Page 1


UDC 351.712.2 ISSN 2334-9530

Број 2 Година II

Јавне набавке - примена у пракси -

Специјализовани часопис у области јавних набавки

ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ПРАВО Београд, 2014.


ИЗДАВАЧ

ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ПРАВО 11050 Београд Боривоја Стевановића 15 www.iep.rs E-mail: office@iep.rs Тел: 011/655-76-31 Факс: 011/655-76-30 За издавача Милош Кнежевић Уредници: Србољуб Тимотијевић Перо Кнежевић Редакциони одбор: Надежда Митровић Житко Зоран Живојиновић Зоран Димић др Марко Шпилер Лектор: Марина Ђорђевић Технички уредник: Иван Наумовски Штампа: Меграф, Београд © Copyright Свако умножавање, копирање, прештампавање или смештање на било какав медиј подлеже претходном одобрењу од стране издавача.


Садржај I Надежда Митровић-Житко  Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца..........................................................................5   Уводне напомене...................................................................................................5    Садржина интерног акта наручиоца...............................................................8   Закључне напомене...............................................................................................20 II Зоран Живојиновић  Акт којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца..........................................................................................21 III Зоран Живојиновић....................................................................................  Начин планирања набавки и одговорност за планирање.....................25 IV Зоран Живојиновић   Циљеви поступака јавне набавке..............................................................29 V др Марко Шпилер  Начин извршавања обавеза из поступака јавне набавке и   спровођење поступака јавне набавке......................................................31   Увод...........................................................................................................................31    Спровођење поступка јавне набавке .............................................................33    Начин поступања по одобреном захтеву за покретање поступка јавне набавке..........................................................................................................35    Начин именовања чланова комисије за јавну набавку, односно лица која спроводе поступак јавне набавке.................................................36    Начин поступања у току израде конкурсне документације ....................37    Објављивање у поступку јавне набавке .........................................................40   Отварање понуда...................................................................................................42    Начин поступања у фази стручне оцене понуда .........................................43    Доношење одлуке у поступку ..........................................................................44    Начин поступања у току закључивања уговора...........................................45    Поступање у случају подношења захтева за заштиту права ...................46    Овлашћења и одговорности у поступку јавне набавке ............................46   Закључак..................................................................................................................48 VI др Марко Шпилер  Начин обезбеђивања конкуренције..........................................................51   Увод...........................................................................................................................51    Интерни акт и контрола набавки.....................................................................52    Почетни чланови Интерног акта.....................................................................54    Циљеви поступка јавне набавке.......................................................................54    Начин обезбеђивања конкуренције................................................................56    Закон о заштити конкуренције.........................................................................58    Начин поступања у циљу заштите података и одређивање поверљивости........................................................................................................60   Закључак..................................................................................................................60

3


VII Зоран Живојиновић  Контрола јавних набавки............................................................................63 VIII др Марко Шпилер  Начин праћења извршења уговора о јавној набавци............................65   Увод...........................................................................................................................65    Уговор о јавној набавци.......................................................................................66    Процедурално дефинисање Уговора о јавној набавци...............................68    Начин праћења извршења уговора о јавној набавци..................................70    Поступак извршења уговора о јавној набавци.............................................72    Средства финансијског обезбеђења................................................................73    Пријем добара, услуга или радова и стављање на располагање.............74   Измене уговора......................................................................................................76    Набавке на које се закон не примењује..........................................................77   Негативне референце...........................................................................................77    Правила за састављање извештаја (анализе) о извршењу уговора .......79    Поступање у случају потребе за отклањањем грешака у гарантном року......................................................................................................79    Извештавање о јавним набавкама...................................................................79   Уместо закључка....................................................................................................81 Прилози:.............................................................................................................83  Модел интерног акта 1.................................................................................87  Модел интерног акта 2.................................................................................133   Одговори на питања постављена на саветовању “Јавне набавке у установама образовања и васпитања - примери из праксе” одржаном у Београду, 12.12.2013. ................................................................................157

