Page 1

nummer 2

K~ING ~NIEUVJS iieptember l975

Kring "Vrienden van 's-HertogenbL ' Ch 11 Postbus li62 - 's-Hertogenbosch Sekretariaat: Muntelstraat 14 Telefoon~ 073 135073 bgg - 145697

Bank:Fa van Lanschot reknr. 22.51.91.202 Postgiro g 3119716

+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+

AAN A1 L E L E DE N ------ -----

~

Bijgaand treft U aan onze ni euwe stadswandeling , genaamd "LANGS

BOSSCHE

MONUMENTEN" o

In onze serie handzame wande lboekjes is dit onze vierde uitgave: ná de "Wallent6èhtn -éri -á.~---,,Stegentochten J::-·e-rr- 2" , nu dan in .het kader van M'75 een monument enwandeling . Op deze tocht komt men vel e monumenten en monumentj e s t ege n ~ om even een greep t e doen g de Si nt Jan, het stadhuis, de Moriaan, krui thuis, Haven, Uilenburg, enzovoort. Door financi ël e steun van de gemeente was het mogelijk een dikker boekje uit t e gev en, r eden waarori. er meer fotos in staan. Op zondag 5 oktober organiseert de Kring een reeks wand e li~gen aan de hand van dit bo ekjeo He t vertrekpunt is d o oost-vl eugel van de Openbare Bibliotheek in de Sint Josepb.straa.t. De stadswandelingen starten om 12.30 uur, 11- en .:..; .30 _;:_:r o In deze vleugel van he t pas ger es tauneerde gebouw (waar binnenkort de bibliotheek van h et Provinci aal Genoo tschap wordt gevestigd) wordt om 12 uur een exposit i e ov2r het haven-kwartier geopend. Op deze cxposi ti e zijn een 60-tal oude prentbriefkaarten van d e haven e .o. t e zien afkomstig uit he t Gemeent e- ar chief. Daarnaast wordt ruim8 aandacht be steed 'áan de zojuist ter hand genomen r es t aurab.e en nmmuwbouw rond he t WaD-igat, dit l aatste mdt behulp van o.R. diekeningen ·die beschikbaar zijn g..:steld door de ontwerper van de pàanne n ~ he t bureau voor r estauratiewerken H.E.Teering bv. Nà de z e zondag wordt de expos iti e overgepl aatst naar de aktualiteitenzaal van de Openbar e Bibliotheek aan de Hinthamerstraat .en b~ijft daar gedurende 14 dagen t e be zichtigen tijdens de openingstDden van de bibliotheek. In de Uil enburg - om precie s t e zijn in de Lepelstraa t (de voormalige Vischmarkt)- vindt dez e z elfd e dag een f eest elijk openluc:gt gebeur en plaats vanaf 14 uur. Voor d e ze ge l egenheid wordt de Lepelstraat afgesloten voor het verkeer. - De spee lgroep 11 Filiass i 11 uit Hilvarepbeek zal daar eon stuk spe l en ges chreven door Jan Naaijkons mut de tit e l ~ HHet snijden van de kei 1 ; . Bij h et schrijvc;n van dit stuk li e t Jan Naaijkens zich insp±reren door Jeroen Bosch . I eder e voorstelling (nie t a ll een tonee l 9 maar ook muzi ek ) duurt ongeveer een half uur. - Afwisselend met dit sjr,uk zal do ouderwetse poppenkast van de he er de Vos uit onzo stad sp0len. Op deze mani er hopen we de wandeling ook voor de kl eine r e kinderen mee r int er essant t e maken 9 zodat hot een uitstapje voor het gehel e ge zin kan wordon. · Er komt ook een specfr,le stand we.ar pannekoeken gebakken worden en na tuurlijk ook gekocht kunn~n worden voor ~e n klein prijs ju. Op deze wijz e hopen we niet all uen de sfeor mede te verhogen maar ook de onkosten van dez e dag enigszins te dekken. Daarnaast vindt U dE:ze dag ook wee r de ::-~ .:::ds van de b.:;klirmning


