Page 1

Festiwal przysz³ych GWIAZD...

W numerze:

W 2005 roku by³ nim Andrzej Kury³o, w 2006 - Janusz Kondartowicz, w 2007 - Bogdan Olewicz. W tym roku festiwal goœci³ Andrzeja Mogielnickiego, twórcê najwiêkszych hitów polskich zespo³ów muzycznych m.in. Budki Suflera, Lady Pank, Dwa plus jeden. Któ¿ z nas nie zna takich przebojów jak: "Nic nie mo¿e przecie¿ wiecznie trwaæ", "Bal wszystkich œwiêtych", "Mniej ni¿ zero", "Tañcz g³upia tañcz" i wiele innych, które poruszy³y serca niejednego z nas. Te i inne kultowe przeboje mo¿na by³o us³yszeæ przez trzy dni we wrzesiñskim amfiteatrze w wykonaniu uczestników konkursu o nagrodê Grand Prix Festiwalu. Gwiazdami tegorocznego festiwalu by³a Izabela Trojanowska oraz zespó³ Budka Suflera. Pierwszy krok do S£AWY Tego roku impreza obchodzi³a ma³y jubileusz - by³a to ju¿ V edycja Festiwalu Twórców Polskiej Piosenki. Wrzesiñski amfiteatr pêka³ w szwach, zw³aszcza ostatniego dnia przewinê³o siê przez niego tysi¹ce ludzi spragnionych dawki dobrych, polskich przebojów. Festiwal sta³ siê prawdziwym wydarzeniem artystycznym, znanym

Fot. R. Lipigórski

Przez trzy dni, pocz¹wszy od 10 lipca wrzesiñski amfiteatr im. Anny Jantar rozbrzmiewa³ polsk¹ piosenk¹. Odbywaj¹cy siê od piêciu lat Festiwal Twórców Polskiej Piosenki stara siê przypominaæ m³odym ludziom, ¿e piosenka to nie tylko wykonawca, ale tak¿e autorzy. St¹d ka¿da jego edycja ma swojego "tekstowego bohatera". Grand Prix tegorocznej edycji otrzyma³a Martyna Zaj¹c z Warzymic.

W Bardzie odby³y siê zawody jeŸdzieckie w skokach przez przeszkody strona 3

Ks. A. Bohdanowicz uzyska³ tytu³ doktora habilitowanego strona 5 Lokalna Grupa Dzia³ania Tutaj Warto strony 6-7 Zdobywczyni Grand Prix - Martyna Zaj¹c i burmistrz Tomasz Ka³u¿ny nie tylko we Wrzeœni, ale i w Polsce i poza jej granicami. Tego roku Rada Artystyczna spoœród mnóstwa nades³anych zg³oszeñ, wybra³a 15 finalistów, m³odych amatorów, którzy zmagali siê o podium - nagrodê

Grand Prix. Nagroda ta jest ogromn¹ szans¹ wybicia siê i zas³yniêcia na polskiej estradzie. Tradycyjnie, wzorem lat ubieg³ych, startuj¹cy w konkursie prezentuj¹ tylko i wy³¹cznie polskie prze-

boje. Konkurs rozgrywa siê w dwóch kategoriach wiekowych - od 16 do 19 lat oraz od 20 do 30 lat. Swoich si³ spróbowali równie¿ zagraniczni piosenkarze.

cd. str. 2

Zawód: policjant Lipiec w powiecie up³yn¹³ pod znakiem Œwiêta Policji. W ramach obchodów zorganizowano imprezy sportowe i kulturalne. Punktem kulminacyjnym œwiêta by³ festyn, który odby³ siê 27 lipca w Mi³os³awiu. Festyn w Mi³os³awiu S³oneczna pogoda by³a doskona³ym t³em imprezy z okazji Œwiêta Policji, która odbywa³a siê w mi³os³awskim parku w niedzielne popo³udnie, 27 lipca. Przybyli nañ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i s³u¿b mundurowych powiatu. Festyn szczególnie atrakcyjny by³ dla najm³odszych, dla których przygotowano szereg atrakcji. Dzieci ustawia³y siê w d³ugiej kolejce do malowania twarzy i w³osów, skaka³y w dmuchanym zamku, bawi³y siê ze szczudlarzem. Mia³y równie¿ niespotykan¹ okazjê, aby dotkn¹æ i obejrzeæ policyjn¹ broñ, zrobiæ odciski palców

Szczudlarz z powodzeniem zabawia³ najm³odszych i list goñczy, zapoznaæ siê z zasadami bezpieczeñstwa na drodze. Ekspozycjom w namiotach towarzyszy³y pokazy grupy realizacyjnej, tresury psów policyjnych oraz

grupy militarnej. Równolegle odbywa³y siê wystêpy artystyczne i sportowe - pokaz taekwondo, tañca oraz koncert orkiestry dêtej. Niespodziankê przygotowano

równie¿ dla wielbicieli starych samochodów - mi³os³awski park odwiedzi³y pe³ne retro-uroku syrenki. Doroœli chêtnie brali udzia³ w degustacjach wyrobów wrzesiñskiej mleczarni. Nie lada gratk¹ by³, prowadzony przez Andrzeja Brzeziñskiego, konkurs wyciskania sztangi. Festyn zakoñczy³ siê zabaw¹ taneczn¹ przy akompaniamencie zespo³u ABBand. Policyjne awanse Co roku Œwiêto Policji jest okazj¹ do nadania awansu zawodowego zas³u¿onym policjantom. Tegoroczna uroczysta akademia, na której pojawili siê funkcjonariusze s³u¿b wspó³pracuj¹cych z policj¹ i przedstawiciele samorz¹dów odby³a siê 25 lipca, na komendzie powiatowej policji we Wrzeœni. W tym roku liczba wyró¿nionych by³a zaskakuj¹ca - a¿ 38 funkcjonariuszy otrzyma³o awans na wy¿szy stopieñ!

cd. str. 3

Zbli¿a siê Zjazd Wojów S³owiañskich w Grzybowie strona 9

Oferty pracy

strona 15

Zapraszamy na warsztaty tañca break-dance strona 16


AKTUALNOŒCI

Sierpieñ 2008 2 ci¹g dalszy ze str. 1

www.wrzesnia.powiat.pl

Festiwal przysz³ych GWIAZD...

Legenda rocka - Budka Suflera, lider Krzysztof Cugowski Tego roku po raz pierwszy zorganizowano konkurs dla wykonawców zagranicznych, do którego zakwalifikowano szeœæ piosenkarek z: Litwy, Grecji, Szwecji, Mo³dawii i Niemiec. Z pewnoœci¹ ta kategoria konkursowa bêdzie kontynuowana przez organizatorów w nastêpnych edycjach festiwalu. W³aœnie piosenki Andrzeja Mogielnickiego œpiewali uczestnicy tegorocznego konkursu. Mogli wybraæ z listy ponad 100 jego utworów. Chêæ uczestnictwa w festiwalu zg³osi³o 70 osób. S¹dzimy, ¿e wybraliœmy najlepszych - powiedzia³ Micha³ Kosiñski - dyrektor generalny festiwalu. Z£OTE P£YTY rozdane Piêtnastu finalistów walczy³o tego roku o statuetkê Grand Prix. Przes³uchania konkursowe odby³y siê w czwartkowy wieczór. Ka¿dy z amatorów w dwóch piosenkach musia³ zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci piosenkarskie i wyraz artystyczny, nad którym pracowa³ od dawna. Jest to najbardziej stresuj¹cy dzieñ dla uczestników konkursu. Widaæ ducha walki, towarzysz¹ temu "gor¹ce" emocje i zawziêta rywalizacja o przepustkê do s³awy. Wszystko rozstrzygnê³o siê w sobotni wieczór. Koncert galowy rozpocz¹³ siê og³oszeniem wyników. Jury w oœmioosobowym sk³adzie: Mieczys³aw Jurecki, Ryszard Gloger, Izabela Trojanowska, Leszek Nowicki, An-

drzej Kury³o, Janusz Kondratowicz, Janusz S³awiñski i Rafa³ Podraza postanowi³a przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia: Statuetkê Grand Prix tegorocznej edycji Festiwalu wyœpiewa³a sobie Martyna Zaj¹c - 17- letnia licealistka z Warzymic ko³o Szczecina. Nagrodzona odebra³a z r¹k Tomasza Ka³u¿nego - burmistrza Miasta i Gminy Wrzeœnia nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoœci 10 tys. z³. Laureatka wyst¹pi w charakterze gwiazdy na festiwalu "Solo ¯ycia" we wrzeœniu w Lublinie. Podczas festiwalowych wystêpów zaœpiewa³a m.in. piosenki pt. "Mniej ni¿ zero" Lady Pank oraz pochodz¹c¹ z repertuaru Budki Suflera, lecz w zmienionej aran¿acji "Cisza jak ta". W konkursie zagranicznym wyró¿nienie za dobór repertuaru przyznano Vanessie Rojek z Niemiec oraz Marii Anagnostopoulu z Grecji. Jury wyró¿ni³o równie¿ za ruch sceniczny Ruxandê z Mo³dawii. Nagrodê G³ówn¹ Konkursu Zagranicznego - "Z³ot¹ P³ytê" oraz nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoœci 1 000 z³, Jury postanowi³o przyznaæ Ewelinie Saszenko z Litwy. W konkursie na tekst piosenki "Pióro Poetów" nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoœci 1 500 z³ oraz statuetkê projektu S³awomira Momota otrzyma³ £ukasz Kleszowski z Lublina za tekst "Nie ci sami". S³owa wygranej piosenki mo¿na by³o us³yszeæ

podczas festiwalu w wykonaniu Pauliny Byliñskiej, Magdaleny Kosiñskiej i Rafa³a Sekulaka z Wrzesiñskiego Studia Piosenki. W konkursie polskim jury postanowi³o przyznaæ wyró¿nienie dla Rafa³a Sekulaka z Wrzeœni za wykonanie piosenki "Nowa wie¿a Babel". Ponadto publicznoœæ postanowi³a przyznaæ wyró¿nionemu wykonawcy nagrodê - pluszaka, czyli nagrodê publicznoœci. I miejsce i Z£OT¥ P£YTÊ wywalczy³ na Festiwalu Twórców Polskiej Piosenki 2008 Marcin B³¹dziñski. Zwyciêzca otrzyma³ nagrodê finansow¹ w kwocie 3 000 z³. Po og³oszeniu wyników wyst¹pi³a ubieg³oroczna laureatka festiwalu - Agnieszka Konarska. By³a zwyciê¿czyni zosta³a wyró¿niona przez jury równie¿ w tym roku. Otrzyma³a nagrodê za najbardziej gustowny wizerunek podczas galowego koncertu. Mi³¹ niespodziankê sprawi³ wystêp Katarzyny Wilk, laureatki pierwszej edycji festiwalu, która w pe³ni rozwinê³a swoje muzyczne skrzyd³a na polskiej estradzie. Na zakoñczenie festiwalowej gali na widowniê wrzesiñskiego amfiteatru posypa³ siê srebrzysty deszcz konfetti. Organizatorami Festiwalu tradycyjnie byli: burmistrz Miasta i Gminy Wrzeœnia - Tomasz Ka³u¿ny, dyrektor Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury Micha³ Kosiñski, który zarówno pe³ni funkcjê dyrektora generalnego Festiwalu oraz Rafa³ Podraza - dyrektor artystyczny. Wspó³organizatorem imprezy by³o Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego oraz wielu indywidualnych sponsorów, którzy wspomogli finansowo organizacjê festiwalu. Zmiksowany gwiezdny SHOW Gwiazd¹ pi¹tkowego wieczoru festiwalu by³a Izabela Trojanowska. Z wielkim zachwytem spotka³ siê recital popularnej piosenkarki, a zarazem aktorki, znanej chocia¿by z serialu "Klan". Oddanych fanów Izabeli nie wystraszy³o nawet potê¿na ulewa. Iza, Iza kochamy ciê - krzyczeli. Tak gor¹cy aplauz rozwia³ burzliwe chmury nad wrzesiñskim amfiteatrem. Artystka za-

prezentowa³a przeboje nagrane przed laty wspólnie z Budk¹ Suflera, takie jak "Tyle samo prawd, ile k³amstw", czy te¿ "Wszystko czego dziœ chcê". Dziêki wspó³pracy z Budk¹ Izabela Trojanowska rozpoczê³a swoj¹ wielk¹ karierê estradow¹. Po ciep³o przyjêtym wystêpie na piosenkarkê czeka³ t³um wielbicieli, m³odszych i starszych, spragnionych autografu artystki. W trakcie trwania festiwalu mo¿na by³o równie¿ us³yszeæ mocniejsze dŸwiêki. Swój recital w czwartkowy wieczór zaprezentowa³ Bartek WoŸniak - wrzeœnianin, gitarzysta, zwyciêzca Festiwalu "Solo ¯ycia". M³ody solista na zakoñczenie sobotniego koncertu galowego wspólnie z Mieczys³awem Jureckim - tegorocznym przewodnicz¹cym konkursowego jury odegra³ utwór z telewizyjnego serialu "Samo ¿ycie", którego s³owa napisa³ oczywiœcie Andrzej Mogielnicki. GIGANCI polskiego rocka W sobotê, póŸnym wieczorem, po zakoñczeniu koncertu galowego publicznoœci¹ zaw³adnê³a "Budka Suflera". Zespó³ zaprezentowa³ swoje wielkie przeboje. "Takie tango", "V bieg", "Twoje radio", "Bal wszystkich œwiêtych" - to niektóre z utworów, jakie mo¿na by³o us³yszeæ. Blisko dwie godziny szaleñstwo okrzyków i oklasków widowni nie mia³o koñca. Niejeden widz, "m³ody czy te¿ stary" nuci³ pod nosem s³owa piosenki. Wszyscy œwietnie siê bawili do rytmu kultowych kawa³ków, na których wyros³o niejedno pokolenie Polaków. Zaskakuj¹cym akcentem koncertu by³o pojawienie siê na scenie Felicjana Andrzejczaka, który wykona³ niezapomniany utwór "Jolka, Jolka pamiêtasz" oraz towarzyszy³ Krzysztofowi Cugowskiemu w kilku innych utworach. Na koncert zjecha³o siê mnóstwo fanów Budki Suflera i na pewno nikt nie ¿a³owa³. Zapytany o wra¿enia po koncercie, "gor¹cy" fan Budki Suflera - Mariusz Komisarek przyzna³: Nie spodziewa³em siê tak fajnego koncertu. DŸwiêk p³yn¹cy ze sceny by³ idealny. Doskonale wywa¿one proporcje miêdzy instrumen-

tami, fajowsko brzmi¹ce wokale. Coœ piêknego!!! Stara gwardia, czyli Cugowski oraz Andrzejczak, który zaœpiewa³ w kilku numerach nadal b³yszcz¹ form¹. Mam wra¿enie, ¿e oni s¹ jak wino. Im starsi tym lepsi. Uwa¿am, ¿e Budka da³a tego dnia wielki show. FESTIWAL festiwali... W tym roku koncert by³ znacznie lepszy od poprzednich, poniewa¿ g³osy by³y znakomite i wykonawcy byli znakomici. Rzeczywiœcie jest to zaskoczenie, ale tak by³o tak optymistycznie podsumowa³ festiwal na antenie Telewizji Polskiej jego re¿yser - Marian Pysznik. Równie dobre wra¿enie mieli, o dziwo, nie wyró¿nieni uczestnicy konkursu. Nie liczy³am na wygran¹. Dla mnie nagrod¹ jest, ¿e mog³am tutaj wyst¹piæ. Wymarzy³am to sobie i cudem uda³o siê. To sprawi³o mi ogromn¹ satysfakcjê. Tyle przygotowañ, pracy nad g³osem i wizerunkiem. Powiem tylko tyle - op³aca³o siê, jestem z siebie bardzo dumna - wyjawi³a za kulisami jedna z uczestniczek festiwalu. Spoœród wszystkich, zarówno uczestników, jak i goœci, najbardziej wzruszony przez te trzy dni trwania festiwalu by³ jego "tekstowy bohater" - Andrzej Mogielnicki. Goœæ uhonorowany przez organizatorów i goœci "Z³ot¹ P³yt¹" oraz laurem za ca³okszta³t pracy artystycznej dziêkowa³ wszystkim z g³êbi serca - Naprawdê jestem wzruszony. Próbowa³em coœ zrobiæ, napisaæ, ale pamiêtajcie o tym Pañstwo, ¿e to wszystko wykonywa³em dla was. Mam nadziejê, ¿e to jeszcze nie koniec, ¿e jeszcze us³yszycie du¿o moich piosenek - wyjawi³. Gratulowa³ Mogielnickiemu tak¿e wicestarosta, Pawe³ Guzik oraz cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego Krystyna Poœlednia. Profesjonalizm, potê¿ny g³os i niezapomniane polskie przeboje tak w skrócie mo¿na opisaæ tegoroczny Festiwal Twórców Polskiej Piosenki. A czym zaskocz¹ nas organizatorzy festiwalu za rok, to siê dopiero oka¿e…B¹dŸcie cierpliwi!

³o siê nam wypracowaæ podczas festiwalu niesamowit¹ atmosferê. Nasz festiwal ma swoje "ja", mówi¹ to uczestnicy i przyje¿d¿aj¹cy goœcie. Zastanawia³em siê kiedyœ co jest takiego w naszym festiwalu co odró¿nia go od innych znanych festiwali w Polsce, które z roku na rok zniknê³y z kalendarza imprez. Myœlê, ¿e to chyba dlatego, ¿e my nie mamy nastawienia masowego, tu jest czas na wszystko - wystêpuj¹cy u nas amatorzy mog¹ poradziæ siê profesjonalistów, bo jest czas na warsztaty i rozmowê. Co do pora¿ek to w zesz³ym roku wiele siwych w³osów przyprawi³o mi opóŸnienie wystêpu Perfectu. Z³e warunki pogodowe opóŸni³y l¹dowanie i - choæ nie by³o w tym naszej winy - to martwiliœmy siê, co by by³o, gdyby g³ówna gwiazda nie wyst¹pi³a na zakoñczenie festiwalu. Jednak wrzesiñska publicznoœæ nie zawiod³a i cierpliwie czeka³a.

kie gwiazdy chcia³by Pan goœciæ na Festiwalu? Tak rzeczywiœcie, ju¿ pad³y pewne pomys³y. Myœlimy o kolejnej wielkiej postaci - Marku Dutkiewiczu. To tekœciarz, który napisa³ setki tekstów dla: Kombi, Urszuli, Budki Suflera, De mono, Dwa plus jeden, Lombard i wielu innych znanych gwiazd. Jednym z hitów które wyp³ynê³y z pod jego pióra to piosenka: "Jolka, Jolka" Budki Suflera. Wiemy równie¿, ¿e zagoœci u nas ponownie Andrzej Mogielnicki, któremu bardzo spodoba³a siê formu³a naszego festiwalu.

Katarzyna Balicka

Rozmowa z Micha³em Kosiñskim - dyrektorem generalnym Festiwalu

Marzê, by nasz festiwal nie zamilk³

To by³ ju¿ pi¹ty festiwal, co sk³ania do podsumowañ. Jakie ma Pan refleksje odnoœnie tych piêciu lat? Co roku staram siê wspólnie z moimi wspó³pracownikami podnosiæ poziom festiwalowy pod ka¿dym wzglêdem. Dlatego wa¿ne s¹ dla nas opinie wielu ludzi z ró¿nych stron i tych, którzy tu przyje¿d¿aj¹ na przes³uchania, publicznoœci wrzesiñskiej, wype³niaj¹cej po brzegi amfiteatr, ale i organizatorów, sponsorów, a przede wszystkim wspó³pra-

cuj¹cych z nami fachowców. Ka¿dy z nich ma swoje subiektywne odczucia i warto z nich wyci¹gn¹æ esencjê, by kolejne nasze festiwale by³y jeszcze lepsze i doskonalsze. Przygotowuj¹c festiwal na d³ugo przed nim myœlimy jak udoskonaliæ dobór uczestników, repertuaru i realizacji technicznych, oœwietleniowych i scenograficznych, bo jest to pewnego rodzaju widowisko. Ka¿dy z piêciu festiwali wniós³ zatem coœ nowego, a to z kolei pozwoli³o na

wprowadzenie innowacji do kolejnych koncertów. Festiwal Twórców Polskiej Piosenki to impreza dla bardzo szerokiego grona odbiorców. Spogl¹daj¹c na widowniê mo¿na zobaczyæ ludzi dojrza³ych, którzy znaj¹ œpiewane przeboje ze swych m³odzieñczych lat, s¹ te¿ ich dzieci i m³odzie¿. Polska piosenka jest m¹dra, a jej teksty pozostaj¹ na d³ugo w pamiêci. Dlatego stare piosenki s¹ nadal hitami znanymi przez m³odych i starszych. Maj¹c na uwadze nasz¹ szerok¹ publicznoœæ zapraszamy na festiwal te gwiazdy, które znacz¹co uczestniczy³y w sukcesie danych piosenek, a jednoczeœnie nawi¹zuj¹ do tekstowego bohatera danego festiwalu. Jaki by³ najwiêkszy sukces i najwiêksza pora¿ka festiwalu? Do sukcesu jeszcze trochê nam brakuje, ci¹gle widzi siê jakieœ niedomogi, ci¹gle d¹¿ymy do ulepszania festiwalu, dlatego chyba jeszcze za wczeœnie by mówiæ o sukcesie. Ogólnie fenomenem jest to, ¿e uda-

Co za rok? Czy ma Pan ju¿ koncepcjê, kto bêdzie tekstowym bohaterem nastêpnego Festiwalu, ja-

Jakie s¹ plany i marzenia dotycz¹ce przysz³oœci Festiwalu? Marzy mi siê, by nasz festiwal nie zamilk³, chcia³bym by trwa³ przez wiele kolejnych lat. Wiem, ¿e kiedyœ wyczerpie siê zapas tekstowych bohaterów, ale przecie¿ jest wielu wspania³ych kompozytorów itp… Dziêkujê za rozmowê Rozmawia³a Julia Drozda


www.wrzesnia.powiat.pl

AKTUALNOŒCI

Kto dosiad³ konia, ten dosiad³ wiatr Ponad tysi¹c widzów, piêæ kategorii konkursowych i 79 zawodników z dziesiêciu klubów - to bilans pierwszych zawodów jeŸdzieckich amatorów w skokach przez przeszkody BARDO - CUP 2008, które odby³y siê 20 lipca w Bardzie. zainteresowaniem w œrodowisku jeŸdzieckim, jak i poœród lokalnej spo³ecznoœci. Organizatorzy ju¿ dziœ zapowiadaj¹, ¿e w przysz³ym roku zapowiadaj¹ jeszcze bardziej spektakularne zawody. O najwy¿szym poziomie imprezy œwiadczy fakt, ¿e reprezentanci stajni "Pi¹tek" Grzymys³awice na odbywaj¹cych siê parê dni póŸniej zawodach w Barwicach zajêli wysokie lokaty - Aleksandra Majchrzak zdoby³a pierwsze miejsce na koniu Dager w kategorii Pony, Dariusz Pi¹tek na koniu Gines wywalczy³ pierwsza lokatê w klasie L, natomiast Sonia Majchrzak na koniu Jask zajê³a drug¹ pozycjê w klasie P. (agda)

