Page 1

Przystañ wodniacka w Pyzdrach

W numerze:

Pyzdry doczeka³y siê wreszcie przystani wodniackiej. Inwestycja powsta³a na prawym brzegu Warty, dziêki kilkuletnim staraniom Towarzystwa Turystyki Wodnej ,,Perkoz'' oraz samorz¹du gminnego i powiatowego. Uroczyste otwarcie przystani odby³o siê 17 sierpnia. Pyzdrskie tradycje wodniackie siêgaj¹ czasów I wojny œwiatowej. Istnia³o wówczas zbudowane nad Wart¹ k¹pielisko, a w póŸniejszym czasie obiekt rekreacyjno-sportowy wraz z przystani¹. Powojenna degradacja doprowadzi³a do zaniku wodniackich tradycji i zniszczenia ca³ej infrastruktury. Znalaz³y siê jednak osoby, które na w³asn¹ rêkê uprawia³y turystykê wodn¹ i podjê³y siê dzie³a przywrócenia tych tradycji. Mowa oczywiœcie o cz³onkach Towarzystwa Turystyki Wodnej ,,Perkoz'', które powsta³o jesieni¹ 2002 r. Sp³ywy kajakowe organizowane przez ,,Perkoz'' ciesz¹ siê coraz wiêkszym zainteresowaniem, zasadna wiêc by³a budowa przystani wodniackiej w Pyzdrach. Jednak¿e jesz-

Tomasz Wojtyñski z radoœci¹ przecina³ wstêgê cze kilka lat temu jej budowa by³a rozpatrywana w sferze marzeñ. Tylko dziêki wytrwa³oœci Tomasza Woj-

tyñskiego, prezesa TTW ,,Perkoz'' te marzenia zaczê³y siê spe³niaæ i nabieraæ realnych kszta³tów. Po trzech

latach biegania, chodzenia, proszenia siê, przekonywania, gromadzenia pozwoleñ i dokumentów oraz raportów w maju 2007 r. rozpoczêto budowê przystani wodniackiej. Wykonano wykopy wraz z wyprofilowaniem brzegów zatoki, umocniono jej brzegi narzutem kamiennym oraz u³o¿ono chodnik wokó³ zatoki. Wykonanie tych prac by³o mo¿liwe dziêki oddelegowaniu na okres budowy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w urzêdzie gminy. Budowa przystani mog³a dojœæ do skutku dziêki prowadzeniu z miejscowym urzêdem czynnoœci zwi¹zanych z uzyskaniem niezbêdnych pozwoleñ umo¿liwiaj¹cych dalszy etap inwestycji.

Jak wygl¹da³o ¿ycie codzienne wojów s³owiañskich? strona 2

Lokalna Grupa Dzia³ania Tutaj Warto strony 6-7

cd. str. 2

Zapraszamy na do¿ynki! W pierwszy powakacyjny weekend, 7 wrzeœnia w Nekli odbêd¹ siê Do¿ynki Powiatowe. Gwiazd¹ Powiatowego Œwiêta Plonów bêdzie Ma³gorzata Ostrowska. Uroczystoœæ rozpocznie siê o godzinie 13.30 korowodem z rynku do nekielskiego parku, gdzie o 14 odprawiona zostanie dziekczynna msza œwiêta polowa. Po czêœci oficjalnej nast¹pi czêœæ obrzêdowa w wykonaniu Zespo³u Pieœni i Tañca "Ziemia Wrzesiñska". Atrakcjami Powiatowego Œwiêta Plonów bêd¹ wystêpy artystyczne Orkiesty Dêtej NOK oraz Wrzesiñskiego Studia Piosenki. Zorganizowana zostanie tradycyjna loteria fantowa, podczas której wygraæ bêdzie mo¿na atrakcyjne nagrody. Ch³opców zapewne zainteresuje pokaz grupy realizacyjnej policji, prezentacje walk wojów s³owiañskich - strzelanie z ³uku, bicie monet, przejazdy motocyklowe z klubem Born To Ride, wóz stra¿acki z wysiêgnikiem oraz wystawa maszyn rolniczych. Dla dziewczynek atrakcj¹ bêd¹ wystawy rêkodzie³a artystycznego i przeja¿d¿ki konne i bryczkami oraz degustacje. Wykonana zostanie tak¿e pami¹tkowa fotografia mieszkañców. Impreza bêdzie okazj¹ do wrêczenia odznaczeñ dla zas³u¿onych rolników. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyzna³ odznaki honorowe „Zas³u¿ony dla Rolnictwa” Danucie Dêbickiej, Kazimierzowi Krzymañskiemu, Miros³awowi Pawlakowi, Stefanowi Staszakowi, Bogus³awowi Fija³kow-

skiemu, Bogus³awowi Grobelnemu, Waldemarowi Bartkowiakowi oraz Wojciechowi Góralowi. Oko³o godziny 18 rozpocznie siê koncert zespo³u Tyrolia Band graj¹cego muzykê tyrolsk¹, folkow¹ muzykê Alp. Oprócz tradycyjnego brzmienia Tyrolia Band ³¹czy "muzykê alpejskiego ludu" z innymi gatunkami muzycznymi, posiada tak¿e w³asne kompozycje w stylu tyrolskim, wzbogacone partiami instrumentalnymi i jod³owaniem. Na godzinê 20 przewidziano koncert Ma³gorzaty Ostrowskiej. Artystka zaczê³a œpiewaæ w wieku 11 lat. Studiowa³a w Studiu Sztuki Estradowej przy Estradzie Poznañskiej, œpiewa³a wraz z grup¹ wokaln¹ Vist. Jest laureatk¹ Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, gdzie w 1975 roku zdoby³a g³ówn¹ nagrodê, Z³oty Samowar. W roku 1981 zosta³a wokalistk¹ zespo³u Lombard, i jej wspó³praca z nim trwa³a przez dziesiêæ lat. W roku 1996 powróci³a na scenê z Lombardem, a w roku 1999 rozpoczê³a karierê solow¹. Jej najwiêksze przeboje to "Droga pani z TV", "Szklana pogoda", "Mam doœæ", "Lawa", "S³owa". Do¿ynki zakoñczy zabawa taneczna z zespo³em Bonus. red.

Relacja z warsztatów breakdance w Mi³os³awiu strona 9

Rekordowa liczba biegaczy XXVII Ogólnopolskiego Biegu Kazimierzowskiego strona 9

Oferty pracy

strona 15

Nowy cykl Poradnik Pacjenta - sprawdŸ, jakie przys³uguj¹ ci prawa! strona 16


2

AKTUALNOŒCI

Wrzesieñ 2008

www.wrzesnia.powiat.pl

¯ywa lekcja historii Fot. R. Lipigórski

Wczesnoœredniowieczny gród s³owiañski w Grzybowie ju¿ za dwa lata zmieni swe oblicze nie do poznania. Od przysz³ego roku rozpocznie siê budowa budynku muzealnego w ramach rezerwatu archeologicznego dotycz¹cego pocz¹tków pañstwa polskiego. Zaprojektowany obiekt swoj¹ elewacj¹ zewnêtrzn¹ przypominaæ bêdzie fragment wa³ów obronnych grodu. Tymczasem na grzybowskie grodzisko 23 i 24 sierpnia setki turystów przyci¹gn¹³ IX Miêdzynarodowy Zjazd Wojowników S³owiañskich.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê kramy rzemieœlników Jedyny taki Zjazd... Fantastyczna okazja na wyj¹tkowe spêdzenie czasu na wolnym powietrzu, historyczne widowisko, mo¿liwoœæ spo¿ycia niebanalnego posi³ku, prezentacja s³owiañskich obyczajów oraz ówczesnego rzemios³a i na dodatek wszystko w miejscu gdzie toczy³a siê historia - to atuty Zjazdu Wojowników S³owiañskich organizowanych od 9 lat na terenie s³owiañskiego grodziska w Grzybowie. Przez jeden weekend w roku pradawny gród staje siê ¿yw¹ lekcj¹ historii w której uczestnicz¹ setki turystów. Tradycyjnie organizatorem imprezy jest Towarzystwo Przyjació³ Grodu w Grzybowie przy udziale Muzeum Pierwszych Pia-

stów na Lednicy. Tegoroczny Zjazd, odbywaj¹cy siê pod has³em: "Czas pokoju - czas nauki i zabawy" dostarczy³ kolejnych wra¿eñ zarówno dzieciom, jak i doros³ym. Tym razem mo¿na by³o zobaczyæ jak przed setkami lat ludzie spêdzali czas pokoju. Z gier znano wówczas szachy oraz grê w koœci, a ulubion¹ rozrywk¹ bywa³o tak¿e polowanie oraz bitwy wojów. To pierwsze zapewnia³o nie tylko rozrywkê, g³ównie by³o Ÿród³em zaopatrzenia w miêso. Bitwy z kolei by³y rozrywk¹ doœæ brutaln¹, daj¹c¹ wojownikom okazjê do sprawdzenia swojej zrêcznoœci czy si³y. Poczmistrzowie dm¹ w róg... Kolejny raz nie zawiod³a równie¿

Poczta Polska, która uruchomi³a swój oddzia³, gdzie nabyæ mo¿na by³o stosown¹ kartkê pocztow¹ i podbiæ j¹ okolicznoœciowym datownikiem. W tym celu, ku zaprezentowaniu jak to onegdaj bywa³o, w sobotê 23 sierpnia o godzinie 13.00 z Urzêdu Pocztowego we Wrzeœni przy ul. Warszawskiej wyruszy³ do Grzybowa konny oddzia³ poczmistrzów, który dostarczy³ listy do Grzybowa, sygnalizuj¹c swe przybycie dŸwiêkiem rogu. Po zmroku natomiast pocztê grodow¹ z Grzybowa poczmistrzowie odwieŸli do Urzêdu Pocztowego we Wrzeœni. Jak za dawnych czasów, na miejscu dawnego grodu pojawi³y siê stanowiska dru¿yn wojów, kramy kupieckie oraz warsztaty rzemieœlników. Szczególnym zainteresowaniem cieszy³y siê stoiska prezentuj¹ce pracê kowali, rogowników, tkaczy, hafciarzy i z³otników obrabiaj¹cych srebro i bursztyn. Prezentowane wyroby rzemieœlnicze i stroje nawi¹zuj¹ce do s³owiañskiej tradycji mo¿na by³o zakupiæ. Bitwa w obronie grodu w Grzybowie zgromadzi³a ponad stu wojowników oraz oko³o tysi¹c widzów. Nie kryto uznania dla pasji rekonstruktorów historii. Zachwyt wywo³ywa³a równie¿ dba³oœæ o wiernoœæ historyczn¹ elementów orê¿a. Pomimo kontuzji i wylanej niekiedy krwi, S³owianie zapowiedzieli ju¿ kolejne, jubileuszowe spotkanie za rok.

O przysz³oœci grodu… 21 sierpnia 2008 r. Krystyna Poœlednia, cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego na zorganizowanej we wrzesiñskim ratuszu konferencji prasowej omówi³a plan zagospodarowania trzech rezerwatów archeologicznych w ramach kluczowego projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 "Rezerwaty Archeologiczne dot. Pocz¹tków Pañstwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo". W konferencji wziêli udzia³ równie¿: Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski oraz Tomasz Ka³u¿ny, burmistrz Miasta i Gminy Wrzeœnia. Zaprojektowany obiekt ma nawi¹zywaæ i przypominaæ (swoj¹ elewacj¹ zewnêtrzn¹) fragment wa³ów grodu - mówi³a Krysty-

na Poœlednia. Orientacyjny koszt ca³kowity projektu to 3 126 000 euro, natomiast przewidywany poziom dofinansowania z WRPO kszta³tuje siê na poziomie 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Grzybowo poch³onie oko³o 3 280 000 z³. G³ównym za³o¿eniem przedsiêwziêcia, którego zakoñczenie przewiduje siê na 2010 rok, jest podniesienie atrakcyjnoœci i funkcjonalnoœci. W samym Grzybowie powstanie budynek muzealny, w którym poza salami ekspozycyjnymi znajd¹ siê pomieszczenia administracyjne, magazynowe, pracownie i toalety dostêpne dla zwiedzaj¹cych. Dziêki sta³emu obiektowi z nowoczesn¹ infrastruktur¹ i zapleczem, edukacja historyczna bêdzie mo¿liwa o ka¿dej porze roku. (ula)

Budowa budynku muzealnego w Grzybowie rozpocznie siê w przysz³ym roku - zapewnia³a K. Poœlednia

ci¹g dalszy ze str. 1

Przystañ wodniacka w Pyzdrach Zlecono wykonanie projektu cumowiska dla du¿ych jednostek p³ywaj¹cych wraz z deptakiem wzd³u¿ skarpy nad Wart¹ oraz zamontowano pomosty p³ywaj¹ce. Realizacja ca³ego zadania nie dosz³aby jednak do skutku, gdyby nie pomoc finansowa Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu (40.000,00), Urzêdu Gminy i Mia-

sta Pyzdry (20.000,00), Starostwa Powiatowego (16.000,00) i Fundacji "Tutaj Warto" (4.000,00). Na uroczyste otwarcie licznie przybyli mieszkañcy i mi³oœnicy turystyki wodnej. Stateczkiem ,,Czarny Bocian'' przyp³ynêli przedstawiciele ,,Perkoza'' i w³adz samorz¹dowych oraz proboszcz parafii Pyzdry. Przed nimi p³ynêli

kajakarze. Najwa¿niejszy by³ moment przeciêcia wstêgi, a dokonali tego: Tomasz Wojtyñski, Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski, Krzysztof Stru¿yñki, burmistrz gminy i miasta Pyzdry oraz ks. pra³at Jan Andrzejczak. Chwile potem ten ostatni przyst¹pi³ do poœwiêcenia obiektu. Wyrazi³ przy tym nale¿n¹ wdziêcznoœæ wszystkim

tym, którzy zaanga¿owali siê w budowê tego dzia³a i s³u¿yli odpowiednim dotacjom. Na dalsz¹ czêœæ imprezy zaprasza³ Neptun ze swoj¹ ma³¿onk¹ Prozerpin¹ (w ich rolê wcielili siê W³odzimierz Urbaniak i Karolina Ostrowska). Publicznoœæ bawi³a siê przy muzyce celtyckiej, prezentowanej przez poznañski zespó³ JRM, na-

stêpnie przy szantach serwowanych przez miejscowych muzyków. Uczestnicy imprezy zostali podejmowani kie³bask¹ z grilla oraz chlebem ze smalcem i ogórkami. Smakosze piwa goœcili siê w karczmie ,,U Perkoza'', która powsta³a niedawno przy przystani. Zwieñczeniem imprezy by³a zabawa taneczna. Sylwia Mazurczak

od czêstszych kontaktów z zak³adami pracy, bo w ostatnim czasie du¿a liczba uczniów rezygnuje z praktycznej nauki zawodu, a co za tym idzie - przestaj¹ byæ uczniami szko³y. Ju¿ w przysz³ym roku chcia³bym rozszerzyæ ofertê edukacyjn¹ szko³y o nowy kierunek technikum, który, mam nadziejê, zainteresuje m³odzie¿ gimnazjum.

œniæ wspó³pracê pomiêdzy szko³¹, zak³adem pracy i rodzicami. Jest te¿ wiele innych problemów, z którymi szko³a siê boryka, przed nami wiele trudnych wyzwañ, innych ni¿ te, o których wspomnia³em. Aby osi¹gn¹æ cele, które tu przedstawi³em, potrzebna jest praca i zaanga¿owanie grona pedagogicznego ZSZ nr 2, które bez w¹tpienia gotowe jest podj¹æ z poœwiêceniem te wyzwania, przychylnoœæ organu prowadz¹cego, który nie pozostaje obojêtny na problemy wrzesiñskiej oœwiaty. Wiem, ¿e mogê liczyæ na wsparcie wielu instytucji z powiatu, gotowych nieœæ pomoc szkole.

Rozmowa z Maciejem Mielczarkiem - dyrektorem ZSZ nr 2 we Wrzeœni

Nowy rok, nowi dyrektorzy W lipcu odby³y siê konkursy na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego we Wrzeœni oraz Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2 we Wrzeœni. Zarz¹d Powiatu wskaza³ kandydata na funkcjê dyrektora Liceum w osobie dotychczasowego szefa placówki - Zenona Suchorskiego. Nowym dyrektorem ZSZ nr 2 zosta³ natomiast Maciej Mielczarek, dotychczasowy zastêpca dyrektora w tej szkole. Poni¿ej zamieszczamy rozmowê z Maciejem Mielczarkiem - nowo mianowanym dyrektorem ZSZ nr 2. Jakie wyzwania pojawi³y siê na Pañskiej drodze zawodowej, wraz z dniem 1 wrzeœnia 2008 roku? Wraz z objêciem funkcji dyrektora pojawiaj¹ siê nowe obowi¹zki, nowa odpowiedzialnoœæ i nowe wyzwania. Kierowanie zespo³em szkó³, który liczy oko³o 900 uczniów i s³uchaczy, jest ogromnym wyzwaniem w kwestii sprawowania opieki nad uczniami, organizacji i jakoœci kszta³cenia oraz zapewnienia bezpieczeñstwa uczniów. Dyrektor jest pra-

codawc¹ i kierownikiem zak³adu pracy. To równie¿ nak³ada na rozpoczynaj¹cego pracê dyrektora nowe obowi¹zki. Choæ przez ostatnie piêæ lat pe³ni³em funkcjê zastêpcy dyrektora ZSZ nr 2, widzê ju¿ dziœ, ¿e charakter mojej pracy zmieni³ siê istotnie. Sta³em siê osob¹ publiczn¹, zmieni³ siê zakres moich kompetencji i odpowiedzialnoœci. Proszê powiedzieæ, jaka jest pañska wizja rozwoju szko³y? Wizja rozwoju szko³y opiera siê g³ównie na poprawie jej wizerunku, podniesieniu jakoœci kszta³cenia oraz dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Wizerunek szko³y to miêdzy in-

nymi jej estetyczny wygl¹d, bezpieczeñstwo i wspó³praca ze œrodowiskiem lokalnym. Chcê zatem pracowaæ nad popraw¹ estetyki szko³y w zakresie inwestycyjnym jak i remontowym, przy okazji poprawiaj¹c bezpieczeñstwo w szkole. W najbli¿szym czasie ruszy budowa boiska szkolnego i za³o¿ony zostanie nowy monitoring. W przysz³oœci chcia³bym ogrodziæ teren szko³y i wyremontowaæ elewacjê budynku. Wewn¹trz budynku chcia³bym wyremontowaæ toalety i kilka pomieszczeñ. Ju¿ powstaje strona internetowa szko³y. Do tego podejmê dzia³ania maj¹ce na celu doposa¿enie sal dydaktycznych i zaplecza sportowego. W szkole istniej¹ du¿e potrzeby dotycz¹ce pomocy dydaktycznych: od linijek i cyrkli po sprzêt multimedialny. Przyda³aby siê nam równie¿ si³ownia. Takie dzia³ania wp³yn¹ na podniesienie jakoœci kszta³cenia. Chcê równie¿ motywowaæ nauczycieli do dzia³añ wychowawczych, maj¹cych na celu zwiêkszenie liczby osób uzyskuj¹cych promocjê. Zaczniemy

Jakie s¹ najwa¿niejsze problemy, z którymi boryka siê szko³a i w jaki sposób ma Pan zamiar je rozwi¹zywaæ? Jednym z wa¿niejszych problemów szko³y jest niski wskaŸnik osób uzyskuj¹cych promocjê w stosunku do rozpoczynaj¹cych naukê. Jest to spowodowane tym, ¿e znaczna grupa uczniów rezygnuje ze szko³y w trakcie roku szkolnego. Przez to wielu uczniów wypada poza ramy systemu edukacji. Wspomnia³em ju¿, ¿e chcemy oddzia³ywaæ wychowawczo na uczniów, pomagaæ im przezwyciê¿aæ trudnoœci edukacyjne oraz proponowaæ nowe kierunki i formy kszta³cenia. Chcemy te¿ zacie-

Kilka s³ów o sobie... O sobie tylko tyle, ¿e pracujê w ZSZ nr 2 od 1996 roku jako nauczyciel, przez ostatnich piêæ lat by³em wicedyrektorem do spraw wychowawczych. Mam 36 lat. Dziêkujê za rozmowê! Rozmawia³a Agnieszka Przysiuda


www.wrzesnia.powiat.pl

AKTUALNOŒCI

ABECAD£O Krystyny Poœledniej ny, ale prawdziwy. I w³aœnie to jest w ¿yciu wspania³e, ¿e m³odoœæ - okres uwa¿any ogólnie za najpiêkniejszy w ¿yciu ka¿dego cz³owieka - wyznacza w nas obszary, które nigdy nie dojrzewaj¹ i nie starzej¹ siê. Trzeba tylko na to pozwoliæ.

