Page 1

krln9-nleuw1 Verschijnt minimaal 6x 'per jaar. Uitgave van de Kring "Vrienden , van 's-Hertogenbosch"

N U M M E R 84

KRINGHUIS: Tweede Korenstraatje 18, tel. 073 - 135098 geopend van maandag t/m zaterdag 10-17 uur bovendien op donderdag van 18-21 uur zon- en feestdagen gesloten.

30 j anuar:i, 1989

SEKRETARIAAT: Postbus 1162, 5200 BE

'

~s-Hertogenbos;h .

BETALINGEN: - postgiro 3119716 ~ Van Lanschot reknr. 22 51 91 202 - jaarlijkse bijdrage: minimaal f 25,00 jeugdleden: f 15,0Ö

=================================================================================================

13[,STl llOEN, Jn dd eeJZ.-1.te l<;z_in_g..-Ni_eWJ)-1 in 1989 v;z_ag..en wi_J g..;z_aag.. Uw aandach.t vooJZ. de vo..lg..ende J.aken:

pagÁJw 4-5-6 be-1.tWlJ/.<lmedede..ling..en, o. a. de nieWJ)e ..Lidmaa.t<lchap-1RaaJZ..t 1989 en een aanbieding.. van boeken.

pag..ina

8

de eeJZ.-1.te .ten.toon-1.te..l..Lmg.. in 1989 i-1 een ;t;.ypi<lch Bo<l<lche .ten.toon-11-e..L..Linf) me.t 27 aqua;z_e..l..len van l. van ldh.

pag..ina 9-10-11 de nieWJ)jaaJZ.<lconfe;z_ence van Joep van de Ç;z_iend.t op de eeJZ.-1.te v;z_-ljLuil..lig..eJZ.<lbj_/eenkom-1.t in 1989. pag..ina

12

ak.tivi_.te.i.ten van deJZ.den.


(TOESPRAAK TIJDENS DE NIEUWJAARSINSTUIF op zondag 8 januari 1989) Welkom. Het jubileumjaar 1988 is voorbij. Ik wi l heel even met U terugkijken naar enkele hoogtepunten: 1. De ledenvergadering, goed bezocht en er hing een fijne sfeer de Kring Vrienden waardig. 2. Open Monumentendag, oie dankzij de medewerking van onze kring zeer geslaagd is. Ik noem juist deze twee hoogtepunten omdat daarmee het karakter van onze vereniging getypeerd w0rdt. Enerzijds een vriendenkring die als gemeenschappelijke noemer de liefde voor onze stad heeft, en anderzijds een kring die graag haar stad wil laten zien aan anderen, waardoor steeds méér mensen betrokken kunnen raken bij ons culturele erfgoed, de waarde daarvan kunnen gaan inzien en zo medestander kunnen worden tot behoud. In het afgelopen jaar zijn tot ons verdriet helaas verschillende mensen ontvallen aan de Kring die, de een meer dan de ander, een rol vervulden in onze vereniging. Zij laten een leemte achter. Het aantal leden van onze vereniging is ca. 900. Aantallen leden van 1100 en meer, die in het verleden zouden zijn gehaald, berusten op fictie. Indertijd werd de ledenadministratie verricht op basis van doorlopende nummering. Dat wil zeggen dat vervallen lidmaatschapsnummers niet opnieuw werden gebruikt. Dat doen wij tegenwoordig wel. In het jubileumjaar 1988 heeft onze Kring haar promotionele pretenties waar gemaakt. Voor bezoekers van onze stad speelt de Kring een steeds belangrijkere rol. Dankzij een groter wordend aantal vrijwilligers kan de Kring haar rol als promotor voor 's-hertogenbosch blijven vervullen. In het komend KringNieuws zal het secretariaat uitvoerig de aantallen bezoekers en informatievragers opsommen en becommentariëren. Ik wil wel enige aantallen noemen: * er waren 4.428 bezoekers van het Kringhuis en 458 telefonische informatievragers. De slechtste maand voor het Kringhuis is februari geweest met135 bezoekers en de drukste maanden zijn geweest augustus en september met ieder ruim 600 bezoekers. Gemiddeld (in 306 dagen) waren het 14 bezoekers per dag. *Onze torengidsen hebben 7.7831 bezoekers rondgeleid en hopenlijk een goed verhaal over de brandpreventie verteld.

