Page 1

W numerze:

Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3

Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. strona 5

Rozpoczê³a siê termomodernizacja wrzesiñskiego szpitala. strona 7

Kszta³cenie zawodowe „na topie” - relacja z konferencji w Centrum Kszta³cenia Praktycznego. strona 10

Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strona 11


2

Przegl¹d Powiatowy

Maj 2006

www.wrzesnia.powiat.pl

WYDZIA£ ŒRODOWISKA I ROLNICTWA Nasz Wydzia³ to zgrany zespó³ ludzi, który anga¿uje siê w dzia³ania Starostwa Powiatowego dotycz¹ce g³ównie rolnictwa i ochrony œrodowiska (Polagra, Targi Rolnicza Jesieñ, do¿ynki powiatowe, szkolenia rolników, konkursy ekologiczne itp). Jesteœmy autorami Programu Ochorny Œrodowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu wrzesiñskiego. W ramach obs³ugiwanego przez nas PFOŒi GW, prowadzimy sprawy zwi¹zane z udzielaniem dotacji (ochrona kasztanowców, zwalczanie chorób zakaŸnych pszczó³, utylizacja pad³ych zwierz¹t, przydomowe oczyszczalnie œcieków, edukacja ekologiczna w szko³ach). Czynnie uprawiamy sport (1/2 Wydzia³u stanowi reprezentacjê powiatu w pi³ce siatkowej). Prywatnie anga¿ujemy siê w ¿ycie spo³eczne naszych œrodowisk. Siedziba Wydzia³u znajduje siê przy ulicy Kaliskiej 1 w budynku weterynarii. Jaros³aw Sobczak

Jaros³aw Sobczak - Naczelnik Wydzia³u

Inspektor Iwona Michalak

Kieruje pracami Wydzia³u, nadzoruje realizacjê zadañ z zakresu ochrony œrodowiska oraz rolnictwa bêd¹cych w kompetencjach samorz¹du powiatowego.

Prowadzi bezpoœredni nadzór nad lasami niepañstwowymi. Ponadto odpowiada za sprawy zwi¹zane z ochron¹ przyrody (m.in. rejestrowanie zwierz¹t objêtych list¹ CITES) i ³owiectwem (wydzier¿awianie obwodów ³owieckich polnych).

Inspektor Ma³gorzata Lisiecka

Inspektor Ma³gorzata Piasecka

Prowadzi sprawy zwi¹zane z zatwierdzaniem sposobów gospodarowania odpadami dla firm oraz wydawaniem zezwoleñ na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na obrocie odpadami. Opiniuje tak¿e decyzje okreœlaj¹ce œrodowiskowe uwarunkowania planowanych inwestycji.

Zajmuje siê wydawaniem pozwoleñ na wprowadzanie gazów lub py³ów do powietrza oraz pozwoleniami zintegrowanymi. Ponadto wydaje karty wêdkarskie, rejestruje sprzêt p³ywaj¹cy s³u¿¹cy do amatorskiego po³owu ryb, prowadzi sprawy dotycz¹ce Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej.

Inspektor Arkadiusz Pawlak

Inspektor Andrzej Dziel

Prowadzi sprawy zwi¹zane z gospodark¹ wodno-œciekow¹ (pozwolenia wodnoprawne), a tak¿e kontrol¹ i nadzorem nad dzia³alnoœci¹ spó³ek wodnych. Poza tym zajmuje siê geologi¹ i hydrogeologi¹ (koncesje i zatwierdzanie projektów prac geologicznych).

Jeden z najstarszych pracowników Starostwa Powiatowego. Prowadzi sprawy zwi¹zane z wy³¹czaniem gruntów rolnych z produkcji oraz wydawaniem decyzji nak³adaj¹cych rekultywacjê gruntów.

Starosta w Bieganowie

Mieszkañcy Bieganowa licznie przybyli na spotkanie 31 marca br. w Bieganowie nach jest równie¿ zagospodarowaodby³o siê zebranie wiejskie, na nie nieczynnej p³ywalni. W 2007 które zaproszony zosta³ starosta roku w gminie ma byæ rozprowapowiatu wrzesiñskiego – Dioni- dzony gaz ziemny, natomiast na zy Jaœniewicz. Na pocz¹tku so³- lata 2010-2015 planuje siê budotys i jednoczeœnie przewodnicz¹- wê wysypiska œmieci. cy Rady Gminy Ko³aczkowo – Starosta opowiedzia³ o inwestyWojciech Majchrzak przedsta- cjach wykonanych w 2005 roku na wi³ sprawozdanie z dzia³añ w terenie powiatu. roku ubieg³ym oraz zamierzeñ Powiadomi³ równie¿ mieszkañna ten rok. ców o tym, ¿e prowadzone s¹ rozWójt Czes³aw Surowiec podsu- mowy z Golpaszem na temat odmowa³ swoje dokonania i przed- st¹pienia przez zak³ad nieu¿ytkostawi³ plany. Zamierzenia wójta to wanych obiektów. Pojawi³a siê remont dróg w Gorazdowie, So- bowiem hiszpañska firma, zaintekolnikach i Bieganowie, instalacja resowana wynajêciem obiektów. 32 lamp na terenie gminy. W pla- By³aby to szansa dla mieszkanców

50 000 dla SPORTU! Bieganowa na znalezienie zatrudnienia. Dionizy Jaœniewicz przedstawi³ mieszkañcom propozycjê bezp³atnych lekcji jêzyka angielskiego dla dzieci. Nauczaniem mieliby siê zajmowaæ s³uchacze Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych. Wystapi³ równie¿ z inicjatyw¹ „bia³ych niedziel”, które polegaæ mia³yby na nieodp³atnych wizytach lekarskich specjalistów w Bieganowie. Starosta wspomnia³ równie¿ o tym, ¿e sfinalizowana zosta³a umowa z Monarem, i wkrótce w pa³acu w Zieliñcu rozpoczn¹ siê prace remontowe. Spor¹ dyskusjê wywo³a³ temat oddania w u¿ytkowanie kot³owni mieszkañcom bloków, chc¹cych od³¹czyæ siê od Spó³dzielni Mieszkaniowej. Zofia Rz¹dkowska – prezes Spó³dzielni, wyjaœnia³a wszelkie w¹tpliwoœci i obwarowania prawne, zwi¹zane z kwesti¹ w³asnoœci spó³dzielców. Na spotkaniu poruszono równie¿ kwestiê po³o¿enia sieci internetowej na terenie gminy, a tak¿e rozmawiano o wielu innych sprawach, które nêkaj¹ i nurtuj¹ lokaln¹ spo³ecznoœæ. (agda)

Pomoc dla „JEDNOŒCI” Co dziesi¹ta osoba na œwiecie dotkniêta jest problemem niedos³uchu. S³uch to jeden z najwa¿niejszych zmys³ów, umo¿liwiaj¹cy komunikacjê i naukê mowy. 22 kwietnia 2006 r. odby³o siê, zorganizowane przez Wrzesiñskie Stowarzyszenie Osób Nies³ysz¹cych i Niedos³ysz¹cych „JEDNOŒÆ”, spotkanie z laryngologiem z przychodni SPECIMED – Gerardem Wilczyñskim i Micha³em Tomczakiem, przedstawicielem Centrum Terapii S³uchu Marke-Med z Poznania. Tematem spotkania by³o omówienie chorób s³uchu, a tak¿e prezentacja najnowszych aparatów s³uchowych. Osoby cierpi¹ce na choroby s³uchu mog¹ codziennie skorzystaæ w SPECIMEDzie z porady laryngologicznej i badania s³uchu – potrzebne jest jedynie skierowanie od lekarza rodzinnego. Dodatkowo,

Nies³ysz¹cych zainteresowa³y prelekcje goœci we wtorkowe popo³udnia, w przychodni przyjmuje przedstawiciel firmy Marke-med, który s³u¿y porad¹ na temat w³aœciwego doboru aparatu s³uchowego. Natomiast w poznañskim Cen-

trum Terapii S³uchu wykonywane s¹ specjalistyczne badania s³uchu osób, z którymi komunikacja jest w znaczny sposób utrudniona, co uniemo¿liwia prawid³owa diagnozê. (agda)

Sprawnoœæ fizyczna jest warunkiem zdrowia, które decyduje o jakoœci ¿ycia ka¿dego z nas. Tak wiêc, wyrabianie od najm³odszych lat nawyków aktywnoœci fizycznej, popularyzacja czynnego wypoczynku, upowszechnianie dostêpu do sportu – to bardzo wa¿ne zadania. D¹¿¹c do upowszechnienia czynnego wypoczynku oraz do rozwoju sportu wœród dzieci i m³odzie¿y w powiecie wrzesiñskim, na pocz¹tku bie¿¹cego roku Wy-

dzia³ Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego z³o¿y³ wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu RP. Uzyskana w ten sposób dotacja na zajêcia rekreacyjno-sportowe wynosi 50 000 tysiêcy z³otych. Dziêki temu ogólna pula przeznaczona przez Starostwo Powiatowe na zajêcia sportowe dla dzieci i m³odzie¿y z naszego powiatu w roku 2006 wyniesie 200 000 tysiêcy z³otych. (ula)

Konkurs ofert Informujemy, ¿e z dniem 4 maja br. up³ywa termin sk³adania ofert dotycz¹cych konkursu na wsparcie realizacji zadañ publicznych powiatu wrzesiñskiego w 2006 roku, zwi¹zanego m.in. z upowszechnieniem kultury fizycznej i sportu wœród mieszkañców powiatu wrzesiñskiego, organizacj¹ wypoczynku i czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e zadañ z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji. Wydzia³ Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego

Dzieñ s¹du... 27 kwietnia br. odby³a siê XLII Sesja Rady Powiatu. By³a to sesja wyj¹tkowa, bo absolutoryjna. Jak zwykle, wys³uchaliœmy informacji Przewodnicz¹cego Rady odnoœnie podejmowanych dzia³añ oraz sprawozdania Przewodnicz¹cego Zarz¹du na temat prac Zarz¹du i wykonania uchwa³ Rady w okresie miêdzysesyjnym. Nastêpnie przedstawione zosta³o sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dzia³añ w 2005 roku. Jednak najwa¿niejszym punk-

tem obrad by³o podjêcie uchwa³y w sprawie udzielenia Zarz¹dowi Powiatu absolutorium z wykonania bud¿etu w 2005 roku. Uchwa³ê o absolutorium poprzedzi³o sprawozdanie Zarz¹du Powiatu, a tak¿e przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania bud¿etu powiatu w 2005 roku. Radni podjêli tak¿e uchwa³ê w sprawie likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Ko³aczkowie. (agda)

Powiat wrzesiñski prowadzi wspó³pracê partnersk¹ z niemieckim powiatem Wolfenbüttel. Zgodnie z zawart¹ umow¹, obie strony zobowi¹za³y siê pomagaæ sobie wzajemnie w nawi¹zywaniu kontaktów miêdzy ró¿nymi grupami spo³ecznymi. Od paŸdziernika 2001 roku z powodzeniem zorganizowaliœmy szereg wizyt, spotkañ w dziedzinach: gospodarczej, spo³ecznej, rolniczej i kulturalnej, pomiêdzy mieszkañcami naszego powiatu. Dwa lata temu, w powiecie Wolfenbüttel goœci³a delegacja naszego powiatu. Wizyta by³a okazj¹ do promocji naszego regionu. Podobn¹ imprezê o nazwie „Dni polsko – niemieckie” organizujemy w maju w powiecie wrzesiñskim. Serdecznie zapraszamy do spotkania z goœæmi z Niemiec, poznania ich regionu, kultury, historii i tradycji. Program wizyty znajduje siê na stronie 1 „PP”.


www.wrzesnia.powiat.pl

Przegl¹d Powiatowy

Maj 2006

3

So³tys – najstarsza instytucja Jak stwierdzi³ Zygmunt Zell, dzia³acz i publicysta samorz¹dowy, so³tysi s¹ jedn¹ z najstarszych, jeœli w ogóle nie najstarsz¹ instytucj¹ pañstwa polskiego, funkcjonuj¹c¹ od XIII wieku. Przetrwali Piastów, Jagiellonów, pañstwo Krzy¿ackie, Andegawenów, Wazów, królów elekcyjnych, pañstwo rozbiorowe i PRL. 6 kwietnia w Czeszewie odby³a siê, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni oraz Franciszka Sztukê - prezesa Stowarzyszenia So³tysów Województwa Wielkopolskiego. Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich, w której udzia³ wziêli so³tysi, przedstawiciele jednostek ochotniczej stra¿y po¿arnej i kó³ gospodyñ wiejskich z terenu powiatu wrzesiñskiego. Jak powiedzia³, prowadz¹cy zebranie, starosta Dionizy Jaœniewicz, celem konferencji jest: omówienie stanu rolnictwa powiatowego i zmian, które zasz³y w nim od momentu wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Jakie s¹ mo¿liwoœci i szanse przeobra¿enia wsi? Jak je wykorzystaæ? Wiejscy Liderzy Z odpowiedzi¹ pospieszy³ Jerzy Mazurkiewicz - radny powiatowy, entuzjasta i propagator programu Leader +. Na pocz¹tku swojej prelekcji wprowadzi³ zebranych w historiê kó³ek rolniczych i opowiedzia³ o roli, jak¹ kó³ka odegra³y we wprowadzaniu na obszary wiejskie nowych narzêdzi i technik uprawy plonów. Wed³ug radnego Mazurkiewicza, realizacja na terenie gmin Mi³os³aw, Ko³aczkowo i Pyzdry unijnego programu Leader+ przyczyni siê do spadku bez-

F.Sztuka, prezes stowarzyszenia so³tysów, podczas prelekcji robocia w powiecie i wp³ynie na koby ptasia grypa od wielu ju¿ lat rozwój lokalnych spo³ecznoœci. obecna by³a na terenie kraju. KieRenty i p³yty dyœ nazywaliœmy to pomorem droTemat dop³at i programów unij- biu, ale tamten wirus nie by³ tak nych kontynuowa³ Józef Szafarek, zjadliwy jak H5N1, który szybko kierownik biura powiatowego atakuje uk³ad oddechowy i nerwoAgencji Restrukturyzacji i Moder- wy. Ptak zaka¿ony tym szczepem nizacji Rolnictwa, który poruszy³ wirusa umiera w ci¹gu trzech dni m. in. szeroko dyskutowan¹ w od momentu zaka¿enia - doda³. ostatnim czasie kwestiê budowy Uspokoi³ mieszkañców, ¿e powiat p³yt obornikowych i zbiorników jest bardzo dobrze przygotowany na gnojowicê. Ciekaw¹ prelekcjê, na ewentualn¹ epidemiê ptasiej dotycz¹c¹ rent inwalidzkich i grypy, otrzyma³ bowiem 50 000 na strukturalnych dla rolników, wy- zakup odzie¿y ochronnej, jest te¿ g³osi³ równie¿ kierownik placów- podpisana umowa z zak³adem utyki terenowej KRUS - Stanis³aw lizacyjnym, który, w razie potrzeKoz³owski. Kilka s³ów o dzia³al- by, dokona „humanitarnej” eutananoœci Stowarzyszenia So³tysów zji ptactwa. Województwa Wielkopolskiego Dzielnicowy jest jak Yeti. opowiedzia³ Franciszek Sztuka. Musimy pamiêtaæ, ¿e, jeœli choWspomnia³ m. in. o corocznej piel- dzi o poziom bezpieczeñstwa, 10% grzymce so³tysów do Lichenia zale¿y od odpowiednich s³u¿b, naoraz o wspó³pracy, jak¹ Stowarzy- tomiast 90 % od nas samych - rozszenie prowadzi z zagranic¹. pocz¹³ prelekcjê na temat bezpie„Humanitarna” œmieræ czeñstwa w powiecie, Komendant Choroby zwierz¹t by³y tematem Powiatowy Policji - Jaros³aw wypowiedzi Romualda Juœciñskie- Gruszczyñski. Przedstawi³ on stago - Powiatowego Lekarza Wete- tystyki dotycz¹ce poziomu bezpierynarii, który potwierdzi³ tezê, ja- czeñstwa i porz¹dku publicznego

w powiecie w latach minionych. W porównaniu z rokiem 1999 zwiêkszy³a siê wykrywalnoœæ wtedy wynosi³a 43 %, w 2005 roku - 76 %. Równie¿ wiêksza liczba przestêpców zostaje przy³apana „na gor¹cym uczynku” - reasumuj¹c - jest bezpieczniej. Tym wiêkszy jest to sukces wrzesiñskiej policji, zwa¿ywszy na fakt, ¿e maleje liczba policjantów, a wzrasta iloœæ przestêpców. Niepokoj¹cy jest, zdaniem komendanta, fakt, ¿e coraz wiêcej przestêpców to nieletni - m³odzie¿, któr¹ wychowuje ulica. Natomiast mniej jest zdarzeñ drogowych, ofiar œmiertelnych i rannych w wypadkach, a to wszystko dziêki autostradzie, która czêœciowo „przejê³a” ruch drogowy. W ramach akcji policyjnej, maj¹cej na celu zapoznanie mieszkañców z ich dzielnicowymi, bêd¹ oni przychodzili do domów z ankiet¹. Dzielnicowy jest jak Yeti wszyscy o nim mówi¹, a nikt go nie widzia³ - za¿artowa³ Jaros³aw Gruszczyñski. Zbli¿a siê wielki dzieñ Jesteœmy w przededniu wa¿nego przedsiêwziêcia, które dotyczy nas i naszych potomnych - tymi s³owami Dionizy Jaœniewicz wprowadzi³ zebranych w wypowiedŸ Zbyszko Przybylskiego dyrektora SP ZOZ, który opowiedzia³ o planowanej rozbudowie i modernizacji Szpitala Powiatowego we Wrzeœni. Swoje wyst¹pienie dyrektor popar³ prezentacj¹ multimedialn¹. Ju¿ teraz poprawi³a siê jakoœæ us³ug - mamy oddzia³ ratunkowy, nowe ambulansy, tomograf. To pocz¹tek wielkich zmian - podsumowa³. Dziury i piraci