van de Sint: Jan bè kend . zijnde iriforma ti e-wagi;:;n van de Kring . 'rot slot . worden ' 8r nog poging ,;n Orido:rmoGme:ry'·bm een e nkel oud ambacht aan t e trekken. Op deze wandoling komen we ook ~oals r eeds v 0rrµ eld langs he t kruithuis. Tiit fr aai ger estaureerde pand dat op 4 oktober wordt heropend, bruist op deze dag van aktiviteiten. Buiten de door de Gèmeenteltjke Tentoonstell~ngsdi enst ge organis Gerde exposities (waarover l a t er meer), wordt er ook mG t behulp van dia's een overzicht gegev en van de r c:: s t aura tiewerkza arnl ieden. T2r g0 l 0gGnheid van deze h'°r opening geeft dt;; geme12nte ook oen boekj e ui t ~ve r h 2t krui thuis dat voor belangs ce1 · l .,;nden vc:rkrtjgbaar is. Leden di e he t b8stuur btj de organisatie op deze ~ ag de helpende hand willen to 0steken, ztjn na tuurltjk van harte welkom. i"lGns èn di e:; willen assist er en in de Lepelstra at v erzoekr:m wij kontakt op t e nemen me t dhr,J.Jans en; t el.073-145697. Mensen .die m..;·e willen gids en wor·~ce n verzocht kontakt op t '-' nemen me t d e heer P.v.d.He ijden 9 t el.073-138472. · VoOr alle 'verderè illformat±e ka.n men t er e cht bij he t s c;kre t ariaat of op, 5__.okt.o-b:e:f"'"'~e.-i:-f.~:!5U: ~info;r,-mat.i€W8+<?;:<ln~:i:~ .•.d.e--t ëp-ëlËîtraa t va.Ylaf 13 uur en de s ekretariaatskraam in de bibliotheek vanaf 12 uur. ~ ? =================~= = ====~====

De Sint Jan. Dat de Sint Jan nog steeds in he t middelpunt van d e belangst elling staat is de laatste ttjd mtj de organisatie van een twee tal aktivit eit en rond deze kerk weer eens over ûuid eltjk gebleken. De beklimming v&n de Sint Jan op 14 s eptember j.l. trok een 140 10uen nQar de kerko He t suks e s wa s zo groot dat he t be stuur alle s in he t w-ork zal stellen om ha t komend j o.ar tot c>e n herha ling t e komen 9 waarbij men dan zelf kan trnnsta, .:or en ho ever men dan weer gevorderd is wet de r e staurati0. Ook do ki.µ-sus ~er de Sint J an is go ed aang~ slagen. De eerste btjeenkomst van 24 s eptemb0r j .1. t r ok e cm zev enti gtal belangstellenden. Na een we lkomstwo ord va n de he0r J.VErdonk, de voorzitter van onz e Kring hi eld Mr. J. Hoekx, wetenschappelijk m2dewerker Gemeent e,-archief 's-Hertog12nbosch en archivaris van de Sint Jan een lezing ge tit e ld ~ i:Inl ei ding tot de litera t uur ov.::r de Sint Jan 11 • Daarna wa s er nog -.;en z oer goz cülig informee l sam8nzijn waarbij gretig gebruik werd g0m2.é1kt v:in de mogelijkhe id om de ti entall en 2.anwezige bo eke n en boekj e s t e~ bekijken. fü:~ t v erdere program van do ze kursus luidt g 8 oktob er 22

g

oktob e r~

H. T'"' ering,ros t auro.ti e ,c-,rchi t ect van de Sint Jan g ;;De b ouw en r e s t aura ti e van de Sint'Jan11 • J.v.d.Eerden; r ~ st aur ati e archit e ct ~ ;'De Sint J an on zijn omgoving11 • J. van Laarhov on 9 w~ t e ns chapp e lijk medewerker Noordblnabanfa Mus èiiin-2· " "·-- · 11 Roerende monum-::nt en in de Sint Jana.

