Page 1

W numerze:

Wielopokoleniowe spotkania Uroczystoœæ rozpoczê³a msza œwiêta w koœciele farnym, po której absolwenci i zaproszeni goœcie przeszli przy akompaniamencie Koncertowej Orkiestry Dêtej Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury do szkolnych ogrodów, gdzie rozpoczê³a siê czêœæ oficjalna. Po przedstawieniu historii szko³y przez dyrektora placówki - Zenona Suchorskiego oraz okolicznoœciowych przemówieniach, wicemarsza³ek Krystyna Poœlednia nada³a szkole Odznakê Honorow¹ za Zas³ugi dla Województwa Wielkopolskiego. Potem, w podziêkowaniu za zaanga¿owanie w sprawy szkolne, wrêczono pami¹tkowe Medale za Zas³ugi dla Liceum. No i sta³o siê. Jesteœmy tu wszyscy razem cieszy³ siê starosta Dionizy Jaœniewicz (matura 1975), który o tym, ¿eby wszyscy absolwenci wrzesiñskiego "ogólniaka" spotkali siê na wspólnym zjeŸdzie marzy³ ju¿ od dawna. Najstarszym obecnym na ZjeŸdzie by³ Jerzy Gi¿ewski - absol-

Fot. R. Lipigórski

Kilkuset absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Sienkiewicza we Wrzeœni z ró¿nych roczników spotka³o siê 7 czerwca na terenie szko³y. Przyjechali z wielu stron Polski na II Powszechny Zjazd Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum, by spotkaæ siê ze swoimi nauczycielami i kolegami z lat szkolnych i wspólnie wspominaæ ten beztroski okres ¿ycia.

W ZjeŸdzie udzia³ wziê³o prawie 800 absolwentów went rocznika 1937, natomiast najm³odszymi - tegoroczni maturzyœci oraz obecni uczniowie szko³y. Spotkaniom, czêsto po latach, towarzyszy³y radoœæ i wzruszenie. Absolwenci opowiadali, wspominali, wymieniali siê numerami telefonów, umawiali na kolejne spotkania. Kr¹¿yli po licealnych korytarzach, odwiedzali klasy, siadali w swoich ³awkach,

przegl¹dali stare kroniki. Przez chwilê ka¿dy móg³ na powrót staæ siê uczniem. To niesamowite, ¿e nauczyciele pamiêtaj¹ nie tylko mnie, ale i moje panieñskie nazwisko - dziwi³a siê jedna z absolwentek rocznika 74. Ka¿dy z absolwentów otrzyma³ publikacjê autorstwa Mariana Torzewskiego dotycz¹c¹ tradycji patriotycznych szko³y oraz kilka

okolicznoœciowych gad¿etów. Aby ubarwiæ Zjazd, organizatorzy przygotowali wiele atrakcji - wystêpy œpiewaj¹cych absolwentów, m.in. laureatki "Szansy na sukces" - Joanny Dolaty, zastêpcy burmistrza Wrzeœni - Waldemara Grzeœkowiaka i koncert piosenek z lat 50-tych i 60-tych w wykonaniu zespo³u "Szafir". Absolwenci mieli tak¿e niebywa³¹ okazjê wys³uchaæ w auli szkolnej koncertu muzyki powa¿nej na zabytkowym, ponadstuletnim fortepianie Bechstein, bêd¹cym chlub¹ szko³y. Ka¿dy z absolwentów móg³ przez mikrofon powspominaæ stare czasy, a nawet zadedykowaæ klasie czy nauczycielom piosenkê. Organizatorzy, planuj¹c program zjazdu zastrzegli, ¿e ze wzglêdu na niezbadan¹ inwencjê absolwentów, mo¿liwe s¹ drobne przesuniêcia czasowe w programie Zjazdu. I, jak siê spodziewano, absolwenci inwencj¹ siê wykazali. Tañcom, œpiewom przy sto³ach i przy ognisku nie by³o koñca.

cd. str. 2

Pó³wiecze kap³añstwa ks. kanonika Kazimierza G³owa strona 2

Czy powstanie zbiornik retencyjny w Gozdowie? strona 5

Plener malarski w Bardzie strona 9

Powrót do przesz³oœci - Dni Pyzdr w œredniowiecznym stylu strona 9

Nowy wóz stra¿acki w OSP Czeszewo srona 10

Oferty pracy

strona 15


2

AKTUALNOŒCI

Czerwiec 2008

www.wrzesnia.powiat.pl

50 lat minê³o… W upalne, niedzielne po³udnie, 1 czerwca najstarszy wrzesiñski koœció³ - fara, prze¿ywa³ prawdziwe oblê¿enie wiernych. Powodem tego by³y uroczystoœci 50lecia kap³añstwa proboszcza wrzesiñskiego koœcio³a farnego, ksiêdza kanonika Kazimierza G³owa.

Mszy œw. koncelebrowanej przewodniczy³ ks. biskup Bogdan Wojtuœ Piêædziesi¹t¹ rocznicê kap³añstwa podczas tej samej Eucharystii obchodzi³ równie¿ ks. Gabriel Kozi-

kowski, obecnie rezydent parafii farnej, a wczeœniej d³ugoletni proboszcz w Bardzie. Swój jubileusz 33-

lecia duszpasterzowania prze¿ywa³ równie¿ ks. Alojzy Kozubiñski, misjonarz pracuj¹cy w Argentynie. Z tej okazji przyby³ specjalnie z Gniezna ksi¹dz biskup Bogdan Wojtuœ, który poprowadzi³ uroczyst¹ procesjê, a nastêpnie przewodniczy³ mszy œwiêtej koncelebrowanej. Na pocz¹tku Eucharystii czcigodny jubilat powita³ wszystkich zebranych i podziêkowa³ za tak liczne przybycie. Wœród goœci nie zabrak³o kap³anów, zarówno czynnych, jak i emerytowanych, w³adz samorz¹dowych ze starost¹ Dionizym Jaœniewiczem, wicestarost¹ Paw³em Guzikiem, burmistrzem Tomaszem Ka³u¿nym i jego zastêpc¹ Waldemarem Grzeœkowiakiem na czele. Obecne by³y tak¿e ró¿ne organizacje, zarówno katolickie jak i œwieckie. Listy gratulacyjne od Metropoli-

Niech nas ³¹czy Œwiêto Ludowe! By³o gor¹co, kolorowo i radoœnie - tak w skrócie opisaæ mo¿na atmosferê panuj¹c¹ podczas Powiatowego Œwiêta Ludowego. Impreza odby³a siê 11 maja we wrzesiñskim amfiteatrze. Obchody tradycyjnie rozpoczê³a msza œwiêta dziêkczynna w koœciele farnym we Wrzeœni. Po eucharystii prowadzony przez motocyklistów z klubu "Born to Ride" pochód sk³adaj¹cy siê z delegatów PSL, pocztów sztandarowych i zaproszonych goœci przy akompaniamencie Orkiestry Koncertowej Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury przemaszerowa³ pod pomnik im. Dzieci Wrzesiñskich. Tam zapalono znicze i z³o¿ono wi¹zanki kwiatów, upamiêtniaj¹c w ten sposób strajki o mowê polsk¹, które Maria Konopnicka opisa³a w hymnie Ludowców - "Rocie". Dalsza czêœæ obchodów Œwiêta mia³a miejsce w amfiteatrze. Prezes Zarz¹du Powiatowego PSL - Pawe³ Guzik, powita³ przyby³ych na uroczystoœæ i odczyta³ list od Waldemara Pawlaka. Œwiêto Ludowe to dla jednych tylko kartka z kalendarza - pisa³ premier - Dla nas lu-

Prezes Zarz¹du Powiatowego PSL - Pawe³ Guzik oficjalnie rozpocz¹³ œwiêto dowców to czas zamanifestowania i budowania si³y wspólnoty, umacniania solidarnoœci z drugim cz³owiekiem, zacieœniania relacji z bliskimi i przyjació³mi. Niech nas ³¹czy Œwiêto Ludowe! Mo¿na powiedzieæ, ¿e te ¿yczenia siê ziœci³y. Uczestnicy Œwiêta Ludowego bawili siê bowiem wyœmienicie, idealnie wpasowuj¹c siê w koncepcjê cz³owieka bawi¹cego siê - homo ludens. Zadbali o to ar-

tyœci z Zespo³u Pieœni i Tañca "Ziemia Wrzesiñska", którzy zaprezentowali program sk³adaj¹cy siê z przyœpiewek i tañców ludowych, tancerki z zespo³u muzycznego "Puls" oraz dzieci z Samorz¹dowej Szko³y Podstawowej nr 1 we Wrzeœni, z grup tanecznych "BIS","AKORT" i "FORMAT". Imprezê zakoñczy³a zabawa taneczna przy dŸwiêkach zespo³u TOP STARS. (agda)

Fantazja i wyobraŸnia.

wanie przyjaŸni.

Góry to miejsce, do którego uwielbiam powracaæ, zachwyca mnie ich potêga i uœwiadamia ma³oœæ cz³owieka, przyroda niezdobyta.

Rodzina stanowi fundament wszystkiego, jej bliskoœæ sprawia, ¿e to co przynosi ¿ycie, mam z kim dzieliæ.

Humor i œmiech to lekarstwo na przeciwnoœci. Idea³y. Wierzê w idea³y. Jestem osob¹, która nie lubi siedzieæ. Kino to œwietny sposób na relaks Lubiê to co robiê.

Bardzo lubiê lody. Ceniê sobie ludzi maj¹cych wiedzê, zdobyt¹ nie tylko z ksi¹¿ek, ale posiadaj¹cych przede wszystkim m¹droœæ ¿yciow¹. Dom to wed³ug mnie miejsce pachn¹ce ciastem, w którym s³ychaæ œmiech jego mieszkañców, otwarty na ¿yczliwych ludzi, têtni¹cy ¿yciem. Egoizm mnie denerwuje.

£adna pogoda poprawia mi nastrój. Marzenia dodaj¹ mi energii by niemo¿liwe sta³o siê rzeczywistoœci¹. Uwa¿am, ¿e tylko "marzenia mog¹ podnieœæ moje skrzyd³a, gdy zapomn¹ jak lataæ". Na nudê nie mam czasu. Optymizm! PrzyjaŸñ. Wa¿ne jest dla mnie pielêgnowanie kontaktów miêdzyludzkich. Ta dba³oœæ pozwala na budo-

Syn i m¹¿ to moje dwa najwiêksze skarby. Trudne s¹ dla mnie sytuacje, w których jestem bezsilna. Uwielbiam obserwowaæ dzieciêc¹ ciekawoœæ.

wrêczyæ wi¹zanki kwiatów swoim duszpasterzom. Szymon Adamczyk Ks. Kazimierz G³ów, ur. 23.02.1933 r., dr teologii, kanonik gremialny Kapitu³y œw. Jerzego. Œwiêcania kap³añskie przyj¹³ 31.05.1958. Obecnie dziekan dekanatu Wrzeœnia I oraz dekanalny duszpasterz rodzin. Studiowa³ teologiê dogmatyczn¹ na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, nastêpnie by³ wikariuszem w parafii katedralnej w GnieŸnie, duszpasterzem akademickim w Bydgoszczy i proboszczem w Niechanowie. Od 1980 r. proboszcz wrzesiñskiej fary. Ponadto wyk³adowca mariologii w Wy¿szym Prymasowskim Seminarium Duchownym w GnieŸnie.

ci¹g dalszy ze str. 1

Wielopokoleniowe spotkania Integracja miêdzy poszczególnymi rocznikami absolwentów sz³a "pe³na par¹". Mo¿na by³o spotkaæ ca³e rodziny absolwentów, bowiem w wielu domach uczêszczanie do "Sienkiewicza" przez kolejne pokolenia sta³o siê ju¿ tradycj¹. Konkurs na najliczniejszy klan absolwentów LO wygra³a rodzina pañstwa Gra¿yny i Adama Do-

A B E C A D £ O Magdaleny Zaj¹c

Ambicja, mam ambicjê byæ dobrym cz³owiekiem.

ty GnieŸnieñskiego, ksiêdza arcybiskupa Henryka Muszyñskiego, odczyta³ wicedziekan dekanatu Wrzeœnia I, ksi¹dz Czes³aw Kroll, proboscz parafii pw. Œw. Krzy¿a na Lipówce. Homiliê wyg³osi³ ksi¹dz Marcin Kulczynski, wikariusz parafii farnej. W ciep³ych s³owach, bez zbêdnego patosu, ksi¹dz Kulczynski opowiedzia³ o swej wspó³pracy z ksiêdzem kanonikiem Kazimierzem G³owem i ksiêdzem Gabrielem Kozikowskim. Mówi³ o nich jako o ludziach czynu, którzy daj¹ œwiadectwo codziennym ¿yciem, nawet w pozornie b³ahych sprawach. Równie¿ ksi¹dz biskup, w krótkich s³owach opowiedzia³ o swojej znajomoœci z jubilatami. Po zakoñczeniu Eucharystii, podczas której nie szczêdzono kadzide³, oficjalne delegacje i wierni, ustawili siê w d³ugiej kolejce, by

piera³ów - 12 osób. Z kolei najliczniej reprezentowanym rocznikiem byli - procentowo - absolwenci z roku 1952, a w liczbach bezwzglêdnych - rocznik 1978. II Zjazd Powszechny zakoñczy³a zabawa taneczna, bêd¹ca doskona³ym dope³nieniem ca³odziennych wzruszeñ. Agnieszka Przysiuda

V Dzieñ Pola w Bierzglinku Wystawa sprzêtu rolniczego, wyk³ady z zakresu potrzeb nawozowych, pokazy konne, konkursy z nagrodami oraz tradycyjna darmowa grochówka - te i wiele innych atrakcji czeka³o na rolników oraz sympatyków rolnictwa podczas V Dnia Pola, który odby³ siê 8 czerwca 2008 r. w Gospodarstwie Pomocniczym Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w Bierzglinku. W czêœci seminaryjnej Dnia Pola uczestniczyli m.in. przedstawiciele Katedry Chemii Rolnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, uczniowie Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeœni, cz³onkowie Komisji Rozwoju Lokalnego Rady Powiatu we Wrzeœni oraz osoby zainteresowane tematyk¹ rolnicz¹. Goœæmi specjalnymi Dnia Pola byli - starosta Dionizy Jaœniewicz, wicestarosta Pawe³ Guzik, wójt Gminy Ko³aczkowo - Wojciech Majchrzak oraz profesor Witold Grzebisz - pracownik naukowy Uniwersytetu Przy-

rodniczego w Poznaniu. Impreza mia³a na celu zapoznanie rolników z nowoœciami z zakresu ochrony, nawo¿enia oraz hodowli roœlin. Z powodów zdrowotnych nie przyby³ na miejsce goœæ specjalny, który od wielu lat wspomaga organizacjê imprezy merytorycznie oraz finansowo - dr Thomas Popp z Miêdzynarodowego Instytutu Potasowego w Bazylei. Wyk³adom towarzyszy³y prezentacje oko³o 50 firm i instytucji zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹ i doradztwem rolniczym. Na udziale w imprezie skorzystali nie tylko mieszkañcy Bierzglinka, ale tak¿e rolnicy z terenu ca³ego powiatu i okolic. Organizatorami imprezy byli: Gospodarstwo Stefana, Teresy i Macieja Waszaków, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Miêdzynarodowy Instytut Potasowy w Bazylei, WODR w Poznaniu - Powiatowy Zespó³ Doradczy we Wrzeœni oraz Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. (kix)

Zainteresowania kszta³tuj¹ nasz¹ osobowoœæ. ¯ycie to moja pasja. Magdalena Zaj¹c - mê¿atka, ma trzyletniego synka Miko³aja. Kszta³ci³a siê na UAM w Poznaniu. Studia magisterskie ukoñczy³a na kierunkach pedagogika opiekuñczo-wychowawcza i nauczanie pocz¹tkowe i wychowanie przedszkolne. Obecnie pracuje w Oœrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko³aczkowie jako dyrektor. Wspó³pracuje z Fundacj¹ Pogotowie Teatralne ze Szczecina.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a sie wystawa sprzêtu rolniczego


www.wrzesnia.powiat.pl

AKTUALNOŒCI

Czerwiec 2008

3

Œwiêto wszystkich milusiñskich Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka na prze³omie maja i czerwca w ca³ym powiecie zorganizowano szereg imprez i festynów. By³o mnóstwo zabawy i radoœci, a piêkna, s³oneczna pogoda sprzyja³a doskona³ej zabawie. Marzenie Mateusza Na zaproszenie absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w dniach 29-31 maja we Wrzeœni goœci³ Mateusz Lang, szczecinianin, 8-letni podopieczny Fundacji "Mam marzenie". Ch³opiec wzi¹³ udzia³ w obchodach Dnia Dziecka, zwiedza³ miasto i okolice oraz zawiera³ nowe przyjaŸnie. Wszystko zaczê³o siê 25 kwietnia, kiedy to jedna z absolwentek LO zamieœci³a na forum szko³y na portalu nasza-klasa informacjê o Mateuszu i jego marzeniu - otrzymaniu jak najwiêkszej iloœci kartek z ¿yczeniami na ósme urodziny. Forumowicze zaanga¿owali siê w tê akcjê. Pad³ pomys³, by zaprosiæ malca do Wrzeœni z okazji Dnia Dziecka. Mateusz i jego mama przyjechali do Wrzeœni 29 maja, wieczorem. Przed wrzesiñskim dworcem PKP powita³a ich grupa 20 motocyklistów z klubu "Born to ride". Nastêpnego dnia Mateusz wzi¹³ udzia³ w

Mateusz Lang sk³ada odciski palców stwo atrakcji. Przy stoisku policyjnym Mateuszowi sporz¹dzono list goñczy i odciski palców. Z goœæmi spotka³ siê równie¿ wicestarosta Pawe³ Guzik. Potem goœcia uroczyœcie powita³y wszystkie dzieci, wrê-

Pami¹tkowe zdjêcie z ma³ymi pacjentami szpitala imprezie z okazji Dnia Dziecka, która zosta³a zorganizowana przez Urz¹d Miasta i Gminy we Wrzeœni, przy amfiteatrze. Czeka³o tam mnó-

czaj¹c mu prezent. Chcia³em Wam wszystkim podziêkowaæ za zaproszenie mnie do Waszego miasta na Dzieñ Dziecka i ¿e mog³em tu byæ z

dzieæmi tego miasta - mówi³ Mateusz - To najpiêkniejszy Dzieñ Dziecka w moim ¿yciu. Kocham Was. Drug¹ czêœæ dnia Mateusz spêdzi³ w gospodarstwie agroturystycznym w Nowym Folwarku. 31 maja, przed wyjazdem, malec zawita³ na "Bezpieczne spotkanie z motocyklem". Tam podziêkowa³ motocyklistom z "Born to ride" za gor¹ce przywitanie. Wizyta Mateusza zosta³a zorganizowana przy pomocy "ludzi dobrej woli". Malec i jego mama zostali zakwaterowani w nale¿¹cym do powiatu pokoju przy ulicy Wojska Polskiego. Wy¿ywienie zapewni³a goœciom Restauracja "Aleksandra". Jeden z absolwentów LO - Jacek Chudziñski zapewni³ przez wszystkie trzy dni transport. Ci¹gle obecny przy goœciach ze Szczecina by³ tak¿e g³ówny "motor" akcji - Przemys³aw Florek, równie¿ absolwent LO. A najpiêkniejsz¹ nagrod¹ za zaanga¿owanie w pobyt Mateusza by³y jego s³owa, które organizatorom do dziœ brzmi¹ jeszcze w uszach - Jeste-

"Zmiany klimatu - szanse, zagro¿enia i adaptacja" - pod tym has³em 3 czerwca w ZSZ nr 2 we Wrzeœni odby³a siê konferencja poœwiêcona zmianom klimatycznym. Do zorganizowania konferencji przyczynili siê: Stanis³aw Lorenc - rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Stefan Miko³ajczak - by³y marsza³ek Województwa Wielkopolskiego, starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz i Beata Sieradzka - dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Powstañców Wielkopolskich we Wrzeœni. Goœciem specjalnym by³ profe-

sor Piotr Tryjanowski, cz³onek zespo³u miêdzyrz¹dowego ONZ, który w roku 2007 otrzyma³ pokojow¹ Nagrodê Nobla. W tematykê zagadnieñ wprowadzi³ zebranych marsza³ek Stefan Miko³ajczak. Prowadz¹c¹ konferencjê by³a dyrektor Beata Sieradzka. W krótkim wyst¹pieniu starosta Dionizy Jaœniewicz zwróci³ uwagê na fakt, ¿e nie ma dzisiaj przedsiêwziêæ, inwestycji, od tych najmniejszych do najwiêkszych, w których nie respektuje siê zagadnieñ z zakresu ochrony œrodowiska. G³ówny prelegent profesor Piotr Tryjanowski, pracownik Zak³adu Ekologii Behawioralnej In-

oraz prezent na plac zabaw: kolorowy bujak na sprê¿ynie. Z ¿yczeniami do oœrodka przyby³ tak¿e wójt Ko³aczkowa Wojciech Majchrzak. Zorganizowano tak¿e mecz pi³ki pla¿owej wychowankowie kontra wychowawcy, gdzie bezkonkurencyjni okazali siê wychowankowie. Po meczu upieczone zosta³y kie³baski, dzieci czêstowa³y goœci ciastem w³asnego wypieku. Weso³y festyn Skoki w workach, rzut ringo, rzut lotk¹ do tarczy i gra holenderska to niektóre z atrakcji jakie zaserwowa³ so³tys Biechowa - Franciszek Bednarek tamtejszym dzieciom w dniu 31 maja br. Salwy œmiechu, radoœci i emocji towarzyszy³y przeprowadzanym konkursom. W organizacjê Dnia Dziecka zaanga¿owana by³a ca³a wieœ, wszyscy pomagali w prze-

Uroczystoœci w OWDiR zakoñczy³o ognisko Huœtawka w prezencie prowadzaniu konkursów i pieczeniu Uroczystoœci zwi¹zane z Dniem kie³basek. Dziecka odby³y siê w Ko³aczkowie Równie¿ starosta Dionizy Jaw Oœrodku Wspomagania Dziecka œniewicz odwiedzi³ maluchy podi Rodziny gdzie zorganizowano gry czas ich œwiêta. Na koniec imprei zabawy dla wychowanków. W pi¹- zy odby³a siê zabawa dla wszysttek 30 maja dzieci z OWDiRu od- kich mieszkañców. wiedzi³ wicestarosta Pawe³ Guzik, który wrêczy³ s³odkie podarunki Red.

Sukces M³odych Techników

Noblista na Koszarach!

