Page 1

krln9...nleuw1 N U MME R

49

Verschijnt minimaal 6x per jaar

16 augustus 1983

Uitgave van de KRING "VRIENDEN VAN 's-HERTDGENEDSCH Sekretariaat: Postbus 1162, 5200 BE 's-Hertogenbosc tel. 073-135073 b.g.g.073-147466 Kringhuis: Stationsweg 29, 's-Hertogenbosch tel. 073-135098 openingstijden: woensdag 10-17 uur donderdag 1 8-21 uur zaterdag 10-17 uur

--------------------------------------------------------------------------------ALS ELlLAGE bij dit Kring-Nieuws vindt U het boekwe r kje JUEILEUMWANDELING 1 BESTE LEDEN, Hierbij ontvangt u het vijfde Kring-Nieuws van 1983. Een korte greep uit de inhoud: blad 2: JUBILEUMWANDELING 1 is de titel van een nieuwe stadswandeling die wij houden op zondag 28 augustus. blad 3: Een van de bezienswaardigheden tijdens die wandeling is de St.Cathrien met zUn fraaie schilderijen van Verhaghen.

)

blad 4: een nieuwe tentoonstelling en nieuwe uitgaven in het Kringhuis, blad 5: dit najaar kursus VII en syllabus I in de reeks Bossche Bouwstenen. blad 6: informatie over onze spelersgroep. blad 7 en 8 : op 2 augustus overleed plotseling Louis Aarts, onze oprichter en erelid. blatj 9 en 10: op zondag 18 september vindt de jaarlijkse exkursie plaats: Mechelen is ~ ~ het reisdoel.

r} -\ r\. ~

blad 11 en 12 zUn gereserveerd voor bestuursmededelingen, waarbij wU Uw bijzondere aandacht vragen voor de verklaring op blad 11 .

1


***

Het bestuur van de Kring heeft de eer U uit te nodigen voor de nieuwe stadswandeling die op zondag 28 augustus aanstaande gehouden zal worden.

Startpunt van de wandeling is het Refugiehuis, hoek Spinhuiswal / Sint Jorisstraat. N§ de fietstocht en de orgelwandeling, dit keer weer een 'ouderwetse' wandeling onder leiding van gidsen/begeleiders èn met het bekende boekwerkje! De wandeling voert ons vanaf Bastion Oranje langs de stadswallen naar Bastion Vught, om vervolgens via de Vughterstraat en de Kuipertjeswal uit te komen bU de St.Cathrienkerk met haar prachtige schilderUen (zie ook elders in dit Kring-Nieuws). Via de Sint Jorisstraat, Wolvenhoek, Verwersstraat, Mortel en Weversplaats komen we weer bU het Refugiehuis terug. Dit achttiende boekje uit onze bekende serie over 's-Hertogenbosch werd financieel mogelUk gemaakt door Juwelier Verdonk. Het verscheen in een oplage van 2000 stuks. De tekst is van de hand van Herman van den Heuvel, terwUl de foto's ter beschikking werden gesteld door het Bossche Stadsarchief. De wandelingen onder begeleiding van gidsen starten op die zondag om 13.00, 14.30 en 16.00 uur . Vergeet niet uw wandelboekje mede te brengen: bU de start betaalt u f 1 ,DO per boekje. Meerdere exemplaren zUn vanaf heden ook voor die prijs verkrUgbaar in het Kringhuis.

)

Zoals de titel al suggereert, komt er nog een jubileumwandeling: deze wordt georganiseerd op zondag 16 oktober. Houdt u deze datum vast vrU! Mensen die op een of beide data willen gidsen en hiervoor nog niet benaderd zUn, kunnen kontakt opnemen met het sekretariaat. Dat geldt natuurlUk zeker voor deelnemers aan de gidsenopleiding.

2


P I E T E R

EN

DE

NEGEN

LEUVENSE

J O Z E F

SCHILDERDEN

VAN

V E R HAGHE N

DE

ST.