5

novemb e r ~

J. v.d. Hulsb cek 9 ~rchiv~rllis van de Schola 11 De zang in clo Sint J a n na 1810 11 •

A. v.d.

Laar~

C ant o rum ~

l er aar ~

"Impressi es i n en l angs de Sint Jan 11 • 19 november g drs. P. Kuyer 9 s t ads archi v2cris g 11 Jfo e funldi onoerde de Sint Jan in de stad'? 11

h::.~ar

r el ati e t ot

drs. Jo Pe~jn :mburg 9 2,rchi v2.I'i s van he:; t bi sdorn g nne t god sdi ons ti es l . .; v(:)n i n de Sint J an t ot 1629".


VOOR ALLE DUIDELY!lliEID : de-: kursus is 11 viblgeboekt 11 9 er kunnen helaas eeen nieuwe deelnemers meer bij. Over de mogelijkheid om over enige ttjd we er een kursus op t e z ett on 9 va lt op dit moment geen enkel zinnig woord t e z eggen. ==~======== ~== ====~===

STICK@S Met onz e stickers gc'..at het steods bet er : vooral de Sint Jan is zeer in trek. Ook de bekendheid V&1 de stickers van het stadhuis en de Moriaan groeit. In he t kader van de opening van :b"i t krui thuis verschijnt deze week ee n sticker van dit prachtig ger es taureerde gebouw. Ook nu is de prtjs weer fl,OO. Aanstaande zoruffag is hij verkrijgbaar aan de informatie stands en vanaf volgende week ook op de ander e v erkoopadress en . + v'VV, Markt 77 + Mosmans, Kerkstraat 7 + Adr.Heirien 9 Kerkstraat 27 +Fa Ploegmakers, Noordwal 1- _:, + Brunakiosl 9 stationshal + s ekretari~at ==============~====

HET BESTUUR Voor de v ele nieuwe leden ve.n de af gelopen weken volgt hier de setaenstelling van het bestuur van onze Kring: vo ·::irzi tter sekretaris penningm~ester

lid lid lid lid

J .J .M. Verdonk · J. Kleyne J.M. Jansen E.v.d.Ven-Middelkoop P.J.v.d.Heijden L.J.C. Gevers A.H. Koppens

Vivaldistraat 11 Muntelstraat 14 Sonniusstraat 20 Ph.de Goedestraat 47 Moliusstraat 24 Ph. de Tweedestraat 5 David Tenierstraat 25

===============~====

GEMEENTELYKB TJ:BNTOOK./rELLINGSDI 8NST

Kruithuis: Kunstenaa.rs uit de r egio den bosch (1) 5 oktober t.m. 26 oktober Tot medio 19 77 wordun in 1 t kruilb.huis 'n 15-tal groepstentoonstellingen gGor ganis eerd van kunstenaars uit de regio den bosch. Bij elke expositie wordt een dokumentatieblad van i edere deelnemende kunstenaar uitgegeven. Zo ontstaat in de loop van deze r eeks exposities 8en volledige dokumentatiemap van kunstené',ars uit de regio. De eerste expositi e van deze r eeks t oont werk van zes kunstenaars. cornelis van den eynde, klcurenlino 1 s; arnold van griensven, schilderijen en grafiek; toon jansen, schilderijen; dorothé j ehoel, objokten; jos schellekens, schilderijen; herik visch, ingekleurde etsen. Kruithuis: aktie-affiches 5 oktober t.m. 7 december Op dez ~ edukatieve t entoonste lling zijn 75 ni 0t-kommerciële affiches t e zi en 9 die met name betrekking hebben op akties in binnen-on buitenland. Naast affiches w~aruit solidariteit of z or g voor mens on milieu blijkt 9 zijn een groot aantal affiches geëxposeerd 9 die gemaakt zijn t en tijde van bvla.hgrijke politieke , sociale en kulturele ver c..nderingen 'i n China 9 Cuba 9 Fr;::,nkrijk 1968, Chili en Portugo,l. Kruithuis: Kunst enaars uit de r egio den bosch (2) 1 november t.m. 23 novemb2r deelnemende kunstenc..arsg hendrik van beek 9 t ekeningen; j ~cques fr enken, schild 0rijun 9 pierr e kiss ol s , schildor ijon9 dorothé swinkel s 9 wandkled<m.


