Page 1


2012


003

PLEASE ALLOW ME —

‘Please allow me to introduce myself –’ Een klop op de deur en de vraag: ‘Mag ik meedoen?’ Met deze vraag presenteert de nieuwe lichting vormgevers/ontwerpers, docenten en beeldend kunstenaars van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht zich aan het grote publiek. Please allow me to introduce myself is de brutale openingszin van een geheimzinnige en hermetisch dampende song van de Rolling Stones, die in het collectieve geheugen van meerdere generaties staat gegrift. Maar zo, losgezongen van de rest van de tekst, lijkt het eerder een bescheiden en voorzichtige vraag om mee te mogen doen. Lijkt de vraag bescheiden en aarzelend, de ambitie en vitaliteit die hier achter schuilgaan, zijn dat zeker niet. De gepresenteerde werken en concepten in de tentoonstelling zijn niets minder dan een goed uitgevallen lakmoesproef en dus een proeve van bekwaamheid. En dat in een moeilijk maar fascinerend tijdsgewricht. Het informatietijdperk, ingezet in de jaren '90 van de vorige eeuw en aan-gedreven door een revolutionaire digitale technologie, heeft diverse gevolgen gehad, waaronder een mondialisering in denken en doen en onvoorziene nieuwe mogelijkheden. Het heeft ook geleid tot nieuwe vragen en problemen. Het lijkt erop alsof dit mondiale denken, met een bijbehorend mondiaal werkend kapitalisme, in toenemende mate crisis aan crisis rijgt, als zwarte parels aan een rijgdraad. Het ondernemersklimaat is wel eens beter geweest en het is wel eens gemakkelijker geweest om de noodzakelijke fondsen te verwerven – de kost gaat immers voor de baat uit. Maar het tij kantelt, zij het langzaam. Lokale kwesties en kleinschaligheid, hergebruik en herbestemming en duurzaamheid in denken en doen gaan steeds meer het beeld bepalen. Deze wijzigende omstandigheden gaan weer volop kansen bieden, ook voor en in de creatieve werkvelden. Het spanningsveld tussen enerzijds een mondiaal bewustzijn en anderzijds lokale zorg en aandacht bepaalt de toekomstige vragen voor de creatieve professional. Maatschappelijk relevant willen zijn, oplossingen aandragen, onverwachte verbindingen tot stand brengen en toepasbaarheid afdwingen, voor die opdracht ziet de vormgever/ontwerper zich gesteld. Nieuwe antwoorden vinden op nieuwe vragen, dat is hier het motto. Voor de beeldend kunstenaar ligt het een fractie anders; maatschappelijk relevant werk willen maken is hier een individuele keuze. Hoe deze keuze ook uitpakt, er is altijd sprake van een artistieke relevantie. Nieuwe antwoorden vinden op oude vragen, zou je kunnen zeggen. Dat maakt de vragen overigens zeker niet minder relevant.


004

Creativiteit, innovatie, doorzettingsvermogen en natuurlijk vakkennis en conceptontwikkeling vormen de ingrediënten van ons curriculum. Het kunstvakonderwijs heeft creativiteit hoog in zijn vaandel staan, maar het heeft hierop zeker niet het alleenrecht. Door creativiteit onvoorwaardelijk de ruimte te bieden, door kritisch vermogen te stimuleren en te ontwikkelen (met de nadruk op herdefiniëren en herformuleren) en door gebruik te maken van nieuwe technieken en mogelijkheden, is het kunstvakonderwijs wel bij uitstek de plek waar nieuwe antwoorden worden gevonden, op zowel nieuwe als oude vragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de groep die zich hier presenteert er klaar voor is, en wij wensen hun al het goede voor hun toekomstige beroepspraktijk. We weten zeker dat wij nog van hen zullen horen. Please allow me to introduce myself – Pleased to meet you – Hope you guess my name – Ooo, who, woo – Oh yeah – Bestuur Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, HKU Harrie Peters, voorzitter Hans Wolters mei 2012

‘Please allow me to introduce myself –’ A knock at the door and the question: ‘Can I join?’ It is by means of this question that the latest output of designers, teachers and visual artists from the Utrecht School of the Arts (HKU) is presenting itself to the public at large. Please allow me to introduce myself is the cheeky opening line of the mystical and hermetically imbued Rolling Stones song, which is engraved on the collective memory of several generations. Taken apart from the rest of the lyrics, though, it is an innocent and modest enough request to join in. However modest and cautious the question may be, though, the ambition and vitality behind it are certainly not. The works and concepts presented in the exhibition are nothing less than the results of a successful experiment and therefore proof of skills. A remarkable feat in these difficult, yet fascinating times.


005

PLEASE ALLOW ME —

The information era that dawned in the 1990s, driven by revolutionary technology, has had various consequences, including a globalisation of how we think and act and unforeseen new opportunities. It has also led to new questions and problems. That global way of thinking, with its associated global capitalism, seems to be generating one crisis after another, like black pearls on a string. The business climate has seen better days and it used to be easier to acquire the necessary funds - after all, costs come before benefits. The tide is turning, however, albeit slowly. Local issues and small-scale investment, recovery and reuse and sustainability in thought and deed will gradually come to the fore. These changing circumstances will offer plenty of opportunities, for and in the creative professions, too. The tug-of-war between global awareness on one hand and local care and attention on the other will decide future issues for creative professionals. The desire to be socially relevant, devising solutions, creating unexpected links and ensuring usability is the task allotted to the designer. Finding new answers to new questions, that is the principle here. Things are slightly different for the visual artist; creating socially relevant work is an individual choice. No matter which choice you make, there is always an aspect of artistic relevance. Finding new answers to old questions, so to speak. Not that that make the questions any less relevant. Creativity, innovation, perseverance and, naturally, professional knowledge and concept development are the ingredients for our curriculum. Creativity is high priority in art education, but it certainly does not have exclusive rights. Providing creativity with unconditional licence, encouraging and developing critical capacities (with the emphasis on redefining and reformulating) and making use of new techniques and opportunities, art education is the ideal place for finding new answers to both new and old questions. We are convinced that the group presenting itself here is ready for that challenge and we wish them all the best in their future professional career. We know we will be hearing from them soon. Please allow me to introduce myself – Pleased to meet you – Hope you guess my name – Ooo, who, woo – Oh yeah – Faculty Board for the Faculty of Visual Arts and Design Utrecht School of the Arts (HKU) Harrie Peters, Chairman Hans Wolters May 2012


006


HELLO MY NAME IS


FASHION COMMUNICATION

008


009

ALUMNI

ALEKS PIETRZYKOWSKA

Haar afstudeerwerk werd genomineerd voor de Piet Bakker Prijs en de HKU-Award. De Piet Bakker Prijs sleepte ze in de wacht. Daarna volgde een hectische opeenstapeling van exposities. Een droom werd werkelijkheid, maar Aleks voelde na deze vliegende start een enorme prestatiedruk. Ze had het idee dat iedereen haar in de gaten hield. Ik moet presteren, want ik heb het tot nu toe ook zo goed gedaan. Maar ik weet het even niet. In plaats van huilend op de bank in haar eigen ellende te verzwelgen, negeerde ze het zwarte gat en bleef ze druk bezig. Ze maakte korte filmpjes voor de fashion masters in Arnhem en maakte samen met een vriend, die VJ is, visuals voor Rauw. Ze ontwierp een sieradenlijn en ging vrijwillig een stage in fashion design doen. Voor sommigen lijkt Fashion Communication een vage studierichting. Voor mij is het visuele communicatie met een modeachtergrond.

Her graduation work was nominated for the Piet Bakker Prize and the HKU Award. She won the Piet Bakker Prize. A hectic string of exhibitions followed. Her dream may have been coming true, but after such a flying start Aleks felt under tremendous pressure to perform. She felt everyone was watching her. I have to perform, because I’ve done so well so far. But I just don't know what to do right now. Instead of crying on the couch and stewing in her own misery, she ignored the black hole and kept herself busy. She made short films for the fashion masters in Arnhem and, together


FASHION COMMUNICATION

with a friend who is a VJ, she produced visuals for Rauw. She designed a jewellery line and did a fashion design internship at her own initiative. To some people, fashion communication seems like a vague subject to study. I see it as visual communication with a fashion background.

STUDIO@ALEKSPIETRZYKOWSKA.COM WWW.ALEKSPIETRZYKOWSKA.COM

010


011

ALUMNI

ALEKS PIETRZYKOWSKA


GRAPHIC DESIGN

012

003


013

ALUMNI

BRIGIET VAN DEN BERG

Op de HKU merkte Brigiet dat het belangrijk is om je tijdens je studie op een bepaalde manier te specialiseren. Zo heb je enig houvast binnen het scala aan mogelijkheden van de afstudeerrichting Graphic Design. Na de HKU heeft Brigiet een master Design gevolgd aan het Sandberg Instituut. Ik ben er daar achter gekomen dat ik een echte boekenmaker ben. Aan het Sandberg sloot ze haar studie af met een digitaal boek: The Jetlag Society. Ze vindt het belangrijk dat ontwerpers zich nu gaan bemoeien met de digitale boekenwereld, voordat het het domein wordt van programmeurs. Zij gaan toch veel meer uit van techniek en wat er allemaal mogelijk is. Het wordt bijna web in plaats van een boek. Ontwerpers kijken meer naar hoe je een verhaal kan vertellen. Brigiet kan goed rondkomen als graďŹ sch ontwerper. Toch twijfelt ze vaak of ze wel genoeg opdrachten binnenhaalt als zelfstandig ondernemer. Werken in groepsverband is volgens Brigiet de gouden formule. Ik denk dat het nu echt de tijd is om collectieven te starten, omdat je in je eentje minder zichtbaar bent. In tijden van veel reizen en contacten opdoen, is het vooral belangrijk om continu mensen te zoeken die op dat moment bij dat project passen en weer iets heel anders kunnen dan jijzelf.

At the Utrecht School of the Arts (HKU), Brigiet noticed the importance of specialising in some direction. That way, you have something to focus on within the wide range of opportunities on the Graphic Design course.


GRAPHIC DESIGN

After the HKU, Brigiet took a master’s degree in design at the Sandberg Institute. That’s where I discovered that I’m a real book designer. At Sandberg she concluded her studies with a digital book: The Jetlag Society. She feels it is important for designers to start getting involved in the digital book world before it becomes the domain of programmers. After all, they are far more focused on what the possibilities are. It almost becomes a website rather than a book. Designers are more concerned with how you can tell a story. Brigiet earns a good living as a self-employed graphic designer. Nonetheless, she often wonders whether she gets enough assignments. Working in a group would be the golden formula as far as Brigiet is concerned. I think now is the time to start collectives, because you’re less visible on your own. Nowadays, when it’s all about travelling and social interaction, it’s particularly important to keep looking for people who fit in with a certain project at a certain moment and can do something completely different from what you can do.

MAIL@BRIGIET.NL HTTP://BRIGIET.ISME.NL

014


015

ALUMNI

BRIGIET VAN DEN BERG


ILLUSTRATION

016


017

ALUMNI

HEDY TJIN

Na haar afstuderen is Hedy terloops een aantal tijdschriften gaan mailen met de vraag of ze nog toevallig een illustrator zochten. En zowaar, de Viva mailde terug dat ze haar werk erg leuk vonden. Ze heeft een jaar lang tekeningen gemaakt bij verhalen in het blad. Ik denk dat ik een goede timing heb gehad. Meestal hebben tijdschriften een vast bestand met freelance illustratoren. Tijdens een vakantie in Suriname ontdekte ze daar het creatieve wereldje en zag er mogelijkheden voor haar zelf. Inmiddels lopen de klussen aardig en hopt ze als illustrator heen en weer tussen Suriname en Nederland. De illustratie sector is nog niet zo verzadigd in Suriname. Je hebt er wel veel tekenaars, maar die tekenen óf heel natuurgetrouw – portretten bijvoorbeeld – óf comics. Wat ik doe zit er een beetje tussenin. In Suriname ervaart ze de concurrentie dan ook minder dan in Nederland. In Nederland zijn zoveel mensen met kunst bezig. Je moet constant vernieuwen. In Suriname lijkt daar minder behoefte aan te zijn. Het is kunst op een ander niveau. Dat geeft mij de rust om meer mijn eigen ding te doen.

After graduating, Hedy mailed a number of magazines asking whether they happened to be looking for an illustrator. And lo and behold, the Viva magazine mailed her back, saying they really liked her work. She spent a year producing drawings to go with the stories in the magazine.


ILLUSTRATION

I think it was lucky timing. Magazines generally have a permanent portfolio of freelance illustrators. During a holiday in Surinam, she discovered the creative world there and saw opportunities for herself. Now, the work is rolling in and she travels back and forth between Surinam and the Netherlands as an illustrator. The illustration scene is not as saturated in Surinam. A lot of artists draw, but they do so either true to nature – like portrait artists – or they draw for comics. What I do is somewhere in the middle. She therefore faces less competition in Surinam than in the Netherlands. There are so many people in the art scene in the Netherlands. You have to come up with something new all the time. It seems there’s less need to do so in Surinam. It’s art at another level. That gives me the peace of mind to do my own thing.

TJINHEDY@GMAIL.COM WWW.HEDYTJIN.NL

018


019

ALUMNI

HEDY TJIN


SPATIAL DESIGN

020


021

ALUMNI

ILONA LAURIJSSE

Het vertellen van verhalen en het vullen van een ruimte met betekenis is voor mij de belangrijkste kernwaarde van het vakgebied interieurarchitectuur. Ilona Laurijsse verbeeldt deze uitspraak in 2010 in haar afstudeerproject. Haar ontwerp verandert een bestaande hal (Food Centre Amsterdam) in een scenografische ruimte die zich aan de argeloze bezoeker ontvouwt als een filmscript. Doordat Ilona ruimtes als installaties opvat en als zodanig ontwerpt, beleeft de kijker telkens verrassende scènes die hem het gevoel geven in een andere wereld rond te dwalen. Ilona werkt inmiddels als zelfstandig tentoonstellingsmaker en interieurarchitect. Haar projecten variëren van het ontwerpen van tentoonstellingen tot kantoorinterieurs. Hoe divers haar projecten ook mogen zijn, het blijft voor Ilona altijd van belang dat de interieurs in haar ontwerpen hun materiële functie overstijgen: het concept en de beleving van de ruimte zijn het uitgangspunt. Ik ben ervan overtuigd dat een interieur van bijvoorbeeld een winkel, een hotel of zelfs een groot bedrijf een eigen verhaal kan vertellen en veel verder kan gaan dan de materialisering en vormgeving van de ruimte. Tijdens haar academietijd heeft Ilona vooral geleerd hoe belangrijk het is om je als ontwerper open op te stellen, intuïtief te durven werken en niet van standaardoplossingen uit te gaan. Dit stelt haar tijdens haar huidige werkzaamheden in staat om, in samenwerking met curatoren, tentoonstellingen vorm te geven waarbij ze zowel het concept als de vormgeving ontwikkelt. Juist bij tentoonstellingen is de beleving een belangrijk conceptueel uitgangspunt dat in de vormgeving tot uitdrukking wordt gebracht.


SPATIAL DESIGN

For me, telling stories and filling a space with meaning are the most important values in the field of interior architecture. In 2010, Ilona Laurijsse illustrated this statement in her final project. Her design turned an existing hall (the Food Centre Amsterdam) into a scenographic space that unfolds before the unsuspecting visitor like a film script. Because Ilona sees spaces as installations and designs them as such, the viewer keeps experiencing exciting scenes that give the feeling of roaming another world. Ilona now works as an independent exhibition designer and interior architect. Her projects range from designing exhibitions to office interiors. But however diverse her projects, it is always important to Ilona that the interiors in her designs transcend their material function. She takes concept and the way the space is experienced, as her starting point. I am convinced that the interior of a shop, a hotel or even a large business, for example, can tell its own story and go much further than just materialising and shaping the space. During her studies, Ilona learned how important it is for designers to be open, to dare to work intuitively and not to take standard solutions as their starting point. In her current work, this has enabled her to design exhibitions, in collaboration with curators, in which she develops both concept and design. Particularly in the case of exhibitions, the experience is an important conceptual starting point, which is developed and given expression through design.

ILONA@LAURIJSSE.NL WWW.ILONALAURIJSSE.NL

022


023

ALUMNI

ILONA LAURIJSSE


MA FINE ART

024


025

ALUMNI

LAURA PARDO

In 2009 kwam Laura naar Nederland. In Colombia denkt men dat je alleen in Europa en de Verenigde Staten goed kunt studeren. Zelf dacht ze daar anders over en overwoog de universiteit van Sao Paulo in BraziliĂŤ. Ze hoorde daarentegen van een vriend dat Nederland een fantastisch land is waar iedereen Engels spreekt. Ze kreeg hier een studiebeurs aangeboden en ging de master Fine Art volgen aan de HKU. Laura woonde op de Kanaalstraat en voelde zich daar een ontzettende toerist. Ze startte daar haar research over de relatie tussen toerisme en kunst in de praktijk. Op een dag zette ze een stoel op de stoep en is gewoon gaan kijken. Mensen kwamen naar haar toe om te vragen wat ze in vredesnaam aan het doen was. Zo ontstonden er kleine gesprekjes. Dit gebruikte ze voor haar afstudeerproject over haar inburgering in de Kanaalstraat. De master heeft mij vooral de ruimte en tijd gegeven om mijn werk verder te ontwikkelen. Je bent niet alleen. Er zijn altijd docenten die je feedback geven en klasgenoten die je helpen en je in de goede richting pushen.

Laura came to the Netherlands in 2009. In Colombia, they think you can only get a proper education in Europe or the United States. She herself felt otherwise and considered the University of Sao Paulo in Brazil. On the other hand, she had heard from a friend that the Netherlands was a fantastic country where everybody


MA FINE ART

speaks English. She was offered a grant and enrolled in the Fine Arts master’s degree course at the HKU. Laura was living in Kanaalstraat, which made her feel awfully like a tourist. There, she started her research into the relationship between tourism and art in practice. One day, she put a chair on the doorstep and just started watching. People came up to her and asked what on earth she was doing. That prompted brief discussions. She used those for her graduation project on her own integration in Kanaalstraat. Above all, the course gave me the space and time to further develop my work. You’re not alone. There are always lecturers to give you feedback and fellow students who can give you a push in the right direction.

PARDOLAURA@GMAIL.COM WWW.LAPARDO.COM

026


027

ALUMNI

LAURA PARDO


FASHION DESIGN

028


029

ALUMNI

MARIKO FERRIER

Ik wilde me heel graag vestigen in Londen, het is zo’n bruisende stad. Mensen hadden me gewaarschuwd dat de crisis daar nog heftiger is dan in Nederland. Maar ik was klaar met mijn studie en ik moest mijn kamer uit in Utrecht. Wat had ik te verliezen? Na haar stage in Londen bij Mary Katrantzou ging ze op zoek naar een baan. Ze zag al snel een droomadvertentie op internet: designer bij modeontwerpster Reem Alasadi, die haar vestigingen heeft in Londen en Tokyo en in Japan erg populair is. Onder de hoede van Alasadi leert Mariko ontzettend veel. Het voelt soms alsof ik voor mezelf bezig ben. Vooral in de experimentele fase van een nieuwe kledinglijn. Het is een droombaan voor Mariko, en vooral op dit moment. Uiteindelijk heb ik wel het doel om iets voor mezelf neer te zetten. Maar ik kan hier nog zoveel leren, zowel op zakelijk gebied als op het gebied van mode. Ik ben nog zo jong.

I really wanted to move to London, it’s such a bustling city. People had warned me that the crisis has hit even harder there than in the Netherlands. But I’d finished my course and I had to vacate my room in Utrecht. So what did I have to lose? After her internship in London at Mary Katrantzou she went job hunting. She soon found her dream advertisement on the internet: designer wanted by fashion designer Reem Alasadi, who is based in London and Tokyo and is really popular in Japan. Mariko learned an awful lot under Alasadi’s wing.


FASHION DESIGN

Sometimes it feels as if I’m working for myself. Especially in the experimental phase of a new line of clothing. It is a dream job for Mariko, especially at the moment. I do intend to set up my own business eventually. But I can still learn so much here, in the way of both business and fashion. I’m still so young.

MARIKOFERRIER@GMAIL.COM WWW.MARIKOFERRIER.COM

030


031

ALUMNI

MARIKO FERRIER


PLEASED TO MEET YOU


035

CONTENT

036

MA DESIGN

038

ILLUSTRATION

040

FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

042

SPATIAL DESIGN

044

FINE ART

048

MA INTERIOR ARCHITECTURE

052

FASHION COMMUNICATION

064

GRAPHIC DESIGN

068

FASHION DESIGN

086

PHOTOGRAPHY

096

PRODUCT DESIGN

098

MA FINE ART


MA DESIGN

036


037

AALTJE KRAMER

056 > ANA ABASHIDZE

fantasieverhalen volgens een logisch patroon er is een materiële moeilijkheid ze te zien het waren zulke onwaarschijnlijke gebeurtenissen dat de werkelijkheid er een hele kluif aan gehad moet hebben om ze te doen ontstaan en vergat ik dat de afschuwelijke dingen die mij overkwamen alleen in dromen gebeuren ik bleef zwijgen, zonder protest dat de beslissing van mijn toekomst bepaald wordt door wat ik nu ga doen want als ze op slot waren toen de scène opgenomen werd moeten ze dat ook zijn wanneer hij geprojecteerd wordt misschien verliest mijn idee aan kracht als ik het opgeschreven heb men moet niet proberen het hele lichaam in leven te houden er is geen andere [Mode] dan het beeld voor wie ik niet besta* *

Adolfo Bioy Casares, Morels uitvinding, 1972.

fantasy stories according to a logical pattern there's a material difficulty to see them the events were so unlikely that reality must have had a hard time by making them happen I forgot that the horrible things which befell me only happen in dreams' I remained silent, without protest the decision of my future is determined by what I'm going to do now because if they were locked when the scene was shot, they should be as well when it's being projected maybe my idea loses its strength as soon as I've written it down one shouldn't try to keep the entire body alive there is no other [Fashion] than the image for whom I don't exist* *

Adolfo Bioy Casares, The Invention of Morel, 1940.

WWW.AALTJEKRAMER.NL AALTJEKRAMER@GMAIL.COM 06 209 91 740


ILLUSTRATION

038


039

082 > BORIS RIJKSEN

AART-JAN VENEMA

Mijn project komt voort uit een fascinatie voor doemscenario's en een hang naar avontuur. Door extreme verandering in ons klimaat en de beschikbare bronnen is er een drastische oplossing nodig. Het is simpelweg fysiek niet meer mogelijk om op de oude voet door te leven. Nadat we jaren hebben gedacht dat we de natuur naar onze hand aan het zetten waren, blijkt dat de natuur ons nog steeds stevig in haar greep heeft. Er is geen plaats meer voor de mens zoals we hem nu kennen. Gelukkig is onze technologische vooruitgang zo groot, dat we de kans hebben om mee te gaan met de aarde. Mensen gaan zich weer op elkaar en de omgeving concentreren in plaats van op zichzelf. Alles is gefocust op het upgraden van de mens op een praktische manier. Mijn project gaat over dit toekomstscenario, en vooral over het gebruik van de upgrades.

My project is driven by a fascination for apocalyptic scenarios and a passion for adventure. Extreme changes in our climate and the available resources call for a drastic solution. It is simply no longer physically possible to continue our current way of life. After long believing that we could tailor nature to suit our needs, the limitations of our mastery is becoming ever more apparent. Man as we know it has no future. Fortunately, our technological progress is such that we may yet establish a new relationship with mother Earth. People will again learn to concentrate on their surroundings and one another instead of their selďŹ sh needs. Everything is focused on upgrading man in a practical manner. My project concerns this future scenario, and especially the use of the upgrades.

WWW.AARTJANVENEMA.COM AARTJAN@AARTJANVENEMA.COM 06 120 64 413


FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

040


041

046 > ALAIN VAN BIELERT

AGNES KOOIJMAN

Het verval in stedelijke landschappen fascineert me. Vanuit deze fascinatie ontstaan fictieve plekken waar ik me wil verliezen in het stuurloze bouwen, en waar chaos, naïviteit en instabiliteit mee samenhangen. Daarnaast wil ik reageren op een snel veranderende stedelijkheid en stilstaan bij de pracht van imperfectie.

I am fascinated by the decay of the urban environment. My imagination creates fictitious places where I can lose myself in disordered construction, and where chaos, naivete and instability rule. Also, I want to respond to the fast changing urbanisation and take a moment to savour the beauty of imperfection.

WWW.AGNESKOOIJMAN.COM AGNESKOOIJMAN@GMAIL.COM


SPATIAL DESIGN

042


043

AGNIESZKA WASZAK

054 > ALI REZAI

Vormgeving zou in ons dagelijks leven hetzelfde moeten doen als de confrontatie met kunst: ons verbazen, angst aanjagen of verrukken, maar het zou in ieder geval onze ogen moeten openen voor nieuwe werelden in ons dagelijks bestaan.* Mensen gaan steeds meer communiceren via diverse media. Ik ben geïntrigeerd door de rol van lichaamstaal en emoties bij fysieke interacties. De ruimte die ik gemaakt heb is bedoeld om mensen te stimuleren om samen te werken en met elkaar om te gaan. Mijn ontwerp is een plek voor ontmoeting, gesprekken en integratie… Je kunt het niet missen… Je kunt er niet aan voorbij… *

A. Betsky, Design Does Matter, 2010.

Design should do the same thing in everyday life that art does when encountered: amaze us, scare us or delight us, but certainly open us to new worlds within our daily existence.* Nowadays people communicate more and more through media. I am intrigued by the value of body language and emotions in physical interactions. The space I created intends to encourage people to collaborate and engage each other. My design is a place to meet others, to talk and integrate… You can't miss it… You can't just pass it by… *

A. Betsky, Design Does Matter, 2010.

WASZAK.AGA@GMAIL.COM 06 341 22 634


FINE ART

044


045

062 > ANNE SALET

AGNITA VAN WIJK

De tijd om alle spullen te verdelen is aangebroken. Het huis wordt ontdaan van zijn vacht van warme oppervlakten en oogstrelende parafernalia. Alle herinneringen worden uit elkaar gehaald en iedereen moet een stukje kiezen en laten gaan. Maar óók wordt er voor de laatste keer intensief gekeken naar de herinneringen die verbonden zijn aan deze spullen. Alle hoeken en gaten worden na jaren nog even belicht, voordat deze hoeken en gaten alleen nog maar lege plekken zijn. Nu staan die ontzielde voorwerpen in mijn kamer. Opeens hebben ze een heel andere kleur; ze voelen anders; ze zijn bijna misplaatst. Die voorwerpen beginnen een tweede leven, maar staan eigenlijk nog steeds met een voet in hun oude huis. Die herinnering blijft er altijd aan kleven.

The time has come to divide the household contents. The house is to be divested of its hide of warm surfaces and delightful paraphernalia. All of its memories are being dismantled, and everyone has to choose a piece for themselves. The time has also come, however, for one last long look at the memories associated with these items. Every nook and cranny is briefly illuminated once more, before they become just empty spaces. These lifeless objects now occupy my room. They suddenly appear an entirely different colour; they feel different; they are virtually out of place. These items are embarking on a new life, while they are actually still stranded with one foot in the old house. This memory will always remain attached to them.

WWW.AGNITAVANWIJK.NL AGNITAVANWIJK@GMAIL.COM 06 336 53 086


FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

AGNES KOOIJMAN < 040

046


047

050 > ALEXANDER FASEL

ALAIN VAN BIELERT

Taal is vluchtig, ongrijpbaar. Taal bestaat in een veelvoud van vormen. Elke taal heeft weer dialecten en accenten en deze veranderen constant. Vooral deze verandering fascineert mij: het ontstaan van nieuwe woorden, het verschuiven van betekenis tot eventuele verzadiging van oudere woorden. Wie kan nu bijvoorbeeld nog kort uitleggen wat het woord kunst betekent? Deze verandering in de taal wil ik fysiek maken, zodat je eromheen kunt draaien, haar kunt aanraken, voelen en ervaren. Dit doe ik op allerlei niveaus, waarbij ik altijd op zoek ben naar het kantelpunt waar de betekenis verandert. In beeld vertaalt zich dit in de leesbaarheid of onleesbaarheid van woorden, in geluid in de vervorming van klanken door fysieke uitputting. Samen kunnen beeld en geluid een dialoog aangaan. De toeschouwer kan zijn eigen betekenis vormen met de flarden die hij begrijpt en interpreteert, volgens zijn eigen referentiekader.

Language is fleeting, intangible. Language comes in a multitude of forms. Every language has its own dialects and accents, which are subject to constant change. It is this change that fascinates me; the emergence of new words, the shift in meaning, sometimes leading to the saturation of existing words. Who can now briefly explain the meaning of Art, for example? My wish is to express this change in language in a physical form, so that you can walk around it, touch it, feel it and experience it. I do this at various levels, always seeking to find the tipping point at which the meaning changes. Expressed as images, this is shown in the (un)readability of words, or as sound in the distortion of tones through physical exhaustion. Together, image and sound can establish a dialogue. Working within their personal frame of reference, viewers can form their own meaning based on the snippets that they understand and interpret.

ALAINVANBIELERT@GMAIL.COM 06 143 47 040


MA INTERIOR ARCHITECTURE

048


049

150 > FATIH ILGUN

ALEX GROOT JEBBINK

WWW.AGJINTERIEURARCHITECTEN.NL INFO@AGJINTERIEURARCHITECTEN.NL 06 411 87 812


FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

ALAIN VAN BIELERT < 046

050


051

ALEXANDER FASEL

060 > ANNA POPOVIC

Ik heb mij steeds het meest gehecht aan sterfelijke zaken, aan dingen die ik nimmer echt tot mijn bezit kon maken. Alles wat zo dierbaar was dat ik het heb verloren, is mij sinds ik het kwijt ben pas voorgoed gaan toebehoren.* Mijn werk gaat over onmogelijke situaties, surreële toevalligheden en het niet geloven daarin. Ik teken wat onmogelijk is en schilder wat ik zie. Maar ik kijk liever naar de grond dan recht vooruit, want alles wat ik vind, neem ik mee haar huis, om het te koesteren, te bezitten en zorgvuldig te bewaren. Vroeger, toen ik jong was, was ik bang te verliezen wat ik had. Nu bedenk ik het gewoon. En maak het. *

Jean Pierre Rawie, ‘Bezit', uit: Woelig stof, 1989.

My work deals with impossible situations, surreal circumstances and the inability to come to terms with them. I draw what is impossible and I paint what I see. But I would rather look at the ground than straight ahead, for I take home everything that I find, to own, cherish and carefully save. Before, when I was younger, I was afraid to lose what I had. Now I simply create it in my mind. And then I make it.

ALEXANDER.FASEL@LIVE.NL 06 114 97 569


FASHION COMMUNICATION

052


053

ALEXANDRA MEIJER

154 > FEMKE KUNEN

Waak-slaap In de hedendaagse westerse samenleving leven wij in een consumptiemaatschappij. We leven in een cyclus van werken en kopen, en daar ligt ook onze focus op. Ik geloof dat de mensen uit deze samenleving in een waakslaap verkeren. We denken scherp te kunnen zien, maar we zijn zo gefocust op één ding, dat de rest langzamerhand verdwijnt. ‘Waakslaap' staat voor het moment tussen het bewuste en het onbewuste. Mijn 'waak-slaap' treedt op wanneer ik mijn lenzen niet in heb. Vele beelden vervagen, gezichten hebben geen uitdrukking, ik kan niet alles lezen het gevolg hiervan is dat ik in mijn eigen coconnetje zit. Een wereld waar mensen pas een uitdrukking hebben wanneer ze recht voor mijn neus staan, waar bomen niet uit blaadjes bestaan maar uit een soort bol en waar sommige dingen vervagen naar de achtergrond.

Waking Sleep The contemporary Western World is very much a consumer society. We live in and therefore also focus on a cycle that consists of working and purchasing. I believe that members of our society live in a state of waking sleep. We think that we have a clear view of matters, while we actually remain so closely focused on a single aspect that the rest gradually disappears. ‘Waking Sleep' stands for the point between the conscious and the subconscious. In my case, I experience waking sleep when I remove my contact lenses. Most images become blurred, human faces become devoid of expression, I can no longer read clearly, and I withdraw into my own cocoon as a result. A world in which people only have features if they are standing right in front of me, trees do not consist of branches and leaves but are simply clumps of foliage, and some things just merge into the background.

AMCMEIJER@GMAIL.COM 06 815 95 739


SPATIAL DESIGN

AGNIESZKA WASZAK < 042

054


055

ALI REZAI

078 > BAS PRONK

De keuze om een kuuroord te ontwerpen ontstond toen ik zelf een keuze mocht maken voor het project. Ik ging bij mezelf na wat ik miste in mijn leven, of beter: wat ik wilde missen. Mijn stress. En ik wist: met mij geldt dit voor vele anderen. Ik raak altijd geïnspireerd door de natuur en de echtheid die hierin schuilt. Echter, voor dit project werd ik voornamelijk geïnspireerd door de transformatie die een rups doormaakt voordat hij zich ontpopt in een prachtige vlinder. Deze transformatie, waarbij hij zijn cocon van zich afscheurt, was voor mij de vertaling naar het afscheuren van je stressvolle leven in het wellness center. Inspiration is the key to design.

The decision to design a wellness centre arose when I was given the opportunity to opt for the project. I set out by asking myself what was missing in my life, or rather: what I would be better off without. My stress. And I realised that this applies to many other people apart from me. Nature and its inherent authenticity never fail to inspire me. On this particular project, however, I was primarily inspired by the transformation that a caterpillar goes through in its metamorphosis into a splendid butterfly. This process, which ends with the insect emerging from its restrictive cocoon, was to me synonymous with divesting oneself of the stresses of daily life in the wellness centre. Inspiration is the key to design.

ALIREZAI007@HOTMAIL.COM 06 319 34 149


MA DESIGN

AALTJE KRAMER < 036

056


057

058 > ANA ORDOÑEZ

ANA ABASHIDZE

In Tbilisi is het gebied met Sovjet huurwoningen gedefinieerd door de verschillende historische stadia. Tijdens de Sovjet-Unie was het belangrijkste concept voor ruimtelijke ordening gebaseerd op orde en symmetrie. De omstandigheden zijn drastisch veranderd sinds de kritische periode van de jaren '90 waarin de ruimte veranderde in een experimentele, vrije ruimte om actief in te zijn en tevens een duidelijke identiteit kreeg. Wat gebeurt er als mensen de volledige vrijheid krijgen om te handelen? Organische (zelf) wijzigingen hebben zich voorgedaan in de wijken waar mensen het oude Sovjet-gebied totaal verbouwd hebben. Het begrijpen van de essentie van deze ruimte was de belangrijkste inspiratie van mijn onderzoek. Vandaag de dag is de perceptie van de ruimte gebaseerd op het gewicht van de omstandigheden die een essentiële rol hebben gespeeld voor de schepping ervan.

In Tbilisi the area of Soviet succession housing has been defined through the stages of history. During the Soviet Union the main concept of space development was based on ordering and symmetry. The circumstances have dramatically been changed since the critical period of the 90's that gave a very clear identity to the space as it turned into the experimental area, free space to act. What happens when people are given a full freedom for acting? Organic (self) changes occurred among the quarters, where people totally rebuilt the old Soviet area. Thus understanding the essence of this space became the main inspiration of my research. Today the perception of space is based on the importance of circumstances that played a vital role for its creation.

ANIABASHIDZE@GMAIL.COM 06 476 04 571


MA DESIGN

ANA ABASHIDZE < 056

058


059

ANA ORDOÑEZ

066 > ANNEROOS VAN VREDENDAAL

Ik wil de werkelijke waarde ontdekken van papier als platform voor gedrukte media, met name tijdschriften, en de voordelen die het heeft boven andere platforms die gemaakt zijn voor mobiele digitale apparaten. Mogelijke antwoorden op deze vragen zoek ik in een theoretisch kader dat is gebaseerd op cognitieve en perceptuele wetenschappen, omdat ik de effecten van interactie met media beschouw als traceerbaar en gemakkelijk te begrijpen met een wetenschappelijke onderbouwing. Het belangrijkste doel van mijn uiteindelijke ontwerp is om de opvallende verschillen aan te tonen in een installatie waarin ik de analoge mogelijkheden verken die digitale media hebben proberen te perfectioneren. Ook confronteer ik de digitale media met de wijze waarop ze analoge aspecten in hun voordeel kunnen laten werken.

I want to discover the real value of paper as a platform for printed media, especially magazines, and the advantages it has over platforms created for mobile digital devices. I am looking for possible answers to these questions in a theoretical framework based on cognitive and perceptual sciences, since I consider the effect of interacting with media, traceable and easily readable with a scientific support. The main goal of my final design is to show these conspicuous differences in an installation that will explore the analogue possibilities that digital media have tried to perfect. I also confront the digital media critically with the way they have been working the analogue aspects in their favour.

WWW.ANAORDONEZ.COM 06 117 92 646


FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

ALEXANDER FASEL < 050

060


061

074 > BARBARA VELDMAN

ANNA POPOVIC

Ik verwonder mij over kleine dingen; de sublimiteit die te vinden is in het subtiele. De natuur is mijn grootste inspiratiebron, met de paradox van mijn pogingen het sublieme vast te leggen als grootste uitdaging. Het registreren van de vluchtigheid van een moment, zoals veranderend licht of het ritselen van bladeren, verken ik door middel van fotografie. Met dit medium kan ik op een zo direct en zuiver mogelijke manier mijn blik op de toeschouwer overbrengen. Ik ga niet bewust op zoek naar een specifiek beeld, maar laat me leiden door wat mijn pad kruist. Door te (ver)dwalen in de natuur, probeer ik hier steeds weer de essentie van te ontdekken. Ik ga niet op zoek, maar ik vind. En elke nieuwe vondst creëert weer verwondering.

I allow myself to be amazed by small beings; the sublimity that can be found in the subtle. Nature is my greatest source of inspiration, with the paradox of my attempts to record the sublime as the greatest challenge. I use photography to capture the fleetingness of a moment, like a shift in light or the rustling of leaves. With this medium, I can share what I see with viewers in the most direct and unadorned manner. Rather than actively seek a specific image, I allow myself to be overwhelmed by whatever crosses my path. By roaming, free of purpose, in nature, I hope each time to find its essence. I do not search, yet I find. And each new find gives rise to new amazement.