CATHRIEN

Pieter Jozef werd op 19 maart 1728 te Aarschot geboren. Zijn vader Willem Verhaghen beoefende aldaar de heelkunde en bekleedde functies als rentmeester en schepen bij het stadsbestuur. Deze wilde zijn zoon laten opleiden voor een universitaire loopbaan, doch hij had meer belangstelling voor de schilderkunst. Al op dertienjarige leeftijd fungeerde hij als hulpje van de Antwerpse schilder Jan Baptist van der Kerckhoven bij restauratiewerkzaamheden, o.a. in Aarschot en de abdij van Averbode. Drie jaar later ging Pieter Jozef in Antwerpen in de leer bij Balthasar Bessch~y en volgde er 's avonds lessen aan de Antwerpse Academie. In 1749 ving hij in Leuven zijn loopbaan als schilder aan, trouwde aldaar in 1753 met de Leuvense Johanna Hensmans en kreeg vier zonen en drie dochters. Hij schilderde op enkele uitzonderingen na religieuze voorstellingen, bijna allen ontleend aan de bijbel. Hierin werd hij zeer befaamd, opdrachten van kerkelijke en burgerlijke overheden namen toe. Keizerin Maria Theresia kende hem in 1771 een beurs toe voor een studiereis naar Rome, alwaar hij twee jaren verbleef. In de jaren 1768 tot en met 1780 vervaardigde hij o.a. negen grote doeken voor de norbertijnenabdij van Averbode. Zij stellen voor: 1. de aanbidding door de herders, 2. de aanbidding door de Drie Koningen, 3. de kindermoord te Bethlehem, 4 . de bruiloft van Kana, 5. de gedaanteverandering op de berg Tabor, 6. de wonderbare genezing van de zieken (1776), 7. Christus en de overspelige vrouw (1780), 8. Magdalena wast de voeten van Jezus, 9. de roeping van de apostelen. Nog vele werken werden door Verhaghen, vooral in opdracht van kerkelijke instellingen vervaardigd, maar aan het eind van de eeuw verminderden de opdrachten zeer sterk doordat Keizer Jozef II de kloosters en abdijen afschafte en ook ten gevolge van het franse bewind. Later verhinderde een beroerte hem verder te schilderen en hij stierf 3 april 1811 te Leuven. De negen schilderijen werden in 1829 door de provisor van de abdij van Averbode aan het kerkbestuur van de St.Cathrien verkocht en behoren nog steeds tot de belangrijkste bezittingen van deze kerk. Reinie M.H. van den Bogaert, Pieter Jozef Verhaghxm, in Spie ghel Historiael, mei 1967, 2e jrg. no. 5.; A.F.M.Sweens-J.Stuyt, Geschiedenis en Iconografie der vernieuwde St. Cathariankerk te 's-Hertogenbosch, 1 s-Hertogenbosch z.j. Lexica: Immerzeel II I, 1 73; Kramm II I, 1 711; Wurzbach, 768.

3


T E N T 0 0 N S T E L L I N G E N

=================================== =================================== Tot e n met 2 7 au gust u s k u n t U no g gaan kijk en naar " DEN B0 S CH, TWEEHONDERD JAAR GELEDEN". Voor meer informatie hierover: zie Kring-Nieuws nummer 48, blz 4! Tot diezelfde datum worden een 25 foto's geexposeerd, zonder tekst en uitleg. Op formulieren wordt u verzocht aan te geven wat de foto's voorstellen. Alle foto's hebben betrekking op onze stad. Voor de goede oplossingen zUn enige prUzen beschikbaar! 路 Op zondag 4 september wordt de nieuwe tentoonstelling geopend, welke dit keer gewUd zal zUn aan het leven en werken van KEES VAN STIPHOUT. Van Stiphout, een Bosschenaar, was kunstenaar in hart en nieren, mede oprichter, erelid en adviseur van "De Kokvorsen", artistiek leider van "Montparnasse". Kees van Stiphout werd in 1908 geboren. ZUm eerste opleiding kreeg hU aan de KoninklUke School onder leiding van Piet Slager en Andr茅 Venhorst. Daarna bezocht hU de Academie v.d. R.K. Leergangen Tilburg en de Academie van Antwerpen. Ook studeerde hU enkele jaren op de kunstacademie van Arnhem. Tenslotte vestigde hU zich in zUn eigen stad, in zUn eigen wUk. Wa a r hU noest en hardnekkig werkte aan zUn specialiteiten met glas. Vele oud Bosschenaren zullen hem nog wel kennen, werkend in zUn atelier in de "Rue de la Pipe". Uit zijn han d en kwamen vele kunstwerken in gebrandschilderde ramen, glas in lood en werken in opaline. Enkele van zUn werken kunnen we tonen in het Kringhuis. Ook met foto' s , krantenknipsels en dia's willen we deze Bosschenaar, geboren en getogen in het hart van de stad, weer in Uw herinnering terugroepec. De tentoonstelling is geopend vanaf l=~~~If~~fB=~~~=~~=~~J~~fB=l~~~ voor openingstUden: zie voorpagina!

