Page 1

Grønningen hytte- og turlag VEDTEKTER FOR GRØNNINGEN HYTTE- OG TURLAG (GHOT) Vedtatt 01.02.1998, endret 02.02.2003 sak 3, endret 31.01.2010 sak 9.

§1 1.

2. 3. 4. 5.

§2

MEDLEMSKAP Medlemskapet deles inn i 2 typer: 1. Enkeltmedlem 2. Familie

§3

KONTINGENT Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. §5

FORMÅL Turlaget har som formål: Å arbeide for et godt tilgjengelig turterreng i Grønningen-området. Dvs. å opprettholde seterstiene og andre turstier i sommersesongen og skiløypene i vintersesongen. Å være et sosialt organ for å øke kontakten mellom brukerne av turterrenget ved Grønningen. Å jobbe for økt interesse for friluftsliv blant medlemmer og andre Å samarbeide med fjellstyre og allmenning for å opprettholde og bevare det fine turterrenget, samt tilgjengeligheten (veier, brøyting, parkering, hogst). Å være en interesseorganisasjon for alle hytteeierne i Grønningenområdet, der disse kan ta opp aktuelle spørsmål.

ÅRSMØTET Årsmøtet er turlagets høyeste organ og skal avholdes hvert år innen utgangen av februar. Innkalling med saksliste sendes alle medlemmer minst en uke før møtet. Kun medlemmer har stemmerett. Årsmelding og regnskap fra foregående år skal legges fram og godkjennes. Aktivitetsplan med budsjett behandles og vedtas av årsmøtet. Valg av nytt styre jfr. § 5 pkt 1. Valgkomite på 2 personer velges. Revisor velges.

STYRET Styret har 4 medlemmer og 1 vararepresentant. Årsmøtet velger hvert år 2 styremedlemmer for 2 år – dette for å sikre kontinuitet i organisasjonen. Styret skal ha leder, nestleder, kasserer og sekretær. Leder og vararepresentant velges hvert år. 2. Styret utarbeider forslag til aktivitetsplan med budsjett til årsmøtet. Styret skal følge opp vedtatt aktivitetsplan og arbeide etter denne. Styret kan nedsette frivillige komiteer for å få ting gjort, f.eks sporsjef, påskekomite, sponsorsjef. 1.

§6

FORVALTNING Styret forvalter alt av økonomiske midler, men kan gi enkeltmedlemmer fullmakter. Styret har likevel ansvaret for regnskapet som skal legges fram på årsmøtet. Styret har ansvar for å søke om økonomisk støtte i hht budsjett.

§7

VEDTEKTSENDRINGER Endringer av disse vedtekter kan kun vedtas av årsmøtet og krever 3/4 flertall. Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende minst 1 uke før årsmøtet.

§8

OPPLØSNING Grønningen Hytte- og Turlag (GHOT) kan kun oppløses av årsmøtet, og krever ¾ flertall.

Laget for alle med kopp og ski

Vedtekter GHOT 2010  

Oppdaterte vedtekter etter årsmøte 2010

Vedtekter GHOT 2010  

Oppdaterte vedtekter etter årsmøte 2010

Advertisement