WWW.ANNAPOPOVIC.COM ANNA.POPOVIC@GMAIL.COM 06 435 85 939


FINE ART

AGNITA VAN WIJK < 044

062


063

ANNE SALET

076 > BAS DE RUITER

Kunst gaat over het leven. Het werk dat ik maak, gaat vooral over mensen zoals jij en ik. We zijn allemaal hetzelfde, ongeacht waar we vandaan komen, wat we geloven of wat we hebben meegemaakt. Iedereen heeft iets bijzonders. Mijn waardering en mijn bewondering wil ik met je delen. Op een laagdrempelige manier probeer ik je aandacht te krijgen en je aan het denken te zetten. Dit doe ik door met diverse mensen samen te werken en middelen in te zetten die interactief werken, zoals installaties, performances en film. Een zoektocht naar vrijheid voor jou en voor mij. Zie ook www.annesalet.nl. I was a wing in heaven blue Soared over the ocean Soared over Spain And I was free Needed nobody It was beautiful And if there's one thing Could do for you You'd be a wing In heaven blue.* *

Patti Smith, ‘Wing Lyrics', van het album Gone Again, 1997.

Art is about life itself. The works that I create are generally about people like you and me. We are really all the same, regardless of our origins, our beliefs and our previous experiences. Everyone has something special about them, however. I am keen to share my appreciation and admiration with you. I try to capture your attention in an accommodating manner, and to give you food for thought. I do so by collaborating with various people and employing media with an interactive effect, such as installations, performances and film. A quest for freedom, for both you and me. Also see: www.annesalet.nl. I was a wing in heaven blue Soared over the ocean Soared over Spain And I was free Needed nobody It was beautiful And if there's one thing Could do for you You'd be a wing In heaven blue.* *

Patti Smith, ‘Wing Lyrics', from the album Gone Again, 1997.

WWW.ANNESALET.NL INFO@ANNESALET.NL 06 467 65 190


GRAPHIC DESIGN

064


065

ANNELEINE BURGERS

070 > ARTI LAMMERT

Zie mij kijk niet langs me heen naar wie ik vroeger was zie mij hier ben ik.* Een brief op de post, een wandeling door het park, de deur open, de deur weer dicht. Voor ons zo vanzelfsprekend. Maar wat als je door de ziekte Alzheimer geen grip meer op je leven hebt en je afglijdt van zelfredzaamheid naar complete afhankelijkheid? *

Anne C. Possel, Ontmoetingen voorbij Alzheimer, 2005.

See me don't look past me at who I used to be see me here I am.* Posting a letter, strolling in the park, opening the door, closing the door again. These are all things that we take for granted. What if Alzheimer's disease has made you lose control of your life, however, and you therefore decline from being able to cope to complete dependence on others? *

Loosely translated from Anne C. Possel's Ontmoetingen

voorbij Alzheimer (Encounters beyond Alzheimer's), 2005.

WWW.ANNELEINEBURGERS.NL BURGERSANNELEINE@HOTMAIL.COM 06 532 08 954


MA DESIGN

ANA ORDOÑEZ < 058

066


067

072 > BAMBANG PRAMONO

ANNEROOS VAN VREDENDAAL

Niet wat we houden, maar wat we opgeven, wat we uitwissen en wat we laten varen.* OMA toonde met de tentoonstelling 'Preservation' tijdens de Biënnale van Venetië 2010 een keerpunt in het herdefiniëren van onze actuele waarde ten opzichte van beschermde gebouwen. Het lijkt erop dat conservering een bijna obsessieve band met het verleden heeft gekregen. Nederland bewaart 9 Unesco sites, 10.000 leegstaande gebouwen, 335 beschermde dorp- en stadsaanzichten, 52.877 rijks, 521 provinciale, 41.447 gemeentelijke en 904 archeologische monumenten om nog niet te spreken over het groeiende aantal jonge monumenten, sinds het opheffen van de 50-jaarregel in de Monumentwet. Dit lijkt een radicale status quo te bieden waarin beschermde gebouwen min of meer bevroren aan het oppervlak liggen. Aan de andere kant is er een vorm van historisch geheugenverlies ontstaan door het uitwissen van moeilijke sociale periodes in de architectuurgeschiedenis, wat ons verder vervreemdt van het verleden. Wat zullen de ruimtelijke consequenties zijn, als Nederland (beschermde) gebouwen blijft behouden in de toekomst? *

Tentoonstelling: 'Preservation', OMA Rem Koolhaas,

Biënnale Venetië 2010.

Not what to keep, but what to give up, what to erase and what to abandon.* With the exhibition ‘Preservation' at the Venice Biennale 2010, OMA presented a turning point in rethinking our values regarding preserved buildings nowadays. It seems that the preservation has an almost obsessive relation with the past. The Netherlands preserves 9 Unesco's sites, 10,000 vacant buildings, 335 village and city views, 52,877 national, 521 provincial, 41,447 municipal, 904 archaeological monuments and that is not even counting the number of young monuments that has increased since the 50-years rule in the Monument law was dropped. This seems to offer a radical status quo, in which buildings are more or less frozen at the surface. On the other hand a form of historical amnesia has arisen, stamping out periods in an architectural history with difficult social chapters, thus further alienating us from the past. What will the spatial consequences be, if the Netherlands still keeps preserving (protected) buildings in the future? *

Exhibition: Preservation, OMA Rem Koolhaas, Venice

Biennale 2010.

ANNEROOS_88@LIVE.NL 06 133 48 400


FASHION DESIGN

068


069

094 > CATHARINA VAN ROOIJEN

ANOUK VAN DER MEIJ

Fashion en jewellery design Mystiek, organisch en zwierig zijn woorden gelinkt aan mijn werk. Ik werk veelal intuïtief en mijn inspiratie haal ik uit de natuur, de wetenschap en alternatieve levensstijlen. Mijn afstudeercollectie gaat over een alternatieve leefstijl. We leven in een postmoderne maatschappij die veel onzekerheid brengt. Hier reageert de New Age stroming op door een eigen levensfilosofie uit de natuurkunde en Westerse en Oosterse spirituele tradities te halen. De chakratheorie is daar een uitwerking van. Alles bestaat uit energie en ons lichaam bevat zeven kernpunten, de chakra's. Deze punten raken geblokkeerd door emoties als stress en dat voelt als een ballast. De collectie geeft een antwoord op de huidige levensstijl met behulp van deze theorie. De kleding heft energetische blokkades op waardoor ervaringen van de drager intenser worden. Zo kan alles weer met volle aandacht gedragen worden. Verder wil ik alle fijne mensen om me heen bedanken voor hun steun en hulp.

Fashion and Jewellery Design Mystical, organic and elegant are terms one might associate with my work. I tend to work intuitively, gaining inspiration from nature, science and alternative lifestyles. In fact, my final exam collection is also based on the last of these. We live in a post-modern society which is fraught with insecurity. The New Age movement has responded by developing its own philosophy of life comprising a blend of physics and Western and Oriental spiritual traditions. The chakra theory is based on this philosophy. Everything consists of energy, and our bodies comprise seven core points, known as the chakras. These points become blocked due to emotions such as stress, which feels like a burden. The collection provides an answer to today's lifestyle, based on this theory. The garments clear energy blocks, which renders the wearer's experiences more profound. This enables one to bear anything again, while devoting full attention to it. I would also like to thank all the kind people around me for their support and assistance.

WWW.ANOUKVANDERMEIJ.BLOGSPOT.COM ANOUKVANDERMEIJ@GMAIL.COM 06 289 54 066


GRAPHIC DESIGN

ANNELEINE BURGERS < 064

070


071

084 > BRAM ROMEIJN

ARTI LAMMERT

Mijn naam is Lamme Haas In samenwerking met Roos Haasjes ben ik bezig uitgeverij de Lamme Haas op te richten (Haasjes + Lammert = de Lamme Haas). Het idee is ontstaan vanuit een samenwerking tussen ons op de HKU. Kunstacademiestudenten komen alleen toelating doen met een portfolio onder de arm en gaan alleen weer weg met onder diezelfde arm een afstudeerproject. Te vaak blijft het werk in de anonimiteit hangen, doordat het binnen de muren van de academie blijft. De Lamme Haas wil het voortouw nemen. Ze wil gezien worden; ook, of juist, ná het afstuderen. Door samenwerkingen aan te gaan met afgestudeerden willen we werk dat de moeite waard is letterlijk de wereld in sturen, door het uit te geven. Daar waar men het het minst verwacht, springt de Lamme Haas uit de gracht. Zie www.delammehaas.nl of neem contact op met info@delammehaas.nl.

My name is Lamme Haas (Lame Hare). I am currently in the process of establishing the Lamme Haas publishing company in partnership with Roos Haasjes (Haasjes + Lammert = Lamme Haas). The idea arose as a result of a joint project we executed at Utrecht School of the Arts (HKU). Art academy students come on their own with a portfolio under their arm to do the entrance exam, and they eventually leave again on their own with a final exam project under the same arm. All too often, their work languishes in the realm of anonymity, within the four walls of the academy. The aim of Lamme Haas is to take destiny in its own hands. It aims to attain prominence, even – or rather, particularly – after we have graduated. In entering into a partnership with graduates, we aim to expose worthy works to the world outside, by publishing them. Wherever it is least expected, the lame hare emerges from the depths of the canal. Check out www.delammehaas.nl for further details, or mail us at: info@delammehaas.nl.

WWW.ARTILAMMERT.NL INFO@ARTILAMMERT.NL 06 448 92 799


MA DESIGN

ANNEROOS VAN VREDENDAAL < 066

072


073

108 > CORNELIA EDWARDS

BAMBANG PRAMONO

Een noodwoning die kan worden uitgebreid Concept: een huis voor noodsituaties dat kan worden uitgebreid door de bewoners wanneer er meer ruimte nodig is. Ik ben met dit project begonnen omdat geïmporteerde noodhuisvesting "vreemd" is op de locatie van een noodsituatie en omdat ze voorbij gaat aan de culturele achtergrond van slachtoffers van een ramp. De meeste noodhuisvesting wordt aangepast door de bewoners, en soms wordt noodhuisvesting leeg achtergelaten omdat de geboden ruimte te beperkt is. Door een uitbreidbaar huis te ontwerpen kunnen mensen van tijdelijk onderdak doorschuiven naar semi-permanente en permanente huisvesting. Het is een open source ontwerp, dat mensen gratis kunnen ontwikkelen en uitbreiden. Ik haal mijn inspiratie uit de lege koepelhuizen in Yogyakarta, Indonesië, het WikiHouse systeem, Ikea's kit, VN tenten. Ik onderzoek de nieuwe Nglepen koepelhuisvesting in Yogyakarta, nederzettingspatronen in Indonesië en earthquake engineering, allemaal met het doel om een meer leefbaar ruimtesysteem te maken voor slachtoffers van een ramp.

Extendable Emergency House Concept: an emergency house that can be extended by its inhabitants when more space is needed. I started this project because imported emergency housing is “alien” on the site of an emergency as it neglects the cultural background of disaster victims. Most emergency housing is adjusted by its inhabitants, and sometimes emergency housing is left vacant because the space it offers is too limited. By designing an extendable house, people can move from temporary shelter to semipermanent and on to permanent housing. It is an open source design that people can develop and extend for free. I draw my inspiration from the vacant dome houses in Yogyakarta, Indonesia, as well as the WikiHouse system, Ikea's kit, UN tents. I research New Nglepen dome housing in Yogyakarta, village patterns in Indonesia and earthquake engineering, all with the goal to make a more habitable space system for disaster victims

WWW.BAMBANGJERMAN.COM BAMBANG_ISI@YAHOO.COM 06 446 81 039


FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

ANNA POPOVIC < 060

074


075

BARBARA VELDMAN

090 > CARLIJN BAKKER

Vlij je met mij samen bij moerassen, uitgedroogde bij een beekje, lang ontwaterd, tussen bosschages, omgekapte, tussen dag die was, en nacht die niet zal komen. In dichtheid van verdorde doornen duiken wij weg in het woest en ledig. Roep nog niet: Verloren! Het verliezen is pas bezig.* *

Jitschok Imber, 'Een liefdeslied aan het einde der tijden',

uit: Doordrenkt van jou als een aarde na een lenteregen, 2000. Vertaling en samenstelling: Willy Brill en Ariane Zwiers.

BARBARAVELDMAN.TUMBLR.COM BARBARAVELDMAN@GMAIL.COM 06 151 80 287


FINE ART

ANNE SALET < 062

076


077

080 > BOB ADRICHEM

BAS DE RUITER

Narcisse Tordoir: Pogingen om de oude positie vast te houden zoals in de traditionele figuratie grenst aan het pathetische. Er moeten nieuwe strategieën gevonden worden om de nieuwe beeldcultuur het hoofd te bieden. Dit is deels gebeurd door gebruik te gaan maken van dezelfde middelen als die contemporaine beeldcultuur foto en video en deels gebeurt dit door met een schilderkunst te komen die juist de persoonlijke beleving centraal stelt. Met het authentieke handschrift van de kunstenaar worden beelden die we uit de realiteit of de multimedia kennen herwerkt en geïncorporeerd in een nieuwe visie. De schilderkunst heeft zichzelf steeds opnieuw uitgevonden; technische mogelijkheden geven haar meerdere mogelijkheden. Zo kan zij zich naast de huidige beeldcultuur bewegen door zich met haar te mengen. Maar in tegenstelling tot Narcisse Tordoir ben ik van mening dat fotografie en schilderkunst sinds de komst van de camera altijd een wederzijdse afhankelijkheid hebben gehad. In mijn schilderijen verwijs ik naar het fotografisch beeld en het uiterlijk daarvan: het gladde oppervlak en de fragmentaire afsnijdingen. De keuze om niet te leunen op een authentiek handschrift door strakke lijnen en vlakken aan te brengen, geeft mijn werk dezelfde afstandelijkheid als de foto heeft. Verborgen vormen in het fotografisch kader haal ik naar voren en ik verleen abstractie aan figuratie zonder een centrale beleving voorop te stellen.

The art of painting has invariably proved capable of redefining itself; technical innovations lend it greater opportunities. It is therefore able to hold its own with today's image culture by mingling with it. In my opinion, photography and painting have been mutually dependant ever since the camera was invented. I therefore refer to photographic images in my paintings: their smooth surface and fragmented cuts. The decision not to rely upon an authentic hand, by applying sharp lines and planes, lends my work the same sort of distant quality as a photo. I bring concealed forms within the photographic frame to the fore. This enables me to render the figuration abstract, without portraying a central perception in the foreground.

WWW.BASDERUITER.NET CEEBOWAIRBRUSH@GMAIL.COM 06 483 12 164


SPATIAL DESIGN

ALI REZAI < 054

078


079

BAS PRONK

088 > BRITT DEKKER

We leven in een verarmd perceptueel geestelijk landschap, werken met een beperkt ervaringskader en sturen daarmee onze levens door nauwe realiteitstunnels.* We beleven de openbare ruimte op de automatische piloot. Ons referentiekader bestaat uit ervaringen en kennis die we hebben opgedaan in het verleden. Iedereen ziet de openbare ruimte daardoor anders, terwijl we onze eigen blik als vanzelfsprekend en objectief beschouwen. Deze installatie is het resultaat van mijn fascinatie voor de verschillende belevingen die er zijn. *

Charles Landry, Urban Innovator.

We live in an impoverished perceptual mindscape, operating with a shallow register of experience and so guiding our lives through narrow reality tunnels.* We experience the public space very much on automatic pilot. Our framework of reference consists of experiences and knowledge that we have acquired during the course of time. And while everyone therefore views the public space differently, we all take our own particular view both for granted and as an objective one. This installation is the result of my own fascination with the various experiences people have. *

Charles Landry, Urban Innovator.

WWW.BASPRONK.COM INFO@BASPRONK.COM 06 171 55 979


FINE ART

BAS DE RUITER < 076

080


081

BOB ADRICHEM

092 > CAROLIEN DOL

Kunstwerken maken hun eigen betekenis in de wereld, los van hetgeen de kunstenaar hun heeft willen meegeven.* *

Kristof van Gestel, Kunst is wat de kunstenaar doet, 2010.

Works of art create their own meaning in the world, independent of whatever the artist intended.* *

Kristof van Gestel, Art is what the artist does, 2010.

WWW.BOBADRICHEM.NL MAIL@BOBADRICHEM.NL 06 411 03 973


ILLUSTRATION

AART-JAN VENEMA < 038

082


083

134 > ELLEN DE BRUIJN

BORIS RIJKSEN

Op een dag vergeten we wat wel en niet digitaal is. Digitaal is onderdeel geworden van onze werkelijkheid. Al ons doen en denken wordt beheerst door ons tweede brein: de computer. We worden opgeslokt; ik slijt mijn dagen grotendeels achter dat scherm. Het is genoeg, we moeten naar buiten! Digitaal kan ook analoog!

One of these days, we will forget what is digital and what not. Digital media have become tantamount to reality in our lives. Everything we do and think is controlled by our second brain: The computer. We are being swallowed up by it; I spend the majority of my waking hours glued to that screen. It has gone too far; we need to get out and about more! Whatever we can do digitally, can also be done analogously!

WWW.BORISRIJKSEN.NL BORIS.RKSN@GMAIL.COM 06 452 33 854


GRAPHIC DESIGN

ARTI LAMMERT < 070

084


085

100 > CHARLOTTE GILISSEN

BRAM ROMEIJN

Vaak zet ik de natuur in mijn werk; soms is het het startpunt van een project, soms het eindpunt. Maar wat is natuur nog in een wereld die, zeker in Nederland, volledig gecontroleerd wordt? God schiep de wereld, behalve Nederland, dat liet hij over aan de Nederlanders zelf, schreef Voltaire in de 18e eeuw. Dit is een interessante uitspraak, omdat zelfs onze natuurgebieden, die wij als wildernis ervaren, gevormd zijn onder invloed van het menselijk denken en handelen. Natuur is echter iets wat niet dankzij, maar ondanks ons bestaat. Het zal vroeg of laat overal spontaan weer ontstaan wanneer wij maar ophouden met alles in controle te houden of wanneer we de controle verliezen.

I often use nature in my work; sometimes it is the starting point of a project, sometimes the ďŹ nishing point. But what is nature now in a world what is entirely controlled, especially in the Netherlands. God created the world, except for the Netherlands. That the Dutch created themselves, wrote Voltaire in the 18th century. This is an interesting statement, as even our nature reserves, which we see as the wilds, are formed under the inďŹ&#x201A;uence of human thought and deed. Nature is something that exists not because of us but despite us. Sooner or later, it will spontaneously re-emerge when we have stopped keeping control of everything or when we lose control.

WWW.STUDIOHELLING.NL BRAM@STUDIOHELLING.NL 06 499 66 151


PHOTOGRAPHY

086


087

206 > JASPER TIMMERMANS

BRAM VAN OOSTEN

Bram van Oosten is geen fotograaf. Na zich drie jaar geconformeerd te hebben aan de leraren op school heeft zijn stage hem geholpen zijn eigen pad te kiezen. Op geheel eigen wijze zoekt hij nu naar de grenzen van wat eigenlijk nog een foto is. Door continu te experimenteren met verschillende materialen ontdekt hij nieuwe manieren om tot zijn eigenzinnige beelden te komen. Hijzelf zegt hierover: Ik wil fotograďŹ e naar een hoger plan tillen, niet het menselijke spectrum laten zien maar daaraan voorbij.

Bram van Oosten is not a photographer. Having conformed to the teachers at school for three years, his work placement subsequently helped him choose his own path. He is currently engaged in seeking the boundaries of what a photograph actually is, in his own inimitable way. He has discovered new ways of creating typical images by continually experimenting with various materials. He explains this as follows: I want to raise photography to a higher plane, not by portraying the human spectrum, by going beyond it.

WWW.BRAMVANOOSTEN.COM VANOOSTEN.BRAM@GMAIL.COM 06 504 36 271


SPATIAL DESIGN

BAS PRONK < 078

088


089

BRITT DEKKER

102 > COEN KROONENBERG

Private openbare ruimte De openbare ruimte gaat van open naar gesloten. Licht, lucht en ruimte lijken te verdwijnen. Hiervoor in de plaats moeten privétuinen verschijnen. Begrensd met schuttingen en hekken, zo besloten. Op zoek naar grenzen tussen privé en openbaar. In de tussentijd lijkt hier veel meer te beleven, door de ruimte tijdelijk aan bewoners te geven. Betrokkenheid maakt deze plekken weer dierbaar. Een tijdelijke inrichting in deze veranderende wijk. Private openbare ruimte is waar ik de nadruk op leg. Tijdelijkheid geeft ruimte voor deze andere kijk. Openbare tuinen langs een meanderende weg. Kinderen en voetgangers worden de koning te rijk. Flats op een woonerf, dat is wat ik zeg.

Private Public Space The public space is shifting from an open area to an enclosed one. Light, air and space all appear to have vanished. And private gardens are set to take their place. Bordered by fences and railings, and therefore enclosed. A quest to find the boundaries between private and public. Handing over temporary custody of the space to the residents already appears to have rendered it a livelier place. Commitment to these places implies that they are precious once more. A temporary layout in this changing neighbourhood. I place the emphasis on private public space. Its temporary nature offers scope to view the space from a different perspective. Public gardens alongside a meandering street. Children and pedestrians are as pleased as Punch. Flats in a residential zone, that's what I say.

BRITTDEKKER@HOTMAIL.COM 06 296 04 970


FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

BARBARA VELDMAN < 074

090


091

114 > DANIELLE FRENKEN

CARLIJN BAKKER

In mijn werk onderzoek ik twee elementen die schijnbaar met elkaar in contrast zijn, zoals vroeger/nu, ik/de ander, geest/lichaam en man/vrouw. De dialoog tussen je geest, je lichaam ĂŠn de buitenwereld fascineert me. Op dit moment is genderidentiteit een belangrijk onderwerp in mijn werk; hoe mensen betekenis geven aan het lichaam en daar een sekse aan toekennen. Ik ben opzoek naar wat er onder de huid zit, onder dat geconstrueerde imago. Ik verplaats mij in iemand anders en zet dit tegenover mijn eigen identiteit. Het werk kan een suggestie zijn, die de toeschouwer in zijn gedachten of zelfs met zijn lichaam afmaakt.

In my work I study two elements that are seemingly contrasted, such as past/present, me/the other, mind/body and man/woman. The dialogue between mind, body and the outside world fascinates me. Gender identity is currently a key subject in my work, how people give meaning to the body and assign a gender to it. I am searching for what lies under the skin, under that constructed image. I try to adopt the perspective of the other and compare this with my own identity. The resulting work can take the form of a suggestion, offering the viewer scope to complete it in his mind or even with his body.

WWW.CARLIJNBAKKER.COM CARLIJN-BAKKER@HOTMAIL.COM 06 189 77 135


FINE ART

BOB ADRICHEM < 80

092


093

CAROLIEN DOL

106 > CORINE ZOMER

WWW.CAROLIENDOL.NL INFO@CAROLIENDOL.NL 06 113 92 964


FASHION DESIGN

ANOUK VAN DER MEIJ < 068

094


095

104 > COLETTE KIEVIT

CATHARINA VAN ROOIJEN

Ik heb schoonheidsidealen onderzocht die al eeuwen in verschillende vormen het modebeeld beheersen. Schoonheidsidealen naleven zorgt voor het gevoel van eeuwige jeugd en schoonheid. Het korset, eeuwenlang het schoonheidsideaal, is mijn gekozen uitgangspunt. Het korset vormt het lichaam tot een hoogtepunt, maar uiteindelijk kan het het lichaam ook vervormen. Het te erg naleven van een schoonheidsideaal geeft vaak onnatuurlijke lichamen. Ik wil duidelijk maken dat een schoonheidsideaal zowel een mooie, pure, als een duistere kant heeft. Schoonheidsidealen zie ik niet als iets negatiefs en ze hoeven niet te verdwijnen; deze idealen zorgen ook voor de liefde die vele mensen voor mode hebben. Deze spanning tussen erotiek en xerotiek – de spanningsboog net na het hoogtepunt – wil ik verbeelden in mijn collectie. Dit wil ik weergeven door middel van fragiele constructies in vorm en aangetast materiaal.

I examined the ideals of beauty which have dictated the fashion trends in one way or another for literally centuries. The pursuit of ideals of beauty gives one a sense of eternal youth and pulchritude. I chose the corset, which was long the symbol of the ideal figure, as the basis for my work. While the corset lends the body proportions that are the pinnacle of fashion, it can also ultimately disfigure it. The obsessive pursuit of ideal beauty often leads to an entirely unnatural figure. My intention is to emphasise that in addition to their loveliness and perfection, ideals of beauty have a dark side to them. I do not view ideals of beauty as malign, however, and nor do I think they should be banished; these ideals are also responsible for many people's love of fashion. I have endeavoured to express this tension between the erotic and xerotic – the point just beyond the zenith – in my collection. I do so by constructing fragile shapes and using distressed materials.

06 347 77 212


PRODUCT DESIGN

096


097

116 > DAVID ARENDSE

CECILE REIJNDERS

Ik werk graag aan projecten binnen een sociale context, waarin mijn achtergrond in de psychologie en mijn kwaliteiten als ontwerper samenvloeien. In mijn werk komen thema's als contact maken en veiligheid regelmatig naar voren. Onderzoek en proces spelen een grote rol in mijn werk. Ik werk graag met andere mensen samen, zowel met mensen uit het vakgebied, als met de (ervarings)deskundigen die binnen een project een rol spelen.

I enjoy working on projects within a certain social context, in which my background in the ďŹ eld of psychology and my skills as a designer intermingle. Making contact and ďŹ nding security are recurring themes in much of my work. Research and processes are also key features of my work. I like to collaborate with others, including fellow designers and hands-on experts involved in the project.

WWW.CECILEREIJNDERS.NL INFO@CECILEREIJNDERS.NL 06 429 20 600


MA FINE ART

098


099

132 > EFRAT GAL

CEEMIN GOLSHAN

Met behulp van een telelens en zonder contact te maken, portreteer ik de anonieme bewoners van het treinstation. Een plaats als een staat van onbepaaldheid en transitie die ook als metafoor kan dienen voor verplaatsing en migratie. Ik probeer niet-thuishoren te bestuderen in plaats van thuishoren en overgangen in plaats van deďŹ nitieve plaats.

Using a telephoto lens and having no contact with my subjects I am portraying the anonymous inhabitants of the train station. A place as a state of indeterminacy and transition which can also be a metaphorical example for the displacement and immigration and I try to examine unbelonging rather than belonging, and in-betweenness rather than deďŹ nite place.

C.CEEMIN@GMAIL.COM 06 850 47 956


GRAPHIC DESIGN

BRAM ROMEIJN < 084

100


101

CHARLOTTE GILISSEN

122 > DIEGO MONTERO RIS

Elke kever is een gazelle in de ogen van zijn moeder.* *

Moors spreekwoord, bron: www.quotes.net.

Every beetle is a gazelle in the eyes of its mother.* *

Moorish proverb, source: www.quotes.net.

WWW.CHARLOTTEGILISSEN.NL CHARLOTTE_GILISSEN@HOTMAIL.COM 06 450 04 684


SPATIAL DESIGN

BRITT DEKKER < 088

102


103

118 > DAVID HANSEN

COEN KROONENBERG

De fossiele brandstoffen beginnen langzamerhand op te raken, de prijzen blijven stijgen en er worden oorlogen gevoerd om olie. De oplossing voor de toekomst is er al, namelijk elektrisch rijden. Nu nog een oplossing voor het nieuwe tanken. Geen vieze olieschuur meer die alleen een dak boven je hoofd biedt. Nee, een station dat past bij de duurzame brandstof van de toekomst. Een plaats om zowel je elektrische voertuig als jezelf op te laden, door gebruik te maken van kwaliteiten die de natuur biedt. Een plek weg van de hectiek van de snelweg, in de natuur, waar je je prettig voelt en even tot rust kunt komen. Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van de auto, er zijn steeds meer mensen onderweg. De auto's blijven zich in razend tempo ontwikkelen, maar de architectuur gaat niet mee. De tankstations moeten ook laten zien dat we een nieuw tijdperk betreden.

We are gradually running out of fossil fuels, while their prices continue to rise and wars are even being fought for oil. The solution for the future already exists, however, namely electric cars. Now all we have to do is invent a solution for the future of refuelling. Not a smelly old petrol shed which offers no more than a roof above one's head. No, a station that is entirely in keeping with the fuel of the future. A place to recharge both your electric car's batteries and your own, using the properties that nature offers. A tranquil place away from the hustle and bustle of the motorway, in natural surroundings, where you feel pleasantly relaxed and can wind down. We make increasingly extensive use of cars, while more and more people are also on the move. While the further development of the car is taking place at a furious rate, however, architecture is failing to keep pace. The refuelling stations should also reďŹ&#x201A;ect the fact that we are entering a new era therefore.

COENKROON@HOTMAIL.COM 06 237 36 913


FASHION DESIGN

CATHARINA VAN ROOIJEN < 094

104


105

156 > FENJA IKONOMOU

COLETTE KIEVIT

Mannen worden beperkt in hun kledingkeuzes door geldende genderwaarden. Ik wil hier meer vrijheid creĂŤren, zodat mannen meer keus krijgen op het gebied van kleding. Hiervoor maak ik gebruik van de standaard door afwijkende kleuren, materialen en vormen te gebruiken.

Men are limited in their choice of clothes due to established gender values. I want to create more freedom in that respect, so men have more choice in the way they dress. To achieve that I break away from the standard by using unusual colours, materials and shapes.

COLETTEKIEVIT@GMAIL.COM 06 470 03 719


FINE ART

CAROLIEN DOL < 092

106


107

110 > CORNELIE HEUVEL

CORINE ZOMER

Ieder materiaal heeft een bijzondere eigenschap die het karakteriseert. Deze ene typerende eigenschap vormt zowel de grootste kracht als de grootste zwakte ervan. Dit tegenstrijdige of complementaire gegeven boeit mij; zowel bij materialen als bij mensen. Iemand die zich vrij wil voelen, zal de eigenschap in zichzelf waarvan hij beklemming ervaart willen veranderen. Met als doel dat hij zich niet meer beklemd, maar vrij voelt. Hoe meer vrijheid hij vergaart, hoe sterker ook de keerzijde wordt van zijn behaalde kracht, die hem zwak maakt. Dit kan zo eindeloos doorgaan. Hout heeft het vermogen om in een prachtig vuur te voorzien, maar als bouwmateriaal voor bijvoorbeeld een huis, toont het hierin ook direct zijn zwakste kant. Staal is hard, waardoor het geschikt is om zware dingen te dragen, maar in zijn hardheid verplettert het ook. Het is ontoegankelijk, wat zowel werkt als niet werkt.

Every single material has a particular property of its own, which is characteristic of it. This one typical property is both its greatest strength and greatest weakness. This contradictory or complementary fact fascinates me; both in the case of materials and people. A person who longs for a sense of freedom will inevitably aspire to divest himself of the personal characteristic which feels oppressive. The object of the exercise is to no longer feel oppressed, but free. The greater the sense of freedom he feels, however, the greater the negative aspects of his new-found strength also become, which make him weaker. This is a vicious circle. While timber has the capacity to make a splendid ďŹ re, this same property is simultaneously its greatest weakness when it is used as a building material. Steel is hard, which makes it suitable for the purpose of carrying heavy items, although its hardness can also prove destructive. Imperviousness can be both beneďŹ cial and detrimental.

WWW.CORINEZOMER.COM INFO@CORINEZOMER.COM 06 208 27 623


MA DESIGN

BAMBANG PRAMONO < 072

108


109

112 > CUI XUN

CORNELIA EDWARDS

Fashion behaviour in twee-vou(w)d Welke rol speelt kleding in ons dagelijkse denken en doen? Welke onbewuste gewoonten, routines en interacties heb je met kleding? Onze maatschappij is verzadigd van voorwerpen, technologie en apparaten waarvan we denken dat ze ons dagelijks leven vormgeven. De fysieke voorwaarden van onze directe omgeving, geografische locatie, architectuur, weer (vochtigheid, temperatuur) zijn allemaal factoren die onze gedachten beïnvloeden en je kunt er rekening mee houden wanneer je een idee uitwerkt. Mijn onderzoek gaat over menselijk gedrag dat mode beïnvloedt en over de invloed van mode op het menselijk gedrag. Allebei delen ze een aantal stille en verborgen relaties tussen mensen en kleding. In mijn onderzoek probeer ik het symbolische potentieel van kleding te bepalen en een verandering in onbewuste trends aan te tonen.

The two-fold of fashion behavior What role does clothing play in our everyday thinking and behavior? What unconscious habits, routines and interactions does one have with clothing? Our society is saturated with objects, technology and appliances that are thought to shape our daily course of life. The physical conditions of one's direct environment, geographical location, architecture, weather (humidity; temperature) can be taken into account when developing an idea and are all factors that influences our thoughts. My investigation is concerned with human behavior that influences the fashion garment, and the influence of the fashion garment on human behavior. Both share some quiet information and hidden relationships among people and garments. This relationship is what I am after. As a result my research challenges to establish symbolisms of garments and to uncover a change in unconscious trends.

WWW.KOTTONGRAFIK.COM HELLO@KOTTONGRAFIK.COM 06 151 53 138


FINE ART

CORINE ZOMER < 106

110


111

124 > DIMITAR GENCHEV

CORNELIE HEUVEL

For the love of Dog

PARIENTE.THEHORSEWERIDE.COM CORNELIEPARIENTE@HOTMAIL.COM 06 402 72 592


MA DESIGN

CORNELIA EDWARDS < 108

112


113

CUI XUN

126 > DONG YOUNG LEE

Ongepland Landschap Landschapsarchitectuur beïnvloed door land art – Kanaleneiland als voorbeeld om een nieuwe strategie te ontdekken. I placed a jar in Tennessee, And round it was, upon a hill. It made the slovenly wilderness Surround that hill. The wilderness rose up to it, And sprawled around, no longer wild. The jar was round upon the ground And tall and of a port in air. It took dominion everywhere. The jar was gray and bare. It did not give of bird or bush, Like nothing else in Tennessee.* Toen parkontwerp me niet voldoende mogelijkheden bood om mijn gevoelens over het land uit te drukken, viel mijn oog op 'landschapsarchitectuur beïnvloed door landart'. Wanneer kunst ingrijpt in het landschap wordt, net zoals in het gedicht, het wilde land samenhangend, een geconcentreerd geheel. Ik zie mijzelf als een 'kunstenaarlandschapsarchitect' en ik zal mijn artistieke gevoelens steeds betrekken bij mijn onderzoek en ontwerp.

Unplanned Landscape When landscape design is influenced by land art – taking Kanaleneiland as an example to discover a new strategy. I placed a jar in Tennessee, And round it was, upon a hill. It made the slovenly wilderness Surround that hill. The wilderness rose up to it, And sprawled around, no longer wild. The jar was round upon the ground And tall and of a port in air. It took dominion everywhere. The jar was gray and bare. It did not give of bird or bush, Like nothing else in Tennessee.* When park design was not enough for me to express my feelings about the earth, a new strategy caught my eye, 'landscape architecture influenced by land art'. Like in the poem, when artwork intervenes in a landscape the wild land becomes coherent, concentrated as a whole. I define myself as an 'art-landscape architect' and I will always bring my artistic feelings to my research and design. *

Wallace Stevens, Anecdote of the Jar, 1919.

CUIXUN6212@126.COM 06 850 39 142


FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

CARLIJN BAKKER < 090

114


115

138 > EMANUELLE VAN DEN BROEK

DANIELLE FRENKEN

Dieren zitten vaak vastgeketend in hun omgeving of houding. Zij versmelten met hun omgeving of worden omringd door het niets. Een schemerwereld waarin niet duidelijk is of zij levend of dood, bezield of onbezield, gevangen of vrij zijn. Vertellen zij een verhaal? Is dit het begin of het einde van het verhaal? Of is er geen begin of einde? Zijn ze geïsoleerd van het bestaan? Bevinden zij zich in een wereld die overal tussen staat? Een schemerwereld waarin geen sprake is van ruimte en tijd, oneindigheid? Je kan het zien als het scheppen van een verhaal, dat tot stand komt door het samenbrengen van assemblages, het samenbrengen van betekenisgevende elementen en hun onderlinge verbanden. Assemblages functioneren in de diversiteit van mogelijke combinaties, die op hun beurt andere betekenissen voortbrengen. Het is geen reflectie op de wereld, maar een herschepping van wat al bestaat, waarin het één nooit losstaat van het ander.

Animals are often chained to their environment or position. They become absorbed by their surroundings or are surrounded by nothingness. A shadowy world in which it is unclear whether they are alive or dead, with or without soul, captured or free. Do they tell a story? And if so, is it the start or the end of the tale? Or is there no start or end? Are they isolated from existence? Do they find themselves in a world between worlds? A dreamy existence in which there is no concept of time and space, eternity? You can see it as creating a story by combining components, bringing together significant elements and the relations between them. Components function within the diversity of possible combinations, which in turn give rise to new meanings. It is not a reflection of the world, only a new creation of what already exists, in which no one element can ever be viewed separately from another.

WWW.DANIELLEFRENKEN.COM DANIELLEFRENKEN@GMAIL.COM 06 814 83 949


PRODUCT DESIGN

CECILE REIJNDERS < 096

116


117

128 > DORA KLOPPENBURG

DAVID ARENDSE

Ik denk dat alle creatieven de behoefte hebben om de dingen die hen fascineren uit te vergroten. Mijn grootste bron van inspiratie is het dagelijks leven. Ik zie een rijkdom van mogelijkheden om ons heen die de meeste mensen mislopen. Ik geloof dat hoe meer deuren en ramen je open zet, hoe meer je binnen durft te laten, hoe rijker je wordt. Nieuwe ideeĂŤn ontstaan alleen als je oude ideeĂŤn kan loslaten, opbreken en je opnieuw durft af te vragen wat je nou voor je hebt. Uiteindelijk wil ik het dagelijks leven wat bijzonderder maken.

I think all creative people need to enlarge things that fascinate them. My greatest source of inspiration is daily life. I see a wealth of possibilities around us than most people miss. I believe the more doors and windows you open and the more you dare look inside, the richer you become. New ideas only come into being when you can let go of your old ideas, break them up, and again dare to ask yourself what you actually have before you. What I actually want to do is make daily life more special.

WWW.DAVIDARENDSE.COM ADARO@LIVE.NL 06 818 19 350


SPATIAL DESIGN

COEN KROONENBERG < 102

118


119

120 > DIEDERIK MULDER

DAVID HANSEN

's Morgens word je gewekt door de ochtendzon, je kijkt uit over het prachtige Nederlandse duinlandschap. Ontbijten doe je beschermd op de binnenplaats die centraal gelegen is. Je verblijft drie dagen in deze kleine woning om helemaal tot rust te komen, het gehaaste stadsleven laat je achter je. Het is tijd om de tijd stil te zetten, te genieten van de rust en de regelmaat van je innerlijke tijd. In deze omgeving sta je in directe verbinding met de natuur, laat hem je inspireren. Je creativiteit kwijt in het atelier met zeezicht. 's Avonds kun je genieten van de ondergaande zon nadat je in de sauna bent geweest. De slaapkamer bevindt zich op het hoogste niveau zodat je los kunt komen van je inspanningen van de dag. Ontspannen en opgeladen kun je er weer tegenaan. Door het gebruik van natuurlijke materialen zoals hout, staal, glas en beton gemaakt van duinzand wordt de relatie met de omgeving versterkt. Organische vormen en een minimalistische interieur moeten de rust bevorderen. De duinen zullen je beschermen en isoleren van de bebouwing, het weidse uitzicht geeft je overzicht. De zingtuigen zullen worden geprikkeld, de woning moet kunnen ademen maar zich ook kunnen afsluiten.