Wszystkich szczególnie interesowa³ problem kiepskiego stanu dróg powiatowych. Dwa bud¿ety powiatu to zbyt ma³o, by wykonaæ wszystkie inwestycje drogowe w powiecie - powiedzia³ starosta. Dlatego remontowane s¹ najgorsze, najbardziej „wymagaj¹ce” drogi. Starostwo i Powiatowy Zarz¹d Dróg staraj¹ siê o dotacje unijne na remont kilku powiatowych dróg. Jeden z so³tysów wyst¹pi³ z wnioskiem utworzenia w powiecie œcie¿ki rowerowej. Starosta odpowiedzia³, ¿e planowana jest budowa takiej œcie¿ki na trasie dawnej kolejki w¹skotorowej z Wrzeœni do Pyzdr. Pomoc dla organizacji Starosta poinformowa³, ¿e w ramach Wydzia³u Promocji funkcjonowaæ bêdzie stanowisko ds. wyszukiwania programów pomocowych. Wszystkie organizacje pozarz¹dowe, w tym tak¿e z terenów wiejskich, zainteresowane pozyskiwaniem funduszy zewnêtrznych, znajd¹ tu skuteczn¹ pomoc przy przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych. Koniec i ... Podobne spotkania i konferencje niew¹tpliwie s¹ potrzebne. Zapewniaj¹ bezpoœredni dostêp do informacji z zakresu planów i zamierzeñ w³adz i s³u¿b powiatowych. S¹ równie¿ doskona³¹ okazj¹ do zg³oszenia wielu propozycji i wniosków bez zbêdnych procedur biurokratycznych. A przede wszystkim - stanowi¹ idealny przyk³ad wspó³pracy w³adz z mieszkañcami powiatu. A o to nam wszystkim przecie¿ chodzi...

ca³ego kraju. Rekordzistka pochodzi³a z Zakopanego! Wrzesiñskie po³o¿ne w opiekê nad pacjentkami wk³adaj¹ wiele serca. Ja tu siê czujê jak w domu – mówi Joanna Ryszkiewicz, która na oddziale przebywa ju¿ czwarty tydzieñ. Cz³owiek nie jest tutaj traktowany, jak numerek. Zawsze mo¿emy liczyæ na opiekê i dobre s³owo – dodaje Jagoda Kozakowska. Wrzesiñski oddzia³ spe³nia wszystkie przykazania zawarte w Dekalogu Dobrego Rodzenia. Rodz¹ca ma prawo podczas porodu spacerowaæ po korytarzu, iœæ pod prysznic. Matka po porodzie przebywa w jednej sali z dzieckiem, a po³o¿ne ucz¹ j¹, jak pielêgnowaæ niemowlê. W 1991 r. wrzesiñski szpital wprowadzi³ porody rodzinne (by³ jednym z pierwszych szpitali w Polsce, oferuj¹cych ten przywilej). Przy rodz¹cej mo¿e byæ bliska osoba i jest to nieodp³atne (w wielu pañstwowych szpitalach pobiera siê za to wysokie op³aty). Nigdy nie by³em tu traktowany jak

intruz – opowiada Kamil, który obecny by³ przy narodzinach dwójki swoich dzieci. Wszystko to wydaje siê takie normalne i mo¿na dziwiæ siê, ¿e podkreœlamy ofiarnoœæ personelu szpitala, poszanowanie praw rodz¹cej – jej godnoœci i intymnoœci... Ale wystarczy odwiedziæ stronê internetow¹ akcji i przeczytaæ parê listów, by przekonaæ siê, ¿e w dzisiejszych czasach wiele rodz¹cych wci¹¿ traktowanych jest przedmiotowo, wrêcz szykanowanych, obra¿anych. Brakuje im ciep³a, dobrego s³owa, ¿yczliwej opieki. To dlatego wrzesiñski szpital jest tak wysoko oceniany w rankingach – dziêki niezwyk³ej, rodzinnej, kameralnej atmosferze, któr¹ stwarza personel oddzia³u. Zachêcamy do wype³nienia ankiety na stronie www.rodzicpoludzku.pl. Wasza opinia pomo¿e innym kobietom - tym, które chc¹ byæ traktowane godnie, które chc¹ urodziæ po ludzku... Agnieszka Przysiuda

(agda)

Przywilej czy norma?

Wnêtrze jednej z „porodówek” wrzesiñskiego szpitala W grudniu 2005 roku rozpoczê³a siê, ju¿ po raz czwarty, ogólnopolska akcja „Rodziæ po ludzku”, której patronem jest „Gazeta Wyborcza”. Jej celem jest stworzenie listy najlepszych szpitali po³o¿niczych w Polsce. W trzech poprzednich edycjach oddzia³ po³o¿niczy wrzesiñskiego szpitala osi¹gn¹³ bardzo wysokie noty – w 1994 i 1995 r.

zdoby³ pierwsze miejsce i tytu³ „Z³otego Bociana”, natomiast w 2000 r. uplasowa³ siê na trzeciej pozycji. W pierwszym roku akcji Zofia Szalbierz zosta³a uhonorowana tytu³em „Najlepszej Po³o¿nej”. To du¿e osi¹gniêcie, zwa¿aj¹c na to, ¿e w rankingu uwzglêdniono wszystkie szpitale, tak¿e specjalistyczne placówki po³o¿nicze. Co zadecydowa³o o tak wy-

sokiej pozycji naszego szpitala? Zapyta³am o to po³o¿ne – Ewê Tabakê i Ma³gorzatê Dankowsk¹. Oddzia³ mieœci siê na drugim piêtrze szpitala. Jest tu kilka wieloosobowych sal, dy¿urka pielêgniarek, ³azienka i trzy sale porodowe. Dawno nie by³o tu remontu, wystrój i wyposa¿enie sal nie s¹ nowoczesne. Ale mimo to... Nie mamy luksusów, kobiety przyje¿d¿aj¹ tu ze wzglêdu na opiekê – mówi E. Tabaka. Kiedy pytam pacjentki, dlaczego zdecydowa³y siê rodziæ w³aœnie tutaj, skoro w miejscu zamieszkania maj¹ nowoczeœniejsze oddzia³y, one odpowiadaj¹, ¿e nie liczy siê to, co na œcianach, ale wa¿na jest atmosfera dodaje M. Dankowska – mamy bardzo wiele pacjentek z Trzemeszna. To dowód na to, ¿e kobiety polecaj¹ sobie wzajemnie ten szpital, ¿e dobra opinia siê niesie... W ubr wrzesiñskie po³o¿ne i lekarze odebrali 824 porody. Do Wrzeœni rodziæ przyje¿d¿aj¹ kobiety nie tylko z terenu Wielkopolski, ale i z

Tañsza karta pojazdu Dzielnicowy z wizyt¹ ... Informujemy, ¿e zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie wysokoœci op³at za kartê pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421), od dnia 15 kwietnia 2006 r. ulega zmianie koszt wydania karty pojazdu. Po tym dniu op³ata za kartê wynosi 75 z³.

Od 18 kwietnia do koñca maja trwa akcja odwiedzania wszystkich domostw powiatu wrzesiñskiego przez dzielnicowych. Podczas wizyty mieszkañcy dostaj¹ do wype³nienia ankietê na temat stanu bezpieczeñstwa i mo¿liwoœci jego poprawy w powiecie wrzesiñskim. Ankieta ma na celu uzyskanie informacji dotycz¹cych

poczucia spo³ecznego bezpieczeñstwa, zawieraj¹cego m.in. elementy takie jak miejsce wystêpowania poszczególnych zagro¿eñ oraz ich rodzaj. Ponadto istotnym elementem jest zdiagnozowanie postrzegania przez spo³ecznoœæ pracy Policji. Uzyskanie takich informacji jak czêstotliwoœæ widzianych patroli policyjnych, dzielnicowego,

koñcz¹c na znajomoœci prowadzonych przez policjê programów prewencyjnych, pozwoli na skuteczn¹ konstrukcjê strategii dzia³añ prewencyjnych w oparciu o spo³eczne postulaty. Po zakoñczeniu akcji zostan¹ podane informacje i rezultaty przeprowadzonej ankiety. (red)


Maj 2006 Przegl¹d Powiatowy www.wrzesnia.powiat.pl 4 Toksoplazmoza jest powszechnym „straszakiem” kobiet przed trzymaniem kotów w domu. Jest to „straszak” wysoce przesadzony. Dlaczego?

Kot i pies a paso¿ytnicze choroby odzwierzêce Prawie ka¿dy z nas ma w domu jakieœ zwierz¹tko. Najczêœciej jest to kot lub pies. Pupile wzbogacaj¹ nasze ¿ycie na ró¿ne sposoby. Oprócz dawania bezwarunkowej mi³oœci, mog¹ one, w niektórych przypadkach, mieæ wp³yw na nasze zdrowie. O tym, jakimi chorobami mo¿emy zaraziæ siê od zwierz¹t i jak im zapobiegaæ rozmawiamy z Romualdem Juœciñskim, powiatowym lekarzem weterynarii. Panie doktorze, choroba, która czêsto wywo³uje panikê, to toksoplazmoza. Jakie s¹ jej objawy i dlaczego jest niebezpieczna dla kobiet w ci¹¿y? Toksoplazmoza jest jedn¹ z najczêstszych inwazji o charakterze odzwierzêcym. W Polsce zara¿enie dotyczy od 25 do 60 % populacji. Ten wewn¹trzkomórkowy paso¿yt pe³ny cykl rozwojowy przechodzi tylko u kotów. Cykl ten koñczy siê wydalaniem z ka³em do œrodowiska zewnêtrznego form rozwojowych (oocyst). Wydalanie ich, czyli siewstwo, trwa od 1 do 21 dni a po 2 – 4 dniach w œrodowisku zewnêtrznym staj¹ siê zdolne do inwazji. Cz³owiek zara¿a siê z po¿ywieniem, wod¹ lub przez zanieczyszczenie r¹k ziemi¹, spo¿ywanie i obróbkê surowego miêsa – szczególnie wieprzowiny i baraniny. Trzeba tu jednak wspomnieæ, ¿e ju¿ parominutowe przetrzymywanie miêsa w temperaturze 660C lub pozostawienie na dobê w zamra¿arce zabija paso¿yta. Paso¿yt tak¿e mo¿e przenikaæ w trakcie ci¹¿y poprzez ³o¿ysko do p³odu. Tylko u kobiet, które zarazi³y siê po raz pierwszy w czasie ci¹¿y dochodzi do œródmacicznej inwazji p³odu. Pies nie stanowi dla cz³owieka ¿adnego zagro¿enia, kot natomiast tylko wtedy, gdy wydala oocysty. Czy kobieta, która planuje zajœæ w ci¹¿ê powinna wykonaæ testy odpornoœciowe na obecnoœæ przeciwcia³? Gdzie mo¿na zrobiæ takie badanie? Kobiety maj¹ce w domu kota,

przed zajœciem w ci¹¿ê, powinny robiæ testy na obecnoœæ przeciwcia³. Je¿eli badanie bêdzie dodatnie /seropozytywne/, to paradoksalnie nie musz¹ martwiæ siê o p³ód, gdy¿ toksoplazmoza dotyczy tylko tych dzieci, których matki zosta³y zainfekowane po raz pierwszy w czasie ci¹¿y. Natomiast, je¿eli przeciwcia³ nie ma /czyli s¹ seronegatywne/ to musz¹ strzec siê infekcji, przede wszystkim poprzez ograniczenie kontaktów z kotami. Kolejn¹ niebezpieczn¹ dla ludzi chorob¹ jest toksokaroza. Jak j¹ rozpoznaæ? Toksokarozê wywo³uj¹ larwy glisty psiej i kociej. S¹ to paso¿yty bytuj¹ce w jelicie psa i kota. Inwazyjne jaja glisty wydalane z ka³em zwierzêcia zara¿aj¹ cz³owieka. Takie jaja stwierdza siê w glebie, w piaskownicach, okolicach alejek osiedlowych, skwerków, parków, terenów posesji. Do zara¿enia dochodzi przez zjedzenie jaj glist. Ludzie najczêsciej zara¿aj¹ siê zjadaj¹c Ÿle p³ukane z ziemi warzywa b¹dŸ owoce. Inwazja mo¿e przebiegaæ bezobjawowo b¹dŸ w postaci uogólnionej, b¹dŸ ocznej lub mózgowej. W postaci uogólnionej obserwuje siê pogorszenie samopoczucia, spadek apetytu i masy cia³a, gor¹czkê, ból brzucha, powiêkszenie w¹troby, wysypki skórne, obrzêki i kaszel. Postaci ocznej twarzysz¹ zaburzenia widzenia, bielmo, zez, a tak¿e ca³kowita utrata wzroku. Postaæ mózgow¹ najczêœciej obserwuje siê u dzieci. Objawia siê ona zaburzeniami w zachowaniu i œnie,

Romuald Juœciñski rozdra¿nieniem oraz nadpobudliwoœci¹. W ciê¿szych przypadkach mo¿e dojœæ do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgowia, niedow³adów, pora¿eñ. Leczenie toksokarozy jest trudne i d³ugotrwa³e. Nie zawsze przynosi spodziewane wyniki. Co prawda rzadko, ale zdarzaj¹ siê wypadki zara¿enia siê od psa lub kota tasiemcem. Zwierzêta zara¿aj¹ siê tasiemcem psim lub kocim przypadkowo zjadaj¹c pch³ê, w której znajduje siê postaæ larwalna tasiemca. Po 2-3 tygodniach od chwili zara¿enia wydalane s¹ z ka³em pierwsze cz³ony tasiemca. Podobnie zara¿a siê cz³owiek. Dzieje siê tak wtedy, gdy zwierzê najpierw wygryzie tak¹ pch³ê z w³asnej okrywy w³osowej a nastêpnie li¿e cz³owieka, lub gdy cz³owiek g³aszcze lub ca³uje psa lub kota przypadkowo j¹ po³ykaj¹c. Dlatego mycie r¹k po ka¿dym kontakcie ze zwierzêciem

O administracji samorz¹dowej...

