Page 1

krln9...nleuw1 N U M ME R

50

1 september 1983

Verschijnt minimaal 6x per jaar Uitgave van de KRING "VRIENDEN VAN 's-HERTDGENBOSCH" Sekretariaat: Postbus 1162, 5200 BE 's-Hertogenbosch tel.073 - 135073 b.g.g. 073 - 147466 Kring huis: Stationsweg 29, 1 s-Hertogenbosch tel. 073 - 135098 openingstijden: woensdag 10-17 uur donderdag 1 8-21 uur zaterdag 10-17 uur

---------------------------------------------------------------------------------BESTE LEDEN, Enige weken eerder dan was gepland al weer het zesde Kring-Nieuws van dit kalenderjaar! De reden hiervan is de manifestatie "WERKERS AAN DE SINT JAN", die op 10 en 11 september as. georganiseerd wordt. Alles hierover kunt U lezen op de volgende bladzijde. BOSSCHE BOUWSTENEN Sinds 1 7 augustus is de herdruk van deel 1 verkrijgbaar. Voor informatie hierover zie Kring-Nieuws nr.48, bladzijde 3. Voor de nieuwe kursus die op 1 9 september start hebben zich al meer dan 50 leden opgegeven. Deze week sluit de inschrijving. U kunt zich nog opgeven door kontante betaling in het Kringhuis. Voor alle informatie zie Kring-Nieuws nr.49, blad 5. De deelnemers-kaarten worden deze week J erzonden. EXKURSIE MECHELEN Het aantal van 200 deelnemers is bijna bereikt. Opgave is nog mogelijk door kontante betaling in het Kringhuis. Alle informatie op bladzijdes 9 en 10 van Kring-Nieuws nr.49. De deeln a me-bewijzen worden deze week verzonden. TENTOONSTELLING KRINGHUIS Met ingang van woensdag 7 september is de tentoonstelling over het werk van KEES VAN STIPHOUT geopend voor het publiek. RECEPTIE TIEN JAAR KRING Eem datum om vast te reserveren in uw agenda. De receptie i.v.m. ons tienjarig bestaan is op donderdag 3 november van 18.30-20.30 uur. Meer informatie volgt. KOPY VOOR HET VOLGEND KRING-NIEUWS MOET UITERLYK 15 SEPTEMBER BY HET SEKRETARIAAT ZLlN. Het volgend nummer verschijnt in de eerste week van oktober.


=================================================== =================================================== =================================================== ~~=~=r=R=R=r=R=s===Ä=A=N===n=r===s=r=fü=r===J=A=N=~~

"Met eene groote godsdienstige plechtigheid werden de werkzaamheden geopend: den 16 julij 1860 droeg de Aartsbisschop de mis op, om 's Hemels zegen er over af te smeeken. O! 't was of de pijlers der grijze heiligdomstede van vreugde sidderden, haar koninklijke gewelven juich-tt=En, toen het gelui der klokken hen het uur aankondigden, waarop de herstelling •• zou aanvangen." Al 120 jaar werd er aan de Sint Jan gewerkt, wordt deze kerk gerestaureerd. Tientallen hebben zich daar mee bezig gehouden in het verleden. Zij waren de opvolgers van de honderden die de kerk gebouwd hebben. Steeds nog laat de Sint Jan ons versteld staan. Telkens opnieuw ontdekken we weer iets, wat we nooit eerder gezien hebben. De ons onbekende kunstenaars uit de middeleeuwen hebben een kunstwerk gebouwd dat (volgens hen) tot in eeuwigheid zou moeten blijven staan. Zij deden dat ter ere Gods. Nadat in het begin van de dertiende eeuw begonnen was met de bouw van een kerk voor de jonge stad 's-Hertogenbosch, bleek deze al spoedig te klein te zijn. En vanaf het begin van deze dertiende eeuw is er gebouwd, afgebroken, vergroot, hersteld. Een kontinue bouwstroom zorgde ervoor dat dit prachtig voorbeeld van Brabantse gothiek in onze stad konden worden opgericht. Maar o.a. weersinvloeden en een verkeerd materiaalgebruik zijn er de oorzaak van dat er nog steeds aan het gebouw gewerkt moet worden. Nadat er in de periode 1629-1810 niet zo veel aan de kerk was gedaan (men poogde alles bij te houden, doch slaagde er niet ten volle in) werd vanaf 1860 de kerk gerestaureerd. Dat was zeer noodzakelijk. Veel beeldhouwwerk aan de buitenzijde van de kerk was afgesleten. De neo-gotische kunstenaar heeft getracht een kopie (indien niet meer gerestaureerd kon worden) te vervaardigen van het middeleeuwse kunstwerk. De oorspronkelijke middeleeuwse bouwfragmenten worden bewaard in de bouwloodsen. Een groot aantal vakmensen (schilders, steenhouwers, loodgieters, architecten, opzichters, schrijnwerkers) stelt alles in het werk om de kerk weer eenzelfde glorievol uiterlijk te geven als de middeleeuwse mens moet hebben bewonderd. Dat daarbij niet meer gewerkt wordt zoals vroeger, dat daarbij ook moderne hulpmiddelen worden gebruikt, is logisch. Maar toch blijft de ambachtelijke werker tenslotte verantwoordelijk voor een deel van het eindprodukt. Dat schenkt hem veel voldoening. Langzamerhand nadert de restauratie zijn voltooiing.In september 1980 lieten wij U een zondagmiddag genieten van het werk aan de Sint Jan. Tienduizend bezoekers kwamen daar op af. Nog éénmaal biedt de Kring U de gelegenheid de werkers van dichtbij aan het werk te zien. OP ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 SEPTEMBER TUSSEN 14.00 EN 17.00 UUR ! ! ! In het voor restauratie afgesloten gedeelte van de kerk (de straalkapelle~) zullen schilder, beeldhouwer, steenhouwer, enzovoort aan het werk zijn. Tevens komt er een foto-expositie over de restauratie en een kleine tentoonstelling van de oude werktuigen. T e g el ij k er tijd word e n er in " De Sta 11 en " , t e ge nov er d e Maria k a p el ( op d e hoek van de Torenstraat) kontinu films gedraaid over het restaureren der kerk. De toegang is gratis, zowel in de kerkzelf als bij de films. Mensen die willen assisteren bij de werkzaamheden, kunnen zich telef on i s c h bij het s e k re t a:c::· iaat op geven .

)

Kringnieuws 1983 09 09 50  

KringNieuws september 1983

Advertisement