You wake to the morning sun and look out over the beautiful Dutch dune landscape. You breakfast in the sheltered, central courtyard. You stay for three days in this little house, achieving absolute calm, leaving the hectic city life behind you. It is time to stop time, to enjoy the peace and quiet and the regularity of your internal time. The surroundings bring you in direct contact with nature: let it inspire you. Let loose your creativity in the studio with its sea view. In the evening, you can enjoy the sunset after a spell in the sauna. In the bedroom, at the highest point of the house, you can shed the efforts of the day. Relax and recharge your batteries for tomorrow. The use of natural materials, such as wood, steel, glass and concrete made from dune sand, enhances the rapport with the surroundings. Organic forms and a minimalistic interior have a calming inďŹ&#x201A;uence. The dunes will protect you and isolate you from the urban environment, while the magniďŹ cent view pans out before you. The senses are stimulated, the house must be able to breathe, but also enclose.

DAVID8812@HOTMAIL.COM 06 421 48 958


SPATIAL DESIGN

DAVID HANSEN < 118

120


121

DIEDERIK MULDER

160 > FLORIS GRONDMAN

Uitvaartcentrum voor de onsterfelijke mens De menselijke geest voorziet het einde van het lichaam waarin het huist. Van het lichaam weet het zeker dat het afsterft en vergaat, het bewijs is overvloedig, maar van zichzelf weet de geest dat niet zeker. Hij kán het niet zeker weten omdat hij er geen ervaring mee heeft. Soms zoekt hij troost in de fantasie van een eeuwig leven voor zichzelf, geen einde, geen dood, maar een oneindige reis.* Deze tekst is voor mij het uitgangspunt om dit uitvaartcentrum te ontwerpen. Wat is onsterfelijkheid? Zolang er een herinnering bestaat, is er leven. Wie herinnerd wordt, leeft voort. Naast de herinnering is dit ontwerp geïnspireerd op oneindigheid, verlichting, warmte en oogwenk. Dit ontwerp is de eerste stap, op weg op een oneindige reis. *

Tommy Wieringa, uit ‘Eeuwig leven', column in De Pers,

21 november 2011.

Funeral Parlour for Immortal Man The human spirit anticipates the demise of the body in which it is encapsulated. While it knows that the body will surely wither and decay, as there is an abundance of evidence, the spirit is not quite sure of its own fate. It can never know for certain, as it has no experience of such matters. It therefore occasionally seeks solace in the fantasy of its own immortality; no end, no death, but instead an endless journey.* The passage above prompted me to create this design for a funeral parlour. What is immortality? As long as the memory lingers, there is life. He who is remembered therefore lives on. In addition to the memory, this design was inspired by infinity, enlightenment, warmth and the instant. This design is therefore just the first step on what will ultimately become an endless journey. *

Tommy Wieringa, from the column entitled ‘Eeuwig leven',

in De Pers, 21 November 2011.

WWW.DIEDERIKMULDER.NL INFO@DIEDERIKMULDER.NL 06 485 30 592


GRAPHIC DESIGN

CHARLOTTE GILISSEN < 100

122


123

DIEGO MONTERO RIS

148 > EVELIEN CROOY

... Jij onmondige opeenstapeling van steen en hout Binnen in jou klinkt een eeuwoude kinderlach Voetstappen en feestgedruis Ik hoor het geluid van steunend hout Jij op jezelf levend gebouw ... Oneindige wereld met je vierkante meters waarop is geboren en gestorven ... Wat kan ik je nog beloven Hele ramen waaruit lichten stralen opdat je leven nooit zal doven … Jij kolossale talisman geef mij jouw verhaal Ik geef je de woorden waar je ruimten zwijgen ...

Diana Ozon, uit ‘Gevel jij stevige' van, gepubliceerd in de poëzie en prozaverzamelbundel ‘Stad Sta Stil', 1993.

DIEGOMONTERORIS@GMAIL.COM


FINE ART

CORNELIE HEUVEL < 110

124


125

168 > HELEEN LEMAIRE

DIMITAR GENCHEV

WWW.GENCHEV.ORG DEMETRIUS1492@ABV.BG 06 255 96 678


MA DESIGN

CUI XUN < 112

126


127

130 > EFF R. CHAI-ARIRAS

DONG YOUNG LEE

Tegen de dictatuur van het goede Hoe moeten we het actuele begrip social design interpreteren dat grotendeels is gericht op ethiek, sociale rollen of verantwoordelijkheden? De bijbehorende vertogen kunnen alle discussies over vrijheid of autonomie van de ontwerper verhullen, zodat die als naïef worden beschouwd. In dit sociale/ relationele/duurzame tijdperk lijkt de rol van de ontwerper verplicht verbonden te zijn met het algeheel welzijn van de massa, maar we moeten wel inzien waar dat welzijn dan voor staat (zoals bijv. een etnocentrische visie op derdewereld landen). Dit beperkt mogelijk de kritische rol van design. Het zou de taak van de ontwerper moeten zijn om eindeloos vragen aan te dragen voor bestaande ideeën, in plaats van een enkele goede oplossing, die de relatie tussen 'klant en leverancier' vertegenwoordigt. Bovendien verwarren we social design en sociaal-bewust ontwerpen. Ik zie social design als geïnstitutionaliseerde activiteiten (wat we maken). Sociaal bewust ontwerpen kan een bepaalde houding zijn – een ideologische belichaming van onze gedachten (hoe we leven) die we in acht moeten nemen. In die zin is de vrijheid van de ontwerper niet hetzelfde als autonomie in een besluitvormingsproces. Vrijheid komt voort uit de mogelijkheid om vragen en twijfels op te wekken.

Against the Dictatorship of the Good How do we interpret the current notion of social design, which is largely focused on ethics, social roles or responsibilities? These discourses can hide all debates on designer's freedom or autonomy, which are considered as a naïve thought. In this social/relational/ sustainable era, the designer's role seems to obliged to the communal good of the mass, but we need to see what the good represents, (e.g., an ethnocentric view towards the Third World countries). Possibly this limits the critical role of design. It should be the designer's task to make endless questions for existing ideas, not a sole good solution which represents the relationship of client and supplier. Plus, we confuse social design and socially-conscious design. I see social design as institutionalized activities (what we make). Socially-conscious design can be a particular stance – an ideological embodiment of our thoughts (how we live) that we should regard. In this sense, the designer's freedom doesn't necessarily mean self-governance in a decision making process. Freedom comes from the ability to arouse questions and doubts.

STRANGELYMUNDANE.TUMBLR.COM LETTER.DONG@GMAIL.COM 06 189 45 062


PRODUCT DESIGN

DAVID ARENDSE < 116

128


129

140 > ENDEIS SEGURA GELINK

DORA KLOPPENBURG

Het communisme, constructieve architectuur, de mens als machine, als werktuig. Samen de machine in werking zetten, om mee te werken aan het hogere doel. Hoe zou het zijn als de mens in dienst staat van de schoen? Is een mens nog wel nodig om een schoen, een schoen te laten zijn? Als schoenontwerpster heb ik deze vragen als uitgangspunt voor mijn collectie genomen en heb ik onderzoek gedaan naar constructies die door beweging van de mens worden aangestuurd. Het eindresultaat en meer is te zien op www.dorakloppenburg.com.

Communism, constructive architecture, mankind as a machine, as a tool. Turning the machine on together in the interests of the greater good. What it would be like if mankind existed solely to serve the purposes of the shoe? Does the shoe still need mankind in order to be a shoe? As a shoe designer, I adopted these hypothetical issues as the basis for my collection, while I also carried out research into designs driven by human locomotion. The end result and further information can be found at www.dorakloppenburg.com.

WWW.DORAKLOPPENBURG.COM DORAKLOPPENBURG@GMAIL.COM 06 136 13 575


MA DESIGN

DONG YOUNG LEE < 126

130


131

152 > FEDERICO VIOLATO

EFF R. CHAI-ARIRAS

Ik beweer niet dat ik een milieukruisvaarder ben met een dito levensstijl maar we moeten allemaal veranderingen doorvoeren waar mogelijk.

I don't claim to be an environmental crusader with a lifestyle to match, but we all need to make changes where we can.

PENGUIN.EFF@GMAIL.COM +61 085 099 1942


MA FINE ART

CEEMIN GOLSHAN < 098

132


133

EFRAT GAL

144 > ENRICO PIRAS

Ik onderzoek de verschillende componenten die mijn nationale identiteit vormgegeven hebben: geschiedenis, tradities, mythen, mythische figuren, percepties en emotionele bagage die mij bewust werden aangeleerd of me op een onbewuste manier hebben beïnvloed, via het onderwijs, via de media of via mijn familie in de huiselijke omgeving. Het is een eerste onderzoek, het proces om al deze componenten voor het voetlicht te brengen. Ik onderzoek het visuele aspect van deze componenten en ik probeer ook door te dringen in de conceptuele en emotionele kern ervan. Mijn onderzoek roept een aantal grote en cruciale onderwerpen op, zoals de wijze waarop de geschiedenis is geconstrueerd, de relatie met landschap en bodem, banden tussen Israëlische en Duitse tradities, objectificatie van vrouwen in militaire samenlevingen, objectificatie van de vijand, alsook het onderzoeken van propagandainstrumenten.

I am examining different components that structured my national identity; histories, traditions, myths, mythical figures, perceptions and emotional baggage that were taught to me deliberately or influenced me in an unconscious way, through the education system, through the media or through my family in the domestic environment. It is an initial research, a process of pulling out all these items to the surface. I am examining the visual aspect of these components and also trying to penetrate into their conceptual and emotional core. My research arouses some wide and crucial aspects like history construction, relations with landscape and soil, links between Israeli and German traditions, objectification of women in military societies, objectification of the enemy and examining the tools of propaganda.

EEMUGAL@YAHOO.COM 06 456 12 019


ILLUSTRATION

BORIS RIJKSEN < 082

134


135

136 > ELLIS VAN DER DOES

ELLEN DE BRUIJN

Ellen zou eigenlijk best graag een zeevrouw zijn, maar na een kwartier op een schip blijkt al dat zij geen zeebenen heeft en wil ze weer veilig aan wal zijn. Nee, een bestaan op zee is niet voor haar weggelegd; ze wordt uitgelachen door haar schippersfamilie en bevindt zich tussen twee vuren. Ze is een stil eiland in een schreeuwende oceaan. Ellen moet haar hartstocht kwijt, pas dan kan ze als een landrot voortbestaan. Ze wijdt haar talent aan het weergeven van wilde zeeverhalen, direct verkregen uit haar schipperskring.

Ellen would actually have rather liked to be a sailor, but discovered within ďŹ fteen minutes of boarding a ship that she simply didn't have sea legs. She swiftly returned to the safety of dry land therefore. No, a seafaring life is not an option for her. The daughter of a sea captain, she is ridiculed by her family; stuck between a rock and a hard place. She remains a mute island amid a raging ocean. Ellen has to ďŹ nd another way of channelling her passion, as only then will she be able to live the life of a landlubber. She therefore devotes all her talent to portraying the wild stories of the sea that she has heard directly from seafaring circles in which she moves.

ELLENDEBRUIJN.BLOGSPOT.COM BRUIJN.ELLEN@GMAIL.COM 06 151 45 307


ILLUSTRATION

ELLEN DE BRUIJN < 134

136


137

250 > KELLY BREMER

ELLIS VAN DER DOES

Tijdens uitvaarten spelen muziekstukken en teksten een grote rol, maar als illustrator mis ik beeld, terwijl beelden op zulke moeilijke momenten enorm veel kunnen zeggen. Ik heb een memoryspel ontwikkeld dat de nabestaanden tijdens de uitvaart met elkaar spelen op een moment dat zij gepast vinden. De bovenkant van de memorykaartjes bevat een fotografische weergave van de overledene. De onderkant van de kaartjes bestaat uit tientallen kleine illustraties. Het levensgrote fotografische beeld van de overledene verdwijnt langzaam naarmate er meer setjes worden gevonden. De illustraties op de onderkant van de kaartjes zijn gebaseerd op het leven van de overledene. Twee kaartjes zijn nooit helemaal hetzelfde, maar vullen elkaar aan. De nabestaanden nemen de kaartjes die zij gedurende het spel verzameld hebben mee. Zo gaat iedereen naar huis met een tastbare herinnering aan de overledene. Wanneer er behoefte aan is, kunnen de kaartjes weer worden bekeken.

Music and words play an important role during funerals, but as an illustrator what I miss is image, while images can say an awful lot at such difficult moments. I have developed a memory game that relatives and friends can play together at an appropriate point in the funeral. The backs of the memory cards make up a photographic portrayal of the deceased. The faces of the cards show dozens of little illustrations. The life-size photographic image of the deceased gradually disappears as more sets are found. The illustrations on the faces of the cards are based on the deceased's life. No two cards are exactly alike; they are complementary. The relatives take home the cards they have collected during the game. That way, everyone goes home with a tangible memory of the deceased. They can then take out the cards and look at them whenever they please.

ELLISVDDOES.BLOGSPOT.COM ELLISVDDOES@GMAIL.COM 06 420 96 601


FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

DANIELLE FRENKEN < 114

138


139

198 > JANNE GROENENDIJK

EMANUELLE VAN DEN BROEK

We leven in een enorm groot draaiend systeem, waarin iedereen probeert zijn bewegingsruimte te vinden. In mijn werk ben ik op zoek naar plaatsen die een soort vrije plekken in dit systeem zijn. Plaatsen, maar ook momenten, die een soort bestemmingsloosheid hebben en een tussengebied zijn in ons georganiseerde bestaan.

We live in an enormous large rotating system, in which everyone tries to ďŹ nd his or her personal space to manoeuvre. In my work, I try to seek out those places that may be regarded as free zones within this system. Places, but also moments, that are free of purpose or destination, which serve as an intermediate resting station in our organised existence.

EMAELZA@HOTMAIL.COM 06 244 03 939


PRODUCT DESIGN

DORA KLOPPENBURG < 128

140


141

142 > ENNEKE VAAGS

ENDEIS SEGURA GELINK

Lang geleden, in een ver en droevig land waar iedereen dacht anders te zijn dan de anderen, en waar om die reden niemand gelukkig was en een lang en tevreden leven kon leiden, leefde er een meisje. Een meisje dat in geen enkel opzicht bijzonder was â&#x20AC;&#x201C; gewoon, een meisje. Op een dag las haar grootmoeder haar een verhaal voor over een land waar alle mensen in harmonie leefden. Het was een vrolijk land, waar anders zijn geen rol speelde en de mensen vredig samenleefden, omdat ze op een bepaalde manier allemaal hetzelfde waren. Niemand in het donkere, droeve land vroeg zich af of er zo'n land kon bestaan, maar het meisje wist zeker dat het wel zo was. Ze voelde dat zoiets mogelijk moest zijn. En dat was de plek waar ze thuishoorde. Dus ging ze op zoek naar dat land waar geen duisternis bestaat. Het was een reis die uiteindelijk iedereen moet maken, een zoektocht naar die ene, gelukschenkende plek.

A long time ago, there lived a girl in a sad and distant land, where everybody thought they were different, and therefore no one could be happy and live a long and satisfying life. The girl wasn't special in any kind of way, just an ordinary girl. One day, her grandmother read her a story about a land where everybody lived in harmony. It was a festive place, where people didn't care about differences but lived together peacefully, because they were all the same in some way. Nobody in that dark and sad land knew if a place like that existed, but the girl knew it had to be real. She could feel that something like that could be created. This was the place were she belonged. So she went out looking for that place where darkness didn't exist. It was a journey everybody has to face one day, a quest for that sole satisfying place.

WWW.ENDEIS.NL MAIL@ENDEIS.NL 06 452 26 403


PRODUCT DESIGN

ENDEIS SEGURA GELINK < 140

142


143

146 > EVA KONING

ENNEKE VAAGS

Voor veel mensen gaat het bij reizen om de bestemming, het begin- en eindpunt zijn bekend. Vaak zijn zij zich niet bewust van de omgeving waar ze doorheen reizen. Dit fascineert mij en roept bij mij de vraag op: waarom is dat zo? Kan ik als ontwerper de reiziger zijn weg op een andere manier laten beleven?

The whole point of travel to many people is the destination, which implies that their points of departure and arrival are ďŹ xed. However, they often remain totally unaware of the surroundings that they pass through en route. This phenomenon fascinates me and simultaneously begs the question: Why? Might I succeed as a designer in persuading travellers to experience the route they take in a different way?

WWW.ENNEKEVAAGS.NL ENNEKEVAAGS@GMAIL.COM 06 203 73 957


MA FINE ART

EFRAT GAL < 132

144


145

174 > HYEMIN KIM

ENRICO PIRAS

Mijn praktijk is gebaseerd op het gebruik van het verhalende als een exploratief instrument en als een onderzoeksterrein op zichzelf. Ik probeer verhalen te ontwikkelen vanuit een interesse in architectuur en de geschiedenis van specifieke locaties. Voortbordurend op bestaande verhalen probeer ik de verhouding tussen fictie en waarheid in de perceptie van de geschiedenis te verdiepen. Ik trek het begrip waarheid en de perceptie daarvan graag in twijfel. Daarbij maak ik gebruik van verschillende narratieve strategieën en boots ik methodieken uit verschillende disciplines na die betrekking hebben op de overdracht van kennis en informatie.

My practice is based on the use of narrative as an explorative tool and a terrain of investigation itself. I try to develop storytelling, rooted in an interest in architecture and the history of specific sites, acting on existing narratives to deepen the relations between fiction and truth in the perception of history. I'm interested in questioning the notion and perception of truth, using different narrative strategies, mimicking methodologies from different disciplines that concern the transmission of knowledge and information.

ENRICOPIRAS.TUMBLR.COM EN.PIRAS@GMAIL.COM +32 809 44 356


PRODUCT DESIGN

ENNEKE VAAGS < 142

146


147

EVA KONING

180 > INEKE VAN DER WERFF

Zou het niet fijn zijn als we ons realiseren dat we al in een pretpark leven? Je hoeft alleen maar om je heen te kijken en de normaliteit met aandacht te observeren. Ik ben de opleiding Product Design begonnen toen ik 18 was en heb in deze vier jaar geleerd dat ik gefascineerd ben door natuur, fotografie, kinderlijke natuur, vervreemding en fantasie. Dit zijn elementen die ik altijd om mij heen heb. Ik hoef geen verre reis te maken of een film te zien om ze te ontdekken. Het is een kwestie van tijd, aandacht en een manier van kijken. Met behulp van mijn objecten wil ik de bijzonderheden van de wereld benadrukken. Mijn producten komen voort uit een visueel en informatief brouwsel dat mensen de mogelijkheid geeft iets vanuit een nieuw perspectief te zien. Zo is er altijd de gelegenheid even uit het dagelijks leven te ontsnappen.

Wouldn't it be nice if we were to discover that we actually live in an amusement park? And all you really need to do is look around you and more closely observe that which we consider normal. I was 18 when I embarked on the Product Design programme, and in the four years that followed I have discovered that I am fascinated by wildlife, photography, childlike nature, alienation and imagination. And these elements are always present in my immediate vicinity. I don't have to go on long journeys or watch movies to make discoveries. It is all just a matter of time, attention and a certain way of looking at things. I therefore endeavour to emphasise the exceptional aspects of this world with the aid of my objects. My products are the result of a sort of visual and informative distillate, which offers one the opportunity to view things from a different perspective. The opportunity to escape the mundane is therefore always available.

WWW.EVAKONING.NL EVA.KONING@HCCNET.NL 06 441 83 035


GRAPHIC DESIGN

DIEGO MONTERO RIS < 122

148


149

EVELIEN CROOY

158 > FLOOR WINTER

They call her Carmine Hij pakte een klein wit insect zo groot als een bedwants en zette het op mijn hand. 'KNIJP MAAR,' zei hij. Ik kneep. Even leek het harde lijfje zich te verzetten. Het knapte stuk zoals bobbeltjesplastic dat doet en liet een donkerrode vlek achter op mijn handpalm.* *

Victoria Finlay, Kleur, een reis door de geschiedenis, 2007.

They Call Her Carmine He took a small white insect as big as a bed bug and put in on my hand. 'SQUEEZE,' he said, and for a moment the creature's hard body resisted, and then it popped like a piece of bubble wrap, leaving a dark scarlet stain on the palm of my hand.* *

Victoria Finlay, Color, A Natural History of the Palette, 2007.

WWW.EVELIENCROOY.NL EVELIEN@EVELIENCROOY.NL 06 510 71 631


MA INTERIOR ARCHITECTURE

ALEX GROOT JEBBINK < 048

150


151

FATIH ILGUN

222 > JESSIE PARIDAANS

Omdat we binnen enkele jaren terug wilden gaan, werkten we extra hard en meer dan gewoon. We wilden zoveel mogelijk geld verdienen in een kort tijdsbestek. Maar we konden ons doel niet bereiken. Die enkele jaren werden al snel vijf jaar, tien jaar, dertien jaar. Je vond hier je draai, ging trouwen en kreeg kinderen en dan kijk je even achterom en wat blijkt: ben ik al 33 jaar in Nederland? In 1960 telde Nederland 22 Turken met een verblijfsvergunning. In 1965 was dit aantal opgelopen tot 9.000. De piek van de migratie van Turkse arbeiders naar Nederland lag in 1972. Daarna nam deze af, tot er drie jaar later helemaal geen gastarbeiders meer werden toegelaten. Tegenwoordig wonen er ongeveer 378.000 Turken in Nederland (bron: www. vijfeeuwenmigratie.nl). Mijn onderzoek gaat over het uitgaansleven van de tweede generatie Turkse jongeren in Zaandam. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan iets anders dan een ordinair café of een disco.

We worked particularly hard and longer hours than usual, because we intended to return to our homeland within a few years. We therefore wanted to earn as much as possible within a short space of time. However, we simply couldn't manage it. Those few years therefore soon turned to five, ten, thirteen years. You found your feet here, got married, raised a family, then one day you turn around and ask yourself: Have I really been in the Netherlands for 33 years now? In 1960, the Netherlands had issued residence permits to 22 Turks. By 1965, the figure had risen to 9,000. The peak in the migration of Turkish labourers to the Netherlands occurred in 1972. Then it continued to decline, until a complete halt was called to the admission of guest workers just three years later. Some 378,000 Turks currently live in the Netherlands (source: www.vijfeeuwenmigratie.nl). I carried out a survey into the nightlife of second generation Turkish youngsters in Zaandam. Research has shown that there is a need for amenities other than just a common pub or a disco.

FATIHILGUN.TUMBLR.COM ILGUN.F@GMAIL.COM 06 557 34 848


MA DESIGN

EFF R. CHAI-ARIRAS < 130

152


153

162 > FU LE

FEDERICO VIOLATO

(HER)enscenering van voedsel in de Randstad Met het oog op de veranderingen die eraan komen voor de Randstad regio (stijging van de waterspiegel en 1,5 miljoen extra inwoners) kunnen we voedsel- en afvalmanagement gebruiken als (bind)middel om tot nieuwe stedelijke strategieĂŤn te komen om nieuwe werkgelegenheid en nieuwe zakelijke ideeĂŤn te scheppen, om opkomende gemeenschappen te binden en de voedselketen te integreren.

The (RE)staging of food in the Randstad Region Looking at the changes that are coming in the Randstad Region (rise of the water level and 1.5 million more inhabitants), we can use food and waste management as a glue or a tool to set up new urban strategies in order to create new work opportunities, new business ideas, to merge together upcoming communities, and to set up integration through out the food chain.

E.VIOLATO@LIBERO.IT 06 252 97 618


FASHION COMMUNICATION

ALEXANDRA VAN DER MEIJ < 052

154


155

310 > MARIEKA RATSMA

FEMKE KUNEN

Zelfbewustzijn en zelf nadenken hebben een belangrijke rol gespeeld in mijn opvoeding. Mijn ouders hebben me geleerd niet alles zomaar aan te nemen, maar om zelf na te denken over mijn eigen meningen, oordelen en verantwoordelijkheden. Ik denk dat we in onze huidige Westerse samenleving, waarin massapsychologie, massacommunicatie en massaconsumptie centraal staan, een te passieve en volgzame rol aannemen en als samenleving geen sterk geheel vormen. Als we vaker zelf na zouden denken en ons bewust worden van onze eigen waarden, gevoelens, meningen, wensen, verantwoordelijkheden en behoeftes, zal groepsvorming een andere betekenis krijgen. Groepsvorming wordt dan gebaseerd op collectieve intelligentie en gezamenlijk leiderschap, zoals dat ook het geval is bij zwermen vogels die in een warm land gaan overwinteren; niet één vogel weet de weg, maar door de kleine beetjes kennis die elke vogel afzonderlijk heeft, kunnen ze samen overleven.

Self-awareness and taking time for reflection were significant aspects of the way I was brought up. My parents taught me not to simply accept things, but to carefully consider my own opinions, decisions and responsibilities. I therefore think that those of us who live in contemporary Western society – which very much revolves around mass psychology, mass communication and mass consumption – have adopted too passive and submissive a stance, and therefore fail to form a strong close-knit community. If we were to think for our selves a little more often and become aware of our personal values, feelings, opinions, wishes, responsibilities and needs, then the concept of group forming would acquire a different significance. Groups would then be formed on the basis of collective intelligence and joint leadership, as is the case with flocks of birds which migrate south for the winter; while not a single one of the birds actually knows the way, the sum of each and every individual's knowledge enables the group as a whole to survive.

WWW.FEMKEKUNEN.COM INFO@FEMKEKUNEN.COM 06 102 05 325


FASHION DESIGN

COLETTE KIEVIT < 104

156


157

FENJA IKONOMOU

178 > ILSE OOSTERHOFF

Wat betekent het verschijnen van al deze marginale vormen van seksualiteit? Is het feit dat ze in de openbaarheid treden een teken dat de moraal soepeler werd? Of getuigt het feit dat ze zoveel aandacht kregen juist van een strenger regime dat ze nauwlettender wilde volgen?* Als nieuwgedoopte leerling van Foucault heb ik mijn onderzoek gericht op seksualiteit en ons gedrag rondom dit omstreden fenomeen. Mijn collectie is geen protocol dat voorschrijft hoe vrouwen zich moeten kleden. Het is een kort overzicht van algemene associaties en grenzen die we hanteren bij verleidelijke en fatsoenlijke kleding, om zo het onophoudelijke en onoplosbare conflict over deze kwestie te demonstreren. Of je nu voor of tegen het verhullen van het lichaam bent, ik vind dat het belangrijk is om contact met je lichaam te houden en de aanwezigheid ervan te ervaren. Mijn keuze voor het nauwe contact tussen huid en stof herinnert het lichaam aan zijn bestaan. *

Michel Foucault, De geschiedenis van de seksualiteit, 1976.

What does the appearance of all these peripheral sexualities signify? Is the fact that they could appear in broad daylight a sign that the scale had become more lax? Or does the fact that they were given so much attention testify to a stricter regime and to its concern to bring them under close supervision?* As a new convert to Foucault's philosophy, I've embarked on my own study into sexuality and our behaviour towards this debatable phenomenon. My collection isn't a protocol on how women should dress. It is a brief mix-up of common connotations and borders we maintain on seductive and decent clothing, to reflect the on-going and unsolvable conflict on the matter. Regardless of whether one opts to veil or unveil the body, I believe it's important to stay in contact with our bodies and feel their presence. I've chosen close contact between skin and fabric to remind the body of its existence. *

Michel Foucault, The History of Sexuality, 1976.

WWW.DELFII.COM DELIJVA@GMAIL.COM 06 408 05 286


GRAPHIC DESIGN

EVELIEN CROOY < 148

158


159

176 > ILSE HAAK

FLOOR WINTER

Op de academie ontdekte ik al snel hoe ik met beeld sferen en kleine dingen die me intrigeren goed kon weergeven. Series vallen mij altijd op. Ik plaats het ene beeld graag in de context van een reeks andere beelden. Je bepaalt de context van het beeld, de richting waarin je de kijker op stuurt. De kijker laten kijken op de manier die ik hem wil laten kijken. Het thema herinneringen houdt me bezig. Ik identiďŹ ceer me met de dingen die ik me kan herinneren. Ik ben niks zonder mijn herinneringen. Een foto wordt voor mensen al snel een herinnering. Maar wat was je herinnering aan het speciďŹ eke moment voordat je de foto ervan zag? Soms heb je die herinnering niet eens meer, maar de foto heb je nog wel. Gelukkig. Of had je je alles heel anders herinnerd als je die foto niet had? Bestaat een echte herinnering nog wel?

At the academy, I quickly learned to accurately portray moods and little things that intrigue me using images. Serialisation always attracts my attention. I like to put an image into context in a series of other images. You determine the context of the image yourself, and the direction in which you lead the viewer. Persuading the viewer to look at things the way I want him or her to. The theme memories occupies my thoughts. I identify with the things that I remember. I am therefore nothing without my memories. A photo often becomes synonymous with a memory to many people. However, what was your memory of that particular moment before you actually saw the picture of it? Sometimes, you don't even have that memory any longer, although you still have the photo. Thankfully. Or would you perhaps have remembered everything entirely differently if you hadn't had that photo? Is there actually such a thing as a genuine memory?

WWW.FLOORWINTER.NL INFO@FLOORWINTER.NL 06 416 17 452


SPATIAL DESIGN

DIEDERIK MULDER < 120

160


161

164 > GIJS HAVERKATE

FLORIS GRONDMAN

Ik ben een ontwerper die intuĂŻtief en ruimtelijk vormgeeft, zowel in grote vormen als in detail. Dit komt vanuit inspiratie en gevoel. Mijn vak valt onder toegepaste kunst. De kunstenaar en vormgever die zijn creativiteit en handschrift toepast binnen een opdracht. Zo hoop ik meer toe te voegen aan mijn vak. Mijn doel is ontwerpen te maken voor de openbare ruimte die passen bij de plek, zijn functie en zijn gebruikers. Het doel is mijn creativiteit toe te passen binnen een context. In mijn afstuderen wil ik laten zien dat ik niet alleen ga voor een mooi vormgegeven ontwerp, maar dat het ontwerp een passende ondersteuning is aan verdere ontwikkeling. Ik ben een deelnemer in dienst.

I am a designer with an intuitive and spatial perspective of both form and detail. Inspiration and emotion drive me. What I do falls under the applied arts, namely the artist/designer who applies his creativity and signature within an assignment. In this way, I hope to give added value to my line of work. My goal is to make designs for the public space that blend in harmoniously with the location, the intended function and users. The mission is to apply my creativity within a given context. I hope that my graduation project reďŹ&#x201A;ects my ambition to create a design that is not only attractive, but also contributes towards the development of its surroundings. I work in service of the world around me.

FLORISGRONDMAN@HOTMAIL.COM 06 832 20 898


MA DESIGN

FEDERICO VIOLATO < 152

162


163

FU LE

166 > HASMIK MATEVOSYAN

Tegenwoordig ligt de belangrijkste focus van website-ontwerp op bruikbaarheid. Dat is niet verkeerd, maar het is wel onvolledig. Er zijn twee soorten mentale gebruikersmodellen: 1. emotie: negatief + cognitie = focus 2. emotie: positief + cognitie = brede aandacht Aan de hand van deze mentale gebruikersmodellen kunnen we tot overeenkomstig webdesign komen en kunnen we een dito methode van hermediatie gebruiken om websites te ontwerpen. We zouden websites moeten ontwerpen die niet alleen kunnen worden gebruikt, maar ook kunnen worden ervaren. Daarom is mijn doel een compleet websiteontwerpsysteem te maken dat kan werken voor beide mentale modellen. Als 'ie op die manier wordt ontworpen zal een website aan de verwachting van alle gebruikers voldoen. Het is mijn ambitie om een nieuwe richting te vinden voor de toekomst van website design. Tegelijkertijd wil ik ook onderzoek doen naar webdesign voor verschillende apparaten (laptop / tablet computer / smartphone). Mijn project is derhalve een overzicht van de toekomstige website-ontwerpmogelijkheden en trends.

Nowadays, the main focus of website design is on usability. That is not wrong, but it is incomplete. There are two types of user's mental model: 1. emotion: negative + cognition = focus 2. emotion: positive + cognition = broad attention Following these user's mental models we can provide corresponding web design and use a corresponding remediation method to design websites. We should not only design websites to be used, but also to be experienced. For that reason my goal is to make a complete website design system that can work for both mental models. Designed in a way that a website will meet any users' expectation. My ambition is to ďŹ nd a new direction for the future of website design. At the same time, I also want to research web design for different devices (laptop/table computer/smartphone). So my project is an overview of future website design possibilities and trends.

DESIGN.FL@HOTMAIL.COM 06 183 332 62


SPATIAL DESIGN

FLORIS GRONDMAN < 160

164


165

170 > HENRIEKE SOUWMAN

GIJS HAVERKATE

Plug in! Op Vuurtoreneiland Een concept gebaseerd op een nieuwe vorm van nomadisch wonen: wonen op het water op te gekke locaties. Drijvende platforms maken het mogelijk mobiele woonunits te huisvesten en faciliteren daarmee (tijdelijke) bewoning. De doelgroep zijn mensen die niet locatiegebonden zijn en ter plekke een instant community vormen. De platforms worden opgebouwd uit modulaire pontons die met elkaar een organische structuur vormen. Ter plaatse worden ze aan elkaar gekoppeld tot een bruikbaar woonplatform. Behalve als basis te dienen voor de woonmodules hebben de pontons een functie als steiger, moestuin of zwembad. Geheel naar wens van de bewoners. Ook de woonunits hebben een modulair karakter. Vanuit een gegeven basis krijgt de bewoner de kans om zijn mobiele huis vorm te geven. Afhankelijk van functie, behoefte en smaak worden de units samengesteld. Hierdoor ontstaat een grote diversiteit in vorm en gebruik en daarmee een sterke verbinding met de gebruikers.

Plug in! At Lighthouse Island A design based on a new form of nomadic housing: living on the water at simply stunning locations. Floating platforms make it possible to accommodate mobile housing units, and therefore facilitate (temporary) residence. The target group is people who are not tied to any particular location and can therefore form an instant community wherever they are. The platforms are constructed using modular pontoons, which form an organic structure with one another. They are coupled together on site to form a useable residential platform. Besides serving as the base for the housing modules, however, the pontoons can be used as a jetty, vegetable garden or swimming pool. This depends entirely on the residents' requirements. The housing units are also modular, however, offering the tenants the opportunity to construct their own mobile home, depending on the base area available. The units can therefore be put together according to function, requirements and personal taste. This enables not only a vast range of conďŹ gurations, but also highly diverse purposes, thus creating a strong bond with the tenants.

WWW.ROOM404.NL GIJSHAVERKATE@ZONNET.NL 06 428 12 429


MA DESIGN

FU LE < 162

166


167

324 > MARVIN FERNANDES

HASMIK MATEVOSYAN

Ontwerpers zijn naar mijn mening degenen die de wereld om ons heen vormgeven. Maar terwijl we dit doen moeten we, als ontwerpers, ons realiseren wat voor een impact ons werk kan hebben op het milieu en de gebruikers. Het is onze verantwoordelijkheid om te werken op een manier die bijdraagt aan de wereld, in plaats van haar te vernietigen. De gebruikers zijn degenen die kiezen welke ontwerpen uiteindelijk in het publieke domein te zien zullen zijn. Tijdens mijn master heb ik gewerkt aan een ontwerpsysteem dat elementen zoals tijd, duurzaamheid, design, psychologie en creativiteit combineert en een hoogwaardige relatie tussen de maker en de gebruiker opbouwt. Als we gaan maken, laten we dan iets heel goeds maken.

Designers are in my opinion the ones who shape the world around us. While doing so though, we as designers should realize what kind of an impact our work can have on the environment and the users. It is our responsibility to work in a way that contributes to the world, instead of destroying it. The users are the ones who choose which designs will eventually be seen in public. During my master I have been working on a design system, which combines elements such as time, sustainability, design, psychology and creativity and builds a high quality relationship between the creator and the user. If we are going to create, let's create something really good.

HASMIK.MATEVOSYAN@GMAIL.COM 06 194 62 292


FINE ART

DIMITAR GENCHEV < 124

168


169

HELEEN LEMAIRE

172 > HETTY HURKMANS

De kleine Aleph doet zich altijd per toeval voor. Je loopt door een straat of je gaat ergens zitten en plotseling bevindt zich het hele universum daar op die plek. Allereerst voel je dan een enorme drang om te huilen, niet uit verdriet en ook niet uit blijdschap, maar omdat je geĂŤmotioneerd bent. Je weet dat je op dat moment iets begrijpt, maar wĂĄt het is weet je niet precies.* Mijn manifest. Steeds kijkend. Met elkaar vergelijkend. Ontstaat er een schouwspel. Het beeld is niet wat het lijkt. Naast het niet weten, wel het verlangen. Dat wat er te zien is, in een beeld te gaan vangen. De kracht van het moment. En de daad, die erop volgt. De kracht van de keuze. Mijn manifest. *

Paulo Coelho, Aleph, 2010.

The small Aleph always appears by chance. You're walking down a street or just sitting somewhere and suddenly the whole universe is there. First of all you feel a strong urge to weep, neither from sorrow nor happiness, but because you are emotional. You realise at that moment that you understand something, but are not quite sure what it is.* My manifesto. Invariably observing. Making comparisons. A picture takes shape. The image is not what it appears to be, however. In addition to the uncertainty, there is certainly a desire. To capture what one sees, in a picture. The power of the moment. And the deed, which follows. The power of choice. My manifesto. *

Loosely translated from Aleph by Paulo Coelho, 2010.

WWW.HELEENLEMAIRE.NL HELEENLEMAIRE@PLANET.NL 06 251 78 903


SPATIAL DESIGN

GIJS HAVERKATE < 164

170


171

186 > ISABEL KAMP

HENRIEKE SOUWMAN

Een meegroei-interieur voor recreatiegebied de Oldemeijer. De Oldemeijer is een waterplas midden in een bosrijk gebied. Een decennium geleden was het een druk bezochte locatie, maar de laatste jaren heeft dit gebied een verminderde aantrekkingskracht voor bezoekers. Zonde van een prachtig stukje natuur. Door op de Oldemeijer een paviljoen te ontwerpen voor een plaatselijke onderneming die outdooractiviteiten organiseert, wordt de aantrekkingskracht van het gebied vergroot. Meegroei-architectuur: het interieur van dit paviljoen wordt ingezet als meegroeiarchitectuur. Het paviljoen verandert als de onderneming groeit. Ook zorgen de verschillende seizoenen en weersomstandigheden ervoor dat het paviljoen steeds meegroeit met de natuur en de faciliteiten die hierbij komen kijken. De beleving van de natuur en het gevoel van vrijheid komen in het paviljoen zo helemaal tot hun recht. Adres: Oldemeijerweg, 7771 TE Hardenberg.