Po raz pierwszy goœci³ we Wrzeœni prof. Piotr Tryjanowski

œcie moj¹ now¹ Rodzin¹. Dla takich chwil warto ¿yæ… U ma³ych pacjentów… Z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Dziecka starosta Dionizy Jaœniewicz odwiedzi³ w pi¹tek 30 maja ma³ych pacjentów szpitala powiatowego i wrêczy³ im paczki ze s³odyczami. Ponadto powiat przekaza³ dla Oddzia³u Dzieciêcego wrzesiñskiego szpitala specjalistyczne ³ó¿eczko dla niemowl¹t, umo¿liwiaj¹ce u³o¿enie noworodka w pozycji Trendelenburga. Wizyty starosty na Oddziale Dzieciêcym w tym dniu sta³y siê ju¿ tradycj¹. Prezenty s³u¿¹ polepszeniu komfortu przebywaj¹cych na Oddziale dzieci i matek. W poprzednich latach zakupiono m.in. telewizor, lodówkê, kuchenkê mikrofalow¹ i mebelki.

stytutu Biologii Œrodowiska Wydzia³u Biologii UAM, w swojej pracy interesuje siê g³ównie zachowaniem ptaków, reakcj¹ zwierz¹t, jak i ich dynamik¹ w czasie i przestrzeni. Swój wyk³ad "Globalne zmiany klimatu i ich implikacje przyrodnicze" zacz¹³ od naukowego wprowadzenie o modelowaniu matematycznym. PóŸniej prelekcja by³a ju¿ bardziej przystêpna. Wyk³ad bogato ilustrowa³ wykresami i zdjêciami. Mówi³ o problemach zwi¹zanych ze zmianami klimatu w dawnej historii ziemi i ostatnim trzydziestoleciu. Nastêpnym prelegentem by³ profesor Janusz Jankowiak z Zak³adu Badañ Œrodowiska Rolniczego i Leœnego PAN. W wyk³adzie "Wp³yw globalnych zmian klimatu na œrodowisko i rolnictwo" mówi³ o skutkach wystêpowania zmian, potencjalnych mo¿liwoœciach rodz¹cych siê zagro¿eniach, adaptacjach do nowych warunków i przeciwdzia³aniu globalnym zmianom. Zagro¿enia jakie nios¹ za sob¹ zmiany hydroklimatyczne to zak³ócenia bilansu wodnego, przesuniêcia zasiêgu ekosystemów pojawianie siê nowych chwastów, szkodników i chorób oraz narastanie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Konferencjê zakoñczy³a dyskusja, która trwa³a jeszcze podczas czêœci nieoficjalnej. Przemys³aw Moch

Praca „Sterownik... ” zakwalifikowa³a siê do etapu ogólnopolskiego Siedmiu uczniów Zespo³u Szkó³ Politechnicznych wziê³o udzia³ w Eliminacjach Okrêgowych Olimpiady Innowacji Technicznych, które odby³y siê 12 maja br. w Poznaniu. Kolejny raz uczniowie ZSP zajêli czo³owe miejsca. Wszyscy przygotowali prace praktyczne (urz¹dzenia elektroniczne) z opisem, które nale¿a³o przedstawiæ komisji konkursowej. Olimpiada podzielona zosta³a na trzy grupy tematyczne: "U" - usprawnienie softwarowo-techniczne, "R" - pomys³ techniczny, "P" - pomoc dydaktyczna. W grupie "U" pierwsze miejsce zdobyli Sebastian Nowakowski i Leszek Pó³ról z klasy III technikum elektronicznego, którzy wykonali Sterownik tarczy strzelniczej. Nagrodzona praca zosta³a wys³ana na etap ogólnopolski, który odbêdzie siê w Warszawie. W zwi¹zku z uzy-

skaniem tytu³u finalistów, uczniowie s¹ zwolnieni z etapu pisemnego Egzaminu Zawodowego, otrzymuj¹c ocenê najwy¿sz¹. Opiekunem grupy by³ Witold Michalak. W grupie tematycznej "P" uczniowie drugiej klasy technikum elektronicznego Krystian Œwita³a i Krzysztof Karkut zajêli drugie miejsce za pracê Lampa plazmowa, wykonan¹ pod kierunkiem Krzysztofa Chlebika, a w grupie "R" absolwenci technikum elektronicznego - Rados³aw Pietryga, Adam Cieœliñski i Dariusz Konieczka zdobyli równie¿ drugie miejsce za WskaŸnik absorpcji œwiat³a, wykonany pod opiek¹ Roberta Rosiaka. Wszyscy nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody ksi¹¿kowe. Uczniom i nauczycielom gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy. Witold Michalak


4

Czerwiec 2008

OŒWIATA

Wizyta uczniów z Wolfenbüttel

Uczniowie Carl Gotthard Langhans Schule z wizyt¹ w Starostwie

Pod koniec maja grupa m³odzie¿y z Carl Gotthard Langhans Schule w Wolfenbüttel wspó³pracuj¹cej z Zespo³em Szkó³ Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrzeœni przebywa³a z wizyt¹ w powiecie wrzesiñskim. 29 maja o goœcie odwiedzili Starostwo Powiatowe, gdzie spotkali siê z wicestarost¹ Paw³em Guzikiem. Wizytê uwieczniono na pami¹tkowej fotografii. 2 czerwca uczniowie ZSP wyjechali z rewizyt¹ do Niemiec. Wiêcej o miêdzynarodowej wymianie szkó³ w nastêpnym numerze. Red.

Poznajemy i pomagamy zwierzêtom Uczniowie z Zespo³u Szkó³ Specjalnych im. Juliusza Korczaka we Wrzeœni stali siê stra¿nikami lasu i zwierz¹t. Szko³a realizuje projekt edukacyjny "Poznajemy i pomagamy zwierzêtom". W dniu 16 maja w siedzibie szko³y odby³o siê uroczyste podsumowanie dotychczasowej dzia³alnoœci dzieci. "M³odzi przyrodnicy" otrzymali wyró¿nienia za dzia³alnoœæ na rzecz œrodowiska. Z ust leœniczych, weterynarzy, nauczycieli i specjalistów p³ynê³y s³owa pochwa³ i gratulacji. Las to zielone p³uca œwiata, a zwierzêta s¹ jego odwiecznymi mieszkañcami. Cz³owiek po³¹czony jest nierozerwaln¹ wiêzi¹ z otaczaj¹c¹ go przyrod¹, dlatego te¿ bardzo istotne jest wdra¿anie dzieci od najm³odszych lat w zagadnienia ochrony naturalnego œrodowiska, dostrzegania w nim piêkna i czerpania z niego wielu doznañ estetycznych. Uczniowie ZSS podjêli dzia³ania, aby chroniæ las i zwierzêta, poznawali wiedzê z myœlistwa i ³owiectwa. Pod okiem leœniczych poznawali tajniki lasu i zdobywali wiedzê oraz doœwiadczenie. Las Dêbina sta³ siê g³ównym miejscem pobierania nauk. Pod opiek¹ nauczycieli obserwowali zwierzêta, tropili ich œlady, poznawali tryb ¿ycia, dokarmiali w trakcie zimy, a co najwa¿niejsze zapewniali czystoœæ i porz¹dek œrodowiska leœnego. Dowodem aktywnej dzia³alnoœci m³odych pasjonatów lasu jest siedemset œwie¿o posadzonych sadzonek buka i dêbu, nowo zbudowane budki dla ptaków i paœniki dla zwierz¹t oraz utrzymywanie nadzoru nad œrodowiskiem . Jak prawdziwi przyrodnicy, dzieci wêdruj¹c œcie¿kami fotografowa³y faunê i florê lasu. Ponadto uczniowie

Uczestnikom projektu gratulowali - Andrzej Tel¹¿ka i Ewa Kaczmarek anga¿owali siê w ró¿nego rodzaju uczniowie, którzy aktywnie w³¹akcje promuj¹ce ochronê œrodowi- czyli siê w realizacjê projektu. ska m.in. dzieci pod nadzorem na- Krzysztof Wojciechowski - uczeñ, uczycieli redaguj¹ szkoln¹ gazetkê odebra³ z r¹k Ewy Kaczmarek "Ekolo¿ek". dyrektor ZSS nagrodê - wycieczkê Za te i inne dzia³ania grupa do Go³uchowa do oœrodka kultury "m³odych przyrodników" zosta³a leœnej dla wszystkich dzieci zaannagrodzona plakietkami i dyploma- ga¿owanych w projekt "Pomagamy mi w kategoriach: obserwator przy- i poznajemy zwierzêta". rody, malarz przyrody, pisarz przyPodczas spotkania goœcie mieli rodnik, mistrz zielonych zadañ, ob- okazjê obejrzeæ galeriê fotograserwator pogody. S³owa pochwa³ i ficzn¹ oraz wystawy prac plastyczgratulacji dzieci us³ysza³y od m.in. nych wykonanych przez uczniów. Paw³a Guzika - wicestarosty wrze- Na zakoñczenie przygotowano spesiñskiego, leœniczego Andrzeja Te- cjalny poczêstunek. Goœcie mogli l¹¿ki i in¿. Tomasza Kaczmarka z skosztowaæ owoce ze zbiorów leNadleœnictwa Czerniejewo. Nagro- œnych, oferowano m.in. maliny, jadzeni zostali równie¿ pozostali gody i sok z brzozy. (kasia)

www.wrzesnia.powiat.pl

Sala Doœwiadczania Œwiata otwarta

Sala umo¿liwi dzieciom stymulacjê wielozmys³ow¹ Zespó³ Szkó³ im. Janusza Korczaka znalaz³ siê wœród szczêœliwych placówek, które zosta³y doposa¿one w ramach projektu MEN i EFS w Salê Doœwiadczania Œwiata do stymulacji polisensorycznej. Przyjêcie wyposa¿enia do Sali Doœwiadczania Œwiata wi¹za³o siê niestety z posiadaniem przez szko³ê odpowiedniego pomieszczenia bez okien, z wentylacj¹, wyg³uszonych i z odpowiedni¹ przygotowan¹ instalacj¹ elektryczn¹. Z pomoc¹ pospieszy³o Starostwo Powiatowe, które przeznaczy³o œrodki finansowe na wydzielanie wewn¹trz budynku szko³y pomieszczenia spe³niaj¹cego wy¿ej wymienione warunki. W maju dzieci rozpoczê³y zajêcia w Sali Doœwiadczania Œwiata. Czym jest i jakie korzyœci przynosi terapia polisensoryczna? Pierwsze sale doœwiadczania œwiata powsta³y w latach siedemdziesi¹tych w Holandii. Obecnie idea ta rozpowszechnia siê równie¿ w Polsce. S¹ to miejsca zabawy, rekreacyjnej i wielozmys³owej, dla osób z ró¿nymi niepe³nosprawnoœciami. Zapewniaj¹ dzieciom stymulacjê i odprê¿enie za pomoc¹ zapachu, dotyku, dŸwiêku, koloru i œwiat³a. Tera-

pia w Sali Doœwiadczania Œwiata jest jedyn¹ mo¿liwoœci¹ jednoczesnego pobudzenia wszystkich zmys³ów i znalezienia nowej drogi dotarcia do dziecka, którego g³êboka niepe³nosprawnoœæ umys³owa czy zaburzenia psychiki nie pozwalaj¹ na nawi¹zywanie prawid³owej komunikacji i znacznie uniemo¿liwiaj¹ podjêcie jakiejkolwiek aktywnoœci. Stymulacja polisensoryczna, to nauka ¿ycia przez ¿ycie, to celowe kszta³towanie bodŸców w celu wywo³ania zaplanowanych wra¿eñ i uczuæ. Umo¿liwia poznawanie przez patrzenie, s³uchanie, dotykanie, w¹chanie i smakowanie - czyli tworzenie globalnego, wielozmys³owego obrazu danego pojêcia. Dla dziecka z g³êbokim upoœledzeniem umys³owym proces uczenia siê i nabywania wszelkich umiejêtnoœci jest niezwykle utrudniony. Dlatego stymulacja wielozmys³owa, pomagaj¹ca im w odbiorze wra¿eñ zmys³owych z otaczaj¹cego ich œwiata oraz z ich cia³a, stanowi dla nich metodê zajêæ edukacyjnych. Jakiego rodzaju sprzêt pozwala na prowadzenie tego rodzaju stymulacji? Nasza Sala Doœwiadczania Œwiata wyposa¿ona jest miêdzy innymi w panel interaktywny z przyciskami, kostkê interaktywn¹, kaskadê œwiat³owodow¹, interaktywn¹ kolumnê bulgocz¹c¹, rzutnik œwiat³a, zestaw tarcz obrotowych do wyœwietlania wzorów œwietlnych na p³aszczyznach, interaktywn¹ lampê do œwiat³owodów. Dyrektor i nauczyciele Zespo³u Szkó³ im. Janusza Korczaka serdecznie dziêkuj¹ Starostwu Powiatowemu we Wrzeœni, którego wsparcie uczyni³o realnym prowadzenie zajêæ z wykorzystaniem nowoczesnej metody terapeutycznego oddzia³ywania na dzieci z wielorakimi niepe³nosprawnoœciami. H. Ludwiczak

Burmistrz Wrzeœni zaprasza na letnie koncerty w ka¿d¹ niedzielê o godz. 18.00

Dziecko potrafi!

15 czerwca - koncert zespo³u Covery Europy 22 czerwca - koncert zespo³u Kryszta³ek 29 czerwca - koncert zespo³u Duet

Pe³na integracja - tymi s³owami najkrócej opisaæ mo¿na imprezê promuj¹c¹ zdrowy styl ¿ycia "Dziecko potrafi", która odby³a siê 30 maja w Zespole Szkó³ im. Janusza Korczaka we Wrzeœni.

6 lipca - koncert zespo³u Duet -Hit 20 lipca - koncert zespo³u The Fart 27 lipca - koncert zespo³u Ton

Jedn¹ z konkurencji by³y rzuty do celu „naleœnikami” W rywalizacji sportowej, oprócz Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka. gospodarzy, udzia³ wziêli równie¿ Piêkna, s³oneczna pogoda uczniowie SSP nr 6 we Wrzeœni, sprzyja³a doskona³ej zabawie, w natomiast pretekstem do zorganizo- której nie by³o wa¿nym to, kto wania spotkania by³ zbli¿aj¹cy siê wygra³ czy przegra³, ale wspólne

dzia³anie. Uczestnicy spartakiady zintegrowali siê we wspólnej zabawie, na co najlepszym dowodem by³a gra w dwa ognie, w której walczy³y dru¿yny zmieszane z zawodników obu szkó³. Dzieci wziê³y udzia³ w rozmaitych konkurencjach sprawnoœciowych m.in. w rozgrywkach w unihokeja, pi³kê no¿n¹ i siatkówkê. W gabinecie lekarskim mo¿na by³o sprawdziæ swe umiejêtnoœci w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Nad poprawnoœci¹ poszczególnych konkurencji czuwali nauczyciele oraz wicestarosta Pawe³ Guzik, dyrektor ZSS - Ewa Kaczmarek i dyrektor SSP nr 6 - Dariusz Szykowny. Organizatork¹ imprezy by³a Dorota Drela - szkolny koordynator ds. promocji zdrowia w ZSS. (agda)

3 sierpnia - koncert zespo³u Belcanto 10 sierpnia - koncert zespo³u Tempus 17 sierpnia - koncert zespo³u Top Stars 24 sierpnia - koncert zespo³u Duet-Sonet

Zapraszamy na 100-lecie szko³y w Grzybowie 14 czerwca 2008 12.00 - msza œw. przy koœciele 13.00 - czêœæ oficjalna przy szkole 14.00 - czêœæ artystyczno-kulturalna 17.00 - spotkania absolwentów 20.00 - zabawa taneczna przy szkole PLANUJEMY WIELE ATRAKCJI. CHCEMY, ABY DZIEÑ TEN BY£ WYJ¥TKOWY ORGANIZATORZY


www.wrzesnia.powiat.pl

OŒWIATA

Program „Dzieci Bukowiny” Powiat wrzesiñski i Stowarzyszenie "Promyk" realizuj¹ w roku 2008 zadanie zlecone przez Kancelariê Senatu RP w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹. Nasz projekt wpisuje siê w ramy realizowanego od kilku lat programu pomocowego "Dzieci Bukowiny" i nosi nazwê "Doskonalenie i rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli jêzyka polskiego i wychowawców przedszkoli polonijnych na Bukowinie rumuñskiej: warsztaty metodyczne i wymiana szkoleniowa, wsparcie edukacyjne dla wychowanków przedszkoli polonijnych" W ramach projektu, w dniach od 11 do 16 maja uczestniczy³yœmy w warsztatach metodycznych, których organizatorem by³o Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Szeœæ nauczycielek wrzesiñskich przedszkoli: Iwona Matuszak, Kinga Walczak-Maciocha, Justyna Olek z Przedszkola nr 3 "Mali przyrodnicy", Monika B³aszak z Przedszkola nr 4 "Miœ Uszatek", Hanna Milczewska i Ewa Pasiñska z Przedszkola nr 6 "Pszczó³ka Maja" stanowi³o grupê specjalistów. Opiekunem grupy by³a autorka projektu, Bo¿ena Nowacka naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Sportu i jednoczeœnie prezes Stowarzyszenia "Promyk". G³ównym celem projektu by³o zaprezentowanie ró¿nych metod pracy z dzieæmi w przedszkolach rumuñskich, w których dzieci polskiego pochodzenia mog¹ uczyæ siê jêzyka polskiego. W niedzielê w nocy, po dwóch dniach podró¿y, przyby³yœmy do Suczawy, gdzie ciep³ym uœmiechem przywita³a nas Ela Wieruszewska, nasz dobry duch i opiekun na Bukowinie. Oficjalnie wizytê rozpoczê³yœmy od spotkania w Wojewódzkim Kuratorium Oœwiaty w Suczawie. Pan kurator i jego zastêpca bardzo serdecznie powitali nas na Ziemi Suczawskiej. Spotkanie prowadzi³y, omawiaj¹c cele i program naszego pobytu, panie inspektor, które mia³yœmy przyjemnoœæ poznaæ jeszcze w Polsce - Manuela David i Daniela Raileanu. Po oficjalnym spotkaniu przyszed³ czas na zwiedzanie dwóch przedszkoli mieszcz¹cych siê w Suczawie: Przedszkole nr 2 "Aschiuta" i Przedszkole nr 12

Uczestnicy warsztatów w Rumunii "Tandarica". I tu znów mi³e i gor¹ce przyjêcie. Panie dyrektorki z wielkim zaanga¿owaniem opowiada³y nam o pracy ich przedszkoli, o stosowanych programach, metodach, o wspó³pracy z innymi przedszkolami. Mia³yœmy równie¿ okazjê zobaczyæ jak pracuj¹ na co dzieñ dzieci w rumuñskim przedszkolu. Ka¿da grupa zaprezentowa³a siê w dominuj¹cej dla siebie dzia³alnoœci: np. plastycznej, ekologicznej, tanecznej itp. Zaproszono nas równie¿ do wspólnego rumuñskiego tañca. Teraz role odwróci³y siê - to dzieci sta³y siê naszymi nauczycielami. Nastêpnego dnia pojecha³yœmy do polskich przedszkoli po³o¿onych w ró¿nych zak¹tkach Bukowiny. By³y to przedszkola w Nowym So³oñcu, Kaczyce i Pojanie Mikuli. Jecha³yœmy pe³ne obaw, czy to, co zaprezentujemy spe³ni oczekiwania nauczycieli tam ucz¹cych, a przede wszystkim dzieci. To co zasta³yœmy na miejscu trudno jest opisaæ. Serdeczne przyjêcie i bardzo du¿e zainteresowanie i zaanga¿owanie pañ nauczycielek nie tylko ucz¹cych jêzyka polskiego, ale równie¿ tych ucz¹cych po rumuñsku, a nade wszystko uœmiechniête buzie wspania³ych dzieci ch³on¹cych wszystko, co im zaproponowa³yœmy w trakcie naszej wspólnej pracy z nimi. Najwiêksz¹ nagrod¹ dla nas by³o pytanie: "Czy przyjedzie pani jutro te¿ do nas?" zadawane przez dzieci. Dwa nastêpne przedpo³udnia spêdzi³yœmy równie¿ na pracy z dzieæmi. Wzruszaj¹cy moment prze¿y³yœmy, kiedy w Przedszkolu Nr 2 "Ca-

suta Piticilor" w Gura Humorului dzieci wita³y nas chlebem i sol¹ ubrane w stroje regionalne. Mia³yœmy równie¿ okazjê porozmawiaæ po polsku z m³odzie¿¹ ucz¹c¹ siê w Zespole Szkó³ "Alexander cel Bun". Prócz swojej pracy przywioz³yœmy na Bukowinê programy i pomoce edukacyjne dla przedszkoli, w których przebywaj¹ polskie dzieci. Mamy nadziejê, ¿e bêd¹ dobrze s³u¿y³y edukacji najm³odszych. W pi¹tek podczas spotkania podsumowuj¹cego bardzo uwa¿nie s³ucha³yœmy uwag, wra¿eñ i wskazówek nauczycielek, które we wrzeœniu wezm¹ udzia³ w drugiej, a zasadniczej czêœci projektu w Polsce. Dziêki pracownikom Zwi¹zku Polaków w Rumunii nasz pobyt wzbogacony zosta³ o zwiedzanie Suczawy i okolic bogatych w malownicze monastyry w Humorze, Voronnet i monastyr Dragomirna. Zwiedzi³yœmy równie¿ Dom Polski w Suczawie. Pi¹tek by³ ostatnim dniem naszej wizyty w Suczawie. W Domu Polskim zosta³y podpisane protoko³y o wspó³pracy, ustalony zosta³ dalszy plan pracy, a przede wszystkim mog³yœmy wspólnie z nauczycielkami ucz¹cymi na terenie Bukowiny, wymieniæ siê wra¿eniami ze wspólnych doœwiadczeñ. Kolacja z organizatorami naszego pobytu w Rumunii, cz³onkami Zwi¹zku Polaków, by³a nastêpnym mi³ym akcentem. Mamy nadziejê, ¿e nasza praca i pozostawione materia³y edukacyjne bêd¹ s³u¿y³y im pomoc¹. Ewa Pasiñska

Euro 2012 i Zachód S³oñca nad Oceanem

Tort „Zachód S³oñca nad Oceanem” zdoby³ 5. miejsce Tak zatytu³owane zosta³y prace uczniów ZSZ nr 2 bior¹ce udzia³ w presti¿owej imprezie dla m³odych cukierników czyli Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Ogólnopolskim Turnieju Cukierniczym im. Wojciecha Kandulskiego. W eliminacjach wojewódzkich XIII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie Cukiernik wziêli udzia³ wy³onieni w etapie szkolnym uczniowie:

Dawid Rzepka, Bartosz Stasiak i Roksana Eszer. Spisali siê bardzo dobrze i zajêli: Dawid - I miejsce, Roksana - III miejsce, a Bartosz IV miejsce, uzyskuj¹c jednoczeœnie wymagany limit punktowy do konkursu ogólnopolskiego. Reprezentantem Wielkopolski w Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik, który odby³ siê przed miesi¹cem we Wroc³awiu by³ Dawid Rzepka, zaj¹³ VII miejsce. Do Ogólnopolskiego Turnieju

Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego oprócz Dawida zakwalifikowa³ siê tak¿e Bartosz Stasiak. Tematem pracy Dawida by³ "Zachód S³oñca nad Oceanem" z tortem z ciasta czekoladowego i œmietany o smaku mango-morela z wiœniami w roli g³ównej. Bartosz wykona³ natomiast tort EURO 2012 o smaku jab³ko-limonka z musem czekoladowym. Uczniowie wykonywali tak¿e elementy nawi¹zuj¹ce do tematyki, tj. ciasteczka bankietowe, figurki marcepanowe, dekoracyjny napis okolicznoœciowy. Dwudniowe zmagania reprezentantów z ca³ej Polski przynios³y nastêpuj¹ce rezultaty: Bartek Stasiak zaj¹³ 5 miejsce, a Dawid Rzepka 9 miejsce, a tak¿e otrzyma³ specjalne wyró¿nienie za napis z czekolady. Przygotowaniem uczniów do turniejów zajêli siê mistrzowie z Cukierni "Kuczora" - Przemys³aw Kuczora i Krzysztof B³aszczyk oraz Dorota Kaczmarek z Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 2 we Wrzeœni. BSZ

