Page 1

)

'

1

krln9-nleuw1 Verschijnt minimaal 6x per jaar. Uitgave van de Kring "Vrienden van ' s - Hertogenbosch"

N U M M E R 85 ~ ) maart

KRINGHUIS: Tweede Korenstraatje 18 , tel . 073 -1 35098 geopend van maandag t/m zaterdag 1 0 -1 7 uur bovendien op do n derdag van 18-2 1 uur. zon - en feestdagen gesloten (behalve zondag 9 en 30 april: 13- 17 uur open!)

1989 SEKRETARIAAT : Postbus 1 162, 5200 BE

's- Hertogenbosch

BETALINGEN:-postgiro 3 1197 1 6 - Van Lanschot reknr. 22 5 1 9 1 202 - jaarlijkse bi jdr age: minimaal f 2 5, 00 - jeugdleden: f 15, 00

==============================================================================================

Bé5Tl llDéN, Jn dU ;tweede Kfl..mç-Ni...ell.LlJ<i m een dfl..j_e;t_a_)_ act.i._vdeden:

)

1989 vfl..açen

W-LJ

voofl..al Uw aandachf:_ voo//..

+ 19 maa//..:t

~aJ.mpaa<iop:tochf:_ op pag,.i_na 14

+

maafl..:t

:ten:toon<i:teilmç "Klewuujk.e Fi_çwwlieven" op pa~a 15

+

2 apfl..d

jaafl..-li.jk.<ie alçemene ledenvV1.çadV1.iJLÇ op pag,.i_na '<i 16 :tlm 26 .

[;fl..aaç vfl..açen wi_j va<i:t Uw aandachf:_ voo//.. de volg.ende da:ta me:t adi_vdu:ten: 1iE

J.a:lV1.daç 29 apfl..d: <i:tw1..:t vaafl..:tochf:_en op de Bi_nnendi_eJ.e me:t een ui._:tçeófl..ud muJ.i_k.aal p//..OÇfl..amma :tU<i<i en 11. 00 en 17. 00 UU//.. m de Lepel<J:tfl..aa:t/Molen<i:tfl..aa:t. : <i:tafl..:t van de óek_}_j_mmi_nçen 5:t. :Jan<i:tofl..en.

1iE

J.Ondaç 7 mei_: excU//..<ii_e pV1. f_j_e;t<i naaf/.. Çewande, Ro<imalen ( me:t Óafl..Óecue).

jJE

J.a:lV1.daç 27 mu: f_olk.lo//..j_,j;lj_,jch_e dan<iÇfl..Oepen j_n_ de UdenóUfl..ç.

1iE

J.Ondaç 25 juni_: ÓU<iexcU//..<ij_e naaf/.. heX. Domem van Bok.fl..i_jk. m Bel~ c.h li_móUfl..ç.

1iE

J.a:lV1.daç 9 <iep:temÓV1.: Open Monumen:tendaç.

1iE

J.Ondaç 1 oc:toÓV1.: ÓU<iexcU//..<ij_e naaf/.. A<i:ten en de ~eeL

Jn he:t volg.ende Kfl..mç-Ni_ell.LlJ<i <i:taa:t mee//.. mf_ofl..ma:ti_e ove//.. deJ.e (en nog. andV1.e) ac:ti_vi_:tu:ten. Du defl..de Kfl..mç- Ni_ell.LlJ<i m dU VV1.eni_g,.i_nç<ijaafl.. VV1.<ic.hi_jn:t medi_o apfl..d.

- 13 -


..