An expandable interior for De Oldemeijer recreation area. De Oldemeijer is a recreational lake situated in woodland surroundings. While still a much frequented site just a decade ago, it has since lost its attraction to recreational day-trippers. This is such a pity, as it remains a stunning piece of countryside. My intention is to design a pavilion to accommodate a local ďŹ rm which organises outdoor activities at De Oldemeijer thus boosting the area's appeal. Expanding architecture: The interior of this pavilion is designed to keep pace with the company's growth. The transition from one season to the next and the changing weather conditions, however, should also ensure that the pavilion continues to develop both in tune with nature and parallel to the additional facilities. The pavilion should therefore adequately reďŹ&#x201A;ect the wildlife experience and sense of freedom. Address: Oldemeijerweg, 7771 TE Hardenberg, the Netherlands.

WWW.HENRIEKESOUWMAN.NL HENRIEKESOUWMAN@GMAIL.COM 06 453 12 165


FINE ART

HELEEN LEMAIRE < 168

172


173

HETTY HURKMANS

184 > IRIS HOUDKAMP

Een mens is van hetzelfde spul gemaakt als een mus of een salamander; het verschil zit hem niet in de materie maar in de vorm.* Voortdurend zie ik mensen veranderen van haar, huid en lichamelijke vorm. Dit onderwerp intrigeert me mateloos en bovenstaand citaat van Midas Dekkers was mede bepalend voor mijn werk. Als er ergens een baby geboren wordt, vinden velen van ons dit geweldig en wonderbaarlijk. Echter, na enige tijd lijkt het nieuwtje eraf en moet het kleine wezentje zich maar zien te redden. Ik vraag me meer en meer af: is de hele menselijke cyclus dan not done? *

Midas Dekkers, De Larf, 2002.

Humankind is made of the same substance as a sparrow or a salamander; the difference therefore lies not in the matter, but in the form.* I continually see changes in people's hair, skin and the shapes of their bodies. I have an endless fascination for this subject, and my work was partly inďŹ&#x201A;uenced by the above quotation of Midas Dekkers. Wherever a new baby is born, large numbers of us consider this tremendous and wonderful. The novelty seems to wear off after a while, however, and the poor little mite then has to fend for him or herself. I increasingly ask myself: Is the entire human life cycle simply not done? *

Translated from Midas Dekkers, De Larf (The Larva), 2002.

WWW.HETTYHURKMANS.NL HETTYHURKMANS@ONLINE.NL 06 294 89 049


MA FINE ART

ENRICO PIRAS < 144

174


175

HYEMIN KIM

194 > JAIYOUNG CHO

Ik ben geïnteresseerd in het communicatieproces waarin informatie wordt overgedragen en verandert in een nieuw idee. Ik ben gefascineerd door de ambiguïteit van de taal die op hetzelfde moment zorgt voor communicatie en miscommunicatie. Daaruit volgt dat ik dol ben op het omgaan met de persoonlijke taal die ons een variabele vertaling van informatie geeft. Taal is afgeleid van het verlangen naar communicatie, maar er is nog steeds een onvervulde ruimte in de talige communicatie. Ik onderzoek hoe we in taal gebruikmaken van metaforische woorden en informatieve woorden. Een woord kan zich op verschillende manieren ontvouwen en dat betekent dat het woord iets impliceert voorbij het woord zelf. Niets suggereert dat de taal betrokken bij onze emotionele reactie op een object of gebeurtenis, zoals wanneer we reageren op een mooi schilderij of een onaangenaam incident. We kunnen gebruikmaken van taal om onze reactie uit te leggen aan anderen, maar de emotie zelf daar 'zijn geen woorden voor'.* *

Brigitte Williams

My main interest is the communication process in which information is transmitted and changed into a new idea. I play with the double-sidedness of language that causes communication and miscommunication at the same time. So it follows that I am fond of dealing with the personal language that shows us a variable translation of information. Language is derived from the desire of communication but there is still an ungratified space of the communication through language. I am examining how we make use of language in between the metaphorical words and informational words. The word can unfold in various ways which means the word connotes something beyond the word itself. There is no suggestion that language is involved in our emotional response to some object or event, such as when we react to a beautiful painting or an unpleasant incident. We may use language to explain our reaction to others, but the emotion itself is 'beyond words'.* *

Brigitte Williams

MOEMKIM.WORDPRESS.COM MOEM.KIM@GMAIL.COM 06 286 74 598


GRAPHIC DESIGN

FLOOR WINTER < 158

176


177

ILSE HAAK

188 > ISAURA SANWIRJATMO

Grafisch ontwerp is een stukje van mezelf uiten, passie, communiceren zonder te schreeuwen en hopelijk iets bijdragen aan de cultuur waarin we leven. Het vertellen van een verhaal, een emotionele reactie teweegbrengen en mezelf en anderen steeds blijven verrassen. Voor een leeg vel zitten en denken: hoe ga ik dit nu weer oplossen, was ik maar postbode geworden. Maar een paar ontwijkende acties en stopgezette pogingen later is het er ineens. Ontwerpen heeft geen algemeen recept, maar ik weet dat ik erdoor geobsedeerd ben.

Graphic design is about expressing a part of myself, passion, communicating without shouting, and hopefully contributing towards the culture we share. Telling a story, evoking an emotional response and continually surprising both others and myself. Staring at a blank page and thinking: ‘How am I going to solve this? Perhaps I would have been better off becoming a post lady instead.' After consciously avoiding the issue for a while, and several aborted attempts, however, I finally come up with something. There's no recipe for instant success in the field of design; all I know is that I am obsessed with it.

WWW.ILSEHAAK.COM ILSEHAAK@GMAIL.COM 06 134 77 684


FASHION DESIGN

FENJA IKONOMOU < 156

178


179

ILSE OOSTERHOFF

182 > INGE MUIJSELAAR

Nostool Algia Herinneringen uit vervlogen tijden, de goede oude tijd. We verliezen elkaar steeds meer uit het oog door alle social media. Het is belangrijk dat we meer kwaliteitsaandacht gaan geven aan de mensen die er echt toe doen in ons leven. Het motto: vroeger was alles beter staat centraal. Collectie Nostool Algia zal een hoog knuffelgehalte hebben, wat we in deze snelle individualistisch tijd erg nodig hebben. Het verlangen naar bewuster, intiemer contact met vrienden en familie en de warmte en geborgenheid die dit verlangen met zich meebrengt, wordt weergegeven. De kwaliteit van aandacht zal kenbaar worden gemaakt door het handwerk van de smyrnatapijttechniek. Deze techniek is al heel oud en verwijst ook naar het verlangen naar vroeger. Het nostalgische gevoel...

Nostool Algia Memories from times gone by, the good old days. The current deluge of social media means that we are increasingly losing touch with one another. It is therefore essential that we begin to devote more quality attention to those people who really matter in our lives. This is based on the motto: Everything was better in the old days. The Nostool Algia collection will therefore have a high level of hugability, which is something we all need in these times of rapidly increasing individualism. It will also reďŹ&#x201A;ect the desire for more conscious and intimate contact with friends and family, as well as the warmth and sense of security associated with this desire. The quality of attention is to be expressed in the form of needlework applied using the Smyrna technique, which was traditionally used to make rugs and therefore refers to a longing for the past. The sense of nostalgia...

WWW.ILSEOOSTERHOFF.NL ILSEOOSTERHOFF@GMAIL.COM 06 152 39 183


PRODUCT DESIGN

EVA KONING < 146

180


181

196 > JANET EMMELKAMP

INEKE VAN DER WERFF

Elk materiaal heeft zijn eigen lijst met eigenschappen en bewerkingstechnieken. Zo wordt porselein hard tijdens het bakken op hoge temperaturen, terwijl materialen als glas en metaal juist smelten. Daardoor lijken ze in theorie niet verenigbaar; in de praktijk kunnen ze dat echter wel zijn. In dit onderzoek creĂŤer ik een compleet nieuwe wereld in porselein door slechts een kleine toevoeging van materiaal.

Every sort of material has its own particular list of properties and processing techniques. For instance, porcelain becomes hard when ďŹ red at high temperatures, while materials like glass and metal by contrast become molten. Theory therefore suggests that they cannot be combined; in practice, however, nothing could be further from the truth. In performing this study, I have created an entirely new world of porcelain by using very small amounts of additives.

INFO@INEKEVANDERWERFF.NL INEKEVANDERWERFF.NL 06 206 34 234


FASHION DESIGN

ILSE OOSTERHOFF < 178

182


183

INGE MUIJSELAAR

202 > JASPER VAN DE BURG

Disproportionate Onze maatschappij is uitgegroeid tot een 24-uurseconomie; er is geen tijd meer voor ontspanning of rust. Het gaat vooral om presteren en er wordt meer en meer van je verlangd. Langere werkdagen, meer uren, onze maatschappij is uit proportie. Als kind sta je hier nog niet bij stil. Je hebt nog een onbezorgd leven. Jong volwassenen verlangen terug naar de tijd van het kind-zijn en rondlopen als mama door middel van oude kleren uit de verkleedkist. Ik wil jong volwassenen weer laten spelen! Ik wil me richten op jong volwassenen van 20-35 jaar. Ze moeten zich weer even kind kunnen voelen door hun hun kleren – de oude jeugdherinnering – terug te geven. Ik wil gaan spelen met proporties en speelse accenten. Zodat het lijkt en voelt alsof je weer even kind bent!

Disproportionate The society in which we live has developed into a 24-hour economy; there is no longer time for relaxation or rest. Performance is paramount, while steadily increasing demands are made on one. Longer working days, more hours a week; the society we live in has grown out of proportion. As a child, this is not yet apparent to you. You still live a carefree life. Young adults therefore yearn for their childhood, imitating their mothers by dressing up in items found in the old clothes chest. I am keen to encourage young adults to start playing again! I intend to focus on young adults in the age bracket from 20 to 35. I want to make them feel like kids again by giving them back the clothes – their childhood memories – that they wore then. I therefore fiddled with the proportions and added whimsical details, so that the garments briefly make one appear and feel like a child again!

WWW.INGEMUIJSELAAR.BLOGSPOT.COM INGEMUIJSELAAR@HOTMAIL.COM 06 407 47 180


FINE ART

HETTY HURKMANS < 172

184


185

190 > IVOR HELBERG

IRIS HOUDKAMP

WWW.IRISHOUDKAMP.NL IRIS@IRISHOUDKAMP.NL 06 249 46 249


SPATIAL DESIGN

HENRIEKE SOUWMAN < 170

186


187

ISABEL KAMP

192 > JACCO VAN OLST

There are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns: the ones we don't know we don't know.* Wat is een interieur? Waar stopt dit? Is interieur alleen binnen of ook buiten? Ik vind het interessant om te kijken naar het onbekende, en vooral naar de wisselwerking tussen binnen en buiten. In mijn afstudeeropdracht staat deze wisselwerking centraal. Het bunkercomplex, gelegen in een enorme groene omgeving, is een plek die door de omgeving is opgenomen. Hoe kan deze omgeving, en het verhaal van de omgeving, iets betekenen voor een nieuw ontwerp? *

Donald Rumsfeld, 2002.

There are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns: the ones we don't know we don't know.* What is an interior? Where does it end? Is an interior indoors only, or also outside? It interests me to examine the unfamiliar, and particularly the interaction between indoors and out. This interaction is the central theme of my ďŹ nal exam project. The bunker complex, situated in a vast green environment, is a place that has been swallowed up by its surroundings. What signiďŹ cance might this environment, and the story of the surroundings, have to offer a new design? *

Donald Rumsfeld, 2002.

WWW.ISABELKAMP.NL ISABEL1KAMP@HOTMAIL.COM 06 532 79 888


GRAPHIC DESIGN

ILSE HAAK < 176

188


189

236 > JOP VAN DER KROEF

ISAURA SANWIRJATMO

Gedurende vijf maanden heb ik met mijn vader door zijn geboorteland Suriname getrokken. Mijn vader bezocht dit land na 21 jaar, voor mij was het de eerste keer. Geïntrigeerd door het onbekende land, dat deel van mij uitmaakt, startte ik mijn zoektocht naar het bindingsgevoel van Surinaamse Nederlanders met hun thuisland. Dit mondde uit in veelzijdige gesprekken over herinneringen, het thuisgevoel, verdriet, liefde, gemis en teleurstelling die zij voelden en voelen. Ik heb een route door Suriname gemaakt, waarbij ik mijzelf liet leiden door de verhalen die ik hoorde. De plekken die erin werden genoemd zocht ik op en documenteerde ik, in de vorm van een film waarin ik het verhaal met de plek herenig. De routes die ik heb afgelegd liepen parallel met mijn eigen zoektocht naar mijn herkomst, identiteit, binding en herkenning.

I accompanied my father on a five-month trip to his native Surinam (previously known as Netherlands Guyana). My father was returning after spending 21 years abroad, while it was my first visit. Intrigued by this unfamiliar country, which is nevertheless part of my heritage, I embarked on a quest to discover the extent of the bond that the Surinamese Dutch have with their former homeland. This led to manifold conversations about memories, the sense of belonging, sorrow, love, longing and disappointment that they felt and still feel sometimes. Guided by the numerous stories I'd heard, I mapped out a route through Surinam for myself. I then visited the places mentioned, documenting my journey to reunite the stories and locations on film. The course I took ran parallel to my search to discover my own roots, identity, ties that bind and points of recognition.

WWW.ISAURASAN.NL ISAURASANWIRJATMO@HOTMAIL.COM


FINE ART

IRIS HOUDKAMP < 184

190


191

200 > JAN WILLEM GUNNEMAN

IVOR HELBERG

De schilderijen zijn nietszeggend. Zeggen niets, kunnen ook niet praten. Maar dat alles zonder waardeoordeel graag; zij zijn uitstekende luisteraars.

The paintings are noncommittal, have no message, because they are mute. Before you proceed to judge them too harshly, however, it should also be noted that they are excellent listeners.

WWW.IVORHELBERG.NL IVORHELBERG@HOTMAIL.COM 06 448 30 398


SPATIAL DESIGN

ISABEL KAMP < 186

192


193

JACCO VAN OLST

216 > JEROEN TROMP

ooit heb ik geprobeerd je geheim te doorgronden, maar je pakte je zout in en droeg je geluiden weg en in je golven stond: verboden toegang* Nederland en de zee De zee. Het water. Zullen we haar omarmen of verafschuwen? Water is onze vriend. Het voorziet ons van eten, biedt mogelijkheden voor transport en we kunnen surfen en zwemmen. Maar water is ook onze vijand. Voortdurend wil de zee land afnemen. Met onze technologie zijn we haar vaak te slim af, denken we! Doet de zee uiteindelijk niet gewoon wat zij wil? De strijd tegen water zal ons altijd blijven bezighouden. We moeten met haar leven. Als vriend of vijand? Een ruimte in zee. Ter herinnering aan onze haatliefdeverhouding met de zee ervaart men hier het vriendelijke als het vijandige karakter van water. Wie durft! *

Johanna Kruit, uit: ‘Brief aan de zee', Landgrens.

Bloemlezing 1970-1980, 1982.

‘I once tried to fathom your secrets but you packed up your salt and carried off your roar and the message in your waves read: ‘no trespassing'* The Netherlands and the Sea The sea. The water. Should we embrace or abhor it? Water is our friend. It provides us with food, offers opportunities for transport, not to mention pastimes like surfing and swimming. However, water is also our enemy. The sea continually contrives to steal land from us. And while our technology often enables us to outwit her, we think, doesn't the sea actually just do whatever it likes? Our battle with water is by its very nature an interminable one. We are obliged to live with it. As a friend or an enemy? A space in the sea. In recollection of our lovehate relationship with the sea, one experiences both the amicable and hostile nature of water here. Who dares?! *

Johanna Kruit, from: ‘Brief aan de zee' (‘Letter to the sea'),

Landgrens. Anthology 1970-1980, 1982.

JJVANOLST@HOTMAIL.COM 06 526 44 268


MA FINE ART

HYEMIN KIM < 174

194


195

224 > JIHYUN KIM

JAIYOUNG CHO

Mijn onderzoek begon vanuit bestaande opvatting en grenzen van cognitie. Ik onderzoek stereotype en gereguleerde betekenissen en de rol en functie van het epistemisch object. Ik concentreer me bovendien op onderlinge ongelijke en hiërarchische waarden. In mijn werkpraktijk behandel ik voorwerpen en ruimte als epistemische objecten: voorwerpen en plaats die het bestaande mechanisme van onze cognitie blootleggen. Het bestaande mechanisme van onze cognitie gaat onvermijdelijk samen met het conceptualiseren en verbaliseren in het cognitieve proces. Ik heb soms het gevoel dat we worden vastgelegd door de begrensde cognitie die we gebruiken, hoewel dat belangrijke en noodzakelijke onderdelen zijn in het proces. Ik probeer verandering te veroorzaken en daag het bestaande mechanisme van cognitie uit door een nieuwe cognitief concept te zoeken en te gebruiken.

My research started from the existing view and boundaries of cognition. I question stereotypical and regulated meanings, the role and function of the epistemic object. I also focus on unequal and hierarchical values between them. I mainly deal with object and space as epistemic objects in my practice, because object and space reflect the existing mechanism of our cognition. The existing mechanism of our cognition inevitably accompanies conceptualizing and verbalizing in the cognitive process. I sometimes feel that we are fixed by the cognitive concept and boundaries that we are using, even though these are significant and necessary. I try to change and challenge the existing mechanism of cognition by finding and using a new cognitive concept and boundary.

JAIYOUNG_C@HOTMAIL.COM 06 476 30 528


PRODUCT DESIGN

INEKE VAN DER WERFF < 180

196


197

204 > JASPER NOUWS

JANET EMMELKAMP

Illustratief – Humor – Eenvoud. Dit zijn de drie kernbegrippen die altijd terugkeren in mijn ontwerpen. Illustratief: mijn inspiratie haal ik altijd uit illustraties, waardoor mijn uiteindelijke ontwerpen een illustratieve uitstraling hebben. Humor: vind ik heel belangrijk in mijn ontwerpen. Humor betekent voor mij een glimlach op het gezicht van de gebruiker; subtiel maar extreem. Eenvoud: door niet te veel poespas in mijn ontwerpen blijft de functie van het ontwerp duidelijk voor de gebruiker. Uiteindelijk wil ik dat mijn producten verhalend zijn en een karakter krijgen.

Illustrative – Humour – Simplicity. These are the three core features that regularly recur in my designs. Illustrative: I invariably gain much of my inspiration from illustrations, which lend my final designs a rather illustrative character. Humour: plays a crucial role in my designs. Humour to me means putting a smile on the user's face; subtle yet extreme. Simplicity: by consciously avoiding too many frills in my designs, I try to render their functionality entirely clear to the user. My ultimate aim is to ensure that my products tell their own story and develop a personal character.

WWW.JANETEMMELKAMP.NL JANET.EMMELKAMP@GMAIL.COM 06 439 59 939


FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

EMANUELLE VAN DEN BROEK < 138

198


199

212 > JENNIFER HAAK

JANNE GROENENDIJK

Ik film kleine organismen uit de natuur om ons heen. Door ze met behulp van een microscoop te filmen, duik ik diep in deze stukjes natuur. Hierdoor zie je iets, wat je normaal niet ziet. Het onzichtbare wordt zichtbaar. Dat is ook terug te zien in mijn video's, waar dingen verschijnen en verdwijnen. Door de video's groot te projecteren, wordt iets wat erg klein en bijna nietig is, opeens erg groot en aanwezig. Als toeschouwer sta je er middenin. Ik hoop dat de toeschouwer het gevoel krijgt naar een andere werkelijkheid te kijken. Dat hij zich in een andere wereld bevindt en zo het gewone leven even kan vergeten en tot rust kan komen.

I film the smallest of organisms that live around us. By filming through a microscope, I take an in-depth look at the most minute elements of nature. Bringing into view things that are normally unseen. Making the invisible visible. That is also a recurring theme of my videos, where objects appear and disappear. Through large video projections, things that are very small and insignificant suddenly become large and imposing. By placing viewers centrally among the images, I hope to give them a feeling that they are viewing a different reality. That they temporarily find themselves in a different world, one in which they can escape from their daily existence.

JANNEGROEN@GMAIL.COM 06 207 34 064


FINE ART

IVOR HELBERG < 190

200


201

210 > JELLE SCHELL

JAN WILLEM GUNNEMAN

Met het groeien van de menselijke populatie is onze blik tot een extreem gespecialiseerde vernauwd. Onze wereld is versimpeld. In een vlaag van optimisme noemden we dit vooruitgang. Intelligent is niet langer wat je kan, maar welk diploma je bezit. Door structuren te versimpelen konden we ons leven specialiseren en werd het mogelijk om alleen maar spruitjes te verbouwen, terwijl iemand anders alleen maar koeien houdt. Dit zorgt voor de huidige manier van kijken. Als je de hele dag huizen ontwerpt en de mogelijkheid hebt om binnen 15 minuten 100 ontwerpen van je collega's te aanschouwen, dan raakt je blik gemuteerd. Op een gegeven ogenblik kan je geen huis meer zien zonder te herkennen welke stijl het is en ideeĂŤn op te doen voor je volgende creatie. Schilders schilderen in hun visie vaak niet alleen doeken om ons te inspireren, maar ze zien alles alsof zij het schilderen. In hun gedachten en blik is alles van verf.

Ever since the old Egyptians, we have become more and more specialized. This has resulted in a new way of looking, enabling us to live our lives. After all, if you spend the whole day designing houses and only have 15 minutes to view 100 of your colleagues' designs, then your view becomes rather mutated. At a certain stage, you can no longer look at a house without recognising the style, seeing how it has been constructed and thinking up ideas for your own next creation. In their vision, painters do not create paintings simply to inspire our thoughts, they actually treat everything they see as though they were painting it. In their minds and their views, everything is just paint.

WWW.GUNNEMAN.NU JULIUS1882@YAHOO.COM 06 408 71 886


FASHION DESIGN

INGE MUIJSELAAR < 182

202


203

220 > JESSICA DEN UIJL

JASPER VAN DEN BURG

MutareExornare Het is een hobby om dieren te kweken met als doel gewenste uiterlijke resultaten te krijgen. Het is een sport om het perfecte model/postuur te verkrijgen, ongeacht het nut voor het dier zelf. Uiterlijk staat voorop. Als uitgangspunt fungeert de kanarie (Gibber Italicus). Dit fenomeen wil ik toepassen in mijn collectie. Ik laat mijn kleding muteren, zodat het model in een bepaalde houding wordt gedwongen om zo een voor mij gewenst resultaat te krijgen. Vervormen om te verfraaien.

MutareExornare Some people practice the hobby of breeding animals purely for the purpose of acquiring the desired physical features. The aim is to achieve the perfect model/posture, regardless of the consequences for the animal itself. Appearance is paramount. The canary (Gibber Italicus) serves as the basis for this process. I am keen to introduce this phenomenon to my collection. I design my garments to mutate, so that the model is forced to adopt a particular posture, and I therefore achieve the desired result. Distorting in order to beautify.

WWW.JASPERBURG.COM JASPER@JASPERBURG.COM 06 195 48 888


PRODUCT DESIGN

JANET EMMELKAMP < 196

204


205

JASPER NOUWS

208 > JELKE REEMS

Placebo-design Design dat niet doet wat het pretendeert te doen, kom je waarschijnlijk vaker tegen dan je zou verwachten. Denk aan knopjes bij stoplichten, flitspalen en thermostaten op een kantoor. Ze geven gebruikers het idee dat ze invloed hebben op de situatie, maar in veel gevallen is dat schijn. Stoplichten zijn meestal computergestuurd en in een groot kantoor wil de beheerder helemaal niet dat elk individu apart de klimaatbeheersing kan beïnvloeden, dat zou ook heel veel geld kosten. Dit fenomeen heb ik onderzocht. Het gaat er niet alleen om mensen te foppen; via het nepmiddel moet een doel worden bereikt, een gedraging worden beïnvloed.

Placebo Design Design that does not do what it purports to is a much more common occurrence than you might think. Take, for instance, the buttons on traffic lights, speed enforcement cameras and thermostats in offices. Such devices give users the impression that they have the option of controlling the situation, while this is actually an illusion in many cases. Traffic lights are generally computer controlled nowadays, while the property managers in large office buildings have no desire to let every Tom, Dick and Harry meddle with the climate control settings; it would probably prove a highly costly exercise. I therefore studied this phenomenon. It's not just a case of hoodwinking people; the placebo is designed to achieve an objective, namely to influence people's behaviour.

WWW.JASPERNOUWS.COM 06 543 31 008


PHOTOGRAPHY

BRAM VAN OOSTEN < 086

206


207

260 > KOEN TORNIJ

JASPER TIMMERMANS

Vision Quest is een overgangsritueel uit de cultuur van de Amerikaanse Indianen. Dit ritueel vormt de overgangsfase van kind naar man. Het bestaat uit verschillende componenten, met als doel bij de innerlijke ik te komen en contact te leggen met de geest. Met behulp van dit ritueel vinden jonge Indianen hun plek in de stam. De jongeren die ik heb gevraagd om deel te nemen aan mijn project zijn allemaal op een punt in hun leven waar belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. Ze ondergaan het ritueel in afzondering van zonsopgang tot zonsondergang, in het bos, zonder eten. Dit ritueel vormt de overgang van kind naar man en de keuzes die erbij horen.

Vision Quest is a rite of passage which takes place in the culture of the American Indians. The ritual signiďŹ es the transition from boyhood to manhood. It consists of various components, which are designed to help put the man in touch with his innermost being, and make contact with his spirit. This rite also assists young Indians in establishing themselves in the pecking order of their tribe. The youngsters who I asked to participate in my project had all reached a point in their lives where they had to make important decisions. They endure the rite in seclusion in the forest, without food, from sunrise to sunset. This ritual marks their passage from boyhood to manhood and the decisions this entails.

WWW.JASPERTIMMERMANS.NL INFO@JASPERTIMMERMANS.NL 06 232 01 692


PRODUCT DESIGN

JASPER NOUWS < 204

208


209

230 > JONATHAN KRAAYEVELD

JELKE REEMS

Tijd, ruimte, zijn, ontheemding, klankbord, ontmoeten, zaaien en oogsten. Mijn inspiratie komt grotendeels voort uit mijn studieachtergrond verpleegkunde en mijn huidige werk met dementerende ouderen. Dat wat me bezig houdt, laat ik beeldend zien. Ik handel en analyseer, ik verdiep me, draai het om, handel en bevraag mezelf. Het doel is niet een doel op zich, maar een weg die ik insla, omdat ik een vraag heb vanuit mijn handelen. Dat is de essentie van mijn manier van werken. De verwondering van momenten, een stuk ontroering en met volle overgave iets doen. Dat ontdekken en laten zien is mijn doel.

Time, space, being, disassociation, sounding board, meeting, sowing and reaping. My main sources of inspiration are my previous studies in the ďŹ eld of nursing and my current job, working with elderly dementia patients. I show expressively whatever occupies me. I act and analyse, I pore over it, turn it around, act and ask myself questions. The objective is not so much an objective as such, but rather a road that I enter because my actions prompt a query in that particular area. That's basically the way I work. The amazement of certain moments, a touch of poignancy and doing things with total dedication. My aim is to discover and portray these things.

JELKEREEMS25@HOTMAIL.COM 06 523 15 170


FINE ART

JAN WILLEM GUNNEMAN < 200

210


211

214 > JEROEN VAN DER HULST

JELLE SCHELL

Mijn tekeningen hebben een sterk verhalend karakter, al blijft het verhaal zelf onduidelijk. De tekeningen zitten vol aanwijzingen voor een verhaal. De eerste puzzelstukken zijn gemakkelijk te leggen, maar het laatste stukje wil nergens passen. Dit maakt het werk enigszins absurdistisch.

My sketches are highly narrative by nature, although the actual story itself remains rather vague. They are basically full of hints that suggest a story. The initial pieces of the puzzle are easily laid, while the ďŹ nal one just doesn't seem to ďŹ t anywhere. This renders the work slightly absurdist.

JELLESCHELL.BLOGSPOT.COM JELLESCHELL@GMAIL.COM 06 521 86 406


FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

JANNE GROENENDIJK < 198

212


213

248 > KARLIEN HAMILTON

JENNIFER HAAK

In mijn beelden ensceneer ik, met mijn persoonlijke verhaal als voedingsbodem, situaties waar de grens verschuift van een werkelijkheid naar een schijnwereld en andersom. Met behulp van mijn camera kan ik de waarheid liegen. Door de filmische spanning in mijn beelden geef ik de toeschouwer aanwijzingen waarmee hij zijn eigen verhaal kan vormen.

In my images, I use my personal story as the foundation for staging situations where the border shifts from a reality to an imaginary world and vice versa. Using my camera, I can make the truth lie. The filmic tension in my images provides the observer with instructions for forming his own story.

WWW.JENNIFERHAAK.NL JENNIFERHAAK@HOTMAIL.COM 06 418 80 767


FINE ART

JELLE SCHELL < 210

214


215

234 > JOOST MELLINK

JEROEN VAN DER HULST

(...) Door die valse noten klonk het juist veel origineler. SpongeBob SquarePants, The Paper, 2000.

(...) All those wrong notes made it sound more original. SpongeBob SquarePants, The Paper, 2000.

JEROENVANDERHULST.WEEBLY.COM JEROEN.VANDERHULST@HOTMAIL.COM


SPATIAL DESIGN

JACCO VAN OLST < 192

216


217

218 > JESSICA MANSIER

JEROEN TROMP

De mens is voortdurend in een strijd met de natuur verwikkeld. Vooral in Nederland proberen we met onze dijken het water weg te houden van het lage land. Maar wegens de klimaatverandering valt het te verwachten dat we te maken krijgen met steeds extremere weersomstandigheden. Nederland worstelt met het water. Luctor et Emergo: ik worstel en kom boven. Zo luidt de spreuk onder het Zeeuwse wapen, voorstellende een leeuw, worstelend met de golven. Maar kunnen we niet beter, in plaats van te strijden tegen het water door de natuur aan te passen, de architectuur aanpassen aan het water? Het ontwerp is een woning in combinatie met een praktijkruimte, waarbij een transformatie plaatsvindt als de waterstand te hoog wordt. Dit moet zorgen voor een betere bestendigheid tegen het water. De functie is langer overleven bij een watersnoodramp, zodat de reddingswerkers meer tijd hebben om slachtoffers te evacueren.

Mankind remains locked in a battle with nature. In the Netherlands in particular, we attempt to exclude the water from low-lying land by building dykes. As a consequence of climate change, however, we look set to be exposed to increasingly extreme weather conditions. The Netherlands has always battled with water. Luctor et Emergo: I struggle, and I win. This is the motto beneath the coat of arms of the Dutch coastal province of Zeeland, which is portrayed as a lion wrestling with the waves. Instead of battling with the water by trying to adapt nature, however, wouldn't it perhaps be more prudent to adapt architecture to the water? This design is for a combined home and ofďŹ ce premises, which is transformed whenever the water level rises too high. It is designed to provide greater resistance to water. Its function is to enable survival for a prolonged period in the event of a ďŹ&#x201A;ood disaster, so that rescue workers have more time to evacuate the victims.

JEROEN.TROMP@HOTMAIL.COM 06 481 44 581


SPATIAL DESIGN

JEROEN TROMP < 216

218


219

226 > JOANIE DEERENBERG

JESSICA MANSIER

Zit er een kind in jou verborgen? Spel heeft aantrekkingskracht, zowel passief als actief. Er is een bepaalde dynamiek, uitdaging en vrolijkheid. Een moment van magie. Al jaren ben ik gefascineerd door het spel; de kleuren, vorm, materiaal, beweging en geluid. In mijn afstudeerproject ben ik de uitdaging aangegaan met de dynamiek van het spel in de openbare ruimte en de volwassenen. Er is toch niks ďŹ jner dan even het kind in je naar boven laten komen?

Is There a Child Trapped Inside You? Play has a considerable power of attraction, which is both passive and active. It holds a certain dynamism, challenge and cheer. A magical moment. I have had a fascination for games for many years; their colours, shapes, materials, motion and sound. In my ďŹ nal exam project, I therefore took up the challenge of combining the dynamics of play in the public space and adults. After all, is there any better feeling than releasing the child inside you?

JESSICAMANSIER@GMAIL.COM 06 243 81 952


FASHION DESIGN

JASPER VAN DEN BURG < 202

220


221

238 > JOSJE BRUIJN

JESSICA DEN UIJL

There is no excellent beauty that hath not some strangeness in the proportion. Francis Bacon, Essay ‘Of beauty', 1612.

WWW.JESSICADENUIJL.CARBONMADE.COM JESSICADENUIJL@LIVE.NL 06 238 40 838


MA INTERIOR ARCHITECTURE

FATIH ILGUN < 150

222


223

296 > MAAIKE VONDERBANK

JESSIE PARIDAANS

Consumeren verandert onder invloed van culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. Toch blijft het werkelijke consumeren lokaal, terwijl een product een hele reis heeft afgelegd voordat het op de plek van bestemming is. Dit lokt een reactie uit bij de consument, namelijk de behoefte aan ambacht en kleinschaligheid. Naast het nieuwe consumeren zien we een andere ontwikkeling: de leegstand in Nederland neemt exponentieel toe. 28 Brugwachtershuisjes in Amsterdam zijn hier een voorbeeld van. Wanneer deze geen nieuwe bestemming krijgen, ligt verloedering op de loer. Deze twee interessante vraagstukken tezamen bieden kansen tot ontwikkeling van een unieke identiteit in Amsterdam. Op zoek naar de band tussen stad en gebruiker zien we een kans om een brug te slaan tussen consument en ondernemer. Door ruimte te scheppen voor kleinschalige initiatieven in de brugwachtershuisjes kunnen deze een sociale rol vervullen in buurten, waarbij voedsel wordt ingezet als bindmiddel en visitekaartje van de buurt. Herkenbaar en uniek!

Consumption is changing as a result of various cultural and social developments. While a product may have travelled a considerable distance to reach its final destination, however, actual consumption remains a local issue. This has prompted a response on the part of the consumer, namely the demand for traditional trades and small-scale businesses. In addition to this new approach to consumption, however, we have witnessed another development: property vacancies in the Netherlands are increasing hand over fist. Twenty-eight bridgekeeper's houses in Amsterdam are a prime example of this phenomenon. If these were not designated another use, then they would most likely end up becoming run-down. These two interesting challenges therefore jointly offered an opportunity to develop a unique identity in Amsterdam. In search of a connection between the city and the tenant, we spotted an opportunity to bridge the gap between the consumer and entrepreneur. If converted to accommodate small-scale enterprise, then the bridgekeeper's houses could fulfil a social role within the neighbourhoods; while food would serve as the bond to draw the local community closer together, the properties would become their showpiece. Distinctive and unique at the same time!

WWW.JESSIEPARIDAANS.COM JESSIE_PAR@HOTMAIL.COM 06 343 00 050


MA FINE ART

JAIYOUNG CHO < 194

224


225

JIHYUN KIM

242 > JOYCE OVERHEUL

Mijn werk gaat vooral over scènes en situaties uit het dagelijks leven en dan met name in hun ruimtelijke context. Mijn belangrijkste aandacht betreft de manier waarop betekenissen worden geconstrueerd, gedeconstrueerd en gereconstrueerd en de manier waarop we omgaan met anderen en uiteindelijk met onszelf. Ik observeer, documenteer, archiveer, ik speel een spel en pleeg zo subtiel mogelijk bescheiden interventies. Mijn onderzoek is gebaseerd op vragen die ik als kunstenaar voordurend tegenkom. Ze laten zich terugvoeren tot de vraag naar de rol van een kunstenaar en van kunst. Ik denk dat kunst in essentie gaat over betekenisgeving en het leggen van relaties, dingen die iedereen elke dag doet. Mijn werk bestaat meestal uit poÍtische, want eenvoudige, gebaren die verwijzen naar het spel om zo te proberen iedereen eraan te herinneren dat hij/zij voortdurend kunst bedrijft.

I mostly deal with scenes or situations of daily life especially in spatial contexts. My main interest is how meanings are constructed, deconstructed and reconstructed as well as how one relates oneself to others and ultimately to one's own self. I observe, document, archive, enact or make muted interventions as subtle as possible. My research is based on questions I encounter each moment as an artist. They begin from the question about the role of an artist and art. I believe art is the action itself of giving meanings and establishing relationships, which are something everyone is doing everyday. My practices are usually composed of poetic while simple gestures linking to playing games while trying to motivate people to realize that they are already and always doing art.

WWW.SAEBONKIM.COM JIHYUN.ARZ@GMAIL.COM 06 486 04 757


SPATIAL DESIGN

JESSICA MANSIER < 218

226


227

JOANIE DEERENBERG

228 > JOANNE VAN VREESWIJK - HOEVERS

Nothing is more constant than change.* De openbare ruimte verandert en zal altijd blijven veranderen. Vanuit deze woorden werk ik naar mijn ontwerp toe. Deze verandering wordt onder andere in gang gezet doordat de ruimte sterk wordt beïnvloed door de gebruiker. Andersom geldt echter ook dat de gebruiker de ruimte die hij betreedt ook weer beïnvloedt. Beide factoren zullen altijd met elkaar verbonden zijn. Een straat, een plein, een stad zijn opgebouwd uit deze 'lagen' van gebruik, oftewel beweging. Dat maakt de ruimte voor mij juist interessant. Wat was er? Waarom ziet het er zo uit? Deze lagen zijn te lezen als een ruimtelijk boek, een geschiedenis, het verhaal van een plek. In mijn ontwerp wil ik proberen om de lagen van bepaalde plekken naar boven te halen, de verdwenen lagen, de onzichtbare lagen, de ruimtelijke structuur. Ik wil de oorsprong van een plek teruggeven aan de ruimte. *

Heraclitus (ca. 535-475 v.Chr.).

Nothing is more constant than change.* The public space is in a state of change and will always remain so. These words served as the point of departure for my design. This flux is partly triggered by the considerable influence that the user has upon the space. As users are also influenced by the space that they enter, there will always be a connection between these two factors. A street, a square and a city all consist of these ‘layers' of use as it were, or movement. This is precisely the reason I consider space so interesting. What used to be here? Why does it appear the way it does? These layers can be read much like a spatial book, a history, the story of a place. I have therefore endeavoured to reveal the layers of various places, the missing layers, the invisible layers, the spatial structure. I attempt to reunite a place with its origins. *

Heraclitus (ca. 535-475 BC).

