Page 1

/

......

krln9...nleuw1 N U MM E R A P R 1 L

4 0 9 8

Uitgave van de 2

11

KR 1NG VR 1ENDEN VAN

1

S-HERTOGENBOSCH 11

Sekretariaat: Postbus 1162, 5200 BE 1 s-Hertogenbosch tel. 073 - 135073, bgg 147466 / 138472 Kringhuis:

Stationsweg 29, 1 s-Hertogenbosch tel. 073 - 135098 openingstijden: woensdag en zaterdag 10-1 koopavonden 18 - 21 uur.

Beste leden ! *Met zo'n vertraging van een zestal weken ontvangt U hierbij het nieuwe Kring-Nieuws. Het was de bedoeling van het bestuur begin maart vooral aandacht te besteden aan de jaarlijkse ekskursie, dit maal naar Brussel. Door het zoekraken van korrespondentie aldaar is het er niet van gekomen. Vandaar dit opnieuw dikke nummer, waarin naast de ekskursie naar Brussel vooral aandacht wordt besteed aan de vele, vele aktiviteiten van de Kring in de maand mei. Wij verzoeken U dit Kring-Nieuws dan ook zorgvuldig te lezen, opdat U niets hoeft te missen. *Helaas hebben nog enige leden hun bijdrage voor 1982 niet voldaan. Het bestuur doet een dringend beroep op die leden dit per omgaande alsnog in orde te maken. Dit bespaart ons een hoop werk en een hoop geld, omdat wij ons dan genoodzaakt zien aanmaningen weg te sturen. Zoals al vele jaren gebruike] ijk is, ontvangen de leden die wel hun bijdrage voor dit jaar betaald hebben, hierbij hun 1 idmaatschapskaart 1982. De betalingen t/m 10 april zijn door ons verwerkt! Heeft U later betaald, dan zult U helaas nog even moeten wachten. *Op 15 februari j .1. hield de Kring haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Sindsdien is het bestuur als volgt samengesteld: -

voorzitter sekretaris penningmeester vice-voorzitter 2e sekretaris 2e penningmeester 1 id

J.J.M. Verdonk J.E.J.M. Kleyne W.C.M. Bartels-Coense H.G.M. van den Heuvel P.J. yan der Heijden E. Koster M.E. Dorenbosch-Meijer

Molenstraat 30 , Rosmalen Muntelwal 99 Jacob v Maerlantstraat 38 Buitenpepersdreef 297 Mol iusstraat 24 7e Herven 3 Maassingel 26

•De Raad van Kommissarissen bestaqt uit: mr. H. BergÊ dhr. J.A.J.C. Janse n drs. P.Th.J. Kuye r dhr. J.J. Luyckx

L

1


.. EXPOSITIE IN NEDERLANDS HERVORMDE KERK In de Nederlands Hervormde Kerk in de Kerkstraat wordt van 1 tot en met 9 mei a.s. een uitgebreide expositie ingericht met werk van leden van de Antwerpse Kunstkring 111 t Getij". Er worden schilderijen, beeldhouw- en glazenierswerk, keramiek enz. tentoongesteld. Deze tentoonstel] ing wordt georganiseerd in samenwerking met het Comité "Den Bosch in Mei 11 • De openingstijden van deze expositie zijn als vo l gt: zaterdag 1 zondag 2 maandag 3 dinsdag 4 woensdag 5 donderdag6 vrijdag 7 zaterdag 8 zondag 9

me me me me me me me me me

14.oo 13.30 18.00 18.00 10.00 14.oo 14.oo 10.00 13.30

- 18.00 uur

- 22.30 uur

-

22.30 uur

-

22.30 uur

-

18.00 uur

- 22.30 uur - 18.00 uur

- 22.30 uur - 22.30 uur

Deze tentoonstelling wordt 'omlijst' met diverse kulturele aktiviteiten. Het programma hiervan luidt als volgt: zaterdag

1 mei:

·\ zondag

"'~\

2 mei:

20.15 uur. Vertoning van de film 11 De Eeuwenoude Bidweg" m.m.v. het Bossche Bejaardenkoor "De Herfstzon" o.l.v. mevr. G.Vredeveldt. Aan het orgel: Zr.Theresia Bartels.