Roman Janicki - najstarszy uczestnik zawodów - w akcji Imprezê rozpocz¹³ pe³en wdziê- bawa taneczna w stylu country. Impreza spotka³a siê z du¿ym ku pokaz kadryla na koniach ze stajni "Trójka" Marka Juszczaka z Zwyciêzcy poszczególnych kategorii: Konina. Nastêpnie jeŸdŸcy i konie Konkurs Uje¿d¿eniowo-Zrêcznoœciowy Debiutantów o Puchar przyst¹pili do rywalizacji. Zawody Burmistrza Miasta i Gminy Wrzeœnia trwa³y piêæ godzin i przysporzy³y 1. Roksana Durska na koniu Marfinka, stajnia "Trójka" Konin widzom niema³o emocji. To tak¿e 2. Damian Garstka na koniu Kala, stajnia "Master" Gniezno zas³uga spikera - Wojciecha Maj3. Daria Durska na koniu Emma, stajnia "Trójka" Konin chrzaka z Barda, który z dowcipem Konkurs Szybkoœci o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Powiatu i znawstwem œrodowiska jeŸdziec1. Aleksandra Majchrzak na koniu Gines, stajnia "Pi¹tek" Grzykiego komentowa³ zawody. mys³awice Po ka¿dej konkurencji zwyciêz2. Roman Janicki na koniu Lancelot, Klub JeŸdziecki Kleczew com puchary i nagrody wrêczali 3. Natalia Szymañska na koniu Apaszka, stajnia "Hera" "patroni" poszczególnych konkuKonkurs dwufazowy wysokoœæ przeszkód 80 cm, 90 cm o Puchar rencji - m.in. wicestarosta Pawe³ Burmistrza Miasta i Gminy Wrzeœnia Guzik, zastêpca przewodnicz¹ce1. Arkadiusz Dietrich na koniu Bzik, stajnia "Kalina" go Rady Powiatu - Stanis³aw Oli2. Dariusz Pi¹tek na koniu Gines, stajnia "Pi¹tek" Grzymys³awice wa, ksi¹dz Stanis³aw Dubiel - pro3. Jadwiga Chojnacka na koniu Modest, Rancho Wêgierki boszcz Barda. Nagrodzono tak¿e Konkurs G³ówny o Puchar Starosty najm³odsz¹ zawodniczkê - sze1. Natalia Szymañska na koniu Apaszka, stajnia "Hera" œcioletni¹ Juliê Kuback¹ reprezen2. Marek Juszczak na koniu Janus, stajnia "Trójka" Konin tuj¹c¹ stajniê "Master" Gniezno 3. Arkadiusz Dietrich na koniu Madera, stajnia "Kalina" oraz najstarszego, 62-letniego zaKonkurs Potêgi Skoków o Puchar ksiêdza proboszcza parafii Bardo wodnika, którym by³ Roman Ja1. Piotr Soko³owski na koniu Dewiza, stajnia "Kalina" nicki z Klubu JeŸdzieckiego Kle2. Marcin Frankowski na koniu Senior, stajnia "Master" Gniezno czew. Jak na kowbojskie zawody 3. Arkadiusz Dietrich na koniu Bzik, stajnia "Kalina" przysta³o, imprezê zakoñczy³a za-

Nowy sprzêt do pracowni endoskopowej? W ostatnich tygodniach Szpital Powiatowy we Wrzeœni Sp. z o.o. stara³ siê o pozyskanie dofinansowania z funduszy unijnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Pozyskane pieni¹dze zosta³yby wykorzystane na zakup nowego wyposa¿enia pracowni endoskopowej, bowiem w ramach priorytetu 5.3, w którym zak³ada siê poprawê warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie zosta³y wygenerowane œrodki w wysokoœci 20 milionów euro, tj. oko³o 80 milionów z³otych. Z tej kwoty 60 milionów zostanie rozparcelowane na poszczególne placówki, które spe³niaj¹ odpowiednie za³o¿enia danego priorytetu. Jeœli siê uda, Szpital

Powiatowy we Wrzeœni Sp. z o.o. mo¿e uzyskaæ oko³o 900 tysiêcy z³otych. Prawdopodobieñstwo, ¿e wrzesiñskiemu szpitalowi uda siê dostaæ dofinansowanie jest bardzo du¿e, poniewa¿ oprócz niego niewiele innych placówek z³o¿y³o wnioski. Jeœli siê uda, zakupimy m.in. endoskop, kolonoskop, aparat do znieczulania i pozosta³e niezbêdne sprzêty do przeprowadzania np. gastroskopii - mówi Zbyszko Przybylski, dyrektor wrzesiñskiego NZOZ-u. Badania endoskopowe pozwalaj¹ na wykonywanie szeregu zabiegów diagnostycznoleczniczych, polegaj¹cych na badaniu wnêtrza cia³a ludzkiego przy wykorzystaniu endoskopów (aparatów umo¿liwiaj¹cych doprowadzenie œwiat³a oraz opty-

ki do wnêtrza przewodu pokarmowego, oddechowego oraz jam cia³a). Zakup nowoczesnego sprzêtu dla wrzesiñskiego szpitala z pewnoœci¹ wp³yn¹³by na podniesienie standardu œwiadczonych us³ug, a przede wszystkim na znaczne polepszenie zdrowia pacjentów, gdy¿ nowy sprzêt przyczyni³by siê do zwiêkszenia wykrywalnoœci chorób. Tego typu badania pozwalaj¹ na dok³adn¹ ocenê górnego odcinka przewodu pokarmowego, prze³yku, ¿o³¹dka i dwunastnicy. Mog¹ to byæ zarówno badania diagnostyczne, jak równie¿ terapeutyczne polegaj¹ce na usuwaniu cia³ obcych, tamowaniu krwawieñ, usuwaniu polipów czy endoskopowym poszerzaniu powsta³ych zwê¿eñ. (ula)

W dniach 3-5 paŸdziernika 2008 r. odbêd¹ siê w Poznaniu Miêdzynarodowe Targi Hodowli Zwierz¹t i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA 2008. Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, jak co roku, zaprasza firmy z terenu powiatu zainteresowane promocj¹ produktów regionalnych do zg³oszenia deklaracji uczestnictwa pod numerem telefonu: 61 640 44 42, 61 640 44 95 w terminie do dnia 22 sierpnia 2008 r. Zapraszamy !

Sierpieñ 2008

3

ci¹g dalszy ze str. 1

Zawód: policjant

Uroczysta akademia by³a okazj¹ do wyró¿nieñ i podziêkowañ Awans na stopieñ nadkomisarza otrzyma³ Robert Nawrocki, na stopieñ aspiranta sztabowego - Artur Kubiak, Pawe³ Olszewski, Miros³aw Pera i Przemys³aw Pietryga, na stopieñ starszego aspiranta - Artur Rybak i Dariusz Sikorski, na stopieñ aspiranta - Arkadiusz Drza¿d¿yñski, Grzegorz Ratajczyk i Tomasz Jadczak, na stopieñ m³odszego aspiranta - Tomasz Krukowski, Szymon Kaczmarek, Marek Fr¹ckowiak, Remigiusz Olejniczak, Dawid Jêdraszak i Bogdan Jaroni, na stopieñ sier¿anta sztabowego - Jonasz Stramczewski, Alicja Biniek, Maciej Podlewski i Grzegorz Walczak, na stopieñ starszego sier¿anta - Marek Zdrojek, na stopieñ sier¿anta - Piotr GoŸdziewicz, Roman Michalak, Marcin Zdziennicki, Arkadiusz Stencel, Janusz Kasperek, Jaros³aw Kwacz, Krzysztof Krawiec, Tomasz Malinowski, Bartosz Staszewski, Krzysztof Rewers, Norbert Gi¿ewski, Marcin Nawrocki, Artur Cwujdziñski, Adam Antkowiak, Magdalena Antczak, Jaros³aw Jab³oñski i Krystian Pawlak.

Stój bo strzelam! Tak¿e w ramach obchodów Œwiêta Policji na strzelnicy nekielskiego ko³a Ligi Obrony Kraju 22 lipca odby³ siê IV Turniej o Puchar Przechodni Komendanta Powiatowego Policji w strzelectwie. Zawody wygra³a dru¿yna z Mi³os³awia. Najlepszym strzelcem turnieju zosta³ Tomasz Gi¿ewski. Dobry czy z³y policjant? Œwiêto Policji obchodzone jest w powiecie od czterech lat. Dziêki tej imprezie mieszkañcy powiatu maj¹ okazjê poznaæ bli¿ej specyfikê pracy mundurowych, jak równie¿ sprzêt, na którym pracuj¹. Ta forma kontaktu sprzyja budowaniu pozytywnych relacji pomiêdzy policjantem a obywatelem. Dziêki dobrej wspó³pracy tych dwóch sfer w powiecie wrzesiñskim systematycznie zmniejsza siê przestêpczoœæ a zwiêksza wykrywalnoœæ, co jest dowodem na to, ¿e spo³eczeñstwo ufa policjantom i nie traktuje ich jako "pana w³adzê", ale cz³owieka, który w razie potrzeby wyci¹gnie pomocn¹ d³oñ. (agda)

ABECAD£O Leszka Burzyñskiego Kultura. Podwalinami kultury s¹ pojedynczy ludzie, którzy chc¹ dzieliæ siê swym wnêtrzem. Takie w³aœnie osoby skupia Klub "Cóœ Innego". Plany. Moje plany wi¹¿¹ siê œciœle z przysz³oœci¹ Klubu. Chcia³bym jeszcze bardziej go rozbudowaæ, poczyni³em ju¿ kroki do zorganizowania kolejnego pleneru miêdzynarodowego. Autorytet. "Drzewo nie smagane wiatrami rzadko wyrasta na silne i zdrowe". Dlatego autorytetem dla mnie nie jest cz³owiek bez skazy, lecz taki, który pomimo wielu przeciwnoœci losu zdo³a³ przetrwaæ, reprezentuj¹c wyznawane przez siebie wartoœci. Ceniê sobie chwile samotnoœci. Mimo i¿ jestem cz³owiekiem bardzo towarzyskim, jak ka¿dy potrzebujê chwil wyciszenia (najchêtniej z Budk¹ Suflera w s³uchawkach). Dziêkujê. Jeœli ktoœ mówi lub pisze coœ o Tobie, nawet bardzo krytycznego, podziêkuj mu. Mog¹c myœleæ o innych, pomyœla³ o Tobie i poœwiêci³ temu swoj¹ energiê. Hobby. Dla mnie to zbieranie okruchów wiedzy porozrzucanej po ksi¹¿kach i zapisywanie ich, co pozwala na samodoskonalenie i poznawanie Wszechœwiata, i jest to niekoñcz¹ca siê historia. Inteligencja. Ceniê j¹ i podziwiam u przyjació³ i wrogów. Jest czymœ, co ma nieprzemijaj¹c¹ wartoœæ.

Rozum czy… Zdecydowanie "czy". Polegam na mojej intuicji i choæ czasem mnie zawodzi, i tak zawierzam czêœciej sercu ni¿ rozumowi. Uda³o mi siê prze¿yæ piêædziesi¹t kilka lat, których nie muszê siê wstydziæ, i w których nie ¿a³ujê ani sekundy. Wiara. W pe³ni identyfikujê siê ze zdaniem Kieœlowskiego: "Wyznajê dziœ niemodn¹ wiarê w cz³owieka" ¯ycie jest niekoñcz¹c¹ siê opowieœci¹ o wszystkim, czego nie mo¿na dotkn¹æ. Swoje chcia³bym zakoñczyæ nie trzaskaj¹c drzwiami. Leszek "Burza" Burzyñski 57 lat, ¿onaty. Prezes Klubu Twórczoœci Ró¿nej "Cóœ Innego", inicjator wielu wydarzeñ kulturalnych na terenie powiatu - m.in. plenerów malarskich w Bardzie. Razem z ¿on¹ od lat prowadzi ksiêgarniê we Wrzeœni. Niespokojna dusza. Pasjonuje siê tym, co niewidoczne dla oka. Wiara i czucie silniej doñ przemawiaj¹ ni¿ mêdrca szkie³ko i oko.


4

Sierpieñ 2008

www.wrzesnia.powiat.pl

REPORTA¯, AKTUALNOŒCI

M³odzi, zdolni, samorz¹dni

Nie ukoñczyli jeszcze trzydziestu lat. Mimo to uplasowali siê na wysokich szczeblach powiatowej polityki samorz¹dowej. Swoj¹ prac¹ i osi¹gniêciami zadaj¹ k³am stereotypowemu twierdzeniu - „jak m³ody, to g³upi”. Stru¿yñski - Przemek jest otwarty na nowe wyzwania, czyli mo¿liwoœci korzystania gminy ze œrodków unijnych. Chce, aby dla m³odych we wspólnocie samorz¹dowej by³o jak najwiêcej miejsca. M³odoœæ zawsze wnosi du¿o dobrego, inicjatywê, zapa³ i poœwiêcenie. Od roku Przemek jest równie¿ prezesem Fundacji "Tutaj Warto" (przedtem by³ przewodnicz¹cym Rady Fundacji). Przyznaje, ¿e w zwi¹zku z objêciem tych funkcji, wiele siê zmieni³o w jego ¿yciu - od spraw zupe³nie prozaicznych jak np. codzienny ubiór do tych zupe³nie powa¿nych, jak ciê¿ar gatunkowy podejmowanych decyzji. Jedyne czego nie chcia³bym us³yszeæ to, ¿e zmieni³em siê ja sam. Pozna³em Przemka w pocz¹tkowej fazie tworzenia fundacji "Tutaj Warto" - wspomina inicjator programu Leader + w powiecie wrzesiñskim, Jerzy Mazurkiewicz - skromny, m³ody ch³opak, który zbytnio nie protestowa³ gdy "starsi" z Pyzdr proponowali by wszed³ do w³adz fundacji i reprezentowa³ gminê Pyzdry. Przy dalszej wspó³pracy zauwa¿y³em u niego kilka dobrych cech po¿¹danych u dzia³acza, tj. wiedzê, umiejêtnoœæ s³uchania, powœci¹gliwoœæ w os¹dzaniu innych, konsekwentne realizowanie tego co siê obieca³o. Czy zmieni³ siê prze ostatnie 3 lata? Tak - na lepsze. Sta³ siê bardziej dojrza³y. ¯ycie Przemka wype³niaj¹ liczne spotkania, wyjazdy. Czasem doba ma dla niego za ma³o godzin. W przypadku stanowiska sekretarza gminy mówi siê o nielimitowanym czasie pracy. Czyli wbrew powszechnym wyobra¿eniom nie jest to praca od poniedzia³ku do pi¹tku do godziny 15. Momentami spiêtrzenie ró¿nego rodzaju dzia³añ i spotkañ jest naprawdê du¿e. Si³¹

To z inicjatywy Szymona Paciorkowskiego we Wrzeœni stan¹³ pomnik Bronki Œmidowiczównej Student - radny ¿e uzyska³em wystarczaj¹c¹ iloœæ Szymon Paciorkowski, wrze- g³osów, by zasiliæ szeregi radnych, œnianin, ma 20 lat, jest studentem by³em bardzo szczêœliwy, dumny i prawa na Uniwersytecie Adama wdziêczny wyborcom, szczególnie, Mickiewicza w Poznaniu i wicepre- ¿e by³em jednym z najm³odszych zesem do spraw dzia³alnoœci nauko- radnych w Polsce. Burmistrz wych w Europejskim Stowarzysze- Grzeœkowiak przyznaje, ¿e namaniu Studentów Prawa ELSA Po- wia³ go do startu w wyborach bo znañ. W 2006 roku zosta³ wybrany Szymon interesuje siê polityk¹, akradnym V kadencji Rady Miejskiej tywnie dzia³a³ w szkole i zna³ go we Wrzeœni. Zastanawiano siê wte- jako porz¹dnego cz³owieka dy, czy uda mu siê pogodziæ oboCzy Szymon, osi¹gn¹wszy tak wi¹zki radnego i studenta, co ozna- wiele, ma zamiar zwi¹zaæ sw¹ cza³o nieustanne podró¿owanie przysz³oœæ z samorz¹dem? Có¿, na miêdzy rodzinn¹ Wrzeœni¹ i Pozna- razie o tym nie myœlê - odpowiada niem. Musia³em nauczyæ siê lepiej - staram siê uczciwie pracowaæ w planowaæ swój wolny czas, dzieliæ obecnej kadencji, tak¿e w komigo na obowi¹zki uniwersyteckie i, sjach edukacji i rewizyjnej, w któtutaj na miejscu, obowi¹zki radne- rych zasiadam, i nie zastanawiago - opowiada - zacz¹³em te¿ po- ³em siê jeszcze nad ewentualn¹ wa¿niej patrzeæ na sprawy mojej przysz³¹ karier¹ samorz¹dowca. ma³ej ojczyzny - Wrzeœni. W nat³o- Jednak, znaj¹c jego pasjê i talent, ku obowi¹zków wspiera go rodzi- mo¿na przypuszczaæ, ¿e jeszcze na i dziewczyna, Urszula. Przyzna- nieraz nas zaskoczy. je, ¿e na pocz¹tku swojej pracy w Radzie trudno by³o przekonaæ do M³odoœæ i inicjatywa siebie starszych radnych - by³em Przemys³aw Dêbski ma 26 lat. swoist¹ maskotk¹, traktowano mnie Przyznaje, ¿e do aktywnoœci w saz pewnym przymru¿eniem oka - morz¹dzie sk³oni³a go chêæ dziawspomina - natomiast po paru se- ³ania na rzecz tego terenu oraz sjach okaza³o siê, ¿e potrafiê zabraæ przekonanie, ¿e nie trzeba wyg³os w ró¿nych sprawach, ¿e potra- je¿d¿aæ do wielkich miast ani tym fiê wyraziæ swoje uwagi, ¿e potrafiê dyskutowaæ. Myœlê, ¿e nabrali do mnie wiêkszego szacunku. Dziœ, do swoich najwiêkszych osi¹gniêæ jako radnego Szymon zaliczyæ mo¿e powstanie pomnika siedz¹cej na ³aweczce Bronki Œmidowiczównej oraz wyremontowanie mostku po³o¿onego nad Wrzeœnic¹, przy wylocie ulicy Rzecznej, przy promenadzie. Pasja samorz¹dowa Szymona siêga ju¿ czasów gimnazjalnych. Dziêki zwyciêstwu w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorialnym dosta³ siê bez egzaminów do Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka SienkieTargi FARMA 2007 w Poznaniu. Prezes Przemys³aw Dêbski promuje wicza we Wrzeœni. Swoje olimpijFundacjê „Tutaj Warto” skie pasje kontynuowa³ w liceum, w I klasie by³ ju¿ finalist¹ Olimpia- bardziej za granice kraju, aby mieæ rzeczy musi siê to w jakiœ sposób dy Literatury i Jêzyka Polskiego i ciekaw¹ pracê. Ukoñczy³ admini- odbiæ na ¿yciu prywatnym, ale nie Olimpiady Historycznej, co zapew- stracjê europejsk¹ w Instytucie narzekam - taka specyfika obecnych ni³o mu wstêp na studia bez egza- Nauk Politycznych i Dziennikar- czasów - mówi. Czy zatem ¿a³uje, minów. Potem bra³ udzia³ w kolej- stwa Uniwersytetu im. A. Mickie- ¿e poszed³ t¹ drog¹? Nie, na pewnych konkursach, zdobywa³ certy- wicza oraz studia podyplomowe za no nie - odpowiada - funkcja ta, jak fikaty jêzykowe i liczne stypendia zakresu programów europejskich ka¿da publiczna, jest oczywiœcie naukowe, by³ redaktorem naczel- i rozwoju lokalnego na tym¿e sa- poddana krytyce spo³ecznej, a nie nym szkolnej gazetki, na w³asn¹ mym Uniwersytecie. Od urodzenia ka¿da inicjatywa, w któr¹ w³o¿y siê wiele pracy, zostaje zwieñczona rêkê bada³ szczególnie pasjonuj¹- jest mieszkañcem Pyzdr. ce go w¹tki historyczne (historia, Przemek od grudnia 2006 roku sukcesem. Jednak¿e satysfakcja szczególnie okres œredniowiecza, pe³ni funkcjê sekretarza gminy i p³yn¹c¹ z tych pozytywnie za³atwioby³a i jest jego wielka pasj¹). W miasta Pyzdry. Kiedy obejmowa³ to nych jest bardzo du¿a. klasie maturalnej postanowi³ wy- stanowisko mia³ 24 lata. PowierzyPlany na przysz³oœæ? Myœlê, ¿e startowaæ w wyborach do Rady ³em Przemkowi Dêbskiemu funkcjê takie same jak u wiêkszoœci osób w Miejskiej. Do udzia³u w wyborach sekretarza, gdy¿ jako m³ody cz³o- moim wieku - odpowiada - w najnamówi³ mnie wieloletni radny, wiek ju¿ na sta¿u wykazywa³ siê bli¿szej przysz³oœci zamierzam obecny wiceburmistrz Wrzeœni, aktywnoœci¹ oraz du¿ym zaintere- zmieniæ stan cywilny, a co za tym Waldemar Grzeœkowiak - wspomi- sowaniem wykonywan¹ prac¹ w idzie zacz¹æ ¿yæ w pe³ni na w³asny na - chêtnie siê zgodzi³em. Gdy w samorz¹dzie - wspomina burmistrz rachunek. Chcia³bym pozostaæ w listopadzie 2006 roku okaza³o siê, Gminy i Miasta Pyzdry, Krzysztof Pyzdrach i jak najlepiej wykonywaæ

obecn¹ pracê, a je¿eli przyjdzie mi j¹ zmieniæ, bo takie dzisiaj s¹ prawid³owoœci rynku pracy, to mam nadziejê, ¿e na równie ciekaw¹. Samorz¹d wci¹ga Od czasów szko³y œredniej udziela³em siê spo³ecznie i nie by³em obojêtny na to co dzia³o siê w mojej wsi - opowiada so³tys Barda, Leszek Stawicki - Kiedy mia³em 21 lat i zbli¿a³y siê wybory so³tysów zaproponowano mi wówczas start w tych wyborach. Pocz¹tkowo mia³em obawy czy podo³am obowi¹zkom i odpowiedzialnoœci jaka wi¹¿e siê z t¹ funkcj¹. Zdecydowa³em siê startowaæ i

liwoœci w Bardzie udaje siê zorganizowaæ wiele ciekawych inicjatyw. Mieszkañcy wsi potrafi¹ cieszyæ siê i bawiæ, s¹ niezwykle otwarci i ¿yczliwi. Bez ich pomocy sukces Nocy Œwiêtojañskiej czy zawodów konnych Bardo Cup nie by³by tak spektakularny. Cieszê siê, ¿e uda³o mi siê poprawiæ wizerunek wsi, a tak¿e ¿e zachêci³em mieszkañców do wspó³pracy na rzecz spo³ecznoœci lokalnej, z którymi wspólnie organizujemy wiele fajnych imprez - opowiada - Odnawiamy wieœ, sadzimy kwiaty, drzewka - to integruje mieszkañców i sprawia, ¿e ka¿dy chce w miarê mo¿liwoœci pomagaæ. Wp³ywa to na do-

