Page 1

HALFJAAR VERSLAG 2013 CENTRE OF EXPERTISE CREATIEVE INDUSTRIE


INHOUD 3 VOORWOORD  5 WAAR KOMEN WE VANDAAN  6 WAAR GAAN WE NAARTOE  8 WAAR STAAN WE NU  10 ONTWIKKELING BUSINESSPLAN  & COMMITMENT

12 ONDERWIJS & TALENTONTWIKKELING 18 ONDERZOEK & TOEPASSING VAN KENNIS  23 ONDERNEMEN & INNOVEREN IN NETWERKEN

26 TEAM 28 THE NEXT STEP 30 PARTNERS


VOORWOORD De creatieve industrie is één van de Nederlandse

samen te werken aan innovatieve oplossingen.

topsectoren en de snelst groeiende sector in

Het Centre is ruim een half jaar geleden van start

de regio Utrecht. Gedreven door technologische

gegaan, met steun van het ministerie van OCW

en maatschappelijke uitdagingen is de sector in

en Hogeschool Utrecht. Veel organisaties zijn al

staat om complexe vraagstukken op een nieuwe

aangesloten bij projecten en activiteiten en

manier te benaderen en te komen met innova­

het Centre verwelkomt graag meer partners

tieve oplossingen en werkwijzen. De sector kan

met ambitie om mee te willen bouwen aan een

hierin nog substantieel doorgroeien en haar

versterking van de creatieve industrie.

toegevoegde waarde verder verzilveren.

Het Centre heeft de ambitie uit te groeien tot

In het Centre of Expertise werken kennisinstel­

een toonaangevend samenwerkingsverband en

lingen, bedrijven en netwerkorganisaties samen

expertisecentrum met een sterke verankering in

aan groei en innovatie. Door het opleiden van

de regio, en een (inter)nationale uitstraling.

creatief talent, het ontwikkelen van nieuwe kennis

In dit boekje treft u een aantal projecten aan die

en door samen te werken aan complexe vraag­

het Centre in de afgelopen maanden ontwikkeld

stukken. Partners voeren samen projecten uit

of aan bijgedragen heeft. Heeft u zelf ideeën

gericht op vernieuwende interactieve mediapro­

voor projecten of activiteiten of bent u benieuwd

ducten en -diensten.

hoe uw organisatie kan samenwerken in ons

Naast het ondersteunen van de ontwikkeling van

Centre? Neem dan contact op!

de creatieve industrie speelt het Centre ook een rol in het zichtbaar maken van de toegevoegde

Nathalie Waser – Directeur Centre of Expertise

waarde van de sector aangaande grote maat­

Creatieve Industrie

schappelijke en economische thema’s. Door

Harry van Vliet – Wetenschappelijk directeur

cross-overs te maken naar andere sectoren en

Centre of Expertise Creatieve Industrie

3


4


WAAR KOMEN WE VANDAAN Het Centre heeft een vliegende start gemaakt.

programma’s voor de creatieve industrie. Eén

Dit was mogelijk doordat bedrijven, overheid

voorbeeld daarvan is Creative Xcellerator (2009

en kennisinstellingen een gedegen kennis &

– 2011); een gezamenlijk programma van

innovatieagenda hebben opgesteld voor de

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU),

topsector (CLICKNL) en doordat initiatiefnemer

Taskforce Innovatie regio Utrecht (TFI) en

Hogeschool Utrecht (HU) een stevig fundament

Hogeschool Utrecht (HU). Sinds 2011 is Creatieve

heeft van onderwijs en onderzoek op relevante

Industrie één van de speer­punten van de HU.

domeinen en thema’s zoals: Communicatie,

Zes lectoraten zijn aangesloten bij het Centre en

Media, Marketing, Ondernemerschap, Co-design

met zeven opleidingen wordt samengewerkt aan

en ICT.

de ontwikkeling van innovatief onderwijs.