)

NI Emv E u I TGA vEN NIEUvJE UITGAVEN NIEUWE UITGAVEN sinds het vorige Kring-Nieuws zUn de volgende uitgaven verschenen en verkrUgbaar in het Kringhuis: XX Ach Lieve TUd, deel 9 over misdaad en straf; f 6,50. XX Ach Lieve TUd, deel 10 over nUverheid; f 6,50. XX Jubileumwandeling 1; f 1 ,OO. XX Bossche Bouwstenen 1 ; f 15,00 / f 19,50. Uitverkocht zUn de legpuzzel van de Sint Jan en het borduurpakket!

4


E 0 S S C H E

E 0 U WS T E N E N

====================================

'

K U R S U S

VII

================= In samenwerking met het Bossche Stadsarchief heeft de Kring voor dit najaar voor de zevende achtereenvolgende keer een lezingencyclus vastgesteld in de reeks "BOSSCHE BOUWSTENEN, Inleiding tot de geschiedenis van 's-Hertogenbosch 11 • Deze nieuwe kursus zal handelen over plaatsen/nederzettingen' rond 's-Hertogenbosch. De volgende inleiders zullen er aan deelnemen: P.J. van der Heijden: Orthen drs. J. Sanders: Den Dungen G.M.v.d.Velden O.Praem: Bokhoven L.A.M. den Eekker: Empel en Meerwijk M. van Heumen: Engelen Tot slot vindt er een afsluitende avond over de kursus ,plaats. De inleiding/lezing zal ongeveer 3 kwartier à een uur duren. Dan volgt er een koffiepauze. Vervolgens bestaat er de gelegenheid tot het stellen van vragen. Iedere plaats heeft een eigen geschiedenis, maar ook een eigen karakter. Vanzelfsprekend zal aan de geschiedenis van die plaats aandacht dienen te worden geschonken. Maar het eigen karakter zal ook naar voren komen. Bijvoorbeeld: Empel: de strijd tegen het water Ort hen: juridische status, onafhankelijk/afhankelijk Bokhoven: buitenlandse enclave Den Dungen: moestuin van de stad, Vrijdom,juridische status Engelen: de Hollandse oorsprong. Daarnaast kunnen eventuele bezienswaardigheden aan de orde komen. U kunt zich nog tot 1 september voor deze lezingencyclus opgeven door storting van f 20,00 op postrekening 311 97 16 àf op rekening ) 17 19 94 078 bij de Rabobank, onder vermelding van 'kursus Bossche Bouwstenen'. Graag ook uw lidmaatschapsnummer vermelden! Niet-leden betalen f 50,00. De deelnemers ontvangen begin september de benodigde informatie. HERDRUK SYLLABUS I

================== Deze herdruk is vanaf eind augustus in het Kringhuis verkrijgbaar. Voor de inhoud: zie Kring-Nieuws nummer 48, blz. 3. ! Voor leden (uiteraard op vertoon lidmaatschapskaart) f 15,=; voor niet-leden of leden zonder kaart f 19,50. Leden die hebben ingeschreven in het afgelopen jaar: tot en met 30 november ligt er een exemplaar voor U gereserveerd in het Kringhuis EU het afhalen dan ook graag dit vermelden! Niet afgehaalde exemplaren worden m.i.v. 1 december gewoon in de verkoop gebracht!

