Page 1

HUMMER

18

ME I

1 9 7 8

;'· MEINlv\.1\ffi

Zoals vorige 1naand al in het Kring-~1.lieuws j_s aangekondigcl 9 organiseert het com:Lté .; iEi\J ~Jrn)CI-I IN MEI'; in samenwerking r;1et onze Kring op de zondagen 21 en 28 mei monumentenwand e lingen.

Op beide dagen zullen tussen l <j. .00 en 17.00 uur enkele prachtige momurrenten voor het publiek toGgankelijk zijn . Deze aktivi tei t worcH bege l eid door h0t bijgevoegde boeln·.rerkj e 9 dat fina.ncieel moce lijk is gcrr;s.akt door de firr;a Croonen en Van Lent. De oplage ·bedraagt 3000 stuks en de teksten w<:rden geschreven door Le j. I , Kuyer. JJe acht beschr@ven en te b •Jziclltigen monumenten

zijn~

lo Croonen en Van .Lent 9 01:cclc) Dteze 2. Gouve r : '.Orne,1ts p;::Jeis 9 Verwerstraa t 3o De

~Gosbeugel

7 Lange Putstraat

f o Koperslç-;;·er i:ennis, Korte Put straat

5.

IIuis v an Doxtel, Pos+;eistra?.t

6,

]Je::

'I'wee . :"noecken 9 Kruisstraat

7, p8.nd in de J\olenstraat

)

8, Do füwen (meer algemeen ) Zorrls U ziet. vier monumenten in de na'Inijheid va..Yl de Parade en vier in do nabi;}heiè_ vo.n c1.e Visstraat 9 zo<.·.2.t IJ twee aangen2.me middat:·en kunt doorbrengen. Ui tt:~ra2orcl is er ook cezorgd voor de nodige onlijstende akti vi tei ten, Een twe e tal leden van de Bossche fotoclubs '1 De C2J11era:• en ;,Ao1'',C, 1 68:; hebben in de k e làer van het huis li l.Je 'l \ree Snoecken" uen fototentoonste1ling ·':Bossch co Stadsgez_1_chteni' inge richt, Clp 28 msi zal de heer r'erd v:::n d·.::r Sluys dia's ver ,.on2n in hote1 't Kroontj<.1 in de Sint Jan sc;raa0, Op 21 mei zull en de b2;~turen van het Comi t.2 Gn de Kring rond 1 1 .00 uur ·hun opwachting ~1:akon bij cic Cm,uJissaris v2.n de Konil1gin e n zijn v-.couw dis op beide zonG.o.gen in het pe..leis aanwezi,g zullen zijno

Op zondag 28 !YJGi zal de vclksdmiSgroep ·'Jrabants :Sor;t '· optreden op het plein vóór h12t gouvern2mc::nt sp2,leis · Oiil c:=:, 15 uur en Cé• lG. ·~5 uur. 'ü?.,éT tussendoor treden zij o:n cc 16, Yl uur op bij de j rJug;clvloo i e n.uarkt op lîet Sirf :~ .J :i,~:31<.:erkhof o


===::..:::=::-::~=-::.:::::======..:.::===:::-:--::=:::::

Op zd;rclr.:-',' 6 1::iei. overleed op 60 jarige leeftijd de heer Gijs l e Ruet" Voor ·velen g2con onbekende in Den Bosch. ~-:1.::.j zc;tte zich in voor redelijkhe i d en rechtvaardigheid. Do >c:~·:t··o:" ven c•s ~ Eë!'.'tjes:·.kerk k.9.rakter i seerde hem tijdens de ('.i b-::-. -:-.~::'":;'Tli ,:; cp ';o...:r>sr'l.c:.c· 10 me::. door te zeggen; ;;Gjjs leefde voor de G._i_,:,m::~~ o.::-~:<-c:. a:• . r·..:.:de c!. ~:,:lrr'"oor w2"s hij voorvechter en stimulator voor d. ':? ·_·r:,n.Jv ~ < ;ç '1é " .1 ::~~.;:r; i bm'rt 9 de 94. woningen aan de Graafsew1jk . r;l·· ,_~ r". '-I~ · .' \. ' '~" n·, ·· (..J.... !l ·.:.:..ç,..,,_i.U '""~~r1 dr·(' "' ]-,e ·n ui· ~-ei· toecte--irn .1..E vol_ doenl..J., .·'." ;-,_ ... ··: ._ r,...;; !_.._ __ !1 v -ndeliik -'-J · u 11 - l~ en U~ 1 <•.:: ~~ hc:·c ·. ::.~·;:; :::,.;:. \~ vs.:: 0:1s e-::-e~ .icl :Souis l~ar ts 9 om van zijn grote collectie foi c.: 1 ~' cL f:: .hiJ ·rn.~" ODZ\~ binne:1st2.c.l gemaakt h ad , een expositie te houden . Yijf j<?r .;ole:len t5jdens de Paasvacantie was deze exposit i e :;Kijk h i er e ::ns~ l-~t: cJ.~:.~rr. -=· ,;":i3•: or. Daar was ook nog ee n stadswande ling en y;rjj~~ ··;r:r~;:. .T \r.Jc~ ~de ~ E.tlg.I ~"\.r:.n verboncl~n" E ' i . ~":e·::-'.1 «:.>:e::-i. c:~oot ~-;ucces <12-o.r in I"ohengrin op Zuid. ::;':.; ·.'. ..:f3 l~x' "C b<"i :.' yi V' rle Kri:nz ;;Vri enden van 1 s-He rtogenbosch''. Ci~3 i--: no<_· · t J:•"r", -..-::;x1. c~:z:; :~ri:ig gev:orden~ hij bleef liever :: onafharL"k:elijk''~ T!: <~~~- i~l 1.r .... zor1 _; ~:~s 11i_ j ·:.:e (J~sc.!'1cid.en en hoefde h~j zich niet te la.ten :o·v, ':c;cx'."";\:::" --o~x: Ot'tze dc:lst!'.Cll int; ( be l angstelling :n liefde voor onze c·~,r;~1. te:: l~"j ·: ~---=e:n.~1 -; v_r;.1r1t Oi:t=: do0l~>telling- had hij al tijd al · gevolgd.• 1

i ,,,"

.l.