Czerwiec 2008

Zbiornik Gozdowo - naprawdê warto!!! Woda jest substancj¹ niezwyk³¹, bardzo cenn¹ i niezast¹pion¹, a jej wystêpowanie na Ziemi jest gwarantem ¿ycia oraz wszelkiego rozwoju w œrodowisku przyrodniczym. Wa¿ne jest, aby u¿ytkownicy tego daru natury mieli œwiadomoœæ, ¿e niew³aœciwe gospodarowanie naturalnymi zasobami wodnymi mo¿e doprowadziæ do ich nieodwracalnej degradacji, a w konsekwencji spowodowaæ zminimalizowanie iloœci Ÿróde³ wody przeznaczonej do picia. Polska jest jednym z krajów o najmniejszych zasobach wodnych. W Europie œrednio na jednego mieszkañca przypada 4 800 m3 wody rocznie. W Polsce natomiast trzykrotnie mniej, bo jest to nieca³e 1 600 m3 w ci¹gu roku na jednego mieszkañca. Zatem konieczne staje siê oszczêdzanie i racjonalne gospodarowanie tym, jak¿e wa¿nym, zasobem natury. Mo¿na tego dokonaæ na wiele sposobów. Dobrym rozwi¹zaniem chroni¹cym Polskê przez nara¿eniem na niedostatek wody jest zwiêkszenie jej retencji. Zbiornik retencyjny jest to sztuczny zbiornik wodny, który powstaje w wyniku zatamowania wód rzecznych przez zaporê wodn¹. Zadaniem takiego zbiornika jest magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru w celu wykorzystania jej w innym okresie. Zbiorniki charakteryzuj¹ si¹ du¿ymi ró¿nicami poziomów wody. W ca³ym kraju prowadzone s¹ akcje oraz spotkania przedstawicieli Wojewódzkich Zarz¹dów Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych, w³adz samorz¹dowych oraz w³aœcicieli terenów, na których mo¿na by utworzyæ zbiorniki retencyjne. Równie¿ w powiecie wrzesiñskim w Gozdowie odby³o siê spotkanie w sprawie budowy zbiornika retencyjnego wzd³u¿ rzeki Wrzeœnica. W spotkaniu wziêli udzia³: Dionizy Jaœniewicz - starosta wrzesiñski, Arkadiusz Pawlak - inspektor Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa, Barbara Nizio - kierownik WZMiUW inspektorat we Wrzeœni, Jerzy Mazurkiewicz - przewodnicz¹cy Komisji Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leœnictwa oraz przedstawiciel Agencji Nieruchomosci Rolnej. Micha³ Sosiñski kierownik ds. przygotowania i realizacji inwestycji melioracyjnych z Wielkopol-

5

skiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Poznaniu, jako organizator spotkania przedstawi³ koncepcjê budowy zbiornika. Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, ¿e zbiornik Gozdowo nie jest spraw¹ now¹. Ju¿ pod koniec ubieg³ego wieku dostrze¿ono koniecznoœæ zalania tej czêœci doliny, nie tylko ze wzglêdu na jej w³aœciwoœci retencyjne, ale równie¿ ze wzglêdu na znaczne podniesienie atrakcyjnoœci rekreacyjnej tego obszaru. W latach 90-tych zbiornik ten zosta³ wpisany do "Programu retencji wód powierzchniowych na terenie województwa poznañskiego". Przewidziany pod zalew odcinek doliny rzeki Wrzeœnicy o d³ugoœci ca 4,5 km rozci¹ga siê od wsi Gozdowo M³yn a¿ do mostu w Gozdowie, obejmuje powierzchniê 61 ha i posiada pojemnoœæ 1 mln m3. Jak na polskie warunki by³by to zbiornik œredniej wielkoœci - mówi³ Micha³ Sosiñski. Dla porównania najwiêkszy zbiornik po³o¿ony w powiecie wrzesiñskim - Zalew Lipówka o powierzchni 17,3 ha posiada pojemnoœæ 0,215 mln m3. Dolinê cieku stanowi¹ u¿ytki zielone, zbocze natomiast to przede wszystkim pola uprawne. W³aœciciele gruntów po³o¿onych wzd³u¿ planowanej inwestycji nie kryj¹ swoich obaw w zwi¹zku z budow¹. Podkreœlaj¹, ¿e nie chc¹ wyzbywaæ siê swoich terenów, poniewa¿ prowadzona produkcja zwierzêca wymaga posiadania odpowiedniego aera³u terenów zielonych oraz gruntów ornych. Podkreœlili równie¿, ¿e form¹, która zadowala³aby ich przy przekazaniu gruntów pod zbiornik jest zamiana gruntu na grunty wchod¹ce w sk³ad nieruchomoœci Agencji Nieruchomoœci Rolnych. Jednak¿e przedstawiciel ANR, nie ukrywa³, i¿ jest to proces praktycznie niemo¿liwy z racji tego, i¿ tereny le¿¹ce niedaleko Gozdowa i nale¿¹ce do ANR s¹ terenami co do których toczy siê proces roszczeniowy. Starosta Dionizy Jaœniewicz podkreœla³, i¿ nale¿y wykorzystaæ mo¿liwoœci jakie daje finansowanie Unii Europejskiej w latach 2008 - 2013. Je¿eli nie zbudujemy teraz tego zbiornika, to nie nastapi to nigdy i problem z ci¹g³ymi wiosennymi wylewami rzeki bêdzie siê powtarza³ cyklicznie - mówi³. Karolina Kasprzyk Arkadiusz Pawlak

Projektowana lokalizacja Zbiornika Gozdowo 29 czerwca 2008 r. przy stawie parkowym w Mi³os³awiu odbêd¹ siê IX Dru¿ynowe Zawody Wêdkarskie o Puchar Starosty Wrzesiñskiego. Pocz¹tek zawodów o godz..7.00. Serdecznie zapraszamy 6-osobowe dru¿yny, w tym juniorów do lat 16. Szczegó³owych informacji udziela Jaros³aw Sobczak, tel. 061 640 4513.


6

Czerwiec 2008

Lingwistyczne potyczki

Czarodziej Wizzy wœród najm³odszych dzieci W dniach 13-14 maja 2008 r. w Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych we Wrzeœni odby³ siê fina³ V Miêdzyszkolnego Konkursu Jêzykowego dla szkó³ podstawowych i gimnazjów. Uczniowie rywalizowali ze sob¹ w znajomoœci jêzyka angielskiego i niemieckiego. Do pi¹tej edycji turnieju przyst¹pi³o 15 szkó³ podstawowych oraz 11 gimnazjów z terenu powiatu i okolic. 13 maja jêzykowe zmagania rozpoczê³y dzieci z podstawówek Aby konkurs by³ rozegrany wg zasad fair play, uczestnicy zostali podzieleni na grupy pod wzglêdem za-

awansowania 1-3 oraz 4-6. Podczas gdy starszaki pisa³y testy, dla m³odszych dzieci zosta³y przeprowadzone przyjemne i po¿yteczne warsztaty jêzykowe z Simonem Messingiem - odtwórc¹ roli czarodzieja Wizzy w serialu Lippy and Messy. Po zakoñczonych warsztatach równie¿ m³odsze dzieci napisa³y testy. Podczas sprawdzania prac konkursowych wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczêstunek do kawiarenki, natomiast opiekunowie odbyli warsztaty z mnemotechniki. W drugim dniu testowi jêzykowemu poddano uczniowiów gimnazjów. Równie¿ tego dnia goœciem

specjalnym by³ Simon Messing, który sprawdza³ wymowê uczestników podczas etapu ustnego z jêzyka angielskiego. Nad poprawnoœci¹ jêzykow¹ etapu niemieckojêzycznego czuwa³ burmistrz Garbsen Günter Heidkämper, który ufundowa³ dla zwyciêzcy dwutygodniowy pobyt w gminie Garbsen. Wyniki V Miêdzyszkolnego Konkursu Jêzykowego dla szkó³ podstawowych i gimnazjów przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: Szko³y podstawowe: jêzyk angielski: grupa 1-3 - Maria Stefaniak Samorz¹dowa Szko³a Podstawowa w Mi³os³awiu, grupa 4-6 - Katarzyna Przytarska - Samorz¹dowa Szko³a Podstawowa nr 6 we Wrzeœni, jêzyk niemiecki: grupa 1-3 - Maja Dopiera³a - Samorzadowa Szko³a Podstawowa w Nekli, grupa 4-6 - Anna Maœlankowska - Samorz¹dowa Szko³a Podstawowa nr 2 we Wrzeœni, Gimnazja: jêzyk angielski - Julia Puszkarek - Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni, jêzyk niemiecki - Filip Kotecki - Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni. (kix)

Starostwo Powiatowe we Wrzeœni i Stowarzyszenie "Promyk" zapraszaj¹ dzieci i m³odzie¿ w wieku 10-15 lat do udzia³u w "IV Powiatowej Akcji Letniej". Dysponujemy wolnymi miejscami w terminach: I turnus: 30.06 - 8.07.2008 r. III turnus: 16 - 24.07.2008 r. VI turnus: 9 - 17.08.2008 r. Zapewniamy bogaty program, w tym dwudniowy pobyt nad morzem. Odp³atnoœæ 150 z³ od osoby dla mieszkañców powiatu wrzesiñskiego oraz 200 z³ dla osób spoza powiatu. Szczegó³y pod telefonem: 061 640 44 38 lub 061 640 44 14.

Mleczarski czerwiec szkoleniowy Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzeœni organizuje w pracowni przetwórstwa mleka przy ul. GnieŸnieñskiej cykl piêciu seminariów dla pracowników zak³adów mleczarskich i jedno dla producentów mleka surowego. Seminaria, jedno- i dwudniowe, organizowane ze œrodków Funduszu Promocji Mleczarstwa w Warszawie, s¹ dla naszej placówki nobilitacj¹. Wyk³adowcami, oprócz pracowników dydaktycznych Centrum, bêd¹ naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz specjaliœci mleczarscy reprezentuj¹cy firmy pracuj¹ce na rzecz mleczarstwa. Tytu³ pierwszego seminarium to "Postêp techniczny i technologiczny w produkcji twarogów i twaro¿ków". Chcia³bym trochê tê tematykê przybli¿yæ. •ród³a historyczne informuj¹, ¿e pierwsze wyroby serowarskie by³y produkowane ju¿ 8-10 tys. lat temu na terenach dzisiejszego Iraku. Jak legenda g³osi, Arab jecha³ na wielb³¹dzie i worku wykonanym z ¿o³¹dka bawolego wióz³ mleko. Wysoka temperatura otoczenia, a przede wszystkim enzym podpuszczki zawarty w worku wykonanym z ¿o³¹dka, spowodowa³y œciêcie mleka. Po ods¹czeniu siê serwatki, pozosta³a masa serowa. Z biegiem lat produkcja serów siê rozwinê³a, o czym wspomina nawet Homer. W œredniowieczu w produkcji serów specjalizowali siê mnisi, oni s¹ autorami wielu receptur. Serowarzy maj¹ równie¿ swego patrona, którym jest œw. Teodul. Sery twarogowe otrzymuje siê przez odwodnienie skrzepu w wy-

www.wrzesnia.powiat.pl

OŒWIATA

Metoda Weroniki Sherborne

Zajêcia w Poradni W Poradni PsychologicznoPedagogicznej odbywaj¹ siê cykliczne zajêcia Ruchu Rozwijaj¹cego Weroniki Sherborne. W zajêciach uczestnicz¹ dzieci z zaburzeniami rozwoju, nadpobudliwe psychoruchowo w wieku 3-7 lat wraz z rodzicami. Ruch jest jedn¹ z podstawowych potrzeb cz³owieka. Towarzyszy nam od chwili narodzin w zabawie, wypoczynku oraz pracy. Poprzez ruch wyra¿amy nasze emocje, porozumiewamy siê, nawi¹zujemy kontakty. Ruch ma istotne znaczenie dla rozwoju osobowoœci cz³owieka, z drugiej strony mo¿e zostaæ wykorzystany w terapii trudnoœci rozwojowych. Weronika Sherborne (1922-1990) z wykszta³cenia by³a nauczycielk¹ wychowania fizycznego i fizjoterapeutk¹. Na bazie wieloletnich doœwiadczeñ z pracy terapeutycznej z dzieæmi z trudnoœciami rozwojowymi oraz ich rodzinami wypracowa³a w³asn¹ metodê pracy, któr¹ nazwa³a Ruchem Rozwijaj¹cym. Co daje Metoda Ruchu Rozwijaj¹cego? - wspomaga emocjonalny rozwój dziecka - rozwija œwiadomoœæ schematu cia³a oraz pozwala zintegrowaæ jego czêœci - rozwija orientacjê przestrzenn¹ Co w konsekwencji powoduje: - rozwój poczucia bezpieczeñstwa, pewnoœci siebie i zaufania do swoich mo¿liwoœci - rozwój umiejêtnoœci ekspresji w³asnych uczuæ oraz pozytywnych relacji z otoczeniem - rozwój sprawnoœci ruchowej - poprawê koncentracji uwagi - zdobywanie umiejêtnoœci komunikowania siê, rozluŸniania, relaksacji - pojawienie siê spontaniczno-

œci oraz kreatywnego dzia³ania. Poprzez pracê w grupie, w bezpiecznym dla dziecka œrodowisku (dziecko uczestniczy w zajêciach wraz z rodzicem lub inn¹ doros³¹ osob¹, w obecnoœci której czuje siê bezpiecznie), dziecko stopniowo nabiera zaufania. W pocz¹tkowym etapie zajêæ dziecko uczy siê rozumieæ swoje cia³o i uczucia, co pozwala mu zdobywaæ kontrolê nad swoim zachowaniem. Nastêpnie dziecko w³¹czane jest w pracê w parach oraz wspó³dzia³anie ca³ej grupy. Dzieci, które maj¹ czêsty kontakt z Metod¹ Ruchu Rozwijaj¹cego, staj¹ siê bardziej kreatywne oraz ucz¹ siê wra¿liwoœci na drugiego cz³owieka. Odpowiednio dobrane æwiczenia pozwalaj¹ dzieciom sprawdzaæ siê w wielu przeciwstawnych aczkolwiek uzupe³niaj¹cych siê rolach. Dziecko uczy siê dawaæ i braæ jednoczeœnie, nie trac¹c przy tym wa¿nej dla harmonijnego rozwoju równowagi. Udzia³ w zajêciach jest dobrowolny, nie ma na nich miejsca na krytykê, rywalizacjê i ocenê, co pozwala dzieciom anga¿owaæ siê w nowe sytuacje i próbowaæ swych si³ w pokonywaniu w³asnych ograniczeñ. Metoda Ruchu Rozwijaj¹cego jest doskona³¹ zabaw¹ nie tylko dla dzieci, lecz tak¿e towarzysz¹cych im doros³ych oraz prowadz¹cych. W Poradni zajêcia Ruchu Rozwijaj¹cego Weroniki Sherborne prowadz¹ mgr Maria Œwi¹der - psycholog, mgr Karolina Zieliñska - psycholog. Zajêcia odbywaj¹ siê w Sali gimnastycznej WTZ we Wrzeœni. Za udostêpnienie pomieszczenia dyrekcja i pracownicy Poradni sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania kierownikowi WTZ we Wrzeœni - Annie Obst. PPP we Wrzeœni

Sezon na szkolenia w PCEZ we Wrzeœni

Obs³uga urz¹dzenia do produkcji serka metod¹ ultrafiltracji niku œciêcia siê mleka pod wp³ywem czu mlecznego, bia³ek, laktoza (u kwasów (sposobem domowym czê- niektórych ludzi wystêpuje nietolesto w wyniku samoukwaszenia siê) rancja na laktozê zawart¹ w mleku lub pod wp³ywem kwasu oraz pod- nieprzetworzonym), ca³ej gamy wipuszczki i te nazywamy twaro¿ka- tamin oraz sk³adników mineralnych. mi lub serkami. Prawie ka¿dy zak³ad Wœród wyrobów twarogowych na mleczarski w Polsce produkuje sery naszym rynku mo¿emy kupiæ: ser twatwarogowe lub twaro¿ki. Spo¿ycie rogowy, tzw. krajankê lub klinki, twatwarogów w Polsce wynosi ok. 12 ro¿ek homogenizowany, twaro¿ek kg na osobê rocznie. ziarnisty (cottage cheese), twaróg wêCzy twarogi s¹ wa¿ne w naszej dzony, twaro¿ki smakowe i wiele indiecie? Czy warto je jeœæ? Twaróg nych. Metod produkcji twarogów i to istotne Ÿród³o wysokowartoœcio- twaro¿ków jest kilka. Najnowsza to wego bia³ka zwierzêcego, rybofla- metoda z wykorzystaniem ultrafiltrawiny, a tak¿e wapnia i zarazem je- cji, która pozwala na zatrzymanie w den z tañszych produktów mleczar- twaro¿ku zarówno kazeiny - g³ówneskich. Twarogi s¹ mniej kaloryczne go bia³ka mleka oraz bia³ek prostych: ni¿ sery dojrzewaj¹ce. 100 g dostar- albuminy i globuliny, co jeszcze podcza œrednio 111 kcal, ok. 15 g bia³- nosi ich wartoœæ od¿ywcza. ka, t³uszczu œrednio 4 g, przy czym Jak produkowaæ lepsze i smacztwarogi t³uste -prawie 8 g t³uszczu. niejsze twarogi i twaro¿ki specjaNa szczególn¹ uwagê zas³uguje bar- liœci mleczarscy bêd¹ radziæ w dzo wysoka przyswajalnoœæ (ok. 95 Centrum we Wrzeœni. %) przez nasz organizm sk³adników Dyrektor PCEZ we Wrzeœni mleka i jego przetworów, tj.: t³uszMarek Dyba

Koniec roku szkolnego w obiektach dydaktycznych w Centrum przy ul. Wojska Polskiego to przygotowanie m³odzie¿y do czêœci praktycznej egzaminu zawodowego uczniów klasy III zasadniczej oraz realizacja szkoleñ dla bezrobotnych. Obecnie, codziennie do samego wieczora, odbywaj¹ siê szkolenia na zlecenie Powiatowego Urzêdu Pracy. S¹ to: kursy spawalnicze metod¹ MAG i TIG z ciêciem tlenowym, kurs kierowca wózków wid³owych z wymian¹ butli gazowych oraz - po raz pierwszy - kurs operatora obrabiarek ste-

Æwiczenia w ciêciu tlenowym

rowanych numerycznie (CNC). Jest to dla Centrum ogromne wyzwanie, które zweryfikuje przydatnoœæ zakupionego wyposa¿enia oraz przygotowanie merytoryczne szkoleniowców. Do wrzeœnia br. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzeœni przygotuje specjaln¹ ofertê szkoleniow¹ dla pracodawców wrzesiñskich firm produkcyjnych i us³ugowych oraz ich pracowników, a dzisiaj ju¿ zapraszamy wszystkich do wspó³pracy. Marek Dyba Pawe³ Radniecki


www.wrzesnia.powiat.pl

JEDNOSTKI, URZÊDOWE WIEŒCI

Czerwiec 2008

7

Chroñmy zdrowie i œrodowisko

Kangur rozstrzygniêty

Powiatowa Stacja-Sanitarno Epidemiologiczna we Wrzeœni oraz Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrzeœni z okazji Œwiatowego Dnia Zdrowia zorganizowali konkurs literacki na napisanie artyku³u prasowego na temat "Chroñmy zdrowie przed wp³ywem zmian klimatycznych". Konkurs skierowany by³ do uczniów wszystkich szkó³ z terenu powiatu wrzesiñskiego. Wp³ynê³o 20 prac o zró¿nicowanym poziomie z szeœciu szkó³. Ju¿ teraz mo¿na pochwaliæ szko³ê w Nowym Folwarku, z której przys³ano 8 konkursowych prac. Komisja, podczas spotkania w dniu 29 maja zdecydowa³a przyznaæ piêæ równorzêdnych wyró¿nieñ - Martynie Nawrocik, Julii Staniszewskiej, Wincentemu Grychowskiemu, Anicie Grzegorskiej i Marcinowi Królowi. Wrêczenie nagród odby³o siê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Henryka Sienkiewicza we Wrzeœni w czwartek 5 czerwca podczas debaty proekologicznej poœwiêconej przyczynom zmian klimatycznych na Ziemi. Nagrody m³odym ekologom wrêczy³ wicestarosta Pawe³ Guzik. Przedtem geograf, jeden z cz³onków komisji - Wojciech Czarnecki wyg³osi³ prelekcje na temat zmian klimatycznych i ich wp³ywu na nasze ¿ycie. W kolejnych numerach "Przegl¹du Powiatowego" zamieszczaæ bêdziemy nagrodzone prace. Jako pierwszy publikujemy artyku³ autorstwa Julii Staniszewskiej, uczennicy klasy VIb z Samorz¹dowej Szko³y Podstawowej Zespo³u Szkó³ w Nowym Folwarku wyró¿nionej "za ciekaw¹ formê publicystyczn¹ i emocjonalne zaanga¿owanie siê w temat konkursu. Praca posiada swoisty wdziêk tekstu pisanego przez kogoœ, kto wierzy w to, o czym mówi." Red.