Co gimnazjalista wie o samorz¹dzie? Tematyka zwi¹zana z funkcjonowaniem samorz¹du by³a przedmiotem zorganizowanego po raz 13. Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorialnym.

Uczestnicy konkursu z opiekunami i komisj¹ Starostwo Powiatowe we Wrzeœni od kilku lat zapewnia organizacjê etapu powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorz¹dzie, który odby³ siê w œrodê 5 kwietnia w siedzibie Starostwa. Do Konkursu przyst¹pi³o szeœciu uczestników, wy³onionych wczeœniej w eliminacjach szkolnych. Uczniowie reprezentowali: Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni, Gimnazjum w Ko³aczkowie oraz Gimnazjum w Zasutowie.

Celem konkursu, którego inicjatorem jest Towarzystwo Samorz¹dowe z Konina, by³o przybli¿enie m³odzie¿y gimnazjalnej wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorz¹du terytorialnego oraz zainteresowanie jej ide¹ samorz¹dnoœci. Wicestarosta Pawe³ Guzik, otwieraj¹c konkurs, ¿yczy³ wszystkim powodzenia i pochwali³ uczestników za, nie zawsze popu-

larne wœród m³odzie¿y, zainteresowanie sprawami samorz¹du. Uczestnicy w ci¹gu 45 minut musieli zmierzyæ siê z zestawem dziewiêtnastu pytañ z mo¿liwoœci¹ wyboru prawid³owej odpowiedzi. Pytania dotyczy³y m.in. zagadnieñ prawnych z zakresu organów administracji samorz¹dowej, np. zadañ oraz kompetencji burmistrza, wójta, radnego, czy starosty. Nawi¹zywa³y równie¿ do bud¿etu jednostek samorz¹dowych, a tak¿e do mo¿liwoœci korzystania z funduszy UE. Do uczestnictwa w finale wojewódzkim, zgodnie z regulaminem wytypowano dwóch gimnazjalistów, którzy zdobyli najwiêksz¹ liczbê punktów. Najwiêksz¹ wiedz¹ z zakresu administracji samorz¹dowej wykaza³y siê: Marta Mularczyk z Gimnazjum w Zasutowie, zdobywaj¹c I miejsce oraz Dorota Andrzejak z Gimnazjum w Ko³aczkowie, której komisja przyzna³a II miejsce. Laureatki bêd¹ reprezentowaæ powiat wrzesiñski w Turku na prze³omie kwietnia i maja. Serdecznie gratulujemy! (ida)

jest konieczne. Inn¹ groŸn¹ chorob¹ paso¿ytnicz¹ przenosz¹c¹ siê na cz³owieka jest b¹blowica. Dojrza³¹ form¹ jest tasiemiec b¹blowcowy bytuj¹cy w jelicie psa. Wydalane z ka³em jaja znajduj¹ce siê w œrodowisku s¹ zjadane przez ¿ywiciela poœredniego np. byd³o, œwinie, a tak¿e cz³owieka. Z jelita odbywaj¹ wêdrówkê uk³adem krwionoœnym i lokalizuj¹ siê w takich narz¹dach jak w¹troba, p³uca i inne. Tam przekszta³caj¹ siê w pêcherze, które powoli powiêkszaj¹c swe rozmiary dzia³aj¹c na organizm mechanicznie, toksycznie i alergicznie daj¹c objawy. Uzale¿nione s¹ one od wielkoœci, liczby i umiejscowienia pêcherzy b¹blowcowych, które upoœledzaj¹ funkcje zaatakowanych narz¹dów. Leczenie jest operacyjne polegaj¹ce na usuniêciu pêcherzy, natomiast w przypadkach nieoperacyjnych prowadzi isê d³ugotrwa³e leczenie farmakologiczne. Aby unikn¹æ zaka¿enia chorobami od naszych pupili nale¿y: - Prowadziæ na bie¿¹co program szczepieñ i odrobaczania zwierz¹t. W lecznicach weterynaryjnych jest dostêpny szeroki asortyment leków weterynaryjnych. - Kobiety ciê¿arne powinny unikaæ posi³ków z miêsa marynowanego, grillowanego lub wêdzonego, natomiast spo¿ywaæ wy³¹cznie miêso dobrze ugotowane. Powinny równie¿ w czasie ci¹¿y unikaæ kontaktu z kotami oraz z ich odchodami. Koty domowe, w tym

czasie, nale¿y karmiæ such¹ karm¹ oraz uniemo¿liwiæ im opuszczanie pomieszczeñ domowych. Rêce oraz sztuæce, naczynia lub inne przyrz¹dy które mia³y kontakt z surowym miêsem, powinny byæ umyte ciep³¹ wod¹ z dodatkiem detergentu. Owoce i warzywa powinny byæ myte przed ka¿dorazowym spo¿yciem. Konieczna jest ochrona miejsc zabaw dzieci /np. piaskownice/ przed zanieczyszczeniem odchodami zwierz¹t i w tym przypadu wa¿na jest wymiana piasku. Jednoczeœnie nale¿y zobowi¹zaæ w³aœcicieli psów i kotów do sprz¹tania odchodów swoich ulubieñców. Jednak najbardziej istotne jest to, by zachowywaæ podstawowe zasady higieny – myæ rêce przed jedzeniem i po ka¿dym kontakcie ze zwierzêtami. Rozmawia³a Anna Mantorska Pamiêtajmy o tym, ¿e ¿yjemy w œrodowisku, w którym wa¿nym elementem s¹ zwierzêta domowe, takie jak kot i pies. To nasi ulubieñcy i przyjaciele, ale przyk³ady wybranych przez nas odzwierzêcych chorób paso¿ytniczych œwiadcz¹, ¿e zwierzêta mog¹ stanowiæ te¿ pewne zagro¿enie. Nale¿y pouczaæ rodziców, ¿e zwierzêta powinny siê znajdowaæ pod kontrol¹ lekarzy weterynarii oraz uœwiadamiaæ im zagro¿enia i koniecznoœæ zapobiegania licznym odzwierzêcym chorobom, których Ÿród³em mog¹ byæ pies, kot i inne zwierzêta.

Zwolnieñ monitorowanych ci¹g dalszy... Posiadaj¹ baga¿ wiekowy, ale i doœwiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje. Kto? Pracownicy TONSIL-u, którzy, wskutek niepewnej pozycji zak³adu, w ka¿dej chwili mog¹ straciæ pracê. Z 3000 zosta³o 600 osób. Dlaczego? Bo s¹ dobrymi pracownikami – tymi s³owami Maria Czarnecka – doradca zawodowy z firmy z IMC Polska rozpoczê³a spotkanie z przedsiêbiorcami, które odby³o siê w sali konferencyjnej Powiatowego Urzêdu Pracy 7 kwietnia br. Zebranie mia³o na celu pomoc w znalezieniu nowych miejsc pracy dla pracowników TONSIL – u. Jest to kolejny etap dzia³añ prowadzonych z inicjatywy Starostwa Powiatowego w ramach programu zwolnieñ monitorowanych, umo¿liwiaj¹cego p³ynne przejœcie pracownika z jednej firmy do drugiej. Jak powiedzia³a Maria Czar-

necka, dysponujemy danymi o sta¿u pracy i wykszta³ceniu, dlatego pracodawcy mog¹ znaleŸæ odpowiednio przeszkolonych pracowników, na których obecnie jest najwiêksze zapotrzebowanie w ich firmie. W przypadku, gdyby potencjalni pracownicy nie posiadali odpowiednich kwalifikacji, firma IMC Polska zorganizuje bezp³atne szkolenia, maj¹ce na celu przystosowanie ich umiejêtnoœci do zapotrzebowañ pracodawcy. Gwarantujê Pañstwu ca³kowite zaanga¿owanie w pracê z ich strony. To ludzie, którzy naprawdê chc¹ i potrafi¹ pracowaæ – zapewnia³a M. Czarnecka. Wszyscy, którzy chcieliby siê o tym przekonaæ i pomóc pracownikom upadaj¹cego wrzesiñskiego zak³adu, mog¹ skontaktowaæ siê z pani¹ Mari¹ Czarneck¹ pod numerem telefonu 502-294-428. (agda)

Og³oszenie We wtorek dnia 2 maja, Starostwo Powiatowe we Wrzeœni bêdzie czynne bez zmian w godz. 7.00 - 15.00. Zapraszamy interesantów do odwiedzania naszego urzêdu!


www.wrzesnia.powiat.pl

Przegl¹d Powiatowy

Maj 2006

5

W niedzielê, 2 kwietnia odby³y siê uroczystoœci patriotyczno – religijne, poœwiêcone upamiêtnieniu 66. zbrodni katyñskiej NKWD w 1940 roku. Uroczystoœæ we wrzesiñskiej farze rozpocz¹³ ks. kanonik Kazimierz G³ów, który przewodniczy³

mszy œw. koncelebrowanej, uœwietnionej wystêpem M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej WOK. Nastêpnie, poczty sztandarowe, delegacje szkó³, organizacji i instytucji przemaszerowa³y, przy akompaniamencie Orkiestry, pod pomnik katyñski, znajduj¹cy siê na

Wiosna œredniowiecza Mo¿na o nim powiedzieæ: humanista-olimpijczyk, historyk z zami³owania, pasjonat œredniowiecza, redaktor naczelny, wybitny stypendysta. Ale mo¿na i proœciej – Szymon Paciorkowski, uczeñ trzeciej klasy Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Sienkiewicza we Wrzeœni. Tegoroczny maturzysta. Warto siê uczyæ, ale w rozs¹dnych proporcjach. Nie zaniedbywaæ siebie. Wyœcig szczurów za m³odu mo¿e odbiæ siê póŸniej na zdrowiu i kondycji psychicznej – mówi. Szymon w I klasie liceum by³ finalist¹ Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego i Olimpiady Historycznej. Rok póŸniej wzi¹³ ponownie udzia³ w Olimpiadzie Historycznej, zajmuj¹c wtedy czwarte miejsce. Te osi¹gniêcia zapewniaj¹ mu wstêp bez egzaminów na wiele kierunków studiów, m. in. na filologiê polsk¹, psychologiê. Szymon spoœród licznych mo¿liwoœci wybra³ prawo i historiê. O studiach prawniczych myœli ze wzglêdów pragmatycznych. A historia to wielka pasja, mi³oœæ jego ¿ycia. Szczególnie dzieje wieków œrednich. Œredniowiecze jest œwietn¹ epok¹ pod wzglêdem Ÿród³owym dokumentów nie przetrwa³o zbyt du¿o, co tworzy czêsto znakomite pole do domys³ów i hipotez. W dodatku „od zawsze” ogromnie lubi³em sztukê gotyck¹, a œredniowiecze przyci¹ga³o pewn¹ atmosfer¹ tajemniczoœci; dociera³o do wyobraŸni poprzez widok zamkowych ruin, rycerskie pojedynki, a tak¿e archeologiê. Czêsto pog³êbienie wiedzy historycznej bra³o swój pocz¹tek od obejrzanego filmu, b¹dŸ przeczytanej powieœci no i tutaj g³ówny udzia³ mia³y ksi¹¿ki Umberto Eco - „Imiê

Szymon Paciorkowski ró¿y”, a nastêpnie „Baudolino” – t³umaczy. W finale zesz³orocznej Olimpiady Szymon zdoby³ 92 punkty na 100 mo¿liwych. Dodatkowo, za interpretacjê tekstu Ÿród³owego, którym by³ dokument z czasów cesarza niemieckiego – Fryderyka Barbarossy, zdoby³ wyró¿nienie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, choæ – jak przyznaje - na archiwistê zadatków raczej nie posiadam. Trzeci rok nauki w Liceum Szymon poœwiêci³ redagowaniu i tworzeniu gazetki szkolnej „Absolwent” i aktywnemu udzia³owi w ¿yciu kulturalnym szko³y. M³ody historyk doczeka³ siê równie¿ swojej pierwszej publikacji – w „Encyklopedii Polskiej Emigracji i Polonii” znajduj¹ siê: notka biograficzna o ksiêdzu Henryku Kornackim i informacja o mieœcie Rochester w USA i tamtejszej Polonii jego autorstwa. „Olimpijska” pasja Szymona nie narodzi³a siê w liceum, bowiem ju¿ za czasów gimnazjalnych by³ on laureatem konkursów: historycznego (dwukrotnie), polonistycznego, geogra-

ficznego oraz zwyciêzc¹ Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorialnym i finalist¹ 1. Ogólnopolskiego Konkursu Jêzyka Niemieckiego. Dziêki temu do liceum dosta³ siê bez egzaminów. Wybitne osi¹gniêcia Szymona by³y wielokrotnie doceniane i nagradzane – jest m. in. stypendyst¹ Prezesa Rady Ministrów, otrzyma³ równie¿ stypendium Ministra Edukacji Narodowej, jest te¿ dwukrotnym laureatem Nagrody Starosty. Przyznaje, ¿e stypendia s¹ mi³¹ form¹ wyró¿nienia, ale dla niego wa¿ny jest równie¿ fakt, ¿e jego osi¹gniêcia naukowe przyczyniaj¹ siê do wysokiej pozycji szko³y w rankingu placówek edukacyjnych, które s¹ publikowane na podstawie miejsc finalistów w olimpiadach. Plany? Póki co, czeka go matura z WOS-u, jêzyka angielskiego i niemieckiego (z jêzyka polskiego i historii Szymon ma zapewnion¹ ocenê celuj¹c¹ na œwiadectwie), potem chce zrobiæ certyfikat z jêzyka angielskiego. A poza tym... Pojawi³o siê przede mn¹ nowe zadanie. Na studiach chcê zaj¹æ siê badaniem Ÿróde³ na temat kapelana wojskowego Henryka Kornackiego, który by³ bratem mojej prababki. Prze¿y³ Dachau, po wojnie pocz¹tkowo trafi³ do II Korpusu Polskiego Genera³a Andersa we W³oszech, póŸniej wyjecha³ do Anglii, gdzie pracowa³ jako duszpasterz polonijny. By³ pierwszym proboszczem polskiej parafii na Ealingu w Londynie. To bardzo fascynuj¹ca postaæ – mówi. ¯yczymy przyjemnoœci w dalszych badaniach historycznych i wielu sukcesów naukowych! (agda)

Przypominamy kierowcom, ¿e ostateczny termin wymiany praw jazdy, wydanych przed 30 czerwca 1999 roku, up³ywa 30 czerwca 2006 r. Zapraszamy codziennie (z wyj¹tkiem sobót i niedziel) do Wydzia³u Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, pokój 7 - w poniedzia³ki w godzinach 8:00 – 16:00 i od wtorku do pi¹tku w godzinach 7:00 – 15:00.