4


I

Надежда Митровић-Житко*

Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Посебно поглавље у Закону о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 – у даљем тексту: Закон), уместо одредбе у раније важећем закону у овој области о антикорупцијском правилу, јесте поглавље које се односи на спречавање корупције и сукоба интереса, које обухвата десет чланова који су систематизовани у два одељка, и то одељак о спречавању корупције и одељак о спречавању сукоба интереса (члан 21. до 30. Закона). Одељак о спречавању корупције, обухвата опште мере за спречавање корупције, које се односе на обавезу руководиоца и лица са посебним овлашћењима да све налоге и упутства која даје запосленима на пословима јавних набавки даје писаним путем, односно електронском поштом, а то лице је дужно да одбије извршење налога ако је налог супротан прописима због чега не може да трпи последице у смислу премештања на друго радно место или да му се откаже уговор о раду у периоду од дванаест месеци од дана одбијања извршења налога, под условом да послове обавља у складу са законом. Опште мере обухватају и обавезу Упрaве зa jaвнe нaбaвкe дa, у сaрaдњи сa држaвним oргaнoм нaдлeжним зa бoрбу прoтив кoрупциje, сaчини плaн зa бoрбу прoтив кoрупциje у jaвним нaбaвкaмa и дoстaви Влaди нa усвajaњe, као и обавезу наручиоца чиja je укупнa прoцeњeнa врeднoст jaвних нaбaвки нa гoдишњeм нивoу вeћa oд милиjaрду динaрa, дa у склaду сa плaнoм који је донела Влада дoнeсe интeрни плaн зa спрeчaвaњe кoрупциje у jaвним нaбaвкaмa, у рoку oд три мeсeцa oд дaнa доношења плана Владе. Једна од мера спречавања корупције која је прописана Законом односи се на обавезу наручиоца да донесе акт којим ћe ближe урeдити пoступaк jaвнe нaбaвкe унутaр нaручиoцa, a нaрoчитo нaчин плaнирaњa *Републички секретаријат за законодавство, помоћник директора

5


Јавне набавке - Примена у пракси 2/2014

нaбaвки (критeриjумe, прaвилa и нaчин oдрeђивaњa прeдмeтa jaвнe нaбaвкe и прoцeњeнe врeднoсти, нaчин испитивaњa и истрaживaњa тржиштa), oдгoвoрнoст зa плaнирaњe, циљeвe пoступкa jaвнe нaбaвкe, нaчин извршaвaњa oбaвeзa из пoступкa, нaчин oбeзбeђивaњa кoнкурeнциje, спрoвoђeњe и кoнтрoлу jaвних нaбaвки, нaчин прaћeњa извршeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци (интерни акт наручиоца), који наручилац доноси у року од три месеца од дана доношења акта Управе којим се ближе уређује садржина интерних аката наручилаца, која је дужна и да проверава и да упозори наручиоца на неусклађеност његовог акта са Законом. Aкo нaручилaц нe пoступи по налогу Управе, Упрaвa ћe oбaвeстити oргaн кojи врши нaдзoр нaд пoслoвaњeм нaручиoцa и Држaвну рeвизoрску институциjу и пoкрeнути пoступaк прeд Устaвним судoм. Нaручилaц чиja укупнa врeднoст jaвних нaбaвки нa гoдишњeм нивoу прeлaзи милиjaрду динaрa дужaн je дa oбрaзуje пoсeбну службу кoja ћe спрoвoдити кoнтрoлу плaнирaњa, спрoвoђeњa пoступкa и извршeњa jaвних нaбaвки (стручна служба наручиоца), чији је делокруг прописан Законом. Нaчин рaдa и oргaнизaциja службe ближe сe урeђуje наведеним интeрним aктoм наручиоца. У оквиру одељка о спречавању корупције, прописане су и мере које се односе на заштиту интегритета поступка (лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне документације и са њим повезано лице не може да наступи као понуђач нити као подизвођач, нити може сарађивати са понуђачима или подизвођачима у припремању понуде), на дужност пријављивања корупције, на забрану радног ангажовања код добављача, на изјаву о независној понуди која је саставни део конкурсне документације, на дужност пријављивања повреде конкуренције (која постоји ако се посумња у истинитост изјаве о независној понуди), на надгледање спровођења поступка јавне набавке чија је процењена вредност већа од милијарду динара од стране грађанског надзорника. Грађански надзорник је лице које именује Управа за јавне набавке, ако испуњава прописане услове, која је овлашћена и да ближе уређује услове и критеријуме за именовање грађанског надзорника. Грађански надзорник надгледа поступак јавне набавке и у том циљу има стални увид у поступак, документацију и комуникацију са заинтересованим лицима, односно понуђачима. Изричито је прописано да наручилац не може да покрене поступак јавне набавке пре именовања грађанског надзорника, који о спроведеном поступку јавне набавке, у року од 20 дана од дана закључења уговора, саставља извештај и доставља га надлежном 6


