Page 1

-3,?0)3,=0:<(30+,5;0;@:@:;,4: )`:[\HY[/VSSPUN[VU


:;<(9;/63305.;654(PU*VTT\UPJH[PVU+LZPNU.YHWOPJ+LZPNU2


4(5<(30+,5;0;@:@:;,4,?73(5(;065 )HZLKVUHNYPKJVTWYPZLKVMSPULZH[PUJYLTLU[ZHYYHUNLKHYV\UKH JLU[YLWVPU[;OLNYPKJVTTHUKZSL[[LYHUKU\TILYZOHWLZJYLH[PUNHKPZ[PUJ[ [`WLZ[`SL-YVU[IHKNLTHYRJVUZPZ[ZVM[OLSL[[LYZPUMSL_PISLV]LYSH`PUN

LHJOV[OLYN\PKLKI`[OLNYPK;OLZL\UPX\L`L[KPZ[PUJ[THYRZOH]LILLU \ZLK[OYV\NOV\[[OPZN\PKLJYLH[LKI`U\TILYZ^VYKZHUKV]LYSH`PUNSL[[LYZ MYVTWOHZLHUKWHNLOLHKLYZ


VU [LU[Z Z[7/(:,

UK7/(:,

YK7/(:,0U[YVK\J[PVU+LMPUP[PVUZ

 

/PZ[VY`3VJH[PVU

 

,]VS\[PVU ;LJOUVSVN`*VUZ\TLY*VTWHU`*VTWHYPZVU

     

+PMMLYLU[PH[PVU-SL_PISL6IQLJ[Z

   

*YVZZ(UHS`ZPZ -\SS`+L]LSVWLK:`Z[LTZ *VU[LU[9LWYLZLU[H[PVU *VTT\UPJH[PUN4LZZHNLZ 6YNHUPJ0UVYNHUPJ6WLU *SVZLK:`Z[LTZ

 

,SLTLU[Z +L]PJLZ *VOLYLU[7H[[LYUZ ,SLTLU[)HSHUJL

 

7H[[LYU7Z`JOVSVN` :PTPSHYP[`*SVZ\YL7YV_PTP[`-PN\YL.YV\UK :`TTL[Y`*VU[PU\H[PVU

(UHS`ZPZ 9LHYYHUNLHISL +LJVUZ[Y\J[HISL =HYPHISL*VU[HPULY =HYPHISL*VU[LU[ :PUNSL3VNV 3HUN\HNL3PRL:`Z[LT


[O7/(:,

   

.YPKZ 4VYWOPUN-P_LK0U[LYHJ[P]L:\TTHY`0SS\Z[YH[PVU3PZ[)PISPVNYHWO`

=PZ\HS;LZ[PUN -VYT ;`WL


Z[ 7/(:, 05;96+<*;065 +,-050;065:


¸

0[ZUV[[OLZ[YVUNLZ[ VM[OLZWLJPLZ[OH[ Z\Y]P]LUVY[OL TVZ[PU[LSSPNLU[I\[ [OLVULTVZ[YL ZWVUZP]L[VJOHUNL

¸

*SHYLUJL+HYYV^*OHYSLZ+HY^PUYLWYLZLU[H[P]L 0TWYV]PUN[OL8\HSP[`VM3PMLMVY[OL)SHJR,SKLYS`!*OHSSLUNLZHUK6WWVY[\UP[PLZ 
05;96+<*;0657OHZL(WWYVHJO

U[YV K\J[PVU 7OHZL(WWYVHJO 0UH[PTLJOHYHJ[LYPZLKI`JOHUNLHUK]VSH[PSP[`LTWV^LYLKI` [LJOUPJHSHK]HUJLZHUKPUZ[HIPSP[`PUK\JLKI`YLJLZZPVU[OLYL PZPUJYLHZPUNWYLZZ\YLVUI\ZPULZZLZ[V[HRLHT\JOTVYL MSL_PISLHWWYVHJOPUZOHWPUN[OL^H`[OL`JVTT\UPJH[L^P[O JVUZ\TLYZ*VTWHUPLZ^P[OTVUVSP[OPJPKLU[P[PLZY\U[OLYPZRVM UV[HU[PJPWH[PUNJOHUNLX\PJRS`LUV\NO 0[ZPTWLYH[P]L[OH[I\ZPULZZLZ[HRLHMSL_PISLHWWYVHJOPU[OL ^H`[OL`JVTT\UPJH[L^P[O[OLJVUZ\TLYPUVYKLY[VZ[H` YLSL]HU[[VK`UHTPJHSS`JOHUNPUNTHYRL[ZOH]PUNYLWYLZLU[H ]HZ[YHUNLVMWYVK\J[ZHUKZLY]PJLZHJYVZZHT\S[P[\KLVM TLKP\TZ ;OPZPZHN\PKL[VMSL_PISL]PZ\HSPKLU[P[`Z`Z[LTZ>P[O[OPZN\PKL 0HPT[VWYV]PKLHIHZLRUV^SLKNLVM[OLMSL_PISLPKLU[P[`VYPNPUZ ^OLYL[OL`HYLILPUN\ZLK I`^OVHUK[OLYLHZVUZMVYP[Z YLJLU[YPZLPUWVW\SHYP[`+PMMLYLU[PH[PVUHUKHUHSPZPZVM[OL ]HYPV\Z[`WLZVMMSL_PISL]PZ\HSPKLU[P[`Z`Z[LTZOHZHSSV^LKTL [VZOV^OV^[OLZLZ`Z[LTZ^VYR^OH[[OL`HYLJVTWYPZLKVM HUK[OL^OH[[OL`JHUHJOPL]L^PSSILHJJVTWHUPLKI`HZLYPLZ VM]PZ\HS[LZ[ZL_WSVYPUN[OLJHWHIPSP[PLZVM[OLKL]PJLZ\ZLKI` MSL_PISLZ`Z[LTZ (WOHZLHWWYVHJOOHZOLSWLKTL[VZ[Y\J[\YLT`YLZLHYJO HUKHUHS`ZPZ[V^HYKZLMMLJ[P]LS`L_WSVYPUNLHJOHZWLJ[VM[OL MSL_PISL]PZ\HSPKLU[P[`Z`Z[LT

7OHZL!0U[YVK\J[PVU 7OHZL!)HJRNYV\UK ;OPZZLJ[PVUPUJS\KLZIHJRNYV\UKPUMVYTH[PVUPU[VVYPNPUZHUK OPZ[VY`VM[OLMSL_PISL]PZ\HSPKLU[P[`Z`Z[LTOPNOSPNO[PUNHJSLHY JVYYLSH[PVUIL[^LLU[LJOUVSVN`HK]HUJLTLU[ZHUK[OLPUJYLHZL PUWVW\SHYP[`VMMSL_PISLPKLU[P[PLZ3VJH[PVUHUKPKLU[PMPJH[PVUVM ZWLJPHSPZ[ZPU[OLMPLSKVMMSL_PISLIYHUKPUN 7OHZL!:`Z[LT(UHS`ZPZ 0KLU[PMPJH[PVUVMHSS[OLKPMMLYLU[[`WLZVMMSL_PISL]PZ\HSPKLU[P[` Z`Z[LTZPUVYKLY[VJYVZZHUHS`ZLLHJOHNHPUZ[VULHUV[OLY 3PURPUNVML]LY`KH`VIQLJ[ZHUKHWWSPHUJLZ^P[O[OLZHTL K`UHTPJHZWLJ[ZHZLHJO[`WLVMMSL_PISL]PZ\HSPKLU[P[`Z`Z[LT (UHS`ZPZHUK[LZ[PUNVMNYPKZMVYTZHUKMSL_PISL[`WL[VZLL[OL KPMMLYLU[^H`ZJVOLYLU[MSL_PIPSP[`JHUILNLULYH[LK[HRPUNPU[V HJJV\U[[OL.LZ[HS[Y\SLZVM]PZ\HSWLYJLW[PVU 7OHZL!:\TTHY` YLMSLJ[PVU


+,-050;065:;LJOUVSVN`*VUZ\TLY *VTWHU`


¸

¸

;OLPU[LYWSH`VM JVUZ[HU[ ]HYPHISL LSLTLU[ZPZ[OL IHZPZVMMSL_PIPSP[` -LSZPUN<+`UHTPJ0KLU[P[PLZPU*\S[\YHSHUK7\ISPJ*VU[L_[Z .LYTHU`3HYa4\SSLYZ[LK
+,-050;065:0KLU[P[`-SL_PISL :`Z[LT

LM PUP[PVUZ 0KLU[P[`-SL_PISL :`Z[LT 0+,5;0;@! ;OLJVSSLJ[P]LHZWLJ[VM[OLZL[VMJOHYHJ[LYPZ[PJZ I`^OPJOZVTL[OPUN[OPUNPZKLMPUP[P]LS`YLJVNUPZHISLVYRUV^U 0KLU[P[`PZTHRPUNPKLU[PMPHISL =0:<(30+,5;0;@! ;OLZ\TVMHSS]PZ\HSLSLTLU[Z\ZLKI`HUVYNHUPZH[PVU[V KPZ[PUN\PZOP[ZLSMMYVTP[ZJVTWL[P[VYZ -3,?0)030;@! 4LHUZ[OLHIPSP[`[VJVU[PU\HSS`HKHW[[VJOHUNLP[PZUVSVUNLY VYPLU[H[LK[V^HYKZHYL[\YU[VHUVYPNPUHSZ[H[LI\[PZHS^H`Z KPYLJ[LK[V^HYKZ[OLM\[\YL :@:;,4! (Z`Z[LTPZHZL[VMYLSH[LKLSLTLU[ZIV\NO[[VNL[OLY[V HJJVTWSPZOHKLMPULKVIQLJ[P]L -3,?0)3,=0:<(30+,5;0;@:@:;,4! MSL_PIPSP[`KLZJYPILKHZHKHW[HIPSP[` (]PZ\HSZ`Z[LT[OH[HSSV^ZHUPKLU[P[`[VJVU[PU\HSS`HUKX\PJRS` HKHW[[VJOHUNLJVUZPZ[PUNVMMP_LKLSLTLU[Z[OH[THPU[HPUIHUK YLJVNUP[PVUHUK]HYPHISLLSLTLU[Z[OH[LUOHUJL]HYPHIPSP[` (UVUZ[H[PJPKLU[P[`KPYLJ[LK[V^HYKZ[OLM\[\YLHUKTHRPUN ZVTL[OPUN]HYPHISLYLJVNUPZHISL4VZ[JVTTVUS`HKVW[LKI` VYNHUPZH[PVUZPU[OLJ\S[\YHSHUKW\ISPJZLJ[VYZZ\JOHZ T\ZL\TZL_OPIP[PVUZNHSSLYPLZJOHYP[PLZHUK\UP]LYZP[PLZ -3,?0)3,0+,5;0;@36.6! (SVNV^P[O[OLHIPSP[`[VJOHUNLMVYTJVUZPZ[PUNVMT\S[PWSL ]HYPH[PVUZ^P[O[OLHIPSP[`[VHKHW[P[ZHYYHUNLTLU[ZOHWLVY JVU[LU[^OLUYLX\PYLK -<33@+,=,367,+-3,?0)3,=0:<(30+,5;0;@:@:;,4! (]PZ\HSZ`Z[LT[OH[HSSV^ZHUPKLU[P[`[VHKHW[[VJOHUNLPU JVTWHU`JVU[LU[JVU[L_[HUKZP[\H[PVU 


UK 7/(:, /0:;69@ 36*(;065 ,=63<;065 *647(90:65


/0:;69@9PZL0U7VW\SHYP[`

PZ[VY` -SL_PISL]PZ\HSPKLU[P[`Z`Z[LTZMYVT[OLSHZ[`LHYZ:LSLJ[LK VU[OLPYPTWVY[HUJLPU[OLYPZLVM[OLWVW\SHYP[`VMMSL_PISL PKLU[P[PLZ ;OLYLPZHJVYYLSH[PVUIL[^LLU[OLYPZLPUWVW\SHYP[`IL[^LLU MSL_PISL]PZ\HSPKLU[P[`Z`Z[LTZHUK[LJOUVSVN`HK]HUJLTLU[Z ;LJOUVSVN`HK]HUJLTLU[ZOH]LOHKHRUVJRVULMMLJ[VU[OL ^H`VYNHUPZH[PVUZOH]L[VJVTT\UPJH[LHUKPU[LYHJ[^P[O JVUZ\TLYZ 6YPNPUH[PUN^P[O:^PZZ4VKLYUPZ[.YHWOPJ+LZPNUPU[OL»Z 2HYS.LYZ[ULY»ZPKLU[P[`MVY[OL)VP[LH4\ZPJHYLJVYKZOVWPU )HZLSZLLMPNPZYLJVNUPZLKHZVULVM[OLZ[MSL_PISL]PZ\HS PKLU[P[`Z`Z[LTZ :PUJL ^LOH]LZLLU[OLKH^UVM[OLZJYLLUIHZLKPKLU[P[` ^P[O4;=HZVULVM[OLZ[ZLLMPN+LZPNULKPU IHZLK VUHYV\UK[OLIVSK4PU4;=[OL4JVU[HPULKT\S[PWSL[OLTLZ ^P[OPUP[ZMYHTL;OLSVNVJOHUNLKP[ZSVVR[VZ\P[[OLTVZ[ YLJLU[[YLUKZ 4VYLYLJLU[S`.VVNSL^P[OP[Z]HZ[X\HU[P[`VMSVNV]HYPH[PVUZ YLWYLZLU[H[P]LVM[OLJVU[LU[`V\JHUHJJLZZ]PH[OLPYSLHKPUN ZLHYJOLUNPULZLLMPN^HZKLZJYPILI`4PJOHLS1VOUZVUHZ [OLPKLU[P[`[OH[VWLULK[OLMSVVKNH[LZ[V[OLMSL_PISLPKLU[P[` Z`Z[LT 5V^^LHYLZLLPUN[OLJ\S[\YHSHUKW\ISPJZLJ[VYVYNHUPZH[PVUZ HKVW[PUNMSL_PISLPKLU[P[PLZZ\JOHZ[OL>HSRLY(Y[*LU[LY KLZPNULKI`*OHK2SVLWMLYPUZLLMPN 3HYNLJVYWVYH[LVYNHUPZH[PVUZYLTHPUYLS\J[HU[[VJOHUNLMYVT [OLPYTVUVSP[OPJPKLU[P[PLZI\[WLYOHWZ[OPZ^PSSIL[OLUL_[Z[HNL PU[OLYPZLVM[OLMSL_PISL]PZ\HSPKLU[P[` 


 +,-050;065:9PZL0U7VW\SHYP[`

MPN 

)60;,(4<:08<,  )`2HYS.LYZ[ULY

MPN 

4;= )`4HUOH[[HU+LZPNU

MPN 

>(32,9(9;*,5;,9 )`*OHK2SVLWMLY

MPN 

MPN 

/(+-0,3+:7(05; )`>VSMM6SPUZ

.66.3, )`3HYY`7HNL :LYNL`)YPU


 36*(;065

MEXICO

MPN

CANADA

NORTH AMERICA

SPAIN

UNITED KINGDOM

FRANCE

-SL_PISL0KLU[P[`3VJH[PVUZ

BELGIUM

ITALY


 36*(;065

VJH[PVU )HZLKVU[OLVYPNPUVM[OLI\ZPULZZLZ UV[[OLKLZPNULYZ

HOLLAND

GERMANY

NORWAY

INDIA

THAILAND

JAPAN

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

6):,9=(;065: 4VZ[\ZLKI`VYNHUPZH[PVUZPU[OL<2 /VSSHUK>LZ[LYU,\YVWLHUK5VY[O (TLYPJH 3LHKPUNHNLUJPLZ (TZ[LYKHT 3H]H :[\KPV+\TIHY 3VUKVU >VSMM6SPUZHSZV5L^@VYR +\IHP IHZLK )HYUIYVVR 1VOUZVU)HURZ :WPU 5VY[O


