MZ Maasstadter Personeelsmagazine 03

Page 1

MAAS STADTER. Personeelsmagazine Maasstad Ziekenhuis nr. 3 - oktober 2016

MEDEWERKERSDIALOOG MEEPRATEN OVER TOEKOMST ZORG EN JE BEROEP PAGINA 20

MAASSTAD ZIEKENHUIS KANDIDAAT-LID SANTEON GROEP

GLOEDNIEUWE ELEKTRISCH AANGEDREVEN TRANSPORTTROLLEY OP DE INTENSIVE CARE

PAGINA 4

MOOI VERHAAL!

PAGINA 16

COASSISTENT CHIRURGIE IN HET MAASSTAD ZIEKENHUIS PAGINA 30


Voorwoord

Beste collega’s

D

e zomer is voorbij. We hopen dat

Mogelijkheden om verdieping te geven aan je vak,

iedereen heeft genoten van een fijne

scholingen en training, doorgroeimogelijkheden

vakantie en met nieuwe energie en

gericht op de zorg nu en in de toekomst, zijn vormen

plezier aan het werk is. De herfsteditie

van aandacht. Wij nodigen jullie daarom uit om naar

van de Maasstadter geeft een inkijkje

de medewerkersdialoog op vrijdag 28 oktober te

in allerlei ontwikkelingen in ons ziekenhuis.

komen. Daarbij gaan we graag met jullie in gesprek

Verheugend nieuws is natuurlijk dat we nu officieel

over de ontwikkeling van (de beroepen in) de zorg,

kandidaat-lid zijn van Santeon. Deze samenwerking

wat dat voor jullie betekent en wat jullie

biedt legio kansen om de zorg voor onze patiënten

mogelijkheden zijn om de regie te pakken.

naar een nog hoger niveau te tillen. Dat jullie daar al

Samen staan we in het Maasstad Ziekenhuis voor veel

op vele manieren mee bezig zijn, lezen wij terug in de

mooie uitdagingen!

verhalen in dit personeelsblad. Als voorbeeld risicomanagement, de transporttrolley op de Intensive

Peter Langenbach

Care en de afdeling Revalidatie in Spijkenisse

namens de raad van bestuur

Medisch Centrum. Het is belangrijk dat de zorg die we bieden ook de beste zorg is voor een patiënt. Lees in het artikel over Evidence Based Practice hoe we daar wetenschappelijk handen en voeten aan geven. Roerend zijn de ervaringen van medewerkers die zich als vrijwilliger in binnen- en buitenland inzetten om zorg te verlenen aan kwetsbare groepen mensen. Deze keer het verslag van Jeanette Hoegee. Aandacht voor onze medewerkers is even vanzelfsprekend als aandacht voor onze patiënten. Als medewerker moet je goed toegerust en met plezier je werkzaamheden kunnen uitvoeren. Uit het medewerkertevredenheidsonderzoek van mei blijkt dat die tevredenheid niet groeit. Daarom gaan we bekijken hoe we dat kunnen verbeteren.

2

MAASSTADTER

V.l.n.r.: Anton Westerlaken, Johan Dorresteijn en Peter Langenbach


28 HUMAN INTEREST Vanuit een gemeenschappelijke hobby, namelijk rijden op een stalen ros, heeft een groep medewerkers van het ziekenhuis een motorrit georganiseerd.

4 Strategie

PRIKBORD 15

6 Kwaliteit & Veiligheid 8 Kunst in het ziekenhuis 10 Revalidatie in Spijkenisse

16

Medisch Centrum 12 Human Interest

ZIEKENHUIS VERBETERT

16 Ziekenhuis verbetert

Als eerste ziekenhuis in Nederland maken de verpleegkundigen en artsen op de

19 Mijn kernwaarde, mijn drijfveer

elektrisch aangedreven transporttrolley.

Intensive Care sinds september gebruik van een volledig op maat gemaakte en

20 Medewerkersdialoog 26 Wetenschappelijk onderzoek 30 Opgeleid 32 Gastgerichtheid

OPGELEID Het Maasstad Ziekenhuis staat bekend als een goed opleidingsziekenhuis waar aankomende dokters graag hun coschappen lopen, vertelt coassistent chirurgie Mohammed Saadulla.

30 6

COLOFON Uitgave: Maasstad Ziekenhuis Redactie: Marije de Coole, Dorien Kinds, Tanja Schollen en Monique Snoeij E-mail: Maasstadter@maasstadziekenhuis.nl

8

30 KUNST IN HET ZIEKENHUIS Wist jij dat ons ziekenhuis een

Telefoon: (010) 291 34 65 Fotografie: Fleur Kooijman, Tanja Schollen Paul Douw van der Krap

Vormgeving en drukwerk: Van Dongen Offset Zeefdruk

kunstcommissie heeft? Het doel van de commissie is het bieden van ‘a healing environment’. Kunst kan verwonderen, inspireren, afleiding geven, iets met je doen.

3


STRATEGIE

Wij zijn trots: Maasstad Ziekenhuis kandidaat-lid Santeon groep

Zeven ziekenhuizen werken intensief samen aan hoge zorgkwaliteit

A

ls zevende ziekenhuis is het Maasstad Ziekenhuis

Ziekenhuis bieden de Santeon ziekenhuizen ruim dertien

per 1 oktober 2016 toegetreden tot de Santeon

procent van de Nederlandse ziekenhuiszorg. Peter

groep. Het eerste jaar als kandidaat-lid om de

Langenbach: “De Santeon ziekenhuizen nemen een kijkje bij

overgang naar de groep geleidelijk te laten

elkaar in de keuken om van elkaar te leren. Met elkaar

verlopen en te gaan voldoen aan de verplichtingen die het

verkennen we ook nieuwe ontwikkelingen. Binnen de groep

lidmaatschap met zich meebrengt, zoals het deelnemen aan

wordt gekeken welk ziekenhuis op een bepaald onderdeel

netwerken waarbij specialisten kennis en ervaringen

het beste presteert, bijvoorbeeld op het gebied van

uitwisselen. De zeven - alle topklinische - ziekenhuizen

organisatie, proces, zorguitkomsten en/of kosten. Dat

liggen verspreid over heel Nederland en hebben als doel

ziekenhuis is dan een voorbeeld voor de andere Santeon

intensief samen te werken om de patiëntenzorg te

leden. Dat heeft als voordeel dat de andere leden niet

verbeteren en voorop te lopen bij nieuwe ontwikkelingen.

opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.”

Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur: “We zijn geworden. Ons ziekenhuis past uitstekend binnen de

Vertrouwensrelatie zorgverleners Santeon

Santeon groep als het gaat om ambitie, zorgaanbod en

Op zorgniveau zijn er binnen de Santeon groep al

omvang.” Martin van der Ent, voorzitter bestuur medische

vruchtbare samenwerkingen ontstaan. De groep beschikt

staf: “Een geweldige kans voor ons ziekenhuis om de

over een Farmadatabase waarin alle gegevens over de

ontwikkeling door te zetten die we – samen met alle

medicatie die door de ziekenhuizen aan patiënten is

medewerkers - hebben ingezet met het behalen van het

voorgeschreven (geanonimiseerd) zijn opgenomen.

STZ lidmaatschap en het JCI keurmerk.”

Daarmee kunnen zorgverleners toetsen welke

trots dat het Maasstad Ziekenhuis kandidaat-lid is

Bij elkaar in keuken kijken

farmacotherapie bij bijvoorbeeld een patiënt met longontsteking bewezen het meest effectief is. Op het

De Santeon ziekenhuizen hebben met elkaar gemeen dat ze

gebied van oncologie worden uitkomstenboeken gemaakt .

toonaangevend en topklinisch zijn en intensief met elkaar

Veel kennis en ervaringen worden daarin gedeeld. “Onze

samenwerken. Met de toetreding van het Maasstad

ervaring is dat er samenwerkingsrelaties ontstaan tussen de

4

MAASSTADTER


medisch specialisten van de Santeon ziekenhuizen zodat

Voor onze patiënten

van elkaar geleerd kan worden. Regelmatig wordt overlegd

Als Santeon ziekenhuis is het mogelijk patiënten de beste

met behulp van video conferencing. De leden verzamelen

zorg, de beste behandeling te bieden. Gericht op hun

uitkomsten, vergelijken en aan de hand daarvan wordt de

persoonlijke situatie en behoeften. Door continu van elkaar

zorg verbeterd voor onze patiënten”, vertelt Leonique

te leren binnen de Santeon groep kunnen zorgpaden

Niessen, directeur van de Vereniging Santeon. Piet

worden geoptimaliseerd. Bovenop de landelijke normen

Batenburg, voorzitter van Santeon: “We heten het Maasstad

bepalen de Santeon ziekenhuizen aanvullende

Ziekenhuis van harte welkom, we zijn enthousiast over dit

kwaliteitseisen op basis van hun beste zorgtrajecten. Dit

kandidaat-lid van Santeon. Nu is er ook in het Zuidwesten

heeft voor prostaatkanker en borstkanker reeds geleid tot

van Nederland een Santeon ziekenhuis altijd dichtbij voor

‘een Santeon behandeling’.

patiënten.”