Onze Kring en de Stichting Jeugdcentrale Binnenstad organiseren op ZONDAG 19 MAART as. voor de 6e maal de jaarlijkse Palmpaasoptocht. Dit folkloristisch gebruik is een stedelijk festijn en vindt plaats in onze historische binnenstad. Om de hele jeugd van onze stad hierin te betrekken en gezien de historie van de palmpaasoptocht zijn de scholen in de binnenstad en de verenigingen die met jeugd te maken hebben van harte welkom om hieraan deel te nemen. Ook U bent met Uw kinderen of kleinkinderen van harte welkom! De kinderen die aan de Palmpaasoptocht willen deelnemen, wordt de moge l ijkheid geboden om op zaterdag 18 maart as. hun materialen op te halen tegen een geringe vergoeding van f 2,00. Dit kan de gehele dag plaatsvinden in het Kringhuis én tussen 14.00 en 16.00 uur in het Jeugdhuis aan de Hinthamerstraat 179. De kinderen die dat wensen, kunnen op Palmzondag een viering bijwonen in de St- .• Jacobskerk aan de Hinthamerstraat. Er wordt een aangepaste viering gehouden. Men moet dan wel om 9.50 uur aanwezig zijn op het pleintje voor de Sint Jacobskerk. Van hieruit wordt gezamelijk naar de kerk gegaan. De kinderen die niet aan die viering wensen deel te nemen, moeten om 11.15 uur aanwezig zijn op het pleintje voor de St.Jacobskerk. Om ongeveer 11.15 uur vertrekt de Palmpaasoptocht met begeleiding van een jeugddrumband en een muziekgroep naar de ambtswoning van de Burgemeester aan de Peperstraat, waar traditiegetrouw, mevrouw Van Zwieten - dit jaar voor de laatste keer- aan de deelnemende kinderen een zakje snoep zal uitreiken. Vervolgens gaat de Palmpaasoptocht naar de Markt (puthuis) waar de kinderen chocolademelk zal worden aangeboden. Tenslotte gaan de kinderen die dat wensen in optocht naar het Grootziekengasthuis waar zij hun palmpaasjes kunnen aanbieden.

)

= =====~========================================================================== = == == === === ======

AKTIEF BINNEN ONZE KRING. Op 2 februari 1.1. vond de eerste informatiebijeeenkomst dit jaar plaats voor leden die zich willen oriënteren op de mogelijkheden actief bezig te zijn binnen onze vereniging. Sindsdien draaien enige nieuwe vrijwilligers mee: o.a. binnen het Kringhuis, de Jeroen Bosch Expositie en in enige werkgroepen. Op donderdag 23 maart as. is een nieuwe informatiebijeenkomst in het Kringhuis. Aanvang: 20.00 uur; einde ca. 22.00 uur. Ook U bent van harte welkom daar. We kunnen nog altijd leden gebruiken, jong en oud, voor allerlei activiteiten binnen onze Kring. Wel geînteresseerd, maar verhinderd op die avond: geef dan even een berichtje af in het Kringhuis .

- 14 -


TENtOONSTEllifîG TOT EN MET 25 MAART IN HET KRINGHUIS: "KLEURRIJK FIGURATIEF" van GIES POST Gies is geboren in Hengelo (Overysel). Nadat de kinderen het huis uit waren gegaan, kwam er tijd vrij om over andere dingen te gaan denken én die ook te gaan doen. Zo heeft ze enige jaren musicologie gevolgd in Leiden, ze speelt nu ook blokfluit in verschillende ensmebles. Maar ook heeft ze lessen in schilderen gehad, van de Delftse kunstschilder Hendrik van Leeuwen. Al gauw kreeg ze voorkeur voor het abstracte genre én voor het schilderen van koppen. Haar eerste expositie vond begin '88 plaats in haar voormalige woonplaats Delft. Zoekende naar een andere woonplaats (Breda bv) kwamen zij onverwacht in 's-Hertogenbosch terecht. Komende vanaf het station richting binnenstad, lopende op de Stationsweg, zegt Gies: "We gaan niet meer verder zoeken, niet Breda, maar hier wil ik wonen". Zó greep de sfeer en omgeving haar aan. Helemaal weg is ze van de gemoedelijke Bossche mens. Nu woont ze hier al weer één jaar, kijkende op de Binnendieze. En ze zegt zelf: "Ik hoop nog vele jaren mijn voornoemde hobby's in deze magnifieke stad uit te mogen leven."

de tentoonstellingscommissie Bert Bartels.