*

Stadqgidsen leidden 1.974 mensen rond en de Jeroen Bosch tentoonstelling trok 3.427 bezoekers.

*

De bomers, waarik mij ook toe mag rekenen hebben ruim 20.000 mensen door de Binnendieze gevaren .

Genoeg cijfers , maar zij spreken wel!

- 2 -


In het afgelopen jaar ziJn ook nieuwe initiatieven van de grond gekomen. Vermeldenswaard zijn de vrijwill;ge rsbijeenkomsten, die een goed middel zijn gebleken elkaar beter te leren kennen in een ontspannen sfeer. En verder de bemensing van de Oude St.Jacobskerk die voor publiek werd opengesteld. Nieuw zijn ook drie werkgroepen van de Kring: - werkgroep folklore, die gestart is met archief-onderzoek werkgroep binnenstadsbeleid die verschillende onderwerpen bij de kop heeft genomen, maar zich vooral met "Geen cement in de Gement" bezighoudt. werkgroep Het Kleine Monument met voor lopig twee programmapunten: 1) Zwarte Arend moet terugkomen op de Markt; 2) het beeld en het torentje v.d. St.Pieter moeten een eervolle plaats krijgen in de buurt van de voormalige St.Pieterskerk. Als je deze greep uit het voorbije jaar beziet, en ik ben er mij van bewust dat het maar een heel klein greepje uit de vele activiteiten is, dan blijkt al wel dat de "ons kent ons sfeer" waarin jaren geleden gewerkt kĂ n worden meer en meer een karakter heeft gekregen van een organisatie. Het bestuur heeft dan ook reeds vorig jaar aangekondigd dat het met een beleidsplan zou komen. Welnu, vandaag kan ik U het eerste concept laten zien, dat het bestuur nog door een aantal vrijwilligers wil laten lezen en becommentariĂŤren, alvorens het aan de leden kan worden voorgelegd, op de algemene ledenvergadering. De nadruk in het beleidsplan ligt op enerzijds ledenwerving en ledenbinding en anderzijds op de stadspromotie. Om met het laatste te beginnen: In 1988 is een begin gemaakt met de gesprekken met de nieuwe directeur van de V.V.V. In 1989 worden deze gesprekken voortgezet en zullen er definitieve afspraken gemaakt moeten worden over de samenwerking VVV en Kring bij de opvang van de toeristen. De Kring is hoopvol gestemd dat nu eens eindelijk al die kleine fricties kunnen worden opgelost. Bij 't hoofdstukje stadspromotie is ook te lezen, dat de Kring weer wil komen met de 's-Hertogenwandeling, die in 1985 zo een succes is geweest. Het een en ander is afhankelijk van sponsors. Verder zal er begonnen worden met een experiment ''individuele stadswandelingen" met behulp van walkmans.

-)

En dan nu naar het hoofdstukje ledenbinding en ledenwerving in 1989: ~ naast een bescheiden toename van het aantal excursies en het ~ invoeren van "het boek van de maand" voor de leden, wil het bestuur met een geheel nieuw initiatief komen: ~ de invoering van een ledenknipkaart waarmee - beperktgratis kan worden deelgenomen aan vaste activiteiten van de Kring (stadswandelingen, rondleidingen, vaartochten, torenbeklimmingen, tentoonstellingen etc.) In het Kring-Nieuws dat over enige tijd uitkomt, kunt U er meer over lezen. Het verenigingsjaar 1989 staat voor de deur. Het bestuur heeft als motto gekozen K 0 E R S '89 V 0 0 R U I T

(voor betekenis: zie uitnodiging) Tegen het decor van een fraai stukje binnenstad vaart het schip van de Kring met volle kracht, niet de haven in, maar juist de haven uit, op zoek naar nieuwe ideeĂŤn en initiatieven, waarover ik U zojuist al wat heb kunnen vertellen.

