Page 1

krln9. . nleuw1 Verschijnt minimaal 6x per jaar. Uitgave van de Kring "Vrienden van 's-Hertogenbosch" N U MME R

95

4 juli 1990

KRINGHUIS: Tweede Korenstraatje 18, tel.073-135098 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10-17 uur zon-en feestdagen van 12-17 uur bovendien op donderdag van 18-21 uur SECRETARIAAT: Postbus 1162, 5200 BE BETALINGEN: -

's-Hertogenbosch

postgiro 3119716 Van Lanschot rek.nr. 22 51 91 202 jaarlijkse bijdrage: minimaal f 25,00 jeugdleden: f 15,00

============================================================================================== Beste leden, Dit vierde Kring-Nieuws in 1990 gebruiken we om U op de hoogte te brengen van een tweetal belangrijke activiteiten in onze stad: een archeologische tentoonstelling en een cursus over Bossche geschiedenis.

)

Archeologische tentoonstelling Op pagina 34 treft U de praktische informatie over deze belangwekkende tentoonstelling aan. Speciaal voor onze leden worden er een viertal rondleidingen georganiseerd. Dit zal geschieden op zondag 8 juli en zaterdag 18 augustus as., telkens om 12.00 en 14.00 uur. U kunt vanaf heden in het Kringhuis hiervoor een gratis kaartje afhalen, tegen inlevering van bon C en/of D van Uw lidmaatschapskaart. Maximaal 25 personen per rondleiding: de eerste honderd aanmeldingen kunnen dus gehonoreerd worden.

"Boschlogie, Bezig ZlJn met Bossche geschiedenis" In het komende najaar organiseert de Dag-Avondmeao, in samenwerking met het Stadsarchief en onze Kring een cursus over verschillende aspecten van de geschiedenis van 's-Hertogenbosch. Alle praktische informatie over deze cursus kunt U vinden op pagina 35.

- 33 -


•,,

16 juni t/m 14 september

Archeologische Tentoonstelling in 's-Hertogenbosch

11

s-Hertogenbosch, een groeistad uit de late Middeleeuwen, circa 1150-135011 •

Een op archeologisch onderzoek gebaseerde tentoonstelling over de stichting van de stad en haar explosieve ontwikkeling in dè eerste eeuwen van haar bestaan. Tevens demonstraties door een pottenbakker van het draaien en bakken van aardewerkvormen gebaseerd op de produktie van een vroeg 15de-eeuwse pottenbakker uit 's-Hertogenbosch.

) Bouwhistorische en Archeologische Dienst Bethaniëstraat 4 5211 LJ 's-Hertogenbosch

Geopend: ma t/m vrij 10.00-17.00 u. Demonstratie pottenbakker ma - wo - vrij In het weekend alleen geopend op de onderstaande dagen van 12.00-17.00 u: 16 en 17 juni - za 14 juli - zo 5 augustus - za 25 augustus - za 8 september

- 34 -


"

Boschlogie, Bezig zijn met Bossche geschiedenis" is een cursus voor iedere geïnteresseerde die op theoretische en praktische wijze kennis wil maken met verschillende facetten van de geschiedenis van 's-Hertogenbosch. De cursus wordt gegeven onder auspiciën van de DagAvondmeao, de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch en het Stadsarchief. 11

)

Inhoud: 1. Inleiding en Geschiedenis I 2. Geschiedenis II 3. st. Jan I 4. st. Jan II 5. Moderne bouwkunst 6. Binnendieze 7. Stadswandeling 8. Garnizoensstad 9. Sociale aspecten 10 . . Literatuur 11. De Illustere Lieve Vrouwe Broederschap 12. Het Noordbrabants Museum 13. Archieven I 14. Archieven II en Afsluiting Tijd: 14 achtereenvolgende zaterdagen van 10.00 - 12.00 uur te beginnen op 15 september a.s. en te ein~igen op 15 december a.s. Plaats: gebouw Dag-Avondmeao en op locatie Kosten: fl. 125,- (incl. cursusmateriaal en excursies) Inschrijving: Dag-Avondmeao, Nachtegaalslaantje 1, 's-Hertogenbosch, tel. 073 - 138566

