Page 1

FE::JH.Ui:JU 1977

U I T N 0 D I G I N G

+

U I T N 0 D I G I N G

+ U I T N 0 D I

Het bestuur nodigt hierbij alle l eden u i t voor cle j::arlijkse algemcme J.2denverr:;;adering op cc,a.ndo.J;;

1-~-

c1;;~art

as.

c:.<.1...<iv:o,ne-; 20" 00 uur pl22,ts~

i'fasoULî 9 Deth:::miëstr2,0,t 4,

Noord.brr,bc~nts

J

:1;(, ;:: tu-Ll.TS'V<3Y'~:i GZ in[; vol(.'\.;,:s h;.;t ro0stt::r zijn aftreclencl: J,H, Jansen en mevr. L:,van der Ven - v;:m Mil'Lde lkoop, -,}ç voor dracht VD,n het b1?stuur - ov2rc:.:en.."k:omst ig ;:::,rtikel 7 der ':~:--·>:~1ten 9 lui(lt; J ,H. J2,nsen en I'.lCv-:'.:', E. vi1n cler Ven - v0,n Mic:delkoop" Volgc=:!ls artikel 7 ~è2r statuten kunr.·."?n kanc1icle,t2n voor hot bestuur worden 'TO 'J rD;-..":dT8.D~2n 1-loJr tcnminst2 10 le ·~~ en. Deze \roorc-lrGcht inoet vóór 11 r:.:;,cc_rt SC!'Jriftclijk wor'.len ingcé<Liencl bij het sekrctarfr,cct (l''lurnelstraat i

r).

G'::.:_r1cnlc:è'n-;issoline j:=:.c:.rprof(l~c,rn..!~la :~)?.uze?

i'

1

.~

î_,j

·vr'..n

c~ct ~~e

<:Le lerlen 9 f;cr<:)ns

present~"tie

v:c,n het vo ,rlopige

I{ri11?'o

...; .J11 roncl{~?...ny, d ,J "r het I ·;Use1JI!1 te illckcno 11]~.",St .:'_e vast2 kollekti" is er de tentoons ::;e lling ~ 11 'H·2t ::1;-,gisch Re:o-:lisme';, two(; ki-1nstsn::-~cèrS uit It;:-:lië;. "\·I('JZ:.rir·

J :;:: I

~~\jlct-:·;2nl12id b,~st~2.t

G, +

IT

1

T v 0 D ,

1

~

I

N

~

+

~ ~

0

D

I GI NG


BEKNOPT 8 j

0..IlU2-ri

15 jL'.nuari 5 febru.c.,ri

14 februari

OVERZICWI'

11KTIVI 1rEITEN =============

n:

e,vdmd in het bejn,3rJenccmtrum "Zu idersche,ns 11 schrijven :',an o • .'.'. . clG @es<:: on te om :.le voorr;-,3lige R3dempto ris tenkerk de bosteu1'~ing ven stadsousouE1 to gev en. l edenver ge,d.ering in hot Noo r dbro.,bants Museum L'3t vertoning v:--n de vol gende twee filos .; Kikvorschenf iln door Fréèns VG.n de Heuvel en - Noorc:brab2,nt door Otto van Nyenhoven.

feestavond van de Postkwèkers in de Helftheuvely waar de Kring werd b e noend tot de ee rste ;iIJostme1.?ster 11 •

4

n.pril

23

.::;,pril

openste lling V.'.ln de bouwlooc1-sen bij de Sint Jan. 'ru sse n 13. 00en17 . CO uur t ;.:: l (len wc ruin 750 bt:zoekors. opt::ning van het Sl:-,c::F_ r''.uscur:i , w:·<-:r de Kr i ng voor de ifié'ot.:or i s i e Coll0ctie;1 zort~:C::...::.

v.::r"~orging v::.n 2..:n nltoridg.-:nc l é\ngs

25 2,pril 2

f.ki

do

w~nd c.:l ing

op (},~ Sint J.J.n 9 on1~::.nks het vo1.::tb:-.llon op c.1e tulcvisiu: 130 J0cln~~ors .

r:0 klets bij ::~G ICr·ing ; in C::.e koffi(:k;-u .!er v :-.n het J<Jroon Dosch Huis wu:rclcn tussen 1). 00 en 15/iO uur •.loer ong(; v .;c r 70 l .>.len hc rirm.::riDgcn :;,é'.n vroeger OPfó'ehc-,::i,l d .

