Page 11

biuletyn@wrzesnia.powiat.pl

Agro/Ogłoszenia

20 grudnia 2013

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: Adres nieruchomości

Bierzglinek, gmina Września, województwo wielkopolskie

1

Oznaczenie geodezyjne

2

Opis nieruchomości

3

Przeznaczenie nieruchomości

Położenie Numer geod. Powierzchnia Księga Wieczysta nieruchomości nieruchomości w ha Obręb: 146/4 14,7253 PO1F/00029579/2 Bierzglinek Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dla której została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr WGA.6730.84.6.2013 Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września działka nr 146/4 przeznaczona jest częściowo pod tereny zabudowy mieszkaniowej, częściowo pod tereny zabudowy usługowej oraz w części pod tereny rolnicze

4

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) minął dnia 10 września 2013 r.

Pakowacz/ka – Gądki Sprzedawca – Września Robotnik gospodarczy – Września Monter systemów transportowych – Brodowo

Pracownik magazynowy – Września

Kelnerka – Września

Operator procesów technologicznych – Miłosław

Elektronik – Wielkopolska

Pracownik magazynowy – Gądki

Szczegóły i inne ogłoszenia na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy oraz na stronie internetowej www.pupwrzesnia.pl lub pod tel. 61 640 35 35, 61 640 35 38.

Przygarnij mnie

7

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów Zobowiązania i obciążenia nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości

8

Wadium

5

6

fot. Alan Drożdżyński

Wrzesińskie schronisko czynne jest od poniedziałku do piątku między 8.00 a 12.00 i soboty, niedziele i święta miedzy 8.00 a 10.00, ul. gen. Sikorskiego 38, tel. 500 191 039. We schronisku wciąż przybywa wiele psiaków. Jednym z nich jest trzyletni owczarek niemiecki o podpalanym kolorze sierści. Pies został zaszczepiony.

11

I przetarg ustny nieograniczony odbył się 20 listopada 2013 r.

Działka nr 146/4 nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń 1 944 000,00 zł + VAT wg obowiązującej stawki słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100 + VAT W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561, w taki sposób, aby najpóźniej do dnia 4 lutego 2014 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym tut. Starostwa. W tytule przelewu należy podać „wadium działka nr 146/4”

Warunki przetargu 1. Przetarg odbędzie się 10 lutego 2014 roku w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 o godz. 1100. 2. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, po zakończeniu przetargu, zostanie niezwłocznie zwrócone na ich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Za dzień zwrotu wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku Starostwa Powiatowego we Wrześni. 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 5. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych. 6. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. 7. Uczestnik przetargu podpisze oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu, regulaminem przetargu, a także ze stanem technicznym nieruchomości, stanem prawnym nieruchomości oraz przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 8. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na przystąpienie do przetargu, umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków albo orzeczenia sądu powszechnego w sprawie zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej. 9. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty. 10. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. 11. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 roku, nr 167, poz. 1758 ze zm.) 12. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości. 13. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy a wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 14. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Chopina 10, pokój nr 14, tel. 61 640 44 20.

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków

1.

PO1F/00029579/2

Bierzglinek, gmina Września, działka nr 139/50

4,8610 ha

Działka niezabudowana

2.

PO1F/00029579/2

Bierzglinek, gmina Września, działka nr 146/2

2,7232 ha

Działka niezabudowana

L.p.

Pieniądze dla biznesu Program skierowany jest do średnich, małych i mikro przedsiębiorstw. Polega na przyznawaniu kredytów, pożyczek, poręczeń firmom, które nie mogą liczyć na finansowanie z innych instytucji lub banków. O takie wsparcie mogą ubierać się przedsiębiorcy, którzy spełniają określone warunki – na przykład zatrudniają mniej niż 250 osób, nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia dla zaplanowanego projektu, a firma ma roczny obrót nie większy niż 50 mln euro. Pieniądze muszą zostać przeznaczone na cele rozbudowy lub modernizacji przedsiębiorstwa, czyli zmiany procesu produkcyjnego, informatyzację, dostosowanie firmy do norm unijnych, tworzenie miejsc pracy itp. Środki z JEREMIE nie mogą być skonsumowane czy wykorzystane do spłaty zadłużenia firmy. Oprocentowanie pożyczki jest bardzo korzystne. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.jeremie.com.pl oraz między innymi w siedzibie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu przy ulicy Piekary 19 (tel. 61 656 35 00). (red.)

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września, działka nr 139/50 przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września, działka nr 146/2 przeznaczona jest częściowo pod tereny zabudowy usługowej, częściowo pod tereny rolnicze oraz w części pod wody powierzchniowe

Cena wywoławcza nieruchomości

Wadium

693 490,00 zł (zwolnione z podatku VAT)

34 700,00 zł

317 590,00 zł (zwolnione z podatku VAT)

15 900,00 zł

Termin wpłacenia wadium – do dnia 4 lutego 2014 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podsta wie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 ze zm.) minął dnia 5 lipca 2013 r. Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na ww. nieruchomości odbyły się 12 września 2013 r. Drugie przetargi ustne nieograniczone na ww. nieruchomości odbyły się 20 listopada 2013 r. Przedmiotowe nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań ani obciążeń. Warunki przetargu 1. Przetargi odbędą się 10 lutego 2014 roku w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 • dla działki nr 139/50, o godz. 9.00 • dla działki nr 146/2, o godz.10.00 2. W przetargach mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu w wyznaczonym terminie. 3. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa. 4. Osoba wpłacająca wadium zobowiązana jest do podania numeru działki, której wadium dotyczy. 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, po zakończeniu przetargu, zostanie niezwłocznie zwrócone na ich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Za dzień zwrotu wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku Starostwa Powiatowego we Wrześni. 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 8. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych. 9. Uczestnik przetargu podpisze oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu, regulaminem przetargu, a także ze stanem technicznym nieruchomości, stanem prawnym nieruchomości oraz przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 10. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. 11. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na przystąpienie do przetargu, umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków albo orzeczenia sądu powszechnego w sprawie zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej. 12. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty. 13. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. 14. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 roku, nr 167, poz. 1758 ze zm.). 15. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości. 16. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy a wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 17. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Chopina 10, pokój nr 14, tel. 61 640 44 20.

Biuletyn nr 166 grudzień 2013  
Advertisement