¸

:VJPL[PLZOH]L HS^H`ZILLUZOHWLK TVYLI`[OLUH[\YLVM [OLTLKPHI`^OPJO TLUJVTT\UPJH[L [OHU[OLJVU[LU[VM [OLJVTT\UPJH[PVU

¸

4J3\OHU4;OL4LKP\TPZ[OL4HZZHNL7LUN\PU)VVRZ 


 ,=63<;065;LJOUVSVN`*VUZ\TLY *VTWHU`

]V S\[PVU ;LJOUVSVN` *VUZ\TLY ;OL[HISLVU[OLYPNO[ZOV^Z[OLPUJYLHZLPUJVTT\UPJH[PVU [LJOUVSVN`PU[OLSHZ[`LHYZHYPZL[OH[Y\UZWHYHSSLS^P[O[OL PUJYLHZLPUWVW\SHYP[`VMMSL_PISL]PZ\HSPKLU[P[`Z`Z[LTZ )VTIHYKLK^P[OPUMVYTH[PVUHUK^P[O[OL^VYSKH[V\YMPUNLY[PWZ YHWPKJOHUNLZPUJVUZ\TLYILOH]PV\YTLHUZJ\Z[VTLYZOH]L SV^LYH[[LU[PVUZWHUZHUKT\JOMHZ[LYYH[LVMJOHUNLVMULLKZ HUK^HU[Z 7LVWSLHYLILJVTPUNTVYLHUKTVYLJVUULJ[LK^OLYL]LY[OL` HYLK\L[VO\NLHK]HUJLTLU[ZPUTVIPSLHUKZJYLLUIHZLK JVTT\UPJH[PVUZLLMPN;LJOUVSVNPLZHYLILJVTPUNJOLHWLY TVYLLMMPJPLU[HUKT\JOTVYLHJJLZZPISL^P[OTVIPSLOHUKZL[Z HSSV^PUNPUZ[HU[HJJLZZ[VPUMVYTH[PVUHIV\[JVTWHUPLZ WYVK\J[ZZLY]PJLZWYPJPUNHUKH]HPSHIPSP[`1VU/L^P[[IYHUK ZWLJPHSPZ[H[4V]PUN)YHUKZWNL_WSHPUZ[OH[

ยธ0UH^VYSK^OLYLZVTLIYHUKZHYLZLLU VUZJYLLUZTVYL[OHUPUWYPU[MSL_PISL PKLU[P[`PZHSVNPJHSKL]LSVWTLU[ยน ;VHKHW[[V[OPZJOHUNLPUJVUZ\TLYILOH]PV\YIYHUKZ^PSSOH]L [VYLWYLZLU[[OLTZLS]LZPUHT\JOTVYLMSL_PISLMHZOPVUMVJ\ZPUN VUOV^P[PU[LYHJ[Z^P[O[OLJVUZ\TLY ;OLRUVJRVULMMLJ[[LJOUVSVN`HK]HUJLTLU[ZOH]LOHKVU[OL JVUZ\TLYTLHUZTVUVSP[OPJPKLU[P[PLZY\U[OLYPZRVMUV[ HU[PJPWH[PUNJOHUNLX\PJRS`LUV\NO^OPSLMSL_PISLPKLU[P[PLZ WYV]PKL[OLHIPSP[`[VL]VS]LHSVUNZPKL[OPZJOHUNLPUJVUZ\TLY ILOH]PV\Y


MPN 

 ,=63<;065;LJOUVSVN`*VUZ\TLY *VTWHU`7905;

;= 9(+06

5L^ZWHWLY 4HNHaPUL )PSSIVHYK 7VZ[LY )VVR -S`LY

;LYYLZ[YPHS;= 9HKPV

5L^ZWHWLY 4HNHaPUL )PSSIVHYK 7VZ[LY )VVR -S`LY

;LYYLZ[YPHS;= *HISL;= 9HKPV

5L^ZWHWLY 4HNHaPUL )PSSIVHYK +PNP[HS 7YPU[

;LYYLZ[YPHS;= *HISL;= :H[LSSP[L;= ;0=6 9HKPV

*VTT\UPJH[PVU 6]LY@LHYZ

05;,95,;

»Z

»Z

»Z

7VZ[LY 

+PNP[HS 7YPU[

)VVR 

+PNP[HS 7YPU[

-S`LY

4VIPSL 7* 3HW[VW ;HISL[   

)SVNZ :VJPHS5L[^VYR 07;= 9HKPV =PKLV

.HTLZ*VUZVSLZ 477SH`LYZ


 *647(90:65-SL_PISL 4VUVSP[OPJ

-L!!!)4!0+!N!I!Y )L[[LY+<9()030;@ !"#$%&'(&)#*+,-$+$./0/*1. !"#$%%&%'#(%)%(#*+#,-./*0%'#!"#$#!%!"& 4. INTERACTS with customer !"#$%&'()#(*#+,$-./#0-#123'$45#+*4(/-67 !"#!"#$%&#$%#&'()*+#,)#-./0123#-.24564


 *647(90:65-SL_PISL 4VUVSP[OPJ

!"#"$%&'%()%*+#&%&, -.)('+/0+1&)*+2+$"0!+#&)1&/3+ 4.)56%(7+1&)*+2+$"0!+#&)1&/3+


YK 7/(:, +0--,9,5;0(;065 (5(3@:0: *96::(5(3@:0: ,3,4,5;: +,=0*,: 7(;;,957:@*/636.@ .90+ -694 ;@7,


 +0--,9,5;0(;065-SL_PIPSP[`;`WLZ

PMMLYLU [PH[PVU ;`WLZVM-SL_PIPSP[` ;OLYLPZTVYL[OH[VUL^H`[VILMSL_PISL;OPZZLJ[PVUHPTZ[V KPMMLYLU[PH[LIL[^LLU[OLKPMMLYLU[^H`ZVMPKLU[P[`Z`Z[LTZJHU NLULYH[LMSL_PIPSP[` 0[ZPTWVY[HU[[VJVUZPKLY^OH[[OLKPMMLYLU[[`WLZVMMSL_PISL Z`Z[LTZJHUHJOPL]LHZJVTT\UPJH[PVUKL]PZLZHUK^OH[ ZP[\H[PVUZJLY[HPUZ`Z[LTZHYLTVZ[Z\P[LK[V ;OLYLHYLKPMMLYLU[[`WLZVMMSL_PIPSP[`HKHW[PVU[YHUZMVYTH[PVU TV]LTLU[HUKPU[LYHJ[PVU;OLZL[`WLZVMMSL_PIPSP[`JHUIL HJOPL]LKI`KPMMLYLU[[`WLZVM]PZ\HSPKLU[P[`Z`Z[LTZLLMPN 5V[L]LY`Z`Z[LTJHUHJOPL]LL]LY`[`WLVMMSL_PIPSP[`HUKPU ZVTLJHZLZJYVZZWVSSPUH[PVUJHUVJJ\YIL[^LLUZ`Z[LTZ[V WYVK\JLZ`Z[LTZ[OH[OVSKJOHYHJ[LYPZ[PJZMYVTIV[OLN;OL 7L^(Y[*LU[LYPKLU[P[`HUHS`ZLKSH[LYVUPU[OPZWOHZL[HRLZ JOHYHJ[LYPZ[PJZMYVTYLHYYHUNLHISLHUK]HYPHISLJVU[LU[SVNV Z`Z[LTZ

(+(7; 9LJVNUPZLZ[OH[[OLM\[\YLPZU[MPUP[LHUKJOHUNLPZPUL]P[HISL -P_LKMYHTL^VYRWSH`ZHUPTWVY[HU[WHY[PUHSSV^PUNJOHUNL [VOHWWLU ;9(5:-694 (Z`Z[LTIHZLKVUHZL[VMY\SLZ[OH[[YHUZSH[LZJOHUNPUN PUMVYTH[PVUPU[VH]PZ\HSYLWYLZLU[H[PVU 46=, :`Z[LT]HYPHIPSP[`HJOPL]LK[OYV\NOTHUVL\]YHIPSP[`VM KPMMLYLU[MVYTZVUHNYPK 05;,9(*; :`Z[LTZ[OH[YLS`VUZVTLZVY[VMH\KPLUJLJVUZ\TLY PU[LYHJ[PVU[VKLMPUL[OLPKLU[P[`


MPN

 +0--,9,5;0(;065-SL_PIPSP[`;`WLZ

-SL_PIPSP[`;`WLZ

9,(99(5.05.36.6

+,*65:;9<*;()3,36.6

=(90()3,*65;,5;

=(90()3,*65;(05,9

:05.3,36.6

3(5.<(.,302,:@:;,4:


 (5(3@:0:9LHYYHUNLHISL3VNVZ 40;(UHS`ZPZ

9LHYYHUNLHISL3VNVZ -P_LK.YPK

9LHYYHUNLHISLSVNVZHYLJVTWYPZLKVMNYPKZHUKMVYTZ9\SLZ HYLHWWSPLK[VLUJV\YHNLPU[LYHJ[PVUIL[^LLU[OLMVYTZHUK NYPKZPUZWLJPMPJ^H`Z[VNLULYH[LJVOLYLU[WH[[LYUZ[OH[YLTHPU YLJVNUPZHISLMYVT]HYPH[PVU[V]HYPH[PVU ;OLYLHYL[`WLZVMYLHYYHUNLHISLSVNVZ`Z[LT MP_LKNYPKZ`Z[LTZ (YLYPNPKNYPKZ[OH[YLS`ZVSLS`VU[OLTV]LTLU[VMVIQLJ[ZVU [OLPYZ\YMHJLMVYMSL_PIPSP[` TVYWOPUNNYPKZ`Z[LTZ 4VYWOPUNNYPKZWO`ZPJHSS`JOHUNLHUKTVYWOPUZOHWL PU[LYHJ[P]LNYPKZ`Z[LTZ 4\S[PWSLNYPKZZ`Z[LTZOH]LNYPKZ[OH[PU[LYHJ[^P[OLHJOV[OLY TV]PUNPUYLSH[PVU[VVULHUV[OLY 


MPN 

 (5(3@:0:9LHYYHUNLHISL3VNVZ 40;(UHS`ZPZ

40;4,+0(3() ,9VVU2HUN 9PJOHYK;OL

:X\HYL3VJH[PVU

_

OPNOSPNO[LKZX\HYLZ

4V]LTLU[VMZX\HYLZ

:WV[SPNO[3VJH[PVU 6YPLU[H[PVU

6YPLU[H[PVU

*\[VMMWVPU[ZH[NYPKLKNL

40;4,+0(3()9LHYYHUNLHISLMP_LKNYPKZ`Z[LTMPN 40;VULVM[OL^VYSKZTVZ[YLUV^UYLZLHYJOJLU[YLZ\ZLZH JVTW\[LYIHZLKSVNVNLULYH[VYZVLHJOTLTILYVM[OL40; JVTT\UP[`JHUZLSLJ[[OLPYV^USVNV]HYPH[PVU6UJLZLSLJ[LK [OH[]HYPH[PVU^PSSUV[ILYLWSPJH[LKMVYHTPUPT\TVM`LHYZ 0U[LYZLJ[PUNZWV[SPNO[ZHUKTV]HISLZX\HYLZOH]LILLU\ZLK[V YLWYLZLU[HJVSSHIVYH[P]L^H`VM^VYRPUN;OLWHYHTL[LYVM[OL NYPKWYV]PKLZHJ\[VMMWVPU[MVY[OLZWV[SPNO[ZWYVQLJ[PVUHUK LHJOZWV[SPNO[JHUILYV[H[LK[VKPMMLYLU[HUNSLZ

0U[LYZLJ[PUN:WV[SPNO[Z

-P_LK,SLTLU[Z .YPKZPaL .YPKZOHWL -VYTZ =HYPHISL,SLTLU[Z (YYHUNLTLU[ VYPLU[H[PVU *VSV\YJVTIPUH[PVUZ -VYTZPaL

:`Z[LT*HWHIPSP[PLZ :X\HYLJVTIVZV]LY *VSV\YJVTIVZV]LY =HYPH[PVUZV]LY


 (5(3@:0:9LHYYHUNLHISL3VNVZ 7L^(Y[*LU[LY

7,>(9;*,5;9,4VYWOPUNNYPKZ`Z[LTMPN ;OL7L^*LU[LYMVY(Y[Z /LYP[HNLPZHJVSSLJ[P]LVMZL]LU NYHU[THRPUNPUP[PH[P]LZPU7OPSHKLSWOPHKLKPJH[LK[VZ\WWVY[PUN SVJHSHY[PZ[ZHUKOLYP[HNLVYNHUPZH[PVUZZLLMPN ;OLTHPUMVJ\Z VM[OLPKLU[P[`^HZ[VIYPUN[OL7L^NYV\W[VNL[OLYTHPU[HPUPUN [OLHIPSP[`[VYLWYLZLU[LHJOPUKP]PK\HSPUP[PH[P]LKHUJL L_OPIP[PVUZHY[ZMLSSV^ZOPWZ[OLH[YLTHUHNLTLU[OLYP[HNLHUK T\ZPJ^OLUYLX\PYLK;OLSVNVZNYPKOHZ[OLHIPSP[`[VJVU[YHJ[

MPN 

7,>(9;*,5;,9 1VOUZVU)HURZ

HUKL_WHUK[VYLX\PYLTLU[;OLJLU[YHS^OP[LZX\HYLHJ[ZHZ[OL HUJOVYWVPU[MVY[OLYLZ[VM[OLZX\HYLZ[VVYPLU[H[LNYV^HUK ZOYPURHYV\UK *VTWYPZLKVM ZX\HYLZ^P[OKPMMLYLU[JVSV\YZSH`LYLKV]LYVUL HUV[OLYYLZLTISPUNKPMMLYLU[PUP[PH[P]LZHUK[OLV[OLYZWVY[PUN [OLJVTWHU`UHTLHUKSVJH[PVU,HJOZX\HYLOHZ[OLHIPSP[`[V OVSK[`WLJVSV\YHUKPTHNL


 (5(3@:0:9LHYYHUNLHISL3VNVZ 7L^(Y[*LU[LY

:X\HYLVYPLU[H[PVUHUKZPaL ! !

