ ต้องขึน้ อยูก่ บั ชนิด และระยะของมะเร็ง พร้อมกับแนวทางการ รักษาของแพทย์แต่ละท่านเป็นหลักด้วย สิง่ สำคัญของการรักษา นอกจากวิธที างการแพทย์ แล้ว จิตใจของผู้ป่วย คือหัวใจหลักของการรักษาเลย ทีเดียว เราจึงเน้นดูแลผูป้ ว่ ยทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจไป พร้อมๆ กัน โดยแพทย์จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับ

ผูป้ ว่ ยในการรักษา และญาติจะต้องเป็นกำลังใจทีส่ ำคัญให้ กับผูป้ ว่ ยด้วยอีกทางหนึง่ เพราะเมือ่ ผูป้ ว่ ยมีกำลังใจทีด่ กี ็ จะมีกำลังในการดูแลตนเอง และมีความพร้อมทีจ่ ะรับการ รักษาอย่างครบถ้วนตามทีแ่ พทย์แนะนำ

เทคนิ ค การดู แ ลตนเองให้ ห่ า งไกลจาก มะเร็งเต้านม รับประทานอาหารให้ถกู หลักโภชนาการในปริมาณที่ เหมาะสม ออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นประจำอย่างน้อย 4 ชัว่ โมง/สัปดาห์ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลีย่ งความเครียด ดูแลจิตใจ ด้วยการปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนา

ทำสมาธิเพือ่ ให้จติ ใจสงบ ตรวจเช็คสุขภาพตามช่วงวัยเป็นประจำ


นพ.สิรพัชร โพธิ์พุก

แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล นวมินทร์

เรื่องกระดูกน่ารู้ สำหรับ หญิงสูงวัย ในชีวิตของคนเรานั้น ต่างก็มีช่วงวัยที่หลาก หลาย ตั้งแต่ทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน จน กระทั่งเข้าสู่วัยสูงอายุ ก็นับได้ว่าได้ ใช้ชีวิตมาอย่าง คุ้มค่า พอๆ กับการใช้ร่างกายมาอย่างยาวนาน คง ไม่ ใช่เรื่องแปลกที่อวัยวะในร่างกายจะต้องมีการ เสื่อมถอยลงไปบ้าง นี่คือสิ่งที่ผมได้เกริ่นให้กับ หญิงสูงวัยท่านหนึ่งได้ฟัง และหลังจากนั้นคำถาม ต่างๆ ที่เธอสงสัยมานาน ก็พรั่งพรูออกมาจนผม อดยิ้มไม่ ได้

คำถามที่ว่าผู้หญิงที่เข้าสู่วัยสูงอายุ ทำไมจึงมี ปัญหาเรื่องกระดูก เมื่อผู้หญิงเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ การสลายกระดูก จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และรุนแรงในช่วง 10 ปีแรก

หลังหมดประจำเดือน โดยจะมีอัตราการลดลงของมวล กระดูกถึงปีละ 3-5 % อันเป็นผลมาจากการลดลงของ ฮอร์โมนเอสโตรเจนส่งผลให้เซลล์สลายกระดูก (osteoclast) มีการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงนี้ ทำให้กระดูกหัก ได้ง่าย ในเรื่องของวัย ส่งผลให้เกิดปัญหากระดูกได้ อย่างไรบ้าง สำหรับคนเรานั้น เริ่มตั้งแต่แรกเกิด จะมีการ เพิ่มของมวลกระดูกมากกว่าการสลายกระดูก ทำให้มี เนื้อกระดูกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งไปถึงจุดหนึ่ง การเพิ่มของมวลกระดูกจะลดลง ปริมาณมวลกระดูกจะ มีค่ามากที่สุดเท่าที่บุคคลนั้นๆ จะมีได้ เรียกว่า มวล กระดูกสูงสุด (peak bone mass) ซึ่งในคนไทยจะอยู่ ในช่วงอายุ 30-34 ปี หลังจากนั้น การสร้างและการ สลายของกระดูกจะสมดุลกัน ทำให้มวลกระดูกคงที่

ต่อมาเมื่ออายุประมาณ 40-45 ปี ก็จะเริ่มมีการสลาย ของกระดูกมากกว่าการสร้างกระดูก ทำให้มวลกระดูก ลดลงอย่ า งช้ า ๆ และหลั ง จากที่ ผู้ ห ญิ ง เข้ า สู่ วั ย หมด ประจำเดือน อัตราการสลายของกระดูกจะเพิ่มขึ้นอย่าง 19


ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรค กระดูกพรุน เช่น บุหรี่

กาแฟ เครื่องดื่มคาเฟอีน สุรา มาก ทำให้ร่างกายมีการสูญเสียมวลกระดูกอย่างต่อ เนื่อง และลดลงจนทำให้เกิดความเสี่ยงต่อกระดูกหัก หรือเรียกว่า โรคกระดูกพรุน เพิ่มขึ้น สาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาโรคกระดูก ได้แก่ วัยสูงอายุ, เพศหญิง, ผู้หญิงผิวขาว และ ผู้ ห ญิ ง เอเชี ย , หมดประจำเดื อ นก่ อ นอายุ 45 ปี , โครงสร้างของร่างกายเล็ก, กรรมพันธุ์, รับประทาน แคลเซียมไม่เพียงพอ, ไม่ค่อยออกกำลังกาย, สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ดื่มกาแฟเกินขนาดเป็นประจำ, โรค และการ ใช้ยาบางชนิด ผู้หญิงที่เริ่มอายุมากขึ้น มักพบปัญหาอาการ ของโรคกระดูกแบบใด โรคกระดูกพรุน แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ โรคกระดูกพรุนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน อันเป็นผลมาจากการลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจน 20

