Page 1

.l

krln9"nleuw1 Verschijnt minimaal 6x per jaar. Uitgave van de Kring

N U MME R

72

11 februari 1 987

11

VRIENDEN VAN 's-HERTDGENBOSCH 11

KRINGHUIS: 2e Korenstraatje 18, tel.073-135098 geopend van maandag t/m zaterdag 10-17 uur bovendien op donderdag van 18-21 uur op feestdagen gesloten SEKRETARIAAT: Postbus 1162, 5200 BE 's-Hertogenbosch tel. 073 - 135073, b.g.g. 073 - 147466 BETALINGEN: -

postgiro 311 97 16 Van Lanschot reknr. 22 51 91 202 tel.penningmeester 073 - 13 24 06 jaarlijkse bijdrage: minimaal f 25,00

============================================================================== IN DIT NUMMER AANDACHT VOOR DE NAVOLGENDE ZAKEN: pagina's 2-3

uitnodiging ledenvergadering

ZONDAG 29 MAART

pagina 3

uitnod-9-ng lezing over carnaval

DINSDAG 17 FEBRUARI

pagina 4

tentoonstelling Uithangborden in 's-Hertogenbosch laatste datum

pagina's 5-6-7

verslag sekretariaat 1986.

pagina 8

financieel verslag 1986.

pagina's 9-10

verslag ledenvergadering 1986.

pagina 1 1

van de voorzittir.

pagina 1 2

bestuursmededelingen.

pagina 13

Stichting Binnendieze en Mededelingen.

pagina 14

aktiviteiten van derden.

21 MAART

VEEL LEESPLEZIER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1


Het bestuur van de Kring nodigt U uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op ZONDAG 29 MAART 1987 in de grote zaal van gemeenschapshuis DE SLINGER aan de Jan Schäfferlaan te 's-Hertogenbosch. De toegang is uitsluitend voor leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart 1987. Per lid is één introducee toegestaan. D~

zaal gaat open om 14.00 uur.

)

AGE N DA

===:;::::=== ====

1. Ontvangst met een -gratis- kopje koffie en Bossche liedjes. 2. Opening door de voorzitter o m - p recies- 14.30 uur. 3.

Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Verslag van de ledenvergadering d.d. 11 maart 1986. ** dit verslag vindt U elders in dit Kring-Nieuws. Opmerkingen v66r 1 maart schriftelijk bü het sekretariaat. 5. Financieel verslag 1986 +verslag van de kaskommissie. ** een beknopt financieel verslag is elders in dit kring-nieuws opgenomen. Het uitgebreid verslag (+begroting 1987) dat vele pagina's omvat, ligt op zaterdag 21 februari tussen 14.00 en 15.00 uur ter inzage in het Kringhuis. De penningmeester + een vertegenwoordiging van de kaskommissie zullen daar aanwezig zün om Uw vragen 1 te beantwoorden. Schriftelüke reakties: uiterlük 1 maart bü het sekretariaat. Het verslag Vah de kaskommissi~ zal tüdens de vergadering worden voorgelezen.

._)

6. Verkiezing van de kaskommissie. 7. Verslag sekretariaat. ** Dit verslag vindt U elders in dit Kring-Nieuws. Schriftelüke reakties: uiterlük 1 maart bU het sekretariaat. 8. Bestuursverkiezing. **Volgens het rooster zijn aftredend: mr.J.A.M. Hoekx en dhr. W.D. Kuysten. Beiden stellen zich herkiesbaar. Tussentüds is afgetreden: mw.E.I.M.Eiekmann. De voordracht van het bestuur (artikel 7 der statuten) luidt: In de eerste vakature: mr. J.A.M. Hoekx In de tweede vakature: dhr. W.D. Kuysten In de derde vakature: dhr. Th.P.van Herwünen, Z~iderparkweg 504 te 's-Hertogenbosch.