,_WHUZPVU *VU[YHJ[PVU

,?7(5:065

*65;9(*;065

3H`LYPUNHUK6YKLY*OHUNL

;OLJLU[YHSZX\HYLHJ[ZHUHUJOVYaLYVWVPU[MVY[OLV[OLY ZX\HYLZ[VVYPLU[H[LHYV\UK ;OLSVNVJHUJVU[YHJ[ZHUKL_WHUK[VZ\P[KPMMLYLU[TLKP\TZ HUKWYV]PKPUN[OLTLHUZMVYHTVYLK`UHTPJ^LIZP[L HUPTH[PVU :X\HYLZ]HY`PUZPaLHUKZO\MMSLVYKLYLTWOHZPaPUNZWLJPMPJ PUP[PH[P]LZI`IYPUNPUN[OLT[V[OLMYVU[HUKTHRPUN[OLT

=HYPHISL,SLTLU[Z 6YPLU[H[PVU 3H`LYPUN :PaL 4V]LTLU[[`WL :X\HYLJVU[LU[

-P_LK,SLTLU[Z 5\TILYVMMVYTZ *VSV\Y


 (5(3@:0:9LHYYHUNLHISL3VNV /H\ZKLY>PZZLUZJOHM[

/(<:+,9>0::,5:*/(-;PU[LYHJ[P]LNYPKZ`Z[LT /H\ZKLY>PZZLUZJOHM[^OPJOTLHUZOV\ZLVMZJPLUJLPZIHZLK PU.LYTHU`JVUZPZ[ZVM[^V\UP]LYZP[PLZ[OYLLJVSSHNLZHUK WYLZ[PNPV\ZYLZLHYJOPUZ[P[\[L;OPZYLHYYHUNLHISLSVNVVWLYH[LZ \ZPUNHUPU[LYHJ[P]LNYPKZ`Z[LTZLLMPN^P[O[OLNLULYHSHPT [VNP]L\UKLYZ[HUKPUNVMJ\YYLU[PZZ\LZPUZJPLUJLHUKYLZLHYJO HTVUN[OLNLULYHSW\ISPJHUKP[ZZJOVVSZ(WSH`M\SPKLU[P[` Z`Z[LT^HZKLZPNULK[VMP[PU^P[O[OL\UKLYZ[HUKPUN[OH[ JOPSKYLUSLHYUMYVTWSH`PUNHZKVHK\S[Z(UPUMPUP[LU\TILYVM

MPN 

/(<:+,9>0::,5:*/(-; -SVYPHU7MLMMLY )VYPZ4\SSLY

WVZZPISL]HYPH[PVUZL_WYLZZLZ[OLK`UHTPJJOHYHJ[LYVMZJPLUJL *VUZPZ[PUNVMIHZPJMPN\YLZLHJOOH]PUN[OLPYV^UNYPK^P[O PUKP]PK\HSaLYVWVPU[ZZLLMPNVU[OLUL_[WHNL-VYTZJHU ]HY`PUZPaLWVZP[PVUVYPLU[H[PVUJVSV\YHUKJHUTV]LMYVTH JVTTVUaLYVWVPU[PUZ[LWZVUKPMMLYLU[H_LZ,HJOMVYTJHU HZZ\TLHU`JVSV\YMYVT[OLJVSV\YWHSL[[L;OL]HYPH[PVUZHYL JYLH[LK\ZPUNPUMVYTH[PVU]PH[OLPU[LYUL[IHZLKVU[LTWLYH[\YL HUKZVJPVSVNPJHSKH[H*VTW\[LYNLULYH[LK[OLZPNUMHTPS` JOHUNLZHZ[OLPU[LYUL[KH[HJOHUNLZ


 (5(3@:0:9LHYYHUNLHISL3VNV /H\ZKLY>PZZLUZJOHM[

3PUL-VYT9V[H[PVU Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2021;

 

Â&#x2021;

 

Â&#x2021;

Â&#x2021;

Â&#x2021;

Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2021;

Â&#x2021;9V[H[PVUPUJYLTLU[ZVMÂ&#x2021;

KPMMLYLU[ZPaLZ

/H\Z KLY >PZZLUZJOHM[

,HJOMVYTOHZVULX\HU[P[`

=HYPHISL,SLTLU[Z *VSV\Y 7VZP[PVU 6YPLU[H[PVU ZPaL 0UMPUP[L]HYPH[PVUZ *VU[PU\V\ZS`L]VS]PUN 

-P_LK,SLTLU[Z ALYV7VPU[ -VYTZ 8\HU[P[PLZVMMVYTZ


(5(3@:0:+LJVUZ[Y\J[HISL3VNVZ 4VYP(Y[*LU[LY

+LJVUZ[Y\J[HISL 3VNVZ SVNVZ[OH[KLJVUZ[Y\J[HYLJVTWYPZLKVMKPMMLYLU[MVYTZ[OH[ JVTL[VNL[OLY[V\UPM`HNYV\WVYKPMMLYLU[ZLJ[PVUZVMH I\ZPULZZ;OLPUKP]PK\HSJVTWVULU[Z[OH[THRL[OLSVNVOH]L [OLHIPSP[`[VZLWHYH[L^VYRPUNHZPUKP]PK\HSLU[P[PLZ[VYLWYLZLU[ ZWLJPMPJI\ZPULZZLZ^P[OPUHI\ZPULZZNYV\WI\ZPULZZZLJ[PVUZ VYKLWHY[TLU[Z ;/,4690(9;*,5;9,MPN +LZJYPILKHZHZWLJ[YHSPKLU[P[`MVY[OL4VYP(Y[Z*LU[LYPU ;VR`VZLLMPN[OLTHZ[LYSVNVLZ[HISPZOLZH\UPMPLKPTHNL MVY[OLHY[JLU[LYZZLJ[PVUZHSSV^PUNLHJOZLJ[PVU[VIL YLWYLZLU[LKPUKP]PK\HSS`


 (5(3@:0:+LJVUZ[Y\J[HISL3VNVZ 4VYP(Y[*LU[LY

MPN 

*VUZPZ[ZVMPUKP]PK\HSSVNVZYLWYLZLU[PUN9VWWVUNP(JHKLT` /PSSZ4VYP(Y[4\ZL\T9VWWVUNP/PSSZ*S\I;VR`V:R`*S\I ;VR`V*P[`=PL^

=HYPHISL,SLTLU[Z *VSV\Y -VYTZ

,HJOPUKP]PK\HSSVNVOHZP[ZV^UJVSV\YHUK^H]L,HJOVM[OL 4VYP(Y[Z*LU[YLZLJ[PVUZOHZP[ZV^U\UPX\LPKLU[P[`

-P_LK,SLTLU[Z ;OLTL 7VZP[PVU

 

4690(9;*,5;,9 1VOUH[OHU)HYUIYVVR


 (5(3@:0:=HYPHISL*VU[HPULY3VNVZ (VS

MPN 

=HYPHISL*VU[HPULY3VNV 3VNVZ^P[O]HYPHISLJVU[HPULYZJHUILPTHNLHUKPSS\Z[YH[PVU IHZLKVYIV[O;OL`YLS`VUHJLU[YHSMVJ\ZWVPU[[VHJ[HZ[OL SVNVHUJOVYHJVUZ[HU[[OH[HSSV^ZYLJVNUP[PVU[VILTHPU[HPULK MYVT]HYPH[PVU[V]HYPH[PVUHUKWYV]PKLZHJLU[YLWVPU[PU^OPJO[V TVYWOHYV\UK;OLJVU[LU[Z[H`ZJVUZPZ[LU[MYVT]HYPH[PVU[V ]HYPH[PVU^OPSL[OLJVU[HPULYTVYWOZPU[VKPMMLYLU[MVYTZHUK ZOHWLZ;OPZPZHUHWWYVHJOUVYTHSS`HKVW[LKI`JVTWHUPLZ [OH[WYV]PKLHYPJOZV\YJLVMTLKPHHUKJVU[LU[

(63(TLYPJH6USPULMPN (VSPZHU(TLYPJHUNSVIHSPU[LYUL[ZLY]PJLHUKTLKPHJVTWHU` IHZLKPU5L^@VYR(VS\ZLZHKP]LYZLYHUNLVMPTHNL PSS\Z[YH[PVUHUKHUPTH[PVUIHZLKMYHTL^VYRZLLMPNWYVK\JLK I`]HYPV\ZKLZPNULYZPSS\Z[YH[VYZHUKHUPTH[VYZKPYLJ[LKI`>VSMM 6SPUZ ;OL]HYPH[PVUZYLS`VU[OLIVSK(VS[`WLWVZP[PVULKQ\Z[VMMJLU[YL [VHJ[HZ[OLJVUZ[HU[JVUULJ[PUN]HYPH[PVUZ[VNL[OLY 

(63 >VSMM6SPUZ


 (5(3@:0:=HYPHISL*VU[HPULY3VNVZ (VS

(VS;`WL

-YHTL^VYR V\[SPUL

;OL^PKL]HYPL[`VMMYHTL^VYRZYLWYLZLU[Z[OLKP]LYZP[`VM[OL PU[LYUL[ZLY]PJLHUKTLKPHJVU[LU[HJJLZZPISL]PH(VS

-P_LK,SLTLU[Z ;`WL 

;OLIVSKWVZP[PVULK[`WLWYV]PKLZ[OLWLYMLJ[WSH[MVYTMVY UL^KLZPNUZ[VILPU[LNYH[LKPU[V[OLPKLU[P[`

=HYPHISL,SLTLU[Z *VU[HPULY

)LJH\ZL[OLJVUJLW[OHZZ\JOH^PKLZJVWLMVYMYHTLPTHNL HUKPSS\Z[YH[PVUZVUS`VUL]HYPHISLPZYLX\PYLK[VZ\WWS`[OL WVZZPIPSP[`MVYHUPUMPUP[LU\TILYVM]HYPH[PVUZ 

*VU[PU\V\ZL]VS\[PVU;`WLPZHS^H`Z^P[OPU[OLMYHTL^VYR


 (5(3@:0:=HYPHISL*VU[LU[3VNVZ *P[`VM4LSIV\YUL

=HYPHISL*VU[LU[ 3VNVZ =HYPHISLJVU[LU[Z`Z[LTZYLS`VUHMP_LKJVU[HPULY[VTHPU[HPU YLJVNUP[PVUIL[^LLUSVNV]HYPH[PVUZ^OPSL[OLJVU[LU[^P[OPU [OH[JVU[HPULYJOHUNLZ0THNLZPSS\Z[YH[PVUZHUKWH[[LYUZJHU IL\ZLK[VMPSS[OLZWHJL^P[OPU[OLMP_LKMYHTL^VYR;OPZPZHU HWWYVHJOVM[LU\ZLK[VYLWYLZLU[JP[PLZT\ZL\TZHUK VYNHUPZH[PVUZYPJOPUTLKPHHUKJVU[LU[KP]LYZP[` 


 (5(3@:0:=HYPHISL*VU[LU[3VNVZ *P[`VM4LSIV\YUL

;/,*0;@6-4,3)6<95, ;OLJP[`VM4LSIV\YULPZPU[LYUH[PVUHSS`YLJVNUPZLKMVYP[Z KP]LYZP[`PUUV]H[PVUZ\Z[HPUHIPSP[`HUKSP]HIPSP[`;OLHPT^HZ[V YLMSLJ[[OLJP[PLZJVVSZVWOPZ[PJH[PVUVU[OL^VYSKZ[HNLJHW[\YL [OLWHZZPVUVMP[ZWLVWSLHUKWYV]PKL[OLJP[`^P[OH\UPMPLK MSL_PISLHUKM\[\YLMVJ\ZLKPTHNL >P[OHIVSK4WYV]PKPUNHJVUZ[HU[MP_LKMYHTL^VYRJVU[LU[ WH[[LYUZHUKKPTLUZPVUZ+ +JYLH[LKI`SPULZHUKZOHKPUN

MPN

*0;@6-4,3)6<95, 1HZVU3P[[SL 0]HUH4HY[PUV]PJO 1LM[VU:\UNRHY 4HPSPU/VSTZ[VYT :HT7LTILY[VU

HSSV^Z[OL4»ZZ\YMHJL[VSVVRJVUJH]LQHNLKYV\NOHUK ZTVV[O;OL4ZOHWLPZ[OLWLYMLJ[KL]PJLHSSV^PUNHT\S[P[\KL VMJVU[LU[Z[VILJVU[HPULK^P[OPUP[ZIV\UKHY`;OPZHSZVTLHUZ [OLPKLU[P[`JHUILLHZPS`Z\WWSLTLU[LKZV[OLIYHUKJHU JVU[PU\V\ZS`L]VS]L -P_LK,SLTLU[Z )VSK4[`WLJVU[HPULY

=HYPHISL,SLTLU[Z 3PULX\HU[P[` HYYHUNLTLU[ *VSV\Y ZOHKL
 (5(3@:0:=HYPHISL*VU[LU[3VNVZ *P[`VM4LSIV\YUL


 (5(3@:0:=HYPHISL*VU[LU[3VNVZ *P[`VM4LSIV\YUL


 (5(3@:0::PUNSL3VNV /H\UJOVM=LUPZVU

MPN ! 

:PUNSL3VNVZ :PUNSLSVNVMSL_PIPSP[`^VYRZI`\ZPUN[OLTVZ[IHZPJYLWYLZLU[H [PVUVM[OLVYNHUPZH[PVUPU[OLMVYTVMHZPUNSLSVNV+LZPNULK[V Z\I[S`I\[KPZ[PUJ[S`YLWYLZLU[HUVYNHUPZH[PVU^OPSLHJ[PUNHZ[OL ]PZ\HSW\UJ[\H[PVU[VP[ZJVU[LU[;OPZHSSV^Z[OLJVTWHU` JVU[LU[[V[HRL[OLMYVU[ZLH[HUKILJVTL[OLPKLU[P[`(KHW[PVU [VJVTWHU`JVU[LU[YLX\PYLTLU[ZPZZLHTSLZZHZ[OLJVU[LU[ P[ZLSMILJVTLZ[OLPKLU[P[`;OPZPZ[OLTVZ[JVTTVUHWWYVHJO HKVW[LKI`NHSSLYPLZT\ZL\TZHUKL_OPIP[PVUZ^OLYL[OL VYNHUPZH[PVUZJVU[LU[PZ[OLL_OPIP[LK^VYR;OLPKLU[P[` ILJVTLZ[OLL_OPIP[P[ZLSMVYPTHNLZVM[OLPUKP]PK\HSHY[^VYR

;/,/(<5*/6-=,50:65 ;OL/H\UJOVM]LUPZVUPZHJVSSLJ[PVUVMJVTTLYJPHSNHSSLYPLZ IHZLKPU3VUKVU)LYSPUHUK5L^@VYR[OH[YLWYLZLU[ZSLHKPUN JVU[LTWVYHY`HY[PZ[Z;OLZPNUPZHYLWYLZLU[H[PVUVM[OL VYNHUPZH[PVU\ZPUN[OLTVZ[Z[YPWWLKKV^UMVYTWVZZPISL^P[O [OLPU[LUZPVU[VWYV]PKLZ\I[SLKPZ[PUJ[PVUHUKVUHUV[OLYSL]LS WYV]PKLW\UJ[\H[PVUIL[^LLU[OLL_OPIP[LK^VYR

*VTWYPZLKVMSPULZ[OLSVNVYLWYLZLU[Z[OLHJYVU`TMVY /H\UJOVM=LUPZVUHUK[OLZ[HUJLVMHKLLYZLLMPN:\I[S`

/(<5*/6-=,50:65 7H[YPJPH-PULNHU ;VU`)YVVR


 (5(3@:0::PUNSL3VNV /H\UJOVM=LUPZVU

WSHJLKVUWVZ[LYZPTHNLZ ZPNUZ[OLSVNVHSSV^Z[OLHY[^VYR[V IL[OLPKLU[P[`JOHUNPUNHZ[OLJVSSLJ[PVUKVLZ 

=HYPHISL,SLTLU[Z (Y[^VYRL_OPIP[LK^VYR *VU[PU\V\ZS`L]VS]PUN 

-P_LK,SLTLU[Z 3VNV
(5(3@:0:3HUN\HNLSPRL:`Z[LT >HSRLY(Y[*LU[LY

3HUN\HNL3PRL :`Z[LTZ 3HUN\HNLSPRLZ`Z[LTZHYLUVUSVNVIHZLK;OL`YLS`VU[OL ]PZ\HSSHUN\HNL^YP[[LUSL]LSVMJVTT\UPJH[PVU[VKLMPULHU V]LYHSSZ[`SLHSSV^PUN[OLV]LYHSSZ[`SL[VYLWSHJL[OLSVNV


