Page 1

krin9--nleuw1 VerschUnt minimaal 6 x per jaar

N U M M E R 56 24 augustus 1984

Uitgave van de Kring "Vrienden van 's-Hertogenbosch" Sekretariaat : Postbus 1162, 5200 BE 's-Hertogenbosch tel. 073 - 135073 b.g.g. 073 - 147466 Kring huis : Stationsweg 29, 's-Hertogenbosch tel. 073 - 135098 op en in g s tij d en : maandag 1 0-1 2 1 3-1 7 dinsdag 1 0-1 2 1 3-1 7 woensdag 1 0-1 7 donderdag 1 0-1 2 13-17 1 8-21 vrijdag 1 0-1 2 1 3-1 7 zaterdag 1 0-1 7

' 1111' -.

Door technische problemen is het vorige Kring-Nieuws een week later verzonden dan de bedoeling was. Onze verontschuldigingen daarvoor. Overigens vonden we het wel verbazingwekkend dat enige leden kwaad reageerden omdat ze nu niet mee konden naar Gent of niet meer in staat waren naar een van de introduktieavonden over genealogie te gaan. De exkursie naar Gent stond al in Kring-Nieuws 54, terwUl voor de kursus genealogie in de nummers 52, 53 en 54 aandacht was gevraagd. Ieder lid heeft dus weken c.q. maanden hiervoor de tUd gehad zich op te geven. Het enige wat wU kunnen doen is U nogmaals op te roepen ieder KringNieuws tUdig en zorgvuldig te lezen. Het volgend Kring-Nieuws verschUnt medio september! De navolgende leden hebben nog steeds niet hun bUdrage voor 1984 voldaan. Dit is een laatste oproep. Eind deze maand worden ze uit het ledenbestand gehaald. 201 - 317 - 398 - 422 - 423 - 439 - 467 - 468 - 495 - 518 - 538 - 595 620 - 623 - 674 - 681 - 869 - 899 - 951 - 957 - 962 - 1012 - 1130 - 1163 - 1185. Graag zien wU Uw minum-bUdrage ad f 25,= voor dit jaar binnen een week tegemoet op postgiro 311 97 16 t.n.v. Penn.Kring Vrienden te 's-Hertogenbosch.

1


**

Bestellen foto's. In het Kringhuis ligt een boek met foto's van de exkursie naar Gent. Deze foto's zijn tegen kontante betaling daar te bestellen. Prijs f 1 ,25 per stuk. Bestellen kan tot en met 8 september. Vanaf 1 oktober kunnen de bestellingen worden afgehaald.

n

Bevrijding '44. In samenwerking met de Stichting October 1944 hebben wij bij het gemeentebestuur een voorstel ingediend tijdens de bevrijdingsweek in oktober as. in het stadhuis een tentoonstelling in te richten. Het ligt ook in de bedoeling op één van die dagen het stadhuis voor het publiek aper te stellen. Wanneer e.e.a. door het College van B & W is goedgekeurd, zullen wij U in het volgend Kring-Nieuws uitvoerig op de hoogte stellen.

~

Ledenwerfaktie. In Kring-Nieuws 54 kondigde wij U een ledenwerfaktie aan. Deze zou duren tot 1 juli. Gezien het sukses is besloten deze aktie te verlengen. Eenieder die v66r 1 oktober een nieuw lid heeft opgegeven dat aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt een waardebon voor een gratis exemplaar van deel 1 in de Hertog Hendrik Reeks.

H

Kursus genealogie. De belangstelling hiervoor was zo groot dat alleen zij die zich vroegtijdig hadden opgegeven en op één van de introduktieavonden aanwezig was, tot de kursus toegelaten konden worden. Deze leden ontvangen eind deze maand hun deelnemerskaart en het volledig programma. In overleg met het Stadsarchief zal bekeken worden of het mogelijk is in 1985 opnieuw een kursus te organiseren.

