Page 1

Communicatie steeds belangrijker, want we gaan steeds meer uit van eigen kracht, faciliteren en samenwerken. Maar ook gezien het huidige tijdsbeeld, waarin iedereen zelf kiest hoe, waar, wanneer en op welke manier hij wil communiceren.

We zetten de samenleving voorop

We maken het makkelijker

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel We werken samen We dragen het DNA van de stad uit

We blijven streven naar verbetering We gaan de dialoog aan We leggen het “waarom� van de gemeente uit

Daarom dit model met vier communicatiekerntaken van de organisatie die aangeven hoe we contact maken met de wereld om ons heen.


COMMUNICATIETAKEN VAN DE ORGANISATIE –  Luisteren –  Informatie delen –  Het gesprek aangaan –  Het verhaal vertellen

Communicatie is van ons allemaal en zeker niet alleen van de sector Communicatie.

We zetten de samenleving voorop

We maken het makkelijker

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel We werken samen We dragen het DNA van de stad uit

We blijven streven naar verbetering We gaan de dialoog aan We leggen het “waarom” van de gemeente uit


LUISTEREN Door signalen uit de samenleving op te vangen en te analyseren, weten we wat er leeft en kunnen we daarop inspelen. #040luistert

We zetten de samenleving voorop

We maken het makkelijker

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel We werken samen We dragen het DNA van de stad uit

We blijven streven naar verbetering We gaan de dialoog aan We leggen het “waarom” van de gemeente uit

Sector Communicatie kan helpen met de instrumenten: –  omgevingsanalyse –  monitoring (social) media –  inrichten platform: zoals buurtbijeenkomst, klankbordgroep, deskundigenpanel etc.


INFORMATIE DELEN We delen heldere, juiste en zinvolle informatie #040informeert

We zetten de samenleving voorop

We maken het makkelijker

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel We werken samen We dragen het DNA van de stad uit

We blijven streven naar verbetering We gaan de dialoog aan We leggen het “waarom” van de gemeente uit

Sector Communicatie kan helpen met de instrumenten: –  huisstijl/vormgeving –  (eigen) media –  (pers)contacten –  netwerken –  stakeholders/ belanghebbenden analyse –  kernboodschap formuleren –  heldere taal


HET GESPREK AANGAAN Door de dialoog met de stad aan te gaan, verbinden we organisatie en samenleving en kunnen we de samenleving beter van dienst zijn. #040verbindt

We zetten de samenleving voorop

We maken het makkelijker

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel We werken samen We dragen het DNA van de stad uit

We blijven streven naar verbetering We gaan de dialoog aan We leggen het “waarom” van de gemeente uit

Sector Communicatie kan helpen met de instrumenten: –  methode samenspraak en inspraak –  leefstijlanalyse –  krachtenveldanalyse –  actorenanalyse –  ringen van invloed –  social media


HET VERHAAL VERTELLEN De verhalen (visie, beleid, dat waar wij voor staan) delen we met de buitenwereld door presenteren, profileren, op de kaart zetten, betekenis geven, lobbyen, netwerken #040vertelt

We zetten de samenleving voorop

We maken het makkelijker

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel We werken samen We dragen het DNA van de stad uit

We blijven streven naar verbetering We gaan de dialoog aan We leggen het “waarom” van de gemeente uit

Sector Communicatie kan helpen met de instrumenten: –  huisstijl –  kernwaarden: techniek, design, kennis –  (pers)contacten –  storytelling –  kernboodschap formuleren –  beeldcommunicatie –  heldere taal –  public affairs –  (social) media


Daarnaast gaan we uit van acht begrippen die de basis vormen HOE we dat doen. De uitgangspunten waarop we onze communicatie baseren. Ze zijn eigenlijk heel vanzelfsprekend, maar het is goed om ze altijd als toetssteen te gebruiken voor je communicatie.