=================================================================================================: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ =================================================================================================·

) Maart 11 12 16 17 t/m 20 18 18 19 25 25 t/m 27 25 en 27 24 t/m 27 April 2 9 9

16 23

- 15 -

EVENEMENTENKALENDER 's-HERTOGENBOSCH 1989 Landelijke Radio Vlooienmarkt BVV Den Bosch - FC Groningen EC Basketball: Nashua Lasers - Maccabi Tel Aviv Woonbeurs Den Bosch Paasveetentoonstelling Zuid-Nederlandse Kampioenschappen Boksen Passieconcert Brabants Kamerkoor BVV Den BOsch - MVV Classic Car en Oldtimer Show Brabantse Vlooienmarkt Voorjaarskermis

Brabanthallen De Vliert Maas poort Brabanthallen Brabanthallen Vinkenkamp Ned.Herv.Kerk De Vliert Maas poort Brabanthallen de Helftheuvel

BVV Den Bosch - FC Volendam Stadsenviroment, met vuur en vlam en kunst in Den Bosch Show Ned.Perzenvereniging (kattenshow) Concert 's-Hertogenbosch Vocaal Ensemble Internationale Ruildag Zoete Lieve Gerritje

De Vliert Markt Maas poort Ned.Herv.Kerk Brabanthallen


HET BESTUUR VAN DE KRING "VRIENDEN VAN 'S-HERTOGENBOSCH" NODIGT U VAN HARTE UIT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP ZONDAG 2 APRIL 1989 IN DE GROTE ZAAL VAN GEMEENSCHAPSHUIS "DE SLINGER" AAN JAN SCHOFFERLAAN TE 'S-HERTOGENBOSCH.

DE

Uitsluitend Kringleden hebben, op vertoon van de lidmaatschapskaart 1989, toegang. Per lid is een introduc茅e toegestaan. De zaal gaat reeds om 14.00 uur open.

tl. 7'-2.

P R 0 G R A MMA Ontvangst met een kopje koffie. Opening van het huishoudelijk gedeelte van de vergadering om precies 14.30 uur, door de voorzitter.

y ' 3. Ingekomen stukken en medede 1 ingen. ~

4. Verslag van de ledenvergadering dd. 20 maart 1988.

** Dit verslag vindt u elders in dit Kring-nieuws. merkingen kunt u voor 12 maart schriftelijk bij secretariaat indienen. ~

Ophet

5. Financieel verslag 1988 en verslag van de kascommissie.

** Een beknopt financieel

verslag is elders in dit Kring-nieuws opgenomen. Het uitgebreid verslag (en de begroting 1989) ligt op zaterdag 11 maart tussen 14.00 en 15.00 uur ter inzage in het Kringhuis. De penningmeester en een vertegenwoordiging van de kascommissie zullen daar aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. Schriftelijke reacties kunt u v贸贸r

maart bij het secretariaat indienen. Het verslag van de kascommissie zal tijdens denvergadering worden voorgelezen.

f

6. Verkiezing kascommissie.

/

7. Verslag secretariaat 1988.

de

12

le-

** Dit verslag is elders in dit Kring-nieuws opgenomen. Schriftelijke reacties kunt u voor 12 maart bij secretariaat indienen. - 16 -

het

)


~

8 . Be stuu rsve r k iezing .

* * Volgens het ro o s te r ziJn aftredend: De heren Th.P . J . v an He rwijn e n, N. J . C. J . Lammers e n Th .C. M. Vers c huu re n. Allen s tell en zi ch herki e sbaar. De voo rdra c ht van he t bestuur ( a r tikel 7 der statuten) luidt: In de vacature als v o o rzitter: de heer N.J.C.J . Larruners In de tweede va c ature: de heer Th.P.J. van Herwijnen In de derde vacature: de heer Th.C.M. Verschuuren Volgens de statuten kunnen kandidaten voor het voorzitterschap en /o f het bestuur door tenminste 10 leden worden voorgedragen. Een dergelijke voordracht moet uiterlijk 12 maart schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend en wordt tijdens de ledenvergadering bekend gemaakt. /

9 . Verkiezing Raad van Commissarissen.