ส่งผลให้เซลล์สลายกระดูก (osteoclast) มีการทำงาน เพิ่มมากขึ้นดังที่กล่าวไปแล้ว โรคกระดูกพรุนในวัยสูงอายุ เกิดเมื่ออายุมากขึ้น เช่น มากกว่า 70 ปี สาเหตุเกิดจากเซลล์กระดูกที่มีการ ทำงานที่ถดถอยเสื่อมสภาพลงจากอายุที่มากขึ้น หากเป็ น โรคกระดู ก พรุ น จะมี วิ ธี ดู แ ลรั ก ษา อย่างไร เสริ ม สร้ า งสารอาหาร เช่ น แคลเซี ย ม และ

วิตามินดี รั บ ป ร ะ ท า น ย า ยั บ ยั้ ง ก า ร ส ล า ย ก ร ะ ดู ก

(Bisphosphonates เป็นยากลุ่มสำคัญที่ออก

ฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง การสลายของกระดู ก ), (ฮอร์ โ มน

เอสโตรเจน ในหญิ ง วั ย หมดประจำเดื อ นที่ มี

ความเสี่ ย งสู ง ต่ อ กระดู ก หั ก ), (Nasal spray

calcitonin ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการสลายของ

กระดูก, (ยากระตุ้นการสร้างกระดูกใหม่ พารา

ไทรอยด์ฮอร์โมน) เทคนิค วิธถี นอมกระดูกให้ยนื ยาว ทำได้โดย การออกกำลังกายโดยการลงน้ำหนัก เช่น เดิน

วิ่ง วิ่งเหยาะๆ เต้นแอโรบิค เต้นรำ รำมวยจีน การออกกำลังกายโดยใช้แรงต้าน เช่น การยก

น้ำหนัก ใช้ยางยืด หรืออุปกรณ์ออกกำลังกาย

ในยิม รับประทานแคลเซียมอย่างเพียงพอในแต่ละวัน

ซึ่งควรได้จากอาหารเป็นลำดับแรก อาหารเสริม

เป็นลำดับรอง หากได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ

อาจทำให้แคลเซียมจากกระดูกและฟันถูกสลาย

ไป ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน หรือฟันผุได้ รับแสงแดดอย่างพอเพียง เพื่อให้ผิวหนังสร้าง

วิตามินดี ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน เช่น บุหรี ่ กาแฟ เครื่องดื่มคาเฟอีน สุรา ปรับวิถีชีวิตให้มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย


นพ.อภิชาติ สุรเมธากุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ

อาหาร ร่างกาย โรค ความสุขที่มาพร้อมกับ คุณภาพชีวิต อาหารทีร่ บั ประทานในแต่ละวัน มีผลต่อร่างกาย อย่างไร อาหารที่คนเรารับประทานในแต่ละวัน ไม่ได้มี ผลต่อระบบทางเดินอาหารเพียงอย่างเดียว แต่เป็นพื้น ฐานการทำงานของทุกระบบ เนื่องจากระบบทางเดิน อาหารเป็นจุดเริ่มต้นของการได้รับพลังงานของร่างกาย หากคนเรารับประทานไม่ได้ หรือได้รับสารอาหารไม่ เพียงพอ ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายย่อมลด ลง ความแข็งแรง หรือภูมิต้านทานต่ำลง เมื่อเกิดโรค หรือความผิดปกติใดๆ ย่อมมีโอกาสทรุดลงได้ทั้งสิ้น

ในภาวะปกติ อาหารที่รับประทานลงไปจะถูก ย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ ผ่านสองกลไก คือ การใช้น้ำกรดน้ำ ย่อยที่สร้างจากส่วนต่างๆ ร่วมกับการใช้แรงบีบตัวของ กระเพาะและลำไส้เพื่อบดอาหารเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้น จึงถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านทางลำไส้เล็ก เพื่อนำไปใช้ เป็ น พลั ง งานในการทำกิ จ กรรมต่ า งๆ ของร่ า งกาย อาหารบางส่วนที่มากเกินไป จะถูกนำไปเก็บสะสมตาม อวัยวะต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำรองในยามอด อาหาร ส่วนกากอาหาร หรืออาหารที่ไม่สามารถย่อย และดูดซึม ก็จะรวมกับของเสียต่างๆ เพื่อขับออกจาก ร่างกาย 21


อาการที่แสดงถึงความผิดปกติในระบบทางเดิน อาหาร อาการที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติในระบบทาง เดินอาหารมีได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ ร่างกายได้รับอาหารปริมาณน้อยเกินไป เช่น