5


BOSC.~"

toneelgroep van de

TQNEE.\_

kring vrienden van

// I Ql ~\

's-hertogenbosch

In september begint de spelersgroep van de Kring , n a een rustperiode, weer met de repetities. Het eerste seizoen zit er op en we kunnen meer da n tevreden z Un met de manier waarop de groep zich in het afgelopen ja ar heeft ontwikkeld. Uit een groepje Kringleden (en niet-leden) met n auwelUks enige · toneelervaring, is een haast echte toneelveren iging ontstaan die in 1985 bU de aktiviteiten van de Kring beslist geen gek figuur zal slaan. In het eerste jaar werden 3 eenakters op het re pertoir genomen om zodoende ieder lid de broodnodige toneelervari ng te laten opdoen. De Kringleden die de jaarverg a dering op 2 maart j . l . in het Jeroen Boschhuis hebben bljgewoond, hebben twee stukke n hiervan reeds kunnen z i en , n 1 • 11 Ha z e p e p er 11 e n " d e S c ha t " , beid e v oor t r e f fel ijk ge re gis s e er d door Ben Peperkamp. In "Hazepeper" was hij in s t aat om 4 jonge me isjes op een overtuigende manier t e transformeren i n oude dames. Het stuk " de Schat" is hierna nog driema a l o pgevoerd. Op 30 april 1983 (Koninginne d a g ) werd in Enge len voor ca. 200 mensen gespeeld (zie foto) en op zondag 8 mei werd "de Schat" tweemaal gebracht tijdens de "Uilenburgse Week" in de tu in van de "Mariënburg", beide keren in de openlucht op een platte boere nk a r als t oneel. Naar aanl e iding van de optredens in het afge lopen seizoen z Un er z e er veel enthousiaste reak t ies v an vele kante n op ons af gekomen. Gesterkt hierdoor beginnen wU n u aan ons tweede s e izoen . De ervaringen uit het afgelopen seizoe n heb b en o ns doen inzie n dat het straattoneel uit de v r o ege- en wa t latere Mi dde l eeuwen voor o nze groep de beste mogelU~heden biedt. We gaan daarom ons nieuwe re petoir in deze richt ing opbouwen, ook omdat we in 1985 op deze manier de Kring z ullen gaan vertegenwoordigen. In de jaren van voorbereiding op 1985 zal de toneelgroep van de Kring " Vrienden van 's-Hertogenbo sc h" zich onder een e ig en naam naar buiten to e presenteren, nl. als "B os c h To n e e l 8 0 0" . Op dit moment hebben we 22 leden, z o dat we v oo rlopig genoeg mensen hebben. MannelUke spelers uit de Kringgeledere n met enige toneelervaring blUven echter nog altUd van harte welkom. Jos de Bresser

)

Spelmoment tljdens de opvoering van "de Schat" in Engelen. V.l.n.r.: Frank GruUters, Boy Tax, Jos de Bresser, Ine van Raak , Jeanne Ke nnis .

