Page 1

krln9-nleuw1 N U M M E R J A N U A R I

3 2

1 9 8 1

Uitgave van de Kring "Vrienden van 's-Hertogenbosch" Sekretariaat: Postbus 1162, 5200 BE 's-Hertogenbosch tel. 073 - 135073, b.g.g. 073 - 138472

U I T N 0 D I G I N G Het bestuur van de Kring nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 25 februari 1981 in de aula van het Jeroen Bosch-huis, Hinthamerstraat 74 te 's-Hertogenbosch. Aanvang 20 uur. De toegang is uitsluitend voor leden op vertoon van een lidmaatschapskaart 1980 of 1981. Per lid is één introducee toegestaan. Agenda:

-------

1. Opening. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Verslag van de ledenvergadering d.d. 27 februari 1980. 4. Financieel verslag 1980. 5. Verslag kaskommissie en verkiezing kaskommissie. 6. Verslag sekretariaat en werkgroepen. +De op de agendapunten 3, 4 en 6 betrekking hebbende stukken z1Jn in dit KringNieuws opgenomen. Vragen met betrekking tot deze agendapunten moeten schriftelijk bij het sekretariaat worden · ingediend vóór 16 februari. Tijdens de vergadering kunnen geen nieuwe vragen worden gesteld. 7. Bestuursverkiezing. +Volgens het rooster zijn aftredend: dhr. J.J.M. Verdonk als voorzitter en dhr. P.J. van der Heijden. Beiden stellen zich herkiesbaar. De voordracht van het bestuur (art. 7 der Statuten) luidt: In de vakature voorzitter: dhr. J.J.M. Verdonk. In de tweede vakature: dhr. P.J. van der Heijden. Volgens de Statuten kunnen kandidaten voor het bestuur worden aangedragen door tenminste tien leden. Een dergelijke voordracht moet vóór 16 februari schriftelijk bij het sekretariaat worden ingediend. 8. Verkiezing Raad van Kommissarissen. +Volgens het rooster is aftredend: dhr. J.A.J.C.Jansen. Dhr. Jansen stelt zich herkiesbaar. De voordracht van het bestuur (art. 17 van het Huishoudelijk Reglement) luidt: als financieel deskundige: dhr. J.A.J.C. Jansen. Volgens het Huishoudelijk Reglement (art.17) kunnen kandidaten voor de Raad van Kommissarissen worden voorgedragen door tenminste tien leden. Zo'n voordracht moet vóór 16 februari bij het sekretariaat worden ingediend. 9. Rondvraag gevolgd door een

PAUZE.

10. Lezing, door ons bestuurslid Peter-Jan van der Heijden over de onlusten in 's-Hertogenbosch in 1891, negentig jaar geleden. 11. Gedachtenwisseling, gevolg door een SLUITING van de vergadering. blz.1


In juli 1891 ontstonden er geruchten in de stad 's-Hertogenbosch: politieagenten, belast met de inning van de staangelden op de Markt, zouden verduistering hebben gepleegd. Zelfs de hoofdcommissaris zou zich hieraan schuldig hebben gemaakt. In de vergadering van de Gemeenteraad kwam de kwestie ter sprake. De redacteur "Jocris" schreef in De Noord-Brabanter over de geruchten. Diverse spotliedjes werden geschreven over deze verdwenen Markt-gelden. Het geheel leidde tot een oproer in de stad gedurende de warme zomermaanden. De belaagde hoofdcommissaris was niet erg zachtzinnig met het optreden van zijn politieagenten. De marechaussee moest tenslotte de Bossche burgemeester te hulp komen om de orde te herstellen. Ons bestuurslid Peter-Jan van der Heijden houdt tijdens de algemene ledenvergadering op 25 februari in het Jeroen Bosch-huis een lezing met dia's.

T~-----------------------------------------------------------------------------------~

Beste vrienden en vriendinnen van 's-Hertogenbosch !