Op

cpé.nst0l ling v,:;,n hvt Zw2.n'"'nbro..:::~crshu i s• tussen 13. 0J en 16.0l; uur 13 ;::ei

Nur~ is oc;,t i sche

Kring vc;rzor t:,'Cle ..;en bij0enkoust in hot husem1 9 w~.<'.l' ook l oc.10 n v.'.'.n de Yu-in;; welkof.'1 w.-:>rsn . Drs . P. rh.J0Kuy0r hic l c 88 11 lezing ovc;r "D·-.: Dosschu î1untsl.::::g;; .

•l;-,

I~co r (lb r ::i,bc-,nts 1

16 nc i

st:-.dsw:-·.i1ch:ling ;;l'uss ;.m G::mv"rn.... 1 !1-::nt un l\'u cm.1: 1 9 bij ..:lo sté.:-rt op 110~ pl.üntje: voer do lLE .kerk str."--.ttop.:c l -~ou r 1;1-'ilL::-ssi; 1 en volksi•uzick ([,;or '\ 'i.:: <r"toen".

13 jur:i

b:'Dtocht vc:.nui t Hcusc'..c:l1 rr.:-.r

'OU·~~ rich..:!'.l

l 0L~8n

wr_:- r <:.2.n 170

,-,_ ..:;.~ 111'.'Sl·...·11.

cksklusL:.f VO•'r o:r..ze: l <Jd nn -..rsr~1.cn 0r v;-.- rt ocht·.::n L:\"hou~"...0 n -:~0 :i.{irmcn.ci<.JZ8o ::et i .~r'.Xii .·:;-'. l G ····.nt;:,l V"_ll 200 l,__~~cc:n 2r:,'.'.ktc vc:.n : . z 2 :.10 '.':·- 1 iJklL i ·: ;~·- b uik.

or

f::.. ..::t<3tcsht Jo:::r .Je Je:sschc 1r,;ok nrc''.r .'.e Omlh0Li.k<:.;-.1er in 'hli)lt . llu:·0 dnor ·.~0 slechte w0crsv . orui tzicht :..:n ',r. .r011 e r sl.:chts 60 ~.:;c lne~crs. 0

2 oktob·..:r st.~_.~1.sw.:-"m'. ol in ,:: .:;inc~punt o·v~r

nüonJo;:, ·::.-..: \-uc:;htor:.:r i .::hoek". St::rt- sn v::--,s h ... t ;:z.; fu i ohuis w ".r con expo si tio wcs in(:'0;0richt

.;~~)~Jsch I··2c·~:ri ~ke i~

Il

l ,_; · _ G 11kont'.:;.kt~--~vonc1 in l!-oc'rll"'orc~b~~nts Musouri. In :-:..:=:Ln\A12zi~)·10 i d v'.'n on::-.:v ..:2r 125 L:i:ten vor·: ~c ui tslc~g b..:ksn.-. .;-o;_;c'.:-.kt v=-~n d~ foto- e:n ~ i :-~~lstrUJ vc0r ~c leien ~n w0:rJ hst 500 s t o lL~ w0::.kor.: gch,::t(.;n .

on v . . r1"cr v1c"s L:r ~·")k n~){; ·le lru_rsu_s c·v _:r <le Sir~t Jct.n di2 ir1 jt"'..11u;--i-i ..rc:rd -cf:_ ·..;slc-;;:,n . On;:;2vcGr 2.J lec1.en zijn in ~o 12op v;-o,n h.-;t j''.:'~r no t_~ c.ni &:c :-,,..,_L ,n i,.

0

·0i}.,~nt;c-ko:Je n.

·~r1 -,r crr~e r 1•f." .rc 11 er ii'l ! i '

'

l

'

1

1 1

r

1376

.12 vol :·;c n.·~2 u_i G,jf:":/.ren~ wccnclo l boc:l::j (.' " 'I'uss L'Yl Gouv ..; rn c:c0nt (·n l·'u.::S,?è:J.l il w;--.n:-~çl hcc:·kj e :ïi. o nc~o;~·: d..: Vug_htc::rr~ri._J--,ce;k fü.:tStDsht ~oer ·.Le Jossche ::Jr·ock 1

11


t

f'

\'; jen we:,nJel i 11g c1oc r Joudric!ier:ln

! f !