2


•· Vo lge ns d e s tatut e n kunn e n kandidat e n voor he t b es tuur word e n v o or ge drag e n d o or tenminste ti e n led e n. Een d e rgelUk e voordracht mo et uit e rl Uk 1 maart schriftelUk bU het bestuur worden ingedi e nd. Ee n d e rg e l Uk e voordracht wordt tUd e ns d e vergadering bekendgemaakt. 9. Ve rkiezing Raad van Kommissarissen. * * Volgens het rooster is aftredend: dhr. A.C.van Herpen als financi ee l kommissaris. Dhr.Van Herpen stelt zich herkiesbaar . De voordracht van het bestuur (artikel 17 van he t huishoudelijk r e glement) luidt: al s financieel deskundige: dhr. A.C. van Herpen. Volgens het HuishoudelUk Reglement (artikel 17) kunnen kandidat e n voor d e Raad van Kommissari s s e n worden voorgedragen door tenminste ti e n l e d e n . Zo'n voordracht moet uiterlijk 1 maart schriftelUk bU he t b es tuur word e n ingediend e n zal tUdens de led e nv e rgad e rin g b8 k c nd ge ma akt worden. 10. Me d e delingen omtr e nt he t v erdere programma in 1987. 11 . Ro ndvraag. 12. Pauz e .

) 3.

Optred e n van d e Brabantse muzi e kgroep "Linnengoed".

1 4 . Dia-v e rtoning Pl e chtige Omgang. 1 5 . Geze llig sam e nzijn met medewerking van "Linn e ngo e d". 16. Sluiting door d e v o orzitter om 17.55 uur. ===== = ========= = ~======== = == = == =============== = =============== = ============

Op dinsdag 17 februari a.s. om 20.00 uur in de collegezaal van het Stadsarchief, Bloemenkamp 50 (naast het politiebureau) voordracht door Oeteldonks minister van Pers en Publiciteit dhr. R.v.d.Laar. Vanaf het midden van de 19e eeuw worden de ' vastenavondfeesten in 's-Hertogenbosch steeds populairder bij jong en oud, arm en rij~. De groeiende aversie tegen de excessen op deze dagen, culminerend in officiële aanv r agen tot afschaffing en een felle aanklacht van bisschop Godschalks, resulteerde in 1882 in het optreden van Oeteldonk. De Oeteldonksche Club, in october van dat jaar opgericht, trachtte hiermee de carnavalsviering te 'veredelen' en daardoor het feest te behouden voor 's-Hertogenbosch. Een weergave van deze pogingen, de tegenslagen intern en extern, wordt in deze lezing gegeven. Het is een logisch vervolg op de eerder (15 februari 198 2) g ehouden lezing over carnaval waarin voornamelijk de periode vóór 18 82 aan bod kwam. In deze causerie zijn resultaten verwerkt van het onderzoek waarmee ••• • • • • •. reeds geruime tijd bezig is.

3


)

UITHANGBORDEN

IN

's-HERTOGENBOSCH

=================================== Expositie: Gérard van Kessel jr. Onder deze titel is in ons Kringhuis een tentoonste lling te zien van foto's welke een aantal uithangborden tonen. 1 Dat we mooie borden heb ben, wisten we, maar zoveel, nee daar sta je niet bij stil. Er zijn e r ook v erd~enen •.... maar Gérard heeft ze op de foto vastgel egd, o.a. de Plekhoek! Welnu, wij stond e n er niet bij stil, Gérard wel, en hoe kwam dat? Een jaar of wat g e led e n in de herfstvacantie (G§rard is onderwijzer) wande~ E hij door de stad en werd getroffen door het bord van de Munt, weet U wel in de Pastelstraat. Verder kijkend viel het hem op dat er veel meer borden hingen. Zo doende is hij op dat idee gekomen. Gérard van Kessel is 37 jaar, momenteel wonend in Rosmalen. Hij heeft altijd al interesse gehad in de fotografie, niet zo heel vreemd, want zijn vad e r was lange tijd fotograaf bij 't Zuiden. Gêrard heeft cursussen gevolgd bij de Kei in Rosmalen en uiteraard veel van Pa geleerd. Een paar keer meedo en aan de 1 Boerenkiekvorserij 11 , resulteerde al gauw in 'n 1ste prijs. En ook draagt hij onze binnenstad een warm hart toe. Wij zien hem ook vaak op onze tentoonstellingen. Tot en met 21 maart kunt U de foto's komen bekijken. Ze zijn ook te koop (24 x 30) voor f 25,DD, maar zonder lijst! Opgaven in het Kringhuis. Het Kringhuis is geopend: maandag t/m zaterdag 10-17 uur, op donderdag ook van 1 8-21 uur. ( 2, 3 en 4 maart gesloten). Het is de moei te waard. Bert Bartels.