De focus van de hogeschool op de creatieve

Vanaf hier bouwen we verder. Aan een samen­

industrie, de samenwerking tussen de verschil­

werkingsverband waarin bedrijven en kennis­

lende domeinen en vooral ook de samenwerking

instellingen kennis ontwikkelen en delen, nieuwe

met de sector is niet nieuw. In de afgelopen jaren

inzichten toepassen en innovaties implementeren

is met meer dan driehonderd, voornamelijk MKB,

en zo samen het verschil maken voor (aankomen­

bedrijven en tientallen kennispartners samen­

de) professionals, bedrijven en de maatschappij.

gewerkt in grote onderzoeks- en innovatie­ 5


WAAR GAAN WE NAAR TOE De creatieve industrie kan haar toegevoegde waarde vergroten door innovaties te realiseren die er economisch en maatschappelijk toe doen. Daarom wil het Centre een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van studenten, professionals en bedrijven, de sector creatieve industrie en de maatschappij. De activiteiten van de partners in het Centre worden georganiseerd langs drie programma足

WHY HOW WHAT

lijnen:

Onderwijs & talentontwikkeling Het Centre draagt bij aan professionalisering en talent足ontwikkeling door de interactie met de beroepspraktijk te vergroten en actuele kennis uit onderzoek in het onderwijs aan te bieden. We maken ons sterk voor meer praktijkopdrachten, multidisciplinaire samenwerking en het stimu足 leren van een ondernemende en onderzoekende houding in het onderwijsprogramma.

6


Voor professionals in de creatieve industrie

Ondernemen in netwerken De creatieve

worden opleidingen, masterclasses en workshops

industrie bestaat voor het overgrote deel uit

aangeboden om nieuwe kennis- en vaardigheden

zzp-ers en het klein MKB. Om de slagkracht van

te (blijven) ontwikkelen; onder andere door van

bedrijven en de sector als geheel te vergroten

elkaar te leren.

wordt netwerken steeds belangrijker. Netwerken

Onderzoek & toepassen van kennis

zijn broedplaatsen voor nieuwe combinaties van kennis en samenwerking. Samenwerking kan

In deze programmalijn richten we ons op

leiden tot nieuwe inzichten en innovaties en een

onderzoek en de toepassing van kennis voor

krachtig optreden naar opdrachtgevers. (Denk

bedrijven in de creatieve industrie. Specifiek

aan de mogelijkheid tot gezamenlijke inkoop,

onderzoek wordt er gedaan naar de ontwikke足

investeringen, marktverkenning en -betreding en

lingen in het domein (interactieve) media en de

Research & Development). Het Centre draagt bij

impact hiervan op andere sectoren. Bedrijven

aan netwerkvorming en nieuwe samenwerkings足

en kennisinstellingen verkennen gezamenlijk de

verbanden door gezamenlijk met partners

mogelijke bijdrage van (interactieve) media op

projecten op te zetten en uit te voeren, netwerk足

economische en maatschappelijk vraagstukken

activiteiten te organiseren en onderzoek te doen

(cross-overs) en komen tot kansrijke oplossingen.

naar succesvolle samenwerkingsvormen,

Het Centre initieert onderzoek waar bedrijven

business-, verdien- en financieringsmodellen.

en opleidingen gezamenlijk voordeel kunnen behalen. Dat betekent dat de resultaten breed verspreid worden op een manier die aansluit bij de kennisbehoefte van ondernemers en studenten. 7


WAAR STAAN WE NU

13 – 16 MEI 2013 MediaFutureWeek

18 EN 25 APRIL 2013 Informatiebijeenkomst voor HU-medewerkers over het Centre

Een overzicht van de activiteiten die het Centre

APRIL 2013

heeft ontwikkeld of aan heeft bijgedragen

Call for Ideas levert 22 ideeën op voor samenwerking tussen bedrijven en opleidingen

NAJAAR 2012 Goedkeuring aanvraag Centre of Expertise door OCW

APRIL 2013 Start project Touchpoints! en promotieonderzoek

8 NOVEMBER 2012 1e editie TEDxUtrecht: Full Creative Potential

FEBR – APRIL 2013 1 JANUARI 2013 Officiële start Centre of Expertise

8

30 Interviews met bedrijven en netwerkorganisaties in de Creatieve Industrie

Maandenlang zijn een kleine miljoen deelnemers miljoen FEBRUARIruim 2013230 cubelets per dag aan het weghakken geweest een The race naarNow Start in project Future het middenJANUARI van een digitale kubus in het spel Curiosity. Wat is 2013 Programmateam gevormd hier aan de hand? Deze publicatie van het Centre of Expertise Creatieve Industrie maakt de lezer wegwijs in het fenomeen van