î t 1 ! l

t

nEonclg<:"ng l::-cngs de Collectie;i ve,n het Shtger-Mus ew:i Zri ng-Ni0uws nu1:-:.:~;2rs 4 t/rn 9 9 v::rne.f nTu,;?.JGr 6 i n .::on nieuw j as j e st i cke:::-s vo.n het i{0fugi ehui s 9 Gc.sthuis poort 9 Uilenburg en pr:.stori0 ven

en ve:'d•:::r ontving U v i s. (le Kring~ r' îolder vr.~r1 het ·~lage r-1·'Iuse1.ll"r.. t.;!.'1 '' ·boekw0rk,jr~ O'rcr ds Gul d·2n Hopsdck 'l:::.n d2 F2.oF . van. L2"11scl1ot o

1;r: verda· w2.s de KriEf,' o . 2.. ook 0n bij do b 1:;spr .2king2n c .1. v. ('.e Binnens t ad 's~Hertogenbosch.

be:trold~ 2n Ger~,cen t e

bij 0.e opzet vs.n "Den Bosch i n Ne i on t <~ koE12n tot 2en Ov:;rl eGorg·· c-cn

n

z r 0cp uit C.e ;:üdi vi t,~ i t<:::n VG,Yl ck Y..ring in 1976 !)i t é1lles wees sl·2chts r:io~;0l.ijic cloor ('_8 inz et v.:::.n vclcn 9 leden zowel als nL:t l c.:len . ::;on ieder c~i" ',i <; Eog,_;lijk heeft ;:,'G!:1t:c2.kt ~·onz.::; oprecl:te d.::.n..1< voc:r lJw __:._c:owcrkir!.g d! r k t bos tmu: hoopt d.2.n ook i n 1977 ook deze lie'lC>werking to DO"\,- _:nst.-:>.c.nd..:::

L1o::zcn

is

0

cn.~_c;r,rir1c~\:;n o

++..!..++

DeJ

c>J E

+++++

+++++

t++++

+++++

+++++

Huer Drs • .? . Th . Kuyer zal Cl.e result::;,t en Y'.".n zijn nc.dore naspori ncen

1rr" _\.. \.1.. nr:· ... 5 on·~e _t..J

~"r 1~~1 c; n • +++++

+++++

)

+++++

+++++

+++++

+++++

· S 1' •• :D S W i, N D ::<; l I N G

i .)n_lc:: v0 :.~r j 'J.,?.rsw~_.nc~c- 1 in c:, vind. t .'. i t ,j 0 ,·::tr pl::-;o,ts 8 :·1i2 i De r ;:J1J_te '.6ét.l 1.~~ i t ï:.:;:..:.~ l ::ic 2.lou:lG -:J0e--'11 eg V': lg(';:·r! , Ook C.i t kser ko:o-;t c:r n. .h:_urLjl-:: ·: ::m boekj o uit 9 1..::--.t;,.:t·i~:J. Oc~k ~1 ~-.Jl ~y1f (.} TC~en ing·e [~2./\TI .:·p r ro l '.'}ie do ÜL1f?.J.l1g -r.,rre:c,;;s·r h.r·:(~ ir1 .~~e b0_t~_rt2r1 -~·1·.-,c:..r ~~ccr fjj trolc.

D"'

tr:-:.c~i t

c~p ~.0r1dc..p·

o

0

1

',ç./' ..-,p ~ ,, __ ,J_ J

-li ' (_,--

trL··l::.;n 7

t~

1- ; o r ;

..,

l)_._1..., _..._

\·ror·:-·~o~~~

:irr;~_ri~'·~ . :cLn

'7. ii"'... \.--:c.~z=.o· ,ï•·"'-, 'Ü .-r _" '"'lS ;:·i· l· ,-1"' -r r··p ~"' .... _. ,::.. ,'=·/'"J·,,r->l," .._._..:,i ' ··r·-, ....... _, 1..:'--' 0

~-,_J.

verzccl1 t

in

1 _:-;

.~le

·.~i t

~_.

'-L~ -

du ·:-: r t2 r;c. \r,;,.:; n ci..2.n het s 2kret:--:.ri c"0.t o

Sint J2_n o

~Ii:::r'-r ·:Jo r

hsbb,3n

Yi\J

on~~:::v,.:cr

20 ;·,~nsu1 l: -::::~i;-·:, :Je: f,é<:. lnc:·icrs -. ::-:.n els vcrvcl:::_;kursus ov•.;r J.E: Sint J~n ~n.~v- ·-r1c·;~n hic:!:"v·::_:. \:.::- ·:_·ir:n·_:n.k::ort .:.;"~n ui tno.~ i t~·ir1[; 0 r!.nd2re hëli::··r.~·~ST:·::."~·_J_;::;r:,..~i:~·r.:. ~:.i c zich ir! st.:~~.t c..cl-1t€~n. hier .'""'"[\Il r:ie2 te kunnu:Q ':Ir="rk_:r.:. ~-c.1r'.!°1·...:r.:. f! i cr\ï~"r1 bci~i.c~rl~ ç-::.}vc·n .'"'.:n h-.·t sskr·..:.·t . . . r i :\[~t" '.2:.·.~/dt=:l

r,·~-r.::T \.1.L.'Z =: roi1·=~lcic~ir1c,~2r~.