 (5(3@:0:3HUN\HNLSPRL:`Z[LT >HSRLY(Y[*LU[LY

MPN !;/,>(32,9(9;*,5;,9 (JVU[LTWVYHY`HY[JLU[LYPU4PUULHWVSPZ[OH[\ZLZH SHUN\HNLSPRLZ`Z[LT[VJVTT\UPJH[L^P[OP[ZTHU`H\KPLUJLZ ;OLPKLU[P[`YLSPLZVU[OLSVVRHUKMLLSVM[OL^OVSLKLZPNU\ZPUN KPNP[HSMVU[[LJOUVSVNPLZJYLH[PUNSPULZVM^VYKZHUK[L_[\YLZ 0UZ[HSSLKVU`V\YJVTW\[LY[OLKLZPNULYJHUJYLH[LJ\Z[VTPZHISL PKLU[P[`Z[YPWZ,HJOSL[[LYVU[OLRL`IVHYKWYVK\JLZH^VYK PUZ[LHKVMHSL[[LY,HJOMVU[NYV\WZ^VYKZPU[VKPMMLYLU[ ]VJHI\SHYPLZ^P[OSHUN\HNL[OH[PZ[HPSVYLK[VZWLJPMPJH\KPLUJLZ>(32,9(9;*,5;,9

(UKYL^)SH\]LS[ *OHK2SVLWMLY

HUKWH[[LYUZHYLZL[V\[SPULHYS`SPRL[HWL;OLMVU[ZV]LYSH` WH[[LYUZHUKWH[[LYUZJHUV]LYSH`LHJOV[OLY -P_LK,SLTLU[Z =HYPHISL,SLTLU[Z 3PULHY[YHUZMVYTH[PVU ;`WLMHJL 7SHJLTLU[VM[`WL 7H[[LYU 3H`LYPUN *VU[PU\V\ZS`L]VS]LZ 9LWL[P[PVU


 (5(3@:0:3HUN\HNLSPRL:`Z[LT >HSRLY(Y[*LU[LY

-SL_PISL6IQLJ[Z

;OL^H`ZTHUTHKLVIQLJ[ZHUKSPMLJHUIL MSL_PISLMYVTTLJOHUPJHSWYVK\J[Z`Z[LTZ HUKSPNO[ZOV^Z[VHUPTHSPUZ[PUJ[HUKZ\Y]P]HS


 -3,?0)3,6)1,*;:4HU4HKL

4HU4HKL:`Z[LTZ:JYLLU7P_LSPTHNL3HUN\HNLSPRL


 -3,?0)3,6)1,*;:4HU4HKL

4HU4HKL:`Z[LTZ3HZLY:OV^3HUN\HNLSPRL


 -3,?0)3,6)1,*;:4HU4HKL

4HU4HKL:`Z[LTZ3HZLY:OV^3HUN\HNLSPRL


 -3,?0)3,6)1,*;:4HU4HKL

4HU4HKL:`Z[LTZRHSLPKVZJVWL9LHYYHUNLHISL


 -3,?0)3,6)1,*;:4HU4HKL

4HU4HKL:`Z[LTZRHSLPKVZJVWL9LHYYHUNLHISL


 -3,?0)3,6)1,*;:4HU4HKL

4HU4HKL:`Z[LTZRHSLPKVZJVWL9LHYYHUNLHISL


 -3,?0)3,6)1,*;:4HU4HKL

4HU4HKL:`Z[LTZ2HSLPKVZJVWL4LJOHUPJZ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4HU4HKL:`Z[LTZRHSLPKVZJVWL9LHYYHUNLHISL
-3,?0)3,6)1,*;:5H[\YHS

5H[\YHS*OHTLSLVU=HYPHISL*VU[LU[


 -3,?0)3,6)1,*;:5H[\YHS

5H[\YHS*OHTLSLVU=HYPHISL*VU[LU[


 -3,?0)3,6)1,*;:4HU4HKL

4HU4HKL:`Z[LTZ3VUN,_WVZ\YL7OV[VNYHWO`3HUN\HNLSPRL


 -3,?0)3,6)1,*;:4HU4HKL

4HU4HKL:`Z[LTZ3VUN,_WVZ\YL7OV[VNYHWO`3HUN\HNLSPRL


 *96::(5(3@:0:-\SS`+L]LSVWLK:`Z[LTZ

*YVZZ (UHS`ZPZ -\SS`+L]LSVWLK :`Z[LTZ -SL_PISL]PZ\HSPKLU[P[`Z`Z[LTZ[OH[YLHJ[[VJOHUNLPUJVTWHU` JVU[LU[JVU[L_[HUKZP[\H[PVUHYLM\SS`KL]LSVWLK5V[HSSZ`Z[LT TL[OVKZJHUHJOPL]L[OPZSL]LSVMMSL_PIPSP[` +LJVUZ[Y\J[HISLSVNVZHYL[OLVUS`TL[OVK[OH[\ZLKVU[OLPY V^UJHUUV[HKHW[[VHSSYLX\PYLTLU[Z =HYPHISLJVU[LU[]HYPHISLJVU[HPULYZPUNSLHUKSHUN\HNLSPRL Z`Z[LTZOH]L[OLHIPSP[`[VJVU[PU\V\ZS`L]VS]LUL]LYYL[\YUPUN[V [OLPYVYPNPUHSZ[H[L;OPZHSSV^ZT\JOOPNOLYSL]LSK\YHIPSP[` 9LHYYHUNLHISLHUKKLJVUZ[Y\J[HISLSVNVZ^PSSL]LU[\HSS`YL[\YU[V [OLPYVYPNPUHSZ[H[LK\L[V[OLYLZ[YPJ[PVUZI`\ZPUNZL[MVYTZVU ZL[NYPKZ )LJH\ZL]HYPHISLJVU[HPULY]HYPHISLJVU[LU[ZPUNSLHUKSHUN\HNL SPRLZ`Z[LTZ\ZLJOHUNPUNJVU[LU[YH[OLY[OHUMP_LKMVYT[OL` JHUJVU[PU\V\ZS`L]VS]L^P[OJVTWHU`HUKJVUZ\TLYULLKZ


 *96::(5(3@:0:-\SS`+L]LSVWLK:`Z[LTZ

MPN 

*/(5.,05 *65;,5;

9,(99(5.,()3,36.6

+,*65:;9<*;()3,36.6

=(90()3,*65;,5;

=(90()3,*65;(05,9

:05.3,36.6

3(5.<(.,302,:@:;,4:

*/(5.,05 *65;,?;

*/(5.,05 :0;<(;065

*65:;(5; ,=63<;065

*YVZZ(UHS`ZPZ *OHY[

9,;<95:;6 690.05(3:;(;,


 *96::(5(3@:0:*VU[LU[9LWYLZLU[H[PVU

*VU[LU[ 9LWYLZLU[H[PVU -SL_PISL]PZ\HSPKLU[P[`Z`Z[LTZJHUIL\ZLK[VYLWYLZLU[KPMMLYLU[ ZLY]PJLZWYVK\J[ZIV[OWYVK\J[ZHUKZLY]PJLZI\ZPULZZ ZLJ[PVUZHUKNYV\WZVMI\ZPULZZLZ 9LHYYHUNLHISLSVNVZWYV]PKLNVVK]HYPHISLJVUZPZ[LUJ`HUK JVUZPZ[LU[]HYPHIPSP[`HSSV^PUNWYVK\J[ZHUKZLY]PJLZ[VIL YLWYLZLU[LKPUKP]PK\HSS`^OPSLTHPU[HPUPUNYLJVNUP[PVUHZH^OVSL )`JVTIPUPUNKPMMLYLU[[`WLZVMMSL_PISLZ`Z[LTH[PLYMSL_PIPSP[` JHUILHJOPL]LK^OPJOJHUILYLX\PYLK^OLUYLWYLZLU[PUN I\ZPULZZNYV\WZHUK[OLPYPUKP]PK\HSI\ZPULZZWYVK\J[Z ZLY]PJLZ 9LHYYHUNLHISLSVNVZWYV]PKL[OLILZ[IHSHUJLIL[^LLU]HYPHIPSP[` HUKYLJVNUP[PVUMYVT]HYPH[PVU[V]HYPH[PVU3HUN\HNLSPRL Z`Z[LTZOH]L[OLHIPSP[`[VYLWYLZLU[TVYLKP]LYZLS`I\[Z[YLUN[O VMYLJVNUP[PVUJHUILSVZ[ 6[OLYZ`Z[LTZOH]LILLUJVTIPULK^P[OKLJVUZ[Y\J[PVUHSSVNVZ PU[OLWHZ[[VJYLH[LH[LPYMSL_PIPSP[`MVYL_HTWSL[OL4VYP(Y[ *LU[LYPKLU[P[` 


 *96::(5(3@:0:*VU[LU[9LWYLZLU[H[PVU

MPN 

:,9=0*,

9,(99(5.,()3,36.6

+,*65:;9<*;()3,36.6

=(90()3,*65;,5;

=(90()3,*65;(05,9

:05.3,36.6

3(5.<(.,302,:@:;,4:

796+<*;

796+<*; :,9=0*,

)<:05,:: :,*;065:

*YVZZ(UHS`ZPZ *OHY[

)<:05,:: .96<7:


 *96::(5(3@:0:*VU[LU[9LWYLZLU[H[PVU

*VTT\UPJH[PUN 4LZZHNLZ ;OLYLHYLTHPUTLZZHNLZ[OH[MSL_PISL]PZ\HSPKLU[P[`Z`Z[LTZ JHUIL\ZLK[VJVTT\UPJH[LKP]LYZP[`]LYZH[PSP[`JVSSHILYH[PVU HUKPUKP]PK\HSP[`+PMMLYLU»[Z`Z[LTZOH]L[OLHIPSP[`[V JVTT\UPJH[LKPMMLYLU[TLZZHNLZHUKUV[HSSZ`Z[LTZJHU JVTT\UPJH[LHSS 9LHYYHUNLHISLSVNVZHYL[OLVUS`[`WLVMZ`Z[LT[OH[JHUHJOPL]L HSSLMMLJ[P]LS`JVTT\UPJH[LKTLZZHNLZ 9LHYYHUNLHISLSVNVZLMMLJ[P]LS`JVTT\UPJH[LHSSTLZZHNLZ ^P[OJVUZ\TLYZ 0[ZPTWVY[HU[[V\UKLYZ[HUK[OH[YLHYYHUNLHISLKLJVUZ[Y\J[HISL ]HYPHISLJVU[LU[HUK]HYPHISLJVU[HPULYZ`Z[LTZHYLMVJ\ZLK TVYLVU^OH[TLZZHNL[OL`JVTT\UPJH[PUN3HUN\HNLSPRL Z`Z[LTZHYLMVJ\ZLKTVYLVUOV^[OL`JVTT\UPJH[L\Z\HSS` \ZLK^OLU[OLVYNHUPZH[PVUPZ[Y`PUN[VJVTT\UPJH[L^P[OH^PKL ]HYPL[`VMJVUZ\TLYZ
*96::(5(3@:0:*VU[LU[9LWYLZLU[H[PVU

MPN 

+0=,9:0;@

9,(99(5.,()3,36.6

+,*65:;9<*;()3,36.6

=(90()3,*65;,5;

=(90()3,*65;(05,9

:05.3,36.6

3(5.<(.,302,:@:;,4:

=,9:(;030;@

*633()69(;065

*YVZZ(UHS`ZPZ *OHY[

05+0=0+<(30;@
*96::(5(3@:0:3P]PUN 5VU3P]PUN0KLU[P[PLZ6WLU *SVZLK:`Z[LTZ

6YNHUPJ0UVYNHUPJ 6WLU JSVZLKZ`Z[LTZ 6YNHUPJ:`Z[LTZ 6YNHUPJMSL_PISL]PZ\HSPKLU[P[`Z`Z[LTZHYLNP]L[OLPTWYLZZPVU [OH[[OL`HYLSP]PUNHUKJHUKL]LSVWHUKT\[H[LJVU[PU\V\ZS` JOHUNPUNZOHWLHUKZ[`SLHSVUN^P[O[OLVYNHUPZH[PVUZ[OL`HYL YLWYLZLU[PUN;OLZLZPKLU[P[PLZOH]LHUPUMPUP[LU\TILYVM WLYT\[H[PVUZ 0U6YNHUPJ:`Z[LTZ 0KLU[P[PLZ[OH[OH]LHJLY[HPUSL]LSVMYPNPKP[`[OH[JHU»[TVYWO NP]PUN[OLPTWYLZZPVU[OL`HYLU»[SP]PUN6M[LUPKLU[P[PLZ[OH[HYL HKHW[PUN[VHSPTP[LKZV\YJLVYYLS`ZVSLS`VU[OLTV]LTLU[VM MVYTZVUHNYPK[VNLULYH[LMSL_PIPSP[` 6WLU:`Z[LT :`Z[LTZ[OH[\ZLHUL_[LYUHSZV\YJL[VHKHW[[VZLLMPN *SVZLK:`Z[LT :`Z[LT[OH[VUS`\ZLPU[LYUHSZV\YJLZ[VHKHW[[VZLLMPN +LJVUZ[Y\J[HISLSVNVZHYL[OLVUS`Z`Z[LTZ[OH[JHUVUS`IL JSVZLKK\L[VP[ZKLWLUKHUJLVUSPTP[LKTV]LTLU[JH\ZPUN ZLWHYH[PVUHUK\UPMPJH[PVU^P[OV\[[OLHIPSP[`[V[YHUZMVYT ;OLV[OLYZ`Z[LT[`WLZJHUILIV[OVWLUHUKJSVZLKKLWLUKPUN VU[OLZV\YJLI`^OPJO[OL`HYLHKHW[PUNMYVTHUK[V )LJH\ZLSHUN\HNLSPRLZ`Z[LTZJHUHKHW[[YHUZMVYTHUKPU[LYHJ[ [VJOHUNPUNJVU[LU[HUKOH]L[OLHIPSP[`[VJOHUNL[OLPYLU[PYL Z[Y\J[\YLHUKZ[`SL[OL`JVTLHJYVZZHZSP]PUN


 *96::(5(3@:0:3P]PUN 5VU3P]PUN0KLU[P[PLZ6WLU *SVZLK:`Z[LTZ

,_[LYUHS 0U[LYHJ[PVU

MPN

;YHUZMVYTH[PVU 7YVJLZZ

6WLU:`Z[LT

MPN 

=PZ\HS -LLKIHJR

*SVZLK:`Z[LT

69.(50*0+,5;0;@ 0569.(50* 0+,5;0;@

9,(99(5.,()3,36.6

+,*65:;9<*;()3,36.6

=(90()3,*65;,5;

=(90()3,*65;(05,9

:05.3,36.6

3(5.<(.,302,:@:;,4:

(WWSPLK 9\SLZ

=PZ\HS -LLKIHJR

MPN

*YVZZ(UHS`ZPZ *OHY[

67,5:@:;,4

*36:,+:@:;,4


 ,3,4,5;: +,=0*,:-P_LK =HYPHISL,SLTLU[ZHUK+L]PJLZ

SLTLU[Z +L]PJLZ *VOLYLU[7H[[LYUZ -P_LK,SLTLU[ ,SLTLU[Z^P[OPUHZ`Z[LT[OH[KVU[JOHUNLMYVT]HYPH[PVU[V ]HYPH[PVU =HYPHISL,SLTLU[ ,SLTLU[Z^P[OPUHZ`Z[LT^P[OHWWSPLKY\SLZ[OH[JVTTHUK[OLT [VJOHUNLMYVT]HYPH[PVU[V]HYPH[PVU *VOLYLU[7H[[LYUZ >OLUKLZPNUPUNHMSL_PISL]PZ\HSPKLU[P[`Z`Z[LTJVUZPZ[LU[ ]HYPHIPSP[`HUK]HYPHISLJVUZPZ[LUJ`HYLLZZLU[PHSPUHSSV^PUN WH[[LYUZ[VILYLJVNUPZLKHUKSPURZ[VILLHZPS`THKLIL[^LLU ]HYPH[PVUZI`[OLJVUZ\TLY)HSHUJLIL[^LLUZ`Z[LTY\SLZ JVTTHUKPUNMP_LKHUK]HYPHISLLSLTLU[ZNLULYH[LZJVOLYLU[ WH[[LYUZ[OH[JHUILYLJVNUPZLKHZHMHTPS`^P[OLUV\NO]HYPL[`PU LHJO[VJSHPTPUKP]PK\HSP[` -P_LKLSLTLU[ZOLSWTHPU[HPUJVUZPZ[LUJ`MYVTSVNV]HYPH[PVU[V ]HYPH[PVU^OPSL[OL]HYPHISLLSLTLU[ZNLULYH[LZ]HYPHIPSP[` (SSLSLTLU[ZJHUILLP[OLYMP_LKVY]HYPHISLMPNZOV^ZNYPKHUK MVYTLSLTLU[ZHSSVM^OPJOJHUWSH`HUHJ[P]LYVSLPUNLULYH[PUN ]HYPHIPSP[`VYTHPU[HPUPUNYLJVNUP[PVU :`Z[LT+L]PJLZ .YPKZ -VYT ;`WL


 ,3,4,5;: +,=0*,:-P_LK =HYPHISL,SLTLU[ZHUK+L]PJLZ

MPN

.YPK;`WL :PaL 9LWL[P[PVU 6YPLU[H[PVU (YYHUNLTLU[ -694 ;@7, 9<3,:

3H`LYPUN *VSV\Y ;L_[\YL (IZ[YHJ[ :OHWL 7YVWVY[PVU 7LYZWLJ[P]L

.90+ 9<3,:

-P_LK =HYPHISL,SLTLU[Z


 ,3,4,5;: +,=0*,:)HSHUJL

,SLTLU[)HSHUJL )HSHUJLIL[^LLUMP_LKHUK]HYPHISLLSLTLU[ZKVLZU»[ULJLZZHYPS` YLWYLZLU[OV^MSL_PISLVY]HYPHISLHZ`Z[LTPZ:VTL]HYPHISLZ NLULYH[LTVYL]HYPHIPSP[`[OHUV[OLYZHUKKVU»[ULLK[VIL HJJVTWHUPLK^P[OV[OLY]HYPHISLZ;OPZPZ[OLJHZLHTVUNZ[ SHUN\HNLSPRLZ`Z[LTZ]HYPHISLJVU[LU[]HYPHISLJVU[HPULY ZPUNSLSVNVZ^OLYLJVTWHU`JVU[LU[PZ[OL]HYPHISL 9LHYYHUNLHISLSVNVZJHUILZPTWSLHUKJVTWSL_Z`Z[LTZHZ[OL TV]LTLU[VMMVYTZJHUILZ\WWSLTLU[LKI`HSTVZ[HSSZ`Z[LT LSLTLU[ZVYUVULH[HSSPMYLX\PYLK


 ,3,4,5;: +,=0*,:)HSHUJL

MPN 

-P_LK =HYPHISL ,SLTLU[)HSHUJL

4VYL =HYPHISLZ 9,(99(5.,()3,36.6:

9,(99(5.,()3,36.6: =(90()3,*65;(05,936.6: =(90()3,*65;,5;36.6:

,8<(35<4),96--0?,+ =(90()3,,3,4,5;:

:LJ[PVU YLWYLZLU[ZTVYL ]HYPHISLZ[OHU JVUZ[HU[Z

:05.3,36.6 9,(99(5.,()3,36.6 =(90()3,*65;(05,936.6: =(90()3,*65;,5;36.6: +,*65:;9<*;()3,36.6 3(5.<(.,302,:@:;,4:

4VYL *VUZ[HU[Z

4VYL ]HYPHISLZ :LJ[PVU YLWYLZLU[ZTVYL JVUZ[HU[Z[OHU ]HYPHISLZ

:05.3,36.6: )(:0*9,(99(5.,()3,36.6: =(90()3,*65;(05,936.6: =(90()3,*65;,5;36.6: +,*65:;9<*;()3,36.6: 3(5.<(.,302,:@:;,4:

3LZZ =HYPHISLZ


 7(;;,957:@*/636.@.LZ[HS[;OLVY`VM=PZ\HS7LYJLW[PVU

H[[LYU 7Z`JOVSVN` ;OL.LZ[HS[[OLVY`VM=PZ\HS7LYJLW[PVUHZL[VMY\SLZ[OH[JSLHYS` L_WSHPUOV^MVYTZHUKLSLTLU[ZJHUIL\ZLK[VLUOHUJLMVYT JYLH[LYO`[OTZOHWLHUKULNH[P]LZWHJL;OLZLY\SLZT\Z[IL MVSSV^LKPUVYKLY[VNLULYH[LJVOLYLU[WH[[LYUZ-HPSPUN[VMVSSV^ [OLZLY\SLZJHUYLZ\S[PUWVVY]HYPH[PVUYLJVNUP[PVU :0403(90;@ 6JJ\YZ^OLUVIQLJ[ZSVVRZPTPSHY[VVULHUV[OLY*OHUNLPU ZPTPSHYP[`JHULTWOHZPZLMVYTZHUKJYLH[LNYV\WZ YO`[OTZ *36:<9, >OLYLPUJVTWSL[LZOHWLZHYL\ZLK[VZ\NNLZ[MVYTZ[OH[HYLU[ [OLYL9LJVNUP[PVUPZ[YPNNLYLKI`[OLPUJVTWSL[LWH[[LYUHUK[OL JVUZ\TLYZIYHPUJVTWSL[LZP[^OLYLP[PZSHJRPUNKL[HPS 796?040;@ ;OPZPZ[OLZWHJPUNIL[^LLUMVYTZ.YV\WPUNVJJ\YZ^OLU LSLTLU[ZOH]LHULX\HSKPZ[HUJL*HUHSZVIL\ZLK[VZPUNSLV\[ ZWLJPMPJMVYTZJYLH[LYO`[OTZHUKLUOHUJLULNH[P]LZWHJL -0.<9,.96<5+ 0THNLZZLWHYH[LPU[VMVYLNYV\UKHUKIHJRNYV\UK)`HKKPUN LTWOHZPZ[VJLY[HPUMVYTZVYZOHWLZP[JHUILTHKLPU[V[OL THPUMVJ\ZW\ZOPUNZ\YYV\UKPUNZOHWLZPU[V[OLIHJRNYV\UK (KKPUNLTWOHZPZJHUILHJOPL]LK[OYV\NOJVU[YHZ[ZPaLJVSV\Y [L_[\YLHUKKLUZP[` :@44,;9@ :`TTL[Y`THPU[HPUZIHSHUJL0MHZL[VMLSLTLU[ZHYLPUHZ[H[L VMPTIHSHUJLP[NP]LZ[OLPTWYLZZPVU[OH[ZVTL[OPUNPZ^YVUN ;PTLZWLU[[Y`PUN[VPKLU[PM`^OH[PZ^YVUNKYH^ZH^H`MYVT [PTLZWLU[VUPKLU[PM`PUNSPURZIL[^LLUPU[LUKLKWH[[LYUZ *65;05<(;065 :OHWLJHUIL\ZLK[VSLHK[OLL`LPUHJLY[HPUKPYLJ[PVU[VH MVJHSWVPU[SPRL[OLTHYRZ[HRLUMYVT[OLVSK,\YVZ[HYSVNV;OL [VWJ\Y]LSLHKZ[OLL`L[V[OLZ[HY


 7(;;,957:@*/636.@.LZ[HS[;OLVY`VM=PZ\HS7LYJLW[PVU

MPN   

*36:<9,

:0403(90;@

>OP[LZX\HYLPZ LTWOHZPZLK

7H[[LYUZI` JOHUNLPUZPTPSHYP[`

NYV\WZVM ZX\HYLZ

Waterways Trust

-0.<9, .96<5+

796?040;@

Group 1

The guild of food writers

Group 2

Group 3

:@44,;9@

Similarity is lost and proximity cannot be recognised

Munchener Ruck

*65;05<(;065

Euro Star

.LZ[HS[;OLVY`VM =PZ\HS7LYJLW[PVU


 .90+:4VYWOPUN-P_LK 0U[LYHJ[P]L

YPKZ 4VYWOPUN-P_LK 0U[LYHJ[P]L .YPKZHYL\ZLKI`MSL_PISL]PZ\HSPKLU[P[`Z`Z[LTZ[VWYV]PKLH Z[Y\J[\YLMVYMVYTZ[V^VYRHYV\UK*LY[HPU[`WLZVMNYPK WLYTP[JLY[HPU[`WLZVMHJ[PVUZHUKZVTLOH]L[OLHIPSP[`[V TV]LHUKPU[LYHJ[^P[OV[OLYNYPKZPUT\S[PWSLNYPKZ`Z[LTZ 4697/05..90+:MPN 4VYWOPUNNYPKZHYLNYPKZ[OH[JHUJOHUNLWO`ZPJHSS`JOHUNL ZOHWL -0?,+.90+:MPN (YLYPNPKNYPKZ[OH[YLS`ZVSLS`VU[OLTV]LTLU[VMVIQLJ[ZVU [OLPYZ\YMHJLMVYMSL_PIPSP[` 05;,9(*;0=,.90+:MPN (YLT\S[PWSLNYPKZZ`Z[LTZ^P[ONYPKZ[OH[OH]L[OLHIPSP[`[V PU[LYHJ[^P[OLHJOV[OLYHUKTV]LPUYLSH[PVU[VVULHUKV[OLY "#$%&'($)*%!+&),!-.-$%/-!('#!'0-1!(1/2)#%!$3%)&!/1*%/%#$-! 4)$3!$3%!/1*%/%#$-!15!$3%!51&/-!$3'$!&%-),%!1#!$3%)&!'6)-! 


 .90+:4VYWOPUN-P_LK 0U[LYHJ[P]L

MPN 

4697/05..90+: .YPK^P[O[OLHIPSP[`[VJOHUNLZOHWL]PHTV]LTLU[VMJVYULYWVPU[Z

5VYKR`U

>VYR(YJOP[LJ[Z

.YPK^P[O[OLHIPSP[`[VJVTLHWHY[HUKPU[VUL^MVYTH[PVUZ

4\ZLV+P:[VYPH5H[\YHSL+P4PSHUV

.YPK^P[O[OLHIPSP[`[VJVU[YHJ[L_WHUKHUKYLVYPLU[H[L

7L^(Y[*LU[LY

4VYWOPUN.YPKZ
.90+:4VYWOPUN-P_LK 0U[LYHJ[P]L

MPN 

0U[LYHJ[P]L.YPKZ

-0?,+.90+: 9LSPLZVU[OLJVUULJ[PVUVMKPMMLYLU[WVPU[ZVU[OLNYPK

(ZLYPLZVMMP_LKNYPKZ

3H;YHUZH[(NY3H

--43V\UNL

-P_LKNYPKZ[OH[YLS`VU[OLTV]LTLU[VMZOHKLKZWHJL

/LSKLY

40;4LKPH3HI

-P_LKNYPK[OH[YLSPLZVYPLU[H[PVUHYV\UKHJLU[YLWVPU[

;OUR

-P_LKNYPK[OH[YLSPLZVUHZO\MMSPUNHJ[PVUMVY]HYPHIPSP[`

-VY[O^VY[O4\ZL\T

-SVYPHU:[LWOLUZ

4V]PUN)YHUKZ

*YLH[P]L5L^ALHSHUK

:HJZ[O(]LU\L


MPN 

 .90+:4VYWOPUN-P_LK 0U[LYHJ[P]L

05;,9(*;0=,.90+: .YPKZ^P[O[OLHIPSP[`[VV]LYSHWHUKJOHUNLZPaL

9V[[LYKHT

0+;=

.YPKZ^P[O[OLHIPSP[`[VV]LYSHWJOHUNLZPaLHUKVYPLU[H[PVU

/H\Z+LY>PZZLUZJOHM[

.YPK^P[O[OLHIPSP[`[VZ^P[JOWSHJLZ^P[OV[OLYNYPKZ

1HYRLU

-P_LK.YPKZ


 =0:<(3;,:;05.-VYT

LZ[PUN .YPK -VYT ;OPZZLJ[PVUZOV^ZHZLYPLZVM[LZ[Z0OH]LWYVK\JLKJVTIPUPUN KPMMLYLU[ZL[ZVMMP_LKHUK]HYPHISLLSLTLU[Z[VZOV^[OLLMMLJ[P[ OHZVU]PZ\HSV\[JVTLZHUKOV^H]HYPL[`VMJVOLYLU[WH[[LYUZ JHUILNLULYH[LK
 =0:<(3;,:;05.-VYT

:8<(9,

*09*3,

;90(5.3,


 =0:<(3;,:;05..YPK -VYT

;LZ[6YPLU[H[PVU (YYHUNLTLU[


 =0:<(3;,:;05..YPK -VYT

;LZ[4V]LTLU[3H`LYPUN:PaL6YPLU[H[PVU *VSV\Y


 =0:<(3;,:;05..YPK -VYT

;LZ[(YYHUNLTLU[


 =0:<(3;,:;05..YPK -VYT

;LZ[6YPLU[H[PVU 6WHJP[`


 =0:<(3;,:;05..YPK -VYT

;LZ[6YPLU[H[PVU6WHJP[`3H`LYPUN *VSV\Y


 =0:<(3;,:;05..YPK -VYT

;LZ[3H`LYPUN6WHJP[`4V]LTLU[
=0:<(3;,:;05..YPK -VYT

;LZ[6YPLU[H[PVU :LNTLU[H[PVU


 =0:<(3;,:;05..YPK -VYT

;LZ[6YPLU[H[PVU3H`LYPUN:LNTLU[H[PVU-VYT *VSV\Y


 =0:<(3;,:;05..YPK -VYT

;LZ[6YPLU[H[PVU3H`LYPUN*VSV\Y(YYHUNLTLU[(TV\U[ :LNTLU[H[PVU


 =0:<(3;,:;05..YPK -VYT

;LZ[6YPLU[H[PVU3H`LYPUN*VSV\Y(YYHUNLTLU[(TV\U[ :LNTLU[H[PVU


 =0:<(3;,:;05..YPK -VYT

;LZ[-VYT*VSV\Y(TV\U[ :PaL


 =0:<(3;,:;05..YPK -VYT

;LZ[*VSV\Y:PaL :LNTLU[H[PVU


 =0:<(3;,:;05..YPK -VYT

;LZ[-VYT*VSV\Y(TV\U[ (YYHUNLTLU[


 =0:<(3;,:;05..YPK -VYT

;LZ[-VYT*VSV\Y(TV\U[(YYHUNLTLU[6YPLU[H[PVU :LNTLU[H[PVU


 =0:<(3;,:;05.-VYT

;LZ[!(TV\U[ 

;LZ[!3H`LYPUNVM:PUNSL-VYTZ 

;LZ[!3H`LYPUNVM4\S[PWSL-VYTZ 

;LZ[!:OHWL :PaL 


 =0:<(3;,:;05.-VYT

;LZ[!0U]LYZPVUPUJVYWVYH[LK 
=0:<(3;,:;05.-VYT

;LZ[!;YHUZWHYLUJ`3H`LYPUN 

;LZ[!*VSV\Y;YHUZWHYLUJ`:PaL (YYHUNLTLU[ 


 =0:<(3;,:;05.-VYT

;LZ[!7YV_PTP[`*OHUNLHUK4\S[PWSL-VYT3H`LYPUN 

;LZ[!6YPLU[H[PVU0UJVYWVYH[LK 

;LZ[!*VSV\Y;YHUZWHYLUJ`:PaL(YYHUNLTLU[ 7YV_PTP[` 
=0:<(3;,:;05.-VYT

;LZ[ !*VSV\Y3H`LYPUN 6YPLU[H[PVU 
=0:<(3;,:;05.-VYT

;LZ[ !7H[[LYU*OHUNL 
=0:<(3;,:;05.-VYT

;LZ[ !7H[[LYUZ*VSV\Y 6YPLU[H[PVU 
=0:<(3;,:;05.-VYT

;LZ[ !7H[[LYUZ*VSV\Y:PaL6YKLY 6YPLU[H[PVU 


JSH


YP[`


YPKN MSL_ YPKN MSL_ YPKN MSL_


PK PISL PK PISL PK PISL


=0:<(3;,:;05.;`WL;`WL;LZ[Z ;`WLPUP[ZLSMPZHSHUN\HNLHUKHU`[`WLMHJLOVSKZMSL_PIPSP[`HUK [OLHIPSP[`[VILPUMPUP[LS`MSL_PISL0OH]LJVUZ[Y\J[LKHZLYPLZVM [LZ[Z[VZLLOV^[OPZMSL_PIPSP[`JHUILLUOHUJLK\ZPUN[OLSL[[LY -[VJYLH[LKPMMLYLU[WH[[LYUZHUK]HYPH[PVUZ


