Page 1

LUCIA DENDISOVA

T EODOR

TEKEL RETROSPETTIVA RETROSPEKTÍVA

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA SLOVACCA PRESSO LA SANTA SEDE VIA COLLI DELLA FARNESINA, 144 ROMA 7 DICEMBRE 2010 - 20 GENNAIO 2011 IN OCCASIONE DEL 10° ANNIVERSARIO DELL’ACCORDO BASE TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA SLOVACCA VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI SVäTEJ STOLICI VIA COLLI DELLA FARNESINA, 144 RÍME 7 DECEMBRA 2010 - 12 GENNAIO 2011 PRI PRÍLEŽITOSTI 10. VÝROČIA ZÁKLADNEJ ZMLUVY MEDZI SVÄTOU STOLICOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU

1


Sotto il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura Pod záštitou Pápežskej rady pre kultúru SI RINGRAZIA PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE AUTORKA ĎAKUJE ZA CENNÚ SPOLUPRÁCU Sua Eccellenza l’Ambasciatore Stanislav Vallo Dirk a Dorthe Van den Brande – Hamers Regione di Trnava e il Presidente Ing. Tibor Mikuš Ennio Malisan e Tizzi da Gorizzo Scultore accademico Pavol Čambál Prof. Giuseppe Scaini Ing. Milan Petràš Prof. Marta Perháčová

Logo

Vaticano

Logo

Ambasciata

Cari visitatori, Permettetemi di darvi benvenuto alla mostra del pittore slovacco Teodor Tekel. L’Ambasciata della Repubblica Slovacca presso la Santa Sede voleva presentare qui a Roma l’arte sacra slovacca in occasione del decimo anniversario dell’Accordo base tra la Repubblica Slovacca e la Santa Sede. Benché i rapporti – anche quelli diplomatici – tra la Sede Apostolica e Slovacchia abbiano la sua storia fin dal tempo dei Santi Cirillo e Metodio nel IX secolo, il medesimo Accordo base è stato firmato e ratificato alla soglia del terzo millennio e crea così il legame tra la Slovacchia moderna, democratica ed indipendente e la Santa Sede così anticha, però sempre attiva anche nei fori internazionali. Il pittore che vogliamo presentarvi può rappresentare un simbolo del secolo scorso. Teodor Tekel, francescano slovacco, perseguitato per la sua fede era capace di trasformare il suo dolore in arte spesso tenebre, ma nello stesso tempo piena di luce e gioia. E’ il privilegio dei temi sacrali di poter unire il dolore con la gioia. Ed è una sfida per l’Ambasciata slovacca presso la Santa sede di avvicinare quelli temi e quelli autori slovacchi al pubblico internazionale. Questa mostra non sarebbe possibile senza aiuto di tante persone generose. Grazie al sostegno della Regione di Trnava e suo Presidente il Signor Tibor Mikuš abbiamo potuto portare i quadri dalla Slovacchia qui a Roma. Vorrei ringraziare l’Ambasciata della Repubblica Slovacca presso la Repubblica Italiana e Sua Eccellenza l’Ambasciatore Stanislav Vallo per averci offerto questo splendido luogo per la mostra. Ringraziamenti speciali vanno agli sponsor del catalogo il Signor e la Signora Dirk e Dorthe Van den Brande – Hamers ed al curatore della mostra la Signora Lucia Dendišová. Vi auguro di scoprire tramite queste opere di un moderno artista cattolico slovacco almeno un assaggio dell’anima e della cultura slovacca, storicamente radicata nel cristianesimo.

Vážení návštevníci, Dovoľte mi privítať Vás na výstave slovenského maliara Teodora Tekela. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky pri Svätej stolici chce predstaviť slovenské sakrálne umenie tu v Ríme pri príležitosti desiateho výročia Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Hoci vzťahy – aj diplomatické – medzi Apoštolskou stolicou a Slovenskom majú svoju históriu už od čias sv. Cyrila a Metoda v 9.storočí, táto zmluva bola podpísaná a ratifikovaná na prahu tretieho tisícročia medzi moderným, demokratickým a nezávislým Slovenskom a Svätou stolicou, takou starobylou, a predsa stále aktívnou aj na medzinárodných fórach. Maliar, ktorého Vám chceme predstaviť, môže byť symbolom minulého storočia. Slovenský františkán Teodor Tekel, prenasledovaný pre vieru bol schopný pretaviť svoju bolesť do umenia, často v tmavých farbách, no napriek tomu plného svetla a radosti. Je privilégiom sakrálnych tém, že dokážu spojiť bolesť s radosťou. A je výzvou pre slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici priblížiť takéto témy a takýchto autorov medzinárodnému publiku. Táto výstava by nebola možná bez pomoci mnohých štedrých osôb. Vďaka podpore Trnavského samosprávneho kraja a jeho predsedu pána Tibora Mikuša sme mohli priviezť obrazy zo Slovenska sem do Ríma. Chcem poďakovať Veľvyslanectvu Slovenskej republiky v Talianskej republike e Jeho Excelencii veľvyslancovi Stanislavovi Vallovi, že nám pre výstavu ponúkol tieto krásne priestory. Osobitné poďakovanie patrí sponzorom katalógu pánovi a pani Dirkovi a Dorthe Van den Brande-Hamersovcom a kurátorke výstavy pani Lucii Dendišovej. Želám Vám, aby ste prostredníctvom diel moderného katolíckeho slovenského umelca objavili aspoň kúsok slovenskej duše a kultúry, zakorenenej v kresťanstve.