\·:'".r:. :'. cliri[,:,

::;rtv~.:nct

als cv . ..;r r10 TJ n::·c nc.,c~er l-1 0:ri cht,

f.__: bru;-cri 1977

B°t2.~~s ­


E XKUHS I E

Z A 1 T B 0 MM E 1

In 1975 or g2.nis oerde de Kring een exkursie naar Heusden, vorie jao..r z ijn we n :car 1JoudricheL1 geweest. Beide tochten zijn oen groot sukses c;ewees t. Het lir=.,rt nu in do l)ecloelinr; V2.n hot b es tuur op zondag 12 juni c:e n tocht te o:bg<Jniseren n ar Zo..l tbm,,~10 1. In de; vol gende Kring-Nieuws EK!er hi 2rover. +O+O+O+o+rJ+O+O+l :+( + +O+O+O+O+O+O+O+O+ Nadat do Kring op 21 LL ,art 1973 was opgericht 9 h0cft zij ra ~en . ,<:·.rze lende sta?rt een storcachtige ontwikkel ing cloorr;12a12.rkt. Hot l edenverl oop was a ls volgt~ 1

0

; J_

juni januc;,ri juni j::'..nunri ,juni j:'.nuari juni 1 j2.nu2..ri

1 1 1 1 1 1

1973 1974 1974

17

19~5

144 311 434 520 571

laden

30 leden 93 l erle n

1975 1976 1976 1977

l e:~.:m

l eJ.:;n l eden l erlen leden

Gr :~ag willen wij E.Tr;we c1oorr~':.an bij zoveel r.wr;clijk ncnsen zoveel r ~o r;8lijk liefde · en belc.ncstelling v oor cle sto..C:: te kw2kcm. Hiervoor i s g'l::lcl ncr7ig. Wij lLoan don o:;k een '-~ring...:nd barocp op U Uw bijdr:·.::;e voor 1977 zo spo.c:rUg cor::-•.;lijk over te rmken. Llle l e\l_en Jio reeds hun bij:_J:\'.',,..;e -v-oor 1977 h0uben ov..cr t_;e'.:t: ::-Jd onze hart olijko :}r,nk!

V r;_ "' J, G B ,.

1.

K

lJ-

~(

tijdens cl·.: l e(~enko natk t~.voncl op 4 nov2P.1ber j .1. kwcsn o. c·.• cle sug{-'7est i e n2.ar voren V'.'.n de h2er M. Drissen om voor c1c l uclen een vr2.c..gbau.k in te stellen. Hot bestuur heoft besloten OEl hiermee cëun proef te n (;:r:;1en. Leden d ie vragen h ebben over ck stac~ 9 h.::i,::T goschi edcmis, ~::onuJne: nton 9 enzovoort én niet ws ten ho e het P.ntw00rcl op C::. ie vre'..ag te vin'.°~on 9 kurmer. deze vr8-ag schrifte l ijk inz ende n ( vi:l postbus 1162). J::;en spt::cü:.a l fü:.<~rvorJ r in te stellen we:rk {=~roepje Z2..l trr.chten zo snel moe-1-;lij__'k: het ::.ntwoorcl zu:LD. èLe vre"<1.,~Stc· ll c r te c1013n we: ter:. hechten cle vrc,ag ë:n/of hc:t 8.ntw ~ ::crd ook voor anclere l eien int e r ess2.nt zijn 9 ;kn virnftt b e r_ntw(;o rc:_ing pl2.2,ts op 2C:!n Kririg·- avond of via het IZrinc-lJieuws o :Svc;ntu.:el vind t 'n e e rste bo::,ntwoc·r ..~in~;· plao.ts op de verr;aclering Velli 14 Ll.:- ;:.rt c~s . ~Iel v2rzocken wij U :l8 vr .:J.,~en du i c2.eliik t e formuler&n en eventuc:el ve.n een (ui tc;·ebreide) toelicht ing t~ voorzi en. 11

G I: . :.: .

_K

v

l{

VR

.i.'~

KRING - NIElJ1,1TS vorsch ,~nt

ri___r.

in

~f;~~1=~~~ ======:;==

11

.L:.

G l5

1:.

Kringnieuws 1977 02 03 10  
Kringnieuws 1977 02 03 10  

KringNieuws februari 1977

Advertisement