ผู้ป่วยที่มีเนื้องอก หรือมะเร็งในทางเดินอาหาร อาจมี อาการเริ่มต้นด้วยเบื่ออาหาร รับประทานอาหารไม่ได้ อืดแน่นท้อง อาหารไม่ย่อย น้ำหนักตัวลดลง ระบบการ ขับถ่ายผิดปกติไปจากเดิม ซึ่งอาจถ่ายท้องเพิ่มขึ้นคล้าย ท้องเสีย ถ่ายยากขึ้นคล้ายท้องผูก หรือมีท้องผูกสลับ ท้องเสียก็เป็นได้ ร่างกายได้รับอาหารปริมาณมากเกินไป อาหาร ส่ ว นเกิ น จะสะสมในรู ป ไขมั น ตามส่ ว นต่ า งๆ ของ ร่างกาย ทำให้เกิดโรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน หรือไขมันอุดตันในตับ ซึ่งผู้ป่วยอาจมีอาการเริ่มต้น เพี ย งอ่ อ นเพลี ย เวี ย นหั ว หิ ว บ่ อ ย การรั บ ประทาน อาหารปริมาณมากเกินไป ยังอาจทำให้แรงดันในช่อง ท้องเพิ่มขึ้น เกิดอาการกรดไหลย้อน เช่น แสบร้อนท้อง หรือหน้าอก เรอเปรี้ยว จุกคอ มีกลิ่นปาก เสียงแหบ ไอเรื้อรัง เป็นต้น การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนำไปสู่ การเกิดตับแข็ง หรือมะเร็งตับ การรับประทานอาหาร เค็มเกินไป เพิม่ ความเสีย่ งในการเกิดโรคความดันโลหิตสูง คำแนะนำ ในการเลือกรับประทานอาหาร แนวทางการเลือกรับประทานอาหารในแต่ละคน มีรายละเอียดปลีกย่อยซับซ้อนแตกต่างกันไปตามเพศ วัย ลักษณะการทำงาน ตลอดจนสภาพร่างกายของ แต่ละคน ในแต่ละช่วงเวลา คำแนะนำเบื้องต้นในการ เลือกอาหารที่รับประทานนั้น ยังอยู่บนรากฐานจาก

คำสอนตั้งแต่ในวัยเด็ก เช่น ควรรับประทานอาหารให้ ตรงเวลา มีสารอาหารครบห้าหมู่ ในปริมาณไม่มาก หรือน้อยจนเกินไป หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงไม่สุก หรือไม่ สะอาด มี ก ารนำอาหารที่ รั บ ประทานเข้ า ไปใช้ เ ป็ น พลังงานได้อย่างเหมาะสม โดยการออกกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอ หากทำได้ ดั ง ที่ ก ล่ า วมา ก็ จ ะช่ ว ยให้ ส ภาพ ร่างกายเป็นปกติ แต่บางครั้งในชีวิตจริง เมื่อคนเราอยู่ รวมกันในสังคม ซึ่งแต่ละคนต่างมีหน้าที่ต้องทำ ต้อง เรียนหนังสือ หรือทำงาน อาจทำให้ข้อแนะนำต่างๆ ถูกละเลยไปบ้าง บางครั้งเราให้เหตุผลแบบเข้าข้างตัว เองว่า เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ร่างกายแข็งแรง การทาน 22

อาหารผิ ด เวลาไปบ้ า งแค่ วั น เดี ย ว ไม่ เ ป็ น ไรหรอก แน่นอนที่สุดเมื่อร่างกายแข็งแรงย่อมสามารถปรับตัวได้ ในระดับหนึ่ง ถ้าเวลา หรือปริมาณอาหารที่รับประทาน เปลี่ยนไปไม่มากร่างกายจะปรับตัว ไม่ทำให้เกิดอาการ ผิดปกติใดๆ หากแต่ความปกติที่เกิดขึ้นบางครั้ง อาจ นำไปสู่ ค วามประมาท คิ ด ว่ า ร่ า งกายต้ อ งทนรั บ ได้ ทั้งหมด ซึ่งความเป็นจริงแล้ว ทุกอย่างล้วนมีขีดจำกัด ร่างกายสามารถปรับตัวได้ในระดับหนึ่ง เมื่อใช้งานมาก หรือหักโหมเกินกว่านั้น ร่างกายที่เริ่มทำงานไม่ไหวก็จะ เริ่มทรุดลงเพราะสภาวะความแข็งแรงทนทานที่ต่างกัน คนที่ดูแข็งแรงเมื่อความผิดปกติเกิดขึ้นเล็กน้อยอาจยัง ไม่รู้สึก กว่าจะเริ่มมีอาการ โรคจึงมักดำเนินไปในระดับ หนึ่งแล้ว ขณะที่บางคนซึ่งร่างกายดูอ่อนแอกว่ามีอะไร กระทบก็เกิดอาการ จนต้องไปหาหมอตรวจ หลายครั้ง ที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นได้มากกว่า หรือในบางครั้งการบีบตัวเองให้ต้องทานอาหารตรงเวลา ในสภาวะแวดล้อมรอบข้างยังไม่พร้อม เช่น ยังไม่เลิก เรียน หรือยังติดประชุมค้างอยู่อาจทำให้คนส่วนหนึ่งมี ความเครียดเพิ่มขึ้น ความเครียดนี้จะกระตุ้นให้ร่างกาย สร้างน้ำกรดเพิ่มขึ้น จนบางครั้งทำให้เกิดอาการจาก การที่ ต้ อ งรั บ ประทานอาหารตรงเวลามากกว่ า

ดังนั้น แม้จะมีข้อมูลทางการแพทย์สนับสนุนยัง ต้องขึ้นอยู่บนหลักการและเหตุผล การเลือกรับประทาน อาหารในแต่ละวันมีความสำคัญมากกว่าเรื่อง รสชาติ ความชอบส่ ว นตั ว ตลอดจนคุ ณ ภาพชี วิ ต ล้ ว นเป็ น ปั จ จั ย ที่ ต้ อ งนำมาคิ ด เพื่ อ ให้ ค ำแนะนำที่ เ หมาะสม สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ให้ทราบถึงสภาพร่างกายของ ตนเองขณะนัน้ ข้อควรระวัง อาหารทีค่ วรรับประทานหรือ หลีกเลี่ยง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมี ความสุข


รอบรั้ว

Text : Tonsom Photo : Supachai T.