1 1

l

Het is verheugend te kunnen melden dat het ledental van onze Vriendenkring nog steeds gestaag groeit. Met een flinke sprong in de afgelopen maanden is het aantal van 1.200 leden bijna bereikt: een winst van bijna 300 leden in 1980!

i 1 1 1

Vooral het 'het grote gebeuren 1981' in het vooruitzicht is dit een verheugend verschijnsel. Zoals U elders &n dit Kr>ing-Nieuws kunt lezen hebben wij als Kr>ing grootse plannen in dit verband. Het is mede daarom dat onze Kring zich sterk moet maken, niet alleen Kwantitatief, maar ook Kwalitatief. En met dit laatste bedoelen wij dat wij Uw aller steun dringend nodig hebben, ook op financieel gebied. Onze kosten Z&Jn de laatste jaren enoI'm gestegen en dat zal ook in 1981 het geval zijn, bv. maar aan}.~en en de drukkosten. In 1980 hebben de u1:tgaven per lid en som van ~ bedragen! Gezien dit a oen wij een beleefd doch dringend verzoek op U, het bedrag van Uw lidmaatschapsbijdrage aan te passen of indien U reeds betaald heeft een aanvullende bijdr>age te storten. Omtrent de hoogte van het bedrag doen wij U geen suggesties, doch wij zien belangstellend uit naar Uw reaktie, waarvan wij hopen dat het de vergelijking met vor>ig jaar kan doorstaan. Maak het Uzelf en ons gemakkelijk door het invullen van Uw accept-girokaart. De Kring is U zĂŠĂŠr erkenteliJk. Namens het Bestuur,

----~;/~~-~~=-

. --------- -J:J.M. Verdonk-; voordtter>. 1

---

i 1 1 1

1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

i

l i 1

1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- ---------1

blz.2


r:>~-·-~-~-~-~-~-~-'-~-é--~-~-~-~-~-'-~-~-'-~-~-'--'-~-~-~~ Beknopt overzicht van de aktiviteiten van de Kring in 1980.

)

6 januari

Nieuwjaarsreceptie in het Jeroen Bosch-huis. Muziek door : de Postkwakers en dia's van dhr. F. v.d. Sluis. Circa 1.000 bezoekers.

25 januari

Gezellige Bossche avond in Sint Anthoniegaarde.

23 februari

Informatie-stand op de Bossche Spullenmarkt.

27 februari

Jaarlijkse ledenvergadering met o.a. de film "Kort Oponthoud" van dhr. J.Pieëte voor zo'n 160 leden.

28 maart

Ter voorbereiding van de jaarlijkse exkursie verzorgde de heer J.Staes een lezing met dia's over Leuven voor zo'n 180 leden.

30 maart

Wandeling/boottocht "Langs Dommel en d'Aa". Zo'n 700 leden hebben genoten van de boottochten met de "Hertog Hendrik" en "De Meerkoet".

1 - 5 mei

Tentoonstelling "'s-Hertogenbosch door kinderogen bezien" in de foyer van het Jeroen Bosch-huis.

5 mei

Vertoning film over het 750-jarig bestaan der stad in 1935. De vijf voorstellingen werden door bijna 1.000 mensen bezocht.

11 mei

"Open dag" in De Hof van Zevenbergen (350 bezoekers) en het Gouvernement (900 bezoekers). In samenwerking met het Comité Den Bosch In Mei wordt door een deputatie uit Heeswijk-Dinther een programma van ruim een uur verzorgd op het voorplein.

17 mei

Gambrinus-feesten in Leuven. Op verzoek van het Leuvense stadsbestuur zorgt de Kring ervoor dat De Postkwakers en De Gieters hieraan hun medewerking verlenen.

8 juni

200 leden nemen deel aan de eerste exkursie naar Leuven.

17 juni

De Kring verwelkomt het 1.000-ste lid: Zr. Maas .

30 augustus

200 leden nemen deel aan de tweede exkursie naar Leuven.

14 september Ruim 10.000 ('.!!)bezoekers aan de stadswandeling "Oude Ambachten in 's-Hertogenbosch" en de manifestatie "Werkers aan de Sint Jan". 5 oktober

Filmfestival "'s-Hertogenbosch op 8 mm." ·in de Pleinzaal van het Casino. De films en de omlijstende muziek werden bekeken en beluisterd door ruim 1.000 mensen.

14-23 november 11 december

Expositie over het 750-jarig bestaan der stad in het Museum Slager. Meer dan 500 bezoekers werden er geteld.