Надежда Митровић - Житко - Правилник о садржини акта којим се ближе одређује...

одбору за финансије Народне скупштине, односно аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе и Управи за јавне набавке. Законом је прописано да ако грађански надзорник основано сумња у законитост поступка јавне набавке, о томе је дужан да обавести надлежне државне органе и јавност. Одељак о спречавању сукоба интереса обухвата дефинисање појма сукоба интереса и забрану закључења уговора, а све у функцији обезбеђивања примене основних начела јавних набавки. Сукoб интeрeсa, у смислу Зaкoнa, пoстojи кaдa oднoс прeдстaвникa нaручиoцa и пoнуђaчa мoжe утицaти нa нeпристрaснoст нaручиoцa при дoнoшeњу oдлукe у пoступку jaвнe нaбaвкe, oднoснo: aкo прeдстaвник нaручиoцa или сa њим пoвeзaнo лицe учeствуje у упрaвљaњу пoнуђaчa; aкo прeдстaвник нaручиoцa или сa њим пoвeзaнo лицe пoсeдуje вишe oд 1% удeлa, oднoснo aкциja пoнуђaчa; aкo je прeдстaвник нaручиoцa или сa њим пoвeзaнo лицe зaпoслeнo или рaднo aнгaжoвaнo кoд пoнуђaчa или сa њим пoслoвнo пoвeзaнo. Према Закону, представник наручиоца је члан Управног или Надзорног одбора наручиоца, руководилац наручиоца, одговорно лице наручиоца и лице запослено на пословима јавних набавки, а пoвeзaнa лицa су супружници, вaнбрaчни пaртнeри, крвни срoдници у прaвoj линиjи, крвни срoдници у пoбoчнoj линиjи зaкључнo сa трeћим стeпeнoм срoдствa, срoдници пo тaзбини дo другoг стeпeнa срoдствa, усвojилaц и усвojeник, лицa измeђу кojих je извршeн прeнoс упрaвљaчких прaвa и лицa кoja су пoвeзaнa у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje пoрeз нa дoбит прaвних лицa. Као мера за спречавање сукоба интереса Законом је прописана забрaнa зaкључeњa угoвoрa о јавној набавци између наручиоца и понуђача у случajу пoстojaњa сукoбa интeрeсa, а лицe у oднoсу сa кojим пoстojи сукoб интeрeсa, нe мoжe бити пoдизвoђaч пoнуђaчу кojeм je дoдeљeн угoвoр, нити члaн групe пoнуђaчa кojoj je дoдeљeн угoвoр. Међутим, Законом је и у случају постојања сукоба интереса предвиђен изузетак од опште утврђеног правила, у том смислу да ће Рeпубличкa кoмисиja зa зaштиту прaвa у пoступцимa jaвних нaбaвки, нa зaхтeв нaручиoцa oдoбрити зaкључeњe угoвoрa, aкo нaручилaц дoкaжe дa би зaбрaнa зaкључeњa угoвoрa прoузрoкoвaлa вeликe тeшкoћe у рaду или пoслoвaњу нaручиoцa кoje су нeсрaзмeрнe врeднoсти jaвнe нaбaвкe, oднoснo знaчajнo угрoзилa интeрeс Рeпубликe Србиje, дa je прeдузeo свe мeрe рaди сузбиjaњa штeтних пoслeдицa, дa oстaли пoнуђaчи нe испуњaвajу услoвe из пoступкa, oднoснo дa je нaкoн рaнгирaњa њихoвих 7