Kruithuisg mens in keramiek 1 november t.m~ 7 december. Horiaruu Gérard Fromruiger 18 oktob~r t.m. 16 november Openingstijden expos iti esg dinsdag t. m. zaterdag: 11 tot 17 uut zond~ g 13 t ot 17 uur.

============================ PROVINCIAAL NOORD-BR1i.J3ANTS I'1US:i<.,"'UM

OlJlmingstijdefü

t .m. vrijdag~ 10 tot 17 uut zaterQag+zondagg 13 tot 17 uur. 26 sept. t / rn 16 november g Gior:?"io de Chirico 9 grafi ek 18 november t / m 17 dec . g Potjeslatijn 1 c 2rru:ni ek uit de collectie Rust 18 november t ,1m 15 dec.: Meer dan een foto m~:ando..g

===~== ================== ===

Kunstmus eum Sla,'3'er 9 Choor stro..D.t 14 9 tel.133216. Bezoek na t el.afspraak . Gra tis. ~wanenbroedershuis, Himthar;ierstraa t 94, t el.137383. Vrijdag van 11 t ot 15 uur. Gra tis. De Ilrabantse Poff er 9 Postolstnmt 3a 9 tel.130530. Zaterd<:1,g en zondag vo,n 13-17 uur. GemE.ente-archief 9 stadhuis. mao,,ndag t / rn vrijdag s.30-12.30 13.30-17.30 op dinsckg ook 19 • 00-21. 00 _B_i_b_l_i_o_t_h_e_e_k~P-~_,_ov~i_n_c_i_o,_a_l~G_e_n_r_ ; o_t_s_c_h_Q_E~; B~ tho,,niëstr aat 4a: maD.nd0g t/u vrijdag: 10. 00-16.30 woensdag ook 19.00-21.00 NOG VERICR.YGBJi.Rt: UITGAVEN VAN

DE

KRING

- wandelgidsjes: Stegentocht 1 Stegent ocht 2 Langs Bossche Monumenten - Infor ms.tiebull etins: nr . 3 Illuster e Li eve Vrouwe Broeder s chap nr. 4 Mario.beeld in de Lepelstra2,t - Folklore-bulletins: nr. 1 Dri ekoningen - divers en: statuten C0talogus-programma expositie Den Bosch op z 1 n zrmdo{{S Een toekomst voor ons varleden 9 fotornap als begeleiding bij een uitz ending ov0r M'75 V8.11. de zi ekenomroep ORVAo KRING NIEUl-!S nr. 2

De eerstvolgende KRING Nib"'UWS verschijnt in november / decmber en zal o. ~ . nieuws bevatten over l e den-kont 2..kt~vondcn en speciale aktiviteiten v oor be jaarden. Door het nog steeds sterk groeiànd lcdenaantal 9 wordt onze ledenadministratie gede~ltelijk geauto~~tieerd. Indien Uw naam en 2dre s foutief op de envelop zijn Vèrraeld gr2~g schriftelijk bericht ~ postbus 1162.

Bijlagen; wruidel gidsje inf ormnti0 -bull ~t in

nr.4

··,

Kringnieuws 1975 09 01 02  

KringNieuws september 1975

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you