De leden van de Kring waren van harte welkom bij de lezing "De Bossche blokken en hun penningen" door drs . A.C.M.Kappelhof, voor de Numismatische Kring Brabant .

en verder was er de vierde kursus "Bossche Bouwstenen" in samenwerking met de Gemeentelijke Archi e fdienst. Het onderwerp was ditmaal De Bataafse en Franse Tijd . Er waren zo'n 60 deelnemers op 22 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 november en 1 december. en verder

blz.3


en verder waren er in 1980 de volgende uitgaven voor alle leden: - Kring-Nieuws nr. 26 (januari) - ~otitie over 1185-1985 (januari) - Kring-Nieuws nr. 27 (maart) - boekje "Langs Dommel en d 'Aa" (maart) - Kring-Nieuws nr. 28 (april) - Kring-Nieuws nr. 29 (juli) - Inlegvel Statutenboekje (juli) - Bossche Bibliografie (juli) - Kring-Nieuws nr. 30 (september) - boekje "Oude ambachten in 's-Hertogenbosch" (september) - Kring-Nieuws nr. 31 (september) - Programmaboekje filmfestival "'s-Hertogenbosch op 8 mm." (september) - Nieuwjaarswens (december). en verder verzorgde de Kring nog de volgende uitgaven: - herdruk folklore-bulletin nr. 1 over Driekoningen (januari) - herdruk tekening historische optocht in 1885 i.s.m. drukkerij Hecht (januari) - affiche "'s-Hertogenbosch door kinderogen bezien" (april) - syllabus "Bossche Bouwstenen III" (september) - affiche '"s-Hertogenbosch op 8 mm." (september) - Kring-speldje (oktober) - affiche tentoonstelling stadsfeesten 1935 (november) - brochure tentoonstelling stadsfeesten 1935 (november). en verder waren er in 1980 de volgende werkgroepen aktief: - 's-Hertogenbosch door kinderogen bezien (werkzaamheden afgesloten) - 's-Hertogenbosch op 8 mm. (werkzaamheden afgesloten) - Binnenstadsbeleid (zie verslag) - Evaluatie en voorbereiding stadswandelingen (t.b.v. gidsen) - Koรถrdinatiegroep 800 en diverse werkgroepen t.b.v. het 800-jarig bestaan van onze stad 's-Hertogenbosch (zie verslag). en verder was de Kring o.a. betrokken bij het Overlegorgaan Binnenstad van de gemeente, de Praatgroep "800 jaar" van de gemeente, de inspraak-procedure voor het Struk ) tuurplan voor de binnenstad, enzovoorts. en verder hielden we een zeer nauw kontakt met de Gemeentelijke Archiefdienst over o.a. de kursus Bossche Bouwstenen. en verder waren er in 1980 11 bestuursvergaderingen en 167 andere vergaderingen en bijeenkomstea waarbij een bestuursdelegatie aanwezig was; kwamen er ruim 750 brieven en kaarten binnen bij het sekretariaat; werden er door de Kring bijna 2 . 500 stuks post verzonden (exklusief 7.B50 stuks Kring-Nieuws, nieuwjaarswens e.d.); waren er bijna 1.200 telefoontjes bij de sekretaris binnengekomen en belde hijzelf zo'n 900 maal. Het bovenstaande is slechts een greep uit de aktiviteiten en werkzaamheden van onze Kring in 1980. Dit alles was slechts mogelijk door de inzet van tientallen leden. Eenieder die dit mogelijk heeft gemaakt: onze oprechte dank voor Uw medewerking en het Bestuur hoopt ook in 1981 Uw medewerking te mogen ondervinden. Ontwikkeling ledenbestand: 1-1-1974: 1-1-1975: 1-1-1976: 1-1-1977: 1-1-1978: 1-1-1979: 1-1-1980: 1-1 - 1981:

30 144 434 571 611 734 866 1 . 147 blz.4


1

!::> ~~~~~~"-~~~~"~~~~-~~!N~~~~,~~~~~~~!~~ Evenals in 1979 vonden er in 1980 vijf zittingen plaats van het Overlegorgaan Binnenstad 's-Hertogenbosch. Op al deze bijeenkomsten was de werkgroep vertegenwoordigd. Voornaamste gesprekspunten: de invulling van het plan De Plein, de nieuwbouw ter plaatse van het gesloopte De Gruyter-kompleks, de verlichting op de Markt en het archeologisch onderzoek. Daarnaast heeft de werkgroep de werkzaamheden rond het Struktuurplan Binnenstad afgerond. Voor een verslag hiervan: zie het Kring-Nieuws nr. 29, blz. 3. Verder heeft in dit verslagjaar het bestuur op verzoek van de werkgroep een uitvoerig schrijven gericht aan de gemeente inzake de aanvulling van de Monumentenlijst. Onze ideeën hierover zijn inmiddels gedeeltelijk door de gemeente overgenomen. In 1981 wil de werkgroep zich met name bezighouden met de bestemmingsplannen Vughterdriehoek en Hinthamerdriehoek en de omgeving van de Sint Jan en de Parade. Hiervoor kan de nu uit circa 11 leden bestaande werkgroep o.l.v. mentor H.Teering nog best wat 'deskundige' inbreng gebruiken.

