__MAIN_TEXT__

Page 1

J. 

Ver meer sch R.P.V.

P.L.T. & R.


VERMEERSCH


J. 

Ver meer sch R.P.V.

P.L.T. & R. ASA Publishers


Woord vooraf Preface

6 7

Een voorwoord A foreword

8 9

Francis Smets Over het fenomeen ‘Kunstenaarsfamilies’ e ‘Artist Family’ phenomenon

12 13

Sam Steverlynck Gesprek met Pieter Vermeersch Conversation with Pieter Vermeersch

42 43

Vermeersch 55

José

167

Pieter

83

Rik

195

Lowie

111

Pol

223

Tinus

139

Vera

251

Robin

Bijschriften / Captions Colofon / Colophon

279 288


Onlangs werd in De Loketten, de bezoekers- en tentoonstellingsruimte van het Vlaams Parlement, het designpaviljoen van Stefan Schöning en Guiseppe Farris in gebruik genomen. Daarmee kreeg het Vlaams Parlement een volwaardige brasserie, parlementswinkel en lees- en informatiehoek voor de bezoekers. De Loketten was van bij de ingebruikname van de parlementsgebouwen bestemd als ontmoetingsplaats. Een betere bezoekersinfrastructuur drong zich dan ook op. Elk jaar organiseert het Vlaams Parlement in De Loketten ook een tentoonstelling rond een kunstenaar of discipline. Zo vonden er in het verleden al tentoonstellingen plaats rond Roger Raveel, Jan Fabre, Panamarenko, design in Vlaanderen, hedendaagse fotografie en Antwerpse mode. Daarmee hee het Vlaams Parlement zich onbetwistbaar op de kaart gezet als organisator van spraakmakende tentoonstellingen in Vlaanderen. Het ligt voor de hand dat dit niet de voornaamste taak is van het Vlaams Parlement, maar meer behoort tot de filosofie van dit Huis om een open huis, of beter een glazen huis te zijn dat naast zijn eerste opdracht – decreten maken, de Vlaamse regering controleren en de begroting goedkeuren – ook oog hee voor wat zich in de buitenwereld afspeelt. Ook vandaag wordt de Vlaamse kunst wereldwijd bejubeld en geniet de Vlaamse hedendaagse kunst in al haar vormen en realisaties grote faam. Wij zijn dan ook tevreden en fier dat wij in De Loketten in 2010 de kunstenaarsfamilie Vermeersch te gast hebben met een tentoonstelling die niet in één zin te vatten is. De Vermeerschen beoefenen immers kunst in vele vormen, van schilder- en beeldhouwkunst over design tot woordkunst. Drie generaties Vermeerschen hebben zich in de nationale en internationale kunstscene weten te bewegen en te bewijzen. Zij vormen het bewijs van de appreciatie die men in het buitenland voor de Vlaamse kunstenaars opbrengt. Een tentoonstelling rond deze familie is in het Vlaams Parlement dan ook op zijn plaats. Het organiseren van tentoonstellingen in deze monumentale zaal, en in de toekomst ook van andere evenementen, voldoet tevens aan een andere opdracht die het Vlaams Parlement zichzelf hee opgelegd : het samenbrengen van mensen rond artistieke en andere evenementen om hen zo kennis te laten maken met hun parlement en de werking ervan. Het streven naar een betere werking van het Vlaams Parlement is de eerste en voortdurende zorg van dit Huis en het samenbrengen van burgers kan daar een belangrijke bijdrage toe leveren. Een tentoonstelling over het werk van de kunstenaarsfamilie Vermeersch past helemaal in het tentoonstellingsbeleid dat in de voorbije jaren voor het Vlaams Parlement is uitgetekend in samenspraak met de Commissie voor de Integratie van Kunstwerken, die onder leiding stond van Flor Bex en grote aandacht hee voor wat zich in de Vlaamse actuele kunstwereld afspeelt. Het was vanuit die visie een wijze beslissing om Pieter Vermeersch, een van de jongere telgen van de kunstenaarsfamilie en zelf een succesvol kunstenaar, als curator voor de tentoonstelling aan te stellen. Dit boek is niet zozeer een catalogus van de tentoonstelling als wel een inkijk in de wereld van de Vermeerschen, die elk op hun eigen manier met hun artistieke bevlogenheid omgaan. Ik wens u veel leesgenot ! Jan Peumans Voorzitter van het Vlaams Parlement

Woord vooraf

6


e design pavilion by Stefan Shöning and Guisepe Farris was recently inaugurated in De Loketten, the visitors and exhibition space of the Flemish Parliament. is gave the Flemish parliament a fully-fledged brasserie and a parliament store, as well as a reading and information corner for visitors. Since the inauguration of the parliament building, De Loketten was intended to serve as a meeting place. In this respect, an improved visitor’s infrastructure became imperative. Every year, the Flemish Parliament organises a major exhibition on a particular artist or discipline in De Loketten. In the past, as a consequence, we have seen exhibitions on Roger Raveel, Jan Fabre, Panamarenko, Design in Flanders, Contemporary Photo­ graphy and Antwerp Fashion. is has put the Flemish Parliament firmly on the map as an organiser of famous exhibitions in Flanders. It goes without saying that this is not one of the Flemish Parliament’s primary tasks, but it fits rather well with the philosophy of this House to be an open house, or better still, a glass house that aside from its primary tasks – of making decrees, controlling the Flemish government and approving the budget – also keeps an eye open on what is happening in the world outside. Today, Flemish art is praised worldwide and Flemish contemporary art in all its shapes and realisations enjoys a great deal of fame. We are therefore pleased and proud to welcome the Vermeersch family of artists to De Loketten in 2010, with an exhibition that cannot be described in one single sentence, since the different members of the Vermeersch family practise art in many forms, from painting and sculpture to design and poetry. ree generations of Vermeersch artists have been active and have proved themselves on the national and international art scenes. ey are living proof of the high regard in which Flemish artists are held abroad. It is more than appropriate, in this respect, that an exhibition that focuses on this family should take place in the Flemish Parliament. Organising exhibitions and other future events within this monumental space also complies with the task the Flemish Parliament has imposed upon itself : to bring people together around artistic and other events in order to let them become acquainted with the parliament and its work. To strive for a better working of the Flemish Parliament is the first and ongoing concern of this House and the bringing together of citizens can make an important contribution in this respect. An exhibition about the works of the Vermeersch family of artists also fits perfectly within the exhibition policy that has been elaborated by the Flemish Parliament in recent years in collaboration with the Commission for the Integration of Artworks, headed by Flor Bex, which pays great attention to what is happening in the Flemish contemporary art field. It was this vision that lay behind the wise decision to appoint Pieter Vermeersch, one of the younger members of the artistic family and a successful artist himself, to serve as the curator for this exhibition. is book is not so much a catalogue of the exhibition as a view into the world of the Vermeersches, who each express their artistic inspiration in their own way. I wish you much reading pleasure ! Jan Peumans Chairman of the Flemish Parliament