H

Kursus Bossche Bouwstenen 8. Zie pagina 3 van Kring-Nieuws 55. Hiervoor bestaat nog een beperkte mogelijkheid zich in te schrijven.

n

Kringhuis. Het bestuur doet een oproep aan leden die bereid zijn enige uren per week het Kringhuis geopend te houden. Van de leden die dit momenteel doen, zijn er verschillende bij die de komende tijd (vooral ook in 1985) minder tijd hiervoor beschikbaar hebben, omdat zij ook betrokken zijn bij rondleidingen. Leden die hiervoor in principe belangstelling hebben, kunnen zich met het sekretariaat in verbinding stellen.

n

Torenbeklimmingen. Enige duizenden mensen hebben de afgelopen weken onder onze leiding de Sint Janstoren beklommen: het aanbod was nauwelijks te verwerken. Oorzaken van de grote toeloop waren o.i. de weersomstandigheden en het feit dat de Sint Jan door de week voor het ~ubliek gesloten is. Wanneer U dit leest zijn de dagelijkse beklimmingen afgelopen en hebben we waarschijnlijk de 5000-ste bezoeker al gehad. Tot eind september bestaat er nog wel de mogelijkheid op aanvraag met groepen de toren te beklimmen. Naar aanleiding van de ervaringen van dit jaar bestaat de verwachting dat het volgend jaar nog drukker kan worden, vooral ook met speciale groepen. Dat betekent dat we nog wel enige enthousiastelingen kurinen gebruiken om daar aan mede te werken. Informatie bij het sekretariaat.

2


T E N T 0 0 N S T E L L I N G Tot eind september weer eens een geheel andere tentoonstelling in ons Kringhuis. De nieuwe tentoonstelling is geheel gewUd aan het atelier voor kunstnUverheid Parastone te 's-Hertogenbosch. Waarom deze tentoonstelling? Daarvoor zijn enige redenen. Eerstens besteden wD dit najaar aandacht aan de ontwikkeling van nijverheid en industrie in 's-Hertogehbosch tUdens de achtste reeks Bossche Bouwstenen. Ook volgend jaar zullen we in samenwerking met o.a. de Juniorkamer Uw aandacht hiervoor vragen. Tweedens is Parastone het bedrijf dat o.a. de torentjes en de gevelstenen maakt, bovendien komt er nog zeer veel handarbeid aan te pas. En rlit soort ambachten hebben altDd reeds onze aandacht gehad. Deze ten ~ oonstelling wil een indruk geven in hoe het en wat er gemaakt wordt in deze Bossche ateliers. HOE wordt het gemaakt? Het atelier beschikt over eigen ontwerpers die nieuwe ideeĂŤn in klei gestalte geven. Dit eerste kleimodel wordt in gips afgegoten en bUgecisel ee rd. Op dit zo ontstane gipsen moedermodel worden de produktievormen gemaakt volgens een procedee wat haarscherp ieder detail van het model weergeeft. Deze vormen worden gevuld met een parastone-mengsel. Parastone is een materiaal dat in hoofdzaak bestaat uit een gemalen natuursteen, wat volgens een eigen procedee gebonden en uitgehard wordt. Het heeft een aantal aantrekkelUke eigenschappen zoals een zeer goede hardheid en een soortelijk gewicht van natuursteen. Het materiaal leent zich bUzonder goed tot het aanbrengen van zeer gevarieerde finishes. Wanneer het gietsel uit de vorm komt, wordt dit met d e hand bij g e werk t , wat me n in vak k r in ge n 11 op z ui v e re n 11 no e mt . Het parastone-gietsel ondergaat daarna verschillende behandelingen die ) variĂŤren al naar gelang de gewenste uitvoering. Deze behandelingen bestaan uit: dompelen in kleurbaden, spuiten, polUsten en met de hand aanbrengen van allerlei tinten. WAT wordt er gemaakt? We noemden al de torentjes en gevelstenen. Maar ook onze Hertog Hendrik komt er vandaan. Zoete Lieve Gerritje, luchtboogfiguren, Bartje, en vele andere souvenirs. Daarnaast kerstgroepen, relatiegeschenken, tuinbeelden, enzovoort. Op de tentoonstelling laten we U het produktieproces in alle stadia zien: dus niet alleen het eindprodukt. De tentoonstelling duurt tot en met zaterdag 29 september. VERKRLlGBAAR IN HET KRINGHUIS In aansluiting op het overzicht in het vorige Kring-Nieuws (blad 5 en 6) vindt U op de volgende pagina de nodige nieuwe uitgaven. Helaas moeten we U ook mededelen dat de LP van de Postkwakers is uitverkocht!