3 mei:

20.15 uur. "Eindhoven door de eeuwen heen", lezing met dia's van Jan Spoorenberg. Eindhoven, dochterstad van 's-Hertogenbosch kreeg precies 750 jaar geleden de Bossche stadsrechten.

4 mei:

20 . 15 uur. Optreden van Den Dungen met zijn onnavolgbaar 11 Menge l moes' 1 •

6 mei:

20.15 uur. Architect Herman Teering houdt een lezing met dia's onder de titel: "Rondom onze klokketoren 11 • Ook wordt er een film over de Sint Janstoren vertoond.

vrijdag

7 mei:

20 . 15 uur. Een (film)avondje met de foto-filmclub "Shot 71 11 , die U vele Bossche gezichten laat zien. In de pauze een optreden van de volksdansgroep 11 De Kövelkes 11 •

zaterdag

8 mei:

20. 15 uur. Architect Herman Teering: "Rondom onze klokketoren 11 , lezing met dia's en film.

2 ME 1 \982 maandag

3 ME 1 \982 dinsdag At

ME\ \9S'2. donderdag 6 ME\ \9S?.

S~

t. \ \g'O'l Alle

14.00 uur. Officiële opening van de tentoonstelling door de heer mr. B.L.A. van Zwieten, burgemeester van onze stad. De heer dr. H.W.J.A. Vredegoor, direkteur van de stichting "Zuid Nederlandse Ontmoetingen" spreekt een ~ kort welkomstwoord. Een en ander wordt muzikaal omlijst door een familie-muziekensemble o.l.v. de heer S. van Aken uit het Vlaamde Gent.

)

avonden zijn, evenals de expositie, vrij toegankelijk. Voor enige avonden zijn speciale programma 1 s gemaakt, die U in de kerk zullen worden uitgereikt.

2


·'

BOSSCHE ORGEL.DAGEN

ORGEL DAGEN

In de Nederlands Hervormde Kerk aan de Kerkstraat worden van 13 tot en met 16 mei in samenwerking met het Comité 11 Den Bosch in Mei 11 de Bossche Orgeldagen georganiseerd.

Op donderdagavond 13 mei om 20.15 uur opent dr. Hein Zomerdijk, die onlangs in Tilburg promoveerde en bekendheid geniet als muziek-recensent van het Brabants Dagblad, deze Bossche Orgeldagen met een inleiding. Hierna geeft het Brabants Kamerkoor o.l.v. Reinier Wakelkamp een concert. Aan het Bätz-orgel: Maurice Pirenne. Op zaterdagmiddag 15 mei om 14.30 houden Frans Jespers en Ad van Sleuwen een lezing over orgels, die met orgelspel zal worden geillustreerd.

1 5 ME\ 1982

Op zondagmiddag 16 mei vindt er een orgelwandel ing door de binnenstad plaats. 13.30 uur: samenkomst in de St.Jacobskerk, Hinthamerstraat, waar Frans ter Beek het Maarschalkerweerd-orgel bespeelt. 14.15 uur: in de Nederlands Hervormde kerk (Kerkstraat) geeft Jacq. van den Dool een concert van ca. 20 minuten op het Bätz-orgel. p a u z e

16.00 uur: hierna begeven de deelnemers zich naar de Sint Cathrienkerk, waar de orgelkring 11 Hendrik Niehoff 11 een orgelconcert organiseert. Maurice Pirenne bespeelt hier het Vollebregt-orgel. Op vertoon van het wandelboekje hebben de deelnemers aan deze orgelwandel ing vrij toegang tot het orgelconcert van 11 Hendrik Niehoff 11 •

*

Op de orgelexpositie is een zgn. model-orgel aanwezig, dat de kerkorgelbouwers Vermeulen uit Weert ons in bruikleen hebben gegeven. Het zal de bezoekers moge! ijk zijn om van zeer nabij in het ingenieuze hart van een orgel te kijken.