JOANIEDEERENBERG@HOTMAIL.COM 06 536 82 812


SPATIAL DESIGN

JOANIE DEERENBERG < 226

228


229

254 > KIM KOOL

JOANNE VAN VREESWIJK - HOEVERS

En houd de gastvrijheid in ere.* Mijn droom: de kerk als ontmoetingsplek voor iedereen in de wijk. De kerk is als plek in een stad steeds minder levendig en minder zichtbaar. Jammer, want het zou een goede plek zijn om, naast God, elkaar te ontmoeten. Een plek waar je altijd terecht kunt. De kerk moet weer zichtbaar worden geïntegreerd in de wijk. De kerk kan het verlengde van een dorpsplein zijn, een plek waar verschillende mensen komen eten bijvoorbeeld. Christenen en niet-christenen hebben hier samen één plek. De kerk is een plek voor ontmoeting. Ontmoeting met God en met mensen. Deze verticale en horizontale relaties zijn het belangrijkste in het christendom. Deze droom heeft vorm gekregen in mijn ontwerp voor een oud badhuis, tegenwoordig een moskee, in Utrecht. Om de kerk tot een levendige, open en zichtbare plek te maken is de kerkfunctie verweven met een restaurantfunctie. *

Nieuwe Testament, Hebreeën 13:2.

Do not forget to show hospitality to strangers.* My dream: the church as a meeting place for everyone living in the neighbourhood. The church is becoming an increasingly less lively and prominent feature of the towns and cities in which we live. And this is regrettable, as it is a good place – close to God – to meet one another. A place that is always accessible. The church therefore needs to be rendered a more evidently integrated aspect of the neighbourhood. The church could become an extension of the town square as it were, a place where people from all walks of life come to eat for example. Christians and non- Christians have one place that they can share here. The church is a place to meet; for encounters with God and with other people. These vertical and horizontal relationships are the mainstays of Christianity. This dream came true in my design for a former public bathhouse in Utrecht, which is now a mosque. The church's function and that of a restaurant have been combined to turn it into a lively, open and distinctive place. *

New Testament, Hebrews 13:2.

WWW.JOANNEVANVREESWIJK.NL JOANNEVANVREESWIJK@GMAIL.COM 06 159 61 637


PRODUCT DESIGN

JELKE REEMS < 208

230


231

JONATHAN KRAAYEVELD

232 > JOOST HAAS

Ergens tussen fictie en realiteit ligt een gebied dat we interpretatie noemen.* *

J. Kraayeveld, Het boek, 2012. Zie ook

www.jonathankraayeveld.com.

Somewhere between fiction and reality is an area called interpretation.* *

J. Kraayeveld, Het Boek, 2012. Please consult:

www.jonathankraayeveld.com.

WWW.JONATHANKRAAYEVELD.COM INFO@JONATHANKRAAYEVELD.COM 06 136 18 190


PRODUCT DESIGN

JONATHAN KRAAYEVELD < 230

232


233

JOOST HAAS

246 > JULIAN NIKOLAĂ? STOLWERK

Het H. Brusselmans, De man die werk vond, 1985.

Was Gummbah, The Tijd Vliegt Slecht, 1998.

Me Frank Zappa, We're Only in It for the Money, 1968.

Fantastisch Eddie Wallie, Ik Spring uit 'n Vliegmachien, 1996.

WWW.JOOSTHAAS.NL INFO@JOOSTHAAS.NL 06 416 42 052


FINE ART

JEROEN VAN DER HULST < 214

234


235

240 > JOYCE OVERHEUL

JOOST MELLINK

WWW.JOOSTMELLINK.NL JOOSTMELLINK@GMAIL.COM 06 169 46 899


GRAPHIC DESIGN

ISAURA SANWIRJATMO < 188

236


237

270 > LÉON WIJNHOUD

JOP VAN DER KROEF

In de vier jaar dat ik studeer heb ik steeds meer interesse gekregen in de manier waarop wij omgaan met veel en complexe informatie. Het goed in beeld brengen van informatie is erg moeilijk, maar als er dan nog meerdere lagen informatie zijn, wordt het pas echt interessant. Bij boekontwerpen komt vaak meer dan één laag informatie voor, wat dus vraagt om een consequente, georganiseerde manier van ontwerpen. In autonoom werk gebruik ik globale onderwerpen die iets eigenaardigs hebben wat nog geen aandacht krijgt, zoals het begrip niemandsland of het online bestellen van duizenden Chinese producten. Of ik geef kritiek op de grootste dooddoener in ons vak: Alles is al gedaan. In mijn werk probeer ik de informatie die iets moet bevatten zoveel mogelijk recht te doen en op een neutrale manier te visualiseren. Het onderwerp zelf zorgt voor de karakteristieken in het ontwerp.

During the past four years of my study, I have become increasingly interested in the way we deal with information when it is in large amounts or complex. While it is very difficult to accurately depict information as it is, the task becomes truly interesting when there are several layers of information. Book design often involves more than one layer of information, and therefore calls for consistent, organised design method. In autonomous work, I use general subjects with peculiarities that are not directly apparent, such as the term no man's land or ordering thousands of Chinese products online. Or I criticise the ultimate commonplace observation in our trade: Everything has been done already. In my work, I try to really do justice to the information that has to convey something, while visualising it in a neutral manner. The subject itself provides the characteristics of the design.

WWW.JOPVANDERKROEF.NL JOPKROEF@PLANET.NL 06 242 34 369


FASHION DESIGN

JESSICA DEN UIJL < 220

238


239

244 > JUDITH VAN VLIET

JOSJE BRUIJN

Ik ben gefascineerd door het ritme van het dagelijks leven. De weg die de mens elke dag aďŹ&#x201A;egt met een onbewust verlangen naar houvast, zorgt voor het ontstaan van een voorspelbaar herhalend patroon. Hoe komt het dat we dagelijks dezelfde handelingen uitvoeren zonder dat deze gaan vervelen? Het ritme dat ontstaat door de herhaling van het patroon en de dynamiek van een bruisende stad, zijn elementen die mij het meest hebben geĂŻnspireerd. Mijn collectie laat zich leiden door een terugkerend vast gegeven en zal door de dynamiek zorgen voor een prettig ritme.

I am fascinated by the rhythm of daily life. The course that mankind pursues each day with a subconscious yearning for something to hold on to, creates a predictably repetitive pattern. How can it be that we can perform the same acts without getting bored? The rhythm that is created by repetition of the pattern and the dynamics of a buzzing city are the elements that inspired me most. My collection conforms to a recurring constant, while its dynamism provides a pleasant rhythm.

JOSJE.BRUIJN@GMAIL.COM 06 461 58 157


FINE ART

JOOST MELLINK < 234

240


241

266 > LENA PASCHEN

JOYCE OVERHEUL

Participatie is erg belangrijk in mijn werk. Mijn werk kan gezien worden als sociale experimenten, waarin ik de kijker (de participant) vaak manipuleer en zich op een andere manier bewust laat worden van alledaagse situaties die we vaak tegenkomen op internet en via social media. In mijn werk gebruik ik vaak traditionele technieken, zoals borduren en ander handwerk, gecombineerd met modernere zaken zoals websites en smartphones. Via mijn werk wil ik ontdekken en blootleggen wat mensen ertoe beweegt op bepaalde manieren met elkaar om te gaan, en waarom. Het laatste jaar van de bacheloropleiding combineerde ik met de MA Fine Art aan de MaHKU. Mijn onderzoek voor de master gaat over de rol van participatie ten opzichte van social media en de kunst, en over de gevolgen die dit heeft voor ons handelen. Kijk voor meer informatie over dit onderzoek op www.joyceoverheul.com.

Participation is absolutely vital to my work. My work may therefore be viewed as a series of social experiments, in which I generally manipulate viewers (i.e. participants) in an attempt to make them aware of the other side of commonplace situations which we regularly encounter on the Internet and social media. I often employ traditional techniques in my work, such as embroidery and other needlework, combined with more contemporary features, like websites and smartphones. The object of my work is to discover and reveal just what makes people interact with others in particular ways, and why. I combined the ďŹ nal year of my bachelors course with an MA in Fine Art at MaHKU. The subject of my research for the Masters programme is the role of participation in social media and art, including the ensuing consequences in terms of our behaviour. For further details of my research, please consult my website: www.joyceoverheul.com.

WWW.JOYCEOVERHEUL.COM INFO@JOYCEOVERHEUL.COM 06 330 98 367


MA FINE ART

JIHYUN KIM < 224

242


243

452 > SARAH STEIN

JOYCE OVERHEUL

Mijn onderzoek gaat over de relatie tussen participatie, social media en de rol die kunst kan hebben op dit gebied. Ik ben gefascineerd door sociale structuren en de manier waarop mensen zich gedragen als ze met elkaar omgaan, en meer in het bijzonder de manier waarop ze dat online doen. Mijn werk kan gezien worden als een reeks van sociale experimenten die ik gebruik om de manier waarop we met elkaar omgaan en onze redenen daarvoor, te verkennen en bloot te leggen. In mijn werk boots ik situaties uit het dagelijks leven na en manipuleer ik de participanten vaak zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Met mijn onderzoek hoop ik meer inzicht te geven, omdat mijn onderzoeksgebied relatief nieuw is en nog steeds vele veranderingen ondergaat.

My research is about the relationship between participation, social media and the role the arts can have in that ďŹ eld. I am fascinated by social structures and the way people behave while interacting with each other, especially the way people interact with each other when they are online. My work can be seen as a series of social experiments that I use to explore and expose the way we act online as well as the reasons why we do so. Through my work I recreate situations from everyday life and I often manipulate the participants, without them being aware of it. With my research I hope to achieve more clarity since my ďŹ eld of research is relatively new and is still undergoing a lot of changes.

WWW.JOYCEOVERHEUL.COM INFO@JOYCEOVERHEUL.COM 06 330 98 367


FASHION DESIGN

JOSJE BRUIJN < 238

244


245

286 > LIEKE EWALDS

JUDITH VAN VLIET

The Western Uniformity Wanneer ik op straat loop, in Nederland of in een ander westers land, en ik kijk door mijn oogharen, lijken we allemaal verschrikkelijk veel op elkaar! Niet alleen omdat we allemaal mens zijn, maar ook omdat we ons in dezelfde dagelijkse ritmes bewegen en redelijk dezelfde uiterlijkheden aannemen. We kopen onze kleding voornamelijk bij grote warenhuizen, waar ze vrijwel hetzelfde verkopen, en met make-up en haar gaan we vrij subtiel om. Kortom, we hebben allemaal een westers uniform aan. Natuurlijk wordt er wel aandacht besteed aan een persoonlijke touch, maar dit is vaak erg subtiel. Van mij mag men meer uitspatten, meer van zichzelf laten zien. In deze collectie heb ik het pak gebruikt als westers uniform. Dit heb ik zeven keer bijna gelijk herhaald. Maar bij elk uniform spat een persoonlijkheid door middel van een materiaal eruit; dit bepaalt de eigen vorm.

Western Uniformity Whenever I am walking along the street, in the Netherlands or any other Western nation, and I squint through my eyelashes, we all look terribly similar! Not just because we are all human beings, but also because of the fact that we all observe the same daily routines and share largely the same looks. We buy our clothes from large department stores, which sell pretty much the same gear, while we also have a preference for subtle make-up and hairstyle. In short, we all wear a Western uniform. And while most people naturally add their own personal touches, these tend to be rather understated. I'd like people to really go to town in this regard, show a little more of their true selves. In this collection, I have therefore adopted the suit as the Western uniform. I made seven almost identical suits, each of which nevertheless clearly reďŹ&#x201A;ects a particular personality due to the use of certain materials; this sets the individual style.

WWW.JUDITHVANVLIET.NL JUDITHVVLIET@GMAIL.COM 06 226 17 951


PRODUCT DESIGN

JOOST HAAS < 232

246


247

252 > KIKI FREDRIX

JULIAN NIKOLAÏ STOLWERK

JULIAN.STLWRK@GMAIL.COM 06 442 76 838


FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

JENNIFER HAAK < 212

248


249

258 > KOEN MARKS

KARLIEN HAMILTON

Op Marktplaats wordt meer prijsgegeven dan je op het eerste gezicht zou denken. Ik heb mij laten verwonderen en ontroeren door de manier waarop een groot aantal verkopers op Marktplaats zijn spullen presenteert. Ik zie de fotografen achter deze advertenties als ware vormgevers. Fascinerend vind ik het hoe de spullen uit hun context gehaald worden en voor de foto in een nieuwe omgeving worden geplaatst. De ene keer gebeurt dit zeer overwogen, de andere keer snel en spontaan. Er ontstaan de meest vindingrijke composities!

Marktplaats, the single largest Dutch online marketplace, is much more revealing than one would at ďŹ rst glance imagine. I'm amazed by the way a large number of sellers present their wares on Markplaats. I view the photographers behind these advertisements as true artists. Fascinating is how, in order to make a photo, the items are removed from their context and placed in a new setting. In some cases a well-considered decision, in others a quick and spontaneous act. Resulting in the most imaginative compositions!

KARLIENHAMILTON@HOTMAIL.COM 06 454 68 887


ILLUSTRATION

ELLIS VAN DER DOES < 136

250


251

256 > KIM DAVID BOTS

KELLY BREEMER

Het is het jaar 2050 en u bent aardbewoner. Wellicht heeft u al wel eens een ruimtevaartje gemaakt, maar dat is nog niet genoeg. U bent benieuwd naar wat er nog meer is, naast onze thuisplaneet. Daarom gaat u nu eindelijk dé stap maken: emigreren binnen ons zonnestelsel. Een uitstekende keuze! Ons zonnestelsel heeft u zoveel te bieden. Maar waar begint u? En hoe bereidt u zich voor op deze grote stap? Deze handige gids neemt u mee op een tour langs de hoogtepunten van ons zonnestelsel en vertelt u precies wat er van u verwacht wordt als u intersolair wilt gaan verhuizen. Voor mijn afstudeerproject heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om ons aardse leven in de toekomst voort te zetten op andere planeten en manen. Vondsten en verzinsels zijn verzameld in een enorme gids, die je meeneemt op een geweldige reis die alle grenzen voorbij gaat.

The year is 2050, and you are an inhabitant of the earth. You may well have made the odd trip into space, but that's simply not enough for you. You are curious to discover what else lies out there beyond our own planet. You have therefore decided to cut the knot: emigrating to another part of our solar system. It's an excellent decision! Our solar system has so much to offer you after all. But where to start? And how does one actually prepare for such a major step? This useful guide takes you on a tour of all the highlights of our solar system, while explaining exactly what is expected of those who embark on a journey of intrasolar migration. As my final exam project, I carried out research into the possibilities of us continuing our earthly existence on other planets and moons at some point in the future. This vast tome of a guide comprises a collection of discoveries and figments of the imagination; it takes you on a fantastic journey beyond every imaginable boundary.

WWW.KELLYBREEMER.NL INFO@KELLYBREEMER.NL 06 238 00 022


PRODUCT DESIGN

JULIAN NIKOLAÏ STOLWERK < 246

252


253

KIKI FREDRIX

288 > LIESKE SCHREUDER

Re-use staat centraal in mijn werk, zowel het hergebruik van materialen als het hergebruik van vormen en functies. Ik ben constant op zoek naar nieuwe materialen, om materialen een nieuwe of andere functie, uitstraling of betekenis te geven. Met mijn werk wil ik mensen de waarde laten zien van wat er al is en wat bestempeld wordt als onbruikbaar of niet waardevol. Door te spelen met verhoudingen, zowel tussen verschillende objecten als tussen objecten en mensen, wil ik een nieuwe belevingswereld creĂŤren.

My work revolves very much around the concept of reuse, not only in terms of the choice of materials, but also of shape and functions. I am continually on the lookout for new materials, with a view to giving them a new or different function, image or signiďŹ cance. My work is designed to show people the value of those things we already have and those that are often considered useless or worthless. I try to create a new perception of the environment by toying with proportions and relations, both among various objects and between objects and human beings.

WWW.KIKIFREDRIX.COM KIKI.FREDRIX@GMAIL.COM 06 526 43 833


SPATIAL DESIGN

JOANNE VAN VREESWIJK - HOEVERS < 228

254


255

KIM KOOL

302 > MAARTJE LAMERS

Wat we in architectuur hopen te vinden verschilt uiteindelijk niet zoveel van wat we van een vriend verwachten. De voorwerpen die we als mooi omschrijven weerspiegelen de mensen van wie we houden.* Als urban designer heb je invloed op de openbare ruimte. Deze ruimte is echter niet alleen een geografische weergave, maar ook gekoppeld aan menselijke factoren. Ik geloof dat het noodzakelijk is om rekening te houden met de gebruiker. Door een inventarisatie van de gebruiker te vertalen in een subjectieve kaart, is het mogelijk om specifieker voor de gebruiker te ontwerpen. Dit heeft als gevolg dat in mijn werk de openbare ruimte gevormd wordt door menselijke factoren. *

Alain de Botton, De Architectuur van het Geluk, 2006.

What we hope for in terms of architecture ultimately varies very little from what we expect of a friend. The objects that we describe as appealing reflect the people we love.* As an urban designer, one has an influence on the public space. This space is more than simply a geographic representation, however, as it is also associated with human factors. I therefore believe that it is essential to take the user into consideration. Translating a user inventory into a subjective map, enables one to design more specifically for the user. In my work, the public space is therefore shaped by human factors. *

Alain de Botton, The Architecture of Happiness, 2006.

KIMKOOL33@HOTMAIL.COM 06 132 66 535


ILLUSTRATION

KELLY BREEMER < 250

256


257

264 > LEILA MERKOFER

KIM DAVID BOTS

Dit project heb ik gebaseerd op een fascinatie voor epidemieĂŤn. Niet zozeer de ziekten zelf, als wel het theatrale fenomeen dat eruit voortkomt. Het spektakel. Bijna iedereen die nooit zelf geconfronteerd is met een dergelijke situatie, zal een beeld van chaos en hysterie voor zich zien als het woord epidemie wordt uitgesproken. Ik realiseerde me dat er een verschil bestaat tussen het beeld dat men heeft van deze situatie en de situatie zelf. Natuurlijk is er chaos en hysterie, maar bovenal ontstaat er een gestructureerde omgang. Er wordt gezocht naar houvast. Dit principe benadruk ik in mijn project, waarin verschillende personages zich op hun eigen wijze verhouden tot een uitgebroken ziekte.

I based this project on my own fascination with epidemics. Not so much the illnesses themselves but rather the theatrical phenomenon that they evoke. The spectacle. The word epidemic conjures up images of chaos and hysteria to almost everyone who has never experienced such circumstances ďŹ rst hand. I realised, however, that there is a difference between people's impression of such a situation and the actual circumstances themselves. While chaos and hysteria naturally do occur, there is a distinct emphasis on pursuing structured relations. People are inclined to search for something to hold on to. I highlight this principle in my project, in which various characters relate to the outbreak of illness in their own particular way.

WWW.KIMDAVIDBOTS.COM KDB88_3@HOTMAIL.COM 06 380 67 732


FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

KARLIEN HAMILTON < 248

258


259

KOEN MARKS

262 > LAURA HOGENDORP

In transitie In mijn werk onderzoek ik wordingsprocessen. Hoe beïnvloeden externe en interne processen elkaar? Ik zie de werkelijkheid niet als een vaststaand gegeven, maar als een continu proces met meerdere lagen. Deze processen zie ik metaforisch in gevormde steden of landen, maar ze hebben ook betrekking op mijn bewustzijn. In wording zijn gaat niet zonder conflicten en spanning, wat ik in mijn werkproces inzichtelijk probeer te maken. Afbraak en opbouw, controle en toeval, samenhang en chaos sturen mij door een proces van weglaten en toevoegen. Zo blijf ik handelingen herhalen, maar varieer ik in de verschijningsvormen. Op deze manier leg ik de verbanden tussen mijn eigen ideeënwereld en de werkelijkheid.

In Transition In my work, I study creative processes. How do external and internal processes influence one another? I do not see reality as a static given, but rather as a continuous process consisting of multiple layers. Metaphorically, I express these processes as ready-made cities or countries, elements that also have an emotive aspect. Creation is not possible without conflict and tension, a factor that I try to express in my work process. Destruction and construction, control and coincidence, cohesion and chaos steer me in a process of removal and addition. So doing, I continuously repeat actions while creating different manifestations. What results is a structural relationship between my own imagination and reality.

WWW.ZOALSIKHETZIE.BLOGSPOT.COM K_MRKS@HOTMAIL.COM 06 163 07 704


PHOTOGRAPHY

JASPER TIMMERMANS < 206

260


261

KOEN TORNIJ

298 > MAARTEN BOSWIJK

Als kind zat ik vaak in de trein. Zoals elk kind dat het geel-blauwe monster in stapt, wilde ook ik graag bij het raam zitten. De trein is het perfecte vervoermiddel om naar buiten te kijken. Als passagier hoef je niet op te letten. Er hoeft geen bagage ingecheckt te worden en van files is ook geen sprake. De rails liggen al klaar, verdwalen is geen optie. Ik kijk graag naar de vieze bruine rails naast me. Naar verlaten bedrijventerreinen onderweg naar Berlijn. Naar verpauperde wijken in de voorsteden van Antwerpen. Naar dakterrassen en tuinen. Het landschap trekt als de coulissen van een toneeldecor voorbij. Alles wat ik zie, trekt met zo'n snelheid aan me voorbij dat ik mij eigenlijk nooit kan herinneren hoe iets er precies uitzag. De flarden die in mijn herinnering overblijven, vormen het beeld van de verschillende trajecten.

I often travelled by train as a child. And just like any other child who ever boarded one of these yellow and blue giants, I wanted to sit by the window. Trains are the perfect means of transport for anyone keen to watch the surroundings. As a passenger, you don't have to look the way you are going. You don't have to check your luggage in, and you never get stuck in a traffic jam. Furthermore, the rails have already been laid, so there's no danger of getting lost. I like to watch the dirty brown rails. Glancing at deserted industrial estates on the way to Berlin. Surveying rundown districts on the outskirts of Antwerp. Looking at rooftop terraces and gardens. The landscape glides past like the changing scenes of a stage play. Everything passes me by at such a rate that I can hardly remember exactly what it looked like. The fragments that do linger in my memory form a patchwork of various routes.

WWW.KOENTOR.NL KOENTORNIJ@GMAIL.COM 06 426 14 366


FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

KOEN MARKS < 258

262


263

306 > MAI LINH LY

LAURA HOGENDORP

In mijn beeldende werk komt mijn fascinatie voor het lichaam van de mens naar voren. Ik ben vooral bezig met onderzoek naar hoe het lichaam zich beweegt en verhoudt tot de ruimte. De fascinatie voor het lichaam komt vanuit mijn sport; ritmische gymnastiek, en kwam onbewust vaak terug in mijn voorgaande werken. Naast de beweging van de mens heeft de kunstvorm environment mij ook altijd getrokken, omdat de toeschouwer zich een eigen weg door het werk kan banen en deze werken vaak om een fysieke handeling vragen. In mijn eindonderzoek ben ik dan ook bezig met het maken van een informatieve film over environments.

My visual works reflect my fascination with the human body. I am largely occupiedwith research into the way the body moves and interacts with the space around it. My fascination with the human body was undoubtedly prompted by my sport of rhythmic gymnastics, and it just seemed to keep cropping up subconsciously in my previous works. In addition to human movement, however, the form of art known as environment has always appealed to me, as it offers spectators the opportunity to thread their own way through the work, while such works also often require some sort of physical action. I am also in the process of producing an informative film on environments as part of my final research project.

L.HOGENDORP@GMAIL.COM 06 166 74 242


ILLUSTRATION

KIM DAVID BOTS < 256

264


265

268 > LENNARD KOK

LEILA MERKOFER

WWW.LEILAMERKOFER.COM LEILA@SOFAPAUSE.CH 06 841 29 247


FINE ART

JOYCE OVERHEUL < 240

266


267

304 > MAARTJE OOSTDIJK

LENA PASCHEN

LEELALOVES.BLOGSPOT.COM LENA.PASCHEN@GMX.DE 06 293 61 925


ILLUSTRATION

LEILA MERKOFFER < 264

268


269

290 > LILIAN VAN DEN ESKER

LENNARD KOK

Wij leven in een beeldcultuur. Beeld in het algemeen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Gruwelijke beelden komen al eeuwen voor. Toch lijken de beelden die we dagelijks te zien krijgen in kranten en op het nieuws, steeds gruwelijker te worden en steeds meer verweven te raken met ons dagelijkse leven. Met mijn afstudeerproject probeer ik het publiek bewust te maken van het feit dat wij als mens in de huidige beeldcultuur gruwelijke beelden zien zonder hier nog echt bij stil te staan. Om je hiervan bewust te maken laat ik je letterlijk en ďŹ guurlijk een stap terugnemen.

We live in an image culture. Images in general form a crucial part of our lives. Horrifying images have also been around since time immemorial. However, the pictures we are confronted with in the press and the news media on a daily basis, appear to be both increasingly appalling and more closely entwined with our day-to-day lives. The aim of my ďŹ nal exam project is to make the general public aware of the fact that, as human beings living in today's image culture, we fail to actually dwell on the horrifying images we see. I therefore persuade you to take a step back, both literally and metaphorically, in order to make you aware of this.

WWW.LENNARDKOK.COM LENNARDKOK@YAHOO.COM 06 235 36 321


GRAPHIC DESIGN

JOP VAN DER KROEF < 236

270


271

292 > LISETTE VAN DE GRAAF

LÉON WIJNHOUD

De hedendaagse stad is praktisch tot op de vierkante meter gepland omwille van uitbreiding van woongelegenheid en de zeer haastige maatschappij. De stad is gebouwd om zo functioneel mogelijk gebruik van te maken. Dit zorgt ervoor dat we ons steeds sneller en haastiger voortbewegen. Ze is overvol gepland, met als gevolg dat er nauwelijks ruimte is voor architectonische en ruimtelijke spontaniteit. Onbedachte architectuur, gecreëerd door haar bewoners en het verstrijken van de tijd, tref je nog maar zelden aan. Toch zijn er in de stad nog plekken waar de (over)bedachte stedenplanning geen hoogtij viert. Plekken die ontstaan tussen gebouwen, woonwijken of naast harde infrastructuren als treintracés. Deze restruimtes zijn de overblijfselen van de stedelijke planning. Onbedacht, niet ontworpen, soms akelig, troosteloos ruw, onopvallend en anoniem in hun alledaagse karakter. Kille doch rustgevende stedelijke parels. De installatie is een abstractie van dit onder werp. Naast dit project heb ik samen met Peter Stekelenburg gewerkt aan het concept en ontwerp van deze catalogus: Please Allow Me To Introduce Myself.

The contemporary city is practical right down to the last square metre, in the interests of the expansion of housing facilities and the terribly rushed society in which we live. The city is built in a manner designed to enable the most functional use possible. And this encourages us to move increasingly fast and hurriedly. As a result of its overfull planning, however, there is very little scope for architectural and spatial spontaneity. Spontaneous architecture, crafted by its residents and the sands of time, is something one rarely encounters nowadays. There are nevertheless places within the city where (over)designed urban planning has not run rampant. Places that have developed in between buildings, on housing estates, or alongside hard infrastructure, such as railway lines. These remaining spaces are the residue of urban planning. Spontaneous, undesigned, sometimes dismal, drearily rough, inconspicuous and anonymous in their mundane appearance. Bleak, yet restful urban pearls. The instalation is an abstraction of this subject. In addition, I collaborated with Peter Stekelenburg in the concept and design of this catalogue: Please Allow Me To Introduce Myself.

WWW.LEONWIJNHOUD.NL MAIL@LEONWIJNHOUD.NL 06 190 75 657


272


HOPE YOU GUESS MY NAME


275

STUDENTEN

HKU 2012

AALTJE KRAMER

AART-JAN VENEMA

AGNES KOOIJMAN

AGNIESZKA WASZAK

AGNITA VAN WIJK

ALAIN VAN BIELERT

ALEX GROOT JEBBINK

ALEXANDER FASEL

ALEXANDRA MEIJER

ALI REZAI

ANA ABASHIDZE

ANA ORDOÑEZ

ANNA POPOVIC

ANNE SALET

ANNELEINE BURGERS

ANNEROOS VAN VREDENDAAL

ANOUK VAN DER MEIJ

ARTI LAMMERT

BAMBANG PRAMONO

BARBARA VELDMAN

BAS DE RUITER

BAS PRONK

BOB ADRICHEM

BORIS RIJKSEN

BRAM ROMEIJN

BRAM VAN OOSTEN

BRITT DEKKER

CARLIJN BAKKER

CAROLIEN DOL

CATHARINA VAN ROOIJEN


STUDENTEN

276

CECILE REIJNDERS

CEEMIN GOLSHAN

CHARLOTTE GILISSEN

COEN KROONENBERG

COLETTE KIEVIT

CORINE ZOMER

CORNELIA EDWARDS

CORNELIE HEUVEL

CUI XUN

DANIELLE FRENKEN

DAVID ARENDSE

DAVID HANSEN

DIEDERIK MULDER

DIEGO MONTERO RIS

DIMITAR GENCHEV

DONG YOUNG LEE

DORA KLOPPENBURG

EFF R. CHAI-ARIRAS

EFRAT GAL

ELLEN DE BRUIJN

ELLIS VAN DER DOES

EMANUELLE VAN DEN BROEK

ENDEIS SEGURA GELINK

ENNEKE VAAGS

ENRICO PIRAS

EVA KONING

EVELIEN CROOY

FATIH ILGUN

FEDERICO VIOLATO

FEMKE KUNEN


277

STUDENTEN

HKU 2012

FENJA IKONOMOU

FLOOR WINTER

FLORIS GRONDMAN

FU LE

GIJS HAVERKATE

HASMIK MATEVOSYAN

HELEEN LEMAIRE

HENRIEKE SOUWMAN

HETTY HURKMANS

HYEMIN KIM

ILSE HAAK

ILSE OOSTERHOFF

INEKE VAN DER WERFF

INGE MUIJSELAAR

IRIS HOUDKAMP

ISABEL KAMP

ISAURA SANWIRJATMO

IVOR HELBERG

JACCO VAN OLST

JAIYOUNG CHO

JANET EMMELKAMP

JANNE GROENENDIJK

JAN WILLEM GUNNEMAN

JASPER VAN DEN BURG

JASPER NOUWS

JASPER TIMMERMANS

JELKE REEMS

JELLE SCHELL

JENNIFER HAAK

JEROEN VAN DER HULST


STUDENTEN

278

JEROEN TROMP

JESSICA MANSIER

JESSICA DEN UIJL

JESSIE PARIDAANS

JIHYUN KIM

JOANIE DEERENBERG

JOANNE VAN VREESWIJK

JONATHAN KRAAYEVELD

JOOST HAAS

JOOST MELLINK

JOP VAN DER KROEF

JOSJE BRUIJN

JOYCE OVERHEUL

JUDITH VAN VLIET

JULIAN NIKOLAÏ STOLWERK

KARLIEN HAMILTON

KELLY BREEMER

KIKI FREDRIX

KIM KOOL

KIM DAVID BOTS

KOEN MARKS

KOEN TORNIJ

LAURA HOGENDORP

LEILA MERKOFER

LENA PASCHEN

LENNARD KOK

LÉON WIJNHOUD

LIEKE EWALDS

LIESKE SCHREUDER

LILIAN VAN DEN ESKER


279

STUDENTEN

HKU 2012

LISETTE VAN DE GRAAF

LOT VERLINDEN

MAAIKE VONDERBANK

MAARTEN BOSWIJK

MAARTEN VAN OERS

MAARTJE LAMERS

MAARTJE OOSTDIJK

MAI LINH LY

MARIAN VERSLUIJS

MARIEKA RATSMA

MARIEKE STIGTER

MARINDA VAN DER KLOOSTER

MARJOLEIN ZOON

MARJOLEINE DE MULDER

MARK JAN VAN TELLINGEN

MARLEEN ´T LAM

MARVIN FERNANDES

MATHIJS KOK

MAUDY BESSELINK

MEES HURKMANS

MEIKE HARTELUST

MELANIE EBENHOCH

MELISSA RIJNBEEK

MENNO HIELE

MEREL VISSER

MEREL ZWARTS

MIANNE DE VRIES

MICKEY PHILIPS

MIEKE SNIJDERS

MIEKE VERA


STUDENTEN

280

MIKLOS KROEZE

MIRELLA ALBERS

MITA DARADASIH

MO AARAB

MONIKA KANOKOVA

NATASJA GOUW

NATASJA NICOLAAS

NEELTJE KLEIJN

NIEK PRONK

NIJNTJE TO

NORA PONSE

OLGA VAN LINGEN

OTTO PAANS

PAUL VAN DE KANT

PAULIEN OOMS

PEMBE BIRINCI

PETER STEKELENBURG

PETRA SCHUDDEBOOM

PIETER BOUTKAN

PIM SNIJDOODT

POLINA MEDVEDEVA

PUCK HUIZENGA

RACHEL VAN HAVER

REBECCA BANENS

REINALDA HEEMSKERK

RENÉ BIJSTERVELD

RENÉE BOUTE

RHODÉ VAN LUIJK

RIANNE MAST

RIANNE SUK


281

STUDENTEN

HKU 2012

RIK HERMANS

ROBERT GLAS

ROBERT HUGO VAN LUIJK

ROBIN MEYER

ROEZANNA SARKISIAN

ROMANÉE BUDDENBÖHMER

ROOS HAASJES

ROSANNE SIEBERS

ROXANNE DELFGOU

RUDIE VAN DEN BERG

SAAR AMPTMEIJER

SAAR KOOPMAN

SABINE STAARTJES

SACHA VERBEEK

SANDER BUIJS

SANDRA HEINEN

SANNE BLOEMBERG

SANNE DIKKEN

SANNE POLMAN

SANNE SMITS

SARAH STEIN

SHENNY VOET

SIETSKE BOER

SJANMARIE VAN TRICHT

SOFIA MONTENEGRO

STEFAN TERVOORT

SUZAN BECKING

SUZANNE MEIJER

THEO VARNAVAS

THIJSKE AKERBOOM


STUDENTEN

282

THOMAS VAN DER VLIS

TIM VAN OMMEREN

TIM SCHUIT

TIMON DE KLEIN

TIMON SMIT

TIMOTHY VAN TILBURG

TOON WELLING

TUMI MOETI

ULRIKA MENIG

VERA MEIJS

WIES HARMELING

WILLEM VERWEYEN

WILLEMIEN SCHAAP

WILLEMIJN DOOP

WILLEMIJN VAN MANEN

WIMKE VAN DEN HEUVEL

WINNEKE DE GROOT

WOUTER BREMER

XENI MARGARITA ARMAO

YENTL VAN STOKKUM

YNGWIE BOLEY

YOLANDA VAN RENNES

YORIAN VAN WINKOOP

ZÉLIA LEMOINE

ZHANG MENG


STUDENTEN

284


PLEASED TO MEET YOU


FASHION DESIGN

JUDITH VAN VLIET < 244

286


287

LIEKE EWALDS

308 > MARIAN VERSLUIJS

Hoe mensen mij moeten zien? Als modeontwerper en mode-illustrator. Mijn collectie is daarom ook geïnspireerd op mode-illustratie. Give me a white paper & one black pencil.* Alleen een wit papier en een zwarte pen, geen computer komt eraan te pas. Dit staat voor mijn manier van werken. Ik begin met illustreren, waardoor mijn ontwerpen ontstaan. Omdat modeillustratie steeds meer wordt verdrongen door de grafische en fotografische wereld, heb ik deze drie werelden bij elkaar laten komen. Waarom ik mode-illustratie onder de aandacht wil brengen? Het is gewoon zonde wanneer je niet de voordelen van mode-illustratie inziet en gebruikt! *

Vrij naar 2Pac, 'Give me a paper and pen so I can write

about my life of sin.', uit 'Life goes on' van het album All Eyez on Me, 1996.

How Should People View Me? As a fashion designer & illustrator. My collection is therefore also inspired bay fashion illustration. Give me a white paper & one black pencil.* I use just a white sheet of paper and a black pen and no computer. This applies to my way of working. I start off by illustrating, which leads to the conception of my designs. Given that fashion illustration is increasingly being ousted by the worlds of graphics and photography, I decided to merge all three. Why am I keen to attract attention to fashion illustration? It would simply be such a pity if we fail to recognise and benefit from the advantages that fashion illustration has to offer! *

Loosely adapted from 2Pac's Life goes on lyrics: 'Give me a

paper and pen so I can write about my life of sin.' from the album All Eyez on Me, 1996.

WWW.LIEKEEWALDS.COM LIEKEEWALDS@GMAIL.COM 06 523 18 155


PRODUCT DESIGN

KIKI FREDRIX < 252

288


289

LIESKE SCHREUDER

344 > MIANNE DE VRIES

De afgelopen drie jaar is er in mijn onderbewustzijn een zeer grote fascinatie ontstaan voor slakken: voornamelijk de wijngaardslak (Helix pomatia) en de segrijnslak (Cornu aspersum). Het beeld dat ik maakte, een compositie van notitieblaadjes waar de slakken patronen in hebben gegeten, is mijn startpunt. Waarom de slak? Het beestje blijft me verbazen: het ogenschijnlijk trage voortbewegen, hoe ze eten met de 20.000 tanden-rasp (wat je, als je goed luistert, ook kan horen), de prachtige huid. Hoe ze prachtige patronen eten in papier en de poep die hiervan gefabriceerd wordt. De slakkenfabriek, de verrassingen gecreĂŤerd door slakken en het daarop inhaken met mijn ontwerpen. Welke een nieuw licht gaat op, nadat hij eens zijne blikken op deze kleine voorwerpen gevestigd heeft! Wanneer de kunst van waarnemen zijne ernstige beoefening vordert zal hij daar de school vinden.* *

J. van der Hoeven, Handboek der Dierkunde of Grondbe-

ginsels der Natuurlijke Geschiedenis van het Dierenrijk, 1833.

During the past three years, I developed an extreme subconscious fascination with snails: particularly the Burgundy Snail (Helix pomatia) and the Brown Garden Snail (Cornu aspersum). The work that I created, which is a composition of sheets of notepaper in which snails have nibbled patterns, serves as my point of departure. Why snails? These creatures never fail to amaze me: their ostensibly slow movement, the way they eat using their 20,000 rasp-like teeth (which you can actually hear if you listen carefully), their beautiful skin. But also the way that they chew patterns in paper and the excrement they consequently produce. The snail factory, the surprises snails create and the opportunity to incorporate this in my designs. What new light shines once he has focused his attention on these small items! He will ďŹ nd his school where the art of observation furthers his discipline.* *

J. van der Hoeven, Manual of Zoology, 1833.

LIESKESCHREUDER.BLOGSPOT.COM LIESKESCHREUDER@HOTMAIL.COM 06 249 34 574


ILLUSTRATION

LENNARD KOK < 268

290


291

368 > NIEK PRONK

LILIAN VAN DEN ESKER

We zullen anders moeten produceren en consumeren. De aarde kan in de toekomst niet in onze uitdijende behoeften voorzien. We verspillen, vervuilen, verstoren. En ik doe hier net zo hard aan mee.

