Page 1

Activiteiten Hanzeheerd Brinkhoven

 1


ďƒ¨

Inhoudsopgave:

Activiteiten in Hanzeheerd Brinkhoven

3

Recreatieve activiteiten

4

Pastorale activiteiten

5

Deelname recreatieve activiteiten

6

Clubactiviteiten7 Muziekvereniging en activiteiten

8

Gezelligheidsactiviteiten en spelverenigingen

10

Bewegen voor ouderen

15

Creatieve activiteiten en verenigingen

16

Maaltijdvoorziening18 Tot slot

19

2


ďƒ¨

Activiteiten in Hanzeheerd Brinkhoven

Dit boekje geeft u informatie over de activiteiten in Hanzeheerd Brinkhoven in Heerde. In het leven van de gemiddelde oudere in Nederland is het deelnemen aan verenigingen en activiteiten een belangrijk onderdeel van het leven. In de vereniging of tijdens een activiteit maakt men vrienden, treft men anderen met dezelfde belangstelling, kan men zijn creativiteit uiten. Het deelnemen aan een activiteit geeft ook voor veel ouderen structuur aan het leven. Het verzorgingshuis is niet langer een plaats waar men verblijft om alleen verzorgd te worden, maar men tracht het zorgcentrum tevens te ontwikkelen tot een sociaal en maatschappelijk geĂŻntegreerde woonomgeving, waarin de bewoner als mens centraal staat en niet alleen diens ziekte of handicap. In het sociaal model wordt ervan uitgegaan dat de bewoner binnen de beperkingen van de ouderdom of ziekte, een leven moet kunnen leiden zoals hij/zij dat gewend was. Op de volgende bladzijden vindt u uitleg over activiteiten en clubs. U zult zien dat er een splitsing gemaakt is tussen recreatieve activiteiten en clubs. Over de clubs krijgt u in deze brochure uitvoerig uitleg. Ook over de manier van aanmelden. Naast de activiteiten, die in deze brochure genoemd worden, zijn er ook andere activiteiten die niet onder deze noemer passen. Dat zijn onder andere de pastorale activiteiten die we apart willen benoemen.

3


Recreatieve activiteiten

Hieronder verstaan we de activiteiten die toegankelijk zijn voor alle ouderen. Ouderen die in de aanleunwoningen wonen en dit in hun servicepakket hebben hoeven hier niet voor te betalen. Anderen kunnen op twee manieren deelnemen: enerzijds via een activiteitenpas, of via een los kaartje dat u aan begin van de activiteit kunt kopen. Recreatieve activiteiten zijn o.a. bingo, optredens van zangkoren, toneel e.d., seizoensfeesten, borrelmiddagen, uitstapjes, gezamenlijke maaltijden en verkoopactiviteiten zoals een modeshow. Voor een reisje en de gezamenlijke maaltijden gelden andere bedragen.  Kosten activiteitenpas: € 6,75 per maand.  Kosten los kaartje: € 3,50 (inclusief koffie en thee).

4


Pastorale activiteiten

In Hanzeheerd willen wij de Christelijke identiteit uitstralen en is de dienst geestelijke verzorging een onderdeel van de zorg die aan de bewoners van Hanzeheerd wordt geboden. Voor deze zorg is er een geestelijk verzorger in het zorgcentrum Brinkhoven werkzaam. Vanuit het christelijk karakter van het zorgcentrum en de visie op geestelijke verzorging en pastorale zorg worden diverse activiteiten georganiseerd. Voor het bezoeken van deze pastorale activiteiten vragen wij geen lidmaatschap of eigen bijdrage. 

Hanzeheerd Brinkhoven:

 Weekopening elke maandag om 10.15 uur.  Weeksluiting elke vrijdag 19.00 uur.  Bijbelkring elke 2e donderdag van de maand om 14.30 uur.  Viering van het Heilig Avondmaal.  Viering van het Kerstfeest en de Pasen.  Meditatie op Bid- en Dankdag en oudejaarsdag.  Herdenkingsdienst overledenen.