** Volgens het rooster zijn aftredend: de heer J. van Albada als historisch commissaris en de heer J.J. Luijckx als publicitair commissaris. Beiden stellen zich herkiesbaar. De voordracht van het bestuur (artikel 17 van het huishoudelijk regelement) luidt: In de vacature als historisch commissaris: de heer J . van Albada In de vacature als publicitair commissaris: de heer J. J. Luij ckx Volgens het huishoudelijk regelement kunnen kandidaten voor de Raad van Commissarissen door tenminste 10 leden worden voorgedragen. Zo'n voordracht moet uiterlijk 12 maart bij het secretariaat worden ingediend en zal tijdens de ledenvergadering worden bekend gemaakt.

f

10. Bespreking en vaststelling van het beleidsplan 1989 - 1990.

** U kunt vanaf heden gratis een beleidsplan afhalen in het Kringhuis. Ook is het mogelijk een beleidsplan te verkrijgen voor de opening van de algemene ledenvergadering op 2 april vanaf 14.00 uur in de Slinger .

)

..f ll.

Rondvraag.

12. Pauze. In de pauze zal er gelegenheid z1Jn om mee te doen aan een foto-herken-wedstrijd. De foto's, genummerd van 1 tot en met 25, zijn in de zaal te bezichtigen. Bij elke foto is een begeleidende tekst als toelichting opgenomen. Bij de ingang van de zaal liggen antwoordformulieren voor u klaar. Tot het einde van de pauze kunnen de ingevulde formulieren bij de receptietafel worden afgegeven. 13. Optreden van de troubadours Peer Desmense en Carla.

14. Uitreiking van de prijzen van de foto-herken-wedstrijd.

15. Vervolg van h e t optreden van de troubadours. 16. S luiting door de v oorzitter o m 17.25 uur. - 17 -


Verslaq ledenvergadering

20 maart 1988

Plaats: Gemeenschapshuis de Slinger, Jan Schofferlaan Aanwezig: ca. 150 personen. Tijd: 14.00-17.30 uur. 1. Ontvangst met kopje koffie en, ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Kring, een chocolade bol. Accordeonist Tango's Jean Pierre verzorgt een optreden. 2. Opening van huishoudelijk gedeelte van de vergadering De voorzitter opent om 14.30 uur het huishoudelijk gedeelte van de vergadering. Hij memoreert het 15-jarig bestaan van de Kring, noemt daarbij als activiteiten uit het verleden de Stadswandelingen en, in 1978, de start van de cursus Bossche Bouwstenen. Als huidige activiteiten van de Kring noemt de voorzitter: Torenbeklimmingen, exposities, vaartochten op de Binnendieze en de uitgave van de Archeologische en Bouwhistorische Kroniek. 3. Ingekomen stukken en mededelingen Berichten van verhindering zijn binnengekomen van bestuurslid Th. Verschuuren en van de leden de heer en mevrouw Meeuwsen, de heer en mevrouw Luijckx en de heren van Haaren en Schellinx. 4. Verslag ledenvergadering 29 maart 1987 De notulen worden zonder op steld.

of

aanmerkingen

vastge-

5. Financieel verslag 1987 en verslag kascommissie Er zijn geen schriftelijke reacties binnengekomen . De heer van den Hurk was wegens ziekte niet beschikbaar voor controle van de kas. De kascommissie bestond uit de heren Papavoine en van de Pas. De heer Papavoine leest het verslag van de kascommissie voor. Het financieel verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. , De penningmeesteresse wordt gedechargeerd. 6. Verkiezing kascommissie De heer Schraven stond reserve en wil reserve blijven. Als opvolger van de heer Papavoine wordt Rob Ahsmann het nieuwe lid van de kascommissie. 7. Verslag secretariaat 1987 Er zijn geen schriftelijke reacties binnengekomen. Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. - 18 -