3 – 7 JUNI 2013 Youthbattle-Gezonde Leefstijl

17 JUNI Presentatie tijdens ‘Bladen in de Balie’

FEBRUARI 2014 TEDxUTRECHT

10 NOVEMBER 2014 Conferentie ‘Return on Creativity’ NAJAAR 2013 lancering Centre

20 JUNI Lunchsessie over het maken van succesvolle Infographics (samen met TNO) tijdens MediaParkJaarcongres

JUNI 2013 Call for Impact levert 12 voorstellen op voor nieuwe onderzoeksprojecten, 8 worden geselecteerd

25 JUNI Pre-launch van het Centre met externe relaties

SEPTEMBER 2013 presentatie MediaStrategieSpel en werkboek

3 SEPTEMBER Congres Infographics (project Every Picture Tells a Story)

31 AUGUSTUS Businessplan afgerond en ingeleverd bij reviewcommissie

11 JULI

29 AUGUSTUS

Presentatie van het Centre aan de Creative Council

Presentatie boek Crowdsourcing

9


ONTWIKKELING BUSINESS PLAN & COMMITMENT Het businessplan is in diverse stadia tot stand

Commitment

gekomen. In de periode februari – april 2013 is

Bij de huidige projecten van het Centre zijn

gesproken met 30 bedrijven en netwerkorgani­

meer dan 80 MKB partners betrokken, ruim

saties uit de Creatieve Industrie met de centrale

10 kennisinstellingen en diverse netwerk- en

vraag: ‘welke businessvraagstukken houden je

beroepsorganisaties. Utrecht VC, One Shoe,

‘s nachts wakker?’ Doel van deze gesprekken

eFocus, Evident en TNO hebben aangegeven,

was te achterhalen waar we met het Centre

als kernpartner, een strategische samenwerking

daadwerkelijk toegevoegde waarde kunnen

aan te willen gaan om mede richting te geven

leveren, voor bedrijven en de sector als geheel.

aan het Centre. Andere organisatie willen een

De gesprekken hebben input opgeleverd voor

samenwerking op projectniveau aangaan of

de profilering van het Centre en het business­

de huidige projectsamenwerking uitbreiden:

plan. Vervolgens is een adviesraad van lectoren

Rhinofly, In60Seconds, Welldesign, Sparckl,

en instituutsdirecteuren van Hogeschool Utrecht

Maatschap voor Communicatie, Panton,

samengesteld en betrokken bij het neerzetten

Vuurwerk, Total Identity / Total Active Media,

van de contouren van het onderwijs- en onder­

EarlyBridge, Eagerly, BlueDrop, Design

zoeksprogramma.

Innovation Group, en Vechtclub XL. Deze partnerships zijn vastgelegd in intentie­ verklaringen en worden in de 2de helft van 2013 geconcretiseerd in een samenwerkings­overeen-

10

komst.


Uit de interviews met 30 organisaties uit de creatieve industrie kwamen duidelijk 3 thema’s naar voren: 1. Hoe kunnen wij gestructureerd en duurzaam innoveren?

2. Hoe kunnen we de impact van onze

producten en diensten (beter) aantonen?

3. Hoe kunnen wij het beste ondernemen in netwerken?

11


ONDERWIJS & TALENT ONTWIKKELING Leer (aankomende) professionals innoveren door

Battles De afgelopen jaren is het Battleconcept

ze aan complexe uitdagingen te laten werken

ontwikkeld en ingezet binnen onderzoeks

waarbij ze constant over de grenzen van hun

& innovatieprojecten. Tijdens een battleweek

eigen discipline heen moeten kijken.

ontwikkelen studenten crossmediale concepten voor maatschappelijk of economisch problemen

In deze programmalijn richten we ons op

onderwijs en talentontwikkeling van studenten (aankomend professionals) en professionals.

Innovatie komt in de visie van het Centre het

beste tot stand in een interdisciplinaire samenwerking. We willen (aankomend) professionals uitdagend onderwijs en opdrachten bieden, ze laten excelleren in hun eigen discipline,

aanmoedigen tot innovaties, en over de grenzen van hun discipline heen laten kijken. We hebben in dit kader het afgelopen half jaar de volgende activiteiten ondernomen of ondersteund: 12

die door organisaties worden voorgelegd. De meest recente battle is de Youthbattle – Gezonde Leefstijl (juni 2013) die het Centre,


in opdracht van het RIVM, voor het VWS programma ‘Jeugdimpuls’ heeft ontwikkeld. De leefstijlinstituten Voedingscentrum, Nationale Hoorstichting, Trimbos Instituut, Rutgers WPF en Mijn Kind Online hebben vraagstuk voorgelegd gericht op de inzet van social media bij het bevorderen van een gezonde leefstijl. Van 3-7 juni hebben 60 studenten, onder begeleiding van 6 creatief professionals, oplossingen ontwikkeld voor deze vraagstukken. Het Centre gaat de komende maanden nog een rol spelen bij de implementatie van de concepten, om op die manier ook de impact van de campagnes van de leefstijlinstituten te kunnen volgen.