“จั ง หวัดกระบี่”

เมื่ อ เรากล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยว ก็แทบจะไม่ต้อง บรรยายเลยว่า เมืองนี้มีท้องทะล สายน้ำ ป่าเขา ที่งดงามเพียงไร เพราะเป็นจังหวัดที่ ได้รับความ นิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ และสิ่งที่จังหวัดกระบี่โด่งดังเป็นอย่างมาก คือ ทัศนียภาพทางทะเล เพราะมีหมู่เกาะน้อยใหญ่มากมาย สวยทั้งหาดทรายสีขาว ผืนน้ำสีคราม และ ใต้ทะเลที่หลากสีสันสมเป็นมรกตแห่งอันดามัน

23


สำหรับ H2H พาไปเที่ยวย่อมไม่ธรรมดา เพราะวันนี้จะพาทุกคนไปชมความงามที่ถูกซุกซ่อนอยู่ ในอ้อมกอดแห่งป่าเขา ไปยลสายน้ำใสมองเห็นตัวปลา ที่หลายคนยังไม่เคยได้ไปสัมผัส กับสถานที่ ท่องเที่ยวบนผืนดิน หนึ่งใน Unseen in Thailand ที่จังหวัดกระบี่

1.

1.

น้ำตกธารโบกขรณี แค่ฟังชื่อก็ให้รู้สึกถึง ความงดงาม น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ธารโบกขรณีในเขต อ.อ่าวลึก ธารโบกขรณีเป็นธารน้ำ ลอดออกมาจากถ้ำ ไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ เป็นแอ่ง กว้าง น้ำใสสะอาดสามารถลงเล่นน้ำได้ มีฝูงปลา หลากชนิดแหวกว่ายให้เห็นตลอดเวลา บรรยากาศโดย รอบร่มรื่น รายรอบด้วยพรรณไม้ป่านานาชนิด ด้าน เหนือของธารโบกขรณี มีมณฑปพระพุทธบาทจำลองที่ แกะสลักจากไม้ประดิษฐานอยู่ใกล้กับศาลาบูชาเจ้าพ่อ โต๊ะยวน-โต๊ะช่อง ธารน้ำไหลใสแจ๋วที่ทำให้ได้ตื่นตาตื่นใจแห่งที่ สอง ก็ ต้ อ ง “ป่ า พรุ ท่ า ปอม คลองสองน้ ำ ” ปรากฏการณ์อันแสนมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ อยู่ใน ตำบลเขาคราม จังหวัดกระบี่ เป็นจุดนัดพบของ “น้ำ จืดจากป่าพรุ” มีต้นกำเนิดจากแอ่งน้ำช่องพระแก้ว ซึ่ง เป็นน้ำจืดใสสะอาดจนมองเห็นพื้นน้ำ และ “น้ำเค็ม จากทะเลอันดามัน” บริเวณป่าโกงกางที่ต่างผลัดกันรุก ผลัดกันรับมานานนับพันปี  จนได้รับการเรียกขานอีก ชื่อหนึ่งว่า  “คลองสองน้ำ”  และถูกจัดให้ขึ้นทำเนียบ เป็น Unseen in Thailand ที่น่าสนใจอีกแห่งของเมือง ไทย เชื่อว่าใครไปจะต้องหลงรัก  “ท่าปอม”  ลำธาร เล็กๆ สีเขียวมรกตสายนี้ ตั้งแต่แรกพบอย่างแน่นอน 24

1.

เริม่ ต้นจากภายใน เราจะได้พบกับริมแอ่งน้ำทีใ่ ส สะอาดขนาดย่อม ซึ่งปกคลุมไปด้วยรากไม้อันคดเคี้ยว เกี่ยวกระหวัดรัดกันไปมาของชมพู่น้ำ และพันธุ์ไม้ที่อยู่ ในระบบนิเวศเดียวกัน พื้นที่เหนือป่าพรุขึ้นไปเป็นเขา หิ น ปู น จึ ง ทำให้ น้ ำ จื ด ที่ ไ หลออกมามี ส ารละลาย แคลเซียมคาร์บอเนต  และกำมะถันไหลปะปนออกมา ด้วย น้ำในคลองท่าปอมจึงกลายเป็นน้ำกระด้าง ซึ่งมี คุณสมบัติทำให้สารแขวนลอยตกตะกอนได้  ด้วยเหตุนี้ กระมังที่ทำให้น้ำใน “ท่าปอม คลองสองน้ำ” ช่วงต้นๆ จึงมีสีเขียวมรกตแกมฟ้าสดใสปานกระจก จนมองเห็น ฝูงปลา พืชใต้น้ำ โขดหิน ขอนไม้ ซึ่งทับถมเรียงราย อยู่ใต้น้ำที่ลึกท่วมหัวผู้ใหญ่ได้อย่างชัดเจน เสมือนเรา ดำน้ำลงไปดูฝูงปลา และปะการังใต้ท้องทะเลก็ไม่ปาน กระแสน้ ำ ที่ ไ หลออกมาค่ อ นข้ า งแรงและเย็ น มาก แม้แต่ฝูงปลาส่วนใหญ่ยังต้องหลบอยู่ตามโขดหิน หรือ รากไม้กันเป็นกลุ่มๆ เมื่อพูดถึงปลาที่มักจะพบได้ที่นี่ หนึ่งในนั้นก็คือ เจ้าปลาตะกรับเสือดาว ปลาน้ำเค็มที่ มีดวงตาปูดโปน มักจะออกมาว่ายน้ำโชว์ความน่ารัก ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นในบริเวณรากไม้ใหญ่ เมื่ อ เดิ น ได้ สั ก ระยะก็ ถั ด เข้ า สู่ ช่ ว งกลาง ซึ่ ง พืชพันธุต์ า่ งๆ ทัง้ ในน้ำ และรอบๆ บริเวณนีเ้ ริม่ เปลีย่ น ไป เป็นเสมือนรอยต่อระหว่างป่าพรุ กับระบบนิเวศ