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we Wrzeœni wraz z Zarz¹dem Powiatowym Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP we Wrzeœni by³a organizatorem Powiatowego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej m³odzie¿y szkolnej z terenu powiatu wrzesiñskiego, który odby³ siê w dniu 24.03.2006 roku w jednostce Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Pyzdrach. Fina³ powiatowy turnieju poprzedzi³y eliminacje gminne. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwa³a komisja, na czele której stan¹³ m³.bryg. Kazimierz Cieœlak. Uczestnicy turnieju w pierwszej kolejnoœci rozwi¹zywali test sk³adaj¹cy siê z 30 pytañ, który wy³oni³ osoby do œcis³ego fina³u i na tym etapie nale¿a³o wykazaæ siê wiedz¹ teoretyczn¹ podczas egzaminu ustnego. W I grupie wiekowej (szko³y podstawowe) zwyciê¿y³ Tymoteusz Sroka ze Samorz¹dowej Szko³y Podstawowej Nr 2 we Wrzeœni. W II grupie wiekowej (gimnazja) pierwsze miejsce zaj¹³ Karol Skorupka z Gimnazjum w Orzechowie, natomiast w III grupie wiekowej (szko³y ponadgim-

Dumny zwyciêzca - T. Sroka nazjalne) triumfowa³ Piotr Mielcarek z OSP Mi³os³aw. Kolejnym szczeblem tego turnieju wiedzy jest etap wojewódzki, w którym bêd¹ nas reprezentowaæ zwyciêzcy pierwszych miejsc. Zdobycie I-III-go miejsca w tym turnieju otwiera bramy do Szko³y Aspirantów Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Turniej ten jest otwarty dla wszystkich dzieci, a udzia³ w nim nie wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ przynale¿noœci do M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej. m³.bryg. Kazimierz Cieœlak

Baza NATO w Powidzu? Do listopada Sojusz Pó³nocnoatlantycki podejmie decyzjê o rozmieszczeniu obserwacyjnej bazy z systemem rozpoznawczym. Realne szanse ma Powidz, posiada bowiem najwiêksze w kraju lotnisko wojskowe, znajduj¹ce siê na dodatek w bezpiecznej odleg³oœci od du¿ych metropolii. Fot. T.Ma³ecki - WW

Uroczyste z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem katyñskim

cmentarzu parafialnym przy ul. GnieŸnieñskiej. Tam, w ho³dzie pomordowanym, z³o¿ono wi¹zanki kwiatów i wyg³oszono okolicznoœciowe przemówienia. Uroczystoœciom pod pomnikiem przewodniczy³ prezes WTK - Boles³aw Œwiêciochowski. Po odœpiewaniu hymnu pañstwowego i przybli¿eniu historii zbrodni sowieckich, krótk¹ czêœæ artystyczn¹ zaprezentowali uczniowie z Gimnazjum Nr 1 we Wrzeœni. W obchodach wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, organizacji spo³ecznych, kulturalnych oraz kombatanci. W³adze powiatowe reprezentowali: wicestarosta Pawe³ Guzik, przewodnicz¹cy Rady Powiatu - Tadeusz Œwi¹tkiewicz oraz przewodnicz¹cy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Eugeniusz Paterka. Organizacjê obchodów patriotycznych, jak co roku, zapewni³o Wrzesiñskie Towarzystwo Kulturalne wraz z Uni¹ Wrzeœnian i Burmistrzem Wrzeœni. (red)

Fot. KPPSP we Wrzeœni

W ho³dzie pomordowanym Powiatowy Turniej Wiedzy Po¿arniczej w Katyniu

Czy nasi sojusznicy z NATO wybior¹ Powidz? Ostatnio odby³ siê cykl spotkañ samorz¹dowców z Wrzeœni, Gniezna i S³upcy z przedstawicielami armii i Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie koordynacje dzia³añ przejê³y w³adze wojewódzkie, które opracowuj¹ wspóln¹ ofertê Wielkopolski. Na prze³omie maja i czerwca do Powidza przyjedzie komisja dygnitarzy NATO, którzy oceni¹ polsk¹ propozycjê. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e oprócz Polski, jeszcze dziewiêæ pañstw europejskich podjê³o starania o umiejscowienie bazy na swoim terytorium. A jest o co walczyæ. Wraz z ¿o³nierzami do naszego regionu nadesz³yby miliony euro na rozbudowê infrastruktury. Budowa bazy by³aby potê¿nym bodŸcem rozwoju dla naszego regionu. Ponad 2000 tysi¹ce osób bêdzie potrzebowa³o mieszkañ, szkó³,

szpitali, nie wspominaj¹c ju¿ o ogromnej szansie dla rynku us³ug. O tym, jakie s¹ atuty powiatu wrzesiñskiego w tej rozgrywce, przekonywa³ podczas spotkañ z wojskowymi, starosta Dionizy Jaœniewicz, wystêpuj¹c z prezentacj¹ multimedialn¹ o powiecie wrzesiñskim. Atrakcyjnoœæ Wrzeœni podnosi bliskoœæ Poznania, z mo¿liwoœci¹ szybkiego i bezpiecznego dojazdu do miasta autostrad¹ A-2. Posiadamy tereny inwestycyjne pod budowê osiedla domów jednorodzinnych dla wojskowych, nowoczesny szpital z projektem rozbudowy, profesjonalny system ratownictwa medycznego oraz bogat¹ ofertê edukacyjn¹. Dysponujemy tak¿e atrakcyj¹ baz¹ turystyczno-rekreacyjn¹. Nie bez znaczenia jest równie¿ wysoki stan bezpieczeñstwa w powiecie. AM


6

Maj 2006

Przegl¹d Powiatowy

www.wrzesnia.powiat.pl

* * * 29 marca mieszkaniec Wrzeœni zosta³ skazany wyrokiem s¹du za prowadzenie samochodu osobowego pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego w postaci marihuany. To pierwszy taki wykryty przypadek w powiecie. * * * Dnia 8 kwietnia 2005 roku w Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych odby³ siê Drugi Powiatowy Konkurs Chemiczny dla m³odzie¿y szkó³ gimnazjalnych powiatu wrzesiñskiego. Patronat nad konkursem objêli: od strony merytorycznej prof. dr hab. Andrzej Burewicz, kierownik Zak³adu Dydaktyki Chemii UAM w Poznaniu, natomiast od strony organizacyjnej – Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. * * * Przyjêcie sprawozdañ z wykonania bud¿etu za 2005 rok w zakresie ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej w Domu Pomocy Spo³ecznej, Oœrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko³aczkowie, Rodzinnym Domu Dziecka we Wrzeœni, w Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach oraz w SP ZOZ we Wrzeœni by³o przedmiotem posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Spo³ecznej, która obradowa³a 24 kwietnia 2006 roku. * * * 25 kwietnia w Kinie „Trójka” odby³ siê kolejny seans cyklu „Kino Konesera”. Tym razem wyœwietlony zosta³ obraz George’a Clooneya „Good Night and Good Luck”. Nastêpny pokaz zaplanowano na 30 maja. Zaprezentowany zostanie film „Miasto gniewu” w re¿yserii Paula Haggisa. * * * 25 kwietnia na hali widowiskowo-sportowej w Nekli odby³a siê III Miêdzygminna Olimpiada Przedszkolaków. Imprezie towarzyszy³ konkurs plastyczny „Sport z przyrod¹ w zgodzie”. * * * Tematem posiedzenia Komisja Bud¿etowej, która zebra³a siê 26 kwietnia by³o omówienie materia³ów na nastêpn¹ sesjê. * * * Dru¿yna nauczycieli z powiatu wrzesiñskiego zdoby³a I miejsce na Wielkopolskich Mistrzostwach Nauczycieli w Pi³ce Siatkowej. * * * 11 maja we Wrzeœni bêdziemy obchodziæ Powiatowy Dzieñ Stra¿aka, po³¹czony z jubileuszem 55-lecia powo³ania Zawodowej Stra¿y Po¿arnej we Wrzeœni. W zwi¹zku z tym, w samo po³udnie, na rynku, odbêdzie siê uroczyste przekazanie samochodu podnoœnik SH-25 dla KP PSP Wrzeœnia.

Fot. WOK Wrzeœnia

Powiat Miêdzynarodowy Festiwal Piosenki EUROPOP 2006 w skrócie

Magda Kosiñska podczas wystêpu na Wêgrzech M³odzi wokaliœci z Wrzesiñskiego Studia Piosenki - Magdalena Kosiñska i Tomasz Wachowiak wziêli udzia³ w III Miêdzynarodowym Festiwalu Piosenki EUROPOP 2006. Festiwal odby³ siê na Wêgrzech, w Domszod ko³o Budapesztu. W ci¹gu dwóch dni miêdzynarodowe jury przes³ucha³o ponad 100 uczestników z Wêgier, Polski, Rumunii, S³owacji, S³owenii, Boœni i Hercegowiny, Jugos³awii oraz W³och. Szczególnie wysoki poziom wokalny pokaza³a grupa najstarsza, w której rywalizowali nasi wokaliœci. Magdalena zaœpiewa³a „Ma³e têsknoty” z repertuaru Krystyny Proñko i zajê³a drugie miejsce, ulegaj¹c o jeden punkt zdobywcy Grand Prix - Arpadowi Szerdzie z Jugos³awii. Tomek Wa-

chowiak z piosenk¹ „Jawa” z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego zdoby³ nagrodê Radia Magiar. W rezultacie Magda zosta³a zaproszona na Miêdzynarodowy Festiwal Piosenki do Sarajewa organizowany przez Telewizjê Jugos³owiañsk¹. Przed wokalistami Wrzesiñskiego Studia Piosenki kolejne wyzwania - Ola Marsza³ jedzie do Warny, Magda Kosiñska i Paulina Stankowska do Konina, Asia Dolata do Zielonej Góry i do Mo³adawi. Do Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury dotar³o równie¿ zaproszenie z Ustronia Morskiego na Miêdzynarodowy Festiwal Sobowtórów Muzycznych.

„Dwóch ludzi z teczek” Zenuœ i Marian znaj¹ siê niemal przez ca³e ¿ycie. S¹ dobrymi kolegami, którzy niby wszystko o sobie nawzajem wiedz¹. Fakt ten zmienia siê, kiedy burmistrz, u którego pracuje Zenek, przydziela mu jako zadanie pilnowanie pancernej szafy pe³nej teczek. Koledzy domyœlaj¹ siê, ¿e w teczkach mog¹ znaleŸæ informacje o sobie.

Micha³ Kosiñski Dyrektor WOK

Program obchodów Dni Reymontowskich w Ko³aczkowie 05 – 09.05.2006 r. – od PI¥TKU do WTORKU w godz. 900–1600 – wystawa haftu, rzeŸby, kwiatów i rêkodzie³a artystycznego – biblioteka w pa³acu Reymonta 06.05.2006 r. – SOBOTA godz. 1200 – wyjœcie na trasê rajdu dwudniowego – pl. W³. Reymonta w Ko³aczkowie – program wed³ug regulaminu rajdu 07.05.2006 r. – NIEDZIELA godz. 900 – wyjœcie na trasê rajdu jednodniowego z pl. W³. Reymonta w Ko³aczkowie godz. 1000 – 1600 – wystawa plastyczna pt. Bohaterowie utworów W³. Reymonta – hol w pa³acu W³. Reymonta I piêtro godz. 1250–1350 – zespó³ rockowy „Kryszta³ek” – WOK Wrzeœnia godz. 1350–1400 – wrêczenie nagrody im. W³. St. Reymonta godz. 1330 – pokaz modeli lataj¹cych – modelarnia GOK Ko³aczkowo godz. 1400–1440 – podsumowanie Rajdu Reymontowskiego, wrêczenie nagród godz. 1440–1540 – zespó³ rockowy „Kryszta³ek” – WOK Wrzeœnia godz. 1540–1610 – zespó³ pieœni i tañca „Ko³aczkowianie” godz. 1610–1645 – m³odzi zdolni „Ko³aczkowo 2006” godz. 1645–1715 – wystêp Grzegorza Tamborskiego z piosenkami Czes³awa Niemena godz. 1715–1845 – kapela podwórkowa- „Szczuny z Sulêcinka” godz. 1900 – ZABAWA LUDOWA

ZAPRASZAMY Gminny Oœrodek Kultury i Rada Gminna LZS w Ko³aczkowie

A.Nowak w roli Zenka i M.Urbaniak jako Marian Zwyciê¿a ciekawoœæ, i kiedy w nocy Marian odwiedza Zenka podczas s³u¿by, obaj postanawiaj¹ przeczytaæ „swoje” teczki. Dowiaduj¹ siê z nich, ¿e przez wszystkie te lata nawzajem na siebie donosili. Jeden meldowa³ na drugiego, poniewa¿ podejrzewa³, ¿e i ten melduje na niego. I tak sobie szkodzili, przez ca³y czas udaj¹c kolegów. „Dwóch ludzi z teczek” to najnowszy spektakl wrzesiñskiego re¿ysera – Rafa³a Szamburskiego. Jest to niezwykle zaczepna, ale i pe³na humoru opowieœæ o osobach, które, znaj¹c siê na pozór, tak naprawdê wzajemnie siê nienawidz¹. Kiedy dowiaduj¹ siê prawdy, nie umiej¹ sobie z tym poradziæ. Jeden zadrêcza drugiego, a¿ zaczyna siê dramat. Marian, wpadaj¹c w sza³, dusi kolegê. Takie teczki z aktami s¹ interesuj¹c¹ lektur¹, która stwarza mo¿-

liwoœæ dotkniêcia czêsto spraw jeszcze gor¹cych, czasem nawet nie zakoñczonych. Walka o jawnoœæ i szerok¹ dostêpnoœæ wielu akt jest jednym z elementów budz¹cych spo³eczne zainteresowanie i emocje w dzisiejszej Polsce. Choæ uda³oby siê szereg z nich ujawniæ, to istnieje niepewnoœæ, co zrobiæ z t¹ prawd¹? I w³aœnie o to pyta autor spektaklu. Premiera „Dwóch ludzi z teczek” odby³a siê 7 kwietnia, o godz. 18 we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury. W postaæ Zenka wcieli³ siê Arkadiusz Nowak, a Mariana zagra³ Marek Urbaniak. Widowniê zape³ni³a g³ównie m³odzie¿, choæ nie zabrak³o prawdziwych koneserów tego rodzaju sztuki. Spektakl wywar³ ogromnie pozytywne wra¿enie na zebranej publicznoœci, czego najlepszym dowodem by³y d³ugie i gromkie brawa. (ula)


www.wrzesnia.powiat.pl

Przegl¹d Powiatowy

Maj 2006

7

Szaradziarskie zawody 60-lecie PZW w Pyzdrach

Emil Kêdziora okaza³ siê najlepszym szaradzist¹ W Miêdzygimnazjalnym Turnieju Szaradziarskim, zorganizowanym 18 marca przez Publiczne Gimnazjum w Pyzdrach wziê³o udzia³ trzydziestu trzech gimnazjalistów ze szkó³ powiatu wrzesiñskiego, s³upeckiego i gnieŸnieñskiego. Pomys³odawczyni¹ i g³ówn¹ organizatork¹ szaradziarskiego turnieju by³a Ma³gorzata Antczak – Kêsy. Turniej ten, w odró¿nieniu od innych konkursów przedmiotowych, nie ogranicza siê do jednej dziedziny. Pozwala na wykazanie siê szeroko pojêt¹ wiedz¹ i inteligencj¹. Turniej obejmowa³ ró¿nego rodzaju zadania szaradziarskie, u³o¿one przez Leszka Rydza z G³ogowa i Tomasza Tokarskiego z Gdañska. Ich ocen¹ zajêli siê Andrzej Zwierzchowski i Krzysztof Fabisiak, redaktorzy ,,Rozrywki’’, pisma znanego wszystkim szaradzistom. W konkursie dru¿ynowym pierwsze miejsce zdobyli gimnazjaliœci z Mi³os³awia (171 pkt.):

Anna Janiszewska, Magdalena Rzepka i Patryk Kubicki. Za drugie miejsce puchar Rady Rodziców otrzymali szaradziœci z Ko³aczkowa (157 pkt.). Trzecie miejsce i puchar Dyrektora Szko³y zdoby³y pyzdrskie gimnazjalistki (132 pkt.): Katarzyna Dre¿ewska, Paulina Jankowska i Emilia Jankowska. Najlepszym szaradzist¹ okaza³ siê Emil Kêdziora z Ko³aczkowa (166 pkt.), który w tym konkursie wystartowa³ po raz pierwszy. – Mia³em przeczucie, i¿ zwyciê¿ê. Choæ zdawa³em sobie sprawê, z tego, ¿e mo¿e mnie ktoœ pokonaæ – przyzna³ zwyciêzca. W konkursie indywidualnym dobrze wypadli te¿ Katarzyna D¹bek z Gimnazjum nr 1 we Wrzeœni, Patryk Kubicki i Paulina Jankowska. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i pami¹tki. Ci najlepsi – nagrody ksi¹¿kowe. Szaradzistom gratulowali burmistrz Krzysztof Stru¿yñski i Arleta Nowak, kurator oœwiaty. Sylwia Mazurczak