Saluto dell’ambasciatore Dravecky

Prjhovor veľvyslanca Jozefa Draveckého

Traduzione testi / Tradutiones Lucia Dendisova Photo Giovanni Rossini Printed in Italy Poligrafiche San Marco - Cormons (Go) Allestimento mostra / Allestimenzin mozztryz Personale dell’ambasciata

2

3


PREFAZIONE

ÚVOD

TEKEL : IL PITTORE FRANCESCANO DALLO SPIRITO LIBERO

TEKEL: FRANTIŠKÁNSKY MALIAR SLOBODNÉHO DUCHA

Teodor Tekel fa parte di un vasto sottobosco artistico pressoché sconosciuto: artisti che vissero il dopoguerra nei paesi appartenenti al patto di Varsavia e che, per un motivo o per l’altro, non contribuirono mai alla propaganda del Partito e non si piegarono alle richieste che il regime pretendeva dall’arte. Non vennero perseguitati, vennero semplicemente lasciati cadere nell’oblio che forse per un artista è la condanna peggiore. Sta a noi, figli della Rivoluzione di Velluto, scavare tra i ricordi di quel periodo e far conoscere ai nostri concittadini l’importanza di questi artisti. Non ho conosciuto personalmente Teodor Tekel perché quando nacqui lui era già morto. Però lo considero quasi come uno di famiglia. Spesso il suo ricordo torna frequente nelle conversazioni a casa mia. Mio padre infatti fu suo chierichetto nelle controllate messe che Tekel celebrava a Trnava sotto il regime dei comunisti. Ne fu poi allievo nelle improvvisate lezioni di Storia del disegno nella casetta del prete a Trnava. E gli fu anche amico. Teodor Tekel divenne per lui un modello. Le loro strade si divisero nei primi anni ‘70 quando mio padre dovette lasciare la casetta dirimpettaia a quella del maestro. Ma si ricongiunsero pochi anni dopo la scomparsa dell’artista, quando l’allievo acquistò da un antiquario il primo quadro del prete francescano. Da lì si ravvivarono la passione e il ricordo e nel corso degli anni la collezione di quadri di Tekel superò il centinaio. Mio padre cercò più ampie notizie sul suo maestro incontrando altri pittori ed amici contemporanei dell’artista. Raccolse sempre maggiori informazioni sulla sua vita e sul suo percorso artistico. E, quel che è più importante, cercò di trasmettere ad altri l’interesse per Tekel contribuendo ad una sua valorizzazione e dandogli quasi nuova vita. Ora stiamo costruendo, in quella che era la modesta casa del pittore, lungo la cinta muraria di Trnava, una galleria d’arte che ospiterà le opere del prete francescano. È un giusto tributo a questa personalità di grande talento artistico, di uno spririto libero mai piegato ai regimi, di un simbolo e di un esempio per l’umanitá e per l’intero popolo slovacco.