*Bovendien heeft René Bouman een interessant hoekje ingericht over zijn muzikale familie. Vooral de Bosschenaren zal dit aanspreken. *De openingstijden van deze orgel-tentoonstel 1 ing zijn: donderdag 13 mei: 20.15 22.30 uur zaterdag 15 mei: 10.00 - 18.00 uur zondag 16 mei: 13.30 - 18.00 uur *Het zeventiende boekje uit onze bekende serie wandelingen werd voor de zeventiende keer moge! ijk gemaakt door de financiële medewerking van het Postdistrict 1 s-Hertogenbosch. Het verschijnt in een oplage van 2.000 stuks. Meerdere exemplaren zijn op de bekende wijze voor f. 1 .-- verkrijgbaar.

3


•,

*

In samenwerking met het Comité "Den Bosch in mei" organiseert onze Kring drie openstel] ingen van monumentale gebouwen in de stad:

*

Op zondag 2 mei wordt er voor het vijfde achtereenvolgende jaar een open dag in het Gouvernement in de Verwersstraat gehouden. Het zal tevens de laatste keer zijn want in 1983 gaat commissaris Van der Harten met pensioen. Tussen 14.00 en 18.00 uur wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een bezoek te brengen. De volgende groepen uit Noord- en zuidelijk Brabant zullen tijdens dit Open Huis acte de présence geven: + het Antwerps kathedrale koor, dat enkele 1 iederen zingt; +de dansgroep 'De Kegelaar' uit Antwerpen die, als het weer het toelaat, in de tuin zal optreden; +een familie-muziekensemble uit Gent dat klassieke- en volksmuziek speelt; +en uit de Meierij (Den Dungen) de folkloristische dansgroep "Brabants Bont". Aan de bezoekers zal informatie over het Gouvernement worden uitgereikt. *Op zondag 2 mei wordt tussen 14.00 en 18.00 uur de EvangelischLutherse kerk in de Verwersstraat opengesteld. Ook hier zal aan de bezoekers informatie over het gebouw worden uitgereikt. Tussen 15 en 16 uur zal het kabinetorgel bespeeld worden door de heer G. Dam.

*

Open Huis in het Stadhuis. Het vorig jaar voor de eerste keer: een overweldigende belang s te 11 i ng . Dit jaar op zondag 9 mei tussen 14 en 18 uur. In de vierschaar speelt een nostalgisch ensemble o.l.v. Joop Bertrums sfeervolle muziek, terwijl om 15 uur de bezoekers met beiaardmuziek uit de stadhuistoren wordt begroet. Dit beiaardconcert duurt tot 16 uur.

)

Zowel in het gouvernementspaleis als in het stadhuis zu ; len enkele dames de bezoekers een specifiek Bossche lekkernij aanbieden. *Op zondag 9 mei, de dag van het Open Huis in het Stadhuis, organiseert het FNV een oude ambachtenmarkt op de Pensmarkt. Ook zullen er informatiestands aanwezig zijn. Kinderen brengen de oude kinderspelen weer tot leven en een jeugddrumband luistert dit al les muzikaal op. Er is ook een goochelaar, die voor jong en oud zijn niet geringe kunsten zal vertonen. Op de Hoge Steenweg wordt een jeugdvlooienmarkt gehouden.