น้ำกร่อยของป่าโกงกาง จึงทำให้เราได้เห็นโขดหินสี


3.

2.

3.

3.

1. น้ำตกธารโบกขรณี 2. ป่าพรุทา่ ปอม คลองสองน้ำ 3. สระมรกต

2.

2.

3.

เหลืองที่เกิดจากหินดินดานใต้น้ำ ทำปฏิกิริยากับอากาศจนมีสี เหลืองสวยกระจายอยู่ทั่วไปในธารน้ำบริเวณนี้ พอเดินพ้นจากบริเวณนี้ สายน้ำจะค่อนข้างเป็นสีเขียวขุ่น แต่ก็ยังสามารถมองเห็นวงจรชีวิตใต้น้ำ ทั้งพืช และสัตว์น้ำแบบ “ป่าชายเลน” ได้ โดยเฉพาะต้นโกงกาง และหญ้าทะเลสีเขียวสด สำหรับการเดินชมศึกษาธรรมชาติตลอดระยะทาง จะมีสะพานทำ จากไม้ระแนง และบางช่วงมีเก้าอี้ไม้ให้ได้นั่งพักชมทัศนียภาพสอง ข้างทาง ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่แสนจะคุ้มค่าของท่าปอม คลองสองน้ำแห่งนี้ คนไทยเสียค่าธรรมเนียม ผู้ ใหญ่ 10 บาท

เด็ก 5 บาท ส่วนชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท เท่านั้น โดยเปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. สุ ด ท้ า ย เรามาปิ ด ทริ ป การเดิ น ทางแห่ ง สายน้ ำ กั น ด้ ว ย Unseen in Krabi ที่มีสายน้ำใสราวกับอัญมณีล้ำค่า นั่นก็คือสระ มรกต ซึ่งอยู่ในความดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บาง คราม เขตอ.คลองท่อม บริเวณโดยรอบเป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้ม มี พรรณไม้ที่น่าสนใจหลายชนิด สระน้ำสวยใสใจกลางป่ากำเนิดจาก ธารน้ำอุ่นในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นสระรับน้ำมาจากน้ำตกที่ ไหลจากเทือกเขาประ-บางคราม น้ำที่ตกมามีสีเขียวคล้ายมรกต เต็มไปทั้งสระ จึงเรียกสระนี้ว่า สระมรกต สระมรกต นับได้ว่าเป็นป่าพรุที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่ง สภาพโดยทั่วไปจะเป็นลานดินมีคราบหินปูน คราบเล็กสีเหลืองๆ ในธารน้ำตกจะพบหินปูนเล็กๆ และแนวชายป่าริมน้ำจะมีต้นชมพู่ น้ำ และพืชอื่นๆ ยืนต้น แช่น้ำเป็นปราการล้อมรอบสระอัญมณีสี เขียว การเดินทางท่องเที่ยวสระมรกตสามารถไปได้ตลอดทั้งปี แต่ ช่วงเวลาที่จะเห็นสระเป็นสีเขียวมรกตสดใส คือ ช่วงเวลาเช้า และ เย็น โดยเฉพาะในวันฤดูร้อนที่ท้องฟ้าสดใสปราศจากเมฆฝน เมื่อ เล่นน้ำจนชุ่มฉ่ำแล้ว ก็ได้เวลาโบกมืออำลาช่วงเวลาแห่งความสุข กับภาพอันงดงามของจังหวัดกระบี่ ลาก่อนความมหัศจรรย์แห่ง สายน้ำกับป่าเขา                            25


ห้องอาหาร

Text : Napasorn P. Photo : Po_Po

28


ปลาช่อนนึ่งจิ้มแจ่ว เครื่องปรุง ปลาช่อนขนาด มะเขือเทศสีดา พริกชี้ฟ้า กระเทียม หัวหอมแดง ตะไคร้ น้ำมะขามเปียก