- 3 -


Als u goed kijkt, ziet U dat er een drietal wapperende vlaggen op het schip te zien zijn van een wat onbestemde betekenis overigens, m~ar de wapperende vlaggen doen in ieder geval vermoeden dat er al flink de vaart in gezet is en dat er ook wel behoorlijk wat tegenwind te overwinnen zal zijn. Bij die tegenwind schaar ik ook de vervuiling van de stad en de criminaliteit die beiden negatief op de stad, waar wij van houden, uitwerken. Als wens voor 1989 spreek ik uit, dat de nieuwe burgemeester een frisse wind zal laten waaien door de stad, een wind die vervuiling en verloedering tegengaat. Alsde nieuwe burgemeester nu ook nog iemand is die het behoud van de historisch gegroeide stad in zijn vaandel draagt, en iemand is die zich krachtig opstelt tegenover de slopers en vernielers van onze mooie stad, dan . . . . . . . . . . Voor U leden van de Kring, wens ik een goed en gezond 1989 toe, met vele interessante en aangename verenigingsactiviteiten. Ik mag dat doen mede namens het bestuur. En dan nu, dames en heren, wil ik graag een toast uitbrengen op het nieuwe verenigingsjaar. Dank U voor uw aandacht.

's-Hertogenbosch, 8 januari 1989. Nart Lammers.

AANBIEDING BOEKEN I n Kring-Nieuws 81 boden wij U enige boeken over Brabant tegen korting aan. Overigens zijn enige exemplaren nog altijd niet afgehaald. De komende weken hebben wij een nieuwe aanbieding voor U. Het betreft nu een drietal boeken over 's-Hertogenbosch die in de 60-er jaren zijn verschenen. Het werkt nu opnieuw als volgt: 1. De drie boeken liggen ter inzage in het Kringhuis. 2. Op een speciaal bestelbiljet noteert u wat u wilt hebben. U kunt zoveel exemplaren bestellen als u wilt, tot uiterlijk 16 maart! U betaalt tegelijk met de bestel l ing. 3. Eind maart ont\4!1gt U dan een schrijven, dat U de boeken kunt ophalen in het Kringhuis. Het betreft nu de volgende drie uitgaven: 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (Aspecten van het economisch en sociaal leven na 1850). Verschenen in 1960 als deel VIII in Bijdragen tot de sociale en economische geschiedenis van het Zuiden van Nederland. f 6,00. - Van Bedeling naar Verheffing. Verschenen in 1968 als deel XI in Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland. f 26,00. - Van Verheffing naar Begeleiding. Verschenen in 1968 als deel XII in Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland. f 16,00. U dient wel Uw lidmaatschapskaart te kunnen tonen!!!!!!!! - 4 -

-

.

)


LIDMAATSCHAPSKAARTEN 1989 Tijdens de nieuwjaarsinstuif heeft U van de voorzitter al kunnen vernemen 1 dat de lidmaatschapskaart een geheel nieuwe vorm heeft gekregen. Aan de randen van de kaart 1989 bevinden zich nl. 16 afscheurbare kaartjes. Met deze 16 kaartjes kunt U gratis deelnemen aan verschillende aktiviteiten van onze Kring. Ter toelichting hierop het navolgende: - 2 kaartjes met de tekst Jeroen Bosch: geven recht op 2x gratis entree aan de permanente Jeroen Bosch expositie in de Moriaan. - 2 kaartjes met de tekst vaartocht Binnendieze: geven recht op het bespreken van twee gratis plaatsen voor een vaartocht tussen 30 april en 1 oktober. Tijdens kantooruren te bespreken in het Diezehuis, Molenstraat 15a. - 2 kaartjes met de tekst stadswandeling: geven recht op 2x een gratis kaartje voor een stadswandeling vanaf het Kringhuis op deoensdagen en zaterdagen in juli en augustus. Inwisselbaar in het Kringhuis. 2 kaartjes met de tekst St.Janstoren: geven recht op 2 gratis kaartjes voor een rondleiding op de St.Janstoren voor individuelen. Iedere zondag in mei-juni-juli-augustus-september; iedere woensdag en zaterdag in juli en augustus. Inwisselbaar bij de ingang der toren. - 2 kaartjes met de tekst citadel: geven recht op 2 gr.atis rondleidingen in de citadel. deze worden aangekondigd in het Kring-Nieuws. - 6 kaartjes met de letters A, B, C, D, E, F: deze geven recht op deelname aan speciale aktiviteiten/aanbiedingen van de Kring. Deze worden t.z.t. in het Kring-Nieuws aangekondigd. LET OP: zonder de lidmaatschapskaart zijn de kaartjes NIET geldig!!!!!!!! Al le leden die hun bijdrage 1989 op tijd hebben voldaan (d.w.z. v贸贸r 31 januari) 茅n de minimale bijdrage van f 25,= hebben voldaan, ontvangen de nieuwe lidmaatschapskaart in de tweede helft van februari. Met ingang van 1 maart zijn de lidmaatschapskaarten 1988 NIET meer geldig. ZWANENBROEDERSHUIS In verband met werkzaamheden is het Zwanenbroedershuis in de maanden februari en maart gesloten. Daarna zijn er - voor individuelen- weer gratis rondleidingen op elke vrijdag tussen 11-15 uur. Voor nadere informatie kunt U hiervoor altijd in het Kringhuis terecht.