 =0:<(3;,:;05.;`WL

FFF FFF ;LZ[(KKPUN :\I[YHJ[PUN


 =0:<(3;,:;05.;`WL

Mf! Mf! Mf! ;LZ[3H`LYPUN *VSV\Y


 =0:<(3;,:;05.;`WL

Mf ffM Mff Mf fM fM ;LZ[4V]LTLU[ 3H`LYPUN


 =0:<(3;,:;05.;`WL

M M M M M M *VUM\ZLK

/HWW`

;LZ[,TV[PVU

:JHYLK

(UNY`

:\YWYPZLK

:HK


M

 =0:<(3;,:;05.;`WL

M

M

M M MM MM MM .\U

:^VYK

MM

MM

M M

*OPTUL`

(

;LZ[6YPLU[H[PVU(TV\U[ (YYHUNLTLU[

*OHPU3PUR

-SV\YHS


 =0:<(3;,:;05.;`WL

;LZ[3V^LY*HZL


 =0:<(3;,:;05.;`WL

;LZ[<WWLY*HZL


 =0:<(3;,:;05.;`WL

M M M M M M M MM MM MM MM MM M

M M M M

M MM MM MM MM MM

M

MM MM MM MM MM M MM

MM

M M

MM

M

M

M M

M

M

MM

M

M M M

M M

M

MM

MM

MM

M M M

M M

MM M

;LZ[*VU[YHJ[PVU ,_WHUZPVU

MM

MM

MM M

MM

MM

MM M M M


 =0:<(3;,:;05.;`WL

M

M

M

M

M

M

M

M


<UKLYZ[HUK <KULZY[HUK <KUZYL[UHK <UKZLY[UHK <[UKZLYUHK <UKLYZ[HUK


-SL_PIPSP[` -SILP_PSP[` -LS_SP[PIP`

-SPLIPS_P[`

-IS_PPSPL[` -SL_PIPSP[`


[O 7/(:, :<44(9@ *90;0*(39,-3,*;065 *65;05<(;065 033<:;9(;06530:; )0)306.9(7/@


 :<44(9@

\TTHY` :PUJL[OL »Z[OLKLTHUKMVYVYNHUPZH[PVUZ[V JVTT\UPJH[L^P[O[OLPYJ\Z[VTLYZPUHMSL_PISLTHUULY OHZYPZLUHZ[YVUVTPJHSS`;OLRUVJRVULMMLJ[PU[LYUL[ HUK[LJOUVSVN`HK]HUJLTLU[ZHYLOH]PUNVU[OL^H` ^LJVTT\UPJH[LHUK[OLPUMVYTH[PVUYLHKPS`H]HPSHISL [V\ZH[[OLJSPJRVMHI\[[VU[OLYLZUV^VUKLY[OL WVW\SHYP[`VM[OLMSL_PISLPKLU[P[`PZVU[OLYPZL 0UJYLHZPUNJVTWHU`[YHUZWHYLUJ`^P[OJVUZ\TLYZ ILJVTPUNIL[[LYPUMVYTLKHZPU[LYUL[HUKTVIPSL JVTT\UPJH[PVUZPTWYV]LTLHUZJVTWHUPLZHYLOH]PUN [VHKHW[TVYLZ\P[HIS`[VYLWYLZLU[L]LY`HZWLJ[VM[OLPY I\ZPULZZ-\[\YLKL]LSVWTLU[PZPUL]P[HISLHUK[OLYPZL VM[OLMSL_PISL]PZ\HSPKLU[P[`Z`Z[LTZOHSSJVU[PU\L +PMMLYLU[PH[PVUIL[^LLU[OL[`WLZVM]PZ\HSMSL_PISL PKLU[P[`Z`Z[LTZPZ\ZLM\S^OLUJYVZZHUHS`ZPUN[VMPUK V\[[OLJHWHIPSP[PLZVMLHJO[`WLVMTL[OVKI\[`V\ ZOV\SKU»[YLZ[YPJ[`V\YZLSM[VLHJO[`WL5L^MSL_PISL PKLU[P[PLZHYLJVUZ[HU[S`JYVZZPUN[OLIHYYPLYZIL[^LLU LHJOTL[OVKJYLH[PUNJYVZZIYLHKZ`Z[LTJVTIPUH [PVUZ;OL7L^(Y[*LU[LYPZHNVVKL_HTWSLVMZ`Z[LT [OH[JVTIPULZHYLHYYHUNLHISLSVNVZ`Z[LT^P[OH ]HYPHISLJVU[LU[SVNVZ`Z[LT >OPSLMSL_PISL]PZ\HSPKLU[P[`Z`Z[LTZJHUHJOPL]L MSL_PIPSP[`[OYV\NOPU[LYHJ[PVU[YHUZMVYTH[PVUTV]LTLU[ HUKHKHW[PVU[OL`JHU[HSSILHJOPL]LKI`L]LY`Z`Z[LT [`WL)LMVYLKLJPKPUN^OPJO[`WLVMZ`Z[LTTL[OVK[V \ZLP[PZLZZLU[PHS[VJVUZPKLYOV^HUK^O`[OLPKLU[P[` ZOV\SKJOHUNL^OH[TLZZHNLZ`V\HYL[Y`PUN[V JVTT\UPJH[LHUK^LH[OLYJOHUNLPZHJ[\HSS`ULJLZZHY` H[HSS

-SL_PISL]PZ\HSPKLU[P[`Z`Z[LTZOH]L[OLWV[LU[PHS[V JOHUNLPUHJJVYKHUJL[VJVTWHU`JVU[LU[JVU[L_[HUK ZP[\H[PVUYLWYLZLU[PUNWYVK\J[ZZLY]PJLZI\ZPULZZ NYV\WZHUKI\ZPULZZZLJ[PVUZ;OL`JHUJVTT\UPJH[LH JVSSHIVYH[P]LTL[OVKVM^VYRPUN]LYZH[PSP[`KP]LYZP[` HUKPUKP]PK\HSP[`:VTLMSL_PISLZ`Z[LTYL[HPU[OLHIPSP[` [VJVU[PU\V\ZS`L]VS]L^OPSLV[OLYZ^PSSPUL]P[HIS`YL[\YU [V[OLPYVYPNPUHSZ[H[L:VTLMSL_PISLPKLU[P[PLZHWWLHY[V ILHSP]LHUKVYNHUPJ^P[OMYLLKVT[VTVYWOZOHWLHUK JOHUNLJVU[LU[^OPSLV[OLYZHYLIV\UK[VMVYT\UKLY Z[YPJ[Y\SLZ;OLZLZ`Z[LTZJHUILVWLUYLHJ[PUN[V L_[LYUHSPUMVYTH[PVUZV\YJLZWYVK\JPUN\UWYLKPJ[HISL ]PZ\HSV\[JVTLZHUKV[OLYZVWLYH[L\ZPUNJSVZLK Z`Z[LTZWYVK\JPUNWYLKPJ[HISLV\[JVTLZ :`Z[LTIHZLKMSL_PIPSP[`PZHIV\[NLULYH[PUNYLJVNUPZ HISLVYJVOLYLU[WH[[LYUZ^P[OLUV\NOMSL_PIPSP[`[V YLWYLZLU[L]LY`HZWLJ[VMHUVYNHUPZH[PVU>OLU HWWS`PUN[OLHWWYVWYPH[LY\SLZ[VNLULYH[LHNVVK IHSHUJLIL[^LLUMSL_PIPSP[`HUKJVUZPZ[LUJ`JVUZPKLYH [PVUT\Z[ILNP]LU[V[OL[`WLVMZ`Z[LT`V\HYL[Y`PUN [VNLULYH[L:VTLZ`Z[LTZOH]L[OLWV[LU[PHS[V HJJVTTVKH[LY\SLZ[OH[JVTTHUKLSLTLU[Z^P[OT\JO OPNOLYMSL_PIPSP[`SL]LS[OHUV[OLYZ=HYPHISLJVU[LU[ ]HYPHISLJVU[HPULYHUKZPUNSLSVNVZ`Z[LTZOH]L[OL HIPSP[`[V\ZLHUVYNHUPZH[PVUZJVU[LU[HZHZ`Z[LT ]HYPHISLMVYL_HTWSL[OL/H\UJOVM=LUPZVULTWV^LYZ L_OPIP[LK^VYRH[[OLNHSSLY`HSSV^PUNP[[VILJVTL[OL PKLU[P[`P[ZLSM


 :<44(9@

-SL_PIPSP[`PZNLULYH[LKI`[OLPU[LYHJ[PVUVMMP_LKHUK 9LZ[YPJ[PVUZ *VU[PU\H[PVU ]HYPHISLLSLTLU[Z.YPKZ[`WLHUKMVYTJHUWSH`HU 9LZ[YPJ[LKI`[PTL0^V\SKOH]LSPRLK[V[HRLHKLLWLY HJ[P]LYVSLPUNLULYH[PUNMSL_PIPSP[`VYHJ[HZHUHUJOVY SVVRH[MSL_PISL[`WL[LJOUPX\LZ OLSWPUNTHPU[HPUYLJVNUP[PVUHTVUN]HYPH[PVUZ>OPSLH MSL_PISL]PZ\HSPKLU[P[`Z`Z[LTJHUJVUZPZ[VMMVYTZNYPKZ HUK[`WLHSSJHWHISLVMNLULYH[PUNMSL_PIPSP[` 0[»ZPTWVY[HU[[VLZ[HISPZO^OPJOVM[OLKL]PJLZPZNVPUN [VWYLKVTPUHU[S`NLULYH[L[OLMSL_PIPSP[`HUK^OPJOPZ NVPUN[VWYLKVTPUHU[S`OLSW[VTHPU[HPUYLJVNUP[PVU ,SLTLU[Z[OH[JHUILIV[OMP_LKHUK]HYPHISLPUJS\KL VYPLU[H[PVUZPaLJVSV\Y[L_[\YLHYYHUNLTLU[YLWL[P[PVU SH`LYPUNHIZ[YHJ[ZOHWLHUKNYPK[`WL9\SLZ JVTTHUKPUN[OLZLKL]PJLZT\Z[[HRLPU[VHJJV\U[[OL .LZ[HS[[OLVY`VM=PZ\HS7LYJLW[PVUZPTPSHYP[`WYV_PTP[` MPN\YL NYV\UKZ`TTL[Y`HUKJVU[PU\H[PVU;OPZ^PSS HSSV^LMMLJ[P]LNLULYH[PVUVMWH[[LYUZSPURZIL[^LLU YLSH[LKVIQLJ[ZHUKLTWOHZPZVMJLY[HPUHZWLJ[Z^P[OPU [OLZ`Z[LT^P[OV\[[HYUPZOPUN[OLJVOLYLUJ` -SL_PISL]PZ\HSPKLU[P[PLZHYLHKHW[HISL[VJOHUNL^OPSL TVUVSP[OPJHWWYVHJOLZY\U[OLYPZRVMUV[HU[PJPWH[PUN JOHUNLX\PJRS`LUV\NO 5VIVK`RUV^ZL_HJ[S`^OH[[OLM\[\YLOVSKZI\[VUL [OPUNPZJLY[HPUJOHUNL


 :<44(9@

9,(99(5.,()3,36.6

+,*65:;9<*;()3,36.6

:05.3,36.6

3VNV)HZLK

3VNV)HZLK

3VNV)HZLK

9LSPHU[VU4V]LTLU[ 0U[LYHJ[PVU

9LSPHU[VU4V]LTLU[

9LSPHU[VU*VTWHU`*VU[LU[

-P_LK.YPK 0U[LYHJ[P]L.YPK 4VYWOPUN.YPK

7HY[PHSS`+L]LSVWLK

(KHW[PVU

9L[\YU;V6YPNPUHS:[H[L

0KLU[P[`0U4VZ[)HZPJ-VYT

-\SS`+L]LSVWLK

5VU3P]PUN

,TWV^LYZ*VU[LU[

9L[\YU[V6YPNPUHS:[H[L

*SVZLK:`Z[LT

-\SS`+L]LSVWLK

5VU3P]PUN 6WLU *SVZLK:`Z[LTZ

*HU9LWYLZLU[! :LY]PJLZ )\ZPULZZNYV\WZ )\ZPULZZZLJ[PVUZ

*VU[PU\V\ZS`,]VS]L

*HU9LWYLZLU[! 7YVK\J[Z :LY]PJLZ :LY]PJL 7YVK\J[Z )\ZPULZZ.YV\WZ )\ZPULZZ:LJ[PVUZ 4LZZHNPUN! *VSSHIVYH[PVU 0UKP]PK\HSP[` =LYZH[PSP[` +P]LYZP[`