4'·


•'

VERSLAG SEKRETARIAAT 1986

=========================

ACTI VJTEITEN . OVERZICHT

5: nieuwjaarsbijeenkomst in het Kringhuis.

januari

22: vertoning videoband 's-Hertogenwandeling in het Jeroen Boschhuis. 11

maart

ledenvergadering met vertoning van videoband van de Praalstoet van de Gouden Boom te Brugge in 1985.

15-16: open dagen op de Citadel/Rijksarchief. 23: palmpaasoptocht. april

7: lezing over de Citadel door drs.L.Pirenne. 13: mini-exkursie naar Beiaardmuseum te Asten. 30: vaartochten op de Binnendieze.

mei

8: stadswandeling De Beeweg vanuit De Stallen. 25: open dag in het Zwanenbroedershuis.

juni

9: dia-lezing over Maastricht. 22: jaarlijkse exkursie naar Maastricht.

september

14: stadswandeling De Uilenburg. 28: busexkursie door de direkte omgeving.

oktober

12: busexkursie door de direkte omgeving. 13: lezing "De Bossche Bejaardenzorg door de eeuwen heen".

)

22: ledenpresentatie in De Slinger.

november

17: lezing "Justitie en Politie vóór 1629". 2 7 : me d e we r k ers bij e e n k om s t m• in • v • "L in n e goed 11

december

1 4 : dia -1 e z in g " J e r o e n Bo s c h e n z ij n s t ad 11

Kring-Nieuws: er werden dit jaar zeven nummers uitgegeven, met in totaal 54 pagina's. - verder verscheen een herdruk van FolkloreBulletin nr. 1 (over Driekoningen) en een nieuwjaarswens met een tekening van Gé Brugmans. - folders werden uitgegeven over de vaartochten (10.000), stadswandelingen/ diavertoningen (2.000), torenbeklimmingen ( 2. 000) en groepsrondleidingen ( 1 • 500).

5


TENTOONSTELLINGEN De 12345678-

volgende tentoonstellingen zijn in 1986 in het Kringhuis georganiseerd. tentoonstelling over 'In de Put' zelf. werken van Gé Brugmans met als thema 's-Hertogenbosch. kabouters van Miep Spierings en fantasie-bosfiguren van Joke Diepen. De Eeeweg, pentekeningen van Gé Brugmans, geopend door Mgr.J.ter Schure. papierknipwerk van Marjolein v.d. Aa. Clown en Harlekijn, werk van John v.d.Heuvel. Kleurrijke Gedachten en Gedichten, werk van Jeanine Hoedemakers. werk van Hakkie van Rosmalen, geopend door Plebaan G.v.d.Camp.

) Door de stadsgidsen werden dit jaar de volgende aantallen bezoekers rondgeleid: stadswandelingen: ruim 1 700; Sint Jan: ca. 750; Zwanenbroedershuis: bijna 1000, waarvan 350 op de 'open dag'. Daarnaast verzorgden zij gratis toegankelijke dia-lezingen op acht zondagen in juli en augustus, terwijl op verzoek ook enige lezingen werden verzorgd. In totaal waren daarbij zo'n 250 deelnemers. De gidsen op de Westtoren der Sint Jan mochten bijna 7800 bezoekers ontvangen. De 'open dagen' op de Citadel trokken respektievelijk 2000 en 4000 bezoekers. De bezoekersaantallen in het Kringhuis vertoonden een lichte stijging t.o.v. de 2e helft van 1985. Het experiment met (gedeeltelijke) openstelling op zon- en feestdagen was een sukses. In 1 987 zal het Kringhuis - tijdens evenementen in de binnenstad- steeds op zondagen g e o p e n d z ij n •

Alle medewerkers en medewerksters, die dit alles mogelijk hebben gemaakt, hartelijk dank daarvoor! S AMEN ~'1 E RKI NG en overleg was er in dit jaar met de volgende organisaties en instanties: Stadsarchief, Rijksarchief in Noord-Brabant, Jeugdcentrale Parochie Binnenstad, vereniging 'Rond Janus en Eet', stichting Promotie en Evenementen 's-Hertogenbosch, Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, diverse gemeentelijke diensten en afdelingen, Kerkbestuur Parochie Binnenstad, Stichting Bossche Monumentenzorg, diverse horeka-bedrijven, de ORVA.