Leszek Stawicki, jako dobry gospodarz, dzieli chleb pomiêdzy mieszkañców wsi podczas do¿ynek w Bardzie wygra³em wybory. Zosta³em wtedy najm³odszym so³tysem w gminie Wrzeœnia. Przyznaje, ¿e na pocz¹tku by³o ciê¿ko odnaleŸæ siê w nowej sytuacji. Po objêciu stanowiska so³tysa oprócz pracy zawodowej dosz³a praca zwi¹zana z kierowaniem wsi¹. Wówczas okaza³o siê, ¿e bardzo szybko musia³em opanowaæ trudnoœci jakie napotyka³em pe³ni¹c rolê so³tysa - wspomina - Z biegiem czasu sprawy zwi¹zane z funkcj¹ so³tysa wros³y w mój ¿yciorys i plan dnia. Po przyjœciu z pracy zawodowej mam kolejne obowi¹zki zwi¹zane z prac¹ w so³ectwie. Obecnie Leszek ju¿ drug¹ kadencjê - od marca 2003 roku - pe³ni funkcjê so³tysa wsi Bardo, w której mieszka od urodzenia. Ma 27 lat, jest studentem trzeciego roku Wielkopolskiej Wy¿szej Szko³y Humanistyczno-Ekonomicznej w Jarocinie na kierunku administracja publiczna. Jest prezesem Spó³dzielni Produkcji Rolnej Wódki-Grzybowo. Nie ukrywam, ¿e praca w samorz¹dzie poch³ania mi bardzo du¿o czasu przez co cierpi moje ¿ycie prywatne - mówi - brakuje mi go na spotkania ze znajomymi, a przede wszystkim z moj¹ narzeczon¹. Nie ¿a³uje jednak, ¿e zdecydowa³ siê pójœæ t¹ drog¹. Jest to du¿e pole do dzia³ania gdzie mo¿na siê œwietnie spe³niæ - t³umaczy - Chcê równie¿ zachêciæ innych m³odych ludzi do pracy na rzecz samorz¹du i dla spo³ecznoœci. To wci¹ga. Jestem so³tysem i daje mi to wiele satysfakcji. Na razie nie brakuje mi pomys³ów do realizacji. Chcê siê spe³niaæ zawodowo, a co bêdzie dalej - czas poka¿e. Burmistrz Tomasz Ka³u¿ny przyznaje - to jeden z bardziej aktywnych so³tysów naszej gminy, dobry organizator umiej¹cy zjednaæ œrodowisko do wspólnego dzia³ania. Leszek na ka¿dym kroku podkreœla zaanga¿owanie mieszkañców so³ectwa w sprawy wsi. To dziêki ich pomocy i ¿ycz-

bry wizerunek naszej ma³ej ojczyzny. Oda do m³odoœci W historii by³o wielu wielkich polityków, którzy osi¹gali wiele, zaczynaj¹c w m³odym wieku. Jednak trzeba zachowaæ odpowiedni¹ miarê, a i nie wiadomo, czy m³odzi samorz¹dni z naszego powiatu ¿yczyliby sobie porównania z osobami, z którymi historia rozprawi³a siê bardzo ró¿nie. Ale ca³kiem trafione wydaje siê byæ wskazanie podobieñstw do ludzi, którzy w polityce na szczeblu krajowym umieli siê w ostatnich kilkunastu latach wspi¹æ na najwy¿sze poziomy w³adzy. Ich dokonania oceniane s¹ ró¿nie, jak to w polityce, ale nie wolno zapominaæ, ¿e wiek, który dla wielu by³ przeszkod¹, oni potrafili przekuæ, podobnie jak Szymon, Przemek i Leszek, na swój atut, imponuj¹c œwie¿ym spojrzeniem, ambicjami i energi¹. Tak¹ osob¹ by³ chocia¿by Waldemar Pawlak z pocz¹tku lat 90, który w stosunkowo m³odym wieku móg³ pochwaliæ siê dwukrotnym piastowaniem funkcji premiera, czy Wojciech Olejniczak, który w wieku 29 lat zosta³ Ministrem Rolnictwa. Potrafili oni z sukcesami, przynajmniej do pewnego momentu, konkurowaæ na wysokim, krajowym szczeblu polityki z, wydawa³oby siê, nie dopuszczaj¹c¹ nikogo nowego do swojego grona elit¹ rz¹dz¹c¹. I podobnie robi¹ Szymon, Przemek i Leszek. Miejmy nadziejê, ¿e osi¹gn¹ jeszcze du¿o wiêcej, ¿e wybior¹ najlepsze dla siebie drogi, a nawet, jeœli nie pozostan¹ w samorz¹dach, nie zapomn¹, ¿e obdarzono ich tutaj zaufaniem, czêsto wbrew ludziom, którzy z uœmiechem patrzyli na ich metryki. A w przysz³oœci, gdy rozwin¹ siê ich kariery, bêd¹ nadal godnie reprezentowaæ nasz powiat - oczywiœcie z po¿ytkiem dla wszystkich mieszkañców. Agnieszka Przysiuda £ukasz Grzeœkowiak


www.wrzesnia.powiat.pl

Zar¹bista Akcja Letnia

Uczestnicy pierwszego turnusu z dum¹ prezentuj¹ medale Letni¹ por¹ Orzechowo rozbrzmiewa œmiechem uczestników IV Akcji Letniej, organizowanej przez Starostwo Powiatowe. 8 lipca zakoñczy³ siê w oœrodku Relax jego pierwszy, dziewiêciodniowy etap, w którym wziê³o udzia³ szeœædziesiêcioro piêcioro uczestników w ró¿nym wieku. Turnus, jak ca³a tegoroczna Akcja, odbywa³ siê pod has³em O Miano Mistrza Sportu i Turystyki - "WielkoPolski Ma³y Turysta". Inicjatywa ta jest o tyle wa¿na, ¿e dla wielu dzieci Powiatowa Akcja Letnia jest czêsto jedyn¹ szans¹ na letni wypoczynek. W oœrodku Relax nie sposób siê nudziæ. Do dyspozycji kolonistów s¹ boiska do siatkówki pla¿owej, pi³ki no¿nej i koszykówki, a nawet tor do gry w krêgle. Ale atrakcji

by³o du¿o wiêcej i wykracza³y one daleko poza granice Orzechowa. Uczestnicy turnusu brali udzia³ w wielu organizowanych przez opiekunów wycieczkach oraz zajêciach sportowych. Najlepsze by³y kajaki! - mówi³ Romek, jeden z m³odszych uczestników, wspominaj¹c przedostatni dzieñ turnusu. Najlepiej by³o nad morzem. Mogliœmy siê k¹paæ i szukaliœmy bursztynów - opowiada³ zadowolony Tomek, wspominaj¹c dwudniowy pobyt nad Ba³tykiem, a wtórowali mu pozostali uczestnicy. Dziewczyny by³y bardzo fajne. W ogóle wszyscy byli fajni. A namioty, w których mieszkaliœmy, nawet nie przecieka³y, nie kry³ swojego zadowolenia Marcin. By³o zar¹biœcie - stwierdzili jednog³oœnie. Na koñcz¹cym turnus apelu, w którym uczestniczyli wicestarosta

OŒWIATA

Pawe³ Guzik i Jaros³aw Sobczak, naczelnik Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa, wrêczono nagrody ufundowane przez Starostwo dla uczestników turnusu. Doceniono nie tylko osi¹gniêcia sportowe, ale równie¿ grupê, która umia³a utrzymaæ namiot podczas ca³ego turnusu w najlepszym porz¹dku. Ale to zdobywcy trofeów na miss i mistera obozu zostali nagrodzeni najwiêkszymi brawami. Na koniec przedstawiciele Starostwa wrêczyli wszystkim uczestnikom pami¹tkowe medale Mistrzów Sportu i Turystyki, które potwierdza³y, ¿e ka¿dy z uczestników turnusu by³ zwyciêzc¹. Czêœæ dzieci do koñca dnia nie zdejmowa³a ich z szyi, a niektóre chêtnie pozowa³y z nimi do zdjêæ. Po apelu m³odzi turyœci korzystali z czasu, który pozosta³ do przybycia ich zmienników, graj¹c w gry zespo³owe oraz wymieniaj¹c siê adresami i numerami telefonów. (³g) Uwaga!!! S¹ jeszcze wolne miejsca na przedostatnim turnusie, 9-17 sierpnia. Odp³atnoœæ za udzia³ w turnusie dla mieszkañców powiatu wynosi 150 z³, dla osób spoza powiatu 200 z³. Mo¿na zg³aszaæ siê 8 sierpnia do godziny 15 w Wydziale Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, tel. 061 640 44 14, 640 44 38.

Benedykt K³osin (1933 - 2008) Wiosn¹ tego roku w "Przegl¹dzie Powiatowym" ukaza³y siê z okazji II Powszechnego Zjazdu Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza we Wrzeœni wspomnienia o nie¿yj¹cych dyrektorach Szko³y. Trudno by³o wówczas przypuszczaæ, ¿e tak prêdko wœród nie¿yj¹cych znajdzie siê Dyrektor Benedykt K³osin. Wiadomo by³o, ¿e zmaga³ siê z ciê¿k¹ chorob¹, która uniemo¿liwi³a mu uczestnictwo w zjeŸdzie, ale nikt nie spodziewa³ siê tak rych³ej œmierci Dyrektora. Nikt nie przypuszcza³, ¿e jego s³owa, skierowane w liœcie do uczestników zjazdu, bêd¹ s³owami po¿egnania. Dyrektor K³osin urodzi³ siê 4 marca 1933 roku w GnieŸnie jako syn Wojciecha i Joanny z d. Kêdzierskiej. Normaln¹ naukê szkoln¹ uniemo¿liwi³a mu okupacja hitlerowska, której czas spêdzi³ z matk¹ i bratem w GnieŸnie, ojciec w tym czasie przebywa³ w niewoli niemieckiej. Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³ w GnieŸnie w 1948 roku i zaraz podj¹³ naukê w tamtejszym Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobrego. W szkole zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ nielegalnej organizacji Podziemna Armia Skautowska (PAS). W letnie wakacje 1951 roku zosta³ aresztowany i w grupie 20 osób przez 3 miesi¹ce przetrzymywany w pomieszczeniach gnieŸnieñskiego UB oraz w gnieŸnieñskim wiêzieniu. Po brutalnym œledztwie wraz z kolegami przewieziony zosta³ do wiêzienia przy ulicy M³yñskiej w Poznaniu. W tym samym 1951 roku, jako 18-letni ch³opak, Benedykt K³osin stan¹³ przed S¹dem Wojskowym, który skaza³ go na 4 lata wiêzienia. Wyrok odbywa³ w Jaworznie, gdzie jako wiêzieñ ciê¿ko pracowa³ fizycznie w fabryce. Zwolniony z wiêzienia na podstawie amnestii w 1953 roku podj¹³ pracê fizyczn¹ w cukrowni i farbiarni gnieŸnieñskiej. Jeszcze w 1953 roku po d³ugich

Studniówka w 1974 roku, dyrektor Benedykt K³osin siedzi drugi od lewej staraniach zosta³ przyjêty do XI (ostatniej) klasy Liceum dla Pracuj¹cych w GnieŸnie, gdzie w 1954 roku zda³ maturê, ale ze wzglêdu na swój ¿yciorys nie dosta³ siê na studia. Dopiero w 1955 roku po staraniach i pomocy ¿yczliwych ludzi rozpocz¹³ studia matematyczne na Uniwersytecie Poznañskim (UAM), gdzie w 1960 roku uzyska³ magisterium. Od wrzeœnia 1960 roku, dziêki dyrektorowi Henrykowi Nawrocikowi, równie¿ matematykowi, zosta³ przyjêty do pracy w Liceum Ogólnokszta³c¹cym we Wrzeœni, jako nauczyciel matematyki. Pozosta³ nim do koñca swej pracy we wrzesiñskim Liceum, choæ od czasu objêcia stanowiska dyrektora w niepe³nym wymiarze godzin. Przez ogó³ uczniów by³ ceniony jako dobry i skuteczny nauczyciel matematyki. Zami³owania Benedykta K³osina podziela³y te¿ zrodzone z ma³¿eñstwa z absolwentk¹ wrzesiñskiego Liceum Mari¹ Ejchorszt, jego trzy córki; wszystkie, bêd¹c absolwentkami wrzesiñskiego Liceum, uzyska³y magisterium z matematyki na UAM w Poznaniu. Dyrektorem wrzesiñskiego Liceum Benedykt K³osin zosta³ mianowany od 1 wrzeœnia 1968 roku. Pozostawa³ na tym stanowisku przez nastêpnych ponad 20 lat. W tym cza-

sie staraniem Dyrektora dokonano w szkole wielu inwestycji, wœród których najwa¿niejsze by³o oddanie do u¿ytku ³¹cznika miêdzy skrzyd³ami gmachu Szko³y oraz nowej sali gimnastycznej. Dyrektor K³osin by³ te¿ kontynuatorem, zapocz¹tkowanych przez swego poprzednika, dzia³añ przywracaj¹cych tradycje Szko³y. W czasie jego rz¹dów odby³y siê (z udzia³em najstarszych absolwentów Szko³y) uroczystoœci 50-lecia (1972) i 60-lecia (1982) pierwszej matury, zjazd absolwentów roczników 1922 - 1952 (w 1983 roku), otwarto te¿ Izbê Tradycji Szko³y. Dyrektor Benedykt K³osin by³ bardzo lubiany przez ogó³ uczniów. Z jednej strony by³ wymagaj¹cy, z drugiej, maj¹c na uwadze dobro ucznia, potrafi³ mu wiele wybaczyæ. Te cechy jego osobowoœci z jednej strony budzi³y respekt, z drugiej sprawia³y, ¿e mówiono o nim po prostu "Beniu". By³ ostatnim dyrektorem mieszkaj¹cym w budynku Szko³y od czasu jego oddania do u¿ytku. Dyrektor K³osin umar³ 5 lipca 2008 roku i pochowany zosta³ na cmentarzu parafialnym przy ulicy GnieŸnieñskiej, gdzie spoczywaj¹ tak¿e inni profesorowie wrzesiñskiego Gimnazjum i Liceum. ¯egna³y go t³umy wychowanków. Marian Torzewski

Sierpieñ 2008

5

Istot¹ ma³¿eñstwa jest mi³oœæ

"Integruj¹ca rola mi³oœci w ma³¿eñstwie - studium na podstawie myœli fenomenologicznej Dietricha von Hildebranta" to tytu³ rozprawy habilitacyjnej Andrzeja Bohdanowicza, proboszcza parafii w Opatówku. Ksi¹dz uzyska³ tytu³ doktora habilitowanego nauk teologicznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 23 czerwca br. Ma³¿eñstwo to przymierze Sw¹ rozprawê habilitacyjn¹ ks. dr Andrzej Bohdanowicz opar³ o myœl niemieckiego fenomenologa Dietricha von Hildebrand. W 1925 roku wyda³ on ksi¹¿kê "Die Ehe" - "Ma³¿eñstwo", w której przedstawi³ nowe, rewolucyjne jak na te czasy pojêcie ma³¿eñstwa. Do tej pory rozumiano ma³¿eñstwo na zasadzie celu i œrodka - wyjaœnia ks. Bohdanowicz - ma³¿eñstwo by³o œrodkiem, a jego celem - prokreacja. Od czasów œwiêtego Augustyna uwa¿ano, ¿e zwi¹zek ma³¿eñski to prokreacja, uœmierzenie popêdu i wzajemna pomoc. Mo¿na powiedzieæ, ¿e rola mi³oœci by³a tu nieistotna - odbywa³a siê depersonalizacja poprzez seksualizacjê. Zwi¹zek ma³¿eñski rozumiano jako kontrakt miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹ o wzajemnych prawach i obowi¹zkach. Hildebrand, który co wa¿ne - by³ osob¹ œwieck¹, prze³ama³ to myœlenie. Stwierdzi³, ¿e istot¹ ma³¿eñstwa jest mi³oœæ. I ta mi³oœæ jest fundamentem dla prokreacji. Mi³oœæ odgrywa integruj¹c¹ rolê w zwi¹zku ma³¿eñskim, a jej owocem jest potomstwo. W tym ujêciu ma³¿eñstwo to ju¿ nie kontrakt, ale przymierze, zwi¹zek dwóch cia³ i dwóch dusz. Wszystko po raz pierwszy… Ksi¹dz Andrzej Bohdanowicz jest proboszczem parafii w Opatówku od 14 wrzeœnia 2007 roku. Wczeœniej by³ zaanga¿owany w pracê wychowawcz¹ w seminarium, by³ 4 lata prefektem, 8 lat wicerektorem w seminarium gnieŸnieñskim oraz pra-

cowa³ jako adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na Wydziale Teologicznym. By³ te¿ cz³onkiem Komisji Bioetycznej przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej. I nagle przysz³a niespodziewana nominacja - wspomina - to dopiero by³y wakacje - œmieje siê i dodaje - bycie proboszczem to dla mnie nowe doœwiadczenie, bardzo zobowi¹zuj¹ce i ciekawe - wyznaje - Jest siê odpowiedzialnym za duchowy rozwój parafian, wchodzi siê w bezpoœrednie, osobiste relacje z ludŸmi. Ksi¹dz Andrzej przyznaje, ¿e wielu rzeczy, w zwi¹zku z objêciem probostwa dopiero siê uczy³, wiele robi³, jako ksi¹dz, po raz pierwszy, wiele rzeczy go zaskoczy³o - pierwsze roraty, pierwsza pasterka, pierwsza komunia, pierwsze bierzmowanie, pierwsza kolêda - wspomina - by³em pozytywnie zaskoczony tym, z jakim szacunkiem w tak ma³ych spo³ecznoœciach spotyka siê osoba duchownego. Po skoñczonej kolêdzie gospodarz odprowadza ksiêdza do nastêpnego domu, duchowny nie jest w tej drodze sam - to nie do pomyœlenia w du¿ym mieœcie, gdzie czêsto ksiêdza przychodz¹cego "po kolêdzie" nie wpuszcza siê nawet do domu. Ksi¹dz-doktor-cz³owiek Czy parafianie traktuj¹ swojego proboszcza z dystansem, po otrzymaniu przezeñ habilitacji? Nic takiego nie ma miejsca - odpowiada ks. Bohdanowicz - nawet mówi³em podczas mszy parafianom o tym, ¿e czeka mnie egzamin habilitacyjny, prosi³em o modlitwê. I to pomog³o, bo egzamin wspominam bardzo przyjemnie. Na pewno wp³yw na dobre stosunki pomiêdzy ksiêdzem a parafianami ma wp³yw jego zaanga¿owanie w sprawy wsi. Ksi¹dz zaadaptowa³ swój gara¿ na œwietlicê, w której znajduje siê kuchnia i obszerna sala z d³ugim sto³em i kominkiem. Niedawno zorganizowa³ na terenie probostwa festyn parafialny, z którego dochód przeznaczono na remont koœcio³a w Opatówku. By³a zabawa taneczna, orkiestra, grill, a nawet piwo - opowiada proboszcz - dziêki tej imprezie pozna³em wiele osób. Ksi¹dz Bohdanowicz organizuje tak¿e w Opatówku od paŸdziernika ub.r. cykl wyk³adów z zakresu filozofii, teologii i etyki. Stara siê byæ jak najlepszym duszpasterzem dla swoich owieczek, ucz¹c ich, ¿e najwa¿niejsza w naszym ¿yciu jest…mi³oœæ. (agda)

Zak³ad Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. w zwi¹zku z prowadzonymi robotami wymiany nawierzchni torowej na linii 003 Warszawa - Kunowice tor 2 szlak Strza³kowo - Soko³owo Wrzesiñskie km 249,330 - 252,961 informuje, ¿e nast¹pi zmiana organizacji ruchu w obrêbie nastêpuj¹cych przejazdów kolejowych: - Przejazd w km 249,897 na drodze powiatowej nr 32448 Gutowo Wlkp - Ostrowo Szlach. w dniu 11.08.2008r od godz. 8.00 do godz. 22.00 - Przejazd w km 251,485 na drodze powiatowej nr 32410 Wrzeœnia - Witkowo w dniu 12.08.2008r od godz. 8.30 do godz. 22.00 - Przejazd w km 252,389 na ul. Kosynierów we Wrzeœni w dniu 13.08.2008r od godz. 8.00 do godz. 22.00. Przejazdy oraz drogi dojazdowe zostan¹ oznakowane zgodnie z projektami czasowej organizacji ruchu. Za utrudnienia ruchu przepraszamy. Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni na podstawie Uchwa³y nr 298/ XLVI/2006 Rady Powiatu we Wrzeœnia z dnia 29 wrzeœnia 2006 r. og³asza nabór wniosków na Nagrodê Starosty za osi¹gniêcia sportowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Wnioski nale¿y sk³adaæ na formularzu wniosku w biurze podawczym Starostwa Powiatowego we Wrzeœni ul. Chopina 10 w godzinach otwarcia urzêdu w terminie do 15 wrzeœnia 2008 r. w³¹cznie. Formularze wniosków dostêpne s¹ na stronie internetowej powiatu wrzesiñskiego www.wrzesnia.powiat.pl w czêœci Oœwiata / Nagrody i stypendia Starosty Wrzesiñskiego / Przyznawanie Nagrody Starosty za szczególne osi¹gniêcia sportowe/ oraz w biurze podawczym. Prosimy o œcis³e przestrzeganie kryteriów zawartych w ww. Uchwale.


6

Sierpieñ 2008

Z NAMI WARTO

Pocz¹wszy od tego numeru, w kolejnych trzech wydaniach "Przegl¹du Powiatowego" zamieszczony bêdzie materia³ informacyjno-promocyjny Fundacji "Tutaj Warto" oraz Stowarzyszenia "Z NAMI WARTO". Przez te trzy miesi¹ce bêdziemy siê starali przekonaæ czytelników do s³usznoœci idei, która nam przyœwieca - ¿e Z NAMI - Tutaj - WARTO!

Zarz¹d Stowarzyszenia „Z NAMI WARTO” Jerzy Mazurkiewicz - prezes. 53 lata, ¿onaty, czworo dzieci, mieszkaniec Biechowa w gminie Mi³os³aw. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. In¿ynier rolnik. Prowadzi z kuzynem gospodarstwo rolne na gruntach wydzier¿awionych od ANR. Pracê w samorz¹dzie rozpocz¹³ w 1988 roku jako radny Rady Narodowej Miasta i Gminy w Mi³os³awiu. By³ burmistrzem Miasta i Gminy Mi³os³aw. Politycznie zwi¹zany z ruchem ludowym. W kadencji 2002 - 2006 i 20062010 radny Rady Powiatu we Wrzeœni.

Budujemy strategiê! Fundacja "Tutaj Warto" przyst¹pi³a do realizacji projektu "Aktywizacja obszarów wiejskich z powiatu wrzesiñskiego budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju 2009-2014". Projekt realizowany bêdzie od 1 sierpnia do 30 paŸdziernika, a jego cel to rozwój dialogu i wspó³pracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz aktywizacji zawodowej mieszkañców obszarów wiejskich poprzez budowanie LSR. Projekt finansowany jest z bud¿etu EFS z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki w kwocie blisko 50 tys. z³. W opracowaniu wniosku pomaga³ Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowe-

go. W ramach realizacji projektu przez najbli¿sze trzy miesi¹ce w "Przegl¹dzie Powiatowym" zamieszczany bêdzie dwustronicowy materia³ promocyjno-informacyjny Fundacji. Planowane jest tak¿e zorganizowanie konferencji informacyjnej dla mieszkañców LGD oraz warsztatów aktywizuj¹cych lokaln¹ spo³ecznoœæ do uczestnictwa w identyfikacji problemów najbli¿szego otoczenia. Najwa¿niejszym elementem projektu bêdzie tworzenie LSR 2009-2014. W ramach tego wœród mieszkañców LGD rozpowszechniona zostanie ankieta - dziêki temu bêd¹ oni mieæ swój udzia³ w budowaniu LSR. Powstanie równie¿ zespó³ specjalistów, którzy zajm¹ siê opracowaniem tego dokumentu.

Szkolenie dla mleczarzy

Przemys³aw Dêbski - prezes „TUTAJ WARTO”, Karol Balicki - z-ca naczelnika Wydzia³u Rozwoju Lokalnego i Marek Dyba - dyrektor PCEZ Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej i Fundacja "Tutaj Warto" przy wsparciu Wydzia³u Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego pozyska³y 47 938 z³ z bud¿etu EFS z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki na realizacjê projektu "Nabywam nowe umiejêtnoœci i Ÿród³a dochodu". Projekt bêdzie realizowany na obszarze dzia³ania Lokalnej Grupy Dzia³ania "Tutaj Warto", w gminach Ko³aczkowo, Mi³os³aw i Pyzdry i ma na celu podniesienie poziomu wykszta³cenia i kwalifikacji mieszkañców obszarów wiejskich. W ramach projektu 40-osobowa grupa rolników weŸmie udzia³ w seminarium "Nowe umiejêtnoœci w zakresie przetwórstwa mleka i sprzeda¿y bezpoœredniej - szans¹ rozwoju dzia³alnoœci pozarolniczej". Dwunastu spoœród nich kszta³ciæ siê bêdzie podczas cyklu szkoleñ praktycznych - m.in. technicznych, ekonomicznych i higienicznych. Projekt za-

mknie konferencja podsumowuj¹ca, promuj¹ca i upowszechniaj¹ca rezultaty projektu. Projekt ma charakter partnerski. Liderem wiod¹cym jest Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, które odpowiada za ca³oœæ projektu i jego rozliczenie oraz zapewni kadrê merytoryczn¹ i zaplecze techniczne do realizacji warsztatów, poniewa¿ posiada dobrze wyposa¿on¹ bazê do szkoleñ w zakresie przetwórstwa mleka. Partner projektu - Fundacja "Tutaj Warto" bêdzie odpowiedzialny za promocjê projektu, rekrutacjê, organizacjê seminarium oraz pomoc przy monitoringu projektu. bêdzie te¿ prowadziæ biuro projektu. Projekt jest zgodny ze strategi¹ Fundacji "Tutaj Warto" do roku do 2013, która ma polegaæ na nabywaniu nowych umiejêtnoœci przez mieszkañców, wprowadzaniu na rynek lokalnych produktów rolnych i ich przetworów oraz stymulowaniu zainteresowania mieszkañców w³asnym œrodowiskiem lokalnym w kierunku nowych us³ug.

