Page 1

Maritiem J O U R D O N D E R D A G

1 5

N A A L

S E P T E M B E R

2 0 1 1

COLOFON Redactie: Marc Smits Lezerstraal Producties lezerstraal.nl Elly Gielis Coördinatie: Ilonka de Ridder

Beste deelnemers en ‘vroege’ bezoekers, Ons grootse Maritiem festijn

niet op stoom, pleziervaartui-

anno 2011 is nog niet officieel

gen en nog veel meer vol ver-

geopend en toch kunnen en

wachting onze stad aandoen.

mogen wij al vele deelnemers

De binnenhaven en Stadsdom-

en zelfs ‘vroege’ bezoekers

mel, normalerwijze oases van

begroeten. De animo voor drie

rust, zijn omgetoverd tot druk-

weergaloze dagen is groot en

ke watersnelwegen. Wij van

dat zien we met name aan de

onze kant zijn enorm blij dat

deelnemers die zich al zo vroeg

het weer zover heeft kunnen

een gunstig plaatsje aanmeten

komen en hopen dat u allen

langs de steigers en afmeerge-

de komende dagen net zoveel

legenheden. Vandaag arriveert

plezier aan het evenement be-

ook nagenoeg de gehele vloot

leefd als wij al in het voortraject

van enige tientallen schepen

hebben gehad. Wees welkom

van de ‘Oude Glorie’, de ranke

en heb plezier … !

bakdekkers die dit jaar in de belangstelling staan. Wat een feestelijke drukte vandaag

Met maritieme groet,

op het water waar een grote

Rob van de Laar, voorzitter

verscheidenheid aan kotters,

Stichting Maritiem

schouwen, sleepboten, al dan

‘s-Hertogenbosch

Opmaak: Jack van Elten Studio Van Elten studiovanelten.nl Fotografie: Ferdy Steger hetcommunicatieplein.nl Henk van Esch henkvaneschfotografie.nl Jack van Elten Marc Smits Repro: ADC Reproservice ’s-Hertogenbosch adcrepro.nl Oplage: 500 stuks Hoofdsponsors: Amstel Bier Biblo van Gerwen ’s-Hertogenbosch Gemeente ’s-Hertogenbosch Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken © Stichting Maritiem ’s-Hertogenbosch 2011 maritiemshertogenbosch.nl


Beste Maritiemer, Belangrijke mededelin-

boordzijde tegen de steiger af-

brug en de Wilhelminabrug

pas om ongeveer 18.00 uur

gen voor de deelnemers

meren zoals met uw organisatie

doorvaren hier aan bakboord-

kunt vertrekken omdat tot die

Hierbij de laatste mededelingen

is afgesproken; met de achterste-

wal afmeren. Letter staat

tijd de Zuid-Willemsvaart is ge-

betreffende het evenement.

ven tegen de steiger. Letter staat

aangegeven op de oever.

stremd door een brug over de

aangegeven op de steiger. Afmeren schepen:

Zuid-Willemsvaart en de Brede Belangrijk voor schepen

Haven (blokkade door een pon-

Bij aankomst in ’s-Hertogen-

Letter D:

met de letter A en F

ton en partyschip). Als u op de

bosch dient u de aanwijzingen

Na de brug direct stuurboord aan-

Met deze code krijgt u een

Zuid-Willemsvaart ligt en u wilt

van de mensen van de facilitaire

houden en onder de draaibrug

ligplaats aangewezen voor of

pas op maandagmorgen ver-

commissie op te volgen. Om u

doorvaren tot voorbij het eerste

voorbij de Orthenbrug aan de

trekken, moet u op zondag na

toch al een beeld te geven hoe

rondeel; hier aan bakboordzijde

Zuid-Willemsvaart (A) en in de

18.00 uur een andere ligplaats

u dient te varen het volgende.

tegen de steiger afmeren. Letter

Brede Haven (F). Dit betekent

innemen op de Dommel.