W TROSCE O ... Co roku na wiosnê odbywaj¹ siê zapisy dzieci do kl.I. Od wrzeœnia rozpoczyna siê bowiem obowi¹zek szkolny dla kolejnego rocznika 7-latków. Jednak nie wszyscy, mimo ukoñczenia edukacji przedszkolnej s¹ przygotowani do nowych obowi¹zków szkolnych. Zdarzaj¹ siê dzieci, które z powodu zwolnionego tempa rozwoju, wystêpuj¹cych deficytów rozwojowych, trudnej sytuacji zdrowotnej, nie s¹ gotowe do podjêcia nauki lub wymagaj¹ innych form i metod nauczania. Takie dzieci ju¿ na starcie znajduj¹ siê w gorszej sytuacji i maj¹ mniejsze szanse w rywalizacji z rówieœnikami w pe³ni zdrowymi i sprawnymi. W takiej sytuacji rodzice maj¹ szczególny obowi¹zek zatroszczenia siê o dobro dziecka poprzez podjêcie w³aœciwej decyzji odnoœnie rozpoczêcia nauki w szkole. Dlatego powinni uwa¿nie ws³uchaæ siê w uwagi wychowawcy o funkcjonowaniu dziecka w zerówce, zatroszczyæ siê o stan zdrowia oraz szukaæ wsparcia u specjalistów w Poradni. Przeprowadza ona specjalistyczne badania dojrza³o-

œci szkolnej. Pracuj¹cy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej psycholodzy, pedagodzy i logopedzi w toku procesu diagnostycznego okreœlaj¹ stan rozwoju psychoruchowego, zakres posiadanej wiedzy i umiejêtnoœci potrzebny do nauki oraz dojrza³oœæ emocjonaln¹. Uwzglêdniaj¹ równie¿ stan zdrowia, który czêsto jest istotnym warunkiem w podejmowaniu decyzji w sprawie sposobu pobierania nauki szkolnej. W oparciu o uzyskane wyniki okreœlaj¹ poziom gotowoœci dziecka do obowi¹zku szkolnego i przedstawiaj¹ propozycje. Najwa¿niejszym kryterium w tej rozmowie jest dobro ma³ego pacjenta. Ostateczn¹ decyzjê w sprawie dziecka podejmuj¹ rodzice. Obowi¹zki szkolne s¹ trudnym wyzwaniem, zw³aszcza dla dziecka z deficytami rozwojowymi. S¹ mo¿liwoœci u³atwiaj¹ce ma³ym uczniom start szkolny, o których rodzice powinni wiedzieæ. Poradnia zaprasza: od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz: 8 – 15.30. tel/ 640 45 70. El¿bieta Lepka, pedagog-logopeda

DOJRZA£OŒÆ SZKOLNA – to gotowoœæ dziecka do podjêcia obowi¹zków i zadañ, jakie stawia szko³a, to osi¹gniêcie odpowiedniego poziomu rozwoju fizycznego, umys³owego i emocjonalno-spo³ecznego. Chodzi o to, ¿eby dziecko by³o zdrowe, sprawne ruchowo ogólnie i manualnie, mia³o zakoñczony rozwój mowy. Posiada³o motywacjê do nauki szkolnej, potrafi³o podporz¹dkowaæ siê okreœlonym regu³om spo³ecznym i mia³o opanowany zakres treœci programowych dotycz¹cych przygotowania do nauki czytania, pisania i rachowania. Wymagana jest tak¿e spora dojrza³oœæ psychiczna, samodzielnoœæ. Wa¿ne jest, aby dobrze czu³o siê wœród rówieœników i umia³o z nimi wspó³pracowaæ.

Dwa jubileusze: 60 – lecie ko³a Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Pyzdrach i 40 – lecie piastowania przez Jana Rozenkopa funkcji prezesa sta³y siê okazj¹ do œwiêtowania podczas zebrania sprawozdawczego, zorganizowanego 26 marca. Pyzdrskie ko³o powsta³o 22 kwietnia 1946 r. nad rzek¹ Wart¹. W budynku przystani wioœlarskiej zosta³ zawi¹zany klub amatorów wêdkarstwa – wspomina³ Jan Rozenkop i doda³, i¿ do dziœ zachowa³ siê protokó³ z tego spotkania. Szczególnym powodem do zadowolenia jest realizacja wielkiego zamierzenia, jakim by³a odbudowa zbiornika rekreacyjno – wêdkarskiego przy ul. Szybskiej. Z ini-

cjatywy prezesa w 1977 r. przyst¹piono do prac. Wêdkarze w czynie spo³ecznym przygotowali teren pod zabudowê. Zbiornik, sfinansowany przez Zarz¹d Wojewódzki Okrêgu w Poznaniu, Zarz¹d Okrêgu w Koninie i Zarz¹d G³ówny w Warszawie, zosta³ oddany do u¿ytku w 1981 r. Dalsza rozbudowa stawów by³a mo¿liwa dziêki wspó³pracy z urzêdem gminy i miasta w Pyzdrach oraz z Urzêdem Wojewódzkim w Koninie. – Wymaga³o to wiele wysi³ku i nak³adów z naszej strony, ale da³o wiele satysfakcji wêdkarzom nie tylko naszego ko³a, ale równie¿ z kó³ s¹siednich – mówi³ z sentymentem prezes.

Burmistrz Krzysztof Stru¿yñski, przekazuj¹c na rêce prezesa kwiaty i statuetkê, podziêkowa³ za owocn¹ wspó³pracê.Z okazji jubileuszu 60-lecia ko³a PZW w Pyzdrach, wêdkarzom wrêczono medale, dyplomy i odznaczenia Zarz¹du G³ównego PZW. W dalszej czêœci zebrania przedstawiono sprawozdanie z dzia³alnoœci zarz¹du za 2005 r., rozliczenie gospodarki finansowej oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci spo³ecznej stra¿y rybackiej. Wzruszony jubileuszem Jan Rozenkop ¿yczy³ zapalonym mi³oœnikom wêdkarstwa i zaproszonym goœciom pomyœlnoœci w pracy zawodowej i spo³ecznej. Sylwia Mazurczak

Ruszy³ remont szpitala

Ruszy³a wymiana okien i dachu wrzesiñskiego szpitala 4 marca w salce konferencyjnej Starostwa Powiatowego odby³o siê posiedzenie Zespo³u ds. Restrukturyzacji SP ZOZ-u. Na obrady zosta³ zaproszony Artur S³awiak, architekt z biura projektowego „Archi+”, który omówi³ za³o¿enia rozbudowy wrzesiñskiego szpitala oraz przedstawi³ now¹ wersjê modernizacji.

Poprzednia nie uzyska³a akceptacji, poniewa¿ by³a trudna do realizacji, przede wszystkim ze wzglêdów finansowych. Wed³ug nowego planu budynek mia³by zmniejszon¹ powierzchniê w stosunku do poprzedniego projektu, przy zachowaniu wszystkich parametrów u¿ytkowych. Spowoduje to zmniejszenie kosztów o ok. 8 mln.

Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ realizacji inwestycji etapami. Budynek zosta³by zbudowany w stanie surowym, zamkniêtym, natomiast wykañczany by³by etapami. Taki model rozbudowy szpitala uzyska³ akceptacjê cz³onków Zespo³u. Podjêto decyzjê o rozpisaniu przetargu na przygotowanie projektu i dokumentacji technicznej, w zwi¹zku z czym powo³ana zostanie Komisja Przetargowa ds. Restrukturyzacji SP ZOZ-u. W kwestii Rady Powiatu le¿y podjêcie uchwa³y o zabezpieczeniu œrodków finansowych na ten cel oraz wk³adu w³asnego powiatu, koniecznego do ubiegania siê o unijne fundusze ze ZPORR-u. W dalszej czêœci posiedzenia dyrektor SP ZOZ, Zbyszko Przybylski omówi³ przebieg prac termomodernizacyjnych. Rozpoczê³a siê ju¿ wymiana okien oraz prac zwi¹zanych z wymian¹ dachu. Od maja bêdzie wymieniany system centralnego ogrzewania. Prace potrwaj¹ do koñca wrzeœnia. AM

LOGO powiatu wrzesiñskiego W dzisiejszej rzeczywistoœci niezwykle wa¿ne jest to, jak postrzegaj¹ nas inni. ¯yjemy w spo³eczeñstwie obrazkowym. Ka¿da firma czy urz¹d powinny posiadaæ w³asny znak firmowy. Taki obraz jest jak marka – zapada w pamiêæ, a im wiêcej go doko³a nas, tym wiêksze wzbudza w nas zaufanie. Na wizerunek jednostki wp³ywa wiele czynników, a jednym z nich jest ³atwa identyfikacja i wyró¿nianie siê wœród innych. Dla Starostwa Powiatowego niezwykle istotny jest fakt, aby odwiedzaj¹cy urz¹d interesanci, korzystaj¹cy z naszych us³ug mieszkañcy powiatu wrzesiñskiego, a tak¿e potencjalni inwestorzy, odbierali nas pozytywnie. W zwi¹zku z tym, postanowiliœmy wdro¿yæ system identyfikacji wizualnej i og³osiliœmy konkurs na logo powiatu wrzesiñskiego. Naszym celem by³o, aby logo powielane w korespondencji oraz na wszelkich materia³ach promocyjnych powiatu, ju¿ na pierwszy rzut oka budzi³o pozytywne skojarzenia, by symbolizowa³o powiat. Jak trafnie napisa³a jedna z uczestniczek konkursu: w³aœciwy znak graficzny powinien odró¿niaæ siê od

innych, byæ ³atwy do zapamiêtania, przyjemny dla oka... Konkurs zosta³ szeroko rozporopagowany i przeznaczony by³ dla wszystkich osób chc¹cych wzi¹æ w nim udzia³. Zakoñczy³ siê 14 kwietnia i jak siê okaza³o, wzbudzi³ spore zainteresowanie. Prace przysy³ali zarówno doroœli, jak i dzieci. Projektowanie znaku graficznego z pewnoœci¹ by³o dla uczestników œwietn¹ zabaw¹, a dodatkowym elementem, zachêcaj¹cym do udzia³u w konkursie, by³a nagroda g³ówna – 2 tysi¹ce z³otych. Do Wydzia³u Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej wp³y-

nê³o ponad 150 projektów. Trzeba przyznaæ, ¿e twórcy wykazali siê du¿¹ pomys³owoœci¹, a niektórzy tak¿e talentem plastycznym. Spoœród wszystkich prac komisja konkursowa, której przewodniczy³ prof. Miros³aw Paw³owski – dziekan Wydzia³u Grafiki Akademii Sztuk Piêknych z Poznania, wybra³a projekty trzech autorów, do których zwróci siê z proœb¹ o ewentualne uwzglêdnienie zaproponowanych uwag. Po „dogrywce” i wy³onieniu zwyciêzcy, zaprezentujemy na ³amach naszego biuletynu nowe logo powiatu wrzesiñskiego. Wydzia³ Promocji

Ponad 150 projektów logo sp³ynê³o do Starostwa Powiatowego


8

Maj 2006

Przegl¹d Powiatowy

www.wrzesnia.powiat.pl

B³ogos³awieni Wrzesiñski wydawca patronem Gimnazjum Nr 2 recytuj¹cy !!!

Patronem Gimnazjum nr 2 zosta³ Andrzej Pr¹dzyñski - wrzesiñski wydawca Od 7 kwietnia Gimnazjum nr czystym œlubowaniem. Uczniowie go i wojewódzkich - Marka WoŸ2 we Wrzeœni nosi imiê Andrze- Gimnazjum przygotowali z tej niaka, marsza³ka Województwa ja Pr¹dzyñskiego. okazji wystêpy artystyczne, prze- Wielkopolskiego oraz samorz¹doUroczystoœci rozpoczê³y siê platane prezentacj¹ filmu, ukazu- wych - starosty Dionizego Jaœniemsz¹ œw. w koœciele Królowej Ja- j¹cego koleje ¿ycia Andrzeja Pr¹- wicza i burmistrza Wrzeœni – Tomasza Ka³u¿nego. Po czêœci artydwigi z udzia³em biskupa Bogda- dzyñskiego. na Wojtusia. Nastêpnie we WrzeTo wa¿ne w ¿yciu szko³y wy- stycznej goœcie udali siê do Gimsiñskim Oœrodku Kultury odby³y darzenie uœwietnili swoj¹ obecno- nazjum, gdzie dokonano ods³oniêsiê g³ówne obchody, zwi¹zane z œci¹ przedstawiciele w³adz: krajo- cia tablicy pami¹tkowej oraz zanadaniem imienia szkole - przeka- wych w osobie wicemarsza³ka Se- prezentowano okolicznoœciow¹ zanie sztandaru, po³¹czone z uro- natu RP, prof. Marka Zió³kowskie- ekspozycjê. AM

W Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie w dniach 7-9 kwietnia odby³y siê eliminacje wojewódzkie, 51. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W przes³uchaniach wziê³o udzia³ 53 uczestników w kategoriach: recytacja, poezja œpiewana, wywiedzione ze s³owa i teatrów jednego aktora. Powiat reprezentowa³y: Mariola Raczak, Diana Borek, i Monika Warczyg³owa - w kategorii recytacja oraz Joanna Dolata - poezja œpiewana. Po powitaniach obejrzeliœmy spektakl „Rzecz o chlebie” m³odzie¿owego teatru LOTKA wg scenariusza i re¿yserii W³odzimierza Ignasiñskiego (absolwent wrzesiñskiego LO im. H. Sienkiewicza, dawny laureat OKR-ów, dziœ wspania³y instruktor i polonista). Po ka¿dym koncercie konkursowym (czyli po oko³o 5-6 wyst¹pieniach) jury spotyka³o siê z uczestnikami i omawia³o wystêpy. Podczas konkursu wszyscy mieliœmy mo¿liwoœæ rozmów indywidualnych z jurorami. W pi¹tkowy wieczór by³yœmy œwiadkami autorskiego spektaklu Henryka D¹browskiego z udzia³em Grzegorza Szlangi (ubieg³oroczny zwyciêzca OKR). W os³upienie wprawi³ wszystkich wystêp

pana Henryka. Ktoœ trafnie uj¹³: niesamowite jak ten starszy cz³owiek wspaniale „wymiata” na scenie. Wyrazy uznania dla jego gry aktorskiej. Po sobotnich przes³uchaniach wyst¹pi³ Teatr Prób, nagrodzony I nagrod¹ na XIV £ódzkich Spotkaniach Teatralnych 2005, ze spektaklem „Polish Karma”. Scenariusz to komentarz do aktualnej rzeczywistoœci spo³eczno – politycznej i moralnej Polski postsolidarnoœciowej. Re¿yserem i scenarzyst¹ Teatru Prób jest Jan Kasper. Osza³amiaj¹ce wra¿enie. W niedzielê odby³o siê uroczyste og³oszenie wyników, poprzedzone koncertem galowym, przygotowanym przez Henryka D¹browskiego. Ka¿dy uczestnik dosta³ dyplom i piêkny album o Czarnkowie. Wœród reprezentantek naszego powiatu najlepiej „wypad³a” Joasia Dolata, która zosta³a zakwalifikowana w kategorii poezji œpiewanej do etapu ogólnopolskiego OKR. Dziêkujemy Starostwu Powiatowemu we Wrzeœni za akredytacjê i umo¿liwienie nam w ten sposób wziêcia udzia³u w eliminacjach wojewódzkich. Có¿ wiêcej dodaæ? B³ogos³awieni recytuj¹cy albowiem... Ich jest Królestwo Poezji! Monika W.