)

OUDE ST.JACOBSKERK Tot en met maart is de voormalige kerk gesloten. Met ingang van april bestaat weer de gelegenheid een bezoek te brengen: elke woensdag tussen 14-16 uur. De bezoekers van het archeologisch- en bouwhistorisch spreekuur blijven ook in de maanden februari en maart welkom op de woensdagmiddag: zij moeten echter wel bij de voordeur aanbellen. LEDENVERGADERING 1989 Statutair dient deze in het eerste kwar-taal van het jaar plaats te vinden. Aangezien de laatste weekeinden van maart palmpasen en pasen gevierd wordt, heeft het bestuur besloten dit jaar de ledenvergadering te laten plaatsvinden op zondag 2 april as. tussen 14 en 18 uur in gemeenschapshuis De Slinger. Een uitnodiging hiervoor ontvangt U in het volgende Kring-Nieuws. KRINGHUIS Het Kringhuis is met karnaval gesloten. In het vorige Kring-Nieuws stond een overzicht van verkrijgbare uitgaven. Hiervan zijn uitverkocht: Bossche Stadsgezichten; Ach L~~e Tijd; beeld O.L.Vrouw; Doopvont St.Jan; Transepten St.Jan. NIEUW: Jeroen Bosch, de artikelen van Pater Gerlach. prijs f 39,50. -

5 -


GROOT HISTORISCH ONDERZOEK IN OOST-BRABANT 1770-1914

====================================================

Steeds meer mensen raken geïnteresseerd in het eigen verleden en willen actief bij historisch onderzoek worden betrokken. Vrijwilligers, die meer zouden willen weten over het leven van de Bosschenaren in de periode 1770-1914, krijgen daarvoor nu de kans. In februari start een vrijwilligersproject, waarbij onderzocht gaat worden, hoe het dagelijks leven van de Bosschenaar wijzigde in die jaren. Welke veranderingen hadden er in die periode plaats op sociaal-economisch, politiek, cultureel en religieus terrein? Welke invloeden hadden deze veranderingen op het familieleven en de gezinssamenstelling van de Bosschenaren. Als U interesse hebt om als vrijwilliger aan het project deel te nemen, kunt U nadere inlichtingen verkrijgen bij ons bestuurslid Theo van Herwijnen, telefoon 073 - 146225. Uiterlijk vóór 10 februari as.

AKTIEF BINNEN ONZE KRING Op dit moment zijn meer dan 100 vrijwilligers op een of andere wijze aktief binnen onze vereniging. Toch kunnen we nog altijd nieuwe mensen gebruiken: bijvoorbeeld voor de rondleidingen op de St.Janstoren, de permanente Jeroen Bosch-tentoonstelling, de bemensing van het Kringhuis, enzovoort, enzovoort. Op donderdag 2 februari as. vindt er om 20.00 uur in het Kringhuis hierover een voorlichtingsbijeeenkomst plaats. Belangstellenden zijn hier van harte welkom. Wel ~.À:llangstelling, maar geen tijd o~ deze avond, meldt U dan aan in het Kringhuis en U ontvangt t.z.t. een uitnodiging voor een nieuwe voorlichtingsbijeenkomst. OP DE BRES VOOR ONZE BINNENSTAD Onze werkgroepen 'binnenstadsbe leid' en 'het kleine monument' houden zich momenteel met de volgende zaken bezig: - het redden van het beeld van St.Pieter van de voormalige St.Pieterskerk. - de plannen van het gemeentebestuur om braakliggende terreinen in de binnenstad te bebouwen - het terugbrengen van de Zwarte Arend op het betreffende pand aan de Markt. Meer nieuws over deze en andere aktiviteiten in het volgend Kring-Nieuws. HISTORISCH INFORMATIECENTRUM Het Kringbestuur voert samen met de Gemeente en de Streek-VVV verkennende gesprekken over de suggesties van de Stichting nationale contactcommissie Monumentenbescherming over het vestigen van een historisch informatiecentrum in onze stad. AKTIVITEITEN in 1989