Verbeteren en vernieuwen patiëntenzorg

Een Santeon behandeling biedt onze patiënten zes

Ook op procesniveau levert samenwerken voordelen op.

• De patiënt wordt in een topklinisch ziekenhuis

Het zorgt onder andere voor kostenbesparingen doordat de Santeon groep richting leveranciers kan optreden als één partij (vereniging). Het werken met hetzelfde personeelsinformatiesysteem is een ander nuttig voorbeeld. “Hoe minder verschillen, hoe beter we kunnen vergelijken en verbeteren. Ook hier met als doel de patiëntenzorg te

zekerheden. behandeld waar hooggespecialiseerde zorg en voorzieningen voorhanden zijn. • Artsen uit de Santeon ziekenhuizen kijken bij elkaar ‘in de keuken’ en komen zo tot de beste behandelingen. • De Santeon ziekenhuizen hebben veel ervaring.

verbeteren en te vernieuwen. De medische staven werken

We behandelen samen ruim dertien procent van

samen bij de ontwikkeling van een opleiding voor

de patiënten in Nederland.

intercollegiale coaching voor medisch specialisten. Hiermee

• In een Santeon ziekenhuis kan de patiënt

wordt het duurzaam functioneren van medische specialisten

rekenen op zorg op het juiste moment: snel

op een positieve manier gestimuleerd. Het komende jaar

waar het moet en we nemen meer tijd als dat

gaat het Maasstad Ziekenhuis bijdragen aan innovatieve

kan en wenselijk is.

kwaliteitsprojecten van Santeon, zoals de Farmadatabase en het Value Based Health Care programma. In dit programma wordt per aandoening een gestructureerde verbetercyclus ontwikkeld en ingevoerd in de ziekenhuizen”, vertelt Peter Langenbach.

• De Santeon ziekenhuizen hebben aandacht voor de gevolgen van de behandeling op het leven van de patiënt. • De Santeon ziekenhuizen hechten waarde aan goede communicatie met de patiënt en familie.

Santeon

Santeon is een Nederlandse ziekenhuisketen waarbinnen zes topklinische ziekenhuizen (met het Maasstad Ziekenhuis erbij zeven) open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing: het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein/Woerden, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, OLVG in Amsterdam, Medisch Spectrum Twente in Enschede, het Martini Ziekenhuis in Groningen en kandidaat-lid Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Meer informatie op www.santeon.nl, www.santeonvoorborstkanker.nl en www.santeonvoorprostaatkanker.nl.

5


KWALITEIT & VEILIGHEID

risico’s signaleren in je werkomgeving

Risicomanagement prospectieve risico inventarisatie, een

en veilige zorg aan patiënten te

Proefproject Integraal Risico Management (IRM)

verlenen. Alle medewerkers dragen

Afgelopen juli is er een proefproject

ingevoerd. Het is een manier om een

hieraan hun steentje bij. We hebben

(pilot), Integraal Risico Management

proces te analyseren op risico’s. Denk

niet voor niets het JCI keurmerk

(IRM) gestart op de afdelingen

hierbij aan het aanschaffen van nieuwe

behaald. Om een veilige omgeving

Chirurgie, CSA, Radiologie en IMTS.

apparatuur, het analyseren van een

te creëren voor onze patiënten en

Deze pilot loopt tot maart 2017. Met

hoog risico proces waar veel VIM

medewerkers, voeren we ook

IRM worden de grootste risico’s voor

meldingen over zijn of een nieuw in te

risicomanagement uit. Met

de organisatie in kaart gebracht

zetten behandeling. Per processtap

risicomanagement kijken we met

waarbij ze worden ingedeeld in acht

bekijken alle betrokkenen bij het

een bepaalde bril naar de risico’s

groepen (domeinen): patiënt, arbeid,

proces wat er mis kan gaan en wat er

die er zijn in onze werkomgeving.

apparatuur, gebouw, ICT, imago,

voor nodig is om dit te voorkomen.

Als we deze risico’s in een vroeg

Governance (bestuur, wet & regel­

Om dit goed uit te voeren, worden

stadium in kaart brengen en ze

geving) en financiën. Voor ieder

PRI-begeleiders opgeleid. Dit kunnen

opheffen of zo klein mogelijk

domein is een inhoudsdeskundige

bijvoorbeeld teamleiders,

maken, levert dit ook een bijdrage

aangesteld die op zijn/haar vakgebied

kwaliteitsfunctionarissen of adviseurs

aan goede en veilige patiëntenzorg.

de grootste risico’s gaat vaststellen.

zijn. De workshop voor deze

En daarmee kunnen we onze missie

Deze domeineigenaren adviseren de

begeleiders wordt verzorgd door

realiseren: de kwaliteit van leven

raad van bestuur en het management

medewerkers van Kwaliteit

van patiënten verbeteren op een

over het indelen van risico’s en het

&Veiligheid; inmiddels zijn er al 30

vakkundige en zorgzame manier.

opstellen van verbetermaatregelen.

collega’s getraind.

Het Maasstad Ziekenhuis vindt het belangrijk kwalitatief hoogwaardige

PRI. Een PRI is op zich niets nieuws, maar is nog niet overal structureel

Daarnaast is het aan de betrokken afdeling zelf om hun grootste risico’s in kaart te brengen.

Stimuleren risico inventarisaties Naast de vier pilotafdelingen, worden

WIL JE MEER WETEN OVER IRM OF EEN PRI

ook de andere afdelingen

Stel je vraag dan op ons mailadres

gestimuleerd de risico’s te

IRM@maasstadziekenhuis.nl

inventariseren met een zogenoemde

6

MAASSTADTER


Teamleider Leila Agnes van het Maag- Darm- en Levercentrum (MDL) in de uitslaapkamer van het MDL. Deze MDL-uitslaapkamer wordt nu ook ingezet voor klinische patiënten die een scopie onder sedatie - slaapmedicatie en pijnstilling - hebben ondergaan.

Geslaagde PRI op Maag- Darmen Levercentrum Teamleider Leila Agnes van het

meestal alleen op een kamer zonder

Verblijf één kamer is toegerust met

Maag- Darm- Levercentrum (MDL) is

constante verpleegkundige

vier uitslaapbedden die we mogen

een enthousiaste PRI-begeleider. “Bij

observatie. Voor Leila een goede

gebruiken als extra uitslaapkamer van

een PRI zet een team medewerkers

reden om de risico’s hiervan te

het MDL voor patiënten van de

van de verschillende disciplines die

onderzoeken door een PRI op deze

klinische afdelingen. Met deze

bij het kritieke zorgproces betrokken

situatie uit te voeren.

maatregel worden alle patiënten na

zijn iedere processtap in een

een scopie onderzoek volgens

beschrijven ze bij iedere processtap of

Patiënten adequaat bewaakt

er potentiële risico’s en gevaren zijn

De afdelingen Anesthesiologie,

traject, maar voor een goed doel:

en welke gevolgen die kunnen

Klinische Fysica, een verpleegafdeling

optimale patiëntenzorg.”

hebben. Daaruit volgt een risicoscore

en een endoscopieverpleegkundige

en geeft het systeem aan of het risico

van het MDL Centrum waren bij

voldoende is afgedekt. Naar

bovengenoemde PRI betrokken. Na

Enthousiasme bij medewerkers

aanleiding van deze inventarisatie

de analyse bleek dat het wenselijk was

Leila brengt haar enthousiasme voor

doen de teamleden verbeter­

de risico’s nog meer te beperken dan

PRI’s over op haar medewerkers en

voorstellen en volgen verbeteracties”,

de huidige situatie voorschreef. Naar

betrekt ze erbij: “We hebben een

legt ze uit.

voren kwam bijvoorbeeld dat bij

kleine PRI gedaan voor de

Een risico inventarisatie die de

klinische patiënten constante

functieonderzoeken, die zelfstandig

teamleider deed, betrof het uitslapen

verpleegkundige observatie nodig is

door endoscopieverpleegkundigen

van klinische patiënten die onder sedatie

in verband met mogelijke

worden uitgevoerd. Wij vroegen ons

- slaapmedicatie en pijnstilling - een

calamiteiten. “We hebben daarom

af of daarvoor een time-outprocedure

scopie ondergaan in het MDL

afgesproken dat de MDL-

gewenst is. Uit de PRI bleek die niet

Centrum. Voor de poliklinische

uitslaapkamer ook wordt ingezet voor

nodig te zijn, maar we hebben er toch

patiënten was dit al geregeld; zij

de klinische patiënten. Maar de tien

voor gekozen een checklist bij te

slapen uit in de uitslaapkamer van het

aanwezige bedden zijn niet altijd

houden, die in het elektronisch

MDL Centrum en mogen pas naar huis

voldoende voor zowel de poliklinische

patiëntendossier staat. Toen de

als de uitslaaptijd volbracht is. De

als klinische patiënten. In

medewerkers eenmaal zagen hoe een

klinische patiënten werden voorheen

samenwerking met zorgmanager Alex

PRI in elkaar steekt, vonden ze het leuk

na de scopie teruggebracht naar de

Lindenburg hebben we –ondersteund

en nuttig eraan mee te werken en

verpleegafdeling waar zij waren

met de uitkomst van de PRI - kunnen

daarmee veilige zorg aan onze

opgenomen. Daar liggen patiënten

regelen dat op de afdeling Kort

patiënten te geven”, concludeert ze.

stroomdiagram. Vervolgens

protocol en sedatierichtlijn adequaat na-bewaakt. Het was een intensief

7


KUNST IN HET ZIEKENHUIS

Kunstzaken voor ‘a healing environment’ Wist jij dat ons ziekenhuis een kunstcommissie heeft? Het doel van de commissie is het bieden van ‘a healing environment’. Kunst kan verwonderen, inspireren, afleiding geven, iets met je doen. Een aangenaam rustpunt zijn in de hectische ziekenhuisomgeving of aanleiding zijn voor een gesprek, bijvoorbeeld in de wachtkamer. Kortom, kunst kan een positieve bijdrage leveren aan de beleving van patiënten, bezoekers en medewerkers.