8. Bestuursverkiezing De kandidaat-voorzitter, de heer N. Lammers, stelt zich aan de vergadering voor. Hij is geboren en getogen Bosschenaar en momenteel leraar Frans aan,, de SanctaMaria MAVO. Hij wil graag voorlopig voor een jaar( tot de volgende ledenvergadering) voorzitter worden van de Kring. acMevr. Bartels-Coense en de heer Kleijne worden bij clamatie herbenoemd. De heer Lammers wordt bij acclamatie benoemd tot voorzitter van de Kring. Oud-voorzitter van den Heuvel spreekt een dankwoord uit. De tekst van dit dankwoord is gepubliceerd in Kringnieuws nr. 79, pagina's 28-29. Hij overhandigt de voorzittershamer aan de heer Lammers. Deze hamer is voortaan voorzien van een zilveren plaatje, waarop de namen van de voorzitters van de Kring zijn gegraveerd. Ba. Intermezzo Vice-voorzitter Kuijsten spreekt een dankwoord aan het adres van oud-voorzitter Herman van den Heuvel en z1Jn gezin. Hij memoreert de activiteiten van de Kring, die onder het (vice-)-voorzitterschap van Herman tot stand z1Jn gekomen: 1980- Filmfestival Casino 1985- 's-Hertogenwandeling Start van de vaartochten op de Binnendieze 1988- Archeologische en Bouwhistorische Kroniek Herman krijgt als cadeau een aquarel, vervaardigd door GĂŠ Brugmans. De heer Kuijsten vraagt de vergadering, of deze accoord gaat met de benoeming van de oud-voorzitter tot erelid van de Kring. De vergadering gaat onder luid applaus accoord. De vice-voorzitter overhandigt Herman de oorkonde, die bij het erelidmaatschap hoort en speldt hem de gouden speld op. De heer van den Heuvel spreekt een dankwoord uit, dit naar aanleiding van de benoeming tot erelid. Vanaf agendapunt 9 leidt de nieuwe voorzitter, Nort Lammers, de vergadering. 9. Verkiezing Raad van Commissarissen Er zijn geen schriftelijke tegenkandidaten. De heer BergĂŠ wordt bij acclamatie herbenoemd als Juridisch deskundige in de Raad van Commissarissen. 10. Mededelingen omtrent verdere programma 1988 De voorzitter geeft een overzicht van de van de Kring in het jubileumjaar 1988(zie nr.79, pag.30). - 19 -

activiteiten Kring-nieuws


11. Rondvraag Mevrouw Toonen vraagt n.a.v. de Welshweek, of de mensen in Wales reeds zijn benaderd, of dat WIJ dat moeten doen. Secretaris Kleijne antwoordt, dat er voor dat doel een Stichting 's-Hertogenbosch-Wales bestaat. De bedoeling is om te komen tot nauwe uitwisselingen tussen Den Bosch en Wales, niet alleen in verband met de bevrijding, maar ook op sportief en cultureel gebied. Er wordt een reünie georganiseerd voor de nabestaanden van onze bevrijders( met name voor de weduwen). Mevrouw Frank merkt op, dat zij in kantkloskring Vught zit. Zij is bereid demonstraties kantklossen te geven, tijdens de expositie die binnenkort in het Kringhuis plaatsvindt. Secretaris antwoordt, dat de exposante zelf reeds een tweetal demonstraties geeft. De heer Trimbos(uit Spanje), een van de twaalf buitenlandse Kringleden, heeft in 1985 een reünie van oudBosschenaren bijgewoond. Zo'n reünie 1s zijns inziens voor herhaling vatbaar. Secretaris zegt, dat de Kring toen een aantal reünisten heeft rondgeleid in Den Bosch. Dat heeft geresulteerd in enkele nieuwe leden. Het adressenbestand van deze reünie is vermoedelijk nog wel te achterhalen. De heer Verdonk merkt op, dat Den Bosch, zijns inziens ten onrechte, onlangs is uitgeroepen tot schoonste middelgrote stad van de EG. Het is nog een grote troep. Mevrouw van Grinsven vraagt zich af, of er geen taak voor de jeugdleden is weggelegd, om Den Bosch schoon te blijven houden. 12. Uitreiking jubileumgeschenk Het eerste exemplaar van het jubileumgeschenk, een reproduktie van een plattegrond van Den Bosch uit de vorige eeuw, wordt door de voorzitter overhandigd aan zijn voorganger, de heer van den Heuvel. De pauze begint om 15.50 uur. Tijdens de pauze is er een tweede optreden van Tango's Jean Pierre. 13. Voordracht Bram van der Wurff

