Page 1

UITGAVE VAN

KRING

"VRIENDEN

VAN

's-HERTOGENBOSCH"

JAARGANG

25

-

NUMMER

7

-

DECEMBER

1999

krln9 . . nleuw1 Uitnodiging voor de Ledenvergadering Van de Kring "Vrienden van 's-Hertogenbosch" woensdag Agenda: l

Opening door de voorzitter met nieuwjaarstoespraak

2 Verslag van de ledenvergadering van 11mei1999 3 Begroting 1999. Deze ligt vanaf 5 januari 2000 ter inzage in het Kringhuis

19 januari 2000 om 19.30 uur in 't Dommeltje, Havenstraat 7, 's-Hertogenbosch Aansluitend Nieuwjaarsreceptie om 20.30 uur.

Toelichting op de agenda: ad 2:

Het verslag van de vergadering van r 1 mei r999 is geplaatst in het Kring-Nieuws no 4 van juli

ad4:

Het bestuur stelt het zeer op prijs De Heer Drs. C. Free, algemeen directeur van het Koning Willem. I College voor te dragen als Adviseur van de Kring. Rooster van aftreden bestuursleden Kring. Door de vele bestuurswisselingen en het niet tijdig opvullen van een aantal fi.mcties in het nabije verleden was het niet goed n1eer rn.ogelijk om van een aantal bestuursleden de juiste af treeddaturn. vast te stellen. Om enige continu誰teit in de samenstelling van het bestuur te krijgen is door het bestuur voor onderstaand schema gekozen:

1999

ad 5:

4 Benoeming Adviseur van de Kring

Voorgedragen wordt de heer Drs. C. Free 5 Rooster van aftreden bestuursleden Kring

6 Benoeming bestuurslid Voorgedragen wordt de Heer F. van Sundert

7 Rondvraag

8 Sluiting van de vergadering Aansluitend: Nieuwjaarsreceptie om 20.30 uur. K-N DECEMBER 1999

gekozen in huidige functie voorzitter C. Gillhaus secretaris J. Vermulst penningmeesterK. Luyben bestuurslid r, F.Sluijter bestuurslid 2 R.Jennen besnmrslid 3 E. Overdijk bestuurslid4F. vanSunderr ad 6:

met r999 pnuan1999 me11999 pnuan1999 m.e1 r999 nl.et r999 pnuan2000

aftredend mei 2002 aftredend mei 2000 aftredend mei 2000 aftredend mei 2001 aftredend mei 2002 aftredend mei 2002 aftredend mei 2001

Benoeming bestuurslid: Door het bestuur wordt voorgedragen: De heer Frans van Sunderr. Enkele dagen voor de ledenvergadering van 11 mei trok een bestuurskandidaat zich terug. De tijd was toen tekort om de kandidatuur van de heer van Sundert kenbaar te maken aan de leden. Aan de vergadering is toen meegedeeld dat hij wel als bestuurslid ging fungeren, n1aar nog geen mandaat had. De heer van Sundert heeft zich in de voorbije periode een kundig en collegiaal bestuurder getoond en het bestuur ondersteunt zijn benoeming dan ook van harre.

Het bestuur van de Kring "Vrienden van' s-Herrogenbosch" J. Vermulst, secretaris.

Kringnieuws 1999 12 25 152  
Kringnieuws 1999 12 25 152  

KringNieuws bijlage december 1999

Advertisement