i::>~~~~è~"-~q~~~!~~!!~"~Q~~-~qqc Onder supervisie van de Koördinatiegroep 800 zijn in het verslagjaar de eerste vier werkgroepen van start gegaan: "Publikaties", "Evenementen", "Financiën" en "Stedenuitwisseling". Hierin zijn ruim 40 leden aktief, waarvan sommigen in meer dan één werkgroep. Begin 1981 zullen nog enige groepen van start gaan: o.a. "Kostuumgroep" en "Ledenfeest". Voor deze beide groepen en nog enige andere op te starten aktiviteiten hebben zich reeds zo'n 20 leden opgegeven. twERKGROEP PUBLIKATIES, mentor P.J. van der Heijden. Voornaamste doel: de uitgave in 1985 van een standaardwerk over de Binnendieze. Hierin zal aandacht besteed worden aan o.a.: het ontstaan, het verval, de restauratie, de funkties, de overkluizingen, de walvegetatie enz. Daarnaast wordt door de werkgroep o.a. ook uitgebreid aandacht besteed aan projekten voor de jeugd, al dan niet in samenwerking met derden uit te voeren. Tot slot wordt getracht andere organisaties e.d. te stimuleren nieuwe uitgaven te publiceren. t

WERKGROEP EVENEMENTEN, mentor H.G.M. van den Heuvel. In voorbereiding is een 'stadswandeling' waarbij een zestal taferelen uit de geschiedenis van de stad worden uitgebeeld door toneel, muziek, dans, deklamaties, akrobatiek, enz. Deze taferelen spelen zich af in de periode 1185-1481, beginnende dus bij de stichting van de stad, eindigende met het 14e Kapittel van het Gulden Vlies in de Sint Jan . Dit alles moet geheel historisch verantwoord geschieden, dat wil zeggen met de bij iedere periode passende kleding, muziek, gebruiksvoorwerpen enz. Voor de uitvoering wordt er uiteraard nauw samengewerkt met diverse amateur-kulturele vereniginge

twERKGROEP FINANCiëN, mentor J.J.M. Verdonk. Doelstelling: uiteraard de benodigde financiën bijeen te brengen . In 1980 verscheen als eerste uitgave het beeldje van hertog Hendrik, de stichter der stad zoals hij op de Sint Jan prijkt. Dit beeldje is voor f.25.- te koop bij alle aktiviteiten van de Kring en verder op de volgende adressen: VVV, Markt 77; sekretariaat Kring, Muntelstraat 14; H.v.d . Heuvel, Buitenpepersdreef 297; J.Vermeulen, Rijzertlaan 156; P.J.v . d . Heijden, Moliusstraat 24; Fa.Verdonk, Dommelstraat 5 (allen te 's-Hertogenbosch) en bij J. Verdonk, Molenstraat 30 te Rosmalen . Daarnaast werd er een speciale bankrekening geopend waarop Uw giften gestort kunnen worden: Rabobank, nr. 17.19.00.901, t.n.v. "Vrienden 800".

blz.


t

WERKGROEP STEDENUITWISSELING, mentor J.J.Vermeulen . Doel: het opnieuw aanhalen van banden met steden waarmee 's-Hertogenbosch in het verleden nauwe banden heeft onderhouden . In de eerste plaats zijn dit de Brabantse hoofdsteden: Leuven, Brussel en Antwerpen. Vervolgens de 'dochtersteden': Haarlem, Delft en Alkmaar. En (voorlopig) tot slot : de vier hoofdplaatsen van de kwartieren van de Meierij: Oss, Eindhoven, Helmond en Oisterwijk. Dit alles zal geleidelijkaan gebeuren. In 1980 is met name aandacht besteed aan onze moederstad Leuven. Naast de rechtstreekse kontakten van onze Kring, zijn er over en weer al enige bezoeken afgelegd, o.a. het optreden van Bossche muziekgroepen bij de Gambrinusfeesten en het feest t.g.v. het vijf-jarig bestaan van het Shopping Centre in Leuven. In 1981 zullen deze kontakten verder worden uitgebouwd en zullen ook de oude relaties met Antwerpen opnieuw worden aangeknoopt .

)

's-Hertogenbosch, januari 1981 Jan Kleyne, sekretaris.

<fffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff f fffffffff f f ff f f fffffff f f f f ff f fff f f ffff fff f f f f f f f fffff f ff f ff ffff fffff ff f fff f ff f f ffffff f f ff f f f ff f BEKNOPT FINANCIEEL OVERZICHT 1980. inkomsten saldo in kas 1-1-1980 rente-bijschrijving bijdragen leden advertenties inschrijving aktiviteiten kollektes verkopen

uitgaven

----- - --

f.

6.280,49 80,05 32.318,82 5 . 000,-14.040,~-

391,40 19.149,31

---------

porto sekretariaat kantoorbehoeften telefoonkosten adressenbestand kontributies notariskosten representatie aktiviteiten aanschaf materiaal overboeking rekening "800" saldo in kas 31-12-1980

f. ~ 1.636,41 196,82 1.023,28 115, -350.-801,50 61. 879' 9\. 2.586,44 1.500,-6.151,43

)

---------

f.77.260,07

f. 77 .260,07

Saldo spaarrekening "800" per 31-12-1980: f. 1.579,96. 's-Hertogenbosch, 10 januari 1981 J.D. van Toorn, penningmeester

ffff f ff fff f f f f ff ff fffffffff ff ff fffff f f f ffffffffff f ff fff f ffff ff f ff ffffff f f f ffff f ff f f ff ff f f ff fff f ; ff f fff ff f ff f ff f ff f f ff f f f ff f ff f ffff f f f fff fffff fff f fff f f f fff ff ffff ffff f f f f fffff ff fffff f fff ff ff f ff J

blz . 6


• 1

L/ ---------------------------------------------------------·---------r'\..VERSLAG JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 27 februari 1980.

plaats: hotel 'Central' tijd: 20.15 - 22.30 uur Open in~ Om 20.15 uur opende de voorzitter dhr.J.Verdonk de vergadering en heette alle aanwezigen van harte welkom. In zijn welkomswoord ging de voorzitter in op de steeds belangrijker wordende rol die de Kring in de Bossche gemeenschap inneemt. Zo naderen we het getal van 1.000 leden en reeds vele verenigingen hebben kontakt opgenomen i.v.m. het 800-jarig bestaan der stad. Vervolgens stelde de vrz. de heer Pieeëte voor die zijn film "Oponthoud" vertoonde die hij zo'n 15 jaar geleden als een soort hommage aan de stad had gemaakt. Na deze prachtige film volgde een pauze waarna omstreeks kwart over negen de vergadering werd voortgezet. Verslag van de ledenvergadering d.d. 6 maart 1979. Dit door de sekretaris J.Kleyne voorgelezen verslag werd ongewijzigd vastgesteld met die kanttekening dat dhr.J.Jansen zijn opmerking t.a.v. het lidmaatschap van dhr. Jordens in de kaskornrnissie voortkwam uit het gegeven dat dhr. Jordens reeds drie jaar lid was van die kommissie. Financieel verslag 1979. De voorzitter leest het verslag voor van de kaskommissie en geeft vervolgens het woord aan de vergadering. Dhr.J.Jansen merkt op dat hij niets kan terugvinden over de aktie voor het Mariabeeld in de Lepelstraat. Penn.: deze aktie is wat ons betreft in 1978 afgesloten. Dhr.Hoving vraagt zich af waarom niet alle bedragen afzonderlijk vermeld worden en waarom de telefoonkosten zo laag zijn. Vrz.: wat het eerste betreft door de omschrijvingen zou het geheel veel te uitgebreid worden, wat het tweede betreft heeft hij geen idee. Overigens wordt het verslag goedgekeurd.

)

Verkiezing kaskommissie . Van de zittende kaskommissie treden mevr.v.d.Star en dhr.v.d.Elshout af. De beide reserve-leden: de heren van Oudheusden en v.d.Bulk en het zittende lid dhr.F.Spierings zijn bereid de nieuwe kommissie te vormen. Mevr.Hoes en dhr. Verstappen (Kruiskarnpsingel) zijn bereid reserve te worden . De vergadering gaat hiermee akkoord. Verslag sekretariaat en werkgroepen. Deze verslagen stonden afgedrukt in het laatste Kring-Nieuws. Mevr. Bleuel spreekt haar waardering uit voor al degenen die dit in 1979 hebben georganiseerd: het is altij veel meer werk dan uit zo'n verslag kan worden afgeleid. Overigens worden de verslagen zonder opmerkingen goedgekeurd. Bestuursverkiezine . Bij akklamatie gaat de vergadering akkoord met het bestuursvoorstel en wordt mevr. A.Teering benoemd en dhr. H.v.d.Heuvel herbenoemd. Vervolgens spreekt de vrz. zijn waardering uit voor het vele werk dat mevr. v . d.Ven de afgelopen jaren in het bestuur heeft verzet en drukt die waardering ook uit door het overhandigen van een bloemetje en een ets van Hendrik de Laat, de Binnendieze voor stellende. Alvorens de vergadering voort te zetten bedankt de vrz. mej.Kleyne die veelal op de achtergrond veel werk doet voor de Kring en onderstreept dit met een bloemetje en een ring.