a•a•WB ao•a•L081• - 35 -


J-Ondaç, 20 mei.., veeJ. leden en V/l..i_jm,i_,lü_9M,o van de l<.llÁJLç,vuenden van Den Bo,oc.h f)Áfl.ç,en op ,o;fop naa/l. Leuven. Jn de b/l.,i_ef._ ,o;tond da,t we om half._ acht aan de O/l.anjelaan moe,o;ten ~n en om kw~ voo/l. acht J-Ouden v~ekken. Toen de 2 bu,o,o en Vl. Wa/l.en ,o;tap;ten we m. On 8 UU/l., la,tM dan op hu p/l.O[)/l.amma ,o;tond, v~okken we. Op naa/l. Leuven.' Onde/l.We[) J-aç,en we veel kon.i.J-n-tj_e-0, weJ. meM dan de~ç,. De om9evm9 wM M[) moo,i_. Toen we lan[J-1 de douane kwamen moe,o;ten we noç, even /l.i_Jden. We kwamen lan[J-1 B/l.U-04eÁ.. en AnX.LuMpen. Na een ajdj_e••.... daa/l. laç, Leuven voo/l. on-0. OnJ-e be,o;temrniJ?.9 WM bMcikL Bi_J Ho;teJ. Moá-~ ,o;top;ten we. Daa/l. ,o;tond kof._f_,i_e me;t ç,ebak klaa/l.. Na een UU/l.:fje f)Áfl.ç,en we naa/l. de bu,o,oen. éen van de ç,j_d-Oen d,i_e daa/l. ,o;tond ,o;tap;te m en h..,i_e)_d een kleme ;toe-0p/l.aak. éen andMe ç;µ.d-1 f)Áfl.[) me;t on,o mee naa/l. de l<./l.u,i_~um. Toen we daa/l. wa/l.en v~eJ.de de ç,j_d-1 ovM de vo/l.-4fe pla~ van de l<./l.u,i_~um: de Un,i_veMlieil. Toen f)Áfl.ç,en we de K/l.u,i_~um m. Hi_J v~eJ.de ovM de 9e-0c.h,i_ed~ van de O/l.an[)Mj_e. Da;t WM Vl.[) ~Me-1-1~. We f)Áfl.ç,en de kM m, daa/l. ,o;tonden heJ.e [)/l.O.:te cadeëen. We f)Áfl.ç,en weM naa/l. Ho;teJ. Mo ;3-a/l..:t waa/l. een cü.ne/l. voo/l. on,o ç,eh..ouden wMd. Daa/l.na f)Áfl.ç,en we na een uU/l..:tj_e of._ 2 w,éJé;z_ naa/l. de bw. We f)Áfl.ç,en wandeJ.en m de Dode Bemde. Men,oen d,i_e n,i_u wûden wandelen konden uli,o;tappen bi_J een .:te/l./l.a,o. é/l.. wa,o een ,opeeftum du,o de men,oen hoef._den ~c.h n,i_u ;te vMveJ.en. De na.:tuU/l.-ç,,i_Men ,o;tap;ten m. Toen we bi_J de Dode Bemde wa/l.en, we/l.d de [)/l.Oep m :tweëen vMdeeJ.d. De na.:tuU/l. wa,o M p/l.acht-4J, en de ~en w,i_,o;ten M M[) veeJ. ovM ;te v~ellen. Na onç,eveM J UU/l. f)Áfl.9en we naa/l. de b,i_nnen,o;tad. We k/l.eç,en daa/l. de 9eJ.e9enheffi om wa;t ;te e;ten of._ d/l.mken en ;te wandelen. We ,o;top;ten voo/l. hu ,o;tadh..u,i_,o, wa;t p/l.acht-4J, wa,o. l/l. á-a,ten heeJ. veeJ. beeJ.dj_e-0 op. Hu wM m de J-eÁ..f.-de ajd ç,eóoWJXi al,o oná-e Sm;t :Jan. On een bee:fje wa;t ;te be~cht-4J,en k/l.eç,en we een UU/l.. Toen f)Áfl.ç,en we weM naa/l. h..u,i_,o, j_ammM 9enoe9. De .t.Muç,;t_ocht ve/l.l,i_ep voo/l.,opoed,i_ç,. We 1~wame.n m Den Bo,oc.h aan. We konden naa/l. ~. Hu wa,o een hele 9eJ-e)_)_j_9e daç,.' Cha/l.lo;t;te

-------------------------------------------------------------------------------------------Ivoor onze zomerse activiteiten verwijzen we naar pagina 27 van Kring-Nieuws 94. I voor wat betreft het gebruik van de bonnen van Uw lidmaatschapskaart, verwijzen wij naar de informatie op pagina 31 van Kring-Nieuws 94. I gezien de grote belangstelling voor de tentoonstelling over de Binnendieze in ons Kringhuis, is deze tentoonstelling ook de komende weken nog te bekijken. I het volgende Kring-Nieuws verschijnt medio augustus. Hierin kunt U dan alle informatie aantreffen betreffende de excursie naar Bergen Op Zoom op zondag 7 oktober as. Ook besteden we aandacht aan de Open Monumentendag op zaterdag 8 september as. I Op zondag 14 oktober staat de twee-jaarlijkse ledenpresentatie weer op het programma. Leden die hieraan willen deelnemen (door middel van een kleine expositie, een voordracht of bv. een lezing) dienen zich uiterlijk 1 augustus aangemeld te hebben in het Kringhuis.

- 36 -

Kringnieuws 1990 07 16 95  
Kringnieuws 1990 07 16 95  

KringNieuws juli 1990

Advertisement