Huidige kunstwerken

te zien in steden als New York, Berlijn, Milaan, Parijs en Sydney. Mozaïek Verder vind je op de vierde verdieping van ons ziekenhuis het mozaïekwerk van Louis van Roode. Dit kunstwerk is meegekomen vanuit het voormalige Sint Clara Ziekenhuis en heet ‘Klaroentje’. Het mozaïek aan het Holbeinhuis en het abstracte werk aan het Stationspostkantoor in Rotterdam zijn ook van zijn hand.

Ons ziekenhuis beschikt over meerdere kunstwerken,

Beeldhouwwerk

gemaakt door professionele kunstenaars. De collectie

Tijdens afgelopen Open Dag werd het beeld ‘Stemvork’ in

bestaat uit verschillende typen kunst en is vrij toegankelijk

één van de binnentuinen van het ziekenhuis geplaatst. Het

(‘but not to touch’).

was ooit een cadeau van medewerkers aan het Sint Clara Ziekenhuis. Het werk is abstract, gemaakt van metaal en

Glaskunst Zo vind je bij de hoofdingang – als je naar boven kijkt –

beeldt een moeder uit die haar kind in de lucht houdt.

de glaskunst van Marc Mulders. Zijn bekendste ramen zijn

Foto-exposities

die voor de Nieuwe Kerk in Amsterdam en de Sint-

Naast bovengenoemde kunstwerken hebben we meerdere

Janskathedraal in Den Bosch. Bij organisatie ‘Kunstenaar

foto-exposities in huis, in de wachtruimtes van diverse

van het jaar’ is Marc opgenomen in de ‘Galerie van

poliklinieken. Er hangen foto’s uit de stadsexpositie ‘De

Hedendaagse Kunstenaars 2016’.

Kracht van Rotterdam’ en foto’s van (jonge en veelbelovende) kunstenaars Jannes Linders, Gerco de

Muurschilderingen

Ruijter, Sebastiaan Knot, Marjolein Loppies en Lianne

In de omgeving van de Maasstadzaal vind je de kleurige

Hermans. De kunst wordt, volgens medewerkers van de

muurschilderingen van Jan van der Ploeg. Hij is schilder

poliklinieken, als een aangename aanvulling op de ruimte

van monumentale muurschilderingen die onder andere te

ervaren door patiënten en bezoekers. Op de polikliniek

zien zijn in Museum Boijmans van Beuningen, het

Reumatologie & Klinische Immunologie is de reizende

Gemeentemuseum in Den Haag en het Stedelijk Museum

foto-expositie ‘Scleroderma Framed’ te zien. Hierover was

in Amsterdam. Ook internationaal waren zijn schilderingen

meer te lezen in de vorige editie van de Maasstadter.

Glaskunst Marc Mulders

Muurschilderingen Jan van der Ploeg

8

MAASSTADTER


Sponsoren gezocht! Omdat de kunstcommissie geen eigen budget heeft voor de aankoop van nieuwe kunstwerken is de commissie dringend op zoek naar sponsoren. Wil je zelf doneren, ken je mogelijke sponsoren of heb je ideeĂŤn hoe de commissie nieuwe sponsoren kan werven? Stuur dan een mail naar: kunst@maaastadziekenhuis.nl. Omdat de kunst moet aansluiten bij de professionaliteit van het ziekenhuis wil de commissie alleen kunst aankopen van toonaangevende kunstenaars, die zich al in de top

foto Lianne Hermans - Wonderlijk Schoon

van de kunstwereld begeven of hard daarnaar op weg zijn. De commissie wil onder andere meer beeldhouwwerken kopen.

MozaĂŻek Louis van Roode

Beeld Ubbo Scheffer

9


Bovenste rij van links naar rechts: M arjolein K on in g, Jose v an Tiggelen , Jorin e M aliepaard, Bren da Tem pelaaren M on iqu e v an Straten -Fern h ou t

Onderste rij van links naar rechts: A afk e ru iter, A n ou k Stu iv en b erg en Jan G roen ew egen

Spijkenisse worden gegeven, kan hij

Maasstad Ziekenhuis hebben altijd al

Groot deel patiënten komt voor pijnrevalidatie

in Spijkenisse gewerkt, maar het

Annetje vertelt dat een groot deel van

Ziekenhuis worden doorverwezen. Er

team medewerkers, zoals

de patiënten in Spijkenisse voor

hoeven geen verschillende DBC’s

maatschappelijk werkers,

pijnrevalidatie komt. “Dit zijn mensen

meer geopend te worden. Mensen

fysiotherapeuten, psychologen,

met chronische pijnklachten die een

met ALS of met hand- en polsklachten

secretariaat en balie,

behandeltraject doorlopen om beter

gaan altijd naar het Maasstad

ergotherapeuten en logopedisten,

te leren functioneren, ondanks dat ze

Ziekenhuis vanwege de

was in dienst van SMC. Natasja: “Nu

pijn hebben. Daarnaast zien we

expertiseteams. “We leveren dus

gebeurt alle revalidatiezorg in

patiënten na een beroerte, met een

zoveel mogelijk zorg in de buurt

Spijkenisse onder onze leiding en nog

amputatie, longrevalidatie- en

waardoor patiënten minder reistijd

veel belangrijker: alle betrokken

MS-patiënten. Dit zijn de belangrijkste

hebben. Je moet je voorstellen dat je

medewerkers zijn onderdeel van het

diagnoses van die regio.” Natasja vult

bij een revalidatiebehandeling twee of

revalidatieteam Maasstad Ziekenhuis

aan dat in de toekomst hopelijk ook

drie keer in de week naar het

en bij ons in dienst. We hebben een

hartrevalidatie in Spijkenisse

ziekenhuis gaat. Dan zou het zwaar zijn

soort buitenpoli gecreëerd.”

aangeboden kan worden.

iedere keer naar Rotterdam te moeten

Als een patiënt kortdurend een aantal

reizen”, belicht Annetje.

behandelingen nodig heeft die niet in

Beiden zijn verheugd met de komst

De revalidatieartsen van het

10 MAASSTADTER

gemakkelijk naar het Maasstad


Revalidatie in Spijkenisse Medisch Centrum groeit en bloeit onder regie Maasstad Ziekenhuis Het Maasstad Ziekenhuis heeft vorig jaar februari de regie genomen over de revalidatiezorg in Spijkenisse Medisch Centrum (SMC). Door de overname is een win-win situatie ontstaan voor patiënten en medewerkers van SMC en ons ziekenhuis. Dit blijkt uit het gedreven verhaal van revalidatiearts en medisch manager dr. Annetje de Rooij en manager van de afdeling Revalidatie, Natasja Jongenotter. Meer behandelingen, tevreden patiënten en medewerkers.

van het nieuwe elektronische

van en met elkaar. Het organiseren van

doorgemaakt en veel geduld moeten

patiëntendossier HiX volgend jaar

onderwijs is bovendien beter te

hebben voordat ze de zekerheid

oktober. Daartoe bevoegde

organiseren voor een groter team. Zo

hadden van een definitieve doorstart

zorgverleners van de vier

is vorig jaar een cursus in huis

van de revalidatie in het SMC. Zo zijn

deelnemende ziekenhuizen kunnen

gegeven voor beide groepen. Goed

er andere planningen en vernieuwde

vanaf dan – met instemming van de

opgeleide medewerkers dragen bij

dagindelingen opgesteld, waardoor

patiënt - patiëntinformatie eenvoudig

aan een optimale kwaliteit van zorg en

ze veel meer patiënten kunnen

delen indien gewenst en afschermen

daar werkt de afdeling Revalidatie

behandelen. De medewerkers hebben

waar nodig.

enthousiast aan mee.

moed en verbeterzin getoond en voor

Groot team

Samen top!