We will have to start manufacturing and consuming in a different way. The earth will be simply incapable of catering to our expanding needs in the future. We waste, pollute, disrupt. And I am just as guilty of doing so as anyone else.

WWW.LILIANVANDENESKER.COM L.VANDENESKER@GMAIL.COM 06 148 85 380


GRAPHIC DESIGN

LÉON WIJNHOUD < 270

292


293

LISETTE VAN DE GRAAF

294 > LOT VERLINDEN

De man was al een tijd niet meer gezien.* *

Arianne de Jong, Omroep Brabant, 2011.

Hij was vaker een tijdje uit beeld, ditmaal duurde het lang.* *

Frank Timmers, BN DeStem, 2011.

Niemand uit de directe omgeving had opgemerkt dat er iets met de man aan de hand kon zijn.* *

ANP, 2010.

Een buurman kreeg argwaan toen hij last kreeg van vliegen.* *

Novum, 2011.

The man hadn't been seen for some time.* *

Arianne de Jong, Omroep Brabant, 2011.

He had previously disappeared brieďŹ&#x201A;y on several occasions, but it lasted longer this time.* *

Frank Timmers, BN DeStem, 2011.

No one in the immediate vicinity had noticed that anything untoward might have happened to the man.* *

ANP, 2010.

A neighbour became suspicious when bothered by a plague of ďŹ&#x201A;ies.* *

Novum, 2011.

WWW.LCVDG.NL CONTACT@LCVDG.NL 06 445 20 137


GRAPHIC DESIGN

LISETTE VAN DE GRAAF < 292

294


295

LOT VERLINDEN

320 > MARK JAN VAN TELLINGEN

Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is.* *

K. Schippers, De Ontdekking, 1958.

A allerdaags geluk | everyday happiness B boekbinden | bookbinding C collages | collages D doosjes | boxes E eigenheid | identity F fascinaties | fascinations G graďŹ ek | graphic arts H handwerk | handmade I indesign | indesign J jubelen | shouting with joy K kleurrijk | colourful L lijstjes | lists M materialisme | materialism N notitieboekjes | notebooks O oud | old P post | mail R renaissance letters | renaissance letters S speels | playful T thuis | home U uitzoeken | look into V verzamelen | collect W workshops | workshops IJ ijverig | dilligent Z zakformaat | pocket-sized

If you look around closely enough you will see that everything is coloured.* *

Loosely translated from K. Schippers, De Ontdekking

(The Discovery), 1958.

WWW.MEISMAAKT.NL MEISMAAKT@GMAIL.COM


MA INTERIOR ARCHITECTURE

JESSIE PARIDAANS < 222

296


297

300 > MAARTEN VAN OERS

MAAIKE VONDERBANK

Als interieurarchitect vind ik het belangrijk dat in een ontwerp de grote contouren aansluiten op de kleinste details en vice versa. Juist in een restaurant: tafelen is genieten, zintuiglijke beleving, rust, samen zijn — een thuis voor iedereen. Bij elke interieuropdracht ontstaat er een spannende relatie met gebruiker en opdrachtgever. Iedere gebruiker heeft zijn eigen karaktereigenschappen: jong en fris, of oud en geleefd: al deze mensen dienen zich op hun gemak te voelen in dezelfde ruimte. De ruimte mag van deze diversiteit een weerspiegeling zijn. Ik ga graag te werk vanuit een nauwe betrokkenheid met opdrachtgever en gebruikers. Ik wil het totaalbeeld van identiteit en merk tot uiting laten komen in een ontwerp. De wensen en behoeften van een opdrachtgever in de juiste tijd omzetten naar een vernieuwende, eerlijke en exclusieve ruimtelijke vormgeving. Opdrachtgever: restaurant Tov, Schagen.

As an interior architect, I consider it vital that a design's main contours correspond to its finest detail and vice versa. Particularly in the case of a restaurant: dining out should be a delight, a sensory experience, relaxing, a sense of togetherness – a home from home for everyone. Every single interior design assignment marks the start of an exciting relationship with both client and user. The users all have their own particular characteristics: young and lively, or elderly and worldly-wise – they all have to feel at home in the same space. The space may therefore also reflect this diversity. I like to set to work in close consultation with both client and user. I endeavour make the design express an overall impression of the identity and brand of the business. It's all about interpreting the client's wishes and requirements in the appropriate period, to come up with an innovative, honest and exclusive spatial design. Client: Restaurant Tov, Schagen, the Netherlands.

M_VONDERBANK@HOTMAIL.COM 06 281 33 413


PHOTOGRAPHY

KOEN TORNIJ < 260

298


299

366 > NEELTJE KLEIJN

MAARTEN BOSWIJK

Verrast kijkt de moeder hem aan. Als je echt vastberaden bent en je doet heel hard je best, dan kun je uiteindelijk worden wat je maar wilt. Maar om dit te bereiken, zul je moeten reizen naar het vasteland.

The mother looks at him with surprise. If you are really determined and you try real hard, then in the end you can be whatever you want. But to achive this, you must travel to the mainland.

WWW.MAARTENBOSWIJK.NL CONTACT@MAARTENBOSWIJK.NL 06 415 64 471


MA INTERIOR ARCHITECTURE

MAAIKE VONDERBANK < 296

300


301

312 > MARIEKE STIGTER

MAARTEN VAN OERS

I-LAB is een digitaal leerdossier voor cultuureducatie, dat inzicht geeft in de ontwikkeling van de student, zodat de leeractiviteiten gericht kunnen worden gestuurd. Vanuit deze gedachte leek het mij zeer interessant om dit leersysteem te versterken met behulp van ruimtelijke vormgeving. Zichtbaarheid in ontwikkeling start met helderheid en transparantie van hetgeen je wilt leren. Wat? Waarom? Hoe? Wie? En voor welk resultaat? Maar vooral: waar? Want het is niet alleen belangrijk dat de school ondersteund wordt door een goed leersysteem, maar ook dat de fysieke ruimte hierbij aansluit, omdat nieuwe gedachten over onderwijs minder tot hun recht zullen komen in een traditioneel schoolgebouw. De opgave is het vertalen van de theorie naar een ruimtelijk 3D-model, zodat de leerlingen en docenten niet alleen ondersteuning krijgen in de zichtbaarheid van proces en vaardigheden, maar ook gestimuleerd worden door de ruimtelijke vormgeving. De fysieke ruimte, organisatie en virtuele ruimte gaan hierdoor een samenhangend model vormen.

I-LAB is an e-learning enviroment for cultural education, which provides insight into the student's development, with a view to enabling the targeted management of learning activities. With this objective in mind, I thought it would prove well worthwhile complementing the learning system with the aid of spatial design. Perception of development commences with clarity and transparency of that which you wish to learn. What? Why? How? Who? And to what end? But above all: where? It is not only important that the school enjoys the beneďŹ ts of a good learning/teaching system, but also that the process is carried out in a physical space that ďŹ ts the purpose. After all, a traditional school building cannot really do justice to such innovative ideas of education. The assignment therefore was to translate the theory to the form of a spatial 3D model, so as to not only assist the students and teachers in gaining insight into the process and competences, but also to encourage them by means of the spatial design. The physical space, organisation and virtual environment therefore have to be incorporated in a single coherent model.

WWW.MAARTENVANOERS.COM MAARTENVANOERS@GMAIL.COM 06 415 49 434


SPATIAL DESIGN

KIM KOOL < 254

302


303

316 > MARJOLEIN ZOON

MAARTJE LAMERS

Ritme, heldere vormentaal en natuurlijke elementen spelen de hoofdrol in mijn werk. Daarbij moet er ruimte zijn voor spontaniteit, voor het verrassende en het onverwachte. Ik ontwerp vanuit overtuiging en gevoel. Dit kan zich uiten in een ontwerp voor sociaal engagement, maar ook in een gedachtenspinsel dat nooit tot uitvoering komt. Als ontwerper ben ik een gevoelsmens, een wereldverbeteraar en een dromer. Voor mijn afstuderen heb ik een ontwerp gemaakt voor een parasiet. Het is een kleine ruimte die plek biedt voor bezinning. De horizon wordt zowel letterlijk als ďŹ guurlijk verruimd. In een wereld waarin geld en macht bijna synoniem zijn, vind ik het belangrijk dat men zich bewust is van de gevolgen van iedere stap die met geld gezet wordt. De parasiet vestigt zich daarom op het beursplein in Amsterdam, het centrum van de zakenwereld. Dat is de kern, de locatie en de essentie waar de verandering plaats kan vinden.

Rhythm, a clear language of style and natural elements are the vital components of my work. However, there also has to be scope for spontaneity, the surprising and the unexpected. I design from a sense of conviction and feeling. And this might ultimately be expressed in a design for social involvement, but just as easily in the inspired ramblings of my mind which are never actually put into practice. As a designer, I could be described as a woman of feeling, a do-gooder and a dreamer. For my ďŹ nal exam project, I came up with a design for a parasite. It is a small place which offers scope for contemplation. The horizon is broadened both literally and metaphorically. In a world where wealth and power are largely synonymous, I consider it vital that people remain aware of the repercussions of every single step taken using wealth. The parasite therefore opts to take up residence at the Amsterdam stock exchange, the centre of the business world in the Netherlands. This is the core, the location and the essence of a place where change could take place.

WWW.TABLETODESK.NL MAARTJELAMERS@GMAIL.COM 06 452 60 633


FINE ART

LENA PASCHEN < 266

304


305

MAARTJE OOSTDIJK

334 > MELANIE EBENHOCH

Een beller naar een radiopraatprogramma wijst de lezer op alles wat oud is aan het nieuwe: Waar ik woon is de toekomst gewoon nog niet gearriveerd. Alles ziet er nog hetzelfde uit. Ik bedoel, de hele riedel herhaalt zich gewoon. (…) De magiër bespeurt een natuurlijke orde, maar slaagt er niet in om de elementen te beheersen. De priester neemt aan dat hogere machten de natuur bestieren en overtuigt ze om menselijke belangen te dienen. De wetenschapper maakt expliciet wat de magiër slechts impliciet aannam: dat gebeurtenissen onderworpen zijn aan niet-menselijke maar wel voorspelbare wetten. Wat komt er na de wetenschap? De hele riedel herhaalt zich.* *

Christopher Bracken, Magical criticism, the recourse of

savage philosophy, 2007.

A caller to a radio talk-show alerts the reader to ever'thin that is old about the new: Where I'm sittin' the future plain ain't arrive. Ever'thin look the same. I mean the exact same shinola goin' down all over. (…) The magician discovers an order in nature but fails to gain control over natural events. The priest assumes that higher beings govern nature and persuades them to serve human ends. The scientist makes explicit what the magician only implicitly assumed: that events conform to inhuman yet predictable laws. What comes after science? The exact same shinola.* *

Christopher Bracken, Magical criticism, the recourse of

savage philosophy, 2007.

WWW.MAARTJEOOSTDIJK.NL MAARTJE_OOSTDIJK@HOTMAIL.COM 06 104 21 377


FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

LAURA HOGENDORP < 262

306


307

MAI LINH LY

322 > MARLEEN 'T LAM

Het bijzondere achter het alledaagse Dagelijkse handelingen, gebeurtenissen en gedachten worden vaak gezien als onbelangrijk en lijken niet meer op te vallen. Ik haal deze uit hun context en probeer ze te verbinden aan mijn eigen herinneringen en belevingen. Dingen als rituelen, afkomst, traditie, thuis en identiteit zijn belangrijk, waarin vooral mijn eigen kijk op de wereld en mijn omgeving het uitgangspunt is. Vanuit al deze informatie en perspectieven onderzoek ik de onderliggende verbanden. Na een proces van inkaderen, uitpluizen en zuiveren, wordt een intense concentratie zichtbaar, die de essentie van zowel mijn eigen als de menselijke denk- en gedragsstructuren openbaart.

The Exceptional Behind the Ordinary Daily actions, incidents and thoughts are often regarded as unimportant and not worthy of attention. I remove these from their regular context and try to attach them to my own memories and experiences. Rituals, origin, traditions, home and identity are important issues, in which my own view of life and my surroundings are the starting point. Drawing from this information and perspective, I study the various interrelations. After a process of categorizing, unraveling and puriďŹ cation, an intense concentration becomes visible, revealing the essence of both my own and human thinking and behavioural structure.

MAI_LINHLY@HOTMAIL.COM 06 815 40 746


FASHION DESIGN

LIEKE EWALDS < 286

308


309

MARIAN VERSLUIJS

314 > MARINDA VAN DER KLOOSTER

I believe in the imagination. What I cannot see is inďŹ nitely more important than what I can see.* Mijn ontwerpen komen meestal tot stand door moulage en toeval. Door de loop van mijn studie kwam ik erachter dat ik beter eerst met een lap stof en een schaar aan de gang kan gaan dan aan de slag te gaan met pen en papier. Zo komt mijn 'imagination' het beste tot uiting. Vanuit deze werkwijze ontstaat een bepaalde tool die ik verder uitwerk in de rest van mijn collectie. *

Duane Michals

I believe in the imagination. What I cannot see is inďŹ nitely more important than what I can see.* My designs are usually the result of a combination of moulage and coincidence. During the course of my studies, I discovered that it is better if I start out with a length of fabric and a pair of scissors, rather than a pen and paper. This is the best way for me to express my imagination. This approach provides me with a certain sort of tool, which I elaborate on in the rest of my collection. *

Duane Michals

MARIAN.VERSLUYS@GMAIL.COM 06 114 45 751


FASHION COMMUNICATION

FEMKE KUNEN < 154

310


311

318 > MARJOLEINE DE MULDER

MARIEKA RATSMA

De natuur kan een inspiratiebron zijn voor een nieuwe manier van ontwerpen. Door te leren van haar ervaring op het gebied van vormgeving, processen en levenswijzen kunnen we komen tot intelligente systemen, ingenieuze producten en effectieve samenwerkingen. Ook voor mode kan de natuur een groot inspirator zijn. Hierbij kan met name gedacht worden aan efficiënter gebruik van materialen en slimmere constructies. Snel ontwikkelende innovatieve technieken, zoals 3D-printen, kunnen hierbij helpen door mogelijkheden te bieden waarmee we de natuur dichter kunnen benaderen in onze ontwerpen. De natuur functioneert door efficiënt gebruik van bronnen en krachtenbundeling. Ook dit kan toegepast worden in de mode. Slim gebruik van materiaal en kruisbestuivingen van verschillende disciplines kunnen leiden tot een nieuwe blik op design. Het bundelen van krachten en het delen van lasten leidt tot een win-winsituatie voor alle spelers, een synergie. 'Biomimicry Shoe', in samenwerking met Kostika Spaho. Fotografie: Thomas van Schaik.

Nature could serve as a source of inspiration for a new way of designing. If we learn from its experience in the field of design, processes and lifestyles, we can develop intelligent systems, ingenious products and effective partnerships. Nature can also prove highly inspiring in the field of fashion. Above all, she can teach us to make more efficient use of materials and smarter constructions. In this regard, rapidly developing innovative technologies, such as 3D printing, may prove beneficial by offering means of imitating nature more accurately in our designs. Nature actually functions by making efficient use of raw materials and pooling resources. This approach can also be applied in the fashion sector. The smart use of materials and cross fertilisation among various disciplines could lead to a new design perspective. The concentration of strengths and sharing of burdens creates a win-win situation for all players, a synergy. 'Biomimicry shoe' in collaboration with Kostika Spaho. Photography: Thomas van Schaik.

WWW.MARIEKARATSMA.NL MARIEKA.RATSMA@GMAIL.COM 06 382 19 995


MA INTERIOR ARCHITECTURE

MAARTEN VAN OERS < 300

312


313

330 > MEES HURKMANS

MARIEKE STIGTER

Consumeren verandert onder invloed van culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. Toch blijft het werkelijke consumeren lokaal, terwijl een product een hele reis heeft afgelegd voordat het op de plek van bestemming is. Dit lokt een reactie uit bij de consument, namelijk de behoefte aan ambacht en kleinschaligheid. Naast het nieuwe consumeren zien we een andere ontwikkeling: de leegstand in Nederland neemt exponentieel toe. 28 Brugwachtershuisjes in Amsterdam zijn hier een voorbeeld van. Wanneer deze geen nieuwe bestemming krijgen, ligt verloedering op de loer. Deze twee interessante vraagstukken tezamen bieden kansen tot ontwikkeling van een unieke identiteit in Amsterdam. Op zoek naar de band tussen stad en gebruiker zien we een kans om een brug te slaan tussen consument en ondernemer. Door ruimte te scheppen voor kleinschalige initiatieven in de brugwachtershuisjes kunnen deze een sociale rol vervullen in buurten, waarbij voedsel wordt ingezet als bindmiddel en visitekaartje van de buurt. Herkenbaar en uniek!

Consumption is changing as a result of various cultural and social developments. Actual consumption remains a local issue, however, while a product may have travelled a considerable distance to reach its final destination. This has prompted a response on the part of the consumer, namely the demand for traditional trades and small-scale businesses. In addition to this new approach to consumption, however, we have witnessed another development: property vacancies in the Netherlands are increasing hand over fist. Twenty-eight bridgekeeper's houses in Amsterdam are a prime example of this phenomenon. If these were not designated another use, then they would most likely end up becoming run-down. These two interesting challenges therefore jointly offered an opportunity to develop a unique identity in Amsterdam. In search of a connection between the city and the tenant, we spotted an opportunity to bridge the gap between the consumer and entrepreneur. If converted to accommodate small-scale enterprise, then the bridgekeeper's houses could fulfil a social role within the neighbourhoods; while food would serve as the bond to draw the local community closer together, the properties would become their showpiece. Distinctive and unique at the same time!

WWW.MARIEKESTIGTER.COM ANNEMARIEKESTIGTER@HOTAIL.COM 06 174 15 171


FASHION DESIGN

MARIAN VERSLUIJS < 308

314


315

380 > PAULIEN OOMS

MARINDA VAN DER KLOOSTER

Zelfgelijkvormigheid Waarnemen staat centraal, materialen zijn belangrijk, hoe ze eruit zien, hoe ze voelen, hoe ze zijn opgebouwd. Klopt het wat je waarneemt? Wat is de werkelijkheid? Verandert het als je dichtbij komt, inzoomt of aanraakt? In mijn collectie wil ik de drager en de kijker betrekken in de beleving van de waarneming. Door te voelen of beter te kijken ontdek je details in de details van zelfgelijkvormigheid. Zelfgelijkvormigheid zit in elk natuurlijk materiaal. Als je microscopisch inzoomt, ontstaan er werelden van details. Het zijn herhalingen van patronen binnen patronen. In mijn collectie laat ik deze organische details uitvergroot zien om de kijker en de drager de zelfgelijkvormigheid van de natuur te laten ervaren. De waarneming staat centraal. De collectie is opgebouwd uit onregelmatige, met de hand gesponnen draden van natuurlijk grijze schapenwol. De organische, vloeiende vormen die ontstaan, werk ik uit door gebruik te maken van verschillende handwerktechnieken.

Self-Similarity Perception is pivotal, while materials are also highly significant; the way they look, feel and are composed. Are things actually the way you perceive them? What is reality? Does it change when you move closer, zoom in, or touch the item? My aim in creating this collection is to involve both the wearer and the viewer in the experience of perception. By physically or visually examining the item more closely, one discovers detail in the details of uniformity. Self-similarity is actually present in all organic matter. If one examines it under a microscope, then entire worlds of details become evident. There are repetitions of patterns within patterns. I have magnified these organic details in my collection, with a view to letting both wearer and viewer experience the uniformity of nature. Perception is pivotal. The collection is composed of irregular, hand spun yarn made from natural grey sheep wool. I employ various needlework techniques to emphasise the organic, flowing shapes that are inherent in the material.

MMVDKLOOSTER@HOTMAIL.COM 06 835 73 125


SPATIAL DESIGN

MAARTJE LAMERS < 302

316


317

328 > MAUDY BESSELINK

MARJOLEIN ZOON

De uitdaging voor het maken van een nieuw ontwerp voor het Stationsplein in Eindhoven ligt in het ordenen van functies voor verschillende gebruikersgroepen ten opzichte van elkaar. Door een nieuwe kijk op de beleving van grenzen in de openbare ruimte, kent het nieuwe ontwerp een helder overzicht met bijzondere afsnijdingen of verbindingen. De functies en het gebruik op het plein zijn voelbaar belangrijke aspecten binnen het plan. Met een groot gebaar wordt het Stationsplein een verleidelijk visitekaartje voor de stad Eindhoven.

The challenge of drafting a new design for the station square in Eindhoven lies in organising all of its functions for various user groups in harmony with one another. The new design succeeds in providing an orderly view comprising extraordinary cutoffs or connections, by adopting a different view of the way that boundaries in public space are perceived. The functions and the use of the square are distinct tangible aspects of the plan. This lavish gesture will turn the Eindhoven station square into an appealing frontispiece.

MARJOLEINZOON@HOTMAIL.COM 06 100 61 261


FASHION COMMUNICATION

MARIEKE RATSMA < 310

318


319

340 > MEREL VISSER

MARJOLEINE DE MULDER

ik ben een beschouwer ik neem waar ik kijk om me heen en sla op mijn zoektocht naar het alledaagse niet de toekomst maar het nu met mijn fascinatie voor het ontstaan de keuzes die iemand maakt of die worden gemaakt hoe men de wereld om zich heen vormgeeft als een voyeur observeer ik de leefomgeving ik stap een wereld binnen en aanschouw ik wil een mensbeeld laten zien door alleen de randvoorwaarden zichtbaar te maken zo ontstaat het grote verhaal het verhaal van het bestaan

I am an onlooker I observe I look around me and record my quest for the everyday not the future but the here and now with my fascination for creation the choices that someone makes or that are made how people shape the world around them as a voyeur I observe the living environment I step into a world and watch I want to show a human image by making only the preconditions visible and so the big story comes into being the story of existence

MARJOLEINEDEMULDER.BLOGSPOT.COM MARJOLEINEDEMULDER@HOTMAIL.COM 06 111 34 528


GRAPHIC DESIGN

LOT VERLINDEN < 294

320


321

326 > MATHIJS KOK

MARK JAN VAN TELLINGEN

In mijn ontwerpen ben ik op zoek naar eenvoud. Ik wil de gelaagdheid van het onderwerp laten zien en het onderwerp tegelijkertijd helder en eenduidig proberen te maken zonder de spanning te verliezen. Ik vind het een uitdaging om binnen alle beperkingen een zo passend mogelijk ontwerp neer te zetten en in gesprek met de opdrachtgever tot een gezamenlijke oplossing te komen. Door vooraf onderzoek te doen probeer ik de verschillende lagen van het onderwerp te duiden en te begrijpen. De onderwerpen van de projecten lopen vaak uiteen, maar hebben meestal een sterk maatschappelijk betrokken basis. Ik hou van tactiliteit, van typografie en fotografie. Tegelijk ben ik ook geïnteresseerd in het combineren van toepassingen van de nieuwe media met oude media, zoals boeken en posters, om de fysieke wereld samen te laten smelten met de digitale wereld.

I aim for simplicity in my designs. I like to display the various layers of the subject, while simultaneously making it clear and unambiguous, without losing suspense. I enjoy the challenge of coming up with the most suitable design possible, which complies with all the applicable restrictions, and arriving at a joint solution in consultation with the client. I try to interpret and understand the various layers of the subject by carrying out research beforehand. While the subjects of my projects are often diverse, they nevertheless usually share a highly socially involved basis. I like tactility, typography and photography. At the same time, however, I am interested in combining applications of new and traditional media with one another, such as books and posters which fuse the physical and digital worlds.

WWW.MARKJANVANTELLINGEN.NL INFO@MARKJANVANTELLINGEN.NL 06 280 49 117


FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

MAI LINH LY < 306

322


323

342 > MEREL ZWARTS

MARLEEN 'T LAM

In mijn omgeving zie ik bepaalde tradities die veranderen, verwateren of zelfs verdwijnen. Nu is het niet mijn streven om met mijn beeldend werk deze tradities in ere te herstellen of opnieuw te bevragen. Door middel van het fotograferen van alledaagse objecten probeer ik dingen die verwaarloosd worden en die zelfs op korte termijn zullen verdwijnen, een esthetische en emotionele waarde te geven en als zodanig te conserveren. Door te werken met een groot contrast tussen daglicht en donker creĂŤer ik een sfeer die nostalgie en vergankelijkheid oproept.

Around me I see certain traditions that are changing, weakening or even disappearing. Purpose of my work is not, however, to restore or reconsider these traditions. By taking photos of everyday objects that are being neglected and which may disappear in the near future, I try to give them an aesthetic and emotional value, so that they may be preserved in our memory. Sharp contrast between daylight and dark creates a mood that conjures up nostalgia and transience.

MARLEENTLAM.BLOGSPOT.NL MARLEENTLAM@GMAIL.COM 06 559 97 304


MA DESIGN

HASMIK MATEVOSYAN < 166

324


325

MARVIN FERNANDES

356 > MITA DARADASIH

Het lijkt er steeds meer op dat ons maatschappelijk vertrouwen — ons sociale kapitaal — nieuwe bronnen van vertrouwen aanboort buiten de bestaande top-down modellen en opnieuw wordt gedefinieerd, wellicht herverdeeld, over tal van micro-communities die door open systemen en peer-gestuurde middelen zijn gecreëerd. Het geheim van deze systemen zit in een van de oudere menselijke eigenschappen die essentieel zijn voor vertrouwen — ze delen.* Hoe kunnen we ontwerpen voor omstandigheden en betrokkenheid? Wat zijn de ontwerpkenmerken van een systeem dat mensen activeert en ze helpt om (zichzelf) te organiseren rond een bepaald algemeen gedeeld (sociaal, maatschappelijk, ecologisch, cultureel, economisch) doel? We Share Water is een project dat de waarde van sociaal kapitaal onderzoekt in een postconsumentistisch tijdperk. Met elke druppel water die wordt verkocht, bouwt het project een micro-gemeenschap op met iemand ergens op een plaats waar toegang tot schoon drinkwater een uitdaging is. *

Scott Burnham.

There is increasing evidence that our societal trust — our social capital — is finding new stores of trust outside of existing top-down models and is being redefined, perhaps re-distributed, to numerous micro-communities of trust created by open systems and peer-driven resources. The secret to these systems is one of the older human traits essential for trust — they share.* How can we design for circumstance and engagement? What are the design characteristics of a system that helps to set people into action and help them to organize (themselves) around a particular commonly shared (social, societal, environmental, cultural, economic) goal? We Share Water is a project to investigate the value of social capital in a post consumerist era. With every drop of water sold, it builds a micro community with someone somewhere, where getting access to clean drinking water is a challenge. *

Scott Burnham.

WWW.UNITEDNATURE.NU MARVINFERNANDES@UNITEDNATURE.NU 06 245 59 753


GRAPHIC DESIGN

MARK JAN VAN TELLINGEN < 320

326


327

MATHIJS KOK

346 > MICKEY PHILIPS

Voorzichtig raakt mijn grote teen het koude water aan. Na vier jaar dobberen in het pislauwe water is het tijd om het pierenbadje te verlaten. Het diepe en koude bad wacht op me. Mijn teen maakt kleine kringen in het water, terwijl ik naar de hoge duikplank kijk. Ik sta te popelen om het laddertje te beklimmen en naar het einde van de plank te lopen. Vervolgens spring ik minimaal drie keer met mijn volle gewicht omhoog voordat ik afzet. Een stoot adrenaline zal vrijkomen door de zweefduik en de eerste aanraking met het water. Met mijn teen nog in het water bedenk ik wat voor moois er nog staat te gebeuren. Ik heb er zin in!

Cautiously, my big toe made contact with the surface of the cold water. After four years bobbing around in the lukewarm water of the baby pool, the time had come to move on. The clod depths of the big pool awaited me. My toe creates little ripples on the water, as I gaze at the high diving board. I itch to climb the ladder and walk to the edge of the board. I'll bounce at least three times, exerting my full weight, before diving. A rush of adrenaline will be released by the swallow dive and initial contact with the water. With my toe still dragging in the water, I contemplate all the adventures that await me. I'm in the mood for it!

WWW.MATHIJSKOK.NL MATHIJS4@HOTMAIL.COM 06 268 65 396


SPATIAL DESIGN

MARJOLEIN ZOON < 316

328


329

332 > MEIKE HARTELUST

MAUDY BESSELINK

Data Flow Broodje? Broodje? Sigarettenpeuk? Hond?! Ben ik een duif? Waar gaan alle hamburgers door het hele land naar toe? Een bezopen vrouw op perron 14, drie vermoeide wachtende reizigers en vijf duiven in één minuut. Welkom in mijn wereld. Kan ik u ergens mee helpen of wilt u rustig even rondkijken? Data Flow gaat over het visualiseren van bevindingen en belevingen en over het omzetten ervan in een ruimtelijk object. Het begon als een 2D-beeld, maar heeft zich ontwikkeld tot een ruimtelijk object waarmee je vanuit mijn visie de stationshal van Utrecht Centraal beleeft. Ontdek de Maudiaanse wereld. Een wereld die zich onderscheidt van de traditionele kijk op de omgeving door zeer persoonlijke ingevingen en experimenten. Beleef het mee.

Data Flow Bread roll? Bread roll? Cigarette end? Dog?! Am I a pigeon? Where are all those hamburgers going to throughout the country? A drunken woman on platform 14, three weary passengers waiting and five pigeons within the space of a minute. Welcome to my world. Can I help you, or are you just browsing? Data Flow is both about visualising conclusions and experiences and converting them into a three-dimensional object. It started out as a 2D image, but has since developed into a three-dimensional object which enables you to experience my vision of the main concourse of Utrecht Central Station. Discover the Maudian world. A world which distinguishes itself from the traditional perspective of the environment by means of highly personal inspirations and experiments. Experience it too!

WWW.MAUDYBESSELINK.NL INFO@MAUDYBESSELINK.NL 06 474 99 035


MA INTERIOR ARCHITECTURE

MARIEKE STIGTER < 312

330


331

440 > SANDER BUIJS

MEES HURKMANS

Een mystieke plek, vol historie, verborgen in het hart van Eindhoven. Dat is het kloostercomplex Mariënhage; een prachtig rijksmonument met een forse restauratiebehoefte en de komende jaren steeds meer leegstand. Die leegstand neemt niet alleen snel toe bij religieus vastgoed. Een boerderij per dag, een kerk per week en een klooster per maand, is een veelzeggende uitspraak van de programmamanager Nationaal Programma Herbestemming, Frank Strolenberg. Er staat veel inspirerend publiek erfgoed leeg. Steeds meer ontwerpers durven daar brutaler mee om te gaan. Zoals Ronald Rietveld stelt: Soms moet je een monument juist doorzagen om de betekenis ervan te verhelderen. Door Mariënhage een nieuwe invulling te geven, krijgt het gebied een grootstedelijke, levendige uitstraling en een publiek aantrekkend karakter. Het is de kunst om het gedachtengoed van de paters hierbij niet uit het oog te verliezen.

A mystical place riddled with history and tucked away in a corner of Eindhoven city centre. That is the Mariënhage monastery complex; a splendid listed building in urgent need of extensive restoration, an increasing portion of which is also set to fall into disuse during the next few years. And this increasing level of disuse is not only affecting the religious property segment. One farm a day, one church a week and one convent a month, is one of the rather telling statements made by Frank Strolenberg, Manager of the Netherlands National Redevelopment Programme. There are a great many inspiring public heritage buildings currently standing empty. And increasing numbers of designers are adopting a more daring approach to their redevelopment. As Ronald Rietveld puts it: One sometimes has to saw an historic building monument through the middle in order to reveal its significance. By designating Mariënhage a new use, we should nevertheless be able to lend the area a lively metropolitan image which renders it appealing to the general public. The challenge, however, will be to come up with a redevelopment plan that incorporates the friars' legacy.

WWW.MEESDERWERK.NL INFO@MEESDERWERK.NL 06 244 66 329


SPATIAL DESIGN

MAUDY BESSELINK < 328

332


333

336 > MELISSA RIJNBEEK

MEIKE HARTELUST

WWW.MEIKEHARTELUST.NL MEIKE.HARTELUST@ME.COM 06 11 88 6427


FINE ART

MAARTJE OOSTDIJK < 304

334


335

338 > MENNO HIELE

MELANIE EBENHOCH

Mijn kerndoel en focus, tot uitdrukking gebracht door een eclectische combinatie van een breed scala aan materialen, media en conceptuele gebaren, is gebaseerd op het onderzoeken en toetsen van de preconceptuele uitingen van de hedendaagse kunsten en de bijbehorende historische interpretaties en verhalen. De opstelling How to look at a spiral, voor het eerst getoond in 2012, bestaat uit een opnieuw geschilderd detail van een pre-modern landschap, een houten draagconstructie met het Bacterio-laminaat van Ettore Sottsass, en de videoprojectie 'Display standard', die is afgeleid van een screensaver engine. Ik onderzoek hoe het werk gebruikmaakt van nieuwe mediamiddelen, sculpturale en ook schilderkunstige methoden, en daarbij de historische spanningen tussen vorm en functie zichtbaar maakt.

My central intention and focus, expressed through an eclectic combination of a wide range of materials, media and conceptual gestures, is based on questioning and testing the preconceptional notations of contemporary art and its cultural and historic interpretations and narratives. The constellation How to look at a spiral, ďŹ rst shown in 2012, consists of a repainted detail of a pre-modern landscape, a wooden frame-shaped carrier, laminated with Ettore Sottsass' Bacterio, and the video projection 'Display standard', which derives from a corporate screensaver engine. I like how the work is drawing from new media resources, sculptural as well as painterly methods, and shows the momentous historic tensions between form and function.

WWW.MELANIEEBENHOCH.COM


SPATIAL DESIGN

MEIKE HARTELUST < 332

336


337

352 > MIKLOS KROEZE

MELISSA RIJNBEEK

Ik vind dat een interieurontwerp verder moet gaan dan het aanbrengen van een nieuw behang, een laagje verf en het plaatsen van meubilair. Een interieur moet zijn als een autonome laag binnen een gebouw, maar tegelijkertijd kunnen de grenzen met de architectuur vervagen of onzichtbaar zijn. Een interieur kan de confrontatie zoeken, contrasteren of de omgeving ontkennen, maar kan ook rustpunt, toevluchtsoord of baken zijn. Mijn fascinatie is de ruimte tussen een gebouw en omgeving. In mijn afstudeerproject probeer ik deze ruimte te vatten en te onderzoeken. Is een voorbijganger bijvoorbeeld te triggeren door middel van architectuur? Kan dit de keuze van de voorbijganger beïnvloeden om het gebouw wel of niet te betreden?

I feel that interior design should go further than simply new wallpaper, a lick of paint and rearranging the furniture. An interior should be more like an autonomous layer within a building, while at the same time blurring its boundaries with the architecture or even rendering them invisible. An interior may be deliberately confronting, it may contrast with or even negate its surroundings, but it may also serve as a refuge, sanctuary or beacon. I have a fascination for the space between a building and its surroundings. In my final exam project, I have therefore attempted to grasp and study this space. For instance, could architecture actually trigger a passer-by? And might this influence the passer-by's decision to enter the premises or not?

WWW.MELISSARIJNBEEK.NL MELISSA_RIJNBEEK@HOTMAIL.COM 06 124 76 314


FINE ART

MELANIE EBENHOCH < 334

338


339

348 > MIEKE SNIJDERS

MENNO HIELE

Ik heb een overgeromantiseerde kijk op de natuur en deze gedachte verwezenlijk ik in ruimtelijke installaties. Door de installaties te plaatsen in een gecultiveerde omgeving, zoals het atelier of de expositieruimte, ontstaat er een zekere aliĂŤnatie. Door het gebruik van typisch menselijke media en natuur tracht ik mijn utopisch idee over een wereld van groen te visualiseren.

I have a rather over-romanticised view of nature, which is expressed in my spatial installations. By placing the installations in a cultivated environment, such as a studio or an exhibition hall, one can suggest a sense of alienation. I attempt to visualise my utopian notion of a green world using typically human media and aspects of nature.

WWW.MENNOHIELE.COM MENNOHIELE@GMAIL.COM 06 165 06 533


FASHION COMMUNICATION

MARJOLEINE DE MULDER < 318

340


341

354 > MIRELLA ALBERS

MEREL VISSER

WWW.MERELVISSER.COM VOGEL_VIS@HOTMAIL.COM 06 121 37 407


FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

MARLEEN 'T LAM < 322

342


343

362 > NATASJA GOUW

MEREL ZWARTS

In mijn beeldend werk onderzoek ik processen en stelsels binnen en buiten het menselijk lichaam. Dat kunnen medische, biologische of natuurkundige processen zijn, maar ook emotionele. Deze interne processen wil ik omzetten in een externe, zintuigelijke ervaring. Ik werk met diverse media: tekeningen, video's, sculpturen, foto's en installaties. Vanuit intuïtieve experimenten ontstaan vormen en onverwachte combinaties. Ik breng mijn werk tot leven, net zoals het menselijk lichaam leeft. Het ademt, neemt ruimte in, borrelt, groeit… En soms staat het stil. Vanuit persoonlijke ervaringen ben ik bij het thema mens-machine gekomen. Ik benader het lichaam als een machine, met al zijn functionerende organen en stelsels. De medische wereld ontwikkelt methodes om de mens te verbeteren of langer in leven te houden. Vaak worden apparaten of artificiële organen ingezet om een functie van het lichaam over te nemen. Dit verbeeld ik door naast organische vormen machines en apparaten in mijn installaties te verwerken.

My work involves a study of processes and systems both inside and outside the human body. This involves not only medical, biological or physical processes, but also those of an emotional nature. My goal is to convert these internal processes into an external sensory experience. I work with various media: drawings, videos, sculptures, photos and installations. Intuitive experiments give birth to shapes and unexpected combinations. I bring my work to life, in the same way as the human body. It breathes, occupies space, erupts, grows… And sometimes it stands still. Driven by personal experiences, I have chosen for the man-machine theme. I have approached the body as a machine, with all its functional organs and systems. The medical world is developing methods to improve man and extend his lifespan. Machines or artificial organs are often used to take over a bodily function. I express this by combining organic forms with machines and equipment.

