Page 1

krln9-nleuw1 3 3

Uitgave van de Kring "Vrienden van 's-Hertogenbosch"

1 9 8 1

Sekretariaat: Postbus 1162, 520.0 BE 's-Hertogenbosch

N U M M E R M A A R T

tel. 073

~

135073, b.g.g. 073 - 138472

------------------------------------------------------------------------------------------------.

.

~nttuerpen )

Ieder jaar organiseert de Kring een ekskursie. Zo hebben we de afgelopen jaren Heusden, Woudrichem, Oirschot, Amersfoort en Leuven bezocht. Dit jaar gaan we naar ANTWERPEN. Ter voorbereiding van deze ekskursiedag zal er op

~~~~~~~-~~-~E:~~

om 20.00 uur

J

in hotel 'Central' aan de Markt/Burg.Loeffplein een lezing met dia's worden georganiseerd. Deze inleiding zal worden gehouden door de heer R. van Uffelen van de Dienst voor Toerisme te Antwerpeno Niet alleen degenen die de ekskursie naar Antwerpen op zondag 14 juni willen meemaken, maar alle leden zijn van harte welkom bij de lezing van de heer Van Uffelen. U wordt verzocht Uw lidmaatschapskaart 1981 mee te brengen:

----

~~ . ---

HANTWERPEN

.

_.,,

i- ·~;~:=-.-~--'.~.~ -.:- :

~.~

J~,.!~--~- ~ h-===nu.~_.__...;.

-;>....

.---

:'-

· ~'"'-~-::.

4:;-~...... .


Nadat · we .he.t vorig jaar naar onze moederstad Leuven z1Jn geweest met zo'n 400 leden, hebben we nu dus voor onze Brabantse zusterstad Antwerpen gekozen, omdat ook dit uitstekend past in onze voorbereidingen voor het 800-jarig bestaan van onze stad, De ekskursie naar Antwerpen op