')


BINNENSTAD Ook de werkgroep 'binnenstadsbeleid' was in 1986 aktief, Al dan niet in samenwerking met de Stichting Bossche Monumentenzorg, werd er vergaderd op: ' 28 januari, 3 februari, 15 april, 10 juni, 4 september, 20 oktober en 2 december. Voor een overzicht van behandelde onderwerpen: zie de diverse verslagen in het Kring-Nieuws. Stichting Binnendieze Begin 1986 richtte onze Kring op verzoek van het gemeentebestuur een nieuwe stichting "Binnendieze 's-Hertogenbosch" op. De vĂ artochten die tussen 1 mei en 19 oktober werden georganiseerd trokken ruim 16.000 deelnemers. Voor het op poten zetten van de organisatie waren zo'n 35 bijeenkomsten noodzakelijk. Voor 1987 heeft de stichting een nieuwe concessie bij de gemeente aangevraagd. Het ligt in de bedoeling naast de vaartochten , in de toekomst ook andere aktiviteiten te gaan organiseren.

)

Het bestuur kende dit verenigingsjaar de volgende mutaties: - tijdens de ledenvergadering van 11 maart nam dhr. E.Koster afscheid. Hij werd opgevolgd door dhr.Th.Verschuuren. Dit had tot gevolg dat dhr.W.Kuysten vice-voorzitter werd i.p.v. dhr.Koster. - Half december bedankte mevr. E.Biekmann, hetgeen een vakature betekende. Het bestuur besloot deze vakature eerst tijdens de ledenvergadering in maart 1987 in te vullen. Het bestuur kwam voor gewone bestuursvergaderingen bijeen op: 13 en 27 januari; 3 - 6 en 26 maart; 4 april; 6 en 19 mei; 17 juni; 14 juli; 18 augustus; 4 september; 6 oktober; 10 november en 8 december. Daarnaast waren er speciale bijeenkomsten op 8 februari; 9 maart; 28 juli en 28 december. Er kwamen ruim 1500 stuks post binnen bij het sekretariaat en er werden bijna 4800 stuks verzonden (exklusief ruim 7800 stuks KringNieuws en nieuwjaarswensen). Het 9antal inkomende telefoontjes bedroeg bijna 2600 en er waren bijna 1600 uitgaande telefoongesprekken. Deze stijgingen houden met name verband met de vaartochten op de Binnendieze.

7


LEDENVERLODP

Na jaren lang gestegen te zijn - in 1 985 nog met 51, daalde in 1 986 het ledental met ca. 100 personen. Het ledental bevindt zich nu op ca. 1100! 's-Hertogenbosch, 31 december 1986.

VERSLAG 1986 F I NANC I E E L sekretariaat f 32.578,01 f 3.480,85

saldo ledenbUdragen '86 ledenbUdragen '87 aktiviteiten leden aktiviteiten derden verkoop eigen uitgaven verkopen derden Kring huis rente diversen kleding verhuur gift

24.292,10 2.205,00 7.976,85 13.103,40 5.492,65 10.320,15 4.384,69 1.483,16 219,25 997,55 -6.000,00

Kring-Nieuws representatie aktiviteiten boekenfonds aanmaak uitgaven inkoop derden Kringhuis bankkosten bestuurskosten kontributies saldo

6.096,84 1.775,95 26.236,06 10~000,DD

1.623,00 13.452,89 19.526,61 271, 05 1.650,55 294,00 24.645,01

VERMOGENSPOSITIE per 31-12-1986

liquide middelen voorraad eigen voorraad derden inventaris apparatuur debiteuren waarborgsom

f 24.645,01

-

50.908,82 6.022,60 3.000,00 1 . 000, DO 71 , 50 3.000 1 00

f =~~,;~~z~2~

leden bijdragen '87 . akt_ivi tei ten sekretariaat Kringhuis inko-op derden vermogen

f

-

2.205,00 2.843,81 447,31 2 81 , DO 467,50 82.403,31

'

f =~~,;~~z~2~

8

)


VERSLAG LEDENVERGADERING d.d. 11 maart 1986

=========================================== Plaats: Jeroen Boschhuis; tijd:20.00-22.30 uur; aanwezig: ca. 85.

1. Opening door de voorzitter. Na een welkomswoord memoreert hij de vele aktiviteiten in 1985 en dankt allen voor de grote medewerking. Ook vaar 1986 zijn weer verzoeken om medewerking van allerlei instanties en verenigingen ontvangen. De Kring wil deze medewerking graag geven en daarom doet de voorzitter een beroep op de leden om zich als medewerk(st)er op te geven. Tevens roept hij de aanwezigen op nieuwe leden te werven. 2.

