Page 1

STUDIUM GENERALE

AGENDA 11 SEP - 31 okt 2013

Lezingen, collegereeksen, debatten, muziek, film, cabaret Lectures, lecture series, debates, music, film, comedy


2

3

Highlights IaIn Couzin The Principles of Collective Behaviour Philipp Blom The Vertigo Years

(23 Sept) / 22

(16 Sept) / 22

Inhoud / Content Collegereeksen / 6 • Filosofie en literatuur • Inleiding in de Oosterse filosofie • Over geluk en andere ongelukken

• Business Goals for a Sustainable World Economy • An Overview of Dutch History in Some Objects

Lecture Series (Eng) / 9

The Stone Bridal Bed (Eng) / 28

• The Relativistic Quantum World • Human Rights • Film Analysis and Narration • Religious Coexistence and Conflict in the Middle East

Kenniscafé / 13

• Armoede in Limburg • Regeneratieve geneeskunde

Dhoad Gipsies

(11 Oct) / 34

Lezingen / 14 • Macht, gezag en geloofwaardigheid in de politiek • Het leven van sterren • Wagner en Verdi • Van wie is de natuur eigenlijk? • Het atoommodel van Bohr Column (NL & Eng) / 18 Agenda / 20 Lectures (Eng) / 22

The Stone Bridal Bed / 28

G. Hofstede Business Goals for a Sustainable World Economy (28 Oct) / 26

• The Vertigo Years • The Principles of Collective Behaviour • Europe’s Foreign and Security Policy • Sharia: A Flexible Notion • Patterns in the History of Life • The Dutch • The Genesis of Autologous Chondrocyte Transplantation

• The Stone Bridal Bed • The Bombardment of Dresden

Het stenen bruidsbed / 30

• Het bombardement van Dresden • Het stenen bruidsbed

Comedy (NL & Eng) / 31

• Droog Brood • Sven Ratzke

Dutch Dance Festival (Eng) / 32 • Dance? What dance? • A Glimpse Behind Closed Doors

Music / 34 • W. Victor • Dhoad Gipsies Films (Eng) / 35

• Oh that Train, that Train • Upload Cinema: The art of science • Camp 14: Total Control Zone • Dresden • Die Wand • Ai Weiwei: Never Sorry

Information (NL & Eng) / 38


4

5

Ten geleide In zijn onvolprezen boek Wandelen wijdt de Franse filosoof Frédéric Gros één hoofdstuk aan de flaneur in de stad. Hij baseert dit hoofdstuk op de Parijse studies van Walter Benjamin. Volgens hem zijn voorwaarden voor het flaneren de aanwezigheid van stedelijke conglomeraten met hun anonieme mensenmenigtes en het kapitalisme. Een vergelijking tussen de wereld van Benjamin en de huidige markt- en productgerichte Alma Mater met haar megafaculteiten en massa’s anonieme studenten dringt zich op. Hoe verleidelijk is het niet om in deze context vrijwillig de anonimiteit van de eenzame waarnemer op te zoeken, zijn studietempo bij tijd en wijle te matigen om goed te kunnen kijken en om zich de meest onwaarschijnlijke ervaringen te gunnen, geheel los van elkaar staand. Voor wie dit allemaal te vaag vindt, is er de helpende hand van het Studium Generale: kom, flaneer eens langs wat wij aan kennis en inzichten van het schone, het ware en het goede te bieden hebben, met sprekers van dichtbij en ver af, met wetenschappers van alfa, bèta en gamma-huize, met lezingen in het Nederlands of het Engels, in klein of groot groepsverband. Laat in je denken nieuwe dimensies ontstaan, activeer je zinnen en ontdek het poëtische in de wetenschap.

Jacques Reiners Studium Generale

Wat is Studium Generale? Studium Generale is een programma van activiteiten op het gebied van brede wetenschappelijke, maatschappelijke en culturele vorming. Het bestaat uit lezingen, debatten, collegereeksen, concerten, filmvertoningen en cabaretvoorstellingen. Het Studium Generale is een activiteit van de Universiteit Maastricht SG-Agenda / 11 september - 31 oktober 2013 De SG-Agenda is een uitgave van Studium Generale Maastricht met informatie over het programma van het SG. Ze verschijnt vier maal per jaar en wordt verspreid over een groot aantal adressen in Maastricht. Geïnteresseerden van buiten de Universiteit Maastricht kunnen de SG-Agenda gratis thuis ontvangen. T. (043) 388 53 07, of sg-mail@maastrichtuniversity.nl Inschrijven voor onze nieuwsbrief kan ook. Kijk op de website: www.maastrichtuniversity.nl/studiumgenerale

Editorial

What is Studium Generale?

Studium Generale is a program of activities covering a broad spectrum of scientific, social and cultural topics of education. It consists of lectures, debates, lecture series, concerts, movies and comedy performances. Studium Generale is part of the University of Maastricht. SG Agenda / 11 September - 31st October 2013 The SG-book offers information about the SG program and is published by Studium Generale It is published four times a year and is distributed to a large number of public addresses in Maastricht as well as interested individuals from outside the University of Maastricht. It is possible to receive the SG Agenda for free at home. T. (043) 388 53 07, or sg-mail@maastrichtuniversity.nl Or subscribe to our newsletter. Check the website: www.maastrichtuniversity.nl/studiumgenerale

Frederic Gros, the French philosopher, devotes a chapter to loafers of the city in his incomparable book Walking. This chapter is based on the Paris studies of Walter Benjamin. According to him conditions for strolling is the presence of urban conglomerates with their anonymous crowds in combination with capitalism. A comparison comes to mind between the world of Benjamin and the current market and a product oriented  Alma Mater with her mega faculties and masses of anonymous students. How  tempting is it in this context, to be able  to voluntarily search for the anonymity  of the lone observer who in moderation is seeking to at times pace his studies. Therewith, allowing time for observation and to undergo unlikely experiences that are entirely separated from each other. If all this sounds too vague then there is the helping hand from Studium Generale. Do come in and stroll by all the goods that we have to offer to you when it comes to knowledge and insights of beauty,  truth and wisdom. With speakers coming from nearby and far away, including scientists with alpha, beta and gamma backgrounds, offering you lectures in Dutch or English, in small or large groups.  Allow your mind to open up to new  dimensions, activate your senses and discover the poetry of  science.

Jacques Reiners Studium Generale


Collegereeks

6

College reeksen Filosofie en literatuur Dr. R. Gabriëls docent wijsbegeerte, UM Di 24 sept, 1, 8, 22 en 29 okt 19.30 tot 21.30 uur Karl Dittrichzaal, SSC, Bonnefantenstraat 2 In deze reeks wordt onderzocht hoe filosofie en literatuur met elkaar corresponderen. In hoeverre zijn schrijvers beïnvloed door filosofen? En in welk opzicht zijn schrijvers inspirerend voor filosofen? Welke vergezichten biedt de esthetica op de moderne literatuur? Deze en andere vragen worden beantwoord door vijf klassieke werken uit de wereldliteratuur onder de loep te nemen. In de colleges over deze romans focust René Gabriëls op allerlei dwarsverbanden tussen literatuur en filosofie. Zo komen naast de auteurs van de romans ook filosofen als Adorno, Arendt, Bergson, Cavell, Deleuze, Kristeva, Mach, Nussbaum en Rorty aan bod. Na elk college is er ruimte voor een uitvoerige discussie over de interpretatie van de romans. Het is niet verplicht, maar wel aan te raden om de romans van te voren te lezen.