Preface

7


Over het fenomeen ‘Kunstenaarsfamilies’ e ‘Artist Family’ phenomenon Francis Smets

Nemen we als voorbeeld het ‘geval’ Pieter Bruegel de Jonge (1564 – 1638), telg uit een dynastie van schilders die zich over meerdere generaties uitstrekt.1 Hij is de zoon van een beroemde vader, Pieter Bruegel de Oude (1525 ? – 1569). Deze laatste is gehuwd met Maria Coecke, dochter van zijn leermeester in Antwerpen, Pieter Coecke van Aelst. Dat wijst erop dat het kunstbedrijf in die periode een vrij gesloten wereld is. De jarenlange opleidingen gebeuren in vaak grote ateliers waar op bestelling gewerkt wordt. De zonen van de meester die het atelier leidt, zetten de familiale broodwinning voort. Huwelijken tussen zijn dochters en zijn leerlingen vormen geen uitzondering. Kunst is in veel gevallen een familieaangelegenheid. Het is in de zestiende eeuw de normale gang van zaken. Schilder wordt men van vader op zoon, binnen de strikte orde van het Sint-Lucasgilde. Pieter Bruegel de Oude is te jong gestorven om nog voor de opleiding van zijn zonen te kunnen instaan. Maar binnen het Antwerpse SintLucasgilde genieten zij als telgen van een erkende meester wel bepaalde privileges. Het maakt het hun gemakkelijker om zelf meester te worden. Pieter Bruegel de Oude ligt aan de grondslag van het artistieke prestige dat zich afspiegelt op zijn nazaten. Zijn andere zoon, Jan Brueghel de Oude (1568 – 1625), slaagt er bovendien in deze bekendheid in maatschappelijk (lees : pecuniair) succes om te zetten. De glorie van zijn vader straalt ook af op Pieter Brueghel de Jonge, die gretig van deze gelukkige omstandigheid gebruikmaakt. Hij verschijnt in de boeken van het Antwerpse Sint-Lucasgilde – de Liggeren – in 1584 – 1585. Overwegend komt hij aan de kost door het stelselmatig kopiëren van werken van zijn vader. Zijn atelier is een echte fabriek waar productie neerkomt op reproductie.2 Van Winterlandschap met vogelknip bijvoorbeeld realiseert hij meer dan vijftig exemplaren. Zijn cliënteel is niet het meest koopkrachtige. Maar door de grote aantallen die hij op de markt brengt, kan hij behoorlijk aan de kost komen. De roem van zijn vader is voor hem een zegen. 1. Zie de tentoonstellingscatalogus Bruegel: een dynastie van schilders, Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, 1980. In het bijzonder het artikel van Jacqueline Folie, ‘Pieter Brueghel de Jonge’, p. 137-164. 2. Dit was aanleiding voor Peter van den Brink om het atelier van Pieter II als de ‘firma Brueghel’ te bestempelen. Peter van den Brink, De firma Brueghel, Gent, Ludion, 2001. De gelijknamige tentoonstelling vond plaats in het Bonnefanten-

Over het fenomeen ‘Kunstenaarsfamilies’

museum in Maastricht in 2001 en in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Brussel in 2002.

12


Take the example of the ‘case’ of Pieter Brueghel the Younger (1564 – 1638), descendant of a dynasty of painters that spans several generations.1 He is the son of a famous father, Pieter Bruegel the Elder (1525 ? – 1569). e latter is married to Maria Coecke, daughter of his master in Antwerp, Pieter Coecke van Aelst. is points to the fact that the artist’s practice was a rather closed world throughout that period. e year-long apprenticeships often took place in very large studios where works were made on commission. e sons of the master who headed the studio continued the family business. Marriages between the master’s daughters and his students were nothing exceptional. Art, in many cases, is a family affair. In the sixteenth century this is just the way things are. One becomes painter from father to son, within the strict guidelines of the Guild of Saint Luke. Pieter Bruegel the Elder died much too young to have been able to complete the training of his sons, but at the Antwerpbased Guild of Saint Luke, they enjoy certain specific privileges as sons of a recog­ nised master. It makes it easier for them to become masters themselves. Pieter Bruegel the Elder lies at the heart of the artistic prestige that will reflect upon his descendants. His other son, Jan Brueghel the Elder (1568 – 1625) manages to translate this fame into social (read : pecuniary) success. e glory of his father also affects Pieter Brueghel the Younger, who eagerly takes advantage of these fortunate circumstances. He is published in the books of the Antwerp Guild of Saint Luke – the Liggeren – in 1584 – 1585. On the whole, he makes a living by systematically copying his father’s works. His studio is a real factory where production equals reproduction.2 In this way, he makes more than fifty copies of Winterlandschap met vogelknip. His clientele is not the most affluent. e large quantities of works he brings onto the market, do allow, however, for a decent living. His father’s fame is a true blessing for him. ings are quite different for Lucien Pissarro (1863 – 1944), son of the great Camille Pissarro (1830 – 1903). Camille, child of parents who ran an ironmongery on the Antilles, is the founder of a dynasty which will continue painting from generation to generation, even up to the present day with Frédéric Boni-Pissarro (°1964). Camille’s five sons all become artists, but such a successful father is a handicap they try in vain to overcome. Ludovic Rodo disappointedly gives up and concentrates on archiving his father’s oeuvre. Georges solves the problem by adopting the name Manzana and switching to furniture design. Lucien is taught how to paint by his father and courageously carries on. Camille does everything to promote, recommend, and sell his son’s work, but it proves impossible to compete with the monument that is his father. By the time Lucien starts his career, Camille Pissarro’s years of struggle have yielded results. As far as history is concerned, he can definitively be considered one of the pioneering artists of the nineteenth century. How is one to establish oneself as an innovator in the shadow of an original figure of this stature ? Lucien will never truly succeed, despite his talent and perseverance. He creates beautiful, post-impressionistic 1. See the exhibition catalogue Bruegel: een dynastie van schilders, Brussels, Centre for Fine Arts, 1980. Especially the article by Jacqueline Folie, ‘Pieter Brueghel de Jonge’, p. 137-164. 2. is led Peter van den Brink to label the studio of Pieter II as the ‘company Brueghel’. Peter van den Brink, De firma Brueghel, Gent, Ludion, 2001. e exhibition under the same title took place at the Bonnefantenmuseum in Maastricht in 2001 and in the Royal Museums of Fine Arts in Brussels in 2002.