0

.:'..

Zi.,_1 ,··-z011·ih:.:: :'_ ,1 l'"et cfe le. tt:::t o j::trcn te wensen ovc;r; het overlijden v;m zt~ 1n:.J 15 l'l 'L.::: :en f ·;üedcn was voor herr: een zwo,re slag. 'I1cc1:"', k": . -. ~-· ,· o·,--':::.1...i ~lr:':n r.cg on1 r·:;rwacht . ,]j 1:· :~::,_. :~. '.:;.·,· 1 l~:: .10.cr.:::;1 C'"1 ove:-c::!.r.~e far:iilieleden sterkte i n deze voor 0

0

·,·

; · :r_,~ .il~l~ -:r:;

:C1 0 !1

6r")

~):1c

bji .1:-··.J.~3-1·l·_,

i ~~.

t ~ ~:~ ci

10 me i 1978

"l;v-rc:?· ·,..;a

J an

Qri '"3 :'_;YJ:J_-=" :i:- 2~ j ,-1c i_ z~· :. l G..e ~·~~:~ t}10-l.ick.s Volks ·" u.n.i ven:: i toi -~ ::_n l:c•::t .Jc::.·o ";n Bof3Ch·- hui8 vo.n :;_2 toT; 17 ·,1uy d--:; ; ·..:..1n '·Ff.cch cie:o Cii'"i{!,'.'.1DJ'; \J(_ ·rtor1.::.·_ ~i o J . .~ ·: 1_~·-:- ~t·i,, ~~) : __!_nv. t ~r1:,; to2g'.:::J1t~ ~L"'8.·1.· ~s tj~:lel."_ : : de:Li e tloor~op ~ :1Jc voorstt=".:1"}_ir: ~~ ~ 1-Ir-?t ' :;(-)"~..:_',_;~'.t .i l ~ u~-· :;_G?i'.;li'ö.e filLl d i G d~ ~{::"' ;_11;-~; \' G ~:'i:'~ j ;·: ·_ r :_J::~. g~ c- < 1 ~eetc~-~Jl hco-~t bi_~: CL:; .: -~ [:.~··:: 1:-· ~-: 3. ··: ,..; t "_./~_ ::: ;,12 ·-1·-J 2 lirJ·~

J~~nsen

De foto·~tentoonstelling ;; Burgc~m..::ester, houdoe wor ! ;; él.ie op 5 me i j, 1. g2opEJnd werd is nu <Ü ee n groet sukses te not-imcm. Ll me1::r dan 900 bezoeke r s '1Ierd(m gtote ld. 'T ijdens de opening v an de t entoonst e lling is i"r. G. van de Vc/n benoemd tot erelid v;:.i,n de Kring .

o

-.2 }~ .Jbb r} n Or1:: -.._ - i._: ~·1 l~l:-!. Cl1G~-~~ lJ ::' ·~j_\::t v;\1 1 l2i.l2n d ic de ""'.-.);-::'i .':~: ~U i11rç.., "1,'. .:Le ·p_~·rs .--~et J.1e !~ 1."'2.:"' -~.,j~ :Jo e:. ·=j . -_ :.~_ic~2 ·~. i18, d,; 1Jf2.l.:.:.~.1_ · li:1C' c~-~ t "".ri.ri . . - ~- i'lo ..:~.~ .. ~1un-.rr _ ;l ~Le oo:::-z2~~ tli e: r ·Jr: ~ ni.=.:.:·f_; b ~} c]~1h: li ~~t? blcdcr1 1","~j

'1 toch 011zc "; }:~~.::l.l:3cf~ d~:. :_.rvcc~ ~:vanc zull er t=2chtcn ~n cvc~ls~ ~et d0 }i= e~v~0~ t e ~o~~=~ d~i d~t riet ;1~

'I' ijcJ.ens cle DOLUE1entencb.f:'.'Gn op 21 en 2G ·· oei zullen ook de bovc:nr~ü:p irigen vo•.'r cle Klosbeuge'i voor hc;t pulü i ek t.>egan.1wlijk zijn. De. rcicsbeu3el is geopend op· woensdag vin 10 - 17 uur donderdac van 18 ~ 21 uur zaterd.e<,g Vé'.11 10 -~ 1 7 uur z onclag \rctri 12 - 17 uur . Laat::te füi:g i s zonçto.g 28 mei. Vr:<.n. 0"e syll2.bus Bossche Bouwsten·2n beclr2a;:t de vo.::;IT2.ad·. nop; slechts 150 s ,tü::s . Voor leden à f 8; 00 verkrijr;baar in J)e Klosb2uge l.

Kringnieuws 1978 05 04 18  
Kringnieuws 1978 05 04 18  

KringNieuws mei 1978

Advertisement