Page 1

krin9...nleuw1 VerschDnt minimaal 6 x per jaar

N U M M E R 55

Uitgave van de Kring "Vrienden van 's-Hertogenbosch"

12 juni 1984

Sekretariaat : Postbus 1162, 5200 BE '~-Hertogenbosch tel. 073 - 135073 b.g.g. 073 - 14 74 66 Kringhuis; Stationsweg 29, 's-Hertogenbosch tel. 073 - 135098 op en i n g s tijde n : maandag dinsdag woensdag donderdag vrDdag zaterdag

1 0-1 1 0-1 1 0-1 1 0-1 1 0-1 1 0-1

2 2 7 2 2 7

1 3-1 7 1 3-1 7 1 3-1 7 1 8-21 1 3-1 7

--------------------------------------~----------------------------------------

e e )

In dit Kring-Nieuws treft U o.a. aan informatie over de voorzetting van de toren~eklimmingen, de nieuwe kursus Bossche Bouwstenen en de kursus genealogie. Verder bv. ook een volledig ov e rzicht van verkrijgbare uitgav e n in het Kringhuis. Fotowedstrijd 1984. De eerste inzendingen zijn binnen. In Kring-Nieuws 5 2 kunt op pagina 3 alles nog eens rustig nalezen.

eMinder rustig ging het er op zondag 27 mei aan toe in het Zwanenbroedershuis. Tussen de 1500 en 2000 bezoekers werden geteld, dit telle~ kon eenvoudig om dat men moest tekenen. Het bestuur overlegt binnenkort met de Broederschap over de mogelijkheden er weer een traditie van te maken.

e

e

In de af gelopen periode werden ook een tweetal lezingen in het Jeroen Boschhuis georganiseerd: de bevrDding in 1944 en een lezing over Gent. Beide avonden trokken we circa 150 belangstellenden. Reden voor het bestuur ook in het najaar en het voorjaar van 1985 weer enige bijzondere voordrachten te organiseren. Het volgend Kring-Nieuws verschijnt medio augustus. Toezending lidmaatschapkaarten. De betalingen t/m 3 juni zDn verwerkt. In de afgelopen weken zijn er brieven verzonden naar degenen die of nog niet of te weinig betaald hebben. Het bestuur doet nogmaals een dringend beroep op U per omgaande Uw (aanvullende) bDdrage over te maken.

1


Ook de komende zomerperiode van de Sint Janstoren door. overweldigend. In de tentoonstelling geheel uitgebreider dan vorig jaar. informatie-materiaal over kerk zelf verkrijgbaar. is er voor de honderden koop hebben? zowel van de interieur en het exterieur de voorraad strekt bent U de caravan.

-~路路

Ook de komende weken blijft personen per beklimming. kinderen t/m 9 jaar betalen

gaan de beklimmingen ., De belangstelling blUft afgelopen weken is de vernieuwd en is ook Ook is er volop de toren en ook over de Erg veel belangstelling kleurenfoto's die wij te toren, als van het van de kathedraal. Zolang iedere zondag welkom bij gelden maximaal 25 De prijs blijft f 2,= p.p., f 0,75.

In juni zijn er op de volgende zon- en feestdagen beklimmingen: zondag 3, maandag 11, zondag 17 en zondag 24. In ,juli klimmen we op de 20 ndagen 1, 8, 15 , 22 en 29. En vervolgens nog op zondag 5 augustus. Op deze zondagen zijn de - beklimmingen steeds om 13.00, 1~.30 en 16.00 uur, terwUl de kaartverkoop start om 12.30 uur. In de periode van 17 juli t /m 18 augustus zUn er ook beklimmingen op dinsdag t/m zaterdag, dagelUks om 14.00 uur, kaartverkoop vanaf 13.45 uur. Ter afsluiting van het zomerseizoen wordt er op de zondagen 12 en 19 augustus weer tussen 13.00 en 17.00 uur ieder heel en half uur geklommen. Ook de komende maanden blUft de mogelijkheid om met een groep op aanvraag de toren te bezoeken. In principe kan dit op iedere gewenste dag en tUdstip. Zo'n aanvraag moet minstens een week van te voren bU de sekretaris telefonisch aangevraagd. Vooral voor scholen, jeugdvere nigingen e.d. is dit een uitermate leerzame exkursie, vooral ook nu de kathedraal door de week gesloten is.