6


Geheel plotseling en zeer onverwacht is de Heer Louis Aarts overleden. Ik ben geneigd dit plotseling "uit het leven nemen" als oneerlijk en onrechtvaardig te betitelen~ Het leven van Louis Aarts, waarvan zijn stad, 's-Hertogenbosch, zo'n belangrijk deel van uitmaakte. Vechtend voor het behoud van de historische stad en vol ideeën en initiatieven om haar te laten bruisen van aktiviteiten, stond Louis Aarts in dit leven. Het eerste resulteerde in zijn deelname aan het politieke gebeuren in onze stad; zijn ideeën en initiatieven leidden tot de oprichting van vele verenigingen en stichtingen. Dok de kring "Vrienden van 1 s-Herto genbosch 11 is mede door zijn toedoen opgericht. Dit heeft onze vereniging gewaardeerd door hem op 18 november 1975 tot erelid te benoemen. Doch dit was voor Louis Aarts maar een zéér klein moment om bij stil -te blijven staan. Bruisend van energie ging hij door, waardoor er wederom nieuwe verenigingen tot stand kwamen en de bevolking van 's-Hertogenbosch opnieuw kon genieten van allerlei aktiviteiten. Dit alles resulteerde tot de uitreiking van een koninklijke onderscheiding (de gouden eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau) in april van dit jaar. Dok dit was voor Louis Aarts kennelijk opnieuw een stimulans om extra er tegen aan te gaan. Zeer onlangs nog nam hij kontakt met ons bestuur op over de te organiseren aktiviteiten voor mei 1984. Dit alles is nu plotseling voorbij. De stad 1 s-Hertogenbosch en de kring "Vrienden van 1 s-Hertogenbosch" verliezen niet alleen een Vriend maar ook een grote Bosschenaar. Mag hij nu de rust vinden die hij tijdens zijn leven nooit kende. Zijn vrouw en kinderen wens ik veel steun toe de komende tijd. Het moge hun tot troost zijn te weten dat hun man en vader in de harten en gedachten van zeer vele Bosschenaren zal blijven voortbestaan. Herman van den Heuvel voorzitter kring "Vrienden van 's-Hertogenbosch"

Op 6 mei 198i stuurden enige bestuursleden van de kring een verzoek naar het College van Burgemeester en Wethouders aan Louis Aarts de Jeroen Bosch-penning toe te kennen. Uiteindelijk leidde clit verzoek tot de toekenning van een koninklijke onderscheiding. Op de volgende pagina een fragment uit dit verzoek, waaruit duidelijk de veelzijdigheid van Louis Aarts blijkt.

7


"Louis Aarts heeft veel bijgedragen tot het kulturele leven in zijn "stad 's-Hertogenbosch, die hij bovEndien meer bekendheid heeft ''gegeven in geheel Nederland. Als publicist en organisator geniet "hjj grote bekendheid. "Op 20-j ari ge leeftjjd publiceerde hij "Fragmenten van de verhalen "van de Erwtenman" in het tijdschrift "Brabantia Nostra". In de "jeugdbjjlage van "Het Huisgezin" schreef hjj eveneens verhalen. In de "oorlogsjaren redigeerde hjj het illegale tjjdschrift "Groei" en na de "oorlog publiceerde hij, veelal onder een pseudoniem, in De Katholieke "Illustratie, Eva en Beatrijs; bij voorkeur over Bossche onderwerpen. "Aanvankelijk was hij ook medewerker bij het Bossche weekblad ''Het "Stadsblad". ~.J.Aarts is bekend onder de namen: Louis Aarts, Loek Aarts, Wouter "Govaerts, Jean Coevreur, Louis Walschot, Peter Selie en Tijl Uilenburg. 11

Voor de K• A. B• , af d • 1 s - Hert o ge n bos c h o r ga nis e e r d e hij in 1 9 61 e e n "variété. Hierbij trad hij voor de eerste maal voor het voetlicht buiten "zijn eigenlijke hobby het schrijven. (Zijn beroep was :vertegenwoordiger.)

11

Il

"Hij heeft namelijk vele initiatieven genomen tot aktiviteiten en het "oprichten van verenigingen in onze stad. "Van deze verenigingen heeft hij meestal een korte tijd deel uitgemaakt "van het bestuur, om deze taak daarna aan anderen (meestal door hemzelf "hiervoor benaderd)over te dragen. "Louis Aarts heeft in onze stad opgericht: -de Kring voor geschiedenis en heemkunde "De Boschboom" -de Kring "Vrienden van 's-Hertogenbosch" -de vereniging voor folklore en dialekt "Rond Janus en Bet" - de vereniging voor amateur-schilders "Het Bossche Palet" -het comit~ "Den Bosch in mei" -het comité "Red de Sint Pieter" - "De 1 s-Herto genbossche Vlooienmarkt" -"Uilenburg Aktief" -"De Bossche Vogeltjesmarkt" -de vereniging i.o. "De Stille Omgang". "Louis Aarts was initiatiefnemer tot het oprichten van de stichting "Bosschenaren Bui ten De Muren 11 • Hij richtte in 1 9 62 een herdenkin gs" tentoonstelling voor Herman Moerkerk in, terwijl hjj eveneens een stoot "gaf- en mede-organisator was- van een eretentoonstelling voor' "Hendrik de Laat toen deze 70 jaar werd. ~ Hij organiseerde mede de aktivi tei t " 1 s-Hertogenbosch op z'n zondags 11 • 1