4


.• REDERIJKERSKAfvlER 'DE GOUDSBLOEM' Op vrijdag 14 mei a.s. komt de rederijkerskamer 11 De Goudsbloem" uit Antwerpen in de grote zaal van de stadssschouwburg Casino spelen. Deze in 1490 gestichte rederijkerskamer, die zo'n 40 aktieve leden telt, is een van de oudste in België. Zij geniet een uitstekende reputatie. Met deze voorstel] ing komt 11 De Goudbloem 11 de Antwerpse dagen besluiten. Op 14 mei brengt zij het toneelstuk "Vrouwen geen problemen" van Woody Allen, een stuk waarmee U zich kostelijk zult amuseren. De entreeprijs bedraagt f.7.50, maar onze leden hebben tegen de gereduceerde prijs van f .5.-- per plaats toegang (plaatsbespreken, garderobe en btw inbegrepen). Tegen inlevering van onderstaande reduktiebon kunt U maximaal twee plaatsen reserveren aan de kassa van het Casino vanaf zaterdag 8 mei. U kunt terecht bij de Casino-kassa: dage 1 ij ks van 11. 00 - 15. 00 uur en van 17.00 - 22.00 uur op zaterdag, zon- en feestdagen: 13.00 - 15.00 uur en van 18.00 - 22.00 uur. De voorstel] ing begint om 20.00 uur en eindigt rond 23.00 uur. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++i

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

i

i

Gastgezinnen gevraagd.

i

De 1eden van de rederijkerskamer De Goudb 1oem moeten van 14 op 15 mei in onze stad blijven overnachten. Het bestuur doet een dringend beroep op de leden hieraan hun medewerking te verlenen. Het gaatom de tijd vanaf het einde der voorstel1 ing in het Casino tot aan zaterdagmorgen. Opgave telefonisch bij het sekretariaat: 073-135073 (overdag) en 073-147466 (ná 18 uur). 11

t+

11

i i i i i i i i i i

i i i i

i i i

~

i

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++i

----------------------hie~langs

BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON

*

afknippen-------------------------------------------------

REDUKT 1EBON Tegen inlevering van deze bon kunt U als 1 id van de Kring

11

VR 1ENDEN VAN

1

S-HERTOGENBOSCH 11 aan de kassa

van de Stadsschouwburg CASINO één of twee plaatsen bestellen van "Vrouwen Geen Problemen" tegen de gereduceerde entreeprijs

van f.5.-- per plaats

(plaatsbespreken, garderobe en btw inbegrepen).

BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON

*


"

Zoals U al eerder in dit Kring-Nieuws heeft kunnen lezen, houdt de restauratie-architect Herman Teering een tweetal lezingen over de restauratie van de toren van onze kathedraal (ter herinnering: op donderdag 6 en zaterdag 8 mei om 20.15 uur in de Nederlands Hervormde kerk). Aanleiding hiervoor is het feit dat deze maand de restauratie van de toren gereed is gekomen. Op 30 april wordt de toren weer overgedragen aan de eigenaar: de gemeente 1 s-Hertogenbosch. Een en ander is voor ons aanleiding geweest met het gemeentebestuur in overleg te treden om de toren aan de Bossche bevolking te presenteren. En dat overleg heeft tot resultaat geleid. Op alle zon- en feestdagen in de mei-maand zal de toren beklommen kunnen worden. En wel op 2, 9, 16, 20, 23, 30 en 31 mei. Vanaf 13.00r organiseert de Kring op die dagen deze beklimmingen. leder half uur kan een groep van ongeveer dertig personen aan de klim beginnen. De laatste groep om circa 17 uur. Dat betekent per dag zo 1 n driehonderd mensen! Vanaf 12.30 wordt er in een wagen naast de toren kaartjes voor de beklimming verkocht. De prijs voor volwassenen bedraagt f .2.50, voor kinderen tot tien jaar onder geleide f. 1 .-. Kring-leden op vertoon van een lidmaatschapskaart 1982 betalen niets. Echter per lidmaatschapskaart slechti twee gratis kaartjes. Op een plakkaat aan de wagen staat duidelijk aangegeven hoe laat ieder nummer aanwezig moet zijn voor de beklimming. Te laat betekent: beurt voorbij! Ter gelegenheid van de restauratie van de toren verschijnen er enige uitgaven. -1- Op de eerste plaats een boekje over de toren zelf, geschreven door prof. Peeters en architect Teer ing. ( 11 De Sint Janstoren te 1 s-Hertogenbosch 11 ) . -2- Een boekje over de beide stedelijke carillons (die van het stadhuis en die van de Sint Jan), geschreven door dhr. van Balkom. ( 11 De carillons van 1 s-Hertogenbosch11) . -3- Een populair vouwblad over de zojuist gerestaureerde toren ( 11 De Sint Janstoren 11 ) . Na 30 april ' Verkrijgbaar bij de afd. Kabinet & Voorlichting in de Ridderstraat. -4- Voorts verschijnt er eind april /begin mei een boekje van de hand van John Damen (tekst) en Ernst van Macklenberg (foto 1 s) onder de titel 11 Gids voor de kathedrale basiliek Sint Jan 11 • Voor zover mogelijk zullen de bovengenoemde uitgaven bij de toren tijdens de beklimmingen worden verkocht. Tijdens de beklimmingen is er in de toren een foto-expositie ingericht over de restauratiewerkzaamheden. Deskundigen zullen hierbij aanwezig zijn om de nodige vragen te beantwoorden.