e ‘Artist Family’ phenomenon

13


Heel anders vergaat het met Lucien Pissarro (1863 – 1944), zoon van de grote Camille Pissarro (1830 – 1903). Camille, zelf een telg van ouders die een ijzerwinkel runnen op de Antillen, is de stichter van een dynastie die van generatie op generatie het schilderen voortzet, tot op heden met Frédéric Bonin-Pissarro (°1964). De vijf zonen van Camille worden allen kunstenaars. Maar een zo geslaagde vader is een nadeel waar zij tevergeefs tegen opboksen. Ludovic Rodo gee het ontmoedigd op en legt zich toe op het archiveren van het oeuvre van zijn vader. Georges lost het op door zich Manzana te noemen en over te schakelen op meubelontwerp. Lucien leert het schilderen van zijn vader en zet moedig door. Camille doet er alles aan om het werk van zijn zoon bekend te maken, aan te bevelen en te verkopen. Maar het is onmogelijk om tegen het vaderlijke monument op te tornen. Tegen de tijd dat Lucien aan zijn carrière begint, hebben voor Camille Pissarro de jaren van strijd hun vruchten afgeworpen. Voor de geschiedenis is hij definitief een baanbrekende figuur uit de negentiende eeuw. Hoe wil men ten overstaan van zo een originele figuur voor zichzelf nog een plaats als vernieuwer afdwingen ? Het zal voor Lucien nooit helemaal lukken, hoezeer hij ook begaafd is en volhoudt. Hij realiseert mooie, postimpressionistische schilderijen. Hij maakt zich verdienstelijk als mede­ oprichter van de Camden Town Group in Londen. Maar toch blij hij eens en voor altijd een figuur in de schaduw. De naam Pissarro vormt een handicap. Hoe komt het dat voor Pieter Brueghel de Jonge de afstamming een zegen is en voor Lucien Pissarro een vloek ? Waarom er de ene een voordeel en de andere een nadeel ? Wat is er veranderd tussen de zestiende en de negentiende eeuw ? Ooit was het normaal of zelfs de regel dat het ‘vak’ van schilder of beeldhouwer van vader op zoon overging (uitzonderlijk van vader op dochter, maar dat is een ander verhaal). Hoe verder we in de tijd terugkeren, hoe gebruikelijker dit is. Het Oude Egypte kan hier als voorbeeld dienen. De tentoonstelling De kunstenaars van de farao’s wierp een interessant licht op de anonieme ‘scheppers’, of zeggen we beter ‘uitvoerders’ van de schitterende monumenten in de Vallei van de Koningen.3 De archeolo­ gische site van Deir el-Medina legde de overblijfselen bloot van het gesloten woestijndorp waar de kunstenaars gemeenschappelijk en samen met hun families verbleven. Zij hakten de tombes uit in de rotsen van ebe en versierden de koninklijke graven. Het waren nederige ambachtslui in dienst van een hogere orde. Zij waren radertjes in een gigantische machinerie die nooit mocht stilvallen. Daarom ging het vak generaties lang over van vader op zoon, en dat over een periode van meer dan duizend jaar. Het was per definitie erfelijk. Er was nauwelijks een keuze. Zolang het onderscheid tussen kunst en ambacht niet gemaakt wordt, behoren familiestambomen tot de geplogenheden. Door heel de westerse middeleeuwen heen is dat het geval. De schilders en beeldhouwers uit die tijd zijn overwegend anoniem gebleven, net zo goed als de andere ambachtslui, zoals de steenkappers, de smeden, de zadelmakers 3. De kunstenaars van de farao’s, tentoonstelling in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel in 2002 – 2003. Zie Luc Lymme & D. Huyghe (red.), De kunstenaars van de farao’s : Deir elMedina en de Vallei der Koningen, Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, 2002.

Over het fenomeen ‘Kunstenaarsfamilies’

14


JosĂŠ Vermeersch


José Vermeersch

Zuster van Peter met hond  1977

76


Tweeling 1977

77


José Vermeersch

Staande figuur  1979

Staande vrouw  1983

78


Rik Vermeersch


Rik Vermeersch

Sofie  1998

108


Carine 1997

109


Rik Vermeersch

Pjeroo Roobjee  2009

110


Pol Vermeersch


Dagboek 12

Diary 12

Ik wil een gedicht schrijven over het voorjaarslicht, lichter dan licht met gewichtloze woorden die uiteenvallen in klinkers en medeklinkers, bevrijd van hun betekenissen. Enkel nog de etherische trillingen die als opgewarmde zonnestralen blakeren op een gezicht zonder ogen. Een gedicht witter dan het linnen in de groene weide van mei.

I want to write a poem about the springtime light, lighter than light with weightless words that fall apart into vowels and consonants, freed from all their significance. Only the ethereal tremors which like warmed-up sunrays scorch on a face without eyes. A poem whiter than linen in the green pasture of May.

Dagboek 4

Diary 4

Ik heb zoveel keren het verstand verwenst, maar ik kan niet zonder, want het helpt mij in mijn medische taak. Daar moet ik voortdurend kennis verwerven om structuren te bouwen die mij rust en werkijver geven. In mijn dieper leven heb ik de dampende chaos nodig waarin ik kan zoeken en vinden. Daar word ik deelachtig aan het hogere.

I have so often cursed the mind, but I can’t be without it, because it helps me in my medical duty. ere I must continuously acquire knowledge to build structures that give me rest and diligence. In my deeper life I need steaming chaos in which I can search and find. ere I partake in what is higher.

Ik weet wat ik wil maar ik wil niet wat ik weet. De wil kan evengoed de vrijheid als de gebondenheid dienen. Je moet het optimisme van de wilskracht combineren met het pessimisme van de intelligentie.

I know what I want but I don’t want what I know. e will can just as well serve freedom as attachment. You must combine the optimism of willpower with the pessimism of intelligence.

