Page 1

krln9....nleuw1 Verschijnt minimaal 6 x per jaar. Uitgave van de Kring "VRIENDEN VAN 's-HERTDGENBOSCH"

N U M M E R 71

25 november 1986

KRINGHUIS: 2e Korenstraatje 18, tel. 073-135098 geopend van maandag t/m zaterdag 10-17 uur bovendien op donderdag 18-21 uur op feestdagen gesloten SEKRETARIAAT: Postbus 1162, 5200 BE 's-Hertogenbosch tel. 073 - 135073, b.g.g. 073 - 147466 BETALINGEN: - postgiro 311 97 16 - Van Lanschot reknr. 22 51 91 202 - tel.penningmeester 073 - 13 24 06

=================================S==========================================

Geacht Kringlid, Het .:j Li ar loopt ai weer ten einde. Ik heb er min of meer een gewoonte van gemaakt om in het laatste Kring-Nieuws van het jaar, het "woord" tot U te richten. Dit is een gelegenheid bij uitstek om al die leden te bedanken die belangstelling hebben getoond bij onze aktiviteiten. Het is prettig voor zowel het bestuur als voor eventuele deelnemers of inleiders te weten dat de aktivi~iteiten Uw belangstelling genieten. De leden die, om wat voor reden dan ook, n~et in de gelegenheid zijn geweest onze aktiviteiten te bezoeken kunnen dat dit jaar, maar zeker ook het volgend jaar ruimschoots inhalen. Voor dit jaar hebben we nog een zeer goede lezing op het programma staan. Daarover vindt U elders in dit Kring-Nieuws meer. Dok voor het volgend jaar zullen we weer een goed programma samenstellen. Daarover kunt U meer te weten komen tijdens onze Nieuwjaarsreceptie. En misschien is het wel zo dat onze aktiviteiten niet datgene zijn wat U ervan verwacht had. Sinds enige tijd staat er in ons Kringhuis een ideeënbus. Mocht U ideeën hebben, dan kunt U die daar kwijt. Wij van onze kant, zullen daar volledige aandacht aanbesteden en daar waar mogelijk Uw ideeën overnemen. Op die manier krijgen we tevens een

49


zekere wisselwerking tussen bestuur en leden, wat zeer ten goede kan komen aan onze vereniging. En daar gaat het toch om. Zo tegen het einde van dit jaar of begin volgend jaar kunt U ook weer een acceptgirokaart verwachten t.b.v. de jaarlijkse contributie. Bij deze wil ik U vriendelijk doch dringend vragen Uw bijdrage zo spoedig mogelijk over te maken (minimaal f 25,00). U bespaart de penningmeester en de secretaris werkelijk een hoop werk. Denkt U maar eens aan het versturen van herinneringen enz.enz. Voor Uw medewerking hartelijk dank. Ais het jaar ten einde loopt staan de feestdagen voor de deur. We hebben de gewoonte Qm elkaar met de feestdagen allerlei geschenken cadeau te doen. Misschien is er wat te vinden in ons Kringhuis. Mocht U niet direct kunnen slagen omdat U bv.moeilijk keus kunt maken, dan is er ook nog de mogelijkheid om cadeaubonnen te kopen. Op die manier hopen wij U tegemoet te komen. Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de Heren E.Koster en E.Hoving te bedanken voor hun werkzaamheden verricht voor de Stichting Binnendieze. Dm persoonlijke redenen hebben zij besloten daarmee te stoppen. De Heer Koster stopt tevens met zijn werkzaamheden voor de werkgroep "Binnens tadsbel eid". Voor deze taak hebben wij de Heer T. Stikvoort ing. ) bereid gevonden. Hartelijk welkom Heer Stikvoort. Wij hopen dat U zich snel zult thuisvoelen in deze werkgroep. Dames en Heren, ik wil besluiten met nog ĂŠ~n belangrijke mededeling. Onze Kring wil van start gaan met een speciaal programma voor jeugdige leden, die zich graag bezighouden met lokale geschiedbeoefening e.d. Het bestuur heeft besloten dat deze jeugdige mensen (leeftijd t/m 18 jaar) lid mogen worden van onze vereniging tegen een speciaal tarief. De contributie bedraagt voor hen maar f 15,00 per jaar. Zij kunnen zich aanmelden in het Kringhuis. Uitbreiding van het ledental door jonge mensen komt stellig onze vereniging ten goede. Misschien zijn er in Uw omgeving ook wel jonge mensen te vinden die hiervoor voelen? Een klein duwtje in de goede richting verricht vaak wonderen. Bedankt voor Uw medewerking! Tot ziens bij onze volgende aktiviteit.