Czy mielibyœcie ochotê i czas podzia³aæ i mieæ wp³yw na rozwój obszarów wiejskich gmin Ko³aczkowo, Mi³os³aw, Pyzdry i Wrzeœnia? Czy chcielibyœcie, aby na tych terenach ¿y³o siê nam lepiej? Jeœli tak, to wypisujcie deklaracjê przyst¹pienia do LGD!!! Zachêcamy gor¹co do przystêpowania do Stowarzyszenia. Deklaracje cz³onkowskie znajduj¹ siê na stronie www.tutajwarto.pl/lgd oraz w siedzibie Stowarzyszenia, w Pyzdrach przy ulicy Kaliskiej 39 (GCI), tel. 063 276 72 70.

www.wrzesnia.powiat.pl

El¿bieta K³ossowska - wiceprezes. 46 lat, mê¿atka, dwóch synów, mieszka w Pyzdrach. Wykszta³cenie wy¿sze - pedagogiczne, studia podyplomowe - pedagogika specjalna, nauczyciel dyplomowany, pracuje w Szkole Podstawowej w Pyzdrach, radna - drug¹ kadencjê, 12 lat pracy w Zarz¹dzie Miasta - Osiedla w Pyzdrach, by³a przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Pyzdrach, prezes Fundacji Rozwoju Gminy Pyzdry, cz³onek Zarz¹du Fundacji "Tutaj Warto". Autorka ksi¹¿ki dla dzieci ,, Moje miasteczko - Pyzdry". Edmund Kubis - skarbnik. Lat 54. Ukoñczy³ Policealne Studium Podyplomowe Kultury i Oœwiaty w Warszawie. Od 1988 roku Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w Ko³aczkowie, wieloletni przewodnicz¹cy Rady Gminnej Zrzeszenia LZS w Ko³aczkowie i sekretarz Gminnego Ko³a LOK w Ko³aczkowie. Od wielu lat prowadzi administracjê Gminnego Zwi¹zku Kó³ek i Organizacji Rolniczych w Ko³aczkowie. Inicjator i organizator wielu imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych o zasiêgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Grzegorz KaŸmierczak - cz³onek Zarz¹du. Lat 50, ¿onaty, troje dzieci, zamieszka³y w Marzeninie. Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. By³y nauczyciel w Zespole Szkó³ w Marzeninie, wieloletni trener i dzia³acz sportowy. Radny II kadencji Rady Powiatu we Wrzeœni, wspó³autor "Powiatowej Strategii Rozwoju Sportu", skarbnik Stowarzyszenia "Drogowskaz". Przewodnicz¹cy Rady Powiatu III kadencji. Piotr Matuszewski - cz³onek Zarz¹du. 48 lat, zamieszka³y w Przyborkach, przedsiêbiorca z 25-letnim sta¿em, wykszta³cenie œrednie techniczne. Radny III i IV kadencji Rady Miejskiej we Wrzeœni, obecnie przewodnicz¹cy Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, cz³onek Powiatowej Rady Zatrudnienia, wiceprzewodnicz¹cy Towarzystwa Unii Wrzeœnian, cz³onek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrzeœni. Agnieszka Przysiuda - cz³onek Zarz¹du. 27 lat, zamieszka³a w Bugaju, gmina Mi³os³aw. Z wykszta³cenia filmoznawca, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Pracuje w Wydziale Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Ma piêcioletniego syna Maciusia. Cz³onek Rady Fundacji „Tutaj Warto”. Redaguje wk³adkê promocyjn¹ LGD w „Przegl¹dzie Powiatowym”.

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego


www.wrzesnia.powiat.pl

Z NAMI WARTO

Sierpieñ 2008

7

Rozmowa z Jerzym Mazurkiewiczem

Wkrótce powiemy: z nami tutaj warto!!! Sk¹d wziê³a siê nazwa Stowarzyszenia Z NAMI WARTO? Wiele Lokalnych Grup Dzia³ania w swojej nazwie pragnie nawi¹zaæ do specyfiki swego regionu. My nawi¹zaliœmy do rzeki Warty, zarówno w przypadku Fundacji jak i Stowarzyszenia, a jednoczeœnie dajemy sygna³, ¿e tutaj warto: ¿yæ, odpoczywaæ, zwiedzaæ, inwestowaæ, itd. Cel dzia³ania jest najogólniej taki sam poprawa ¿ycia na obszarach wiejskich. Czym ró¿ni siê Fundacja "Tutaj Warto" od Stowarzyszenia Z NAMI WARTO? Dlaczego istnia³a potrzeba zmiany formu³y LGD - z fundacji na stowarzyszenie? Ró¿nica spowodowana jest koniecznoœci¹ dostosowania siê do nowych wymogów prawa. Nie zamierzamy zlikwidowaæ Fundacji. Jest miejsce dla ka¿dego, trzeba tylko podzieliæ zadania i wykorzystaæ równie¿ chocia¿by œrodki przeznaczone na tereny wiejskie na pomoc socjaln¹, wyrównywanie szans, oœwiatê, przekwalifikowania itp. - to dzia³ania typowe dla fundacji. Lokalna Grupa Dzia³ania - "Z NAMI WARTO" jest form¹ stowarzyszenia specjalnego, którego celem g³ównym ma byæ realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez wspieranie finansowe wnioskuj¹cych beneficjentów koñcowych czyli inwestorów, szkolenie w³asnych kadr, obs³ugê administracyjn¹ i wspó³pracê z innymi LGD. W pierwszym rozdaniu unijnych pieniêdzy w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006 przewidziano tzw. "Pilota¿owy Program LEADER+". Teraz wiemy dlaczego "pilota¿owy" - ¿eby zachêciæ, pobudziæ, doszkoliæ, sprawdziæ, poprawiæ, ograniczyæ i wprowadziæ bezpieczne zasady funkcjonowania grup. Najbardziej preferowan¹ wtedy form¹ prawn¹ organizacji, któr¹ mia³a byæ docelowo Lokaln¹ Grup¹ Dzia³ania by³a fundacja, choæ dopuszczano te¿ inne formy. Wzorce statutów nawi¹zywa³y œciœle do przepisów z okresu 2004 - 2006. Pe³ni optymizmu zawi¹zaliœmy fundacjê, otrzymaliœmy pieni¹dze, ale mogliœmy je g³ównie wydawaæ na tzw. dzia³ania miêkkie, czyli szkolenia, imprezy integracyjne, kultywowanie tradycji, zintegrowan¹ strategiê rozwoju, itp. W tym czasie odchodzili zdegustowani przedsiêbiorcy, którzy doskonale wiedzieli, czego chc¹. Jak to siê zmieni³o w latach nastêpnych? Po doœwiadczeniach z tego okresu ju¿ w ustawie z 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 2013… znalaz³y siê inne wymogi stawiane Lokalnym Grupom Dzia³ania. To ju¿ nie jest pilota¿, to jest konkretne wydawanie pieniêdzy na inwestycje wpisuj¹ce siê w Lokaln¹ Strategiê Rozwoju. Zdecydowanie wzmocniono samorz¹dy lokalne. Od decyzji rad gmin zale¿y, czy w ogóle bêdzie LGD i ile bêdzie mia³o pieniêdzy. Nowe LGD jako partnerstwo trójsektorowe (publiczno-spo³eczno-gospodarcze) musi dawaæ takie same prawa ka¿demu cz³onkowi, musi posiadaæ organ decyzyjny - RADÊ, któr¹ trudno umiejscowiæ w fundacji. Rada bêdzie rozpatrywa³a wnioski i decydowa³a kto ma dostaæ œrodki unijne. Organem nadzoru dla LGD nie jest starosta, a marsza³ek województwa. Zmieniono definicjê spójnoœci obszarowej. To umo¿liwi³o do³¹czenie obszarów wiejskich gminy Wrzeœnia., co nas bardzo ucieszy³o - bo tam jest spora grupa aktywnych dzia³aczy do "zagospodarowania". Tych kilka wymienionych zmian wymog³o na nas dostosowanie siê do nowych realiów. Ministerstwo Rolnictwa sugerowa³o, ¿e najbardziej przystosowan¹ form¹ bêdzie stowarzyszenie specjalne, a fundacja, wchodz¹c jako pe³noprawny cz³onek do stowarzyszenia, wnosi swój dorobek

centowe wsparcie dla ka¿dego z 4 dzia³añ. Myœlê, ¿e najwiêksze wsparcie w pierwszym roku dostan¹ gminy na odnowê wsi oraz rodziny rolnicze na dzia³ania w kierunku nierolniczym. O wyborze projektów decyduje Rada. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e przy zgodnym dzia³aniu samorz¹dów œrodki na odnowê wsi mog¹ byæ podzielone przez Radê wg propozycji w tabeli. Natomiast wybór projektów na pozosta³e 3 dzia³ania nie bêdzie proporcjonalny do wykazanych w tabeli, gdy¿ Rada wybiera i punktuje najlepsze projekty wpisuj¹ce siê w LSR. Wszystko te dzia³ania musimy zakoñczyæ w tym roku.

Dzia³alnoœæ obu LGD ma na celu rozwój terenów nadwarciañskich i doœwiadczenie, nie zaprzestaj¹c jednocze- konkursu na realizacjê LSR. Wniosek sk³aœnie dzia³ania. W zwi¹zku z tym powsta³o sto- dany jest w Urzêdzie Marsza³kowskim wowarzyszenie specjalne - Lokalna Grupa Dzia- jewództwa. Ale przed walnym zebraniem ³ania "Z NAMI WARTO" skupiaj¹ce ju¿ 34 LGD, Fundacja musi podj¹æ uchwa³ê o cz³onków w tym 4 gminy i powiat. Nabór przyst¹pieniu do LGD, aby uczestniczyæ w trwa, a po wakacjach musimy zwo³aæ walne wyborach do RADY. Mamy powa¿ne trudnoœci z opracowazebranie i wybraæ RADÊ. Istnieje mo¿liwoœæ dzia³ania wy³¹cznie jednej LGD na danym niem trafnego bud¿etu, gdy¿, przez opóŸnieobszarze. To LGD podejmuje decyzje, jakie nia legislacyjne, do dzisiaj nie ruszy³y dwa dzia³ania bêd¹ realizowane na jej obszarze. wa¿ne dzia³ania przeznaczone na tereny Mam nadziejê, ¿e nied³ugo Fundacja podej- wiejskie, a realizowane przez samorz¹dy, tj. mie uchwa³ê o przyst¹pieniu do LGD i wte- odnowa i rozwój wsi oraz podstawowe us³ugi dla ludnoœci. Te dwa dzia³ania maj¹ w dy powiemy, ¿e z nami tutaj warto… za³o¿eniach poprawiaæ warunki ¿ycia na Jakie s¹ najbli¿sze plany dzia³ania obszarach wiejskich. Gminy maj¹ gotowe LGD? Jakie wyzwania przed nimi stoj¹? projekty. Wsie porobi³y plany odnowy miejJako prezes LGD Z NAMI WARTO œciœle scowoœci. Która gmina, na co i ile dostawspó³pracujê z prezesem Fundacji Tutaj nie, nikt jeszcze nie wie. Dzia³ania typu Warto Przemkiem Dêbskim, bo wspólnym LEADER mia³y wejœæ rok po uruchomieniu interesem nas wszystkich jest, aby w ci¹gu dzia³añ samorz¹dowych i byæ jakby ich uzunajbli¿szych tygodni opracowaæ, skonsulto- pe³nieniem. Paradoksalnie LEADER mo¿e waæ, poprawiæ i zatwierdziæ Lokaln¹ Strate- ruszyæ wczeœniej, a ma znacznie mniejsze giê Rozwoju prawie dla ca³ego powiatu wrze- œrodki do zagospodarowania. Bud¿et wylicza siê prosto: liczba mieszsiñskiego. Powo³ana zosta³a ju¿ grupa zajmuj¹ca siê opracowaniem tego dokumentu kañców x stawka na mieszkañca. Musimy przy udziale Wydzia³u Rozwoju Lokalnego zapoznaæ mieszkañców z proponowanym Starostwa Powiatowego. Po zrealizowaniu bud¿etem na najbli¿szy rok - 2009. Gdyby czêœci opisowej obszaru i jego zdiagnozowa- ca³y bud¿et na lata 2007-2013 podzieliæ na niu musz¹ odbyæ siê konsultacje i warsztaty, 4 transze roczne, to przedstawia³by siê on szczególnie na terenie gminy Wrzeœnia, gdy¿ tak jak w poni¿szej tabeli.

tu LEADER jeszcze nie dzia³a³. Musimy przeprowadziæ walne zebranie cz³onków LGD, wybraæ Radê, podj¹æ szereg uchwa³. Nastêpnie LGD przygotuje niezbêdne dokumenty do z³o¿enia wniosku do

Co prawda jest to niezgodne z za³o¿eniami tzw. podejœcia LEADER, ale przypisa³em nale¿ne œrodki finansowe na poszczególne dzia³ania dla ka¿dej gminy oddzielnie i zastosowa³em najbardziej prawdopodobne pro-

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Proszê puœciæ wodze fantazji i wyobraziæ sobie teren naszej LGD za 10 lat… Jak chcia³by Pan, by wygl¹da³ dziêki pieni¹dzom z Leadera? Mam nadziejê, ¿e bêdzie lepiej. Trochê poprawi siê infrastruktura na wsi. Przybêdzie œwietlic, boisk, miejsc rekreacji, gospodarstw agroturystycznych, wielu rolników odejdzie od swego zawodu. Trudno przewidzieæ tak odleg³y czas, bo przecie¿ regu³y gry tak siê szybko zmieniaj¹. Nikt 2 lata temu nie powiedzia³by, ¿e benzyna bêdzie kosztowa³a 5 z³, a pracodawcy poszukiwaæ bêd¹ pracowników. Myœlê, ¿e w samorz¹dach w³adze bêd¹ sprawowaæ opisywani teraz m³odzi dzia³acze, w nastêpnym rozdaniu unijnych pieniêdzy wiêksz¹ pulê przeznaczy siê na dzia³ania typu LEADER, a ja, bêd¹c emerytem, bêdê narzeka³ na nisk¹ emeryturê i bule w stawach, ale bêdê zadowolony kiedy w mojej wsi Biechowo bêdzie funkcjonowa³a œwietlica wiejska, plac zabaw, boisko, bêdzie ³adnie wokó³ naszego Sanktuarium i bezpiecznie bêdzie mo¿na iœæ na spacer lub zebranie wiejskie. Dziêkujê za rozmowê Rozmawia³a Agnieszka Przysiuda

Dlaczego warto? Krótka historia Stowarzyszenie "Z NAMI WARTO" powsta³o na obszarze dzia³ania Fundacji "Tutaj Warto" - gmin Ko³aczkowo, Mi³os³aw i Wrzeœnia. Teren ten Uchwa³¹ nr XIII/182/ 08 Rady Miejskiej we Wrzeœni z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania zosta³ poszerzony o wiejsk¹ czêœæ gminy Wrzeœnia. Nowym cz³onkiem LGD zosta³ te¿ powiat wrzesiñski. Podczas XVII sesji Rady Powiatu we Wrzeœni w dniu 27 czerwca podjêto uchwa³ê o przyst¹pieniu powiatu do stowarzyszenia. 16 maja 2008 Stowarzyszenie zosta³o zarejestrowane w KRS. Cele i misja LGD obejmuje obszar czterech gmin powiatu - Ko³aczkowo, Mi³os³aw, Pyzdry i Wrzeœnia zamieszkiwany przez ponad 38 000 mieszkañców. G³ównym jego celem jest dzia³anie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprawa warunków ¿ycia na obszarach wiejskich, aktywizowanie ludnoœci wiejskiej oraz udzielanie wsparcia mieszkañcom w zakresie przygotowania projektów. Dlaczego warto? Dlaczego gmina Wrzeœnia oraz powiat wrzesiñski zdecydowali siê na przyst¹pienie do Stowarzyszenia Z NAMI WARTO? Najkrócej: bo wydaje siê nam, ¿e z NIMI WARTO. Przekonali nas do tej idei - wyjaœnia burmistrz gminy Wrzeœnia - Tomasz Ka³u¿ny. Przyczyna jest prozaiczna - t³umaczy starosta Dionizy Jaœniewicz - Bez udzia³u samorz¹du powiatowego w stowarzyszeniu Z NAMI WARTO trudno by³oby skutecznie siêgaæ po œrodki na realizacjê zadañ publicznych w ramach Programu Leader Plus. Udzia³ powiatu umo¿liwi absorpcjê œrodków g³ównie na rozwój obszarów wiejskich.


8

Sierpieñ 2008

KULTURA

Ostatni kadr

www.wrzesnia.powiat.pl

Mówi siê, ¿e wybrañcy bogów umieraj¹ m³odo… 25 lipca odszed³ jeden z nich - Ireneusz Zje¿d¿a³ka, wrzesiñski fotograf. Mia³ 35 lat.

Ireneusz Zje¿d¿a³ka by³ nie tylko fotografem, ale i krytykiem, kuratorem wystaw, cz³onkiem Zwi¹zku Polskich Artystów Fotografików, redaktorem naczelnym "Kwartalnika Fotografia", wyk³adowc¹ Warszawskiej Szko³y Fotografii. Jako recenzent pracowa³ m.in: na FotoFest w Houston (2006). Otrzyma³ Stypendium Artystyczne Miasta Poznania (2001), Medal M³odej Sztuki przyznawany przez Oficynê Wydawnicz¹ G³os Wielkopolski (2002), Stypendium Ministra Kultury (2005), Nagrodê Marsza³ka Województwa

Wielkopolskiego za szczególne zas³ugi i osi¹gniêcia dla wielkopolskiej kultury. Swoje prace wystawia³ m.in. w Krakowie, Warszawie, Bratys³awie, Sankt Petersburgu, Moskwie i Tokio. Mimo tak imponuj¹cych osi¹gniêæ, Ireneusz Zje¿d¿a³ka pozosta³ skromnym, pe³nym dystansu i pokory cz³owiekiem. Wierzy³, ¿e sukces osi¹ga siê konsekwentn¹, ciê¿k¹ prac¹. Jestem wci¹¿ jeszcze sob¹ i to mnie cieszy, bo coraz trudniej utrzymaæ dystans do tego wszystkiego, co dzieje siê w naszym kraju i jeszcze bli¿ej - mówi³ - mam nadziejê, ¿e kariera nigdy mnie nie dopadnie. To s³owo fatalne, które niszczy szczer¹ twórczoœæ, a które udaje siê z zaskakuj¹c¹ ³atwoœci¹ zaszczepiæ wielu m³odym ludziom. Jeœli ju¿ na starcie ktoœ uwierzy w sukces i bêdzie do niego d¹¿yæ, to wypala siê niestety b³yskawicznie. Wiadomoœæ o œmierci Ireneusza Zje¿d¿a³ki, który przegra³ po walce z ciê¿k¹ chorob¹, wstrz¹snê³a œrodowiskiem fotograficznym. Uznano, ¿e to wielka strata dla polskiej fotografii. Ireneusz Zje¿d¿a³ka z pasj¹ dokumentowa³ nasz¹ polsk¹ rzeczywistoœæ - nie zawsze najpiêkniejsz¹, ale blisk¹

sercu, swojsk¹... Œwiat w jego obiektywie by³ rozbity i niepe³ny, szuka³ bowiem piêkna tam, gdzie go nie ma. Fascynowa³y go zakurzone wnêtrza, uszkodzone sprzêty, odrapane œciany. Fotografia to zjawisko tak szerokie i ró¿norodne, ¿e jego opisanie choæby w znacznej czêœci nie jest mo¿liwe - twierdzi³ - Ale to niezwykle istotna i nieod³¹czna czêœæ mojego ¿ycia. To sposób na poznawanie œwiata, dialog, uwra¿liwianie innych. Mam nadziejê, ¿e w œwiecie kreowanym przez bezduszne piksele przetrwa mo¿liwie d³ugo w swej pierwotnej postaci, jako drobiny srebra w ¿elatynowej emulsji. Podczas jednej ze swych wizyt w Starostwie, Ireneusz Zje¿d¿a³ka pyta³ o mo¿liwoœæ odwiedzenia strychu budynku. Gdy dowiedzia³ siê, ¿e stoj¹ tam stare wieñce do¿ynkowe, w jego oku pojawi³ siê b³ysk, jakby zrodzi³ siê pomys³ na kolejn¹ zaskakuj¹c¹ fotografiê… Niestety, nigdy nie zrobi³ tego zdjêcia. Wartoœæ miejsca tkwi w ludziach - mawia³. I chyba ka¿dy zgodzi siê z tym, ¿e Wrzeœnia miejsce, w którym ¿y³, bez niego bezpowrotnie straci na swej wartoœci… (agda)

Srebrna Œliwka dla poety Wrzesiñski poeta, Krzysztof Grzechowiak, otrzyma³ tytu³ "Twórcy Roku 2007" i statuetkê Srebrnej Œliwki w plebiscycie "Wiadomoœci Wrzesiñskich". W ubieg³ym roku wyró¿nienie to odebra³ Rafa³ Szamburski, wrzesiñski scenarzysta i re¿yser. gosk¹ ksi¹¿kê roku o "Strza³ê £uczniczki" (2006). Na co dzieñ Krzysztof Grzechowiak jest pracownikiem Powiatowego Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mówi siê o nim "poeta prowincjonalnej nicoœci", bo w œwiat, który obecny jest w jego utworach jest szary i zwyk³y, pozbawiony ozdob-

Krzysztof Grzechowiak, poeta i krytyk literacki, urodzi³ siê w 1955 r. we Wrzeœni. Debiutowa³ w 1980 r. w "Radarze". Publikowa³ w "Nurcie", "Okolicach", "Tytule" i prasie codziennej. Bra³ udzia³ w almanachu m³odej poezji wielkopolskiej "Przedpole" (1986). Wyda³ tomy poezji: "Wersja Ostateczna" (1986), "Opis Walki" (1989), "Regalia" (2005). Laureat wielu nagród m.in. nagrody g³ównej w konkursie poetyckim im. A. i St. Babiñskich, Poznañ (1999) i nagrody w kategorii literackiej w konkursie na byd-

ników i przemilczeñ. A zarazem swojski i bliski, bezpieczny i znajomy… Widaæ tu powinowactwo stylistyczne z fotografiami niedawno zmar³ego Ireneusza Zje¿d¿a³ki, z którym zreszt¹ Krzysztof Grzechowiak siê przyjaŸni³. W planach obu artystów by³o wydanie albumu fotograficzno-poetyckiego o Wrzeœni. Nie zd¹¿yli… (agda)

jêzyk skupienia nie by³ mi nigdy dany zamkn¹æ siê w swojej skorupie schowany jak œlimak w chitynowym pancerzu odciêty od œwiata zgie³ku w swojej wie¿y albo jak robak w ciemnym królestwie ziemi gdzie labirynt korytarzy i ciep³a pajêczyna pleœni jak pluszowa kotara która wycisza dudnienie podkutych butów - zatrzasn¹æ drzwi by nie zala³o mnie œwiat³o jak chluœniêcie lodowatej wody jasna klinga rozcinaj¹ca ekran kinowej sali zwin¹æ siê w k³êbek kolczasty jak trawa zasn¹æ w sobie skupiony jak kryszta³ jak d³oñ zamykaj¹ca g³adki kamyk tego zawsze pragn¹³em ale wiatr mnie rozprasza³ garstkê popio³u krêcon¹ jego oddechem na p³ytach chodnika niepewny taniec to mia³em zapisane ulotne Nic

Bardziañskie strofy Julia Pawlicka-Dekert z Gniezna zosta³a laureatk¹ III konkursu poetyckiego "O Laur Barda 2008". W konkursie wziê³o udzia³ 31 twórców z Bia³orusi, Krakowa, Nowej Soli, Wieliczki, Konina, Wrzeœni, Nekli i Gniezna, którzy ³¹cznie nades³ali ponad 90 wierszy. Podsumowanie mia³o miejsce 20 lipca w Bardzie. Po wnikliwym zapoznaniu siê z nades³anymi na konkurs utworami poetyckimi jury w sk³adzie : przewodnicz¹cy ksi¹dz-poeta Stanis³aw Dubiel i

polonistka - Monika Broniarczyk postanowi³o przyznaæ "Laur Barda 2008" Julii Pawlickiej-Dekert z Gniezna, nauczycielce i bibliotekarce, laureatce wielu konkursów poetyckich w Polsce za wiersze zawieraj¹ce g³êbokie ¿yciowe przemyœlenia. Laureatka otrzyma³a rzeŸbê Barda - wêdrowca-poety oraz albumy. Ponadto wyró¿niono szeœæ osób - Agnieszkê Staniszewsk¹ z Chociczy Ma³ej za wiersz "Cudowny Anio³ Stró¿", Anastasijê Fetisow¹ z Bia³orusi za wiersz "Bardo" oraz

interpretacje i przek³ady jêzykowe, Monikê Stawsk¹ z Czerniejewa za ciekawe przemyœlenia prozatorskie, Annê Wachowiak z Psar Polskich. Poszukuj¹c¹ poetyckiego polotu, Magdalenê Budzyñsk¹ z Waliszewa k. K³ecka oraz najm³odsz¹ uczestniczkê konkursu, 11-letni¹ Zosiê Morawsk¹ z Wrzeœni. Jury, oceniaj¹c wiersze, bra³o pod uwagê kreatywnoœæ w ujmowaniu myœli, dobór œrodków artystycznego wyrazu, wra¿liwoœæ i wyobraŸniê twórcz¹. ks. Stanis³aw Dubiel

Letnie impresje Orkiestry dête z Pyzdr, Gniezna i L¹dku wyst¹pi³y podczas I Impresji Muzycznych Orkiestr Dêtych, które odby³y siê 12 lipca na pyzdrskim rynku. Koncertowi przys³uchiwali siê

mieszkañcy Pyzdr, licznie przybyli na imprezê. Nie zabrak³o przedstawicieli w³adz samorz¹dowych w osobach wicestarosty Paw³a Guzika i burmistrza Pyzdr - Krzysztofa Stru¿yñskiego. red.