Pol Vermeersch

118


‘St. Valentijn Poëzienacht / St. Valentine Poetry Night’, Hoeve De Heerlijkheid, Heule, BE, 2009. Foto’s / Photos: Mathias Vermeersch

119


De homo ludens

e homo ludens

Ik ben gekipt uit een bizar nest, een ras moeilijk onder te brengen in de typologieën van Kretschmer en Sheldon. Tot het atletische of leptosomale type behoor ik zeker niet. Ik heb een licht verheven kromming boven de zware wenkbrauwen, schuin opstijgend en samenkomend in een stevige achterhoofdsknobbel, de protuberantia occiputalis externa genaamd. Mijn schedel is dik, mijn oogkassen zijn breed. In die kleine ruimte van binnen, ergens verscholen in het limbische systeem zit een verbeeldend en naar buskruit ruikend vat, een borrelend recipiënt waarin de intuïtieve beroering, de alchemie van mijn geest neerslaat.

I have been cut from a peculiar nest, my race is hard to classify in the typologies of Kretschmer and Sheldon. I definitely do not belong to the athletic or leptosomic type. I have a slightly raised arch above the heavy eyebrows, raising obliquely upward and coming together in a sturdy node at the back of the head, called the protuberantia occiputalis externa. My skull is thick, my eye sockets are wide. In the small space inside, hidden somewhere in the limbic system is an imaginative vat that smells of gun powder, a bubbling recipient in which the intuitive turmoil, the alchemy of my mind condenses.

Met deze kei in mijn hoofd wandel ik in en uit mijn tent, mijn levenstotem. De plek waar ik woon beschermt mij tegen schaamte en schijn. In dit labyrint herbron ik mij en kniel ik neer voor authenticiteit. Het leven stapt er vrij binnen en buiten. Voor raadsel en verwondering staan alle deuren en ramen open. Mijn huis is als een seizoen, huiverend voor alles wat definitief is. De tatoeages van geboorte, leven en dood tooien de muren als voedzame herinneringen voor vandaag en morgen. Mijn huis, ik verblijf er even, op weg naar de geprezen illusie : ‘het eiland der gelukzaligen’.

Pol Vermeersch

With this rock in my head I walk in and out of my tent, my life totem. e place where I live protects me against shame and pretence. In this labyrinth I become reinvigorated and I kneel before authenticity. Life walks in and out freely there. All doors and windows are open to mystery and wonder. My house is like a season, quivering before all that is definite. e tattoos of birth, life and death embellish the walls like nourishing memories for today and tomorrow. My house, I stay a short while, on the way to the praised illusion : ‘the island of the blissful’.

120


Vera Vermeersch


De drie gratieën met vakantie, 2010 Tapijt naar ontwerp van Rik Vermeersch 100 % Nieuw-Zeelandse wol, 248 x 162 Foto: Fien Muller

e three graces on vacation, 2010 Carpet designed by Rik Vermeersch 100 % New Zealand wool, 248 x 162 Photo: Fien Muller

164


Geel, paars, groen en rood tapijt, 2010 4 tapijten op getouw naar ontwerp van Robin Vermeersch 100 % Nieuw-Zeelandse wol, diameter 120 cm Foto: Fien Muller

Yellow, purple, green, and red carpet, 2010 4 carpets designed by Robin Vermeersch on a loom 100 % New Zealand wool, diameter 120 cm Photo: Fien Muller

165


Het atelier met tapijten naar ontwerp van Pjeroo Roobjee & Michel Buylen, 2009 100 % Nieuw-Zeelandse wol, verschillende afmetingen Foto: Fien Muller Courtesy: De Zwarte Panter

e studio with carpets designed by Pjeroo Roobjee & Michel Buylen, 2009 100 % New Zealand wool, various dimensions Photo: Fien Muller Courtesy: De Zwarte Panter

166


Pieter Vermeersch


Pieter Vermeersch

z.t. (South London Gallery, Londen)  2009

192


z.t. (CCNOA, Brussel)  2008

193


Pieter Vermeersch

194

z.t. (Prijs van de Jonge Belgische Schilderkunst, BOZAR, Brussel)  2007


Lowie Vermeersch


218


219


220


221


222


Tinus Vermeersch


Tinus Vermeersch

z.t.  2004 z.t. 2003 z.t. 2004 z.t. 2004

228


z.t. 2005 z.t. 2006

229


Tinus Vermeersch

z.t.  2006 z.t. 2006

230


Robin Vermeersch


Robin Vermeersch

Small structure  2009

276


Dr Oetker  2009

277


Robin Vermeersch

Spinaci  2009

278


Bijschriften / Captions José Vermeersch (1922 – 1997)

Kop (Head), 1946 Olieverf op doek / Oil on canvas 45 x 30 cm Nalatenschap José Vermeersch / Estate José Vermeersch fig. p. 60 Zelfportret (Self portrait), 1948 Olieverf op doek / Oil on canvas 35 x 30 cm Nalatenschap José Vermeersch / Estate José Vermeersch fig. p. 61 Twee soldaten (Two soldiers), 1948 Olieverf op doek / Oil on canvas 40 x 50 cm Nalatenschap José Vermeersch / Estate José Vermeersch fig. p. 62 Studiekop (Study head), Begin jaren ’50 / Early fifties Olieverf op doek / Oil on canvas 43 x 40 cm Nalatenschap José Vermeersch / Estate José Vermeersch fig. p. 63 De rode poort (e red gate), 1964 Latex op paneel / Latex on panel 60 x 60 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 64

Leo I, 1967 Olieverf op paneel / Oil on panel 60 x 50 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 65

Staande figuur (Standing figure), 1969 Keramiek / Ceramic H 84 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 72

Figuur met doos (Figure with box), 1968 Olieverf op paneel / Oil on panel 70 x 60 cm Nalatenschap José Vermeersch / Estate José Vermeersch fig. p. 66

Zuster van Reno (Reno’s sister), 1969 Keramiek met witte engobe / Ceramic with white engobe H 138 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 73

Kop (Head), 1969 Keramiek / Ceramic H 23 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 67 Zittende figuur (Seated figure), 1969 Keramiek / Ceramic H 23 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 68 Roze figuur (Pink figure), 1968 Olieverf op doek / Oil on canvas 100 x 80 cm Privéverzameling /  Private collection fig. p. 69 Figuur op gele fond (Figure on yellow background), 1968 Olieverf op doek / Oil on canvas 100 x 60 cm Nalatenschap José Vermeersch / Estate José Vermeersch fig. p. 70 Roze figuur op blauwe fond (Pink figure on blue background), 1968 Olieverf op doek / Oil on canvas 100 x 80 cm Nalatenschap José Vermeersch / Estate José Vermeersch fig. p. 71