1 2 3 4 4

กิโลกรัม ผล เม็ด กลีบ หัว

น้ำปลา น้ำตาลปึก แครอท ถั่วฝักยาว กะหล่ำปลี

วิธีทำปลาช่อนนึ่ง

1. นำปลาช่อนที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว มาบั้งทั้ง 2 ด้าน นำตะไคร้ใส่ด้านในของตัวปลา เพื่อ เพิ่มความหอม และลดกลิ่นคาว 2. นำปลาช่ อ นขึ้ น นึ่ ง บนเตาที่ น้ ำ ร้ อ นจั ด ประมาณ 20 นาที เมื่อสุกยกลงพักไว้ 3. หลังจากนั้น นำผักที่เตรียมไว้รับประทาน เป็ น เครื่ อ งเคี ย งขึ้ น นึ่ ง ประมาณ 7 นาที (สามารถ เปลี่ยนผักได้ตามความชอบ)

วิธีทำน้ำจิ้มแจ่ว

1. นำพริกชี้ฟ้า หอมแดง มะเขือเทศไปย่าง หรือคั่วให้สุก 2. ใส่กระเทียมตำพอแตก ใส่เครื่องปรุงที่นำไป ย่างลงไปตำ ให้เข้ากัน 3. ปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำตาลปึก น้ำมะขาม เปียกตามชอบ เมื่อจัดเตรียมปลาช่อน และน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้ว

จัดใส่จานพร้อมผักนึ่ง ยกเสิร์ฟ

29


“ข้าว” อาหารสารพัดประโยชน์ “ข้าว” กับคนไทย คือ ของที่ อยู่คู่กันมาช้านาน ตั้งแต่อดีตจนถึง ปั จ จุ บั น และต่ อ ไปในอนาคตอี ก ยาวนาน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าคน ไทยเติบโต และมีชีวิตขึ้นมาได้ก็เพราะ พระคุณของ “ข้าว” ที่เต็มเปี่ยมไป ด้วยคุณค่าทางอาหารอย่างเหลือล้น จากข้ อ มู ล ของแผนงานฐาน ทรัพยากรอาหาร (สสส.) รายงานว่า จากการอนุรกั ษ์ และพัฒนาพันธุข์ า้ วพืน้ เมื อ ง ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนชาวนาในหลาย จังหวัด เพื่อนำไปวิเคราะห์คุณค่าทาง โภชนาการ รวมถึ ง ศั ก ยภาพในการ ป้องกันและรักษาโรค โดยความร่วมมือ ของสถาบันวิจยั โภชนาการ ม.มหิดล พบ ว่าพันธุ์ข้าวพื้นบ้านหลายสายพันธุ์ มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการที่ ห ลากหลาย

ดังต่อไปนี้ วิตามินอี วิตามินอี เป็นสารแอนติออกซิแดนท์ ช่วยไขกระดูกในการสร้างเลือด ช่วยขยายเส้นเลือด ต้านการแข็งตัวของ เลือด ลดความสามารถในการจับตัวเป็น ลิ่มเลือด และลดอัตราเสี่ยงของโรคที่ เกีย่ วกับหลอดเลือด สมอง หัวใจ บำรุง ตับ ช่วยระบบสืบพันธุ์ เซลล์ประสาท และกล้ามเนือ้ ให้ทำงานได้ตามปกติ ช่วย ให้ผวิ พรรณสดใส ลดริว้ รอย เป็นต้น ข้าวเจ้าหน่วยเขือสูง มีวิตามินอี สูงถึง 26.2 เท่า หอมมะลิแดง และมะลิ ดัง้ เดิมสูง 11-12 เท่า ข้าวเหนียวเล้าแตก สูง 10.3 เท่า ข้าวเหนียวก่ำเปลือกดำ 6.5 เท่า และข้าวช่อขิง 6 เท่า ของข้าวกล้อง ทัว่ ไป 30


ลูทีน ลูทีน เป็นสารธรรมชาติ จัดอยู่ในกลุ่มของสาร รงควัตถุที่มีสีในตระกูลของสารแคโรทีนอยด์ แต่มี ความแตกต่างจากแคโรทีนอยด์ชนิดอื่น ตรงที่จะไม่ เปลี่ยนไปเป็นวิตามินเอ มีหน้าที่ที่สำคัญในการช่วย ป้องกันโรคต้อกระจก ที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ข้าวเหนียวก่ำเปลือกดำ มีลูทีนสูงถึง 25 เท่า ของข้าวหอมมะลิ เบต้าแคโรทีน เบต้ า แคโรที น เป็ น สารตั้ ง ต้ น ของวิ ต ามิ น เอ กล่าวคือ สามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอหลังจากถูกดูด ซึมเข้าสู่ร่างกายได้ การรับประทานอาหารประเภทที่มี เบต้าแคโรทีนสูง จะช่วยบำรุงสายตา ลดความเสี่ยง ของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ช่วยให้กระดูก ผม ฟัน และเหงือกแข็งแรง สร้างความต้านทานให้ ระบบหายใจ ในข้าวเหนียวก่ำเปลือกดำ มีสารเบต้าแคโรทีน สูงถึง 3.81 เท่า ข้าวหน่วยเขือ 1.68 เท่า และข้าวเล้า แตก 1.58 เท่า ของข้าวเจ้ากล้องทั่วไป การบริโภค ข้าวก่ำร่วมกับผักพื้นบ้าน เช่น ยอดแค ตำลึง ชะอม ขี้เหล็ก กระถิน จะช่วยเพิ่มวิตามินเอให้กับร่างกาย