De afzonderlijke colleges: 1. De toverberg van Thomas Mann (24 sept.) 2. De kant van Swann 1 (uit de reeks: Op zoek naar de verloren tijd) van Marcel Proust (1 okt.) 3. Man zonder eigenschappen deel 1 van Robert Musil (8 okt.) 4. Het proces van Franz Kafka (22 okt.) 5. Ulixes van James Joyce (29 okt.) Kosten hele reeks: • studenten UM €10 • medewerkers UM en studenten van overige instellingen €25 • overigen €50. Inschrijven via sg-lectures@maastrichtuniversity.nl

Inleiding in de Oosterse filosofie Dr. J. Bor filosoof en publicist, Amsterdam Ma 28 okt, 4, 11, 18 en 25 nov 19.30 tot 21.30 uur Karl Dittrichzaal, SSC, Bonnefantenstraat 2 Op school leerden we dat de filosofie in Griekenland begon. Dat is maar ten dele zo. Ze begon tegelijkertijd in India en in China en bracht daar gelijkwaardige denktradities voort. In deze reeks begint Bor - vanwege het contrast ervan met de andere benaderingen - met de westerse filosofie en neemt hij Plato’s grot-vergelijking als uitgangspunt. De boeddhistische filosofie illustreert hij aan de hand van de vergelijking van de olifant en de blinden. De hindoeïstische filosofie, met de focus op de Vedanta, laat zich beeldend samenvatten in de vergelijking van een touw dat voor een slang wordt aangezien. De taoïstische filosofie begint Bor met het verhaal van Zhuangzi die droomde dat hij een vlinder was. In het laatste college behandelt hij de zen (ch’an), waarin boeddhisme en taoïsme samenkomen, met als treffend beeld dat van de lege spiegel. Al deze vergelijkingen en beelden laten iets van de menselijke conditie zien, althans hoe daar in de verschillende benaderingen tegenaan gekeken wordt. De accenten zijn beduidend verschillend.

7

De afzonderlijke colleges: 1. Plato’s grot-vergelijking (28 okt.) 2. De boeddhistische filosofie (4 nov.) 3. De hindoeïstische filosofie (11 nov.) 4. De taoïstische filosofie (18 nov.) 5. De zen (ch’an) (25 nov.) Kosten hele reeks: • studenten UM €10 • medewerkers UM en studenten van overige instellingen €25 • overigen €50. Inschrijven via sg-lectures@maastrichtuniversity.nl


8 Collegereeks

Over geluk en andere ongelukken Dr. A. Verstaen psycholoog en directeur vzw Heidehuis (palliatieve Zorg NoordWest Vlaanderen) Wo 30 okt, 6, 13, 20 en 27 nov 19.30 tot 21.30 uur Karl Dittrichzaal, SSC, Bonnefantenstraat 2

9

De afzonderlijke colleges: 1. Geluk en de westerse psychologie (30 okt.) 2. Geluk en de boeddhistische traditie (6 nov.) 3. De obsessieve zoektocht naar geluk (13 nov.) 4. Ongeneeslijk ziek zijn en geluk (20 nov.)

Kosten hele reeks: • studenten UM €8 • medewerkers UM en studenten van overige instellingen €20 • overigen €40. In deze reeks van vier colleges gaan we dieper in op de zoektocht naar geluk die Inschrijven via een universeel menselijk gegeven blijkt te sg-lectures@maastrichtuniversity.nl zijn. In het eerste college onderzoeken we of de moderne westerse psychologie ons geluksgevoel kan verhogen en hoe we in de onmetelijke berg van gelukliteratuur het kaf van het koren kunnen scheiden. Vervolgens leggen we ons oor te luister bij de boeddhistische traditie die ons deze intrigerende boodschap brengt: De manier waarop we doorgaans ons geluk zoeken, staat ons geluk in de weg. Het derde college is gewijd aan de valkuilen van de obsessieve zoektocht naar geluk. We houden een pleidooi voor de melancholie, de blues en het recht om ongelukkig te zijn. Tot slot laten we ons inspireren door misschien wel de grootste Meer informatie en inschrijven experts: mensen die ongeneeslijk ziek zijn collegereeksen? en zich in de laatste fase van hun leven Ga naar www.maastrichtuniversity.nl/ bevinden. Hoe kijken zij tegen geluk aan, studiumgenerale of stuur een e-mail naar wat kunnen we van hen leren? sg-lectures@maastrichtuniversity.nl. Inschrijven is verplicht. Mensen die een hele reeks volgen ontvangen een certificaat.

Lecture Series The Relativistic Quantum World

theories: the relativistic quantum world is fundamentally different from our macroscopic world.

The separate lectures: 1 & 2: The Principle of Relativity Lorentz Contraction and Time Dilatation (16 Sept.) 3 & 4: Relativistic Paradoxes The old Quantum Theory (23 Sept.) Mondays 16, 23 and 30 Sept, 5 & 6: Particle Wave Duality: Feynman’s and 7 October double slit Experiment 7.30 to 9.45 pm Quantum Reality and Schrodinger’s Karl Dittrich Hall, SSC, Cat (30 Sept.) Bonnefantenstraat 2 7 & 8: Relativistic Quantum Mechanics: the Standard Model In the beginning of the previous The Large Hadron Collider century our fundamental view of nature Experiment (7 Oct.) revolutionized with the birth of the theory of relativity and of quantum mechanics. Total costs series: In the course of the century a beautiful • UM students €8 theoretical framework, called the • UM employees and students from Standard Model, was developed and other schools €20 its realization in nature was step-by• others €40. step verified with the discovery of new, Registration via fundamental particles, culminating in the recent discovery of the Higgs boson. sg-lectures@maastrichtuniversity.nl The lecture series contains a minicourse of eight one-hour lectures. We discuss the fundamental elements of the special relativity theory and quantum mechanics with a particular emphasis on the counter-intuitive aspects of both

Lecturer: Prof. M. Merk Professor in Particle Physics, Free University Amsterdam


10 Lecture Series

Human Rights Lecturers: Prof. M. Kamminga L. Choukroune, PhD Prof. F. Coomans Prof. T. van Boven Prof. F. Grünfeld Maastricht University Wednesdays 18 and 25 September, 2, 9 and 16 October 7.30 to 9.30 pm Karl Dittrich Hall, SSC, Bonnefantenstraat 2 Human Rights are on the agenda constantly. We keep hoping things change to the better, but atrocities are daily news. Uprisings and big political changes can lead to better human right conditions but also to war and crimes against humanity. Studium Generale organizes this series of lectures that will explore the significance of human rights in a globalizing world. The lectures

Lecture Series

will demonstrate how human rights are increasingly becoming an instrument by which the negative side-effects of globalization may be challenged. The separate lectures: 1. Multinational Enterprises and Human Rights (Menno Kamminga / 18 Sept.) 2. Business and Human Rights: A Perspective From the Chinese Field (Leila Choukroune / 25 Sept.) 3. Human Rights and Poverty (Fons Coomans / 2 Oct.) 4. Human Rights and Torture (Theo van Boven / 9 Oct.) 5. Genocide: The Role of Bystanders (Fred Grünfeld / 16 Oct.) Total costs series: • UM students €10 • UM employees and students from other schools €25 • others €50. Registration via sg-lectures@maastrichtuniversity.nl

Film Analysis and Narration Lecturer: K. Deburchgrave film critic, Hasselt (B) Wednesdays 30 October, 6, 13, 20 and 27 November 7.30 to 9.45 pm Film Theatre Lumière, Bogaardenstraat 40b Film analysis is the process in which a film is analyzed in terms of the visual, the sound, the editing and narration. In our first lecture series we discussed the anatomy of film. In this second series we focus on storytelling. Each session will be illustrated with film clips linked to a film programmed at Film Theatre Lumière (see our website for the titles).

