Page 1

K " 1 t\J G--N Il EUVVS I(rine; 11 Vrienc'.en vc.n 's~Hertocenboschn Postbus 1162 - 1 s-Herto;"':enbosch Sekretariaat; Muntelstraat Telefoon~ 073 135'J73

Bank~

auc;u.stus 1975

Lenschot reknro 22.51.91.202 Giro: 3119716

1~5697

F2.aV2.I1

+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+

AAN

-L. 1 -1 --B ._.._

)

)

__ .... __ _ LEDEN:

Nu de vakantietij~~ lanezamerhancl weer achter ons liM 9 komen c~e aktivi tei ten van onze Kring weer op f\['.ng . In deze KRHIG-NI G1JWS vindt U inforwatie over verscheidene akti vi tei ten . Zoo..ls U bij het lezen zult beï1erken zijn er ee n tweet:ll n.kti v i tei ten bij i..Üe c.lleen x29r . (~__gè.en van onze Krinr:s bestemd zijn. Op deze wijze wil het l)estuur Uw lic1m2.2tschap van de I(rin::: steeds aantrekkelijker El3.ken. Oo .:::i.éU1 c'.eze akti vi tci ten c'.2el te kunnen nenen r,1oet i:ien ~~us in het bezit zijn van e2n liclrnu.tscho.pska:::irt voer 1975. Oi:istreeks 3Cl septenber ontv0nr:-t U IOHNG-:'T!!,'U"JS nw11id:: r twee.

\fANilELUIG OP JJE ::; INT JiLW Iets specié.als alleen voor leden van de Krinc! ,:en w<J.nclcling oncLr cleskun.~ige loLlinc .2.E. de St. Jan met een llezoek ;o,::m de restcmr;:.tiewerken. ":;en uni e ke r:;elo,--,-enheic1 om de Sint Jan eens V':'~n h__;0l dichtbij te bekijken. I3ov0n;..'..ien oen c 0e--'.e :,;e le,-_;e:'.he id o;J de stad van bovcn;:-,f te llekijken • . De hc:er Teorin.~·: r:i2 t zijn . ;ede:workors 9 :'.i0 00k de zo :_;.<:~ s1r~2"cle openstelling van è.e bouwloocls .:: n verzorc,i::len 9 sta;:n weer .'"aro.nt v"..·ir :een ücs kurn '. i ::c b..::r,·eleidineo De de. tun wo..arop rli t ucg\:: --lik is: ~_9pcla:;; .JJ_ .§.2.Il_t~y,E. vanaf 13 uur. De r c; stauratiekoru:üssie van èle Sint Jan heeft hi2rvoo± ·cooste!!: ;inc;· v:;rlcent L1et in;:cchtn.:erninc v'.:'.n onC::.orst<:.2.nde VO')rw:-.o.rden. + we c;c:an stc;::;ls in r-'.1-"ocrxm vo.n 20-25 personen nél:--~r lK.von. Iedere wandelin5 duur t 011,'?;'CV>:r cL ri L~ kwartier tot c:en u.ur o + Kinderen onc1or r1e 15 j;-i"'.:'..r en zij Jj_e slecht ter 1J0en zijn zullon ni ot ruee kunnen doen. -,- Ieder licl c~ ie :Jee 11Ck.".r boven wilt (?O: n noet zich tevoren t2lcfonisch 01):,:even bij h'-" t sekr'° t;:i,ri<::.2. t; J73 - 13 507 3 9 ui ts lui t"md 01) :~e vol . .·cn~1e <..~O..i_~:cm e n tijclen~ vrijc:_.::,c:, 5 s0~te:-.1ber tussen 19 en 21 uur zc.terdo.c 6 so1)t. tussen 16 cm 17 uur I.12.:-'.....l'J.è~~ :: 8 scp-C. tussen 9 e:n 11 uur en rl insào.g 9 sept, tussen 9 en 11 e:n l it-18 uur. Dij 2-:Jnmeldinc v2rneeut ~.:2n cl2Jl or:1 welke tijd r:lcn nc,ar lYv'='n k2.n . :Men krijc-G a.lleen toc:steL'nin -~-: n2..2.r bocr;..:n te :-,-:--,c-:.n r.ls oen 2.2.n de volr-;v2n:le èrie vocrw3.arden voldoet ~ l) uen Dcet zich tcl2fonisch op.·:ec;cvcn h2 )!Jen~ 2) nen woet zich bij c1e in,<-::cng op de Parade nelè.en op de 2.D.n::-:e["even t ijd en de lic~n:--:.atsch2.psk2,ccrt b}j zich heb~ ) eny 3) een verl:l2,rinc 0nclortekenen dat het geheel voor eipen risiko is en het hem/ h.:::.::-.r bekend is 9 c'.2..t de eit=;enaai;> van het kerkcebouw c .q_. è.c ci:j2nar2ss2 van cle toren voc;r P,'22D enk2l vc rva.l 0,,.-0,nsp::.·ol{elijk kan wor·~cm r:esteld.