Geknielde figuur (Kneeling figure), 1970 Keramiek / Ceramic H 55 cm Nalatenschap José Vermeersch / Estate José Vermeersch fig. p. 74 Vrouw met kind (Woman with child), 1971 Keramiek / Ceramic H 120 cm ; H 45 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 75 Zuster van Peter met hond (Peter’s sister with dog), 1977 Keramiek met witte engobe / Ceramic with white engobe H 60 cm ; H 132cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 76 Tweeling (Twins), 1977 Keramiek met witte engobe / Ceramic with white engobe H 95 cm ; H 100 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 77 Staande figuur (Standing figure), 1979 Keramiek / Ceramic H 105 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 78 (links / left)

279


Staande vrouw (Standing woman), 1983 Keramiek met witte engobe / Ceramic with white engobe H 137 cm Nalatenschap José Vermeersch / Estate José Vermeersch fig. p. 78 (rechts / right) Staande man met hond (Standing man with dog), 1984 Keramiek / Ceramic H 52 cm ; H 155 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 79 Man met roze vlek (Man with pink spot), 1977 Keramiek / Ceramic H 102 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 80 Vader met kind (Father with child), 1979 Keramiek met witte engobe / Ceramic with white engobe H 135 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 81 De kennel (e kennel), 1973 – 1974 Keramiek / Ceramic Hoogte van 53 cm tot 147 cm / Height from 53 cm to 147 cm Biënnale van Venetië / Venice Biennial, Venetië / Venice, IT, 1984 Collectie / Collection Mu.ZEE, Oostende / Ostend, BE fig. p. 82 Alle foto’s / All photos p. 60-82 : Fotografie Christine Peter Labarque Jacques Vermeersch

Bijschriften / Captions

Rik Vermeersch (1949)

Poserende vrouw (Posing woman), 1990 Acrylverf op paneel / Acrylic paint on panel 100 x 80 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Eigendom van de kunstenaar / Collection of the artist fig. p. 88 Poserende vrouw (Posing woman), 1991 Acrylverf op paneel / Acrylic paint on panel 83 x 73 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 89 Stappende vrouw (Walking woman), 1991 Acrylverf op paneel / Acrylic paint on panel 90 x 60 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 90 Meisje (Little girl), 1992 Acrylverf op paneel / Acrylic paint on panel 65 x 55 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 91

Een portret (A portrait), 1991 Acrylverf op paneel / Acrylic paint on panel 70 x 60 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Eigendom van de kunstenaar / Collection of the artist fig. p. 92 (links / left) Een portret (A portrait), 1991 Acrylverf op paneel / Acrylic paint on panel 70 x 55 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Eigendom van de kunstenaar / Collection of the artist fig. p. 92 (rechts / right) Een portret (A portrait), 1991 Acrylverf op paneel / Acrylic paint on panel 60 x 50 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Eigendom van de kunstenaar / Collection of the artist fig. p. 92 (onder / bottom) Céline, 1993 Acrylverf op paneel / Acrylic paint on panel 125 x 125 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 93 Henry Miller, 1991 Acrylverf op paneel / Acrylic paint on panel 80 x 60 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 94 Kafka, 1991 Acrylverf op paneel / Acrylic paint on panel 90 x 75 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 95

280


In de spiegel (In the mirror), 2008 Aquarel / Watercolour 65 x 49 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Eigendom van de kunstenaar / Collection of the artist fig. p. 96

Zelfportret (Self portrait), 1993 Acrylverf op paneel / Acrylic paint on panel 30 x 30 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 101 (boven / top)

Staande vrouw – Carine (Standing woman – Carine), 1995 Olieverf op paneel / Oil on panel 180 x 60 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 104 (links / left)

In de spiegel (In the mirror), 2009 Aquarel / Watercolour 65 x 49 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 97

Brigitte, 1993 Olieverf op paneel / Oil on panel 30 x 30 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 101 (onder / bottom)

Staande vrouw – Anne (Standing woman – Anne), 1996 Olieverf op paneel / Oil on panel 180 x 60 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 104 (rechts / right)

Man en vrouw (Man and woman), 1992 Acrylverf op paneel / Acrylic paint on panel 130 x 100 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 98

Staande vrouw – Suzanne (Standing woman – Suzanne), 1995 Olieverf op paneel / Oil on panel 180 x 60 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 102 (links / left)

Annemie, 2000 Olieverf op paneel / Oil on panel 120 x 40 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 105

Man en vrouw (Man and woman), 1992 Acrylverf op paneel / Acrylic paint on panel 50 x 80 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 99 (boven / top)

Staande vrouw – Carine (Standing woman – Carine), 1996 Olieverf op paneel / Oil on panel 180 x 60 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 102 (rechts / right)

Axel in the studio, 2008 Aquarel / Watercolour 65 x 49 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Eigendom van de kunstenaar / Collection of the artist fig. p. 106

Man en vrouw (Man and woman), 1992 Acrylverf op paneel / Acrylic paint on panel 80 x 100 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 99 (onder / bottom)

Staande vrouw – Brigitte (Standing woman – Brigitte), 1993 Olieverf op paneel / Oil on panel 160 x 80 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 103 (links / left)

Axel in the studio, 2008 Aquarel / Watercolour 65 x 49 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 107

Staande vrouw – Tanja (Standing woman – Tanja), 1992 Acrylverf op paneel / Acrylic paint on panel 130 x 80 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 100

Staande vrouw – Brigitte (Standing woman – Brigitte), 1994 Olieverf op paneel / Oil on panel 160 x 80 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 103 (rechts / right)

Sofie, 1998 Olieverf op paneel / Oil on panel 80 x 40 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 108

281


Carine, 1997 Olieverf op paneel / Oil on panel 80 x 40 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Privéverzameling / Private collection fig. p. 109 Pjeroo Roobjee, 2009 Olieverf op paneel / Oil on panel 150 x 50 cm Foto / Photo : Fotografie Christine Eigendom van de kunstenaar / Collection of the artist fig. p. 110

Pol Vermeersch (1951)

Pieter Vermeersch (1973)