Raport z fotografii 4

Mundurowi po raz czwarty zaprezentowali swój dorobek artystyczny Kolejny raz w Muzeum Regionalnym we Wrzeœni zebrali siê przedstawiciele s³u¿b mundurowych, by wspólnie dokonaæ oglêdzin. Przedmiotem owego dochodzenia nie by³a jednak ¿adna zbrodnia czy przestêpstwo lecz wystawa Raport z fotografii 4. Ów nietypowy wernisa¿ by³ inauguracj¹ obchodzonego corocznie Œwiêta Policji. W zbieraniu materia³ów dowodowych, które ostatecznie zawis³y 18 lipca na œcianach wrzesiñskiego muzeum, uczestniczyli: Maciej Go³embowski - leœnik, Szymon Kaczmarek - sier¿ant sztabowy sekcji do walki z przestêpczoœci¹ gospodarcz¹ Komendy Powiatowej Policji we Wrzeœni, Hanna Ku³akowska z Izby Celnej w Poznaniu, ks. Piotr Kunicki, wikariusz w parafii pw. Œw. Kazimierza Królewicza we Wrzeœni, Marcin Kwarta - policjant KPP w Radomsku, Marek Lewandowski aspirant sztabowy i technik kryminalistyki w KPP we Wrzeœni, Tomasz Licheniak - podkomisarz sekcji do walki z przestêpczoœci¹ gospodarcz¹ w KPP w S³upcy, ks. Hen-

ryk Nadolny - kapelan KPP we Wrzeœni, Justyna Miderska-Kreft komisarz, zastêpca naczelnika sekcji prewencji w KPP we Wrzeœni, Renata Oliñska-Dworzecka - starszy kontroler celny w Izbie Celnej w Poznaniu, Rados³aw Pejda - funkcjonariusz Centrum Szkolenia Stra¿y Granicznej, Przemys³aw Œmidowicz - nadkomisarz KPP we Wrzeœni oraz Sebastian Waliñski - starszy posterunkowy zespo³u prewencji kryminalnej nieletnich i patologii KPP we Wrzeœni. Tradycyjnie organizatorem wystawy by³ Jaros³aw Gruszczyñski, komendant powiatowy policji we Wrzeœni, natomiast patronat honorowy nad wystaw¹ obj¹³ Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski. Tak niecodzienne oblicze mundurowych mo¿na by³o ogl¹daæ we wrzesiñskim muzeum do 25 lipca. Bowiem jak mawiali niegdyœ afrykañscy w³adcy, którzy bali siê fotografowania - twój obraz jest tym, czym ty jesteœ. Za ka¿dym razem, kiedy ktoœ robi zdjêcie, zabiera coœ z w³asnego wizerunku, zostawia na zdjêciu cz¹stkê siebie. (ula)


www.wrzesnia.powiat.pl

Sierpieñ 2008

KULTURA

9

IX Miêdzynarodowy Zjazd Wojowników S³owiañskich

„Czas pokoju - czas nauki i zabawy” Zapraszamy na IX Miêdzynarodowy Zjazd Wojowników S³owiañskich Grzybowo 2008 "Czas pokoju - czas nauki i zabawy". Impreza odbêdzie siê na terenie historycznego grodziska w Grzybowie k. Wrzeœni w dniach 23 - 24 sierpieñ 2008 r. Temat przewodni tegorocznego zjazdu mówi sam za siebie; bêdziemy siê bawiæ (przy muzyce i nie tylko) oraz uczyæ gawiedŸ, jak to onegdaj ¿ycie w œredniowiecznym grodzie siê toczy³o. Dla uciechy ich oczu, a i nauki wszelakiej (zw³aszcza o historii pañstwa Polan) w dniach 23 i 24 sierpnia (sobota i niedziela) za niewielk¹ op³at¹, wrota Grzybowskie, otwarte dla turystów bêd¹. Ka¿dy cz³ek powy¿ej 16 roku ¿ycia, który uiœci zap³atê w kwocie 2 z³ (otrzymawszy w zamian stosown¹ kartkê pocztow¹) bêdzie mia³ prawo wejœæ na teren grodu i przebywaæ w nim przez ca³y dzieñ uczestnicz¹c w niezliczonych zdarzeniach. Turystów przybywaj¹cych na swych stalowych rumakach informujemy, i¿ ze wzglêdu na bezpieczeñstwo uczestników ruchu drogowego, w trakcie imprezy bêdzie obowi¹zywa³ zakaz parkowania po obu stronach dróg dojazdo-

Tak bawiono siê w Grzybowie w ubieg³ym roku wych do Grzybowa. Przygotowana zostanie wystarczaj¹ca iloœæ miejsc parkingowych na okolicznych polach za symboliczn¹ op³at¹ 2 z³ za samochód osobowy. Ka¿dy znajdzie miejsce parkowania w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 300 metrów od grodu. Program: 23.08.2008 r. - sobota - 12.00 rozpoczêcie imprezy, - 12.00 - 18.00 prezentacje kramów kupieckich i pokazy rzemios³

œredniowiecznych (kowalstwo, rogownictwo, tkactwo, hafciarstwo, z³otnictwo - wyroby ze srebra i bursztynu, garncarstwo, wyroby z drewna, pokazy przygotowywania i wa¿enia strawy œredniowiecznej, rzeŸba, itp.), - 12.30 - 14.30 turniej wojów o nagrodê Komesa Grodu Grzybowskiego (eliminacje), - 13.00 wyjazd oddzia³u poczty konnej z Urzêdu Pocztowego we Wrzeœni (ul. Warszawska), - 14.00 odbiór przesy³ki pocz-

towej z grodu w Grzybowie i powrót oddzia³u poczty konnej do Urzêdu Pocztowego we Wrzeœni, - 14.30 - 15.30 koncert muzyki dawnej, - 15.30 - 16.30 wielki turniej KUBBA (œredniowiecznej gry dru¿ynowej), - 16.30 - 17.00 koncert muzyki dawnej - 17.00 - 17.30 oficjalne rozpoczêcie imprezy, - 17.30 - 19.00 bitwa w obronie mieszkañców grodu grzybowskiego, - 19.00 - 19.30 koncert muzyki dawnej, - 19.30 - 20.30 zabawy plebejskie wojów, - 20.30 - 21.00 "taniec ognia" pokazy ¿onglerki ogniem, - 21.00 zakoñczenie imprez dla publicznoœci - dalsza czêœæ imprezy tylko dla uczestników historycznych, 24.08.2008 r. - niedziela - 12.00 rozpoczêcie imprezy, - 12.00 - 18.00 prezentacje kramów kupieckich i pokazy rzemios³ œredniowiecznych (kowalstwo, rogownictwo, tkactwo, hafciarstwo, z³otnictwo - wyroby ze srebra i bursztynu, garncarstwo, wyroby z drewna, pokazy przygoto-

wywania i wa¿enia strawy œredniowiecznej, rzeŸba, itp.), - 12.00 - 14.00 zabawy plebejskie wojów, historyczne gry planszowe, - 13.00 - 14.30 turniej ³uczniczy dla wojów, - 13.30 - 14.30 koncert muzyki dawnej, - 14.00 - 15.30 turniej wojów o nagrodê Komesa Grodu Grzybowskiego (rozstrzygniêcie), - 14.30 - 15.30 turniej ³uczniczy dla publicznoœci, - 15.30 - 17.00 bitwa oraz krêgi honoru i zdrady, - 17.00 wrêczenie nagród za turnieje - 17.00 - 18.00 koncert muzyki dawnej, - 18.00 zakoñczenie imprez dla publicznoœci Organizatorami imprezy s¹ Towarzystwo Przyjació³ Grodu w Grzybowie i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, wspó³organizatorami: Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego i Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Patronat honorowy obj¹³ Tomasz Ka³u¿ny burmistrz Wrzeœni. red.

Chroñmy zdrowie przed wp³ywem zmian klimatycznych Powiatowa Stacja-Sanitarno Epidemiologiczna we Wrzeœni oraz Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrzeœni z okazji Œwiatowego Dnia Zdrowia zorganizowali konkurs literacki na napisanie artyku³u prasowego na temat "Chroñmy zdrowie przed wp³ywem zmian klimatycznych". Konkurs skierowany by³ do uczniów wszystkich szkó³ z terenu powiatu wrzesiñskiego. Komisja zdecydowa³a przyznaæ piêæ równorzêdnych wyró¿nieñ, które kolejno publikujemy w "Przegl¹dzie Powiatowym". W tym numerze jest to artyku³ autorstwa Martyny Nawrocik, uczennicy klasy IVa z Samorz¹dowej Szko³y Podstawowej Zespo³u Szkó³ w Nowym Folwarku wyró¿nionej za "lekkoœæ, ³atwoœæ i komunikatywnoœæ przekazu oraz istotne walory merytoryczne". Opiekunem Martyny by³a Angelina Pelczyñska. Droga Asiu! Na wstêpie mojego listu przesy³am gor¹ce pozdrowienia z piêknej i pachn¹cej wiosn¹ ziemi wielkopolskiej. To w³aœnie Ziemia, jako jedyna planeta we wszechœwiecie, da³a pocz¹tek ¿yciu. Urzeka nas swoim piêknem. Chcia³abym podzieliæ siê z Tob¹ moimi przemyœleniami i obawami dotycz¹cymi zagro¿eñ œrodowiska. Myœlê o zmianach klimatycznych, które s¹ najwiêkszym problemem naszych czasów. To przecie¿ one zagra¿aj¹ naszemu zdrowiu i przyczyniaj¹ siê do cierpienia ludzi na ca³ym œwiecie. Nie mo¿emy byæ obojêtni wiedz¹c, ¿e chodzi o nasze ¿ycie, które jest najcenniejszym skarbem. Do koniecznoœci walki z zanieczyszczeniami œrodowiska w pe³ni przekona³a mnie Pani od przyrody. To ona uœwiadomi³a mi, ¿e degradacja œrodowiska grozi przyrodzie zag³ad¹. Wiem, ¿e sama nic nie zadzia³am, dlatego zachêcam Ciebie i Twoich przyjació³ do walki z zanieczyszczeniami w ka¿dym czasie i miejscu. Musimy byæ œwiadomi niebezpieczeñstw. Wspólnymi si³ami, wszyscy razem i ka¿dy z osobna, podejmujemy starania, by chroniæ nasz¹ planetê. Œwiatowy Dzieñ Zdrowia 2008 jest okazj¹ by podkreœliæ znaczenie problemu zdrowia i zmian klimatycznych. Czyta³am droga Asiu, ¿e naukowcy skupieni w Miêdzyrz¹dowym Centrum Badañ nad zmianami klimatycznymi, staraj¹ siê dok³adnie poznaæ zagro¿enia wynikaj¹ce z globalnego ocieplenia. To postêp techniczny pozwala oceniæ skalê zagro-

¿eñ. Jedynym sposobem ocalenia atmosfery jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ cz³owieka. WyobraŸ sobie Asiu, ¿e gazowe zanieczyszczenia powietrza maj¹ niszcz¹cy wp³yw nie tylko w wolnej przestrzeni ale równie¿ i w mieszkaniu. Objawia siê on wtedy bólami g³owy, md³oœciami, podra¿nieniami oczu i gard³a. G³ównym Ÿród³em tego rodzaju zanieczyszczeñ powietrza s¹ przede wszystkim œrodki do czyszczenia, ochrony roœlin, ochrony drewna, œrodki konserwuj¹ce i dezynfekuj¹ce. Zagro¿eniem dla zdrowia jest tak¿e formaldehyd u¿ywany do produkcji p³yt wiórowych. Jest to œrodek bardzo niebezpieczny dla zdrowia, czêsto stosowany do pielêgnacji parkietów. Asiu, musimy wszyscy staraæ siê wyeliminowaæ œrodki, które zagra¿aj¹ nam-istotom ludzkim. Walczmy z doros³ymi i naszymi rówieœnikami i przekonajmy ich o negatywnym i szkodliwym ich dzia³aniu. Œwiatowa Organizacja Zdrowia bije na alarm. Nie b¹dŸmy obojêtni! To skutek rozwoju przemys³u doprowadzi³ do wzrostu "z³ego" ozonu i niszczeniu "dobrego". Nastêpstwem takiej sytuacji jest wzrost wystêpowania z³oœliwych nowotworów skór o 3,5% i schorzeñ uk³adu oddechowego. Zmiany klimatyczne to zjawisko d³ugotrwa³e, jednak ju¿ dziœ fakt ten sk³ania do niepokoju. Wszystko wskazuje na to, ¿e ocieplenie klimatu zaburzy obieg wody w przyrodzie, a gwa³towne burze bêd¹ nawiedzaæ nas coraz czêœciej. Myœlê, ¿e dodat-

kowo zdajesz sobie sprawê z tego, jakie skutki mo¿e przynieœæ nag³a burza, z któr¹ mog¹ te¿ wyst¹piæ silniejsze wiatry, d³u¿sze okresy bezdeszczowe i intensywniejsze opady w krótkich odstêpach czasu, a tak¿e susze i powodzie. Musimy podejmowaæ indywidualne dzia³ania, które mog¹ doprowadziæ do znacznej redukcji wydzielania gazów cieplarnianych. Uœwiadamiajmy naszych kolegów i kole¿anki, ¿e ekologia to wspania³a nauka, dziêki której mo¿emy godnie i zdrowo ¿yæ na Ziemi. Ka¿dy z nas powinien sobie zdawaæ sprawê, ¿e niektóre zagro¿enia mog¹ pojawiæ siê w szerokoœciach geograficznych, na których dotychczas nie wystêpowa³y. Komary, które s¹ roznosicielami dengi (zakaŸnej choroby wirusowej) mog¹ dotrzeæ w rejon Morza Œródziemnego. Dziœ malaria poch³ania na ca³ym œwiecie 3000 ofiar dziennie, a pod koniec XXI wieku liczba ich mo¿e wzrosn¹æ o nastêpne 2000. Wzrost zachorowañ na choroby serca, dróg oddechowych, kamicy moczowej i astmy to efekt ska¿onej atmosfery. Asiu, myœlê o za³o¿eniu klubu "Ekoludek", który bêdzie skupia³ tych wszystkich, którzy walcz¹ o zdrow¹ planetê i zdrowy styl ¿ycia. Zachêcam Ciê do za³o¿enia podobnego klubu lub stowarzyszenia w Twojej szkole. Pozdrawiam gor¹co Martyna PS. Odpisz jak Twoi koledzy zareagowali na pomys³ utworzenia klubu.

Œwietlica w Bugaju

„Pi³karzyki” to jedna z atrakcji œwietlicy Najm³odsi mieszkañcy Buga- czeñstwo. Za sal¹ znajduje siê takju w gminie Mi³os³aw maj¹ po- ¿e plac zabaw, na którym dzieci wody do radoœci. Od 22 lipca we mog¹ spêdzaæ czas w pogodne dni. wsi funkcjonuje œwietlica, w któUroczystego otwarcia œwietlicy, rej mog¹ spêdzaæ czas na wspól- które odby³o siê 22 lipca, dokonanej zabawie i nauce. li - burmistrz gminy Mi³os³aw Sala wyposa¿ona jest w ksi¹¿ki Zbigniew Skikiewicz i so³tys Bui gry towarzyskie, stó³ do pi³karzy- gaju - Stanis³aw Starañski. ków i komputer z dostêpem do InW budowie œwietlicy i placu zaternetu. Przy du¿ym stole dzieci baw pomogli sponsorzy: firma mog¹ czytaæ, malowaæ, odrabiaæ Klafs, Józef Filipiak, sklep pañlekcje. Weso³e œciany - ka¿da w in- stwa Gruszczyñskich w Bugaju, nym kolorze - czyni¹ wnêtrze przy- Marian Suchorski, firma Wojtyœ. tulnym i radosnym. Na uwagê za- Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e s³uguje te¿ usytuowanie œwietlicy mieszkañcom Bugaju, którzy - poœród bloków, dziêki czemu dzie- wszystkie prace wykonali spo³eczci maj¹ blisko, a oddalenie od uli- nie - podkreœla so³tys, Stanis³aw cy zapewnia najm³odszym bezpie- Starañski. (agda)


10 Sierpieñ 2008

Ko³aczkowski maraton

Pierwsze miejsce w „XXVIII Biegu o Z³oty K³os” zdoby³ Micha³ Kaczmarek

AKTUALNOŒCI

154 osoby wystartowa³y w XXVIII Biegu o Z³oty K³os, który odby³ siê 13 lipca w Ko³aczkowie. Biegacze musieli pokonaæ dystans 10 km. Pierwsze miejsce z czasem 00.32.28 zdoby³ Micha³ Kaczmarek reprezentuj¹cy WKS GRUNWALD Poznañ. Na drugim miejscu uplasowa³ siê Piotr Dziuba z klubu MARATOÑCZYK Okonek, osi¹gaj¹c czas 00.33.05. Trzecia pozycja przypad³a zawodnikowi klubu Leœne Ludki z Obornik - Dariuszowi Szramie, który zyska³ czas 00.33.07. W ramach zawodów odby³y siê te¿ mistrzostwa ma³¿eñstw. Zwyciêzcami w tej kategorii zostali Adam i Ewa Galant, reprezentanci UKB MARATOÑCZYK Okonek, zyskuj¹c ³¹czny czas 1.23.44. EK

Impreza w ROD „Nad Wrzeœnic¹”

30 lat minê³o….

Zarz¹d ROD im. „Nad Wrzeœnic¹” oraz zaproszeni goœcie W sobotê, 2 sierpnia, Rodzinne Ogrody Dzia³kowe im. "Nad Wrzeœnic¹" obchodzi³y jubileusz 30-lecia powstania ogrodu. Tak dostojn¹ rocznicê, ogrody œwiêtowa³y po raz pierwszy i nawet chwilowa ulewa nie przerwa³a uroczystoœci. Gospodarz Sylwester Zdrojek - prezes ROD im. "Nad Wrzeœnic¹" przywita³ zaproszonych goœci i w³aœcicieli ogrodów dzia³kowych. Na jubileusz przybyli m.in.: in¿. Henryk Sobañski - prezes PZD z Poznania, Janusz

Sznura - naczelnik Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, a tak¿e przedstawiciele i prezesowie wrzesiñskich ogrodów dzia³kowych. Z okazji jubileuszu Zarz¹d PZD uhonorowa³ srebrnymi i br¹zowymi odznakami dla zas³u¿onych dzia³kowców dziesiêciu w³aœcicieli ogrodów. Ponadto zarz¹d ROD im. "Nad Wrzeœnic¹" otrzyma³ Puchar Kolegium Prezesów PZD we Wrzeœni. Dba³oœæ o schludny i estetycz-

ny wygl¹d dzia³ek, to trud wielu dzia³kowców. W konkursie "Naj³adniejsza dzia³ka na terenie ogrodu" kolegium prezesów postanowi³o wyró¿niæ ogród dzia³kowy El¿biety Rutkowskiej. Zwyciê¿czyni otrzyma³a narzêdzia i przyrz¹dy ogrodnicze. Ogrody im. "Nad Wrzeœnic¹" s¹ wyj¹tkowym przyk³adem prê¿nego Zarz¹du i du¿ej pasji dzia³kowców. Dzia³kowcy tworz¹ ogrody, w których bogactwo i ró¿norodnoœæ drzewek, krzewów i kwiatów przyprawia o zawrót g³owy. Ogrody dzia³kowe stanowi¹ du¿e wyspy zieleni, tworz¹c atrakcyjny element krajobrazu miejskiego - oznajmi³ prezes Sylwester Zdrojek. Gospodarze imprezy przewidzieli szereg atrakcji. Uczestnicy mogli wykazaæ siê sprawnoœci¹ fizyczn¹ w konkurencjach sportowych. Szczególnie du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê przeci¹ganie liny oraz strzelanie z wiatrówki. Fundatorami nagród by³ Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia, Spó³dzielnia Inwalidów Wiosna Ludów we Wrzeœni oraz szereg ¿yczliwych sponsorów. Jubileusz zakoñczy³ siê wspólnym biesiadowaniem "dzia³kowców" do póŸnego wieczoru. red.

Piknik na weso³o W sobotnie popo³udnie, 20 lipca, teren Strzelnicy w Podstolicach rozbrzmiewa³ muzyk¹. Tradycyjnie, jak co roku, Wielkopolski Zwi¹zek Inwalidów Narz¹du Ruchu Ko³o Wrzeœnia oraz cz³onkowie z zaprzyjaŸnionych zwi¹zków ba-

wili siê wspólnie na pikniku integracyjnym. Chêtnych do zabawy nie brakowa³o. Uczestników pikniku powita³a Miros³awa Rynowiecka - prezes WZINR z Poznania. Swoj¹ obecnoœci¹ imprezê zaszczycili równie¿: Dionizy Jaœniewicz -

Uczestnicy imprezy chêtnie brali udzia³ w konkursach sportowych

www.wrzesnia.powiat.pl

Odszed³ dobry gospodarz…

27 lipca, w wieku 72 lat zmar³ Hilary Korzyniewski, by³y prezes "Agropolu", jeden z najbardziej doœwiadczonych mened¿erów polskiego rolnictwa wielkoobszarowego, dobry gospodarz, laureat wielu nagród i wyró¿nieñ. Twarz powiatowego rolnictwa.

Hilary Korzyniewski z wykszta³cenia by³ in¿ynierem rolnictwa oraz zootechniki, absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu. Uchodzi³ za jednego z najlepszych dyrektorów pañstwowych gospodarstw rolnych - zarz¹dza³ Kombinatem PGR w Soko³owie ko³o Wrzeœni, potem odnosi³ sukcesy jako prezes Zarz¹du pomniejszonego przedsiêbiorstwa rolnego o nazwie PP-H "Agropol" sp. z o.o. w tej miejscowoœci. Za swoje osi¹gniêcia by³ wielokrotnie nagradzany w konkursach rangi wojewódzkiej i ogólnokrajowej. Hilary Korzyniewski, oprócz studiów na AR w Poznaniu, ukoñczy³ tak¿e Podyplomowe Studium Hodowli i Produkcji Zwierzêcej na macierzystej uczelni oraz przeszed³ zagraniczne szkolenia w USA, Chinach, Brazylii, Egipcie, Izraelu i Skandynawii. red.