)

Herman van den Heuvel ~===========================================================================

Op zondag 14 december as.vindt de laatste lezing van dit jaar plaats. Deze bijeenkomst vindt wederom plaats in de collegezaal van het Stadsarchief, Bloemenkamp 50 (naast het politiebureau). De bijeenkomst begint om 14.30 uur. Zaal open: 14.00 uur. U moet wel Uw lidmaatschapskaart kunnen tonen. Per kaart hebben maximaal twee personen toegang. Is de zaal om 14.25 uur niet geheel vol, dan hebben ook niet-leden toegang. Spreker op deze laatste bijeenkomst is: TON FRENKEN, beeldend kunstenaar uit Vught. Op de volgende pagina enige informatie over deze lezing.

50


J E R 0 E N E 0 S C H E N Z LJ N S T A D =========================================== Hoewel de kunst van J ë roen Bosch de plaats van het ontstaan als het ware overstijgt, hoeven we niet te vergeten dat Jheronimus van Aken een Bosschenaar was, trots genoeg op zijn stad om zich jeroen Bosch te noemen en met die naam zijn panelen te signeren. Twee vragen rijzen in dit verband: - wat is er bosch of brabants aan deze kunst; - wat rest er aan tastbare herinneringen aan het leven van de kunstenaar in 's-Hertogenbosch. Mijn inleiding houdt een poging in tot beantwoording van deze vragen. Het uitgangspunt daarbU is de stelling, dat alle grote kunst ondanks bovengenoemde overstUging - wortelt in de plaats en tUd waarin deze ontstaat. En voor wat de tweede vraag betreft: we dienen ten behoeve van het geïnteresseerde publiek duidelUker dan tot nu toe gebeurde informatie te geven over de b9sschiana die zich in onze stad bevinden, waartoe jammergenoeg geen enkel origineel werk behoort. Ik zou hopen dé"t de Kring "Vrienden van 's-Hertogenbosch" zich inspande voor op zUn minst een meertalige brochure over wat er in Den Bosch op dit gebied te vinden is. Er blUkt vaak naar gevraagd te worden.

TF. · ==========================================================================~

~ ~

)

ZWANENBROEDERSHUIS t/m 12 december iedere vrUdag-gratis te bezichtigen tussen 11-15 uur. In de loop van jahuari worden deze rondleidingen hervat. Informatie hierover kunt U verkrijgen in het Kringhuis. LEZING"Eossche Bejaardenzorg" op maandag 13 oktober trok zo'n 40 belangstellenden. Helaas veel te weinig, gezien het interessante en aktuele karakter van deze voordracht. LIDMAATSCHAP Artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement luidt: Leden, die niet langer als zodanig wensen te worden aangemerkt, dienen daarvan veertien dagen v66r de aanvang van een nieuw verenigingsjaar kennis te geven aan de sekretaris van de vereniging, bij gebreke waarvan zij de de bijdrage voor het volgend jaar schuldig blijven. Waarvan akte!

Qoverleg BESTEMMINGSPLAN BINNENSTAD-OOST. Onlangs heeft het bestuur- in met de werkgroep 'binnenstadsbeleid'- een bezwaarschrift

51


ingediend tegen een drietal onderdelen van dit bestemmingsplan. Het gaat om de volgende lokaties: - hoek Hekellaan-Nachtegaalslaantje; - In de Boerenmouw; - de voormalige St.Jacobskerk in de Bethaniëstraat. Een afschrift ligt ter inzage in het Kringhuis. ~,

lf PLECHTIGE OMGANG. Het bestuuris op zoek naar dia's van dit gebeuren. Wie van U heeft in de vDftiger en/of zestiger jaren opnamen gemaakt. Wanneer voldoende materiaal beschikbaar komt, wordt hier een aparte bUeenkomst aangewUd. Overigens heeft de Kring onlangs een collectie van ruim 450 dia's kunnen verwerven, die een vrDwel kompleet beeld van de stad geven omstreeks 1960. U hoort hier nog meer over.

(>

KRING-NIEUWS. Het eerste nummer van 1987 verschUnt omstreeks half januari. Kopy hiervoor moet uiterlUk 20 december bU het sekretariaat zDn.