8 paintings I, 1999 Olie op doek / Oil on canvas elk 42 x 35 cm each Foto / Photo : Frederik Bogaert Privéverzameling / Private collection fig. p. 172-173 Work in Progress I, 2000 Gouache op glas / Gouache on glass Off e Hook, Gent / Ghent, BE fig. p. 174-175 Work in Progress III, 2002 Video stills fig. p. 176

p. 111-138

Vera Vermeersch (1959)

p. 139-166

Bijschriften / Captions

Work in Progress III, 2002 Gouache, glas, staal / Gouache, glass, steel CC Strombeek, Strombeek-Bever, BE fig. p. 177 Zonder titel (untitled), 2009 Olie op doek, olie op Lambda print, acrylverf op muur / Oil on canvas, oil on Lambda print, acrylic paint on wall 170 x 110 cm, 60 x 45 cm Foto / Photo : Andy Keate Carl Freedman Gallery, Londen / London, UK Courtesy: Carl Freedman Gallery, Londen / London, UK fig. p. 178

Zonder titel (untitled), 2003 Lak, hout, metaal / Enamel, wood, metal 25 cm x 100 m Speelhoven, Aarschot, BE Foto / Photo : Pieter Huybrechts fig. p. 179 Painting 01, Painting 02, Painting 03, 2003 Olie op doek / Oil on canvas elk 275 x 203 cm each Koraalberg, Antwerpen / Antwerp, BE Foto / Photo : Arno Roncada fig. p. 180 Zonder titel (untitled), 2003 Acrylverf op muur, spiegel, olieverf op doek / Acrylic paint on wall, mirror, oil on canvas Kunst Nu, S.M.A.K., Gent / Ghent, BE Foto’s / Photos : Dirk Pauwels fig. p. 181 Painting 06, Painting 04, 2004 Olie op doek / Oil on canvas elk 275 x 203 cm each Foto / Photo : Pieter Huybrechts ‘Painting 04’ : Privéverzameling / Private collection fig. p. 182 Black 0 – 100 % (exterior), 2004 Acrylverf op muur / Acrylic paint on wall Museum Dhont-Dhaenens, Deurle, BE fig. p. 183 (boven / top) Black 0 – 100 % (interior), 2004 Acrylverf op muur / Acrylic paint on wall Museum Dhont-Dhaenens, Deurle, BE fig. p. 183 (onder / bottom)

282


628 m 2 white, 2004 Acrylverf op vloer / Acrylic paint on floor CC Deventer, Deventer, NL Fotos / Photo’s : Pieter Huybrechts fig. p. 184-185 Zonder titel (untitled), 2005 Acrylverf op muur / Acrylic paint on wall Koraalberg, Antwerpen / Antwerp, BE Foto’s / Photos : Pieter Huybrechts fig. p. 186-187

Zonder titel (untitled), 2007 Inkjet prints gekleefd op muur / Inkjet prints mounted on wall 410 x 830 x 830 cm Prijs van de Jonge Belgische Schilder­kunst 2007 / Young Belgian Painters Award 2007, BOZAR, Brussel / Brussels, BE Foto / Photo : Pieter Huybrechts fig. p. 194

Lowie Vermeersch (1974)

Zonder titel (untitled), 2006 Goauche op glas, inkjet prints gekleefd op muur / Gouache on glass, inkjet prints mounted on wall STUK kunstencentrum, Leuven / Louvain, BE Foto’s / Photos : Pieter Huybrechts fig. p. 188-189

Zonder titel (untitled), 2009 Acrylverf op muur / Acrylic paint on wall elk 5 x 31 m each South London Gallery, Londen / London, UK Foto’s / Photos : Pieter Huybrechts fig. p. 192 Zonder titel (untitled), 2008 Acrylverf op muur en vloer / Acrylic paint on wall and floor elk 5 x 9 m each CCNOA, Brussel / Brussels, BE Foto’s / Photos : Pieter Huybrechts fig. p. 193

Zonder titel (untitled), 2009 Pastelpotlood op papier / Pastel pencil on paper 32,6 x 39,7 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 227 Zonder titel (untitled), 2004 Bruine inkt op papier / Brown ink on paper 9,7 x 14,3 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 228 (links boven / top left)

p. 195-222 Zonder titel (untitled), 2006 Acrylverf op muur, spiegel / Acrylic paint on wall, mirror 400 x 4200 cm, 328 x 500 cm M HKA, Antwerpen / Antwerp, BE Foto’s / Photos : Pieter Huybrechts Collectie / Collection M HKA, Antwerpen / Antwerp, BE fig. p. 190-191

Zonder titel (untitled), 2002 Oost-Indische inkt op papier / Indian ink on paper 6,6 x 5,4 cm Courtesy : De kunstenaar / e artist & Grusenmeyer Art Gallery, Deurle, BE fig. p. 226 (onder / bottom)

Tinus Vermeersch (1976)

Zonder titel (untitled), 2003 Bruine inkt op papier / Brown ink on paper, 6,9 x 5,4 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 228 (rechts boven / top right) Zonder titel (untitled), 2004 Bruine inkt op papier / Brown ink on paper 14,4 x 10,1 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 228 (links onder / bottom left)

Zonder titel (untitled), 1998 Droge naald, 1ste staat / Drypoint, 1st state 5,7 x 13,5 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 226 (boven / top)

Zonder titel (untitled), 2004 Bruine inkt op papier / Brown ink on paper 7,4 x 8,3 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 228 (rechts onder / bottom right)

283


Zonder titel (untitled), 2005 Bruine inkt en rood krijt op papier / Brown ink and red chalk on paper, 9,3 x 15,8 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 229 (boven / top) Zonder titel (untitled), 2006 Bruine inkt op papier / Brown ink on paper 6,1 x 10,7 cm Courtesy : De kunstenaar / e artist & Grusenmeyer Art Gallery, Deurle, BE fig. p. 229 (onder / bottom) Zonder titel (untitled), 2006 Bruine inkt en aquarel op papier / Brown ink and watercolour on paper 8 x 13,5 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 230 (boven / top) Zonder titel (untitled), 2006 Bruine en zwarte inkt op papier / Brown and black ink on paper 6,8 x 11 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 230 (onder / bottom)