Czas. Z ka¿dym dniem, godzin¹, minut¹ uœwiadamiam sobie jego przemijanie i mam wra¿enie, ¿e w ostatnich latach ¿ycie bardzo przyspieszy³o swoje tempo. Przyjmujê ten fakt z niepokojem, gdy¿ tyle jeszcze wyzwañ i spraw do zrealizowania. Wiem, ¿e nie wszystko uda mi siê osi¹gn¹æ, ale chcia³abym, aby lista przysz³ych dokonañ by³a jeszcze d³uga. Dotychczasowe doœwiadczenia uœwiadamiaj¹ mi, ¿e czas to tak¿e znalezienie chwili dla siebie, dla realizacji swoich marzeñ, zainteresowañ i pasji. Bo tylko przy odpowiedniej równowadze zaanga¿owania w pracê i chwil spêdzanych ze sob¹ i dla siebie mo¿na osi¹gn¹æ prawdziw¹ satysfakcjê. Dosta³am od losu i ¿ycia najwspanialsze dary w postaci moich przyjació³ i rodziny. Maj¹c œwiadomoœæ ich obecnoœci i wsparcia ³atwiej pokonujê wszystkie trudnoœci i rozwi¹zujê problemy, które s¹ nieod³¹czn¹ czêœci¹ ¿ycia ka¿dego z nas. To oni daj¹ mi poczucie bezpieczeñstwa w trudnych chwilach i nawet, gdy s¹ daleko czujê ich wsparcie. W ka¿dej chwili mo¿emy liczyæ na siebie. Kiedyœ wydawa³o mi siê naturalne, ¿e bliskie osoby s¹ wokó³ mnie. Teraz ju¿ wiem, ¿e jest to dar czêsto niedoceniany w dzisiejszym œwiecie pe³nym zawiœci, utraty autorytetów i zaprzepaszczania idei. Wiem, ¿e ludzie s¹ z gruntu dobrzy, tylko okolicznoœci wyzwalaj¹ w nich reakcje, które trudno zrozumieæ i zaakceptowaæ. I w³aœnie tê wiedzê pozyska³am dziêki mojej rodzinie i przyjacio³om. Lojalnoœæ to nie tylko cecha charakteru, ale równie¿ sposób postêpowania, który jest jednym z wyznaczników mojego ¿ycia. Problemy, z którymi codziennie przychodzi nam siê zderzaæ, tempo ¿ycia oraz sposób, w jaki ¿yjemy czêsto powoduje u nas brak dostrzegania tego co najwa¿niejsze. Zapominamy, ¿e sami nie jesteœmy w stanie podo³aæ wszystkiemu. Nie zauwa¿amy otoczenia, które pod¹¿a razem z nami, w tym samym kierunku, wspieraj¹c nas bez zobowi¹zañ i oczekiwania wdziêcznoœci. Czasami warto siê nad tym pochyliæ, poddaæ refleksji i zwyczajnie powiedzieæ "dziêkujê". M³odoœæ to czas, który nieub³aganie przemija i jest to fascynuj¹ce, ¿e pomimo jego up³ywu, zawsze zostaje w nas cz¹stka m³odzieñczego szaleñstwa. "Mamy tyle lat, na ile siê czujemy" to truizm czêsto powtarza-

Oczekujê wielu kolejnych wyzwañ w ¿yciu oraz budowania umiejêtnoœci osi¹gania równowagi wewnêtrznej. Jestem w du¿ym stopniu uzale¿niona od pracy, ale mam œwiadomoœæ, jak istotne jest znalezienie czasu dla siebie i bliskich. Szczêœcie. Dzisiaj ju¿ wiem, ¿e szczêœcie przez ca³y czas jest obok mnie. Nawet chwile, w których ¿ycie jest smutne, a doœwiadczenia bolesne wzmacniaj¹ nas i ucz¹ tolerancji. A to ju¿ jest szczêœcie. Poza tym daj¹c siebie innym, wspomagaj¹c ich na ró¿nych p³aszczyznach sprawiamy, ¿e staj¹ siê oni szczêœliwsi, co bezpoœrednio przek³ada siê na nasze w³asne odczucie radoœci, zadowolenia i spe³nienia. Nawet najdrobniejsze rozwi¹zania, a z takich w³aœnie sk³ada siê nasze codzienne ¿ycie, powoduj¹, ¿e czujemy siê lepiej ze sob¹ samym. Bo szczêœliwy mo¿e byæ tylko ten, który akceptuje siebie i otoczenie, który nawet gdy pope³nia b³êdy, nie robi tego, by œwiadomie krzywdziæ. Bo szczêœcie to nie tylko szaleñstwo i euforia, ale w³aœnie spokój i równowaga. Dzisiaj mogê powiedzieæ, ¿e jestem szczêœliwa, bo dotychczasowe ¿ycie oraz satysfakcjonuj¹ca praca powoduj¹, ¿e chcê dalej dzia³aæ, pracowaæ i rozwijaæ siê, aby nie straciæ ani jednej chwili dla siebie i innych. Œmieszy mnie… Uwielbiam siê œmiaæ i gdy œmiej¹ siê inni. Potrafiê œmiaæ siê z siebie, dziêki czemu mogê dostrzec wiele komicznych sytuacji niezwi¹zanych z moj¹ osob¹. Czêsto to w³aœnie œmiech pozwala mi spojrzeæ na rzeczywistoœæ z dystansem i dostrzec, ¿e w ¿yciu nie wszystko jest problemem. S¹ sytuacje, gdy nie mo¿na pozwoliæ sobie na œmiech, ale tam gdzie mo¿na do ¿ycia podejœæ w sposób bardziej swobodny, nale¿y z tego korzystaæ i ci¹gle siê tego uczyæ. Urlop. Nie wyobra¿am sobie zrezygnowania z urlopu. Uwielbiam ciep³o, wiêc wakacje najczêœciej spêdzam w takich miejscach i w takim czasie, które pozwalaj¹ mi w pe³ni z niego korzystaæ. Lubiê tak¿e jeŸdziæ na nartach i czêsto czêœæ urlopu przeznaczam w³aœnie na tê przyjemnoœæ. Urlop to dla mnie czas na pe³en wypoczynek i odciêcie siê od problemów zawodowych. Staram siê spêdzaæ go wœród przyjació³ i rodziny, którym poœwiêcam wtedy swój czas. Nauczy³am siê, ¿e ¿eby odpocz¹æ, zdystansowaæ siê i nabraæ si³ na kolejny rok, nale¿y spakowaæ siê i wyjechaæ. Wtedy przez dwa lub trzy tygodnie ¿yjemy zupe³nie

inaczej, dziêki czemu ³atwiej nam doceniæ ¿ycie, do którego wracamy.

Wrzesieñ 2008

3

Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2008/2009

Pierwszy wrzeœnia kojarzy siê z pierwszym dzwonkiem i z nowym rokiem szkolnym. Dla m³odzie¿y rozpoczynaj¹cej naukê w pierwszej klasie to dzieñ pe³en ekscytaWrzeœnia Jestem rodowit¹ mieszkank¹ Wrzeœni i przez ca³e cji, nowych wra¿eñ i niespodzianek, ale i - niestety - komoje dotychczasowe ¿ycie czu- niec wakacji. jê ten bliski zwi¹zek, a¿ do bólu. Niezale¿nie, gdzie los wyznacza mi miejsce dzia³ania, pracy i realizacji moich zamierzeñ, zawsze pamiêtam, ¿e tu s¹ moje korzenie, rodzina i ile to dla mnie znaczy. Mogê powiedzieæ, ¿e Wrzeœnia (w bardzo szerokim rozumieniu) ukszta³towa³a moj¹ œwiadomoœæ i pozwoli³a osi¹gn¹æ to, co dotychczas mi siê uda³o. Do dzisiaj mieszkam we Wrzeœni i myœlê, ¿e tak ju¿ zostanie. Wracaj¹c do domu mijam znak z napisem "Wrzeœnia" i wtedy wiem, ¿e ju¿ znowu jestem u siebie.

Krystyna Poœlednia wrzeœnianka od urodzenia. Absolwentka Liceum Ogólnokszta³c¹cego we Wrzeœni, Politechniki Poznañskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie: Polityki i Zarz¹du Lokalnego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Audytingu Energetycznego na Politechnice Gdañskiej, Zamówieñ Publicznych w Wy¿szej Szkole Bankowej w Poznaniu. Uzyska³a tak¿e dyplom Kandydata na Cz³onka Rad Nadzorczych w Spó³kach Skarbu Pañstwa. Posiada tytu³ Bieg³ego w zakresie sporz¹dzania ocen oddzia³ywania na œrodowisko z listy Ministra Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa. W latach 19901997 i 2002-2006 pe³ni³a funkcjê zastêpcy burmistrza Miasta i Gminy Wrzeœnia. By³a dyrektorem Wydzia³u Ochrony Œrodowiska Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu w latach 1998-2001. W swojej bogatej dzia³alnoœci zawodowej by³a cz³onkiem rad nadzorczych: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Zespo³u Elektrociep³owni Poznañskich S.A., radn¹ Miasta i Gminy we Wrzeœni, a tak¿e cz³onkiem Komisji Ochrony Œrodowiska Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Od kilku lat pe³ni obowi¹zki Przewodnicz¹cej Komisji Ochrony Œrodowiska w Zwi¹zku Miast Polskich. Nale¿a³a do Zwi¹zku Zawodowego NSZZ "Solidarnoœæ", obecnie jest radn¹ Sejmiku Województwa Wielkopolskiego reprezentuj¹c¹ klub Platformy Obywatelskiej. W dniu 11 grudnia 2006 r. wybrana zosta³a na Cz³onka Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego.

Uroczystoœæ by³a okazj¹ do wrêczenia Nagród Starosty W tym roku po raz pierwszy odby³a siê Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego. Jest to nowa forma œwiêtowania uroczystoœci pierwszego dnia szko³y. Dotychczas przedstawiciele w³adz powiatu wrzesiñskiego uczestniczyli w inauguracji w ka¿dej szkole ponadgimnazjalnej. Pocz¹wszy od tego roku, w³adze samorz¹dowe bêd¹ uczestniczyæ w obchodach inauguruj¹cych nowy rok szkolny co roku w innej placówce oœwiatowej. W tym roku gospodarzem uroczystoœci by³ Zespó³ Szkó³ Politechnicznych we Wrzeœni. Na placu przed budynkiem szkolnym zebrali siê uczniowie, nauczyciele ZSP oraz zaproszeni goœcie: Krystyna Poœlednia cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego, Arleta Nowak - dyrektor Departamentu Kszta³cenia Urzêdu Marsza³kowskiego, Dionizy Jaœniewicz - starosta wrzesiñski, Pawe³ Guzik - wicestarosta wrzesiñski, radni Rady Powiatu we Wrzeœni, a tak¿e przedstawiciele pozosta³ych placówek oœwiatowych, dla których powiat jest organem prowadz¹cym. Pierwszy dzwonek zabrzmia³, wyznaczaj¹c rozpoczêcie uroczystoœci. Dyrektor ZSP - Bogdan Nowak powita³ zebranych goœci, nauczycieli oraz wszystkich uczniów. G³os zabra³a równie¿ Krystyna Poœlednia, ¿ycz¹c uczniom i nauczycielom owocnej pracy. Pamiêtajcie, ¿e matura to najwa¿niejszy egzamin w ¿yciu. Musicie dobrze siê do niej przy-

gotowaæ, aby nazbieraæ jak najwiêcej punktów i dostaæ siê na wymarzone studia - mówi³a. Do ¿yczeñ do³¹czy³ siê starosta wrzesiñski, który w swoim krótkim wyst¹pieniu przedstawi³ g³ówne kierunki dzia³ania i rozwoju oœwiaty ponadgimnazjalnej w powiecie. Przedstawi³ bardzo dobre wyniki tegorocznych matur, podziêkowa³ nauczycielom i uczniom za pracê w³o¿on¹ w ich osi¹gniêcie. Podkreœla³, i¿ decyzje w³adz powiatowych w zakresie zmiany struktury oœwiaty powiatowej, poczynione nak³ady finansowe na infrastrukturê oœwiatow¹ i œrodki na programy wspieraj¹ce oœwiatê przynosz¹ wymierne rezultaty w postaci tak wysokiej pozycji oœwiaty powiatu wrzesiñskiego w regionie. Na zakoñczenie uroczystoœci starosta wrêczy³ uczniom nagrody za osi¹gniêcia naukowe oraz artystyczne: z Liceum Ogólnokszta³c¹cego - Alicja Purol, Sonia Pluciñska, Krzysztof Piwowarczyk, Jêdrzej Sadowski, Maciej Jasiñski, Anna Sobieraj, £ukasz Jaworski, Magdalena Kosiñska oraz Paulina Byliñska, z Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych - Krzysztof Tobolski i Piotr Zientara, z Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2 Bartosz Stasiak oraz Dawid Rzepka. Ponadto nagrodzono M³odzie¿ow¹ Orkiestrê dêt¹, zespó³ taneczny PULS oraz Agnieszkê Pietrzak z Wrzesiñskiego Studia Piosenki. (kix)

Uwaga Bezrobotni!!! Powiatowy Urz¹d Pracy we Wrzeœnia posiada œrodki finansowe w ramach programu 45/50 PLUS. Program przewiduje udzielenie oœmiu dotacji na podjêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, poprzedzonych szkoleniem w zakresie prowadzenia firmy. Zainteresowani bezrobotni po 45 roku ¿ycia proszeni s¹ o zg³oszenie siê w Powiatowym Urzêdzie Pracy we Wrzeœni, ul. Wojska Polskiego 2 pok. 9.


4

Wrzesieñ 2008

www.wrzesnia.powiat.pl

OŒWIATA

International Youth Exchange 2008 Wyniki matur

Uczestnicy Miêdzynarodowej Wymiany M³odzie¿y w Asse W dniach 7-19 sierpnia 2008 r. dziesiêcioro uczniów z wrzesiñskich szkó³ ponadgimnazjalnych wraz opiekunami Mart¹ D¹bek i Natali¹ Zieliñsk¹-Durek uczestniczy³o w miêdzynarodowym spotkaniu m³odzie¿y w Asse ko³o Wolfenbüttel. Obóz w Asse by³ kolejnym z cyklu realizowanej od 2001 roku wymiany miêdzynarodowej organizowanej w ramach wspó³pracy partnerskiej z powiatem Wolfenbüttel. Ka¿dego roku m³odzie¿ z Rhonddy, Cachan, Wolfenbüttel i Wrzeœni spotyka siê w jednym z miast partnerskich. Organizatorzy zapewnili mnóstwo atrakcji - nie sposób by³o wiêc

siê nudziæ. Zgodnie z za³o¿eniami wymiany, zajmowaliœmy siê realizacj¹ kilku projektów. Wspólna praca zaowocowa³a ciekawymi wynikami. Grupa teatralna zaprezentowa³a w ostatnim dniu pobytu przedstawienie "Piotruœ Pan", którego pozazdroœciæ mogliby profesjonalni aktorzy. Owocem pracy grupy "³owców skarbów" by³a wystawa, na której pokazano osobiste pami¹tki - "skarby" uczestników wymiany. Ciekawym projektem by³ obraz graffiti wykonany na busie. Napis "Wrzeœnia" umieszczony na samochodzie bêdzie d³ugo jeszcze przypomina³ mieszkañcom Wolfenbüttel o spotkaniu w Asse. Ale miêdzynarodowa wymiana

to nie tylko praca, lecz tak¿e zabawa. Zale¿nie od pogody spêdzaliœmy czas na grze w krêgle, grze w mini-golfa, wycieczkach kajakiem po rzece Oker oraz spacerach i wspinaczkach górskich. Mogliœmy tak¿e poznaæ uroki zabytkowej zabudowy i nowoczesnej architektury miast niemieckich. Zwiedzaliœmy zarówno bajkowe miasteczka, takie jak Goslar czy Wolfenbüttel, jak i nowoczesny Berlin. Wci¹¿ jeszcze mamy przed oczami przepiêkne krajobrazy gór Harz oraz zachody s³oñca i gwiaŸdziste niebo nad Asse. Ogromne wra¿enie wywar³a na nas wizyta w Parku Serengeti, gdzie mogliœmy stan¹æ"oko w oko" z ¿yrafami, nosoro¿cami i innymi zwierzêtami z afrykañskiej sawanny oraz wyruszyæ jeepem na wyprawê w g³¹b d¿ungli. By³y to niezapomniane dwa tygodnie, spêdzone wœród przyjació³ z Niemiec, Walii i Francji. Wspomnienia mo¿na ci¹gn¹æ bez koñca, ale najwa¿niejsze jest to, ¿e spotkaliœmy wspania³ych ludzi i przekonaliœmy siê, ¿e wszêdzie mo¿na znaleŸæ prawdziwych przyjació³. I choæ trudno by³o siê rozstaæ, to ka¿dy z nas ¿egna³ siê s³owami "do zobaczenia za rok w Cachan we Francji"… Natalia Zieliñska-Durek

Holiday, czyli wakacje

Lekcje jêzyka angielskiego cieszy³y siê sporym zainteresowaniem

Przez ca³y lipiec dzieci z naszego powiatu mog³y uczestniczyæ w bezp³atnych zajêciach z jêzyka angielskiego. W ka¿d¹ œrodê wyk³adowcy z Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych we Wrzeœni poprzez gry i zabawy uczyli dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Zajêcia z jêzyka angielskiego zorganizowa³a Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wrzeœnia w ramach wakacyjnego programu BIBLIOWAKACJE 2008. Na zakoñczenie ka¿dy uczestnik otrzyma³ kolorowy dyplom oraz ksi¹¿kê do nauki jêzyka angielskiego. Ksi¹¿ki zosta³y ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. NKJO

Tegoroczny egzamin maturalny w sesji wiosennej zosta³ przeprowadzony w dniach od 5 do 31 maja 2008 r. Absolwenci szkó³ ponadgimnazjalnych przystêpuj¹cy do matury zdawali dwa obowi¹zkowe egzaminy ustne z jêzyka polskiego i wybranego jêzyka obcego nowo¿ytnego oraz trzy egzaminy pisemne - z jêzyka polskiego, jêzyka obcego i jednego przedmiotu wybranego. Aby zdaæ egzamin dojrza³oœci, nale¿a³o otrzymaæ co najmniej 30% mo¿liwych do uzyskania punktów na wybranym poziomie (podstawowym lub rozszerzonym) z ka¿dego z obowi¹zkowych przedmiotów zdawanych w czêœci pisemnej i ustnej. W okrêgu poznañskim, obejmuj¹cym województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie do egzaminu maturalnego przyst¹pi³o 61 547 absolwentów szkó³ ponadgimnazjalnych, spoœród których 77,3% otrzyma³o w czerwcu œwiadectwa maturalne. Maturzyœci, którzy nie zdali jednego z obowi¹zkowych egzaminów w czêœci pisemnej lub ustnej mogli w sierpniu przyst¹piæ do egzaminu poprawkowego. Opublikowany w ostatnich dniach raport o wynikach egzaminu maturalnego w okrêgu poznañskim podaje informacje, które po-

zwalaj¹ na wysok¹ ocenê oœwiaty powiatu wrzesiñskiego. oto miejsca powiatu wrzesiñskiego uzyskane w okrêgu poznañskim (poziom podstawowy) dla kilku wybranych przedmiotów: jêzyk rosyjski - I miejsce, matematyka - V miejsce, jêzyk francuski - VI miejsce, WOS - VIII miejsce, historia - X miejsce, jêzyk angielski - X miejsce, biologia - XV miejsce. Wyniki s¹ podane w formie standaryzowanej uwzglêdniaj¹cej uzyskane punkty i liczbê uczniów przystêpuj¹cych do egzaminu. Rezultaty osi¹gniête z poszczególnych przedmiotów pozwoli³y na zajêcie VI miejsca w Okrêgu (I miejsce - miasto Szczecin; II - miasto Poznañ; III - miasto Koszalin; IV - powiat wolsztyñski; V - powiat ko³obrzeski). W grupie zdaj¹cej egzamin na poziomie rozszerzonym na 70 powiatów i miast na prawach powiatu "maturzyœci wrzesiñscy" uplasowali siê na 21. pozycji. Nale¿y przypomnieæ jeszcze jedn¹ wa¿n¹ informacjê: mamy najwy¿sz¹ zdawalnoœæ w Okrêgu Poznañskim - 86,9% (kraj - 79,0%; okrêg - 77,8%; województwo 77,7%). Gratulacje dla absolwentów, nauczycieli i dyrektorów szkó³ powiatu wrzesiñskiego. TAK TRZYMAÆ! Wydzia³ Oœwiaty i Sportu

Lato w stolicy Wielkopolski

Jak pomóc dziecku z dysleksj¹?

Podczas pobytu w Bia³okoszy dzieciom zorganizowano wiele zabaw

Pawe³ek chodzi do pi¹tej klasy. Chocia¿ psycholog stwierdzi³, ¿e jest ch³opcem o prawid³owym rozwoju intelektualnym, Pawe³ek nie mo¿e nauczyæ siê czytaæ. Z wielkim wysi³kiem rozpoznaje kolejne litery, czasami myli "d" i "b", zdarza mu siê czytaæ wyraz od prawej strony. Mozolnie ³¹czy litery w ca³oœæ, po przeczytaniu krótkiego zdania ciê¿ko wzdycha. Lektury czyta mu mama, s¹siadki pomagaj¹ w odrabianiu lekcji. Najwiêkszym marzeniem Pawe³ka jest jak najszybciej skoñczyæ szko³ê. Przed nim jeszcze osiem lat nauki. Ania zaczyna naukê w klasie pierwszej. Jest œmia³¹, m¹dr¹ dziewczynk¹. Wypowiada siê pe³nymi zdaniami, ma bogate s³ownictwo. Ale nie chce chodziæ do szko³y, bo tam trzeba czytaæ i pisaæ, a Ania nie potrafi zapamiêtaæ kszta³tów liter i pomimo wielkich chêci nie umie piêknie rysowaæ szlaczków. Na dodatek myli strony cia³a i ma k³opoty z g³oskowaniem. Specjaliœci postawili diagnozê: ryzyko wyst¹pienia dysleksji. Krystian jest pe³nym energii, weso³ym ch³opczykiem. Doœæ dobrze radzi sobie z nauk¹, ale zwykle dostaje s³abe oceny ze spraw-