Tradycyjnie jak co roku w czerwcu odby³o siê uroczyste podsumowanie konkursów matematycznych 2008 w powiecie wrzesiñskim. 3 czerwca we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury zebrali siê wszyscy uczestnicy Miêdzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny", Pitagorejczycy, Mistrz Rachunków, Powiatowego Konkursu Matematycznego oraz Powiatowej Ligi Mistrzów Matematyki. Miêdzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR gromadzi w wielu krajach œwiata dzieci i m³odzie¿ w ró¿nym wieku proponuj¹c im rozwi¹zywanie testów matematycznych w jednej z szeœciu grup wiekowych: Kangurek, Maluch, Beniamin, Kadet, Junior oraz Student. W tegorocznej edycji Kangura tytu³y mistrzów w poszczególnych kategoriach wywalczyli: Kangurek - Krystian Kwiatkowski - Samorz¹dowa Szko³a Podstawowa Nowy Folwark, Maluch 1 - Konrad Kubacki SSP Pietrzyków, Maluch 2 - Marcelina Gorzelana - SSP Mi³os³aw, Beniamin 1 - Patrycja Stawna - SSP Pyzdry, Beniamin 2 - Marcin Sandecki - SSP Zasutowo, Kadet 1 - Mateusz Oziemkowski - Gimnazjum nr 2 Wrzeœnia, Kadet 2 - Jaros³aw D³ugosz -

O zmianach klimatycznych opowiedzia³ Wojciech Czarnecki Drodzy truciciele! Chcia³abym poruszyæ temat zmian klimatycznych na naszej planecie. Nasza Ziemia nie jest du¿¹ planet¹. Mieszkamy na niej, to ONA daje nam wszystko co potrzebne do funkcjonowania. To ona dostarcza nam wody, po¿ywienia i tlenu. A my? Czy my potrafimy chocia¿ maleñk¹ cz¹steczk¹ zadbaæ o ni¹ sam¹? Wiem, ¿e to mo¿e byæ nudne, ale pomyœlcie. Naprawdê skupcie siê. WyobraŸcie sobie, ¿e ZIEMIA potrafi mówiæ. WyobraŸcie sobie, ¿e ONA jest wasz¹ mam¹. I co, nie wstyd wam, ¿e tak j¹ zanieczyszczacie. Przecie¿ wy swoj¹ mamê kochacie! Popatrzcie na nasz œwiat. Przez wasze œmiecenie (i nie tylko), co siê dzieje?! Nasz œwiat umiera. Ociepla siê klimat. Wiecie, ¿e w Polsce jest klimat umiarkowany. A co mo¿e byæ za kilka lat? Urosn¹ w nim banany, pomarañcze i KTO WIE co jeszcze. Mówicie sobie - co z tego! Ale nie bêdziecie siê œmiaæ, je¿eli ktoœ z was bêdzie uprawia³ plony i trud waszej pracy zniszcz¹ przelatuj¹ce chmarami plagi szarañczy! Jest te¿ inna mo¿liwoœæ - lodowce stopniej¹. Mo¿e nie byæ tak¿e wody

pitnej! Powiem wam, ¿e kiedyœ zima by³a naprawdê mroŸna i ca³e ferie spêdza³o siê na ³y¿wach. Co? Wy takiej zimy nie pamiêtacie? A wiecie dlaczego? Bo ostatnia taka zima by³a w ubieg³ym stuleciu! A wyobra¿acie sobie, co jeszcze nam zagra¿a? Zapytam siê was, czy jesteœcie szczêœliwi, gdy jesteœcie chorzy? Powiem wam, ¿e je¿eli klimat nadal bêdzie siê ociepla³, to mo¿e któreœ z was zachoruje na malariê, bêdziecie niedo¿ywieni. Z tego œwiata odejdzie wiele istnieñ. Mo¿e wasi bliscy? Znacie takie pojêcie jak "RECYKLING"? To inaczej segregacja œmieci. Czy to takie trudne? Musi siê tylko wrzuciæ papierek, szk³o czy bateriê do odpowiedniego pojemnika. Na zakoñczenie powiem wam jedno! Chcecie przyczyniæ siê do unicestwienia ludzkoœci? A wiecie, ¿e w³aœnie to robicie? Skazujecie tysi¹ce ludzi na cierpienie. Ja tak nie chcê i dlatego podjê³am wyzwanie z tym walczyæ. Chcecie te¿, a nie wiecie jak? Proste. Zajrzyjcie do Internetu. Przyczyñcie siê do uratowania naszej planety! Powodzenia w dalszych dzia³aniach Julia Staniszewska

Wsparcie z programu Odnowa wsi

Dofinansowanie dla jednej miejscowoœci mo¿e wynieœæ nawet 500 tys. z³ 26 maja br. odby³o siê kolejne posiedzenie Komisji Rozwoju Lokalnego. Obrady zdominowa³ temat Odnowy i rozwoju wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szczegó³owe za³o¿enia programu omówili zaproszeni goœcie: Mateusz Klemenski - dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Alicja Ludwiczak, pracownik Departamentu PROW Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pomoc mo¿e byæ przyznana w formie refundacji m.in. na budowê, przebudowê, remont lub wyposa¿enie budynków pe³ni¹cych funkcje rekreacyjne, sportowe i

spo³eczno-kulturowe, w tym œwietlic i domów kultury; obiektów sportowych, œcie¿ek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji przeznaczonych do u¿ytku publicznego; odnawiania elewacji zewnêtrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków. Wnioskodawcy mog¹ uzyskaæ wsparcie w wysokoœci 75% wydatków kwalifikowanych, przy czym ogólna kwota wsparcia na jedn¹ miejscowoœæ nie mo¿e przekraczaæ 500 tys. z³. O wsparcie mo¿e wnioskowaæ gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorz¹du te-

rytorialnego, parafia lub zwi¹zek wyznaniowy oraz organizacja pozarz¹dowa o statusie organizacji po¿ytku publicznego. Warunkiem koniecznym jest za³¹czenie do wniosku aplikacyjnego Planu Odnowy Miejscowoœci, zawieraj¹cego charakterystykê miejscowoœci, w której bêdzie realizowana operacja; inwentaryzacjê zasobów s³u¿¹cych odnowie miejscowoœci, ocenê mocnych i s³abych stron; opis planowanych zadañ inwestycyjnych i przedsiêwziêæ aktywizuj¹cych spo³ecznoœæ lokaln¹ w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjêcia planu odnowy miejscowoœci, w kolejnoœci wynikaj¹cej z przyjêtych priorytetów rozwoju miejscowoœci, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji. Plan Odnowy Miejscowoœci powinien byæ przyjêty uchwa³¹ zebrania wiejskiego oraz zatwierdzony uchwa³¹ rady gminy. W obradach komisji uczestniczyli tak¿e pracownicy urzêdów gmin, odpowiedzialni za pozyskiwanie œrodków zewnêtrznych oraz pracownicy Wydzia³u Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Gminy s¹ doskonale przygotowane do aplikowania o œrodki z Odnowy i rozwoju wsi, a bezpoœrednia mo¿liwoœæ konsultacji z pracownikami Urzêdu Marsza³kowskiego pozwoli³a wyjaœniæ wszelkie w¹tpliwoœci. (AM)

Gimnazjum Ko³aczkowo, Junior 1 - Jakub Koz³owski Gimnazjum nr 1 Wrzeœnia, Junior 2 - Rafa³ Nowicki - Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych Wrzeœnia, Student 1 - Jêdrzej Sadowski Liceum Ogólnokszta³c¹ce Wrzeœnia, Student 2 - Kamil Wyremski - Zespó³ Szkó³ Politechnicznych Wrzeœnia, Dodatkowo uhonorowano zwyciêzców konkursów: - Mistrz Rachunków, w którym I miejsce zaj¹³ Piotr Pawlaczyk ze SSP nr 6 we Wrzeœni, - Pitagorejczyk, w którym I miejsce wywalczy³a Hanna Nowak uczennica Gimnazjum nr 1 z Wrzeœni, - Powiatowy Konkurs Matematyczny: - dla szkó³ podstawowych - I miejsce zaj¹³ Marcin Sandecki SSP w Zasutowie, - dla Gimnazjów - na I miejscu uplasowa³a siê Nina Wojewodzic - Gimnazjum w Nekli, - Powiatowa Liga Mistrzów Matematyki, w której podium wywalczy³ Jaros³aw Samelak z LO z Wrzeœni. Za najwy¿sz¹ frekwencjê nagrodzono równie¿ szko³y: SSP nr 1 we Wrzeœni, SSP z Chociczy Wielkiej, Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni oraz Gimnazjum w Pyzdrach. Uhonorowanym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy, ¿yczymy owocnej nauki i dalszych sukcesów. (kix)

Pami¹tkowe zdjêcie m³odych zdolnych matematyków

Olimpiada Konsumencka Jak d³ugo mo¿emy zg³aszaæ ujawnione wady? W jakim terminie sprzedawca powinien ustosunkowaæ siê do ¿¹dañ reklamacyjnych kupujacego? Czy mo¿na oddaæ towar pe³nowartoœciowy? Te i wiele innych pytañ czeka³o na uczestników Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej przeprowadzonej w dniu 20 maja 2008 r. w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 2 we Wrzeœni. Pytania bodaj¿e trudne dla zwyk³ego czytelnika, uczniom szko³y nie sprawi³y wiêkszej trudnoœci, testy rozwi¹zywali w tempie ekspresowym. Jednak¿e najwiêcej problemów uczestnicy mieli z naj³atwiejszymi pytaniami: kto to jest konsument i co to jest towar konsumpcyjny. Na wyniki uczniowie musieli czekaæ do 3 czerwca, kiedy to nast¹pi³o oficjalne wrêczenie nagród.

W sali biblioteki zebrali siê wszyscy uczestnicy konkursu oraz jury konkursu w sk³adzie El¿bieta Staszak-Ma³ecka - powiatowy rzecznik konsumenta, Ewa Kasprzak - pedagog szkolny z ZSZ nr 2 oraz Hanna Sterczyñska-Bartkowiak - nauczyciel. W tegorocznym konkursie zwyciê¿yli: 1. miejsce - Marcin Czubaszek klasa III TH, 2. miejsce - Pawe³ Borczuch klasa IIa SP, 3. miejsce - Adam Goliszewski, Agnieszka Szymkowiak, Marcin Tarczewski, Joanna Sza³ek, Zwyciêzcom wrêczono pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. (kix)

Nad poprawnoœci¹ konkursu czuwa³a El¿bieta Staszak-Ma³ecka


8

Czerwiec 2008

S³uchajcie wieszczów

KULTURA

Chcia³bym, a¿eby tu wpisane s³owo, jeœli na wieki ma s³owem pozostaæ, aby s³ów mia³o nieœmiertelnych postaæ, albo pos¹gów piêknoœæ marmurow¹ - pisa³ niegdyœ Juliusz S³owacki. Jego marzenie siê spe³ni³o. Od 33 lat w Mi³os³awiu odbywa siê bowiem Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Juliusza S³owackiego, który ma na celu kultywowanie kultury s³owa oraz poezji romantycznej. M³odzi wykonawcy, siêgaj¹c po repertuar wielkich romantyków, nadaj¹ mu wspó³czesny wymiar, czyni¹c go wci¹¿ aktualnym.

Joanna Figas z Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni - laureatka pierwszego miejsca w kategorii szkó³ gimnazjalnych W tegorocznym Konkursie, który odbywa³ siê w dniach 15-16 maja udzia³ wziê³o 30 recytatorów z ca³ej Wielkopolski, m.in. z Miêdzychodu, Murowanej Goœliny i Krotoszyna. Pierwszego dnia odby³y siê prezentacje konkursowe, w drugim dniu recytatorzy wziêli udzia³ w warsztatach i koncercie laure-

atów, który odby³ siê w koœciele poewangelickim w Mi³os³awiu. Jury w sk³adzie Jan Janusz Tycner, Jadwiga Stefañska i Karol Adler postanowi³o przyznaæ pierwsze miejsce w kategorii szkó³ gimnazjalnych Joannie Figas z Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni. Barbara Skrobska - uczennica LO w S³up-

cy, która podbi³a serca jurorów i publicznoœci brawurowym wykonaniem "Juliusza S³owackiego" Tadeusza Ró¿ewicza, zwyciê¿y³a w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych. Zwieñczeniem Konkursu by³ wystêp grupy tanecznej dzia³aj¹cej przy Szkole Podstawowej w Mi³os³awiu i koncert zespo³u "Na drodze", którego wokalistka - Joanna Pilarska jest uznan¹ uczestniczk¹ licznych konkursów poezji œpiewanej. Organizatorem Konkursu by³o Mi³os³awskie Centrum Kultury. Przedsiêwziêcie zosta³o dofinansowane ze œrodków Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu i Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Kiedy stracicie nadzieje, s³uchajcie wieszczów - byœcie wiedzieli, co ka¿¹ - radzi³ S³owacki… I tu mia³ racjê. Laureaci wczeœniejszych edycji konkursu s¹ dziœ znani i cenieni w œrodowisku teatralnym, a sam konkurs w ci¹gu wielu lat swego istnienia uczyni³ z Mi³os³awia swoisty symbol - miejsce, w którym wci¹¿ kwitnie duch romantycznoœci… Agnieszka Przysiuda

£aweczka na rocznicê Maj to miesi¹c szczególny dla naszego miasta z powodu niezmiernie wa¿nego wydarzenia historycznego, które swego czasu odbi³o siê szerokim echem nie tylko na ziemiach polskich, ale i w ca³ej Europie i na œwiecie. Mowa tutaj oczywiœcie o Strajku Dzieci Wrzesiñskich z 1901 roku, które odmówi³y nauki religii w jêzyku niemieckim, staj¹c jednoczeœnie w obronie jêzyka polskiego. Niemieccy nauczycie, chc¹c z³amaæ opór dzieci, zastosowali bardzo surowe kary fizyczne z ch³ost¹ w³¹cznie. W obronie przeœladowanych dzieci i ich rodziców, czynnie wspieraj¹cych swoich potomków, otwarcie wyst¹pili m.in. Henryk Sienkiewicz, pisz¹c list otwarty do cesarza niemieckiego Wilhelma II, a tak¿e Maria Konopnicka, zaœ masowe wiece poparcia dla dzieci z Wrzeœni odbywa³y siê nawet w Chicago. W naszym mieœcie pamiêæ o wydarzeniu sprzed 107 lat jest ci¹gle ¿ywa i ka¿dego maja odbywaj¹ siê uroczyste obchody. Równie¿ w tym roku by³o nie inaczej. G³ównym organizatorem rocznicowych uroczystoœci by³o wrzesiñskie Muzeum Regionalne, a temat tegorocznych obchodów brzmia³ "W

www.wrzesnia.powiat.pl

IX Przegl¹d Ma³ych Form Teatralnych

Adriana Malickiego wyró¿niono za rolê Majora W dniach 19-21 maja 2008 go w Poznaniu. roku w podziemiach kórnickieTradycyjnie (ju¿ ósmy raz!) w go zamku odby³ siê IX Przegl¹d przegl¹dzie wzi¹³ udzia³ teatr Ma³ych Form Teatralnych po- "Fakt" dzia³aj¹cy w Gimnazjum œwiêcony twórczoœci Aleksan- nr 3 w Nowym Folwarku, który dra Fredry. w tym roku przygotowa³ "Damy Organizatorem tej kulturalnej i huzary". imprezy by³o Gimnazjum w RoJury w sk³adzie Daniela Pobakowie, a patronat honorowy p³awska i Jan Grenda - aktorzy sprawowali: wojewoda wielko- Teatru Nowego w Poznaniu przypolski, starosta poznañski, bur- zna³o wyró¿nienie Adrianowi Mamistrz gminy Kórnik oraz Teatr lickiemu za rolê Majora. Nowy im. Tadeusza £omnickieZS Nowy Folwark

Wrzeœnia zdobywa sceny œwiata Wrzesiñskie Studio Piosenki rozpoczê³o wiosenno-letni sezon festiwalowy. Wokaliœci a¿ piêcioosobow¹ grup¹ pojechali na Miêdzynarodowy Festiwal "Muszelki Wigier 2008", który odby³ siê w dniach 8-10 maja br. w Suwa³kach.

Sebastian Mazurkiewicz usiad³ w ³¹weczce ze strajkuj¹c¹ uczennic¹ pruskiej szkole". Centralnym punktem uroczystoœci by³o ods³oniêcie pomnika- ³aweczki, w której siedzi uczennica z okresu strajku. Pomys³odawc¹ tego przedsiêwziêcia jak powiedzia³ dyrektor Muzeum Regionalnego - Sebastian Mazurkiewicz, by³ najm³odszy wrzesiñski radny - Szymon Paciorkowski, zaœ pomnik oficjalnie ods³oni³ wiceburmistrz Waldemar Grzeœkowiak.

Nastêpnie zgromadzeni udali siê do muzeum, gdzie S³awomir Szuba wyg³osi³ prelekcjê na temat Strajku Dzieci Wrzesiñskich. Niew¹tpliw¹ zalet¹ tego wyst¹pienia by³o to, ¿e prelegent przedstawi³ problematykê w szerszym kontekœcie sytuacji politycznej ówczesnych Niemiec i Europy. Ostatnim punktem uroczystoœci by³ spektakl teatralny i nauka gotyckiej kaligrafii. Szymon Adamczyk

Jurorzy byli bardzo przychylni wrzeœnianom i ka¿demu z nich przyznali nagrody. W kategorii soliœci 12-16 lat wyró¿nienie otrzyma³a Kasia Bednarek, trzecie miejsce Adam Stefañski, a pierwsze Agnieszka Pietrzak. Magda Kosiñska i Paulina Byliñska równie¿ wygra³y swoj¹ kategoriê - duet 17-25 lat. Prawie wszyscy wyst¹pili w koncercie galowym w sobotê, na którym widzowie podziwiali nie tylko m³odych piosenkarzy, ale i tancerzy. Magda i Paulina na odbywaj¹cym siê kilka dni póŸniej jednym z najbardziej znanych europejskich festiwali "Discovery" w Bu³garii wyœpiewa³y IV miejsce. Natomiast m³odzi wokaliœci Studia Piosenki - Adam Stefañski i Kasia Bednarek wywalczyli na Ogólnopolskim Festiwalu O Z³ot¹ Sosnê - Drezdenko 2008 wyró¿nienia. W festiwalu uczestniczy³a te¿ Kasandra Zawal. Krótka przerwa w wystêpach

przyda³a siê wrzesiñskim wokalistom. Wszyscy ca³y czas pracuj¹ nad nowym materia³em muzycznym, nie zapominaj¹c o zbli¿aj¹cym siê V Festiwalu Twórców Polskiej Piosenki - Wrzeœnia 2008. Sukces odnotowa³ tak¿e Zespó³ Tañca PULS. Dobrn¹³ do pó³fina³ów w Krajowych Mistrzostwach Polski STREET DANCE SHOW 2008, zdobywaj¹c tam 9. miejsce. Zabrak³o jednego "oczka" i PULS by³by w finale. M³odzie¿owa Orkiestra Dêta Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury przygotowuje siê do Miêdzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dêtych w Luksemburgu. Wkrótce m³odzi instrumentaliœci wraz z wokalistami z Wrzesiñskiego Studia Piosenki pojad¹ tak¿e do Grecji, aby uœwietniæ obchody 150-lecia Koryntu. Na Korynt bu³awistki przygotowuj¹ specjaln¹ choreografiê do utworu "Olimpic Spirit", który by³ hymnem Igrzysk Olimpijskich w Grecji. Micha³ Kosiñski

"Pod wielkim dachem nieba, wszystkim starczy miejsca" Sted.

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. EDWARDA STACHURY "O LAUR BARDA", BARDO 2008 r. Regulamin 1. Celem konkursu jest popularyzacja poezji, rozbudzanie talentów, rozwijanie wyobraŸni i wra¿liwoœci twórczej, mo¿liwoœæ konfrontacji. 2. Konkurs ma charakter otwarty. Zapraszamy do udzia³u wszystkich twórców. 3. Na konkurs wysy³amy zestaw trzech wierszy nigdzie nie publikowanych i opatrzonych god³em. Do zestawu do³¹czamy zaklejon¹ kopertê opatrzon¹ tym samym god³em, zawieraj¹c¹: imiê i nazwisko, adres, tel. autora oraz krótk¹ notkê biograficzn¹. 4. Termin nadsy³ania utworów up³ywa 15 lipca 2008 r. Dodatkowe informacje pod nr tel. 603 165 255. 5. Nades³ane prace oceni Jury powo³ane przez organizatora. Prace nadsy³aæ nale¿y na adres: III Konkurs Poetycki im. Edwarda Stachury, „O Laur Barda”, Bardo 10, 62 - 300 Wrzeœnia

Paulina Byliñska i Magda Kosiñska podczas wystêpu w Bu³garii


www.wrzesnia.powiat.pl

KULTURA

Patrzeæ jak artysta

Czerwiec 2008

9

Historia jest to dziœ…

Krajobrazy by³y motywem przewodnim II pleneru malarskiego w Bardzie, który odby³ W ubieg³ym roku Pyzdry obchodzi³y 750-lecie lokasiê w dniach 29 maja - 1 czerwca. 25 artystów w ci¹gu trzech dni uwiecznia³o panoramy cji. Zachêcone popularnoœci¹ ubieg³orocznej imprezy Barda oraz Grabowa Królewskiego z motywami architektury w tle. w³adze miasta postanowi³y kontynuowaæ imprezy o chania Klub Twórczoœci Ró¿nej "Cóœ rakterze historycznym i w tym roku, 1 czerwca, pyzInnego" Leszka Burzyñskiego go- drzanie œwiêtowali 625-lecie u¿ycia broni palnej na zieœci³y Natalia Kamiñska i Tatiana Koz³owska z Rejonu Smolewicze miach polskich, co mia³o miejsce w 1383 roku w Pyzna Bia³orusi, z którym powiat drach w³aœnie.

Uczestnicy pleneru wraz ze s³uchaczami Klubu Edukacyjnego 4H W plenerze wziê³o udzia³ 22 malarzy z Wrzeœni, Witkowa, Gniezna, Swarzêdza, Konina i Zielonej Góry oraz 3 malarki z Bia³orusi. Organizatorem imprezy by³ Klub Twórczoœci Ró¿nej "Cóœ Innego", Starostwo Powiatowe we Wrzeœni oraz parafia Bardo. Pleneru czas zacz¹æ Pierwszego dnia pleneru podczas prac artystom towarzyszyli uczniowie Szko³y Podstawowej z Chwalibogowa. Swoiste warsztaty malarskie pozostawi³y dzieciom wiele nowych doœwiadczeñ i niezapomnianych wra¿eñ. Uczestnicy pleneru cierpliwie i skrzêtnie odpowiadali na ka¿de, nawet najbardziej dociekliwe pytania przysz³ych, m³odych plastyków. Kolejnego dnia malarze podzielili siê na dwie grupy. Czêœæ osób zosta³a w Bardzie, a siedmiu artystów wyjecha³o do Grabowa Królewskiego, gdzie zostali niezwykle ciep³o przyjêci. Równie¿ tego dnia plastykom towarzyszy³y dzieci z kó³ka fotograficznego oraz malarskiego ze Szko³y Podstawowej z Grabowa Królewskiego, których fascynacja krajobrazami nie by³a mniejsza od podziwu dla artystów.