Omdat de revalidatiemedewerkers in

Natasja sluit af: “Revalidatie was de

in de plus. Als aparte

SMC nu onderdeel vormen van een

eerste zorgeenheid die een afdeling

revalidatieafdelingen van het

groot team, maakt dat het delen van

heeft overgenomen in SMC en daar is

Maasstad Ziekenhuis en SMC waren

kennis en kunde gemakkelijker.

hard voor gewerkt door heel veel

we voorheen allebei goed, samen zijn

Therapeuten van Spijkenisse zijn naar

verschillende disciplines in het

we top!”

het Maasstad Ziekenhuis gekomen om

ziekenhuis. Het team Spijkenisse heeft

mee te draaien en andersom. Ze leren

behoorlijk veel veranderingen

bestaansrecht van revalidatiezorg gezorgd. De afdeling draait financieel

11


HUMAN INTEREST

Jeanette Hoegee, teamleider afdeling CCU/EHH/Interventiecardiologie vertrok naar Afrika

Sabbactical vrijwilligerswerk op een Mercy Ship Van 11 februari tot en met 21 maart deed Jeanette Hoegee samen met haar man vrijwilligerswerk op een Mercy Ship, de Africa Mercy; een schip dat levensreddende operaties uitvoert bij de allerarmsten in Afrika. Het schip lag aan de kust bij Madagaskar, in de havenstad Tamatave. Op een Mercy Ship kun je niet zomaar aan het werk. Je moet vooraf solliciteren en zelf je retourvlucht, inentingen en eten betalen. Daarom laten veel vrijwilligers zich sponsoren. Het leven kost er ongeveer € 500,- per persoon per maand. Locals krijgen wel betaald, omgerekend zo’n € 5,- per dag, wat twee keer het minimumloon is.

Dagelijkse bezigheden

Leven op het schip

Jeanette hield zich bezig met de

Er werken en wonen zo’n 450

wondverzorging van geopereerde

mensen – van 35 verschillende

patiënten. Dat gebeurde in een loods

nationaliteiten – op de Africa Mercy.

naast het schip, een soort buitenpoli.

Vooral vrijwilligers die zich voor

Om het contact te vergemakkelijken,

minimaal twee maanden inzetten.

werden patiënten bijgestaan door een

Vaak jongeren die het avontuur

‘caregiver’ en een vertaler. Jeanette

opzoeken of ervaring willen opdoen.

haar man, Jan, had gesolliciteerd voor

Er werken ook ‘longtermers’ die zich

dekhulp, maar na een dag op het

zelfs voor enkele jaren inzetten. Voor

schip werd het zijn taak mee te helpen

deze laatste groep geldt dat hoe

met de techniek van de Heating,

langer je op een hospitaalschip werkt,

Ventilation & Airconditioning. De

hoe minder je hoeft te betalen voor je

werkweken bestonden uit vijf dagen

levensonderhoud. Op het schip kwam

van acht uur, maar er werd altijd

Jeanette niets tekort. Het was

overgewerkt. In de avonden en

bijvoorbeeld voorzien van een keuken

weekenden waren Jeanette en haar

met keukenpersoneel, zwembad en

man vrij. Dan was er tijd om op

fitness ruimte.

excursie te gaan, uit eten, een zeldzame dieren te zien, een

Type operaties en patiënten

gevangenis te bezoeken en de

Het schip had 80 klinische en 200

kinderafdeling van een plaatselijk

poliklinische bedden en beschikte

ziekenhuis te bekijken, waar de situatie

over vijf operatiekamers. In negen

schrijnend was vanwege de beperkte

maanden tijd werden ongeveer 1.200

middelen.

operaties uitgevoerd. Een klein aantal

natuurreservaat te bezoeken en

als je bedenkt dat er 5.600 patiënten

12 MAASSTADTER


Op de foto`s Jeanette met een aantal patiënten die geholpen zijn door Mercy Ships en weer huiswaarts konden na langdurige behandeling op de afdeling Outpatiënts.

werden gescreend. Circa één op de vijf patiënten werd dus daadwerkelijk geopereerd. Er werd op het schip veel tijd en aandacht besteed aan de patiënt, in een soort zorghotel constructie. Per operatiekamer werden daarom soms maar drie of vier operaties per dag uitgevoerd. Een Mercy Ship helpt alleen heel zieke patiënten; patiënten die anders dood gaan.

Motivatie en waardevolle herinneringen Jeanette: “Ik heb het zelf heel goed in Nederland. Ik wilde graag iets betekenen voor anderen, voor mensen die het met veel minder moeten doen.

13


HUMAN INTEREST Jeanette met patiënten van Mercy Ships

“Wat me het meeste bijblijft is de dankbaarheid van mensen. Dat heeft me geraakt.”

Daarnaast wilde ik mijn kennis op een

maken met de community waarin je

zaken als inentingsprogramma’s,

andere manier toepassen. Het is

leeft op zo’n boot. Je ontmoet zoveel

procedures (waaronder de time out

bijzonder om te zien hoe creatief er

mensen uit alle delen van de wereld,

procedure op de OK), de sterilisatie

met middelen wordt omgegaan als

die ieder hun eigen verhaal hebben.

van medische hulpmiddelen, hygiëne

niet alle middelen beschikbaar zijn. In

Met sommigen van hen heb ik nog

en het opleiden van lokaal personeel.

Afrika deden we het met wat er was. Er

steeds contact. In de toekomst willen

was voldoende, maar niet altijd het

mijn man en ik zeker terug naar een

beste materiaal. Ik ben me gaan

Mercy Ship. We vonden het een

realiseren dat we in Nederlandse

fantastische ervaring.”

De meest uitgevoerde operaties • Brandwonden door koken, straf en

ziekenhuizen veel ‘waste’ hebben. Materialen die in een andere landen

Meer over Mercy Ships

heel waardevol zijn.”

Mercy Ships is een Amerikaanse, religieuze organisatie en gebaseerd

ongelukken met stroom. • Tumoren in mond en aangezicht door slechte hygiëne, voeding en medische zorg.

Jeanette kijkt met een goed gevoel

op het idee van ‘hope and healing’.

terug op haar tijd op het schip: “Wat

Om op één van de schepen te mogen

me het meeste bijblijft is de

werken, is het geen voorwaarde dat je

dankbaarheid van mensen. Dat heeft

gelovig bent. De volgende

me geraakt. Ongelooflijk hoe intens

bestemming van het schip waarop

dankbaar mensen kunnen zijn.

Jeanette en haar man werkten, zal

Ondanks de armoede die ik heb

Benin zijn. Over twee jaar ligt het schip

• Schildklierproblemen.

gezien, heb ik daar geen schuldgevoel

in Kameroen, het land waar ook de

• Liesbreuken bij kinderen die

aan overgehouden. Ik kan nog steeds

African Hospitals zijn waarmee het

kunnen leiden tot

genieten van de dingen waar ik in

Maasstad Ziekenhuis samenwerkt.

voortplantingsproblemen.

Nederland gelukkig van word. Ik heb

Kijk voor meer informatie op:

wel een brok energie overgehouden

www.mercyships.nl. Mercy Ships

aan deze ervaring. Ik ben absoluut een

besteedt – naast de verzorging van

levenservaring rijker. Dat heeft ook te

patiënten – ook veel aandacht aan

14 MAASSTADTER

• Beperkingen aan het bewegingsapparaat door vergroeide brandwonden. • Incontinentieproblemen door bevallingen.


D R O B +

huis vind je hier! en ek Zi d ta ss aa M t Leuke weetjes over he

Doneer je haar voor kanker­ patiënten. Doe met ons mee! Op Wereldkankerdag 2016 hebben diverse organisaties op de Zorgboulevard het startsein gegeven voor een grote haardonatie-actie. Stichting OOK, het Maasstad Ziekenhuis, Haarwerkstudio Petra van de Laar en Beauty Lounge hebben de handen ineen geslagen om vrouwen én mannen te enthousiasmeren om een jaar lang het haar te laten groeien. Op 2 februari 2017 zal het haar worden afgeknipt. Met het gedoneerde haar worden (gratis) haarwerken gemaakt voor kankerpatiënten van het Maasstad Ziekenhuis, die als gevolg van chemotherapie hun haar zijn verloren. Wil je ook meedoen? Kijk voor de voorwaarden op www.maasstadziekenhuis.nl/haardoneren en schrijf je in. Je maakt er heel wat patiënten blij mee!

Iedere dag maken medewerkers van

die met net dat kleine beetje extra

het Maasstad Ziekenhuis het verschil.

aandacht erin slagen het verblijf van

Met hart voor ons vak en oog voor

onze patiënten aangenamer te

onze patiënten leveren we naast

maken. Heb jij een mooi verhaal over

kwalitatieve zorg ook persoonlijke

verwenzorg? Laat het de redactie

zorg. Met Verwenzorg willen we

van de Maasstadter weten!

aandacht schenken aan de behoeften

E-mail:

en ervaringen van onze patiënten.

maasstadter@maasstadziekenhuis.nl

Dit levert dagelijks prachtige

De redactie neemt dan contact met

verhalen op. Verhalen van collega’s

je op.

n papier naar praktijk Overstap naar HiX: va ter de rug. De collega’s nemen deel aan de

is inmiddels ach ustus het De voorbereidingsfase . Bovendien is eind aug roep functioneert goed urg stu de en n pe roe werkg zijn begonnen aan dertekend. Kortom: we on g rin oe inv de r voo nieuw plan van aanpak een gezamenlijk, gloed elijk de overstap naar nam , tie era op e orm en deze g op papier wordt nu enlange voorbereidin and Ma ier. oss nd nte tië elektronisch pa de zogenoemdt zich momenteel in Het Zizo projec t bevin . cht bra ge k ktij pra in de aar de verschillen en huizen brengen met elk ken zie r vie De e. fas izen als de Harmonisatie basis gaan de ziekenhu Met één gezamenlijke rt. kaa in ten ms e nko overee ipsoft om de volgend 2017 aan tafel met Ch van aal art kw e rst ee t page ). één partij in he Zizo button op de home er over op @nnet (zie me er s Lee an. ga te in fase

15


Als eerste ziekenhuis in Nederland maken de verpleegkundigen en artsen op de Intensive Care sinds september gebruik van een volledig op maat gemaakte en elektrisch aangedreven transporttrolley. Deze trolley wordt gebruikt voor beademde patiënten die op de Intensive Care liggen en tijdens het vervoer - naar bijvoorbeeld de OK, CT, Interventiecardiologie of angiokamer - volledige IC-zorg nodig hebben.