ธาตุเหล็ก ธาตุเหล็ก เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการ สร้ า งเม็ ด เลื อ ดแดง จากการวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ทาง โภชนาการ พบว่าในข้าวหน่วยเขือ หอมมะลิแดง หอม มะลิทั่วไป เหนียวก่ำเปลือกดำ เหนียวเล้าแตก และช่อ ขิง มีธาตุเหล็กสูง 2.9-1.9 เท่าของข้าวเจ้ากล้องทั่วไป        สารทองแดง ทองแดง เป็ น สารอาหารที่ ส ำคั ญ อี ก ตั ว หนึ่ ง เนื่ อ งจากเป็ น ส่ ว นประกอบในเอนไซม์ ห ลายตั ว ใน ร่างกาย เช่น การสร้างพลังงานให้แก่ร่างกาย การ กำจัดอนุมูลอิสระ การสร้างความยืดหยุ่นของผิวหนัง การขาดทองแดงก่อให้เกิดภาวะซีดจากโลหิตจาง เม็ด เลือดขาวมีมาก เม็ดเลือดแดงลดลง โคเลสเตอรอลใน เลือดสูง และการเต้นของหัวใจผิดปกติ ข้าวหน่วยเขือ หอมมะลิแดง เหนียวหอมทุ่ง มี ทองแดงสูง 3.8-5 เท่าของข้าวกล้องทั่วไป ข้าวหอม มะลิแดงกับศักยภาพในการป้องกัน และบรรเทาโรค

เบาหวาน จากการทดสอบพบว่า ข้าวหอมมะลิแดงที่หุง สุกแล้ว มีการเพิ่มขึ้นของระดับของน้ำตาลกลูโคสใน ช่วงเวลา 20 นาทีแรกค่อนข้างช้า คือ 10.60 กรัมต่อ 100 กรัม และปริมาณน้ำตาลกลูโคสหลังจากย่อยผ่าน ไป 120 นาที มีค่าเพียง 8.59 กรัมต่อ 100 กรัม แสดง ให้เห็นว่า ข้าวหอมมะลิแดงน่าจะเป็นข้าวพื้นเมืองที่มี ดัชนีน้ำตาลที่เหมาะกับการส่งเสริมให้ผู้บริโภคที่อยู่ใน ภาวะปกติ หรือผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รับประทาน เพราะเมื่อรับประทานข้าวชนิดนี้เข้าไปแล้ว ร่างกายจะ มีปริมาณน้ำตาลกลูโคสเพิ่มสูงขึ้นช้ากว่าข้าวเจ้าทั่วไป ข้าวพื้นบ้าน มีสารแอนติออกซิแดนท์มากกว่าข้าวทัว่ ไป แอนติออกซิแด้นท์ (antioxidant) คือสารที่สามารถ ขจัดอนุมูลอิสระออกจากร่างกาย ในข้าวพื้นบ้านมี สารทองแดง สังกะสี เบต้าแคโรทีน วิตามินอี การ บริโภคอาหารที่มีแอนติออกซิแดนท์จะช่วยลดอัตรา การเกิดโรคมะเร็ง ลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอด เลื อ ดหั ว ใจ โรคความจำเสื่ อ ม โรคไขข้ อ อั ก เสบ เป็นต้น           31


ห้องกิจกรรม

โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน

เพือ่ ตอบโจทย์ และเข้าถึงปัญหาสุขภาพในวัยทำงานอย่างแท้จริง โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ กลุ่มพนักงานออฟฟิศ เพื่อรีเช็คสุขภาพตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า นำทีม Road Show เชิญชวนร่วมตรวจเช็คสุขภาพ ซึง่ ภายในงานมีบริการตรวจ สภาพผิวหน้า เท้า หลอดเลือด กระดูก บริการตรวจเช็คความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเจาะลึกปัญหา สุขภาพยอดฮิตของชาวออฟฟิศ หัวข้อ “ปวดๆ เมือ่ ยๆ ปัญหายอดฮิต ของคนทำงานออฟฟิศ” โดยนักกายภาพบำบัด ซึง่ ได้รบั ความสนใจและ การตอบรับเป็นอย่างดี จากกลุ่มพนักงานบริษัทอยุธยา ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน) เมือ่ เดือนมิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา

เมื่ อ เดื อ นพฤษภาคมที่ ผ่ า นมา ทางโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ย ล โชคชั ย 4 ได้จัดงานสัมมนา “มะเร็ง ร้าย...อันตรายสำหรับ สุภาพสตรี” เปิด โอกาสให้ผู้สนใจเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งปาก มดลูกและมะเร็งเต้านม ได้ไขข้อข้องใจ พร้อมรับคำปรึกษาจากนายแพทย์วันชัย

นาถตระกูลพิทักษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านสูตินรีเวช ในบรรยากาศที่เป็น กันเอง สร้างความประทับใจจากการ ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่าง มาก สำหรับท่านทีพ่ ลาดโอกาส สามารถ ติดตามกิจกรรมดีๆ ที่จะช่วยอัพเดท ข้ อ มู ล สุ ข ภ า พ ใ ห้ ทุ ก ท่ า น ไ ด้ ท า ง www.paolohealthcare.com เช่นเคย โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4 32


โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล นวมินทร์

โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล นวมินทร์ เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพโฉมใหม่ โดยมี นายอิทธิ ทองแตง รองประธาน เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและประธานคณะจัดการ เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมทีม

ผูบ้ ริหารเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ให้เกียรติรว่ มแสดงความยินดี เพือ่ ยืนยันความพร้อมกับบริการทีค่ รบครัน ภายในศูนย์ตรวจสุขภาพที่โอ่อ่าและครบวงจร ภายในงานยังมีการเสวนา และพูดคุยวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในยุค ปัจจุบนั ซึง่ ได้รบั เกียรติจากนายแพทย์พนู เกียรติ ปัญญามิตร สูต-ิ นรีแพทย์ ร่วมกับนักแสดงชือ่ ดัง คุณน้ำฝน กุลณัฐ โดยจัดขึน้ ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชัน้ 4 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล นวมินทร์ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุ ท รปราการ สนั บ สนุ น โครงการ “เดินวิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา วันวิ่ง เพือ่ สุขภาพไทย 2555” ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ จัดขึ้น

ณ สถานตากอากาศบางปู จั ง หวั ด สมุทรปราการ โดยมีประชาชนทีเ่ ข้าร่วม โครงการ มารอรับการตรวจเช็คสุขภาพ อย่ า งเนื อ งแน่ น เมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2555 ที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ 33


ห้องหนังสือ

โรคภูมิแพ้ ตอน แพ้อากาศ / แพทย์หญิงสิรินันท์ บุญยะลีพรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ เจาะลึกโรคภูมิแพ้ จากการแพ้อากาศ รู้สาเหตุ สังเกตอาการ และรักษาให้ดีขึ้นจน หายขาด อธิบายวิธีการปฎิบัติตัวอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมแนวทางป้องกันรักษาจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ครอบคลุมเรื่องที่ผู้ป่วยต้องรู้ ตอบคำถามปัญหาที่พบบ่อย เนื้อหา เข้าใจง่ายนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยนักเขียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้

Promise Me ภาพฝันในวันวาน / ริชาร์ด พอล เอแวนส์ เขียน / ธิดารัตน์ เจริญ ชัยชนะ แปล Promise Me เป็นเรื่องราวความรักปาฎิหาริย์ของเบธ หญิงสาวผู้สูญสิ้นความหวังใน ความรักและศรัทธาใดๆ จนวันที่เธอได้พบกับแมทธิวในวันคริสมาสต์ ชายหนุ่มซึ่งนำ

ปาฎิหาริย์และความประหลาดใจต่างๆ มาให้พร้อมกับศรัทธาในความรักอีกครั้ง

ชุดจานเด็ด / กองบรรณาธิการ จานเด็ดเมนูขา้ วผัด, จานเด็ดเมนูเส้น, จานเด็ดเมนูจานเดียว, จานเด็ดเมนูไข่, จานเด็ดเมนูชวี จิต, จานเด็ดอาหารไทย สำหรับคนทีร่ กั การทำอาหารแล้ว ไม่วา่ จะมือเก๋าขึน้ ชือ่ หรือมือใหม่หดั ปรุงก็ลว้ นมีเมนูทพี่ ร้อมภูมใิ จนำเสนอเป็นจานเด็ดประจำตัว กันบ้าง เช่นเดียวกับสำนักพิมพ์อมรินทร์ CUISINE ทีส่ ร้างสรรค์สตู รอาหารจนมีเมนูแสนอร่อยมากมายนับหมืน่ ชนิด เราจึงได้เลือกสรร เมนูทไี่ ด้รบั คำชมจากผูอ้ า่ นมาไว้ในหนังสือชุดจานเด็ด โดยเน้นอาหารทำง่าย ประหยัดเวลา เหมาะกับคนทำอาหารทุกเพศทุกวัย

ในรูปลักษณ์ใหม่ทกี่ ระทัดรัด พกพาสะดวก ด้วยราคาสบายกระเป๋า และทีส่ ำคัญคือ การันตีความอร่อยจากอมรินทร์ CUISINE

สุดยอดอาหารสร้าง ลูกอัจฉริยะ (ฉ.ปรับปรุง) / กฤษฎี โพธิทัต รวมสุดยอดเมนูอาหาร พัฒนาสมองลูก ที่เต็มไป ด้วยประโยชน์ โดยแบ่งเป็น หมวดหมูใ่ ห้เข้าใจง่าย และยังสอดแทรกเคล็ดไม่ลบั สำหรับคุณพ่อคุณแม่ในการปรุงเมนูอาหารใหม่ๆ รวมถึงแนะนำวิธีรับมือกับลูกๆ ที่รับประทานยาก 34

คือเธอใช่ ไหม (Seras-tu là?) / กีโยม มุสโซ เขียน / รัตนสุดา กิตติ ก้องนภางค์ แปล เอลเลียต คูเปอร์ วัย 60 ปี เป็น ศัลยแพทย์ผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูง เขาเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย เวลาใน ชีวติ ของเขาเหลืออีกเพียงไม่กเี่ ดือน...อีกไม่ กี่เดือนที่เขาจะต้องทนทรมาน ทั้งจากโรคร้าย และจากความผิด พลาดทีเ่ ขาทำลงไปเมือ่ 30 ปีกอ่ น จนทำให้อเิ ลน่า ครูซ ผูห้ ญิงที่ เขารักทีส่ ดุ ต้องตายอย่างเจ็บปวด ในวันหนึง่ เขาสามารถเดินทาง ย้อนกลับไปเมือ่ 30 ปีทแี่ ล้วได้ เขาจะทำเช่นไรกับอดีตทีผ่ า่ นมา


วารสารH2H  

วารสารเพื่อสุขภาพ

Advertisement