Z uczestnikami pleneru spotkali siê przedstawiciele w³adz samorz¹dowych starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz i wicestarosta Pawe³ Guzik, a tak¿e zastêpca burmistrza Wrzeœni Waldemar Grzeœkowiak. 31 maja artyœci wykañczali swoje prace, a przy okazji malarskie techniki poznawali s³uchacze Wrzesiñskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W goœcinê przybyli tak¿e uczestnicy Klubu Edukacyjnego 4H "Horizon". 12-osobowa grupa przyby³a na rowerach, aby podziwiaæ prace artystów, a tak¿e by œpiewaæ i graæ dla uczestników pleneru. Plener zakoñczy³ siê uroczyst¹ msz¹ œwiêta w koœciele w Bardzie, do której s³u¿y³y uczestniczki pleneru. Na zakoñczenie mszy Leszek Burzyñski podziêkowa³ wszystkim za pomoc: Jako organizatorzy chcemy podziêkowaæ wszystkim parafianom z Barda i Grabowa Królewskiego, za to ¿e dali malarzom serce i duszê, a myœmy to samo chcieli im oddaæ czy chocia¿ czêœciowo pokazaæ w obrazach malarzy. S³owiañska dusza Na plenerze, na zaproszenie starosty wrzesiñskiego Dionizego Jaœniewicza i prezesa Stowarzysze-

wrzesiñski posiada umowê o wspó³pracy partnerskiej. Obie malarki pracuj¹ w Dzieciêcej Szkole Sztuki w Smolewiczach. Jesteœmy zachwycone atmosfer¹ panuj¹c¹ na plenerze, serdecznym przyjêciem, otwartoœci¹ i goœcinnoœci¹ ludzi. Szkoda tylko, ¿e plener trwa³ tak krótko, ledwie zd¹¿y³yœmy siê zapoznaæ ze wszystkimi, a tu ju¿ trzeba wyje¿d¿aæ mówi Natalia Kamiñska. Na pytanie jak podoba siê Wrzeœnia, odpowiadaj¹ zgodnie: Wrzeœnia jest bardzo piêknym miastem, du¿o tu zabytkowych obiektów, natomiast Smolewicze s¹ bardziej wspó³czesnym miastem. Na koniec nie oby³o siê bez wzruszeñ, plenerowiczom trudno by³o siê rozstaæ, mimo ¿e plener trwa³ tylko 3 dni. Bardzo nam siê podoba³o, mamy nadziejê, ¿e kiedyœ jeszcze bêdziemy mia³y okazjê u was goœciæ dodaj¹ na po¿egnanie. Malarki ze Smolewicz mia³y okazjê przed rozpoczêciem pleneru spotkaæ z w³adzami powiatu, zwiedziæ Starostwo oraz zabytki i ciekawe miejsca Wrzeœni. Przed d³ug¹ podró¿¹ powrotn¹ spêdzi³y popo³udnie w Poznaniu, gdzie zobaczy³y m.in. zabytki Starego Rynku. W plenerze w Bardzie udzia³ wziê³a tak¿e znana bia³oruska malarka Anastazja Fietisowa. Artystka urodzi³a siê w Brzeœciu, a od piêciu lat mieszka i pracuje w Polsce. Ukoñczy³a m.in. ASP w Miñsku, wykonywa³a tak¿e zawód dyrygenta i projektanta wnêtrz. W centrum jej zainteresowañ znajduje siê pejza¿ miejski, w tym panoramy miast i portrety. Starostwo planuje nawi¹zaæ wspó³pracê z artystk¹ w zakresie m.in. wykonania panoramy Wrzeœni i okolic. (kix)

Wywiad z Leszkiem Burzyñskim, prezesem Klubu Twórczoœci Ró¿nej "Cóœ innego", jednym z organizatorów i inicjatorów pleneru malarskiego w Bardzie

Wielu twórców, wiele pomys³ów, wiele korzyœci

Kto wpad³ na pomys³ zorganizowania pleneru, jak to wszystko siê zaczê³o? To ju¿ jest druga edycja pleneru w Bardzie, a na pomys³, nie ukrywam, wpadliœmy razem z ksiêdzem Stanis³awem Dubielem z parafii w Bardzie. Mamy w sumie coraz wiêcej pomys³ów na ró¿ne imprezy, teraz myœlimy o zorganizowaniu "Pleneru GwieŸdzistego". Dlaczego jako miejsce pleneru wybrali Pañstwo Bardo? Plenery powinno siê organizo-

waæ w ma³ych miejscowoœciach, poniewa¿ ludzie w nich mieszkaj¹cy powinni choæ przez krótki czas otrzeæ siê o tê wy¿sz¹ pó³kê kulturaln¹. Powinno siê promowaæ ma³e miejscowoœci, poniewa¿ nie tylko Wrzeœnia jest piêkna.

du pracowa³y technik¹ nak³adania farby, natomiast polscy malarze preferowali pastele. Mieli zupe³nie inne spojrzenie, a nam chodzi³o o to, by zaistnia³a integracja miêdzy zaproszonymi uczestnikami pleneru i wymiana doœwiadczeñ.

Czym tegoroczny plener ró¿ni³ siê od poprzedniego? Przede wszystkim inny by³ temat przewodni pleneru, tym razem skupiliœmy siê na krajobrazach. Po drugie - inny wy¿szy poziom, poniewa¿ byli nie tylko artyœci z powiatu czy te¿ z Polski, ale tak¿e z zagranicy, co da³o trochê inne spojrzenie na Bardo.

Jakie korzyœci wyniknê³y z przeprowadzonego pleneru? Chodzi³o nam przede wszystkim o to, by artyœci wynieœli dobre wra¿enie o Bardzie, Grabowie Królewskim oraz o powiecie wrzesiñskim. Dla Barda najwiêksza korzyœci¹ bêdzie to, ¿e te obrazy bêd¹ nied³ugo wystawione i zlicytowane na aukcji, a pozyskane pieni¹dze zasil¹ konto parafii. Dla Klubu Twórczoœci Ró¿nej nowe doœwiadczenie, ci¹g³e doskonalenie "fachu". Starostwo Powiatowe jako wspó³organizator dostanie 6 obrazów w prezencie.

Jakie ma Pan wra¿enia z udzia³u w plenerze malarek z Bia³orusi? Cieszymy siê niezmiernie z przyjazdu goœci z Bia³orusi, poniewa¿ dziêki temu spotka³a siê polska szko³a malarstwa z bia³orusk¹ szko³¹. By³y to ca³kiem inne techniki malarskie, artystki ze wscho-

Dziêkujê za rozmowê! Rozmawia³a Karolina Kasprzyk

Wychowankowie Przedszkola im. Janka Wêdrowniczka w przepiêknym menuecie Dziêki takim imprezom jak ta, historia dla mieszkañców Pyzdr jest wci¹¿ ¿ywa i wszechobecna. Tak¿e najm³odsi mieszkañcy miasta bior¹ aktywny udzia³ w jej kultywowaniu i odtwarzaniu. W tym roku pyzdrskie przedszkolaki zainaugurowa³y czêœæ artystyczn¹ festynu dostojnym menuetem. Uroczystoœæ zorganizowano w przepiêknej scenerii, w plenerze, przy przystani nadwarciañskiej. Wokó³, niczym w œredniowieczu, powiewa³y kolorowe proporce, przy drewnianych kramach mo¿na by³o zakupiæ repliki strojów rycerskich, gliniane dzbany i wazony oraz skosztowaæ chleb, wêdliny, owoce… S³oneczna pogoda, œredniowieczna muzyka i kolorowe dekoracje stworzy³y niesamowit¹ atmosferê plebejskiego œwiêta w staropolskim klimacie.

G³ównym punktem imprezy by³o widowiskowe odtworzenie wydarzeñ z roku 1383, kiedy podczas oblê¿enia miasta ,,puszkasz Bartosz wyrzuci³ z ¿elaznej piszczeli kamienn¹ kulê, która przebiwszy podwójne wrota bramy miejskiej ugodzi³a plebana Miko³aja z Biechowa, który pad³szy wyzion¹³ ducha''. Ten punkt przysporzy³ widzom wiele emocji. Rycerze walczyli, palili, pl¹drowali bramê miasta, a potem ostrzelali przeciwników. Przez ca³y dzieñ mo¿na by³o zobaczyæ, pos³uchaæ i posmakowaæ, jak ¿y³o siê w tamtych czasach. Wystêpy zespo³ów muzyki dawnej, wystawy armat, gry i zabawy plebejskie zwieñczone zosta³y wieczornym pokazem ogni i walk¹ na pochodnie. 14 czerwca na stadionie zawarciañskim odbêdzie siê druga, widowiskowa czêœæ Dni Pyzdr. (agda)


10 Czerwiec 2008

WRZEŒNIA, KO£ACZKOWO, MI£OS£AW, NEKLA, PYZDRY

Nowy wóz stra¿acki w gotowoœci bojowej

www.wrzesnia.powiat.pl

To ju¿ szósta taka impreza w ci¹gu piêciu lat w gminie Mi³os³aw, kiedy to przekazywany jest nowy samochód ratowniczo-gaœniczy - mówi³ Zbigniew Skikiewicz - burmistrz gminy Mi³os³aw podczas uroczystego przekazania wozu stra¿ackiego dla jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Czeszewie.

nologie. Przez ostatnich kilka lat uda³o siê doposa¿yæ jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w szeœæ nowych samochodów ratowniczogaœniczych, sprzêt do ratownictwa drogowego, medycznego, ekologicznego, wodnego, technicznego.

Realizuj¹c program poprawy stanu bezpieczeñstwa Urz¹d Gminy Mi³os³aw ma zamiar dalej inwestowaæ w sprawy bezpieczeñstwa poprzez miêdzy innymi dalsz¹ wymianê starych blisko trzydziestoletnich wozów stra¿ackich i zakup nowoczesnego sprzêtu do ratowania ¿ycia ludzkiego i mienia. Uroczyste poœwiêcenie i przekazanie nowego œredniego samochodu ratowniczo-gaœniczego marki MAN odby³o siê 24 maja 2008 r. na placu przed jednostk¹ OSP w Czeszewie. Dziœ jest szczególny dzieñ dla OSP i mieszkañców Czeszewa. Dostaliœmy pierwszy nowy samochód, dziêki któremu bêdziemy w stanie szybciej reagowaæ na sytuacje alarmowe i wczeœniej byæ na miejscu zagro¿enia - mówi³ Roman Dolata - prezes OSP Czeszewo. W uroczystoœciach wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz lo-

Laureat I miejsca - Marek Czy¿ z opiekunkami 25 gimnazjalistów wziê³o Ogólnokszta³c¹cych odby³o siê udzia³ w IV Powiatowym Kon- podsumowanie plebiscytu. W tegorocznym konkursie rykursie Chemicznym. 29 maja w Zespole Szkó³ Technicznych i walizowali ze sob¹ gimnazjaliœci

z szeœciu szkó³ z terenu powiatu z Wrzeœni, Nekli, Mi³os³awia, Ko³aczkowa i Otocznej. I miejsce zdoby³ Marek Czy¿ z Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni. Laureatem drugiego miejsca zosta³ Marcin Go³awski z tej samej szko³y. Na trzeciej pozycji uplasowa³a siê Nina Wojewodzic reprezentuj¹ca Gimnazjum w Nekli. Konkurs odbywa siê pod patronatem starosty wrzesiñskiego oraz profesora Andrzeja Burewicza z Zak³adu Dydaktyki Chemii UAM w Poznaniu. Sponsorami nagród rzeczowych byli: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, SKOK im. Kardyna³a Wyszyñskiego we Wrzeœni oraz firma "Kowalski". ZSTiO

Hojni sponsorzy na tle nowego wozu stra¿ackiego Samorz¹d mi³os³awski od wielu lat stara siê realizowaæ program poprawy stanu bezpieczeñstwa wspólnoty gminnej. Program ten w swych za³o¿eniach ma m. in. zapewniaæ pomoc w wyposa¿aniu stosownych s³u¿b w nowoczesny sprzêt i tech-

Non toxic

kazali kwotê 86 tys. z³. W imieniu w³adz samorz¹dowych gminy Mi³os³aw i prezesa OSP w Czeszewie burmistrz gminy Mi³os³aw Zbigniew Skikiewicz sk³ada serdeczne podziêkowanie wszystkim sponsorom za finansowe wsparcie tego przedsiêwziêcia: PZU ¯ycie S.A. Oddzia³ w Poznaniu, Concordia Polska TUW w Poznaniu, Tarkett Polska Sp. z o.o. w Orzechowie, Orzechowskie Zak³ady Przemys³u Sklejek w Orzechowie, Przedsiêbiorstwo Odzie¿owe MIKON S.A. w M³os³awiu, Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego w Mi³os³awiu, Politex Metal Sp. z o.o. w Mi³os³awiu, KLAFS w Bagatelce, hotel BOSS w Mi³os³awiu, IGLESPOL Spó³ka Jawna z Wrzeœni, Bank Ochrony Œrodowiska Oddzia³ w GnieŸnie, Rada Nadzorcza i Zarz¹d PBS we Wrzeœni. (kix)

Co s³ychaæ w DPS -ie?

Gala mistrzów sportu Dnia 5 czerwca 2008 roku na zaproszenie starosty wrzesiñskiego w sali konferencyjnej Powiatowego Urzêdu Pracy odby³o siê spotkanie z trenerami, dzia³aczami i sportowcami zas³u¿onymi dla sportu powiatu wrzesiñskiego. W spotkaniu uczestniczyli równie¿ cz³onkowie Powiatowej Rady Sportu oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu we Wrzeœni. Idea uhonorowania zas³u¿onych osób zrodzi³a siê na posiedzeniach Powiatowej Rady Sportu i taka uroczystoœæ bêdzie odt¹d sta³ym punktem kalendarza. W tym roku staro-

kalnych z burmistrzem gminy Mi³os³aw - Zbigniewem Skikiewiczem oraz starost¹ wrzesiñskim Dionizym Jaœniewiczem na czele, a tak¿e zaproszeni goœcie i sponsorzy, bez których nie uda³oby sie zebraæ œrodków potrzebnych na zakup samochodu. Wartoœæ nowego samochodu ratowniczo-gaœniczego to 450 tys. z³. Jednostka OSP w Czeszewie otrzyma³a dotacjê w kwocie 300 tys z³otych z Zarz¹du G³ównego ZOSP RP i firm ubezpieczeniowych. Zakup samochodu wymaga³ tak¿e udzia³u w³asnego, który wyniós³ 150 tys. z³otych. Sk³ada³y siê na niego: œrodki uzyskane ze sprzeda¿y starych samochodów stra¿ackich w wysokoœci 44 tys. z³, dotacja powiatu wrzesiñskiego - 10 tys. z³, œrodki Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska - 10 tys. z³ oraz œrodki uzyskane od sponsorów, którzy prze-

sta Dionizy Jaœniewicz wrêczy³ pami¹tkowe grawertony 16 trenerom i dzia³aczom za dzia³alnoœæ na niwie sportowej i turystycznej. S¹ to: Krzysztofa Krupiñska, Marek Jakubowski, Kazimierz Osielski, Romuald Barszcz, Jerzy Józefiak, Jarogniew Nowak, Czes³aw Kozielski, Ryszard Kurzawski, Adam Kaczor, Stefan Wich³acz, Ryszard Tuszyñski, Bernard Baron, Maciej Kizierowski, Czes³aw Thamm, Zygmunt Ostrowski i £ukasz Frankowski. Nie zabrak³o równie¿ na spotkaniu sportowców, których doceniono za osi¹gniêcia sportowe. Za awans do III ligi uhonorowano Wrzesiñskie

Towarzystwo Bryd¿a Sportowego, UKS Iskrê Marzenin (szachy), Klub Szachowy "Wrzos", za awans do II ligi pi³ki siatkowej mê¿czyzn Krispol Wrzeœnia oraz: Juliê Ratajczak za zdobycie III miejsca w Mistrzostwach Polski juniorów m³odszych w Taekwon-do, Mateusza Zarzeckiego za zdobycie tytu³u Mistrza Europy juniorów w Karate, Tomasza Szymkowiaka za uzyskanie minimum olimpijskiego na 3000 m z przeszkodami. Wszystkim wyró¿nionym sk³adamy serdeczne gratulacje i ¿yczymy dalszych sukcesów. WOiS

Mieszkañcy DPS ciep³e wiosenne dni spêdzaj¹ w ogrodzie Mini-Spartakiada w naszym Domu sta³a siê ju¿ comiesiêczn¹ imprez¹ sportow¹. Jedn¹ z nich zorganizowaliœmy w ogrodzie, przy okazji piek¹c kie³baski na grillu. Wszyscy chêtnie wziêli w niej udzia³. Jedni uczestniczyli we wszystkich konkursach, inni w tych, na które pozwala zdrowie i kondycja. Ci, którzy nie brali udzia³u w konkursach przygl¹dali siê zawodnikom, czerpi¹c z tego wielk¹ radoœæ i satysfakcjê. Spotkanie by³o sympatyczne tym bardziej, ¿e pogoda dopisa³a, a kie³baski na œwie¿ym powietrzu

smakowa³y wyœmienicie. ka¿dy kto lubi œpiewaæ mia³ mo¿liwoœæ zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci wokalne w karaoke. S³oneczko przygrzewa³o, muzyczka gra³a, œmiech rozlega³ siê po ogrodzie. Któregoœ majowego dnia wybraliœmy siê na spacer do parku, chc¹c odwiedziæ wielb³¹dy, a równoczeœnie maj¹c nadzieje, ¿e zobaczymy te¿ najm³odszego cz³onka rodziny. Niestety, nie uda³o nam siê zobaczyæ go z bliska... Spróbujemy innym razem. Honorata Pacholska

INFORMACJA STAROSTY WRZESIÑSKIEGO DO MIESZKAÑCÓW POWIATU WRZESIÑSKIEGO Dzia³aj¹c na podstawie art.6 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 roku o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa oraz jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz.U. nr 191, poz.1365) STAROSTA WRZESIÑSKI NFORMUJE MIESZKAÑCÓW POWIATU, ¿e z dniem 01.05.br. w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni zosta³ utworzony punkt konsultacyjny udzielaj¹cy mieszkañcom szczegó³owych informacji i wyjaœnieñ dotycz¹cych problematyki prawnej i geodezyjnej w zakresie ujawnienia w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci oraz sprawdzenia zgodnoœci ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Informuje siê ponadto, i¿: 1. W³aœciwy miejscowo dla gmin: Wrzeœnia, Mi³os³aw, Ko³aczkowo i Nekla - obszaru powiatu wrzesiñskiego jest Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych w S¹dzie Rejonowym we Wrzeœni przy ulicy Jana Paw³a II 10 (parter). 2. W³aœciwy miejscowo dla gminy Pyzdry obszaru powiatu wrzesiñskiego jest Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych w S¹dzie Rejonowym w S³upcy przy ulicy Armii Krajowej 2. 3. Punkt informacyjno- konsultacyjny w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrzeœni przy ulicy Chopina 10, pokój nr 13, jest czynny w godzinach pracy starostwa (poniedzia³ek od godz.14.00-16.00, czwartek 13.00- 15.00), tel. 061 640 44 28, kom. 0 691 881 198. 4. Podstawowym dokumentem potwierdzaj¹cym stan prawny nieruchomoœci jest aktualny odpis z ksiêgi wieczystej. Innymi dokumentami, które mog¹ potwierdziæ rzeczywisty stan prawny s¹ miedzy innymi: Akt w³asnoœci ziemi, Orzeczenie o wykonaniu aktu nadania, Akt notarialny, Ostateczna decyzja administracyjna, Prawomocne orzeczenie sadu, Inne dokumenty : ugoda s¹dowa, ugoda zawarta w postêpowaniu administracyjnym, zaœwiadczenie wystawione przez w³aœciwe urzêdy. 5. Dzia³ II ksiêgi wieczystej obejmuje wpisy dotycz¹ce prawa w³asnoœci i u¿ytkowania wieczystego oraz podstawê nabycia tych praw. 6. Ksiêgi Wieczyste s¹ jawne i ka¿dy ma prawo sprawdziæ kto jest ujawniony w dziale II ksiêgi wieczystej jako w³aœciciel b¹dŸ u¿ytkownik wieczysty. 7. Dzia³ania, które mog¹ zostaæ podjête w przypadku, gdy dane ujawnione w dziale II ksiêgi wieczystej nie odpowiadaj¹ rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomoœci: - Ujawnienie w ksiêdze wieczystej posiadanych dokumentów ( o których mowa w pkt.4 ) potwierdzaj¹cych w³asnoœæ lub prawo u¿ytkowania wieczystego. - Przeprowadzenie postêpowania spadkowego, je¿eli w³aœciciel ujawniony w ksiêdze wieczystej nie ¿yje - Przeprowadzenie postêpowania o zasiedzenie nieruchomoœci - Przeprowadzenie postêpowania w drodze procesu o ustalenie treœci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. - Przeprowadzenie postêpowania s¹dowego o stwierdzenie nabycia w³asnoœci nieruchomoœci rolnych przez ich posiadaczy (-) STAROSTA WRZESIÑSKI


www.wrzesnia.powiat.pl

WRZEŒNIA, KO£ACZKOWO, MI£OS£AW, NEKLA, PYZDRY

Piechot¹ do Ko³aczkowa

Czerwiec 2008

11

Reymontowskie zmagania

W latach 1920-1925 w pa³acu w Ko³aczkowie mieszka³ laureat literackiej Nagrody Nobla - W³adys³aw Reymont. Aby upamiêtniæ ten fakt, od wielu lat w Ko³aczkowie organizuje siê imprezy zwi¹zane z pisarzem. Jedn¹ z nich jest Miêdzywojewódzki Pieszy Rajd Reymontowski, który w tym roku odby³ siê ju¿ po raz 32., w dniach 10-11 maja.

Jedn¹ z konkurencji na trasie by³o przenoszenie fasolki s³omk¹ Raj przeprowadzono, tradycyjnie w dwóch etapach - dwu i jednodniowym. W trasie dwudniowej udzia³ wziê³o 112 osób (11 dru¿yn), w trasie jednodniowej - 229 osób (22 dru¿yny). Na trasie zorganizowano konkurencje sprawnoœciowe - strzelanie z wiatrówki, rzut lotk¹, przenosze-

nie fasolki s³omk¹, a tak¿e konkursy - plastyczny "Bohaterowie utworów W³adys³awa Reymonta", "¯ycie i twórczoœæ W³adys³awa Reymonta", konkurs piosenki rajdowej oraz wybory Miss Rajdu. Nagrodzono po trzy osoby w ka¿dej konkurencji, a puchary

otrzyma³y trzy pierwsze dru¿yny. W klasyfikacji dru¿ynowej na trasie dwudniowej najlepsi okazali siê £owcy Przygód - Œroda Wlkp. (69 pkt.), natomiast na trasie jednodniowej tryumfowa³y £aziki I - W³oszakowice (79 pkt.). Za najliczniejsz¹ grupê na trasie dwudniowej puchar otrzyma³a PTTK Œroda Wielkopolska, która liczy³a 22 osoby, a na trasie jednodniowej - Powiatowe Zrzeszenie LZS Pleszew (50 osób). Nagrodzeni w rajdzie otrzymali upominki w postaci sprzêtu turystycznego. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali znaczki okolicznoœciowe i posi³ek. Na zakoñczenie rajdu odby³a siê czêœæ artystyczna. W podsumowaniu rajdu uczestniczyli wójt Wojciech Majchrzak i przewodnicz¹cy Rady Gminy Eugeniusz Wiœniewski. Po zakoñczeniu Rajdu Reymontowskiego dokonano klasyfikacji powiatów, w której zwyciê¿y³ powiat leszczyñski. Powiat wrzesiñski uplasowa³ siê na drugiej pozycji. EK

So³tys potêg¹ jest i basta 21 maja 2008 r. w œwietlicy wiejskiej w Borzykowie odby³a siê Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich. Spotkanie zorganizowali Stowarzyszenie So³tysów Województwa Wielkopolskiego oraz Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Wziê³o w nim udzia³ niespe³na 20 so³tysów z terenu powiatu wrzesiñskiego. Konferencjê rozpocz¹³ prezes Zarz¹du Wojewódzkiego Stowarzyszenia So³tysów Województwa Wielkopolskiego - Franciszek Sztuka, który przedstawi³ informacjê o dzia³alnoœci stowarzyszenia. Nasza dzia³alnoœæ polega na ci¹g³ym zdobywaniu doœwiadczenia w kontaktach z urzêdami i instytucjami oraz uzyskiwaniu potrzebnych informacji. Forma stowarzyszenia pomaga nam niezmiernie przy realizacji tych dzia³añ - mówi³. Nastêpnie g³os zabra³ starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz, który przedstawi³ dzia³alnoœæ samorz¹du w zakresie wspó³pracy z instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie powiatu. Poruszy³ równie¿ kwestiê bud¿etu powiatu na rok 2008 a co za tym idzie - wydatkowania funduszy na drogi powiatowe, oraz mo¿liwoœci uzyskania funduszy z UE. Starosta poinformowa³ zebranych o usprawnieniach jakie zosta³y wprowadzone w starostwie, maj¹cych na celu szybsz¹, ³atwiejsz¹ i przyjemniejsz¹ obs³ugê interesantów.