3


BOEKEN *Vertellingen uit het Mirakelboek door H.Beex (in 1978 uitgegegeven door het Bidomblad f 6,= (lidmaatschapskaart f 5,=) DIVERSEN *Kalender 1985 met 13 afbeeldingen van tekeningen van Hendrik de Laat f 15,00. *Miniatuur Sint Janstoren gekleurd f 22,50; naturel f 17,95. * folders over de Sint Janstoren in Nederlands, Duits en Engels f 0,50 * foto's over de restauratie van de Sint Jan f 0,40. * luchboogfiguurtjes van de Sint Jan, 15 verschillende, f 11, 75. t.b.v. 'BOD'. *lepeltje f 12,95 * witte wDn f 8,00 *stropdas f 19,95 * bierglas f 2,45 * plastic tas f 0,25 *linnen draagtas f 5,95 *asbak f 3,95 en f 4,95

met de aankoop van deze artikelen steunt U niet alleen de Stuurgroep 8DO, maar door in het Kringhuis te kopen, steunt U ook de Kring zelf. De winst die wD op deze artikelen maken r Eserveren wD voor onze aktiviteiten in 1985. 路

====================================================================== V R I E N D S C H A P S V E R D R A G

L E UV E N

In Kring-Nieuws nr.52 deelden wD U mede dat in oktober 1983 de Bossche gemeenteraad eindelDk had besloten een nieuw verdrag met onze moederstad te sl~iten. Nu bDna een jaar verder is het eindelDk zo ver. Op zaterdag 6 oktober as. gaat het eindelDk gebeuren: die ochtend wordt op het stadhuis in Leuven het nieuwe ver~rag plechtig ondertekend door de beide gemeentebesturen. Ter gelegenheid hiervan organiseren wD een exkursie naar Leuven op die dag. BD de exkursies in 1981 waren 2 x 200 leden aanwezig. Toen al beloofden we nog een keer te gaan, omdat niet alles op een dag bezocht kon worden. E茅n van de zaken die toen wegens tDdgebrek niet doorging was een bezoek aan de Abdy van Park: U weet wel die grote abdy die we per bus wel aan de buitenzDde bewonderden, vlak voor we gingen eten. Op 6 oktober kunnen we tussen 14.00 en 16.00 uur een bezoek aan die Abdy brengen. Het volledig programma van die dag is nog niet bekend: in ieder geval zal ook de gelegenheid bestaan de ondertekening van het verdrag bD te wonen plus de receptie die daarna door Het Leuvense stadsbestuur wordt gegeven. Voor die receptie heeft de Kring nog enige verrassingen in petto. Het vertrek op die dag is voorlopig vastgesteld op 8.00 uur; de terugkomst is voorlopig vastgesteld op 22.00 uur. Ook een gezamenlDke maaltDd wordt in .het programma van die dag opgenomen. De kosten bedragen f 35,00 per persoon. Te voldoen v贸贸r 15 september. Dm organisatorische redenen is het niet mogelDk bD niet meegaan Uw bUdrage terug te storten. Betalingen dienen geschieden onder vermelding van Uw lidmaatschapsnummer en de vermelding 'Leuven'. De stortingen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Betalingen op postgiro 311 9J 16 t.n.v. Penn. Kring of op de Rabobank reknr. 17 19 94 078 t.n.v. Penn. Kring. In het volgend Kring-Nieuws komt het definitief programma. Tussen 15 en 30 september ontvangt U uw deelnemerskaart(en). Voor degenen die nog niet zo lang lid zijn: op de vol gen de pagina kunt U le ze nwaarom Le uv en voor orns zo belangrijk is.