Q isDRIEKONINGEN. Het .Folklore-Bulletin nr 1 - gewDd aan Driekoningenvanaf 20 december gnatis af te halen in het Kringhuis. Qontvangt NIEUWJAARSRECEPTIE. In 1987 op zondag 4 januari. Binnenkort U daarvoor een speciale uitnodiging. Het ontwerp hiervan is van Gé Brugmans.

QKRINGHUIS

is gesl•ten op beide kerstdagen en op nieuwjaarsdag. Sinds kort hebben we weer een exklusief, origineel kado te koop. Een gereproduceerde penteleling van In de Put, keurig ingelUst, in een beperkte oplaag voor de Kring vervaardigd door Gé Brugmans. LedenprDs: f 45,00, voor niet-leden f 65,00. Een prachtig idee voor de feestdagen.

(>

BESTUURDe afgelopen periode was het bestuur present bD de volgende aktiviteiten, c.q. verleende daar medewerking aan: - gesprek met de proost van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap (25 mei); Klankbordgroep Noordbrabants Museum (27 mei); ) perskonferentie Noordbrabants Museum (30 mei); Overlegorgaan Binnenstad 's-Hertogenbosch (12 juni); de promotie van Trix Jacobs te Tilburg (20 juni); perskonferenties over onze promotionele aktiviteiten (30 juni); film over Jeroen Bosch door een Poolse ploeg (30 augustus); bUeenkomst voor nieuwe kringleden (1 september); Overlegorgaan Binnenstad ( 4 september); huwelDk Peer Baudoin/Margreet Hoving (18 september); promotie t.b.v. Maasoeverprojekt van het Stadsgewest (1 oktober); begrafenis Jacques de Bresser (4 oktober).

QLEDENPRESENTATIE.

Op zondag 26 oktober 1.1. kwamen ruim 300 leden en andere belangstellenden naar De Slinger.Gezien het feit dat op diezelfde dag nog vele aktiviteiten in de stad plaatsvonden geen slecht aantal. BelangrDker was dat de verschillende deelnemers beslist niet te klagen hadden over belangstelling. Spontaan melden zich ook enige laden aan voor een evntuele herhaling. Gezien het sukses zit dat·: er beslist in. Overigens vindt op dit moment een evaluatie van het gehele gebeuren plaats. En het is beslist niet uitgesloten dat aan bepaalde onderdelen de komende maanden nog apart aandacht zal worden besteed.

52


l>

's-HERTOGENWANDELING Het bestuur heeft besloten in principe in 1989 opnieuw de 's-Hertogenwandeling op het programma te 路 zetten. De voorbereidende aktiviteiten (opzetten begroting, vinden van sponsors e.d.) zijn hiervoor gestart. In de loop van komend jaar volgt hierover meer informatie.

Q TLJDSCHRIFT

BRABANTS HEEM In 1987 volgt de 39e jaargang van dit kwartaalblad. Abonnementen via onze kring kosten f 17,50. De leden die in 1986 via onze vereniging een abonnement hadden, ontvangen automatisch een acceptgirokaart. Leden die voor het eerst een abonnement wensen kunnen dit tot 15 december as. doorgeven in het Kringhuis: zij ontvangen dan ook een acceptgirokaart. Een greep uit de jaargang 1986 (om U een indruk te geven van de inhoud van dit tijdschrift): - "De Uithoven van de Premonstratenzer of Norbertijner Abdijen" (G.M.v.d.Velden D.Praem) - "Reconstructie van een 18e eeuws Waaggebouw te Veghel" (W.Cornelissen). - "De Imperiaal in de 18e eeuw: Geldstuk of Rekenmunt?" (Hanneke Das-Horsmeier). 路 - " Kruiswegstaties" (W.H.Th.Knippenberg) Verder boekbesprekingen, Kringperiodieken, enzovoort. Een jaargang telt ruim 200 pagina's.

============================================================================~

Met ingang van 15 december as. is er een bijzondere tentoonstelling te zien in ons Kringhuis. Voor de eerste keer kunt U een tentoonstelling zien met uitsluitend werk van Hakkie van Rosmalen. U ziet: 路 schilderijen: o.a. Jazz in Duke Town, , uitgaan van de St.Jan, de Veemarkt en het provinciehuis ontwerpen van de kerststal in de St.Jan de tekeningen uit het boek "Wat een Wonder". Naast de originele stukken ziet U bv. ook voorstudies en potloodschetsen. Het is voor de eerste ( en wie weet de laatste)keer; dat er van zijn werk een aparte expositie wordt ingericht. Tot en met 31 januari 1987 1 kunt U terecht voor deze buitengewoon fraaie Bossche tentoonstelling.