====================

zondag 19 maart: palmpasenoptocht zondag 2 april: ledenvergadering met diverse attracties zaterdag 29 april: start le lustrum vaartochten op de Binnendieze. In de eerste helft van dit jaar worden verder nog georganiseerd: - een busexkursie naar het Domein van Bokrijk e.o. - een fietstocht naar het gemaal in Gewande en de molen in Rosmalen - een lezing door Prof. Ir.Goudappel over stadsontwikkeling. Voor de tweede helft van dit jaar staat o.a. op het programma: - de 3e Open Monumentendag - een bus/wandel-exkursie naar de Peel. In het volgende Kring-Nieuws meer informatie over deze aktiviteiten.

- 6 -

)


~;nier ""'"' Rrkel. In Kring-Nieuws nr. 80 stond een artikel van C.de Bekker-Dupont. Daarin kwam de vraag aan de orde "hoeveel is een cromstert waard?" Eind december ontvingen wij van één onze leden hierop een reaktie. Op zijn verzoek wordt het hieronder (anoniem) geplaatst. Nu zijn munteenheden en hun waarde in het economisch verkeer door de eeuwen heen voortdurend aan verandering onderhevig. Denk maar aan de "daalder". Die wordt al rond 1700 niet meer geslagen, maar de term staat nog steeds voor het bedrag van 1~ gulden (en ••••.. op de markt is je gulden een daalder waard, als je de reklame kunt geloven). In de eerste helft van de 15e eeuw, waar de geschiedenis van het gasthuis voor zinnelozen, Reinier van Arkel, als oudste psychiatrische ziekenhuis van Nederland, begint worden vele soorten munten gebruikt. Naast de genoemde Peterguldens waren on der andere gelderse, rijnse (of overlandse) en arnhemse guldens in omloop. Al deze {gouden) muntstukken konden in waarde worden uitgedrukt in kleinere eenheden, zilveren munten met verschillende benamingen als "plakkers", "witten", "kromstaarten" of "stuivers". De kromstaart was van oorsprong een vlaams zilverstuk (zie de kromstaart van de vlaamse leeuw)l). In 1440 was de Petergulden evenveel waard als 28~ cromstert. Deze verhouding was van diverse faktoren afhankelijk, als de prlJS van de grondstoffen {goud-zilver), van de plaats van aanmaak, van het gewicht van de betreffende muntsoorten en dergelijke. Enkele voorbeelden 2) : arnhemse gulden (gelre 1402 en 1435, als rekeneenheid 15 kromstaarten. rijnse gulden (bourgondische Nederlanden 1466-1496, als rekeneenheid 28 stuivers 1) zie onderstaande kopie van een kromstaart, afkomstig uit brochure van het muntenkabinet van het Centraal Museum te Utrecht. 2) ontleend aan een artikel van H.Enno v.Gelder in Aula-uitgave "De Nederlanden in de late Middeleeuwen".

)

Zilveren kromstaart van bisschop Frederik van Blankenheim ( 1393-1423) geslagen tussen 14 16 en 1423. Vz: leeuw met kromme staart en wapenschild +FREDERICVS EPC TRAIECTENSIS, kz: BLAN in kruis +MONETA NQVA EPC.TRAIECT--- - -- ·-· ·