5


Deelname recreatieve activiteiten

Voorwaarden en werkwijze deelname recreatieve activiteiten door middel van de activiteitenpas:  U geeft zich op voor minimaal 3 maanden; bij verhuizing, overlijden of andere redenen kan het lidmaatschap direct stopgezet worden.  De betaling verloopt via een machtiging (zie los inlegvel in dit boekje of bij de receptie af te halen). De incasso vindt plaats rond de 15e van de maand.  U moet minimaal een maand van tevoren opzeggen door middel van het opzeggingsformulier, hetgeen u inlevert bij de receptie.  Naast bewoners kunnen ook senioren uit de wijk gebruik maken van de activiteitenpas.  Wanneer u gebruik maakt van een activiteitenpas dan kunt u die afhalen bij de receptie na inleveren van het inschrijfen machtigingsformulier.

6


Clubactiviteiten

Voorwaarden en werkwijze voor het lid zijn van clubs:  U geeft zich op voor minimaal 3 maanden; bij verhuizing, overlijden of andere redenen kan het lidmaatschap direct stopgezet worden.  De betaling verloop via een machtiging (zie los inlegvel in dit boekje of bij de receptie af te halen). De incasso vindt plaats rond de 15e van de maand.  Hanzeheerd staat garant voor doorgang van de activiteiten; anders volgt terugbetaling.  U dient zich af te melden bij de receptie op locatie als u niet aanwezig kunt zijn bij een activiteit; er wordt op de leden gerekend.  Bij bijzonderheden worden de leden tijdig geïnformeerd.  Naast bewoners, kunnen ook senioren uit de wijk lid worden van een club.  Hebt u serieuze belangstelling voor een club, dan kunt u tweemalig op proef deelnemen. Dit kunt u melden bij de receptie. U krijgt dan een inschrijf- en machtigingsformulier mee die u ingevuld kunt inleveren bij de receptie. Het lidmaatschap gaat in vanaf de 1e van de volgende maand.  Wanneer u gebruik maakt van een passe partout dan kunt u die afhalen bij de receptie na inleveren van het inschrijf- en machtigingsformulier.  Voor het opzeggen van één of meerdere clubs of activiteitenpas, kunt u bij de receptie een ‘Opzeggingsformulier deelname activiteiten’ halen.

7


Muziekvereniging en activiteiten

Bij muziek gaat het erom dat de leden een prettige sfeer ervaren, waarbij ze zich plezierig voelen. Het samen zingen, of samen luisteren naar muziek, erover praten voegt daar vaak nog iets aan toe. Een rustige ruimte of in het restaurant waar men samenkomt met dezelfde interesse voor muziek of zang. Contact met anderen met dezelfde belangstelling geeft een gevoel van herkenning.

Klassiek luisteruur

Een vereniging voor de klassieke muziekliefhebber. In een rustige omgeving wordt onder leiding van een musicus geluisterd en verteld over klassieke melodieën. Orkestmuziek, Weense walsen, marsen en ook operette passeren de revue. Op eigen verzoek worden er cd’s beluisterd en besproken. U kunt vertellen over uw favoriete componist. We geven er een feestelijk tintje aan met een glaasje en praten nog na over de muziek, zoals u dat bij een concert gewend bent.  Locatie: Hanzeheerd Brinkhoven  Dag: Elke laatste vrijdag van de maand  Tijd en plaats: 14.30 uur-16.00 uur Akoestische ruimte  Leiding: Musicus 8


Zingen in de Brinkerhoek

Vooral de oude liedjes komen in deze setting aan bod. Met begeleiding van een piano wordt er voluit gezongen. U geeft zelf aan wat u graag wilt zingen. Er is een map met verschillende liederen aanwezig waar u uit kunt kiezen. Dit kunnen geestelijke liederen zijn, maar ook oud-Hollandse liederen. Naar behoefte kan er ook mee gemusiceerd worden, er zijn ook verschillende kleine instrumenten aanwezig. We beginnen altijd met een kopje koffie of thee met een koekje, na samen gezellig gepraat te hebben wordt er een uurtje gezongen.  Locatie: Hanzeheerd Brinkhoven  Dag: Elke dinsdagmiddag  Tijd en plaats: 14.45 uur Brinkerhoek  Leiding: Activiteitenbegeleider groepsverzorging  Pianist: Vrijwilliger