We zetten de samenleving voorop

We maken het makkelijker

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel We werken samen We dragen het DNA van de stad uit

We blijven streven naar verbetering We gaan de dialoog aan We leggen het “waarom� van de gemeente uit

De illustratie van de boom laat zien wat onze basis is (onze wortels) en hoe we ons tonen en verbinding maken met de stad, de regio en op (inter)nationaal niveau.


UITGANGSPUNTEN VOOR ONZE COMMUNICATIE –  We zetten de samenleving voorop –  We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel –  We werken samen –  We dragen het DNA van de stad uit We zetten de samenleving voorop

We maken het makkelijker

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel We werken samen We dragen het DNA van de stad uit

We blijven streven naar verbetering We gaan de dialoog aan We leggen het “waarom” van de gemeente uit

–  We leggen het “waarom” van de gemeente uit –  We gaan de dialoog aan –  We blijven streven naar verbetering –  We maken het makkelijker


WE ZETTEN DE SAMENLEVING VOOROP –  Wij zijn er voor de stad. Onze communicatie richt zich daarom primair op inwoners, ondernemers, bezoekers en samenwerkingspartners.

We zetten de samenleving voorop

We maken het makkelijker

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel We werken samen We dragen het DNA van de stad uit

We blijven streven naar verbetering We gaan de dialoog aan We leggen het “waarom” van de gemeente uit


WE ZIJN ALLEMAAL ONDERDEEL VAN EEN GROTER GEHEEL

We zetten de samenleving voorop

We maken het makkelijker

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel We werken samen We dragen het DNA van de stad uit

We blijven streven naar verbetering We gaan de dialoog aan We leggen het “waarom” van de gemeente uit

–  We zorgen voor samenhang in de gemeentelijke communicatie. Onze communicatie sluit altijd aan bij –  de informatiebehoefte-vraag –  het coalitieakkoord –  huisstijl –  heldere taal –  kernwaarden techniek, design, kennis –  We zorgen voor een kernboodschap die op alle kanalen consistent is, maar maken die per kanaal passend.


WE WERKEN SAMEN –  We doen geen dingen die anderen al goed doen. –  Daar waar nodig zoeken we de samenwerking en vullen informatie van anderen aan. –  We halen onze informatie uit verschillende bronnen.

We zetten de samenleving voorop

We maken het makkelijker

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel We werken samen We dragen het DNA van de stad uit

We blijven streven naar verbetering We gaan de dialoog aan We leggen het “waarom” van de gemeente uit

–  We laten bij samenwerkingsverbanden in onze communicatie altijd zien welke organisatie verantwoordelijk is.


WE DRAGEN HET DNA VAN DE STAD UIT –  We zoeken, waar mogelijk, de verbinding met: –  techniek –  design –  kennis maar vergeten niet de menselijke maat. –  We maken zoveel mogelijk gebruik van de design- en techniekkracht en kennis in Eindhoven. We zetten de samenleving voorop

We maken het makkelijker

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel We werken samen We dragen het DNA van de stad uit

We blijven streven naar verbetering We gaan de dialoog aan We leggen het “waarom” van de gemeente uit


WE LEGGEN HET “WAAROM” VAN DE GEMEENTE UIT –  We brengen het waarom van de gemeente over het voetlicht. –  We leggen keuzes in gemeentelijk beleid concreet en expliciet uit.

We zetten de samenleving voorop

We maken het makkelijker

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel We werken samen We dragen het DNA van de stad uit

We blijven streven naar verbetering We gaan de dialoog aan We leggen het “waarom” van de gemeente uit

–  We communiceren open, eerlijk en transparant (authentiek).


WE GAAN DE DIALOOG AAN –  We geven ruimte en voorrang aan inspraak, samenspraak en discussie. –  We staan open voor de dialoog en initiëren die zelf ook.

We zetten de samenleving voorop

We maken het makkelijker

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel We werken samen We dragen het DNA van de stad uit

We blijven streven naar verbetering We gaan de dialoog aan We leggen het “waarom” van de gemeente uit


WE BLIJVEN STREVEN NAAR VERBETERING –  We leren van klachten, vragen en opmerkingen. –  We gebruiken statistieken en andere tools om ons beleid en communicatie te toetsen. –  We blijven kritisch op onszelf.