5VU3P]PUN 6WLU:`Z[LT

4LZZHNPUN! *VSSHIVYH[PVU 

4LZZHNPUN! *VSSHIVYH[PVU +P]LYZP[` 0UKP]PK\HSP[`


 :<44(9@

=(90()3,*65;,5;36.6

=(90()3,*65;(05,936.6

3(5.<(.,302,:@:;,4

3VNV)HZLK

3VNV)HZLK

3VNV)HZLK

9LSPHU[VUJVTWHU`JVU[LU[

9LSPHU[VUPTHNL 0SS\Z[YH[PVU

5VU3VNVIHZLK

(KHW[PVU

(KHW[PVU

-P_LK-YHTL

-P_LKJVU[LU[

;YHUZMVYTH[PVU 0U[LYHJ[PVU (KHW[PVU

-\SS`+L]LSVWLK

-\SS`+L]LSVWLK

-\SS`+L]LSVWLK

*VU[PU\V\ZS`,]VS]L

*VU[PU\V\ZS`,]VS]L

*VU[PU\V\ZS`,]VS]L

5VU3P]PUN

5VU3P]PUN

3P]PUN

6WLU:`Z[LT

6WLU:`Z[LT

6WLU:`Z[LT

*HU9LWYLZLU[! 7YVK\J[Z )\ZPULZZ.YV\WZ )\ZPULZZ:LJ[PVUZ

*HU9LWYLZLU[! :LY]PJLZ )\ZPULZZ.YV\WZ )\ZPULZZ:LJ[PVUZ

*HU9LWYLZLU[! :LY]PJLZ 7YVK\J[Z :LY]PJLZ 7YVK\J[Z

4LZZHNPUN! +P]LYZP[` =LYZH[PSP[`

4LZZHNPUN! +P]LYZP[` =LYZH[PSP[`

4LZZHNPUN! +P]LYZP[` =LYZH[PSP[` 0UKP]PK\HSP[`


 :<44(9@

PZ[VM PSS\Z[YH[PVUZ -0.)VP[L(4\ZPX\L O[[W!^^^NVVNSLJV\RPTNYLZ&PTN\YS$O[[W!^^^ \UKLYJVUZPKLYH[PVUJVTZWLHR\WHYJOP]LZIHTFZ`Z[ LTFZTHSSQWN PTNYLM\YS$O[[W!^^^\UKLYJVUZPKLYH[P VUJVTZWLHR\WHYJOP]LZO[TS \ZN$FFTIW `+/\H6A]91_8`1(TaL,.@$ O$ ^$ Z a$ OS$LU Z[HY[$ aVVT$ \T$ P[IZ$ [IUPK$M 09N*4PYaY_S4! [IUO$ [IU^$ WYL]$ZLHYJO

-X +IVP[L )KL )T\ZPX\L )PKLU[P[` \T + OS +LU [IT +PZJO LP$VWSJ; [+7J.@87UYa(^ -0.4;=3VNV)V[[VT3LM[ O[[W!\WSVHK^PRPTLKPHVYN^PRPWLKPHLU3VNVF 4;=7OPSPWWPULZ75. -0.4;=3VNV)V[[VT9PNO[ O[[W!^^^SVNVKLZPNUTHLZ[YVJVTISVN^W JVU[LU[\WSVHKZ4;=SVNVQWN -0.4;=3VNV;VW9PNO[ O[[W!^^^T`KPaH`UVYN^W JVU[LU[\WSVHKZT[]SVNVVYULRQWN -0.4;=3VNV)SHJR O[[W!^^^NVVNSLJV\RPTNYLZ&PTN\YS$O[[W!^^^ W`JVTHSSJVTPTHNLZ74;=FNPM PTNYLM\YS$O[[W !^^^W`JVTHSSJVTWYVK\J[WOW -WYVK\J[PK + \ZN$FF*NA,SU<O/-8JSP5,MT@N$ O$ ^$ Za$ OS$LU Z[HY[$ aVVT$ \T $ P[IZ$ [IUPK$V?(>R[^8>4! [IUO$ [ IU^$ WYL]$ZLHYJO -X +T[] )SVNVZ \T + OS +LU ZH +5 [IT +P ZJO LP$J[<;W]635.O6ZTO@. -0..VVNSL O[[W!^^^NVVNSLJVTSVNVZ -0.>HSRLY(Y[*LU[YL :JYLLUZOV[ZMYVTO[[W!^^^^HSRLYHY[VYN

-PN-SL_PISL0KLU[P[`3VJH[PVUZ O[[W!^^^NVVNSLJV\RPTNYLZ&PTN\YS$O[[W!^^^ ^VYSK NLV NYHWOPJZJVTJMNW\ISPJFSPIPTNTHWZ^VYSK^VYSKF THWF\ZFZ[H[LZWUN PTNYLM\YS$O[[W!^^^^VYSKNLV NYHWOPJZJVTTHWZ^VYSK^VYSKTHWPUJS\KPUN\ZZ [H[LZ O$ ^$ Za$ [IUPK$,++3OV`8N_Q =74! [IUO$ [IU^$ WYL]$ZLHYJO -X + OPNO )YLZ )^VYSK )THW [IT +PZJO

[IV +\ aVVT$ X$OPNOYLZ^VYSKTHW OS$L U \ZN$FF*aOO:OMH,IY>54=+90=M0Z$ ZH$? LP$AWJ;WO*V:86@3`X(^ ]LK$**48 8, ^(( -0.*VTT\UPJH[PVU6]LY@LHYZ 4`0SS\Z[YH[PVU -0.-SL_PIPSP[`;`WLZ 4`PSS\Z[YH[PVU -0.40;4LKPH3HI3VNVZ O[[W!PTHNLZMHZ[JVTWHU`JVT\WSVHK40;4LKPH3H IF;OLFQWN -0. 7L^(Y[*LU[LY O[[W!^^^QVOUZVUIHURZJV\R^W JVU[LU[\WSVHKZWL^FSVNVFW_QWN -0.7L^.YPK(UHS`ZPZ !"#$%&&'()*+)%,-. -0./H\ZKLY>PZZLUZJOHM[ 4`9LJYLH[PVUMYVT+`UHTPJ0KLU[P[PLZPU*\S[\YHS HUK7\ISPJ*VU[L_[Z -0./H\ZKLY>PZZLUZJOHM[-VYT:PaL 6YPLU[H[PVU 4`0SS\Z[YH[PVU -0.4VYP(Y[*LU[LY3VNVZ O[[W!^^^IHYUIYVVRUL[THJO[TS


 :<44(9@

-0.(VS O[[W!^^^NVVNSLJV\RPTNYLZ&PTN\YS$O[[W!^^^ HUKYL^RLPYJVTPTHNLZUL^ZHVSSVNVKLZPNUZJOHS RSVNVQWN PTNYLM\YS$O[[W!^^^HUKYL^RLPYJVTHVS UL^IYHUKPKLU[P[`SVNVKLZPNU \ZN$FF^++?T\ V9IIR\8>Q?5(:@?Y]V$ O$ ^$ Za$ OS$LU Z[HY[$ aVVT$ \T$ P[IZ$ [IUPK$J9<H ;P`O<XV4! [IUO$ [IU^$ WYL]$ZLHYJO -X +HVS )SVNVZ Z[HY[ + \T +

OS +LU ZH +5 UKZW + [I T +PZJO LP$._[);]QZ6W+^ZNI=+)^ -0.(VS0THNLHUK;`WL9LSH[PVU 4`0SS\Z[YH[PVU -0.*P[`VM4LSIV\YUL3VNVZ O[[W!PUZWPYLKVSVN`JVT^W JVU[LU[\WSVHKZ QWN -0.4:\YMHJL3PULZ 4`0SS\Z[YH[PVU -0./H\UJO3VNV6YPNPU 4`0SS\Z[YH[PVU -0. /H\UJOVM=LUPZVU7VZ[LY)V[[VT3LM[ O[[W!^^^NVVNSLJV\RPTNYLZ&PTN\YS$O[[W!QHJR Z[L]LUZJV\R^WJVU[LU[\WSVHKZ-SH]PUW VZ[LYQWN PTNYLM\YS$O[[W!QHJRZ[L]LUZJV\ROH\UJO VM]LUPZVU ,  SP]LIYLPM \ZN$FF \H?FP*.>I6+[1;Q=\Y*)QZ\,$ O$ ^$ Za$ OS$LU Z[HY[$ aVVT$ \T$ P[IZ$ [IUPK $5XI+UW,?HU*4! [IUO$ [IU^$ WYL]$ZL HYJO -X +OH\UJO )VM )]LUPZVU )WVZ[ LYZ \T + OS +LU [IT +PZJO LP $?65<;YT=0JQY6J`W2Z. -0. /H\UJOVM=LUPZVU3VNV O[[W!ZWPUJV\RYLZV\YJLZ /6=FSVNVF[O\TIUHP SQWN

-0. /H\UJOVM=LUPZVU7VZ[LY;VW4PKKSL O[[W!^^^NVVNSLJV\RPTNYLZ&PTN\YS$O[[W!IW ISVNZWV[JVTF,0,3.]?,;(=)/0(((((( (((1<-`83W0(JZMPUHS )WVZ[LY )WV Z[LY )MPUHS )KLZPNUZQWN PTNYLM\YS$O[[W!SJJ W\ISPJH[PVUISVNZWV[JVTOH\UJOVM]LUPZV UWVZ[LYO[TS \ZN$FFR_,:[.7@4PHJHVY= :2U1* .M@$ O$ ^$ Za$ OS$LU Z[HY[$ aV VT$ \T$ P[IZ$ [IUPK$.H9@T5,K6FS4! [I UO$ [IU^$ WYL]$ZLHYJO -X +OH\UJO

)VM )]LUPZVU )WVZ[LYZ \T + OS

+LU [IT +PZJO LP$?65<;YT=0JQY6J`W2 Z. -0. /H\UJOVM=LUPZVU7VZ[LY;VW3LM[ O[[W!^^^NVVNSLJV\RPTNYLZ&PTN\YS$O[[W!ZWPUJ V\RYLZV\YJLZ+F-SH]PUQWN PTNYLM\YS$O[[W!KL ZPNUZWPYH[PVUUL[PTHNL \ZN$FF=4P.:MF 3@9-89^+`*6@N>$ O$ ^$ Za$ OS$LU Z[HY[$ aVVT$ \T$ P[IZ$ [IUPK$WMK3 ;=S -TO;4! [IUO$ [IU^$ WYL]$ZLHYJO

-X +OH\UJO )VM )]LUPZVU )WVZ[LYZ Z[HY[ + \T + OS +LU ZH +5 UKZW + [IT +PZJO LP$)=<;[X] .P+6ZaW\H<. -0. /H\UJOVM=LUPZVU7VZ[LY)V[[VT4PKKSL O[[W!^^^NVVNSLJV\RPTNYLZ&PTN\YS$O[[W!ZWPUJ V\RYLZV\YJLZ7LUKSL[VUQWN PTNYLM\YS$O[[W!Z WPUJV\R^VYRI`KPZJPWSPULOH\UJOVM]LUPZVU \ZN $FFT`N4(_?Z?,F3:.5SL[)>^$ O$ ^ $ Za$ OS$LU Z[HY[$ aVVT$ \T$ P[ IZ$ [IUPK$_)<NR(8ASUK4! [IUO$ [IU^$ WYL]$ZLHYJO -X +OH\UJO )VM )]LUPZVU

)WVZ[LYZ Z[HY[ + \T + OS

+LU ZH +5 UKZW + [IT +P ZJO LP$7L=<;W\<0N6Y2Oa2N. -0. /H\UJOVM=LUPZVU7VZ[LY;VW9PNO[ O[[W!^^^NVVNSLJV\RPTNYLZ&PTN\YS$O[[W!ZWPUJ V\RYLZV\YJLZ.\`F;PSSPTFHK]LY[QWN PTNYLM\YS$ O[[W!ZWPUJV\R^VYRI`KPZJPWSPULOH\UJOVM]LUPZ VU \ZN$FF8J1_\-2.R0JYSF^K2V?<$ O$  ^$ Za$ OS$LU Z[HY[$ aVVT$ \T$ P[IZ$ [IUPK$;S1I9F2;\[<4! [IUO$ [IU^$ WYL]$ZLHYJO -X +OH\UJO )VM )]LUP ZVU )WVZ[LYZ Z[HY[ + \T + OS +LU ZH +5 UKZW + [IT +PZJO LP$7L=<;W\<0N6Y2Oa2N.
:<44(9@

-0. /\UJOVM=LUPZVU7VZ[LY)V[[VT9PNO[ O[[W!^^^KLZPNUHZZLTIS`VYN^W JVU[LU[\WSVHKZMSH]PUFOH\UJOWVZ[LYZQWN -0.>HSRLY(Y[*LU[LY O[[W!^^^NVVNSLJV\RPTNYLZ&PTN\YS$O[[W!Y\SLZI HZLKMPSLZ^VYKWYLZZJVT L_WHUKLKFQWN

-^ + O + PTNYLM\YS$O[[W!Y\SLZ IHZLK^VYKWYLZZJVT ^HSRLYHY[JLU[LY \ZN$FF6QYZa1Q8P`F2)_YX<+3>]Z^$ O$ ^ $ Za$ OS$LU Z[HY[$ aVVT$ \T$ P[IZ$ [IUPK$YNaOI=-@S:L2/4! [IUO$ [IU^$ W YL]$ZLHYJO -X +^HSRLY )HY[ )JLU[YL )PKLU[P[` \T + OS +LU [IT +PZ JO LP$82)J;[M0ZQ?N7TX`Z(^ O[[W!^^^NVVNSLJV\RPTNYLZ&PTN\YS$O[[W!TLKPH ^HSRLYHY[VYNQWN PTNYLM\YS$O[[W!KLZPNU ^HSRLYHY[VYNKL[HPS^HJ -PK + [P[SL +HY[PJSLZ \ZN$FFa,JW[-9aFN.a,^SK_+WH9($ O$ ^$ Za$ OS$LU Z[HY[$ aVVT$ \ T$ P[IZ$ [IUPK$>:VUFHU+?]\04! [IUO$ [ IU^$ WYL]$ZLHYJO -X +^HSRLY )HY[ )JLU[LY )PKLU[P[` Z[HY[ + \T +

OS +LU ZH +5 UKZW + [I T +PZJO LP$WX)J;Y*N2@HI86:`K?;(^ -0.*YVZZ(UHS`ZPZ*OHY[ 4`0SS\Z[YH[PVU -0.*YVZZ(UHS`ZPZ*OHY[ 4`0SS\Z[YH[PVU -0.*YVZZ(UHS`ZPZ*OHY[ 4`0SS\Z[YH[PVU -0.*YVZZ(UHS`ZPZ*OHY[ 4`0SS\Z[YH[PVU -0.-P_LK =HYPHISL,SLTLU[Z 4`0SS\Z[YH[PVU -0.-P_LK =HYPHISL,SLTLU[)HSHUJL 4`0SS\Z[YH[PVU

-0. .LZ[HS[;OLVY`VM=PZ\HS7LYJLW[PVU 4`0SS\Z[YH[PVU -0.4VYWOPUN.YPKZ 4`0SS\Z[YH[PVU -0.-P_LK.YPKZ 4`0SS\Z[YH[PVU -0.0U[LYHJ[P]L.YPKZ 4`0SS\Z[YH[PVU


 :<44(9@


 :<44(9@

PISPVN YHWO` )662:

(9;0*3,:

6SSPUZ>6U)YHUK;OHTLZ /\KZVU7\ISPZOLYZ  -LSZPUN<+`UHTPJ0KLU[P[PLZPU*\S[\YHSHUK7\ISPJ *VU[L_[Z 3HYZ4Â&#x2026;SSLY7\ISPZOLYZ

/\[[LY3H^YLUJL¸*VUZ\TLY!9LHKPUN[OL ZPNUZ¹+LVSP[[L.SVIHS:LY]PJLZ3PTP[LK

3LIVYN*=PZ\HS.YHTTHY7YPJL[VU(YJOP[LJ[\YHS 7YLZZ ,]HT`43VNV3H^YLUJL2PUN7\ISPZOPUN .LYZ[ULY2;OL-VYTZVM*VSV\Y;OL40;7YLZZ  >OLLSLY(+LZPNUPUN)YHUK0KLU[P[`[OPYKLKP[PVU 1VOU>PSL` ZVUZPUJ +\ILY`-HUK>PSSH[Z1+YH^PUN:`Z[LTZ:[\KPV =PZ[H /VSSPZ9.YHWOPJKLZPNU(*VUJPZL/PZ[VY` ;OHTLZ /\KZVU7\ISPZOLYZ