~~~~~~-~~-~~~~

aanstaande staat open voor alle

, leden van de Kring en hun huisg.enoten. Voor niet-leden is deelname dus niet mogelijk. Maximaal 200 deelnemers (4 bussen) kunnen er aan deelnemen, De prijs bedraagt f ,40,-- per persoon. Hierbij is inbegrepen: de busreis, de rondleidingen, een · koffiemaaltijd, koffie met gebak op de heenreis en het nodige informatiemateriaal, De aanvragen tot deelname worden bebandeld in volgorde van betaling, Wanneer er zich, zoals vorig jaar, veel meer leden opgeven, zal er in het najaar een nieuwe trip georganiseerd worden, Het bestuur houdt zich dus het recht voor U in te delen voor die tweede ekskursie, Mocht U dan verhinderd . zijn, ontvangt U uiteraard Uw geld terug, Degeqen die wij ingeschreven hebben voor de ekskursie op 14 juni ontvangen hiervan v66r 1 mei de bevestiging. Uitvoerige informatie betreffende de ekskursie ontvangen de deelnemers in de · loop van de maand mei, U kunt de f ,40.-- per persoon storten op: - Rabobank rek,nr. 17 19 94 Ü78 t.n.v. :Kring "Vrienden van 's-Hertogenbosch" - Postgiro rek,nr, 3 11 97 16 t.n.v. Penn, Kring Vrienden v's-Hertogenbosch,.

~~~~~!~!-~-~~!-~~~~~!~~~-~~!-~~!-~~~!~~~-~~-~~~~-:~~!~~~~~~:-~ DUS: 13 april, 20 uur, ho~el Centra!: lezing. 14 juni , ekskursie naar ~ntwerpen.

)illllliiio.- JAARVERGADERING

---------------

Op 25 februari j.l. bezochten 150 leden de Algemene Ledenvergadering in de aula van het Jeroen Boschhuis. Er werd genoten van een dialezing over het Marktoproer in 1891 in onze stad door Peter-Jan van der Heijden. Tijdens de vergadering werd Hans Verdonk herkozen als voorzitter, Peter-Jan van ·der Heijden als bestuurslid en dhr •. J,A,J,C,Jansen als (financieel) kommissaris, Naast de besprekingen van de diverse v~rslagen over het afgelopen verenigingsjaar, kwam ook hét a~tiviteitenpakket voor 1981 aàn de orde. In dit. Kring-Nieuws en ook in de komende nummers zullen wij U hierover uitgebreid informeren •

.......

~!~~~~~~~~~!~~

-

Op zondag 12 april vindt de 15e stads.wandeling plaats" Titel: "Stad en Zand". Het wordt weer een 'traditionele' wandeling; met gidsen dus: Leden die hierbij behulpzaam willen zijn, kunnen zien bij het sekretar.i aat opgeven" Het boekwerkje en alle overige informatie ontvangt U in het volgende Kring-Nieuws,

blz.2.

)


J

/

~

KAPITTEL VAN HET GULDEN VLIES Op 8 mei 1481 vond in de Sint Jan het ve~rtiende Kapitt~l van het Gulden Vlies plaats. Hierover zal de oud-stadsarchivaris drs.P.Th.J.Kuyer op woensdag 6 mei a.s. een lezing houden in het Jeroen Boschhuis. In het najaar zal de Kring over dit onderwerp een boek publiceren.

~ !!~~~~!~~-~~~!~~~~~-~~~~ Op 16 januari j.l. mocht de voorzitter van de . Kr.ing uit handen van burgemeester mr.B.L.A. van Zwieten een envelop in ontvangst nemen. Deze envelop bevatte f .1.000geschonken door de Nederlandse Crediet Bank ter gelegenheid yan de opening van hun nieuw kantoor in onze stad. Het geld is bestemd voor het 800-jarig bestaan der stad. Ter financiering van onze aktiviteiten in dit kader, zullen we naast het beeldje . van hertog Hendrik ook een serie van vijf gev~lstenen uitbrengen. Het eerste in deze serie, "de Steur" in de Visstraat, verschijnt in april a.s.

~ ~~~~~-~~~~-~~-~~~~ Deze titel van één van onze stadswandelingen vormde de bron van inspiratie voor een carnavalsplaat van de e.v. De Perenplukkers. Op 27 januari j.l. mocht de voorzitter hèt ee.r ste exemplaar in ontvangst nemen.

~

Van een van onze leden mochten wij een gedicht ontvangen over onze stad die over enkele jaren achthonderd jaar zal bestaan. Maria van Bremen (ps. voor Maria Kitslaar) schreef deze "Ode aan 's-Hertogenbosch".

0 DE

AAN

'S-HERTOGENBOSCH

's-Hertogenbosch, jij goede, oude sta.d, wij zouden je niet willen missen, en wie er anders over denkt, gaat zich schromelijk vergissen. 's-Hertogenbosc h, wij houden veel van jou, . jij bent ons dierbaar en v.e rtrouwd. Vandaag is het een grote dag: jij wordt achthonderd jaren,_ oud. 's-Hertogenbosch, door hertog Hendrik gesticht elfhonderdvijfentachtig. Toen stond jij aan een pril begin, maar nu ben je sterk en machtig. 's-Hertogenbosc h, acht eeuwen lang zag jij geslachten gaan en komen, je kende voor- en tegenspoed, hebt gegeven en genomen. blz.3.


's-Hertogenbosph, de oude muren, vertellen ons van het verleden, ook toen werd hier door Bosschenaren geleefd, gewerkt, bemind, gestreden. 's-Hertogenbosch, je kathedraal, een middeleeuw's meesterwerk, 'n toevluchtsoord voor ontelbaren, zij kwamen graag naar deze kerk. 's-Hertogenbosch, je 'Lieve VrçwJJtje ', ohs allerdierbaarsté bezit, ook zij trotseerde eeuwen, en nog vermaant zij mensen, bid. 's-Hertogenbosch, Jheronimus Bosch was een van je grote zonen: Zijn schilderkunst werd wereldberoemd, zij bleef onder de mensen wonen. 's-Hertogënbosch, hoofdstad van· Brapant, kloppend hart van het Brabantse land, jij bent vooral de stuwende kracht, bent vlijtig, deugdzaam en cha:r>mant. 's-Hertogenbosch, een Bosschenaar, die van je weggetrokken is, weet goed, wat hij hier achterliet en voelt dit als een gemis. 's-Hertogenbosch, geze Uige stad, geen mens weet het precies, waarom, 'n gezellige sfeer, zij is er gewoon, Den Bosch blijft steeds roepen: kom, kom. 's-Hertogenbosch, met dankbaarheid en blijdschap loop ik door je straten, dankbaar, omdat ik hier mag wonen, ik hoop j_e nooit meer te verlaten. :.--- HET HERTOGDOM BRABANT -~------------- ~ -----

Bij het Noordbrabants Genootschap (Parade 17) verscheen onlangs een lesbrief t.b.v. de hoogste klassen van het basisonderwijs en de brugklassen in de serie "NoordBrabant: verleden .en heden". De lesbrief is getiteld "Het hertogdom Brabant tot ca. 1400". Ook aan 's-Hertogenbosch wordt in deze lesbrief aandacht geschonken. Prijs f .3.50.

)lllliiliiiio- Het volgende Kring-Nieuws verschijnt begin april. Kopy hiervoor moet uiterlijk 20 maart bij het sekretariaat zijn. blz.4.

Kringnieuws 1981 03 07 33  

KringNieuws maart 1981

Kringnieuws 1981 03 07 33  

KringNieuws maart 1981

Advertisement