53


AKTIVITEITEN DERDENXXAKTIVITEITEN DERDENXXAKTIVITEITEN DERDENXXAKTIVITEITEN K

T .VERZET BEGINT MET WOORDEN (een bundel Bossche strijdpoëzie)

We hebben het idee dat nog niet alle vrienden van Den Bosch op de hoogte zijn van bovenstaande uitgave, als dl.2 van de serie 's-Hertogenboek, uitgegeven door boekhandel Heinen, verschenen. Bestond dl .1 (ui tv er-kocht) uit een dertigtal gedichten van Bosschenaren, geïnspireerd op Bossche plekjes, dl2 bestaat uit een veertigtal gedichten, die betrekking hebben op krijgsgebeurtenissen in onze stad, te beginnen in 1562 met een spotdicht op Sonnius en eindigend in 1985 met de herdenking van de bevrijding. De gedichten, alle voorzien van een inleiding en toelichting, variëren van krijgshaftig tot ontroerend, van fel hekelend tot goedmoedig spottend; al met al een boeiende verzameling Bossche poëzie. Van het boekje, dat zeer lovende recencies kreeg (zo schreef de Prov~nciale Bibliotheek Centrale:"Het boekje is zo opgezet dat het direkt op school zou kunnen dienen bij geschiedenis- en literatuurlessen." en het ts.Brabantia:"De ;:;amenstellers komt alle lof toe dat zij door deze mooie uitgave een aantal curieuze Bossche strijdgedichten bereikbaar hebben gemaakt. De kwaliteit van de uitgave, de beperkte oplage en de sympathieke prijsstelling rechtvaardigen een directe aanval op uw boekhandel.")is momenteel nog een beperkte oplage van de 801 genummerde exemplaren bij boekhandel Heinen aanwezig. Maar haast u, want f 10,= voor een dergelijke uitgave is natuurlijk geen prijs!

I

v I T E I

T E N D E R D E N

x x

A K

T I

v • BIBLIOTHEEK BRABANTICA-COLLECTIE

I T

Met ingang van 1 september 1986 is de door de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) beheerde Brabantia-Collectie na de verhuizing naar Tilburg weer raadpleegbaar voor de gebruikers. Openingstijden: werkdagen 09.00-17.30 uur dinsdagavond 17.30-20.30 uur zaterdag 09.00-13.00 uur Deze tijden gelden tot 1 juli 1 987. Uitlening: De Brabantia-collectie is raadpleegbaar via de Leeszaal Algemene Bibliotheek (LAB), die is gevestigd in gebouw A. Behoudens een aantal beperkingen is het materiaal uitleenbaar. Kostbare werken, tijdschriften, audio-visuele materialen e.d. worden niet uitgeleend. Een deel van de collectie staat in open opstelling op de LAB. Ligging: De KUB ligt in het zuid-westelijk deel van de gemeente Tilburg, op enkele minuten loopafstand van het station Tilburg-West. In het kringhuis ligt een uitvoerige folder met informatie voor U ter inzage.

E I

T E N

D E R D E N

x x "

1'-\

K T I

v

I T E I T E N D E R D E N

x x

DIENST BEGELEIDING REGIONALE GESCHIEDBEOEFENING Aan de KUB te Tilburg vinden een serie thematische lezingen plaats over de geschiedenis van de Meierij. Tijdstip 20-22 uur. Kosten f 7,50 per lezing. Aanmelding: dienst ERG; Postbus 1104; 5200 ÉD te 's-Hertogenbosch. 9 december: "Het arme Brabant? De belastingen en de economische achteruitgang van de Meierij" door T. Kappelhof. 6 januari: "De Meierij in ere hersteld: gelijkberechtiging rond 1800" door P.Vogels. 13 januari: "De (on)geletterde boer; het basisonderwijs op het platteland in de 17e en 18e eeuw"door H.Roosenboom. 27 januari: " Textiel nijverheid in de Mei e rij " door C• van der Heijde n •

54

Kringnieuws 1986 11 12 71  

KringNieuws november 1986