Page 1

N U M M E R 14

ALLE

AAN

0 K T 0 B E R

1977

LED EN ,

Het bestuur heeft de eer U uit te nodi gen voor d e nieuwe stadswandeling op zondag 16 ol;tober as. Helaas niet de in de vorige Kring- llTieuws aangekond i gde wande ling ~ ;;Details van Monu.menten 11 ~ de voorbereiding voor een dergelijke wandeling z~jn zó ingrijpend 9 dat het bestuur heeft moe t en besluiten deze wandeling voorlopig uit te s t elle n. De tit e l van de ni euwe wandeling luidt; n

KLOOSTï:illS

EN

KLOO STERLI NG2N

HOJlillOM DE SINT J AN

11

Het godsdiens ti g centrum van onz e stad is al tijd de Sint Jan geweest. Deze gotische k ::rk is tevens kathedraal 9 d.w.z. d a t d e k erk tevens bisschopskerk is. Er bevonden zich e chter nog andere kerken en kapell en i n de stad. 3 ovendien woonden e r vele k loosterlingen . Gedurende deze wandel i ng bebjken we in een d eel van de stad waar deze kloosterlingen wo ond en 9 waar !1un keü:::en en kapéilen stonden 9 e n op welke wtjze ZD i n hun onderhoud voorzagen. Eet boekwerkje dat de wandeling be schrijft 9 telt 20 pagina's en is wedèrom verschenen in .2en oplage van 2000 stuks. Samensteller was ook d i -t k e er ons -bestuurslid Peter-Jan van de Heijden 9 terwijl de dertien foto's welwillend ter beschikking werden geste ld door de Gemeentelijke Archi e fdienst ' s - aertogenbosch. STLRT- en eü-1dpunt van de wandeling op 16 oktober i s het

Jero en .Josch Hui s in d e Ei:rj.th2.rnerstraat (t egenover de Sint Jan). Orr. half twaalf 9 half eer~ en half twee_ word en e r i n de aula een tweetal prachti ge films over onz e stad vertoond. 1ö 's - }=er tog-enbos ch in beeldn i s een vaartocht ove r de l3i n11end i e ze langs onze prachtige monume nt en , t e rwijl 11 ee n ton vo or he t carillon" dG restaurati e van het carillon in de stadhuistoren behandeld . 3ei de films zijn van de hand v2.n ons :L id dhr. Ij . Zwe.nenberg 9 die overi gens beide films r eGds op de l e denvergader i ng in mei j.l. vertoond b~eft . lii e rop zijn zovee l realcties gevolgd, de.t wij ze U g22 rne nogmaal s laten z i en . Ná afloop van i ede:!'.'e filrnvoorstellinf-' die ongevee r drie kw2.rtier duurt 9 st ~ an zoals gewoonlijk wee r v ·2 rscl-ül l ende Kring-l eden gerred om U tijder1s Uw wandel i ng oventu2.2l te bege l ei den .


t

"

I

i>'

1 E DE NK0 NT AKT AV 0 ND

=================================

Het bestuur nodigt van ganser harte a ll e l eden uit voor een l edenkontaktavond op dinsdag

l

november a . s.

(Dus niet op donderdag zoals in de vorige Kring-Nieuws stond aangekondigd.) Deae avond wordt gehouden in 2en der zalen van Ho t el :1 centraa1n 2.an de Markt en begint om 20.00 uur. Het programma voor deze avond

lui d t ~

20.00 uur

openi ng.

20.1!) uur

de heer ll .E. Teering 9 restauratie-architekt van de Sint Jan en lid Vé::-n onze Kring 9 zal aan de hand van di a's een l ez ing houden over hc::t schi l derwer k binnenin de Si nt Jan.

21.15 uur

pauze.

21.30 uur

Jeroen van Wilgen 9 schrijvers-pseudoniem van ons lid do hee r P.M . Overschie 9 za l uit eigen werk eni ge gedichten voorl ' " zen. Dez e gedichton ~ue ri.e Sint Jan tot on:;_erwer p zullen hebben 9 worden begcü eid door di a 's van de hee r Teering,

22.00 uur

GL: l egenheid tot het s t el l en van vragen ov2r het onderwerp v0,n deze avond 9 t erwijl rn:~tuur l ijk ook andere i dee~n 9 s uggesti es e .d. door h e t bestuur zeer op prijs zullen wor den ge steld.

22.30 uur

s lui t i ng.