:'Louis Aarts heeft zich al tijd ingezet om oude spelen en gebruiken in "ere te houden, zoals er zjjn: dauwtrappen, vliegeren, rommelpotten "en de klompentocht. "Hij organiseerde braderieën in de Vughterstraat en in de Zuiderpassage. "Hij heeft er voor geijverd dat het beeldje van "Bosch 1 Marieke herplaatst "werd na de sloop van de huizen aan de Weversplaats, in het gebouw "van de Artistieke Schuit. Voorts was hij betrokken bij een aktie tot "restauratie van het Mariabeeld in de Lepelstraat toen dit vernield " was • Hij liet Mariabeeld j es p l a at s en in het pand " De Kl o s be u gel " en "onlangs in de nieuw gebouwde huizen in de Beurdsestraat. Il

8


ME C H E L E N =============== is een oude, gastvrije stad in het zuiden van de provincie Antwerpen. De inwoners worden "Maneblu ssers" genoemd sinds 1687, toen ee n drinkeboer de rosse gloed op de torenspits voor vuur aanzag en daarmee de hele stad op de been brach t. Van in de Be eeuw begon de opg ang van Mechelen. Gestimuleerd door de lakenindustrie in de 12e en 13e eeuw bereikte haar roem een hoogtepunt in de Bourgondische period e: Karel de Stoute vestigde er zijn parlement in 1473. Onder het bewind van Margaretha van Oostenrijk groeide de stad uit tot een belangrijk ku ltuurcentrum, dat later wereldfaam verwierf door zijn beiaarden en beiaar dschool, zijn meubelen en tapijten. Als aartsbisschoppelijke zete l is Mechelen een kultuurhaard met allure geworden. Talrijke groene zon es in en rondom de stad bepalen haar bijzonder milieuvriendelijk karakter. In de plaats van Haarlem wordt Mechelen het doel van onze jaarlijkse excursie. OpZONDAG 18 SEPTEMBER 1983 is het zover! Het programma luidt als volgt:

9.00 uur : vertrek vanaf Kringhuis,~nderweg koffie met gebak. 12.00 uur: aankomst te Mechelen. In het restaurant "Volksbelang", aan de voet van de toren) broodmaaltijd, voorafgegaan door soep. 14.00 uur: historische wandeling o.l.v. gidsen. Jit is een eerste kennismaking met de stad en behelst o.a. een bezoek aan het stadhuis, de St.Romboutskathedraal (met schilderij van A.van Dyck en 32 borden van het Gulden Vlies), de St.Janskerk (schilderij Rubens), de Beiaardschool en het Paleis van Margaretha van Oostenrijk. 16.00 uur: vrije tijd,. 18.30 uurt terugreis, rechtstreeks zonder stop! 20.30 uur: aankomst Kringhuis. Deelname staat alleen open voor Kringleden en hun huisgenoten! Prijs per persoon: f 35,00! Over te maken op: postrekening 311 97 16 t.n.v. penn. Kring Vrienden ~fop Raborek. nr. 17 19 94 078 t.n.v. Kring Vrienden. GELIEVE DUIDELUK TE VERMELDEN: "Mechelen" ~n UW LIDMAATSCHAPSNUMMER!