********************* KRINGAKTIVITEITEN *********************

4


RE L AT I E

M E T

L E UV E N

===================================

De banden met Leuven zUn zo oud als onze stad bestaat. In 1185 is 's-Hertogenbosch gesticht en de kroniekschrijver meldt ons dat de Brabantse steden Leuven, Antwerpen en Brussel bU de bouw van de muren elk de kosten van een stadspoort voor hun rekening namen. De Lovense Poort stond ook bekend als de "Gevangenpoort". Veel belangrUker dan deze poort evenwel was het feit, dat het stadsrecht van de jonge stad Leuvens recht was. Leuven was dus de moederstad van 's-Hertogenbosch en heeft als het ware aan haar wieg gestaan. Als er hier in zaken van bestuur en recht-spraak problemen waren en men wist niet precies hoe te handelen, kon het Bossche stadsbestuur naar Leuven ter hofvaart. De tekst van dit aan Leuven ontleende stadsrecht is ons nog bekend; het is het oudst bewaard geblevene van Nederland! De onderlinge verhouding tussen beide steden is van begin af aan vriendschappelUk geweest, wat onder andere tot uitdrukking kwam in de erschillende. vriendschapsverdragen. Het eerste verdrag van dien aard werd gesloten op, zoals in het charter vermeld staat, "zaterdag v66r het feest van Maria Lichtmis 1261 ", in onze tijdrekening is dat: 29 januari 1262. De stichter van onze stad, hertog Hendrik I, ligt in de Sint Pieterskerk van Leuven begraven. Nadat in 1425 te Leuven een uhiversiteit was opgericht, hebben vele Bossch e studenten deze bezocht. Bijna 1 .000 studenten bezochten tussen 1550 en 1750 deze universiteit. In 's-Hertogenbosch staat aan de Spinhuiswal een mooi, oud gebouw, dat ons altijd aan Leuven herinnert. Het is het voormalige Refugiehuis van de abdU van St.Geertrui te Leuven. In het begin van de zestiende eeuw werd het gebouwd door de abt Petrus Was en tot 1767, toen het verkocht werd, was het in het bezit van de Leuvense kanunniken. Enkele andere punten van overeenkomst:

* *

Beide steden hebb2n een belangrijke lakenindustrie gehad. Beide steden hadden een Begijnhof; dat van 's-Hertogenbosch is afgebroken. In Leuven kan men het nog steeds bewonderen.

*

Beide steden hebben binnen hun muren een meesterwerk van Brabantse Gotiek: Leuven zijn stadhuis, 's-Hertogenbosch zijn Sint Jan.

*

Leuven en 's-Hertogenbosch hebben ongeveer eenzelfde inwonertal. Leuven heeft de grootste bierbrouwerij van BelgiĂŤ (Stella Artois); die van Nederland staat in 's-Hertogenbosch (Heineken).

*

De in 's-Hertogenbosch geboren Anna van Asseldonk trad in Leuven in het Begijnhof. Daar stichtte zij een fundatie.

* In

's-Hertogenbosch stroomt op vele plaatsen in de binnenstad de Binnendieze. In Leuven slingert de Dyle door dB stad.

5


DP GR AV I NGE N K E RK HD F

S I NT

J

A N

===================================================== stand van zaken per 29 juli 1984

Nu de restauratie van de Sint Jan vrUwel is voltooid, zUn de houten bouwloodsen gesloopt om plaats te maken voor een nieuw gebouw, dat een belangrUke uitbreiding van de activiteiten van de St.Jan mogelUk zal maken. De bouwput voor dit gebouw zal tot een diepte van circa 3 meter worden uitgegraven, waardoor alle hier nog in de ondergrond aanwezige gegevens verloren dreigden te gaan. Dm dit verlies zoveel mogelUk te voorkomen, is door de Sectie Archeologie van de Dienst Gemeentewerken met medewerking van het kerkbestuur een opgraving uitgevoerd. E~n van de belangrUkste en meest verrassende resultate~ van de opgraving is, dat zich onder het kerkhof nog de restanten blUken te bevinden van een zeer belangrUke middeleeuwse bebouwing (uit de periode ca.1200-1400), die is afgebroken voor de uitbreiding van het kerkhof. Over het bestaan van deze bebouwing was tot nog toe niets bekend.