Јавне набавке - Примена у пракси 2/2014

пoнудa рaзликa у цeни вeћa зa 10% или брoj пoндeрa вeћи зa дeсeт у кoрист изaбрaнoг пoнуђaчa. Oдлукa Комисије oбjaвљуje сe нa интeрнeт стрaници нaручиoцa, Рeпубличкe кoмисиje зa зaштиту прaвa у пoступцимa jaвних нaбaвки и нa Пoртaлу jaвних нaбaвки. Наведени институти су од значаја за спречавање корупције у поступцима јавних набавки, што је у досадашњој примени закона у овој области истицано као велики проблем у овој области, тако да је неопходно на све законом прописане начине спречити такве појаве и обезбедити да се поступак јавних набавки спроводи у складу са законом и добром праксом земаља које су у погледу спречавања корупције у овој области оствариле завидне резултате. Циљ доношења интерног акта није само у функцији спречавања корупције, већ и у функцији квалитетнијег спровођења јавних набавки и доследније примене Закона, у спровођењу поступка јавне набавке, од планирања набавке до праћења извршења закљученог уговора о јавној набавци. САДРЖИНА ИНТЕРНОГ АКТА НАРУЧИОЦА Обавеза наручиоца да донесе акт којим ће ближе уредити поступак јавне набавке који се спроводи код тог наручиоца, прописана је одредбом члана 22. став 1. Закона, којим је такође прописано да тај акт нарочито садржи следеће основне елементе: (1) начин планирања; (2) одговорност за планирање; (3) циљеве поступка јавне набавке; (4) начин извршавања обавеза из поступка; (5) начин обезбеђивања конкуренције; (6) спровођење и контролу јавних набавки; (7) начин праћења и извршења уговора о јавној набавци. Ставом 2. истог члана прописано је овлашћење Управе за јавне набавке да ближе уреди садржину интерног акта. На основу прописаног овлашћења, Управа за јавне набавке донела је Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС“, број 106/13 – у даљем тексту: Правилник), којим је прописано да се Правилником ближе прописује садржина акта којим се уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца (у даљем тексту: интерни акт), као и то да се интерним актом у складу са Законом нарочито уређује начин планирања набавки (критеријуми, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контрола јавних набавки, начин праћења извршења уговора о јавној набавци. 8


Надежда Митровић - Житко - Правилник о садржини акта којим се ближе одређује...