16 MAASSTADTER

Het handige apparaat is helemaal

Chris Schop, IC verpleegkundige: “In

gemotoriseerd en voorzien van de

samenwerking met de afdeling

nieuwste snufjes. William Boender,

Klinische Fysica en Technologie (KFT)

teamleider Intensive Care: “Met de

en twee leveranciers hebben we de

komst van deze transporttrolley met

nieuwe transporttrolley ontwikkeld.

aangedreven wiel kunnen we de

Deze wens bestond al langer vanwege

patiënten comfortabeler vervoeren en

de vele rugklachten die collega’s

is de bediening voor de IC-

hadden door de fysieke inspanningen

verpleegkundige en arts fysiek minder

om met de voormalige trolley te rijden

belastend. Een verbetering waar we

en bochten te maken. Gelukkig is dat

heel blij mee zijn.”

nu verleden tijd. Met een simpel


ZIEKENHUIS VERBETERT

V.l.n.r.: Wouter de Wit (KFT), Chris Shop en William Boender (IC).

Primeur in Nederland

Gloednieuwe elektrisch aangedreven transporttrolley op de Intensive Care bedieningspaneel is de trolley

buitenzijde van de trolley. Vanuit

gemakkelijk te manoeuvreren in de

veiligheidsoogpunt zijn er twee aparte

gewenste richting. Het transport

accu’s geïnstalleerd: één voor de

verloopt daardoor rustiger, wat

medische apparatuur en één voor de

uiteraard in het voordeel is voor onze

aandrijving van de trolley. Volgens het

patiënten.”

Convenant Medische Technologie is de apparatuur gecontroleerd en

William vervolgt: “Bovendien is de

ingeschreven en zijn de medewerkers

schoonmaak van de trolley een stuk

getraind door super-users.

eenvoudiger. Dankzij de uitgedachte

Meerdere Intensive Care afdelingen in

opzet zijn alle slangen en snoeren

Nederland hebben al interesse

keurig weggewerkt, wat ten goede

getoond in onze op maat gemaakte

komt aan de kwaliteit en veiligheid.

trolley. “Het is prachtig om als

Medicatie, infuusvloeistoffen en

ziekenhuis een innovatieve rol te

materialen om handmatig te

hebben, wat ten goede komt aan het

beademen zijn altijd voorhanden en

verbeteren van de patiëntenzorg”,

zijn netjes weggewerkt in laden aan de

besluit William.

17


MEDEWERKERWAARDERINGSONDERZOEK

84% van de medewerkers is (zeer) tevreden Maar waardering voor werken in Maasstad Ziekenhuis neemt wat af In mei van dit jaar is weer het MedewerkerWaarderings­­ Onderzoek (MWO) afgenomen onder zo’n 3.300 medewerkers van het ziekenhuis. In totaal hebben 1.596 collega’s deelgenomen (48%). Zij hebben hiermee hun waardevolle mening gegeven over het werken bij het Maasstad Ziekenhuis.

Nog steeds is 84% van onze

Op een aantal afdelingen geven

medewerkers (zeer) tevreden met het

medewerkers aan dat de werkdruk

Kennis over kernwaarden gestegen

werken bij het Maasstad Ziekenhuis.

dusdanig is dat dit ten koste gaat van

Positief is dat de kennis van de

Maar uit de resultaten blijkt een

de aandacht die ze aan de patiënt

kernwaarden voor alle vijf gestegen is.

afgenomen waardering voor zowel het

kunnen besteden. Hiermee komt de

‘Betrouwbaar’ en ’verbindend’ zelfs met

werken bij het Maasstad Ziekenhuis als

kwaliteit van zorg onder druk te staan.

maar liefst 10 procentpunt ten opzichte

voor de afdeling waar de medewerker

Dit signaal heeft ook de raad van

van de vorige meting van eind 2014.

toe behoort. De afdelingen met

bestuur en het management bereikt en

De kernwaarden ‘gastgericht’,

gemiddeld de meest tevreden

wordt zeer serieus genomen.

‘betrouwbaar’ en ‘deskundig’ worden

medewerkers zijn onder de zorg-

door driekwart van de medewerkers

Brandwondencentrum (93%), Klinische

Cruciale rol leidinggevende

Pathologie (87%) bij de medisch

Uit het onderzoek blijkt verder dat

zijn in mindere mate bekend. Zo’n 80%

ondersteunende afdelingen en de

leidinggevenden een cruciale rol

kan de kernwaarden ‘betrouwbaar’ en

Maasstad Academie (100%) bij de

spelen in de tevredenheid van de

‘deskundig’ volledig toepassen in het

beheerafdelingen. Bij al deze afdelingen

medewerkers. De afdelingen waar deze

werk, wat uiteindelijk leidt tot betere

maakt voornamelijk de onderlinge

goed scoren, kennen een lagere

zorg voor onze patiënten!

collegialiteit dat medewerkers met veel

werkdruk en een hogere tevredenheid.

plezier naar het werk komen.

Hoe een leidinggevende omgaat met

afdelingen Chirurgie/Plastische/

Werkdruk

herkend als een van de kernwaarden. ‘Ambitieus’ (63%) en ‘verbindend’ (57%)

planning van het rooster en het aanbrengen van focus in de

MEER INFORMATIE

Een belangrijk aandachtspunt is de

werkzaamheden, is van groot belang

Wil je meer weten over het

werkdruk. Deze ligt op het hoogste

op de ervaren werkdruk en hiermee op

MedewerkerWaarderingsOnderzoek

niveau sinds de verhuizing; 51% geeft

de tevredenheid. Medewerkers vragen

(MWO) en de resultaten van jouw

aan dat deze (veel) te hoog is. Ook in

om goed leiderschap. Ze geven aan

afdeling?

de open antwoorden komt het begrip

gehoord te willen worden. Daarnaast is

Neem contact op met je

‘werkdruk’ veel terug, vaak in

het belangrijk dat de organisatie op

leidinggevende.

combinatie met het woord ‘verzuim’.

orde is op de afdeling.

18 MAASSTADTER


MIJN KERNWAARDE, MIJN DRIJFVEER

RIA DE RIDDER VRIJWILLIGSTER IN DE CENTRALE HAL In de rubriek ‘mijn kernwaarde, mijn drijfveer’ laten we medewerkers aan het woord over hun favoriete kernwaarde. Deze keer spraken we Ria de Ridder. Ria is bijna drie jaar werkzaam als vrijwilligster in de centrale hal in ons ziekenhuis.

R

bezoekers zo goed mogelijk wegwijs

Ria staat ook klaar voor patiënten die

binnen het ziekenhuis. Ze brengt ze

een taxi nodig hebben. Ze belt naar

naar de poli of afdeling waar ze

de taxicentrale of begeleidt ze zelf

moeten zijn en haalt ze weer op als dat

naar de taxi. Het komt ook wel eens

nodig is. Ria: “Gastgerichtheid begint

voor dat patiënten een luchtje willen

voor mij met het begroeten van

scheppen of buiten een sigaret willen

ia is een aantal jaren

mensen zodra ze ons ziekenhuis

roken. Dan brengt ze die mevrouw of

mantelzorger geweest

binnenkomen. Ik zie mensen voordat

mijnheer naar buiten en komt ze op de

van haar moeder. Tijdens

er oogcontact wordt gemaakt. Heet ze

afgesproken tijd keurig weer ophalen

deze periode kwam ze

welkom. Soms is het zo dat patiënten

om ze vervolgens naar de afdeling te

erachter dat er (oudere)

of bezoekers meteen bij binnenkomst

brengen.

mensen zijn die hulp

al hulp nodig hebben. Dat moet je

nodig hebben. Dat was dan ook één

zien en daarbij niet wachten met het

van de redenen waarom ze is gestart

aanbieden van hulp totdat er zoekend

als vrijwilliger bij het Maasstad

naar hulp rond wordt gekeken. Ik

Ziekenhuis. Voor Ria springt de

beantwoord vragen van mensen en

kernwaarde gastgerichtheid eruit

raak regelmatig in gesprek. Het is erg

omdat die een grote rol speelt in het

belangrijk dat patiënten en bezoekers

werk dat ze doet.

het gevoel hebben dat er iemand voor ze is die naar ze luistert, belangstelling

Ze is het eerste aanspreekpunt in de

en empathie toont. Daar waar nodig,

centrale hal en maakt patiënten en

stel ik iemand op zijn gemak.”