WWW.MERELZWARTS.NL MERELZWARTS@GMAIL.COM 06 171 68 921


PRODUCT DESIGN

LIESKE SCHREUDER < 288

344


345

372 > NORA PONSE

MIANNE DE VRIES

In mijn werk wil ik gewoontes en verwachtingen doorbreken. In dagelijkse producten voeg ik iets extra's toe om de gebruiker te prikkelen. Hiermee wil ik gebruikers bewuster met het product om laten gaan. Mijn humor en nieuwsgierigheid vormen hierbij mijn troeven. Deze eigenschappen zet ik regelmatig in om mijn producten verrassend te maken. Tevens wil ik mensen het gevoel geven dat ze iets unieks in handen hebben. Niet alleen omdat het product in kleine oplage is gemaakt, maar juist door het unieke gebruik ervan. Het contact tussen product en gebruiker speelt hierin een grote rol. Wil je meer van mijn werk zien, kijk op www.miannedevries.nl.

I aim to break habits and dispel expectations with my work. I therefore add an additional feature to familiar products in order to stimulate the user's senses. My motive is to make them use the product with a greater sense of awareness. My sense of humour and curiosity are my secret weapons in this regard. And I often deploy them to render my products rather surprising. I am also keen to impress upon people that they are holding something unique in their hands, however, not simply because the product is manufactured in small quantities, but primarily because it is used in a unique manner. The connection between the product and user plays a crucial role in this respect. Would you like to see more of my work? If so, please consult: www.miannedevries.nl.

WWW.MIANNEDEVRIES.NL MIANNEDEVRIES@HOTMAIL.COM 06 220 17 145


GRAPHIC DESIGN

MATHIJS KOK < 326

346


347

378 > PAUL VAN DE KANT

MICKEY PHILIPS

Het was woensdagmiddag kwart over twaalf. Ik was vrij, ik liep trots, met het gevoel een groot kunstenaar te zijn, naar buiten. De auto stond voor de deur, ik stapte in en de auto reed weg. Precies voor de deur was een plekje vrij. Ik haalde even diep adem en liep naar binnen. Die dag gingen we een koala maken. Vrij simpel, dacht ik zo. Ik maakte twee ballen van klei, één als lijf en één als hoofd. Zes sliertjes: twee voor de armen en twee voor de benen, één als staart en één als bamboe stok om aan te kluiven. Nog twee kleine balletjes als oogjes en de helft van de staart kon ik als mond gebruiken. Nog even wat grote zwarte vlekken erop knallen en klaar. Vandaag zo'n 16 jaar later staat dat ding nog steeds bij mijn moeder op de wc. Ik geloof niet dat mijn moeder er veel complimenten over krijgt. Maar áls er dan over gesproken wordt, vragen ze meestal aan haar: Heeft Mick die koe gemaakt?

It was a quarter past twelve on a Wednesday afternoon. I had the afternoon off, and proudly ventured outdoors with the feeling that I was a prominent artist. The car was parked outside, so I jumped in and we drove off. We were fortunate to find a vacant parking space directly opposite the entrance. I took a deep breath and went inside. We were scheduled to make a koala that day, which I considered quite an easy task. I rolled two balls of clay, one for the body and the other for the head. Six sausage shapes: two for the arms, two for the legs, one for the tail and one for a length of eucalyptus to chew upon. Two more little balls for the eyes, and I had half the tail left with which to make the mouth. Just apply a few dark patches, and it was finished. The koala enjoys pride of place in my mother's bathroom to this very day, some sixteen years later. I don't believe my mother has received many compliments for her taste in pottery, but if the subject does arise then people generally ask her: Did Mick make that cow?

WWW.MICKEYPHILIPS.COM MICKEYPHILIPS@HOTMAIL.COM 06 519 39 132


FINE ART

MENNO HIELE < 338

348


349

350 > MIEKE VERA

MIEKE SNIJDERS

Door het transformeren van een uiterst alledaags beeld laat ik de tovenarij van het schilderen zien. Met een realistische weergave creĂŤer ik een overtuiging; daarbinnen toveren fantasie, humor en esthetiek een conventioneel beeld om in een intrigerend werk. Portretten worden op een minutieuze manier geschilderd, tegen een schetsmatig opgezette achtergrond die nog in ontwikkeling is. De omgeving krijgt een nieuwe sfeer, personages een nieuwe rol: de magie van het gewone.

I show the magic of painting by transforming the most everyday images. I create a conviction with a realistic portrayal; within that, imagination, humour and aesthetics transform a conventional image into an intriguing work of art. Portraits are painted in a meticulous manner, against a sketchily-formed background that is still under construction. The environment gains a new ambience, characters a new role: the magic of the ordinary.

WWW.MIEKESNIJDERS.COM SNIJDERS_MIEKE@HOTMAIL.COM 06 228 11 089


FINE ART

MIEKE SNIJDERS < 348

350


351

MIEKE VERA

358 > MO AARAB

WWW.MIEKEVERA.NL MIEKEVERA@ZIGGO.NL 06 427 32 453


SPATIAL DESIGN

MELISSA RIJNBEEK < 336

352


353

364 > NATASJA NICOLAAS

MIKLOS KROEZE

WWW.MIKLOSKROEZE.NL MIKLOSKROEZE@ME.COM 06 186 30 689


FASHION COMMUNICATION

MEREL VISSER < 340

354


355

438 > SACHA VERBEEK

MIRELLA ALBERS

Wij zijn in de hedendaagse beeldcultuur mediaverzadigd en reclame is op dit moment in continue verandering. Doordat we een overload aan informatie krijgen, worden wij steeds meer getriggerd door nieuwe vormen van reclame die op het internet staan. Eén van die nieuwe vormen zijn de niet wegdenkende selling points, ook wel webwinkels genoemd. Maar wat hebben al die veranderingen voor invloed op de altijd al bestaande winkelstraten? Doordat we in een postmateriële samenleving terechtkomen, hebben winkels niet in de gaten dat social buying en social shopping in de toekomst voorop staan. Naar mijn mening verplaatst de verkoop van producten zich geheel naar het web en staan emotie en service straks voorop in winkels. Projectontwikkelaars, investeerders en grote winkelketens maken de dienst uit. Op dit moment staat er twee miljoen vierkante meter winkeloppervlakte leeg. Dit zal in 2015 zijn gestegen naar acht miljoen vierkante meter. Ik heb mij gericht op deze ontwikkelingen en nieuwe invalshoeken.

In today's image culture, we all suffer from media saturation, while advertising remains in a constant state of flux. Because we are so overloaded with information, we are increasingly triggered by new forms of advertising on the Internet. In fact, it is already almost impossible to imagine life without one such form: the Internet points of sale, also known as webshops. What sort of effect are all these changes having on the traditional shopping streets, however? Given that we are developing into a post-material society, shops do not seem to have realised that the future lies primarily in the field of social buying and social shopping. In my view, the sale of products is going to shift entirely to the web, leaving shops to focus primarily on emotion and service. Property developers, investors and major chain stores can call the shots. There are currently retail vacancies amounting to some two million square metres of floor space. And this is expected to rise to eight million m2 by 2015. I have therefore opted to focus on these developments and different perspectives.

MIRELLAALBERS.BLOGSPOT.COM MIRELLA.ALBERS1@GMAIL.COM 06 422 91 679


MA DESIGN

MARVIN FERNANDES < 324

356


357

360 > MONIKA KANOKOVA

MITA DARADASIH

Levendig en chaotisch. Dat zijn de eerste indrukken van de straten van Jakarta, Indonesië. De stoepen en straten zijn niet langer ruimten voor alleen vervoer. Ze hebben zich ontwikkeld tot woon- en werkruimte, een markt zonder grenzen zelfs. In Jakarta bieden straatverkopers een eindeloze variëteit van producten aan: van voeding, kleding, tot zelfs diensten zoals een knipbeurt of een massage. Het grootste deel van de samenleving beschouwt de straatverkopers in Jakarta — in hun strijd voor zakelijke ruimte — als de belangrijkste oorzaak van de diverse problemen in de stedelijke ruimte, zoals files, vervuiling en het misbruik van wandelpaden. Met mijn onderzoek probeer ik een creatieve oplossing te vinden voor de ruimtelijke vraagstukken die samenhangen met straatverkoop en de stadsplanning van Jakarta. Het belangrijkste idee achter het project is om een ruimtelijke strategie te ontwerpen met de karakteristieke straatverkopers in Jakarta in gedachten.

Vibrant and chaotic. Those are the first impressions of the streets of Jakarta, Indonesia. The sidewalks and streets are no longer spaces just for transportation. They have evolved into a living, working space, even a market without boundaries. In Jakarta, street vendors offer an endless variety of goods, from food, clothing, even to services such as haircutting or massage. In their struggle for space to do business, most of society considers the street vendors in Jakarta as the main cause of various problems in urban space, such as traffic jams, littering, and the misuse of pedestrian walkways. With my research project I aim to find a creative solution for the spatial issues that are related to the activity of street vending in the city planning of Jakarta. The main idea of the project is to design a spatial strategy with the characteristic street vendors in Jakarta in mind.

PARAMITA.HARIADI@GMAIL.COM 06 297 79 714


FINE ART

MIEKE VERA < 350

358


359

MO AARAB

396 > RACHEL VAN HAVER

SIDI_MO_ARAB@HOTMAIL.COM 06 844 33 195


MA DESIGN

MITA DARADASIH < 356

360


361

370 > NIJNTJE TO

MONIKA KANOKOVA

Door de stijgende populariteit van de modeblogs heb ik een grote fascinatie opgevat voor de manier waarop de communicatie rond mode zich heeft ontwikkeld. Al klikkend door de verschillende online dagboeken viel me op dat vooral wordt gecommuniceerd over waar een bepaald kledingstuk vandaan komt en ook hoeveel kleding er moet worden gekocht om een blog te laten aanslaan. Aan de hand van zoekresultaten die op Youtube verschijnen voor de trefwoorden zoals haul of shoplog ontdekte ik duizenden video's die geĂźpload zijn door tieners en tweens die hun aankopen voor hun webcams presenteren. Wat me het meest opviel is hoe belangrijk het imago en de prijs waren. Hoe goedkoper hoe beter, leek het motto van de meisjes te zijn. Gedreven door mijn fascinatie voor de recente ontwikkelingen binnen het zogenaamde gedemocratiseerde modesysteem ben ik niet alleen in de marketing- en propagandastrategieĂŤn gedoken, maar vooral in de activiteiten van diverse actieve groepen, op zoek naar wat er gebeurt in de niches van de sohpisticated kunstpraktijk.

With the rising popularity of fashion blogs I developed an enormous fascination for how communication around fashion has evolved. Clicking through various online diaries I noticed that what is being communicated is where a certain garment is from and also the amount of what needs to be bought to get a blog going. Looking through the search results popping up on Youtube for keywords like haul or shoplog I discovered thousands of videos uploaded by teens and tweens presenting their purchases in front of their webcams. What struck me the most was how important image and price were. The cheaper the better seemed to be the motto of the girls. Driven by my fascination for recent developments within the so called democratized fashion system I dived not only into the marketing and propaganda strategies but far more into the activities of various activist groups, looking into what's happening in the niches of sophisticated art practise.

WWW.KATHMOGRAPHY.COM MONIKANICOLETTA@GMAIL.COM 06 486 01 338


FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

MEREL ZWARTS < 342

362


363

406 > RHODÉ VAN LUIJK

NATASJA GOUW

Het werk dat ik schilder, gaat over een denken gevoelswereld die niet altijd zichtbaar is aan de buitenkant, maar wel universeel voor veel mensen. Het gaat erover dat je in een gedachtewereld verkeert die je omhult en uit het nu trekt, die je kwetsbaar maakt zodra je weer met je voeten op deze aarde belandt. De films die ik maak zijn fragmenten van situaties en onuitgesproken gebeurtenissen, waarin iets plaatsvindt of -vond, maar wat nooit helemaal meer gereconstrueerd kan worden in een begin, midden en eind. Het is dus aan de toeschouwer om in te vullen (deels door zijn of haar gevoel of associatie) wat er plaatsgevonden zou kunnen hebben.

The works that I paint capture the world of feeling and thought that, although not always visible on the outside, is a universal reality for many people. Finding yourself in a realm of thought that encapsulates you and removes you from the here and now, a state of mind that makes you vulnerable when you return to the present. The films that I make are fragments of situations and unspoken incidents, an occurrence that cannot be reconstructed with a start, middle and end. So it is up to the viewer (with the aid of emotion or association) to fill in the blanks and complete the story for themselves.

ZONNATAS@HOTMAIL.COM 06 485 68 134


SPATIAL DESIGN

MIKLOS KROEZE < 352

364


365

398 > REBECCA BANENS

NATASJA NICOLAAS

NATASJANICOLAAS@GMAIL.COM WWW.NATASJANICOLAAS.NL 06 214 96 375


PHOTOGRAPHY

MAARTEN BOSWIJK < 298

366


367

414 > ROBERT GLAS

NEELTJE KLEIJN

Ik ben er wel, je ziet me niet. Ik ben er wel, of toch ook niet? Waan me maar weg. Zoals ik ben, vind ik dat fijn. Je weet toch dat we er beiden zijn. Camouflage. Het houdt me in zijn greep. Onzichtbaar worden in de ogen van voorbijgangers, alleen te zien voor iemand die stilstaat. Versmelten met de omgeving, of het nadoen van een takje. Ik onderzoek de mogelijkheden van camouflage in beeld.

I'm there, but you just can't see me. I am there, aren't I? Imagine I'm gone. The way I am, I enjoy it. You know that we're both here. Camouflage. It keeps me in its clutches. Becoming invisible to passers-by, and seen only by those standing still. Merging into the background, or imitating a branch. I examined the possibilities of using camouflage in imagery.

WWW.NEELTJEKLEIJN.COM NEELTJEKLEIJN@GMAIL.COM 06 463 91 639


ILLUSTRATION

LILIAN VAN DEN ESKER < 290

368


369

NIEK PRONK

446 > SANNE DIKKEN

Ik ben de afgelopen twee jaar gefascineerd geweest door mensen en voorwerpen, met name door de manier waarop voorwerpen je leven beheersen en inrichten. Naar aanleiding daarvan heb ik een leuke stelling verzonnen waar iedereen het mee oneens is, namelijk: we moeten jaloers zijn op voorwerpen. Die zijn gewoon wat ze zijn en kunnen niets fout doen. Het grappige is dan weer: zonder mens is er geen verhaal. Het gaat dus eigenlijk heel erg over de relatie tussen voorwerp en mens. Voorwerpen hebben het makkelijk en leiden een simpel leven. Wat er met ze gebeurd is en wat er gaat komen, is niet interessant. Ze zijn gewoon, ze bestaan. Ze dragen eigenschappen in zich waarvan wij als mens alleen maar kunnen dromen. Je kunt op voorwerpen vertrouwen, ze geven aan waar je staat, ze hebben geen emoties etc. Verder hoop ik, dat mensen de humor van mijn onderwerp inzien.

I have been fascinated by people and objects for the past two years, and particularly the manner in which objects rule and arrange one's life. Prompted by this fascination, I came up with an interesting theory which everyone else seems to reject, namely: we should actually envy objects. After all, they simply are what they are, and can therefore do no wrong. The funny thing about this though, is the following: there would be no story to tell if it were not for mankind. The whole thing is entirely based on the relationship between the object and man. Objects have it easy, and live simple lives. What happens to them and what the future holds, is therefore of no interest. They simply are, so they exist. They also have inherent characteristics which we humans can only dream of. You can trust objects blindly, as they make no bones about any issue, have no emotions, etc. I also sincerely hope that people will be able to appreciate the humour of the topic I have chosen.

WWW.INDASOL.NL PRONKNIEK@HOTMAIL.COM 06 275 31 055


MA DESIGN

MONIKA KANOKOVA < 360

370


371

374 > OLGA VAN LINGEN

NIJNTJE TO

Mijn inspiratiebronnen zijn Dick Bruna en zijn meest iconische ontwerp — Nijntje (Miffy in het Engels). Ik werd verliefd op Nijntje door haar schattigheid en eenvoud. Tijdens eerder onderzoek heb ik vastgesteld dat er een groot verschil is in de producten van Nijntje in Azië en Europa. Nijntje-producten in Azië zijn meer voor jonge volwassenen, maar in Europa zijn ze alleen voor kleine kinderen. Ik merkte ook dat het Aziatische publiek gefascineerd is door een subcultuur waarin leuke stripfiguren geluk uitstralen. Mijn doel is om een gloednieuw, geavanceerd concept van Nijntje te maken voor een publiek van jonge vrouwelijke volwassenen. Daarbij wil ik een concept store opzetten en de unieke ontwerpwaarden van Nijntje (vier primaire kleuren met zwarte rand) toepassen als karakteristieke kenmerken van de collectie en de sfeer in de winkel.

My sources of inspiration are Dick Bruna and his most iconic design – Miffy. I fell in love with Miffy because of her cuteness and simplicity. In my previous research, I found that there is a big difference between the Miffy products in Asia and Europe. Those in Asia are more for young adults whereas those in Europe are only for small children. I also found that many Asians are fascinated by a subculture in which cute cartoon icons provide happiness. My goal is to bring a brand new sophisticated concept of Miffy to an audience of young female adults. In doing so, I'd like to set up a concept store and apply the unique design values of Miffy (four primary colors with black outline) as the characteristics of the collection as well as the atmosphere in the store.

NIJNTJE.MCBEIJER.COM IKHOUVAN-NIJNTJE@YAHOO.COM.HK 06 872 26 348


PRODUCT DESIGN

MIANNE DE VRIES < 344

372


373

NORA PONSE

388 > PIETER BOUTKAN

En bekijk vooral met stralende ogen de hele wereld om je heen, want de grootste geheimen vind je op de meest onwaarschijnlijke plekken. En wie niet in magie gelooft, zal ze nooit vinden.* *

Roald Dahl, De Minpins, 1991.

And above all, watch with glittering eyes the whole world around you because the greatest secrets are always hidden in the most unlikely places. Those who don't believe in magic will never ďŹ nd it.* *

Roald Dahl, The Minpins, 1991.

WWW.NORAPONSE.COM NORA-PONSE@HOTMAIL.COM 06 168 35 844


MA DESIGN

NIJNTJE TO < 370

374


375

OLGA VAN LINGEN

376 > OTTO PAANS

Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.1 We bekijken de wereld om ons heen met een vooringenomen blik. De wereldbevolking groeit met twee stedelijke personen per seconde, maar niet alle steden groeien.2 Sommige hebben te maken met krimp, ook in Nederland. Tot enkele jaren geleden was groei het dominerende beeld. Dat gold voor de economie, maar ook voor de bevolking en de gebouwde omgeving.3 Alle plannen en ontwikkelingen waren daarop gebaseerd. Vrij plotseling en veel sneller dan de dagelijkse werkelijkheid rechtvaardigde, veranderde dat beeld in krimp. Ik onderzoek krimp in dorpen, dit vanwege de grote impact hiervan op voorzieningen, mobiliteit en werkgelegenheid. In Noord-Friesland krimpt de bevolking maar een klein beetje. Maar sommige gemeenten worden veel harder getroffen. Een voorbeeld daarvan is Dongeradeel, dat de komende 25 jaar naar verwachting een bevolkingskrimp tegemoet ziet van ruim 14%.4 Ik heb de gevolgen voor de gebouwde omgeving in kaart gebracht en daarvoor een strategie ontwikkeld.

You cannot solve a problem with the same thinking that created it.1 We look at the world around us with a biased eye. The urban population grows by two persons per second, but not all cities grow.2 Some have to deal with decline, in the Netherlands as well. Until a few years ago, growth was the dominant image. This was true for the economy, but also for the population and the built environment.3 All plans and developments were based on it. Rather suddenly and much faster than reality warranted, this image changed to decline. I investigate decline in villages, because of its large impact on facilities, mobility and employment. In the North of Friesland the population shrinks just a little. But some communities are much harder hit than others. One example is the village of Dongeradeel that faces an expected decline in population of 14% over the next 25 years.4 I have mapped the consequences for the built environment and have developed a strategy for them. 1

Albert Einstein.

2

Ph. Oswalt en T. Rieniets, Atlas of Shrinking Cities/

Atlas der schrumpfenden St채dte, 2006. 3

G.J. Hospers, Krimp!, 2010.

4

4ABF Research, Primos prognose, 2011.

WWW.OLGAVANLINGEN.COM INFO@OLGAVANLINGEN.COM 06 222 62 346


MA DESIGN

OLGA VAN LINGEN < 374

376


377

OTTO PAANS

382 > PEMBE BIRINCI

Plaats? Dat is iets om te doen Wat is een plaats? Is het hier of daar? Is het waar je jezelf thuis voelt, waar je koffie drinkt, of is het waar je de vakantiefoto's neemt? Tegen de achtergrond van verbeterde mobiliteit, ontwikkelende globalisatie en het overwinnen van afstanden door elektronische communicatiemethoden lijkt de betekenis van plaats leeg en hol. Al in de jaren '60 werd deze vraag gesteld. Met gemoderniseerde massaproductie werden grote stadsdelen ontwikkeld. Nu kijken we naar deze wijken en vragen ons af: Waarom ziet alles er hetzelfde uit? Dit onderzoek probeert te ontdekken wat plaats in modernistische stedelijke ruimte eigenlijk kan zijn. Door strategieën te ontwikkelen en bottom-up initiatieven aan te moedigen, probeert dit project de klassieke notie van plaats-specifieke te ontwikkelen, maar dan op een onorthodoxe manier – niet door het ontwerpen van visuele iconen, maar door het sturen van acties.

Place? You Have to Practice It What is place? Is it here or is it there? Is it where you feel at home, where you drink your coffee, or where you take pictures during your holiday? In the face of increased mobility, ongoing globalization and the conquering of distances by electronic communication, the notion of place seems to become hollow and empty. Already in the 1960s the same question came up. With the modernized, mass-production methods of building, large quantities of urban tissue were developed. Nowadays, we look back at those areas and ask: Why does everything look the same? This research tries to discover what place in modernistic urban space actually could be. By designing strategies and encouraging bottomup initiatives, this project aims to develop the classical sense of place, but in a rather unorthodox way – not by designing landmarks, but by guiding practices.

OCPAANS@GMAIL.COM 06 285 33 515


GRAPHIC DESIGN

MICKEY PHILIPS < 346

378


379

384 > PETER STEKELENBURG

PAUL VAN DE KANT

De menselijke geest is een onvermoeibare systemenzoeker. Om de wereld — en daarmee alle prikkels die op ons afkomen — te begrijpen hebben we een gevoeligheid ontwikkeld voor systemen en patronen, die ons vertellen wat er met ons gebeurt. Zelfs wanneer deze systemen en patronen voor ons lijken te ontbreken, zoeken we een reden om dat te verklaren. Soms vinden we dat een gebrek aan systemen of patronen een illusie is. Maar wat gecompliceerd en rommelig lijkt, volgt in feite eenvoudige regels. Voor mij gaat er niets boven een systeem om een gevoel van controle te creëren, met name tijdens het maken van concepten en ontwerpen. Wanneer we ervan uitgaan dat we systemen en patronen terug kunnen vinden in zowel het allergrootste als het allerkleinste, lijkt de regelmaat van de kosmos een schril contrast met de hectiek van het dagelijks leven.

The human mind is unsurpassed in its ability to seek and identify systems. In order to understand the world around us – and therefore all the stimuli it emits — we have developed a sensitivity to systems and patterns, which tell us what is happening to us. Even when something appears to be entirely devoid of such systems and patterns, we look for a reason to explain why. We sometimes even think that the lack of any system or pattern is an illusion. Things that appear highly complicated and random, however, nevertheless turn out to comply with simple rules. In my mind, there is nothing to beat a system which gives one a sense of control, particularly when it comes to creating outlines and designs. When we pause to reflect that we can identify systems and patterns in everything from the most colossal to the tiniest object, the regularity of the universe appears to be very much at odds with the frantic lives we lead.

WWW.STUDIOMOAN.NL INFO@STUDIOMOAN.NL 06 518 21 972


FASHION DESIGN

MARINDA VAN DER KLOOSTER < 314

380


381

386 > PETRA SCHUDDEBOOM

PAULIEN OOMS

Levensloop. Levens lopen. Levenslopen. Vroeger, groeien, volwassen worden. Het staat met elkaar in verbinding. De rolverdeling verandert, de beschermer van toen is de beschermde van nu. Toon de kwetsbaarheid. Onderga de rolverandering. Zie de bescherming.

The old days, growing, reaching maturity. They are all interconnected. Roles are changing, as the previous protector is now the one being protected. Exhibit the vulnerability. Experience the change of roles. See the protection.

WWW.PAULIENOOMS.NL PAULIENOOMS@HOTMAIL.COM 06 125 05 080


MA DESIGN

OTTO PAANS < 376

382


383

PEMBE BIRINCI

468 > THEO VARNAVAS

D-Vision Deling is een moment waarop het totale beeld van een stad drastisch verandert. Het is een moment dat nooit verstrijkt. De ruimte wordt in de tijd bevroren en zit tegelijkertijd altijd op de wip. Als gevolg van het conflict is Nicosia een gefragmenteerde hoofdstad van een verdeeld eiland: Cyprus. De bufferzone ligt als een ruimtelijke dwaling over de stad en weerspiegelt de ruimtelijke dimensie van een politieke kwestie. Ze doorsnijdt het land en zorgt voor afstand binnen de perfecte vorm en geometrie van de Ommuurde Stad waarvan de delen van nature zo goed in staat zijn tot interactie, maar nu zo onnatuurlijk en buitengewoon afgesneden zijn van elkaar. Dit zal natuurlijk niet zo blijven. De situatie biedt mogelijkheden en potenties om nieuwe scenario's te creëren. Op dit moment heeft mijn project tot doel om de mogelijkheden te testen en een nieuwe strategie te vinden. Het in alle opzichten onderzoeken, analyseren en evalueren van de stad en de zone is daarom mijn belangrijkste bezigheid met als doel tot een conclusie te komen.

D-Vision Division is a moment that the overall image of a city changes dramatically. It is a moment that never proceeds. Space simultaneously remains frozen in time and sits on the fence. Nicosia is the fragmented capital of Cyprus, a divided island as a result of the conflict. The Buffer Zone is a spatial flaw that lies along the city and reflects the spatial dimension of a political issue. It cuts through the land and creates a distance within the perfect form and geometry of the Walled City that is so naturally able to interact but whose parts are now so unnaturally and extraordinarily cut off. Of course, this will not always be the case. The situation offers opportunities and brings a lot of potential to create new scenarios. At this point, my project aims to test the potential and to conclude with a new strategy. Accordingly, the main concerns are to examine, analyse and evaluate the city and the zone in many different aspects in order to come to a conclusion.

PEMBEBIRINCI@YAHOO.COM 06 450 84 738


GRAPHIC DESIGN

PAUL VAN DE KANT < 378

384


385

392 > POLINA MEDVEDEVA

PETER STEKELENBURG

Werkelijkheid en fictie zijn twee werelden die niet los van elkaar gezien kunnen worden. De één heeft de ander nodig om bevestigd te worden. Het spel tussen fictie en werkelijkheid begint bij het medium waar het beeld mee gemaakt is of bij het medium waar het verhaal in gepresenteerd wordt. Zo zien we fotografie als de werkelijkheid, omdat het geproduceerd wordt door een fotocamera. Een fotocamera legt immers iets vast wat werkelijk ergens zichtbaar is geweest. Hetzelfde geldt voor het nieuws; het nieuws is werkelijk, omdat het in de krant staat. Dit komt door de regels en codes die verbonden zijn aan het medium. Maar bij het bestuderen van sommige beelden en verhalen merk je dat ze niet altijd de werkelijkheid weergeven die ze suggereren. Naast dit project heb ik samen met Léon Wijnhoud gewerkt aan het concept en ontwerp van deze catalogus: Please Allow Me To Introduce Myself.

Fact and fiction are worlds which are inextricably linked to one another. The one needs the other in order to be confirmed. The interplay between fiction and reality starts with the medium used to produce the image, or that in which the story is presented. For instance, we consider photography reality, as it is registered by means of a camera. And a camera, after all, registers objects that were actually visible somewhere. The same thing applies to the news; the news is reality, as it appears in the newspapers or on TV. This sense of reality is related to regulations and codes applicable to the media. If one takes the time to study some of the images and stories more closely, however, then it becomes apparent that they do not always represent the reality that they purport to. In addition, I collaborated with Léon Wijnhoud in the concept and design of this catalogue: Please Allow Me To Introduce Myself.

WWW.STUDIOMOAN.NL INFO@STUDIOMOAN.NL 06 444 24 231


FASHION DESIGN

PAULIEN OOMS < 380

386


387

394 > PUCK HUIZENGA

PETRA SCHUDDEBOOM

Mode ontwerpen is voor mij een spel van vormen waarmee een ontwerp wordt opgebouwd, met het lichaam als begrenzing maar vooral ook als uitdaging. Ik laat me graag inspireren door systemen, patronen, reeksen en door de vormentaal van de meest uiteenlopende objecten en hun traditionele codes. Ik breid mijn vakgebied graag uit door te experimenteren met technologie in kleding. Een groot voorbeeld voor mij is Hussein Chalayan, bij wie ik tijdens mijn studie vijf maanden stage heb gelopen.

For me, fashion design is a game in which shapes are constructed into a composition, whereby the body not only sets the limitations, but also serves as a source of inspiration. My imagination is stirred by systems, patterns, series and the contours of the most diverse objects and their traditional codes. I hope to expand my discipline by experimenting with technology in clothing. Hussein Chalayan, with whom I spent a traineeship of ďŹ ve months during my course, is a prime example of where I want to take my art.

WWW.PETRASCHUDDEBOOM.COM PETRA.SCHUDDEBOOM@GMAIL.COM 06 243 17 851


PRODUCT DESIGN

NORA PONSE < 372

388


389

390 > PIM SNIJDOODT

PIETER BOUTKAN

Als ontwerper maak ik producten met een boodschap die een dialoog uitlokken. Mijn huidige onderzoek gaat over de snelheid van de maatschappij waarin we nu leven, de haastmaatschappij. Hierin gaan veel dingen te snel, waardoor er niet meer op kwaliteit wordt gelet. We hebben ons zicht op de horizon gericht en willen daar zo spoedig mogelijk zonder obstakels heen. We kunnen moeilijk van het moment genieten, in het nu zijn. Mijn onderzoek gaat over dit fenomeen. We handelen op een manier die we gewend zijn, maar zijn we ons er ook van bewust?

As a designer, I make products with a message which encourage dialogue. My latest study focuses on the pace of today's society, or the rush society as it is sometimes known. Everything takes place at such a breakneck pace, that we no longer have time to think about quality. We set out sights on the horizon and want to get there as quickly as possible, while avoiding obstacles. We therefore ďŹ nd it difďŹ cult to enjoy the moment, to live in the here and now. This phenomenon is the topic of my study. We act in a manner which we have become accustomed to, but is this a conscious decision?

WWW.PIETERBOUTKAN.NL INFO@PIETERBOUTKAN.NL 06 588 21 703


PRODUCT DESIGN

PIETER BOUTKAN < 388

390


391

402 > RENĂ&#x2030; BIJSTERVELD

PIM SNIJDOODT

Voor mij als vakman en enthousiast student ligt de uitdaging in het begrijpen van het materiaal tin, in de ware zin van het woord. Het is een materiaal met op het eerste gezicht weinig potentie, maar hoe meer ik mij erin verdiep, hoe meer kwaliteiten zich onthullen. Ik voel het, beleef het en leer het beter kennen. Het is mijn doel om tinnen objecten niet alleen voor te stellen als kunst of gebruiksvoorwerpen, maar als getuigen van de techniek en de manier waarop ze gevormd zijn.

The challenge to me as a tradesman and keen student is to understand the material pewter, in the broadest sense of the term. While it appears to all intents and purposes a material with little potential, the closer I examine it, the more qualities are gradually revealed. I feel it, experience it and become better acquainted with it. It is my aim to not only present pewter objects as works of art or utensils, but to also ensure that they bear witness to the technique used and the way they were crafted.

WWW.PIMSNIJDOODTVORMGEVING.NL PIMSNIJDOODT@GMAIL.COM 06 345 02 921


GRAPHIC DESIGN

PETER STEKELENBURG < 384

392


393

424 > ROOS HAASJES

POLINA MEDVEDEVA

Gefascineerd door verschillende levens van mensen in Amsterdam besloot ik mee te fietsen naar hun bestemmingen. De vraag wat de fietsers bezighield en hoe ze het leven in de stad ervoeren heeft mooie anekdotes, vele levensverhalen, dromen en zorgen opgeleverd. Het resultaat is een boek met 21 fietsroutes, gefietst door Amsterdammers, met in plaats van bezienswaardigheden hun verhalen als ijkpunt. Grote steden met hun bijzondere omgangsvormen boeien mij. We staan naast elkaar in overvolle trams of bij het stoplicht, maar weten niks van elkaar. De anonimiteit van steden kan verademend zijn, maar roept ook een gevoel van eenzaamheid op. Ik was benieuwd naar een andere manier om de stad en zijn inwoners te leren kennen en ermee in contact te komen. Als een soort stadsdetective ging ik op zoek naar verhalen, meningen en indrukken van individuen, de mate waarin ze elkaar daarin vinden of tegenspreken, in welke cirkels ze verkeren en of die elkaar kruisen.

Fascinated by the variety of lives that people lead in Amsterdam, I decided to cycle along with them to their destinations. Asking the cyclists what they did and what they thought of life in the city revealed great anecdotes, numerous life stories, dreams and concerns. The result is a book containing 21 cycling routes used by residents of Amsterdam. Instead of sights worth seeing, however, its point of reference is the cyclists' stories. Cities and their own particular conventions fascinate me. While standing next to one another on congested trams or at the traffic lights, we know nothing about each other. The anonymity that cities offer can be a great relief, although it also evokes a sense of loneliness. I was curious to find another way of becoming more closely acquainted with the city and its inhabitants. I therefore set out like a sort of urban detective, in search of people's stories, opinions and impressions, the extent to which the individuals share or dispute these, and the circles in which they move and whether or not they merge.

WWW.BEHANCE.NET/POLINAMEDVEDEVA/FRAME P.A.MEDVEDEVA@GMAIL.COM 06 555 55 421


FASHION DESIGN

PETRA SCHUDDEBOOM < 386

394


395

410 > RIANNE SUK

PUCK HUIZENGA

Het pak staat voor mij voor kracht, rust en precisie. De interesse in details en handwerk zit hem in het fijne werk, op de millimeter werken en het precieze voor het oplettende oog. Door eenvoudige, minimalistische ontwerpen, geïnspireerd op het pak, geef ik details de aandacht, waardoor een kledingstuk iets persoonlijks en unieks krijgt. Het gaat om de juiste balans tussen details en minimalisme. Dat maakt een kledingstuk af.

In my mind, a suit stands for power, tranquillity and precision. My interest in details and needlework is expressed in the most delicate features, performing work which is accurate to the millimetre, and whose precision caters to the discerning eye. By making simple, minimalist designs which are inspired by the business suit, I am able to devote close attention to detail which lends a garment truly personal and unique properties. It's all about finding the ideal balance of details and minimalism. That is what renders a garment absolutely impeccable.

PUCK_HUIZ@HOTMAIL.COM 06 549 87 390


FINE ART

MO AARAB < 358

396


397

400 > REINALDA HEEMSKERK

RACHEL VAN HAVER

WWW.RAQUELVANHAVER.WITHTANK.COM R.V.HAVER@LIVE.NL +31 631 96 847 6


SPATIAL DESIGN

NATASJA NICOLAAS < 364

398


399

458 > SJANMARIE VAN TRICHT

REBECCA BANENS

Grenzen verleggen in een healing environment. Een sieraad voor een eenvormige klinische omgeving: Unplugged, het gebaar van een organisch en natuurlijk vormgegeven ruimte. Afleiding, warmte en ontspanning zorgen voor diversiteit en compenseren de overwegend monotone, klinische omgeving. Deze vervreemdende setting haalt ons tijdelijk uit de wereld van controle, discipline en techniek. Bedoeld om deze te plaatsen in de nabijheid van hoogintensieve zorg van ziekenhuizen, de zogenoemde hot floor (operatiekamer, IC, EHBO). Aanvullend op de healing environment die zich met name in publieke gebieden ontwikkeld heeft, is dit een uitbreiding voor de diepere lagen van het ziekenhuis die het verblijf en het werkklimaat veraangenamen.

Pushing back the boundaries of a healing environment. A jewel in the monotonous clinical environment: Unplugged, the gesture of an organically and naturally designed space. Distraction, warmth and relaxation provide diversity, while compensating for the largely monotonous clinical environment. This alienating setting allows us to escape briefly form the world of control, discipline and technology. The intention is to implement these spaces in close vicinity to hospitals' highly intensive care environments, the so-called hot floor (operating theatre, intensive care, accident and emergency units). Complementary to the healing environment which has become largely manifest in public spaces, this is an extension of the deeper layers of the hospital which renders it a more pleasant living and working environment.

WWW.REBECCABANENS.NL REBECCA.BANENS@GMAIL.COM 06 273 14 403


FINE ART

RACHEL VAN HAVER < 396

400


401

REINALDA HEEMSKERK

416 > ROBERT HUGO VAN LUIJK

Alles wat door het verstand verwerkt kan worden heeft zijn oorsprong in het beeld of de gewaarwording.* *

Sartre, Peillaube, 1910.

Everything that the mind can process originates from the image of one's perception.* *

Sartre, Peillaube, 1910.

REINALDA.HEEMSKERK@GMAIL.COM 06 239 17 266


PRODUCT DESIGN

PIM SNIJDOODT < 390

402


403

404 > RENĂ&#x2030;E BOUTE

RENĂ&#x2030; BIJSTERVELD

Bij het ontwerpen van een product werk ik graag volgens een aantal vaste waarden. Zo moet een product helder en eenvoudig zijn en niet meer details dan nodig bevatten. Eenvoud met waar mogelijk een humoristische knipoog. Daarnaast staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Hierbij streef ik naar het gebruik van milieuvriendelijke materialen, maar bovenal naar een lange levensduur van het product. Zie ook www.bijsterveldvormgeving.nl.

I like to apply a few standard values when designing a product. For example, the product has to be clear and simple, while comprising no more detail than absolutely necessary. Simplicity, though with a hint of humour wherever possible. Sustainability is also of paramount importance. In this regard, I endeavour to use eco-friendly materials, but above all to ensure that the product itself is highly durable. Please consult: www. bijsterveldvormgeving.nl.

WWW.BIJSTERVELDVORMGEVING.NL INFO@BIJSTERVELDVORMGEVING.NL 06 391 48 290


PRODUCT DESIGN

RENÉ BIJSTERVELD < 402

404


405

408 > RIANNE MAST

RENĂ&#x2030;E BOUTE

Paprika's, courgettes en appels hebben in de supermarkt vrijwel altijd een vergelijkbare vorm. Als ik door een supermarkt loop, komt de vraag in mij op: waar blijven toch al die groenten- en fruitsoorten die er niet zo perfect uitzien? In de schappen zien we nooit een tweelingwortel, een kromme komkommer of een rechte banaan. Wie kent deze groenten- en fruitsoorten nog en de reden waarom ze niet in de supermarkt liggen? Deze vervreemding van ons voedsel is het uitgangspunt van mijn project.