Om 16.20 begint Bram van der Wurff z1Jn 20 minuten durende conference in dichtvorm, in het kader van het 15j arig bestaan van de Kring. 14. Optreden Peer Desmense Om 16.40 begint een optreden Desmense.

van

de

troubadour

Peer

15. Sluiting De voorzitter sluit om ca. 17.30 uur de vergadering.

- 20 -

J


Verslag secretariaat. BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN januari

3 Nieuwjaarsbijeenkomst 1n het Kringhuis met bezoek van de Drie Koningen. 11 Lezing door dhr. A.N. van der Lee: de prehistorie van het gebied, waar later de stad 's-Hertogenbosch werd gesticht. 25 Lezing door dhr. P.J. van der Heijden: 's-Hertogenbosch onder de Brabantse en Bourgondische hertogen.

februari

8 Lezing door dhr. B.Blonde: Aspecten uit het economische en sociale leven van 's-Hertogenbosch. 22 Lezing door mr. J.A.M.Hoekx: Stormen over 's-Hertogenbosch.

maart

7 Lezing door drs. Ch. de Mooy: de 's-Hertogenbosch onder Republiek en 1n de Franse tijd. 20 Algemene ledenvergadering met o.a. muzikale medewerking van Tango's Jean-Pierre en de troubadour Peer Desmense. 21 Lezing door dhr. F. van Gaal: 's-Hertogenbosch, hoofdstad van Brabant. 27 Palmpaasoptocht.

apri 1

18 Lezing door dr. H.P.H. Camps: Het ontstaan

)

/

van

's-Hertogenbosch en het oudste stadsrecht. 30 Demonstratie kantklossen me1

12 Open dag Zwanenbroedershuis. 14 Demonstratie kantklossen. 30 Lezing door mr. B.C.M. Jacobs: Van Gevangenpoort tot huis van bewaring.

juni

12 Excursie naar Sint-Truiden. 19 Informatiemarkt op sportpark de Vliert.

september 12 Lezing door dhr. H . Strybosch over de gothiek in de Kempische dorpen. 17 Open Monumentendag. 18 Excursie naar Eersel, Postel en Hilvarenbeek. oktober

- 21 -

8 9 12 23

Rondleiding Oude St.Jacobskerk. Ledenpresentatie. Rondleiding Oude St.Jacobskerk. Rui lmarkt.


december

10 Medewerkersbijeenkomst.

18 Lezing door drs. Ch. de Mooy over de patriottenbeweging en de Bataafs-Franse tijd, gevolgd door een rondleiding over de tentoonstelling.

TENTOONSTELLINGEN Er we rden in 1988 de volgende tentoonstellingen in het Kringhuis georganiseerd: 1. Dertig jaar Postkwakers. 2. Archeologisch en Bouwhistorisch onderzoek te 's-Hertogenbosch. 3. Traditioneel en modern kloskant ( C. van E lderen) . 4. Een spaarzame Bosschenaar ( F.Teulings) 5. Een Bosschenaar schildert ( s. Buitenkamp) . 6. Den Bosch Vestingstad. 7. Wales( in het kader van de Welsh-Week) 8. Een plaatje en een praatje bij Stadsgezichten.

---

)

UITGAVEN

* Kring-nieuws: Er werden dit jaar zes nummers uitgegeven met in totaal 82 pagina's. in samenwerking met het * Er verscheen stadsarchief de Bossche Bibliografie 1986. * In samenwerking met de Gemeente 's-Hertogenbosch verscheen deel 1 van de Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch Onderzoek. * Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Kring verscheen een reprodukt ie van een plattegrond van 's-Hertogenbosch uit de vorige eeuw. * Er werd een speciale kaart uitgegeven als uitnodiging voor de nieuwjaarsbijeenkomst. * Ter gelegenheid van Open Monumentendag verschenen een bijgewerkte " Militaire wandeling" en een infoblad over de Gulden Hopsack. * Verder werden er enige folders uitgegeven: info over de Kring ( 1000 stuks) vaartochten ( 10.000 stuks) torenrondleidingen ( 2.000 stuks) - 22 -