1. Het kerkhof. Tot een di~pte van 1 .50-2.00 meter bevindt zich een zeer uitgebreid kerkhof met begravingen uit de periode ca. 1700-1832. De graven zUn uiterst eenvoudig en de manier van begraven wekt de indruk, dat we te maken hebben met armen, die door ~~n of meer gast- of ziekenhuizen zUn begraven. Vele doden zUn voorzien geweest van uniforme rozenkransen (met houten kralen) en bronzen kruisjes. DpmerkelUk is het grote aantal gevallen waarbU sectie op de dode is toegepast. Een groot deel van de begravingen is geborgen voor verder antropologisch onderzoek (in samenwerking met de RUksuniversi tei t te Utrecht), dat belangrUke nieuwe gegevens kan verschaffen over de samenstelling en de gezond: 1eidstoestand van de gewone Bossche bevolking in de 18e en 19e eeuw. 2. Middeleeuwse bebouwing. Onder het grafveld bevinden zich de restanten van diverse middeleeuwse huizen, waaronder een zeer groot bakstenen huis uit de 14e eeuw, afvalkuilen van metaalbewerking uit het begin van de 13e eeuw. Goed te zien is, dat het vloerniveau van de bakstenen huizen in de 14e eeuw bUna 2m lager lag dan het huidige maaiveld. Dit vloerniveau komt vrUwel exact overeen met het vloerniveau van de Romaanse (13e eeuwse)St.Jan. Sinds de 14e eeuw is het maaiveld in de gehele stad met ongeveer twee meter zand en stadsvuil opgehoogd. De huizen zUn rond 1400, of mogelUk iets eerder, afgebroken ten behove van het kerkhof. In de verschillende opgravingsputten zUn hiervan de volgende elementen zichtbaar: In opgravingsput II! twee rUen begravingen uit de 18e eeuw - In opgravingsput I diverse restanten van middeleeuwsebakstenen bebouwing, waaronder een waterput middeleeuww~hwis,

g~fundeerd

-

In opgravingsput II/IV een groot bakstenen op grondbogen (ca.80 cm dik)

-

In opgravingsput !Va een bakstenen beerput (mogelUk behorend bU bakstenen huis) met vondsten ca.1400; 3 houten palen met een erlangs lopend grondspoor van kleine houten paaltjes, behorend tot een houten huis uit het begin van de 13 e eeuw; verder diverse afvalkuilen (met vooral metaalslakken) uit de 14e eeuw.

Voor tekening: zie volgend blad! Op de opgravingen komen we binnenkort terug!

6


St.Jan

dit gedeelte wordt later onderzocht II I Dl

0

::r

c+ m li

N ~= 0...

m

tr m tr 0

c

:E ...... :J tO

houten pale 13e eeuw

·--

11.---

-1

uren 14e eeuw

0

li

m

:J (Il

c+ li

II/IV

Dl Dl

c+

Hint hamerstraat

f///l/ll//////ll/ll//l/////////l/////////l///////////l//l////l////////////l////////////ll//, N I E U WE H U I S V E S T I N G S T A D S A R C H I E F Sinds 1 augustus is het Stadsarchief gehuisvest aan Bloemenkamp 50 (~chi§~ h~t µolitiebureau). De openingstUden voor het publiek zijn voortaan als volgt: dinsdag t/m vrUdag 10-17 uur en op zaterdag van 9-15 uur! Op 1 oktober as. zal de officiële opening plaatsvinden. Rond die datum vinden er in de avonduren ook rondleidingen plaats voor belangstellenden. Krin gleden die hieraan willen deelnemen kunnf.?n ?.ich in het Kringhuis opgeven. *********************

KRINGAKTIVITEITEN

R E S T A U R A T I E

S I N T

*********************

J A N

Langzamerhand nadert de restauratie zUn voltooiing. Vanaf 1 oktober zal de kathedraal ook door de week weer voor het publiek geopend zUn. Op woensdag 17 oktober zal Herman Teering de restauratie-architekt voor onze Kring een lezing houden over die restauratie. Gezien de te verwachten grote belangstelling hiervoor heeft het bestuur besloten voor deze bUeenkomst toegangskaarten uit te geven. Tegen inlevering van de bon, elders in dit Kring-Nieuws, kunt U vanaf heden maximaal 2 - gratis - toegangskaarten afhalen in het Kringhuis. Er zUn 190 kaarten: op is op! Graag de bon volledig invullen. In het volgend Kring-Nieuws meer informatie.