G³os zabra³ równie¿ Marek Beer - przedstawiciel marsza³ka województwa Wielkopolskiego, który podziêkowa³ za zaproszenie i ¿yczy³ prezesowi Zarz¹du Wojewódzkiego SSWW kolejnych wielu owocnych lat pracy. O dostêpnych formach pomocy dla rolnictwa mówi³ Józef Szafarek - kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Komendanci powiatowi - policji Jaros³aw Gruszczyñski oraz stra¿y po¿arnej - Robert Wojtkowiak poruszyli sprawy bezpieczeñstwa w powiecie. Powiatowy inspektor weterynarii - Romuald Juœciñski przestrzeg³ przed cho-

rob¹ Aujeszkyego i mówi³ o sposobach monitorowania, jakie zostan¹ wprowadzone, aby nie doprowadziæ do rozwoju tej choroby w Polsce. Wyst¹pili równie¿ dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy - Eugeniusz Wiœniewski, a tak¿e Ziemowit Jêczkowski kierownik Oœrodka Doradztwa Rolniczego we Wrzeœni. Na zakoñczenie konferencji przedstawiciele firmy Prokar z Pyzdr przedstawili ofertê na pasze i koncentraty oraz zaoferowali pomoc przy bilansowaniu dawek dla trzody chlewnej oraz byd³a. Po zakoñczeniu prelekcji nast¹pi³a krótka dyskusja. (kix)

Franciszek Sztuka podczas sprawozdania z dzia³alnoœci stowarzyszenia

Piêcioro olimpijczyków W dniach 6-7 czerwca 2008r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc³awiu odby³ siê Fina³ Ogólnopolski XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Rolniczych. W Olimpiadzie wziê³o udzia³ ponad 240 uczniów z ca³ej Polski. Pieczê naukow¹ sprawowali pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu. Olimpiada by³a rozgrywana w 8 blokach tematycznych. W ka¿dym bloku uczniowie mieli do rozwi¹-

zania test sk³adaj¹cy siê z 60 pytañ oraz zestaw zadañ, w których musieli wykazaæ siê umiejêtnoœciami praktycznymi. Bardzo dobrze wypadli uczniowie Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeœni, z których Dorota Lepczyñska, £ukasz Walkowiak, Jacek Menes, Mateusz Mokracki oraz Kamila Ostrowska zostali laureatami Olimpiady. Pi¹tka naszych laureatów uzyska³a indeksy na wszystkie uni-

wersytety przyrodnicze oraz akademie rolnicze w Polsce. S¹ równie¿ zwolnieni przez Centraln¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ z czêœci teoretycznej egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe. Gratulacje nale¿¹ siê równie¿ nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do Olimpiady. S¹ to: Maria Modrzejewska, Bo¿ena Dopiera³a, Dariusz Jakubowski, Zbigniew Bukowski, Stanis³aw Oliwa. ZSTiO

Krystian Dzwoniarek z Ko³aczkowa w konkursie na sobowtóra Reymonta XI Turniej Gmin Reymontowskich, w którym udzia³ wziêli przedstawiciele gminy Ko³aczkowo, odby³ siê w Kobielach Wielkich 18 maja 2008 r. Uczestnicy rywalizowali miêdzy sob¹ w szeregu konkursów w konkursie wiedzy o ¿yciu i twórczoœci Reymonta, w plebiscycie piosenki turystyczno-krajoznaw-

czej "Piêkna nasza Polska ca³a", w konkursie na najciekawszego sobowtóra W³. Reymonta, w konkursie plastycznym - Pejza¿e reymontowskie: "Wiosna" oraz w prezentacjach artystycznych gmin. Uczestnicy Turnieju dostali upominki w postaci ksi¹¿ek oraz pami¹tkowe dyplomy. EK

„Naród, który zapomina o swojej przesz³oœci, nie ma przed sob¹ przysz³oœci” Zbli¿a siê 90. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zwyciêski zryw Wielkopolan zas³uguje na to, by staæ siê wa¿nym elementem naszej zbiorowej pamiêci. Dla nas mieszkañców powiatu wrzesiñskiego dum¹ jest znacz¹cy udzia³ wrzeœnian w walkach powstañczych. Mamy dziœ woln¹ i demokratyczn¹ Ojczyznê, tak¹, o jak¹ walczyli Powstañcy. Nadszed³ wiêc czas refleksji oraz sp³acenia moralnego d³ugu wobec tych, którzy poœwiêcili ¿ycie za Polskê, a szczególnie za Ziemiê Wielkopolsk¹. B¹dŸmy ofiarni na rzecz odnowy zaniedbanego i zniszczonego up³ywem czasu pomnika bohaterów powstania, znajduj¹cego siê na cmentarzu parafialnym, przy ul. GnieŸnieñskiej. Dokonajmy wp³at na rzecz Komitetu Odnowy Pomnika Powstañców Wielkopolskich we Wrzeœni - PBS Wrzeœnia nr konta : 06 9681 0002 0022 1522 0195 2063. Spo³eczny Komitet Odnowy Pomnika Powstañców Wielkopolskich we Wrzeœni


12 Czerwiec 2008

Z pamiêtnika kombatanta…

Tadeusz Wêdzina przy samolocie mustang, Dywizjon 303 Publikujemy dziœ wspomnienia Tadeusza Wêdziny, który odbywa³ s³u¿bê wojskow¹ m.in. w Iraku, Palestynie, Egipcie, w Brygadzie Strzelców Karpackich oraz Dywizjonie 303. Odznaczony zosta³ polskim Medalem Lotnictwa i brytyjskim Medalem Obrony. W maju 1944 roku z wieloma kolegami zosta³em skierowany do 300 Dywizjonu bombowego znajduj¹cego siê na lotnisku Foldongworth w hrabstwie Lincoln. Lotnisko przygotowane by³o do startów i l¹dowañ najciê¿szych bombowców. Dywizjon otrzyma³ samoloty typu Lancaster MK-T. przydzielono mnie do grupy mechaników p³atowcowych,

pracy by³o bardzo du¿o gdy¿ wiêkszoœæ wracaj¹cych bombowców by³a w mniejszym lub wiêkszym stopniu uszkodzona. Pracuj¹c w Dywizjonie 300 w koñcu maja 1944 roku mia³em przykr¹ przygodê, gdy¿ po zajêciach i kolacji udaliœmy siê z koleg¹ do kantyny na herbatê i ciastka. Droga wiod³a przez du¿y plac. Id¹c tym placem nagle za plecami us³yszeliœmy warkot samolotu, a nastêpnie nad g³owami œwist kul. Spad³a mi na ziemiê fura¿erka. By³a to seria wydana z samolotu myœliwskiego niemieckiego. Szczêœcie, ¿e ta seria nie uderzy³a i nie œciê³a nam g³owy. Podczas s³u¿by w dywizjonie 300

rozpoczê³a siê operacja normandzka. Wojska alianckie wyl¹dowa³y w pó³nocnej Francji. Co noc nasze bombowce niszczy³y nieprzyjacielsk¹ komunikacjê i inne strategiczne cele. W czasie wypraw do Europy Dywizjon 300 poniós³ bardzo bolesne straty, gdy¿ nie wróci³o wiele za³óg polskich, wiêc uzupe³niono sk³ad za³ogami brytyjskimi. W roku 1944 Dywizjon 300 Ziemi Mazowieckiej uczestniczy³ we wszystkich wczeœniejszych operacjach powietrznych. W czasie mego pobytu w Dywizjonie 300 w grupie technicznej s³u¿y³ równie¿ syn genera³a Sosnowskiego, wiêc czêsto go spotyka³em. W miesi¹cu wrzeœniu 1944 roku zosta³em wys³any do RAF Stadion Weeton na szkolenie techniczne. Po dwumiesiêcznym przeszkoleniu w grudniu 1944 roku zosta³em skierowany do 303 Dywizjonu Myœliwskiego Warszawskiego stacjonuj¹cego na lotnisku Coltshal ko³o Norwich. Dywizjon w tym czasie bombardowa³ stanowiska dowodzenia nieprzyjaciela, wêz³y komunikacyjne, sk³ady sprzêtu wojennego a przede wszystkim wyrzutnie bomb lataj¹cych V-1. Dzia³o siê w ten sposób, ¿e pod skrzyd³a i kad³uby samolotów podczepiano bomby, które zrzucano na ró¿ne cele nieprzyjaciela. Mieszkaliœmy w bloku maj¹cym nawet centralne ogrzewanie i ci¹gle ciep³¹ wodê. Red.

Aktywny senior Wrzesiñski Uniwersytet Trzeciego Wieku pozyska³ 12 tys. z³ w ramach otwartego konkursu ofert na kurs komputerowy oraz kurs jêzyka angielskiego i niemieckiego dla seniorów. Stowarzyszenie Wrzesiñski Uniwersytet Trzeciego Wieku od pocz¹tku swojego istnienia prowadzi szerok¹ dzia³alnoœæ edukacyjn¹. Podstawow¹ form¹ pracy s¹ wyk³ady uniwersyteckie, prowadzone przez specjalistów ze szkó³ wy¿szych i ró¿nych instytucji, poœwiêcone tematyce popularnonaukowej, prozdrowotnej, historii, literaturze itp. Ostatnio stowarzyszenie przygotowa³o projekt "Aktywny senior - warsztaty komputerowo-jêzykowe dla osób starszych z powiatu wrzesiñskiego". Celem projektu jest zwiêkszenie zaanga¿owania osób starszych w ¿ycie spo³eczne poprzez promowanie zdrowego i aktywnego stylu ¿ycia. W ramach projektu prowadzony jest kurs komputerowy oraz kurs jê-

www.wrzesnia.powiat.pl

STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE

,,Cz³owiek Roku 2007” Kapitu³a Fundacji Dzieci Wrzesiñskich na posiedzeniu w dniu 28 maja 2008 r. dokona³a wyboru ,,Cz³owieka Roku 2007" powiatu wrzesiñskiego - dzia³acza spo³ecznego, który poza obowi¹zkami zawodowymi dzia³a na rzecz œrodowiska lokalnego. Spoœród zg³oszonych kandydatów ten zaszczytny tytu³ w g³osowaniu tajnym przyznano Stanis³awowi Filipiakowi zamieszka³emu w Gorzycach, w gminie Mi³os³aw. Tegoroczny laureat jest prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego i wraz z cz³onkami Klubu zbudowa³ obiekty sportowe (boisko do pi³ki siatkowej i kort tenisowy, plac

Rozmowa ze Stanis³awem Filipiakiem

Wyró¿nienia mobilizuj¹ Wyró¿nienia zobowi¹zuj¹… Mobilizuj¹ do dalszej pracy.

Otrzyma³ Pan tytu³ Cz³owieka Roku 2007 za dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Nie robi Pan tego dla pieniêdzy, s³awy, wiêc dlaczego? Lubiê to robiæ, mam satysfakcjê z tego, gdy coœ siê uda za³atwiæ, wygraæ i ktoœ to zobaczy, pochwali. Ostatnio uda³o mi siê wygraæ w ró¿nych programach m.in. w Ministerstwie Kultury, w Urzêdzie Marsza³kowskim. Wa¿ne jest dla mnie to, ¿e we wsi coœ siê dzieje. Po drugie - czas mi na to pozwala. Od jak dawna pracuje Pan na rzecz so³ectwa? Od dwunastu lat. So³tysem jestem od lat szeœciu.

S³uchacze WUTW ucz¹ siê obs³ugi komputera zyka angielskiego i niemieckiego. Udzia³ w zajêciach jest bezp³atny, poniewa¿ uda³o nam siê uzyskaæ dotacjê, przyznan¹ przez samorz¹d województwa wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarz¹dowych na specjalistyczne warsztaty aktywizuj¹ce osoby starsze. Kwota dofinansowania jest znacz¹ca - 12 tys. z³,

wk³ad w³asny to 2 tys. - mówi Eugeniusz Paterka, prezes WUTW. Pierwsze zajêcia rozpoczê³y siê 5 maja br. Kurs komputerowy obejmuje 45 godz. lekcyjnych, zajêcia odbywaj¹ siê raz w tygodniu. Kursy jêzykowe (j. angielski i j. niemiecki) obejmuj¹ po 40 godz. lekcyjnych, zajêcia odbywaj¹ siê raz w tygodniu, przez 6 tygodni. AM

zabaw dla dzieci, teren biwakowy). Jest organizatorem cyklicznych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y. Prowadzi œwietlicê opiekuñczo-wychowawcz¹ w Gorzycach, gdzie odbywaj¹ siê zajêcia pozalekcyjne. Jest wspó³za³o¿ycielem i szefem zespo³u folklorystycznego pieœni i tañca ,,Ziemia Wrzesiñska". Organizuje imprezy integracyjne dla osób niepe³nosprawnych. Na szczególne podkreœlenie zas³uguje jego wysi³ek w celu zdobywania funduszy dla zrealizowania swych inicjatyw i zamierzeñ. Od szeœciu lat jest so³tysem Gorzyc i Chrustowa. Kapitu³a FDW

Jak to siê zaczê³o? Po upadku PGR-ów na wsiach podupadaæ zaczê³a te¿ kultura. Skoñczy³y siê wycieczki, wyjazdy. Stwierdzi³em, ¿e trzeba coœ zrobiæ dla mieszkañców. Zacz¹æ dzia³aæ.

Czy bycie Cz³owiekiem Roku coœ u³atwia, pomaga? Jestem teraz rozpoznawany na ulicy, ludzie podchodz¹, gratuluj¹, uœmiechaj¹ siê…Ostatnio musia³em za³atwiæ sprawê w urzêdzie. Normalnie czeka³bym na to dwa dni, ale urzêdnik, który mnie rozpozna³, stwierdzi³, ¿e cz³owiek roku nie mo¿e czekaæ i za³atwi³ sprawê "od rêki" (œmiech). To jakie s¹ pañskie plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ? Plany nasuwaj¹ siê same, wynikaj¹ z bie¿¹cej sytuacji. Teraz najwa¿niejsze jest dokoñczenie remontu œwietlicy - trzeba zrobiæ elewacjê zewnêtrzn¹, szambo... A z artystycznych zamierzeñ - w dniach 2021 czerwca w Gorzycach organizujê "Warsztaty folklorystyczne", w których udzia³ wezm¹ zespo³y: "Troczanie" z Litwy, "Toœtoki", z Piêczkowa, "Szamotulanie" z Szamotu³, "Ziemia Wrzesiñska" z Gorzyc, "Kapela znad Prosny" oraz zespó³ akordeonistów dzia³aj¹cy przy szkole w Kopojnie. Gratulujê i dziêkujê za rozmowê! Rozmawia³a Agnieszka Przysiuda

Wójt gminy Ko³aczkowo informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy Ko³aczkowo oraz na stronie internetowej www.kolaczkowo.pl zosta³ podany do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do wydzier¿awienia na okres dwóch miesiêcy.

Sezon rozpoczêty ! Koniec ponurych, deszczowych dni, nadesz³a ciep³a i s³oneczna pora. Okres letni sk³ania do wakacyjnych podró¿y i wypoczynku. Uroczyœcie w dniu 28 maja og³oszono rozpoczêcie sezonu agroturystycznego na terenie powiatu wrzesiñskiego. Spotkanie odby³o siê w Czeszewie, w jednym z gospodarstw agroturystycznych. Agroturystyka rozwija siê w bardzo szybkim tempie i doskonale sprzyja budowaniu dobrego wizerunku powiatu z naciskiem na walory turystyczne i przyrodnicze. Wznosz¹c wspólny toast, oficjalnie og³oszono rozpoczêcie sezonu agroturystycznego. Salê zape³nili g³ównie w³aœciciele indywidualnych dzia³alnoœci agroturystycznych, ale i nie zabrak³o zaproszonych goœci. Na rozpoczêcie sezonu przybyli m.in. Pawe³ Guzik - wicestarosta

Goœcie w bryczkach zwiedzili Nadwarciañski Park Krajobrazowy wrzesiñski, Tadeusz Œwi¹tkiewicz sekretarz Miasta i Gminy Wrzeœnia,

Jaros³aw Sobczak - naczelnik Wydzia³u Ochrony Œrodowiska i Rol-

nictwa Starostwa Powiatowego we Wrzeœni oraz Wojciech Majchrzak wójt gminy Ko³aczkowo. Inicjatywa spotkania wysz³a ze strony stowarzyszenia agroturystycznego dzia³aj¹cego na terenie powiatu. Organizatorzy wybrali gospodarstwo "U Leny" jako miejsce uroczystoœci ze wzglêdu na bogato rozbudowan¹ infrastrukturê turystyczn¹. Nowo powsta³y budynek w gospodarstwie pañstwa WoŸniaków s³u¿y³ doskonale jako sala wyk³adowa oraz miejsce konsumpcji. Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia oraz Starostwo Powiatowe we Wrzeœni wspomogli finansowo organizacjê imprezy. Uroczystoœæ poprowadzi³ Ziemowit Jêczkowski - kierownik Oœrodka Doradztwa Rolniczego we Wrzeœni. Pierwsza czêœæ spotkania mia³a charakter edukacyjno-semi-

naryjny. Goœcie mieli okazjê wys³uchaæ wyk³adów na temat walorów przyrodniczych nadwarciañskiego parku krajobrazowego oraz walorów turystycznych Wielkopolski ze szczególnym uwzglêdnieniem powiatu wrzesiñskiego i terenów oœciennych. Ponadto przedstawiciel ODR - Rafa³ Mizerski zobrazowa³ w³aœcicielom gospodarstw sprawê na temat ró¿nicowania dzia³alnoœci o kierunku nierolniczym oraz mo¿liwoœci podwy¿szenia standardu agro gospodarstw. Natomiast druga czêœæ okaza³a siê bardziej przyjemna, sprzyjaj¹ca integracji. Jad¹c bryczkami, goœcie podziwiali widoki czeszewskiego rezerwatu przyrody oraz nadwarciañskie krajobrazy. Spotkanie zakoñczono przy ognisku, biesiaduj¹c wspólnie do póŸnego wieczoru. (kasia)


www.wrzesnia.powiat.pl

INFORMACJE

Tydzieñ europejski w Bruz

Wrzesiñska m³odzie¿ wokó³ polskiego dêbu zasadzonego rok temu w Bruz W czwartek, 1 maja trzynastoosobowa grupa m³odzie¿y z klas II z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Sienkiewicza we Wrzeœni wraz z Ma³gorzat¹ Bielsk¹, nauczycielk¹ jêzyka francuskiego oraz pozosta³ymi opiekunami wyjecha³a na tygodniow¹ wymianê miêdzynarodow¹ do miasta bliŸniaczego we Francji, Bruz. Na tegorocznym m³odzie¿owym tygodniu europejskim, wrzesiñska grupa wspó³pracowa³a wraz z m³odzie¿¹ z Grecji, Martyniki, Hiszpanii, Litwy, £otwy i Rumunii Niesamowita atmosfera tworzy³a siê szybko, bardzo mi³e powitanie ze strony miejscowych w³adz: nowego burmi-

strza Bruz - Philippa Caffin z udzia³em eurodeputowanych. A nastêpnie wydarzenia toczy³y siê szybko: wspólne rozmowy, piesze rajdy turystyczne, zawody sportowe, gry integracyjne, uroczyste budowanie puzzli z kwiatów w dniu 8 maja, symboliczne sadzenie drzew, podlewanie polskiego dêbu, który w ubieg³ym roku pozostawi³a po sobie wrzesiñska grupa oraz inne wyjazdy niezwykle integrowa³y i sprzyja³y nawi¹zywaniu nowych znajomoœci. Poza tym m³odzie¿ podczas ca³ego pobytu mieszka³a u francuskich rodzin. Niezwykle wa¿nym aspektem ca³ej wymiany, stanowi¹cym podsumowanie pobytu by³o przygotowanie na ryn-

ku w Bruz wioski europejskiej. W specjalnie przygotowanych namiotach ka¿da narodowoœæ prezentowa³a to, co najbardziej typowe dla danego regionu lub charakterystyczne dla kraju w ró¿norodny sposób: poprzez prezentacje multimedialne oraz kulinarne, wystawy zdjêæ czy ulotek informacyjnych. Wrzesiñska grupa poza zdjêciami, krótka prezentacj¹ multimedialn¹ i quizem na temat Polski, który cieszy³ siê ogromn¹ popularnoœci¹ i dostarczy³ wielu, cennych i czêsto zaskakuj¹cych informacji o polskiej historii, kulturze, tradycjach i nowinkach z teraŸniejszoœci, zaprezentowa³a siê tak¿e od polskiej strony kulinarnej, serwuj¹c bigos, pierogi, chleb ze smalcem czy ogórki kiszone. Ca³oœæ osi¹gnê³a naprawdê satysfakcjonuj¹ce efekty, a wioska europejska cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem ze strony mieszkañców miasta. Ma³a, zjednoczona Europa na rynku w Bruz by³a centrum wielkiej m³odzie¿owej inicjatywy, kwintesencj¹ tego, co nale¿y starannie pielêgnowaæ. Miejmy nadziejê, ¿e za rok ponownie wrzesiñska m³odzie¿ bêdzie mog³a wspólnie kontynuowaæ tworzenie ma³ej, odm³odzonej, wartoœciowej Europy. Joanna £yskawa - uczestnik wyjazdu

Pierwszy rok za nami... Po raz pierwszy spotykamy siê wspólnie na uroczystoœci zakoñczenia roku akademickiego 2007/2008 Wrzesiñskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od samego pocz¹tku napotykaliœmy na wiele przeszkód i trudnoœci, pomimo tego byliœmy pe³ni wiary i otuchy, ¿e wszystko siê uda i nadejdzie dzisiejszy dzieñ podsumowania - tymi s³owami Eugeniusz Paterka - prezes WUTW powita³ zebranych goœci, s³uchaczy, wyk³adowców i nauczycieli Uniwersytetu. Uroczystoœæ odby³a siê w dniu 4 czerwca w auli Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Sienkiewicza we Wrzeœni. Z ust goœci p³ynê³y nieustanne s³owa podziwu i gratulacji. Wrzesiñski Uniwersytet Trzeciego Wieku powsta³ 10 czerwca 2007 r. jako stowarzyszenie edukacyjno-integracyjne dla osób w "trzecim wieku", które po przejœciu na emeryturê lub rentê pragn¹ rozwijaæ swoje zainteresowania i znaleŸæ siê wœród ludzi przyjaznych, o pozytywnych oczekiwaniach wobec ¿ycia. Oficjalnie dzia³alnoœæ Uniwersytetu rozpoczê³a siê podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w dniu 17 paŸdziernika 2007 r. Wtedy do koñca nie by³o wiadomo, czy idea utworzenia stowarzyszenia siê sprawdzi? Min¹³ okr¹g³y rok funkcjonowania WUTW. Uœmiech na twarzach s³uchaczy i zadowolenie, które mo¿na by³o zaob-