W niezwyk³y sposób wakacje spêdzi³o 12 wychowanków Oœrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko³aczkowie. Przez 9 sierpniowych dni, w ramach akcji "Wakacje w Poznaniu", poznawali zabytki i atrakcje stolicy Wielkopolski i jej okolic. Pomys³odawc¹ akcji, która polega³a na wysy³aniu maili do potencjalnych sponsorów z proœb¹ o pomoc w zorganizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci, by³a w³aœcicielka Hotelu "Kortowo" w Poznaniu - Joanna Wierszy³³owska. Jest ona przewodnicz¹c¹ Rady Rodziców szko³y, która ma przej¹æ patronat nad ko³aczkowskim Oœrodkiem. Pani Joanna goœci³a wychowanków OWDiR, zapewniaj¹c im zakwaterowanie, wy¿ywienie i udzia³ w pó³koloniach "Sportowo-Kortowo". Pozosta³e atrakcje zapewnili dzieciom sponsorzy, pozyskani w³aœnie za pomoc¹ wiadomoœci wysy³anych poczt¹ elektroniczn¹. Ka¿dy dzieñ by³ zaplanowany od rana do wieczora - opowiada dyrektor OWDiR - Magdalena Zaj¹c - sponsorzy, oprócz op³acenia rozmaitych biletów czy atrakcji, dawali tak¿e dzieciom kieszonkowe. Wychowankowie, w

dzianów. Po prostu nie jest w stanie zapisaæ wszystkiego, czego siê nauczy³. Notatki Krystiana s¹ zupe³nie nieczytelne, nawet dla niego samego. Chcia³by piêknie pisaæ, ale rêka jest sztywna i powolna. Takich dzieci jak Pawe³ek, Ania i Krystian wbrew pozorom jest doœæ du¿o. Ich trudnoœci zazwyczaj t³umaczy siê ma³ym zaanga¿owaniem, brakiem systematycznoœci lub chêci do nauki, podczas gdy prawdziw¹ przyczyn¹ s¹ niezale¿ne od dziecka deficyty rozwojowe. Pozbawione pomocy, niezrozumiane, czêsto lekcewa¿one i wyœmiewane przez rówieœników, dzieci z dysleksj¹ staj¹ siê coraz mniej pewne siebie, maj¹ zani¿on¹ samoocenê, czasami z powodu ci¹g³ych niepowodzeñ uruchamiaj¹ nieakceptowane przez rówieœników i doros³ych mechanizmy obronne (np. zachowania agresywne, ucieczki z lekcji, depresja, obojêtnoœæ). Ponadto poniewa¿ nie umiej¹ szybko czytaæ i pisaæ, czêsto uzyskuj¹ w szkole wyniki poni¿ej swoich mo¿liwoœci, a lata spêdzone w szkole staj¹ siê dla nich najwiêksz¹ udrêk¹. Aby zapobiec tym problemom Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrzeœni od kilku lat

zachêca szko³y i przedszkola do prowadzenia przesiewowych badañ dzieci szeœcio- i siedmioletnich pod wzglêdem ryzyka wyst¹pienia dysleksji. Za pomoc¹ wystandaryzowanego testu, opracowanego przez prof. M. Bogdanowicz nauczyciele (korzystaj¹c z pomocy rodziców) ustalaj¹, czy u danego dziecka wystêpuj¹ jakiekolwiek deficyty, które mog¹ spowodowaæ pojawienie siê nasilonych trudnoœci w nauce czytania i pisania. Program "Wczesna diagnoza dysleksji" zosta³ wprowadzony w 2004 roku i obecnie uczestniczy nim wiêkszoœæ szkó³ powiatu wrzesiñskiego. Wszystkich rodziców zachêcamy do zapoznania siê z wynikami wstêpnych badañ w szko³ach i przedszkolach macierzystych oraz do korzystania z pog³êbionej diagnozy w PPP we Wrzeœni. Nauka w szkole mo¿e byæ uci¹¿liwa i przykra. Mo¿e te¿ sprawiaæ radoœæ i satysfakcjê. Bardzo wiele zale¿y od nas, doros³ych. Dlatego pomó¿my naszym dzieciom, stwórzmy im najlepsze szanse rozwoju, zadbajmy o ich przysz³oœæ. Lidia Studziñska Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrzeœni

ramach akcji, odwiedzili kino, centrum handlowe PLAZA, Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie i Palmiarniê, obejrzeli Stary Rynek w Poznaniu, Nowe Zoo i Maltê. Uczestnicy akcji wziêli te¿ udzia³ w Warsztatach WyobraŸni w Poznaniu. Oprócz strawy dla ducha by³o i coœ dla cia³a - wizyta w Mc Donalds, i kawiarniach "Czekolada" i "Cafe Fresco". 10 sierpnia, na zaproszenie pana Adama Szyszki dzieci spêdzi³y dzieñ i noc w pa³acu w Bia³okoszy pod Pniewami, gdzie zorganizowano wiele atrakcji konkurencje sportowe, quady, rejs ³ódk¹ po jeziorze. Zwieñczeniem ca³odziennego wysi³ku by³ nocleg w pa³acowych komnatach. Wychowankowie OWDiR niezwykle mi³o wspominaj¹ wakacje w Poznaniu. A co najwa¿niejsze… Wszystkie osoby, z których pomocy skorzystaliœmy obieca³y, ¿e wpisuj¹ to sobie w kalendarz i akcjê "Wakacje w Poznaniu" uznali za imprezê cykliczn¹ - cieszy siê Magdalena Zaj¹c. Wszystko wskazuje wiêc na to, ¿e kolejne wakacje dla wychowanków OWDiR bêd¹ równie weso³e i ciekawe, jak tegoroczne… (agda)


www.wrzesnia.powiat.pl

Wrzesieñ 2008

OŒWIATA

5

Ka¿dy jest mistrzem 25 sierpnia odby³ siê uroczysty apel koñcz¹cy IV Powiatow¹ Akcjê Letni¹. Z cyklu siedmiu turnusów zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni w dniach 30 czerwca-25 sierpnia skorzysta³o prawie pó³ tysi¹ca dzieci z terenu powiatu i okolic.

Jeden z uczestników akcji dziêkuje g³ównemu organizatorowi - B. Nowackiej Z tej okazji do Oœrodka Rekreacyjnego "Relax" w Orzechowie przybyli: starosta Dionizy Jaœniewicz, wicestarosta Pawe³ Guzik oraz burmistrzowie gmin powiatu: Nekli - Roman Grychowski, Pyzdr Krzysztof Stru¿yñski, Mi³os³awia Zbigniew Skikiewicz, wójt Ko³aczkowa - Wojciech Majchrzak oraz naczelnik Wydzia³u Oœwiaty, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta i Gminy Wrzeœnia - Jaros³aw Malicki, a tak¿e przedstawiciele gminnych OPS-ów oraz zaproszeni goœcie. Dzieci w podziêkowaniu wrêczy³y pami¹tkowe ksiêgi, które w wolnych

chwilach w³asnorêcznie wykonywali uczestnicy wszystkich turnusów. Wszystkim organizacjom i instytucjom zaanga¿owanym w organizacjê IV Powiatowej Akcji Letniej serdecznie dziêkujê. Bez nich przeprowadzenie akcji nie by³oby mo¿liwe - podsumowa³a Bo¿ena Nowacka naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego - g³ówny organizator akcji. Chcielibyœmy z³o¿yæ Pañstwu serdeczne podziêkowania, bo bez waszej pomocy nie by³oby mo¿liwe zorganizowanie atrakcji dla dzieci na tak szerok¹ skalê. Letni

wypoczynek dzieci wypad³ œwietnie, wszyscy uczestnicy bawili siê fantastycznie, a uœmiech dzieci to najwy¿sza zap³ata za Pañstwa dobroæ - mówi³a Zofia Borzykowska koordynator Akcji w Orzechowie. Po oficjalnych przemówieniach nast¹pi³a czêœæ artystyczna, któr¹ przygotowali uczestnicy ostatniego turnusu. Pokaz capoeiry, tañca nowoczesnego oraz piosenka to dar serca od dzieci dla wszystkich, dziêki którym zosta³a zorganizowana ta piêkna inicjatywa. Dziêki niej wiele dzieci mog³o spêdziæ swe pierwsze piêkne wakacje. Chcia³bym, aby takie wakacje jak te trwa³y przez ca³y rok. W nastêpnym roku te¿ chcia³bym tutaj przyjechaæ - mówi³ jeden z uczestników IV Powiatowej Akcji Letniej. To dziêki hojnym sponsorom ka¿dy dzieñ mieliœmy zaplanowany od rana do wieczora. Dwudniowa "Wyprawa po bursztynowy skarb" nad morze, wycieczki do Poznania, ¯erkowa i Œmie³owa, a tak¿e ogniska, przeja¿d¿ki bryczk¹, sp³ywy kajakowe i wiele innych atrakcji sprawi³o, ¿e nie mogliœmy siê nudziæ - mówi³a jedna ze starszych uczestniczek ostatniego turnusu IV Powiatowej Akcji Letniej. Na zakoñczenie uroczystoœci wszystkim uczestnikom wrêczono pami¹tkowe medale "WielkoPolskiego Ma³ego Turysty". (kix)

Program Wspierania Edukacji Maj¹c na uwadze widoczny wzrost aspiracji edukacyjnych m³odych Polaków oraz fakt, i¿ nie zawsze m³odzie¿ mo¿e pod¹¿aæ wymarzon¹ œcie¿k¹ edukacyjn¹, rozwijaæ swoje zainteresowania i uzdolnienia (ze wzglêdu na ró¿norakie bariery, na jakie natrafia ju¿ na poziomie edukacji obowi¹zkowej), powiat wrzesiñski stworzy³ Powiatowy Program Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i M³odzie¿y - wsparcie na rok szkolny/ akademicki 2008/2009. G³ówny cel programu stanowi wsparcie m³odzie¿y z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji, a tak¿e wspomaganie ich rozwoju m.in. poprzez stymulowanie aktywnoœci twórczej oraz rozbudzanie aspiracji edukacyjnych m³odzie¿y. Istotne jest tak¿e objêcie wsparciem zdolnych i pracowitych uczniów oraz studentów osi¹gaj¹cych znacz¹ce sukcesy, promuj¹cych powiat wrzesiñski na arenie ogólnopolskiej i miêdzynarodowej. Ponadto znacz¹cym elementem programu bêdzie podnoszenie jakoœci kszta³cenia w szko³ach, poprzez inspirowanie nauczycieli i dyrektorów szkó³ do poszerzenia oferty edukacyjnej s³u¿¹cej rozwijaniu indywidualnych potrzeb i zainteresowañ uczniów. Tym samym zachêcanie do rozwijania warsztatu pracy, podejmowania nowych form dzia³alnoœci, a tak¿e zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycieli. Za³o¿enia programu realizowane bêd¹ w formie: - pomocy materialnej: stypendia edukacyjno-socjalne oraz edukacyjno-motywacyjne Rady Powiatu we Wrzeœni, - zajêæ pozalekcyjnych: dydaktyczno-wyrównawczych, wspieraj¹cych edukacjê uzdolnionej m³odzie¿y, sportowych oraz rekreacyj-

no-sportowych, - doradztwa zawodowego oraz opieki pedagogiczno-psychologicznej. Stypendium edukacyjno-socjalne przeznaczone jest dla uzdolnionych osób (œrednia co najmniej 4,0) w wieku od 14-25 lat, osi¹gaj¹cych znacz¹ce sukcesy w dziedzinie artystycznej, naukowej lub sportowej i znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej. O ten rodzaj pomocy stypendialnej, przyznawanej na rok szkolny/ akademicki, ubiegaæ mog¹ siê uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych, dla których powiat wrzesiñski jest organem prowadz¹cym, s³uchacze szkó³ prowadzonych przez Urz¹d Marsza³kowski oraz studenci uczelni wy¿szych. S³uchacze i studenci musz¹ byæ na sta³e zameldowani na terenie powiatu wrzesiñskiego. Adresatami jednorazowego stypendium edukacyjno-motywacyjnego za osi¹gniêcia naukowe i artystyczne s¹ uczniowie szkó³, dla których powiat jest organem prowadz¹cym, i którzy w roku szkolnym poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku osi¹gnêli wybitne rezultaty w dziedzinie naukowej lub kulturalno-artystycznej - w szczególnoœci laureaci wieloetapowych konkursów oraz olimpiad szczebla krajowego i miêdzynarodowego. M³odzi sportowcy mog¹ ubiegaæ siê o jednorazowe stypendium za osi¹gniêcia sportowe, jeœli w momencie uzyskania osi¹gniêcia byli mieszkañcami powiatu wrzesiñskiego i reprezentowali klub lub szko³ê z siedzib¹ w powiecie wrzesiñskim. Przy osi¹gniêciach w rozgrywkach szkolnych (Szkolny Zwi¹zek Sportowy) nie obowi¹zuje zapis o zameldowaniu na terenie powiatu. Du¿ym problemem w dostêpie do edukacji obowi¹zkowej s¹ dysproporcje w dostêpie do zajêæ pozalekcyjnych. Zajêcia pozalekcyjne w szko³ach odgrywaj¹ ogromn¹ rolê w kszta³towaniu i rozwijaniu zaintere-

sowañ, w promowaniu zdolnych uczniów, udzielaniu pomocy uczniom z trudnoœciami w nauce, w dzia³aniach profilaktycznych i zwi¹zanych z wyborem zawodu. Potrzeby w zakresie zajêæ pozalekcyjnych dotycz¹ g³ównie: wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów doje¿d¿aj¹cych do szkó³, z rodzin ubogich (bezrobotnych), niepe³nosprawnych, uzdolnionych, a tak¿e objêcia opiek¹ prewencyjn¹ uczniów zagro¿onych uzale¿nieniami i patologiami spo³ecznymi oraz uczniów z problemami w nauce, wymagaj¹cych wzmocnienia w przygotowaniu do funkcjonowania w grupie spo³ecznej i do przysz³ego zatrudnienia. Program umo¿liwia ubieganie siê przez dyrektorów szkó³, nauczycieli, trenerów i instruktorów sportowych o granty na realizacjê dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych, realizuj¹cych potrzeby edukacyjne uczniów oraz zmniejszaj¹cych dysproporcje w dostêpie do edukacji m³odzie¿y ze œrodowisk de faworyzowanych, zagro¿onych. Szczegó³owe informacje o Programie wraz z regulaminami przyznawania wsparcia w poszczególnych kategoriach, znajduj¹ siê w uchwale nr 134/XVIII/2008 Rady Powiatu we Wrzeœni z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie: przyjêcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i M³odzie¿y. Treœæ ww. uchwa³y oraz druki stosownych wniosków s¹ dostêpne do pobrania w Biurze Obs³ugi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, na stronie internetowej powiatu wrzesiñskiego (www.wrzesnia.powiat.pl) oraz w sekretariatach szkó³. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrzeœni (tel. 061 640-44-38, 640-44-14). (mf)

Integruj¹cy musical Multiplikatorzy, pracuj¹cy nad projektem maj¹cym na celu zintegrowaæ m³odzie¿ polsk¹ i niemieck¹ z partnerskich powiatów wrzesiñskiego i Wolfenbüttel nie pró¿nuj¹! W dniach 4-7 wrzeœnia wybrali siê do Niemiec, by tam, ze swymi niemieckimi rówieœnikami, analizowaæ i opracowywaæ projekt musicalu. Przypomnijmy, ¿e pomys³ zorganizowania warsztatów teatralno-

muzycznych, których zwieñczeniem by³by polsko-niemiecki musical powsta³ w dniach 15-18 marca, podczas warsztatów multiplikatorów odbywaj¹cych siê w Mikuszewie. Premiera spektaklu mia³aby siê odbyæ w 2009 roku. Do czasu realizacji projektu, polscy multiplikatorzy pracuj¹ w biurze, które mieœci siê w nale¿¹cym do powiatu budynku przy ulicy Kaliskiej. (agda)

Z Rumunii do Polski Powiat wrzesiñski we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem "Promyk" realizuje projekt edukacyjny "Doskonalenie i rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli jêzyka polskiego oraz wychowawców przedszkoli polonijnych na Bukowinie rumuñskiej". Na realizacjê dzia³ania uda³o siê pozyskaæ dotacjê z Kancelarii Senatu w wysokoœci 54.000 z³. Realizacja zadania w roku 2008 polega na przeprowadzeniu wymiany szkoleniowej po³¹czonej z warsztatami metodycznymi oraz wsparciu edukacyjnym wychowanków przedszkoli polonijnych. G³ówny cel przedsiêwziêcia to dzia³ania zmierzaj¹ce do pog³êbienia efektywnoœci (wprowadzonego w roku szkolnym 2005-2006 na wniosek miej-

scowych spo³ecznoœci polonijnych) nauczania jêzyka polskiego w rumuñskich przedszkolach, a tak¿e wprowadzanie do przedszkoli aktywizuj¹cych metod nowoczesnej dydaktyki i pedagogiki. Zadanie realizowane jest w kilku etapach. W terminie od 10 do 18 maja szeœciu nauczycieli wychowania przedszkolnego z gminy Wrzeœnia pojecha³o na Bukowinê, gdzie prowadzili zajêcia w przedszkolach i warsztaty metodyczne dla nauczycieli. W drugiej fazie projektu, w dniach 28 wrzeœnia-4 paŸdziernika, do Wrzeœni przyjedzie grupa 20 osób - wychowawców przedszkolnych z Rumunii. Przez tydzieñ prowadziæ bêd¹ oni zajêcia we wrzesiñskich przedszkolach i doskonaliæ swój warsztat metodyczny. (agda)

Nowy chodnik w Otocznej

Mieszkañcy wsi Otoczna w gminie Wrzeœnia od 26 sierpnia ciesz¹ siê z nowego chodnika. Trotuar ma 130 m d³ugoœci i 1,5 m szerokoœci i prowadzi, wzd³u¿ bloków, a¿ do sklepu.

Wykonawc¹ trwaj¹cych dwa tygodnie robót jest Zak³ad Drogowy Waldemara Lewandowskiego. Inwestycja kosztowa³a oko³o 38 tys. z³. red.


6

Wrzesieñ 2008

Z NAMI WARTO

www.wrzesnia.powiat.pl

Budujemy LSR! - czyli po co nam nowa strategia rozwoju obszarów nadwarciañskich… Fundacja "Tutaj Warto" przyst¹pi³a do realizacji projektu "Aktywizacja obszarów wiejskich z powiatu wrzesiñskiego - budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju 2009-2014". Projekt realizowany bêdzie od 1 wrzeœnia do 28 listopada, a jego cel to rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-spo³ecznego i wspó³pracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz aktywizacji zawodowej mieszkañców obszarów wiejskich poprzez budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Fundacja dofinansowa³a 750-lecie Pyzdr w kwocie 74 177 z³ Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (85%) oraz bud¿etu pañstwa (15%) w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki w wysokoœci blisko 50 tys. z³. W ramach realizacji projektu przez najbli¿sze trzy miesi¹ce w Biuletynie "Przegl¹d Powiatowy" zamieszczana bêdzie dwustronicowa wk³adka promocyjno-informacyjna Fundacji. Planowane jest tak¿e zorganizowanie konferencji informacyjnej dla mieszkañców LGD oraz warsztatów aktywizuj¹cych lokaln¹ spo³ecznoœæ do uczestnictwa w identyfikacji problemów najbli¿szego otoczenia oraz formu³owaniu kierunków rozwoju. Najwa¿niejszym elementem projektu bêdzie tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju 20092014. W ramach tego zadania wœród mieszkañców LGD rozpowszechniona zostanie ankieta - dziêki temu bêd¹ oni mieæ swój udzia³ w budowaniu LSR. Powstanie równie¿ zespó³ roboczy, który odpowiedzialny bêdzie za opracowanie tego dokumentu. Po co to wszystko? Aby wyjaœniæ sens i cel budowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2009-2014 nale¿y cofn¹æ siê do roku 2005. Wtedy to Jerzy Mazurkiewicz, radny Rady Powiatu we Wrzeœni, odkry³ unijny program Leader + okreœlany jako "szansa dla polskiej wsi". Leader mia³ na celu wsparcie i aktywizacjê obszarów s³abo rozwiniêtych, podniesienie ich atrakcyjnoœci turystycznej oraz rozwój gospodarki i przedsiêbiorczoœci. Efektem tych dzia³añ by³by nie tylko rozwój terenów wiejskich, ale przede wszystkim zmniejszenie poziomu bezrobocia mieszkañców oraz podniesienie jakoœci ich ¿ycia. Jerzy Mazurkiewicz przekona³ do swej idei samorz¹dy gminne i powiatowy i z ich pomoc¹ z³o¿y³ wniosek aplikacyjny obejmuj¹cy dzia³aniem gminy: Mi³os³aw, Ko³aczkowo i Pyzdry. Taki wybór uzasadnia³a spójnoœæ przyrodniczo-kulturowa tych terenów po³¹czonych przez rzekê Wartê. Fundacja "Tutaj Warto" zosta³a powo³ana aktem notarialnym z dnia 16 grudnia 2005 r. przez Aleksandrê G³owack¹, Jerzego Mazurkiewicza i Zbigniewa Skikiewicz.

Ponadto powo³ano równie¿ Lokaln¹ Grupê Dzia³ania, z³o¿on¹ z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i spo³ecznego. Opracowano dokument - Zintegrowan¹ Strategiê Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), w której postawiono m.in. na wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych oraz podnoszenie wartoœci lokalnych produktów. Strategia by³a niezbêdna, by zacz¹æ DZIA£AÆ. Strategia warta 715 tysiêcy! Opracowana przez Fundacjê "Tutaj Warto" Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich zajê³a ona wysokie, siódme, miejsce w Polsce. O dotacjê ubiega³o siê prawie 200 Lokalnych Grup Dzia³ania (LGD) z terenu ca³ej Polski. Dotacjê otrzyma³o oko³o 90 pierwszych na liœcie organizacji LGD. Fundacja "Tutaj Warto" uplasowa³a siê na 31. miejscu. O miejscu na liœcie rankingowej decydowa³a m.in. liczba ludnoœci na terenie LGD (w tym % ludnoœci wiejskiej), doœwiadczenie i kwalifikacje zarz¹dzaj¹cych LGD oraz rzecz najwa¿niejsza - strategia opracowana przez LGD. W

Na organizacjê Saloniku Literackiego Fundacja przekaza³a nieca³e 10 tys. z³ ramach II schematu LGD "Tutaj Warto" otrzyma³a 715 tys. z³ na dzia³anie "Aktywizacja i podniesienie atrakcyjnoœci turystycznej terenu LGD "Tutaj Warto". Lokalna Grupa Dzia³ania "Tutaj Warto" za cel postawi³a sobie przekszta³cenie obszaru doliny rzeki Warty po³udniowej czêœci powiatu wrzesiñskiego w obszar zrównowa¿onego rozwoju, znany w Polsce i na œwiecie jako doskona³e miejsce do uprawiania turystyki i zamieszkania dziêki unikalnemu po³¹czeniu czystego œrodowiska, dobrych us³ug, piêknego krajobrazu, bezpieczeñstwa oraz bogatego dziedzictwa historycznego i przyrodniczego. I siê zaczê³o… 16 lutego 2007 uruchomiono biuro Fundacji w wynajêtym pomieszczeniu w dworku Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska w Borzykowie. W biurze do realizacji projektu oraz obs³ugi bie¿¹cych dzia³añ Fundacji zatrudnieni zostali g³ówna ksiêgowa, kierownik biura, specjalista ds. administracyjnych, specjalista ds. informatycznych i sta¿ysta.

Czy mielibyœcie ochotê i czas podzia³aæ i mieæ wp³yw na rozwój obszarów wiejskich gmin Ko³aczkowo, Mi³os³aw, Pyzdry i Wrzeœnia? Czy chcielibyœcie, aby na tych terenach ¿y³o siê nam lepiej? Jeœli tak, to wypisujcie deklaracjê przyst¹pienia do LGD!!! Zachêcamy gor¹co do przystêpowania do Stowarzyszenia. Deklaracje cz³onkowskie znajduj¹ siê na stronie www.tutajwarto.pl/lgd oraz w siedzibie Stowarzyszenia, w Pyzdrach przy ulicy Kaliskiej 39 (GCI), tel. 063 276 72 70.