+'"+=+=+=+=+=+=+

) +=+=+=+=+=+=+=+

B E J AAR DE N~ V0 ND In 1976 heeft de Kring met groot sukses een avond georg2J1i seer d in het be ja2.rdenc entrum :;zuiclerschans:•. 11.llerwege 1.-rer d gepleit voOr her haling van dit soort avonden. Op dond erdag 3 november as . vindt opni-auw zo'n speciale avond p l aats~ cli t m2,al in Huiz e Ter Aa . liet progr2.:rnma omvat o. 0,. do v-:;r t oning van de film :; r n ton voor het cnrillon" van de h-::er Zw2.Ilenbcrg 9 ::ü sook de presentatie van een prachtige cli2.-serie. Daarn;-,as t zal aa.I1 de bewoner s V2.Xl Huiz e Ter i~a ruimschoots de

l


.

gelegenhe i d wor den gegeven om he ri ~merip;gen 2,.an vroege r jC'..ren op t e halen en natuu rl ijk zal ook d i t keer alles op de band worden v;;.,stgelegd . 'fäns l otte ste lt het bestuur pogingen in he t wer k op deze avond ook eni ge li edje s u i t de JJossche Revue ' s 11 l i ve;' ten gehore te laten brengeno In het voor j <"•. ar van 1978 vo l gt een bezoek étan Sint Anthoni2gaar de.

/////lll//

BOSSCHE

//////// //

/l/// /I///

BOffv!S'rElIBN

===================

De lezingencyclus Dosschc Bouwstenen d i e con inleidi ng tot clo geschi 0cleni s V<:èn ' s-I-lortogenbosch beoogt t e zijn 9 i s op 19 septomber j o1. van st2..r t gegaan. Een zest i g-tal l eden vo l gt do kur s u s . Do eerste r n.kt i cs zijn a llen pos iti ef 9 zoclc..t wc cle verwacht i ng durven uit te spr eken dat deze kursus cl i o e;eorgani soerd wordt i n S21Tlenwerking met de Gc:m :o ..::nte l ijkc J 1.rchi2fl~i e nst 2 "n groot sukses wor dt . Rui m 1 50 l oden h e bben tot nu toe t o kennen gege-v-cm in pri nc i pe belangs t r:;ll ing t.c: hobbtm voor een u it t e geven syll;:i,bus o. Lede n d i e: r;e i ntercssee:rd zijn 9 kunnen d i t doorgeven a.ci,n h e t sc.krotari a2t.

Door dat de toksten voor de rü 0uwe wand e ling ze er le,nt gereed waren 9 ontv2..ngt U ook d.::;ze Kring-Ni euws v o0rte i n clag.:::n latGr . è_c,n de bcc~oel i ng w2.s o Ifot bos tuur betr eurt het zeer r3-2t U pas zo kort voor de 16e oktober cli t i n handen kr ijet 9 ma2,r zonde r de cxtr0, i nspanni ngen vf'..n c:o druldc::r w2cs cl i t ze l fs n i et mocdijk geweesto Op cl<.:! oproep van è_.::,- penni ngti..:ester v<.n c incl au,s"ustus om alsnog de kontr ibut i o voor 1977 te betalen , h e bb 2n de n~este l eden gevolg (,8,"-:Vcn. Ikht8r 9 eni gc t i cntalL:n l eclel1 h e bben nog ecen bijdro.ge voor 1977 ov•2r gemo.a.1<t . Be:ni .:;der ci i e voor l oktobe r zijn/ hc-car bij.:.1_rgae hc:;ft volc1-c~an 7 i s nu i n hc::t b ez i t V2.n e2n l idma?..tschapsk?..art voor 1977. Door z i ekt e van de p·2nni n gme...: ster kunn-:m we helél2'S nü:t i·.::cler ccm p~rs :;o nlijk ac_mschrijvcn. Locht U twjjf c l on oï U r eeds ee n b _;c:_rD.ge: hGeft overgem2.okt Y n:;e;rnt U \l2n konto.kt op me t het sckrctar i a~t: 073 - 135073 . De vol gende iCrin6('- lüeuws v_:rschijnt ronê_ de j2.2T'!lissolint;-. Xopie voor d it nurrnner moet birn1ên zijn -.,;oor 1 cL.;ce:mo e r ; postbus 1162 .


. V R fc ic G D

ü

Le

K

=========~=======

He t experime nt Vém de werk2,T Oep de vre,2,gbaok i s 9 zo mogE blijken uit de reakti e s, ui t g2t,rroeid tot ee n werkgroep we lke in een l eemt e in ~e inforrJ2-ti ebcho ef te voorz i e t. Op verzoek v2"n de v-raagbaak hoeft Hd Stadsbl2.d zicg gener,en f;'G t )ond r ege lmat i g ho.<èr ,rubriek " K2n uw str eek;' t er beschiiking v a ncl e werkf,To e p t e st.::;llen 1 welke hiermede beoocdt vr c~go n bccmtwoo rc~ t te krijgEn of vrsc0n op t e roepen 9 J it 2.lles met het doe l li ef~e t e kweken voor s-Hert o~enbosch . 1