============================================================================= "EEN

STAD

VERANDERT"

De eerste foto's stromen binnen, de informatiefolders vliegen bU honderden de deur uit, de affiches zUn op en worden bUgemaakt. In aansluiting op het vorige Kring-Nieuws kunnen we nu ook de samenstelling van de jury bek s nd maken. Deze heren zUn: * architect Jan van der Eerden * ir.Cees van Aalst * fotograaf Jan Verhoeff Herman van den Heuvel, onze voorzitter.

*

Denkt U eraan dat de inzendtermijn sluit op 31 augustus as.

********************* KRINGAKTIVITEITEN *********************


,.

K U R S U S

B 0 S S C H E

B 0 U WS T E N E N

8

In nauwe samenwerking met het stadsarchief gaat in het najaar de achtste reeks Bossche Bouwstenen van start. Het centrale thema is de industrialisatie in onze stad. Aandacht zal o.a. geschonken worden aan gebouwen en machines~ de arbeiders, enige Bossche industriën en aan organisaties als bv. de Kamer van Koophandel. De kursus wordt wederom op maandagen gegeven en wel op 10 en 24 september, 8 en 22 oktober, 5 en 19 november en 10 december. Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en het maximum aantal deelnemers bedraagt 80. f komt slechts één cy~lus. De prijs bedraagt f 20,=, voor niet-leden is de prijs f 50,DD. Opgave voor deze kursus kan alleen geschieden door overmaking van dit bedrag v66r 15 augustus as. op: - postrekening 311 97 16 t.n.v. Penn.Kring Vrienden of - Rabobank reknr. 17 19 94 078 t.n.v. Penn. Kring Vrienden Eind augustus ontvangen de inschrijvers alle benodigde informatie. In het volgend Kring-Nieuws wordt het exakte programma van deze kursus bekend gemaakt.

============================================================================= K U R S U S

GE NE AL 0 G I E

De aangekondigde kursus genealogie zal dit najaar plaatsvinden in nauwe samenwerking met het stadsarchief. ) kursusdata zijn: de dinsdagen 4 en 18 september, 2 en 23 oktober, 6 en 20 november. Dm U een indruk te geven over vorm en inhoud van deze kursus worden er een tweetal introduktie-avonden georganiseerd en wel op woensdag 13 en donderdag 14 juni as. Belangstellenden die hiervoor geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen zich alsnog telefonisch opgeven bij het sekretariaat. ===============================~=============================================

E XK URS I E

G E N T

Voor de exkursie naar Gent op zondag 17 juni as. hebben zich ongeveer 200 lêden opgegeven. De deelnemers hebben intussen hun deelnemerskaarten ontvangen. Wellicht ten overvloede wijzen we er nogmaals op dat de vertrektijden gewijzigd zijn! Belangstellenden die alsnog meewillen, kunn2n telefonisch kontakt opnem2n met de sekretaris om te bekijken of er alsnog een mogelijkheid aanwezig is.


" Het historisch openluchtspel. Dit wordt nu definitief georganiseerd van zondag 2 t/m zondag 9 juni 1985. Jedere avond vanaf 19.00 uur. De Stuurgroep 800 (gemeente) heeft onlangs ons f 100.000,= garanti es ubsidie toegezegd. Dat betekent dat de voorbereidingen nu in alle hevigheid kunnen losbarsten. Na de vakantieperiode starten we met op grote schaal kleding te gaan vervaardigen. Hiervoor kunnen we nog altijd extra vrouw/man kracht gebruiken. U kunt zich hiervoor nu reeds opgeven in het Kringhuis of bij de sekretaris. Heeft U dit al gedaan, dan hoeft U het niet opnieuw te doen. aktiviteiten Naast het historisch spektakel, organiseren we meer speciale aktiviteiten in 1985. Alle tentoonstellingen in het Kringhuis worden in dit speciaal kader geplaatst. Daarnaast verlenen we _ medewerking aan andere tentoonstellingen. Brabants Dagblad kunnen lezen over een manifestatie va" Bij de voorbereidingen hiervan zijn wij ook betrokken ( betreft het historisch gedeelte). gewone bijeenkomsten ook enkele bijzondere lezingen in And ~ te

Zo heeft U in het h e t bedrijfsleven. met name voor wat Er komen naast de dit k .sde r. Ook op 5 en 6 janu a ri zullen we reeds present zijn in de Br a banthallen. Ov er al deze aktiviteiten zult U vanaf september steeds uitvoerig geinformeerd worden.