Lipiec w DPS-ie

Podczas pikniku panowa³a rodzinna atmosfera Lato w pe³ni. Widaæ to równie¿ wœród mieszkañców wrzesiñskiego Domu Pomocy Spo³ecznej, którzy wychodz¹ na d³ugie spacery, opalaj¹ siê w ogrodzie, dogl¹daj¹ dojrzewaj¹cych pomidorów. Pojechaliœmy te¿ nad jezioro i chocia¿ nikt nie by³ zwolennikiem k¹pieli, to mi³o spêdziliœmy czas. 17 lipca w ogrodzie odby³ siê planowany od tygodni piknik. Goœciliœmy w naszych progach uczestników Œrodowiskowego Domu Samopomocy. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas równie¿:

dyrektor PCPR - Wojciech Mól oraz wicestarosta Pawe³ Guzik. By³a grochówka, kie³baski z grilla, ciasto. Przy muzyce odbywa³y siê konkurencje sportowe m.in. wyciskanie sztangi, krêgle. Przy stolikach toczy³y siê rozmowy, s³ychaæ by³o gwar. T¹ drog¹ chcielibyœmy podziêkowaæ tym, którzy nas wsparli: PSS Spo³em, Hurtowni Miêsa i Wêdlin "BARTEK", PIK, Spó³dzielni Inwalidów "Wiosna Ludów", SKOK Wyszyñskiego i PKO BP. Honorata Pacholska

Bezpieczne wakacje starosta wrzesiñski, Tomasz Ka³u¿ny - burmistrz Miasta i Gminy Wrzeœni oraz Wojciech Mól - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wszyscy bawili siê wspaniale. Do tañca przygrywa³ zespó³ "Ares". Kie³baski z ogniska, grochówka i ³akocie dodawa³y uczestnikom si³ do zabawy. Odbywa³y siê tak¿e liczne konkursy sportowo - zrêcznoœciowe. Chêtnych do udzia³u nie brakowa³o, najlepsi otrzymali wspania³e nagrody ufundowane Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia. Serdecznie dziêkujemy za wsparcie finansowe i pomoc przy organizacji pikniku. By³o mi³o i weso³o, wszyscy czuli siê jak w jednej wielkiej rodzinie - dziêkowa³a w imieniu wszystkich cz³onków zwi¹zków Helena G³owacka - prezes Wielkopolskiego Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu Ko³o Wrzeœnia. red.

Dzieci z wizyt¹ w komendzie powiatowej policji Wzorem lat ubieg³ych, w dniach 14- 17 lipca, wrzesiñscy policjanci, wspólnie ze stra¿akami i funkcjonariuszami stra¿y miejskiej, zorganizowali akcjê "Bezpieczne wakacje z mundurem". Dziêki temu dzieci mia³y okazjê nauczyæ siê podstawowych zasad bezpieczeñstwa w czasie wa-

kacji. Poznawa³y równie¿ tajniki pracy poszczególnych s³u¿b. 17 lipca w Parku Dzieci Wrzesiñskich przy ognisku odby³ siê fina³ konkursów plastycznych, podczas którego dzieci otrzyma³y wspania³e nagrody. Justyna Miderska-Kreft


www.wrzesnia.powiat.pl

WRZEŒNIA, KO£ACZKOWO, MI£OS£AW, NEKLA, PYZDRY

Sierpieñ 2008

11

Rozbudowa drogi Ma³a Górka - Targowa Górka

„G³adka jak szklanka” Nieco ponad 280 tys. z³ kosztowa³a rozbudowa odcinka drogi powiatowej Ma³a Górka - Targowa Górka. W dniu 10 lipca oficjalnie oddano do u¿ytku odnowiony odcinek, który by³ jedn¹ z wa¿niejszych inwestycji prowadzonych w ostatnim czasie przez Powiatowy Zarz¹d Dróg we Wrzeœni. Nowa nawierzchnia stanowi widoczn¹ wizytówkê wsi, zw³aszcza ¿e tego roku Targowa Górka obchodzi³a jubileusz 750-lecia.

Nowa nawierzchnia odcinka drogi w Targowej Górce Odbioru wyremontowanej drogi dokona³a komisja z wicestarost¹ Paw³em Guzikiem na czele. Wœród przyby³ych osób znaleŸli siê tak¿e: dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg - Jolanta Kubczak, przedstawiciele Wydzia³u Rozwoju Lokalnego i Funduszy Eu-

ropejskich Starostwa Powiatowego we Wrzeœni - Anna Mizgajska - naczelnik i Karol Balicki - zastêpca oraz nadzoruj¹cy wykonawcy i mieszkañcy wsi. Roboty przeprowadzone by³y od maja br. Zmodernizowano odcinek drogi na d³ugoœci 230 m.

Wykonawc¹ technicznym by³o Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych z Gniezna. Koszt inwestycji pokryty zosta³ z bud¿etu powiatu, z czego czêœæ œrodków w wysokoœci 40 tys. z³ powiat pozyska³ z Urzêdu Marsza³kowskiego. W ramach przedsiêwziêcia przeprowadzono remont nawierzchni jezdni z poszerzeniem po obu stronach, po jednej stronie wykonano na ca³ym odcinku nowy chodnik prowadz¹cy od koœcio³a do cmentarza parafialnego oraz rowy odwadniaj¹ce nawierzchniê jezdni. Wprowadzone rozwi¹zanie projektowe rozbudowy odcinka drogi Ma³a Górka - Targowa Górka zapewni³o w czêœci poprawê funkcjonowania wsi - zauwa¿a Karol Balicki - Droga powiatowa Zasutowo - Targowa Górka jest przewidziana do aplikowania o œrodki unijne Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesiñskiego 2007 - 2013. (kasia)

Dominator absolutny!

„Wianki” w Nekli Tradycj¹ w Nekli sta³o siê witanie lata imprez¹ plenerow¹ "Wianki". Pogoda w dniu imprezy, 21 czerwca, dopisa³a, a frekwencja uczestników pobi³a swój rekord, który odnotowano w momencie ceremonia³u puszczania wianków na wodê. Do tegorocznego konkursu o najpiêkniejszy wianek stanê³o 14 prac, które oceni³o jury w sk³adzie El¿bieta Naro¿na - sekretarz gminy, Krystyna i Mieczys³awa Spychacz - w³aœcicielki kwiaciarni oraz Gra¿yna Sodkiewicz pracownik Urzêdu Miasta i Gminy w Nekli. Wyró¿niono 6 prac. Wœród nich I miejsce zaj¹³ Patryk Zdziabek z Kokoszek, któremu wianek wykona³a babcia Aniela. Patryk odebra³ z r¹k burmistrza Romana Grychowskiego talon na rower. W programie artystycznym wyst¹pili absolwenci "Przedszkola Miœ Uszatek" pod czujnym okiem Leokadii Sip, przedstawiaj¹c zebranym inscenizacjê

"Grobla Twardowskiego". Du¿e zainteresowanie wzbudzi³ koncert orkiestry Dêtej NOK i ma¿oretek, zw³aszcza tych najm³odszych pod kierunkiem Eugeniusza i Gabrieli Drewniak. Publicznoœci bardzo dobrze podoba³ siê spektakl teatru "Pinezka" z Gdañska "Wielkoludy", który doskonale wci¹gn¹³ wszystkich do wspólnej zabawy. Pozosta³y czas umili³ szczudlarz "MikuœFikuœ" i konferansjer - Jacek Krajniak. Wieczorem zapalono pochodnie , ognisko i w tej piêknej scenerii ozdobionego p³ywaj¹cymi motylami stawu pop³ynê³y równie¿ nekielskie wianki. Zgas³y œwiat³a uliczne, a w niebo poszybowa³y fajerwerki, które rozœwietli³y niebo. Ognie by³y widoczne z odleg³oœci wielu kilometrów od Nekli. Wszystko to za spraw¹ firmy WecoElektronik - W³odzimierza Szurkowskiego, którego goœciliœmy w Nekli kilkanaœcie razy, a przede wszystkim sponsorów, firm i podmio-

tów gospodarczych. XVI Nekielskie Wianki zakoñczy³y siê zabaw¹ pod gwiazdami z zespo³em Tempus z Wrzeœni z wokalistk¹ Joann¹ Dolat¹. Imprezie towarzyszy³a zbiórka pieniê¿na zorganizowana przez zuchów i Harcerzy Oœrodka "WATRA" im. Gerarda Linke z Nekli. Zebrano 1 150 z³. Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na sprzêt turystyczny dla harcerzy. Wszystkim darczyñcom dziêkujemy za okazane serce. Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania sponsorom i osobom pomagaj¹cym w organizacji imprezy. Pomoc Pañstwa, a tak¿e czynne uczestnictwo w imprezie przyczyni³o siê do jej uœwietnienia. Dziêki zgodnej i wspólnej pracy wielu osób, nekielskie wianki spotykaj¹ siê z bardzo pozytywn¹ ocen¹ przyby³ych goœci jak i samych mieszkañców !!! Dziêkujemy za to, ¿e pomagacie w promocji naszej gminy. Pawe³ Tok³owicz

Aktywny wypoczynek

Po zawodach odby³a siê zabawa taneczna i pieczenie kie³basek 19 lipca br. na boisku w Soko³owie odby³y siê rozgrywki pi³karskie dru¿yn abstynenckich oraz festyn rodzinny po³¹czony

z zabaw¹ taneczn¹. W zawodach uczestniczy³o piêæ dru¿yn: Wrzeœnia, Œrem, Witkowo, S³upca, Trzemeszno.

Uczestnicy pikniku mogli wzi¹æ udzia³ w wielu konkurencjach sportowych: strzelanie z wiatrówki, rzut lotkami do tarczy, rzut pi³eczkami do kosza oraz konkurs rzutów wolnych. Wszystkie konkurencje by³y nagradzane dyplomami i nagrodami, dzieci dodatkowo dostawa³y s³odycze. W miêdzyczasie podawano nieodp³atnie kawê, herbatê, ciasto. Mo¿na by³o zakupiæ lody, napoje i s³odycze. Po zakoñczonych zawodach odby³a siê zabawa taneczna i pieczenie kie³basek na wrzesiñskim "Campingu". Weekend pe³en wra¿eñ zapewniony zosta³ przez organizatora Wrzesiñskie Stowarzyszenie Abstynentów "Jantar". Prezes Stowarzyszenia Ryszard Szczeœniak

£ukasz Lonka jest jednym z najlepszych zawodników na œwiecie £ukasz Lonka, osiemnastola- ny talent - oznajmi³. tek z Gutowa Wielkiego reprezen£ukasz jest uczniem klasy matutuj¹cy AP G³ogów znajduje siê w ralnej Liceum Ogólnokszta³c¹cego czo³ówce polskich zawodników we Wrzeœni. Na pytanie, czy udaje motocrossowych w klasie Junior. mu siê pogodziæ sport z nauk¹, odPo raz pierwszy w historii nasze- powiada - Tak, mimo ciê¿kiej pracy go kraju ma realne szanse na tytu³ i czasu, który poœwiêcam treningom wicemistrza naszego kontynentu. znajdujê czas na naukê. W szkole raOprócz startów w kraju, £ukasz dzê sobie ca³kiem dobrze, chocia¿ znakomicie radzi sobie tak¿e w Mi- zaleg³oœci spowodowane wyjazdastrzostwach Europy, gdzie wysun¹³ mi na zawody s¹ czasem doœæ du¿e. siê na 2. miejsce w klasyfikacji ge- Poza wielkimi planami sportowymi, neralnej zdobywaj¹c szansê na wej- £ukasz planuje równie¿ dalsz¹ naœcie do europejskiej czo³ówki. Nie- ukê kontynuowaæ na AWF. stety, na jednym z treningów Obecnie £ukasz du¿o trenuje. Przy£ukasz nabawi³ siê kontuzji na- gotowuje siê do nastêpnych zawodów, gdarstka i nie móg³ wystartowaæ w które odbêd¹ siê w Niemczech. Zazawodach w Cz³uchowie. Obecnie wodnik chce odrobiæ punkty, które strajest ex aequo trzeci-czwarty, ale do ci³ nie wyje¿d¿aj¹c na tor w Cz³uchokoñca zosta³y jeszcze cztery rundy. wie. W jego drodze na podium wspieNasz zawodnik mia³ od kogo po- ra i przygotowuj¹ £ukasza ojciec i bieraæ nauki. Niemal od urodzenia na sponsor. Jednak wrzesiñskiemu sporzawody jeŸdzi³ z ojcem, legend¹ pol- towcowi nie przeszkadza fakt, ¿e tyle skiego motocrossu - Jackiem Lonk¹, czasu musi spêdziæ na torze. Poniewa¿, dziesiêciokrotnym mistrzem Polski jak sam powiedzia³ motocross jest dla który, startuje do tej pory. Co cieka- niego ca³ym ¿yciem, tym co kocha. we, £ukasz póŸno zacz¹³ jeŸdziæ, bo Motocross to moje ¿ycie! Tym bardopiero w wieku 14 lat, ale efekty s¹ dziej, ¿e jestem uznany za jednego z znakomite. W wieku 16 lat wywalczy³ najlepszych motocrossowców w tytu³ wicemistrza Polski, natomiast rok Wielkopolsce. To dodaje mi zapa³u i póŸniej zosta³ mistrzem Polski. Poci¹g zaanga¿owania do dalszej rywalizado motorów poczu³ równie¿ mój m³od- cji o tytu³ mistrza Europy, co jest szy brat. Od niedawna zacz¹³ treno- moim najwiêkszym marzeniem - wywaæ i ju¿ widaæ, ¿e odziedziczy³ rodzin- zna³. Marta Olejniczak Burmistrz Miasta i Gminy Wrzeœnia, Wrzesiñski Oœrodek Kultury oraz Polski Zwi¹zek Chórów i Orkiestr Macierz zapraszaj¹ 30 sierpnia na Festiwal Orkiestr Dêtych - Wrzeœnia 2008 W programie: godz. 12.00 - przemarsz i pokazy musztr paradnych na wrzesiñskim rynku, godz. 16.00 - koncerty w Amfiteatrze im. Anny Jantar


12 Sierpieñ 2008

STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE

„Pielêgnujmy zielone p³uca naszego miasta”

Uczestnicy spotkania podczas wizytacji ROD "Nad Wrzeœnic¹" Przedstawiciele ogrodów dzia³kowych z terenu powiatu wrzesiñskiego wziêli udzia³ w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym zorganizowanym przez Okrêgowy Zarz¹d Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców w Poznaniu, które odby³o siê w dniu 30 lipca w sali Tonsil. Spotkanie mia³o na celu zapoznanie siê z problemami ogrodnictwa w naszym regionie i powiecie poznañskim oraz u³atwi poprawê wizerunku ogrodów dzia³kowych. Spotkanie poprowadzi³ dr Zdzis³aw Œliwa - dyrektor Okrêgowego Zarz¹du PZD w Poznaniu. Uczest-

niczyli w nim równie¿ dzia³kowcy - spo³eczni instruktorzy ogrodnictwa z terenu miasta Poznania. G³ównym problemem, który poruszono by³a kwestia ma³ej liczby wykwalifikowanych instruktorów ogrodnictwa w powiecie. Zwi¹zek przeciwstawia siê próbom likwidacji istniej¹cych ogrodów, skutecznie zmierza do poprawy wizerunku terenów zielonych poprzez aktywne dzia³anie i popularyzacjê. Okrêgowy Zarz¹d zachêca dzia³kowców do udzia³u w szkoleniach ogrodniczych organizowanych przez PZD. Nale¿y szkoliæ dzia³kowców na fachowych ogrodników,

poniewa¿ ich wiedza i umiejêtnoœci znacznie wp³yn¹ na zagospodarowanie terenów zielonych. W powiecie wrzesiñskim jest 13 ogrodów, najwiêcej w gminie Wrzeœnia, szacunkowo jest to ponad 1700 dzia³ek, które nale¿y pielêgnowaæ i ulepszaæ, bo przecie¿ ogrody to p³uca naszego miasta - oznajmi³ Jaros³aw Kulczak - przewodnicz¹cy powiatowego kolegium prezesów we Wrzeœni. Ponadto spotkanie by³o okazj¹ do wymiany pogl¹dów i dyskusji na temat ogrodnictwa. Instruktorzy porównywali charakter oraz cel prowadzenia ogrodów dzia³kowych miêdzy powiatem wrzesiñskim, a poznañskim. Okazuje siê, ¿e wrzesiñscy dzia³kowcy jako prawdziwi pasjonaci i amatorzy tej dziedziny prowadz¹ ogrody o charakterze typowo warzywno-sadowniczo-wypoczynkowym. Z kolei okrêg poznañski odbiega od sterotypowych tradycji, ich dzia³ki wykorzystywane s¹ w wiêkszoœci w celach rekreacyjnych. W programie spotkania organizatorzy przewidzieli równie¿ wizytacjê Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych "Nad Wrzeœnic¹". Goœcie z okrêgu poznañskiego mogli zobaczyæ w jaki sposób wrzesiñscy dzia³kowcy prowadz¹ ogrody i jakie techniki wykorzystuj¹ w uprawie roœlin. Na zakoñczenie uczestnicy spotkania zwiedzili Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesiñskich. (kasia)

- nauczyæ siê pos³ugiwaæ komputerem, fotograficznym aparatem cyfrowym, - nauczyæ siê korzystania i poznaæ bogactwo Internetu, - utrzymaæ - podnieœæ swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹, - zadbaæ o swoje zdrowie, uczestnicz¹c w zajêciach sportowo-rekreacyjnych i rajdach turystycznych. W lipcu i sierpniu biuro Wrzesiñskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku bêdzie nieczynne. Korespondencjê proszê sk³adaæ w

recepcji Powiatowego Urzêdu Pracy (parter), przy ulicy Wojska Polskiego. Tam równie¿ bêdzie mo¿na otrzymaæ deklaracje cz³onkowskie. We wrzeœniu biuro bêdzie czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10.00-12.00. Zebranie plenarne dla wszystkich cz³onków WUTW odbêdzie siê w œrodê, 24 wrzeœnia 2008 r. o godz. 16.00 w auli Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Sienkiewicza. red.

Neurolingwistyka w NKJO "Introduction to neurolinguistics" to tytu³ wyk³adu Pauli Ogrodowicz, który odby³ siê 1 sierpnia w Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych we Wrzeœni. Organizatorami spotkania byli: Towarzystwo Czytelni Ludowych i NKJO. Witaj¹c wszystkich, Janusz Mielnik opowiedzia³ krótko o sobie i o konwersacjach jêzykowych, które od ponad oœmiu lat prowadzi nieodp³atnie w ramach dzia³alnoœci TCL, po czym odda³ g³os prelegentce. Paula Ogrodowicz, absolwentka filologii angielskiej na UAM w Poznaniu, gdzie w tym roku obroni³a pracê licencjack¹, rozpoczê³a swój wyk³ad od wyjaœnienia pojêcia "jêzyk". Nastêpnie poinformowa³a zebranych, czym zajmuje siê neurolingwistyka. Przedstawi³a te¿ pokrótce zasady dzia³ania mózgu i poda³a za jakie funkcje odpowiedzialna bywa lewa pó³kula mózgowa, a za jakie prawa. Prelegentka omówi³a te¿ kilka chorób, których efektem s¹ zaburzenia mowy, m.in. afazjê. Wyk³ad Pauli Ogrodowicz

Nowe w³adze w DROGOWSKAZIE VII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych "DROGOWSKAZ" we Wrzeœni odby³o siê dnia 20 czerwca. Podczas tego zebrania nast¹pi³y zmiany wœród cz³onków Zarz¹du uprawnionych do reprezentowania Stowarzyszenia. Z funkcji prezesa zrezygnowa³a Krystyna Poœlednia, staj¹c siê cz³onkiem Zarz¹du. Stanowisko prezesa obj¹³ Pawe³ Guzik, dotychczasowy skarbnik Stowarzyszenia. Funkcjê po nim obj¹³ Grzegorz KaŸmierczak. Wiceprezesem Stowarzyszenia zosta³ Ja-

ros³aw Gruszczyñski. Pe³ni¹ca tê funkcjê dotychczas Aleksandra G³owacka zrzek³a siê cz³onkostwa w Stowarzyszeniu, podobnie jak Wies³aw Kistowski, którego na stanowisku cz³onka Zarz¹du zast¹pi³ Zbigniew Skikiewicz. Obecne w³adze Stowarzyszenia "DROGOWSKAZ": Prezes - Pawe³ Guzik Wiceprezes - Andrzej Janka Wiceprezes - Jaros³aw Gruszczyñski Sekretarz - Miros³aw Morawski Skarbnik - Grzegorz KaŸmierczak Cz³onek - Krystyna Poœlednia Cz³onek - Zbigniew Skikiewicz red.

Wystrza³owe zawody

Uczestnicy zawodów podczas pojedynku strzeleckiego

WUTW og³asza! Wrzesiñski Uniwersytet Trzeciego Wieku og³asza nabór nowych s³uchaczy na rok akademicki 2008/2009. S³uchaczem mo¿e byæ emeryt lub rencista, który chce: - poznaæ - uzupe³niæ wiadomoœci z ró¿nych dziedzin, - nabyæ lub udoskonaliæ znajomoœæ jêzyków obcych, - poznaæ historiê regionu, kraju i œwiata, - uczestniczyæ w wydarzeniach kulturalnych - koncertach, spektaklach teatralnych,

www.wrzesnia.powiat.pl

16 dru¿yn z Nekli, Poznania, S³upcy, Swarzêdza i Wrzeœni uczestniczy³o w zawodach integracyjnych w sportach obronnych, które odby³y siê 5 lipca na strzelnicy sportowej LOK w Nekli. W poszczególnych konkurencjach zwyciê¿yli: - w wieloboju strzeleckim: I miejsce - "Jastrz¹b" II Swarzêdz II miejsce - Snajper "Zielony Talizman" - Poznañ III miejsce - LOK Wrzeœnia - w pojedynku strzeleckim: I miejsce - UKS "Kopernik" S³upca II

II miejsce - LOK Nekla III miejsce - UKS " Kopernik" S³upca IV - w rzucie granatem: I miejsce - LOK Wrzeœnia II miejsce - UKS "Kopernik" S³upca III Po zakoñczeniu konkurencji burmistrz Miasta i Gminy Nekla - Roman Grychowski oraz organizatorzy zawodów wrêczyli uczestnikom nagrody, dyplomy i medale. Na fina³ zawodów odby³o siê spotkanie integracyjne przy ognisku. Stanis³aw Hoppe

Zastrzeliæ lisa, zaj¹ca i dzika! 26 lipca na strzelnicy w Podstolicach odby³y siê IX Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Wrzesiñskiego. W zmaganiach wziê³o udzia³ 12 zawodników z terenu naszego powiatu. Strzelano w kilku kategoriach: TRAP, SKIT, do sztucznych postaci zwierz¹t (sylwetki lisa, biegn¹cego zaj¹ca i dzika). Maksymalnie mo¿na by³o zdobyæ 350 punktów. Wygra³ Wies³aw Radniecki, burmistrz Zagórowa,

zdobywaj¹c a¿ 335 punktów. Zaraz za nim ulokowa³ siê Przemys³aw Reszelewski z Witkowa, zdobywaj¹c 313 punktów. Natomiast trzecie miejsce i 308 punktów zaj¹³ Maciej Markiewicz ze Œrody Wielkopolskiej. Puchary wrêczy³ zwyciêzcom prawdziwy mi³oœnik tej dyscypliny - Pawe³ Guzik, wicestarosta wrzesiñski. Zawody zakoñczy³y siê wspóln¹ grochówk¹ oraz fotografi¹ zwyciêzców. (ula)

Wyk³ad wzbudzi³ zainteresowanie zebranych przygotowany zosta³ profesjonalnie i wzbudzi³ zainteresowanie zebranych. Organizatorzy doszli do wniosku, ¿e warto by³oby powtórzyæ go w czasie trwania roku akademickiego, dla zainteresowanych tematem s³uchaczy Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych. Osoby chêtne do uczêszcza-

nia na nieodp³atne konwersacje w jêzyku angielskim zapraszamy do biblioteki TCL przy ul. Szkolnej 12 (I piêtro budynku Ochronki, wejœcie z lewej strony) w ka¿dy pi¹tek o godz. 18.00. Zapewniamy mi³¹ atmosferê i mo¿liwoœæ dyskutowania na ciekawe tematy. Ewa Lenartowicz

Wspólna fotografia zwyziêzców IX Zawodów Strzeleckich


www.wrzesnia.powiat.pl

Co to s¹ elektroœmieci?