Z KLUBU AMAZONEK

„Trzeba dzia³aæ szybko, on, ten z piek³a rodem, nie pró¿nuje” wierz¹c, ¿e nasze artyku³y zmobilizuj¹ kobiety, które zamknê³y siê w sobie i walcz¹ z chorob¹ w osamotnieniu. Wierzymy, ¿e dziêki nim otworz¹ siê i do³¹cz¹ do nas. Chcemy zaakcentowaæ nasz¹ dzia³alnoœæ, udowodniæ, ¿e po chorobie te¿ mo¿na ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia i cieszyæ siê ka¿dym dniem. Pomagaj¹c sobie, pomagamy innym. Nie walczymy o siebie, lecz o inne kobiety, chcemy by w porê omin¹³ je los, którego my doœwiadczy³yœmy. Wspieraj¹c siê wzajemnie, ³atwiej wygraæ walkê

Turniej pi³ki no¿nej Fot. UG Ko³aczkowo

Zwyciezka dru¿yna z Ko³aczkowa Urz¹d Gminy i Rada Gminna Zrzeszenia LZS w Ko³aczkowie zorganizowali Halow¹ Ligê Pi³ki No¿nej na sezon 2005/2006 dru¿yn piêcioosobowych z terenu gminy Ko³aczkowo. Rozgrywki trwa³y od 27.11.2005 r. do 09.04.2006 r. Rozegrano 54 mecze, strzelono

621 bramek. W rozgrywkach bra³o udzia³ 11 dru¿yn z terenu gminny Ko³aczkowo. Zwyciê¿y³a dru¿yna z Ko³aczkowa, II miejsce zajê³y Sokolniki, a o III miejscu zadecyduje zaleg³y mecz miêdzy Era Plast Zieliniec a FC Twardy. UG Ko³aczkowo

z rakiem. Uœwiadamiamy spo³eczeñstwu, jakie znaczenie dla ratowania ¿ycia kobiety ma profilaktyka i wczesne wykrywanie raka. Spotykamy siê w szko³ach ponadgimnazjalnych z dziewczêtami, które musz¹ wiedzieæ, ¿e bardzo wiele zale¿y od nich samych, od ich wiedzy. 25 kwietnia rozpoczê³yœmy spotkania w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 2. Powinnyœmy byæ razem bo wtedy jest ³atwiej. Docenia siê wartoœæ jednego dnia, miesi¹ca, roku. Ka¿dy moment staje siê bezcenny,

wartoœciowy i niepowtarzalny. Krystyna Kofta w swojej ksi¹¿ce „Prawa wspomnieniem lewej”, przekaza³a nam m¹dr¹ myœl, ¿e nie wolno zaprzepaœciæ niczego, ¿e nale¿y czerpaæ z szybko przemijaj¹cych chwil, ile siê da, a mo¿e nawet wiêcej. Przestrzega kobiety przed rakiem piersi s³owami: „Trzeba dzia³aæ szybko, on, ten z piek³a rodem, nie pró¿nuje”. Po raz kolejny apelujemy do wszystkich kobiet: nie zapominajcie o kontrolach i badaniach. Bêdziemy przypominaæ o tym do

znudzenia, bo nie chcemy, ¿ebyœcie prze¿ywa³y to, co my. A te Panie, które ju¿ walcz¹ z chorob¹, zapraszamy do klubu. Do³¹czcie do nas – bêdzie Wam ³atwiej pogodziæ siê z losem. Halina Rembowicz Spotkania Amazonek PCPR – ul. Wojska Polskiego - w 1. i 3. poniedzia³ek miesi¹ca o godz.16.00 Biuro - ul. Chopina 9, tel. 0614370043 - w poniedzia³ki od 10.00- 12.00

PRZEDŒWI¥TECZNA INTEGRACJA Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej w Rudzie Komorskiej spotkali siê 13 kwietnia w pyzdrskim gimnazjum z samorz¹dowcami oraz z podopiecznymi Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Pyzdrach. Zorganizowanie integracyjnej imprezy by³o mo¿liwe, dziêki œrodkom finansowym otrzymanym z urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu na projekt ,,Zaj¹czek 2006’’. Pieni¹dze zosta³y przeznaczone na zakup upominków i przygotowanie œwi¹tecznych dañ na wielkanocne œniadanie. Czeœæ artystyczn¹ przygotowa³y uczennice Szko³y Podstawowej w Komorzu, pod kierunkiem Marioli Zawal. Dziewczêta w gwarze wielkopolskiej przedstawi³y wspomnienie zesz³orocznych œwi¹t. Po ich wystêpie Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski powiedzia³: Szkoda, ¿e nie umiem tak godaæ po naszymu jak wy. Starosta stwierdzi³, i¿ atmosfera przedœwi¹teczna bardziej mu siê podoba, jak same œwiêta. Podziêkowanie za organizacje

Fot. UGiM Pyzdry

Pisania, mówienia, ostrzegania przed chorob¹ nowotworow¹ nigdy doœæ - tak myœl¹ Amazonki. Artyku³y, które siê ukazuj¹, maj¹ byæ dowodem, ¿e chcemy przypominaæ przez ca³y czas o tym, ¿e nale¿y zadbaæ o swoje zdrowie, zg³aszaæ siê do lekarza, na badania mammograficzne. Faktem jest, ¿e choroba nowotworowa zatacza coraz wiêksze krêgi wœród spo³eczeñstwa. Jeszcze do niedawna problem ten by³ w Polsce tematem tabu. Solidaryzujemy siê z chorymi,

Starostowie odwiedzili WTZ w Rudzie Komorskiej spotkania z³o¿y³ burmistrz Krzysztof Stru¿yñski, ¿ycz¹c wszystkim wypoczynku w gronie najbli¿szych. El¿bieta Janicka, kierownik WTZ-ów ¿yczy³a pe³nych mi³oœci i zrozumienia œwi¹t, dodaj¹c – Chciejmy dostrzec Boga w drugim cz³owieku, nie tylko przez te œwiêta, ale przez ca³y rok. Potem uczestnicy spotkania brali udzia³ w zabawnych konkurencjach. Goœcie rywalizowali z dzieæmi w przenoszeniu pi³eczek

pingpongowych na ³y¿ce, przenoszeniu jajek przy u¿yciu drewnianych pa³eczek, a tak¿e w rozbijaniu jajek i ubijaniu ich na sztywn¹ pianê. Najwiêcej emocji wywo³a³ konkurs dmuchania i malowania balonów. To zadanie najszybciej wykona³a dru¿yna w sk³adzie: Dionizy Jaœniewicz i Krzysztof Stru¿yñski. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali wielkanocne upominki.


www.wrzesnia.powiat.pl

Przegl¹d Powiatowy

Dyplom Lidera

Pawe³ Guzik odbiera wyró¿nienie za ochronê przeciwpo¿arow¹ 24 kwietnia br. w sali M³odzie- wa wa¿nym elementem bezpie¿owego Domu Kultury w GnieŸ- czeñstwa spo³ecznoœci lokalnej”. nie wicestarosta wrzesiñski, W programie debaty by³y m.in. Pawe³ Guzik, odebra³ z r¹k po- prezentacje na temat mo¿liwoœci s³a na sejm RP, Tadeusza Toma- korzystania z funduszy unijnych szewskiego, Dyplom Lidera przez Ochotnicze Stra¿e Po¿arne, Ochrony Przeciwpo¿arowej Sa- informacje o wsparciu jednostek morz¹dów Powiatowych. OSP w zakupie nowych samochoWrzesiñskie Starostwo otrzy- dów po¿arniczych. Mo¿na by³o ma³o to wyró¿nienie za du¿y zapoznaæ siê tak¿e z zagadnieniawk³ad finansowy, jaki w³o¿y³o w mi ceremonia³u po¿arniczego. ochronê przeciwpo¿arow¹ w roku Seminarium odby³o siê z inicja2005. tywy Tadeusza Tomaszewskiego, Uroczyste wrêczenie odby³o siê Stowarzyszenia M³odych Wielkopodczas VII Regionalnego Semi- polan i Starostwa Powiatowego w narium „Ochrona przeciwpo¿aro- GnieŸnie. AM

JUWENALIA W dniach 16-20 maja br. we Wrzeœni odbêd¹ siê JUWENALIA, zorganizowane przez Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Wy¿sz¹ Szko³ê Handlu i Rachunkowoœci i Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia. Oprócz warsztatów jêzykowych i konferencji zorganizowanych z myœl¹ o s³uchaczach szkó³, w programie JUWENALIÓW znalaz³o siê tak¿e kilka ciekawych propozycji dla mieszkañców Wrzeœni. 17 maja NKJO zaprasza na Drzwi Otwarte, których celem jest zapoznanie mieszkañców miasta z ofert¹ edukacyjn¹ placówki. Jednak najciekawszym dniem obchodów œwiêta ¿aków bêdzie sobota, 20 maja. Poni¿ej przedstawiamy szczegó³owy program sobotnich uroczystoœci: 9.00 Rajd pieszy w Pyzdrach 14.00 Dlaczego warto uczyæ siê jêzyków obcych - prof. dr hab. Beata Miko³ajczak, wyk³ad otwarty – sala 1 NKJO 18.00 RYNEK - przekazanie kluczy do miasta ¿akom Przemarsz do parku 18.30 Powitanie i otwarcie na scenie amfiteatru Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego – Marek WoŸniak i rektor WSHiR - Aldona Kamela-Sowiñska 18.45 Przedstawienie „Czerwony Kapturek” 19.00 Wrêczenie nagród w konkursach 19.15 Wystêp zespo³u z NKJO 19.45 Wystêp zespo³u z WSHiR 20.30 Prezentacja multimedialna NKJO i WSHiR 20.45 Koncert Dyskoteka

Praktycznie i ustawicznie G³ównym tematem posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, które odby³o siê 20 kwietnia br. by³o przedstawienie ró¿nic pomiêdzy kszta³ceniem praktycznym i ustawicznym, a tak¿e omówienie korzyœci, wynikaj¹cych z ci¹g³ego dokszta³cania siê osób doros³ych. Dyrektor Centrum Kszta³cenia Praktycznego – Marek Dyba przedstawi³ ró¿nice pomiêdzy tymi dwiema formami nauczania i opowiedzia³ o ofercie edukacyjnej, jak¹ Centrum stworzy³o z myœl¹ o osobach doros³ych. Odnoœnie doskonalenia zawodowego doro-

s³ych, od po³owy marca 2006 roku obowi¹zuje nowe rozporz¹dzenie MENiS w sprawie uzyskania i uzupe³niania przez osoby doros³e wiedzy ogólnej, umiejêtnoœci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki stwierdzi³a, ¿e bud¿et w zakresie oœwiaty, kultury i sportu realizowany by³ w 2005 roku zgodnie z uchwa³¹ Rady Powiatu w sprawie uchwalenia bud¿etu powiatu na 2005 rok oraz dokonanymi przez Radê zmianami w tym bud¿ecie w ci¹gu roku. (agda)

Maj 2006

9

Jedna bateria srebrowa jest w stanie zatruæ 1m gleby i 400 l wody 3

„Felek Flaszka i jego brat Pet” 21 kwietnia w LO im. H. Sienkiewicza odby³a siê debata proekologiczna, poœwiêcona segregacji œmieci. Zaproszeni zostali prezesi firm, zajmuj¹cych siê zbiórk¹ i utylizacj¹ œmieci, m.in. Wojciech Gruszka – EKOTECH, Szymon Roszkowiak – TROXI, Grzegorz Cha³upniczak - EKOGC. Obecny by³ tak¿e kierownik Gminnego Sk³adowiska Odpadów w Bardzie – Marek B¹czkiewicz. Na wysypisko trafia ok 20-30 ton odpadów dziennie, znaleŸæ tam mo¿na czasem bardzo ciekawe rzeczy, jak np. „Pan Tadeusz” powiedzia³. Bardzo istotn¹ kwestiê stanowi segregacja œmieci wytwarzanych w naszych gospodar-

stwach domowych, w szczególnoœci tych niebezpiecznych takich jak zu¿yte baterie, przeterminowane leki i jarzeniówki. Odpady te s¹ utylizowane na koszt gminy – poinformowa³a Ma³gorzata Lisiecka z Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego. Debacie towarzyszy³ konkurs proekologiczny, w którym zwyciê¿y³a dru¿yna z kl. IC. Rozstrzygniêto tak¿e konkurs na najlepszy projekt proekologiczny – I miejsce zaj¹³ ekozespó³ z kl. 1G, który rozpropagowa³ wœród mieszkañców powiatu p³ócienne torby na zakupy. Debatê prowadzi³a biolog z LO, mgr Arleta ¯ebrowska. Anna Mantorska

Czy wiesz co oznaczaj¹ te kolory - niebieski, ¿ó³ty, zielony? Ka¿dy kolor inny pojemnik oznacza. Do pojemników ró¿ne œmieci siê wt³acza NIEBIESKI – w nim znajdziecie pude³ka po butach, przeczytane gazety, zapisane kartki - jest on bardzo wa¿ny. To pojemnik na papier - zna go uczeñ ka¿dy. ZIELONY – Kolor weso³y z daleka og³asza „Wrzucaj do mnie s³oiki, wyszczerbione talerze !!!” czyli szk³o w g³ównej mierze. ¯Ó£TY – foliowe torby, pude³ka po lodach, po coli butelki. Wrzuæ tutaj plastik, ¿al po nim niewielki. Anna Romañska

„Spó³dzielnia Socjalna – UL” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni jest administratorem Projektu Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Spó³dzielnia Socjalna – UL. Program ten ma na celu aktywizacjê zawodow¹ osób niepe³nosprawnych, poprzez utworzenie tzw. spó³dzielni socjalnej. Jej funkcjonowanie pozwoli³oby na to, by osoby niepe³nosprawne same siê utrzymywa³y, prowadz¹c w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, przy uwzglêdnieniu pewnych konkurencyjnych przywilejów (np. zwolnieñ podatkowych). Projekt dofinansowany jest z funduszy UE w ogólnej kwocie blisko 2,5 mln z³. W ostatnim czasie przyst¹piono do naboru beneficjentów czyli uczestników programu. Grup¹ docelow¹ s¹ osoby niepe³nosprawne w wieku produkcyjnym, bierne zawodowo. Za³o¿eniem programu jest proporcjonalny udzia³ kobiet i mê¿czyzn w podejmowanych dzia³aniach. W chwili obecnej przeprowadzana jest selekcja osób, które mog³yby uczestniczyæ w szkoleniach i pracowaæ w spó³dzielni.

Spotkania informacyjne adresowane bêd¹ do uczestników zesz³orocznych badañ ankietowych, którzy spe³nili okreœlone wczeœniej kryteria. Spotkania te organizowane s¹ przez p. Jadwigê Stefañsk¹ Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej oraz p. El¿bietê Janick¹ - Stowarzyszenie Oœwiaty Spo³ecznej w Pyzdrach. Spotkania odbywaj¹ siê w ka¿dej z gmin, a uczestnicy mog¹ potwierdziæ chêæ uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych, które s¹ ostatecznym etapem rekrutacji. W PCPR w dniach 24 – 25 kwietnia odby³y siê 4 spotkania z mieszkañcami gminy Wrzeœnia, których liczba przeros³a oczekiwania organizatorów. Wœród osób, które po spotkaniach wyra¿¹ chêæ uczestnictwa w

programie zostanie przeprowadzona rekrutacja. W tym celu zosta³ opracowany regulamin uwzglêdniaj¹cy równoœæ szans potencjalnych przysz³ych spó³dzielców, skorelowany z okreœlonym rodzajem zatrudnienia. W komisji rekrutacyjnej oprócz przedstawicieli Partnerstwa zasiadaæ bêd¹ psycholog, pedagog, lekarz. Osoby te legitymuj¹ siê niezbêdnym doœwiadczeniem w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych. Na zakoñczenie zostanie sporz¹dzona lista rankingowa, która bêdzie decyduj¹cym elementem do naboru na szkolenia. W ramach przygotowania do podjêcia pracy w formie samo zatrudnienia beneficjenci ostateczni bêd¹ uczestniczyli w kompleksowym cyklu szkoleniowym. Arek Gacki - Koordynator

W programie zaplanowano czêœæ seminaryjn¹, obejmuj¹c¹ wyk³ady specjalistyczne z zakresu nawo¿enia roœlin oraz wyst¹pienia przedstawicieli wybranych firm, czêœæ polow¹, zwi¹zan¹ z obejœciem pól demonstracyjnych z rzepakiem, burakami, pszenic¹, pszen¿ytem, ¿ytem jêczmieniem i kukurydz¹, gdzie zlokalizowano doœwiadczenia nawozowe, ze œrodkami ochrony roœlin i kolekcjami odmian oraz czêœæ doradczoinformacyjn¹, w której prowadzone bêdzie otwarte doradztwo rolnicze przez przedstawicieli firm i instytucji reprezentuj¹cych ró¿ne bran¿e rolnictwa. W Dniu Pola uczestniczyæ bê-

dzie Œwiatowy Instytut Fosforowy z Cassablanki i Miêdzynarodowy Instytut Potasowy z Bazylei. W programie przewiduje siê równie¿ pokazy i konkursy z nagrodami. Dla wszystkich uczestników Dnia Pola przewidujemy gratisowy poczêstunek grochówk¹. Rolniku! – ta impreza jest dla Ciebie. Zainteresowane promowaniem siê firmy i instytucje prosimy o kontakt: WODR Poznañ Powiatowy Zespó³ Doradczy we Wrzeœni Ziemowit Jêczkowski, tel./fax: 061 436-07-88, e-mail: wrzesnia@wodr.poznan.pl. Nasz adres: 62-300 Wrzeœnia, ul. Kaliska 1. Ziemowit Jêczkowski

Dzieñ Pola Akademia Rolnicza w Poznaniu Katedra Chemii Rolnej, Wielkopolski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Zespó³ Doradczy we Wrzeœni przy udziale wielu znanych firm organizuj¹ w Bierzglinku Dzieñ Pola. Impreza odbêdzie siê w niedzielê 28 maja br. od godz. 1000 w Gospodarstwie Pomocniczym Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych, dzier¿awionym przez Stefana i Macieja Waszaków. Jest to ju¿ trzecia, organizowana u Pañstwa Waszaków w Bierzglinku, otwarta impreza promocyjna, ³¹cz¹ca naukê z praktyk¹ oraz czêœci¹ o charakterze festynowym.