Teodor Tekel je súčasťou širokého, takmer neznámeho podhubia generácie umelcov, žijúcich v povojnovom období v krajinách patriacich do Varšavskej zmluvy. Tí tvorcovia, ktorí z rôznych dôvodov neboli zlúčiteľní s propagandou režimu a neustúpili požiadavkám kladených na umenie, neboli prenasledovaní, ale boli jednoducho upadnutí do zabudnutia,čo je pre umelca snáď ten najhorší trest. Je na nás, deťoch Nežnej revolúcie, bádať v spomienkach tohto obdobia a oboznámiť našich spoluobčanov s významom týchto umelcov. Osobne som nepoznala Teodora Tekela, pretože keď som sa narodila, už nebol medzi nami. Považujem ho však za člena rodiny. Spomienka na neho sa často vracia do našich domácich rozhovoroch. Môj otec bol jeho miništrantom pri kontrolovaných bohoslužbách, ktoré Tekel celebroval v Trnave počas komunistického režimu. Neskôr bol aj jeho žiakom na improvizovaných hodinách kreslenia v chalúpke kňaza v Trnave. Vytvoril sa medzi nimi priateľský vzťah a stal sa jeho vzorom. Ich cesty sa rozišli začiatkom 70-tych rokov, keď otec musel opustiť domček, ktorý stál v náprotivnom susedstve majstrovho obydlia. Avšak znovu sa spojili , krátko po smrti umelca, keď si jeho žiak kúpil v jednom antikvariáte prvý obraz tohto františkánskeho kňaza. Od toho momentu ožila vášeň a spomienka a postupom rokov zbierka Tekelových obrazov presiahla stovku. Môj otec vyhľadával širšie zvesti o svojom majstrovi pri stretnutiach s inými maliarmi, súčasníkmi a priateľmi umelca. Zozbieral množstvo informácií o jeho živote a jeho umeleckej ceste. A čo je ešte dôležitejšie, snažil sa preniesť na ostatných záujem o Tekela a tým prispel k jeho ohodnoteniu a dal mu takmer nový život. Teraz staviame na mieste skromného domčeka maliara popri hradbách Trnavy umeleckú galériu, ktorá sa stane príbytkom diel tohto františkánskeho kňaza. Je to oprávnená daň tejto osobnosti veľkého talentu a slobodného ducha, nikdy nepokoreného režimom, symbolu a príkladu ľudstva a celého slovenského národa.

4

“Poco è qualche volta di più” “Málo je niekedy viac”

FOTO TEKEL

5


Biografia

Biografia

TEKEL TRA FEDE E ARTE

TEKEL TRA FEDE E ARTE

Jozef Theodor Tekel1 – francescano – pittore accademico – naque il 26 gennaio 1902 in un piccolo villaggio di nome Ľubotice, vicino Prešov (attuale Slovacchia). Al liceo dei cistercensi a Baja (attuale Ungheria) fu introdotto agli insegnamenti di San Francesco, quindi nel 1917 entrò come novizio nell’ordine dei Francescani e venne accolto con il nome “Theodor”. Dopo aver studiato teologia a Gyöngyös (Ungheria), ricevette i voti nel 1923. Svolse l’attività di predicatore e catechista in diversi monasteri della Slovacchia. L’amore spirituale sin da piccolino si conciliava con la passione artistica. Il suo talento, che si manifestò sin dalla tenera età, fu in seguito coltivato e sollecitato anche dai padri superiori che lo fecero iscrivere nel 1930 all’Accademia delle Belle Arti a Praga dove studiò fino al 1934. In questi anni fu seguito dal famoso pittore ceco Max Švabinský2, il quale lo accolse nella sua classe speciale. Teodor Tekel ebbe la prima occasione di esporre nel 1931 a Praga. Max Švabinský, quando ricevette la commissione di decorare alcune vetrate nel duomo di San Vito a Praga, coinvolse in questa importante opera, come assistente, anche Teodor Tekel. Il rapporto confidenziale fra il maestro e l’allievo e l’influenza artistica si notano nelle prime opere di Tekel. Dopo gli studi, dal 1934 al 1943, Teodor Tekel, diventó professore di disegno al liceo di Malacky (Slovacchia) e dal 1943 fino al 1950 fu pastore in diverse città nella parte occidentale della Slovacchia. Furono anni molto proficui artisticamente e la sua produzione contribuì a far conoscere l’arte slovacca del XX secolo. In questi anni le opere di Tekel furono esposte in diverse esposizioni in Slovacchia e all’estero: nel 1939 espose a New York, nel 1941 a Roma; un anno dopo partecipò alla XXIII Biennale di Venezia assieme ad altri artisti slovacchi. Le opere di Tekel rappresentavano principalmente temi religiosi, tanto che fu soprannominato “il pittore delle Madonne”. Accanto alle storie tratte dall’Antico e dal Nuovo Testamento non mancano temi della vita contadina, ritratti, nature morte, temi mitologici. Tekel esprimeva il suo entusiasmo e le idee creative che lo attorniavano: idee che nascevano anche nelle diverse associazioni culturali fra artisti delle quali faceva parte. Coltivò in questo periodo rapporti amichevoli con i più famosi pittori slovacchi come Martin Benka, Janko Alexy, Ľudovít Fulla, Ján Mudroch, Miloš Alexander Bazovský ed anche con i più giovani come Vincent Hložnìk ed Alexander Trizuljak. Teodor Tekel si dedicò anche alla produzione illustrativa in diversi mensili e per un suo fratello francescano, Svetloslav Veigl, accompagnò le poesie del suo libro “Salita sul Monte Tabor” con delle illustrazioni. Lo stesso Tekel, appassionato di poesia, compose diverse opere in versi, ma senza ambizioni artistiche, solo per pura passione personale. Si sono conservati tantissimi epistolari di Tekel nei quali discuteva con confratelli, amici, pittori e con il suo maestro Švabinský. In queste lettere troviamo riflessioni sui problemi artistici,