Dla uruchomienia projektu koniecznym by³o pozyskanie kredytu na jego realizacjê. Po wczeœniejszym zabezpieczeniu przez gminê Ko³aczkowo i Pyzdry, Powiatowy Bank Spó³dzielczy we Wrzeœni udzieli³ Fundacji "Tutaj Warto" kredytu w wysokoœci 270 000 z³. W roku 2007 Fundacja zrealizowa³a przeprowadzi³a cykl szkoleñ miêdzy innymi z zakresu wykorzystania potencja³u gospodarstw rolnych dla potrzeb turystyki, z zakresu energii odnawialnej, z hodowli ras zachowawczych i upraw roœlin tradycyjnych, dawnych technik rzemieœlniczych i budowlanych, wspó³organizowa³a imprezy kulturalne na terenie LGD miêdzy innymi: "Dni Reymontowskie, "Salon Artystyczny" im. Koœcielskich, Plener Malarski Pyzdry Królewny, obchody 750-miasta Pyzdry, imprezê kultywuj¹c¹ tradycje pogranicza. By³y równie¿ wyjazdy na targi zwi¹zane tematycznie z obszarami wiejskimi, wspó³praca miêdzy LGD, promocja produktów lokalnych oraz wiele opracowañ dokumentacji technicznych. Wydano folder promocyjny obszaru LGD i mapê. W grudniu 2007 roku przedstawiciele Fundacji podpisali porozumienie o wspó³pracy z Lokalnymi Grupami Dzia³ania "Unia Nadwarciañska" i "Zaœcianek" celem podejmowania wspólnych dzia³añ na rzecz rozwoju turystyki nadwarciañskiej. Czy by³o warto? Na pewno. Przyznaj¹ to burmistrzowie i wójt gmin z terenu LGD. Korzyœci p³yn¹cych z programu Leader dla gminy Pyzdry jest bardzo wiele, konkretnym przyk³adem mo¿e byæ np. finansowe wsparcie obchodów 750-lecia lokacji miasta lub sfinansowanie kosztownych dokumentacji technicznych. Jest te¿ oczywiœcie wiele korzyœci niewymiernych jak lepsza rozpoznawalnoœæ naszego terenu na zewn¹trz oraz bardziej skoordynowana wspó³praca gmin nale¿¹cych do LGD - t³umaczy burmistrz gminy i miasta Pyzdry Krzysztof Stru¿yñski. W ramach II etapu Pilota¿owego Programu Leader+ Gmina Ko³aczkowo uzyska³a sfinansowanie dwóch imprez - Dni Reymontowskich oraz Turnieju Gmin Reymontowskich. Muzeum w Ko³aczkowie wzbogaci³o siê o postaæ W³adys³awa Stanis³awa Reymonta, która to stanowi du¿¹ atrakcjê turystyczn¹ - opowiada wójt gminy Ko³aczkowo, Wojciech Majchrzak - na terenie Gminy Ko³aczkowo stanê³y trzy tablice informacyjne o zabytkach, szlakach, miejscach które warto odwiedziæ. Mieszkañcy Gminy mieli mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w wielu ró¿nych szkoleniach. W trakcie realizacji programu wypromowano produkt lokalny - miód ko³aczkowski. Urz¹d Gminy otrzyma³ opracowany projekt techniczny na budowê œcie¿ki rowerowej tras¹ po kolejce w¹skotorowej, koncepcjê zagospodarowania centrum wsi Ko³aczkowo oraz projekty odnowy wsi. Jak widaæ, sporo jest wymiernych korzyœci z uczestnictwa w Pilota¿owym Programie Leader+. Tak¿e burmistrz gminy Mi³os³aw zauwa¿a mnóstwo korzyœci, jakie da³ gminie Leader - dziêki Leaderowi powsta³a Lokalna

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Grupa Dzia³ania, która, aby opracowaæ Zintegrowan¹ Strategiê Rozwoju Obszarów Wiejskich dla trzech gmin (Mi³os³aw, Ko³aczkowo, Pyzdry) organizowa³a spotkania robocze, seminaria, konferencje, w których

Figura W. Reymonta kosztowa³a 12 tys. z³ brali udzia³ mieszkañcy gminy Mi³os³aw. Leader stworzy³ mo¿liwoœæ korzystania ze œrodków finansowych w latach 2007-2013. Mieszkañcy gminy korzystali z ró¿nego typu szkoleñ organizowanych przez LGD. m.in. z zakresu nabywania nowych umiejêtnoœci w rozwijaniu pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej i wykorzystania Internetu. Grupa pracowników zatrudnionych przez gminê w ramach robót publicznych przeszkolona zosta³a w technice uk³adania bruku. Na dokumentacjê techniczn¹ zwi¹zan¹ z rewitalizacj¹ obiektów zabytkowych gmina otrzyma³a 24.000 z³otych. Za œrodki z programu Leader+ zrealizowano tak¿e imprezy kulturalne - spotkanie literackie z udzia³em laureatów Nagrody Koœcielskich, Rajd Konny szlakiem wielkopolskich bitew Wiosny Ludów i imprezê plenerow¹ o charakterze proekologicznym "Dni S³oñca". Ponadto zosta³ sfinansowany zakup strojów historycznych - powstañców z okresu Wiosny Ludów. Poza szkoleniami na zadania realizowane na terenie gminy Mi³os³aw w roku 2007 wydatkowano kwotê 79.252 z³otych. Cel: strategia 31 marca 2007 roku zakoñczy³ siê II schemat projektu "Aktywizacja i podniesienie atrakcyjnoœci turystycznej terenu LGD "Tutaj Warto". Przed Zarz¹dem i Rad¹ stanê³y nowe wyzwania. powo³ano równoleg³y podmiot - Stowarzyszenie "Z Nami Warto", aby dostosowaæ siê do nowych wymogów prawa. Aby LGD "Tutaj Warto" i "Z Nami Warto" mog³y od 2009 roku realizowaæ zaplanowane w ramach osi III i IV zadania, takie jak - odnowa wsi, ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej, mikroprzedsiêbiorstwa, czy tzw. ma³e projekty, musi wyst¹piæ do Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu z Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju, która podlega ocenie punktowej - opowiada³ wtedy Jerzy Mazurkiewicz - Tylko po spe³nieniu ustalonego kryterium mo¿liwe jest podpisanie wieloletniej umowy na realizacjê strategii. Dlatego tak wa¿ne jest opracowanie jak najlepszej Lokalnej Strategii Rozwoju 2009-2014 dla obszaru LGD. Od niej zale¿eæ bêdzie, czy uda siê nam pozyskaæ pieni¹dze, dziêki którym rozwinie siê teren naszej LGD. Mo¿na zdobyæ nawet 4-5 milionów z³otych… Jest wiêc o co graæ!


www.wrzesnia.powiat.pl

Wrzesieñ 2008

Z NAMI WARTO

7

Lokalna Strategia Rozwoju - co to jest? W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê terminem naboru wniosków na wdra¿anie Lokalnej Strategii Rozwoju tj. realizacjê projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych maj¹cych na celu poprawê jakoœci ¿ycia na obszarach wiejskich, Fundacja "Tutaj Warto" przyst¹pi³a do opracowania w/w dokumentu dla obszaru LGD, który tworz¹ cztery gminy powiatu wrzesiñskiego tj. Ko³aczkowo, Mi³os³aw, Pyzdry oraz Wrzeœnia (obszary wiejskie). Lokalna Strategia Rozwoju stanowiæ bêdzie za³¹cznik do wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oœ 4 LEADER. Punktem wyjœcia do opracowania Strategii bêdzie diagnoza sytuacji spo³ecznogospodarczej na obszarze LGD, zidentyfikowanie s³abych i mocnych stron, szans i zagro¿eñ, okreœlenie celów i kierunków rozwoju. Istotnym elementem budowania Lokalnej Strategii Rozwoju bêd¹ szerokie konsultacje spo³eczne z przedstawicielami ró¿nych œrodowisk, reprezentuj¹cych sektor spo³eczny, biznesowy i samorz¹dowy. Ponadto wszyscy mieszkañcy obszaru LGD bêd¹ mieæ wp³yw na okreœlenie kierunków rozwoju obszarów wiejskich poprzez uczestnictwo w warsztatach i wype³nianie ankiety, która kolportowana bêdzie z Przegl¹dem Powiatowym, jak równie¿ dostêpna bêdzie w siedzibie i na stronach internetowych Fundacji oraz urzêdów gmin. Realizacja za³o¿eñ zawartych w dokumencie przyczyni siê do zachowania i waloryzacji dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego, wzmocnienia obszaru pod wzglêdem ekonomicznym, g³ównie w celu tworzenia nowych miejsc pracy, polepszenia zdolnoœci organizacyjnych spo³ecznoœci lokalnych. Dynamiczny charakter przysz³ej strategii bêdzie uwzglêdnia³ potrzebê sta³ego weryfikowania za³o¿eñ przyjêtych w dokumencie i okresowego dostosowywania przysz³ych celów, zadañ, sposobów ich osi¹gania do zmieniaj¹cych siê cech obszaru partnerstwa i jego otoczenia. "Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju", jedno z dzia³añ objêtych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 skierowane jest do ludnoœci obszarów wiejskich wchodz¹cej w sk³ad LGD. W ramach realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju, zatwierdzonych przez samorz¹d województwa, LGD wybiera inicjatywy do do-

finansowania w ramach œrodków przyznanych na realizacjê strategii. Tematyka zg³aszanych projektów mo¿e dotyczyæ miêdzy innymi poprawy konkurencyjnoœci sektora leœnego i rolniczego, poprawy œrodowiska naturalnego oraz jakoœci ¿ycia na terenach wiejskich, rozwoju us³ug, dzia³alnoœci kulturalnej i wypoczynkowej, rozwoju infrastruktury turystycznej. Grupy bêd¹ mog³y realizowaæ równie¿ wszystkie dzia³ania, które do tej pory mieœci³y siê w inicjatywie LEADER. Wnioski mog¹ dotyczyæ projektów kwalifikuj¹cych siê do udzielenia pomocy w ramach dzia³añ osi 3 "Jakoœæ ¿ycia na obszarach wiejskich i ró¿nicowanie gospodarki wiejskiej": - Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej; - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw; - Odnowa i rozwój wsi; oraz innych projektów zwanych "ma³ymi projektami", które nie kwalifikuj¹ siê do wsparcia w ramach dzia³añ osi 3, ale przyczyniaj¹ siê do osi¹gniêcia celów tej osi, tj. poprawy jakoœci ¿ycia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywnoœci lokalnych spo³ecznoœci oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy lub wiêkszego zró¿nicowania dzia³alnoœci gospodarczej na obszarze dzia³ania LGD. Lokalna Strategia Rozwoju jak widaæ jest opracowaniem, które daje stosunkowo du¿¹ gwarancjê otrzymania dofinansowania przez gminy, przedsiêbiorców, rolników spo³ecznoœæ z obszaru Lokalnej Grupy Dzia³ania "Z Nami Warto". To w³aœnie od zapisów w niej zawartych zale¿eæ bêdzie rozwój naszego regionu, dlatego musimy uwzglêdniæ w niej wszystkie nasze zamierzenia, gdy¿ jedynie zadania wpisane do dokumentu s¹ warunkiem otrzymania œrodków finansowych na realizacjê tej strategii. Po ka¿dym roku realizacji przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju, samorz¹d województwa dokonuje weryfikacji - na podstawie z³o¿onych wniosków o p³atnoœæ i zgodnoœci zrealizowanych dzia³añ z przed³o¿onym i zaakceptowanym Rocznym Planem Finansowym - realizacji przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju. Po 3 latach wdra¿ania samorz¹d województwa dokona weryfikacji wydatkowania œrodków przez LGD i ich zgodnoœci z Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju.

Zapraszamy na warsztaty W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê realizacj¹ Programu Leader Fundacja LGD "Tutaj Warto" rozpoczyna przygotowania do budowy Lokalnej Strategii Rozwoju. Pierwszym etapem bêd¹ warsztaty aktywizuj¹ce lokaln¹ spo³ecznoœæ w procesie rozwi¹zywania problemów w ka¿dej z 4 gmin nale¿¹cych do LGD. Do udzia³u w spotkaniu zapraszamy wszystkich mieszkañców, zainteresowanych rozwojem i popraw¹ jakoœci ¿ycia na obszarze LGD, w szczególnoœci: przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych, przedstawicieli firm, rolników, przedstawicieli samorz¹dów lokalnych, jednostek organizacyjnych gmin (oœrodki kultury, szko³y), rad so³eckich, przedstawicieli Koœcio³a, przedstawicieli OSP, Ko³a Gospodyñ Wiejskich, itp. Poni¿ej znajduje siê planowany harmonogram konsultacji wraz z ich tematyk¹.

Mapa obszaru LGD „Z Nami Warto”

Szanowni Pañstwo! Zwracamy siê z uprzejm¹ proœb¹ o wype³nienie ankiety dystrybuowanej z tym numerem "Przegl¹du Powiatowego". Ankieta skierowana jest do mieszkañców obszaru LGD "Z Nami Warto", obejmuje gminy: Ko³aczkowo, Mi³os³aw, Pyzdry i Wrzeœnia (obszary wiejskie). Wype³nienie niniejszej ankiety umo¿liwi nam zebranie informacji niezbêdnych do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, której g³ównym celem jest poprawa jakoœci ¿ycia na obszarach wiejskich. Wype³niaj¹c ankietê macie Pañstwo realny wp³yw na kszta³t opracowywanego dokumentu. Ankieta jest tak¿e dostêpna w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.tutajwarto.pl Prosimy o przes³anie ankiety poczt¹ do dn. 30 wrzeœnia 2008 r. na adres: "Fundacja "Tutaj Warto", ul. Kaliska 39, 62-310 Pyzdry lub poczt¹ elektroniczn¹ na adres: info@tutajwarto.pl. Ankiety mo¿na równie¿ z³o¿yæ w siedzibie najbli¿szego urzêdu gminy. OdpowiedŸ na ewentualne pytania zwi¹zane z wype³nieniem ankiety mo¿ecie Pañstwo otrzymaæ kontaktuj¹c siê z nami pod nr tel. 063 27 67 270. Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzeœni i Fundacja ,,Tutaj Warto" realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki ,,Nabywam nowe umiejêtnoœci i Ÿród³a dochodu" przeznaczony dla rolników i domowników z terenu dzia³ania LGD ,,Tutaj Warto". Realizacja projektu rozpocznie siê seminarium ,,Nowe umiejêtnoœci w zakresie przetwórstwa mleka i sprzeda¿y bezpoœredniej - szans¹ rozwoju dzia³alnoœci pozarolniczej''. Seminarium odbêdzie siê dnia 9 wrzeœnia 2008 roku, w godz. 900-1500 w Goœciñcu ,,Darz-Bór" w Bugaju k/Mi³os³awia. W programie przewidziane s¹ nastêpuj¹ce zagadnienia: - kszta³cenie doros³ych ,,Uczestniczê w szkoleniach", - funkcjonowanie przydomowych przetwórni mleka, - wymagania higieniczno-sanitarne, - marketing w rolnictwie. Podczas seminarium 12 rolników oraz domowników zajmuj¹cych siê przetwórstwem mleka zarówno na w³asny u¿ytek jak i na potrzeby lokalnego rynku zostanie zakwalifikowanych do udzia³u w szkoleniach praktycznych ,,Przetwórstwo mleka i sprzeda¿ bezpoœrednia produktów mleczarskich na rynku lokalnym". Cykl szkoleñ obejmuje 5 modu³ów: - surowcowo-przetwórczy (16 godz. zajêæ teoretycznych i 40 godz. zajêæ praktycznych), - techniczny (8 godz. teorii i 8 godz. praktyki), - ekonomiczno-marketingowy (16 godz. teorii), - higieniczny (8 godz. teorii i 8 godz. praktyki), - projekt technologiczny (8 godz. teorii i 8 godz. praktyki).

Zg³oszenia przyjmuje Biuro Fundacji "Tutaj Warto" przy ul. Kaliskiej 39 w Pyzdrach, pod nr tel. (063) 276 72 70.

Wiêcej informacji w Biurze Fundacji ,,Tutaj Warto": Pyzdry, ul. Kaliska 39, tel. 063 276 72 70.

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego


8

Wrzesieñ 2008

KULTURA

www.wrzesnia.powiat.pl

Jak œwiêtowano do¿ynki w powiecie? W sierpniu w wielu wsiach powiatu wrzesiñskiego organizowano wiejskie i gminne uroczystoœci do¿ynkowe, zwi¹zane z koñcem ¿niw. Tradycyjn¹ msz¹ œwiêt¹ dziêkowano Bogu za obfite plony, a potem bawiono siê do bia³ego rana, ciesz¹c siê z zakoñczenia prac polowych. Oto, jak obchodzono œwiêto plonów w powiecie…

Zadowoleni uczestnicy do¿ynek w Bardzie Podwójne œwiêto 15 sierpnia Okres do¿ynkowy rozpocz¹³ siê w powiecie 15 sierpnia, w dniu

œwiêta Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny. Najwa¿niejszym punktem odbywaj¹cej siê tego dnia

Burmistrz i starostowie do¿ynek w Mikuszewie dziel¹ chleb

Wystêp uczestników Warsztatów Folklorystycznych w Otocznej Bogu dziêki za tegoroczne plony "Plon niesiemy plon" œpiewano równie¿ w Otocznej. 31 sierpnia

mieszkañcy miasta i gminy Wrzeœnia œwiêtowali zakoñczenie tegorocznych urodzajów. Gminne Œwiêto Plo-

imprezy do¿ynkowej w Gutowie Ma³ym by³o poœwiêcenie odrestaurowanej figury Matki Boskiej. 15 sierpnia w koœciele pw. œw. Miko³aja w Bardzie odby³a siê msza œwiêta dziêkczynna. Obrzêdy do¿ynkowe wykona³ zespó³ folklorystyczny "Toœtoki". Atrakcj¹ imprezy by³ koncert Orkiestry Dêtej z Pyzdr. Deszczowa pogoda uniemo¿liwi³a zaplanowan¹ na ten dzieñ zabawê taneczn¹ "pod chmurk¹". Czêœæ rozrywkow¹ przeniesiono zatem na 18 sierpnia. 16 sierpnia swoje œwiêto plonów w œwietlicy wiejskiej w Chwalibogowie obchodzili mieszkañcy Chwalibogowa i Grzymis³awic. Po wspólnym poczêstunku trwa³a ca³onocna zabawa taneczna. red. Folk po europejsku Œwiêto plonów gminy Mi³os³aw w tym roku odby³o siê w Mikuszewie. Po obrzêdach do¿ynkowych w wykonaniu Zespo³u Folklorystycznego "Ziemia Wrzesiñska", burmistrz gminy Mi³os³aw Zbigniew Skikiewicz w asyœcie starosty Dionizego Jaœniewicza, przewodnicz¹cego Rady Miejskiej - Jaros³awa Sobczaka i starostów do¿ynek rozczêstowa³ chleb poœród publicznoœci. Oryginalnym punktem imprezy by³ koncert uczestników Miêdzynarodowych Warsztatów Folklorystycznych "Eurofolk" z Turcji, Izraela, Rumunii, Litwy i Wêgier. W krótkim programie kabaretowym wyst¹pi³y tak¿e dzieci z Mikuszewa. (agda) nów rozpoczê³a msza œw. dziêkczynna, podczas której rolnicy dziêkowali Bogu za pe³ne spichlerze po udanych zbiorach. Barwny korowód do¿ynkowy poprowadzi³a M³odzie¿owa Orkiestra Koncertowa WOK. Do¿ynki ubarwi³ koncert uczestników Miêdzynarodowych Warsztatów Folklorystycznych "Eurofolk". Chleb na rêce Tomasza Ka³u¿nego burmistrza Miasta i Gminy Wrzeœnia z³o¿yli El¿bieta Roszak - Krawczyk, tegoroczna staroœcina i Ireneusz Kasprowicz, do¿ynkowy starosta. Bêdê robi³ wszystko, aby w ¿adnym z domów nie zabrak³o tego przys³owiowego kawa³ka chleba - apelowa³ burmistrz do mieszkañców miasta i gminy Wrzeœnia. Wieczorem Otoczna rozbrzmiewa³a w rytmach disco, wyst¹pi³ zespó³ "Skaner". (kasia)

Œwiêto plonów w Nowej Wsi Podgórnej rozpoczê³a msza œw. Z siarczystym przytupem W ostatni¹ sobotê sierpnia do¿ynki œwiêtowano w Nowej Wsi Podgórnej. Po mszy uczestnicy w korowodzie do¿ynkowym przeszli do œwietlicy, gdzie podzielono siê chlebem i miodem. Zwieñczeniem uroczystoœci by³a zabawa z poczêstunkiem: ciasto domowego wy-

pieku, nalewka babuni, chleb ze smalcem i ogórki ma³osolne… Zabawa trwa³a do bia³ego rana, deski by³ej sali lekcyjnej pamiêtaj¹ce pewnie wiele historycznych zawirowañ spisa³y siê znakomicie, wznosz¹c niekiedy przy siarczystym przytupie wiekowy kurz. L.Stanis³awski

Obrzêd do¿ynkowy w wykonaniu „Ko³aczkowian” Œwiêcenie darów ziemi Zakoñczenie ¿niw œwiêtowano równie¿ 24 sierpnia w Ko³aczkowie. Bezpoœrednio po mszy œw. dziêkczynnej barwny korowód do¿ynkowy przemaszerowa³ na plac przy Urzêdzie Gminy. Stó³ prezydialny ubarwi³y, uwite ze z³otej pszenicy kolorowe wieñce oraz kosze obfite w dary tegorocznych zbiorów. "Wieniec z pszenicy i

kwiatków z ogroda…" obtañczy³ zespó³ "Ko³aczkowianie", który w ca³oœci dope³ni³ podczas czêœci oficjalnej obrzêdów do¿ynkowych. Upieczony z zebranych ³anów chleb rozdzieli³ wœród ludu gospodarz do¿ynek - Wojciech Majchrzak - wójt Gminy Ko³aczkowo. Szaleñstwo do¿ynkowej zabawy trwa³o do póŸnego wieczora. (kasia)

Wybrano starostów do¿ynek powiatowych 7 wrzeœnia w powiecie nast¹pi kulminacja do¿ynek w naszym powiecie. Tego dnia odbêdzie siê bowiem Powiatowe Œwiêto Plonów w Nekli. Przedstawiamy pañstwu starostów do¿ynek powiatowych - Teresê Dziêgielewsk¹ - so³tysa wsi So³eczno w gminie Wrzeœnia oraz Lubomira Waligórê rolnika z Targowej Górki w gminie Wrzeœnia. Teresa Dziêgielewska sprawuje funkcjê so³tysa wsi So³eczno od dwóch lat. Z wykszta³cenia jest technikiem budowlanym. Razem z mê¿em Markiem od 27 lat prowadz¹ 25-hektarowe gospodarstwo rolne. Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcjê roœlinn¹ oraz hodowlê trzody chlewnej, jednak¿e z hodowli, ze wzglêdu na sytuacjê rynkow¹, w najbli¿szym czasie zrezygnuj¹. Ma dwóch synów, z których jeden ju¿ ukoñczy³ a drugi kontynuuje naukê na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jako so³tys stara siê zintegrowaæ wieœ, organizuj¹c liczne spotkania miesz-

kañców z ró¿nych okazji. Zawsze pe³na optymizmu, gotowa pokonaæ ka¿d¹ przeszkodê, która pojawi siê na jej drodze.