)


STADSPROMOTIE Door onze stadsgidsen werden dit jaar de gende aantallen bezoekers rondgeleid:

vol-

Stadswandelingen: bijna 2000. Zwanenbroedershuis: bijna 1400. Diverse gebouwen( stadhuis, citadel, enz.) ruim 3100. Daarnaast verzorgden zij op negen zondagen in juli en augustus gratis toegankelijke dialezingen, terwijl op verzoek ook nog diverse lezingen en voordrachten werden verzorgd. In totaal waren daarbij ruim 400 deelnemers aanwezig. Enige stadsgidsen verleenden ook in dit verslagjaar hun medewerking aan het seniorenprogramma van de ORVA. Onze gidsen op de Sint - Janstoren mochten in dit verslagjaar bijna 7800 bezoekers ontvangen. De permanente foto-tentoonstelling " Jeroen Bosch op grootte" trok in 1988 ruim 3400 bezoekers.

ware

In november/december werd gedurende zes woensdagmiddagen de oude St.Jacobskerk voor het publiek opengesteld. Bij dit experiment werden enige tientallen bezoekers ontvangen. Het Kringhuis mocht ruim 4000 bezoekers verwelkomen, terwijl ca. 23.000 mensen op de Binnendieze werden rondgevaren. SAMENWERKING EN OVERLEG )

was er in het verslagjaar met de volgende instanties en organisaties: Stadsarchief, Rijksarchief in Noord-Brabant, Jeugdcentrale Parochie Binnenstad, Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, comite Open Monumentendag, ORVA, VVV 's-Hertogenbosch en de Meijerij, Stichting Jeroen Bosch Atelier, Stichting WelshWeek, Stichting Vrienden Archeologie en Bouwhistorie 's-Hertogenbosch, Stichting Zuid-Nederlandse Ontmoetingen, Seniorengi lde, TELEAC, Stichting Brabants Heem, Stichting Begeleiding Regionale Geschiedbeoefening, Gemeentelijke secties Archeologie en Bouwhistorie, diverse scholen, bedrijven en verenigingen.

-

23 -


STICHTING BINNENDIEZE De vaartochten trokken in 1988 ruim 22.000 betalende deelnemers. In het verslag over 1987 werd reeds vermeld, dat er een nieuwe organisatie-opzet moest komen om deze overweldigende drukte op te vangen. In de loop van het voorjaar trokken de meeste bestuursleden zich dan ook terug uit het bestuur van de Stichting Binnendieze. Zodoende werd een kleiner en efficiĂŤnter werkend bestuur mogelijk. Voor het overige verwijzen wij u naar het jaarverslag van de Stichting.

Ronduocir- e~ 'bi rirzen

'.D ie2e

WERKGROEPEN Tegen het einde van het verslagjaar gingen de werkgroepen "Folklore ", "Het kleine monument" en "' s-Hertogenwandeling 1990" van start. Deze groepen bevinden zich nog duidelijk in de oriĂŤnterende fase. Begin dit jaar startte de werkgroep "Kadastrale Atlas". De werkzaamheden van deze groep vorderden gestaag en zullen in 1989 vermoedelijk worden afgerond. De werkgroep "Binnenstadsbeleid" werd nieuw leven ingeblazen. De deelnemers aan deze werkgroep zijn: Jan van Ee, Jan Kleyne, Theo Stikvoort, Theo van Herwijnen, Wout Kuysten, Frans Sluyter, Nick van Meeuwen, Guido van de Mosselaar, Martin van den Berg, H. Duym en Anne Heymeyer.

