Page 1

krln9--nleuw1 NUMMER

MA A R T

27

1 9 8 0

Uitgave van de KRING "VRIENDEN VAN 'S-HERTOGENBOSCH" Sekretariaat: Postbus 1162, 5200 BE 's-Hertogenbosch tel. 073 - 135073, b.g.g. 073 - 138472

Het Bestuur van de Kring "Vrienden van 's-Hertogenbosch" heeft de eer U uit te nodigen voor de nieuwe 'stadswandeling', welke op zondag 30 maart aanst c. nde gehouden zal worden. De titel van de wandeling/boottocht luidt: "LANGS DOMMEL EN D'AA". In tegenstelling' tot de vorige wandelingen is deze 'wandeling' op 30 maart alleen bestemd voor de leden van onze Kring met hun gezinsleden. De wandeling kan namelijk niet gewandeld worden: U wordt komfortabel over het water van de Haven, de Dommel en de AA gevoerd door de "Hertog Hendrik", de nieuwe rondvaartboot van schipper Wol thuis. Tussen 11.00 en 18.00 uur wordt er gevaren vanaf de steiger aan de Breede Haven. U kunt zich opgeven voor deze wandeling/boottocht: op donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 maart tussen 9.00-12.30 uur en tussen 13.30-17.00 uur, op het speciale telefoonnummer: 073 - 141976. U hoort dan meteen op welk tijdstip U aan de Haven wordt verwacht. Op zondag 30 maart meldt U zich op de aangegeven tijd bij de informatiekraam van onze Kring, waar U een volgnummer voor de eerstvolgende tocht in ontvangst kunt nemen.

~/ ~·

Het aantal deelnemers bedraagt 400. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Uiteraard worden leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor 1980 voldaan hebben met voorrang behandeld! Alléén aanmelden via het speciale telefoonnummer, dat U niet voor andere Kring-zaken kunt gebruiken. De wandeling/boottocht duurt circa vijf kwartier. Het dertiende boekje uit de bekende serie Stadswandelingen werd voor de dertiende keer financieel mogelijk gemaakt door het Postdistrikt 's-Hertogenbosch. Het verscheen in een oplage van 2.000 stuks. De tekst is van de hand van Peter-Jan van der Heijden. --~ ~ ~~~--==-;<'= -----~\ .)~ -~- . --=,_ges - - -

-

---==-

~f~

-----~ .

,

r

_î".S • -

~

--"

:. -.

~~-=-=

=~ -

-

-:

____:'"..:.-:

--


LEUVEN Ieder jaar organiseert onze Kring een exkursie. Zo hebben wij de afgelopen jaren Heusden, Zaltbommel, Woudrichem, Oirschot en Amersfoort bezocht. Dit jaar gaan we naar LEUVEN. Ter voorbereiding van deze exkursiedag zal er op vrijdag 28 maart om 20.00 uur in het Jeroen Boschhuis een lezing met dia's worden georganiseerd. Deze inleiding zal worden gehouden door de heer J. Staes van de Leuvense Gidsenbond. Niet alleen degenen die de exkursie naar Leuven op zondag 8 juni mee willen maken, maar alle leden zijn van harte welkom bij de lezing van de heer Staes. Dit jaar is gekozen voor Leuven, omdat Leuven de moederstad van 's-Hertogenbosch is. Onze stadsrechten zijn ontleend aan die van Leuven. Het een en ander past dus uitstekend in de voorbereidingen voor het 800-jarig bestaan van onze stad. De exkursie naar Leuven op zondag 8 juni aanstaande staat open voor alle leden van de Kring en hun gezinsleden. Voor niet-leden is deelname dus niet mogelijk. Maximaal 200 deelnemers (vier bussen) kunnen er aan deelnemen. De prijs bedraagt f .35.-- per persoon (inklusief maaltijd). De aanvragen tot deelname worden behandeld in volgorde van betaling. In de loop van de maand mei ontvangen de deelnemers alle relevante informatie. U kunt de f .35.-- per persoon storten bij: - Rabobank rek.nr. 17 19 94 078 t.n.v. Kring "Vrienden v. 's-Hertogenbosch" - Postgiro rek.nr. 3119716 t.n.v. Penningmeester Kring "Vrienden v. 's-H."

~~~~~!~!-~-~~!-~~!~~!!J~-~~!-~~!-~~~!~~~-!~-~~~~-~~~~~~~~-~

Leuven UJas de hoofdstad van het hertogdom Brabant en een weg- en handelscentrum van eerste gehalte. Leuven UJas tevens de bakermat van onze Brabantse vrijheden en van de Blijde Inkomste; die de synthese is van de Brabantse vrijheid. Leuven werd later een centrum van kultuur en humanisme~ dankzij de oprichting van de katholieke universiteit in 1425. In Leuven vindt men heel wat getuigen van een rijk verleden~ waardoor Leuven als het UJare een openluchtmuseum lijkt. In de Sint Pieterskerk te Leuven bevindt zich het praalgraf van hertog Hendrik I~ de stichter in 1185 van 's-Hertogenbosch. 28 maart, 20 uur, Jeroen Boschhuis: lezing 8 juni, exkursie naar Leuven

tt:Ct ~mttc bettllt l)moae ui

nicn name nam mee»tt am bpé O ecrfte mapcneuatt6tabant1tc mttm btn CclJiltuan Cabeltmtt bie gulbë lru

wc.


1

'

~

>

'S-HERTOGENBOSCH DOOR KINDEROGEN BEZIEN. Onder deze titel wordt er door onze Kring een tentoonstelling gehouden in het Jeroen Boschhuis van 1 tot en met 5 mei, van 12 tot 17 uur. In het volgende Kring-Nieuws zullen wij U hierover nader berichten. Wel willen wij er U nu op wijzen dat er aan deze tentoonstelling een wedstrijd verbonden is, waaraan door de leerlingen van het basisonderwijs (hetzij in klasseverband, hetzij individueel) mee kan worden gedaan . Deze kinderen kunnen werkstukken (tekeningen, geluidskollages, handenarbeidwerkstukken, papierkollages e.d.) vervaardigen over: 's-Hertogenbosch. Het onderwerp hoeft niet te zijn de geschiedenis van onze stad, maar ook meer hedendaagse onderwerpen kunnen worden uitgekozen. Bijv. Winkelen in Den Bosch, Wonen in 's-Hertogenbosch, Opa vertelt van vroeger e.d. Deze werkstukken kunnen worden ingeleverd op dinsdag 29 april, tussen 16 en 19 uur in het Jeroen Boschhuis, Hinthamerstraat 74.

)

>

>

JAARVERGADERING . Op 27 februari j.l. bezochten .150 leden de Algemene Ledenvergadering in Centra!. Er werd genoten van de film "Oponthoud" van de heer J.PieĂŤte uit Leiden, in 1965 in onze stad vervaardigd. Op de agenda stond voorts vermeld "aktiviteiten in 1980". In dit Kring-Nieuws en in de komende zulllen wij U hierover op de hoogte brengen. Het Bestuur van de Kring is weer kompleet. Els v.d.Ven vertrok en mevr. A. Teering trad tot het bestuur toe. De Raad van Kommissarissen werd uitgebreid met de heer J.Luyckx. AFSCHEID STADSARCHIVARIS KUYER. Op 30 januari nam onze kommissaris drs. Kuyer afscheid als archivaris van 's-Hertogenbosch. Ook het Bestuur van de Kring was op de afscheidsreceptie 'met een krommen errem' aanwezig om de heer en mevrouw Kuyer alle goeds in de toekomst toe te wensen. De heer Kuyer zal aktief binnen de Kring werkzaam blijven, zo deelde hij mee. Met de nieuwe stadsarchivaris van 's-Hertogenbosch, drs.J.N.T. van Albada, die per 1 mei in funktie zal treden, heeft het bestuur van de Kring reeds kennis gemaakt.

> >