Ingekomen stukken en mededelingen. - bericht van verhindering van hr.v.Herpen, hr.v.Albada, hr.v.d.Mosselaar, hr.v.Elten en mw.v.Rijsbergen. - brief van hr.Th.v.Herwijnen met de oproep contact te krijgen met degenen die geinteresseerd zijn in genealogie. Naar aanleiding van deze oproep zegt de voorzitter, dat overwogen wordt een werkgroep genealogie in te stellen. - brief van hr.W.Bettonvil met verzoek enkele voorzieningen te treffen in het Kringhuis, om de dienstdoende medewerkers te gerieven, o.a. tafel, toegankelijkheid van de bestuurskamer, bel aan winkeldeur en lijst met namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers in Kringhuis. Met deze lijst zou vervang in het Kringhuis geregeld kunnen worden zander de secretaris lastig te hoeven vallen. - brief van hr.P.Kriele inzake de candidatuur van dhr.Th.Verschuuren. Dhr.Kriele zag liever een jongere candidaat. De voorzitter antwoordt, dat de candidatuur goed overwogen is. Jonge mensen zijn veelal overdag niet beschikbaar, omdat zij werken. ledenvergadering 27 maart 1985. Er zijn geen opmerkingen ontvangen, zodat het verslag ongewijzigd wordt vastgesteld.

3~ . Verslag

4. Financieel verslag 1985 +verslag van de kascommissie. Er zijn geen schriftelijke vragen ontvangen. De mondelinge vragen, gesteld in het Kringhuis, zijn naar genoegen beantwoord. Dhr. Op ten Berg leest hierna de _verklaring van de Kascommissie voor. Het financieel verslag wordt goedgekeurd en de penningmeester gedechargeerd. De voorzitter deelt mee, dat gewerkt wordt aan een plan om de eigen .uitgaven van de Kring beter te kunnen verkopen. Dank aan de kascommissie. 5. Verkiezing kascommissie. Aftredend zijn de heren v.Elten en v.d.Dank. Hr.Op ten Berg blijft aan. Dhr.Papavoine was reserve en heeft te kennen gegeven lid van de kascommissie te willen zijn. Dhr.v.d.Pas treedt toe en dhr.v.d.Hurk zal reserve zijn.

6. Verslag sekretariaat. Er z~jn geen opmerkingen ontvangen, zodat het verslag ongewijzigd wordt vastgesteld. 7. Bestuursverkiezing. Voor de invulling van de vacatures zijn geen andere candidaten aangemeld. De vergadering wenst geen stemming, zodat dhr v.d.Heuvel bij acclamatie tot voorzitter wordt herkozen en dhr. Verschuuren tot bestuurslid. Hierna dankt de voorzitter de heer E.Kaster voor zijn grote inbreng in het bestuur. Dhr Koster zal nog blijven functioneren in het OverlegBinnenstad en in het bestuur van de Stichting Binnendieze.

9


.

"

8. Verkiezing Raad van Kommissarissen. Er zijn geen tegencandidaten aangsmeld, z~d G t dhr.v.Al~ada b~ acclamatie wordt benoemd c.ls commis~;ari:J ton dhr. Luyclc-: v.o::!'.'c!t herbenoemd.

