Page 1


“ Unl ungodi al ogoapi ùr i pr ese coni lpr opr i et ar i ociavevaent usi asmat o; af f r ont ar eunnuovot emacomequel l odel l a gr andescal aper met t evadiconf r ont ar cicon l ageogr af i adell uogoeconl af i l osof i adigest i one delmar ket i ngchef upost acomef ul cr ocent r al e dir i f er i ment odal l apr opr i et à. Unami scel adient i t à" vi r t ual i "chesit r asf or mava i nunpur odesi der i ocheal i ment avai lpr oget t o. Bi sognavai nt r oi t ar eal l ’ i nt er nodelmanuf at t o gl iel ement inat ur al idicar at t er ef i si cogeogr af i co: l ’ Et naanor del ar i ser vanat ur al edel l ’ oasidel Si met oadestedalpunt odivi st asqui si t ament e f unzi onal el apossi bi l i t àdiunavi si bi l i t àa360gr adi sut ut t oi lper i met r oant er i or eel at er al e del l ’ i mmobi l e. Lanuovaar chi t et t ur a,nelr i spet t odel l ast r ut t ur a pr ef abbr i cat apr eesi st ent e,dovevar i spet t ar e quell uogo,i nt egr ar siconesso,ascol t ar eci oè i l suogeni usl oci . ”


Et na L at i t ude:37° 44′ 00″ NL ongi t ude:15° 00′ 00″ E


S. S.114St r adal ePr i mos ol eKm 107, 700,Cat ani a,18May2010


Foc edelSi met o L at i t ude: 37. 40’ 03”N,L ongi t ude: 15. 08’ 89”E


S. S.114St r adal ePr i mos ol eKm 107, 700,Cat ani a,18May2010


Fr om her ebegi nsourpr oj ec t

I nL at i t ude:37째 25' 58. 66"L ongi t ude:15째 3' 57. 33"


. . andt hi si sagoods t ar t

I nL at i t ude:37째 25' 58. 66"L ongi t ude:15째 3' 57. 33"


ol i v e


t hi si st hef i r s tdoor


i ti sal mos tev eni ng


t heEt na


wasbor ni nCat ani a


ca si i af et am j ca


l es sl i ghtout


mor el i ghti ns i det hebox


of f i ce: vi avel asquez, 38 90141pal er mo-i t al y +390916116768 st udi odi ar chi t et t ur amar ceno@gmai l . com


update mavi  

il report dello studiodiarchitettura marcenò sugli uffici di Catania della Mavi spa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you