13


14


Nieuwe minoren In totaal biedt Hogeschool Utrecht ruim 20 minoren aan gericht op de

Afstudeerrichting en excellentietraject Creatieve Industrie De multidisciplinaire

creatieve industrie. Enkele van deze minoren zijn:

afstudeerrichting Creatieve Industrie wordt

Interactive Media Products, Co-design Studio

aangeboden binnen 5 opleidingen van Hoge­

en Editorial Media Design. Het Centre of

school Utrecht: Communication & Media Design,

Expertise wil dat de aangeboden minoren van

Digitale Media & Communicatie, Mediatechno­

goede kwaliteit zijn en de interactie met de

logie, Commerciële Economie en Small Business

creatieve industrie gewaarborgd. Bijvoorbeeld

& Retail Management. De studenten volgen

doordat ondernemers gastcolleges geven,

gezamenlijk een verdiepingssemester gericht

praktijkopdrachten inbrengen of een studenten­

op ondernemerschap, trends in de creatieve

team coachen. Aanvullend op deze bestaande

industrie en het ontwikkelen van een cross­

minoren zijn in de afgelopen maanden twee

mediaal product of dienst. Dit laatste op basis

nieuwe minoren ontwikkeld: Applied Games

van opdrachten uit de praktijk en in multidiscipli­

en Gamification en Brand Design. Bij de ontwik­

naire teams. Afgelopen half jaar is het curriculum

keling en uitvoering wordt intensief samen­

herzien en de interactie met de creatieve sector

gewerkt met professionals uit het werkveld.

vergroot door onder andere gastcolleges en

De nieuwe minoren gaan in september 2013,

bedrijfsbezoeken. 35 studenten volgde in 2013

met elk 30 studenten, van start.

het verdiepingssemester.

15


MediaFutureWeek iMMovator organiseerde samen met 9 hogescholen, voor het 3de jaar op rij de MediaFutureWeek. In totaal deden 130 gemotiveerde mediastudenten en – docenten mee aan deze week vol inspirerende sprekers en uitdagende opdrachten. Het Centre vaardigde 15 toptalenten af van Hogeschool Utrecht. www.mediafutureweek.nl

U-lab Het ‘U-lab’ concept is door Evident en Hogeschool Utrecht samen opgestart. Het U-lab is een in-company innovatielab waarin een multidisciplinair studententeam voor 50% van de tijd werkzaam is in het R&D programma van het bedrijf en 50% aan concrete (klant) opdrachten werkt. Diverse bedrijven hebben aangegeven dit concept verder mee te willen ontwikkelen. Gesprekken hierover zijn inmiddels opgestart.

16


17


ONDERZOEK & TOEPASSING VAN KENNIS Onderzoek welke diensteninnovaties met

The Future Now Dit tweejarige project gaat

behulp van (interactieve) media mogelijk zijn en

over het ontwikkelen van robuuste business

ga na hoe die diensteninnovatie georganiseerd

modellen voor de media-industrie. Aanleiding

kan worden.

is de concrete vraag van bedrijven hoe ze in de snel veranderende (media)wereld toch nog

In deze programmalijn richten we ons op onder-

business kunnen ontwikkelen met een horizon

zoek en de toepassing van kennis voor bedrijven

van een paar jaar. Het project staat onder leiding

in de creatieve industrie. Sinds oktober 2012 zijn

van het lectoraat Crossmedia Business en is in

3 grote onderzoeksprojecten van start gegaan

februari 2013 gestart. In het project nemen 9

bij lectoraten die zijn aangesloten bij het Centre

hogescholen deel (Hogeschool Utrecht is

of Expertise Creatieve Industrie: The Future Now,

initiatiefnemer en penvoerder), meer dan 15 MKB

Touchpoints! en Every Picture Tells a Story.