- 7 -


~~~~~~~=~~~~~~~~~~=~~~=~~~~~~~=~~~=~f ~~ In het Kringhuis is t/m 19 februari een prachtige serie aqaurellen te zien van mooie, al dan niet nog bestaande Bossche plekskes. L.G.A.van Lith werd 31 mei 1929 geboren in de Vughterstraat. 1943-1946 Vioollles van S.van Balkom 1943-1947 Schoolorkest St.Janslyceum Viool en altviool Il Muziekschool-orkest Il 1947-1950 Strijkkwartet 11 1950-1957 Utrechts Studentenkoor en orkest 1955-1965 Phylharmonisch Orkest 's-Hertogenbosch 1964-1967 Artistieke Schuit 1967-1969 Privéles van Henk de Laat 1968-1969 Duvelshok Tilburg 1970-1979 Penningmeester Vereniging ter Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten. 1970-1987 Mede-oprichter en voorzitter van Het Bossche Palet. 1972-1987 Lid van het Stelletje Ongeregeld. 1975 Voorzitter van de Meierijse Week. 1977-1979 Lid van het Algemeen Bestuur van het Ivoren Kruis. Tandartsen Cabaret. 1979-1986 Lid Jurie Carnavalsoptocht. 1982-1983 Nms.de F.A.B.K. lid van de oprichtings - werkgroep van het Provinciaal Beraad. 1982-1984 Begeleider schilderen van de Wapenborden van het Gulden Vlies.

1941-1947 1964-1967 1967-1969 1968-1969 V.a. 1970 1988-1989

(Teken)lessen van: Johan Heesters Paul Damsté en Peter Nafsger Henk de Laat Harrie Ubink Docenten van Het Bossche Palet. Joost Willems

Exposities: 1985 Oorkonde in St.Jan 1988 juli-augustus te Parigny-les-Vaux en Fontenoy-le-Chateau, Frankrijk.

WAT IS ER ZOAL TE ZIEN OP DEZE EXPOSITIE: Brede Haven; Louwse Poort; de Dommel; Zuid-Willemsvaart; st.Jan; wiel bij Gewande; Choorstraat; Markt; Stadswallen, enzovoort. Het overgrote deel van de aquarellen in inclusief passe-partout te koop. De prijzen variëren tussen f 250,= en f 600,=. Voor openingstijden Kringhuis: zie voorpagina.

- 8 -

)


NIEUWJAARS-CONFERENCE DOOR JOEP v.d.qriend op 9 januari j.l. op de eerste vrijwil~gersbijeenkomst io 1989! HET KRINGNIEUWS VAN MAANDAG 9 JANUARI 1989

==========================================

- Toeristische binnenvaart opnieuw in de zorgen. Onderzoek naar motivatie vrijwilligers is positief uitgevallen - Verbruik van frisdranken niet noemenswaardig gestegen. - Bossche vrijwilligers beklagen zich over kwaliteit van zitmeubelen. - Opnieuw problemen rond een fraudebestendig vaarbewijs. Goedeavond luisteraars. Na de privatiseringsgolf binnen de Gemeente schijnt nu de commercialiseringsgedachte te hebben toegeslagen. Een door de Gemeente ingestelde commissie zal een studie gaan maken rond de exploitatie van het watertoerisme binnen en buiten de stad. Desgevraagd deelde de voorzitter van de Stichting Binnendieze, de heer Van den Heuvel, mede: "Hoe halen zij het in 't hoofd. De Gemeente denkt overal aan te verdienen." Bij deze gelegenheid bracht hij dank aan het vrijwilligerskorps en verklaarde opgewassen te blijven binnen de taak voor de Stichting in de toekomst. Een onderzoek naar motivatie van vrijwilligers is positief uitgevallen, aldus de conclusie van een werkgroep welke zich daarmede heeft beziggehouden. In hun rapportage komt men tot de volgende conclusie: TORENGIDSEN vertonen de neiging om op mensen neer te zien, ze willen hoger op komen en doen dit trede voor trede. STADSWANDELGIDSEN daarentegen willen eveneens vooruitkomen, doch geven de voorkeur om dit stap voor stap te doen. KRINGHUISBEZETTERS voelen zich in hun gastvrijheid wel wat naar binnen gekeerd. BOMERS daarentegen hebben moeite om te roeien met de riemen die ze niet hebben. Men wil daar alsnog een boompje over opzetten. ADMINISTRATEURS, op deze groep kan men steeds blijven rekenen. Men overweegt nu wel om een rekenmachientje aan te vragen. DE VRIJWILLIGERS bij de JEROEN BOSCHTENTOONSTELLING , het ZWANENBROEDERSHUIS en de CiîADEL blijven zich bescheuren als het op kaartjes aankomt.

)