11

2. The linear plot: European versus American: Spoorloos (1988), George Sluizer Case Study: The Vanishing (1993), George Sluizer 3. The nonlinear plot: Reservoir Dogs (1992), Quentin Tarantino Case Study: Happiness (1998), Todd Solondz 4. The literary adaptation: Wuthering Heights (1939),William Wyler Case Study: The Great Gatsby (2013), Baz Luhrmann 5. The dream structure: Belle de Jour (1967), Luis Buñuel Case Study: Dans la Maison (2012), François Ozon (27 November) Total costs series: • UM students €10 • UM employees and students from other schools €25 • others €50. Registration via sg-lectures@maastrichtuniversity.nl

Karel Deburchgrave is the chairman of the Belgian film monthly Filmmagie and has worked as a film critic for various Dutch and English magazines. He teaches This series is organized in cooperation film and gives film seminars for teachers with Film Theatre Lumière at different cultural centres. He has been president of the Ecumenical Film Jury at the film festivals of Karlovy Vary (2008), Festroia Portugal (2010), Las Palmas de Gran Canaria (2011), Prix Italia Torino (2011) and Hong Kong (2012). The separate sessions: 1. The Hollywood model: Strangers on a train (1951), Alfred Hitchcock Case Study: Diarios de motocicleta (The Motorcycle Diaries) (2004), Walter Salles. (30 October)


12 Lecture Series

Religious Coexistence and Conflict in the Middle East Lecturers: Prof. M. Berger Professor of Islam in the West, Leiden University Prof. A. de Jong Professor Comparative Religion and Religions of Antiquity, Leiden University Thursdays, 31 October, 7, 14, 21 and 28 November 7.30 to 9.30 pm Karl Dittrich Hall, SSC, Bonnefantenstraat 2 The Middle East as cradle of religious diversity only seems to come to Western attention when conflicts arise. The establishment of the state of Israel revealed the large number of Jews that had lived throughout the Middle East, the rise of Islamic fundamentalism has put the spotlight on the Christians, and the recent civil wars in Iraq and Syria have spurred the antagonism between shi’ite and sunni Muslims. We now know that there are several different Christian, Jewish and Muslim communities, but where do the Alevites  and Yazidis fit in, or the Zoroastrian, Druze and Mandeans? How do they relate to each other theologically, and how did they coexist through the centuries? This course will

13

discuss these issues, and extrapolate that to the religious, social and political context of today. The separate lectures: 1. Sunni and Shi’a Islam (Berger / 31 Oct.) 2. Islamic sects and divisions (Berger / 7 Nov.) 3. Islamic resistance and terrorism (Berger / 14 Nov.) 4. Zoroastrians, Yazidis and other sects in the Middle East (De Jong / 21 Nov.) 5. Christianity in the Middle East (De Jong / 28 Nov.) Total costs series: • UM students €10 • UM employees and students from other schools €25 • others €50. Registration via sg-lectures@maastrichtuniversity.nl

More information and registration? Go to www.maastrichtuniversity.nl/ studiumgenerale or send mail to sg-lectures@maastrichtuniversity.nl. Registration is necessary. Those who follow a whole series get a certificate.

KENNISCAFé Armoede in Limburg

Regeneratieve geneeskunde

M.m.v. Prof. dr. J. Muysken SBE Mw. prof. dr. S. Klosse FdR Mw. prof. dr. K. Horstman MUMC+ Dr. R. Gabriëls FaSoS Gespreksleider: drs. W. Bos Observant

M.m.v. Dr. Ch. Arts orthopedie Prof. dr. L. Koole biomaterialen Prof. dr. M. Post vasculaire fysiologie, allen MUMC+ Gespreksleider: drs. M. Timmermans Observant

Wo 25 september, 20.00 uur Aula Minderbroedersberg 4-6 Het thema Armoede in Limburg wordt in dit kenniscafé vanuit verschillende wetenschapsgebieden benaderd.

Wo 23 oktober, 20.00 uur Aula Minderbroedersberg 4-6

Arts: Het Spineguide-project richt zich op een nieuwe, veel minder belastende vorm van opereren waarbij een speciale Klosse en Muysken staan stil bij het medische variant van Dyneema® vezels politieke beleid in Limburg en de invloed als correctie- en fixatiemateriaal voor het hiervan op het minder goed functioneren herstel van afwijkingen van de wervelkovan de arbeidsmarkt. lom wordt ingezet. Horstman legt de oorzaken bloot van Koole: In een speciale vloeistof injecteerde grotere achterstand in gezondheid bij bare Röntgenzichtbare polymere micromensen in Limburg ten opzichte van de bolletjes kunnen worden gebruikt bij de rest van Nederland. behandeling van goedaardige tumoren. Gabriëls gaat vanuit de filosofische hoek Post: Als slagaders vernauwd of verstopt in op de manier waarop de term armoede raken, ligt een infarct op de loer. Post wordt gebruikt en ingevuld. Als voorbeeld werkt aan een behandelmethode waarbij gebruikt hij de voedselbankproblematiek. een verstopte ader door een hagelnieuw, in het lab uit biomaterialen vervaardigt exemplaar, wordt vervangen.


14

15

Lezingen Macht, gezag Het leven van en geloofwaardig- sterren heid in de politiek Dr. S. Bloemen Prof. dr. G. van den Brink hoogleraar (maatschappelijke) bestuurskunde, Un. van Tilburg Do 26 september, 20.00 uur Aula Minderbroedersberg 4-6

docent astrofysica, RU Nijmegen Do 3 oktober, 20.00 uur Aula Minderbroedersberg 4-6

Na een algemene introductie over de levensloop van sterren, bekijkt Bloemen vanavond hoe we met behulp van de infraroodwaarnemingen van Herschel In 1513 schreef de Italiaanse historicus, en de lichtkrachtmetingen van Kepler schrijver, politiek filosoof en ambtenaar van de Florentijnse Republiek en CoRoT de interne fysica van sterren Macchiavelli Il Principe, een boek dat grondig kunnen onderzoeken. Hij staat stil nog steeds gelezen wordt. De hoofdmoot bij de meest recente ontwikkelingen in de astro-seismologie, waarbij stertrillingen van dit boek wordt gekenmerkt door die helemaal van het oppervlak tot aan utilistisch denken: het doel heiligt de middelen. Centraal staat het begrip Virt첫, de sterkern reizen gebruikt worden om wat eerder op politieke daadkracht duidt fysische eigenschappen van sterren dan op deugd. Vorsten werden hierin te bepalen. Hij bespreekt studies van gemaand niet te soft te zijn en steeds het eclipserende dubbelsterren en het belang van de staat voor ogen te houden. belang van het onderzoek naar sterren voor andere onderzoekdomeinen, zoals Gesteld voor de keuze om geliefd te zijn of gevreesd, zou een vorst er steeds voor de karakterisatie van exoplaneten. Wat kunnen we in de nabije toekomst moeten kiezen om gevreesd te zijn. Nu, verwachten van geplande ruimtemissies, 500 jaar later, reflecteert Van den Brink tegen het licht van Il Principe op de stand telescopen en instrumenten? Een voorbeeld hiervan is de studie van van zaken in de hedendaagse politiek. Welke rol spelen idealen? Wat is de zwaartekrachtstraling waarvan het bestaan voorspeld wordt door Einsteins verhouding tussen macht en gezag? Hoe staat het met de geloofwaardigheid Algemene Relativiteitstheorie. van de politiek?


16 Lezing

Lezing

Wagner en Verdi: Van wie is de verschillen en over- natuur eigenlijk? eenkomsten tussen Prof. dr. M. Schouten hoogleraar ecologie en filosofie van twee giganten van bijz. het natuurherstel, Un. Wageningen de opera Do 17 okt, 20.00 uur Prof. dr. F. Maes hoogleraar musicologie, Un. Gent

Karl Dittrichzaal, SSC, Bonnefantenstraat 2

Mag de mens de natuur naar willekeur Do 10 oktober, 20.00 uur gebruiken of heeft ze een waarde op en Aula Minderbroedersberg 4-6 voor zichzelf? Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw, de tijd waarin we ons Maes verklaart de verschillen tussen ervan bewust werden hoe ver de invloed Verdi en Wagner door de condities van van de mens op de natuur kan reiken, is de operatradities van beiden te schetsen, de houding die de mens naar de natuur om vervolgens de individuele kwaliteiten inneemt een belangrijk thema van ondervan beide componisten preciezer te kun- zoek geworden. Milieufilosofen brachten nen aanduiden. Naast verschillen zijn er het begrip ‘grondhouding’ naar voren. In ook gelijkenissen: Wagner en Verdi zijn er een grondhouding ligt besloten hoe wij allebei in geslaagd om het genre van de onze relatie met de natuur zien en hoe we opera een plaats te geven in de politieke vinden dat we met de natuur dienen om en sociale modernisering van Europa. Op te gaan. Grondhoudingen verschillen tushet eerste gezicht gaan hun werken over sen mensen onderling en tussen culturen. verre werelden en historische of mythiSchouten gaat in op verschillende typen sche tijden. Bij nadere analyse blijken ze grondhoudingen en onderzoekt ook de nauw betrokken te zijn bij de conflicten relatie tussen grondhouding en de dageen de contradicties van de moderne tijd. lijkse handelingspraktijk. Hun oeuvre is ontstaan als speler in het politieke proces van de vorming van de moderne Duitse en Italiaanse natiestaten. *Bezoekers van deze lezing kunnen na afloop een kortingsvoucher van €5 euro ontvangen voor de voorstelling Tristan en Isolde, geschreven door Wagner, door de Nationale Reisopera op zondag 20 oktober in Theater aan het Vrijthof.