partijen, onderzoeksinstituut Novay en Univer­ siteit Utrecht. Studenten worden onder andere betrokken middels de MediaFutureWeek, georganiseerd door iMMovator. Gekoppeld aan de uitvoering en resultaten van het project ‘The Future Now’ wordt nieuw onderwijs ontwikkeld gericht op het bevorderen van ondernemerschap. www.mediafuturenow.nl

18


Touchpoints Dit tweejarige project – onder leiding van de lectoraten Co-Design en Cross­ mediale Communicatie in het Publieke Domein – is in april 2013 van start gegaan en verzamelt en deelt kennis over het moment en de manier waarop een product of dienst een gedragsveran­ dering kan bewerkstelligen. Het gaat hierbij om het bevorderen van duurzaam en gezond gedrag. Er is wetenschappelijke (basis)kennis over bewuste en onbewuste beslisprocessen van mensen maar die kennis is meestal niet vertaald naar concrete producten en diensten, en bureaus kennen de theoretische onderliggende gedrags­ principes vaak onvoldoende. Hogeschool Utrecht is penvoerder. Andere betrokken kennisinstellin­ gen zijn de Vrije Universiteit, TU Delft, TU Eindhoven en Hogeschool van Amsterdam. Er zijn 15 MKB bedrijven betrokken bij het project en de BNO. www.hu-touchpoints.nl 19


Every Picture Tells a Story De vraag naar

Promotieonderzoek Het promotie-onder­

infographics en datavisualisaties neemt snel toe.

zoek ‘De invloed van persuasieve ontwerp­

Bedrijven, instellingen, overheden en media

interventies op duurzame en gezonde keuzes’

zetten deze middelen steeds vaker in om grote

(2013-2017) van Sander Hermsen is gekoppeld

hoeveelheden data of complexe informatie

aan het project Touchpoints en biedt de

inzichtelijk te maken voor hun doelgroep. Najaar

mogelijkheid om het onderzoek naar gedrags­

2012 is het tweejarig project Every Picture Tells

beïnvloeding over een langere periode verder

a Story van start gegaan onder leiding van het

uit te diepen en de praktijktoepassing van de

lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek.

projectresultaten over langere tijd toe te passen

Samen met 15 ontwerp- en communicatiebureaus

en te monitoren.

en mediabedrijven, en de BNO worden kennis, methoden en technieken ontwikkeld voor het maken van aantrekkelijke en betrouwbare infographics. 20 www.everypicture.nl


MediaStrategieSpel Het mediastrategiespel is een bordspel dat organisaties helpt om beslissingen te nemen over de inzet van media in communicatie- en marketingprocessen door activiteiten in combinatie te zien met doelen, instrumenten en resultaten. Bij het spel hoort ook een werkboek om verbeteringen aan te brengen in de organisatie. Het werkboek biedt verschillende modellen, stappenplannen en werkbladen om direct aan de slag te gaan. Het spel en het werkboek worden in september 2013 gelanceerd.

21


Nieuwe onderzoeks- en innovatieprojecten In juni 2013 is door het Centre of Expertise een ‘Call for Impact’ uitgezet om voorstellen voor nieuwe onderzoeks- en innova­ tieprojecten op te halen. De voorstellen zijn beoordeeld door een commissie met vertegen­ woordigers van CLICK//Media & ICT en CLICK// CI Next. Acht projecten gaan in september van start waaronder: • Het ontwerpen van interactieve mediaproduc­

onderliggende mechanismen en verschijnings­

ervaringen bij oncologische kinderpatiënten,

vormen van crowdsourcing behandeld. Verder

• Het ontwikkelen en implementeren van nieuwe

komen de kosten, risico’s en baten aan bod, net

journalistiek verdienmodellen voor lokale

als implementatiemodellen die advies geven over

nieuwsbedrijven,

een zo’n effectief en efficiënt mogelijke inzet van

• Slaag- en faalfactoren van crowdfunding voor bedrijven in de creatieve industrie, • De rol van co-creatie bij de organisatie en beleving van evenementen.

22

Crowdsourcing In deze publicatie worden

ten voor het stimuleren van positieve eet­

Crowdsourcing. De publicatie is ook verschenen in een wetenschappelijke editie (Handboek Informatiewetenschap) en zal vanaf september 2013 ook in het onderwijs gebruikt worden.