S P EL E RS GR0 E P Op zeer korte met de eerste Leden, vooral harte welkom. meegenomen.

termijn (binnen een tweetal weken) start onze spelersgroep repetities. jongens en mannen, die nog mee willen gaan spelen, zijn van Toneelervaring is niet verplicht, maar natuur] ijk wel leuk

6


10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Beste leden van de Kring Zoals beloofd in het vorige nummer van het Kring-Nieuws willen wij, de leden van de feestcommissie, U vast een globaal overzicht geven van wat er zoal op de grote feestavond zal gaan gebeuren. U zult hopelijk kunnen begrijpen dat wij U nog geen exact vastgelegd programma kunnen voorschotelen. De avond ziet er in grote lijnen als volgt uit:

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

19 - 19.30 uur Het binnenkomen van de gasten onder genot van een drankje en met wat achtergrondmuziek. 19.30 - 20 uur Lopend koud buffet; ook met wat rustige muziek. 20 - 01.00 uur Bosch' volksfeest met zo mogelijk uitsluitend Bossche artiesten, onder andere met medewerking van de Postkwakers, U allen bekend. Dan is er tevens gelegenheid tot het maken van een dansje. De gehele avond bestaat er de mogelijkheid tot het nuttigen van een drankje en een hapje. Hiervoor krijgt U aan aantal konsumptiebonnen. Tot zover het overzicht van deze avond. Beste leden, wij willen nog enkele punten onder Uw aandacht brengen: 1. De feestavond is dus 26 maart 1983. Iedere deelnemer betaalt f.30.- en mag één introducé meebrengen (ook tegen de betaling van f.30.-). 2. Wij willen U vragen in verband met de grootte van de te huren feestzaal U zo snel mogelijk op te geven door storting van een eerste betaling van f.10.- of f.30.- ineens (met introducé: een eerste betaling van f.20.- of f.60.- ineens) op postrekening nr. 3 11 97 16, of Rabobank reknr. 17 19 94 078 t.n.v. Kring "Vrienden van 's-Hertogenbosch", graag duidelijk vermelden "feestavond". Het is natuurlijk voor ons belangrijk te weten of er 100 personen komen of 1000. Wat ons betreft: hoe meer hoe liever! Hieronder volgen de namen van de leden van de feestcommissie, welke nog met één lid zal worden aangevuld. Wij hopen meer nieuws voor U te hebben in het volgende Kring-Nieuws. dhr. B. v.d. Bulk, Anna Bijnstraat 15, 's-Hertogenbosch, tel.130547. mevr. J. Janssen-Weber, sekretaresse, Frederik Hendr>iklaan 9, 's-Hertogenbosch, tel. 142839. dhr. B. Bartels, Jacob van Maerlantstraat 38, 's-Hertogenbosch, tel. 132406. dhr. J. van Elten, Pastoor Schoutenstraat 23, 's-Hertogenbosch, tel. 412459.