Lezing

Het atoommodel van Bohr Prof. dr. G. Vanpaemel hoogleraar wetenschapsgeschiedenis, KU Leuven Do 24 oktober, 20.00 uur Aula Minderbroedersberg 4-6 In 1913 bedacht de Deense fysicus Niels Bohr (1895-1962) een model van het atoom, dat voor het eerst gebruik maakte van de nieuwe kwantumfysica voorgesteld door Max Planck en Albert Einstein. In het model beschrijven elektronen stationaire ‘planetenbanen’ rondom de positief geladen kern. Bohrs atoommodel wordt nog steeds in schoolboeken voorgesteld als de moderne opvatting over de bouw van het atoom. De werkelijke geschiedenis van het Bohrmodel is echter veel complexer en ook veel interessanter. Daarin wordt namelijk duidelijk hoe de kwantumrevolutie zich langzaamaan in de fysica voltrok. Wetenschappelijke ontwikkelingen verliepen daarbij hand in hand met politieke en culturele omwentelingen. Bohr zelf, intussen hoogleraar in Kopenhagen, werd het middelpunt van de meest uitzonderlijke generatie fysici van de twintigste eeuw. In de lezing wordt ingegaan op de genese van het atoommodel in het kader van de kwantumrevolutie en op de opmerkelijke rol van Bohr in de geschiedenis van de natuurkunde in de periode tot aan Wereldoorlog II.

17


18

19

column Naar verluidt zijn er mensen die geen flauw benul hebben van de betekenis van de tweede wet van de thermodynamica. Ze zijn niet alleen onwetend over wiskunde en natuurwetenschap, ze kijken er vaak zelfs op neer. Het creatieve en scheppende is het enige wat er echt toe doet: kunst, architectuur, literatuur, muziek. Daar tegenover staat de nerd die enkel kennis heeft van bètawetenschap, die alles wat niet meetbaar is oninteressant vindt en poëzie, romans en opera in het hokje van de geitenwollensokkenonzin stopt. Ik stel het misschien wat overdreven voor, maar de kloof tussen de zogenaamde harde en zachte wetenschappen bestaat wel degelijk.

Dit punt van Snow is helaas nog steeds juist. In een opleiding zoals kunstwetenschappen, staat geen vak op het programma over algemene natuurwetenschappelijke inzichten. En wie biologie studeert krijgt niets te horen over de kunsten en letteren. Juist universiteiten zouden op een meer universele wijze kennis moeten overbrengen. Alleen al daarom is het Studium Generale zo belangrijk.

Maar er is meer. Louter aan kennisoverdracht doen, levert geen mensen op die verstandig, evenwichtig en zelfstandig kunnen nadenken. Het bezit van algemene kennis van de canon van wetenschappen, kunsten en letteren kan geen kwaad, maar zonder een aantal fundamentele De Britse romanschrijver C.P. Snow vaardigheden blijft die kennis zielloos. maakte in 1959 al een onderscheid tusInzicht in kritisch denken is nodig. Het sen wetenschappers en wat hij literaire verbazingwekkende vermogen van ons intellectuelen noemde, “natural sciences” brein maakt ons namelijk ook kwetsbaar. versus de “humanities”. Snow maakte We leggen gemakkelijk verbanden die er zich grote zorgen over deze tweedeling. niet zijn, we trekken te snel conclusies uit Het zijn vaak de literaire intellectuelen te weinig feiten en zijn ontzettend goed in die later in de politiek terechtkomen, de het bedenken van slimme argumenten om media beheersen of leidinggevende func- foute opinies te verdedigen. Zonder kenties verwerven. Ze moeten beslissingen nis en vertrouwdheid met de vaardighenemen over talloze kwesties waarin naden van kritisch denken lopen we dan ook tuurwetenschap een essentiële rol speelt, het risico om geleerde en charismatische maar missen fundamentele inzichten. mensen al te ernstig te nemen. Daarom is een derde cultuur nodig, die de kloof dicht en die jongeren de kennis Johan Braeckman bijbrengt die in onze tijd noodzakelijk is. hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, en redactielid van Wonder en is gheen wonder, het tijdschrift van SKEPP.

Reportedly, some people can still have nightmares about a particular math exam taken thirty years ago. These same people often have no idea about the ​​ meaning of the second law of thermodynamics. They are not only ignorant of mathematics and science; they often look down on it too. The creative and developing process is the only thing that really matters: art, architecture, literature, music. In contrast stands the nerd who only has knowledge of exact sciences, who finds everything that is immeasurable, like poetry, novels and operas uninteresting and regards them utterly unimportant. I may be exaggerating this somewhat, but the gap between the so-called hard and soft sciences for sure does exist.

art sciences and literature. Universities should certainly aim for transferring knowledge on a universal level. For this reason, alone Studium Generale has an important mission to fulfill.

Of course there is more, solely focusing on knowledge transfer does not create the kind of people who are able to think sensibly, balanced and independent. Possession of general knowledge of the canon of sciences, arts and humanities absolutely will not hurt, but without a number of fundamental skills, that same knowledge remains soulless and sterile. Insight in critical thinking is needed. The amazing ability of our brain makes us extremely vulnerable as well. We easily tend to make connections that are not there. Too The British novelist CP Snow in 1959 alquickly, we draw conclusions from too ready made a distinction between scien- few facts. Often we allow our intuitions tists and so called literary intellectuals. to wrongly influence distant research and “Natural sciences” versus the “humaniwe are very good at coming up with cleties”. Snow was deeply concerned about ver arguments to defend wrong opinions. this dichotomy. Often literary intellectuals Without general knowledge and famililater on in life end up in politics, control arity with the skills of critical thinking, the media or acquire managerial posiwe also run the risk to take scholars and tions in influential organizations. They charismatic people too seriously. must make decisions about many issues where science plays a vital role, but lack Johan Braeckman fundamental insights. Therefore, a third professor of philosophy at The University culture is needed bridging that gap by of Gent, and editor of Wonder is gheen teaching young people the knowledge wonder, the journal of SKEPP. necessary in our time. The fundamental point that Snow made unfortunately was and is still correct. Educational programs such as Art Sciences, do not offer a single course on their curriculum teaching general scientific insights. Moreover, those deciding to study biology, get to hear nothing about


20.00 uur MBB 19.30 uur 20.00 uur 19.30 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

Wo 18 sep Ma 23 sep Di 24 sep Di 24 sep Wo 25 sep Do 26 sep

MBB TS-a

20.30 uur 20.00 uur

Wo 2 okt Do 3 okt

20.00 uur 20.00 uur 19.30 uur 20.00 uur 19.30 uur

Wo 23 okt Do 24 okt Ma 28 okt Ma 28 okt Wo 30 okt

20.00 uur

Do 31 okt

MBB

KD

TahV

GG

LUM

KD

TS-c

KD

MBB

MBB

TS-a

KD

MBB

KD

MBB

MBB

16 34

Wagner en Verdi - Maes - Lezing Dhoad Gipsies - Music

11 30 31 12 27

Start Lecture Series Film Analysis and Narration Het stenen bruidsbed - De Roder, Schumacher - Lezing & interview Sven Ratzke - Comedy / Variety Show Start Lecture Series Religious Coexistence and Conflict in the Middle East An Overview of Dutch History in Some Objects - Van der Ham - Lecture

8

7

Het atoommodel van Bohr - Vanpaemel - Lezing Start collegereeks Inleiding in de Oosterse filosofie Start collegereeks Over geluk en andere ongelukken