Lubomir Waligóra z Targowej Górki to rolnik z krwi i koœci. Rolnictwem zajmuje siê od zawsze. W 1973 od teœcia przej¹³ 18-hektarowe gospodarstwo rolne ukierunkowane na produkcje roœlinn¹ i zwierzêc¹. Z czasem gospodarstwo zwiêkszy³o swój area³ prawie dziesiêciokrotnie. Obecnie wspólnie z synem Danielem gospodaruje na 152 hektarach. Gros tych gruntów stanowi w³asnoœæ rolników, czêœæ jednak dzier¿awiona jest od Agencji Nieruchomoœci Rolnych. Gospodarstwo Waligórów wyspecjalizowane jest w produkcji roœlinnej, szczególnie zbó¿. Na 41 ha zasianie jest ¿yto, pszenica ozima 40 ha, pszen¿yto na 23 ha, a tak¿e 30 ha

ziemniaków przemys³owych i 18 ha buraków cukrowych. Plony zbó¿ uzyskiwane przez starostê do¿ynek s¹ jednymi z najlepszych w gminie. Park maszynowy go-

spodarstw jest nowoczesny, tym bardziej ¿e w ostatnich kilku latach pan Waligóra korzysta³ z programu SAPARD i PROW, które pozwoli³o na uzyskanie pieniêdzy na zakup maszyn.


www.wrzesnia.powiat.pl

Wrzesieñ 2008

KULTURA, IMPREZY

9

Zróbcie tutaj miejsca zdeka, bo zaraz bêdê tañczyæ breaka TVN ma swój "Taniec z gwiazdami", w TVP "Gwiazdy tañcz¹ na lodzie", a w Mi³os³awiu tañczy siê… breaka. Co prawda bez gwiazd, b³ysku reflektorów i wype³nionej widowni - za to z pasj¹ i z potrzeby serca. Ka¿dy, kto kocha taniec, móg³ przyjechaæ 23 sierpnia do Mi³os³awskiego Centrum Kultury, gdzie odbywa³y siê warsztaty tañca nowoczesnego, których organizatorem by³ Yogi - lider mi³os³awskiej grupy breakdance "The Freaks".

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników warsztatów breakdance Wszystko zaczê³o siê 9 lat temu na deskach Mi³os³awskiego Centrum Kultury. Wtedy to Darek "Jobik" Olejniczak zacz¹³ profesjonalnie tañczyæ breaka. Swoj¹ pasj¹ zarazi³ innych i wkrótce powsta³a grupa taneczna "The Freaks". Dziœ Darek ma 26 lat, mieszka i pracuje w Poznaniu. O tañcu jednak nie zapomnia³.

Jest ceniony w œrodowisku, na swoim koncie ma wiele tytu³ów i wyró¿nieñ, zdoby³ m.in. I miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Tañca "Rytm Ulicy" w Pile. Micha³ "Yogi" Maciejewski, tañczy od 7 lat. Obecnie jest w klasie maturalnej ZSTiO, ma 19 lat. To on przej¹³ obowi¹zki Jobika w MCK - trzy razy w tygodniu, po-

po³udniami, prowadzi zajêcia dla m³odych adeptów breakdance. W ten sposób ka¿dy mo¿e wyraziæ siebie w tañcu oraz wy³adowaæ zbêdne napiêcie - mówi. I to w³aœnie Yogi i Jobik wpadli na pomys³ zorganizowania w Mi³os³awiu warsztatów tanecznych. Wyszliœmy z tak¹ inicjatyw¹ dlatego, ¿e w naszym powiecie nic takiego nigdy nie mia³o miejsca, a jest to najlepsza opcja dla ludzi, aby poszerzali swoje horyzonty taneczne - t³umaczy Yogi. Na mi³os³awskich warsztatach 25 osób z Mi³os³awia, Pyzdr, Wrzeœni, Poznania i Pniew poznawa³o przez kilka godzin tajniki piêciu stylów tanecznych. Organizatorzy zadbali o to, by instruktorami byli profesjonalni, utytu³owani tancerze. New Style prowadzi³y dwie dziewczyny z Poznañskiej grupy tanecznej Ya Tey Base, które niedawno wywalczy³y 3 miejsce w Vancouver (Kanada) na Dance World Cup 2008 - Marta "MI$" Jêdrzejczak oraz Sylwia "Wydr@" Walkowiak -

mówi Yogi - Jobik szlifowa³ umiejêtnoœci uczestników w stylach Lockin i Popping. Najbardziej ewolucyjny styl nadzorowa³ Toudi z Gniezna. Ostatnim stylem by³ KRUMPIN, którego w Polsce jeszcze jest bardzo ma³o, lecz szybko siê rozpowszechnia i liczymy na to, ¿e za klika lat w Polsce bêd¹ organizowane turnieje w tym stylu. Instruktor Rafa³ "Gibon" Kowalczuk mia³ oko na wszystkich ucz¹cych siê... By³ okres, ¿e organizacja warsztatów wisia³a na w³osku. Nie mo¿na by³o znaleŸæ sponsorów, którzy pomogliby w realizacji przedsiêwziêcia. Dlatego skrócono czas trwania imprezy (pocz¹tkowo warsztaty mia³y byæ dwudniowe), instruktorzy zrezygnowali z honorarium, zgadzaj¹c siê na przyjazd jedynie za zwrot kosztów podró¿y. Najwa¿niejsze koszty zosta³y sfinansowane z wp³at uczestników, "dziurê" w bud¿ecie Yogi za³ata³ z w³asnej kieszeni. Ka¿dy z uczestników otrzyma³ zaœwiadczenie o ukoñczeniu warsztatów.

Pomimo tego, ¿e oczekiwa³em wiêkszej liczby ludzi na warsztatach uwa¿am, ¿e idea przedsiêwziêcia by³a trafna i mam nadziejê, ¿e w przysz³ym roku liczba uczestników siê podwoi, a mo¿e nawet potroi. A my bêdziemy starali siê powtórzyæ ten sukces w jeszcze bardziej urozmaiconym programie - obiecuje Yogi. I my mamy tak¹ nadziejê. Bo mi³os³awskie warsztaty s¹ dowodem na to, ¿e ciekaw¹ inicjatywê zrealizowaæ mo¿na bez nak³adów finansowych, dziêki zaanga¿owaniu i determinacji ludzi z pasj¹, a prawdziwa sztuka daleka jest od wszelkich uk³adów, pieniêdzy i komercji. (agda) UWAGA!!! Wszyscy, którzy chcieliby rozwijaæ swoje pasje taneczne, mog¹ przyjœæ w ka¿dy poniedzia³ek, œrodê i pi¹tek o 18.00 do Mi³os³awskiego Centrum Kultury, gdzie Yogi prowadzi sekcjê taneczn¹.

Rekordowa liczba biegaczy

XXVII Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski w Pyzdrach Ostatnia niedziela sierpnia jest w Pyzdrach tradycyjnym œwiêtem biegaczy. Mi³oœnicy tej dyscypliny sportu, pocz¹wszy od 1982 r., uczestnicz¹ licznie w Ogólnopolskim Biegu Kazimierzowskim. Nie inaczej by³o w tym roku, bowiem pojawi³a siê rekordowa liczba zawodników. Wœród 138 biegaczy znalaz³o siê te¿ kilku czo³owych zawodników Polski. Celem imprezy jest popularyzacja masowej rekreacji biegowej oraz podtrzymania tradycji miasta i zwi¹zanej z tym historii. Chodzi tu o s³ynny bieg ksiêcia Kazimierza w 1331 r., kiedy to Krzy¿acy napadli Pyzdry, by pojmaæ ówczesnego starostê poznañskiego. Do dziœ nie wiadomo, jak uda³o siê uciec Kazimierzowi z oblê¿onego miasta. Na starcie stanê³o 113 mê¿czyzn i 25 kobiet. Punktualnie o godzinie 11.00 burmistrz Krzysztof Stru¿yñski da³ znak do rozpoczêcia biegu g³ównego. Kobiety mia³y do pokonania jedno okr¹¿enie na dystansie 5 km, a mê¿czyŸni dwa - 10 km. Biegli ulicami Pyzdr, pilotowani przez policjanta ruchu drogowego, a¿ do Zbiorników Szybskich, sk¹d zawracali na Rynek. Ca³¹ trasê biegu zabezpieczali policjanci i stra¿acy. Na zawodników czeka³a woda mineralna, a tak¿e och³adzaj¹cy strumieñ wody na ul. Szybskiej, przygotowany przez pañstwa Olechnowiczów. Tempa zawodnikom nada³ Marcin Fehlau (Œwiat Biegacza Poznañ) - kilkakrotny medalista Mistrzostw Polski w maratonie i wielokrotny zwyciêzca biegów ulicznych. Nie da³ siê pokonaæ i tym samym wygra³ klasyfikacjê generaln¹ z czasem 00:29:48. Tu¿ za nim na podium stanêli: Micha³ Bartoszak (Saucony) i Klaudiusz Koz³owski (Altom Gniezno). Wœród kobiet klasyfikacjê generaln¹ wygra³a Marzena K³uczyñska (AZS Poznañ) z czasem 00:16:00. Tu¿ za ni¹ upla-

W tegorocznym biegu wystartowa³o 138 biegaczy sowa³a siê Katarzyna Czy¿ (TL Pogoñ Ruda Œl¹ka) i Karolina Rakieæ (Supermaraton Kalisz). Zwyciêzcy klasyfikacji generalnej otrzymali nagrody pieniê¿ne, natomiast kategorii wiekowych - rzeczowe. Specjaln¹ nagrodê otrzyma³a Sylwia Kapusta. Za ,,wiernoœæ'' pyzdrskiemu biegowi wyró¿niono Henryka Czerniaka z Borzykowa. Pan Henryk bra³ bowiem udzia³ w Biegu Kazimierzowskim a¿ 26 razy. Mirek Balicki, przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta Osiedla wrêczy³ nagrodê najlepszemu pyzdrzaninowi - Piotrowi Robaszkiewiczowi. Zamiast pucharów wszyscy wyró¿nieni otrzymywali monety ,,4 Pizreny''. Tu¿ przed biegiem g³ównym do rywalizacji przyst¹pili najm³odsi. Jedno okr¹¿enie dooko³a rynku najszybciej pokonali Karolina Jagodziñska z Wrzeœni i Szymon Logdañski z Pyzdr. W starszej grupie (10-12 lat) trium-

fowali Magdalena Kowalczyk z Ko³a i Sebastian Jaroszewski z Borzykowa. Najszybsi wœród najstarszych (13-15 lat) byli Ewa Fr¹tczak z Ko³a i Robert Zerner z Malanowa. Organizatorzy XXVII Ogólnopolskiego Biegu Kazimierzowskiego sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania sponsorom, szczególnie Staro s t w u P o w i a t o w e m u w e Wrzeœni. Osobne podziêkowania kierowane s¹ w stronê osób i instytucji zaanga¿owanych w przeprowadzenie biegu. Dziêkujemy Komendzie Powiatowej Policji we Wrzeœni, Posterunkowi Policji w Pyzdrach, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z terenu gminy Pyzdry, ZGKiUWK, panu Wojciechowi Olechnowiczowi oraz sêdziom i komandorowi biegu. Sylwia Mazurczak

Nadwarciañskie impresje Nadwarciañskie pejza¿e "Warta w tle granicy Cesarstwa Niemieckiego i Rosji Carskiej" to tytu³ polsko-niemieckiego pleneru malarskiego, który odbywaæ siê bêdzie w dniach 7-14 wrzeœnia w powiecie wrzesiñskim. W ci¹gu kilku dni pleneru dziesiêciu artystów polskich i dziesiêciu artystów niemieckich utrwalaæ bêdzie piêkno przyrody nadwarciañskiej - Mikuszewa, Pyzdr, ¯erkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, Nadwarciañskiego Parku Krajobrazowego, Czeszewa i rzeki Warty. Zakres pleneru przekracza granice powiatu, bowiem jedna z grup artystów uwieczniaæ bêdzie tak¿e uroki nadwarciañskiego L¹du, gdzie mieœci siê pocysterski zespó³ klasztorny. Uczestnicy wyjad¹ te¿ do Wrzeœni, aby malowaæ jej zabytki koœció³ i zalew na Lipówce, ratusz, koœció³ farny, ulicê Warszawsk¹ i jej

kamieniczki, zabytkow¹ wie¿ê ciœnieñ i budynek Starostwa Powiatowego. Zwieñczeniem pleneru bêdzie wernisa¿, który odbêdzie siê 13 wrzeœnia o godz. 17 w koœciele poewangelickim w Mi³os³awiu. G³ównym organizatorem pleneru jest Starostwo Powiatowe we Wrzeœni przy wsparciu finansowym Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej. Pomoc merytoryczn¹ i organizacyjn¹ przy realizacji zadania zapewni Stowarzyszenie Klub Twórczoœci Ró¿nej "Cóœ innego". Koordynatorem pleneru jest Leszek Burzyñski, który ma doœwiadczenie w organizacji plenerów malarskich w Bardzie, a komisarzem artystycznym - wrzesiñska plastyczka Lucyna Lewandowska. Uczestnicy pleneru zakwaterowani bêd¹ w Miêdzynarodowym Domu Spotkañ M³odzie¿y w Mikuszewie. (agda)


10 Wrzesieñ 2008 Szpital wzorem do naœladowania

JEDNOSTKI, URZÊDOWE WIEŒCI

XVIII Sesja Rady Powiatu

Po naukê do Wrzeœni W Polsce funkcjonuje 345 szpitali powiatowych w Polsce, z czego 63 jest przekszta³conych w spó³ki prawa handlowego. Szpital we Wrzeœni by³ pierwszym w Polsce niezad³u¿onym szpitalem, który przekszta³ci³ siê w spó³kê. "Szpital Powiatowy we Wrzeœni" Spó³ka z o.o. sta³ siê wzorem dla innych tego typu placówek w kraju, dlatego nale¿y siê spodziewaæ w najbli¿szym czasie odwiedzin przedstawicieli samorz¹dów, które rozpoczynaj¹ proces przekszta³cania podleg³ych szpitali w spó³ki prawa handlowego. Uczyli siê od nas m.in. samorz¹dowcy w Rawicza, a w ostatnim czasie - z £añcuta i Pi³y. W dniach 22-23 lipca br. z procesem przekszta³cenia Szpitala Powiatowego we Wrzeœni w spó³kê prawa handlowego zapozna³a siê delegacja samorz¹du powiatu ³añcuckiego. Szpital w £añcucie jako pierwszy na Podkarpaciu chce przekszta³ciæ siê w spó³kê, w której 100 proc. udzia³ów bêdzie mia³ powiat, gdy¿ dziêki temu bêdzie móg³ zdobyæ pieni¹dze na konieczne inwestycje. Do Wrzeœni przyjecha³ starosta ³añcucki Adam Krzysztoñ, radni Rady Powiatu £añcuckiego z przewodnicz¹cym Stanis³awem Pankiem, wiceprzewodnicz¹cym Józefem Bawo³em, przewodnicz¹cym Komisji Rozwoju Gospo-

darczego i Finansów - Karolem Pelcem, a tak¿e prawnik Krzysztof Ozga.. Byli tak¿e przedstawiciele SP ZOZ w £añcucie: dyrektor Krzysztof Przyœliwski, wicedyrektor Urszula Trojnar i radca prawny Edyta Stelmach. Wybór szpitala we Wrzeœni by³ podyktowany faktem, ¿e powiaty ³añcucki i wrzesiñski maj¹ podobn¹ wielkoœæ i zbli¿on¹ iloœæ mieszkañców. £añcucki szpital, podobnie jak wrzesiñski, równie¿ jest placówk¹ nie zad³u¿on¹, która postanowi³a przekszta³ciæ siê w zwi¹zku z potrzeb¹ pozyskania œrodków inwestycyjnych. Na miejscu ze ¿mudnym procesem przekszta³ceñ zapoznawali goœci prezes szpitala - Zbyszko Przybylski i starosta wrzesiñski - Dionizy Jaœniewicz. Najwiêkszym problem, z którym bêdziemy musieli sobie poradziæ, jest przekonanie mieszkañców, ¿e tego typu zmiany nie spowoduj¹ zamkniêcia szpitala, ¿e nie bêdzie ograniczeñ w dostêpie do œwiadczeñ. ¯e trzeba inwestowaæ, by szpital siê rozwija³ - wyra¿a³ swe obawy Adam Krzysztoñ, starosta ³añcucki. Jest to tym wiêksze wyzwanie dla samorz¹dowców z £añcuta, ¿e mieszkañcy miasta, dowiedziawszy siê o planowanym przekszta³ceniu szpitala w spó³kê, rozpoczêli protest. We Wrzeœni ka¿dy etap przekszta³ceñ dokonywa³ siê przy

Delegacja z £añcuta chce skorzystaæ z naszych doœwiadczeñ

www.wrzesnia.powiat.pl

otwartej kurtynie. Bez szerokich konsultacji spo³ecznych trudno by³oby taki proces przeprowadziæ. Zgodê na przekszta³cenie wyda³a Rada Powiatu, po zasiêgniêciu opinii rad gmin, sejmiku samorz¹dowego, wojewody, zwi¹zków zawodowych, samorz¹dów zawodowych. Ponadto, podczas konsultacji na spotkaniach z samorz¹dami i organizacjami spo³ecznymi, przekonywaliœmy, ¿e przekszta³cenie szpitala w ¿aden sposób nie zagra¿a pacjentom - t³umaczy³ prezes Przybylski. W dniu 3 wrzeœnia br. odwiedzi³a Wrzeœniê kolejna delegacja, tym razem samorz¹du powiatu pilskiego w sk³adzie: przedstawiciel Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Zarz¹dzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pile Wojciech Glapan oraz Danuta Wojciechowska, dyrektor szpitala w Wyrzysku. Na miejscu z procesem przekszta³ceñ zapoznawali goœci prezes szpitala - Zbyszko Przybylski i starosta wrzesiñski - Dionizy Jaœniewicz oraz sekretarz powiatu - Ryszard Szczepaniak. Goœcie po zapoznaniu siê z dokumentami dotycz¹cymi przekszta³cenia SPZOZ w spó³kê, odwiedzili tak¿e wrzesiñski szpital gdzie mieli okazjê zapoznaæ siê z planami rozbudowy i modernizacji szpitala. Starostwo Powiatowe w Pile ma zamiar na najbli¿szej Sesji Rady rozpocz¹æ proces przekszta³cenia szpitala w Wyrzysku w spó³kê prawa handlowego dlatego nale¿y mieæ nadziejê, ¿e przetarte szlaki prawne zwi¹zane z przekszta³ceniem szpitala we Wrzeœni pomog¹ i u³atwi¹ przeprowadzenie tego procesu samorz¹dowi w Pile. Zamiar przekszta³cenia Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej - spó³kê prawa handlowego zrodzi³ siê z potrzeby dostosowania szpitala do standardów. W najbli¿szym czasie zapowiedzieli swój przyjazd samorz¹dowcy ze S³awna. (agda)

21 sierpnia 2008 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzêdu Pracy odby³a siê XVIII Sesja Rady Powiatu we Wrzeœni.

Radni III Kadencji Rady Powiatu we Wrzeœni podczas g³osowania nad projektami uchwa³ Po stwierdzeniu quorum przez przewodnicz¹cego Rady Powiatu, Grzegorza KaŸmierczaka radni przyjêli protokó³ z obrad XVII sesji oraz wys³uchali informacji o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym. Nastêpnie przewodnicz¹cy Zarz¹du, starosta wrzesiñski, Dionizy Jaœniewicz przedstawi³ sprawozdanie o pracach w okresie miêdzysesyjnym i z wykonania uchwa³ Rady. Ponadto radni wys³uchali informacji Eugeniusza Wiœniewskiego, dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy na temat bezrobocia i sytuacji na rynku pracy w powiecie wrzesiñskim w 2007 roku. Porównuj¹c rok 2007 z rokiem ubieg³ym, stwierdza siê spadek bezrobocia o 35%. Spoœród poszczególnych gmin naszego powiatu najwiêkszy spadek bezrobotnych zanotowano w gminie Mi³os³aw (o 42%), a najmniejszy w gminie

Ko³aczkowo (o 30%) - mówi³ dyrektor Wiœniewski. Nastêpnie Rada przyst¹pi³a do rozpatrzenia i przyjêcia projektów poszczególnych uchwa³. Radni 17 g³osami pozytywnie zaopiniowali projekt uchwa³y w sprawie przyst¹pienia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzeœni do realizacji projektu "Nabywam nowe umiejêtnoœci i Ÿród³a dochodu" w ramach Dzia³ania 9.5 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Ponadto Rada Powiatu przyjê³a projekt uchwa³y w sprawie przyjêcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i M³odzie¿y. Kolejn¹ uchwa³¹ przyjêt¹ przez Radê by³ projekt uchwa³y w sprawie zmiany bud¿etu powiatu wrzesiñskiego na rok 2008. (ula)

Nowy wóz stra¿acki dla PPSP we Wrzeœni Nowy wóz stra¿acki zosta³ zakupiony na potrzeby Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Na auto stra¿acy czekali ju¿ od dawna. Oficjalne przekazanie wozu nast¹pi³o 2 wrzeœnia w siedzibie PPSP we Wrzeœni. Nowym nabytkiem wrzesiñskich stra¿aków jest samochód ratowniczo - gaœniczy o wartoœci 600 tys. z³. Œrodki na jego zakup pochodz¹ z bud¿etu powiatu, oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Komendy Powiatowej PSP we Wrzeœni, PZU oraz Urzêdu Marsza³kowskiego. W uroczystoœci przekazania auta wziêli udzia³: Dionizy Jaœniewicz - starosta wrzesiñski, Pawe³ Guzik - wicestarosta, Grzegorz KaŸmierczak - przewodnicz¹cy Rady Powiatu we Wrzeœni oraz Aleksandra

¯egnamy lato w DPS -ie

Stra¿acy z dum¹ prezentuj¹ nowy wóz G³owacka - cz³onek Zarz¹du Po- ¿e siê przydatny w niejednej akcji ratowniczej na terenie powiatu wiatu we Wrzeœni. (kasia) Wóz stra¿acki z pewnoœci¹ oka- wrzesiñskiego.