„Promocjê” na II rok otrzyma³o 217 s³uchaczy WUTW (kasia) serwowaæ podczas uroczystoœci za- zakoñczy³. koñczenia pierwszego roku akadeWrzesiñski Uniwersytet mickiego jest doskona³ym potwierTrzeciego Wieku w liczbach dzeniem, ¿e WUTW sta³ siê po- 217 s³uchaczy ukoñczy³o trzebn¹ i ¿ywotn¹ instytucj¹ w powieI rok akademicki (180 kobiet i cie wrzesiñskim. Przystêpuj¹c do sto37 mê¿czyzn). warzyszenia, ludzie przekonali siê, ¿e - 100 s³uchaczy zaliczy³o jesieñ ¿ycia tak¿e mo¿e byæ piêkna. rok bez ¿adnych uwag. Doszliœmy do sedna. Dziêkujê - 117 s³uchaczy zaliczy³o wszystkim, którzy okazali pomoc w rok warunkowo. prowadzeniu tak "ogromnego przedsiêwziêcia". Szczególne podziêkoZbli¿a siê pocz¹tek nowego wania sk³adam Starostwu Powiatoroku akademickiego. Wszystkich wemu we Wrzeœni oraz Urzêdowi zainteresowanych przyst¹pieniem Miasta i Gminy we Wrzeœni za do Stowarzyszenia Zarz¹d wsparcie finansowe i podjêcie dziaWUTW serdecznie zaprasza! Za³añ organizacyjnych Uniwersytetu pisy przyjmowane bêd¹ w siedzidziêkowa³ prezes WUTW. Mam nabie WUTW, w Powiatowym Urzêdziejê, ¿e w przysz³ym roku akadedzie Pracy do koñca wakacji. mickim bêdzie nas jeszcze wiêcej -

go nauczyciela, obecnie nadzorcy popegeerowskiego gospodarstwa. W drugim filmie Jakimowski przedstawi³ losy ch³opca, który wychowuje siê bez ojca. W obu przypadkach mamy wiêc do czynienia z histori¹ dzieci, które wychowuj¹ siê w niepe³nych, nieszczêœliwych rodzinach. W filmów Jakimowskiego p³ynie wiêc prosty, banalny do granic oczywistoœci, ale jak¿e rzadko poruszany we wspó³czesnym kinie wniosek jednym z warunków szczêœcia cz³owieka jest pe³na i rodzina. Sk¹pane w s³oñcu, kipi¹ce optymizmem obrazy prowincji, trochê

Precz z nud¹! W niedzielne popo³udnie, 8 czerwca, na terenie Gimnazjum nr 1 we Wrzeœni, odby³ siê kolejny ju¿ festyn - Precz z nud¹. Ka¿dy móg³ tego dnia znaleŸæ dla siebie coœ interesuj¹cego i pogoda stanê³a na wysokoœci zadania, obdarowuj¹c piêknym s³oñcem. Imprezê przygotowa³a dyrekcja Gimnazjum oraz Stowarzyszenie "Pro Gimnazjum". Tego rodzaju impreza ma na celu pokazaæ uczniom, ¿e szko³a to nie tylko miejsce nauki i sztywnych zasad, to równie¿ miejsce zabawy i radoœci - mówi Halina Kotyk - dyrektor Gimnazjum nr 1. Dzieci nie mog³y podczas festynu siê nudziæ. Zaoferowano mnóstwo

13

rozrywki i zabaw. Poza konkursami, grami, wystêpami uczniów, mo¿na by³o zapoznaæ siê z akcesoriami sprzêtu ¿andarmerii wojskowej, a pasjonaci sprzêtu ciê¿kiego mogli obejrzeæ motory cz³onków klubu "Born to ride". Utalentowane plastycznie dzieci mog³y przy³¹czyæ siê do udzia³u w plenerze malarskim, gdzie pod okiem plastyków powstawa³y piêkne prace na wystawê szkoln¹. Pasjonaci karate mieli okazjê obejrzeæ pokaz sztuk walki. Ponadto harcerze demonstrowali dzieciom zasady udzielenia pierwszej pomocy, a amatorzy gry w szachy mogli zmierzyæ siê z jednym z najlepszych - by³ym absolwentem szko³y. (kasia)

Podczas festynu nikt nie móg³ siê nudziæ

Powiatowy Dzieñ Stra¿aka

Przed-wakacyjne kino "Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie œwiêty i czysty jak pierwsze kochanie" - twierdzi³ Adam Mickiewicz. Re¿yser Andrzej Jakimowski zdaje siê byæ wierny tym s³owom, bowiem bohaterami zarówno swojego debiutanckiego ("Zmru¿ oczy") jak i drugiego w karierze ("Sztuczki") filmu uczyni³ dzieci. W pierwszym obrazie re¿yser opowiada historiê ma³ej dziewczynki z bogatego domu, która nie czuje siê szczêœliwa, ¿yj¹c z rodzicami-karierowiczami. W poszukiwaniu szczêœcia ucieka na wieœ, do swego by³e-

Czerwiec 2008

odrealnione, mityzuj¹ rzeczywistoœæ. Nawet post-pegeerowskie gospodarstwa i odrapane kamienice s¹ pe³ne wdziêku i intryguj¹cego piêkna, co obrazuje jeszcze jedn¹ prawdê obecna w filmach Jakimowskiego - nie jest wa¿na forma, ale treœæ. "Zmru¿ oczy" i "Sztuczki" obejrzeli uczniowie wrzesiñskich szkó³ ponadgimnazjalnych w ostatniej w tym roku szkolnym edycji Kina Konesera, która odby³a siê 27 maja. By³o to doskona³e zamkniêcie filmowego sezonu szkolnego i preludium do wakacyjnych odkryæ filmowych. (agda)

Wielu wyró¿nionych, wiele radoœci i dumy 16 maja 2008 roku w Komen- dowe, ksiê¿a kapelani oraz prezedzie Powiatowej Pañstwowej si i dyrektorzy instytucji i firm poStra¿y Po¿arnej we Wrzeœni od- wiatu wrzesiñskiego, sympatyzuby³y siê uroczystoœci z okazji Po- j¹cy ze stra¿¹ po¿arn¹. wiatowego Dnia Stra¿aka. ObchoWszystkich zebranych na placu dy rozpoczê³y siê porann¹ msz¹ powita³ komendant powiatowy PSP œwiêta, której przewodniczy³ we Wrzeœni Robert Wojtkowiak, ksi¹dz kapelan Henryk Nadolny. który odczyta³ list od wicemarszaNastêpnie na placu komendy ³ek Województwa Wielkopolskiego odby³a siê czêœæ oficjalna, podczas - Krystyny Poœledniej. By³o wiele której funkcjonariusze odznacze- s³ów pochwa³ i uznania, podziêkoni zostali medalami, otrzymali li- waniom nie by³o koñca. Wyst¹pi³ sty gratulacyjne oraz awanse na równie¿ starosta Dionizy Jaœniewy¿sze stopnie s³u¿bowe. W uro- wicz, który podziêkowa³ stra¿akom czystoœciach wziêli udzia³ pracow- za olbrzymi wk³ad pracy na rzecz nicy Komendy Powiatowej PSP bezpieczeñstwa mieszkañców powe Wrzeœni, druhowie prezesi wiatu i za pe³n¹ skutecznoœæ w proochotniczych stra¿y po¿arnych wadzonych akcjach ratowniczych. oraz cz³onkowie Oddzia³u Zarz¹Po przemówieniach i nagrodach du Powiatowego, emeryci stra¿a- przyszed³ czas na piknik dla stra¿acy z ko³a emerytów oraz licznie ków, ich rodzin oraz zaproszonych przybyli goœcie: w³adze samorz¹- goœci. Red. Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyñski Medalem Za Ofiarnoœæ i Odwagê odznaczy³ Druha Janusza Nowaka z OSP Orzechowo. Uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2008 r. Z³otym Medalem "Za zas³ugi dla po¿arnictwa" odznaczeni zostali: starszy ogniomistrz Anna Kasprzak, Pan Dionizy Jaœniewicz, starszy aspirant S³awomir Prusakiewicz Srebrnym Medalem "Za zas³ugi dla po¿arnictwa" odznaczony zosta³ Pan Tomasz Ka³u¿ny Dyplom Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej za wzorow¹ postawê i wysokie osi¹gniêcia w realizacji zadañ s³u¿bowych otrzymuje st.asp. S³awomir Prusakiewicz Rozkazem personalnym nr 35/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dniem 4 maja 2008 r. nada³ stopieñ kapitana: m³odszemu kapitanowi Rafa³owi Zasada


14 Czerwiec 2008

www.wrzesnia.powiat.pl

INFORMACJE

Rozpoczêto przyjmowanie wniosków Od 5 czerwca br. Oddzia³y Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczn¹ przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania "Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej" PROW 2007 - 2013. Wniosek wraz z niezbêdnymi za³¹cznikami nale¿y z³o¿yæ osobiœcie lub przez upowa¿nion¹ osobê bezpoœrednio w siedzibie Oddzia³u Regionalnego w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce realizacji przedsiêwziêcia. O przyznanie pomocy finansowej w ramach tego dzia³ania mo¿e ubiegaæ siê rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, lub ma³¿onek tego rolnika, który mieszka w gminie wiejskiej, albo licz¹cej do 5 tys. mieszkañców gminie wiejsko-miejskiej, lub miejskiej. Osoba taka musi byæ m.in. ubezpieczona w KRUS w pe³nym zakresie, przez co najmniej ostatnich 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c z³o¿enie wniosku dla dzia³ania "Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej" oraz spe³niaæ pozosta³e kryteria dostêpu okreœlone w rozporz¹dzeniu wykonawczym dla ww. dzia³ania i w PROW 2007-2013. Wsparcie przewidziane jest dla osób podejmuj¹cych lub rozwijaj¹cych dzia³alnoœæ nierolnicz¹ lub zwi¹zan¹ z rolnic-

twem w celu zapewnienia dodatkowego, pozarolniczego Ÿród³a dochodu. W ca³ym okresie realizacji PROW 2007-2013 rolnik, domownik lub ma³¿onek tego rolnika, mo¿e otrzymaæ wsparcie w wysokoœci do 100 tys. z³. W ramach tej kwoty wnioskodawca mo¿e z³o¿yæ kilka wniosków, ale nie wiêcej ni¿ jeden wniosek rocznie, z wyj¹tkiem sytuacji, gdy na podstawie uprzednio z³o¿onego wniosku nie przyznano pomocy. Przyznane dofinansowanie mo¿e pokryæ rolnikowi do 50% kosztów kwalifikowalnych, które poniós³ na stworzenie pozarolniczego Ÿród³a dochodu. Rolnik mo¿e ubiegaæ siê o refundacjê (zwrot) kosztów kwalifikowalnych poniesionych na budowê, przebudowê lub remont po³¹czony z modernizacj¹ niemieszkalnych obiektów oraz na nadbudowê, przebudowê lub remont po³¹czony z modernizacj¹ istniej¹cych budynków mieszkalnych s³u¿¹cych do realizacji danej operacji (projektu), wraz z zakupem instalacji technicznej. W ramach otrzymanej pomocy mo¿na wykonaæ prace zwi¹zane z zagospodarowaniem terenu, zakupem maszyn, urz¹dzeñ, œrodków transportu z wy³¹czeniem samochodów do przewozu mniej ni¿ 8 osób, czy te¿ sprzêtu komputerowego oraz oprogramowania niezbêdnego do prowadzenia dzia³alnoœci nierolniczej. Udzielona przez ARiMR w ra-

mach tego dzia³ania pomoc finansowa mo¿e byæ wykorzystana na inwestycje zwi¹zane z podjêciem lub prowadzeniem dzia³alnoœci nierolniczej. Na liœcie dzia³alnoœci, które mog¹ byæ dofinansowywane jest ponad 380 pozycji. S¹ to m.in. us³ugi dla gospodarstw rolnych lub leœnictwa, us³ugi zwi¹zane ze sportem, rekreacj¹ i wypoczynkiem, w tym zwi¹zane z wynajmowaniem pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzeda¿¹ posi³ków domowych lub œwiadczeniem innych us³ug zwi¹zanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym, us³ugi transportowe, komunalne, wspieranie rzemios³a i rêkodzielnictwa, rachunkowoœæ, doradztwo czy us³ugi informatyczne. Szczegó³owy wykaz kategorii dzia³alnoœci nierolniczych (gospodarczych) w ramach dzia³ania "Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej", sporz¹dzony zosta³ na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD) i zawarty jest w Za³¹czniku do rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania "Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej" z dnia 17 paŸdziernika 2007 r. ARiMR

Konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw

Dotacje na innowacje Zgodnie z uszczegó³owieniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przedsiêbiorcy bêd¹ mogli ubiegaæ siê o wsparcie w formie dotacji - udzielanej na zasadach refundacji - m.in. w ramach Priorytetu I Konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw. W czerwcu br. w ramach w/w priorytetu zostanie og³oszony nabór wniosków do Dzia³ania 1.2. "Wsparcie rozwoju MSP (mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw)". Celem Dzia³ania 1.2. "Wsparcie rozwoju MŒP" jest poprawa zdolnoœci inwestycyjnej sektora mikro, ma³ych i œrednich firm. Przedsiêbiorstwa te maj¹ szczególne znaczenie dla gospodarki regionu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki. Szczególnie preferowane bêd¹ inicjatywy w zakresie poprawy poziomu innowacyjnoœci przedsiêbiorstwa, tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozszerzania dzia³alnoœci gospodarczej, szczególnie na terenach o niskim poziomie przedsiêbiorczoœci. Do przyk³adowych rodzajów projektów, o dofinansowanie których mog¹ ubiegaæ siê przedsiê-

biorcy, nale¿¹: - budowa, rozbudowa, przebudowa przedsiêbiorstwa (produkcyjnego/us³ugowego), - dywersyfikacja produkcji zak³adu poprzez wprowadzenie nowych produktów/us³ug (rozszerzenie zakresu dzia³alnoœci gospodarczej), - zasadnicza zmiana dotycz¹ca procesu produkcyjnego istniej¹cego zak³adu, - wsparcie innowacyjnoœci produktowej, procesowej i organizacyjnej, - dostosowywanie technologii i produktów do wymagañ dyrektyw unijnych, zw³aszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, - zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych (ICT). W ramach Dzia³ania 1.2 mo¿liwa jest realizacja projektów w ramach trzech schematów: - Schemat I Projekty inwestycyjne (min. kwota wsparcia 9 tys. z³, max - 1,2 mln), - Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze (min. kwota wsparcia 3 tys. z³, max - 200 tys.), - Schemat III Projekty inwestycyjne zak³adaj¹ce nabycie i zasto-

sowanie nowych rozwi¹zañ technologicznych stosowanych na œwiecie nie wczeœniej ni¿ od 3 lat (min. kwota wsparcia 9 tys. z³, max - 4 mln),. Poziom wsparcia: 60% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i ma³ych przedsiêbiorców i 50% w przypadku œrednich przedsiêbiorstw. Instytucj¹ odpowiedzialn¹ za ocenianie wniosków aplikacyjnych i przekazywanie przedsiêbiorcom dotacji na refundacjê kosztów przedsiêwziêæ realizowanych na terenie Wielkopolski i wspó³finansowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013 bêdzie Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w G³ównym Punkcie Informacyjnym WRPO 20072013, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego, 61846 Poznañ, ul. Strzelecka 49 (budynek Victoria Center); tel.: 061 858 12 27 oraz 061 858 12 37; e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl; www.wrpo.wielkopolskie.pl Oprac. Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Uwaga beneficjenci !

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrzeœni informuje beneficjentów, którzy otrzymali III ratê p³atnoœci dla gospodarstw niskotowarowych, ¿e zgodnie z przepisami Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó³owych warunków trybu i udzielania pomocy finansowej na

wspieranie gospodarstw niskotowarowych objêtej planem rozwoju obszarów wiejskich warunkami otrzymania p³atnoœci w czwartym i pi¹tym roku s¹: - zrealizowanie wszystkich przedsiêwziêæ zgodnie z planem rozwoju gospodarstwa niskotowarowego nie póŸniej ni¿ w terminie 6 miesiêcy od dnia wyp³aty p³atnoœci w trzecim roku reali-

zacji planu oraz - z³o¿enie oœwiadczenia o zrealizowaniu przedsiêwziêæ na druku udostêpnionym przez Agencjê wraz z dokumentami potwierdzaj¹cymi zakoñczenie realizacji przedsiêwziêæ najpóŸniej w ci¹gu 7 dni od dnia, w którym up³yn¹³ termin realizacji. ARiMR

Bezpiecznie z motocyklem

Stra¿acy instruowali, jak udzielaæ pierwszej pomocy Kiedy siedzê na maszynie totalny czujê luz. W³¹czam silnik, dajê kopa, za mn¹ tylko kurz. On zmieni³ moje ¿ycie odk¹d posk³ada³em go. On wyleczy³ mnie z kompleksów, da³ mi swoj¹ moc. Nigdy mnie nie zdradzi³, nie zawiód³ ani raz. Harley mój to jest to, kocham go - œpiewa³ zespó³ D¿em. Z inicjatywy Stowarzyszenia "BORN TO RIDE" od kilku lat we Wrzeœni odbywaj¹ siê "Bezpieczne spotkania z motocyklem". Jest to impreza propaguj¹ca bezpieczeñstwo na drodze, maj¹ca uœwiadomiæ m³odym ludziom, jak wa¿ne jest stosowanie siê do przepisów ruchu drogowego oraz racjonalne podejœcie do kwestii szybkoœci na drodze. Akcjê wspiera Komenda Powiatowa Policji we Wrzeœni oraz Starostwo Powiatowe.

31 maja we wrzesiñskim amfiteatrze odby³a siê kolejna edycja "Bezpiecznych spotkañ". Zebranych powitali prezes Klubu - Marek Gieburowski oraz wicestarosta Pawe³ Guzik. Uczestnicy imprezy wziêli udzia³ w konkurencjach motocyklowych i rowerowych. Obecni na spotkaniu policjanci wrêczali dzieciom i m³odzie¿y ulotki dotycz¹ce zasad bezpieczeñstwa. Odby³ siê tak¿e pokaz ratownictwa medycznego. Piêkny, s³oneczny dzieñ sk³ania³ do wspania³ej zabawy z przes³aniem w tle. A milusiñscy, zachwyceni motocyklami, mieli niebywa³¹ okazjê dosi¹œæ rycz¹ce maszyny, zrobiæ sobie przy nich zdjêcia, a nawet… siê przejechaæ. (agda)


www.wrzesnia.powiat.pl

15

PRACA, INFORMACJE

Czerwiec 2008

Oferty pracy

z dnia 06.06.2008 r.