Zingen in het Brinkhoven koor

De naam zegt het al samen zingen in een koor, o.l.v. een dirigent. Er wordt een uur gerepeteerd daarna wordt er gezellig een kopje koffie gedronken. Het koor verleent medewerking aan de kerstviering en paasviering die gehouden worden in Brinkhoven. Af en toe treedt het koor op in een ander verzorgingshuis. Goed zingen is niet nodig, graag zingen is een vereiste. 9


 Locatie: Hanzeheerd Brinkhoven  Dag: Woensdagavond  Tijd en plaats: 18.30 uur Brinkerhoek  Leiding: Dirigent

Gezelligheidsactiviteiten en spelverenigingen

Het samen bezig zijn speelt in deze verenigingen een belangrijke rol. In gesprekken kunnen belevenissen van vroeger en verhalen van alledag aan de orde komen en er wordt een spelletje gespeeld onder het genot van een kopje koffie of thee.

Biljartclub

Een potje biljarten in het restaurant van Hanzeheerd Brinkhoven. Biljarten is een sport voor iedereen. U kunt zich aanmelden met een groep of alleen, er wordt dan voor u gekeken of er een groepje gevormd kan worden. Natuurlijk is Hanzeheerd Brinkhoven zuinig op het nieuwe biljart, wij verzoeken u dan ook om zorgvuldig met het biljart en toebehoren om te gaan. Een ieder die dan ook gebruik maakt van het biljart dient de huisregels in acht te nemen. U vindt deze bij het biljart.  Locatie:  Dag:  Tijd:

Hanzeheerd Brinkhoven Elke dag (met uitzondering van zon en feestdagen) In overleg.

10


Sjoelclub

Iedere week competitie en spanning. Er wordt om beurt fanatiek gesjoeld en tussendoor wordt er een kopje koffie of thee geschonken.  Locatie: Hanzeheerd Brinkhoven  Dag: Maandagmiddag en woensdagmiddag  Tijd en plaats: 14.45 uur Brinkerhoek  Leiding: Vrijwilligers

Bingo

BINGO!! Spreekt voor zichzelf. Een spel met kleine prijzen. Er wordt een kopje koffie of thee geschonken, na afloop is er gelegenheid om een borreltje te drinken.  Locatie:  Dag:  Tijden plaats:  Leiding:

Hanzeheerd Brinkhoven 3 donderdagmiddagen 14.45 uur Brinkerhoek Vrijwilligers

Knikkerclub

Het knikkerspel wordt gespeeld met een ouderwets trekkastje. In een groep wordt er ombeurt drie keer gespeeld, het punten aantal wordt om de beurt genoteerd door een vrijwilliger. Een ontspannen spel waarbij gezellig koffie/thee wordt geschonken. Gezelligheid is belangrijker in deze dan de competitie. 11


 Locatie: Hanzeheerd Brinkhoven  Dag: Maandagmiddag  Tijd en plaats: 14.45 uur Brinkerhoek  Leiding: Vrijwilliger

Rummikubclub

Rummikub een spel waarbij nog enige vaardigheden nodig zijn.  Locatie:  Dag:  Tijd plaats:  Leiding:

Hanzeheerd Brinkhoven Maandagmiddag 14.45 uur Brinkerhoek Vrijwilliger

Koersbal

Een spel dat vergelijkbaar is met jeu de boules, koersbal kunt u ook heel goed te spelen vanuit de rolstoel.  Locatie:  Dag:  Tijd:  Leiding:

Hanzeheerd Brinkhoven Elke derde woensdagmiddag van de maand 14.30 uur tot 16.00 uur Activiteitenbegeleider

 Verhalentafelclub Tijdens het verhalenuur kijken en luisteren wij naar beelden en fragmenten van vroegere tijden. Wij zitten samen gezellig rond de verhalentafel. Twee vrijwilligers van de Historische vereniging zullen het gesprek leiden en aanvullen met hun kennis, en de clubleden krijgen gelegenheid hun verhaal van 12


toen te vertellen. Tijdens het verhalenuur wordt er een sapje of een kopje koffie geschonken.  Locatie: Hanzeheerd Brinkhoven  Dag: Vrijdagmorgen  Tijd en plaats: 10.45 uur tot 11.45 uur Jonkerskamp  Leiding: Activiteitenbegeleider en vrijwilliger

Computerclub

In de internethoek van Brinkhoven leert men omgaan met de computer. We leren u E-mailen of het spelen van spelletjes als dammen, Lingo enz. Ook leert men via internet informatie opzoeken.  Locatie:  Dag:  Tijd:  Leiding:

Hanzeheerd Brinkhoven Donderdagmorgen 10.45 uur Vrijwilliger

13


Boekenclub ( Bibliotheek)

Brinkhoven biedt een gevarieerd aanbod aan leesboeken. Een leespakket dat ieder half jaar verwisseld wordt. Ook kunt u uw favoriete schrijver doorgeven, er wordt dan gekeken of het mogelijk is deze boeken in huis te halen. Eén keer per week is er de mogelijkheid om boeken te halen en terug te brengen.  Locatie: Hanzeheerd Brinkhoven  Dag: Donderdagmorgen  Tijd en plaats: 10.30 uur tot 12.00 uur Brinkershoek  Leiding: Vrijwilligers

14


Meer bewegen voor ouderen

Het bereiken van een lichamelijke en geestelijke meerwaarde voor het welbevinden van ouderen. Samen plezier hebben en op een actieve en ontspannen manier bewegen onder deskundige begeleiding. Het onderhouden en verbeteren van lichamelijke functies op een manier die aansluit bij de belevingswereld van ouderen.

Gymnastiekvereniging

Bewegen voor ouderen is gymnastiek op en om de stoel, om uw veiligheid en plezier in het bewegen te vergroten. Blijf lenig en actief in een vrolijke, ontspannen omgeving. In Brinkhoven worden de lessen gegeven door een fysiotherapeut.  Locatie: Hanzeheerd Brinkhoven  Dag: Dinsdagmorgen en donderdag  Tijd en plaats: 10.45 uur Brinkerhoek  Leiding: Fysiotherapeut

 Wandelen

en Marktbezoek

(Alleen voor bewoners Brinkhoven) Frisse lucht en even van de kamer, even tijd voor een boodschapje buiten de deur is een plezierige onderbreking van de dag. Het alleen lopen naar het dorp kan soms een wat onveilig gevoel met zich meebrengen. Daarom is het gezamenlijk bezoek aan de markt of het winkelcentrum voor velen een prettige manier om zich even veilig buiten de deur te begeven. Het bezoek aan de markt wordt hoofdzakelijk in de rolstoel gedaan er zijn vrijwilligers die u duwen. Onderweg kan er een stop ingelast voor een kop koffie. 15


 Locatie: Hanzeheerd Brinkhoven  Dag: Vrijdagmiddag  Tijd en plaats: 14.00 uur Hal Hanzeheerd Brinkhoven  Leiding: Vrijwilligers

Creatieve activiteiten en verenigingen

Creativiteit kan in elke vorm. Leden kunnen hun eigen inspiratie en creativiteit ervaren bij het schilderen. Iets bakken handwerken of het werken met levend materiaal, zoals bloemen en planten. Er wordt ingespeeld op kleur, geur en gevoel. Hier kunnen leuke discussies ontstaan. Ieder beleeft het op zijn eigen manier.

Crea-doe club

Praten en breien gaan heel goed samen. Dus wapperen de handen bij het handwerken, haken, 3D-kaarten knippen, fotolijstjes of spiegels beplakken, kettingen rijgen en vele andere leuke dingen. Verschillende technieken komen dus aan bod en er is deskundige begeleiding aanwezig om te helpen of advies te geven. U bent welkom als u gewoon wilt genieten van de sfeer, samen met mensen die deze interesse met u delen.  Locatie: Hanzeheerd Brinkhoven  Dag: Eerste woensdagmiddag van de maand  Tijd en plaats: 14.45 uur Brinkerhoek  Leiding: Activiteitenbegeleider en vrijwilligers

16


Bloemschikclub

Eén keer per maand is er gelegenheid om een bloemstukje maken en twee keer per jaar wordt er themagericht een bloemstukje gemaakt met Pasen en met de Kerst.  Locatie: Hanzeheerd Brinkhoven  Dag: Laatste woensdagmiddag van de maand  Tijd en plaats: 14.45 uur Brinkerhoek  Leiding: Activiteitenbegeleider en vrijwilligers

Kook- / bakclub

Samen koken, bakken of gewoon wat lekker lekkers maken van vers fruit. Dat kan één keer per maand tijdens de kooken bakactiviteit in de Bistro. Hier worden onder deskundige begeleiding kniepertjes, cakejes, poffertjes en pizza’s gebakken, kruudmoes gekookt, verse bowl gemaakt of in de zomer een heerlijke ijssorbet. Daarnaast is er natuurlijk tijd voor gezelligheid en een kopje koffie.  Locatie: Hanzeheerd Brinkhoven  Dag: Tweede woensdagmiddag van de maand  Tijd en plaats: 14.45 uur Brinkerhoek  Leiding: Activiteitenbegeleider en vrijwilligers

17


Maaltijdvoorziening

Het bereiden van een maaltijd kost het een en ander aan voorbereiding, denkt u alleen al aan de boodschappen. Voor de meeste van ons is eten een belangrijk onderdeel van de dag. Wij hechten dan ook veel waarde aan een goed verzorgde gevarieerde maaltijd, die op twee manieren wordt aangeboden. Samen eten of juist er voor kiezen een maaltijd te laten bezorgen. Beide vormen van maaltijdvoorzieningen zijn in Hanzeheerd mogelijk.

Open Maaltijd

Eens van de maand wordt er in Restaurant van Hanzeheerd open tafel gehouden, om 17.00 uur wordt dan een warme maaltijd geserveerd voor alleenstaanden en echtparen boven de 55 jaar uit de gemeente. De bijeenkomsten hebben het karakter van een gezellig samenzijn waar sociale contacten van belang zijn. De maaltijd bestaat uit een drie gangen menu en wordt afgesloten met een kopje koffie, aanmelden bij de receptie. Op verzoek kan vervoer per auto geregeld worden.  Locatie:  Dag:  Tijd:  Kosten:  Leiding:  Opgeven:

Hanzeheerd Brinkhoven Elke vierde donderdag van de maand 17.00 uur € 8,75 excl. drankjes Medewerkers keuken/ vrijwilligers Receptie van Brinkhoven (èèn week van te voren) 18


 Tafeltje-Dekje Tafeltje dekje is voor een ieder een bekend begrip. U hebt keuze uit drie menu`s de maaltijd wordt thuis bezorgd en de box wordt de volgende dag weer opgehaald.  Locatie:  Dagen:  Tijd:  Kosten:  Opgeven:

 Tot

Hanzeheerd Brinkhoven Elke dag Tussen 11.30 en 12.00 uur Kosten per maaltijd naar inkomen Vrijwillige Hulpdienst Heerde Tel. 0578-692525

Slot

We hopen dat u een duidelijk beeld hebt van de activiteiten. Heeft u echter nog vragen dan kunt u deze stellen aan de coördinator activiteiten: Silvia Boers (Hanzeheerd Brinkhoven) te bereiken via telefoonnummer 0578-691244 E-mail; sboers@hanzeheerd.nl

Met vriendelijke groet, Team Welzijn Hanzeheerd 19


Brinkhoven 1 | 8181 DB Heerde T (0578) 69 12 44 | F (0578) 69 47 38

hanzeheerd@hanzeheerd.nl | www.hanzeheerd.nl Rabobank 32.57.02.241 | KvK Zwolle 05076932

20

Activiteiten Hanzeheerd Brinkhoven  

inventarisatie van alle activiteiten die voor de bewoners van Hanzeheerd, locatie Brinkhoven worden georganiseerd.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you