17

Regeneratieve geneeskunde - Arts, Koole, Post - Kenniscafé

26

13

Autologous Chondrocyte Transplantation/Implantation - Peterson - Lecture

Business Goals for a Sustainable World Economy - Hofstede - Lecture

16 26

Van wie is de natuur eigenlijk? - Schouten - Lezing

30

25

Patterns in the History of Life - Fortey - Lecture

Het bombardement van Dresden - Verbeeck - Lezing

28

The Stone Bridal Bed - De Roder - Lecture

25

24

Sharia: A Flexible Notion - Berger - Lecture

29

14

Het leven van sterren - Bloemen - Lezing

The Bombardment of Dresden - Verbeeck - Lecture

34

W. Victor - Music

The Dutch - Shorto - Lecture

33 24

Europe’s Foreign and Security Policy - Rosenthal - Lecture

Macht, gezag en geloofwaardigheid in de politiek -Van den Brink - Lezing A Glimpse Behind Closed Doors - Studio Visit

13 14

Armoede in Limburg - Gabriëls, Horstman, Klosse en Muysken - Kenniscafé

6

The Principles of Collective Behaviour - Couzin - Lecture

32

22

Start Lecture Series Human Rights

Dance? What dance? - Backx, Greco, Scholten - Lecture and Talk

10

The Vertigo Years: The World Before 1914 - Blom - Lecture

Start collegereeks Filosofie en literatuur

9 22

Start Lecture Series The Relativistic Quantum World

31

Droog Brood: Toppers in de Mist - Comedy

Activity accessible for non-Dutch speakers. Monday Movie Nights: see page 35. NB: zie voor de startdata van de collegereeksen en voor het filmprogramma elders in dit buletin

AINSI Lage Kanaaldijk 112-113 - KD Karl Dittrichzaal, Bonnefantenstraat 2 - KUM Kumulustheater, Herbenusstraat 89 LUM Lumière, Bogaardenstraat 40B - MBB Aula Minderbroedersberg 4-6 - MG Muziekgieterij, Boschstraat 7-9 TahV Theater aan het Vrijthof, Vrijthof 47 - TBA to be announced - TGG Turnzaal Grote Gracht 80-82 - TS-a Aula Tongersestraat 53 - TS-c Collegezaal Tongersestraat 53

20.30 uur 19.30 uur

Wo 30 okt Do 31 okt

19.30 uur

20.00 uur

Ma 21 okt

20.00 uur

20.00 uur

Do 17 okt

Wo 30 okt

20.00 uur

Wo 16 okt

Wo 30 okt

16.00 uur

Wo 16 okt

AINSI

20:30 uur 20:00 uur

Vr 11 okt

20.00 uur

Do 10 okt Ma 14 okt

MBB

20.00 uur

Wo 9 okt

TBA

20.00 uur 16.00 uur

Ma 7 okt Wo 9 okt

MG

MBB

AINSI

16.00 uur 20.00 uur

Ma 30 sep Di 1 okt

MBB

MBB

KUM

KD

MBB

KD

KD

19.30 uur

Ma 16 sep Ma 16 sep

TahV

20.30 uur

Wo 11 sep

Agenda

20 Agenda 21


22

23

Lectures The Vertigo Years: The World Before 1914

The Principles of Collective Behaviour

Philipp Blom Historian, Writer, Journalist, Broadcaster, Los Angeles, USA

Prof. Iain D. Couzin Professor of Ecology and Evolutionary Biology, Princeton University, New Jersey, USA

Mon 16 September, 8 pm Aula Minderbroedersberg 4-6 Historians consider the trenches of World War One as the birthplace of the modern era. In this lecture Philipp Blom will argue that it was the years before the war which saw the emergence of a new European world - one dominated by changes in technology, by globalization and immigration, consumerism, the collapse of moral values, exploding cities, psychoanalysis, mass culture and the rivalry of the superpowers. Blom will look at it from the perspective of an age that did not yet know that it would be remembered as the time before a war that would change the face of civilization. See page 35 for information about the movie night Oh that Train, that Train.

Organized in cooperation with Universalis

Mon 23 September, 8 pm Aula Minderbroedersberg 4-6 Collective organization is everywhere, both around us and within us. Our brains are composed of billions of interconnected cells communicating with chemical and electrical signals. We are integrated in our own collective human society. Elsewhere in the natural world a flock of birds arcs and ripples while descending to roost, and a fish school convulses, as if it is a single entity, when attacked by a predator. How can animal groups move in unison? How does individual behavior produce group dynamics? Do animal groups function as a “collective mind�? In his lecture, Iain Couzin will provide a visual guide to his research on the principles of collective behavior in crowds, flocks, schools and swarms including the critical role that uninformed, or weaklyopinionated, individuals play in democratic consensus decision-making.


24 Lecture

Europe’s Foreign and Security Policy Prof. U. Rosenthal former Minister of Foreign Affairs, Chairman of the Advisory Council for Science and Technology Policy Tue 1 October, 8 pm Auditorium Minderbroedersberg 4-6 In the European Union all 28 member states have their say in discussing issues and unanimously making decisions on foreign and defence policy. It often takes a lot of time and negotiations to reach consensus. Is Europe losing its strategic position in the world because of this kind of decision-making process? How effective is this policy? And aren’t the Big Three actually running the show? Isn’t it so that Germany, the United Kingdom and France set the agenda and define Europe’s position?

After the lecture: debate organized by the European Studies Association Concordantia: see website for more information.

Lecture

Lecture

Lecture

Sharia A Flexible Notion

Patterns in the History of Life

The Dutch

Prof. M. Berger Professor of Islam in the West, Leiden University

Prof. R. Fortey British Palaeontologist, Writer and Television Presenter, London, GB

Mon 7 October, 8 pm Auditorium Tongersestraat 53

Wed 9 October, 8 pm Auditorium Minderbroedersberg 4-6

How can it be that so many Muslims embrace sharia as something good and virtuous, while so many others see it as a backward, stagnant and repugnant system? This lecture will answer this question by first giving a brief overview of the legal discipline of sharia, and then discuss its modern application. It will be argued that sharia in its almost fourteen centuries of existence, has been undergoing a revolutionary phase since the twentieth century.

Darwin described ‘the absence of intermediate forms’ in The Origin of Species. A century and a half of palaeontological exploration since this publication has presented a range of truly intermediate forms which bridge some of the most important thresholds in the history of life. However, the more intermediate fossils that are discovered the more complex the tree of life becomes. It may be preferable to think of life’s history as a progressive emergence of complex systems as each new adaptive threshold is crossed. The ‘Cambrian evolutionary explosion’ saw the emergence of complex and large marine animals in a rapid period of innovation. Some ecological structures appeared almost immediately and have continued to re-organise themselves after each mass extinction event. These kinds of emergent system present multiple opportunities for ecological subdivision and co-evolution, and hence drive much of the biodiversity of the planet. Whether one might apply the same mode of explanation to the emergence of intelligence is an interesting and controversial question.

After the lecture: debate organized by student representation party NovUM: see website for more information.

Russell Shorto Director John Adams Institute Amsterdam, Contributor to The New York Times, Writer, Historian Mon 14 October, 8 pm Auditorium Minderbroedersberg 4-6 In his book Amsterdam: A History of the World’s Most Liberal City Russell Shorto describes the evolution of the capital of the Netherlands and how tolerance for free thinking and free love shaped the city. In tonight’s lecture Shorto will talk about the Dutch, and the famous Dutch tolerance - and what’s left of it. He will talk about Amsterdam - where, in the words of one of its mayors, “craziness is a value” -, the Golden Age, the freedom of thought and religion, the believe in political and economic freedom and Dutch liberalism, which seems under siege nowadays.

“yourduty istoacceptme myduty istotolarateyou”

25


26 Lecture

The Genesis of Autologous Chondrocyte Transplantation/ Implantation Prof. L. Peterson Professor emeritus of Orthopedics at the Sahlgrenska Academy, Gothenburg University, Sweden Mon 21 October, 8 pm Auditorium Tongersestraat 53 For more than 2000 years articular cartilage lesions have been recognized as a clinical problem with no intrinsic healing nor optimal treatment options. In 1987 the first autologous cell transplantation was performed using isolated and cultured chondrocytes. Novel developments and insights in fundamental cell science and a close collaboration between clinicians and scientists were essential for this breakthrough and inspired the field of Tissue Engineering and Regenerative medicine.