Tentoonstellingszicht / Exhibition view Grusenmeyer Art Gallery, Deurle, BE, 2007 Foto / Photo : Luk Monsaert Courtesy : Grusenmeyer Art Gallery, Deurle, BE

v.l.n.r. / l – r : Zonder titel (untitled), 2007 Tempera en olieverf op papier / Tempera and oil on paper 6,6 x 5,8 cm Privéverzameling / Private collection Zonder titel (untitled), 2007 Bruine inkt en gesso op papier / Brown ink and gesso on paper 6,5 x 6,8 cm Privéverzameling / Private collection Zonder titel (untitled), 2007 Bruine inkt op papier / Brown ink on paper 8,3 x 6,7 cm Privéverzameling / Private collection Zonder titel (untitled), 2007 Tempera op papier / Tempera on paper 11,7 x 9,7 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 232-233

Zonder titel (untitled), 2007 Bruine inkt en tempera op papier / Brown ink and tempera on paper 12 x 20,37 cm Foto / Photo : Luk Monsaert Privéverzameling / Private collection fig. p. 231 (boven / top) Zonder titel (untitled), 2007 Bruine inkt en tempera op papier / Brown ink and tempera on paper 13,5 x 20,7 cm Foto / Photo : Luk Monsaert Privéverzameling / Private collection fig. p. 231 (onder / bottom)

Bijschriften / Captions

Zonder titel (untitled), 2007 Keramiek, hout, gesso / Ceramic, wood, gesso 7 x 7 x 22,5 cm Foto / Photo : Luk Monsaert Privéverzameling / Private collection fig. p. 234-235 Zonder titel (untitled), 2007 Tempera en olieverf op papier / Tempera and oil on paper 6,6 x 5,8 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 236

Zonder titel (untitled), 2007 Bruine en zwarte inkt en tempera op papier / Brown and black ink and tempera on paper 10,1 x 20,7 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 237 (boven / top) Zonder titel (untitled), 2007 Bruine inkt en aquarel op papier / Brown ink and watercolour on paper 10,7 x 9,1 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 237 (onder / bottom) Zonder titel (untitled), 2007 Drieluik / Triptych Bruine inkt op papier / Brown ink on paper elk 5,8 x 6,5 cm each Foto’s / Photos : Luk Monsaert Privéverzameling / Private collection fig. p. 238 Zonder titel (untitled), 2007 Drieluik / Triptych Bruine inkt op papier / Brown ink on paper elk 12,6 x 10 cm each Foto’s / Photos : Luk Monsaert Courtesy : De kunstenaar / e artist & Grusenmeyer Art Gallery, Deurle, BE fig. p. 239-241 Zonder titel (untitled), 2008 Bruine inkt en tempera op papier / Brown ink and tempera on paper 10 x 7,2 cm Foto / Photo : Luk Monsaert Courtesy : De kunstenaar / e artist & Grusenmeyer Art Gallery, Deurle, BE fig. p. 242 (links boven / top left)

284


Zonder titel (untitled), 2008 Bruine inkt, Oost-Indische inkt en tempera op papier / Brown ink, Indian ink and tempera on paper 9,6 x 6,6 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 242 (rechts boven / top right) Zonder titel (untitled), 2008 Tempera op papier / Tempera on paper 11,4 x 10,8 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 242 (onder / bottom) Zonder titel (untitled), 2008 Keramiek, hout / Ceramic, wood 21 x 14 cm Courtesy : De kunstenaar / e artist & Grusenmeyer Art Gallery, Deurle, BE fig. p. 243 Zonder titel (untitled), 2009 Bruine inkt op papier / Brown ink on paper 11 x 12 cm Courtesy : De kunstenaar / e artist & Grusenmeyer Art Gallery, Deurle, BE fig. p. 244 (links boven / top left) Zonder titel (untitled), 2009 Bruine inkt op papier / Brown ink on paper 14 x 9,6 cm Courtesy : De kunstenaar / e artist & Grusenmeyer Art Gallery, Deurle, BE fig. p. 244 (rechts boven / top right) Zonder titel (untitled), 2009 Bruine inkt op papier / Brown ink on paper 8,8 x 8,8 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 244 (links onder / bottom left)

Zonder titel (untitled), 2009 Bruine inkt op papier / Brown ink on paper 10,8 x 9,2 cm Courtesy : De kunstenaar / e artist & Grusenmeyer Art Gallery, Deurle, BE fig. p. 244 (rechts onder / bottom right) Zonder titel (untitled), 2009 Bruine inkt op papier / Brown ink on paper 16,1 x 12,4 cm Courtesy : De kunstenaar / e artist & Grusenmeyer Art Gallery, Deurle, BE fig. p. 245 (boven / top)

Zonder titel (untitled), 2009 Bruine inkt op papier / Brown ink on paper 11,2 x 8,9 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 250 (boven / top) Zonder titel (untitled), 2009 Bruine inkt op papier / Brown ink on paper 10,8 x 15,7 cm Courtesy : De kunstenaar / e artist & Grusenmeyer Art Gallery, Deurle, BE fig. p. 250 (onder / bottom)

Robin Vermeersch (1977)

Zonder titel (untitled), 2009 Bruine inkt op papier / Brown ink on paper 15,6 x 16,8 cm Courtesy : De kunstenaar / e artist & Grusenmeyer Art Gallery, Deurle, BE fig. p. 245 (onder / bottom) Zonder titel (untitled), 2009 Pastelpotlood op papier / Pastel pencil on paper 28,3 x 40,1 cm Courtesy : De kunstenaar / e artist & Grusenmeyer Art Gallery, Deurle, BE fig. p. 246-247 Zonder titel (untitled), 2009 Gesso en zilversti op papier / Gesso and silverpoint on paper 30,5 x 76,9 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 248-249

De barricade, 2004 Gips, hout, polyurethaan / Plaster, wood, polyurethane 250 x 200 x 200 cm fig. p. 255 Ruimte 1 (Space 1), 2005 Inkt op papier / Ink on paper 30 x 21 cm Foto / Photo : Pieter Huybrechts fig. p. 256 Tunnel (Chunnel), 2005 Inkt op papier / Ink on paper 30 x 21 cm Foto / Photo : Pieter Huybrechts Privéverzameling / Private collection fig. p. 257 (links boven / top left)

285


Horror Vacui, 2005 Inkt op papier / Ink on paper 30 x 21 cm Foto / Photo : Pieter Huybrechts fig. p. 257 (rechts boven / top right)

Klimwand (Climbing wall) (detail), 2008 Epoxy Privéverzameling / Private collection fig. p. 264