De werkgroep noemt de ervaring met de iets-wat rijpere vrijwilligers zeer positief. Bedoeld wordt de vrijwilligers die tegen de overgang zitten of de overgang al achter de rug hebben. In een aanbeveling van de werkgroep wordt gesteld ook binnen deze groep actief te werven. Een wervingscampagne in de Bossche bejaardencentra wordt niet aanbevolen. In het voorwoord bij het financieel jaarverslag van de Stichting Binnendieze constate' ;rtde heer Adriaansen, chef van de rekenkamer, dat het verbruik van frisdranken niet is toegenomen in vergelijking met andere jaren. Hij adviseert dan ook niet om in het komend jaar over te gaan tot contigenteringen of bonnenstelsels. In zijn voorwoord komt hij tot de conclusie dat er in 't afgelopen jaar ca.23000 mensen in de boot zijn genomen, daarmede onderstrepend de door hem aangekondigde stijgende lijn van het toeristisch gebeuren. Met betrekking tot het eindresultaat stelt hij zich voorzichtig op. Na aftrek van belasting en kosten is het bepaald geen vetpot en zeker niet geschikt om commercieel te benaderen. Daarmee steunt hij de mening van de Heer v.d.Heuvel. De Heer Adriaansen wordt geacht deskundig te zijn op het gebied van financiële ontwikkelingen binnen het watertoerisme. Van zijn hand verschenen reeds meerdere financiële verslagen.

- 9 -


" Uit een publikatie van de Bossche Vereniging van watertoeristische bomers en gidsen is gebleken dat men zich ernstig ongerust maakt over de kwaliteit van de zitmeubelen. In een vlugschrift met als titel "Zit ik wel goed" hebben ZlJ e.e.a. onder de aandacht gebracht van het Stichtingsbestuur. In een eerste reactie van de Heer Kuysten, bestuurslid van de Stichting, bij ons zit je altijd goed, maar er is een duidelijk verschil tussen met beide voeten op de grond staan en op twee poten zitten. De Stichting overweegt nu tot aanschaffing van andere stoelen over te gaan. De bomers hebben besloten om in afwachting daarvan vooralsnog geen nadere stappen te ondernemen. De actie werd ondernomen zonder steun van de Nederlandse waterbonden. Ter voorkoming van wildgroei en ter bescherming van het ambachtelijk varen op de Binnendieze is begin 1988 besloten tot het afgeven van een vaarbewijs. Tot op heden is het vaarbewijs nog niet verschenen. In een eerste reactie van de secretaris van de Stichting, de Heer Kleyne, blijkt het niet tegaan om een fraudebestendig vaarbewijs, maar veel meer om een waterbestendig vaarbewijs. de eerste drukproeven bleken niet waterbestendig te zijn en werden daarom afgekeurd. De geloofwaardigheid van de secretaris komt daardoor niet in een kwalijk daglicht te staan. Ter bevordering van de afwikkeling is ene van de Griendt toegevoegd aan de vaarbewijswerkgroep. Op de vraag aan de voorzitter van de Stichting of hierdoor het functioneren van de werkgroep niet in geding komt, deelde hij mede dat hij zich achter de mensen van de werkgroep zal scharen. Bij is voornemens niet van plan om de opdracht in andere handen te stellen en verklaart bovendien dat de secretaris niet weg te denken valt binnen het. Stichtingsbestuur. Met de opgedane ervaringen hoopt men nog voor de aanvang van het nieuwe vaarseizoen een deugdelijk vaarbewijs te kunnen presenteren. verder binnengaatse nieuws: Onlangs werd in het congrescentrum "De Slinger" de nobel-secretaris-prijs toegekend aan de Heer Jan Kleyne. De Heer Kleyne ontving de prijs uit de handen van de Heer Lammers, voorzitter van de Kring "Vrienden van 's-Hertogenbosch", die hem prees voor zijn verdienstelijk werk als secretaris. De prijs, bestaande uit een kostbaar boek, wordt met grote onregelmatigheid toegekend. De Heer Kleyne, niet geheel verrast omdat bij hem de rekening was aangekomen, toonde zich vereerd met de toekenning en zegde toe in het boek te zullen lezen.

)

Ter voorkoming van de grote, kleine en middelmatig grote criminaliteit zal in het komend seizoen door de Firma Brouwers opnieuw een oogje in het zeil worden gehouden. In aansluiting op de verdergaande privatisering van de PTT zullen de bomers-gidsen-administrateurs van de Stichting Binnendieze in het Binnendiezehuis een eigen postvak krijgen. Deze geheel in kunststof uitgevoerde postbakken zulllen worden voorzien van een naam. Het is nog niet goed gesteld met de toestand van de toeristische binnenschepen, aldus de Heer Nieuwland bij gelegenheid van zijn nieuwjaars-receptie. Door decentralisatie van het onderhoud zijn een aantal zaken blijven liggen. Men hoopt nog voor de aanvang van het nieuwe seizoen de problemen het hoofd geboden te hebben. - 10 -