-'


leder jaar organiseert de Kring een ekskursie. Zo hebben we de afgelopen jaren Heusden, Woudrichem, Zaltbommel, Oirschot, Amersfoort, Leuven en Antwerpen bezocht. Dit jaar gaan we naar Brussel, evenals Antwerpen een zusterstad. Ook dit past uitstekend in de voorbereidingen voor het 800-jarig bestaan van onze stad. De ekskursie naar Brussel op zondag 27 juni aanstaande staat open voor alle leden van de Kring en hun huisgenoten. Voor niet-leden is deelname dus niet mogelijk. De prijs bedraagt f.42.- per persoon. Hierbij is inbegrepen: de busreis, de rondleidingen, een koffiemaaltijd, koffie met gebak op de heenreis en het nodige informatiemateriaal. De aanvragen tot deelname worden behandeld in volgorde van betaling. Wanneer er zich teveel leden opgeven, ontvangt U Uw opgave retour. Indien er ver wordt overtekend, kan er eventueel in het najaar een trip worden georganiseerd. Eenmaal betaald bekent ook ingeschreven: terugbetaling is niet mogelijk. Uitvoerige informatie betreffende de ekskursie ontvangen de deelnemers begin juni. U kunt de f .42.- per persoon storten op: - rabobank reknr. 17 19 94 078 t.n.v. de Kring 11 Vrienden van 's-Hertogenbosch'' - postrekening nr. 3 11 97 16 t.n.v. Penningmeester Kring 11 Vrienden van 's-Hertogenbosch 11 • Vermeldt U wel duidelijk dat het bestemd is voor BRUSSEL

1JUN\92

Ter voorbereiding op deze ekskursiedag zal er op dinsdag 8 juni om 20.00 uur in de aula van het Jeroen Boschhuis aan de Hinthamerstraat een lezing met dia's worden georganiseerd. Deze inleiding zal worden verzorgd door een vertegenwoordiger van de Dienst Toerisme te Brussel. Niet alleen degenen die de ekskursie naar Brussel willen meemaken, maar alle leden zijn van harte welkom bij deze voordracht. U moet wel Uw 1 idmaatschapskaart 1982 meebrengen. E~~E~~~~

Misschien hebben velen van U reeds hierover in de plaatse] ijke pers gelezen. De Kring heeft het initiatief genomen de palmpaas nieuw leven in te blazen. Bij de voorbereidingen kwamen we vele problemen tegen. Hierdoor konden we slechts via de pers aandacht aan het evenement besteden. Toch namen 47 kinderen aan de palmpaasoptocht deel; een aantal dat beslist niet tegenviel.

)

Volgend jaar zal de optocht opnieuw worden gehouden en zal er op ruimere schaal van tevoren aandacht aan worden besteed, o.a. via de scholen. De datum is: palmzondag 27 maart 1983.

8


Op 15 februari j.l. bezochten circa 140 leden de Algemene Ledenvergadering in de aula van het Jeroen Boschhuis. Er werd genoten van een dialezing over het karnaval in ~ s-Hertogenbosch en in Oeteldonk door Rob van de Laar. Voor wat betreft de bestuursverkiezing: U heeft het resultaat kunnen lezen op de eerste bladzijde van dit Kring-Nieuws. Door het niet-tijdig gereed zijn van het financieel verslag over 1981 kon dit niet eerder gepubliceerd worden. U treft het dan ook hieronder aan. Overigens keurde de vergadering dit financieel verslag reeds goed, nà het verslag van de kaskommissie te hebben vernomen. ~!~~~Ç!~~~-Q~~~~!Ç~I_!~~!