ONDERNEMEN & INNOVEREN IN NETWERKEN Organiseer samenwerkingsverbanden die

Coöperatievorming en KIC! Samenwer­

bij­dragen aan kennisuitwisseling en leiden tot

kingsverbanden in de creatieve industrie zijn

nieuwe inzichten, kennis en innovaties toepas-

van groot belang om individuele bedrijven

baar in de praktijk en het onderwijs.

en de sector meer slagkracht te geven. Daarom is het Centre, samen met de Federatie Dutch

In deze programmalijn richten we ons op

Creative Industries, Nyenrode Universiteit,

samenwerking met bedrijven, professionals uit

Cultuur & Onder­nemen en een aantal coöpera­

de creatieve industrie, kennis- en onderwijs­

ties mede initiatiefnemer van KIC! (Kennis- en

instellingen, netwerkorganisaties, financiers en

Innovatie Coöperatie). Deze coöperatie heeft als

(regionale) overheden.

doel de vorming van coöperaties in de creatieve industrie te vereenvoudigen en kennis op te bouwen over knelpunten en succesfactoren bij coöperatieve samenwerking. Het Centre of Expertise is een pilotproject gestart met enkele coöperaties (in oprichting) om hun ervaringen en vraagstukken te inventariseren. Op basis van de uitkomsten van de pilot worden vervolgprojecten gedefinieerd. 23


Call for Ideas Mei 2013 is door het Centre een

TEDxUtrecht De eerste editie van dit event

‘Call for Ideas’ uitgezet onder docenten en

heeft op 8 november 2012 plaatsgevonden in de

onderzoekers van Hogeschool Utrecht. Er zijn

Schouwburg Utrecht onder de titel ‘Full creative

meer dan 20 ideeën voor een betere of intensie­

potential’. 16 inspirerende sprekers (regionaal,

vere verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven

nationaal en internationaal) toonde aan 900 man

ingediend. De beste ideeën worden vanaf

publiek de kracht van creativiteit, bij het oplossen

september, samen met de inzenders, uitgewerkt

van (maatschappelijke) vraagstukken, en riepen

en geïmplementeerd. De initiatieven hebben

het publiek op hun eigen creativiteit in te zetten.

onder andere betrekking op de uitwisseling

De tweede editie is gepland in februari 2014.

tussen docenten en professionals (inclusief het

Hogeschool Utrecht is initiatiefnemer van

tijdelijk wisselen van werkplek), een intensievere

TEDxUtrecht. Het Centre organiseert het event

samenwerking met bedrijven in praktijkonderwijs

samen met bedrijven en professionals uit de

en innovatieve onderzoeksprojecten voor

creatieve industrie (waaronder Tribewise en

studenten binnen bedrijven.

Dietwee), een grote groep van vrijwilligers en met bijdragen van sponsoren.

24


Het Centre als verbinder Het Centre is een netwerkorganisatie en maakt zelf ook deel uit van netwerken en netwerkorga­ nisaties die innovatie en groei van de creatieve industrie nastreven. Het Centre neemt een unieke plek in dit ecosysteem in en hanteert twee niveaus van verbinden. 1. Verbinden op thema- en projectniveau. 2. Het aangaan van duurzame (lange termijn) samenwerkingsverban­ den op een strategisch niveau. Op beide niveaus is het Centre de unieke verbinder van: onderwijs (ondernemerschap, innovatie en een multidisci­ plinaire talenten), onderzoek (lectoraten, promovendi en onderzoeksprogramma’s) en bedrijven & netwerken (Ondernemers, branche­ organisaties en andere netwerken). Deze netwerkvormen zetten we ook in op cross-secto­ rale vraagstukken. 25


PROGRAMMA TEAM

26

Nathalie Waser – algemeen directeur

Harry van Vliet – wetenschappelijk directeur

Renate Giesing – management-assistent

Arine van Heeswijk – business developer

Gjilke Keuning – business developer

Mascha Damen – projectleider MarketingCommunicatie


Erik Mooij – projectleider Onderwijs & Talentontwikkeling

Remko van der Lugt – lector Co-Design

Reint Jan Renes – lector Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein

Gerrita van der Veen – lector Marketing, Markt­onderzoek en Innovatie

Wouter Groot – project coördinatie

Piet Bakker – lector Massamedia en

Lex van Teeffelen – bijzonder lector Bedrijfs­overdracht en Innovatie

Ralph Stam – waarnemend lector Crossmedia Business

Digitalisering

27


THE NEXT STEP De komende maanden zal het Centre samen met partners verdere invulling geven aan de plannen en gezamenlijk nieuwe initiatieven opstarten. We maken een jaarplan voor 2014 met concrete projecten, activiteiten en resultaten. We zoeken partners die het netwerk kunnen versterken en mee willen investeren. Dit zijn ook bedrijven en instellingen uit andere sectoren die op zoek zijn naar innovatieve (interactieve) mediaoplossingen voor hun vraagstukken of op zoek zijn naar andere manieren van werken. Samen bouwen we aan een sterk samenwerkings足 verband en een gerenommeerd Centre dat de creatieve industrie zal versterken.

