Page 1


Repr es ent ant e del asmej or es mar casde Gas t r onom铆 a

COMPLETA

COBERT URA E NT ODO

CHI L E I qui que Cal ama Ant of agas t a Copi ap贸 L aS er ena/Coqui mbo Vi 帽adel Mar /Val par ai s o S ant i ago Rancagua/T al ca/L i nar es Concepci 贸n T emuco Val di v i a Os or no Puer t oMont t

Punt aAr enas


0 4. . . .REF RI GERACI ON 1 2. . . .COCCI ON&CAL OR 2 1. . . .PANADERI A 2 4. . . .AUT OS ERVI CI O 2 9. . . .ACERO 3 3. . . .COMPLEMENTARI OS 3 9. . . .LAVAVAJI LLAS 4 2. . . .LAVANDERA


RE F RI GE RACI ON

COMPL E T AL I NE ADE

RE F RI GE RACI ON L acompl et al í neadeRef r i ger aci ón I megaVent us , s at i s f acel as neces i dadesdet odosl osmer cados i ncl uy endoel Pr of es i onal , E x hi bi ci ón, T r adeyComer ci o. Adi ci onal ment e s ul í neaT ur boAi r pr es ent auna opci ónant el asal t asex i genci asdel mer cadopr of es i onal conmat er i al es deex cel enci aypot enci ai ni gual abl e. E l cons umodel al í neadef r í oesun 2 0 %másbaj aquel ast r adi ci onal es , conv i r t i éndos eenunacl ar aopci ón deahor r oycons er v aci óndel medi o ambi ent e.

0 4


RE F RI GE RACI ON RE F RI GE RACI ON

0 5


RE F RI GE RACI ON

0 6

RE F RI GE RACI ON


RE F RI GE RACI ON RE F RI GE RACI ON

0 7


RE F RI GE RACI ON

0 8

RE F RI GE RACI ON


RE F RI GE RACI ON RE F RI GE RACI ON

0 9

Imega-Ventus  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you