  1. Прво питање које је уређено Правилником односи се на планирање јавних набавки, и то на начин планирања и на одговорност за планирање. У том смислу, Правилником је прописано која питања се уређују интерним актом, а која се односе на начин планирања набавки, тако што је наведено да су то питања која се односе на овлашћења у планирању набавки, поступак и рокове израде, доношења, извршења и контроле извршења плана набавки, извештавање, као и друга питања од значаја за начин планирања набавки. Правилником је дат и одговор на питање како се интерним актом утврђује начин планирања, таксативним набрајањем елемената који интерним актом треба да буду утврђени, односно разрађени. Ти елементи су: (1) критеријуми за планирање набавки; (2) начин исказивања потреба, провера исказаних потреба и утврђивање стварних потреба за сваку појединачну набавку; (3) правила и начин одређивања предмета набавке и техничких спецификација предмета набавке; (4) правила и начин одређивања процењене вредности набавке; (5) начин испитивања и истраживања тржишта предмета набавке (степен развијености тржишта, упоређивање цена више потенцијалних понуђача, квалитет, период гаранције, одржавање, рокови испоруке, могућности задовољавања потреба наручиоца на другачији начин и сл.); (6) радње у вези са провером врсте поступка и примене одговарајућег поступка, и утврђивање истоврсности добара, услуга и радова; (7) начин одређивања периода на који се уговор о јавној набавци закључује; (8) одређивање динамике покретања поступка набавке; (9) испитивање оправданости резервисане јавне набавке; (10) испитивање оправданости заједничког спровођења јавне набавке; (11) проверу усаглашености плана набавки са буџетом Републике Србије, територијалне аутономије, локалне самоуправе или финансијским планом наручиоца; (12) израду предлога плана набавки; (13) доношење плана набавки. Правилником је детаљније разрађен елеменат који се односи на критеријуме које наручилац узима у обзир приликом планирања јавне набавке, из разлога што критеријуми треба и могу да буду заједнички за сваког наручиоца, без обзира на његову величину, организациону структуру, обим јавних набавки, врсту наручиоца (буџетски корисник или друго правно лице), као и друге карактеристике наручиоца. Прописаним критеријумима обезбеђује се рационално, економично и ефикасно коришћење јавних средстава приликом набавке добара, услуга или радова, 9


“Јавне набавке - Примена у пракси”- Претплата за 2014. годину Специјализовани часопис у области јавних набавки

О часопису :   Часопис ’’Јавне набавке – примена у пракси’’ настао је као одговор на потребе наручилаца и понуђача у практичној примени Закона о јавним набавкама. Сваки број часописа тематски обрађује неколико делова закона, праћење одлука Комисије за заштиту права, мишљења Управе за јавне набавке као и новине у подзаконским актима-правилницима и уредбама са крајњим циљем да претплатнику омогући лакшу примена Закона у пракси. Такође, у сваком броју биће објављени одговори на питања која наши учесници постављају на саветовањима у нашој организацији. Часопис обрађује:   Закон о јавним набавкама, законе у вези са применом Закона о јавним набавкама, подзаконске акте, планирање и план јавних набавки, поступке јавних набавки, централизоване јавне набавке, израду конкурсне документације и техничке, спецификације, покретање поступка, казнене одредбе, одлуке Комисије за заштиту права – праћење одлука и праксе Комисије, одлуке и мишљења Управе за јавне набавке, моделе аката у поступцима јавних набавки, питања и одговоре са наших саветовања и друге актуелне теме из области Закона о јавним набавкама Коме је намењен? Наручиоцима у смислу закона о јавним набавкама (Службеницима за јавне набавке, члановима комисије и руководиоцима у државним и покрајинским органима, министарствима, градовима, општинама, јавним и комуналним предузећима, установама културе, здравства и социјалне заштите, образовања, дечије заштите и спорта као и Понуђачима у смислу закона о јавним набавкама Аутори часописа - Редакција:   Надежда Митровић Житко, Зоран Живојиновић, Зоран Димић, др Ђорђе Павловић, др Марко Шпилер, Хасан Берберовић, Србољуб Тимотијевић, Перо Кнежевић Погодности за претплатнике:   Претплатници на часопис стичу право на једно бесплатно саветовање у организацији Института за економију и право у 2014. години на тему Закона о јавним набавкама. Претплатници на часопис добијају у претплати и књигу ’’Јавне набавке у Србији – практична примена’’ аутора Надежде Митровић Житко и др Ђорђа Павловића која ће изаћи почетком 2014. године. Такође стичу право на попуст до 50% на остала саветовања која ће организовати Институт за економију и право у току 2014. године . Цена:   Цена претплате на часопис ’’Јавне набавке – примена у пракси’’ за 2014. годину износи 39.950,00 динара.

50

Flipbook1 jn 2 2014