blz.7


Verkiezing Raad van Kommissarissen. Bij akklamatie wordt dhr.J.Luyckx benoemd en dhr.P.Kuyer herbenoemd. Vervolgens geeft de zoorzitter een overzicht van de aktiviteiten zoals die voor 1980 op het programma staan. Vervolgens komt het 800-jarig bestaan van de stad aan bod. Het bestuur heeft de afgelopen weken bemerkt dat de Kring op het ogenblik zo'n beetje fungeert als praatpaal, hetgeen waarschijnlijk het gevolg is van de zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie op 6 januari j.l. Dhr. F.Jordens jr. stelt voor over dit thema een aparte avond te beleggen en dan in kleine groepje te gaan diskussieren. Vanuit het bestuur wordt opgemerkt dat we in eerste instantie idee毛n verzamelen en dan in een later stadium gaan schiften. Mevr. Bleuel verzoekt zoveel mogelijk mensen in te schakelen die de feesten in 1935 hebben meegemaakt. Bestuur: nog dit jaar zullen we een kleine expositie inrichten over die feesten, daaraan gekoppeld zullen 'praat'-avonden worden gehouden. I Dhr. Bakx van Weereld doet de suggestie een maquette van het middeleeuws Den Bosch ~e laten maken. Bestuur: rond 1950 is er een maquette van rond 1550 gemaakt, deze is echter vernield maar er bestaan nog foto's van. Via het Kring-Nieuws zal een oproep gedaan worden. Mevr. v.d.Heuvel vraagt of het zinvol is een enquete onder de bevolking te houden over een stedelijk museum. Bestuur: ondanks het gemeenteraadsbesluit om te gaan participeren in het Provinciaal Museum, handhaaft de Kring het streven naar een stedelijk museum. De procedure waarlangs dit doel bereikt moet worden, wordt momenteel intern voorbereid. Vanuit de vergadering wordt voorgesteld het museum te starten in enige woonhuizen. Het bestuur is echter van mening dat de woonbestemming niet aan huizen onttrokken mag worden. Bij de rondvraag wordt de vraag gesteld of er weer tochten op de Binnendieze kunnen worden georganiseerd. Helaas geldt nog steeds een vaarverbod en dit zal de eerste jaren nog wel gehandhaafd blijven. Alvorens de aanwezigen dank te zeggen voor hun aanwezigheid deze avond, stelt de voorzitter de aanwezige bestuursleden en kommissarissen voor aan de vergadering en sluit vervolgens de vergadering. 's-Hertogenbosch, 2 juni 1980 (w.g.) J.J.M. Verdonk, voorzitter J. Kleyne, sekretaris

t

t

Uit de plaatselijke pers heeft U kunnen vernemen dat er in onze stad is opgericht een Stichting "Museumke De Brabantse Poffer". Het bestuur van deze stichting (waar ook de Kring in is vertegenwoordigd) wil het museumke van de ondergang redden. Om dit doel te verwezenlijken wil het stichtingsbestuur de komplete inventaris (op f.75 . 000.- getaxeerd) overnemen. Indien U hieraan Uw financiele medewerking en steun wilt geven kan dat via gironummer 4340040 t . n . v. Stichting "Museumke De Brabantse Poffer", Postbus 2306, 5202 CH te 's-Hertogenbosch. Op de algemene ledenvergadering zal Jeroen van Wilgen aanwezig zijn om tenbundel "De Vergulde Trom" tijdens de pauze te signeren. Jeroen werd schrijven van deze gedichten geinspireerd door talloze Bossche straten, en huizen met raadselachtige namen. Harrie Corvers zorgde voor de vele De ledenprijs bedraagt f.10.- per boek .

z1Jn gedichbij het steegjes illustraties.

tHet volgende Kring-Nieuws verschijnt b e gin maart 1981. Kopy hiervoor moet v贸贸r 20 f e bruari bij het Se kr e tariaat aanwezig zijn. blz.8

Kringnieuws 1981 01 07 32  

KringNieuws januari 1981