Lecture

Lecture

Business Goals for a Sustainable World Economy Beyond Growth, Greed and Quarterly Results

An Overview of Dutch History in Some Objects

Prof. G. Hofstede Professor emeritus of Organizational Anthropology and International Management, Maastricht University Mon 28 October, 8 pm Lecture Hall Tongersestraat 53

Around 1998, junior managers and professionals in 17 countries rated the importance of a number of personal goals for their country’s successful business leaders. Across countries, dominant goals were growth, continuity, short-term profits and personal wealth. Goal profiles differed among countries however. In the USA profile growth, personal wealth, and short-term results were the most important. The goal profiles of the emerging economies of India, Brazil, China and also Germany showed a longer Peterson is also Doctor Honoris Causa at term view, more responsibility towards the medical faculty of Helsinki University, society, and less fascination with growth Finland and at the medical faculty of and personal wealth. Universidad Católica San Antonio de Murcia, Spain.

Dr. G. van der Ham Senior Curator History at the Rijksmuseum Amsterdam Thu 31 October, 8 pm Auditorium Minderbroedersberg 4-6 In this lecture, Gijs van der Ham will use the collections of the Rijksmuseum in Amsterdam (the national museum of the Netherlands) to highlight some crucial aspects of Dutch history. Objects are revealing witnesses of the past. They all, of course, have their own stories. The shown objects will also tell us a lot about the development of the Netherlands as a nation-state, and about its society and culture, with its own unique characteristics. Concentrating on these objects, we will gain insight into the ways in which the country became what it is today.

27


Lecture

28

The Stone Bridal Bed This season The Dutch National Theatre brings the premiere of The Stone Bridal Bed, directed by Johan Doesburg. On November 6, this performance will be performed at the Parkstad Limburg Theaters in Heerlen. This performance is shown with English-language surtitles at our request. Along with the aforementioned Theatre, Film Theatre Lumière, The Dutch National Theatre and two teachers of the Faculty of Arts and Social Sciences, Studium Generale offers a Dutch and an English-language program that immerses you in the story of The Stone Bridal Bed and confronts you with themes like power and morality, good and evil.

The Stone Bridal Bed

Wednesday 6 November, 8 pm Parkstad Limburg Theaters, Heerlen Student Price €10 (train ticket will be included) Reservations for students only: www.maastrichtuniversity.nl/ studiumgenerale / T. +31 (0)43 3885388

Lecture

The Bombardment of Dresden Prof. G. Verbeeck Associate Professor in History, UM & Professor German History, KU Leuven

The Stone Bridal Bed

Wednesday 16 October, 4 pm Karl Dittrichzaal, SCC, Bonnefantenstraat 2

J. de Roder, PhD Associate Professor in Literature, UM

An allied air raid in February 1945 destroyed the German city of Dresden. With the end of World War II in sight the city of Florence on the Elbe went almost entirely into flames by British and American bombs. The German civilian population had to pay a heavy price for the Hitler-regime and started war. After the war a symbol fight broke out of the ruins of Dresden. For the communist regime in the East of Germany the bombing of Dresden was proof of the Anglo-American aggression. After the reunification of Germany the city largely resurrected to its former glory, but the scars remained and kept stirring the public debate. Was the bombardment a military necessity to the Nazi regime to force it on its knees, or was it an allied war crime? A long time we could only guess about the scale of the disaster and the number of victims. In 2010 a historical inquiry brought more clarity with level-headed figures about this tragedy.

Wednesday 9 October, 4 pm Location to be announced Is one of the most impressive post-war novels, The Stone Bridal Bed (1959) by Harry Mulisch, a war novel or a love novel? Or both? And if it is, then how does the war both to love? Is the last a metaphor for the first, as J.H. Donner ever claimed? These are questions to which many and very different answers are been given. By attention to Mulisch ‘later work, especially for The Assault (1982) and The Discovery of Heaven (1992), The Stone Bridal Bed is a little oblivion. The main question Prof. De Roder wants to answer is: how we read this novel now, after more than fifty years. Is its character changed because we as readers have changed?

See page 36 for the film Dresden.

29


30

31

Het stenen bruidsbed Het bombardeHet stenen ment van Dresden bruidsbed Prof. dr. G. Verbeeck docent geschiedenis, UM, en hoogleraar Duitse geschiedenis, KU Leuven Wo 16 okt, 20.00 uur Aula Minderbroedersberg 4-6 In februari 1945, met het einde van de Tweede Wereldoorlog in zicht, ging Dresden bijna geheel ten onder in een vlammenzee van Britse en Amerikaanse bommen. De Duitse burgerbevolking moest een zware tol betalen voor de door het Hitler-regime gewilde oorlog. Na de hereniging van Duitsland herrees de stad grotendeels in haar oude glorie, maar bleven de littekens het publieke debat beroeren. Was het bombardement militair gezien nodig, was het een vorm van vergelding en in die zin een oorlogsmisdaad? Ook over de omvang van de ramp en het aantal slachtoffers werd lange tijd gegist. Een historische onderzoekscommissie bracht in 2010 meer duidelijkheid met nuchtere cijfers over deze tragedie.

Dr. J. de Roder docent letterkunde, UM Rezy Schumacher dramaturge bij het Nationale Toneel Wo 30 okt, 20.00 uur Turnzaal, Grote Gracht 80-82 Is een van de indrukwekkendste naoorlogse romans, Het stenen bruidsbed (1959) van Harry Mulisch, een oorlogsroman of een liefdesroman? Of beide? En als het beide is, hoe verhoudt zich dan de oorlog tot de liefde? Is de laatste een metafoor voor de eerste, zoals J.H. Donner ooit beweerde? Dit zijn vragen waar veel antwoorden op gegeven zijn. De belangrijkste vraag die De Roder in deze lezing wil beantwoorden is: hoe lezen we deze roman nu, na meer dan vijftig jaar. Is hij van karakter veranderd omdat ook wij als lezers veranderd zijn? Aansluitend op deze lezing zal De Roder een interview houden met Rezy Schumacher. Zij legt uit hoe je literatuur dramaturgisch vertaalt naar theater en wat hier zoal bij komt kijken.

Comedy Droog Brood Toppers in de Mist (try out) Woe 11 September, 20.30 uur Bovenzaal, Vrijthof Theatre, Vrijthof 47

Sven Ratzke Diva Diva’s Mi 30 Oktober, 20:30 Uhr AINSI, Lage Kanaaldijk 112-113

Stellen Sie sich vor: Sie sitzen in Ihrem Abendkleid oder Smoking am Het allerbeste uit zes theaterprogramma’s ersten Zeile, Carnegie Hall in New York. Dusty, Judy, Eartha, Nina, Shirley, zal verzameld worden en tot een magnifieke en klassieke theateravond Marlene und Juliette ziehen vorbei. Sie scheuen sich nicht ihre pikante worden gesmeed. Inclusief pauze en showtrap. Het wordt leuk. Voor de heren Details aus dem Showbizz zu zeigen: der van Droog Brood, maar uiteraard ook voor Wahnsinn, der Chiwawa, die Diamanten, het publiek dat een avond van hilarische die Erotik und den Champagner. Sven hoogtepunten voorgeschoteld zal krijgen Ratzke bringt Ihnen eine Welt-Show, in der Unterhaltung und tolle Musik diesem en zich zal kunnen onderdompelen in een warme sfeer van zoete melancholie. glamourösen Abend füllen werden! Kortom: de lange vingers zijn gekocht, de Sven Ratzke (1977) ist ein deutschSmurfen zijn gebeld en Soekeloekie heeft niederländischer Sänger und Entertainer. Seine Shows sind eine Mischung aus zijn spreekwoordelijke neus uit het vet gehaald om deze veelvuldig om de hoek modernen Varieté, Kabarett und Chanson. Im Jahr 2003 brach er durch te gaan steken. mit Bar Jeder Vernunft in Berlin. Entree: studenten €10 Karten: Studenten €10 Reserveren: UITbalie, Theater aan Reservierungen: UITbalie, Vrijthof het Vrijthof / T. (043) 350 55 55 of via Theater / T. (043) 350 55 55 oder per www.theateraanhetvrijthof.nl www.theateraanhetvrijthof.nl In samenwerking met Theater aan het Vrijthof Orrganisiert in Zusammenarbeit mit dem Theater aan het Vrijthof


Lecture and Talk

32

DANCE On 4, 5 and 6 October, The Dutch Dance Festival takes place in Maastricht. Leading dance companies and prominent young Dutch choreographers will be presenting exciting and remarkable productions.