“Het is mooi dat ik deze rol kan vervullen en net dat stukje extra aandacht en service kan geven waar zo’n behoefte aan is.”

19


MEDERWERKERSDIALOOG

Ga in gesprek over de toekomst van de zorg en jouw beroep In ons ziekenhuis leveren we met elkaar hooggespecialiseerde medische zorg aan onze patiënten. Naast de zorg voor onze patiënten, vinden we het net zo belangrijk goed voor onze medewerkers zorgen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

In de nabije toekomst zal er veel

Medewerkersdialoog

De medewerkersdialoog vindt plaats

veranderen in de zorgsector. De

Om met elkaar in gesprek te gaan,

op vrijdag 28 oktober van 11:00 uur

behandeltechnieken verbeteren, er

houden we een medewerkersdialoog.

tot 17:00 uur in de Maasstadzaal.

zijn technologische vernieuwingen en

De dialoog bestaat uit een korte

In totaal kunnen 50 medewerkers

er ontstaan samenwerkingsverbanden,

inleiding, waarin een aantal

deelnemen aan de dialoog.

waardoor het aanbod van (complexe)

toekomstige ontwikkelingen aan bod

Om iedereen de kans te geven om

zorg op bepaalde plekken kan

komen. Vervolgens bespreken we – via

mee te praten, nodigen we twee

veranderen. De rol die patiënten

twee workshops – wat deze

medewerkers per afdeling uit.

spelen in het zorgproces is aan

ontwikkelingen voor jouw functie als

verandering onderhevig, maar ook

zorgprofessional betekenen. Welke

financiële wijzigingen kunnen invloed

kennis en vaardigheden heb je in de

hebben op de zorg van morgen. In de

toekomst nodig? Welke kansen zie je?

praktijk betekent het ook dat de

En welke uitdagingen? Hoe kun je als

inhoud van verschillende

zorgprofessional de regie op je

zorgberoepen verandert.

loopbaan nemen, en hoe kan het

We zullen onszelf als ziekenhuis én

ziekenhuis je daar bij helpen?

als zorgmedewerker dus goed

Na afloop van de workshops, gaat de

moeten voorbereiden op de

raad van bestuur met medewerkers in

aankomende veranderingen. Maar

gesprek over de toekomstige

Aanmelden/Meer informatie

hoe doen we dat met elkaar?

ontwikkelingen en hoe we er met

Interesse gewekt? Laat dit

elkaar voor kunnen zorgen dat we

weten aan je teamleider. Hij of

klaar zijn voor de toekomst. De

zij kan je opgeven. Zorg dus

uitkomst van de workshops wordt

dat je er snel bij bent!

besproken en zo gaan we écht in

Kijk ook eens op de site

gesprek met elkaar.

www.deRotterdamseZorg.nl

20 MAASSTADTER


Ervaringen van collega Heleen van Houwelingen, verpleegkundige afdeling Interventiecardiologie

In februari 2016 was er een regionale medewerkersdialoog. Deze werd georganiseerd door deRotterdamseZorg in samenwerking met de Gemeente Rotterdam. Twee collega´s van de afdeling Interventiecardiologie waren bij deze dialoog aanwezig, Heleen van Houwelingen en Heike Witteman.

H eleen v an H ou w elin gen ,

Bijde m edew erk ersdialoog h oorde ik

I n terv en tiecardiologie, v ertelt:“ W e

deRotterdam seZorg. M ooidat je v ia

v erpleegk u n dige op de afdelin g w isten n iet w at w e k on den

v erw ach ten . M ijn team leiderJean ette H oegee raadde m e aan te gaan om dat ik een aan tal k ritisch e,

opb ou w en de ideeën h ad. W at m ij aan sprak , w as dat w e direct in

gesprek gin gen m et b estu u rders v an v ersch illen de zorgin stellin gen . H et

v oorh et eerst v an

deze organ isatie k u n t k en n ism ak en m et an dere zorgin stellin gen en

b ek ijk en w elk e m ogelijk h eden er

allem aal b estaan . H et v erb reedt je

h orizon . I k raad m ijn collega’ s in h u is aan om zich op te gev en b ijh u n

team leiderv oorv rijdag 28 ok tob er! ”

w ij-en zijgev oel v an de w erk v loeren h et m an agem en t v iel daarw eg. I k m erk te dat b estu u rders b etrok k en m en sen zijn die goede zorg w illen lev eren .

Voorm ijw erd h eel du idelijk dat je als zorgprofession al zelfde regie m oet

n em en , zow el op je w erk plek als b ijje

eigen on tw ik k elin g. I k h eb dat gedaan doorcom m u n icatie tu ssen artsen , v erpleegk u n digen en leerlin gv erpleegk u n digen b eterte

stru ctu reren tijden s h et w erk .

21


LIVE VERBINDING OK - INTERVENTIECARDIOLOGIE

‘Live’ operatie met oplosbare stents voor congres in Sri Lanka Half juni voerde de afdeling Interventiecardiologie ‘live’ een 45 minuten durende operatie uit in ons ziekenhuis voor een medisch symposium in Sri Lanka. Via een satellietverbinding konden congresgangers op afstand de ingreep – een dotterbehandeling met oplosbare stents – volgen. Daarbij werd toelichting gegeven en konden vragen worden gesteld.

Maasstad Ziekenhuis koploper in onderzoek Cardioloog Peter Smits voerde de operatie uit, samen met cardioloog Robert Jan van Geuns van het Erasmus MC. Zij lopen voorop wat betreft het implanteren van biologisch afbreekbare stents, die worden ingebracht bij een bloedvatvernauwing en de bloedtoevoer onmiddellijk herstellen. Beide cardiologen hebben een grote rol gespeeld in internationaal onderzoek naar deze stents, met het doel betere levenskansen voor patiënten en minder frequent nieuwe (dotter)behandelingen. Het feit dat 75% van de patiënten met een kransslagadervernauwing – na behandeling met de oplosbare stent nog meer dan tien jaar leeft – is voor

Cardioloog Peter Smits voerde de live operatie voor een medisch symposium in Sri Lanka uit met cardioloog Robert Jan van Geuns van het Erasmus MC

22 MAASSTADTER


de artsen een belangrijke motivatie

Anton Broodman, gespecialiseerd

om onderzoek te blijven doen naar de

interventieverpleegkundige: “We

voordelen op de langere termijn. Er

hebben als afdeling echt een

loopt nu een vervolgstudie, waarbij zij

Rotterdamse mentaliteit: niet lullen,

onderzoeken of patiënten met

maar poetsen. We zijn ambitieus en

Het complete operatieteam van de

complexe(re) kransslagader­

vooruitstrevend. We voldoen aan de

‘live’ operatie. Van links naar rechts:

vernauwingen mogelijk nog meer baat

nieuwste criteria voor PCI-procedures

hebben bij deze stent dan patiënten

en ICD-implantaties van de

met relatief eenvoudige bloedvat­

Nederlandse Vereniging voor

vernauwingen.

Cardiologie (NVVC). Daarnaast doen

cardioloog Peter Smits, cardioloog Robert Jan van Geuns, interventieverpleegkundigen Anton Broodman, Jan Verploegh, Christina Westerbos en Silvano van der Zande

Ambities en specialistische kennis

we mee aan internationale studies. Iedereen heeft de rol van adviseur op zijn of haar vakgebied. Daarmee

De afdeling Interventiecardiologie is

houden we de patiëntenzorg zo

een eigen afdeling met drie

optimaal mogelijk. We zijn een hecht

behandelkamers. Twee voor

team en spreken elkaar aan als zaken

dotterbehandelingen – waar per dag

niet gaan zoals afgesproken en er is

zestien tot achttien patiënten worden

veel ruimte om mee te denken tijdens

behandeld – en één voor

de behandeling van de patiënt.”

elektrofysiologische behandelingen, zoals pacemakers en ICD’s. Op

“Wat ik het leukste vind aan mijn

maandag en donderdag worden er

werk? Ik zie regelmatig gebeuren dat

acute patiënten uit de regio Rijnmond

een acute patiënt na een kwartier of

behandeld door middel van het

half uur op de operatietafel zich weer

implanteren van stents.

‘kiplekker’ voelt. Dat blijft bijzonder en daar doe ik het voor. Wat ik

De afdeling is 24/7 open voor de

daarnaast leuk vind, zijn de continue

opvang van – lokale – acute cardiale

ontwikkelingen op mijn vakgebied.

patiënten. Met het Erasmus MC

Om die bij te houden, bezoeken wij

wisselt de afdeling de opvang van

als afdeling regelmatig symposia,

acute cardiale patiënten – uit de

wordt kennis gedeeld en organiseert

gehele regio – af. Er wordt nauw

het Hartcentrum – waar wij onderdeel

samengewerkt met het Erasmus MC

van uitmaken – jaarlijks een eigen

en het Amphia Ziekenhuis in Breda.

‘symposium’ voor zijn medewerkers.”