Rewizja kontrolowana Podczas 21. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrzeœni, które odby³o siê 12 kwietnia br., cz³onkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie wykonanie bud¿etu powiatu za 2005 rok i jednog³oœnie, piêcioma g³osami „za”, przyjêli wnio-

sek o udzielenie Zarz¹dowi Powiatu absolutorium. Komisja Rewizyjna przeprowadzi³a w dniach 3-12 kwietnia kontrolê wykonania bud¿etu, która dotyczy³a m. in. analizy dochodów i wydatków bud¿etowych, analizy rozdysponowania rezerwy celowej

i ogólnej, dotacji, i stwierdzi³a, ¿e wydatki by³y realizowane w granicach kwot okreœlonych w uchwale bud¿etowej, a w toku wykonania bud¿etu przestrzegano zasad gospodarki finansowej. (agda)


10

Maj 2006

Przegl¹d Powiatowy

www.wrzesnia.powiat.pl

Fot. CKP Wrzeœnia

Kszta³cenie zawodowe Czekamy na wnioski... m³odzie¿y

W przerwie odby³a siê degustacja produktów mleczarskich W Centrum Kszta³cenia Praktycznego we Wrzeœni omawiano zadania i problemy kszta³cenia zawodowego m³odzie¿y. 6 kwietnia br. przy wspó³pracy Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu, Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Izby Rzemieœlniczej w Poznaniu, Centrum Kszta³cenia Praktycznego we Wrzeœni zorganizowa³o konferencjê poœwiêcon¹ kszta³ceniu zawodowemu m³odzie¿y. Konferencji przyœwieca³y nastêpuj¹ce cele: omówienie aktualnych aktów prawnych, dotycz¹cych zawodowego szkolenia m³odzie¿y i pracowników m³odocianych; przedstawienie zagadnieñ zwi¹zanych z organizacj¹ i realizacj¹ egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkó³ zawodowych i techników oraz egzaminów na tytu³ czeladnika, przedstawienie problematyki wspó³pracy pomiêdzy szko³ami zawodowymi a Izb¹ Rzemieœlnicz¹ oraz omówienie mo¿liwoœci kierowania m³odzie¿y do placówek OHP. W konferencji brali udzia³: naczelnicy wydzia³ów oœwiaty organów prowadz¹cych szko³y, dyrektorzy szkó³ realizuj¹cych kszta³cenie zawodowe, kierownicy szkolenia praktycznego i nauczyciele przedmiotów zawodowych z powiatów: wrzesiñskiego, gnieŸnieñskiego, s³upeckiego i œredzkiego. Konferencjê otworzy³ starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz, wyra¿aj¹c nadziejê, ¿e obecne przeobra¿enia szkolnictwa zawodowego pozwol¹ sprostaæ ogromnemu wyzwaniu wspó³czesnego rynku, tzn. kszta³ceniu dobrze przygotowanych i poszukiwanych fachowców. Zadanie to nie jest ³atwe, co bardzo obrazowo w swoich prezentacjach przedstawili Henryk Krystkowiak z Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli, Lidia Brechelke z Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu oraz Marek Dyba z Centrum Kszta³cenia Praktycznego. Z przedstawionych danych wynika³o jednoznacznie, ¿e zapotrzebowanie na rynku pracy w wiêkszoœci nie jest zbie¿ne z profilami kszta³cenia zawodowego zarówno w technikach, jak i w szko³ach zawodowych. Niemodne sta³y siê zawody tzw. brudne, mechanik, elektryk, tokarz, szlifierz itp., popularne na-

tomiast sta³y siê zawody ekonomiczne. Tylko ok. 20% uczniów rozpoczyna naukê w szko³ach zawodowych. Kszta³cenie, szczególnie w zawodach na poziomie zasadniczym i czêœciowo na poziomie technikum, sta³o siê mniej ni¿ kiedyœ atrakcyjne. Wynika to z tego, ¿e baza dydaktyczna szkó³ technicznych generalnie odbiega od wyposa¿enia technicznego nowoczesnych zak³adów pracy, które poszukuj¹ dobrze przygotowanych do pracy fachowców, a takich mo¿na wyszkoliæ dysponuj¹c nowoczesn¹ baz¹ szkoleniow¹. W³aœnie ta nowoczesna baza w szerokiej gamie zawodów, a w³aœciwie jej brak, jest Ÿród³em ró¿nic pomiêdzy zapotrzebowaniem na rynku pracy, a mo¿liwoœciami kszta³cenia w poszczególnych szko³ach. Problem ten dotyczy szczególnie ma³ych miast, w których w sumie jest zaledwie kilka klas zasadniczych i kilka klas technikum, a wiêc nie ma mowy o kszta³ceniu w takiej liczbie zawodów, która zaspokoi³aby potrzeby lokalnego rynku pracy. Jednym z wyjœæ jest, wzorem klas wielozawodowych, kszta³cenie w jednej klasie, czy to w szkole zasadniczej, czy to w technikum, w kilku specjalnoœciach. Bêdzie to na pewno dro¿sze, ale byæ mo¿e konieczne. Wiele emocji wzbudzi³a dyskusja dotycz¹ca egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe. W tym roku po raz pierwszy odbêd¹ siê tak¿e „nowe” egzaminy zawodowe w technikach. Ze wzglêdu na ogromne problemy techniczne, zwi¹zane z przeprowadzeniem szczególnie czêœci praktycznej w poszczególnych zawodach, tymczasowo, jeszcze przynajmniej przez dwa lata, egzamin ten bêdzie mia³ raczej charakter egzaminu teoretycznego, bo zwi¹zanego z wykonaniem zadania w postaci projektu. Na dzisiaj jedynie egzamin potwierdzaj¹cy kwalifikacje zawodowe w szko³ach zasadniczych bêdzie siê sk³ada³ zarówno z czêœci teoretycznej, jak i praktycznej. Jak pokazuj¹ wyniki dotychczasowych egzaminów jest on bardzo trudny. Z podziêkowaniem dla wszystkich za pracê w przygotowanie konferencji Marek Dyba Dyrektor CKP we Wrzeœni

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrzeœni informuje, i¿ od dnia 15 marca 2006 mo¿na sk³adaæ wnioski o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych lub z tytu³u wspierania dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Jak do tej pory zosta³o z³o¿onych tylko 150 wniosków, a planowany pierwotnie termin przyjmowania wniosków mija 15 maja 2006. Spodziewana liczba wniosków mo¿e siêgn¹æ 2800! Sytuacja ta wynika st¹d, ¿e w roku 2006 do wniosków, które sk³adaj¹ rolnicy musz¹ byæ obowi¹zkowo do³¹czone za³¹czniki graficzne, czyli zdjêcia satelitarne b¹dŸ lotnicze, z zaznaczonymi granicami dzia³ek ewidencyjnych, na których rolnicy bêd¹ musieli wyrysowaæ swoje dzia³ki rolne i oznaczyæ, jakie znajduj¹ siê na nich uprawy. Ka¿dy rolnik, który w poprzednim roku sk³ada³ wniosek o dop³aty, powinien otrzymaæ przesy³kê pocztow¹, zawieraj¹c¹ spersonalizowany wniosek, w którym, oprócz danych osobowych, znajdowaæ siê bêd¹ dzia³ki ewidencyjne z zatwierdzonych wniosków z roku 2005 (podobnie jak to mia³o miejsce w roku ubieg³ym). Oprócz tego, ka¿dy producent rolny powinien otrzymaæ wy¿ej wspomniane mapki (ortofotomapy). Poniewa¿ brak za³¹czników graficznych powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, czyli w praktyce brak przyznania p³atnoœci, rolnicy z³o¿yli, jak dot¹d, znacznie mniej wniosków, ni¿

w roku ubieg³ym. Polska ju¿ wyst¹pi³a do Komisji Europejskiej o mo¿liwoœæ przed³u¿enia sk³adania wniosków. Mennica pañstwowa zobowi¹za³a siê przes³aæ wnioski spersonalizowane do dnia 25 kwietnia 2006, a za³¹czniki graficznie nie póŸniej ni¿ do 20 maja 2006. Rolnicy mog¹ oczywiœcie sk³adaæ wnioski wype³nione „rêcznie” i bez za³¹czników graficznych. Jednak, niezw³ocznie po otrzymaniu za³¹czników, ka¿dy producent powinien je dostarczyæ do Biura Powiatowego ARiMR. Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrzeœni informuje równie¿, ¿e w dalszym ci¹gu obowi¹zuj¹ rolników zobowi¹zania wieloletnie z tytu³u ONW, których termin up³ywa dopiero po piêciu latach od dnia otrzymania pierwszej p³atnoœci z tego tytu³u. Korzystn¹ zmian¹ do przepisów dotycz¹cych ONW jest to, ¿e rolnik mo¿e przekazaæ czêœæ gruntów le¿¹cych na ONW na rzecz innego producenta (sprzeda¿, dzier¿awa, inne przeniesienie w³asnoœci) i nie mieæ koniecznoœci zwrotu czêœci p³atnoœci z powodu niedotrzymania zobowi¹zañ wieloletnich. Sytuacja taka mo¿e mieæ miejsce tylko wówczas, je¿eli rolnik w ci¹gu 14 dni poinformuje o takim fakcie Biuro Powiatowe ARiMR, a przejmuj¹cy z³o¿y stosowny wniosek o przejêcie zobowi¹zañ ONW (dotyczy wszystkich zobowi¹zañ ONW ci¹¿¹cych na przekazywanym gruncie). Na korzyœæ rolników dzia³a równie¿ zmiana do rozporz¹dzenia o ONW, mówi¹ca, ¿e producent nie bêdzie zobowi¹zany do zwrotu

czêœci p³atnoœci ONW, je¿eli uchybienie zobowi¹zaniu polegaj¹ce na zmniejszeniu powierzchni ONW w stosunku do tej, za jak¹ otrzyma³ p³atnoœæ w pierwszym roku zobowi¹zania, nie nast¹pi z jego winy, np. w przypadku jednostronnego, bezpodstawnego wymówienia umowy dzier¿awy. Ponadto, w roku ubieg³ym czêœæ rolników podjê³o zobowi¹zania wieloletnie z tytu³u zachowania powierzchni trwa³ych u¿ytków zielonych (TUZ), które obejmuj¹ okres co najmniej piêciu lat. Je¿eli zmniejszenie powierzchni TUZ przekroczy 10% w skali kraju, wówczas na Polskê zostan¹ na³o¿one sankcje. Rolnicy, którzy nie dope³ni¹ zobowi¹zañ wieloletnich, mog¹ byæ zobowi¹zani do zwrotu nadmiernie pobranych p³atnoœci (szczegó³y reguluje ustawa). 4 kwietnia 2006 zosta³ przedstawiony projekt nowelizacji ustawy o p³atnoœciach bezpoœrednich, zgodnie z którym rolnicy bêd¹ mogli otrzymaæ p³atnoœci z tytu³u cukru dla zakontraktowanej w roku gospodarczym 2006/07 iloœci buraków cukrowych. P³atnoœæ taka wynosiæ bêdzie ok. 8,54 • za tonê zakontraktowanych buraków cukrowych, przy czym rolnik obowi¹zkowo bêdzie musia³ do³¹czyæ potwierdzon¹ za zgodnoœæ z orygina³em kopiê umowy dostawy buraków cukrowych na rok gospodarczy 2006/07. Wnioski z tego tytu³u przyjmowane bêd¹ do dnia 30 czerwca 2006. P³atnoœci z tytu³u cukru realizowane bêd¹ od 1 grudnia do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. ARiMR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni poszukuje kandydata na stanowisko pracownika tworzenia Spó³dzielni Socjalnej Zakres g³ównych obowi¹zków: - wype³nianie obowi¹zków zwi¹zanych z realizacj¹ programu IW EQUAL w zakresie przygotowania cyklu szkoleñ oraz dokumentacji ds. tworzenia Spó³dzielni Socjalnej „UL” Wymagania niezbêdne: - wykszta³cenie min. wy¿sze - znajomoœæ jêzyka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym - znajomoœæ g³ównych za³o¿eñ programu realizowanego przez RPR Spó³dzielnia Socjalna „UL” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - znajomoœæ podstawowych zasad wdra¿ania Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - znajomoœæ podstawowych zasad funkcjonowania Spó³dzielni Socjalnej Wymagania dodatkowe: - wiedza z zakresu polskich aktów prawnych dotycz¹cych finansów publicznych - umiejêtnoœæ redagowania pism urzêdowych - umiejêtnoœæ bieg³ej obs³ugi komputera, a w szczególnoœci: MS Word, MS Exel, Internet - doœwiadczenie zawodowe lub odbyty sta¿ w jednostkach samorz¹du terytorialnego - rzetelnoœæ, obowi¹zkowoœæ, samodzielnoœæ - wysokie poczucie odpowiedzialnoœci - dobra organizacja pracy - umiejêtnoœæ pracy w zespole - umiejêtnoœæ dzia³ania pod presj¹ czasu Wymagane dokumenty: - kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie i doœwiadczenie zawodowe - kopia pierwszych trzech (starego) lub dwóch (nowego) stron dowodu osobistego - ¿yciorys i list motywacyjny - oœwiadczenie kandydata o wyra¿eniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celu rekrutacji Termin i miejsce sk³adania ofert: oferty zawieraj¹ce wymienione dokumenty oraz nr og³oszenia nale¿y sk³adaæ osobiœcie lub poczt¹ w terminie do 05.05.2006 r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Wrzeœnia. Dodatkowe informacje: Aplikacje które wp³yn¹ do PCPR we Wrzeœni po wy¿ej okreœlonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru bêdzie umieszczana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni (ww.wrzesnia.powiat.pl) oraz na tablicy informacyjnej PCPR przy ul. Wojska Polskiego 1.


www.wrzesnia.powiat.pl

Przegl¹d Powiatowy

Oferty pracy

Maj 2006

11

z dnia 24.04.2006 r.