FILMFESTIVAL. Op 5 oktober organiseert de Kring een filmfestival onder de titel: "'s~Hertogen­ bosch op 8 mm". Films moeten in de maand augus-tus worden ingeleverd. Dus U heeft nog alle tijd om een eigen film over onze stad op te nemen. Verdere inlichtingen en deelnameformulieren zijn verkrijgbaar bij het sekretariaat. BETALEN VAN KONTRIBUTIE. Na onze oproep in het Kring-Nieuws van januari hebben de meeste leden van de Kring hun kontributie voor dit jaar direkt betaald. Hartelijk dank! Zij die nog niet hebben betaald, willen deze dat spoedig doen? Er zijn leden die een extra bijdrage willen geven aan onze Kring; vanzelfsprekend steunen wij dit idee van harte. Diegenen die een bedrag willen storten voor het "Fonds 1985" van de Kring (wij reserveren nu reeds gelden voor deze belangrijke gebeurtenis; het 800-jarig bestaan van de stad) kunnen dat eveneens doen op onze girorekening. Willen zij er wel bij vermelden "800 jaar"?


."_

>

DEMONSTRATIE HENDRIK DE LAAT. De Bossche kunstenaar Hendrik de Laat is eind vorig jaar 80 geworden. Ook de gelukwensen van de Kring zijn bij hem in goede aarde gevallen. Iedereen kent zijn etsen van de vele Bossche plekjes die hij in de loop der jaren vereeuwigd heeft. De heer en mevrouw De Laat-Viguurs, die momenteel de Kunsthandel Hendrik de Laat beheren, willen voor leden van onze Kring graag een ekxursie organiseren. Op een nader vast te stellen datum zal er bij de Kunsthandel een demonstratie te zien zijn over de wijze waarop deze etsen tot stand komen. Het graveren en ook het afdrukken van de plaat zal worden gedemonstreerd. Een keuze uit het rijke oeuvre van Hendrik de Laat zal bovendien worden tentoongesteld. Ook Hendrik de Laat zelf zal bij deze demonstratie aanwezig zijn. Degenen die belangstelling hebben voor deze demonstratie worden verzocht dit (schriftelijk of mondeling) kenbaar te maken aan de sekretaris. Bij voldoende deelname zullen er data en tijden worden afgesproken.

>

1985 De Kring blijft doorgaan met het denken aan 1985. En dat niet alleen; vele leden laten ons weten hoe zij denken over de viering over vijf jaar. Het beeldje van "Hertog Hendrik" valt bij iedereen in de smaak. Het is niet enkel een leuk beeldje, maar het zorgt er ook voor dat er een potje ontstaat met gelden voor de viering in 1985. Er zijn leden die (met een klein groepje) voor de viering in 1985 maquettes van Bossche situaties en gebouwen willen maken. De maquette op de tentoonstelling over de gebeurtenissen in 1629 is daarbij waarschijnlijk van invloed geweest. Wie heeft er belangstelling? Behalve aan maquettes wordt er ook aan historische kleding gedacht. Wie zou patronen kunnen vervaardigen of meehelpen bij het vervaardigen van kleding uit voorbije eeuwen? Kortom er leven allerlei idee毛n. Denkt U met ons mee?

>

AANKONDIG INGEN . Het volgende Kring - Nieuws verschijnt eind april. Dan zullen wij U meedelen welke aktiviteiten er vanaf mei plaatsvinden. NDat zijn: 1- 5 mei Expositie 's-Hertogenbosch door kinderogen bezien. 11 mei Openstelling van Het Gouvernement en De Hof van Zevenbergen. Nin mei ook verschijnt het derde deel van Bossche Bouwstenen; handelend over de Bossche ambachtsgilden. NVanaf september wordt de vierde kursus Bossche Bouwstenen gehouden. Onderwerp zal zijn de gebeurtenissen rond het jaar ~800 (Patriotten, Franse Tijd, Bataafse Tijd) in onze stad. De gebeurtenissen in 1629 zijn van veel belang geweest voor de geschiedenis van onze stad; hetzelfde geldt voor de gebeurtenissen die volgden op de verovering van 's-Hertogenbosch door Pichegru. NHet Bestuur is druk bezig met het laten dupliceren van een film uit 1935. Er is in 1935 een 40 minuten durende geluidsfilm vervaardigd over de herdenking van het 750-jarig bestaan van 's-Hertogenbosch. Deze film is bewaard gebleven. Maar het betreft hier uiterst brandbaar materiaal. De film zal moeten worden gereproduceerd op een ingewikkelde en kostbare wijze. Momenteel zijn wij in gesprek met de gemeente 's-Hertogenbosch om er een kopie van te laten vervaardigen. Lukt dit, dan zullen wij op 5 mei kontinu deze film draaien in het Jeroen Boschhuis. U leest erover in het volgende Kring-Nieuws.

*Het volgende Kring-Nieuws verschijnt eind april. Kopy hiervoor in te leveren v贸贸r 1 april bij het Sekretariaat. *Bijlage bij dit Kring-Nieuws: boekje "Langs Dommel en d'Aa".

Kringnieuws 1980 03 06 27  

KringNieuws maart 1980

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you