Achtergondinformatie oplosbare stents Oplosbare stents lossen in drie jaar tijd op, waardoor het bloedvat herstelt. De patiënt kan daarna betere fysieke inspanningen leveren en heeft minder klachten. Bovendien blijven alle behandelopties beschikbaar. Er kan een nieuwe stent geplaatst worden of een bypassoperatie worden uitgevoerd. Hartproblemen zijn vaak chronisch dus een hartpatiënt kan op enig moment weer terug komen bij de cardioloog voor een eventuele vervolgbehandeling.

23


Diagnose gebonden teams Revalidatiegeneeskunde bieden specialistische behandelplannen aan patiënten “Patiënten ervaren een persoonlijk en optimaal afgestemd behandeltraject”

Sinds dit jaar werkt de afdeling Revalidatiegeneeskunde met diagnose gebonden teams (DGT’s). Een vaste groep zorgverleners met verschillende expertises is – zoals de term al doet vermoeden – met elkaar verbonden rondom een diagnose van een patiënt. Werd voorheen een patiënt ingepland bij een zorgverlener omdat deze tijd had in zijn agenda; nu wordt gekeken welk diagnose gebonden team en welke zorgverlener het beste aansluit op de (diagnose van de) patiënt. Er zijn acht diagnose gebonden teams, bijvoorbeeld voor patiënten met chronische pijnklachten en voor patiënten met hand- en polsklachten. Binnen zo’n team is er regelmatig overleg, waardoor er veel meer wisselwerking ontstaat tussen de verschillende disciplines. Met als uiteindelijk doel dat de kwaliteit van de behandeling verhoogt. Van mijn patiënt naar onze patiënt.

24 MAASSTADTER


VERNIEUWING IN DE ZORG

“Natuurlijk is het voor ons allemaal

van zorgverleners. We vertellen

die samen in één DGT participeren.

even wennen, als je op de polikliniek

allemaal hetzelfde verhaal, waarbij we

De kliniek kent echter een andere

gewend bent om te starten met je

merken dat de kracht van de herhaling

organisatiestructuur dan de

eigen behandelplan en daarna pas

een positieve invloed heeft op het

polikliniek, dus daar lopen we nog

een discipline-overstijgend plan te

gedrag van de patiënt.”

tegen wat hindernissen aan. Maar er

maken”, vertellen Jurrian van der

worden al stappen gezet. Een

Sijde, bewegingsagoog, en Michiel

Uitdagingen

Hoogerwerf, fysiotherapeut. Binnen

“We bevinden ons nu in de ‘trial and

afdeling Traumachirurgie de

de DGT’s gebeurt het nu juist

error’ fase: we proberen dingen uit,

fysiotherapeut en diëtist kijken hoe ze

andersom. Fysiotherapeuten,

leren van fouten en doen

elkaar kunnen versterken op het

ergotherapeuten, medisch

aanpassingen. We evalueren

gebied van voeding en beweging.”

maatschappelijk werkers en andere

regelmatig en vragen collega’s om

behandelaars werken nu eerst

feedback.” Uitdagingen zijn er ook. Zo

gezamenlijk aan een behandelplan

kent Revalidatiegeneeskunde een

voor een patiënt. Fysiotherapeuten,

grote diversiteit aan patiënten en

ergotherapeuten, medisch

wordt de hulpvraag van een patiënt

maatschappelijk werkers en andere

steeds complexer, wat het lastig maakt

behandelaars werken nu eerst

om gericht DGT´s te maken.

gezamenlijk aan een behandelplan

De ambitie is om in de polikliniek

voor een patiënt. “Hierdoor maken we

voort te borduren op de

echt een stap: van mijn patiënt naar

behandelstrategie die gestart is bij de

onze patiënt. We kunnen de patiënt

patiënt in de kliniek. “Idealiter treft

nu een specialistisch behandelplan

een patiënt zowel op de polikliniek als

bieden, gedragen door een heel team

de kliniek dezelfde behandelaars,

voorbeeld zou kunnen zijn dat op de

Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, medisch maatschappelijk werkers en andere behandelaars werken nu eerst gezamenlijk aan een behandelplan

25


Evidence Based Practice in de praktijk van het Maasstad Ziekenhuis Door Gona Aziz, adviseur EBP Wetenschapsbureau

Evidence Based Practice (EBP) is een methode om de zorgprocessen systematisch te evalueren en volgens de beste en meest recente wetenschappelijke inzichten in te richten en/of te standaardiseren. Dit resulteert aan de ene kant in kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van de zorghandelingen. Aan de andere kant resulteert het in wetenschappelijke toepasbaarheid van nieuwe en oude methodes. Hierdoor kunnen we de best geïntegreerde zorg voor de individuele patiënt aanbieden, gebaseerd op klinische expertise, beste wetenschappelijke literatuur en de wensen van de patiënt.

Pilots op Pediatrie/ Neonatologie en Brandwondencentrum

over het gebruik van optiflow (zuurstoftherapie). Beide pilots bevinden zich in een afrondende fase.

Gona Aziz geeft een training over Evidence Based Practice aan verpleegkundigen, laboranten, fysiotherapeuten en andere geïnteresseerden.

Op een aantal afdelingen zijn pilots (proefprojecten) gestart voor

De resultaten van de EBP projecten

verpleegkundige handelingen. Twee à

presenteren we eerst intern aan de

drie verpleegkundigen werken

afdeling. Hierna biedt de Maasstad

een belangrijk deel uit van het continu

vraagstukken uit hun dagelijkse

Academie de overige medewerkers

verbeteren/vernieuwen van de

praktijk uit volgens de EBP methode.

van de pilotafdeling EBP scholing aan

patiëntenzorg. Na afloop van de pilot,

De eerste pilot is op het

en kan een tweede fase van EBP

evalueren wij de EBP projecten en

Brandwondencentrum over het

starten. Uiteindelijk hopen wij een

nemen de leerpunten mee bij

gebruik van eusol (ontsmettende

aantal proeftuinen te creëren waar

invoering van EBP op andere

wondverzorging) op infectieuze

EBP wordt ingebed in het

afdelingen. Daarna volgt een

wonden. De tweede op de afdeling

kwaliteitsmanagement systeem van de

presentatie aan de andere

Kindergeneeskunde (Neonatologie)

desbetreffende afdeling. Zo maakt het

verpleegafdelingen.

26 MAASSTADTER


WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EBP training De eerste scholing over EBP/ verpleegkundig en paramedisch onderzoek was in juni. De deelnemers waren praktijdkopleiders van de afdelingen IC, OK, Anesthesie, Hartcentrum en Radiologie. Vanaf september biedt de Maasstad Academie de EBP training iedere maand aan. Onderzoeksbegeleiders, praktijkopleiders en andere zorgprofessionals met interesse in EBP kunnen zich inschrijven via Maaswijzer.

Krachten bundelen

verpleegkundigen die

onderwerpen kunnen aanmelden via

Naast pilots, heeft de Maasstad

afstudeeronderzoek deden op het

@nnet. Waar nodig begeleidt en

Academie de samenwerking met

gebied van postoperatieve pijn.

adviseert de Maasstad Academie over

Hogeschool Rotterdam versterkt.

Hiervoor organiseert Anesthesie

de aanpak van het onderzoek,

Samen met anesthesioloog

samen met het Wetenschapsbureau

eventueel met inzet van studenten.

Seppe Koopmans is er overleg

volgend voorjaar een gezamenlijk

geweest met Connie Dekker, lector

symposium waar verpleegkundig

EBP in Nursing van Hoge School

onderzoek naar Pijn en EBP centraal

Rotterdam & Omstreken. Er zijn

staan.

plannen gemaakt om meer EBPafstudeeronderzoeken voor studenten

Database onderzoek en Innovatie

van diverse HBO opleidingen in de

Samen met het stagebureau wordt

gezondheidszorg. Anesthesie had al

een database samengesteld waarbij

een pool van student-

alle medewerkers van het ziekenhuis

onderzoek te doen, met name

27


HUMAN INTEREST

Medewerkers toeren Rijd je ook motor en vind je het leuk om een keer samen met je collega’s te toeren? Geef dan je naam door! Door Leidy Bolink e.a. motorrijders

V

anuit een gemeenschappelijke hobby, namelijk rijden op een stalen ros, heeft een groep medewerkers van het

ziekenhuis samen een motorrit georganiseerd. Een gemêleerd gezelschap van een anesthesioloog, uroloog, hoofd beveiliging en teamleiders van poliklinieken. Het mooie van motorrijden is dat rangen

want hij is een fervent motorrijder. Het

Wat is Nederland toch mooi, dat zie je

en standen verdwijnen.

rijden zelf is helaas geen optie meer

vooral op een motor. Daarbij was het

voor hem, maar geweldig dat hij kwam

prachtig weer. We hebben lekker

Om enthousiaste motorrijders in huis

om het startschot te geven. Speciaal

geluncht, genoten van elkaars

op te sporen, werden onze eigen

voor de foto had hij zijn Honda-vest

gezelschap en gewoon fijn gereden.

netwerken aangeboord en op @nnet

aantrokken. Dat gaf de start een extra

Een topdag! We vonden allemaal dat

plaatsten we een oproep. Uiteindelijk

mooi randje. Bedankt Anton!

dit voor herhaling vatbaar is.

prachtig aantal om mee te toeren!