FinanciĂŤn Om al die aktivteiten te kunnen financieren is erg v e el geld nodig. Vandaar ook de verkoop van speciale artikelen. Sinds kort brengt ook de Stuurgroep 800 diverse artikelen op de 'markt' met haar vignet erop. Veel van deze artikelen zullen ook in het J<ringhuis verkrijgbaar zijn. Op dit moment hebben wij reeds voor U: uanstekers (f2,=), witte kaarsen (f7,50).

========================================================================

)

Op zaterdag 26 mei overhandigde Willy Damen het eerste exemplaar van zijn bundel "DEr~ BOSCH OP RYM" aan onze voorzitter Herman van den Heuvel. Sindsdien is in het Kringhuis een tentoonstelling ingericht over zijn werk en over het werk van Thea Nijhoff die verantwoordelijk is voor de illustraties in di~ nieuwe fraaie boekwerk. Deze kleine, maar fijne tentoonstelling blijft in het Kringhuis geopend tot ongeveer half juli. Zoals het Brabants Dagblad al schreef ~Het is geen tentoonstelling die je absoluut niet mag missen. Maar de echte Bosschenaar herkent veel van zijn l i e f de voor d e s t ad â&#x20AC;˘ 11 En a 11 e Kr in g l e de n zijn uit e raar d echte Bosschenaren die hun stad liefhebben en daarom is een bezoek aan het Kringhuis in deze weken zeker de moeite waard.

4


i'

VERKRYGBAAR

IN

HET

KRINGHUIS

~e

volgende uitgaven van de Kring zijn in het Kringhuis verkrijgbaar. De prijzen gelden alléén op vertoon van Uw lidmaatschapskaart!

Algemene geschiedenis ...... ; ........... f 15,00 Het beleg van 1629 •.................... 8,00 De Bossche ambachtsgilden .............. - 11, DO 's-Hertogenbosch tijdens de Bataafse en Franse tijd ............ - 14,00 5 Bossche Bouwstenen Enige belangrijke gebouwen •............. - 14,50 * *Bossche Bouwstenen 6 Kloosters en kloosterlingen .......•..•• - 15,00 *Hertog Hendrik Reeks : Het Gulden Vlies •.................... - 16,00 *dichtbundel De Vergulde Trom door Jeroen van Wilgen ••........• - 10,00 * Bossche Bibliografie 1981 door Michiel van Heumen ..........•.• 1, DO * wandelboekjes "Langs Bossche Monumenten", "Van Sint Janspoort tot Drthenpoort", "Kloosters en kloosterlingen rondom de St.Jan", "Tussen Leuvense Poort en Hinthamerpoort", "Oude ambachten", "Stad en zand", "Bossche Orgeldagen", "Jubileum1.11andeling 1 "; "Tussen Gouvernement en Museum", "De Beeweg", "Jubileumwandeling 2", "Rondom de Vughterdriehoek", "De Burgemeesterswandeling" •••... f 1,00 * fietstochten: "1629, verdediging en aanval" en "Fietsen door Den Bosch" ..... -................... per stuk .............•. 1,00 * boottocht "Langs Dommel en d 1 Aa" ..... " " " " " .. " .... " . " " 1, DO * dia-series: "Monumenten", "Binnendieze 1 ~' "Binnendieze 2", "Sint Jan" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per serie van 6 6,50 *stickers van diverse monumenten o.a. stadhuis, Moriaan •••••..• 0,25 *vel sluitzegels over het beleg van 1629 ...•... , ...........•.•. 0,25 *affiche stadsfe aa ten 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 0,25 *zilveren speldje met kringvignet •...................•....•.••• - 10,00 * Bossche Bossche * Bossche * * Bossche