9. Bekendmaking medewerk(st)er van het iaar 1985. Door de medewerk(st)ers zelf is dhr Erna Hoving gekozen. Onder dankzegging voor zijn grote inzet overhandigt de voorzitter dhr Hoving een herinnering aan deze uitverkiezing. Na de pauze en de vertoning van de videoband van de excursie naar Brugge gaat de voorzitter over naar punt 12. Mededelingen omtrent het verdere programma in 1986. - 15 en 16 maart open dagen Citadel (Rijksarchief) - 23 maart Palmpasenoptocht, vertrek 11 .30 u.St Jacobskerk - 7 april lezing in het Rijksarchief - vanaf 30 april beklimming van de Westtoren St Jan. Tijdens de vakantieperiode zal ook op woensdag en zaterdag hiervoor gelegenheid zijn. - elke vrijdag 11 .-/15.- uur gelegenheid het Zwanenbroedershuis te bezichtigen. - vanaf 9 maart tentoonstelling "Kabouters en trollen", gevolgd door een tentoonstelling over de Beeweg. - waarschijnlijk in mei open dag in het Stadhuis. - zondag 22 juni excursie naar Haarlem. Kosten: leden f .40,-- (1 introducee is toegestaan), niet-leden betalen f .55,--. Nadere mededelingen in het Kringnieuws. met de Orva zijn besprekingen gaande over een live-uitzending in bejaardentehuizen - de stadsgidsen gaan educatief werk op scholen doen - in samenwerking met de afdeling Archeologie en bouwhistorie van de Gemeente gaat er een kroniek verschijnen, als vervolg op "van Bos tot Stad". in het najaar de ledenpresentatie. Er zijn al inschrijvingen binnengekomen, aanmelding kan nog. - eveneens in het najaar een stadswandeling door de Uilenburg. - _. regelmatig tentoonstellingen. Suggesties zijn welkom. - er blijft aandacht voor het beschermd stadsgezicht en behoud van monumenten, w.o. Maria-p~vilj~en GZG, de Boerenmouw, man~ge in Nachtegaalslaantje. Lezingen over Haarlem en ovB~ bouwhistorie c.~. archeologie. ' ) - 13 april mini-excursie naar beiaardmuseum en Jan Vriens natuurmuseum, speciaal voor torengidsen. Voor andere belangstellenden zijn nog enkele plaatsen beschikbaar tegen contante betaling van f.15,--. - De Kring heeft van de gemeente de organisatie gekregen van het varen op de Binnendieze. Op 30 april varen we speciaal voor Kringleden. Vanaf 1 mei tot 1 november va~ het publiek. 1 3. Rondvraag. -Dhr Verschuuren dankt voor het vertrouwen. Hij stelt het op prijs als bestuurslid gevraagd te zijn. -Dhr Koster dankt het bestuur en de vele medewerk(st)ers. -Dhr Bartels biedt namens de tenttonstellingscommissie een cadeau aan voor het nieuwe Kringhuis. 14. Hierna sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis.

10


B

e s

t

e

1 e d e n,

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om uw aandacht te vragen voor onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze keer eens een heel andere vergadering als voorheen. Veel mensen hebben een afkeer van het woord vergadering, terwijl wij u toch graag aanwezig willen zien. Vandaar dat wij, mede gezien het verloop van de ledenvergaderingen in de afgelopen jaren, hebben besloten meer nadruk te léggen op een gezellig samenzijn. Dit trachten wij te bereiken door u een kopje koffie aan te bieden en om "Linnengoed" uit te nodigen om u op een Brabantse manier te vermaken. Natuurlijk komen wij er niet omheen ook nog te vergaderen. Dat doen we dan ook!! U weet dat tijdens deze Ledenvergadering het bestuur verantwoording aflegt aan de leden. Wat we te verantwoorden hebben, zoals bijvoorbeeld financiën, de werkzaamheden van het bestuur e.d. is reeds verwoord in allerlei verslagen en met dit Kring-Nieuws aan u toegezonden. Deze keer hebben we ook een vacante plaats in het bestuur. Mevr.Eiekmann is om persoonlijke redenen gestopt. Vanaf deze plaats hartelijk dank voor het werk verricht voor onze vereniging. Het e.e.a. houdt natuurlijk in dat we een nieuw bestuurslid moeten kiezen. Dok dat is geen probleem want, zoals u in de Agenda kunt lezen, hebben we gelukkig een kandidaat voor de opengevallen plaats kunnen vinden. Daar zijn we erg blij mee. Temeer daar het een vrij jong persoon is. Tot zover de ledenvergadering. Waar ik ook graag uw aandacht voor wil vragen is de contributie. Veel leden hebben reeds hun bijdrage gestort, doch er zijn ook nog leden die, waarschijnlijk ongewild, nog achter . blijven. En vo~rdat we nu weer zo moeilijk moeten doen met het verzenden van ) herinneringen e.d. graag het vriendelijke verzoek uw bijdrage spoedig over te maken. U bewijst er ons eeh zeer grote dienst mee. Het bespaart ons een hoop werk. En f 25,- per jaar kan toch niet teveel zijn, ook al weten wij zeer goed dat het voor velen onder ons een behoorlijk bedrag is. Doch als u moet gaan afwegen welke vereniging wel en welk clubje niet, dan kan het toch niet anders zijn of uw beslissing valt uit in het voordeel van de Kring "Vrienden van 's-HertogL~nbosch". Het is immers een zeer dynamische vereniging die haar leden nogal wat te bieden he e ft. En waar vindt u dat nog??? Alvorens dit'praatje' te besluiten wil ik u v e rzo ek~ n dit Kring-Nieuws zeer zorgvuldig te lezen. Het kan belangrijk zijn. Graag wil ik u op onze ledenvergadering verwelkomen. Tot ziens op Zondag 29 maart of op Dinsdagavond 17 februari bij een lezing over Carnaval doQr Rob v.d.Laar, in het stadsarchief. Herman van den Heuvel.