De Kring "Vrienden van 's-Hertogenbosch" zal zich presenteren op de in maart 1989 te houden Hobby- en Evenementenbeurs in de Brabanthallen ty 's~Bertogenoosch. Het werk van de Kring, waartoe ook het varen op de BĂ?nnendieze, zal aanschouwelijk worden voorgesteld ~n- een zgn.stand. De voorlichting zal ook dan door vrijwilligers geschieden. Het streven om te komen tot een gelijkvormigheid in voorlichting aan toeristen door het uitgeven van een door ieder te hanteren handleiding is in een stadium. Df dit stadium vergevorderd is, valtrnog niet te zeggen. Ofschoon de werkgroep daartoe nooit uitdrukkelijk opdracht heeft verkregen, heeft men deze taak toch op zich genomen. De werkgroep onder leiding van Prof.Dr.Timmermans hoopt het eerste exemplaar nog Voor de aanvang van het nieuwe seizoen te kunnen aanbieden. Teneinde een inzicht te krijgen over de beschikbare krachten in het komend seizoen zullen alle vrijwilligers binnenkort een formulier ontvangen, waarop zij naast hun persoonlijke gegevens kenbaar kunnen maken welke tijden zij beschikbaar stellen voor het vrijwilligerswerk. Het invullen van dit formulier is ook vrijwilligerswerk. en tot slot weer de verwachting voor het komend seizoen: na een gematigde periode van druktegebieden moeten we nu toch kunnen rekenen op een periode met verhoogde drukte. deze periode kan aanhouden tot ongeveer maart. daarna ontwikkelen zich stapels werk en kan zo nu en dan een boze bui optreden. de wind zal de drukte aanvoeren uit alle omstreken. het werkgebied zal daarbij constant vochtig blijven.

DIT IS HET EINDE VAN HET KRINGNIEUWS.

================================================================================================

)

0

t

vooru1r - 11 -

s


Aktiuiteiten derden. TIJDSCHRIFT STICHTING BRABANTS HEEM

===================================

Al 40 jaar lang geeft de Stichting Brabants Heem een tijdschrift uit. Met ingang van 1989 verschijnt dit tijdschrift in een geheel vernieuwd jasje. Een abonnement op dit 4x per jaar verschijnende blad kost normaal f 21,00. Indien u uw abonnement via onze Kring opgeeft, betaalt U slechts f 18,50. Als extratje krijgen alle abonnees voortaan een korting van 10% op alle boekuitgaven van de Stichting Brabants Heem. Opgave is mogelijk in het Kringhuis, waar ook nog enige - oude- uitgaven t e r illustratie aanwezig zijn. NOORDBRABANTS MUSEUM Overzicht van de aktiviteiten in de eerste helft van 1989: grote tentoonstellingen: - tot 26 februari: Eindelijk uit d'Onderdrukking patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant, 1784-1814. - 10 maart - 21 mei Guido Lippens Systeem of Verbeelding? werk uit de periode 1972-1988 Portret van een verzamelaar - 20 maart - 11 juni : de collectie Azijnman 21 mei - begin september Tina Gloriani beelden zomeropstelling eigen collectie hedendaagse kunst juni-juli-augustus galerijtentoonstellingen: - 17 februari - 30 april Het aangezicht van de voorbije tijd Willem Suermondt, amateur-fotograaf te Ravenstein van 1905 tot 1918 3 mei - 4 juni Nic Jonk: schilderijen en beelden. Gerard van den Dobbelsteen recent werk. - 9 juni - 9 juli

PROGRAMMA 1989 STICHTING BRABANTS HEEM

====================================== 1 maart: 5 en 19 maart: 5 april: 24 mei: 2-5 augustus: 7 oktober: 1 november:

leergang Volkskunde I (K.U.B.te Tilburg): thema spreekwoorden. Studiedagen Archeologie en Nederzettingsgeschiedenis (Boxtel), leergang Volkskunde 2 (K.U.B.te Tilburg): thema bedevaarten Kevelaer. voorjaarsvergadering Raad van Aangeslotenen. Heemkundig werkkamp te Heeswijk-Dinther. Congres Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen (Turnhout, thema:De omwenteling van 1789). najaarsvergadering Raad van Aangeslotenen.

Nadere informatie over de studiedagen Archeologie in het Kringhuis.

- 12 -

Kringnieuws 1989 01 15 84  
Kringnieuws 1989 01 15 84  

KringNieuws januari 1989

Advertisement