We zetten de samenleving voorop

We maken het makkelijker

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel We werken samen We dragen het DNA van de stad uit

We blijven streven naar verbetering We gaan de dialoog aan We leggen het “waarom” van de gemeente uit


WE MAKEN HET MAKKELIJKER –  Ons beleid is begrijpelijk. Als dat niet zo is, dan passen we het gemeentelijk beleid aan.

We zetten de samenleving voorop

We maken het makkelijker

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel We werken samen We dragen het DNA van de stad uit

We blijven streven naar verbetering We gaan de dialoog aan We leggen het “waarom” van de gemeente uit

–  We maken het zo simpel mogelijk voor onze gebruikers. Als de techniek een drempel vormt voor gebruikersgemak, dan passen we de techniek aan.


ROLLEN VAN COMMUNICATIEADVISEURS –  adviseren –  coördineren –  uitvoeren –  coachen –  trainen/opleiden –  netwerken We zetten de samenleving voorop

We maken het makkelijker

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel We werken samen We dragen het DNA van de stad uit

We blijven streven naar verbetering We gaan de dialoog aan We leggen het “waarom” van de gemeente uit

–  signaleren/monitoren


ADVISEREN Vanuit onze communicatiedeskundigheid denken we vanaf het begin mee over inhoudelijke vraagstukken en vertalen die naar voorstellen voor bestuurs-, beleids- en projectcommunicatie.

COÖRDINEREN We zetten de samenleving voorop

We maken het makkelijker

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel We werken samen We dragen het DNA van de stad uit

We blijven streven naar verbetering We gaan de dialoog aan We leggen het “waarom” van de gemeente uit

We zorgen voor samenhang binnen en tussen communicatiemiddelen en communicatieactiviteiten. We stemmen af en werken samen met partners binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.


UITVOEREN/TOETSEN We ontwikkelen en produceren communicatiemiddelen en –activiteiten en bewaken de kwaliteit daarvan. We toetsen concepten van communicatieproducten op kwaliteit voordat ze daadwerkelijk worden geproduceerd en/of verspreid. COACHEN

We zetten de samenleving voorop

We maken het makkelijker

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel We werken samen We dragen het DNA van de stad uit

We blijven streven naar verbetering We gaan de dialoog aan We leggen het “waarom” van de gemeente uit

We zijn sparringpartner voor bestuurders, (project) managers en beleidsmakers op het gebied van communicatieprocessen en hun persoonlijke inbreng daarin.


TRAINEN/OPLEIDEN We geven trainingen en workshops voor (groepen) medewerkers. Het gaat dan om trainingen die specifiek gaan over communicatie (vaardigheden).

NETWERKEN

We zetten de samenleving voorop

We maken het makkelijker

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel We werken samen We dragen het DNA van de stad uit

We blijven streven naar verbetering We gaan de dialoog aan We leggen het “waarom� van de gemeente uit

We leggen en onderhouden contacten met collegacommunicatieadviseurs van andere organisaties en vertegenwoordigers van (landelijke) media, met name voor kennisuitwisseling.


SIGNALEREN/MONITOREN We monitoren berichten over (gemeente) Eindhoven en signaleren relevante topics of issues op (social) media. We analyseren voor wie deze berichten relevant zijn en in welke context ze geplaatst moeten worden. We adviseren de juiste betrokkene(n) over trends, issues en mogelijke crises. We zetten de samenleving voorop

We maken het makkelijker

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel We werken samen We dragen het DNA van de stad uit

We blijven streven naar verbetering We gaan de dialoog aan We leggen het “waarom� van de gemeente uit

Comvisie animppt2003 aangepast met inleidende teksten  
Comvisie animppt2003 aangepast met inleidende teksten  
Advertisement