)

-

24 -


Op 17 augustus 1988 was er, na een lange pauze, een eerste bijeenkomst van de bijna vernieuwde werkgroep. In eerste instantie was het de vraag, of het de moeite loonde, om weer een actief beleid (voor zover mogelijk) te voeren, ten aanzien van het binnenstadsbeleid, temeer omdat dat beleid, de laatste tijd, mede door toedoen van de gemeente, op een laag pitje heeft gestaan. Sinds augustus is de werkgroep vijf keer bijeen geweest. Zo langzamerhand begint een en ander duidelijk te worden. Het was voor de werkgroep in het begin erg moeilijk om inzicht in de projecten te krijgen, vooral omdat ze al jaren liepen, en de werkgroep niet altijd over de meest recente informatie beschikte. VRIJWILLIGERS

) 5a.stheer ;{yn. 'B~ rondletcl;119e9

flls

onÁ_e vr-~\6>tlli5el'"

In het vorig jaarverslag spraken we al de verwachting uit, dat het aantal vrijwilligers tot ca. 100 zou moeten stijgen. Het aantal van 100 is duidelijk gepasseerd en zal nog verder moeten stijgen om de groeiende belangstelling voor onze aktiviteiten te kunnen blijven opvangen. De vrijwilligers zijn al op 10 december bedankt, maar ook in dit verslag is een woord van dank aan hen op zijn plaats.

BESTUUR

)

- 25 -

Het bestuur kende dit Jaar slechts een mutatie: de opengevallen plaats door het vertrek van dhr. H.G.M. van den Heuvel werd snel opgevuld, doordat dhr. N.J.C.J. Lammers zich bereid verklaardde voor één jaar het voorzitterschap op zich te nemen. Tijdens de ledenvergadering op 20 maart werd af scheid genomen van dhr. van den Heuvel, die ook tot erelid werd benoemd. Het bestuur kwam voor gewone vergaderingen bijeen op: 18 januari, 23 februari, 17 en 23 maart, 25 april, 17 mei, 20 juni, 25 juli, 22 augustus, 26 september, 24 oktober, 21 november en 19 december.

0

e ,


Daarnaast waren er speciale vergaderingen op 13 en 27 januari, 20 februari, 26 en 29 maart, 6 en 30 april. Ook waren er verschillende vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Dit jaar werd extra veel aandacht besteed aan:

\.

- een nieuwe organisatie voor de Stichting Binnendieze. het opstellen van een beleidsplan. - de vorm en inhoud van het Kring-nieuws. de relatie met de VVV . het opstarten van nieuwe werkgroepen. het betrekken van 12-18-jarigen bij onze activiteiten. Er kwamen ruim 2200 stuks post bij het secretariaat binnen en er werden ruim 5000 stuks verzonden(exclusief ruim 7000 stuks Kring-nieuws) . Het aantal inkomende telefoontjes bedroeg ruim 2600 en er waren ruim 1700 uitgaande telefoongesprekken(ook in het Kringhuis kwamen nog ruim 400 telefoontjes binnen). Het ledental bleef in 1988 vrijwel constant, doordat er op het einde van het jaar zich nogal wat nie 1we leden opgaven. 1

Op 31 december 1988 telde de Kring 906 leden. 's-Hertogenbosch, 31 december 1988

FINANCIEEL VERSLAG 1988 beginsaldo ledenbijdragen '88 ledenbijdragen '89 activiteiten leden activiteiten derden verkoop eigen verkoop derden kringhuis rente advertenties

f

40.912,61 9.432,50 1.240,00 9.929,85 14.645,95 9.485,64 9.475,90 3.326 , 75 788,79 2.500,00

secretariaat kring-nieuws representatie activiteiten bestuurskosten aanmaak uitgaven inkoop derden kringhuis bankkosten contributies diversen saldo 1989

f 101.737,99

f

3.182,84 5.753,65 859,52 25.025,22 1.918,15 19.483,40 7.815,79 18.450,93 245,11 282,75 693,99 18.026,64

f 101.737,99

VERMOGENSPOSITIE PER 31-12-1988 liquide middelen eigen voorraad voorraad derden inventaris apparatuur debiteuren waarborg De Put

f

f - 26 -

18.026,64 36.344,98 2.854,42 9.041,76 900,00 4.441, 92 3.000,00

74.609,72

ledenbijdragen diverse rekeningen activiteiten kringhuis representatie inkoop derden crediteuren (in consignatie) vermogen

f

1.240,00 234,31 1.369,00 127,94 161, 37 1.395,23 1. 331, 00 68.750,87

f

74.609,72

Kringnieuws 1989 03 15 85  

KringNieuws maart 1989

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you