Groot landschap (Big landscape), 2005 Inkt op papier / Ink on paper 73 x 110 cm Foto / Photo : Pieter Huybrechts Privéverzameling / Private collection fig. p. 257 (onder / bottom)

Geoffrey Guichard, 2008 Hout, epoxy / Wood, epoxy 42 x 41 x 39 cm fig. p. 265

Ruimte 2 (Space 2), 2005 Inkt op papier / Ink on paper 30 x 21 cm Foto / Photo : Pieter Huybrechts fig. p. 258 2 gangen (2 corridors), 2006 Inkt op papier / Ink on paper 30 x 21 cm Foto / Photo : Pieter Huybrechts fig. p. 259 Vitrine (Showcase) (details), 2006 Hout, epoxy, lakverf, gips / Wood, epoxy, enamel, plaster 240 x 330 x 30 cm De Garage, Mechelen, BE Foto / Photo : Pieter Huybrechts fig. p. 260 umb, 2007 Epoxy 42 x 18 x 16 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 261 Klimwand (Climbing wall), 2008 Epoxy Diverse afmetingen / Various dimensions fig. p. 262-263

Bijschriften / Captions

Pipe (detail), 2008 Hout, epoxy / Wood, epoxy 25 x 25 x 38 cm fig. p. 266-267 Wandering the fields I, 2008 Kleurpotlood op papier / Colour pencil on paper 21 x 30 cm fig. p. 268 Wandering the fields II, 2008 Kleurpotlood op papier / Colour pencil on paper 30 x 21 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 269 Tube, 2008 Kleurpotlood op papier / Colour pencil on paper 15 x 10,5 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 270 Structured field, 2008 Kleurpotlood op papier / Colour pencil on paper 30 x 21 cm fig. p. 271

Platform Forum+, 2009 Hout, keramiek / Wood, ceramic 20 x 360 x 488 cm Concertgebouw, Brugge / Bruges, BE fig. p. 272 Platform Forum+ (details), 2009 Hout, keramiek / Wood, ceramic 20 x 360 x 488 cm Concertgebouw, Brugge / Bruges, BE fig. p. 273 KKKKing of snake, 2008 – 2009 Epoxy 25 x 220 x 90 cm fig. p. 274 Big structure, 2009 Epoxy, lakverf / Epoxy, enamel 150 x 160 x 30 cm fig. p. 275 Small structure, 2009 Hout, epoxy, lakverf / Wood, epoxy, enamel 118 x 148 x 25 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 276 Dr Oetker, 2009 Epoxy, polyurethaan, karton / Epoxy, polyurethane, cardboard 42 x 27 x 19 cm fig. p. 277 Spinaci, 2009 Epoxy, polyurethaan, karton / Epoxy, polyurethane, cardboard 45 x 42 x 20 cm Privéverzameling / Private collection fig. p. 278

286


Oprechte dank  Special thanks AkzoNobel (Levis), voorzitter Jan Peumans en het Bureau van het Vlaams Parlement / Chairman Jan Peumans and the Bureau of the Flemish Parliament, Marnix Neerman, Pininfarina, Studio Luc Derycke, Dany Vandenbossche, Véronique Vaes, Stefan Vancraeynest Dank Thanks De bruikleengevers van de werken voor de tentoonstelling / The lenders of the works in this exhibition, BorgBouw, Joke Bossuyt, Julien Bruyland, Els De Muynck, Tanguy Eeckhout, Elsje Janssen, Fine Art Services, Werner Gilson, Grusenmeyer Art Gallery, Pieter Huybrechts, Kreon, Luk Lambrecht, Marie-José Maes, Tim Martens, Mediascan, Fien Muller, Nido en / and Sintesi Design Teams, Chris Pype, Lucien Rama, Francis Smets, Sam Steverlynck, Fleur Swildens, John Thielemans, Isabelle Vandenabeele & Jan Hespeel, Matthijs van Dijk, Roel Richelieu Van Londersele, Geert Verbeke, Marleen Verbeyst, Diane Vermeersch-Beck, Lowie Vermeersch, Pieter Vermeersch, Pol Vermeersch, Rik Vermeersch, Robin Vermeersch, Tinus Vermeersch, Vera Vermeersch, Pieter Vermeulen, Lilou Vidal

Deze publicatie verschijnt naar aanleiding van de tentoonstelling Vermeersch, die loopt van 25 maart tot 3 juli 2010 in ‘De Loketten’ van het Vlaams Parlement te Brussel. is book is published on the occa­sion of the exhibition Vermeersch, from March 25 until July 3, 2010 at ‘De Loketten’ of the Flemish Parliament in Brussels.

Uitgegeven door  Published by ASA Publishers Ravensteingalerij 28 1000 Brussel T. +32 (0)2 289 26 50 F. +32 (0)2 289 26 59 E. info@aspeditions.be

Tekst  Text 2010 © de auteurs / the authors

Samenstelling Editing Lowie Vermeersch, Pieter Vermeersch, Pol Vermeersch, Rik Vermeersch, Robin Vermeersch, Tinus Vermeersch, Vera Vermeersch

Werken Works © de kunstenaars / the artists © Pininfarina (p. 197-222; behalve / except p. 202-205 © Lowie Vermeersch)

Eindredactie  Copy editing Anke Merckx, Goedele Nuyttens, Véronique Vaes, Duncan Brown

© 2010 ASA Publishers voor deze editie / for this edition All rights reserved

Teksten Texts Tanguy Eeckhout, Elsje Janssen, Luk Lambrecht, Jan Peumans, Lucien Rama, Francis Smets, Sam Steverlynck, Dany Vandenbossche, Matthijs van Dijk, Geert Verbeke, Rik Vermeersch, Pieter Vermeulen Vertaling Translation Michael Meert, Hilde Pauwels Vormgeving Design Jeroen Wille, Studio Luc Derycke, Gent Druk Printing Lannoo, Tielt

ISBN 978 94 6117 001 9 NUR 652 D/2010/12.230/002

Profile for Studio Luc Derycke

Book Vermeersch  

Sample pages of 'Vermeersch'. José Vermeersch, Pol Vermeersch, Rik Vermeersch, Vera Vermeersch, Pieter Vermeersch, Robin Vermeersch, Tinus...

Book Vermeersch  

Sample pages of 'Vermeersch'. José Vermeersch, Pol Vermeersch, Rik Vermeersch, Vera Vermeersch, Pieter Vermeersch, Robin Vermeersch, Tinus...

Advertisement