Dance? What dance?

Lecturer: Klaas Backx Ex-dancer and Dance Critic, Amsterdam In cooperation with Studium Generale Guests: Emio Greco and Pieter C. Scholten Maastricht, the Dutch Dance Festival offers students an in-depth programme Choreographers ICKamsterdam that revolves around dance. www.nederlandsedansdagen.nl

Student Discount There is a student discount for the following productions: HOW LONG IS NOW Conny Janssen Danst Midnight Rising Club Guy & Roni Friday 4 oktober, 9 pm Vrijthof Theatre, Vrijthof 47 155 iLL Skill Squad in coproduction with theatre group DOX. Friday 4 October, 11.30 pm AINSI, Lage Kanaaldijk 112-113 Prices for students to be announced on our website.

Tuesday 24 September, 8 pm Kumulus Theatre, Herbennustraat 89 Klaas Backx (ex-dancer and dance critic) will give an introductory lecture, in which he demonstrates the diversity of dance in the Netherlands by showing various fragments - from classical ballet to dance that is not danced. What does dance mean? What effect can it have? And how can you look at different sorts of dance? Choreographers Emio Greco and Pieter C. Scholten from ICKamsterdam will come and talk about their work, the dance performance Addio alla Fine that will be premiered in the theatre during the Dutch Dance Festival, and their residency in Maastricht from 21 September to 6 October. Of course, students are invited to fire questions at them. Entrance: free Reservations: www.maastrichtuniversity. nl/studiumgenerale / +31 (0)43 3885388

Studio Visit

A Glimpse Behind Closed Doors Monday 30 September, 4 pm AINSI, Lage Kanaaldijk 112-113 Act Your Age is a European dance project focusing on the pressing global question of aging. In cooperation with the Centro per la Scena Contemporanea (Italy), Dance House Lemesos (Cyprus) and the Nederlandse Dansdagen (the Netherlands), choreographers tackle the challenging subject of age and aging of the European citizens, and the consequences for artists, dancers and the performing arts. Nine choreographers have been invited to engage in research and to create new work inspired and performed by older performers. One of the Act your Age choreographers, Giulio D’Anna will especially open his studio doors for the students of Maastricht. An exquisite chance to see his new work M’AMA in making, front row in the studio. Giulio D’Anna is curious about your reaction to his work! Entrance: free Reservations for students only: www.maastrichtuniversity.nl/ studiumgenerale / +31 (0)43 3885388 (only 10 seats available)

33


Film

34

Music

Film

W. Victor

Dhoad Gipsies

Wed 2 October, 8.30 pm Muziekgieterij, Boschstraat 7-9

Fri 11 October, 8.30 pm AINSI Lage Kanaaldijk 112-113

Oh that Train, that Train

Upload Cinema: The Art of Science

Judged by his live performances as well as his fourth and successful CD ‘Rotto,” W.Victor sees no musical boundaries. RifRaf named it:”A fantastic soundtrack, good for a long and hot summer.” The title “Rotto” comes from the Italian translation for the meaning of “broken.” This captivates very tellingly the dynamics and total surrender W.Victor creates with his music. Go on until you drop dead! Whoever saw him perform live will agree to this! Backed up by 5 experienced musicians (a.w. Daau), W.Victor takes his audience along for an exhilarating Mediterrean folk festival. Standing concert

Dhoad Gipsies offers a diverse repertoire of traditional Rajasthanian folk and semi-classic North Indian compositions with tabla, harmonium, dholak and castanets. Brought together with the passionate song and dance spectacle of the traditional Rajasthani-dancer, Dhoad Gipsies offers you an unforgettable musical experience. The core group consist of 4 members of a highly regarded “caste.” Their musical inspiration has been fuelled by 7 generations of cultural inheritance. With 600 worldwide concerts to their name, performed in over 40 countries, Dhoad Gypsies is a cultural representation from Rajasthan. Sit-down concert

Lecture and highlights from the early cinema

Mon 30 Sept 7:30 pm Lumière Cinema Bogaardenstraat 40b, Maastricht Admission: students €4 / others €6

Tickets: €10 / students €6 Reservations: www.muziekgieterij.nl

Tickets: €16 / students €10 Reservations: (043) 350 55 55 or www.theateraanhetvrijthof.nl Organized by Studium Generale and Theater aan het Vrijthof

Mon 23 Sept 7.30 pm Lumière Cinema Bogaardenstraat 40b, Maastricht Admission: students €4 / others €6 We go back to the years 1900-1914 and see how the socio-political and cultural changes described by Phillip Blom in his Vertigo Years (and the accompanying lecture on September 16th, see page 22) affected the invention and development of the late 19th, early 20th century art form: cinema and vice versa. Dana Linssen, editor in chief of de Filmkrant and critic for NRC Handelsblad will be your guard on a tour, along highlights of the early cinema years. We will meet inventors, mad scientists and space travelers, a famous couple kissing (The Kiss, 1896), creating great controversy about the bad morals of the new art form, thrill and story and the discovery of montage in The Life of an American Fireman (1903), the first female directors and their pre-feminist reformation films (Shoes, 1916 by Lois Weber) and war and prejudice in D.W. Griffith’s The Birth of a Nation (1915).

Upload Cinema brings the best internet videos to the big screen. The audience submits web films; a team of editors picks the best ones. This new edition of Upload Cinema is devoted to scientific research. From the smallest particles to the largest solar systems of light-years away, the eternal challenge for scientists is: how do you make the invisible visible? And the incomprehensible comprehensible? It’s only logical that video has become all the more important in visualising scientific research. In THE ART OF SCIENCE, Upload Cinema looks for the prettiest, funniest and most revealing scientific videos. Eng subtitled

35


36 Film

Camp 14: Total Control Zone Wiese, Germany 2012, 104 min., Korean, English language, Eng. subtitles Mon 7 Oct 7:30 pm Lumière Cinema Bogaardenstraat 40b, Maastricht Admission: students €4 / others €6

Film

Film

Film

Dresden

Die Wand

Richter, Germany 2006, 176 min., German, English language, Eng. subtitles

Pölsler, Duitsland 2012, 108 min., Duits gesproken, Ned. ondertiteld *Only Dutch subtitled - movie is in German!

Ai Weiwei: Never Sorry

Mon 14 Oct 7:30 pm Lumière Cinema Bogaardenstraat 40b, Maastricht Admission: students €4 / others €6

Germany’s most expensive TV series follows the forbidden love affair between CAMP 14: TOTAL CONTROL ZONE reveals a British pilot and a German nurse, set the horrific account of Shin Dong-Huyk. against the backdrop of the bombing He was born in 1983 as a political raids on Dresden in February 1945. The prisoner in a North Korean death camp. British pilot Robert has been wounded From the age of six he was subjected to and hides out in the basement of a forced labour, beatings and torture. He hospital in Dresden. Secretly, the German knew nothing of the world outside the nurse Anna takes care of him. At the barbed-wire fences. At the age of 23, same time, the British army is preparing he managed to escape to South Korea, the bombardment of Dresden. The total where he encountered a world completely budget of DRESDEN reportedly amounted strange to him. But till today he didn’t to more than ten million euro’s, which arrive in the free world. His soul is still has mainly been spent on the meticulous imprisoned. Sometimes Shin wishes he reconstruction of the city of Dresden could go back to the structured life inside once called the German Florence the camp in North Korea. in the 1940s.

Camp 14

Klayman, VS 2012, 90 min., English, Chinese language, Eng. subtitles

Mon 21 Oct 7:30 pm Lumière Cinema Bogaardenstraat 40b, Maastricht Admission: students €4 / others €6

Mon 28 Oct 7:30 pm Lumière Cinema Bogaardenstraat 40b, Maastricht Admission: students €4 / others €6

Filosofisch drama over de dood en de relatie tussen mens en natuur, naar het bekroonde boek van Marlen Haushofer. Een vrouw brengt een weekend door in de jachthut van haar nicht, gelegen in een idyllisch dal in de bergen. Tijdens haar bezoek doet zich iets onverklaarbaars voor: het dal blijkt opeens door een glazen wand afgescheiden van de rest van de wereld. In gezelschap van een hond, een koe en een kat gaat ze hard aan het werk om te overleven. Ze struint het bos af op zoek naar eetbare planten, ze jaagt. Zal haar isolement ooit worden doorbroken?