9


VERVOLG EXKURSIE MECHELEN Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 200. Inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van binnenkomst der betalingen op ~~n der rekeningen. Vol is vol! 路 In de prijs van f -

35,= per persoon is inbegrepen:

de busreis koffie met gebak op de heenreis de broodmaaltijd in "Volksbelan g 11 de rondleiding o.l.v. gediplomeerde

g~dsen

Andere kosten zijn voor eigen rekening! Op de terugweg wordt geen stop gemaakt. Mensen die het te vroeg vinden, kunnen best nog een gezellig plekje in onze eigen stad vinden. Voor het doorbrengen van de vrije tijd bestaan in Mechelen vele mogelijkheden. Om er enige te noemen: -

het volop in restauratie zijnde Groot Begijnhof de St.Pieterkerk met fraai houtsnijwerk bestijging St.Romboutstoren terrasbezoek kruieltuin diverse kerken en musea

999999999999999999999999999999999999999999999999

Informatie over het Noordbrabants Museum In navolging van een groot aantal musea in ons land zal ook het Noordbrabants Museum met ingang van 1 september 1983 op maandag gesloten zijn. De openingstijden zijn met ingang van september 1983: dinsdag t/m vrijdag: 10-17 uur zaterdag, zondag en feestdagen: 13-17 uur. Van 20 augustus t/m 16 oktober 1983 vindt er een tentoonstelling plaats van LEO GESTEL ALS MODERNIST, werk uit de periode 1907-1922. Leo Gestel (1881-1941) behoorde met Jan Sluijters en Piet Mondriaan tot de koplopers van het Nederlandse modernisme. In 1981 werd door het Frans Halsmuseum te Haarlem en het Noordbrabants Museum gezamenlijk een overzichtstentoonstelling van werk van Jan Sluijters georganiseerd. Een logisch vervolg daarop vormt deze expositie van de iets minder bekende modernist Leo Gestel; eveneens het resultaat van samenwerking tussen beide musea. In dit overzicht van ca. 90 schilderijen zijn alle stromingen van het modernisme terug te vinden: pointillisme, fauvisme, futurisme en kubisme.

10

)


+ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Î E E S T U U R S ME D E D E L I N G E N Î + + +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • • • EESTUURSVERKLARING De aktie van de kraakbeweging op woensdagmiddag 3 augustus zal door vele leden zijn opgemerkt; is het niet ter plaatse, dan toch wel in de krant van donderdag.En vooral dat krantenbericht is voor het bestuur aanleiding om er hier op -terug te komen. Ten eerste omdat de gebeurtenissen onvolledig en onjuist werden vermeld en ten tweede omdat de opstelling van de Kring niet goed is weergegeven. Wat is er gebeurd? Op woensdag 3 augustus begon om 2 uur heel normaal een rondleiding o.l.v. vier leden, waaronder twee dames. Alles verliep keurig, tot op de 6e verdieping enkele jongelui, die op dat moment alleen op één van de vier segmenten van de omloop waren, plotseling de deur van buiten sloten en meteen dicht spijkerden. Onze gidsen waren volkomen verrast. Praten hielp niet. De jongelui bleven waar ze waren en hingen een spandoek uit. Daarop werd dhr. Teering ingelicht, die het bericht doorgaf aan de bevoegde instanties. De rondleiding ging gewoon door. Ook was er om 3 uur heel normaal een nieuwe rondleiding, waarbij alles werd afgewerkt, met inbegrip van 3 van de 4 segmenten van de omloop. Dm 5 uur kwamen de aktievoerders naar beneden zonder verder moeilijkheden te veroorzaken. Tot zover wat de Kring betreft een objektief verslag van het gebeurde, waarbij een woord van waardering voor de rondleidsters en rondleiders voor hun beheerste opstelling niet achterwege mag blijven. Het krantenbericht. Hetgeen o.a. dhr. Teering een verslaggever vertelde, heeft op de een of andere manier de krant niet helemaal juist en volledig bereikt. DnzerzUds is gezegd, dat wU als Kring de aktie betreuren, omdat we er niet op gebrand zUn om door het gemeentebestuur erop te worden aangezien dat we de aktie mogelUk maakten of wel oogluikend toelieten. Dat zou het einde kunnen betekenen van de rondleidingen , waar zoveel belangstelling voor blUkt te bestaan. Verder is gezegd dat wU deze inbreuk op ons werk niet verwacht hadden, omdat ook wU Uveren voor de P.A., maar wel uitsluitend met wettige middelen. En voorts dat wij deze en alle onwettige akties beslist afwUzen. Dat hadden wU graag aan de krant kwUtgewild. Voor onze leden willen we daar nog aan toevoegen, dat we blUven streven naar het behoud van de P.A. en van meer gebouwen in de binnenstad die onze bescherming verdienen. Dat is nl. ~én van de doelstellingen die vastliggen in de statuten. Maar in diezelfde statuten staat dat wU wettige middelen zullen gebruiken. En daaraan zal het bestuur zich houden. Ons standpunt hebben wU schriftelijk kenbaar gemaakt aan E & W en middels een ingezonden stuk aan de lezers van het Brabants Dagblad.