O[[W!^^^KLSVP[[LJVTHZZL[Z+JVT .SVIHS3VJHS (ZZL[Z+VJ\TLU[Z*VUZ\TLY )\ZPULZZ(F*VUZ\TLYFZNWKM  )H[[LYI`:HYH¸;OL,]VS\[PVUVM)YHUKPUNHUK0[Z -\[\YL(ZH+YP]LYVM*OHUNL;V^HYKZ:\Z[HPU HIPSP[`¹ O[[W!LaPULHY[PJSLZJVT&;OL,]VS\[PVUVM )YHUKPUNHUK0[Z -\[\YL(ZH+YP]LYVM*OHUNL;V^HYKZ:\Z[HPUHIPSP[ ` PK$  9HKaPL]ZR`@\YP¸;LJOUVSVN`ZPTWHJ[VU IYHUKPUN!PUH[LJOKYP]LUJ\Z[VTLY^VYSK*,6Z ULLK[VZ[H`VU[VWVMIYHUKI\PSKPUN¹ 

4J3\OHU4;OL4LKP\TPZ[OL4HZZHNL7LUN\PU )VVRZ 

O[[W!MPUKHY[PJSLZJVTWHY[PJSLZTPFTPZFHP FU 

.LYZ[ULY2+LZPNUPUN7YVNYHTTLZ3HYZ4Â&#x2026;SSLY 7\ISPZOLYZ

=HUKLU)LYNO9VNLY¸(VSHUKK`UHTPJ IYHUKPUN!>OLUPZP[HNVVKPKLH&¹ 

2\Z[LYZ*2PUN,9LZ[HY[!5L^:`Z[LTZPU .YHWOPJ+LZPNU;OHTLZ /\KZVU

O[[W!^^^PKLU[P[`^VYRZJVTMVY\TSVNV KLZPNUHVSHUK K`UHTPJIYHUKPUN^OLUPZP[HNVVKPKLH 2L[JO\T:JV[[¸+`UHTPJ0KLU[P[`:`Z[LTZ!;YLUK VYHUL]VS\[PVUPU[OLWYPUJPWHSZVMSVNVKLZPNU¹ O[[W!IITNJVTUL^ZP[ZOV^^L SP]LK`UHTPJ PKLU[P [`Z`Z[LTZ[YLUKVYHUL]VS\[PVUPU[OLWYPUJPWSLZVM SVNVKLZPNU 


 :<44(9@

)LSS5PJRยธ;OL:[LHTYVSSLYVM)YHUKPUNยน,`L 4HNHaPUL O[[W!^^^L`LTHNHaPULJVTMLH[\YLWOW&PK$ MP K$  1HZTPU2L]PUยธ*VUZPZ[LUJ`HUK-SL_PIPSP[`! -PUKPUN[OL0KLHS)HSHUJLยน O[[W!RL]PUQHZTPUISVNZWV[JVT /L^P[[1VUยธ-SL_PISL*VUZPZ[LUJ`*VUZPZ[LU[ -SL_PIPSP[`ยน O[[W!^^^\UKLYJVUZPKLYH[PVUJVTZWLHR\WHYJOP]L ZO[TS 1VOUZVU4PJOHLSยธ;OV\NO[VM[OL^LLR!;OL :VYY`:[H[L6M*\S[\YHS.YHWOPJZยน O[[W!QVOUZHUTPUPZLY]LYJVT^VYKZ[OLFZVYY`O[TS 1VOUZVU4PJOHLSยธ1VOUZVU)HURZ[OV\NO[MVY [OL^LLR!(SSJOHUNLยน O[[W!QVOUZVUIHURZJV\R[OV\NO[MVY[OL^LLRPUKL_ WOW&[OV\NO[PK$ 1VOUZVU4PJOHLSยธ1VOUZVU)HURZ[OV\NO[MVY [OL^LLR!)YHUKPUN>OLYLUL_[&ยน O[[W!QVOUZVUIHURZJV\R[OV\NO[MVY[OL^LLRPUKL_ WOW&[OV\NO[PK$ :VLNHHYK4HKZยธ.LZ[HS[WYPUJPWSLZVMMVYT WLYJLW[PVUยน O[[W!^^^PU[LYHJ[PVU KLZPNUVYNLUJ`JSVWLKPHNLZ[HS[FWYPUJPWSLZFVMFMVYTF WLYJLW[PVUO[TS 

)LOYLUZ9V`9ยธ/V^-VYT-\UJ[PVUZ O[[W!^^^IVIVSPURIVVRZJVT.LZ[HS[/V^-VYT-\ UJ[PVUZO[TS )LOYLUZ9V`9ยธ(Y[+LZPNUHUK.LZ[HS[;OLVY`ยน  O[[W!^^^SLVUHYKVPUMVPZHZ[HY[PJSLZILOYLUZO[TS (UVUยธ)YHUK5L^!-SL_PISL0KLU[P[`:LHYJOยน O[[W!^^^\UKLYJVUZPKLYH[PVUJVTIYHUKUL^[HNMS L_PISL PKLU[P[` 1HZTPU2L]PUยธ)LH\[`HUK[OLIYHUKPKLU[P[` Z`Z[LTยน O[[W!RL]PUQHZTPUISVNZWV[JVT 9PJOHYKZVU1PT+LZPNU:\TVยธ)LPUN)YH]L! -SL_PISLPKLU[P[PLZยนUVKH[LNP]LU O[[W!^^^Z\TVKLZPNUJV\RPUZPNO[ILPUNIYH]L MSL_PISLPKLU[P[PLZO[TS 9HKaPL]ZR`@\YPยธ;LJOUVSVN`ZPTWHJ[VU IYHUKPUN!PUH[LJOKYP]LUJ\Z[VTLY^VYSK*,6Z ULLK[VZ[H`VU[VWVMIYHUKI\PSKPUNยน O[[W!MPUKHY[PJSLZJVTWHY[PJSLZTPFTPZFHP FU :OPSS\T4HYJยธ)YHUKPUN0Z(IV\[*YLH[PUN 7H[[LYUZ5V[9LWLH[PUN4LZZHNLZยน O[[W!^^^MHZ[JVKLZPNUJVTIYHUKPUNPZ HIV\[JYLH[PUNWH[[LYUZUV[YLWLH[PUNTLZZHNLZ 


 :<44(9@

;H\[L4PJOLSSL¸0KLU[PM`PUN4HYRZ!;OL>HSRLY (Y[*LU[LY»ZUL^PKLU[P[`Z`Z[LTPZHKPMMLYLU[ RPUKVMHUPTHS!0[MVYNVLZHSVNVPUL_JOHUNLMVYH RP[VMWHY[Z¹ O[[W!^^^K`UHTPJNYHWOPJZJVTKNT(Y[PJSL  )\YNV`UL7H[YPJR¸4;=SVNVJOHUNLZZ[H`Z ZHTL¹ O[[W!^^^JYLH[P]LYL]PL^JV\RJY ISVNMLIY\HY`T[]YLMYLZOLZSVNV /HUSVU4PRL¸;OL+PNP[HS0URIPSSIVHYK¹ O[[W!^^^NPaTHNJVTNV )\YNV`UL7H[YPJR¸3VUKVUSVNV!7YVVY *VU&¹ O[[W!^^^JYLH[P]LYL]PL^JV\RIHJR PZZ\LZJYLH[P]L YL]PL^Q\S`WYVVYJVU ))*¸3VUKVU\U]LPSZSVNVVM.HTLZ¹ O[[W!UL^ZIIJJV\RZWVY[OPV[OLYFZWVY[ZVS`TWP JZFZ[T 

=0+,6: 0UZPNO[ZKLZPNU3LJ[\YL:LYPZL!,KKPL6WHYH >HSRLY(Y[*LU[LY@V\;\IL  O[[W!Y\SLZIHZLK^VYKWYLZZJVT[HNMSL_PISL 40;4LKPH3HIZ)YPSSPHU[5L^3VNV/HZ 7LYT\[H[PVUZB=PKLVD9PJOHYK;OL,9VVU2HUN =PTLV O[[W!^^^NVVNSLJV\RPTNYLZ&PTN\YS$O[[W!PTHNL ZMHZ[JVTWHU`JVT\WSVHK40;4LKPH3HIF;OLFQWN PTNYLM\YS$O[[W!^^^MHZ[JVKLZPNUJVTTP[ TLKPHSHIZIYPSSPHU[UL^SVNVOHZWLYT\[H[PVU Z]PKLV \ZN$FF1=?<aO-RO?@8\V]R^0P[(Z>($ O$ ^$ Za$ OS$LU Z[HY[$ aVVT$ \T $ P[IZ$ [IUPK$.(>+*/MZ\4! [IUO$ [IU ^$ WYL]$ZLHYJO -X +TP[ )TLKPH )SH I )SVNV Z[HY[ + \T + OS + LU ZH +5 UKZW + [IT +PZJO L P$6-<;ZUM*V@6V>M0^.


 :<44(9@

 8<6;,: ¸0[ZUV[[OLZ[YVUNLZ[VM[OLZWLJPLZ[OH[Z\Y]P]LUVY [OLTVZ[PU[LSSPNLU[I\[[OLVULTVZ[YLZWVUZP]L[V JOHUNL¹ *SHYLUJL+HYYV^*OHYSLZ+HY^PUYLWYLZLU[H[P]L 0TWYV]PUN[OL8\HSP[`VM3PMLMVY[OL)SHJR ,SKLYS`!*OHSSLUNLZHUK6WWVY[\UP[PLZ ¸6YNHUPZH[PVUZJVTWHUPLZPUZ[P[\[PVUZL]LU JOHYP[PLZHYLYLHSPZPUN[OH[OH]PUNPKLU[P[`ZJOLTLZ [OH[ºMSL_»HUKHKHW[[VJPYJ\TZ[HUJLZHYLTVYL HWWYVWYPH[LPU[OLT\S[PJOHUULST\S[PSPUN\HS ^VYSK[OH[IYHUKZUV^PUOHIP[¹ 4PJOHLS1VOUZVU 1VOUZVU)HURZ;OV\NO[-VY[OL>LLR!(SS JOHUNLWN ¸PUUV]H[PVUYLX\PYLZIYHUKZ[VILMSL_PISL5VVUL JHUZH`^P[OJLY[HPU[`^OPJOUL^WYVK\J[ZVY ZLY]PJLZHJVTWHU`TPNO[VMMLYPU`LHYZ6YMVY [OH[TH[[LY^OH[KL]PJLZ^L^PSSHSSIL\ZPUN[V JVTT\UPJH[L^P[OVULHUV[OLY¹ (SPUH>OLLSLY +LZPNUPUN)YHUKPKLU[P[` WN ¸*VUZ\TLYZHYLUV[VUS`JOHUNPUNI\[JOHUNPUN YHWPKS`/V^L]LYJVTWHUPLZ[OH[THRL[OLTZLS]LZ WHY[VM[OLJOHUNLWYVJLZZ[OH[YLTHPUHNPSLHUK H[[LU[P]L[VHSS[OLPYZ[HRLOVSKLYZHYLTVYLSPRLS`[V YLTHPUYLSL]HU[HUKPU[LYLZ[PUN[VJVUZ\TLYZ¹ 3H^YLUJL/\U[LY *VUZ\TLY!9LHKPUN[OL:PNUZWN

¸)YHUKPUNPZM\SSVML_JLW[PVUZHUKUVMVYT\SH OV^L]LY:\JJLZZM\SS`H[[YHJ[P]LHUKHSSLTIYHJPUN JHUKVP[MVY`V\)YHUKPUNI`U\TILYZPZSPRL WHPU[PUNI`U\TILYZP[JHUVUS`[HRL`V\ZVMHY¹ 6SPUZ>WN6U)YHUK3VUKVU ;OHTLZ /\KZVUZ[LK ¸>OLU^LKL]LSVWMSL_PISLPKLU[P[`ZJOLTLZ^LULLK [VJVUZPKLYOV^HUK^O`[OLPKLU[P[`JOHUNLZHUK L]LUPMP[ULLKZ[VJOHUNLH[HSS¹ -SL_PISLJVUZPZ[LUJ`JVUZPZ[LU[MSL_PIPSP[` )`1VU/L^P[[WN¶)YHUKZWLJPHSPZ[ TV]PUN)YHUKZ3VUKVU 3H^YLUJL/\U[LYL_WSHPUZ[OH[JVUZ\TLYILOH]PV\Y PZILPUNO\NLS`HMMLJ[LKI`[LJOUVSVN`HK]HUJL TLU[ZPUYLHKPUN[OLZPNUZWN ¸+L]LSVWTLU[ZPUTLKPHHUK[LJOUVSVN`^PSS HJJLSLYH[L[OLWYVSPMLYH[PVUVMPUMVYTH[PVUHUKM\Y[OLY LTWV^LYJVUZ\TLYZ¶YLKLMPUPUNOV^[OL`PU[LYHJ[ ^P[OVULHUV[OLYHZ^LSSHZ[OLJVTWHUPLZMYVT ^OPJO[OL`I\`WYVK\J[ZHUKZLY]PJLZ¹ 3H^YLUJL/\[[LY *VUZ\TLY!9LHKPUN[OL:PNUZ 4PJOHLS1VOUZVUPU1VOUZVU)HURZ[OV\NO[VM[OL ^LLR!(SS*OHUNLWNZ[H[LZ[OH[¸P[^HZU»[ \U[PS^VYSK^PKLIYHUKZSPRL.VVNSLZ[HY[LK[V YLN\SHYS`TLZZ^P[OP[ZV^USVNV[OH[[OLKHT^HZ IYLHJOLKHUK[OLNH[L^LSSHUK[Y\S`VWLULK¹ 4PJOHLS1VOUZVU 1VOUZVU)HURZ[OV\NO[VM[OL^LLR!(SS*OHUNL

¸,SLJ[YPJ[LJOUVSVN`MVZ[LYZHUKLUJV\YHNLZ \UPMPJH[PVUHUKPU]VS]LTLU[¹

¸:VJPL[PLZOH]LHS^H`ZILLUZOHWLKTVYLI`[OL UH[\YLVM[OLTLKPHI`^OPJOTLUJVTT\UPJH[L[OHU [OLJVU[LU[VM[OLJVTT\UPJH[PVU¹

4HYZOHS4J3\OHU ;OL4LKP\TPZ[OL4HZZHNL WN 

4J3\OHU4;OL4LKP\TPZ[OL4HZZHNL 7LUN\PU)VVRZ 

¸0UH^VYSK^OLYLZVTLIYHUKZHYLZLLUVUZJYLLUZ TVYL[OHUPUWYPU[MSL_PISLPKLU[P[`PZHSVNPJHS KL]LSVWTLU[¹

¸;OLPU[LYWSH`VMJVUZ[HU[HUK]HYPHISLLSLTLU[ZPZ [OLIHZPZVMMSL_PIPSP[`¹

1VU/L^P[[ -SL_PISL*VUZPZ[LUJ`*VUZPZ[LU[-SL_PIPSP[` WN

-LSZPUN<+`UHTPJ0KLU[P[PLZPU*\S[\YHS HUK7\ISPJ*VU[L_[Z.LYTHU`3HYa4\SSLYZ[LK


Flexible Visual Identity Systems  

Research book and guide to Flexible Visual Identity Systems

Flexible Visual Identity Systems  

Research book and guide to Flexible Visual Identity Systems

Advertisement