A personal portrait of Chinese dissident Ai Weiwei, who gained international acclaim for his ambitious postmodern works of art and his political provocations. AI WEIWEI: NEVER SORRY follows three tumultuous years of his life. This renowned ‘artivist’ gained international notoriety for his ambitious, post-modern works of art and political provocations. The film highlights the unique mix of art and activism with which the artist continuously argues in favor of freedom of expression, independent media and more transparency, thereby putting his life in jeopardy.

37


38

39

Informatie / Information Bureau / Office Studium Generale Postbus 616, 6200 MD Maastricht T. (043) 388 53 07 (ma t/m do, 9.00–17.00 uur) PO Box 616, 6200 MD Maastricht T. +31 43 388 53 07 (Mon / Thurs) 9 am-5 pm sg-mail@maastrichtuniversity.nl Bezoekadres/ Visiting address: Bonnefantenstraat 2, Kamer C1.11, Maastricht Hoofd, programmaleiding / Head, program management Jacques Reiners (043) 388 53 02 jacques.reiners@maastrichtuniversity.nl Zakelijke leiding, collegereeksen / General manager, Lecture Series Rob van Duijn (043) 388 53 04 rob.vanduijn@maastrichtuniversity.nl Lezingenprogramma / Lectures Jaap Janssen (043) 388 53 05 jaap.janssen@maastrichtuniversity.nl PR Noortje Fischer (043) 388 53 08 noortje.fischer@maastrichtuniversity.nl Logistiek, secretariaat / Logistics, office management Elian Stassen (043) 388 53 07 e.stassen@maastrichtuniversity.nl Gastvrouw / Host for lectures Marieke Beker Studentmedewerker / Student assistant Tom Ruben Aanvang en einde van de activiteiten / Start and end of activities De lezingen beginnen om 20.00 uur. Rond 21.00 uur is er een korte pauze. De avonden worden afgesloten om uiterlijk 22.00 uur. Voor de overige activiteiten gelden vaak afwijkende tijden. The lectures start at 8 pm followed by a short break at 9 pm. The evenings are concluded no later than 10 pm. To other activities sometimes other times apply.

Toegang / Access Tenzij anders staat aangegeven zijn de activiteiten gratis toegankelijk. Sporadisch kan het voorkomen dat het Studium Generale op het laatste moment moet uitwijken naar een andere locatie dan in dit boekje staat vermeld. We doen ons uiterste best om deze eventuele wijziging duidelijk aan te geven vooraf op de website en op de avond zelf. Onze excuses wanneer u hiervan hinder ondervindt. Unless otherwise specifie ay happen that Studium Generale needs to move to a location other than stated in this booklet. We do our very best to clearly indicate possible changes in time on our website and also on the evening itself. We apologize for any discomfort last minute changes may cause. Vol / Full We moeten ons houden aan de brandweervoorschriften en kunnen niet meer mensen in de zaal toelaten dan is toegestaan. We must comply with the fire regulations and cannot allow more people in the room than is legally allowed. Roken / Smoking In de gebouwen van de Universiteit Maastricht mag niet worden gerookt. All buildings of Maastricht University are non-smoking. Garderobe / Wardrobe De garderobes van de UM zijn niet bewaakt. Het SG is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van jassen, tassen en paraplu’s. The wardrobes of UM are not monitored. SG is not responsible for theft or damage of coats, bags and umbrellas. GSM’s / Mobile phones GSM-toestellen dienen uitgeschakeld te worden vóór aanvang van de activiteiten. Mobile phones must be turned off before the start of our activities.

Parkeren / Parking Behalve op donderdag is parkeren in de buurt na 18.00 uur gratis. Tijdens de activiteiten in de Tongersestraat 53 en de Minderbroedersberg 4-6 kan gratis geparkeerd worden (bij de slagboom even melden bij de portier). NB: de parkeerplaats sluit om 22.30 uur! Haal uw auto tijdig weg! Street parking near the UM is free after 6 pm, with exception of Thursday evening. ). During activities located at Tongersestraat 53 and Minderbroedersberg 4-6 free parking is available on campus as well (inform the concierge at the gate). Note: The UM parking area closes at 10.30 pm! Get your car out in time! Commissie / Commission Studium Generale De Commissie vormt de denktank van het SG. Zij bestaat uit: / This Commission functions as the think tank of SG. Members are: dr. N. Baakman, dr. P. Collins, mw. Y. Deniz, dr. R. Erkens, prof. dr. F. Grünfeld, dr. M. Jelicic, prof. dr. J. Muysken (voorz.), T. Ruben, prof. dr. P. Tummers en mw. dr. P. Wolffs. Stichting Studium / Generale Foundation De Stichting is in het leven geroepen om de band van Studium Generale met de stad en de regio te versterken en te zorgen voor aanvullende financiële middelen. Hiertoe richt ze subsidieverzoeken aan gemeente, provincie, fondsen en goede doelenstichtingen en legt ze contacten met donateurs, begunstigers en sponsors. Met haar subsidies stelt ze het SG in staat jaarlijks de Global Culture Nights en de Avond van het Woord te organiseren. Het bestuur bestaat uit: / In order to strengthen the bond of Studium Generale with the city and its region The SG Foundation was created in order establish contacts with donors, patrons and sponsors as well as seeking sponsoring from municipal, county and other funds like charity foundations. With its subsidies SG is able to realize and organize annual Global Culture Nights and The Evening of the Word. The board consists of: prof. dr. P. Tummers, mw. prof. mr. H. Schneider en drs. M. Starren. Samenwerking / Joint programs De Global Culture Nights en de comedy- en cabaretavonden zijn tot stand gekomen dankzij medewerking van het Theater aan het Vrijthof. De filmvertoningen zijn geprogrammeerd door Lumière Cinema en vormen een aanvulling op het lezingen- en muziekprogramma. The Global Culture Nights, comedy and cabaret

evenings are created in cooperation with: Theater aan het Vrijthof. The films are programmed by Lumière Cinema and complement the lectures and music of SG activities. Financiële ondersteuning / Financial support Het programma van Studium Generale komt mede tot stand dankzij financiële bijdragen van: Architecten aan de Maas / Drukkerij Pietermans, Lanaken / Hotel Les Charmes / Kamer van Koophandel Limburg / KPMG Accountants N.V. / Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans / Ontwerp­bureau B2B / Woonpunt Maastricht & Mergelland The program of Studium Generale is gratefully supported by financial contributions from: Architects at the Meuse / Printing Pietermans, Lanaken / Hotel Les Charmes / Chamber of Commerce Limburg / KPMG Accountants NV / Notary Versteeg Giesbers & Steegmans / Ontwerpbureau B2B / Woonpunt Maastricht & Mergelland De Global Culture Nights worden gesubsidieerd door de Gemeente Maastricht, de Stichting Elisabeth Strouven en de Stichting Studium Generale. The Global Culture Nights are subsidized by the City of Maastricht, the Elisabeth Strouven Foundation and the Foundation Studium Generale. Hiernaast ontvangt het Studium Generale vele donaties van particulieren. Wij danken een ieder die het Studium Generale steunt. Studium Generale also receives donations from individuals. We thank everyone who supports Studium Generale. Oplage Circulation 10.000 / Vormgeving Design Ontwerpbureau B2B / Omslag Cover Ruben L. Oppenheimer Druk Print Drukkerij Pietermans, Lanaken Het Studium Generale is een activiteit van de Universiteit Maastricht The Studium Generale is an activity of Maastricht University

/StudiumGenerale /StudiumGenerale Maastrichtuniversity.nl/StudiumGenerale


Studium Generale Postbus 616 6200 MD Maastricht

Sgbulletin  

Studium Generale, Maastricht University: Program September - October 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you