Elektroœmieci s¹ to zu¿yte i stare sprzêty elektryczne i elektroniczne, dzia³aj¹ce na pr¹d oraz na baterie - np. lodówki, pralki, ¿elazka, miksery, video odtwarzacze, komputery, telewizory odkurzacze, golarki elektryczne, telefony komórkowe, zabawki elektroniczne, konsole do gier, a tak¿e œwietlówki i ¿arówki energooszczêdne. Elektroœmieci zawieraj¹ szkodliwe substancje Elektroœmieci nie powinny byæ sk³adowane w domu czy w gara¿u, porzucane na ³onie przyrody, ani samodzielnie rozbierane na czêœci, poniewa¿ w mechanizmach urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych zawarte s¹ ró¿ne niebezpieczne i truj¹ce substancje. £atwo przenikaj¹ do gleby, powietrza oraz wód gruntowych i w konsekwencji zanieczyszczaj¹ œrodowisko naturalne, stwarzaj¹c tym samym zagro¿enie dla zdrowia ludzi i zwierz¹t. Na przyk³ad, stosowane w komputerach zwi¹zki bromu powoduj¹ zaburzenia uk³adu rozrodczego, rtêæ w œwietlówkach przyczynia siê do zaburzeñ wzroku, natomiast azbest wykorzystany w urz¹dzeniach elektronicznych mo¿e byæ przyczyn¹ m.in. raka p³uc lub pylicy azbestowej. Zgodnie z ustaw¹ o zu¿ytym sprzê-

cie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) z dnia 29 lipca 2005r zmieniaj¹c¹ brzmienie ustawy o Utrzymaniu Czystoœci i Porz¹dku w Gminach (UCiPwG) z dnia 13 wrzeœnia 1996r, do obowi¹zków gmin nale¿y m.in.: - Udostêpnienie mieszkañcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjêty informacji o znajduj¹cych siê na terenie gminy zbieraj¹cych zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny pochodz¹cy z gospodarstw domowych, zawieraj¹cych: firmê, oznaczenie siedziby i adres albo imiê i nazwisko i adres zbieraj¹cego zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, a tak¿e adresy punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzeda¿y sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (art.3 ust. 2 pkt.6a ustawy UCiPwG) konsument: - Zobowi¹zany jest oddawaæ zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny zbieraj¹cemu taki sprzêt. (art.35 ustawy ZSEE) - Konsument nie mo¿e wyrzucaæ zu¿ytego sprzêtu ³¹cznie z innymi odpadami. (art.36 ustawy ZSEE) - Za pozostawienie tego typu sprzêtu w miejscu do tego nie przeznaczo-

nym (np. wyrzucenie do œmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny od 20 do 5000 z³. (art. 74 ustawy ZSEE) - Od 1 lipca 2006 r. konsument ma prawo do nieodp³atnego oddania swojego zu¿ytego sprzêtu elektrycznego lub elektronicznego w sklepie, który przyjmuje zu¿yty sprzêt w iloœci nie wiêkszej ni¿ sprzedawany nowy sprzêt na zasadzie "1 za 1", czyli lodówka za lodówkê, telewizor za telewizor, suszarka do w³osów za suszarkê, œwietlówka za œwietlówkê itp. (art. 42 ust. 1 ustawy ZSEE) - Konsument ma prawo nieodp³atnie oddaæ zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny w punkcie zbierania. (art. 37 pkt 2 w zwi¹zku z art.35 ustawy ZSEE) - Konsument od 1 paŸdziernika 2006 roku mo¿e zapoznaæ siê z informacj¹ obejmuj¹c¹ adresy punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu dzia³aj¹cych na terenie danej gminy, która to informacja winna byæ zamieszczana przez gminê na stronie internetowej oraz winna byæ podawana do wiadomoœci w inny zwyczajowo przyjêty sposób np. w gablotach informacyjnych. (art.3 ust. 2 pkt.6a ustawy UCiPwG) Ma³gorzata Lisiecka

Wspomnienie o œp. Z. Kuchnowskim

27 kwietnia 2008 r., w wieku 86 lat, zmar³ mgr Zygmunt Kuchnowski, nauczyciel dwóch wrzesiñskich szkó³ ponadgimnazjalnych: Pañstwowego Technikum Weterynaryjnego i Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Profesor Zygmunt Kuchnowski da³ siê poznaæ jako pedagog i wychowawca o wszechstronnych zainteresowaniach. Z wykszta³cenia prawnik, jako nauczyciel realizowa³ siê z powodzeniem w nauczaniu przedmiotów œcis³ych i hu-

Sierpieñ 2008

JEDNOSTKI, URZÊDOWE WIEŒCI

manistycznych. Jako wicedyrektor i dyrektor Zespo³u EkonomicznoAdministracyjnego Szkó³ da³ siê poznaæ jako œwietny organizator i administrator. Zygmunt Kuchnowski urodzi³ siê 23 stycznia 1922 roku w Pucku w województwie gdañskim. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie, w 1946 r. podj¹³ pracê w Inspektoracie Oœwiaty w Wejherowie. W 1954 r. rozpocz¹³ pracê w Pañstwowym Technikum Weterynaryjnym we Wrzeœni jako wychowawca internatu i kierownik administracyjno-gospodarczy, realizuj¹c dodatkowo lekcje z fizyki. W 1968 r. obj¹³ funkcjê zastêpcy dyrektora szko³y, któr¹ pe³ni³ do 1975 r. Jako wicedyrektor przyczyni³ siê do opracowania za³o¿eñ i przeprowadzania generalnego remontu pa³acu przy ul. Opieszyn - ówczesnej siedziby szko³y. W 1975 r. obj¹³ funkcjê dyrektora

ZEAS. Dziêki owocnej wspó³pracy z w³adzami miasta i gminy, wrzesiñskim inspektorem oœwiaty, w powa¿nym stopniu przyczyni³ siê do zdecydowanej poprawy bazy lokalowej szkó³ i przedszkoli w gminie Wrzeœnia. Funkcjê tê pe³ni³ do 1982 r. tj. do odejœcia na emeryturê. W latach 1977 - 1991, jako nauczyciel dochodz¹cy, a nastêpnie etatowy, sta³ siê profesorem Liceum Ogólnokszta³c¹cego we Wrzeœni. W tym okresie pe³ni³ obowi¹zki wychowawcy klasy i realizowa³ lekcje z jêzyka ³aciñskiego, historii staro¿ytnej i nowo¿ytnej oraz elementów prawa. Z. Kuchnowski zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odszed³ od nas prawy cz³owiek, wspania³y pedagog, Kaszub z pochodzenia, Wielkopolanin z wyboru. Czeœæ jego Pamiêci! Mieczys³aw Pietrzak

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 2 im. Powstañców Wlkp. we Wrzeœni og³asza nabór do klasy pierwszej Zasadniczej Szko³y Zawodowej dla Doros³ych S³uchaczem Zasadniczej Szko³y Zawodowej dla Doros³ych mo¿e zostaæ osoba pe³noletnia, która ukoñczy³a gimnazjum (lub oœmioletni¹ szko³ê podstawow¹) i chcia³aby uzyskaæ wykszta³cenie zasadnicze zawodowe. Nauka trwa dwa lub trzy lata w zale¿noœci od zawodu. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w poniedzia³ki i wtorki od godz. 16.50 (przedmioty ogólnokszta³c¹ce: (w klasie pierwszej: j. polski, j. niemiecki, matematyka, historia i wos, geografia z ochron¹ i kszta³towaniem œrodowiska, w klasie drugiej polski, j. niemiecki, matematyka, fizyka, podstawy przedsiêbiorczoœci). Teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane s¹ w czasie kursów zawodowych (miesi¹c w czasie ka¿dego roku). Istnieje mo¿liwoœæ utworzenia grupy bran¿owej w szkole (grupa s³uchaczy ucz¹ca siê tego samego zawodu), dla której teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane by³yby w szkole (czwartki po 15.00 w zale¿noœci od liczby godzin). Zajêcia praktyczne odbywaæ siê bêd¹ w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzeœni (w zawodach operator obrabiarek skrawaj¹cych, œlusarz, elektromechanik lub elektryk) lub w zak³adach rzemieœlniczych je¿eli s³uchacz posiada aktualn¹ umowê o praktyczn¹ naukê zawodu. Istnieje mo¿liwoœæ zaliczenia praktyk na podstawie umowy o pracê lub na podstawie dokumentów stwierdzaj¹cych odbycie praktycznej nauki zawodu w zak³adzie pracy. Rekrutacja trwa do 17 sierpnia 2008 r. Szczegó³owych informacji udziela sekretariat szko³y w godz. 8.00 - 15.00 tel. 061 640 09 66.

13

STAROSTA WRZESIÑSKI INFORMUJE MIESZKAÑCÓW POWIATU, ¿e z dniem 1 maja 2008 roku w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni zosta³ utworzony punkt konsultacyjny udzielaj¹cy mieszkañcom szczegó³owych informacji i wyjaœnieñ dotycz¹cych problematyki prawnej i geodezyjnej w zakresie ujawnienia w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci oraz sprawdzenia zgodnoœci ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni www.wrzesnia.powiat.pl

P³on¹ce zbo¿a Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we Wrzeœni, w zwi¹zku z trwaj¹c¹ susz¹ oraz fal¹ upa³ów, która powoduje zwiêkszenie i tak ju¿ istniej¹cego zagro¿enia po¿arowego na terenie powiatu, zwraca siê z proœb¹ do mieszkañców powiatu wrzesiñskiego o zachowanie szczególnej ostro¿noœci podczas prac ¿niwnych. 1. Zabrania siê gara¿owania pojazdów silnikowych w pomieszczeniach innych ni¿ gara¿. 2. Obiekty rolnicze powinny byæ wyposa¿one w podrêczny sprzêt gaœniczy. 3. Instalacje i urz¹dzenia techniczne bêd¹ce wyposa¿eniem obiektów rolniczych powinny pod wzglêdem bezpieczeñstwa po¿arowego odpowiadaæ prawid³owym warunkom technicznym. 4. Podczas zbioru p³odów rolnych nale¿y: - stosowaæ siê do wskazañ podanych w instrukcjach obs³ugi przy eksploatacji maszyn, - zabezpieczyæ urz¹dzenia wydechowe silników spalinowych

przed wylotem iskier, - nie u¿ywaæ ognia otwartego i paliæ tytoñ w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 10 m od punktu om³otowego, - wyposa¿yæ miejsce om³otów, stertowania i kombajnowania w sprawny podrêczny sprzêt gaœniczy, - sterty, stogi i brogi nale¿y ustawiaæ z zachowaniem nastêpuj¹cych odleg³oœci: - od budynków wykonanych z materia³ów palnych - 30 m, - od budynków wykonanych z materia³ów niepalnych - 20 m, - od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m, - od przewodów i linii elektrycznych wysokiego napiêcia- 30 m, - od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m. - produkty roœlinne nale¿y sk³adowaæ w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich samozapalenie. Palenie tytoniu przy obs³udze sprzêtu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych p³odów rolnych oraz ich transporcie jest zabronione. KPPSP we Wrzeœni

Unieszkodliwianie eternitu Ka¿dy mieszkaniec powiatu wrzesiñskiego mo¿e uzyskaæ dofinansowanie demonta¿u, transportu i przekazania na specjalistyczne sk³adowiska eternitu, który zawiera azbest i jest traktowany jako odpad niebezpieczny. Zdejmowanie dachu eternitowego wymaga szczególnej ostro¿noœci, poniewa¿ azbest jest najgroŸniejszy gdy pyli. Najwa¿niejsze jest aby takie prace by³y robione "na mokro" tj. eternit nale¿y polaæ wod¹ co znacznie ograniczy jego negatywne oddzia³ywanie na zdrowie ludzi. Ka¿da rozbiórka dachu powinna byæ poprzedzona dokonaniem zg³oszenia w Starostwie Powiatowym w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest: 1. z³o¿enie wype³nionego wniosku w swoim urzêdzie gminy; 2. zg³oszenie prac rozbiórkowych; 3. podpisanie umowy z powiatem wrzesiñskim okreœlaj¹cej warunki dofinansowania; 4. zlecenie wykonania prac spe-

cjalistycznej firmie - TROXI, która zosta³a wy³oniona w drodze „zapytania o cenê” i przedstawi³a najkorzystniejsze warunki us³ugi demonta¿u i wywozu azbestu. Powiat w 70% finansuje dwa rodzaje prac: 1. demonta¿ + transport + unieszkodliwienie odpadów zawieraj¹cych azbest; 2. odbiór + transport + unieszkodliwienie odpadów zawieraj¹cych azbest. Pozosta³e 30% œrodków zabezpiecza w³aœciciel nieruchomoœci. Formularze wniosku mo¿na pobraæ na stronach internetowych Powiatu i Gmin tak¿e tam jest wiêcej informacji o realizacji tego przedsiêwziêciach oraz o podstawowych zasadach bezpieczeñstwa pracy przy azbeœcie, wp³ywu azbestu na zdrowie itp… Szczegó³owe informacje dotycz¹ce cen oraz sposobu przeprowadzania ww. praz mo¿na uzyskaæ w urzêdach gmin i Starostwie Powiatowym Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa, tel. 061 640 45 16.

ców oraz na obszarach wiejskich. Z³o¿ono 178 wniosków o ³¹cznej wartoœci ca³kowitej przekraczaj¹cej 810 mln z³, z czego ³¹czna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi przesz³o 380 mln z³ na alokacjê w wysokoœci 100 mln z³, - dzia³anie 5.2 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kszta³cenia ustawicznego", Schemat I - Projekty z zakresu wspar-

cia infrastruktury edukacyjnej. Z³o¿ono 165 wniosków o ³¹cznej wartoœci ca³kowitej przekraczaj¹cej 610 mln z³, z czego ³¹czna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi przesz³o 430 mln z³ na alokacjê w wysokoœci 33 mln z³.

Ma³gorzata Lisiecka

WRPO 2007-2013: wyœcig o „unijn¹ kasê” Zainteresowanie funduszami strukturalnymi jest ogromne, a aktywnoœæ wnioskodawców zaskakuj¹ca zw³aszcza dla pracowników Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego. Tym zdaniem mo¿na podsumowaæ dotychczasowe konkursy og³aszane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2007-2013, w których wnioskowana kwota dofinansowania wielokrotnie przekroczy³a dostêpn¹ kwotê alokacji przypadaj¹c¹ na dany konkurs. Zakoñczenie naboru dla wybranych dzia³añ przedstawia siê nastêpuj¹co: - dzia³anie 1.1 "Rozwój mikroprzedsiêbiorstw", Schemat I - Projekty inwestycyjne. Z³o¿ono 218 wnio-

sków o ³¹cznej wartoœci ca³kowitej przekraczaj¹cej 54 mln z³, z czego ³¹czna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi przesz³o 26 mln z³ na alokacjê w wysokoœci 7,5 mln z³, - dzia³anie 2.2 "Poprawa dostêpnoœci do regionalnego i ponadregionalnego uk³adu drogowego (drogi powiatowe i gminne)", Schemat II Drogi w granicach administracyjnych miast poni¿ej 50 tys. mieszkañ-

Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich


14 Sierpieñ 2008

www.wrzesnia.powiat.pl

OG£OSZENIA

Wróæ bez HIV Niewa¿ne kim jesteœ, gdzie jesteœ, co robisz, jakie masz wykszta³cenie, czy te¿ przekonania - HIV i AIDS mo¿e dotyczyæ tak¿e Ciebie. Zawsze i wszêdzie unikaj ryzykownych zachowañ, bo HIV i AIDS nie znaj¹ granic.

Krajowe Centrum ds. AIDS po raz kolejny organizuje multimedialn¹ kampaniê spo³eczn¹ maj¹c¹ na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS oraz zmniejszenie liczby nowych zaka¿eñ HIV drog¹ kontaktów seksualnych. Kampania realizowana w latach 2008-2009 jest skierowana do osób podró¿uj¹cych w kraju i za granicê w celach turystycznych i zawodowych. G³ówne has³o kampanii - "Wróæ bez HIV" - ma przekonaæ odbiorców, ¿e problem HIV/AIDS mo¿e dotyczyæ ka¿dego. Tak jak ka¿dy gdzieœ kiedyœ podró¿owa³ lub zamierza podró¿owaæ. W Polsce g³ówn¹ drogê zaka-

¿eñ HIV stanowi¹ obecnie ryzykowne zachowania seksualne. Najczêœciej zaka¿aj¹ siê osoby bêd¹ce w grupach wiekowych od 18 do 29 lat oraz od 29 do 39 lat. Dlatego te¿ kampania jest skierowana przede wszystkim do osób m³odych i aktywnych seksualnie. S¹ to te¿ osoby najbardziej mobilne. Jak wynika z badañ G³ównego Urzêdu Statystycznego, najliczniejsz¹ grupê osób wyje¿d¿aj¹cych z Polski na co najmniej 2 miesi¹ce stanowi¹ osoby miêdzy 18 a 35 rokiem ¿ycia, stanu wolnego, maj¹ce co najmniej œrednie wykszta³cenie i wyje¿d¿aj¹ce zarówno w celach zarobkowych (ponad 80%), jak i turystycznych. Grupê

tê charakteryzuje du¿a aktywnoœæ seksualna i gotowoœæ do poszukiwania lub zmiany partnera seksualnego. Czêsto wyjazd oznacza roz³¹kê ze sta³ym partnerem. Organizatorzy poprzez kampaniê "Wróæ bez HIV" chc¹ uœwiadomiæ, ¿e seks, tak jak podró¿, to wspania³e prze¿ycie, mo¿e dawaæ du¿o satysfakcji i szczêœcia, jeœli zadbamy o swoje bezpieczeñstwo. Wykorzystuj wiedzê o HIV w praktyce. Negocjuj techniki bezpieczniejszego seksu, u¿ywaj prezerwatywy. Nie bój siê rozmawiaæ o przesz³oœci seksualnej partnera, choæby przypadkowego. Zrób test na HIV i dowiedz siê jaki jest Twój status serologiczny - apeluj¹! W ramach kampanii powsta³y trzy kreacje - jedna z myœl¹ o osobach podró¿uj¹cych w celach turystycznych, druga dla osób wyje¿d¿aj¹cych do pracy, trzecia dla klientów osób sprzedaj¹cych us³ugi seksualne przy drogach. Na wszystkich materia³ach widnieje proste, uniwersalne logo - walizka. Niewa¿ne gdzie ktoœ jedzie i po co. Ka¿demu mówimy "Wróæ bez HIV". PSS-E we Wrzeœni

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŒNI OG£ASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomoœci I. WYMAGANIA NIEZBÊDNE DLA KANDYDATÓW: - posiada obywatelstwo polskie, - nie by³a karana za przestêpstwo umyœlne, - wykszta³cenie wy¿sze - znajomoœæ œrodowiska Windows 2000/XP oraz pakietu MS Office, OpenOffice, - umiejêtnoœæ obs³ugi urz¹dzeñ biurowych. II. WYMAGANIA DODATKOWE - mile widziane doœwiadczenie w jednostkach sektora publicznego - mile widziane wykszta³cenie wy¿sze prawnicze, administracyjne lub geodezyjne - umiejêtnoœæ pracy w zespole, - kreatywnoœæ, - dok³adnoœæ i skrupulatnoœæ, - umiejêtnoœæ wspó³pracy z ludŸmi, - dobra organizacja pracy. III. PRZEWIDYWANY ZAKRES OBOWI¥ZKÓW 1. Obowi¹zki merytoryczne a) z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami: - za³o¿enie i prowadzenie ewidencji nieruchomoœci bêd¹cych w zasobie Skarbu Pañstwa w tym: prowadzenie rejestrów i wykazów dla nieruchomoœci Skarbu Pañstwa oddanych w u¿ytkowanie b) z ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1998 roku Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ - prowadzenie postêpowañ dot. nabycia na rzecz Powiatu nieruchomoœci stanowi¹cych drogi Powiatowe c) sk³adanie wniosków o odpisy z KW oraz przeprowadzanie badañ ksi¹g wieczystych we w³aœciwym S¹dzie Rejonowym d) w zakresie ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci - orzekanie w drodze decyzji o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci - ustalanie op³at z w/w tytu³u oraz orzekanie o ratach e) w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami: - prowadzenie postêpowañ i ustalanie w drodze decyzji odszkodowañ za grunty wyw³aszczone lub przejête z mocy prawa za odszkodowaniem na rzecz Skarbu pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego. IV. WYMAGANE DOKUMENTY: - CV - kopia dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie i kwalifikacje - list motywacyjny uzasadnieniem chêci pracy na wskazanym stanowisku Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrzeœni pokój nr 120 lub poczt¹ na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62 - 300 Wrzeœnia z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: PODINSPEKTOR w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomoœci do dnia 14 sierpnia 2008 r. Dokumenty, które wp³yn¹ do Starostwa po okreœlonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru bêdzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.wrzesnia.powiat.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chopina 10, 62 - 300 Wrzeœnia. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegó³owe CV (z uwzglêdnieniem dok³adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny byæ opatrzone klauzul¹: "Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustaw¹ z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 ze zm.)".

3 sierpnia, w wieku 71 lat zmar³ Bogdan Nowakowski, by³y radny gminy Nekla i so³tys Gier³atowa. Znano go jako dzia³acza NSZZ "Solidarnoœæ" Rolników Indywidualnych. By³ cz³onkiem Zarz¹du Wojewódzkiego i rzecznikiem prasowym NSZZ "Soli-

darnoœæ". Uczestniczy³ w dzia³aniach ruchu opozycyjnego, którego spotkania odbywa³y siê w Sanktuarium w Biechowie w II po³. lat 80. By³ wspó³za³o¿ycielem Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Nekla i Katolickiego Stowarzyszenia Samorz¹dowego. Niezwykle zaanga¿owany w sprawy lokalnej spo³ecznoœci oponowa³ przeciwko wywo¿eniu œmieci z Poznania do Nekli, by³ pomys³odawc¹ ustawienia pomnika-kamienia upamiêtniaj¹cego walki o niepodleg³oœæ. Zapamiêtamy Go jako bezkompromisowego cz³owieka z zasadami.

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej informuje, i¿ w zwi¹zku z bardzo du¿ym wzrostem interwencji przy usuwaniu gniazd i kokonów owadów: pszczó³, os, szerszeni niejednokrotnie nieuzasadnionym, stra¿acy z Komendy Powiatowej PSP jak i Ochotnicze Stra¿e Po¿arne z terenu powiatu wrzesiñskiego bêd¹ usuwali owady tylko z budynków instytucji publicznych (przedszkola, szko³y, urzêdy). Osoby prywatne, firmy mog¹ zaœ korzystaæ z us³ug zak³adów zajmuj¹cych siê dezynsekcj¹. Podajemy numery telefonów: Miko³ajczyk - Gniezno: (061) 426 63 22, 601 761 833 Borowski - Strza³kowo: (063) 275 08 28, 602 865 370

„M³odzie¿ wolna od papierosa”

Papierosy nie s¹ modne… 31 maja 2008, podczas "Œwiatowego Dnia bez tytoniu" ruszy³a kampania "M³odoœæ wolna bez papierosa", skierowana g³ównie do m³odzie¿y w wieku 16-19 lat. Celem kampanii jest edukacja m³odzie¿y w zakresie zysków p³yn¹cych z niepalenia oraz zagro¿eñ wynikaj¹cych z czynnego i biernego palenia tytoniu. Akcja ma na celu ukazanie pozytywów p³yn¹cych z niepalenia (³adny wygl¹d, zapach, lepsza sprawnoœæ fizyczna, lepsze zdrowie itp.). Nale¿y pamiêtaæ ¿e nie tylko nara¿ona na negatywne skutki palenia jest osoba, która pali ale równie¿ osoby nie pal¹ce s¹ nara¿ona na tzw. bierne palenie. Palenie tytoniu jest tak¿e przyczyn¹ wypadków samochodowych. Statystyki policyjne poka-

zuj¹, ¿e czynnoœci takie jak rozmowa przez telefon komórkowy, jedzenie, zmiana p³yty w odtwarzaczu, czy palenie papierosów za kierownic¹ s¹ czêst¹ przyczyna w³aœnie kolizji drogowych. Nie chodzi tylko o zdrowie kierowcy i jego bezpieczeñstwo, ale tak¿e pasa¿erów (szczególnie dzieci). Ekspozycja na dym tytoniowy w ma³ym i szczelnym wnêtrzu samochodu jest znacznie wiêksza ni¿ w zwyk³ych pomieszczeniach. Bezpieczna i zdrowa jazda samochodem oznacza rezygnacjê z palenia, dlatego zachêcamy do jego rzucenia. Osobom, którym ju¿ siê uda³o gratulujemy i ¿yczymy wytrwania bez na³ogu a palaczy zachêcamy do spróbowania rzucenia. Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych: www.promocjazdrowia.pl, www.niepal.pl.