Bouwstenen Bouwstenen Bouwstenen Bouwstenen

1 2 3 4

t.b.v. fonds "800": *beeldje Hertog Hendrik •.•...................................•. - 25,00 *gevelstenen: "De Vergulde Steur" en "De Put" .................. 8,00 * g e v e l s t e e n " I n d e Lij n b a a n " • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 6 ; 50 Ook van derden worden in het Kringhuis verschillende uitgaven over 's-Hertogenbosch verkocht. U kunt terecht voor: _,.tJEKEN *Kroniek van 's-Hertogenbosch ..................•............... *De Bedevaart naar de Zoete Lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch ... * De Hemelbestormers ................•......•.................•.• * Gids voor de Sint Jan ......... . ..............................•

*

f

24,75 5,00 - 15,1 5 - 14, 95

De Sint Jans toren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

*De Restauratie van de Sint Jan ........................•....... * Franstalige gids Sint Jan •..........................•.......• " *De carillons van 's-Hertogenbosch ........ . .................... *Straat in, straat uit •...................•............ . .......• * Den Bosch nogmaals •..........................................•

3, DO

5,00 l, DO 1 ,DO - 25,00 - 22,50

*Zo was Den Bosch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

24,75

* De historische schoonheid van 1 s-Hertogenbosch ...........•.••• - 16,50 *Van bos tot stad •.......•..................................•.• - 42,50

*

Hendrik de Laat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . *Zegezang Vondel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Oeteldonkse Club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

20, 00 15,00 22, 00


*

Het Brievenpostwezen in 's-Hertogenbosch ............•.......... f * Den Bosch, 200 jaar geleden . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . * Armenzorg in Den Bosch •..••................•................... _ * Den Bosch op rijm . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • * Uilenburgwandeling •............................... , •..........• *Ach lieve tijd, tijdschrift over 8 eeuwen 's-Hertogenbosch, 13 delen, +verzamelband (f15, 1 0) per deel .•................•.........•.• * Lesbrieven-serie over Noord-Brabant,, per deel ••..•......•....• -

29 2' 50 7;50 15,95 1 1 , 95 1, 75

1

6,55 4, DO

DIVERSEN *plattegrond van 's-Hertogenbosch •.......... ....•. ..... ..... ... 5,90 *pentekeningen binnenstad, per stuk ••.........................•• O, 75 * L:P. Dwalend door Den Bosch (Postkwakers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 16,90 t.b.v. "GOD"

*

button . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·· . . . . . . . . . . -

* *

rode wijn ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... · . . . . . aansteker . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ kaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

*

1 , 50 8,00 2,00 7,50

Bewaart U dit overzicht van uitgaven goed! In elk Kring-Nieuws zullen we een overzicht van nieuwe uitgaven presenteren. In de afgelopen weken zijn de volgende nieuwe uitgaven in het Kringhuis verschenen: * De bedevaart naar de Zoete Lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch, een doctoraal scriptie in het kader van het bijvak Godsdienstwetenschappen, door C.J.M.Free (prijs f 5,=) * Den Bosch op rijm, gedichtjes door Willy Damen, tekeningen van T h e a Nij h o f f ( p rij s f 1 1 , 9 5 )

*

Straat In, Straat Uit door J.A.M. Roelands. Een wandeling door de oude binnenstad van 's-Hertogenbosch met vele foto's ( prijs f 25,=)

Daarnaast is onze kollektie boeken uitgebreid met enige titels die reeds langer in de handel te verkrijgen zijn: zie hiervoor ook bovenstaand overzicht. Op 2 uitgaven die later dit jaar verschijnen willen we vast Uw aandacht vestigen. Eind juni / begin juli kunt U de toren van de Sint Jan als replika kopen. ) De aanbieding van het eerste exemplaar zult U in de plaatselijke pers '• kunnen lezen of informeert U even telefonisch in het Kringhuis. Vanaf dinsdag 16 ~ktober is de videofilm over de Bevrijding van 's-Hertogenbosch. Deze film verschijnt op Philips 2000, VHS en Betamax. Indien U voor 15 juni besteld, krijgt U een aanzienlijke korting. In de plaatselijke pers hebben regelmatig bestelbonnen gestaan. Voor leden die verder van de hertogstad afwonen en toch geinteresseerd zijn: belt U even het Kringhuis 'NU meteen doen) en wij sturen U een informatiifolder toe.

6

Kringnieuws 1984 06 10 55  

KringNieuws juni 1984

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you