Enkele vr c.,,5'C~n w2 lke in het Kring- Ni "'uws van aU{}lStus j .1. gepub lic ..:,~rè. z1Jn, kunnen ir:n:ü cld0 l s bcuntwocrcl '.·rorc~én~ t e n c:.anzien V2.n h et ve"r en op cL lJi nnencli e ze; dhr, Krus e 9 liè. vo,n de ws-rk~:,yoc;p 9 hoeft hL~ rov er op 10 sept ember jl. vr agen t.;0stc l d 2.cm 0~ W van 's-He rt ogcnbosch . IIot 2.ntwoord van J u:. W Zé'cl zoclr?, ch t b inne n i s, t==::o publi c 0er :1 wor G.en . t.a.v . verl i chting Si nt Jc,n~ momcnt2c l wor den re eds pro ev en genomen met h·Jt zen. az:nstr2"L ;n Y8.n r1e: tor2n én V2.n hetclok c..an de) P.'.:!.ro.dczij(Lc. llct ligt in d:; b2doeling de ffChG l o Sint Jo..n w2er te v 2rlichten. t. ;::... v. h·.::t Kc.:v rshui s ~ c~ i t pt:.m: is in r ustaur2.tic is r oods ao_ngc·vrc.o..,-:cl? he t hor e c2,-onclu rnernin~-; t e hui sv-..:sten .

pccrtikulien~ li r~t

handen. 2UlJSi d i c v oor in c1e bc:cloel inr:; hie r ,:;,)n

t. 2. . v . hi..:t Leo:u2.rclus v;:.,n Vci?h2 l-etltc;.ar ~ hL.·r mo2t opr:-emcrkt vrn r <'te n dat do VrlAAGDAAK nog niet exact wee t wo,t hie r mede cebcc;.r t is. vr é~2.f..' li e t no r: in cLe VIi.1L,G::JJVJ(: \:leet ie..rnancl wie " ck wvJGP.,nri r1.der Dr abo (n) Sylvius 1' is e n we lke mythen

De vol ccnd e

bc trekkinr: hebbe n op dezo ridde r? Uit c.~G hon•'.e:rclon r c2..kti es welko bi nne n t;\..:korn·2n zijn op d0 rubri ek °Kcm uw str cck " 7 wü_l.:-;n wij on:lc r sto.2....YJ.d et:n blocolez igg r:c ve n~ c ::n r<.::-:ktic uit :iJinJhoven n.o.. v . het Hefu g i ehui s ~ ;1'Lbt i s a l t ijd bij de:ze (cr uk.l.cc hoe k con bcz i;:msw2,c:.rd i ,~ç 2onunL nt om het licht v::n {:,rroen t e.• vsr go tcn ~~oor d2 s choonhe i d V2..l1 :li t r;e: L)Oliè>! vc.n vr oee:e r il 0

C;en r ...;2,kt i c n •.::, . v. cle hc:,l v ::-x1 hst ko2en D.i t het He l monds k::i.stecl. 11

st2"·~lhuis

· ;;De k::monnen zijn v2n 1580 e n

Ve l '.: r e2.l<:t i 2s kw ,,~r;:.:;n n • .~,.v. lEt v orr:;;:-,l i c; concr::rt r-:;., bom,-~ nr n '.",-.; twinti cer j::-.ren wc.s or ook :-.1 kin'-~c rt onee l ! Op oe n keGr werd SnoeTii.wwi tjc en -1.e zeven ê1.werc2n 1-;.:::spoold . -~n bij t~cb r sk Gan öm r ge:n mocht en i;lijn bro i: . :c s 2n :,:ijn 11'.::c:fj Gs ch·rerc0n zijn . 8n d2t op 22 n :::cht ton2e l!~ ' 1

Er op{"ctr2•:len. zijn o . o. . Lcuis Douvn'.'.cestor 9 Loui s 1loy2.:::,r d s 9 ;.lb ert Véèn Dr, lsUI!1~ J::.n Et:csch in ;'d;:, p2.r::i,·lijsvlook" 9 e:nz . 11

ón Hi~et

cptr c(lc:n v o~n d.e ·we: r e lè_b c.: r02m c~c bc:. ll o tc~c..11sores 1 ~"Yfil8.. P2-1t1l ova hoo, :te puntc n in h:t bcst;;>,2.n V2..n hG t c oncc::rt.r:a bouw, ' 1

vïcr:.~

8en d0 r

én r

SD

;;In 1922 !nochtcn ,:L; L:::0 rlin ~;c :1 ve.,n c'.e Ste~c;lijk 2 I"'.uz i ekschoo l fü: (~OnE.ff2..l e r cp.:;t i ti.: ,;Tcotis bijwcr:~n v:--i1 t1 Di 2 Schöpfunc n o .1. v , Peter Kc,llt,;nbc,ch 9 d~~'."'.r -,,::ze tc:vcns l1ir 2cteur v ·.n ,:~e î1'uziokschoo l 1.r~s . 11 ~I~EFT

U Vll..n.GEN, SCY~UJF !JES. : 'E'l'EN \IIJ T .:· ' ül\!'"I'HOCED rïIB'::' 9

TTCfjl .L.1...W..i.

\

~

Kringnieuws 1977 10 03 14  

KringNieuws oktober 1977

Advertisement