Unijne pieni¹dze Mikrofirmy (zatrudniaj¹ce do 9 pracowników w³¹cznie), które zdecyduj¹ siê na utworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich lub w ma³ych miasteczkach (do 5 tys. mieszkañców), bêd¹ mog³y otrzymaæ bezzwrotn¹ pomoc ze œrodków unijnych. Firma, która utworzy 1-2 miejsca pracy, bêdzie mog³a otrzymaæ do 100 tys. z³, ta która zatrudni 34 osoby - 200 tys. z³, a 5 lub wiêcej - 300 tys. z³. Wysokoœæ pomocy finansowej jest oparta na zasadzie refundacji poniesionych kosztów i mo¿e wynieœæ maksymalnie 50 % w/w kosztów. O pomoc mog¹ ubiegaæ siê m.in.: a) osoby fizyczne, które: - prowadz¹ lub planuj¹ za³o¿enie przedsiêbiorstwa, - nie podlegaj¹ ubezpieczeniom spo³ecznym rolników w pe³nym zakresie tj. osoby, które maj¹ ma³e gospodarstwa poni¿ej 1 hektara przeliczeniowego,

- s¹ pe³noletnie, ale nie ukoñczy³y 60 lat, - s¹ obywatelami pañstwa cz³onkowskiego UE, - mieszkaj¹ na terenach ma³ych gmin wiejskich, miejsko - wiejskich lub miejskich, b) osoba prawna, która: - jest wpisana do rejestru przedsiêbiorców w KRS, - podejmuje albo wykonuje we w³asnym imieniu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jako mikroprzedsiêbiorca, - dzia³a na terenie ma³ych gmin, c) wspólnicy spó³ki cywilnej, d) spó³ki prawa handlowego nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej. Wniosek, zawieraj¹cy charakterystykê projektu oraz biznesplan nale¿y sk³adaæ do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu. Przewidywalny nabór wniosków sierpieñ/wrzesieñ 2008 roku. UWAGA: Wnioski bêd¹ rozpatrywane wed³ug kolejnoœci z³o¿enia. Karol Balicki


www.wrzesnia.powiat.pl

15

PRACA, OG£OSZENIA

Sierpieñ 2008

Oferty pracy

z dnia 01.08.2008 r.

Ró¿ne stanowiska - praca w supermarkecie we Wrzeœni - RONDA Sp. z o.o. Na pocz¹tku wrzeœnia b.r. w Powiatowym Urzêdzie Pracy we Wrzeœni bêd¹ odbywaæ siê rozmowy kwalifikacyjne. Nauczyciele - Gimnazjum. Kwalifikacje: psycholog szkolny 1/2 etatu, nauczyciel jêzyka polskiego 10/18 etatu, nauczyciel WOS-u, historii 9/18 etatu, nauczyciel plastyki 5/18 etatu, nauczyciel fizyki pe³en etat, nauczyciel wychowania fizycznego 9/18, nauczyciel posiadaj¹cy kwalifikacje do nauczania w klasach specjalnych dla dzieci upoœledzonych w stopniu lekkim 16/18 etatu. Pozosta³e informacje: GIMNAZJUM im. Rady Europy ul. Powstañców Wlkp. 28 A, 62-025 Kostrzyn Wlkp. tel. 061 818 91 04. Mechanik samochodowy - Europeople International Sp.z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie techniczne, sta¿: 1 rok, dobra znajomoœæ uk³adów i podzespo³ów pojazdu, mile widziane doœwiadczenie w obs³udze komputerów diagnostycznych. Pozosta³e informacje: Europeople International Sp.z o.o. ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, Paulina Tycner tel.022 434 22 93-96,784 041 622, fax 022 434 22 92, e-mail:paulina.tycner@europeople.pl. Spawacz monter - Wheelabrator Schlick Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum zawodowe umiejêtnoœci techniczne i zwi¹zane ze spawaniem, mile widziane uprawnienia spawalnicze, liczy siê zaanga¿owanie w pracê i chêæ rozwoju osobistego. Pozosta³e informacje: Wheelabrator Schlick Sp. z o.o. Berdychów 57a, 62 410 Zagórów, Zak³ad Produkcyjny, S³owackiego 53, 62 300 Wrzeœnia, tel. 061 667 08 00 - Krzysztof Szczot. Sekretarka - Leader School. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze, obs³uga komputera. Pozosta³e informacje: Leader School S.C. ul. Rynek 34, 63-600 Kêpno, Zbigniew Michalak, tel. 605 28 66 65. Pracownik magazynowy - Agroflora. Pozosta³e informacje: AGROFLORA, Ob³aczkowo 124, tel. 061 436 61 29, Zmuda Czes³aw. Kolporta¿ materia³ów reklamowych - AIG. Praca dla ka¿dego pod warunkiem ukoñczenia 16 roku ¿ycia, umowa zlecenie (p³atne za iloœæ przepracowanych godzin). Pozosta³e informacje: 669-995-189. Pracownik fizyczny - WPPZ SA Kwalifikacje: zatrudnienie na okres kampanii ziemniaczanej, planowany okres rozpoczêcia pracy od 01.09.2008. Pozosta³e informacje: Wielkopolskie Przedsiêbiorstwo Przemys³u Ziemniaczanego S.A. Staw, 62-420 Strza³kowo, tel. 063 275 91 02 /03 wew.20 lub 061 287 91 42. Galwanizer - GENOWEFA. Kwalifikacje: doœwiadczenie zawodowe jako galwanizer. Pozosta³e informacje: GENOWEFA Wytwórnia Opraw Oœwietleniowych, Witkowo, ul. Rzemieœlnicza 14, tel. 061 477-85-96, 061 477 94 31 Tomczyk Alojzy. Sprz¹taczka - EFEKT. Kwalifikacje: wykszta³cenie :podstawowe, wymagane orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci, praca od 15.00. Pozosta³e informacje: ZPChr Firma Us³ugowa EFEKT s.c., ul. Kosynierów 100, 62-300 Wrzeœnia, tel. 061 436 54 50 od 9.00 do 16.00. Piekarz - GS Nekla Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe-piekarz, doœwiadczenie mile widziane, najlepiej osoba z okolic Nekli, istnieje mo¿liwoœæ ewentualnego przyuczenia przez zak³ad na stanowisko piekarza. Pozosta³e informacje: GS Nekla, Rynek 21, tel. 061 438 60 24, kontakt: kierownik piekarni Ma³gorzata Szumiga³a lub kadry - Sabina Chojnacka. Magazynier - Agencja Pracy Tymczasowej Progres. Praca na dwie zmiany, atrakcyjne wynagrodzenie, praca od zaraz uprawnienia na wózki wid³owe, ksi¹¿eczka sanepidowska. Umowa o pracê, po trzech miesi¹cach sta³e zatrudnienie. Pozosta³e informacje: Agencja Pracy Tymczasowej PROGRES, ul. 27 Grudnia 7/17, Poznañ tel. 061 852 49 24, 609 615 011, mail: poznzn@progres.gda.pl, www.progres.gda.pl. Hydraulik - O-I Produkcja Polska S.A. Kwalifikacje: dobry stan zdrowia, mile widziane uprawnienia do spawania - gazowe i elektryczne, sprawnoœæ manualna, chêæ uczenia siê, zaanga¿owanie. Pozosta³e informacje: O-I Produkcja Polska S.A. Poznañ-Antoinek, tel. 061 873 31 42, Pani Roicka. Automatyk urz¹dzeñ kontrolnych - O-I Produkcja Polska S.A. Kwalifikacje: dobry stan zdrowia, wykszta³cenie œrednie techniczne, elektronik, automatyk, chêæ uczenia siê, zaanga¿owanie, znajomoœæ jêzyka angielskiego (podstawy). Pozosta³e informacje: O-I Produkcja Polska S.A. Poznañ-Antoinek, tel. 061 873 31 42, Pani Roicka. Specjalista ds. handlu - Chemical Worldwide Business Sp. z o.o. Kwalifikacje: praca w biurze, kontakt z klientem. Wymagania : dobra znajomoœæ j. angielskiego lub j. rosyjskiego, odpornoœæ na stres, komunikatywnoœæ. Pozosta³e informacje: kontakt z pracodawc¹: sekretariat@cwb.pl lub tel. 063 274 15 10. P³ytkarz, malarz, szpachlarz - FACH DEKO. Kwalifikacje: osoby z doœwiadczeniem w remontach mieszkañ. Pozosta³e informacje: FACH DEKO Wrzeœnia, Grzegorz Wojciechowski, tel. 608 519 956. Pracownik biurowy (obrót nieruchomoœciami) - PRO DOMO. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze (kierunki: zarz¹dzanie nieruchomoœciami, budownictwo, ekonomia) lub œrednie, ale w trakcie studiów, kierunki jak wy¿ej. Oferta pracy lub sta¿u (do uzgodnienia). Pozosta³e informacje: PRO DOMO Zarz¹dzanie Nieruchomoœciami, Wrzeœnia ul. Kutrzeby. Osoby zainteresowane mog¹ przes³aæ swoje CV na adres e-mail: rozrazewskam@poczta.onet.pl. Pracownik fizyczny/posadzkarz - IRMAL. Kwalifikacje: praca na budowie. Pozosta³e informacje: IRMAL Czmoniec 77, 62-035 Kórnik, Przemys³aw Nowicki, tel. 604 526 856. Spawacz gazowy; spawacz mig - FIRMA GUMIENNY. Kwalifikacje: uprawnienia spawalnicze gazowe, MIG. Pozosta³e informacje: FIRMA GUMIENNY, kierownik Zak³adu Zbigniew Piechowicz w godz. 7.30-17.00, tel. 603 053 608, ul. Piastów 15, Wrzeœnia. Kelner-sprzedawca - Kebab Laila. Kwalifikacje: znajomoœæ bran¿y gastronomicznej znajomoœæ kasy fiskalnej. Pozosta³e informacje: KEBAB LAILA, 62-300 Wrzeœnia, ul. Rynek 6. Osoby zainteresowane prac¹ proszone s¹ o kontakt telefoniczny: 061 435 09 06. Stra¿nik dzia³u ochrony (s³u¿ba wiêzienna) - Areszt Œledczy. Kwalifikacje: obywatelstwo polskie, wykszta³cenie œrednie, uregulowany stosunek do s³u¿by wojskowej i kategoria zdrowia "A", niekaralnoœæ, korzystanie z pe³ni praw publicznych i cywilnych, nieposzlakowana opinia, mile widziane dodatkowe umiejêtnoœci np. sporty walki. Pozosta³e informacje: Areszt Œledczy, ul. M³yñska 1, 61-729 Poznañ, tel. KADRY 061 856 83 22/323 w godz. 8.00-14.00. Policjant - Komenda Wojewódzka Policji. Kwalifikacje: niezbêdne informacje na stronie internetowej www.policja.gov.pl. Pozosta³e informacje: www.policja.gov.pl, www.wielkopolska.policja.gov.pl. Pomocnik tynkarza - Tynki Maszynowe. Kwalifikacje: mile widziane doœwiadczenie. Pozosta³e informacje: Tynki Maszynowe, Dêbicki Pawe³, ul. Grunwaldzka 53, 62-300 Wrzeœnia, tel. 508 284 384. Manewrowy poddŸwignicowy - STOCZNIA GDYNIA S.A. Wymagania - oczekiwania pracodawcy: uprawnienia kolejowe manewrowego, mile widziane dodatkowe uprawnienia kolejowe, aktualne œwiadectwo zdrowia. Adres pracodawcy: ul. Czechos³owacka 3, 81 - 969 GDYNIA, tel. 058 627 73 13, www.stocznia.gdynia.pl. Operator ¿urawia kolejowego - STOCZNIA GDYNIA S.A. Wymagania pracodawcy: uprawnienia kolejowe operatora (i maszynisty) ¿urawi EDK-80 i wiêkszych, aktualne œwiadectwo zdrowia, mile widziane dodatkowe uprawnienia kolejowe. Adres pracodawcy: ul. Czechos³owacka 3, 81 - 969 GDYNIA, tel. 058 627 73 13, www.stocznia.gdynia.pl. Przedstawiciel handlowy - ARNO Komputer. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum œrednie, profesjonalna obs³uga klienta, aktywna sprzeda¿ produktów komputerowych. Pozosta³e informacje: ARNO KOMPUTER, 58-200 Dzier¿oniów, ul. Œwidnicka 38/23, telefon : 074 645 57 01 w. 28 ,edyta.wojtczak@arno.pl. Kierowca kat. C+E - Transport ciê¿arowy. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, mile widziane doœwiadczenie z naczep¹, trasy rozpoczynaj¹ce siê i koñcz¹ce we Wrzeœni. Pozosta³e informacje: Transport Ciê¿arowy Jaros³aw Paw³owski, ul. Promienista 20, 60-288 Poznañ. Kontakt: transport@pawlowski.pl lub tel.504 131 001, 504-13-10-02 lub 061 862 09 10. Pracownik fizyczny - autostrada a-2 - Czechanowicz Ekologia i Zieleñ - BYTOM. Pracownik fizyczny (koszenie i grabienie trawy), mile widziana umiejêtnoœæ koszenia trawy, umowa o dzie³o / zlecenie, praca 1-zmianowa. Pozosta³e informacje: CZECHANOWICZ EKOLOGIA I ZIELEÑ Sp. z o.o. Bytom, ul Tarnogórska 1 A, kontakt telefoniczny: 504 052 848. Nauczyciel jêzyka angielskiego - Gimnazjum nr 2. Kwalifikacje: kwalifikacje pedagogiczne. Pozosta³e informacje: Gimnazjum nr 2 im. A. Pr¹dzyñskiego, ul. S³owackiego 41, 62-300 Wrzeœnia, tel.061 436 02 17, fax 061 436 66 85, www.gim2wrzes.interia.pl, e-mail : gim2wrze@poczta.onet.pl. Murarz, pomocnik murarza - Zak³ad Ogólnobudowlany. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe. Kontakt: Zak³ad Ogólnobudowlany, ul. £¹kowa 2, 62-330 Nekla, Macioszek Karol, tel.504 039 626.

Przypominamy, i¿ pracodawca jest obowi¹zany zawiadomiæ w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, w³aœciwy powiatowy urz¹d pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej. W przypadku niedope³nienia tego obowi¹zku podlega on karze grzywny nie ni¿szej ni¿ 3000 z³. Aktualne oferty mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.praca.wrzesnia.org.pl oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel. 061 640 35 35, 061 640 35 38.

Powiatowe programy aktywizacji bezrobotnych Powiatowy Urz¹d Pracy we Wrzeœni pozyska³ dodatkowe œrodki finansowe z rezerwy ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej w kwocie 785 tys. z³ na realizacjê programów powiatowych: "Aktywni na rynku pracy" i "45/50 PLUS". Celem programu "Aktywni na rynku pracy" jest przywrócenie mobilnoœci zawodowej 85-osobowej grupie bezrobotnych. Realizacja programów przyczyni siê do podniesienia poziomu aktywnoœci zawodowej bezrobotnych a tym samym zaspokoi ich oczekiwania i potrzeby rynku pracy.

Udzia³ w szkoleniach jest bezp³atny. O przyjêciu na kurs decyduje komisja kwalifikacyjna. Zapisy przyjmowane s¹ w Powiatowym Urzêdzie Pracy we Wrzeœni, ul. Wojska Polskiego 2 w sali nr 6. Plan szkoleñ w ramach programu „Aktywni na rynku pracy” 1. Spawanie MAG i TIG z ciêciem tlenowym. Liczba miejsc: 10. Przewidywany termin szkolenia: wrzesieñ-paŸdziernik (orientacyjna liczba godzin - 310). Charakterystyka kandydatów

na szkolenie: - wykszta³cenie minimum podstawowe, - w pierwszej kolejnoœci przyjmowane bêd¹ osoby z uprawdopodobnieniem zatrudnienia. 2. Kurs bukieciarski. Liczba miejsc: 10. Przewidywany termin szkolenia: wrzesieñ (orientacyjna liczba godzin - 50). Charakterystyka kandydatów na szkolenie: - wykszta³cenie minimum podstawowe, - w pierwszej kolejnoœci przyjmowane bêd¹ osoby z uprawdopo-

dobnieniem zatrudnienia. Plan szkoleñ w ramach programu „45/50 PLUS” 1. ABC prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Liczba miejsc: 10. Przewidywany termin szkolenia: paŸdziernik (orientacyjna liczba godzin - 90). Charakterystyka kandydatów na szkolenie: - wiek powy¿ej 45 lat, - wykszta³cenie minimum podstawowe, - w pierwszej kolejnoœci przyjmowane bêd¹ osoby z uprawdopodobnieniem zatrudnienia.

2. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie. Liczba miejsc: 10. Przewidywany termin szkolenia: listopad (orientacyjna liczba godzin - 80). Charakterystyka kandydatów na szkolenie: - wiek powy¿ej 45 lat, - wykszta³cenie minimum podstawowe, - w pierwszej kolejnoœci przyjmowane bêd¹ osoby z uprawdopodobnieniem zatrudnienia. Zapisy na wszystkie kursy trwaj¹! PUP we Wrzeœni


Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Wrzeœnia tel. (0-61) 640 44 44, fax (0-61) 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do 16.00 wtorek – pi¹tek 7.00 do 15.00

Po¿egnanie pe³ne ³ez 15 lipca 2008 r. w koœciele pw. œw. Miko³aja w Czeszewie odby³a siê uroczysta msza œw., na której sw¹ pos³ugê duszpastersk¹ zakoñczy³ dotychczasowy powiatowy kapelan Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we Wrzeœni - ks. Henryk Nadolny. Równoczeœnie powitano nowo mianowanego kapelana - ks. Miros³awa Stawickiego. Wzruszeniom i ³zom nie by³o koñca.

Wydzia³ Komunikacji i Transportu rejestracja – 061 640 44 09 prawo jazdy – 061 640 44 07 godziny urzêdowania: poniedzia³ek 9.00 do 15.30 wtorek – pi¹tek 8.00 do 14.00 Wydzia³ Administracji Architektoniczno – Budowlanej - tel. 061 640 44 05 Wydzia³ Promocji i Kultury tel. 061 640 44 42 Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich tel. 061 640 45 04 Wydzia³ Oœwiaty i Sportu tel. 061 640 44 38 Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa tel. 061 640 45 13 Wydzia³ Geodezji, Kartografii i Nieruchomoœci - tel. 061 640 44 20, 061 640 44 28 Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel. 061 640 44 34 Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Uroczyst¹ mszê poprowadzili ks. Henryk Nadolny i ks. Miros³aw Stawicki Geodezyjnej i Kartograficznej Eucharystiê poprowadzili nego by³a to ostatnia msza, jak¹ ul. Chopina 10, tel. 061 640 44 20

wspólnie - ustêpuj¹cy i nowo powo³any kapelan stra¿y, w asyœcie kapelanów gminnych. W uroczystoœci wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych: staPowiatowy Urz¹d Pracy – rosta wrzesiñski - Dionizy Jaul. Wojska Polskiego 2, œniewicz, wicestarosta - Pawe³ tel. 061 640 35 35 Guzik, burmistrz gminy Mi³oPowiatowe Centrum Pomocy s³aw Zbigniew Skikiewicz, a takRodzinie – ul. Wojska Polskiego 1, ¿e reprezentanci s³u¿b munduro- tel. 061 640 45 50 wych z komendantem powiatoPowiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska wym PSP, Robertem WojtkowiaPolskiego 1 - tel. 061 640 45 56 kiem na czele. Powiatowy Zarz¹d Dróg Msza rozpoczê³a siê od uroul. Kaliska 1, - tel. 061 436 42 16 czystego wprowadzenia 11 poczPowiatowy Inspektor Nadzoru tów sztandarowych z Wrzeœni i Budowlanego - ul. 3 Maja 3, tel. 061 okolic. Dla ks. Henryka NadolKasa Starostwa - 061 640 44 18 czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30, wtorek – pi¹tek 7.30 do 14.30

640 45 46 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 061 640 45 70 Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo, pl. Reymonta 4, tel. 061 438 53 47

prowadzi³ w funkcji kapelana powiatowego stra¿y. Mam nadziejê, ¿e tu w Czeszewie bêdzie wam siê dobrze dzia³o - mówi³ ³ami¹cym siê g³osem zwracaj¹c siê do zebranych stra¿aków. Po mszy goœcie z³o¿yli ustêpuj¹cemu kapelanowi podziêkowania za wieloletni¹ pos³ugê, oraz powitali mianowanego przez arcybiskupa Henryka Muszyñskiego nowego kapelana. Po oficjalnej czêœci uroczystoœci ksiê¿a zaprosili zebranych goœci oraz przyby³ych stra¿aków na poczêstunek przygotowany przez OSP Czeszewo. (kix)

Rodzinny Piknik Pszczelarzy Na œwiecie coraz g³oœniej o masowych wyginiêciach pszczó³. Zjawisko to w szczególnie dramatyczny sposób dotknê³o Stany Zjednoczone, ale nie omija pszczó³ w innych rejonach œwiata. Za swego ¿ycia genialny uczony Einstein powiedzia³, ¿e gdy wygin¹ pszczo³y, po 2 latach ludzkoœæ zostanie przez naturaln¹ selekcjê ograniczona o 2/3 populacji. O roli, jak¹ odgrywaj¹ te po¿yteczne owady w naturalnym zapylaniu roœlin najczêœciej przekonuj¹ siê rolnicy, ogrodnicy i sadownicy. Miody oraz leki pochodzenia pszczelego karmi³y i leczy³y ludzkoœæ od tysiêcy lat. Czy dziœ pszczo³y przegraj¹ z wielk¹ urbanizacj¹, technik¹, a przede wszystkim z bezmyœlnoœci¹ cz³owieka? - zastanawiali siê wrzesiñscy pszczelarze na swym dorocznym pikniku zorganizowanym w uroczej pasiece pañstwa Maækowiaków w Bia³ê¿ycach. Wielkim problemem naszego powiatowego pszczelarstwa s¹ coraz czêœciej powtarzaj¹ce siê wytrucia ca³ych pszczelich rodzin œrodkami chemicznymi stosowanymi w ochronie upraw i sadów. Sadownicy i rolnicy prowadz¹c chemiczn¹ walkê ze szkodnikami nie przestrzegaj¹ zaleceñ zwi¹zanych z ochron¹ pszczó³, u¿ywaj¹ niew³aœciwych œrodków i terminów

Prezes B. Fija³kowski ze statuetk¹ ich stosowania nie zwracaj¹c uwagi na szkodliwoœæ danego œrodka dla pszczó³ i okres karencji. Licznie zgromadzeni w Bia³ê¿ycach pszczelarze nie szczêdzili pod ich adresem ¿alu i gniewu i krytyki. Wrzesiñskie ko³o to jedno z najliczniejszych w okrêgu poznañskim. Od 1975 roku prezesuje mu Bogus³aw Fija³kowski wielokrotnie wyró¿niany najwy¿szymi odznaczeniami pszczelarskimi w tym Statuetk¹ ks. Dzier¿ona. Starosta wrzesiñski w uznaniu zas³ug dla œrodowiska pszczelarzy wyst¹pi do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o nadanie Bogus³awowi Fija³kowskiemu oraz Bogus³awowi Grobelnemu honorowych odznak "Zas³u¿ony dla rolnictwa". Jaros³aw Sobczak

Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, tel. 061 640 40 40, fax 061 640 40 44 Urz¹d Gminy Ko³aczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Ko³aczkowo tel. 061 438 53 24, fax 061 438 53 21 Urz¹d Gminy Mi³os³aw - ul. Wrzesiñska 19, 62-320 Mi³os³aw tel. 061 438 20 21, fax 061 438 30 51 Urz¹d Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 061 438 60 11, fax 061 438 64 90 Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 063 276 83 34, fax 063 276 83 33 Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni ul. Warszawska 26, tel. 061 435 91 00, fax 061 435 91 06 997 - Policja 998 - Stra¿ Po¿arna 999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Stra¿ Po¿arna, Pogotowie) 986 - Stra¿ Miejska Ca³odobowy policyjny telefon zaufania - 061 437 52 97 993 - Pogotowie ciep³ownicze 992 - Pogotowie gazowe 994 - Pogotowie wodno-kanal. 061 436 02 31 - Pog. energetyczne

Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) 640 44 44 Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Kamil Perlik Nak³ad: 9000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania

www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa 35 64-920 Pi³a

Przegląd Powiatowy Nr 47  
Przegląd Powiatowy Nr 47  

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni

Advertisement