sa 1do 1 . 1 . 1981 rente leden-bijdragen advertenties inschrijving aktiviteiten subsidies verkopen 1 0 jaar

6.151.43 141 .os 23.917.78 3.800.-14.809.70 7.227.15 11 .900.85 845.--

sekretariaat f. 4.564 . 50 Kring-Nieuws s.442.46 inrichting en exploitatie Kringhuis 4.900.37 representatie 1.909.-aktiviteiten 17.333.41 kontributies 214.33 div.kosten boeken 15.071.50 aanschaf materialen 1 . 044. 22 bankkosten 220.70 werkgroep 800 310.70 diversen 721.99 sa 1do 31. 12. 1981 ___ !Z.:.Q~~.:.Z~

f. 68.792.96

f. 68.792.96

f.

++Saldo spaarrekening 800 bedraagt per 31.12.1981: f. 2.901.--. Dit bedrag is niet in het bovenstaande saldo opgenomen. ++De gelden gestort door leden voor de viering van het tien-jarig-bestaan zijn inmiddels overgemaakt naar een speciale rekening. ++Het saldo per 31.12.1981 is belangrijk groter dan dat per 31.12.1980. Als verklaring geldt dat door het over] ijden van de penningmeester dhr. J. van Toorn geen rekeningen meer betaald zijn. De waarnemend penningmeester heeft in januari 1982 een bedrag van ruim f.11 .800.- betaald aan rekeningen uit 1981 die normaal reeds in 1981 betaald zouden zijn.

Het Brabants Kamerkoor vóór de Nederlands Hervormde kerk, waarin dit koor op 13 mei met een concert de Barnche Orgeldagen opent,

c... "/


I

I " Zoals reeds eerder meegedeeld werd zullen er in het Kringhuis regelmatig exposities worden georganiseerd. Deze zijn dan te bezichtigen tijdens de normale openingsuren van het Kringhuis: iedere woensdag en zaterdag tussen 10 en 17 uur, op koopavonden van 18 tot 21 uur.

Binnenkort zal er een foto-tentoonstelling te zien Z~Jn over onze stad. Geëxposeerd worden foto's van Ernst van Macklenberg, de fotograaf di~ o.a. betrokken was bij het boek "Kijk op Den Bosch". Dit jaar volgen er da.n nog exposities over Het Zand en over de restauratie van de Sint Jan. •Zàats ~ u

heeft kunnen lezen worden er in de maand mei nog al wat aktiviteiten ontplooid. Hiervoor is medewerking van erg veel leden onontbeerlijk. Alleen al op bijv. 9 mei komen er zo'n 45 leden in aktie om alles in goede banen te leiden. Ook U kunt hierbij behulpzaam zijn. Heeft U nog vrije tijd over die U aan de Kring wilt besteden (en dikwijls is dat ook nog zeer leerrijk), neemt U dan kontakt op met het sekretariaat.

Het Antwerp; kathedraalkoor. Op zonda.g 2 mei verzorgt dit koor de iiturgieviering ~n de Sint Jan om 12 uur, brengt om 14.ZJJ uur een rmÁ.zikale groet aan corronissaris Van der Harten en geeft om 16 uur een concert in de Sint Jan.

TOT SLOT ++Sedert enige weken is onze Kring vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting Brabants Heem via ons bestuurslid Peter-Jan van der Heijden. ++Bijlagen bij dit Kring-Nieuws: 11 De Bossche Orgel dagen" en de lidmaatschapskaart 1982 als U aan Uw financiële verplichting heeft voldaan. ++Het volgend Kring-Nieuws verschijnt eind mei. Kopy hiervoor moet bij het sekretariaat binnen zijn v66r 15 mei.

10

Kringnieuws 1982 04 08 40  
Kringnieuws 1982 04 08 40  

KringNieuws april 1982

Advertisement