Dobiega koñca lato, które w tym roku da³o szczególnie znaæ o sobie. Wielu mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej we Wrzeœni mile wspomina wyjazdy nad jezioro, co widaæ po opalonych twarzach. Niektórzy letnie tygodnie spêdzili wœród rodziny i znajomych, dziel¹c siê po powrocie swoimi wra¿eniami ze wspó³mieszkañcami. Z niecierpliwoœci¹ czekamy ju¿ na festyn "Po¿egnanie Lata", który odbêdzie siê 19 wrzeœnia w gospodarstwie agroturystycznym "Na skraju lasu" w Nowym

Folwarku. Spotkamy siê tam z mieszkañcami zaprzyjaŸnionych domów pomocy spo³ecznej oraz z w³adzami naszego miasta. W zwi¹zku z imprez¹ w pracowni terapii zajêciowej trwaj¹ ju¿ przygotowania. W³asnorêcznie wykonujemy zaproszenia, projektujemy dyplomy oraz obmyœlamy scenariusze do gier i zabaw. Mamy nadziejê, ¿e pogoda dopisze i po¿egnamy lato w mi³ej i sympatycznej atmosferze. H. Pacholska


www.wrzesnia.powiat.pl

JEDNOSTKI, URZÊDOWE WIEŒCI

Z wizyt¹ u Hrabiego Drakuli

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Moja kariera w moich rêkach Ponad 500 osób z powiatu wrzesiñskiego bêdzie mog³o wzi¹æ udzia³ w bezp³atnych kursach i szkoleniach oferowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzeœni. Wszystkie kursy i szkolenia s¹ bezp³atne dla uczestników, dziêki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (85%) i bud¿etu pañstwa (15%) w wysokoœci 620 753 z³. Projekt "Moja kariera w moich rêkach" zosta³ przygotowany przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej oraz Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Decyzjê o przyjêciu projektu do dofinansowania uzyskaliœmy 26 sierpnia br., dlatego te¿ rozpoczêcie pierwszych kursów planujemy na pocz¹tku paŸdziernika. Szczegó³owe informacje zostan¹ zamieszczone na stronie internetowej PCEZ, stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, plakatach oraz w lokalnej

prasie. Oferta jest wyj¹tkowo atrakcyjna, szkolenia bêd¹ prowadziæ wykwalifikowani i doœwiadczeni trenerzy, wszyscy uczestnicy otrzymaj¹ wysokiej jakoœci materia³y szkoleniowe, dodatkowo w trakcie zajêæ zostanie zapewniony drobny catering oraz mo¿liwoœæ zwrotu kosztów podró¿y - mówi Marek Dyba, dyrektor PCEZ. Biuro projektu mieœciæ siê bêdzie przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. Kto mo¿e zg³osiæ siê na kurs? Pracuj¹ce osoby doros³e, zg³aszaj¹ce z w³asnej inicjatywy chêæ podnoszenia kwalifikacji, zamieszkuj¹ce lub pracuj¹ce na terenie powiatu wrzesiñskiego. Jeœli liczba zg³oszeñ przekroczy liczbê miejsc, priorytetowo traktowane bêd¹ osoby o ni¿szych kwalifikacjach, zamieszkuj¹ce obszary wiejskie i osoby powy¿ej 50 roku ¿ycia. Oferta Wachlarz kursów jest bardzo szeroki: kursy jêzyków obcych o

ró¿nym stopniu zaawansowania (j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpañski, j. w³oski), kurs obs³ugi komputera z wykorzystaniem Internetu, kurs Excel, kurs komputer i multimedia, kurs organizacji us³ug gastronomicznych, kurs ksiêgowoœci komputerowej, kurs kadry i p³ace, kurs kierowców wózków wid³owych z obs³ug¹ butli gazowych - zakoñczony egzaminem zewnêtrznym, kurs spawania w metodzie MAG i TIG zakoñczony egzaminem zewnêtrznym, kurs obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) oraz kurs magazyniera. Biuro projektu mieœciæ siê bêdzie przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, ul. GnieŸnieñska 28. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod nr tel. 061 437 63 39. Anna Mantorska Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Chroñmy zdrowie przed wp³ywem zmian klimatycznych Powiatowa Stacja-Sanitarno Epidemiologiczna we Wrzeœni oraz Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrzeœni z okazji Œwiatowego Dnia Zdrowia zorganizowali konkurs literacki na napisanie artyku³u prasowego na temat "Chroñmy zdrowie przed wp³ywem zmian klimatycznych". Konkurs skierowany by³ do uczniów wszystkich szkó³ z terenu powiatu wrzesiñskiego. Komisja zdecydowa³a przyznaæ piêæ równorzêdnych wyró¿nieñ, które kolejno publikujemy w "Przegl¹dzie Powiatowym". W tym numerze jest to artyku³ autorstwa Marcina Króla wyró¿nionego za bogat¹ i wyczerpuj¹c¹ treœæ prowokuj¹c¹ do przemyœleñ. Ziemia to miejsce, w którym ¿yjemy i mieszkamy. Tu jest nasz dom, nasi rodzice, dziadkowie, kole¿anki i koledzy, tutaj siê uczymy, bawimy. Chcemy j¹ zwiedzaæ i poznawaæ. To ona pozwala nam ¿yæ, daj¹c nam ciep³o, jedzenie, mo¿liwoœæ patrzenia na góry, lasy, jeziora, ca³¹ przyrodê, a my o niej zapominamy, nie dbamy o ni¹, a przecie¿ jest naszym domem. Klimat na naszej planecie ociepli³ siê i tylko my - m³ode pokolenie mo¿emy doprowadziæ do tego, aby siê ustabilizowa³. Klimat na Ziemi ci¹gle siê ociepla, poniewa¿ w atmosferze jest coraz wiêcej dwutlenku wêgla. Dwutlenek wêgla dzia³a jak œciany w szklarni, pozwala promieniom s³onecznym dostaæ siê do œrodka. Przez to samo ocieplenie na ziemi na choroby takie jak biegunka czy malaria zmar³o oko³o 3,3 miliona osób, z czego 20 % w Afryce. WyobraŸcie sobie, ¿e mieszkacie w Nowym Jorku, przez zmianê klimatu stopnia³yby lodowce i by was zala³o. Albo mieszkacie w Afryce, gdzie przez zmianê klimatu umarlibyœcie z g³odu i wycieñczenia, poniewa¿ by³oby za gor¹co, ¿eby cokolwiek uros³o, a wszystkie jeziora i rzeki by wysch³y. I jest jeszcze efekt cieplarniany, który niekorzystnie wp³ywa na pogodê - bia³y

szkwa³ na mazurach, tr¹ba powietrzna w wiosce na Œl¹sku, wahania temperatur, gwa³towne opady i d³ugotrwa³e susze. Zmiana klimatu jest tak¿e nieprzyjemna zim¹, poniewa¿ nie ma œniegu, a latem na dworze jest nie do wytrzymania. Spójrzcie na polskich polityków. Oni nic z tym nie robi¹, poniewa¿ myœl¹ tak: "Ja na pewno tych czasów nie do¿yjê, wiêc po co mam siê martwiæ, niech inni siê martwi¹, to bêdzie ich problem." Zróbmy coœ, aby nie staæ siê ofiarami tych zmian. Co mo¿emy zrobiæ? Po pierwsze - segregujmy œmieci - ja, ty, nasze rodziny i nasi s¹siedzi wszyscy codziennie je wyrzucamy, a makulaturê, szk³o, tworzywa sztuczne i metale mo¿na przecie¿ ponownie wykorzystaæ. Zacznijmy od swojego domu. Ka¿dy z nas znajdzie na pewno miejsce na stare gazety, zu¿yty papier czy karton. Posegregowane odpady nadaj¹ siê do powtórnego przerobu i wróc¹ do nas w postaci ksi¹¿ek, opakowañ, butelek. Po drugie - namawiajmy rodziców, aby kupowali ¿arówki energooszczêdne, s¹ dro¿sze, ale zu¿ywaj¹ mniej energii i wystarcza na d³u¿ej. Po trzecie - dbajmy, aby w naszej okolicy by³o du¿o drzew i krzewów, nie ³amcie ga³êzi, nie obrywajcie liœci, namawiajcie rodziców do sadzenia nowych drzew, one wytwarzaj¹ tlen

Wrzesieñ 2008

dla nas i usuwaj¹ z powietrza szkodliwe py³y. Po czwarte starajmy siê ograniczyæ korzystanie z tzw. reklamówek. To bardzo proste, kiedy wybieramy siê do sklepu, weŸmy ze sob¹ np. plecak, torbê czy koszyk wiklinowy. Po pi¹te - namawiajmy rodziców, by napoje kupowali tylko w butelkach zwrotnych, albo wybierajcie wiêksze opakowania towarów zamiast du¿ej liczby ma³ych. Po szóste - oszczêdzajmy papier, starajmy siê robiæ notatki na ma³ych kartkach, zapisuj¹c je po obu stronach. Takie zupe³nie proste, codzienne zachowania pomog¹ nam przynajmniej w minimalnym stopniu przyczyniæ siê do ograniczenia iloœci odpadów, a tym samym do ochrony naszego œrodowiska. Podsumowuj¹c - zawsze pamiêtajmy, aby dbaæ o œrodowisko, poniewa¿ gdy bêdziemy doroœli to utoniemy w œmieciach. Nikt z nas tego nie chce. Nasze starania nie pójd¹ na marne, a nasza Ziemia bêdzie nam za to wdziêczna, pokazuj¹c nam piêkno przyrody w ka¿dym dniu. Wasz kolega, uczeñ IV klasy Samorz¹dowej Szko³y Podstawowej Zespo³u Szkó³ w Nowym Folwarku Marcin Król

11

Z wizyt¹ w grodzie zamkowym, w którym mieszka³ ojciec Drakuli Dwadzieœcioro dzieci przedstawicieli wrzesiñskich s³u¿b mundurowych - policjantów i stra¿aków wraz z opiekunami goœci³o w dniach 31 lipca-11 sierpnia w Rumunii. Wyjazd mo¿liwy by³ dziêki wspó³pracy Komendy Powiatowej Policji we Wrzeœni z policjantami z rumuñskiego miasta Miercurea Ciuc, le¿¹cego w okolicy Transylwanii, sk¹d wywodzi³ siê s³ynny hrabia Drakula. Wspó³praca zaczê³a siê trzy lata temu, gdy rumuñscy policjanci przebywali we Wrzeœni na rozgrywkach w pi³kê no¿n¹. Efektem przyjaŸni by³ ubieg³oroczny pobyt dzieci rumuñskich w powiecie wrzesiñskim. W tym roku przyszed³ czas na rewizytê. Do Miercurea Ciuc jedzie siê dwa dni, jednak trudy podró¿y wynagradza piêkna, górska przyroda, ubarwiona licznymi zabytkami i miejscami naznaczonymi histori¹. Przez kilka dni pobytu dzieci mia³y okazjê zwiedziæ m.in. miasteczko Brasov, w którym znajduje siê Czarny Koœció³, zobaczyæ zamek Drakuli, p³ywaæ ³ódkami po Czerwonym Jeziorze, zwiedziæ kopalniê soli i fabrykê porcelany w Koruncie. Wizyta w Muzeum Regionalnym w Miercurea Ciuc pozwoli³a zapoznaæ siê z folklo-

rem i histori¹ kraju - strojami narodowymi, elementami wyposa¿enia domów, przedmiotami codziennego u¿ytku. Polscy goœcie wziêli tak¿e udzia³ w obchodach Dni Miasta, dziêki czemu mieli okazjê zapoznaæ siê z regionaln¹ twórczoœci¹ artystyczn¹. Nie mog³o zabrakn¹æ tak¿e wizyty w miejscowej komendzie policji, gdzie dzieci przygl¹da³y siê pracy rumuñskich mundurowych. Zobaczy³y tak¿e pomnik policjantów poleg³ych na s³u¿bie. Po pe³nym atrakcji dniu na dzieci czeka³ hotel z basenem z wod¹ górsk¹. Ale najwa¿niejszym celem wizyty dzieci polskich w Rumunii by³a integracja z ich zagranicznymi rówieœnikami. By³o to mo¿liwe dziêki temu, ¿e wspólnie jeŸdzili na wszystkie wycieczki, spêdzali wolny czas, a tak¿e mieszkali razem w hotelu. Daleka podró¿, jak¹ odby³y dzieci, mo¿liwa by³a równie¿ dziêki wsparciu starosty wrzesiñskiego, za które serdecznie dziêkujemy - informuje oficer prasowy policji - Justyna MiderskaKreft - Nawi¹zana wspó³praca z pewnoœci¹ zaowocuje kolejnymi spotkaniami. (agda)


12 Wrzesieñ 2008

www.wrzesnia.powiat.pl

KO£ACZKOWO, MI£OS£AW, NEKLA, PYZDRY, WRZEŒNIA

Miêdzynarodowy obóz stra¿acki

W polsko-niemieckim obozie m³odzie¿owym udzia³ wziê³o 66 stra¿aków

66 m³odych stra¿aków z gmin Ko³aczkowo, Pyzdry, Nekla i Wrzeœnia oraz 33-osobowa grupa m³odzie¿y stra¿ackiej z zaprzyjaŸnionego powiatu Wolfenbüttel uczestniczyli w Powiatowym Obozie M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych powiatu wrzesiñskiego, który odby³ siê w dniach 4-16 sierpnia 2008. Organizatorem obozu by³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Ko³aczkowie. Wymiana m³odzie¿y rozpoczê³a siê w roku 2002, w wyniku wieloletniej wspó³pracy pomiêdzy stra¿ami po¿arnymi powiatu wrzesiñskiego i Wolfenbüttel. Od tego czasu co roku m³odzie¿ stra¿acka wypoczywa - przemiennie - na terenie Niemiec lub Polski. W tym roku obóz odby³ siê na terenie Polski, w Oœrodku Wypoczynkowym "Delfin" w miejscowoœci Pó³wiosek Stary k/

Œlesina. W trakcie obozu m³odzie¿ zwiedzi³a Sanktuarium w Licheniu, Inowroc³aw, Kopalniê Soli w K³odawie oraz Toruñ, gdzie, oprócz wizyty na Starym Mieœcie i w Planetarium, piek³a wspólnie pierniki. Pobyt na obozie m³odzie¿ wykorzysta³a równie¿ do nawi¹zania wspólnych przyjaŸni i wymiany doœwiadczeñ w dziedzinie po¿arnictwa. Wspólnie wykonywano szereg prac artystycznych, prac spo³ecznie u¿ytecznych dla lokalnego œrodowiska tj. sprz¹tanie lasu, brzegu jeziora, przygotowywanie wspólnie boisk do rozgrywek sportowych. M³odzie¿ rywalizowa³a te¿ w ró¿nych konkurencjach sportowo-rekreacyjnych - grze w pi³kê no¿n¹ i siatkow¹, badmintona, warcaby, gry logiczne, strzelanie z wiatrówki, unihokeja oraz w konkuren-

cjach stra¿ackich. Konkurencje te by³y elementem olimpiady obozowej. Podczas pobytu odby³o siê wiele spotkañ dotycz¹cych poznania kultury obu pañstw. Podsumowaniem tych spotkañ by³ turniej wiedzy o Polsce i Niemczech. Obóz finansowany by³ ze œrodków Polsko-Niemieckiej Wymiany M³odzie¿y, Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w Poznaniu, Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, Urzêdu Gminy Ko³aczkowo, Urzêdu Gminy i Miasta w Pyzdrach, Urzêdu Miasta i Gminy Nekla, Urzêdu Miasta i Gminy Wrzeœnia oraz wp³at indywidualnych uczestników obozu. Wszystkim, którzy przyczynili siê do finansowego wsparcia obozu serdecznie dziêkuj¹ uczestnicy i organizatorzy. Micha³ Stefañski

VI Mistrzostwa Polski Pracowników Taaaka ryba... Samorz¹dowych w siatkówce pla¿owej

Dru¿yna Starostwa Powiatowego we Wrzeœni W dniach 22 i 23 sierpnia 2008 r. na boiskach WOSiR we Wrzeœni odby³y siê VI Mistrzostwa Polski Pracowników Samorz¹dowych w siatkówce pla¿owej. Organizatorem zawodów by³ Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia. Dopisa³a i pogoda, i frekwencja. W zawodach wziê³y udzia³ zawod-

niczki i zawodnicy z 15 urzêdów miast, gmin i starostw. Rywalizacja sportowa ³¹czy³a siê ze wspania³¹ zabaw¹. W poszczególnych kategoriach zwyciê¿yli: - trójki - Mys³owice (III miejsce UMiG Wrzeœnia) - miksty - Mys³owice - pary mêskie - P³oñsk.

W zawodach wziê³a równie¿ udzia³ dru¿yna Starostwa Powiatowego w sk³adzie: Iwona Michalak, Joanna Stanis³awska, Joanna Suplewska, Andrzej Dziel, Pawe³ Guzik, Jerzy Kaczorowski, Arkadiusz Pawlak, Piotr Waszak. Tym razem wypadliœmy œrednio, ale zawodnikom nie brakowa³o ambicji i woli walki. Najlepiej zaprezentowa³a siê para mieszana Joanna Suplewska i Piotr Waszak, przebijaj¹c siê do czo³owej ósemki. Odpadli z turnieju, przegrywaj¹c w fazie pucharowej z par¹ Wrzeœnia - Kêdzierzyn. Pozosta³e dru¿yny (dwie trójki, para mieszana i para mêska), je¿eli przegrywa³y, to po wyrównanej walce, a niektórym niewiele brakowa³o do awansu. Wra¿eñ, emocji i wspomnieñ uczestnikom zawodów wystarczy na d³ugi czas. W przysz³ym roku nastêpny turniej, w którym postaramy siê o lepszy wynik. Piotr Waszak WOiS

Zakoñczenie lata w Pyzdrach

Jazzowa impreza Do niezwykle udanych nale¿y zaliczyæ imprezê z okazji ,,Zakoñczenia lata'' zorganizowan¹ 30 sierpnia w Pyzdrach. Program zabawy pod chmurk¹ skierowany by³ dla dzieciaków, m³odzie¿y i doros³ych. Niew¹tpliwie najwiêksze wra¿enie zrobi³a gwiazda wieczoru - zespó³ Samokhin Band. Dzieciaki, od pocz¹tku trwania imprezy, bra³y udzia³ w karaoke i rozmaitych konkursach. Na asfalcie malowa³y kred¹ miejsca, jakie odwiedza³y podczas wakacji. Potem przyszed³ czas na konkursy sprawnoœciowe. W nagrodê za uczestnictwo otrzymywa³y s³odkie upominki. Podsumowano te¿ tegoroczne pó³kolonie. Ich uczestnicy za piêkne wykonanie rysunków, stanowi¹cych bileciki wstêpu na kolejny dzieñ wyjazdowy, otrzymali symboliczne szkolne wyprawki. Na scenie prezentowa³ siê zespó³ wokalno-taneczny ,,Skrzaty''. Ciekawie wypad³ pokaz w wykonaniu UKS Pyzdrskie Centrum Taekwondo. Najm³odsi zawodnicy wykonali dwa podstawowe uk³ady oraz sparing tradycyjny bez kontaktu. W walkach sportowych i pokazie testów si³y zaprezentowali siê junio-

Wêdkarska pasja wymaga du¿o cierpliwoœci Ko³owrotki, sygnalizatory, wêdzid³a, siatki, podbieraki, sp³awiki czy fotel na karpiowe przysiadki? Co by³o prawdziw¹ przynêt¹, która przyci¹gnê³a ponad stu wêdkarzy na zawody sp³awikowe z okazji 60-lecia Ko³a Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego nr 135 we Wrzeœni? Nagrody s¹ atrakcyjne, ale prawdziwa pasja, rywalizacja, chêæ pobicia w³asnych rekordów i zdobycia pokaŸnego pucharu jest wa¿niejsza - mówili zgodnie zawodnicy. Tradycyjnie zawody rozegrane 10 sierpnia 2008 r. nad zalewem Lipówka we Wrzeœni zapocz¹tkowa³ donoœny sygna³ syreny. Wêdkarze, nie ogl¹daj¹c siê na siebie zanêcili, i zarzucili sp³awiki do wody. Niejeden wêdkarz nie wytrzyma³ presji wywieranej przez s¹siada ci¹g³ym wyci¹ganiem ryb z wody. Jednak prawdziwi pasjonaci cierpliwie czekali na "branie", które zapewni im wygran¹. Zawody by³y bardzo emocjonuj¹ce, walka o pierwsze miejsce trwa³a niemal do ostatniej minuty. To

marzenie spe³ni³o siê W³odzimierzowi Rosa, który po swojego 3 kilowego karpia musia³ wejœæ do wody. Owa ryba zapewni³a mu bezkompromisow¹ przewagê i wygran¹ w kategorii seniorów, za któr¹ otrzyma³ Puchar Burmistrza Wrzeœni. W zawodach wziê³y udzia³ równie¿ dru¿yny, a wœród nich pierwsze miejsce zapewnili sobie wêdkarze z ko³a w Orzechowie. Tradycyjnie nie zabrak³o równie¿ juniorów. Wœród najm³odszych uczestników nagrody za pierwsze miejsce "z³owi³" Jakub Michalak. Wszyscy uczestnicy otrzymali równie¿ pami¹tkowe smycze i butony z logo Ko³a. Po zakoñczonych zawodach i rozdaniu nagród rozpoczê³a siê uroczystoœæ zwi¹zana z jubileuszem wrzesiñskiego ko³a wêdkarskiego. Na rêce Eugeniusza Nowickiego, prezesa ko³a sp³ywa³y gratulacje, odznaczenia i statuetki upamiêtniaj¹ce 60-lecie. Uroczystoœci zakoñczy³y siê wspóln¹ biesiad¹ przy kie³basce i grochówce. (ula)

Wystawa rzeŸby Koncert wielonarodowego zespo³u Samokhin Band rzy - medaliœci Mistrzostw Polski i Miêdzynarodowych. Impreza plenerowa nie mog³aby siê odbyæ bez pyzdrskiej orkiestry. Tak by³o i tym razem. Orkiestra dêta OSP i M-GOK zagra³a rozrywkowe utwory. Muzycy na koniec koncertu zagrali ,,Sto lat'' kapelmistrzowi - Adamowi Nyszlerowi, z racji jego urodzin. Niesamowicie energetycznie na scenie zaprezentowa³ siê jednak zespó³ Samokhin Band. Zgromadzona publicznoœæ pozna³a nieznany dot¹d styl - mieszankê swingu, latino, funku, rock'n'rollowej ekspresji i folku. Zespó³ ma piêciu

ojców, s¹ nimi: Polak, ¯yd, Rosjanin, Niemiec i Ormianin. Ka¿dy z nich z innej czasoprzestrzeni kulturowej. Wiara w muzykê daje im poczucie realnoœci. Mówi¹, i¿ energia - produkt ich spalania na scenie przy udziale muzyki, ma kolor ich podœwiadomoœci. Z³amana barwa g³osu, ³amana polszczyzna doprawiana rusycyzmami oraz niezwykle ¿ywio³owa muzyka wytworzy³y niepowtarzalny styl. Wszystko to sprawi³o, i¿ koncert by³ rewelacyjny. Zwieñczeniem imprezy by³a zabawa taneczna. Sylwia Mazurczak