28


29


PROJECTPARTNERS

30

In60Seconds – info.nl – iMMovator – WellDesign –

Hogescholen – TU Eindhoven – CLICK//CI Next –

Evident – Rhinofly – RIVM – One Shoe – TNO –

Cooler Media – TU Delft – Argumentenfabriek –

eFocus – Maatschap voor Communicatie – Sparckl

Critical Bit – Magneetfestival – Spektor - Vrije

– Panton – Total Identity – CLICKNL – KIC! – Utrecht

Universiteit – Hogeschool Utrecht: Instituut voor

VC – Vechtclub XL – Vuurwerk – EarlyBridge –

Media / Communicatie / Marketing & Commerce /

BlueDrop – Taskforce Innovatie Regio Utrecht –

Engineering & Design / Information & Communi­

Eagerly – Total Active Media – Design Innovation

cation Technology – Watther – NHTV – Schwandt

Group – Dietwee – Tribewise – BNO – Hogeschool

Infographics – STBY – Kairos Tools – To Remind You

van Amsterdam – VPRO – Hogeschool voor de

– Vara – Novay – Stimuleringsfonds voor de Pers –

Kunsten Utrecht – CLICK//Media&ICT – Novay – Uni-

BJW – City University of New York – Duneworks –

versiteit Utrecht – Trimbos – Saxion Hogescholen –

Battle of Concepts – Twinckl – Asnova architecten

Rutgers WPF – NorthernLight – Stichting Spinawards

– Ballast Nedam – Refit – BLRBimon – The Incredible

– NHL Hogeschool – PaulMaas Illustraties –

Machine – Festival de Beschaving – 4Building –

KoeweidenPostma – Het Voedingscentrum –

Beatrix Kinderziekenhuis – Be Ontic – Universiteit

Vizualism – AlgemeenDagblad – Inspiring Data –

van Amsterdam – Media Academie – LaSenzo –

Stichting Mijn Kind Online – CleverFranke – Nu.nl –

Woedend! – Skill City – Fanminds – Festival

Ideate – Beemway – NDC Mediagroep – TriMM –

Classique – InHolland – Geldvoorelkaar.nl –

Hogeschool Arnhem en Nijmegen – One Planet –

symbid.nl – Universiteit Twente – The Widget

Present Media – GANDA – Nationale Hoorstichting

Company – De Haagse Hogeschool – Universitair

– Starting Point – InCT – Rife Studios – Fontys

Medisch Centrum Groningen – AVRO


COLOFON Dit halfjaarverslag is een uitgave van het Centre

Teksten en redactie: Nathalie Waser, Harry

of Expertise Creatieve Industrie, Hogeschool

van Vliet, Gjilke Keuning, Mascha Damen

Utrecht

Vormgeving: Studio Vrijdag

Fotografie & Illustraties: Femke van der Heuvel, Jan Willem Groen en beeldbank Hogeschool Utrecht Postadres

Disclamer De teksten in deze publicatie zijn

Centre of Expertise Creatieve Industrie

gebaseerd op door het Centre of Expertise

Hogeschool Utrecht

Creatieve Industrie verzamelde informatie die

postbus 8611, 3503 RP UTRECHT

zo zorgvuldig mogelijk is verwerkt. Als er desondanks toch iets is misgegaan, kunt u

Bezoekadres

contact opnemen met ons. Ondanks alle zorg

Padualaan 99, Kamer 2S260,

die we aan de tekst hebben besteed, aanvaarden

3584 CH Utrecht

we geen aansprakelijkheid voor de eventuele

CoE.CI@hu.nl

schade die zou kunnen voorvloeien uit enige fout

T 088 – 481 36 23

die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

www.ci.hu.nl 31


Halfjaarverslag print  

halfjaarverslag Centre of Expertise Creatieve Industrie