11


e

• -

-

Nieuwjaarsreceptie 4 januari 1987 Met de welkomswoorden en goede wensen voor het nieuwe jaar 1987, opende de voorzitter Herman van den Heuvel, de nieuwjaarsreceptie. Het was een drukbezochte bijeenkomst (ca. 200 personen). Velen ontmoetten elkaar opnieuw. Relaties van de Kring, o.a. van Janus en Bet, gemeente, commissarissen, en later op de middag Burgemeester Van Zwieten en echtgenote. Zelfs Leuven was vertegenwoordigd. De gehele bijeenkomst werd muzikaal omlijst door zang van José Tax, op de piano begeleid door Anneke Siebers. Bert Bartels maakte de uitslag bekend van de "spreekw'.Jorden", welke schilderijen op de tent~onstelling in het Kringhuis van J.v.d.Heuvel te zien waren. Mevr. Merx was de gelukkige winnares. Al met al een fijne en geslaagde nieuwjaarsreceptie, met hartelijk dank aan alle medmverkers die voor het aangename "drankje" zorgden. Van Wim Bechtold mochten wij een serie boeken ontvangen, die in het Kringhuis ter inzage staan. Hartelijk dank en misschien komen er nog . meer.

e

)

Mede1,;1erkersavond, 2 7 november 1.1. vm. Azijnfabriek Circa 70 medewerkers waren aanwezig toen voorzitter H.v.d.Heuvel hen hartelijk welkom heette. Hij onderstreepte nog eens nadrukkelijk wat de medewerkers als grote steunpilaren voor onze vereniging waren. Onder het genot van een drankje was er de stemming al gauw in. De mu z i e k g r o e p " L in n en go e d " d r o e g hieraan v e el bij : er werd v e el gezongen en gelachen. Een heerlijke Brabantse ~vond! De inwendige mens (medewerker) werd later op de avond op uitstekende wijze door de fa.Princée verzorgd. Tot laat . in de avond was er een gezellige goede sfeer, een Kring "Vrienden van 's-Hertogenbosch" waardig. Alle medewerkers: Hartelijk Bedankt!

e

e

e

Kringhuis. In verband met karnaval is het _Kringhuis gesloten op 2-3-4 maart!

)

Zwanenbroedershuis Ook de komende weken kunt U iedere vrijdag tussen 11-15 uur terecht voor een -gratis- rondleiding in het Zwanenbroedershuis, Hinthamerstraat 94. Onze stadsgidsen staan u graag te woord. Vooraf aanmelden is NIET nodig. Bestuur was de afgelopen periode present bij de volgende aktiviteiten c.a. - Raad van Aangesloten van de Stichting Brabants Heem (5 november) - tv-opnamen van de NOS (12-26 november) - op ziekenbezoek in Leuven (14 december) - receptie hr.J.v.Elten (19 december) - bijeenkomst t.g.v. 40 jaar Dansinstituut Voeten (1 januari) - nieuwjaarsreceptie Gemeentebestuur ( 1 januari) - nieuwjaarsreceptie Rond Janus en Bet ( 7 januari)

12


- ·

e

J

KRING-NIELJ\\15 Het volgend nummer verschUnt medio maart. Hierin o.a. aandacht voor de navolgende Kring-aktiviteiten: - palmpaasoptocht (12 april) - exkursie naar Londen (24-25-26 april) - open dagen Citadel (16-17 mei) - exkursie Diest (28 juni) - torenbeklimmingen, Diezetochten, enzovoort. Kopy hiervoor moet uiterlijk 20 februari bij het sekretariaat zUn. Lidmaatschapskaarten De lidmaatschapskaarten 1986 blijven deze maand geldig. Er is enige achterstand ontstaan bij het verzenden van de nieuwe kaarten. In de loop van deze maand ontvangt iedereen zijn/haar nieuwe kaart(mits U natuurlijk al betaald heeft).