///// KlTRSUS

~)INT

!.Il/

///!/

/l'JI

. !////

J1JJ

=::.==== -:..~ :-..: ==:.=::..:== ==

enic:e tii:;ntall c;n leden heî)'.)en zich opc2,::;-cven voor cze kursus o De kursus worc1_t :-r.:;houc~ en in c'.8 "i'i2.riënburc" 1 9 Sint Jé1nssinr:·_;l; de biijeenkousten zijn~ 2'1- scpteubor 9 8 en 22 oktober 9 5 en 19 nov0L.NGr 9 ~t.:.::e'.~S ou 20 uur.

ï~eec1s

De vol ;·enc1..e inl e i ders heb «.m zich reecl s 'Q,)reid vorkl;::,ard~ drs .P.Th .J. Kuyer (st;",è..s;rclüvo.ris) 9 hroJ.iLÏ'i. Hoelac (arclüva.ris St. J[1,n L Ho:8o Tcering (m.'c. 1itekt) 9 J 0 v 0 c1 0 E2rdon (rosto.u:ratie~C\.rchitokt) 9 li..v.cl.L:-i,o.r (lerCl.c.r) 9 J.v.d.Hulsbèck


( archi vo,ris Scholo. CantoruB) en J. v .• L'a~hoven (wetenschappelijk medewerker Noordbr.'.1bants l<useum). Met anderen worden n : g c:espr_ei<l<:en f,evoerd . Nog onke l e lec.len kunnen zich als dec::lnemer opceven door overr;1c:.kin:: van f 10, =. Alle en (Lie leden '.Ü e vór 15 septeo.b0r ;::.,. s . betaald hebben ontvr:nccm rond de 20e september hun deGlnooerskaart 9 pro:-:rarr.i:1a cm 2.lle verdere inforBatie.

STICKERS IfaD.st cle reecls a lom b..:kende sticker V2.n de koqJ e l v:::.n de Sint lJan zijn e r nu ook stickers V2.n het staclhuis en de Moriaan~ :; 1Iet Bossche StacThuis uet IQokkenspel 11 e n 1' De Moriaan. 1 s~kmds oudste b2kstencm 1:Joonhuis 11 • B~ide stickers hebben dezelfde uitvoerin0 a ls ue stikker van de St.Jan. Prijs ook weer Ói1 ;:-1.üclon. De ko0pel Vffil clo 3int J2,n is nu ook in croot forn:_<:tt verkrijcb .~ar voor J ili 9 5·J . VGrkrijr·b~·.rtr ~ + Bruné'lciosk 9 :-.tat i onsho,l + VVV 9 LG.rkt 77 + l''ios;xms 9 iterks traa t 7 + l<'::t.Ploer:rJakers 9 Noordwal 1 + Aclr. Heinun 9 Kcrkstro.;;.t 27 -:- Sokrctariaat .:;i'ii