Uroloog Roel Engel was onze reisleider

Zondag 10 juli was het zover. Natuurlijk

en hij leidde ons via prachtige

Geef je op voor een motortoer

hadden we Anton Westerlaken van de

binnenweggetjes, dijken en rotondes

Rijd je ook motor en vind je het leuk

raad van bestuur ook uitgenodigd,

door de Alblasserwaard en omstreken.

om een keer samen met je collega’s te

bleven zes medewerkers over, een

28 MAASSTADTER


samen op de motor De motorrit start bij de ingang van het Maasstad Ziekenhuis. Anton Westerlaken van de raad van bestuur gaf in zijn Honda-outfit het startschot. Van links naar rechts: Leidy Bolink (teamleider polikliniek Chirurgie), Emiel Caris (anesthesioloog), Kaylee Schierbeek (anesthesiemedewerker) Roel Engel (uroloog), Marieke Holtrop (teamleider polikliniek Reumatologie) en Maik van Rossum (adviseur bedrijfsopleidingen Maasstad Academie)

De groep maakte een stop op een idyllische platte landsweg

toeren? Geef je naam door aan Leidy Bolink, bolinkl@maasstadziekenhuis.nl Dan nodigen we je de volgende keer zeker uit. Antons toekomstbeeld is met alle samenwerkende ziekenhuizen een motorrit te organiseren met een stop bij elk deelnemend ziekenhuis. Wie weet doen we dat nog eens. Maar voor dat het zover is, kunnen we alvast als Motorclub van het Maasstad Ziekenhuis gaan rijden.

29


OPGELEID

In ons ziekenhuis leiden we studenten geneeskunde op tot jonge dokters. Ze lopen coschappen, waarbij ze perioden van drie tot twaalf weken meedraaien bij een specialisme en alvast de kneepjes van het vak leren van ervaren medisch specialisten. Het Maasstad Ziekenhuis staat bekend als een goed opleidingsziekenhuis waar aankomende dokters graag hun coschappen lopen, blijkt uit het verhaal van Mohammed Saadulla. Hij deed recent zijn coschap chirurgie onder hoede van chirurg Peter-Paul Coene. “Dat is een zeer ervaren chirurg”, omschrijft Mohammed hem.

Coassistent in het Maasstad

M

geneeskunde aan

Onderhandelen met je co-groepje over wie naar welk ziekenhuis mag

de Erasmus

Hij vertelt verder dat je bij coschappen

Universiteit in

de grote specialismen doorloopt. Dat

Rotterdam. Hij

zijn bijvoorbeeld interne geneeskunde,

ohammed Saadulla studeert

legt uit dat de studie bestaat uit de

chirurgie, kindergeneeskunde,

bachelor en de master, die beide drie

neurologie en gynaecologie. Bij interne

jaar duren. “De bachelor is voor een

geneeskunde en chirurgie duren de

groot deel theoretisch en vanaf de

coschappen tien weken, de andere

master ga je ook de kliniek in,

gemiddeld vijf weken. “De universiteit

kennismaken met de praktijk tijdens

geeft een startdatum voor de

coschappen. Daarnaast doe je tijdens

coschappen. Samen met de studenten

je master een onderzoek. Ik zit nu in

met dezelfde startdatum vorm je een

mijn vijfde jaar.”

co-groepje. Je voert echt onderhandelingen met deze

30 MAASSTADTER

Chirurg Peter-Paul Coene geeft uitleg

medestudenten over wie naar welk

aan coassistent Mohammed Saadulla

ziekenhuis mag. Ik wilde voor chirurgie


Coassistent Mohammed Saadulla

Weetjes over coschappen in het Maasstad Ziekenhuis • In 2015 hadden we in totaal 323 coassistenten • Ze liepen stage voor 13 specialismen • Iedere coassistent heeft 13 verplichte coschappen, waarvan er 6 in het Maasstad Ziekenhuis kunnen plaatsvinden. • Een coschap duurt tussen de 3 en 12 weken. • Bij de beoordeling van de coassistent wordt gelet op verschillende rollen: medische deskundigheid, communicator, academicus, samenwerker, organisator beroepsbeoefenaar. • De Maasstad Academie coördineert de medische vervolgopleidingen

“Je voert echt onderhandelingen met medestudenten van je co-groepje over wie een coschap mag lopen in welk ziekenhuis.”

Ziekenhuis

Het gaat van kleine ingrepen tot

Dat vereist communicatieve

complexe operaties. Ik ben met hem

vaardigheden, van gezichten de

meegelopen en bij al zijn operaties en

gevoelens kunnen aflezen en begrijpen

andere werkzaamheden geweest. Hij

hoe andere culturen denken. Daar is oog

legde veel uit tijdens de operaties en

voor. Er zijn culturen waarbij de mensen

toonde me praktische handigheden die

niet gemakkelijk zeggen dat ze pijn

je niet zo snel terugvindt in de

hebben en andere doen dat weer

studieboeken. Die ervaring doe je

uitdrukkelijk. Dat weten de artsen.”

alleen op bij coschappen. Zelf mocht ik klemmen vasthouden, hechten en de

“Aan het einde van je coschap, heb je

graag naar het Maasstad Ziekenhuis, dat

camera vasthouden. Van dat assisteren,

alles gestructureerd gezien, geleerd en

behoort tot de top in de regio! Jullie

leer je veel.”

meegedaan. De basis heb je te pakken.

hebben ook een aantal prijzen

Na de twee weken op het OK complex,

Erasmus MC geeft de eindbeoordeling,

gewonnen voor coschappen chirurgie.

volgden de verpleegafdelingen. In de

die is gebaseerd op de beoordelingen

Er is goede begeleiding en je mag veel

ochtend visites meelopen en ’s middags

van de artsen in het Maasstad

zelf doen.”

meewerken op een afdeling. Hij was ook

Ziekenhuis. We leveren een

een week multi-co: “Dan bereid je

reflectieverslag in en bespreken de

overdrachten en indicatiebesprekingen

ervaringen met een docent, zoals de

voor. Bij de indicatiebesprekingen

omgang met patiënten en artsen.”

Twee weken meedraaien op operatiecomplex Voor coassistenten chirurgie ligt er in

worden alle OK-patiënten van de

het Maasstad Ziekenhuis een schema

volgende dag doorgenomen.”

klaar. Heel fijn, vindt Mohammed, want

Chirurgie is een lifestyle Mohammed wilde in eerste instantie

twee weken breng je door op de

Communicatieve vaardigheden vereist

operatiekamers, gekoppeld aan een

De patiëntenpopulatie in het ziekenhuis

ook zeker kanshebber. “Chirurgie is

van de chirurgen. In zijn geval Peter-Paul

is gevarieerd, valt Mohammed op:

meer dan een vak, het is een lifestyle

Coene. “Hij verricht gastro-intestinale

“Het is typisch Rotterdam-Zuid met veel

voor gepassioneerde mensen”, stelt hij

chirurgie, een brede specialisatie.

culturen.

afrondend vast.

je weet waar je aan toe bent. De eerste

internist worden, maar na het coschap chirurgie is laatstgenoemd specialisme

31


GASTGERICHTHEID

“Op de pijnpoli wordt er besproken hoe ik kan functioneren met mijn pijnklachten.” Adri van der Weide In het Maasstad Ziekenhuis vinden we gastgerichtheid belangrijk. Dat is ook een van de kernwaarden. In deze rubriek komen patiënten aan het woord over hun ervaringen met onze gastgerichtheid. Hieronder het verhaal van Adri van der Weide.

Tip van Adri Sommige spreekkamers zijn wat krap voor rolstoelen. Daar zou

Adri, 55 jaar, is geen onbekende in het ziekenhuis. Na verschillende ziekenhuizen te

wat meer rekening mee

hebben bezocht, is het Maasstad Ziekenhuis het ziekenhuis dat Adri als prettigst ervaart.

gehouden kunnen worden.

Met onder andere last van chronische pijnklachten aan de rug en schouder komt Adri regelmatig bij de pijnpoli. “Op de pijnpoli wordt er besproken hoe ik kan functioneren met mijn pijnklachten. Deze gesprekken verlopen op een plezierige manier. De artsen vind ik erg goed, ze luisteren naar me en ze proberen de behandelingen altijd zo duidelijk mogelijk aan me uit te leggen. Ze geven goede informatie en hebben respect voor me. Ik heb het gevoel dat ze me serieus nemen en er voldoende tijd is voor mijn vragen. Ik ervaar zowel de artsen als de verpleegkundigen als vriendelijk. Het komt wel eens voor dat we wat langer moeten wachten of dat er tijdens een afspraak een telefoontje tussen door komt. Er wordt dan netjes gevraagd of het goed is als ze het telefoontje even aannemen. Dat is fijn.“ Adri en zijn vrouw Helena - zelf ook patiënt is in het ziekenhuis - bevelen het Maasstad Ziekenhuis regelmatig aan in hun omgeving bij familie, buren en anderen. Ze laten ook met regelmaat een recensie achter over hun ervaringen op de website van ZorgkaartNederland.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.