STICHTING BINNENDIEZE ,s-HERTOGENBOSCH Voor het komende seizoen van april tot oktober kunnen zich nog vrijwilligers aanmelden. Van harte welkom. Leeftijd vanaf 18 jaar, zowel mannen als vrouwen. De twee boten ondergaan nu een totale opknapbeurt. Er zullen maatregelen en voorzieningen worden getroffen om zoveel mogelijk alles op een juiste manier te laten verlopen.

• Een aantal leden van de Kring willen een cabaretgroep oprichten, waarin we de misstanden in 's-Hertogenbosch op kabareteske wijze willen aksentueren. Hiervoor zouden we graag de medewerking zien van Kringleden die kunnen en willen schrijven, spelen, componeren en zingen. U kunt zich hiervoor opgeven bij: Guido van de Mosselaar, tel. 04108-6554 Jan Vermeulen, tel. 073-218064 • Bij het Stadsarchief 's-Hertogenbosch is verschenen een nieuw 'Overzicht van de Archieven en Verzamelingen', uitgave 1e kwartaal 1987. Hierin worden alle archieven en verzamelingen opgesomd die op het Stadsarchief berusten (thans zo'n 275 verschillende titels), met vermelding van o.a. de periode, omvang van het archief, gegevens over de openbaarheid, wijze van ontsluiting, etc. Te verkrijgen aan de balie van het Stadsarchief (Eloemenkamp 50) tegen de prijs van f 7,50. Het ligt in de bedoeling per kwartaal wijzigingsbladen te laten verschijnen, die te koop zullen zijn voor J 0,10 per pagina. (Jan Euiks)


AKTIVITEITEN DERDEN

AKTIVITEITEN DERDEN

c.. ...

AKTIVITEITEN DERDEN -----

() s tamboomonderzoektentoonstelling te Berlicum ~ - He e mk u n d e k r in g " De Pl a ets " t e Ber l ic u m ho ud t , bij gel e ge n heid va n het twintigjarig bestaan, een grote stamboomonderzoektentoonstelling. Het gemeentebestuur van Berlicum stelt het gemeentehuis daartoe geheel gratis ter beschikking. De burgemeester van Berlicum opent de tentoonstelling officieel op zondag 15 maart a.s. om 14.00 uur. De tentoonstelling is daarna geopend tot en met zondag 29 maart: op zaterdagen en zundé!g.:;n van 1<:.oci coc 17.0'.J u :ir en op ·, Jcr:<d .J·> :n van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Er wordt informatie verstrekt, zowel over stamboomonderzoek in het algemeen é!lS over stamboomonderzoek in het bDzonder met betrekking tot tenminste 31 Eerlicumse families, in verschillende verschijningsvormen, zo mogelDk ook voorzien van foto's, familiewapens, dokumenten, enzovoort3. Medewerking wordt verder verleend door: - de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling het Genea logi sch Tijdschrift voor Oost-Brabant; he t Streekarchivaat Langs Dommel en Aa; de Foto- en Filmclub Shot' 71; het St.Jorisgilde; de heer A.van Lth.

ls-Hertogenbosch/Tilbu~g;

Tevens geeft de Kring, bij gelegenheid van het twintigjarig bestaan, een boek 1rJ e r k over de ges c h ie den is van he t l and go e d " De Wam be r g " u i t .

0

Toneelvereniging "5amenleving'1 1 923 De Toneelvereniging (bekend ook van de 's-Hertogenwandeling) voert op het Blijspel : "ALS HJ EE DRUPPELS WATER 11 door George F e y de au . Zondag 15 maart in Teater Bis, aanvang 21.00 uur. Entri§e f 7,50. Verder nog op zaterdag 4 april een middag- en avondvoorstelling in De Biechten te Hintham.

('Museum Slager Choorstraat 16, telefoon 133216. Jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het tienjarig bestaan. Duurt nog tot en met 23 april. Geopend: dinsdag t/m vrDdag en op zondag van 14-17 uur, bovendien de 1e zaterdag van de maand.

14

)

Kringnieuws 1987 02 13 72  

KringNieuws februari 1987

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you