Galeria plenerowa "JULIANA", dzia³aj¹ca pod patronatem Akademii Sztuk Piêknych zaprasza 7 czerwca na otwarcie wystawy rzeŸby Anny RodziñskiejIwiañskiej. Ekspozycja odbêdzie siê w Zasutowie, przy ulicy Sosnowej 24 o godz. 15. Anna Rodziñska urodzi³a siê w 1933 roku w Wilnie. Studiowa³a w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) w Poznaniu. Dyplom zrobi³a w 1957 roku. Artystka posiada na swoim koncie wiele nagród artystycznych i odznaczeñ, jest laureatk¹ nagród ministra kultury i sztuki. Tworzy w zakresie rzeŸby monu-

mentalnej, plenerowej i ma³ych form. Eksponowa³a prace na czternastu wystawach indywidualnych, m.in. w Warszawie oraz - na zaproszenie - w Pary¿u (Centre de Civilisation Polonaise), w Wieniu (Polonische Instytut) oraz na stu kilkudziesiêciu presti¿owych wystawach w kraju i za granic¹. Posiada wiele realizacji - w tym pomnik Armii Poznañ w Poznaniu. Prace znajduj¹ siê w zbiorach muzealnych w kraju i za granic¹ (La Paz - Boliwia). Galeria "JULIANA" dzia³a od czerwca br. Kuratorem i kierownikiem galerii jest profesor zw. Akademii Sztuk Piêknych - Danuta M¹czak. red.


www.wrzesnia.powiat.pl

„Potrzebujemy siebie”

W pikniku integracyjnym uczestniczy³o ponad 350 osób Pod takim has³em w ostatni¹ sobotê wakacji 30 sierpnia w gospodarstwie agroturystycznym "Na skraju Lasu" w Nowym Folwarku - odby³ siê integracyjny festyn dla osób niepe³nosprawnych zrzeszonych w organizacjach pozarz¹dowych powiatu wrzesiñskiego. Organizatorem tej imprezy byli: Stowarzyszenie "KR¥G", starosta wrzesiñski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni oraz FORUM Organizacji Pozarz¹dowych reprezentowane przez 13 stowarzyszeñ, któremu przewodniczy³a Irena Hrycaj-Wo³oszyn z Fundacji Dzieci Wrzesiñskich. Po raz pierwszy "Festyn" objêty zosta³ honorowym patronatem wojewody wielkopolskiego, który dofinansowa³ projekt Stowarzyszenia "KR¥G". Festyn otworzy³ starosta Dionizy Jaœniewicz w obecnoœci Arlety

Nowak - dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni - Wojciecha Móla oraz przedstawicieli Fundacji Dzieci Wrzesiñskich - Ireny Hrycaj-Wo³oszyn i Zenona Sucharskiego. Prezes Stowarzyszenia KR¥G - Anna Prusak (g³ówny organizator imprezy) odczyta³a list gratulacyjny od wojewody wielkopolskiego. W ramach prezentacji dorobku osób niepe³nosprawnych wyst¹pi³y: Zespó³ Pieœni i Tañca "Ziemia Wrzesiñska", Chór "Gama" Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów we Wrzeœni, Chór "Wrzosy" Oœrodka Pomocy Spo³ecznej we Wrzeœni oraz Zespó³ Wokalny Polskiego Zwi¹zku Niewidomych. Wyst¹pi³y równie¿: Klaudia Król, Marta Pasternak i Paula Izydorek -

uczennice Niepublicznej Szko³y Muzycznej I stopnia we Wrzeœni prowadzonej przez Agnieszkê i Grzegorza Adamskich oraz Aleksandra Marsza³ - wielokrotna laureatka przegl¹dów piosenki - obecnie studentka Studium Piosenkarskiego im. Czes³awa Niemena w Poznaniu. W ofercie tegorocznej imprezy znalaz³y siê konkurencje sprawnoœciowe przygotowane i poprowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego - Iwonê i Jerzego Szama³ka. Z zaproszenia organizatorów skorzysta³a równie¿ Firma ACTIV Med z Bielawy, która licznie zebranej widowni zaprezentowa³a bogat¹ ofertê sprzêtu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i medycznego, a obecny na tej imprezie radny Rady Miejskiej we Wrzeœni - Miros³aw Chudy - testowa³ jeden z wózków inwalidzkich. Szefowa firmy ACTIV Med - Laura Œlusarenko odpowiada³a na szereg pytañ dotycz¹cych mo¿liwoœci zakupu sprzêtu oraz sposobów pozyskania funduszy na ten cel. Mo¿na by³o równie¿ skorzystaæ z porad prawnika i psychologa w ramach poradnictwa rodzinnego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni oraz specjalistów Zespo³u do Spraw Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie. W imprezie uczestniczy³o ponad 350 osób. Na zakoñczenie Festynu do tañca przygrywa³ Zespó³ TEMPUS Grzegorza Adamskiego który odpowiedzialny by³ równie¿ za nag³oœnienie imprezy, natomiast ca³oœæ tradycyjnie ju¿ - przygotowa³ i poprowadzi³ Jacek Krajniak. Sekretarz Forum Organizacji Pozarz¹dowych

Kto ojczyŸnie swej s³u¿y, sam sobie s³u¿y W Dniu Wojska Polskiego, czyli w œwiêto pañstwowe Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone 15 sierpnia w rocznicê "Cudu Nad Wis³¹", pod pomnikiem 68. pu³ku piechoty we Wrzeœni licznie zgromadzi³y siê delegacje, by oddaæ ho³d poleg³ym. Uroczystoœci pod pomnikiem poprowadzili najm³odsi radni gminy Wrzeœnia - Micha³ Jaœniewicz i Szymon Paciorkowski Wyst¹pienie jednak przerwa³a ulewa, która zaskoczy³a organizatorów: Wrzesiñskie Towarzystwo Kulturalne, Towarzystwo Unia Wrzeœnian oraz burmistrza Miasta i Gminy Wrzeœnia, Tomasza Ka³u¿nego. Wœród delegacji nie zabrak³o kombatantów, którzy z³o¿yli wi¹zanki pod pomnikiem poleg³ych. Kultywowanie tradycji orê¿a polskiego by³o niegdyœ jednym z istotnych czynników integruj¹cych armiê. Umacnia³o bowiem jego wiêzi ze spo³eczeñstwem. Szczególnym tego przyk³adem by³y œwiêta wojskowe, uroczyœcie obchodzone w armii II Rzeczypospolitej. W³aœnie do tych tradycji nawi¹zuj¹ obecnie ¿o³nierze Wojska Polskiego. W okresie II Rzeczypospolitej Œwiêto ¯o³nierza obchodzono dla upamiêtnienia walk w obronie Ojczyzny toczonych w 1920 r. Wybrano dzieñ 15 sierpnia, gdy¿ w tym dniu w 1920 r. w godzinach nocnych pierwsze oddzia³y 21. Dywizji Górskiej rozpoczê³y forsowanie Wieprza pod Kockiem. Rozpoczêto w ten sposób s³ynn¹ kontrofensywê, w wyniku której rozbito wojska rosyjskiego Frontu Zachodniego pod dowództwem Michai³a Tuchaczewskiego.

Wrzesieñ 2008

STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE

Wspomnienie wrzeœnia 1939

W samo po³udnie, w rocznicê napaœci hitlerowców na Polskê, w ca³ym kraju zawy³y syreny Jak co roku, cz³onkowie Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych z³o¿yli 1 wrzeœnia kwiaty pod pomnikiem 68. Pu³ku Piechoty, aby upamiêtniæ 69. rocznicê hitlerowskiej napaœci na Polskê oraz oddaæ ho³d poleg³ym ¿o³nierzom. W uroczystoœci udzia³ wziê³y tak¿e poczty sztandarowe. 1 wrzeœnia to tak¿e Dzieñ Weterana. Z tej okazji kombatanci ziemi wrzesiñskiej spotkali siê na uroczystoœci zorganizowanej

Pe³en dojrza³ych owoców nasz sad, ¿ó³ty s³oneczników kwitn¹cy kwiat. Ka¿dy s³onecznik to jakby s³oñce, ³an z³otawych kwiatów, w lato gor¹ce.

Gradem pocisków œmieræ kosi wœród dróg, œwist spadaj¹cych bomb, potê¿ny huk! Wyrwane w ziemi g³êbokie leje, napad³ nas wróg, stracone nadzieje.

Prawnie ustanowienie Œwiêta ¯o³nierza sankcjonowa³ rozkaz Ministra Spraw Wojskowych gen. broni Stanis³awa Szeptyckiego nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923 r. Podano w nim: w dniu tym wojsko i spo³eczeñstwo czci chwa³ê orê¿a polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest ¿o³nierz. W rocznicê wiekopomnego rozgromienia nawa³y bolszewickiej pod Warszaw¹ œwiêci siê pamiêæ poleg³ych w walkach z wiekowym wrogiem o ca³oœæ i niepodleg³oœæ Polski. Œwiêto ¯o³nierza nie zosta³o nigdy anulowane ¿adnym aktem prawnym. Obchodzono je uroczyœcie tak¿e w okresie II wojny œwiatowej w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zachodzie i w Wojsku Polskim do 1947 r. W nastêpnych latach zaniechano jego obchodów i ustanowiono Dzieñ Wojska Polskiego (12 paŸdziernika) - upamiêtniaj¹c w ten sposób chrzest bojowy 1 DP im. Tadeusza Koœciuszki pod Le-

nino. W latach 1990-1992 Œwiêto obchodzono w dniu 3 maja, w rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ustawa sejmowa z dnia 30 lipca 1992 r. przywróci³a obchody Œwiêta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia. Tego roku po raz pierwszy w dniu 15 sierpnia odby³y siê centralne uroczystoœci z okazji Œwiêta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie. Za tym przyk³adem obecnie w ca³ej Polsce uroczyœcie oddaje siê ho³d poleg³ym ¿o³nierzom. Œwiêto przypada w dzieñ ustawowo wolny od pracy, poniewa¿ 15 sierpnia jest równie¿ liturgicznym œwiêtem Wniebowziêcia Matki Bo¿ej. W intencji obroñców Polski, po uroczystoœciach pod pomnikiem 68. pu³ku piechoty wszyscy zebrani uczestniczyli równie¿ we mszy œw., która odprawiona zosta³a w koœciele farnym we Wrzeœni. (ula)

przez Urz¹d Miasta i Gminy we Wrzeœni. Poni¿ej publikujemy wiersz autorstwa Tadeusza Okuniewskiego, prezesa Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych Ko³o Wrzeœnia, który jest wspomnieniem wrzeœnia 1939 roku. On, jako œwiadek tych strasznych wydarzeñ w swych s³owach najpe³niej oddaje atmosferê tamtych dni. (red)

„¯ó³te s³oneczniki” (wspomnienie wrzeœnia 1939 r.)

Gor¹ce wrzeœniowe noce i dni, koszmar wojenny po nocach siê œni. Z³owieszcze skrzyd³a, na nich czarny krzy¿, po polskim niebie lec¹ w dó³ i wzwy¿.

Kombatanci, mimo deszczu, z³o¿yli kwiaty pod pomnikiem ku czci poleg³ych

13

Wœród s³oneczników polski ¿o³nierz sta³, wêdrowa³ na wschód noc¹, we dnie spa³. Drog¹, szarej piechoty d³ugi w¹¿, przed przewag¹ wroga, cofa³ siê wci¹¿. W os³onie nocy, drogami na skrót, na bój pod Kutno, szlak ¿o³nierzy wiód³. Jak spod Rac³awic armaty, konie, wozy tabory, wojsk pe³ne b³onie. W radio uwaga, nadchodzi huk,

nasz¹ stolice bombardowa³ wróg. Wojskowa grochówka, najlepsza z zup, jad³o j¹ wojsko, ja tak¿e, za dwóch. W kraju ruiny, po¿aru, ³uny, huk bomb niczym szatañskie pioruny! Drogi ojczysty dom, opuszcza³ nasz lud, po drogach, bezdro¿ach, id¹c na wschód. W piachu, zbola³ych stóp ¿o³nierskich œlad, na bruku, spod butów, krzesz¹ siê skry. Na drogach, spod kó³ wozów i armat, lecia³ kurz, do oczu cisnê³y siê ³zy. Odesz³o wojsko, dni wci¹¿ gor¹ce, opad³ kurz, wci¹¿ pra¿y s³oñce. Z³amanych s³oneczników z³oty ³an, od Kutna huk, wojsko sz³o w bojowy tan. Iskra nadziei, cisza i przyszed³ wróg. Zblad³o niebo, chyba opuœci³ nas Bóg. Zdeptany ojczysty kraj, stargany sad, zwiêdniêty s³oneczników ¿ó³ty kwiat. Tadeusz Okuniewski

W artykule "Neurolingwistyka w NKJO", który ukaza³ siê w numerze 47 "Przegl¹du Powiatowego" poda³am, ¿e organizatorami wyk³adu Pauli Ogrodowicz by³y: Towarzystwo Czytelni Ludowych i Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych. Pragnê wyjaœniæ, ¿e pomys³odawc¹ i inicjatorem przedsiêwziêcia oraz jego g³ównym organizatorem by³ pan Janusz Mielnik, który prowadzi bezp³atne konwersacje w jêzyku angielskim, a TCL oraz NKJO byli wspó³organizatorami wyk³adu. Za podanie nieœcis³ych informacji przepraszam. Ewa Lenartowicz


14 Wrzesieñ 2008

Pomoc doradcza w zakresie cross-compliance Wspólna Polityka Rolna znajduje siê obecnie w okresie reformowania. Unia Europejska zmienia zasady dotowania gospodarstw i uzale¿nia wyp³atê p³atnoœci obszarowych od spe³niania przez gospodarstwa rolne wymogów tzw. cross-compliance, czyli przepisów dotycz¹cych: dobrostanu zwierz¹t, zdrowia publicznego, dobrej kultury rolnej, ochrony œrodowiska, bezpieczeñstwa i higieny pracy. Polscy rolnicy nie musz¹ od razu spe³niaæ wszystkich wymagañ. Zosta³ wynegocjowany okres przejœciowy i etapowe wprowadzanie przepisów. Od roku 2009 bêd¹ obowi¹zywa³y wymagania dotycz¹ce ochrony œrodowiska naturalnego, identyfikacji i rejestracji, natomiast od roku 2011 - w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia zwierz¹t i zdrowotnoœci roœlin. Aby pomóc rolnikom w dostosowaniu gospodarstw rolnych do wymogów crosscompliance, ka¿dy kraj cz³onkowski Unii Europejskiej musi stworzyæ system doradztwa rolniczego i od 1 stycznia 2008 r. zapewniæ rolnikom pomoc doradcz¹ w tym zakresie. Za zapewnienie pomocy doradczej rolnikom odpowiedzialny jest minister rolnictwa. W Polsce od lat dzia³aj¹ wojewódzkie oœrodki doradztwa rolniczego, realizuj¹c przede wszystkim zadania zwi¹zane z udzielaniem pomocy doradczej rolnikom, zwi¹zanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, a tak¿e szkoleniami rolników. Ich wiedza i doœwiadczenie sprawdzi³y siê wielokrotnie - chocia¿by w pomaganiu rolnikom, ubiegaj¹cym o kredyty preferencyjne, przeznaczone na rozwój rolnictwa, w efektywnym wykorzystaniu œrodków z przedakcesyjnego programu SAPARD, czy przeprowadzeniu kampanii informacyjnej w zwi¹zku z referendum akcesyjnym. Wysoko zosta³a oceniona pomoc doradcza, realizowana przez te jednostki (czêsto w konsorcjach) w ramach dzia³ania "Wsparcie doradztwa rolniczego" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004?2006". Od 2005 r. dzia³alnoœæ 16 wojewódzkich oœrodków doradztwa rolniczego reguluje ustawa z 22 paŸdziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. nr 251, poz. 2507). W Polsce p³atnoœci obszarowe otrzymuje ok.1,5 mln gospodarstw. Wszystkie one musz¹ gospodarowaæ zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, aby otrzymywaæ pe³n¹ kwotê p³atnoœci. W celu zapewnienia jak najszerszego dostêpu do pomocy doradczej, ustawa z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich okreœli³a, ¿e system doradztwa rolniczego na potrzeby zapewnienia us³ug w zakresie cross-compliance tworz¹: jednostki doradztwa rolniczego: oœrodki doradztwa rolniczego; Centrum Doradztwa Rolniczego; izby rolnicze; akredytowane, prywatne podmioty doradcze. Narzêdziem do udzielania pomocy doradczej jest dzia³anie "Korzystanie z us³ug doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" Programu Rozwoju Obsza-

www.wrzesnia.powiat.pl

OG£OSZENIA

rów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, rolnicy korzystaj¹cy ze wsparcia finansowego na doradztwo rolnicze w zakresie crosscompliance, musz¹ pokryæ 20% kosztów otrzymanej pomocy. Dofinansowanie ze œrodków publicznych nie mo¿e byæ wy¿sze ni¿ 80%.Warunkiem ubiegania siê o pomoc w ramach dzia³ania "Korzystanie z us³ug doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" jest podpisanie umowy z wy¿ej wymienionym, uprawnionym podmiotem doradczym. W ramach umowy rolnik mo¿e scedowaæ na uprawniony podmiot doradczy równowartoœæ 80% poniesionych kosztów us³ugi doradczej i upowa¿niæ go do wystêpowania w swoim imieniu przed Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym przypadku rolnik p³aci tylko 20% kosztów, a o zwrot 80% ubiega siê podmiot doradczy w Biurze Powiatowym ARiMR. Ceny poszczególnych us³ug doradczych w ramach dzia³ania PROW "Korzystanie z us³ug doradczych przez rolników i posiadaczy lasów s¹ jednakowe w ca³ym kraju. Przyznaj¹c œrodki na dofinansowanie doradztwa rolniczego, Unia Europejska równoczeœnie okreœli³a, ¿e pomoc doradcz¹, dofinansowywan¹ ze œrodków publicznych mog¹ wykonywaæ podmioty, które: maj¹ doœwiadczenie w œwiadczeniu us³ug doradczych dla rolników, zatrudniaj¹ kadrê doradcz¹ z wy¿szym wykszta³ceniem kierunkowym oraz przygotowaniem specjalistycznym (certyfikacja doradców w zakresie crosscompliance), maj¹ bazê lokalow¹ z odpowiednim wyposa¿eniem technicznym. Doradztwo, oœwiata rolnicza i nauka Prywatne podmioty doradcze musz¹ posiadaæ akredytacjê. Aby zostaæ wpisanym na listê podmiotów akredytowanych, firma doradcza, oprócz ww. wymagañ, musi wywi¹zywaæ siê z p³atnoœci wzglêdem pañstwa, a tak¿e nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoœci zwi¹zanej z produkcj¹ lub obrotem maszynami, urz¹dzeniami, materia³ami lub œrodkami przeznaczonymi dla rolnictwa. Zaplanowana w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007?2013 kwota dotacji na pomoc doradcz¹ w ramach dzia³ania "Korzystanie z us³ug doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" w wysokoœci 350 mln euro jest najwy¿sza wœród wszystkich pañstw Unii Europejskiej. W zwi¹zku z tym, w wytycznych dotycz¹cych wdra¿ania dzia³ania nie ma potrzeby wpisywania klauzuli, ¿e pierwszeñstwo w dostêpie do dzia³ania maj¹ gospodarstwa otrzymuj¹ce powy¿ej 15 000 euro rocznie. Takich gospodarstw w Polsce jest zaledwie ok. 5 000. Prace nad przygotowaniem systemu doradztwa dla rolników zosta³y podjête ju¿ w 2005 r. Kluczow¹ rolê w tym procesie odegra³o Centrum Doradztwa Rolniczego, a zw³aszcza jego oddzia³y w Radomiu i Poznaniu, gdzie w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zosta³ opracowany poradnik dla doradców rolniczych pt. "Minimalne wymagania dla gospodarstw rolnych dotycz¹ce wzajemnej zgodnoœci w

systemie jednolitej p³atnoœci (cross-complinace)". Dziêki temu, mo¿na by³o uruchomiæ w 2007 r. szkolenia dla doradców rolnych i wydawanie certyfikatów. Poniewa¿ wymogi odnoœnie cross?compliance dotycz¹ wszystkich gospodarstw, a w szczególnoœci s¹ sprawdzane u rolników ubiegaj¹cych siê o dotacje w ramach innych œrodków publicznych, Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju Wsi zleci³o przeszkolenie doradców rolnoœrodowiskowych w przedmiotowym zakresie. Nastêpnie Centrum Doradztwa Rolniczego prowadzi³o kursy dla doradców w ramach œrodków pomocy technicznej Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004?2006. Nale¿y podkreœliæ, ¿e niezbêdnym elementem ka¿dego kursu s¹ warsztaty, w trakcie których doradcy ucz¹ siê w praktyce dokonywaæ oceny gospodarstwa pod k¹tem spe³nienia wymogów cross-compliance. Na bazie podrêcznika dla doradców Centrum Doradztwa Rolniczego opracowa³o broszury dla rolników i równolegle wojewódzkie oœrodki doradztwa rolniczego w ca³ym kraju (z wyj¹tkiem 3 województw, gdzie to zadanie zosta³o zlecone prywatnym podmiotom szkoleniowym) rozpoczêto doskonalenie zawodowe rolników w przedmiotowym zakresie, w ramach œrodków dziania "Szkolenia" ww. Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006". Zaplanowano zorganizowanie i przeprowadzenie 3 244 szkoleñ dla 90 200 rolników. Wojewódzkie oœrodki doradztwa rolniczego popularyzuj¹ zagadnienia zwi¹zane z dostosowywaniem gospodarstw rolnych do wymagañ przepisów unijnych równie¿ poprzez publikacje w wydawanych przez siebie czasopismach oraz na w³asnych stronach internetowych. Zagadnienia te by³y tak¿e uwzglêdniane w materia³ach, przygotowywanych na Miêdzynarodowe Targi Rolne POLAGRA FARM w 2007 roku. Mieszany system doradztwa rolniczego: publiczno-prywatny zosta³ zorganizowany w wiêkszoœci krajów Unii Europejskiej. Nie wszystkie kraje korzystaj¹ ze œrodków unijnych na doradztwo rolnicze w zakresie cross-compliance, np. w Austrii doradztwo rolnicze finansowane jest z bud¿etu krajowego i jest bezp³atne dla rolników. Polski system doradztwa rolniczego by³ prezentowany na Komitecie P³atnoœci Bezpoœrednich Komisji Europejskiej w Brukseli we wrzeœniu 2007 roku oraz na forum Europejskiego Instytutu Badawczego, do którego obowi¹zków nale¿y jego monitorowanie. System doradztwa rolniczego w Polsce by³ tak¿e przedmiotem wizytowania i oceny eksperta z Europejskiego Instytutu Badawczego, który podczas pobytu w Polsce zosta³ bardzo dobrze oceniony, a sporz¹dzony z misji raport zawiera rekomendacje dla innych pañstw cz³onkowskich. DEP. DORADZTWA, OŒWIATY ROLNICZEJ I NAUKI TEL. (022) 623 15 75