7


S T A D

E E N

V E RANDE R T

===================================

Nog altijd worden de foto's voor deze wedstrijd met tientallen tegelijk ingeleverd. Gezien de grote belangstelling is besloten de inzendtermijn te verlengen tot 30 september as. Alle informatie hierover kunt U lezen in de Kring-Nieuws nummers 54 en 55. Ook zijn er in het Kringhuis nog folders te verkrijgen.

0

p

s

p

0 R I N G v E R z·o c H T !

*** Het "Henk Sneevlietcomi té" verzamelt informatie over zijn jeugd. Van 1887 tot 1900 woonde hij te 's-Hertogenbosch. Wie kan het comité helpen aan foto's van huizen waarin hij gewoond heeft. Het betreft: Nieuwe Hofstad 7 (voorheen Hofstad E 330 of Hofstad L 64) Kanaalstraat 9 (voorheen Kanaalstraat M 205) Zuidwal 41 (voorheen Zuidwal G 1 OOv). Het adres van het comité: Fred.Hendriklaan 110 5212 BH 's-Hertogenbosch, telefoon 073-143767 ***Ad Neefs, Jagersheuvelstraat 6 te 's-Hertogénbosch (tel.073-215544) zoekt informatie over Bossche horekabedrijven in vroeger tijden.

AANKONDIGING/VOORINTEKENING Dit najaar verschijnt bij voldoende belangstelling als eerste deel in de nieuwe reeks Brabantse genealogische monografiên: GESCHIEDENIS VAN DE MEIERYSE FAMILIE VAN DEN NIEUWENHUYSEN door drs.L.F.W. Adriaenssen. formaat A4; gebonden in fraaie linnen ba nd; omvang:ca.550 bladzijden; ca.40 illustraties; ruim 3800 noten en literatuurverwijzigingen. voorintekenprijs tot l•oktober 1984: f 67,50 (exclusief verzendkosten) prijs na verschijnen: f 79,50 (exclusief verzendkosten). Dit najaar verschijnt ook d e e erste inventarisatie van publikaties over de Brabantse archeologie: ARCHEOLOGIE IN NOORD-BRABANT samengesteld door Nico Arts, Gerrit Beex en W.Beex. formaat: A4; ca. 176 blz.; genaaid gebrocheerd in stofomslag; ruim 2.000 literatuurverwijzingen. voorintekenprijs tot 1 oktober 1984: f 19,50 (exclusief verzendkosten) prijs na 1 oktober: f 22,50 (exclusief verzendkosten). Beide uitgaven kunnen schriftelijk besteld worden bij: Het Noordbrabants Genootschap, Postbus 1104, 5200 ED U betaalt via een U toe te zenden acceptgirdkaart.

's-Hertogenbosch

8


NOORDBRABANTS · MUSEUM 11 augustus - 2 september 1984: VYF JAAR BOSSCHE KLOKKENBOUWERS. De tentoonstelling die op 10 augustus 1.1. door wethouder Dana geopend werd, laat zien hoe een groep amateurs door enthousiasme en teamgeest in korte tijd tot vakbekwame uurwerkspecialisten kan uitgroeien. Vijf jaar geleden ontstond de groep Bossche klokkenbouwers uit het welzijnswerk Den Bosch-Oost. Na de eerste moeilijkheden overwonnen te hebben -het verwerven van mat~riaal en gereedschappen, het aanvragen van subsidies- vestigde de groep zich in 1979 in het buurtcentrum "De Oosthoek". Daar ging men zich toeleggen op het geheel- in alle onderdelen- zelf vervaardigen van historische uurwerken. De sterke onderlinge band van de groep en de lief de voor het vak droegen bij tot de geleidelijke ontwikkeling van groot vakmanschap. De tentoonstelling laat ongeveer dertig klokken zien die in de afgelopen vijf jaar zijn ontstaan. Daaronder bevinden zich staartklokken, . stoeltjesklokken, een astronomisch uurwerk e.d. Bovendien wordt een blik gegund in het werkproces, door middel van een expositie van gereedschappen, onderdelen en actiefoto's. Tenslotte zal de groep tijdens de duur van de tentoonstelling dagelijks demonstraties verzorgen in het museum. 3 augustus - 30 september 1984: SCHILDERKUNST IN NOORD-BRABANT NA 1945. De eerste generatie: vrij en monumentaal werk. Deze tentoonstelling geeft een overzicht van werk van tien kunstenaars, die samen de eerste naoorlogse kunstenaarsgeneratie in onze provincie vertegenwoordigen. Tentoonstelling en catalogus werden samengesteld onder verantwoordelijkheid van de Nieuwe Brabantse Kunst Stichting. De tien kunstenaars zijn: Kees Bol, Jan Dijker, Jan van Eijk, Jan Gregoor, Marius de Leeuw, Nico Molenkamp, Jean Nies, Gérard Princée, Wim Schütz en Albert Troost. Het museum is geopend dinsdag t/m vrijdag:10 tot 17 uur, zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur.