Pracownik obs³ugi klienta (gospodarka magazynowa) - Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie - preferowane ekonomiczne, znajomoœæ obs³ugi komputera, znajomoœæ gospodarki magazynowej (dokumentacji), mile widziane orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci. Mechanik samochodów i motocykli – MOTORS. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, sta¿ minimum 2 lata jako mechanik, blacharz lub lakiernik. Stolarze / monterzy stela¿y tapicerskich - PAKOR W.A.P. Mechanik kierowca miêdzynarodowy - Kwalifikacje: prawo jazdy C + E, wykszta³cenie: kierowca – mechanik. Kontakt z pracodawc¹ tylko telefoniczny: pan Rafa³ Pluskota, kom. 504 143 922. Przedstawiciel handlowy – DAWID. Kwalifikacje: minimum œrednie doœwiadczenie na podobnym stanowisku, doœwiadczenie w prowadzeniu samochodu dostawczego, komunikatywnoœæ, dyspozycyjnoœæ. CV+zdjêcie na adres: PW DAWID, 62-300 Wrzeœnia, ul. Szafirowa 25 z dopiskiem „PRACA”. Robotnik budowlany – DOMMUS. Kwalifikacje: murarz, monter dociepleñ, tynkarz, posadzkarz, malarz. Kontakt z pracodawc¹: DOM MUS Sp. z o.o. Wrzesiñska 1 C, 62-025 Kostrzyn Wlkp. Hostessa / prezenter - Agencja Artystyczna. Kwalifikacje: telefon, dostêp do internetu, mile widziane doœwiadczenie, praca na promocji (rozdawanie gad¿etów). Pracownik fizyczny-uk³adanie kostki brukowej – STRADO. Kwalifikacje: z doœwiadczeniem w uk³adaniu kostki brukowej i krawê¿ników drogowych. Kierowca w przewozach miêdzynarodowych – NORDIKON-Poznañ. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. C, E (ci¹gniki siod³owe z naczep¹), doœwiadczenie w przewozach miêdzynarodowych. Pracownik gospodarczy. Kwalifikacje: ustalony lekki stopieñ niepe³nosprawnoœci. Kierowca miêdzynarodowy - EUROPA TRANS. Kwalifikacje: prawo jazdy C + E, œwiadectwo kwalifikacji, zaœwiadczenie o niekaralnoœci, mile widziany paszport. Kontakt z pracodawc¹: EUROPA TRANS, Krzepielów 3a, 67-410 S£AWA, tel. 0683568935, kom. 605304256. Œlusarz - ŒLUSARSTWO Nowaczyk J. Kwalifikacje: umiejêtnoœci manualne, wykonywanie ogrodzeñ i drobnych konstrukcji z metalu. Kierowca samochodu ciê¿arowego (C+E) – CHEMIK. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. C+E. Zak³ad skieruje na szkolenie HDS i pokryje koszty szkolenia. Szef produkcji garma¿eryjnej - Tutti Frutti. Kwalifikacje: z doœwiadczeniem w produkcji garma¿eryjnej. Kucharz - Hotel Kosmowski. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe kucharz lub œrednie (kierunek spo¿ywczy), kilkuletnie doœwiadczenie zawodowe jako kucharz, samodzielnoœæ w pracy. Monter instalacji teletechnicznych, elektrycznych – Wrzeœnia. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, œrednie (kierunek techniczny), zdolnoœci manualne. Kierowca kat. C+E - TIMRET Towarzystwo Handlowe S.J. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie lub zawodowe, kat. prawa jazdy C+E, œwiadectwo kwalifikacji, badania sanepidowskie. Spawacz, monter - ISKRA Sp. z o.o. Kwalifikacje: spawacz z uprawnieniami, monter instalacji teletechnicznych, elektrycznych, systemów wodnych. CV + list motywacyjny wys³aæ na adres: PPHU Tel Po¿System ISKRA Sp. ul. Krañcowa 11, 61-022 Poznañ, tel.061 8770416. Pracownik fizyczny-uk³adanie kostki brukowej - BRUK POL. Kwalifikacje: mile widziane osoby z praktyk¹. Kucharz - BRUK POL. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum zawodowe, z doœwiadczeniem na stanowisku kucharz, samodzielnoœæ w pracy. Przedstawiciel handlowy - DOOR POL. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, prawo jazdy kat. B, mile widziana praktyka w zawodzie, dyspozycyjnoœæ. CV i list motywacyjny przesy³aæ na adres: DOOR POL Gulczewko 7, 62-300 Wrzeœnia, mail: piotr.hetmanczyk@door-pol.pl. Szwaczka - G.T.C. Pyzdry. Kwalifikacje: oferta przeznaczona tylko dla osób niepe³nosprawnych. Œlusarz - spawacz - Wielkopolskie Przedsiêbiorstwo Przemys³u Ziemniaczanego S.A. Kwalifikacje: uprawnienia elektryczne i gazowe, preferowane osoby z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci. Pracownik porz¹dkowy na terenie zak³adu pracy - Wielkopolskie Przedsiêbiorstwo Przemys³u Ziemniaczanego S.A. Kwalifikacje: uprawnienia do kierowania ci¹gnikiem rolniczym, obs³ugi pi³y spalinowej preferowane osoby z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci. Operator maszyn – Cenos. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum œrednie techniczne, mile widziane orzeczenie o niepe³nosprawnoœci. Sprzedawca - Sklep Wielobran¿owy Samoobs³ugowy. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, zawodowe praca 2- zmianowa. Kontakt z pracodawc¹: 061 818 00 70 lub 0 695 634 731. Sprzedawca (w kwiaciarni + upominki) – Sklep. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie. Prasowaczka - P.O. ANNA. Kwalifikacje: osoba chêtna do pracy. Kontakt z pracodawc¹: P.O. Anna, Wojska Polskiego 13, II piêtro, Wrzeœnia, tel. 6401319.

Aktualne oferty mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.praca.wrzesnia.org.pl oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel. 061 640 35 35, 061 640 35 38 Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry 62-310 Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1 tel. (063) 2768-333, Fax (063) 2768-334 e-mail: gmina@pyzdry.pl

Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry 62-310 Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1 tel. (063) 2768-333, Fax (063) 2768-334 e-mail: gmina@pyzdry.pl

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.) oraz § 13 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. Z 2004r. Nr 207, poz. 2108)

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.) oraz § 13 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. Z 2004r. Nr 207, poz. 2108)

Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej, po³o¿onej we wsi Bia³obrzeg oznaczonej w katastrze nieruchomoœci obrêbu Bia³obrzeg jako dzia³ka numer 623 o powierzchni 0.6300 ha i urz¹dzonej ksiêdze wieczystej nr 31344 Cena wywo³awcza brutto 12.000,00 z³ Wadium 1.200,00 z³

Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej, po³o¿onej we wsi Tarnowa oznaczonej w katastrze nieruchomoœci obrêbu Tarnowa jako dzia³ka numer 2048 o powierzchni 1.6960 ha i urz¹dzonej ksiêdze wieczystej numer 24253 Cena wywo³awcza brutto 42.000,00 z³ Wadium 4.200,00 z³

O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu , z tym, ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 600,00 z³. Wed³ug Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pyzdry dzia³ka ta stanowi teren zabudowy zagrodowej.

O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu , z tym, ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 2.100,00 z³. Wed³ug Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pyzdry dzia³ka ta stanowi teren obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 26 maja 2006 r. o godz. 12:00, w siedzibie Urzêdu Gminy i Miasta w Pyzdrach przy ul. Taczanowskiego 1, na salce posiedzeñ.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 26 maja 2006r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzêdu Gminy i Miasta w Pyzdrach przy ul. Taczanowskiego 1, na salce posiedzeñ.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³ata wadium w podanej wysokoœci w terminie do 22 maja 2006r. gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry w godzinach od 8:00 do 14:30 lub na konto Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry PBS O/Pyzdry 97 9681 1012 3300 0101 0016 0130

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³ata wadium w podanej wysokoœci w terminie do 22 maja 2006r. gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry w godzinach od 8:00 do 14:30 lub na konto Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry PBS O/Pyzdry 97 9681 1012 3300 0101 0016 0130

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazaæ dowód wp³aty wadium, oraz dowód osobisty.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazaæ dowód wp³aty wadium, oraz dowód osobisty.

Wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia dzia³ki w przypadku wygrania przetargu. W pozosta³ych przypadkach wadium zostanie wp³acaj¹cemu zwrócone w terminie trzech dni po zakoñczeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przyst¹pi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedaj¹cego.

Wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia dzia³ki w przypadku wygrania przetargu. W pozosta³ych przypadkach wadium zostanie wp³acaj¹cemu zwrócone w terminie trzech dni po zakoñczeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przyst¹pi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedaj¹cego.

Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu lub jego uniewa¿nienie w przypadku zaistnienia wa¿nych przyczyn.

Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu lub jego uniewa¿nienie w przypadku zaistnienia wa¿nych przyczyn.

Bli¿sze informacje uzyskaæ mo¿na w Urzêdzie Gminy i Miasta Pyzdry – pokój nr 15 na stanowisku pracy d/s gospodarki gruntami komunalizacji mienia.

Bli¿sze informacje uzyskaæ mo¿na w Urzêdzie Gminy i Miasta Pyzdry – pokój nr 15 na stanowisku pracy d/s gospodarki gruntami komunalizacji mienia.

Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry / - / Krzysztof Stru¿yñski

Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry / - / Krzysztof Stru¿yñski


Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Wrzeœnia tel. (0-61) 640 44 44, fax (0-61) 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do 16.00 wtorek – pi¹tek 7.00 do 15.00

Podwójny sukces wrzesiñskiego rolnika

Hilary Korzyniewski najlepszy!!!

Prezes Zarz¹du PPH AGROPOL Sp. z o.o. w Soko³owie zosta³ laureatem konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2005. Ten zaszczytny tytu³, kapitu³a, organizowanego przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego konkursu, nada³a H. KoWydzia³ Komunikacji i Dróg rejestracja – (0-61) 640 44 09 rzyniewskiemu za osi¹gniêcia proprawo jazdy – (0-61) 640 44 07 dukcyjno – ekonomiczne w kateWydzia³ Administracji gorii produkcja roœlinna i zwierzêArchitektoniczno – Budowlanej ca. Ponadto, pan Hilary zwyciê¿y³ - tel. (0-61) 640 44 05 tak¿e w plebiscycie czytelników Wydzia³ Promocji, Kultury i Gazety Poznañskiej na Rolnika Integracji Europejskiej Roku 2005. tel. (0-61) 640 44 42 To nie pierwsze wyró¿nienia Wydzia³ Oœwiaty i Sportu dla prezesa i jego firmy, która gotel. (0-61) 640 44 38 Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa - spodaruje na ok. 3000 ha i zatrudul. Kaliska 1, tel. (0-61) 640 45 40 Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami - tel. (0-61) 640 44 29 Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel. (0-61) 640 44 27 Kasa Starostwa - (0-61) 640 44 18 czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30, wtorek – pi¹tek 7.30 do 14.00

nia 140 pracowników sta³ych, uzyskuj¹c wysokie plony: 4 zbo¿a – ponad 70 q, rzepak – ponad 43 q, buraki cukrowe – ok. 550 q. Za najwiêkszy swój sukces prezes Korzyniewski uznaje jednak nie tytu³y i nagrody lecz to, ¿e udaje mu siê nie zwalniaæ swoich pracowników, których zna jak ma³o kto, gdy¿ „szefuje” tutaj od 1966 r. Gratulujemy serdecznie naszemu mistrzowi i ¿yczymy d³ugich lat ¿ycia i kolejnych sukcesów. Hilary Korzyniewski ze statuetk¹ „ Siewcy”

Nowe tablice rejestracyjne

Jaros³aw Sobczak

Kartoteka u³o¿ona

Na prze³omie marca i kwietnia ukaza³a siê publikacja pod nazw¹ „Katalog Firm Powiatu Wrzesiñskiego”, w której zaprezentowa³a siê wiêkszoœæ prê¿nych firm z terenu powiaZgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20.04.2006. z dniem 2 maja br. wchodz¹ nowe wzory tablic reje- tu wrzesiñskiego.

Powiatowy Urz¹d Pracy – stracyjnych (oznaczone flag¹ unijn¹, a nie nasz¹ – polsk¹). ul. Wojska Polskiego 2, tel. (0-61) 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ul. Wojska Polskiego 1, - tel. (0-61) 640 45 50 Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel. (0-61) 640 45 56 Powiatowy Zarz¹d Dróg Starosta Wrzesiñski ul. Kaliska 1, - tel. (0-61) 436 42 16 oraz Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Komendant Powiatowy Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Chopina 10, tel. (0-61) 640 44 85 Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we Wrzeœni Powiatowy Inspektor Nadzoru serdecznie zapraszaj¹ na Powiatowy Dzieñ Stra¿aka po³¹czoBudowlanego - ul. Chopina 10, tel. ny z jubileuszem 55-lecia powo³ania Zawodowej Stra¿y Po¿arnej (0-61) 640 44 04 we Wrzeœni oraz uroczystoœci¹ przekazania samochodu - podnoœniPoradnia Psychologicznoka SH-25 w dniu 11 maja 2006 r. o godz. 12:00 na wrzesiñskim Pedagogiczna we Wrzeœni rynku. ul. Wojska Polskiego 1, tel. (0-61) Zapraszamy mieszkañców do wspólnego zdjêcia, które zo640 45 70 stanie wykonane z podnoœnika - Rynek, 11 maja, godz. 12:00. Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo pl. Reymonta 4, tel. (0-61) 438 53 47 Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, - tel. (0-61) 436 08 80, fax (0-61) 436 25 00 Urz¹d Gminy Ko³aczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Ko³aczkowo tel. (0-61) 438 53 24, fax (0-61) 438 53 21 Urz¹d Miasta i Gminy Mi³os³aw ul. Wrzesiñska 19, 62-320 Mi³os³aw tel. (0-61) 438 20 21, fax (0-61) 438 30 51 Urz¹d Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. (0-61) 438 60 11, fax (0-61) 438 64 90 Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel.(0-63) 276 83 34, fax (0-63) 276 83 33 Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni ul. Warszawska 26, tel. (0-61) 435 91 00, fax (0-61) 435 91 06 997 - Policja 998 - Stra¿ Po¿arna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Stra¿ Po¿arna, Pogotowie) 986 - Stra¿ Miejska Ca³odobowy policyjny telefon zaufania - (0-61) 436 03 50 993 - Pogotowie ciep³ownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanal. Pogotowie energetyczne – (0-61) 436 02 31 Informacja PKP - (0-61) 863 47 11 Informacja PKS - (0-61) 437 00 66

W katalogu zamieszczono tak¿e informator powiatowy, który zawiera bazê niezbêdnych adresów i telefonów do urzêdów, instytucji, szkó³ i organizacji pozarz¹dowych, funkcjonuj¹cych na naszym terenie. Do opracowania i wydania Informatora teleadresowego Powiatu Wrzesiñskiego sk³oni³a potrzeba przedstawienia i zaktualizowania obszernego spektrum mo¿liwoœci funkcjonuj¹cych przedsiêbiorstw oraz ukazanie silnego potencja³u gospodarczego i ekonomicznego, jakim dysponuje powiat wrzesiñski. Inicjatorem niniejszego opracowania jest Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Katalog Firm zosta³ opracowany dla potrzeb Starostwa w wersji papierowej w nak³adzie 1000 szt. oraz w wersji elektronicznej, która dostêpna bêdzie nieWydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) 640 44 44 Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Przemys³aw Ratajczak Nak³ad: 7000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania

bawem na stronie naszego urzêdu. Ta ostatnia stanowi swego rodzaju novum, polegaj¹ce na dokonywaniu bezp³atnych wpisów i aktualizacji danych teleadresowych firm przez okres 3 lat. Poza tym wersja ta bêdzie dostêpna dla wszystkich osób odwiedzaj¹cych nasz¹ stronê internetow¹. Firmy zainteresowane powy¿sz¹ ofert¹ proszone s¹ o kontakt z Wydzia³em Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej pod numerem telefonu (061) 640 45 43 lub 640 44 42. Wydaniem Katalogu i opracowaniem wersji internetowej zaj¹³ siê bydgoski Dom Wydawniczy EDYTOR, który równie¿ poszukiwa³ firm, celem zamieszczenia reklam modu³owych, które jednoczeœnie sta³y siê sponsorem publikacji wersji papierowej. Beata Jankowska

www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa 35 64-920 Pi³a

Przegląd Powiatowy Nr 20 - Maj 2006  
Przegląd Powiatowy Nr 20 - Maj 2006  

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni

Advertisement