The bell peppers, courgettes and apples sold in supermarkets almost always seem to have the same regular shape. Whenever I enter a supermarket, I therefore ďŹ nd myself asking: What happens to all the fruit and vegetables that don't look quite perfect? The shelves never contain a single Siamese twin (conjoined) carrot, a crooked cucumber or a straight banana. Who actually remembers this misshapen fruit & veg, and who knows why it is no longer available in the supermarket? This alienation from the food we eat serves as the basis for my project.

WWW.RENEEBOUTE.NL RENEEBOUTE@GMAIL.COM 06 180 28 987


FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

NATASJA GOUW < 362

406


407

420 > ROEZANNA SARKISIAN

RHODÉ VAN LUIJK

Mijn fascinatie voor de natuur bestaat al vanaf de tijd dat ik een klein meisje was. De ongereptheid, de grootsheid en de kracht van de natuur zijn aspecten die mij bezighouden. Door de jaren heen ben ik me steeds meer gaan afvragen wat de mens voor rol speelt in deze natuur. Zodoende is de wandeling een belangrijk onderdeel geworden van mijn werk. Een wandeling geeft mij de rust om na te denken, van de natuur te genieten, maar mezelf ook dingen af te vragen. Tijdens mijn tekeningen doorwandel ik het natuurrijke landschap vanuit mijn eigen ervaring. Af en toe sta ik stil bij elementen in de natuur die mij fascineren of die vragen bij mij oproepen. Tijdens zo'n beeldende wandeling laat de bagage die ik de afgelopen jaren heb verzameld, zijn sporen na.

My fascination for nature started when I was a young girl. The virginity, the grandiosity and the power of nature are qualities that fascinate me. Over the years, I have asked myself more and more what is the role that we, as people, play in nature. The stroll has become an intrinsic part of my work. It gives me the peace of mind to think, to enjoy nature, but also to ask myself questions. In my drawings, I wander through my perception of the natural landscape. Every now and then I stop to reflect on elements in nature that fascinate or puzzle me. Such a visualised stroll also reflects the personal baggage that I have accumulated over recent years.

RHODE.V.LUIJK@GMAIL.COM 06 420 72 456


PRODUCT DESIGN

RENテ右 BOUTE < 404

408


409

412 > RIK HERMANS

RIANNE MAST

Een kamer is als een kledingstuk, het is een tweede huid die je lichaam beschermt tegen invloeden van buitenaf. Toch ontbreekt helaas de directe dialoog tussen de gebruiker en zijn woning, terwijl er een voortdurende wisselwerking tussen beide mogelijk is. Om deze dialoog te laten ontstaan zullen de woning en het interieur niet meer statisch, maar dynamisch moeten zijn. De dynamiek die hiermee ontstaat geeft de gebruiker het comfort en de elegantie waar hij naar verlangt. Levende natuurlijke constructies waren het startpunt van mijn zoektocht naar een verbinding tussen dynamiek, ruimte en interactie.

A room is rather like an item of clothing; a second skin that protects your body from exterior influences. Unfortunately, there is all too often a lack of direct dialogue between tenants and their homes, while there are ample opportunities for continuous interaction between the two. However, both the home and its interior need to be rendered more dynamic – rather than static – in order to set up this dialogue. The dynamism created in this manner offers tenants the comfort and elegance they require. Living natural structures served as the point of departure for my quest to find a connection between dynamics, space and interaction.

WWW.RIANNEMAST.NL MAST.RIANNE@GMAIL.COM 06 430 33 800


FASHION DESIGN

PUCK HUIZENGA < 394

410


411

RIANNE SUK

428 > ROXANNE DELFGOU

Angst is verbonden aan het gevaar van zelfverlies en dus is angst narcistisch. Angst is een signaal van verlatenheid.* Angst is de drijfveer die ons dicteert in alles wat we doen. Persoonlijke angsten, maar ook globale angsten. Angst voor anonimiteit, massa, toeval, terreur, pandemieĂŤn, het einde van de wereld... Een serieuze en paradoxale angstcultuur is ontstaan, waarin wordt gestreefd naar totale controle en veiligheid. Veiligheidsinstellingen en internet zorgen ervoor dat we ons veilig voelen op straat en dat we door middel van onze blog en sociale media ook onze identiteit, visueel en sociaal, onder controle hebben. In hoeverre zijn we hier afhankelijk van geworden? Zijn we verlamd door deze angstcultuur? In mijn collectie Our earthly prothesis geef ik een tegenreactie op deze paradoxale en misleidende angstcultuur, en vervang ik de bekende elementen die onze persoonlijke en globale angsten wegnemen, door aardse prothesis. *

Sigmund Freud.

Anxiety is related to the risk of losing oneself, and it is therefore narcissistic. Anxiety is sign of abandonment.* Anxiety is the motive which dictates everything that we do. This applies to both personal and more general fears. Fear of anonymity, masses, coincidence, terror, pandemics, or the end of the world... A serious and paradoxical culture of fear has developed, in which people strive to achieve total control and safety. Security services and the Internet ensure that we feel safe in public, while also encouraging us to believe that we can take control of our physical and social identities using blogs and social media. To what extent have we actually become reliant on them, however? Has this culture of fear paralysed us? In the collection which I have dubbed Our earthly prostheses, I attempt to counteract this paradoxical and misleading culture of fear, while I use earthly protheses to replace the familiar elements that dispel our personal and general fears. *

Sigmund Freud.

WWW.RIANNESUK.COM SUK.RIANNE@GMAIL.COM 06 106 42 313


PRODUCT DESIGN

RIANNE MAST < 408

412


413

RIK HERMANS

426 > ROSANNE SIEBERS

RIK@ARTINC.NL 06 153 75 535


PHOTOGRAPHY

NEELTJE KLEIJN < 366

414


415

ROBERT GLAS

De puberale groeispurt van mijn broertje gedocumenteerd in zestien foto's Op 2 oktober 2011 was mijn broertje 12 jaar en 9 maanden oud, de gemiddelde leeftijd waarop de puberale groeispurt begint. Vanaf die datum fotografeer ik hem vier jaar lang, elk kwartaal op exact dezelfde wijze. Het project komt voort uit een opdracht. De presentatie bestaat uit een rij van zestien, deels lege fotolijsten. Deze hangen vanaf 2012 tot 2016 bij een communicatiebureau. Elk kwartaal vul ik een lege lijst, die reeds is voorzien van datum en leeftijd, met een nieuwe fotoprint. Zo groeit het werk parallel aan mijn broertje. Het is voor mij belangrijk om heldere en eenvoudige werken te maken. Daarbij ligt de nadruk op het communiceren van een esthetisch idee. Ik wil niets verbeelden. Ik wil iets tonen en u een fractie van een seconde laten denken wat ik dacht.

My Younger Brother's Adolescent Growth Spurt Documented in Sixteen Photos On 2 October 2011, my little brother was 12 years and 9 months old, the average age at which the adolescent growth spurt begins. From this date onwards, I started taking photographs of him from exactly the same perspective on a quarterly basis, for the next four years. My project is based on an assignment. The presentation comprises a row of sixteen picture frames (some of them empty). It is to be exhibited at the premises of a communications ďŹ rm from 2012 to 2016. Each quarter, l therefore insert a new print in one of the empty frames bearing the date and my brother's age. The work will therefore grow in parallel to my brother. To me, it is important to produce clear and uncomplicated works. The whole idea is to communicate an aesthetic idea. I don't wish to leave anything to the imagination. I want to show something which prompts you to think exactly the same as I did for a fraction of a second.

WWW.ROBERTGLAS.NL INFO@ROBERTGLAS.NL 06 414 81 628


FINE ART

REINALDA HEEMSKERK < 400

416


417

418 > ROBIN MEYER

ROBERT HUGO VAN LUIJK

Mijn belangstelling gaat uit naar de betekenis van het mannelijke, in al zijn verschijningsvormen. Daarbij speelt het besef van de impulsiviteit van het mannelijke een centrale rol. Ik vind dat mannen moeten doen wat ze willen doen, dat ze hun oerinstincten voeden. Die acties breng ik tot uitdrukking in mijn werk. Ik gebruik daarbij mijn eigen lichaam als medium en vertrekpunt, en probeer tot interactie met de toeschouwer te komen. Ik gebruik video om de performance/actie vast te leggen, en me los te maken van de ruimte om me heen. De relevantie van mijn acties blijft echter aanwezig, of evident, in de ruimte zelf.

My interest extends to what masculinity means, in all its forms. An awareness of the impulsive actions of masculinity plays a pivotal role. I think real men should do what they want to, to feed their primal urges. These acts are depicted in my works. In terms of medium, I use my own body as a central feature, in an attempt to interact with the viewer. Using video to record the performance/action, I to attempt dissociate myself from the space around me. The relevance of my actions, however, remains present or evident in the space itself.

WWW.ROBERTVANLUIJK.NL ROBERTVANLUIJK@GMAIL.COM 06 506 08 321


FINE ART

ROBERT HUGO VAN LUIJK < 416

418


419

432 > SAAR AMPTMEIJER

ROBIN MEYER

WWW.ROBINMEYER.NL ROBINMEYER88@GMAIL.COM 06 422 99 256


FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

RHODÉ VAN LUIJK < 406

420


421

422 > ROMANĂ&#x2030;E BUDDENBĂ&#x2013;HMER

ROEZANNA SARKISIAN

Fragiel, onbereikbaar, onderhuids en stilte voor de storm. Deze en vele andere gemoedstoestanden probeer ik te vangen. Soms nauwelijks waarneembaar, maar zo veelzeggend. Mijn fascinatie voor mensen, mijn drang om mensen te observeren en te registreren speelt een belangrijke rol in het ontstaan van mijn werk. Ik gebruik het lichaam; het lichamelijke om het innerlijke te belichamen. Elke tekening bevat niet meer dan het noodzakelijke. Alles wat tijd en ruimte zou kunnen aangeven is afwezig. Een intense pose die voor de eeuwigheid lijkt te zijn ingenomen.

Fragile, inaccessible, below the surface and calm before the storm. These are among the many emotions that I try to capture. Sometimes hardly visible, but so very meaningful. My fascination for people, my urge to observe and register them plays an important role in what I create. I use the physical body to portray what is going on inside. Every drawing contains no more than is strictly necessary. Leaving out anything that could indicate time or place, resulting in an intense pose with eternal relevance.

WWW.ROEZANNA.COM ROEZANNA@GMAIL.COM 06 106 63 631


FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

ROEZANNA SARKISIAN < 420

422


423

430 > RUDIE VAN DEN BERG

ROMANÉE BUDDENBÖHMER

Alles omgeven door tijd. Vol verwondering en verbazing kijk ik naar de wereld om me heen, naar het leven en hoe mensen daarmee omgaan. Hier stel ik mijzelf constant vragen over. Zonder op zoek te zijn naar een antwoord, wil ik wat ik niet begrijp via mijn kunst zichtbaar maken. Met mijn huidige werk probeer ik grip te krijgen op de tijd. Kranten zijn mijn grote inspiratiebron; niet alleen de inhoud, ook het materiaal en het concept. Dagboeken van onze massacultuur op vergankelijk materiaal weergegeven. Uit deze kranten verzamel ik de tijd, de dagen, haal ze uit hun context en verbind ze opnieuw. Met haren, mensenharen, als teken van groei en proces. Een tijdrovende handeling, als protest tegen de snelheid van deze maatschappij. Zo krioelen aan de ene kant de dagen door elkaar en ontstaat er aan de andere kant een verbonden chaos als weergave van deze maatschappij.

Time surrounds all. Full of awe and amazement I look at the world around me, at life and how people cope with it. This raises innumerable questions. Rather than trying to find answers, I want to use my art to express those things that I do not understand. With my current work, I am trying to come to grips with the notion of time. Newspapers are my large source of inspiration; not only the content, but also the material and the concept. Journals of our mass culture, presented on transient material. Using these newspapers, I collect time, other days, remove them from their context and reconnect them. Using hair, human hair, as a symbol of growth and process. A time-consuming process, as a protest against the raging speed of our society.

VIENNAROMANEE.WORDPRESS.COM ROMANEE@LIVE.NL 06 445 43 905


GRAPHIC DESIGN

POLINA MEDVEDEVA < 392

424


425

434 > SAAR KOOPMAN

ROOS HAASJES

Mijn naam is Lamme Haas In samenwerking met Arti Lammert ben ik bezig uitgeverij de Lamme Haas op te richten (Haasjes + Lammert = de Lamme Haas). Het idee is ontstaan vanuit een samenwerking tussen ons op de HKU. Kunstacademiestudenten komen alleen toelating doen met een portfolio onder de arm en gaan alleen weer weg met onder diezelfde arm een afstudeerproject. Te vaak blijft het werk in de anonimiteit hangen, doordat het binnen de muren van de academie blijft. De Lamme Haas wil het voortouw nemen. Ze wil gezien worden; ook, of juist, ná het afstuderen. Door samenwerkingen aan te gaan met afgestudeerden willen we werk dat de moeite waard is letterlijk de wereld in sturen, door het uit te geven. Daar waar men het het minst verwacht, springt de Lamme Haas uit de gracht. Zie www.delammehaas.nl of neem contact op met info@delammehaas.nl.

My name is Lamme Haas (Lame Hare). I am currently in the process of establishing the Lamme Haas publishing company in partnership with Arti Lammert (Haasjes + Lammert = Lamme Haas). The idea arose as a result of a joint project we executed at Utrecht School of the Arts (HKU). Art academy students come on their own with a portfolio under their arm to do the entrance exam, and they eventually leave again on their own with a final exam project under the same arm. All too often, their work languishes in the realm of anonymity, within the four walls of the academy. The aim of Lamme Haas is to take destiny in its own hands. It aims to attain prominence, even – or rather, particularly – after we have graduated. In entering into a partnership with graduates, we aim to expose worthy works to the world outside, by publishing them. Wherever it is least expected, the lame hare emerges from the depths of the canal. Check out www.delammehaas.nl for further details, or mail us at: info@delammehaas.nl.

WWW.WELKOMOPDEZEEBODEM.NL ROOS@WELKOMOPDEZEEBODEM.NL 06 337 42 509


PRODUCT DESIGN

RIK HERMANS < 412

426


427

442 > SANDRA HEINEN

ROSANNE SIEBERS

Mijn hele leven ben ik al geïnspireerd en gefascineerd door de schoonheid van de wereld. Door mijn verre reizen, verschillende culturen, werelddelen, natuurverschijnselen en de prachtige dieren om mij heen kijk ik anders naar producten. Mijn doel is om nieuwe en unieke producten te ontwikkelen en hierin de schoonheid van de wereld te laten zien. Ik wil mensen inspireren om hiervan meer te genieten en wil vooral laten zien hoe mooi het kan zijn. Nu, na vier jaar Product Design, ben ik anders gaan kijken naar de wereld en haar verschijnselen en haal ik mijn inspiratie hieruit. Mijn afstudeeronderwerp is de grote dierentrek: de migratie, iets waar wij ons totaal niet van bewust zijn. Maar iedere dag migreren er ergens ter wereld dieren, zo ook kleine insecten. Deze insectenmigratie, met name van de Monarchvlinder, laat ik zien in mijn afstudeerproduct. De verborgen schoonheid en werking daarvan worden zichtbaar.

Throughout my life, the world's beauty has never failed to inspire and fascinate me. My extensive travels to distant countries, various cultures, continents, natural phenomena and the splendid wildlife around me have prompted me to view products from a different perspective. My objective is to develop new and unique products which reflect the world's beauty. I am keen to encourage people to enjoy natural beauty more, primarily by showing just how stunning it can be. The past four years spent studying Product Design have altered my view of the world and its phenomena, which serve as my source of inspiration. The topic of my final exam project is the great migration: a process of which we are hardly conscious. Every day, however, there are animals migrating somewhere in the world, and this applies to tiny insects, too. My final exam project portrays such insect migration, and that of the Monarch butterfly in particular. It is designed to render the hidden beauty and its effects clearly evident.

WWW.ROSANNESIEBERS.NL INFO@ROSANNESIEBERS.NL 06 133 99 570


522


OOO, WHO, ...


524


HELLO MY NAME IS


FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

003

526


527

ALUMNI

MARJOLEINE SPAANS

Na haar studie kreeg Marjoleine gelijk een baan aangeboden door haar huidige werkgever, een school in Alphen aan de Rijn. Dit bevalt zo goed, dat ik het kunstenaarsschap even links laat liggen. Met haar brugklas is ze net een project gestart, dat draait om voorwerpen waar je een bijzondere herinnering aan hebt. Iedere leerling levert een foto aan van zijn specifieke voorwerp met een tekst erbij waarom het object zo belangrijk voor je is. Ik ga er vervolgens een herinneringsboek van maken. Marjoleine wil op die manier onder meer stimuleren dat haar brugklassers hun gevoel onder woorden kunnen brengen. Al heeft Marjoleine enorme wilskracht om zo goed mogelijk onderwijs te geven, toch ligt haar hart bij het maken van kunst. Op de HKU ben je heel veel met je eigen werk bezig en je denkt dat je de hele wereld aankan. Je hebt een veilige school om je heen die nog dingen voor je regelt. Daarna sta je er opeens alleen voor en moet je gaan lobbyen bij galerieën om je werk zichtbaar te maken. Je moet gezien blijven worden om in deze wereld te blijven bestaan. Maar ik weet dat dat ooit gaat komen en dat geeft me rust.

After graduating, Marjoleine was immediately offered a job by her current employer, a school in Alphen aan de Rijn. I enjoy it so much that I’m shelving being an artist for the moment.


FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION

She has just started a project with her first formers, which is about objects that have strong memories for you. Every pupil supplies a photograph of their specific object, including a text about why the object is so important for them. I’m going to make a memory book out of them. That way, Marjoleine aims to encourage her pupils to express their feelings in words. Even though Marjoleine has a great urge to teach as well as possible, her heart is still in creating art. At the HKU you spend a lot of time on your own work and you think you can take on the whole world. You’ve got a safe school around you that organises things for you. Then suddenly you’re on your own and you have to start lobbying at galleries to get your work seen. You have to be constantly visible to survive in this world. But I know it will happen sometime and that’s reassuring.

MARJOLEINE_SPAANS@HOTMAIL.COM MARJOLEINESPAANS.BLOGSPOT.COM

528


529

ALUMNI

MARJOLEINE SPAANS


PRODUCT DESIGN

530


531

ALUMNI

PASCAL SMELIK

Na je studie ben je vooral bezig met het opbouwen van een eigen collectie. Je bent aan het investeren in jezelf en daarnaast heb je de hoop dat je wat verkoopt. Je bent opeens een eenmanszaak, je moet business doen. Inmiddels denk ik bijvoorbeeld veel meer na over de prijs van materialen die ik wil gaan gebruiken. Onder de naam Kaarsrecht – dat verwijst naar de mal gemaakt van de grillige vormen van kaarsvet – maakte hij een aluminium kruk die hij vervolgens fotografeerde en op verschillende designblogs plaatste. De kruk werd snel opgepikt en hij werd voor de ene na de andere expositie gevraagd. Na het succes van de kruk breide hij zijn serie Kaarsrecht uit met wijnglazen en kandelaren. Het is belangrijk om je producten goed te fotograferen en ze op designblogs te zetten. Journalisten zijn lui, dus als je daar iets op zet, zijn ze al gauw tevreden. Pascal werkt twee á drie dagen in de week als kok in de horeca en streeft ernaar om over een paar jaar zijn brood makkelijk te kunnen verdienen met zijn producten. In de zoektocht naar de wil van de consument en de juiste prijs/ materiaalverhouding, is er een stabiele factor: zijn producten zijn altijd uniek door zijn experimentele manier van materiaalgebruik.

Once you graduate, you spend most of your time building up your own collection. You’re investing in yourself and, at the same time, you hope you’ll sell something. All of a sudden you’re a one-man business. Now, I think far more about the price of the materials I want to use. Calling it Kaarsrecht – referring to the mould made from


PRODUCT DESIGN

peculiar shapes in candle wax – he produced an aluminium stool, which he then photographed and posted on various design blogs. The stool was quickly picked up and he was invited to show at one exhibition after another. After his success with the stool, he expanded his Kaarsrecht series with wine glasses and candlesticks. It’s important to have good photographs of your products and put them on design blogs. Journalists are lazy, so they’re more than happy if you post anything. Pascal works two to three days a week as a cook in the catering sector and is hoping to be able to earn a living with his products within a couple of years. There is one stable factor in his search for the consumer’s demand for the right price/ material ratio: with his experimental method of material use, his products are always unique.

INFO@PASCALSMELIK.COM WWW.PASCALSMELIK.COM

532


533

ALUMNI

PASCAL SMELIK


PHOTOGRAPHY

534

003


535

ALUMNI

PIM LEENEN

Pim Leenen fotografeert het liefst iets wat hij zelf kan ‘beeldhouwen’. Ook al waren het prinses Margriet en politicus Medy van der Laan die voor zijn lens stonden, Pim voelde er niets bij. Het waren klusjes voor kleine tijdschriften in zijn studietijd. Na zijn afstuderen wilde Pim het liefst vrij werk maken. Met een aantal nominaties op zak stond zijn besluit vast: Ik ga iedere dag de beste foto van de wereld maken. Daarmee luidde de afgestudeerde Pim een hartstochtelijke werkperiode in om zijn passie na te streven. Na maandenlang het eten uit zijn mond gespaard te hebben om al zijn foto’s groot af te drukken en in expositieruimtes te krijgen, moest hij zich noodgedwongen focussen op geld. Hij kwam erachter dat hij helemaal geen kunstenaar is die alleen maar vrij werk wil maken. Dan ben ik bang mezelf te verliezen in mijn eigen bubbel. Op dit moment werkt Pim parttime in een fotostudio in Amsterdam, waar hij modeshoots maakt van collecties, en doet daarnaast freelance-foto opdrachten. Hier word ik echt blij van. Ik wil geen WWIK-uitkering trekken. Ik verdien mijn eigen geld met fotograferen. Dat geeft me een boost, waardoor ik ook weer meer vrij werk ga maken.

Pim Leenen prefers to photograph something he can ‘sculpt’ himself. Even when he had Princess Margriet and the politician Medy van der Laan in front of his lens Pim was not impressed. They were odd jobs for small newspapers while he was studying.


PHOTOGRAPHY

After graduating, Pim wanted to work freely. With a number of nominations under his belt, his mind was made up: I’m going to take the best photograph in the world every day. With that, Pim embarked on a passionate quest to achieve his aim in his work. After months of living on a shoestring to make large prints of his pictures and get them hung in exhibition venues, he was forced to focus on money. He discovered that he was not, after all, the kind of artist who only wants to produce free works. When I do, I’m afraid of losing myself in my own bubble. At the moment, Pim is working part time in a photographic studio in Amsterdam, where he shoots fashion collections, and doing freelance photography commissions. I’m really happy with that. I don’t want to go on the dole. I earn my own living taking photographs. That gives me a boost, which encourages me to go off and do some free work again.

INFO@PIMLEENEN.NL WWW.PIMLEENEN.NL

536


537

ALUMNI

PIM LEENEN


MA DESIGN

538


539

ALUMNI

THOMAS CLEVER

Na zijn masteropleiding Editorial Design aan de HKU begon Thomas Clever een ontwerpbureautje samen met zijn oudklasgenoot Gert Franke. Ze namen alle opdrachten aan die op hun pad kwamen. Visitekaartjes en logo’s, maar ook websites en campagnes. Niets was te min voor ons. Je moet alles proberen anders kun je ook niet zeggen waar je goed in bent. We konden er van leven. Na een aantal jaren ontdekte het duo waar ze goed in waren: datavisualisaties. Iedere ochtend fietste Thomas langs het KNMI op weg naar de werkzolder in De Bilt. Wat zou dat een mooie eerste opdrachtgever zijn. Ze besloten om een gigantische weerkaart te maken met een duidelijk weeroverzicht van het afgelopen jaar. Die stuurden ze ieder jaar naar de directeur op. Bij de tweede keer belde hij op, of we een rondleiding wilden. Het KNMI hebben we uiteindelijk niet als opdrachtgever binnen gehaald, maar we stuurden de weerkaart naar al onze opdrachtgevers om te laten zien wat we konden doen met data. Het waren twee vliegen in een klap. Gert en ik zijn nooit echt jongens van de theateraffiches geweest. Ik wil graag zakelijke klanten voor me hebben en strategisch nadenken. Je probeert de klant verder te helpen. Je zit met mensen aan tafel die veel slimmer zijn dan jij; dat vind ik leuk. Je kan niet met een brakke kop naar de SNS Bank toe gaan.

After his master’s degree in Editorial Design from the HKU, Thomas Clever started up a design agency together with his


MA DESIGN

former fellow student Gert Franke. They took any job they could get. Business cards and logos, but also websites and campaigns. Nothing was too small for us. You have to try everything; otherwise you can’t tell what you’re good at. We managed to earn a living. After a number of years, the two of them discovered what they were good at: data visualisations. Every morning, Thomas cycled past the KNMI weather bureau on his way to their attic studio in De Bilt. Now that would be a great first client. They decided to make a gigantic weather map with a clear weather summary for the past year. And every year they sent it to the director. The second time, he called us, and asked if we’d like to be shown around. We didn’t get the KNMI as a client in the end, but we sent the weather map to all our clients to show them what we could do with data. That killed two birds with one stone. Gert and I have never really been the theatre poster type. I like to have a business client in front of me and think strategically. You try and help the client find out what he wants. You’re sitting around the table with people who are much smarter than you; I like that. You can’t go to the SNS Bank with an empty head.

THOMAS@CLEVERFRANKE.COM WWW.CLEVERFRANKE.COM

540


541

ALUMNI

THOMAS CLEVER


FINE ART

542


543

ALUMNI

YOERI GUÉPIN

Na zijn studie trok Yoeri met zijn afstudeerproject Escaping boredom veel aandacht. Hij werd voor zeven young talent awards genomineerd. Helaas won hij er geen een, maar galerieën waren wel in hem geïnteresseerd. Na mijn afstuderen heb ik als kunstenaar geluk gehad, ik leverde op het juiste moment het juiste werk en het werd opgepikt. Het was een sneeuwbaleffect, maar na een tijdje ging ’ie wel dooien. Het is goed om veel te exposeren, maar je moet ook kijken wat nou het beste is. Ik ging een richting op waar ik niet naar toe wilde. Een richting van: het staat leuk op je cv maar het levert niets op. Ze willen alleen maar oud werk zien. Toen Yoeri dat besefte trok hij zich terug om zijn scherpte terug te krijgen. Nadat hij de moed verzameld had, ging hij iedere dag naar zijn studio om nieuw werk te maken. Hij startte in september met een master aan het Dutch Artist Institute in Arnhem. Hij noemt zichzelf een saaie lul, omdat hij zich weken in theorie kan onderdompelen om zijn werk meer diepgang te geven. Een master is echt aan te bevelen. In de grote kunstenaarswereld wordt er veel van je verwacht.

Yoeri’s graduation project Escaping Boredom attracted a lot of attention. He was nominated for seven young talent awards. Unfortunately, he did not win any, but galleries were interested in him. After graduating, I was lucky as an artist; I delivered the right work at the right time and it was picked up.


FINE ART

It had a snowball effect, but the effect waned after a while. It’s good to exhibit a lot, but you also have to look at what’s best for you. I was going in a direction I didn’t want to go. Something like: it looks good on your CV, but it’s not getting you anywhere. They only want to see old work. When he realised that, Yoeri automatically stepped back in an attempt to find his focus again. Once he had mustered the courage he went to his studio every day to work on new pieces. In September, he started the master’s degree course at the Dutch Artist Institute in Arnhem. He calls himself a boring old fart because he can immerse himself in theory for weeks on end to provide his work with more depth. I really recommend doing a master’s degree. A lot is expected of you in the big wide artists world.

YOERIGUEPIN@GMAIL.COM WWW.YOERIGUEPIN.COM

544


545

ALUMNI

YOERI GUÉPIN


546


INDEX


548

FASHION COMMUNICATION ALEXANDRA MEIJER FEMKE KUNEN MARIEKA RATSMA MARJOLEINE DE MULDER MEREL VISSER MIRELLA ALBERS SACHA VERBEEK SHENNY VOET YOLANDA VAN RENNES

052 154 310 318 340 354 438 454 514

FASHION DESIGN ANOUK VAN DER MEIJ CATHARINA VAN ROOIJEN COLETTE KIEVIT FENJA IKONOMOU ILSE OOSTERHOFF INGE MUIJSELAAR JASPER VAN DEN BURG JESSICA DEN UIJL JOSJE BRUIJN JUDITH VAN VLIET LIEKE EWALDS MARIAN VERSLUIJS MARINDA VAN DER KLOOSTER PAULIEN OOMS PETRA SCHUDDEBOOM PUCK HUIZENGA RIANNE SUK ROXANNE DELFGOU SABINE STAARTJES SANNE SMITS SUZANNE MEIJER ULRIKA MENIG

068 094 104 156 178 182 202 220 238 244 286 308 314 380 386 394 410 428 436 450 466 488

FINE ART AGNITA VAN WIJK ANNE SALET BAS DE RUITER BOB ADRICHEM CAROLIEN DOL CORINE ZOMER CORNELIE HEUVEL DIMITAR GENCHEV HELEEN LEMAIRE HETTY HURKMANS IRIS HOUDKAMP IVOR HELBERG JAN WILLEM GUNNEMAN JELLE SCHELL JEROEN VAN DER HULST JOOST MELLINK JOYCE OVERHEUL LENA PASCHEN MAARTJE OOSTDIJK MELANIE EBENHOCH MENNO HIELE MIEKE SNIJDERS MIEKE VERA MO AARAB RACHEL VAN HAVER REINALDA HEEMSKERK ROBERT HUGO VAN LUIJK ROBIN MEYER SAAR AMPTMEIJER SOFIA MONTENEGRO

044 062 076 080 092 106 110 124 168 172 184 190 200 210 214 234 240 266 304 334 338 348 350 358 396 400 416 418 432 460

THIJSKE AKERBOOM TIMOTHY VAN TILBURG WILLEMIEN SCHAAP WOUTER BREMER YORIAN VAN WINKOOP

470 482 496 506 516

FINE ART AND DESIGN IN EDUCATION AGNES KOOIJMAN ALAIN VAN BIELERT ALEXANDER FASEL ANNA POPOVIC BARBARA VELDMAN CARLIJN BAKKER DANIELLE FRENKEN EMANUELLE VAN DEN BROEK JANNE GROENENDIJK JENNIFER HAAK KARLIEN HAMILTON KOEN MARKS LAURA HOGENDORP MAI LINH LY MARLEEN ´T LAM MEREL ZWARTS NATASJA GOUW RHODÉ VAN LUIJK ROEZANNA SARKISIAN ROMANÉE BUDDENBÖHMER RUDIE VAN DEN BERG SANNE BLOEMBERG SANNE POLMAN TIMON SMIT YENTL VAN STOKKUM

040 046 050 060 074 090 114 138 198 212 248 258 262 306 322 342 362 406 420 422 430 444 448 480 510

GRAPHIC DESIGN ANNELEINE BURGERS ARTI LAMMERT BRAM ROMEIJN CHARLOTTE GILISSEN DIEGO MONTERO RIS EVELIEN CROOY FLOOR WINTER ILSE HAAK ISAURA SANWIRJATMO JOP VAN DER KROEF LÉON WIJNHOUD LISETTE VAN DE GRAAF LOT VERLINDEN MARK JAN VAN TELLINGEN MATHIJS KOK MICKEY PHILIPS PAUL VAN DE KANT PETER STEKELENBURG POLINA MEDVEDEVA ROOS HAASJES SAAR KOOPMAN SIETSKE BOER THOMAS VAN DER VLIS TIM VAN OMMEREN WILLEM VERWEYEN WILLEMIJN DOOP WINNEKE DE GROOT

064 070 084 100 122 148 158 176 188 236 270 292 294 320 326 346 378 384 392 424 434 456 472 474 494 498 504

ILLUSTRATION AART-JAN VENEMA BORIS RIJKSEN ELLEN DE BRUIJN

038 082 134


549

HKU BKV

INDEX

ELLIS VAN DER DOES KELLY BREEMER KIM DAVID BOTS LEILA MERKOFER LENNARD KOK LILIAN VAN DEN ESKER NIEK PRONK SANNE DIKKEN YNGWIE BOLEY

136 250 256 264 268 290 368 446 512

PHOTOGRAPHY BRAM VAN OOSTEN JASPER TIMMERMANS KOEN TORNIJ MAARTEN BOSWIJK NEELTJE KLEIJN ROBERT GLAS

086 206 260 298 366 414

PRODUCT DESIGN CECILE REIJNDERS DAVID ARENDSE DORA KLOPPENBURG ENDEIS SEGURA GELINK ENNEKE VAAGS EVA KONING INEKE VAN DER WERFF JANET EMMELKAMP JASPER NOUWS JELKE REEMS JONATHAN KRAAYEVELD JOOST HAAS JULIAN NIKOLAÏ STOLWERK KIKI FREDRIX LIESKE SCHREUDER MIANNE DE VRIES NORA PONSE PIETER BOUTKAN PIM SNIJDOODT RENÉ BIJSTERVELD RENÉE BOUTE RIANNE MAST RIK HERMANS ROSANNE SIEBERS SANDRA HEINEN STEFAN TERVOORT SUZAN BECKING TIM SCHUIT TIMON DE KLEIN TOON WELLING WIMKE VAN DEN HEUVEL

096 116 128 140 142 146 180 196 204 208 230 232 246 252 288 344 372 388 390 402 404 408 412 426 442 462 464 476 478 484 502

SPATIAL DESIGN AGNIESZKA WASZAK ALI REZAI BAS PRONK BRITT DEKKER COEN KROONENBERG DAVID HANSEN DIEDERIK MULDER FLORIS GRONDMAN GIJS HAVERKATE HENRIEKE SOUWMAN ISABEL KAMP JACCO VAN OLST JEROEN TROMP JESSICA MANSIER

JOANIE DEERENBERG JOANNE VAN VREESWIJK-HOEVERS KIM KOOL MAARTJE LAMERS MARJOLEIN ZOON MAUDY BESSELINK MEIKE HARTELUST MELISSA RIJNBEEK MIKLOS KROEZE NATASJA NICOLAAS REBECCA BANENS SJANMARIE VAN TRICHT VERA MEIJS WILLEMIJN VAN MANEN ZÉLIA LEMOINE

226 228 254 302 316 328 332 336 352 364 398 458 490 500 518

MA DESIGN AALTJE KRAMER ANA ABASHIDZE ANA ORDOÑEZ ANNEROOS VAN VREDENDAAL BAMBANG PRAMONO CORNELIA EDWARDS CUI XUN DONG YOUNG LEE EFF R. CHAI-ARIRAS FEDERICO VIOLATO FU LE HASMIK MATEVOSYAN MARVIN FERNANDES MITA DARADASIH MONIKA KANOKOVA NIJNTJE TO OLGA VAN LINGEN OTTO PAANS PEMBE BIRINCI THEO VARNAVAS TUMI MOETI XENI MARGARITA ARMAO ZHANG MENG

036 056 058 066 072 108 112 126 130 152 162 166 324 356 360 370 374 376 382 468 486 508 520

MA FINE ART CEEMIN GOLSHAN EFRAT GAL ENRICO PIRAS HYEMIN KIM JAIYOUNG CHO JIHYUN KIM JOYCE OVERHEUL SARAH STEIN

098 132 144 174 194 224 242 452

MA INTERIOR ARCHITECTURE 042 054 078 088 102 118 120 160 164 170 186 192 216 218

ALEX GROOT JEBBINK FATIH ILGUN JESSIE PARIDAANS MAAIKE VONDERBANK MAARTEN VAN OERS MARIEKE STIGTER MEES HURKMANS SANDER BUIJS WIES HARMELING

048 150 222 296 300 312 330 440 492


550


551

HKU BKV

COLOFON

CONCEPT EN ONTWERP CONCEPT AND DESIGN Peter Stekelenburg Léon Wijnhoud COÖRDINATIE COORDINATION Marjolein van Bokhorst Channah van den Muijzenberg EINDREDACTIE EDITOR-IN-CHIEF Bureau de Woordbouwer/ Marianne Kelderman REDACTIE EDITORS Channah van den Muijzenberg Jessica de Schipper TEKST ALUMNI TEXT ALUMNI Marike Wouters Tilly Janssen MENTOREN MENTORS Arthur Herrman Erwin Slegers STUDENTEN FOTOGRAFIE STUDENTS PHOTOGRAPHY Linda Borst, Nienke Jorissen, Carilijne Pieters (Fine Art and Design in Education, Spatial Design). Etmée Boeve, Ilja van Diest, Sanna Gertenbach (Illustration, Product Design). Karin ten Napel, Marel Röde (Interior Design). Phelim Hoey, Lisa Klaverstijn, Daan Muller (Photography, Graphic Design). Sabine Beck, Tessa Soppe (Fashion Communication, Fashion Design). Bram Prins, Ruben Üvez (Fine Art). Romy Broeders, Yoram van de Velde (Master Students) VERTALING TRANSLATION Textware Tekstproducties VERTALING MASTERS TRANSLATION MASTERS Jessica de Schipper DRUKKERIJ PRINTING NPN Drukkers Breda t +31 (0)76 531 95 65 f +31 (0)76 531 95 68 info@npndrukkers.nl BINDERIJ BINDING Epping Boekbinders bv K.v.K. Utrecht 300.82258 t +31 (0)348 – 411644 f +31 (0)348 – 421918 offerte@eppingboekbinders.nl

PAPIER PAPER Munken Pure Rough 100 gr/m2 (FSC gecertificeerd) Munken Polar 300 gr/m2 Hello Silk 100 gr/m2 OPLAGE IMPRESSION 1200 ISBN 978-90-71759-45-1 MET DANK AAN THANKS TO Hans Wolters Harrie Peters Kirsten Algera GESPONSORD DOOR SPONSORED BY Arctic Paper Benelux NPN Drukkers Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving Ina Boudier-Bakkerlaan 50 3582 VA Utrecht t +31 (0)30 252 03 34 f +31 (0)30 252 38 34 communicatie@bkv.hku.nl Dit is een publicatie van de Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Niets van deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van de HKU en de betreffende afgestudeerden. © 2012, HKU

This is a publication of the Faculty of Arts and Design of the Utrecht School of Arts (HKU). No part of this publication may be reproduced without the written permission of the HKU and the graduates concerned. © 2012, HKU


Graduation Catalogue 2012, Utrecht School of Arts.  

In collaboration with Peter Stekelenburg. Unfortunately an incomplete preview of the publication because of the upload limit. The colors are...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you