11


• • •

In de periode van 1 9 augustus t/m 3 september zal in het Kringhuis het fotoalbum van de feestavond op 26 maart ter inzage liggen voor belangstellenden.

• • • Als u dit Kring-Nieuws ontvangt zijn de torenbeklimmingen afgelopen. Meer dan 4000 bezoekers zijn rondgeleid in bijna 200 beklimmingen. Op korte termijn zal het bestuur voorstellen voor het volgend seizoen aan het gemeentebestuur voorleggen. Alleen voor scholen e.d. bestaat nog de mogelijkheid een rondleiding aan te vragen. • • • Van d e in d e Boss c he Bib 1 i o grafie 1 9 8 2 op genomen boe k en e • d • , zijn de navolgende nummers te koop in het Kringhuis: 3 - 4 - 5 - 10 18 - 19 - 23 - 29 - 48 - 51 - 62 - 83 - 85. Ter inzage liggen voor belangstellenden: 16 - 25 - 49 - 55 - 66 74-100-104. Van de heer J.Thelissen ontvingen we twee boeken die ter inzage liggen: - zijn Stamboek-onderzoek deel 1 ' - Van het boerenbedrijf naar drukkerij/uitgeverij, de familie Arkesteijn. Binnenkort komen wij uitvoerig terug op alle ter inzage liggende publikaties. • • • KOPY VOOR HET VOLGEND KRING-NIEUWS MOET UITERLIJK 1 SEPTEMBER BlJ HET SEKRETARIAAT ZIJN. Dat volgend nummer verschijnt in de loop van de maand september.

======================================================================= ENIGE TIPS VOOR ENIGE FYNE UREN IN DE EIGEN HERTOGSTAD rondvaarten. vertrek vanaf de steiger aan de Sint Janssingel. op maandag, woensdag, vrijdag en zondag om 11, 14 en 17 uur (Dommel en Aa); om 12.30 en 15.30 uur (Dieze en Ertveldplas). vanaf 28 augustas t/m 30 september ook op dinsdag, donderdag en zaterdag. Museum Slager. Choorstraat 16. Geopend: dinsdag t/m vrijdag 14-17 uur. bovendien de 1e zaterdag en 1e zondag der maand 14-17 uur. toegang gratis. De Brabantse Poffer. Pastelstraat 3a. Geopend dinsdag tot en met zondag 13-17 uur. VVV-stadswandeling op 17, 24 en 31 augustus om 14 uur vanaf de Moriaan. '

VVV-rondleiding St.Jan op 18, 23, 25 en 30 augustws om 15 uur vanaf de toren.

STADSWANDELING KRING: zondag 28 augustus vanaf het Refugiehuis aan de Spinhuiswal om 13.00, 14.30 en 16.00 uur. VEEMARKT in de Brabanthallen, iedere woensdag van 5.30-12 uur. PAARDENMARKT in de Brabanthallen, iedere donderdag van 7.30-12 uur. SPULLEMERT op het Sint Janskerkhof: zaterdag 27 augustus 10.30-16.30 uuur.

12 ' ·. " .)

\\

)

Kringnieuws 1983 08 09 49  

KringNieuws augustus 1983

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you