Nowa pomoc bez centrali

Alarm dla seniorów i niepe³nosprawnych Na rynku elektrotechnicznym pojawi³ siê nowy produkt. Tym wyrobem jest alarm dla poszkodowanych przez los i osób samotnych w podesz³ym wieku. Tym razem ma on udoskonalony system kontaktu z otoczeniem zewnêtrznym. Starego typu nadajniki najpierw ³¹czy³y siê z central¹ telefoniczn¹, a dopiero potem pracownik telefonii kontaktowa³ potrzebuj¹cych natychmiastowej pomocy z numerem - lub z dwoma jeszcze innymi - wczeœniej ustalonym przez abo-

nentów (przypomnê, i¿ sk³adaj¹cy ofertê takiego doraŸnego wsparcia co miesi¹c byli zobowi¹zani uiœciæ nale¿noœæ za us³ugê). Teraz nabywaj¹cy urz¹dzenie s¹ zwolnieni z comiesiêcznych op³at, natomiast wydaj¹ pieni¹dze tylko raz, na zakupowy przekaŸnik. Aby w tej sprawie poznaæ wiêcej szczegó³ów, proszê niezw³ocznie mieszkañców Wielkopolski dzwoniæ pod wskazane numery: 504368475 lub 693748764. I jeszcze raz alarmujê, oby nie by³o za póŸno! Wies³aw Kubiak

INFORMACJA STAROSTY WRZESIÑSKIEGO DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU WRZESIÑSKIEGO Dzia³aj¹c na podstawie art.6 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 roku o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa oraz jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz.U. nr 191, poz.1365) STAROSTA WRZESIÑSKI INFORMUJE MIESZKAÑCÓW POWIATU, ¿e z dniem 01.05.br. w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni zosta³ utworzony punkt konsultacyjny udzielaj¹cy mieszkañcom szczegó³owych informacji i wyjaœnieñ dotycz¹cych problematyki prawnej i geodezyjnej w zakresie ujawnienia w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci oraz sprawdzenia zgodnoœci ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Informuje siê ponadto, i¿: 1. W³aœciwy miejscowo dla gmin: Wrzeœnia, Mi³os³aw, Ko³aczkowo i Nekla - obszaru powiatu wrzesiñskiego jest Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych w S¹dzie Rejonowym we Wrzeœni przy ulicy Jana Paw³a II 10 (parter). 2. W³aœciwy miejscowo dla gminy Pyzdry obszaru powiatu wrzesiñskiego jest Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych w S¹dzie Rejonowym w S³upcy przy ulicy Armii Krajowej 2. 3. Punkt informacyjno- konsultacyjny w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrzeœni przy ulicy Chopina 10, pokój nr 13, jest czynny w godzinach pracy starostwa (poniedzia³ek od godz.14.00-16.00, czwartek 13.00- 15.00), tel. 061 640 44 28, kom. 0 691 881 198. 4. Podstawowym dokumentem potwierdzaj¹cym stan prawny nieruchomoœci jest aktualny odpis z ksiêgi wieczystej. Innymi dokumentami, które mog¹ potwierdziæ rzeczywisty stan prawny s¹ miedzy innymi: Akt w³asnoœci ziemi, Orzeczenie o wykonaniu aktu nadania, Akt notarialny, Ostateczna decyzja administracyjna, Prawomocne orzeczenie sadu, Inne dokumenty : ugoda s¹dowa, ugoda zawarta w postêpowaniu administracyjnym, zaœwiadczenie wystawione przez w³aœciwe urzêdy. 5. Dzia³ II ksiêgi wieczystej obejmuje wpisy dotycz¹ce prawa w³asnoœci i u¿ytkowania wieczystego oraz podstawê nabycia tych praw. 6. Ksiêgi Wieczyste s¹ jawne i ka¿dy ma prawo sprawdziæ kto jest ujawniony w dziale II ksiêgi wieczystej jako w³aœciciel b¹dŸ u¿ytkownik wieczysty. 7. Dzia³ania, które mog¹ zostaæ podjête w przypadku, gdy dane ujawnione w dziale II ksiêgi wieczystej nie odpowiadaj¹ rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomoœci: - Ujawnienie w ksiêdze wieczystej posiadanych dokumentów ( o których mowa w pkt.4 ) potwierdzaj¹cych w³asnoœæ lub prawo u¿ytkowania wieczystego. - Przeprowadzenie postêpowania spadkowego, je¿eli w³aœciciel ujawniony w ksiêdze wieczystej nie ¿yje - Przeprowadzenie postêpowania o zasiedzenie nieruchomoœci - Przeprowadzenie postêpowania w drodze procesu o ustalenie treœci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. - Przeprowadzenie postêpowania s¹dowego o stwierdzenie nabycia w³asnoœci nieruchomoœci rolnych przez ich posiadaczy (-) STAROSTA WRZESIÑSKI


www.wrzesnia.powiat.pl

15

PRACA, OG£OSZENIA

Wrzesieñ 2008

Oferty pracy

z dnia 29.08.2008 r.

Lektor jêzyka angielskiego i niemieckiego - Leader School. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze lub osoba w trakcie studiów. Pozosta³e informacje: Leader School ul. Sienkiewicza 14, 62 300 Wrzeœnia, kontakt: pan Michalak Zbigniew tel. 605286665. Inspektor - Areszt Œledczy. Kwalifikacje: inspektor dzia³u penitencjarnego ds. koordynacji dzia³añ projektowych finansowych w zakresie finansowo-penitencjarnym, inspektor dzia³u penitencjarnego ds. dzia³añ zwi¹zanych z doradztwem zawodowym wobec skazanych, wykszta³cenie minimum œrednie, niekaralnoœæ, pe³nia praw publicznych. Pozosta³e informacje: Areszt Œledczy w Poznaniu, 61-729 Poznañ, ul. M³yñska 1. Podania o pracê, c.v. oraz kserokopiê œwiadectwa szkolnego przes³aæ na adres j.w. z dopiskiem "Program unijny". Magazynier - Kas-Boks Sp. z o.o. Kwalifikacje: osoba chêtna do pracy, praca na 1 zmianê 8.00-16.00. Pozosta³e informacje: Kas-Boks Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 61, 62-300 Wrzeœnia, tel. 061 4361 349, Pani Urbañska Jolanta. Spawacz monter - Wheelabrator Schlick Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum zawodowe, umiejêtnoœci techniczne i zwi¹zane ze spawaniem, mile widziane uprawnienia spawalnicze, liczy siê zaanga¿owanie w pracê i chêæ rozwoju osobistego. Pozosta³e informacje: Wheelabrator Schlick Sp. z o.o., Berdychów 57a, 62 410 Zagórów. Zak³ad Produkcyjny, S³owackiego 53, 62 300 Wrzeœnia, tel. 061 6670800, pan Krzysztof Szczot. Nauczyciel jêzyka angielskiego - Gimnazjum. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze, pe³ne kwalifikacje do pracy jako nauczyciel jêzyka angielskiego w gimnazjum, uprawnienia pedagogiczne. Pozosta³e informacje: Gimnazjum w Ko³aczkowie, ul. Krakowska 1, tel. 061 438-53-15. Magazynier - kierowca - BARTEK Sp. z o.o Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, zawodowe. Pozosta³e informacje: BARTEK Sp. z o.o., ul. Objazdowa 27, 62-300 Wrzeœnia, dokumenty: c.v. + list motywacyjny sk³adaæ w siedzibie firmy; tel. 061 4377 125, 061 4377 126. Pracownik na produkcji - TARTAK Nekla. Kwalifikacje: wykszta³cenie podstawowe lub zawodowe, praca w tartaku. Pozosta³e informacje: Tartak Nekla, ul. Dworcowa 33, pan Koperski Krzysztok, tel. 605 33 89 06. Pracownik fizyczny - WPPZ SA. Kwalifikacje: zatrudnienie na okres kampanii ziemniaczanej -planowany okres rozpoczêcia pracy od 01.09.2008. Pozosta³e informacje: Wielkopolskie Przedsiêbiorstwo Przemys³u ziemniaczanego S.A., Staw, 62-420 Strza³kowo, telefon:(063) 2759102 / 03 wew. 20 lub (061) 2879142. Spawacz, monter, operator cnc, programista cnc - OBIETTIVO. Kwalifikacje: SPAWACZ metodami MIG/MAG, TIG lub elektroda, MONTER KONSTRUKCJI monta¿ konstrukcji ciê¿kich stalowych lub ich zespo³ów, OPERATOR MASZYN CNC obs³uga maszyn tokarki, frezarki i inne, PROGRAMISTA MASZYN CNC obs³uga + programowanie ww. maszyn, wykszta³cenie minimum zawodowe, sta¿ pracy min 1 rok, uprawnienia spawalnicze w przypadku spawaczy. Pozosta³e informacje: OBIETTIVO LAVORO POLSKA Sp. z o.o., Poznañ, Plac Wolnoœci 8, tel. 061 8525496, Magdalena ¯bikowska Specjalista ds. rekrutacji poznan@ol-polska.pl. Pakowacz / pakowaczka - Start People Sp. z o.o. Kwalifikacje: zrêcznoœæ manualna, ksi¹¿eczka sanepidowska, dyspozycyjnoœæ od wrzeœnia. Pracodawca zapewnia: bezp³atny dojazd do pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracê. Pozosta³e informacje: Agencja Pracy Tymczasowej Start People Sp. z o.o., ul. Roosevelta 11/9, 60-829 Poznañ, tel. 0501 331 409, 061 856 09 16. Specjalista d/s sprzeda¿y - Krispol Sp z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze, bieg³a znajomoœæ jêzyka rosyjskiego w mowie i piœmie oraz jêzyka angielskiego w stopniu œrednim. Pozosta³e informacje: Krispol Sp. z o.o., Psary Ma³e, ul. Budowlana 1, tel. 061 662 4154. Spawacz / monter - Œlusarz - Trust Consulting. Kwalifikacje: SPAWACZ: wykszta³cenie .minimum zawodowe, umiejêtnoœæ czytania rysunku technicznego i pos³ugiwania siê narzêdziami pomiarowymi, doœwiadczenie jako spawacz, umiejêtnoœæ spawania, uprawnienia spawalnicze, wynagrodzenie netto - do 3.000 z³, MONTER-ŒLUSARZ: wykszta³cenie zawodowe, œrednie lub wy¿sze techniczne, umiejêtnoœæ czytania rysunku technicznego i pos³ugiwania siê narzêdziami pomiarowymi, sta¿ jako œlusarz, monter, dobry stan zdrowia, wynagrodzenie netto - do 2.000 z³ Osoby nie spe³niaj¹ce wszystkich kryteriów a zainteresowane prac¹ na produkcji mog¹ równie¿ kontaktowaæ siê w sprawie pracy. Pozosta³e informacje: Kontakt : Trust Consulting HR, ul. B. Prusa 1/12 A, 60-820 Poznañ, tel. 061 851 52 50, 662 80 00, tel. kom. 604 941 146 marketing@trustconsulting.pl www.trustconsulting.pl. Kasjero-dysponent - ING Bank Œl¹ski S.A. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum œrednie, mile widziane doœwiadczenie na podobnym stanowisku. Pozosta³e informacje: ING Bank Œl¹ski SA. ul. Fabryczna 5. 62-300 Wrzeœnia. List motywacyjny i CV nale¿y sk³adaæ w siedzibie banku. Policjant - Komenda Wojewódzka Policji. Kwalifikacje: niezbêdne informacje na stronie internetowej www.policja.gov.pl. Pozosta³e informacje: www.policja.gov.pl www.wielkopolska.policja.gov.pl. Pracownik brygady sprz¹taj¹cej - Premier. Kwalifikacje: solidnoœæ, dyspozycyjnoœæ, umiejêtnoœæ pracy w zespole, dojazd do pracy zapewnia pracodawca. Pozosta³e informacje: Premier Manutacturing Support Services Poland Sp. z o.o., Poznañ, ul. Obrzycka 73, tel. 061 8703084 kom. 606-670-886 Pani Jaskulska Aleksandra Monter ogrodzeñ stalowych - P.P.H. "PEMA". Kwalifikacje: mile widziane prawo jazdy kat. B lub C. Pozosta³e informacje: P.P.H. "PEMA" Stêpocin 11, 62-330 Nekla. Pani Marks Dorota tel./061/ 438-64-29. Pracownik stolarni oraz obs³ugi pogrzebowej - Zak³ad Stolarski. Kwalifikacje: prawo jazdy kat B. Pozosta³e informacje: Zak³ad Stolarski, pan Jan Radzi³owski, tel. 061 4361160, ul. Legii Wrzesiñskiej 16, 62 300 Wrzeœnia. Osoba roznosz¹ca ulotki - Leader School. Kwalifikacje: wykszta³cenie obojêtne, ukoñczone 16 lat, praca teren Wrzeœni. Pozosta³e informacje: Leader School, Sienkiewicza 14, 62 300 Wrzeœnia, kontakt tel. 605 28 66 65 pan Michalak Zbigniew. Pracownik porz¹dkowy - Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, mile widziany sta¿ pracy. Prosimy o nadsy³anie ofert z dopiskiem PRACA na adres: Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A., ul. Franowo 1, 61-302 Poznañ. Elektryk / œlusarz - Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, mile widziany sta¿ pracy. Prosimy o nadsy³anie ofert z dopiskiem PRACA na adres: Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A., ul. Franowo 1, 61-302 Poznañ. Pracownik produkcyjny w Lisner - Randstadt. Kwalifikacje: pracodawca nie wymaga konkretnych kwalifikacji od kandydatów do pracy, dowóz do pracy do Poznania gwarantuje pracodawca gratis. Pozosta³e informacje: Randstad Sp. z o.o., ul. Strzeszyñska 38/42, Poznañ, tel. 061 8425992 / 8425978 kom. 0601535603. Blacharz, monter izolacji termicznych - TERMOIZOLACJA. Kwalifikacje: Zak³ad zatrudni: blacharzy, monterów izolacji termicznych, pracowników niewykwalifikowanych pragn¹cych zdobyæ bardzo poszukiwany w Polsce zawód izolarza. Pozosta³e informacje: TERMOIZOLACJA S.A., Oddzia³ Zachód, 61-016 Poznañ, ul. Gdyñska 54, tel. 061 654 38 80. Monter nawierzchni kolejowej - Zak³ad Robót Komunikacyjnych. DOM Kwalifikacje: monter nawierzchni kolejowej, robotnik torowy, dobry stan zdrowia, brak innych wymogów. Pozosta³e informacje: dokumenty nale¿y dostarczyæ do siedziby firmy tj. ul. Kolejowa 4, 60-715 Poznañ b¹dŸ wys³aæ na adres e-mail: zrk.kadry@pkp.com.pl. Kontakt telefoniczny P. Maria Stachowiak 061 63-33-677, 061 63-33-302, 061 63-33-157. Anglista - O.K. Centrum Jêzyków Obcych sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze kierunkowe. Praca w szkole na umowê zlecenie. Pozosta³e informacje: dokumenty nale¿y przesy³aæ na adres e-mail: anna.bazinska@okcjo.com.pl. Kontakt telefoniczny p. Anna Baziñska 081 536 12 58, 665 990 214. FAX 081 536 12 43. Pracownik fizyczny - drwal - Megalas. Kwalifikacje: wykszta³cenie obojêtne, wskazana umiejêtnoœæ pracy pi³¹, uprawnienie nie s¹ konieczne. Pozosta³e informacje: ZUL MEGALAS, Rad³owo 12, 62 420 Strza³kowo, tel 694 545 012 pan Tomasz Taras. Fryzjer damsko-mêski - K.Cierpiszewski. Kwalifikacje: praca w godz. od 9.00 do 18.00. Pozosta³e informacje: Zak³ad Fryzjerski Krzysztof Cierpiszewski, tel. 502 321 081. Magazynier, pakowacz - Karlik Elektrotechnika Sp.z o.o Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, praca w systemie dwuzmianowym od 6.00 do 14.00, od 14.00 do 22.00, zg³aszaæ siê mog¹ osoby posiadaj¹ce orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci, na stanowisku pakowacz wymagana jest znajomoœæ obs³ugi komputera. Pozosta³e informacje: Karlik Elektrotechnika sp. z o.o., ul. Wrzesiñska 29, 62-330 Nekla tel.(061) 4386 495.

Przypominamy, i¿ pracodawca jest obowi¹zany zawiadomiæ w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, w³aœciwy powiatowy urz¹d pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej. W przypadku niedope³nienia tego obowi¹zku podlega on karze grzywny nie ni¿szej ni¿ 3000 z³. Aktualne oferty mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.praca.wrzesnia.org.pl oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel. 061 640 35 35, 061 640 35 38.

Telefon mo¿e uratowaæ ¿ycie! Ratownicy medyczni, policjanci, stra¿acy i wszyscy inni, którzy interweniuj¹ na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykaj¹ na trudnoœci, kiedy musz¹ skontaktowaæ siê z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. Wy¿ej wymienione s³u¿by zaproponowa³y, abyœmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer s³u¿¹cy w nag³ych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo czêsto telefon komórkowy jest jedynym

przedmiotem, który mo¿na przy takiej osobie znaleŸæ. Szybki kontakt pozwoli na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlek³e, alergie itp. Ratownicy zaproponowali, aby ka¿dy w swoim telefonie umieœci³ na liœcie kontaktów osobê, z któr¹ nale¿y siê skontaktowaæ w nag³ych wypadkach. Numer takiej osoby nale¿y zapisaæ pod nazw¹ miêdzynarodowego skrótu ICE (in Case of Emergency). Wpisanie wiêcej ni¿ jednej osoby do ta-

kiego kontaktu wymaga nastêpuj¹cego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd. Tego typu przedsiêwziêcie z ca³¹ pewnoœci¹ uproœci pracê wszystkim s³u¿bom ratowniczym, a nam zapewni lepsze bezpieczeñstwo, dlatego apelujemy o przyst¹pienie do akcji. Pomys³ jest ³atwy w realizacji, nic nie kosztuje, a mo¿e ocaliæ ¿ycie. Nale¿y dodaæ, ¿e akcja ma zasiêg europejski. Pawe³ Puzdrakiewicz PCZK Wrzeœnia


Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Wrzeœnia tel. (0-61) 640 44 44, fax (0-61) 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do 16.00 wtorek – pi¹tek 7.00 do 15.00 Wydzia³ Komunikacji i Transportu rejestracja – 061 640 44 09 prawo jazdy – 061 640 44 07 godziny urzêdowania: poniedzia³ek 9.00 do 15.30 wtorek – pi¹tek 8.00 do 14.00 Wydzia³ Administracji Architektoniczno – Budowlanej - tel. 061 640 44 05 Wydzia³ Promocji i Kultury tel. 061 640 44 42 Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich tel. 061 640 45 04 Wydzia³ Oœwiaty i Sportu tel. 061 640 44 38 Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa tel. 061 640 45 13 Wydzia³ Geodezji, Kartografii i Nieruchomoœci - tel. 061 640 44 20, 061 640 44 28 Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel. 061 640 44 34 Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Chopina 10, tel. 061 640 44 20

Jubilatka „Knieja” ma 60 lat fot. £ukasz Ró¿añski - WW

Informator powiatowy

Cz³onkowie Ko³a £owieckiego „Knieja” w Czeszewie W sobotê, 30 sierpnia w Czeszewie Ko³o £owieckie "Knieja" obchodzi³o jubileusz 60 - lecia. Po uroczystej mszy œw. w miejscowym koœciele licznie zebrani myœliwi wraz z rodzinami udali siê do Domu Kultury, gdzie odby³a siê g³ówna czêœæ obchodów. Podsumowano 60-letni¹ dzia³alnoœæ Ko³a, a najbardziej zas³u¿eni myœliwi zostali wyró¿nieni odznaczeniami ³owieckimi. Srebrnym medalem za zas³ugi dla ³owiectwa uhonorowano Jana Ratajczaka i Andrzeja Musielaka, br¹zowymi Janusza Krause i Ryszarda Wróbla. Wœród wyró¿nionych znaleŸli siê tak¿e Teofil Orzechowski i Jacek Gola, których doceni³ Woje-

wódzki Sejmik £owiecki. W tym miejscu warto dodaæ, ¿e polowania s¹ jedynie fragmentem dzia³ania myœliwych, zwieñczeniem wczeœniej prowadzonej planowej gospodarki ³owieckiej oraz wewnêtrznej integracji ludzi zwi¹zanych z ³owiectwem. Organizatorzy przygotowali wystawê trofeów myœliwskich oraz multimedialn¹ kronikê Ko³a, przywo³uj¹c¹ do wspomnieñ wiele postaci. W podnios³y nastrój wprowadzili zebranych hejnaliœci, demonstruj¹c ca³y kunszt bogatego repertuaru myœliwskich hejna³ów. Po czêœci oficjalnej, rozpoczê³a siê zabawa taneczna. Jaros³aw Sobczak

Kasa Starostwa - 061 640 44 18 czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30, wtorek – pi¹tek 7.30 do 14.30 Powiatowy Urz¹d Pracy – ul. Wojska Polskiego 2, tel. 061 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ul. Wojska Polskiego 1, - tel. 061 640 45 50 Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel. 061 640 45 56 Powiatowy Zarz¹d Dróg ul. Kaliska 1, - tel. 061 436 42 16 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. 3 Maja 3, tel. 061 640 45 46 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 061 640 45 70 Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo, pl. Reymonta 4, tel. 061 438 53 47 Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, tel. 061 640 40 40, fax 061 640 40 44 Urz¹d Gminy Ko³aczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Ko³aczkowo tel. 061 438 53 24, fax 061 438 53 21 Urz¹d Gminy Mi³os³aw - ul. Wrzesiñska 19, 62-320 Mi³os³aw tel. 061 438 20 21, fax 061 438 30 51 Urz¹d Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 061 438 60 11, fax 061 438 64 90 Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 063 276 83 34, fax 063 276 83 33 Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni ul. Warszawska 26, tel. 061 435 91 00, fax 061 435 91 06 997 - Policja 998 - Stra¿ Po¿arna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Stra¿ Po¿arna, Pogotowie) 986 - Stra¿ Miejska Ca³odobowy policyjny telefon zaufania - 061 437 52 97 993 - Pogotowie ciep³ownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanal. 061 436 02 31 - Pog. energetyczne

Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) 640 44 44 Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Kamil Perlik Nak³ad: 9000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania

www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa 35 64-920 Pi³a

Przegląd Powiatowy Nr 48 - Wrzesień 2008  

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni