Page 1

krin9...nleuw1 Versch i jnt minimaal 6x per jaar. Uitgave van de Kring "VRIENDEN VAN's-HERTOGENBOSCH" KRINGHUIS: Tweede Korenstraatje 18, tel.073-135098 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10-17 uur zon- en feestdagen van 12-17 uur bovendien op donderdag van 18-21 uur N U MME R

100 SECRETARIAAT: Postbus 1162, 5200 BE

1 maart

's-Hertogenbosch

1991 BETALINGEN: -

postgiro 3119716 Van Lanschot reknr. 22 51 91 202 jaarlijkse bijdrage: minimaal f 25,00 jeugdleden: f 15,00

==========================================================================================

Beste leden, In dit tweede Kring-Nieuws van 1991 vragen wij voornamelijk uw aandacht voor twee activiteiten in dit verenigingsjaar. Op zondag 24 maart vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Op pagina 15 treft u hiervoor de uitnodiging aan, met op de daarna volgende pagina's de nodige bijlagen met toelichting op die agenda. Eén van de agendapunten is de vaststelling van een nieuw beleidsplan voor de komende twee jaar. ook uw inbreng daarbij stelt het bestuur zéér op prijs. Op zondag 18 augustus trekt de vijfjaarlijkse praalstoet van de Gouden Boom weer door de s t raten van het middeleeuwse Brugge. ook dit jaar brengen we daaraan weer een bezoek. Informatie hierover op de pagina's 27 en 28. Op pagina 29 vindt u nog enige mededelingen, waaronder informatie over de mogelijkheden van uw nieuwe lidmaatschapskaart 1991.


f HET BESTUUR VAN DE KRING NODIGT U VAN HARTE UIT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP z o n d a g

24

ma a r t

as.

in de grote zaal van Gemeenschapshuis De Slinger aan de Jan Schöfferlaan te 's-Hertogenbosch. Uitsluitend Kringleden hebben toegang op vertoon van hun lidmaatschapskaart 1991. Per lid is één introducee toegestaan. De zaal gaat reeds om 13.00 uur open.

P R 0 G R A MMA 1. Ontvangst met een kopje koffie; met muzikale begeleiding. 2. Opening van het huishoudelijk gedeelte van de bijeenkomst door de voorzitter om precies 13.30 uur. 3. Ingekomen stukken en

m~dedelingen.

4. Verslag van de ledenvergadering d.d. 25 maart 1990. *dit verslag vindt U elders in dit kring-Nieuws. Opmerkingen kunt U vóór 10 maart schriftelijk bij het secretariaat indienen. 5. Financieel verslag 1990 en verslag van de kascommissie. * een beknopt financieel overzicht is elders in dit Kring-Nieuws opgenomen. Het uitgebreid verslag (+begroting 1991) ligt op donderdag 7 maart as. tussen 19.30 en 21.00 uur ter inzage in het Kringhuis. De penningmeester en een vertegenwoordiging van de kascommissie zullen daar aanwezig zijn om U vragen te beantwoorden. Schriftelijke reacties kunt U vóór 10 maart bij het secretariaat indienen. Het verslag van de kascommissie zal tijdens de vergadering worden voorgelezen. 6. Verkiezing kascommissie. 7. Verslag secretariaat 1990. * dit verslag is elders in dit Kring-Nieuws opgenomen. evenals de verslagen van de werkgroepen "Binnenstadsbeleid" en "Het kleine Monument". Schriftelijke reacties kunnen vóór 10 maart worden ingediend bij het secretariaat. 8. Bestuursverkiezing. * volgens het rooster zijn aftredend: mevr. W.C.M. Bartels-Coense en dhr. J.E.J.M. Kleyne. Tussentijds is aftredend: dhr. Ch.C.M. de Mooij. Mevr.Bartels stelt zich niet herkiesbaar en dhr. Kleyne stelt zich wel herkiesbaar. De voordracht van het bestuur (artikel 7 der Statuten) luidt: in de eerste vacature: dhr. J.J.C. van Uden; in de tweede vacature: mevr. A. Boer- van Lanschot; in de derde vacature: dhr. J.E.J.M. Kleyne. Volgens de Statuten kunnen kandidaten voor het bestuur door tenminste 10 leden worden voorgedragen. Een dergelijke voordracht moet uiterlijk 10 maart as. schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend . en wordt tijdens de ledenvergadering bekendgemaakt. - 15 -


9. Verkiezing Raad van Kommissarissen. * Volgens het rooster is aftredend: mr. H. Bergé. Hij stelt zich herkiesbaar. Tussentijds is aftredend: drs. J. van Albada. De voordracht van het bestuur (art. 17 van het Huishoudelijk Reglement) luidt: in de eerste vacature als juridisch deskundige: mr. H. Bergé; in de tweede vacature als historisch deskundige: mevr. drs.J.A.M.Y. Bos-Rops. Volgens het huishoudelijk reglement kunnen kandidaten voor de Raad van Kommissarissen door tenminste tien leden worden voorgedragen. Zo'n voordracht moet uiterlijk 10 maart bij het secretariaat worden ingediend en zal tijdens de vergadering bekend worden gemaakt. 10. Afscheid van de vertrekkende bestuursleden. ll. Muzikale pauze. 12. Huldiging vrijwilligers. 13. Vaststelling Beleidsplan 1991-1992. * Het concept-beleidsplan vindt U elders in dit Kring-Nieuws. Schriftelijke reacties graag vóór 10 maart as. bij het secretariaat. 14. Rondvraag. 15. Sluiting door de voorzitter om 16.30 uur.

=========================================================================================== punt 4: VERSLAG LEDENVERGADERING d.d. 25 maart

1~90

Plaats: Gemeenschapshuis de Slinger, Jan Schöfferlaan Tijd: 12.00 - 14.50 uur. Aanwezig: ca. 60 Kringleden, van wie velen met introduce(e). 1. Ontvangst met een kopje koffie

)

2. Opening van het huishoudelijk gedee•lte van de vergadering De voorzitter opent om 12.00 uur de vergadering. Hij heet speciaal erelid Herman van den Heuvel, commissaris van Herpen en oe bestuursleden-in-spé Riet van den Heuvel en Charles de Mooij welkom. De vergadering is vervroegd, om de Kringleden, die dat willen de gelegenheid te geven de carnavalsoptocht te bezichtigen. Bij het ter perse gaan van het laatste Kring-Nieuws was nog niet definitief bekend, of de optocht vandaag zou doorgaan. Toen later bleek, dat de optocht vandaag zou plaatsvinden, heeft het Kringbestuur de pers ingelicht over de gewijzigde aanvangs- en sluitingstijd van deze vergadering. Het huishoudelijk gedeelte zal tot 13.00 uur duren. Als er na de pauze nog vo ldoende leden aanwezig zijn, wordt het resterende programma gewoon afgewerkt. De leden kunen de 16e eeuwse plattegrond of na afloop van de vergadering meenemen, of hem later tegen inlevering van een bon, die zij bij binnenkomst hebben gekregen, in het Kringhuis ophalen. De voorzitter deelt mee, dat het beleidsplan van de Kring voor een belangrijk gedeelte is gerealiseerd. Tot op heden hebben 837 leden hun contributie voor 1990 betaald.

- 16 -


3. Ingekomen stukken en mededelingen Er zijn geen stukken bij het secretariaat ingekomen. Bericht van verhindering ontving het bestuur van: commissaris Luyckx, bestuurslid Hoekx en de leden de dames van Elten, Linders, Smulders en Vellekoop en de heren Baudoin, Cees Free en Coen Free. De voorzitter deelt mee, dat op 7 april a.s. het uithangbord aan het Kringhuis onthuld zal worden. Tevens deelt hij mee, dat er sinds gisteren een nieuwe uitgave van de Kring op de nmHI'kt is en wel de gedichtenbundel "Voor jou", geschreven door ons Kringlid Guido van de Mosselaar. De bundel is in het kringhuis voor f 5,00 te koop. 4. Verslag van de ledenvergadering 2 april 1989 Er zijn geen schriftelijke reacties binnengekomen. De heer de Jongh vraagt n.a.v. de tweede alinea op pagina 16 in Kring-Nieuws 93 hoe het rondvaren op de Binnendieze in de toekomst in zijn werk gaat. De voorzitter antwoordt, dat echt rondvaren nooit meer mogelijk is, omdat een stuk Binnendieze gedempt is. Wel zal de Gemeente de dam aan de Triniteitstraat vervangen door een brug, zodat er over een groter gedeelte Binnendieze gevaren zal kunnen worden, dan nu het geval is. Het verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist Theo van Herwijnen. 5. Financieel verslag 1989 en verslag van de kascommissie Er zijn geen schriftelijke reacties binnengekomen. Ook is er op 10 maart geen commentaar gekomen. Martien van den Berg leest het verslag van de kascommissie voor. Het financieel verslag wordt goedgekeurd. De penningmeester Wil Bartels-Coense wordt gedechargeerd. 6. Verkiezing kascommissie De heren Ahsmann en Schraven ZlJn aftredend en niet herkiesbaar. De heren van den Berg en Spierings zijn herkiesbaar. De heer van den Berg wordt herkozen. De heer Spierings is niet aanwezig; onbekend is of hij in de kascommissie wil blijven. Als nieuwe leden worden gekozen: de heer Harrie Blankert en de heer Jack van Ude n (reserve). De kascommissie voor 1990 bestaat dus uit de heren van den Berg, Blankert en Spierings (onder voorbehoud) en als reserve de heer Jack van Uden. 7. Verslag secretariaat 1989 Er zijn geen schriftelijke reacties binnengekomen. De voorzitter deelt nog een en ander mee over enkele punten uit het beleidsplan: - de nieuwe opleiding voor de stadsgidsen zal in februari 1991 van start gaan, waarna in april 1992 het examen volgt. De opleiding is een coproduktie van Kring, stadiarchief, VVV en Noordbrabants Museum. In de samenwerking met het VVV is een duidelijke verbetering te zien; optimaal is deze echter nog niet. Met name de rondleidingen in de Sint-Jan leveren nog regelmatig problemen op. Binnenkort krijgen zowel VVV-hostesses en Kringgidsen een nieuwe badge, waarop een afbeelding is te zien van de Sint-Jan en de vignetten van VVV en Kring. We verwachten, dat dan de problemen opgelost zijn. - Het uithangbord aan het Kringhuis wordt op 7 april a.s. onthuld. Daaruit kunt U concluderen, dat we niet op korte termijn verhuizen naar Oude Dieze 12. Het is op dit moment volstrekt onduidelijk wanneer wij gaan verhuizen en hoe lang het huurcontract voor Oude Dieze 12 gaat duren. Ook is nog onduidelijkheid over de relatie tussen gemeente en Kring t.a.v. het histocentrum.

- 17 -

)


J

Ook het contract tussen Stichting Binnendieze en de gemeente inzake de rondvaarten staat nog steeds niet op papier. Duidelijk is wel, dat er voor het Kringbestuur in de nabije toekomst nog het een en ander te doen valt. De heer de Jongh vraagt naar aanleiding van het verslag een en ander over het functioneren van de werkgroepen Kadastrale Atlas en Luchtopnamen. Theo van Herwijnen geeft een uitgebreid antwoord op de eerste vraag (u hebt dit kunnen lezen in Kring-Nieuws 98 van 15 november 1990). De voorzitter antwoordt naar aanleiding van de vraag over de werkgroep Luchtopnamen, dat het de bedoeling is om een aantal luchtfoto's, gemaakt in de dertiger jaren, te analyseren. Na analyse kan er wellicht een expositie aan worden gewijd. Het verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris Jan Kleyne. 8. Bestuursverkiezing

)

Volgens het rooster zijn aftredend de heren Hoekx en Kuysten. De heer Hoekx stelt zich niet herkiesbaar; de heer Kuysten wel. Tussentijds treedt af: de heer Verschuuren. Er zijn twee nieuwe kandidaten nl. mevrouw Riet van den Heuvel en de heer Charles de Mooij. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Bij acclamatie wordt als bestuurslid herkozen de heer Kuysten en worden als bestuurslid gekozen mevrouw van den Heuvel en de heer de Mooij. 9. Verkiezing

Raad van Kommissarissen

Volgens het rooster is aftredend: de heer van Herpen. Hij stelt zich herkiesbaar. Met ingang van dit jaar komt er een vijfde kommissaris bij: de heer Maarten van Boven, rijksarchivaris van Noord-Brabant. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeled. Bij acclamatie wordt de heer van Herpen herkozen en de heer van Boven gekozen als kommissaris.

10. Rondvraag

)

Rob Hoogeboom vraagt of de Kring extra-promotionele activiteiten onderneemt voor vaartochten op de Binnendieze, in verband met de in 1991 op te voeren musical "Dieze Versa"? De secretaris antwoordt, dat dat niet nodig is: er is over belangstelling voor vaartochten niet te klagen. Wel zijn er contacten met regisseur en auteur van de musical. Zij willen binnenkort (voor de eerste keer!) op de Binnendieze varen. Jan van Haaren kan de dubbele adelaar in het wapen van 's-Hertogenbosch (KringNieuws 93, pag. 24) niet vinden. Zijns inziens moet dat een dubbelkoppige adelaar zijn. Theo van Herwijnen zal een en ander nakijken en zonodig rectificeren. Harrie Blankert vindt het Kring-Nieuws een blad, dat de Kring onwaardig is. Er zijn ooit plannen geweest voor een nieuwe opzet van het Kring-Nieuws ( zie ook beleidsplan). wat gaat daar aan gebeuren? De voorzitter vin dt de term onwaardig iets te sterk uitgedrukt. Wel erkent hij, dat het blad voor \P~L '~r,ng v atbaar is. Daar is dan wel een redaktie voor nodig. Bovendien moeten de art:~clP n o p kwaliteit beoordeeld worden . En wie doet dat dan? Helene van Griens vc-r; :1-:. eft zich als vrijwilliger voor d e Jeroen ::: ':-;ch:-: i '路 , ::,J_ ,,je opgegeven . De eers t ~ k eer was er niemand aanwezig om haar wegw ijs te make11. Riet van den Heuvel antwoordt, dat het hier om een incident gaat: zij dacht dat Helene al op de hoogte was van de gang van zaken, omdat zij op de vrijwil ligerslijst staat. dat was dus blijkbaar niet het geval. Ine de Bresser zegt , dat er vroeger een handleiding bij de expositie aanwezig was, die nu verdwenen is. Dat klopt, er is een nieuwe in voorbereiding.

- 18 -


11. Afscheid van de vertrekkende bestuursleden Jozef Hoekx is niet aanwezig. Toch vertelt de voorzitter iets over hem. Jozef was vanaf 1983 bestuurslid en hield zich voornamelijk bezig met archiefzaken, theoretische voorbereiding van excursies en praktische voorbereiding van lezingen. Het tweede vertrekkende bestuurslid is Theo Verschuuren. Theo zat vanaf 1986 in het bestuur en hield zich naast zijn functie als tweede penningmeester bezig met representatieve zaken, verzekeringen en ad-hoc zaken. Het laatste jaar moest Theo nogal eens bij bestuursvergaderingen, wegens privĂŠ-omstandigheden verstek laten gaan. Jozef en Theo ontvangen beiden als dank voor hun werkzaamheden een ets van het Kringhuis. Theo spreekt een dankwoord uit. 12. Pauze De pauze begint om 13.00 uur. Tijdens de pauze verlaat een aantal aanwezigen de zaal om de carnavalsoptocht te gaan bekijken. De aanwezigen kunenn genieten van: 13. Een muzikaal optreden van Hans van Os en 14. Diapresentatie over de Binnendieze door Ko Meijer

)

Ook kunnen zij meedoen aan een quiz. De quiz is samengesteld door Theo van Herwijnen en bestaat uit 20 multiple choice v<n:igen. Bij juiste beantwoording vormen de letters in een bepaalde volgorde een zin. 15. Prijsuitreiking quiz De prijsuitreiking vindt om 14.40 uur plaats. Er hebben 18 leden aan de quiz deelgenomen, van wie 16 de juiste oplossing hadden gevonden: "De Kring zeventien jaar". Theo van Herwijnen geeft enige uitleg bij de vragen en maakt na loting de prijswinnaars bekend: le prijs: cadeaubon van 50 gulden: Maarten Kooijman 2e prijs: cadeaubon van 35 gulden: de heer de Jongh 3e prijs: cadeaubon van 25 gulden: Miranda van Hoeven

)

16. Sluiting Theo van Herwijnen sluit de vergadering om 14.50 uur. 's-Hertogenbosch, 2 april 1990 Notulist: Theo van Herwijnen

============================================================================================= al sinds enige jaren is de minimale jaarlijkse bijdrage vastgesteld op f 25,00. Helaas zijn er ook dit jaar weer enige leden die te weinig hebben gestort! Graag bijstorting, zodat wij ook U een nieuwe lidmaatschapskaart kunnen toezenden. Namens de penningmeester alvast hartelijk dank!

- 19 -


punt 5: FINANCIEEL VERSLAG 1990 5.445,29

37.575,45

secretariaat

ledenbijdragen '90

22.814,70

Kring-Nieuws

ledenbijdragen '91

7.162,50

representatie

activiteiten leden

10.523,00

activiteiten

activiteiten derden

21.017,45

bestuurskosten

verkoop eigen uitg.

9.013,40

inkoop eigen uitg.

104,00

verkoop uitg.derden

14.886,30

inkoop uitg.derden

12.909,87 18.231,14

saldi 1989

f

f

5.854,80 705,60 32.605,17 1.997' 10

Kringhuis

2.065,45

Kringhuis

rente

1.670,01

bankkosten

272,53

diversen

1.789,70

contributies

482,36

diversen

3.113 ,22

saldi '90

46.796,88

) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

V E R SL A G

S E C R E T A R I A

A~T

1 9 9 0

================================================ Beknopt overzicht van activiteiten januari

7

februari 2-3-4 14 maart

april

)

mei

nieuwjaarsinstuif beurs in Brabanthallen lezing over rommelpotten

10-11 rondleidingen In Buscoducis 25

algemene ledenvergadering

1

1-april activiteit i.s.m.VVV

7

onthulling uithangbord Kringhuis

28

start vaarseizoen

28

onthulling binnenstads-plaquette

20

excursie Leuven

8

rondleiding archeologische tentoonstelling

augustus 18

rondleiding archeologische tentoonstelling

september 8

open monumentendag

sept/dec.

cursus Boschlogie

juli

oktober

7

excursie Bergen op Zoom

14

ledenpresentatie

29

lezing plannen Burg.Loeffplein

november

18

Bossche Ruilmarkt

december

1

- 20 -

vrijwilligersfeest


TENTOONSTELLINGEN Gedurende het verslagjaar werden in het Kringhuis de volgende tentoonstellingen georganiseerd: 1. "Voor jou", n.a.v. de presentatie van de gelijknamige gedichtenbundel. 2. Restauratie Binnendieze. 3. Olieverfschilderijen van G. Dijkshoorn. 4. Plannen Burgemeester Loeffplein e.o. van Hartje Den Bosch. 5. Kerststallen van Toen.

UITGAVEN *Kring-Nieuws. Er werden dit jaar zeven nummers uitgebracht met in totaal 68 pagina's.

*

Er werd - in samenwerking met de Stichting Binnendieze - een speciale kaart uitgegeven als uitnodiging voor de nieuwjaarsinstuif.

*

In maart publiceerden we de gedichtenbundel "Voor jou" van Guido v.d.Mosselaar.

* Ter gelegenheid van de Open Monumentendag verscheen een infoblad over De Gulden Hopsack.

*

In samenwerking met de Stichting Binnendieze werd een zestal ansichtkaarten van de Binnnendieze op de markt gebracht.

* Verder info info info

werden er nog enige folders herdrukt: vaartochten (15.000 stuks) rondleidingen (2.000 stuks) over Jeroen Bosch op Ware Grootte (500 stuks).

STADSPROMOTIE Er werd deelgenomen aan de Vrijetijdsbeurs in de Brabant~hallen. We verleenden medewerking aan TV/video-opnamen van de NOS, NCRV, TROS en de Kamer van Koophandel alhier. Door onze stadsgidsen werden in dit verslagjaar de volgende aantallen bezoekers rondgeleid: stadswandelingen 2.847 - Zwanenbroedershuis 1.547 Citadel 778 overige gebouwen 3.622 Daarnaast verzorgden zij op verzoek 7 keer dia-voordrachten. een viertal_gidsen was ook nauw betrokken bij de cursus Boschlogie en een gids verleende ook dit jaar medewerking an het Senioren-programma van de ORVA. Onze gidsen op de Sint-Janstoren mochten 7.949 bezoekers rondleiden en verleenden hun medewerking aan de eerste Bossche Beiaardweek. De permanente foto-tentoonstelling Jeroen Bosch op ware Grootte trok in 1990 2.797 bezoekers. In de zomermaanden werd op enige zaterdagen en zondagen geassisteerd bij de acheologische tentoonstelling in de Oude St.Jacob. Het kringhuis dat in 1990 359 (!)dagen geopend was, mocht ruim 8.000 bezoekers verwelkomen, terwijl ca. 32.000 mensen op de Binnendieze werden rondgevaren. Tijdens de Open Monumentendag waren zo'n 50 vrijwilligers minimaal een halve dag actief.

- 21 -

)


STICHTING BI NNENDIEZE

"

De vaartochten trokken in 1990 zoals reeds vermeld ca. 32.000 mensen , de maximale capaciteit op dit moment. Voor het over ige verwijzen wij U naar het jaarverslag van de Stichting. STICHTING JEROEN BOSCH ATELIER In het beg i ~ van di t versl agjaar nam de Kring ook de bestuurlijke verantwoording over dez e Stichting over. Zoals geff.e::_ c:: kwamen er bij na 2800 bez oekers. SAMENWERKI NG EN OVERLEG

)

was er in dit verslagjaar met de volgende instanties en organisaties: Stadsarch ief, Rijksarchief in Noord-Brabant, Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, comité Open Monumentendag, ORVA, Stichting Brabants Heem, Stichting BRG, Hartje Den Bosch, Technische Dienst gemeente, Archeologische en Bouwhistorische Dienst Gemeente, MEAO en andere scholen, diverse bedrijven en verenigingen. Vooral het overleg en de samenwerking met de VVV 's-Hertogenbosch en de Meierij ontwikkelen zich goed. Het komende jaar zal dat ook meer naar buiten toe duidelijk gaan worden. VRIJWILLIGERS Het aantal vrijwilligers bedraagt nu ca. 150. In het verslagjaar werd wederom een aantal introductie-bijeenkomsten voor aspirant-vrijwilligers gec rganiseerd. Om de onderlinge band te versterken én om tot informatie-uitwisseling te komen, vonden in totaal 11 bijeenkomsten plaats, die gemiddeld door 30 tot 40 mensen bezocht werden. Het bestuur had in het verslagjaar vijf keer overleg met de vrijwilligers uit het Kringhuis, één keer met de torengidsen en één keer met de stadsgidsen. Op 1 december vond de jaarlijkse feestelijke bijeenkomst voor alle vrijwilligers plaats. BESTUUR

)

Het bestuur kende dit jaar twee mutaties: Theo Verschuuren en Jozef Hoekx werden opgevolgd door Riet van den Heuvel en Charles de Mooij. Het bestuur kwam in vergadering bijeen op: 15 januari, 19 februari, 19 maart, 23 april, 14 mei, 18 juni, 16 juli, 13 augustus, 17 september, 15 oktober, 14 november en 10 de cember. Daarnaast waren er nog enige speciale bijeenkomsten op 9 april, 16 juni, 24 oktober en 15 december. In januari werd ook een werkbezoek gebracht aan Leuven. Verder waren er nog enige vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Speciale aandacht werd besteed aan: - de verhuizing naar Oude Dieze 12 - uitbreiding en begeleiding van vrijwilligers - een nieuwe stadsgidsenopleidingy In dit verslagjaar kwamen ruim 2650 stuks post binnen en er werden ruim 7200 stuks verzonden (exclusief 7000 stuks Kring-Nieuws). Het aantal inkomende telefoontjes bij het secretariaat daalde met ruim 500 tot bijna 1500 (én in het Kringhuis steeg het met 500 tot ruim 1900) en het aantal uitgaande telefoongesprekken steeg tot ruim 1900. Het ledental vertoonde opnieuw een kleine stijging ten opzichte van het vorige verslagjaar. 's-Hertogenbosch, januari 1991 Jan Kleyne, secretaris - 22 -


punt 7: VERSLAG WERKGROEP "BINNENSTADSBELEID" 1990 De werkgroep bestaat uit 9 mensen: W.Kuysten voor het bestuur, J. van Ee, G.v.d.Mosselaar, F. Sluyter, M. van den Berg, N. van Meeuwen, J. Wuisman, A.Boer, H. Duym.

* In 1990 is er 9x vergaderd. Er ZlJn een paar subcommissies in het leven geroepen om diverse onderdelen van de binnenstad in de gaten te houden en te rapporteren. Helaas moeten wij momenteel constateren dat er zoveel in de binnenstad te doen is dat wij mankracht c.q. tijd te kort komen. *

In februari hebben een drietal mensen een gesprek gehad met BergĂŠ, 's-Hertogenbossche Monumentenzorg en de Boschboom. Naar aanleiding hiervan is een brief naar B & W gestuurd met de melding dat wij verontrust zijn over de huidige gang van zaken en het verzoek meer bij de plannen betrokken te worden.

Het antwoord op deze brief d.d. 7 maart, ontvingen wij op 3 juli. Hieruit blijkt dat er is beslist om het Overlegorgaan af te bouwen (hetgeen eigenlijk al gebeurd was) en om toch enigzins aan onze wensen tegemoet te komen worden wij op de verzendlijst van de Monumentencommissie en Welstandscommissie gezet.

* Twee mensen zijn naar de Monumentenstud~edag in Naarden geweest, evenals naar de prijsuitreiking van de Brabantse Monumentenprijs, die achteraf niet werd uitgereikt.

*

Wij konden het bewonerscomitĂŠ van de Mgr.Prinsenstraat behulpzaam ZlJn met hun bezwaarschrift, mede dank zij een foto-re portage van joop Wuisman.

*

In apri l hebben wij de Raad en B & W uitgenodigd eens op een rustige zondagmorgen met ons door de stad te wandelen. Jammer genoeg heeft niemand de moeite genomen om zelfs maar af te bellen.

*

Wouter Hogendoorn heeft een toelichting gegeven op zijn plannen voor het Burg.Loeffplein, en door Hartje Den Bosch zijn wij uitgenodigd om naar een uitleg van architect Meeuwis te komen luisteren om hun visie op het Loeffplein te vernemen. Ook zijn wij aanwezig geweest bij de uitleg over ' t Zand.

*

Sinds september zijn wij aanwezig bij de vergaderingen van de Monumentencommissie.

*

In november hebben wij ons eerste bezwaarschrift naar de Gemeente gestuurd.

Prognose voor 1991: Het ziet ernaar uit dat de werkgroep "Binnenstadsbeleid" na een moeizame start nu goed op dreef begint te raken. Het ligt in de intentie lx per maand bij elkaar te komen,vakantie uitgezonderd. Doordat wij te weinig mensen hebben is het de bedoeling wat actievelingen met kennis van zaken aan te trekken. - Als de verhouding met de bestuurders wat verbeterd is doen wij misschien een tweede poging ze voor ons werk etc. te interesseren. - CONCLUSIE: wij zijn van mening dat wij momenteel op de goede weg ZlJn, en zullen daarop doorgaan. E.e.a. zal nog kritischer bekeken worden dan tot nu toe het geval is. 23 januari 1991 A.Boer

- 23 -

)


punt 7: VERSLAG WERKGROEP "Het Kleine Monument" 1990 . De groep is in genoemd jaar 10 maal bijeen geweest en heeft onderstaande onderwerpen in behandeling gehad c.q. in behandeling genomen. 1. Het beeld van Sint-Pieter. Dit item is veilig en droog opgeborgen en wel achter de Oude St.Jacobskerk. 2. De fotoverzameling dhr. J.v.d.Elshout (plm 200 foto's genomen in de Bossche binnenstad. Uitsluitend kleine monumenten). Deze collectie bevindt zich in de leeszaal van het Kringhuis. 3. Koperen Plaquette. Deze wandversiering is in opdracht van onze werkgroep aangebracht in de gevel van de opticiën Van Warmerdam in de Ridderstraat. 4. De Zwarte Arend. 29 maart 1990 ontvingen wij het gunstige bericht alsdat er een replica van deze vogel in de maak was en wij de herplaatsing spoedig tegemoet zouden kunnen zien. Zowaar een feestelijk bericht. 5. De kanonnen langs de stadswallen. Ook hier is een van onze mensen aan het onderhandelen en verwachten wij dan ook gunstige resultaten. 6. fü,t tegelplateau, voorheen in het St. Jans lyceum, ligt bij ons in de "kijkert".

7. Stadsfonteinen: het fontein aan de Hekellaan, de Harpspeler in Zuid.

8. Het torentje van de St.Pieter. Onze speurders blijven neuzen.

9. De enorme collectie foto's van gevelstenen (plm 450 stuks), wordt jaar 1991 tentoongesteld (ca 20 juli tot ca 31 augustus).

in het

10. De glas-in-lood ramen van V & D, de Muntelkerk, de St.Josephkerk, alsmede werk van diverse andere glazeniers. ll. De Brabantse Poffer. Een pracht verzameling Brabantse folklore. Financiën en ruimte zijn ook hier, al geruime tijd, onze zorg. 12.Gevelsteen in het geboortehuis van Henry Bakker (Achter het Stadhuis 8), Nederlands eerste luchtmachtpiloot.

)

Zowaar een dozijn vol kleine monumenten, die de aandacht van onze groep ruimschoots verdienen. 2 februari 1991. M.Boelens.

================================================================================== HEEFT U

UW

NOG NIET

FINANCIELE

LEDENBIJDRAGE

VOOR

VOLDAAN, DAN ZIEN WIJ

ONDERSTEUNING

OMGAANDE TEGEMOET:

GRAAG

1991 UW

PER

de lidmaatschapskaarten

1990 zijn met ingang van 1 maart NIET meer geldig ! ! ! ! - 24 -


punt 13:

BELEIDSPLAN

1991-1992

Inleiding Het bestuur van de Kring presenteerde op 20 februari 1989 voor de eerste keer in haar bestaan een beleidsplan. Een aantal in dat plan genoemde zaken is inmiddels gerealiseerd. Andere zaken wachten nog op uitvoering. Sinds de presentatie van het vorige beleidsplan hebben zich twee belangrijke feiten voorgedaan: De Kring zal binnen afzienbare tijd naar Oude Dieze 12 verhuizen, hetgeen de nodige consequenties voor de organisatie zal hebben. Zodra de verhuizing een feit is, wordt Oude Dieze 12 het nieuwe Kringhuis. De belangstelling voor Kringactiviteiten neemt nog steeds toe. Het is de taak van het bestuur om er in de eerste plaats voor te zorgen, dat de leden van de Kring zich bij hun heemkundevereniging thuis (blijven) voelen. Daarnaast draagt de Kring een belangrijke verantwoordelijkheid bij het promoten van 's-Hertogenbosch als toeristenstad op cultuur-historisch terrein. De volgende punten vragen daarom onveranderd om aandacht: I Ledenbinding en ledenwerving II Kring-uitgaven III Stadspromotie IV Organisatie

v Huisvesting VI FinanciĂŤn I. Ledenbinding en ledenwerving Een groot aantal leden is van fundamenteel belang voor de continuiteit van een vereniging. Om de hechte band met de huidige leden te bewaren en zo mogelijk zelfs te versterken is een aantal zaken van belang. a. De lidmaatschapskaart nieuwe stijl in de vorm van een ledenknipkaart zal gehandhaafd blijven. Het gebruik van de bonnen zal beter en tijdig aan de leden kenbaar gemaakt worden. b. De belangstelling voor excursies is de laatste jaren dalende, ondanks het aanbieden van anderssoortige excursies. Het bestuur zal er naar blijven streven een of twee excursies per jaar te organiseren. c. Het Kring-Nieuws blijft een zorgenkindje van het bestuur. het vervult op dit moment wel een rol bij de ledenbinding, maar speelt bij de ledenwerving nauwelijks een rol. Het Kring-Nieuws zou eigenlijk een echt heemkundetijdschrift moeten zijn. Om dat te realiseren, zal er echter eerst een redaktie gevormd moeten worden. Deze redaktie zal moeten nagaan, hoe het Kring-Nieuws er in de toekomst uit zal moeten gaan zien. Er zijn twee alternatieven: Huidige Kring-Nieuws als mededelingenblad verschijnt in de toekomst 4 x per jaar. Daarnaast verschijnt er een heemkundebl ad ook 4 x per jaar. Het Kring-Nieuws blijft minimaal 6x per jaar verschijnen en wordt een combinatie van mededelingen- en heemkundeblad. Het is mede een taak van de redaktie om te onderzoeken, wat de financiĂŤle consequenties van zo'n Kring-Nieuws "nieuwe stijl" zijn. - 25 -

)


d. Het blijven zoeken naar mogelijkheden voor het geven van korting aan Kringleden op aanschafprijs van recent verschenen boeken met een heemkundige inhoud .

e. De jeugdleden betrekken bij heemkundezaken is een probleem, dat alle heemkundeverenigingen kennen. Heemkunde wordt vooral door volwassenen beoefend. Het scheppen van een gunstig klimaat voor jeugdleden blijft van groot belang. f. Sinds begin 1990 heeft de Kring een nieuwe wervingsfolder. g. Leden, die een nieuw lid aanbrengen, ontvangen een cadeaubon van f 5,00 .. h. Het Kringhuis en de uitstraling van de Kring spelen een belangrijke rol bij de ledenwerving. II Kringuitgaven a. Het boekje over de Uilenburg wordt op dit moment geaktualiseerd. b. Er moet een combinatiefolder van Kringactiviteiten en activiteiten van de Stichting Jeroen Bosch Atelier en Stichting Binnendieze 's-Hertogenbosch komen. )

III Stadspromotie a. De Kring zal in samenwerking met VVV, Kerkbestuur Sint-Jan, Noordbrabants Museum en Stadsarchief waarschijnlijk nog in 1991 een nieuwe stadsgidsenoplei ding starten. Het al dan niet doorgaan is in belangrijke mate afhankelijk van de financiën. b. De relatie met VVV is het laatste jaar aanzienlijk verbeterd. Hoewel VVV en Kring in sommige opzichten duidelijk andere doelstellingen hebben (commercieel versus cultuur-historisch, streekpromotie versus stadspromotie, beroepskrachten versus vrijwilligers) zal er naar gestreefd worden de relatie te optimaliseren. c. De contacten met de heemkundekringen die ook op Bosch' grondgebied werkzaam zijn (Boschboom en Onsenoort) staan op een zeer laag pitje. Ook contacten met organisaties, die zich bezighouden met een heemkundige activiteit (Stichting voor Archeologie en Bouwhistorie, Bouwhistorische en Archeologische Dienst van de Gemeente) moeten gei ntensiveerd worden. IV Organisatie Als de verhuizing naar Oude Dieze 12 een feit is, zullen daar drie organisaties gevestigd zijn: Kring, Stichting Binnendieze en Stichting Jeroen Bosch Atelier. Bij elk van deze drie zijn vrijwilligers werkzaam. Er zal een organisatieplan ontwikkeld moeten worden, dat de inzet van deze groep vrijwilligers beschrijft. b. Onderzocht zal moeten worden in hoeverre genoemde drie organisaties in de toekomst in één organisatie opgaan, dan wel zelfstandig zullen blijven bestaan. Daartoe zullen ter zake deskundige de besturen van de drie genoemde organisaties adviseren. c. de vrijwilligers zullen enige malen per jaar in vergadering bijeen worden geroepen om de onderlinge contacten te stimuleren en problemen te bespreken. d. de vrijwi lligers krijgen een interne opleiding bij de Kring. e. De vorming van werkgroepen is een grote zorg van het bestuur. Momenteel functioneren er slechts twee werkgroepen: binnenstadsbeleid en Het kleine Monument. Er zijn echter nog genoeg zaken op heemkundig gebied, die grotere aandacht verdienen bv. veldnamenonderzoek, genealogie, straatnamenonderzoek etc. Dez~.:za.ken zouden gestimuleerd kunnen worden door lezingen en/of excursies over deze onderwerpen te geven. Daarnaast zouden er commissies gevormd moeten worden vanuit Kringleden, die zich bezighouden met zaken als: - 26 -


- voorbereiding lezingen voorbereiding excursies voorbereiding tentoonstellingen V Huisvesting a. Het huidige Kringhuis blijft ook op zondag van 12-17 uur opengesteld. b. De bemensing van het Kringhuis is een voortdurende zorg van het Kringbestuur. Er moeten ter zake kundige mensen het Kringhuis bemensen. Deze zorg zal nog toenemen, als de Kring zijn nieuwe huisvesting heeft betrokken. c. Over de inrichting van Oude Dieze 12 zal door een werkgroep advies worden gegeven aan het Kringbestuur. d. Vóór de verhuizing naar Oude Dieze 12 eenmaal een feit is, zal er een activiteitenplan gemaakt moeten worden. VI Financiën a. Er zal extra ruimte op de begroting gevonden moeten worden voor de inrichting van Oude Dieze 12. b. De extra uitgaven, die de plannen met zich meebrengen, welke het bestuur voor de toekomst heeft, en die elders in dit beleidsplan aan de orde zijn gekomen, zullen grotendeels door middel van sponsor- en adverteerderswerving moeten worden opgebracht. Een gedeelte zal moeten worden verdiend door verhoging van de tarieven voor · rondleidingen.

==================================================================================== ~ =====

Onze jaarlijkse excursie voert dit jaar op zondag 18 augustus naar Brugge. Waarom Brugge? Omdat dit jaar weer de praalstoet van de Gouden Boom trekt. Wat is de Gouden Boom? Brugge anno 1468: huwelijksfeest van karel de Stoute, hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen, met prinses Margaretha van York. Dit historische feest staat bekend als het feest van "De Gouden Boom", naar het zinnebeeld van het toernooi waarmee de ridders van het Gulden Vlies de viering besloten. Brugge anno 1991: in het unieke kader van deze stad zal bovengenoemd feest andermaal opgeroepen worden in - de grootse vijfjaarlijkse Praalstoet van de Gouden Boom die, sinds zijn creatie in 1958, de roem van Brugge als stad van middeleeuwse pracht nog heeft verhoogd. De historische stoet bestaat uit drie delen:

- 27 -

Il""'!!~""::._·


• • 1. suggestieve uitbeelding van legende en gescfuedenis van het Huis van Vlaanderen en het Hu is van Bourgondië. 2 . symboliseert de al legorie op het prinselijk huwelijk. 3. blijde intrede van de vorsten te Brugge, waar ze verwelkomt worden door de magistraat, gilden, vreemde kooplieden, enz. Dit alles wordt voor ogen getoverd in een reeksvan bewogen en ontroerende taferelen die dansend, zingend en handelend worden uitgebeeld. De praalstoet bestaat uit 90 groepen, met in totaal 2.000 figuranten, 7 muziekkorpsen, 6 koren, meer dan 100 ruiters, 13 praalwagens, 6 reuzen, legendarische dieren, enzovoort. Voor U is een zitplaats gereserveerd!

Stad Bruggt

Vanwege het grote succes met deze excursie in 1985, meer dan 200 deelnemers hadden al i n de maand maart betaald, hebben we voor deze excursie hetzelfde programma samengesteld. De vertrektijd is 7.15 uur, vanaf de hoek Oranje Nassaulaan, Stationsplein. We rijden rech tstreeks door naar het centrum van Brugge, waar we omstreeks 10.30 uur zullen aankomen. 10.45 uur gebruiken we de lunch in Restaurant Theissen op de Markt: soep en uitgebreide broodmaaltijd. Om precies 12.00 uur staan de gidsen gereed voor een twee uur durende stadswandeling: "Het onvolprezen Brugge": - het historische hart van Brugge, zoals het voor legioenen toeristen klopt: Markt (Belfort en historische gevels), Burg (Stadhuis, H.-Bloed-Basiliek, Oude Griffie), reien, Vismarkt, Europa-College, langs de vermaarde musea (Groeninghe, Gruuthuse, Br.angwyn), O.L.-Vrouwekerk, Oud St.-Jansgospitaal en Memlingmuseum, godshuizen, Begijnhof, Minne water. Vanaf 14.00 uur bent U dan vrij tot 19.30 uur. Om - 15.30 uur vertrekt de Praalstoet van de Gouden Boom. Voor U zijn dus zitplaatsen gereserveerd. Zoals gezegd vertrekken we weer om 19.30 uur vanuit Brugge en rijden rechtstreeks naar 's-Hertogenbosch terug, waar we omstreeks 22.30 uur aankomen.

)n

Het ligt ook in de bedoeling ter voorbereiding op deze excursie nog een voordracht over Brugge te organiseren. Hierover wordt U later nog geinformeerd. Inschrijven is nu reeds mogelijk voor de prijs van f 60,00 per persoon! Deze bijdrage kunt U overmaken op één der rekeningen der kring (zie voorpagina) of contant in het Kringhuis. Per lid is één introducee toegestaan. Niet-leden betalen 70,00 p.p. In deze bijdrage is inbegrepen: - busreis - stadswandeling te Brugge - lunch gereserveerde zitplaats - verzekering informatiemateriaal U moet zo vroeg inschrijven, vanwege het reserveren van de zitplaatsen. Bij het inschrijven ook graag Uw lidnummer vermelden. De inschrijving sluit bij 150 deelnemers. aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst der betaling. Nà 1 juli is in principe GEEN teruggave van inschrijfgeld meer mogelijk (enige uitzondering: we kunnen Uw kaarten nog kwijt aan leden die op een wachtlijst staan!). Indien in de maand maart blijkt dat de belangstelling minder groot is, wordt het maximaal aantal deelnemers teruggebracht tot 100. Het is dus belangrijk dat U tijdig reserveert!

- 28 -


-

. -

*LIDMAATSCHAPSKAART 1991: de oude kaarten (met bijbehorende bonnen!) zijn NIET meer geldig. Iedreen die tijdig betaald heeft, beschikt nu over de nieuwe- rodekaart ! * NIEUW verkrijgbaar in het Kringhuis : - VVV-gids voor 's-Hertogenbosch en de Meierij 1991 f 3,25 - Kroniek van 's-Hertogenbosch (P.J.v.d.Heyden en H.Molhuysen) beperkte voorraad)

f 14,95 (zéér

* ZWANENBROEDERSHUIS: is in de maanden maart en april iedere vrijdag tussen 11.00 en 15.00 uur gratis toegankelijk voor een individuele rondleiding. * Citadel: elke 2e en 4e zaterdag van de maand is er om 11.00 uur een rondleiding door de Citadel. aanmelding hiervoor kan uitsluitend vooraf geschieden in het Kringhuis. de kosten bedragen f 3,00 p.p. *Jeroen Bosch op ware Grootte: van dinsdag t/m zondag kunt U van 13.00 - 17.00 uur een bezoek brengen aan de permanente fototentoonstelling in de Moriaen, Markt 79. * Vaartochten Binnendieze: de geregelde tochten in vernieuwde boten met electrische voortstuwing op een nieuwe route, starten weer op zaterdag 27 april as. Reserveringen kunnen nu reeds geschieden. Tarieven 1991: volwassenen f 6,00; Pas 65plus f 5,00; kinderen t/m 12 jaar f 2,50. Tot 1 april reserveren in het Kringhuis. Met ingang van dinsdag 2 april is het Diezehuis weer geopend! * NIEUWE VRIJWILLIGERS: de Kring kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Serieuze leden die bereid zijn minimaal een dagdeel per week zich in te zetten: als objectgids (bv. St.Janstoren), als medewerker voor in het kringhuis, enzovoort •. Opgave in het Kringhuis. U ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek met een bestuurslid. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + + + + + welke voordeeltjes biedt de lidmaatschapskaart 1991 voor U ????????????? + + + + + + + + ~ OP DE EERSTE PLAATS: op vertoon van uw kaart in het kringhuis krijgt + + + + u diverse uitgaven met korting! bv. legpuzzel St.Jan en diverse boeken + + + + - met ingang van 2 april krijgt u in het Diezehuis een gratis kaartje + + + + voor een vaartocht (tegen inlevering van die bon!) + + + + - in de Moriaen krijgt U gratis toegang tot de fototentoonstelling + + + + van Jeroen Bosch (tegen inlevering van die bon) + + +T + in het Kringhuis kunt U een gratis kaartje krijgen voor een rondleiding +

+ 6p de citadel ( tegen inlevering van die + - toegang tot de algemene ledenvergadering

bon)

+ +

++++++++~++~++++++++++~++++++++++++++~++++++~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*het volgend Kring-Nieuws verschijnt medio april. Hierin aandacht voor de start van het nieuwe toeristenseizoen op zaterdag 27 april as. Daaraan wordt o.a. medewerking verleend door de Orthense Harmonie en de Heineken Fanfare. Ook Zoete Lieve Gerritje en de Eerste Boer zullen daarbij aanwezig zijn. Indien het weer het toelaat: ballonvaart. Ook ligt het in de bedoeling een nieuwe publikatie over de stad te presenteren!

- 29 -

Kringnieuws 1991 03 17 100  

Kringnieuws maart 1991

Kringnieuws 1991 03 17 100  

Kringnieuws maart 1991

Advertisement