Zodra u de sluis bent uitgevaren,

staat aangegeven op de steiger.

dat u op zondag 18 september

Letter E:

Huisartsen:

Apotheken:

Na de brug direct stuurboord

Huisartsenpraktijk Leermakers Oranje-Nassaulaan 17 5211 AT ’s-Hertogenbosch 073 - 613 33 50

Apotheek Schellekens Van Noremborghstraat 129 5212 NC ’s-Hertogenbosch 073 - 613 76 39

vaart u onder vier bruggen door. Hierna gaat u: Letter A:

aanhouden en onder de

Wanneer u vóór vrijdag komt:

draaibrug doorvaren tot voorbij

vanaf de sluis kunt u na de

het tweede rondeel; hier aan

tweede brug afmeren aan

bakboordzijde tegen de steiger

stuurboordwal bij de Braban-

afmeren. Letter staat aangege-

thallen of na de derde brug

ven op de steiger.

aan stuurboordwal bij de Talent Factory. Vrijdagmidag na

Letter F:

14.00 uur verkast u dan naar

Na de brug doorvaren tot

de graskant voorbij de Orthen-

voorbij het bastion; daarna

brug aan de Zuid-Willemsvaart.

stuurboord aanhouden en

Bij aankomst op vrijdag na

onder de boombrug doorvaren

14.00 uur tot 17.30 uur: zodra

en afmeren op aanwijzing van

u de sluis bent uitgevaren,

de facilitaire commissie.

vaart u onder vier bruggen

Huisartsenpraktijk Mensen Hinthamerstraat 217 5211 MN ’s-Hertogenbosch 073 - 613 24 50 Buiten werktijden Voor de avonden (na 17.00 uur), nachten en weekeinden is het nummer 0900-8860 van de huisartsenpost HOV (voor heel ’s-Hertogenbosch), Rijnstraat 4. Altijd eerst telefonisch contact opnemen.

door. Hierna gaat u rechtdoor

Letter G:

en onder de Orthenbrug door

Na de brug direct aan bak-

en kunt u afmeren aan stuur-

boordwal afmeren. Letter staat

Tandartsen:

boordwal. Letter staat aange-

aangegeven op de oever. I.v.m.

geven op de oever.

het vuurwerk zal u op vrijdag

Tandarts B.S. Siemers Vogelstraat 37 5212 VL ’s-Hertogenbosch 073 - 613 05 24

een ligplaats in moeten nemen Letter B:

die u aangewezen wordt

Na de brug direct stuurboord

door de medewerkers van de

aanhouden en onder de draai-

facilitaire commissie. Na het

brug doorvaren en afmeren aan

vuurwerk kunt u uw definitieve

bakboordwal tegen de steiger.

ligplaats innemen.

Politie:

Letter staat aangegeven op de steiger.

LetterH: Vaste ligplaatshouders WSV de

Letter C:

Voor spoedgevallen en pijnklachten 24 uur per dag 0900 - 202 09 14

Waterpoort.

Na de brug direct stuurboord aanhouden en onder de draai-

Letter I:

brug doorvaren tot voorbij het

Na de brug direct stuurboord

tweede rondeel; hier aan bak-

aanhouden en onder de draai-

Politie Brabant-Noord Vogelstraat 41 ’s-Hertogenbosch Algemeen nummer Politie, Brandweer en Ambulance Tel: 0900-8844 (voor geen spoed) Algemeen Alarmnummer: 112

Apotheek Albers Markt 35 5211 JW ’s-Hertogenbosch 073 - 613 74 82 Apotheek van der Dries Emmaplein 19 5211 VZ ’s-Hertogenbosch 073 - 613 75 75 Buiten werktijden Na 17.00 uur, ‘s-nachts en in het weekeinde is de dienstdoende apotheek: Apotheek ’s-Hertogenbosch Henri Dunantstraat 1 5223 GZ ‘s-Hertogenbosch 073 - 553 59 99 Voor TOM TOM Navigatie: Vlijmenseweg 10 ingeven (5223 GW ’s-Hertogenbosch). De apotheek zit in de centrale hal van het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Dagjournaal Den Bosch Maritiem donderdag 15 september 20011  

Dagjournaal

Advertisement