=============================================================================== DENKT U ERAAN:

zaterdag 6 oktober exkursie Leuven: tijdig storten woensdag 17 okto b er: lezing Sint Jan: kaart afhalen t/m 29 september: tentoonstelling Parastone: al die kikkers ~oet u gezien hebben v66r 8 september: foto exkursie Gent bestellen deze maand: U opgeven voor Bossche Bouwstenen 8

9


Op pagina 4 van dit Kring-Nieuws treft U een overzicht aan van nieuwe artikelen die in het Kringhuis verkrijgbaar zijn en waarvan de opbrengst bestemd is voor ons speciale 'potje'. Onze plannen voor '1985' kosten meer dan twee ton. Een groot gedeelte hiervan is reeds bijeengebracht, maar enige du.:izenden guldens kunnen we nog wel gebruiken. Jaarlijks organiseert de Stichting Brabants Heem in de maand augustus een werkkamp. Gevraagd is of onze Kring dat in 1985 niet zou kunnen doen. Een dergelijk verzoek kunnen wij alleen honoreren als een groep leden bereid is zich daarvoor in te zetten. Leden die hiervoor de komende maanden voldoende tijd hebben, kunnen zich hiervoor opgeven bij de sekretaris. Begin september start ook op grote schaal het maken·van de historische kleding voor het grote openluchtspektakel. Dames, maar natuurlijk ook heren die bereid zijn hieraan mee te werken, kunnen zich in het Kringhu:iis aanmelden. U krijgt dan een uitnodiging thuis gestuurd. Met ingang van het volgend Kring-Nieuws zullen we U ieder nummeruitvoerig inlichten over onze plannen en de samenwerking met andere organisaties. Wel kunnen wij U nu re e ds verklappen dat onze eerste aktiviteit in het kader van 'BOD' al in december van dit jaar start. IN

HET

VOLGEND

KRING-NIEUWS:

***onze statuten, zoals vastgesteld op 12 maart 1984; ***ons huishoudelijk reglement, zoals vastgesteld op 14 augustus 1984; *** uitgebreid aandacht aan onze aktiviteiten op het terrein van het behoud van onze binnenstad in de afgelopen maanden;

~++ ++++f~+~~f+~ff }+~ff~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++, ++ B 0 N

B O N

voor toegangskaart lezing op woensdag 17 oktober over de restauratie der Sint Jan. naam: ••.•.•.•...•.

~

..

lidnummer: •. . .... datum-: •. . .. . ...... aantal kaarten:

of

2

volledig ingevuld inleveren in het krînghuis.

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ · ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

++ ++

++ ++ ++ ++ ++ ..j.....j...

B 0 N

B 0 N

tegen inlevering van deze bon ontvangt U in he~ Kringhuis een exemplaar van het boek HET BRIEVENPOSTWEZEN " voor slechts f 14,75 (normaal f29,5 naam: •.... 11

lidnummer: •.• " ..... datum: . . ... . .. . aanbieding geldt zolang de voorraad sterkt).

Kringnieuws 1984 08 10 56  

KringNieuws augustus 1984