Specjalista ds. kadr - Biuro Us³ug Rach. i Rzeczozn. Samoch. Kwalifikacje: sta¿ min. 3 miesi¹ce, znajomoœæ kodeksu pracy, znajomoœæ o ubezpieczeniach spo³ecznych, znajomoœæ programów komp., stanowisko samodzielne. Informacje: Biuro Us³ug Rachunkowych i Rzeczoznawstwa Samochodowego Koœciuszki 24 A Wrzeœnia tel. 600433243 pan Micha³ Szafraniak Doradca klienta - sprzedawca - AWAY JAKUB REJEK. Kwalifikacje: wykszta³cenie - œrednie ogólnokszta³c¹ce, sta¿ pracy: minimum 1 rok, komunikatywnoœæ, wysoka kultura osobista, punktualnoœæ, brak na³ogów. Pozosta³e informacje: AWAY ul. Strzelecka 3/1 62-095 Murowana Goœlina, kontakt: Pan Tomasz Ci¹¿yñski, tel. (061) 424 18 98 lub 0781 449 80561 Specjalista ds. exportu - BeClever Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum œrednie, bardzo dobra znajomoœæ w mowie i w piœmie jêzyka angielskiego i/lub jêzyka niemieckiego. Pozosta³e informacje: BeClever Sp. z o.o. 62-300 Wrzeœnia ul. Malinowa 1 info@beclever.eu. C.V. ze zdjêciem + list motywacyjny przes³aæ drog¹ elektroniczn¹ lub z³o¿yæ w siedzibie firmy Pracownik produkcji zwierzêcej /dój krów/ - PPH AGROPOL. Kwalifikacje: osoby bez kwalifikacji. Pozosta³e informacje: PPH AGROPOL Sp. z o.o. ul. Szlachecka 26 62-300 Soko³owo tel.438-75-26 kontakt p. M.Chaberska Kucharz - Dzia³. Us³ugowa. Kwalifikacje: minimum 3 lata doœwiadczenia w tym zawodzie, g³ównie przyrz¹dzanie pizzy, praca sezonowa w Mielnie. Pozosta³e informacje: Dzia³. Us³ugowo-Handlowa ul. Gronowa 14 a Przyborki tel. 694-742-530 Spawacz monter - Wheelabrator Schlick Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. Zawodowe, umiejêtnoœci techniczne i zwi¹zane ze spawaniem, mile widziane uprawnienia spawalnicze, liczy siê zaanga¿owanie w pracê i chêæ rozwoju osobistego. Pozosta³e informacje: Wheelabrator Schlick Sp. z o.o. Berdychów 57a 62 410 Zagórów tel. 063 276 18 19 wew. 48 pan Krzysztof Szczot Sprzedawca (bran¿a spo¿ywczo-przemys³owa) - AMBER. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub œrednie, predyspozycje do pracy w handlu. Pozosta³e informacje: PHU AMBER Pyzdry ul. Niepodleg³oœci 12 Nowicka Aleksandra Nowicki Karol tel. 609-302-675 Operator maszyn - Cenos Sp z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub œrednie najlepiej kierunkowe, praca na 2 zmiany. Pozosta³e informacje: List motywacyjny i CV proszê dostarczyæ do w/w zak³adu pracy. Osoba do kontaktu: Pani Maria B³aszczyk tel. 061 4370 800 lub 061 4370 827 Cenos Sp. z o.o. ul. Gen. Sikorskiego 22 62-300 Wrzeœnia Kolporta¿ materia³ów reklamowych - AIG. Kwalifikacje: praca dla ka¿dego, pod warunkiem ukoñczenia 16 roku ¿ycia, umowa zlecenie (p³atne za iloœæ przepracowanych godzin). Pozosta³e informacje: je¿eli poszukujesz dodatkowej pracy zadzwoñ 669-995-189 Elektryk samochodowy - DAGMAR. Kwalifikacje: znajomoœæ zawodu elektryk samochodowy. Pozosta³e informacje: DAGMAR 62-420 Strza³kowo ul.40-lecia PRL 1A, zg³oszenia i rozmowy przeprowadzane na miejscu w siedzibie firmy DAGMAR tel. 063 275 08 93 Tokarz, spawacz, frezer - Rozmus. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, sta¿ 1 rok, doœwiadczenie na wymienionych stanowiskach, mog¹ byæ równie¿ emeryci i renciœci. Pozosta³e informacje: ROLMUS P.P.H.U.T. ul. Akacjowa 6 62-300 Wrzeœnia kontakt : Pan M. Szymkowiak tel.607 453 209 Traktorzysta + upr. do ochrony roœlin - AGROPOL Soko³owo. Kwalifikacje: traktorzysta z uprawnieniami do zabiegów ochrony roœlin Zak³ad Marzenin Kawêczyn. Pozosta³e informacje: PPH "AGROPOL" Sp. z o.o. Soko³owo ul. Szlachecka 26 tel.(061) 438 75 26 Galwanizer - GENOWEFA. Kwalifikacje: doœwiadczenie zawodowe jako galwanizer. Pozosta³e informacje: GENOWEFA Wytwórnia Opraw Oœwietleniowych Witkowo ul. Rzemieœlnicza 14 tel. 061 477-85-96 Telefoniczna obs³uga klienta - Work Service S.A Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum œrednie, komunikatywnoœæ, bardzo dobra dykcja, ³atwoœæ nawi¹zywania kontaktów. CV oraz list motywacyjny wraz z numerem referencyjnym POK/WS-04/PO przesy³aæ na adres :cv.poznan@workservice.pl lub Work Service S.A Oddzia³ Poznañ ul Pó³wiejska 45 ,61-886 Poznañ. Pozosta³e informacje: charakterystyka wykonywanej pracy: sprzeda¿ produktów firmy przez telefon, informowanie Klientów o aktualnych promocjach, aktualizacja bazy danych Pracownik administracyjno-biurowy - Termel Plast. Kwalifikacje: minimum wykszta³cenie œrednie, dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego i/lub jêzyka niemieckiego, znajomoœæ obs³ugi komputera. Pozosta³e informacje: TERMEL PLAST ul. Malinowa 1 62-300 Wrzeœnia tel. 061 436-77-70 termel@termel-sc.com.pl. C.V. ze zdjêciem + list motywacyjny przes³aæ drog¹ elektroniczn¹ lub z³o¿yæ w siedzibie firmy Kelner-sprzedawca - Kebab Laila. Kwalifikacje: znajomoœæ bran¿y gastronomicznej, znajomoœæ kasy fiskalnej. Pozosta³e informacje: KEBAB LAILA sp. z o.o. ul. Rynek 6 62300 Wrzeœnia kontakt telefoniczny 061 435 09 06 Pracownik do koszenia trawy - Czechanowicz Ekologia. Kwalifikacje: pracownik fizyczny do koszenia trawy na trasie autostrady Wrzeœnia-Konin. Pozosta³e informacje: Czechanowicz Ekologia i Zieleñ Krêcichwost Jerzy Tarnogórska 1 A Bytom tel. 504052848 Piekarz - GS Nekla. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe - piekarz, doœwiadczenie mile widziane, najlepiej osoba z okolic Nekli, istnieje mo¿liwoœæ ewentualnego przyuczenia przez zak³ad na stanowisko piekarza. Pozosta³e informacje: GS Nekla Rynek 21 tel. 061 438-60-24 kontakt: Kierownik Piekarnii -Ma³gorzata Szumiga³a lub kadry - Sabina Chojnacka Magazynier-kierowca - Hurtownia Bartek Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. zawodowe (mile widziana bran¿a spo¿ywcza), prawo jazdy kat. B lub C. Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt z pracodawc¹ pod nr telefonu: 061 4377 125 lub 4377 126 Pan Mariusz Gasik Hurtownia Bartek Sp. z o.o. ul. Objazdowa 27 62-300 Wrzeœnia Sprz¹taczka - Firma Us³ugowa EFEKT S.C. Kwalifikacje: wymagana grupa inwalidzka lub renta. Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt z pracodawc¹ pod nr telefonu: 061 4365 450 Firma Us³ugowa EFEKT ul. Kosynierów 100 62-300 Wrzeœnia Pani Wlekliñska Lucyna Pracownik do ocieplania budynków - Firma Ogólno-Budowlana MAX. Kwalifikacje: osoby chêtne do pracy bêd¹ zabierane przez pracodawcê busem z umówionego miejsca. Osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt z pracodawc¹ tel. 0600 630 821 Pan Piechowiak Zygmunt Firma Ogólno-Budowlana MAX Ga³êzewice 23 62-305 Sokolniki Technik analityki medycznej - MULTI-LAB. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum œrednie, pobieranie krwi, prawo jazdy, podstawowa znajomoœæ komputera. Pozosta³e informacje: Laboratorium Analiz Lekarskich ul. Szczeciñska 10 62-300 Wrzeœnia tel.790487346 (061) 4362 759 Pracownik ochrony - TRUST OPOLE Sp. z o.o. Kwalifikacje: niekaralnoœæ i uczciwoœæ, miejsce pracy Zasutowo (na czas trwania remontu stacji paliw) 1 zmiana 17.00-7.00. Pozosta³e informacje: TRUST OPOLE Sp. z o.o. Opole ul. Oleska 6 tel. 509-660-618 Alina Garbaciak Sprzedawca - Sklep Spo¿ywczy. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub doœwiadczenie w handlu; praca dwie zmiany. Pozosta³e informacje: Sklep Spo¿ywczy Promienista 17 Wrzeœnia tel. 061 4363583 pan Bogdan Œwi¹tek Pracownik fizyczny (produkcja zniczy) - FIRMA GIBOWSKI. Pozosta³e informacje: FIRMA GIBOWSKI Przyborki ul. Miodowa 21 kontakt Pan Marek Erenz tel. kom. 606-284-703

Przypominamy, i¿ pracodawca jest obowi¹zany zawiadomiæ w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, w³aœciwy powiatowy urz¹d pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej. W przypadku niedope³nienia tego obowi¹zku podlega on karze grzywny nie ni¿szej ni¿ 3000 z³. Aktualne oferty mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.praca.wrzesnia.org.pl oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel. 061 640 35 35, 061 640 35 38.

Europejskie Spotkania...

Podwójny jubileusz Ka¿da rocznica jest pretekstem do podsumowañ. Mieszkañcy Gozdowa 31 maja mieli okazjê do refleksji podwójnej, bowiem tego dnia obchodzono 650-lecie wsi oraz 50-lecie istnienia miejscowej OSP.

Andrzej Janka przekazuje nowy sztandar stra¿akom OSP w Gozdowie Na uroczystoœæ przyby³o wielu goœci - przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, s³u¿b mundurowych, oœwiaty i duchowieñstwa. G³ównym punktem uroczystoœci by³o wrêczenie jednostce Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Gozdo-

wie sztandaru, który uprzednio pob³ogos³awi³ i poœwiêci³ ksi¹dz kapelan Henryk Nadolny. Nastêpnie prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP RP we Wrzeœni m³odszy brygadier Andrzej Janka odznaczy³ szcze-

gólnie wyró¿niaj¹cych siê stra¿aków medalami i orderami. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1357, kiedy to król Kazimierz Wielki, potwierdzaj¹c posiad³oœci arcybiskupstwa gnieŸnieñskiego, wymienia GWODZOWO miêdzy wsiami kapitu³y, jako wieœ koœcieln¹ nad rzek¹ Wrzeœnic¹, bêd¹c¹ parafi¹ wsi: Gwozdowo, Nadarzyce Wielkie, Nadarzyce Ma³e, So³eczna, Polskie i Wêgierek. Pierwszym wystêpuj¹cym w dokumentach z roku 1361 plebanem, jest ksi¹dz Andrzej z Gwozdowa. Wieœ posiada bardzo bujn¹ historiê. Nêkana przez rozmaite klêski - zarazy, po¿ary i wojny, mia³a si³ê, by przetrwaæ i wci¹¿ siê rozwijaæ. Pamiêæ o przodkach, mieszkañcach wsi uczczono podczas uroczystej mszy œwiêtej odprawionej w miejscowym koœciele. Imprezê zakoñczy³a zabawa taneczna. (agda)

Projekt Anny Adamczyk z ZSTiO zdoby³ II miejsce Podczas czwartego Europejskiego Spotkania M³odzie¿y w Regionie Emilia-Romagna we W³oszech (Rimini, 9-13 maja 2008) mia³y miejsce targi "Youth mobility exchange". W ich trakcie odby³o siê rozstrzygniêcie konkursu na logo strony internetowej o wspó³pracy miêdzyregionalnej dla 10 regionów: Akwitania (Francja), Aragonia (Hiszpania), Kraj Loary (Francja), Emilia-Romagna (W³ochy), Hesja (Niemcy), Walia, Walencja (Hiszpania), Västra Götland

(Szwecja), Wielkopolska (Polska) i Dolny Œl¹sk (Polska). Prace nale¿a³o przygotowaæ wczeœniej i przywieŸæ je ze sob¹ do W³och (w formie wydrukowanej i na p³ycie CD). Z Wielkopolski by³o kilkanaœcie projektów, w tym m.in. Anny Adamczyk z klasy Id II LO w ZSTiO we Wrzeœni. Wszystkie regiony przygotowa³y ró¿ne propozycje logo. Ka¿dy by³ wart nagrodzenia. Najlepszym z Polski okaza³ siê projekt Anny Adamczyk, za który zdoby³a drugie miejsce. ZSTiO


Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Wrzeœnia tel. (0-61) 640 44 44, fax (0-61) 640 20 51 starostwo@wrzesnia.powiat.pl www.wrzesnia.powiat.pl godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do 16.00 wtorek – pi¹tek 7.00 do 15.00 Wydzia³ Komunikacji i Transportu rejestracja – 061 640 44 09 prawo jazdy – 061 640 44 07 godziny urzêdowania: poniedzia³ek 9.00 do 15.30 wtorek – pi¹tek 8.00 do 14.00 Wydzia³ Administracji Architektoniczno – Budowlanej - tel. 061 640 44 05 Wydzia³ Promocji i Kultury tel. 061 640 44 42 Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich tel. 061 640 45 04 Wydzia³ Oœwiaty i Sportu tel. 061 640 44 38 Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa tel. 061 640 45 13 Wydzia³ Geodezji, Kartografii i Nieruchomoœci - tel. 061 640 44 20, 061 640 44 28 Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel. 061 640 44 34 Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Chopina 10, tel. 061 640 44 20 Kasa Starostwa - 061 640 44 18 czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30, wtorek – pi¹tek 7.30 do 14.30 Powiatowy Urz¹d Pracy – ul. Wojska Polskiego 2, tel. 061 640 35 35 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ul. Wojska Polskiego 1, - tel. 061 640 45 50 Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel. 061 640 45 56 Powiatowy Zarz¹d Dróg ul. Kaliska 1, - tel. 061 436 42 16 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. 3 Maja 3, tel. 061 640 45 46 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 061 640 45 70 Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo, pl. Reymonta 4, tel. 061 438 53 47 Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, tel. 061 640 40 40, fax 061 640 40 44 Urz¹d Gminy Ko³aczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Ko³aczkowo tel. 061 438 53 24, fax 061 438 53 21 Urz¹d Gminy Mi³os³aw - ul. Wrzesiñska 19, 62-320 Mi³os³aw tel. 061 438 20 21, fax 061 438 30 51 Urz¹d Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 061 438 60 11, fax 061 438 64 90 Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry tel. 063 276 83 34, fax 063 276 83 33 Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni ul. Warszawska 26, tel. 061 435 91 00, fax 061 435 91 06

Profilaktyka = szko³a! Agresja i przemoc w rodzinie, w szkole, na ulicy to obecnie powszechne zjawiska w naszym spo³eczeñstwie. Sprzyja temu kryzys wartoœci i autorytetów, os³abienie wiêzów rodzinnych, frustracja spowodowana ubóstwem, pozostawienie m³odych ludzi z ich problemami. Podstaw¹ wszelkich dzia³añ podejmowanych przez szko³y w celu bezpieczeñstwa i zapobiegania problemów wœród uczniów s¹ prowadzone dzia³ania profilaktyczne. Rozporz¹dzenie MENiS z 31.01.2002 r. wprowadza zapis o podejmowaniu przez rady pedagogiczne uchwa³ o wprowadzeniu programu profilaktyki spójnego z programem wychowawczym. Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 2 im. Powstañców Wielkopolskich we Wrzeœni realizuje go bardzo aktywnie. Uczniowie poddani s¹ nieustannej obserwacji. Jak odró¿niæ dobro od z³a?... Profilaktyka to chronienie cz³owieka w rozwoju przed niebezpieczeñstwem i reagowaniem na pojawiaj¹ce siê zagro¿enia. W szko³ach realizowana jest przede wszystkim profilaktyka pierwszorzêdowa, której zadaniem jest przeciwdzia³anie zagro¿eniom, wspieranie procesu wychowania oraz identyfikacja osób bêd¹cych w grupie podwy¿szonego ryzyka. Program Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2 zosta³ opracowany na podstawie obserwacji œrodowiska szkolnego, po przeprowadzonej diagnozie wœród uczniów, rodziców i nauczycieli. Jego forma dostosowana zosta³a do potrzeb i mo¿liwoœci szko³y. Program zawiera cele, zadania sposoby i formy realizacji zgodnie z obowi¹zuj¹cymi ustawami i rozporz¹dzeniami prawnymi. Przy opracowaniu programu wykorzystano wyniki ankiet przeprowadzonych wœród uczniów, rodziców i nauczycieli, wyniki obserwacji zachowañ uczniów w szkole. W przygotowaniu pomog³y rozmowy i wywiady œrodowiskowe. Program obejmuje dzia³ania w zakresie obszaru zachowañ ryzykownych, niepowodzeñ szkolnych, przystosowania m³odzie¿y do ¿ycia spo³ecznego oraz podejmuje zadania z obszaru zachowañ zdrowotnych.

Ze strony uczniów widaæ du¿e zainteresowanie udzia³em w zajêciach G³ównym celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest przygotowanie m³odego cz³owieka do ¿ycia we wspó³czesnym spo³eczeñstwie, radzenie sobie z problemami i uzale¿nieniami - informuje Ewa Kasprzak pedagog szkolny ZSZ nr 2, g³ówny koordynator realizacji dzia³añ profilaktycznych na terenie placówki. Jak walczyæ z na³ogiem?... Ludzie m³odzi s¹ bardzo podatni na wszelkie uzale¿nienia i czêsto, nawet nieœwiadomie, popadaj¹ w na³óg. Zasób wiedzy na temat zagro¿eñ i ryzyka jakie niesie ze sob¹ uzale¿nienie jest nieco wiêkszy ni¿ przed laty. Okazuje siê jednak, ¿e nie wystarczaj¹ nieustanne komunikaty i akcje ostrzegawcze w mediach, potrzeba wiêcej praktyki i dzia³añ, poniewa¿ problem uzale¿nieñ wœród m³odzie¿y jest coraz bardziej rozpowszechniony. Szko³a w szerokim stopniu realizuje program profilaktyczny. Podsumowuj¹c rok ubieg³y i pierwsz¹ dekadê br. szko³a wykaza³a siê du¿¹ aktywnoœci¹ w dzia³aniu. Przynajmniej raz w miesi¹cu organizowane by³y ró¿norakie akcje, prelekcje, spektakle czy spotkania uczniów z przedstawicielami instytucji. Ponadto na bie¿¹co szkolny radiowêze³ przekazuje informacje na temat uzale¿nieñ i innych zagro¿eñ dominuj¹cych wœród uczniów. W szkole dzia³a Klub M³odych Liderów, którzy prowadz¹ akcje zwi¹zane z przeciwdzia³aniem zagro¿eñ wœród uczniów. Plakaty, ulotki oraz informacje o niebezpieczeñstwie i podjêtych dzia³aniach profilaktycznych s¹ uczniom jak

najbardziej znane. Ka¿dy ma dostêp do materia³ów i publikacji w moim gabinecie, gdzie równie¿ mo¿e uzyskaæ pomoc i poradê w ka¿dej sytuacji - informuje Ewa Kasprzak- pedagog szkolny. Realizacjê i prowadzenie programu profilaktycznego wspomaga Wydzia³ Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrzeœni oraz Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia. Szko³a wspó³pracuje z Sanepidem, Stra¿¹ Miejsk¹, S¹dem Rejonowym, Warsztatami Terapii Zajêciowej oraz Komend¹ Powiatow¹ Policji, organizuj¹c prelekcje i spotkania z m³odzie¿¹ m.in. na temat bezpieczeñstwa, zachowania w sytuacjach ryzykownych, ró¿nego rodzaju uzale¿nieñ, zdrowego trybu ¿ycia, profilaktyki raka szyjki macicy. Uczniowie w³¹czaj¹ siê równie¿ w akcje prowadzone przez Polski Czerwony Krzy¿ kwestuj¹c, oddaj¹c krew oraz ucz¹ siê przystosowania do ¿ycia spo³ecznego w ramach œwi¹tecznych zbiórek ¿ywnoœci i odzie¿y dla najubo¿szych rodzin. Poza tym wychowankowie bior¹ udzia³ w szkolnych konkursach plastycznych, wiedzy o nikotynie, szkolnej olimpiadzie wiedzy o HIV/AIDS. Na terenie szko³y z inicjatywy Sanepidu odbywaj¹ siê równie¿ turnieje np. "Wiemy co zdrowe", w którym uczniowie mog¹ wykazaæ siê wiedz¹ na temat szkodliwoœci palenia papierosów, pozyskaæ informacje o zdrowym od¿ywianiu. Bardzo du¿ym zainteresowaniem wœród uczniów cieszy³y siê spektakle o

problematyce wychowawczo-profilaktycznej, które w interesuj¹cy sposób zaprezentowa³y zagro¿enia na jakie nara¿ony jest wspó³czesny m³ody cz³owiek. Spektakl pt."Wywiad"dotyczy³ problemu AIDS w spo³eczeñstwie oraz narkomanii wœród m³odzie¿y i coraz powszechniej dostêpnych œrodkach odurzaj¹cych. Drugi spektakl - "Sen przed egzaminem" poruszy³ problemy zwi¹zane z wchodzeniem w doros³e ¿ycie. Z kolei ostatni - "Jak przez sen" zobrazowa³ uczniom sylwetki s³awnych ludzi, aktorów, którzy popadli w nieuchronne macki na³ogu bardzo czêsto p³ac¹c najwy¿sz¹ z mo¿liwych cen - w³asnym ¿yciem - opowiada pedagog szkolny, dodaj¹c - Wszystkie spektakle maj¹ pouczaj¹cy charakter, zawiera³y wartoœciowe przes³anie profilaktyczne. Mog¹ byæ wstêpem do rozmów na godzinach wychowawczych i wzbudziæ niepokój wœród uczniów uzale¿nionych, którzy pozwol¹ sobie pomóc. Wygraæ i ¿yæ szczêœliwie... W zakresie programu profilaktyki Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 2 we Wrzeœni stwarza przyjazny klimat poprzez dobr¹ komunikacjê, osobowe relacje miêdzy nauczycielami, uczniami, rodzicami i zak³adami pracy. Udziela emocjonalnego wsparcia dzieciom i m³odzie¿y, szczególnie w trudnych dla nich sytuacjach. Szko³a podejmuje konkretne dzia³ania, w razie potrzeby kieruje ucznia i jego rodzica do specjalisty, na przyk³ad do Poradni Terapii Uzale¿nieñ i Wspó³uzale¿nienia czy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ponadto szko³a wypracowuje wspóln¹ politykê wobec uzale¿nieñ takich jak palenie papierosów, picia alkoholu i odurzania siê narkotykami oraz innymi œrodkami odurzaj¹cymi. Placówka buduje i utrzymuje dobre relacje z rodzicami w celu realizacji dzia³añ wychowawczych i profilaktycznych, prowadzonych przez nauczycieli oraz wczesnego rozpoznania uczniów z grup ryzyka. Uczniowie wymagaj¹cy pomocy lub porady kierowani s¹ do pedagoga szkolnego w celu przeprowadzenia wstêpnej diagnozy, a nastêpnie pedagog kieruje ich dalej do instytucji udzielaj¹cej specjalistycznej pomocy poza szko³¹. (kasia)

Królewskie strzelanie

Kurkowe Bractwo Strzeleckie we Wrzeœni powsta³o w 1854 r. Wtedy by³o jedn¹ z organizacji skupiaj¹cych mieszczan. W dzisiejszych czasach Bractwo kontynuuje tradycje zwi¹zane z æwiczeniem siê w umiejêtnoœciach strzeleckich i kultywowaniem tradycji historycznych. W dniu 8 czerwca w Strzelnicy LOK we Wrzeœni odby³a najwa¿niejsza dla Bractwa impreza w roku - strzelanie o godnoœæ Króla Kurkowego 2008. 997 - Policja Co roku, podczas królewskiego 998 - Stra¿ Po¿arna stzrelania o godnoœæ króla kurkowe999 - Pogotowie Ratunkowe 112 - CPR (Stra¿ Po¿arna, Pogoto- go, spotykaj¹ siê wszyscy Bracia, by wie) rywalizowaæ o najwy¿szy z tytu³ów. 986 - Stra¿ Miejska Rozpoczêcie walki roku poprzedziCa³odobowy policyjny telefon ³a msza œw. w koœciele pw. Œwiêtej zaufania - 061 437 52 97 Królowej Jadwigi we Wrzeœni od993 - Pogotowie ciep³ownicze prawiona w intencji Braci i ich ro992 - Pogotowie gazowe dzin oraz zmar³ych cz³onków Brac994 - Pogotowie wodno-kanal. twa. Imprezê rozpocz¹³ salut arma061 436 02 31 - Pog. energetyczne ty brackiej r. W turnieju wziê³o

udzia³ 18 braci oraz zaproszeni goœcie m.in. Pawe³ Guzik – wicestarosta wrzesiñski oraz ks. kanonik – Kazimierz G³ów. Rozgrywki rozpoczê³y strza³y honorowe do tarczy królewskiej. W imieniu Prezydenta RP strza³ odda³ wicestarosta Pawe³ Guzik, natomiast w imieniu papie¿a - ks. Kazimierz G³ów. Nastêpnie trwa³a ostra rywalizacja Braci o tytu³ najlepszego z najlepszych - Króla Bractwa. Aby zostaæ królem kurkowym trzeba oddaæ z pozycji stoj¹cej strza³ najbli¿ej œrodka tarczy o œrednicy 8 cm oddalonej o 50 metrów. Drugie i trzecie miejsce przynale¿y Prawemu i Lewemu Marsza³kowi. Zwyciêzca strzelania o godnoœæ Króla Kurkowego bêdzie przez nastêpny rok reprezentowaæ honorowo Bractwo, wyznaczy datê intronizacji, kiedy to ustêpuj¹cy król przeka¿e mu symbol w³adzy - królewski ³añcuch z kurem, bêdzie zobowi¹zany

Wymierzyæ i celnie trafiæ to nie lada zadanie te¿ do wystawienia uczty, aby ugo- Bractwa na 2008 rok zosta³ Andrzej œciæ braci – poinformowa³ prezes Jarz¹bek, I Rycerzem Piotr Matuzarz¹du Bractwa. Wrzesiñscy Bra- szewski, a II Rycerzem Waldemar cia Kurkowi strzelaj¹ do swojej Tar- Grzeskowiak – zastêpca burmistrza czy Królewskiej na odleg³oœæ 100 Miasta i Gminy Wrzeœnia. m. z wolnej rêki, stoj¹c. Nie jest to Turniej zakoñczy³ siê wrêcze³atwe strzelanie, ale przecie¿ chodzi niem nagród dla zwyciêzców i o to aby wygra³ najlepszy. Królem wspóln¹ brack¹ biesiad¹. (kasia)

Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) 640 44 44 Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Kamil Perlik Nak³ad: 9000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania

www.wrzesnia.powiat.pl biuletyn@wrzesnia.powiat.pl Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa 35 64-920 Pi³a

Przegląd Powiatowy Nr 45 - Czerwiec 2008  

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you