)

Vi ii i9

~2~~2~1~ De bedcvc,art n: -.nr lJold1oveni s c~i t j a0,r op z onda,·· 21 s cpteober. Vertrt.:k vmi de salonboot 01!.cuve:~r 9 1mr. 1rëru/_··ko!tlst cc,. 18 uur. PrJS~ f10 9 = pp(voor niet -leden~ fl5 9 =' pp.). Op.r::wen vóór 6 septo :bc:i:; <J.s. cl or ov;;rc2.kinr v:·n het verschuh' i::l~e -·..:<lro.g. N:::. ontvo.ff"St vo.n Uw stort ing ontvo.n··:t U ..:e:n t:.oclnc. ;c_rsk2.P..rt plus alle bcnpni r:cle inforr,iatio ( oL,strcoks 15 scpteTJ;J er). 0

Tro..Ji tiG ''ctrouw or ,·-cnisolèrt cle Krint:'. ook êli t n<:Lj2.<:'T w.:..cr ...:cm st;:i.r~swamleling. Di tG2.2.l 01; zoncl<l(': 5 okto bcr 2.S. In v or b::nd t18t he t oonu:Jent ...;nj;:--.::r N 1 75 wordt hot Gen .;Nonu: :..:ntento, ht 1; . Door f inanci2:lo L1LJ }.ew·erkinc- van de; Geoconte knot or een extra"""2.ik bGokj e: uit ;,iet vc:el f oto s on bcs chr ijvi_n-Bn VZ'..n nonuncnton 9 zoals d.:; St.JD.n 9 l10t st2/_ _hu~s~ rle l'Tori<'.2.I1 7 h "' t JrJ"Ui .;huis 5 Tiinnenclieze 9 Uil cmbu.r:-; , <.mzovoort. 1

Voor deze wë>ndelin.~;· helJ-:·en we woer ..:en ~:root a~-:.ntel --c-L:_s._;n nodir;. Le'-~ en clie 1Jc:rcicl zijn to j_:~ scm verzoeken wij vri2nclclijl!:: zich op te r-...:ven bij P2ter-J;:--.n v211 :lor Hcij.Jc:n 9 tel. 073-133 '72 (privé); 073-125111 tst 21t6 (werk). Deze w:mdclin,·_; HOr-~t vtocr o;·J.lijs t ~l .).T vcrsc'.1illcnclc cdctivitei ton. ?.:o z1Îl.ll 0n b het vcrtr~kp~t ( èc; p<.1.s c2rest2"1-rreercle vleu:.·el V2.l1 de bibliotheek in (lo St.Joscphstr:.:,c-t) filus ov.::r Vionu_ucnten wcr:~~ en vert oon .l"

In het c1e clc< ervoor ::...;openclG krui thuis wor(lf;n clor_:r de; Geoeente o..llerlei ontplo oid .

~k tiviteitcn

In de Uilenburc (Lopelstr2.o.t) word t h.'D openluchtoenif0st2.tio coort;2.Iliscerd~ o.o.. door cle TI2ckrijk0rsko.i__1er 1;1ioyses Doschn .

w~2.rc,0,n

V:-or 2..l deze OLÜijstende o.ktivi tui ton hc: bllen we - bui ten cle -' ;i'.lson- no e;al wat c, q_ . vi-cuw-kro.cht n die. Led cm ::ie boreicl zijn die do.[,' Dee te helpen v•'"rzoeken wij v--_c·i 2111.~G lij1c kont2kt op te no:1on ne t het s.:;krotuio..~t. c,~ 2n-

Hoor::2,chtend, Far,10ns .het besttmr IJ ,:;/

.f'

J.E/!Kleyne Cckrctnris.

Kringnieuws 1975 08 01 01  
Kringnieuws 1975 08 01 01  

KringNieuws september 1975

Advertisement