Jozef Theodor Tekel1 – františkán – akademický maliar – sa narodil 26. januára 1902 v dedinke Ľubotice pri Prešove (súč. Slovensko). Na gymnáziu cisterciánov v Baji (akt. Maďarsko) bol oboznámený o učení sv. Františka a neskôr v roku 1917 vstúpil ako novic do františkánskeho rádu a prijal meno „Theodor“. Po tom, ako doštudoval teológiu v Gyöngyösi (Maďarsko) v roku 1923, prijal večné sľuby. Vykonával kazateľskú a katechetickú službu v rôznych kláštoroch Slovenska. Už od malička sa u neho snúbila duševná láska s umeleckou vášňou. Jeho talent, ktorý sa prejavoval už v útlom veku, pestovali a podporovali aj predstavení kláštora, ktorí ho dali zapísať v roku 1930 na Akadémiu výtvarných umení v Prahe, kde študoval až do roku 1934. V týchto rokoch ho viedol uznávaný český maliar Max Švabinský2, ktorý ho prijal do svojej špeciálnej triedy. Teodor Tekel mal prvú príležitosť vystavovať v roku 1931 v Prahe. Keď Max Švabinský dostal objednávku dekorovať niekoľko vitráží chrámu sv. Víta v Prahe, zapojil do tohto významného diela aj Teodora Tekela ako svojho asistenta. Úzky vzťah medzi majstrom a žiakom a jeho umelecký vplyv sa prejavujú v prvých Tekelových dielach. Po štúdiach od roku 1934 do roku 1943 sa stal profesorom kreslenia na gymnáziu v Malackách (Slovensko) a od roku 1943 do roku 1950 bol kazateľom v rôznych mestách západného Slovenska. Boli to roky umelecky veľmi plodné a jeho tvorba prispela k zviditeľneniu slovenského umenia 20. storočia. V tých rokoch Tekelove diela zariaďovali expozície na Slovensku a v zahraničí: v r. 1939 vystavoval v New Yorku, v r. 1941 v Ríme a o rok neskôr sa zúčastnil spolu s ďalšími slovenskými umelcami na 23. ročníku Bienále v Benátkach. Diela Tekela znázorňujú predovšetkým témy religiózne natoľko, že bol prezývaný „Maliar Madon“. Popri výjavoch zo Starého a Nového Zákona nechýbajú ani témy z vidieckeho života, portréty, zátišia a témy mytologické. Tekel vyjadroval svoj entuziazmus a myšlienky, ktoré ho obklopovali: myšlienky, ktoré sa rodili aj v rôznych kultúrnych spolkoch umelcov, kde bol ich súčasťou. V tomto období pestoval priateľské vzťahy s najslávnejšími slovenskými maliarmi Martinom Benkom, Jankon Alexym, Ľudovítom Fullom, Jánom Mudrochom, Milošom Bazovským, ale aj s novou nastupujúcou generáciou, Vincentom Hložníkom či Alexanderom Trizuljakom. Teodor Tekel sa venoval aj ilustračnej tvorbe v rôznych mesačníkoch a pre svojho františkánskeho spolubrata Svetloslava Veigla vytvoril ilustrácie k jeho básnickej zbierke „Výstup na horu Tábor“. Sám Tekel, ktorý bol milovníkom poézie napísal niekoľko diel vo veršoch, avšak bez umeleckých ambícií, len z čírej osobnej radosti. Zachovalo sa množstvo korešpondencie Tekela, v ktorej diskutoval so spolubratmi, priateľmi, maliarmi a so svojím majstrom Švabinským. V týchto dopisoch nájdeme úvahy o problémoch umeleckých, ideologických a teologických, o morálnych hodnotách a predovšetkým o hľadaní zmierenia svojej veľkej viery s maliarstvom, ktoré chcel zachovať

6

ideologici e teologici, sui valori morali e soprattutto sulla ricerca di conciliare la sua grande fede con la pittura che voleva restasse moderna e libera. Studioso appassionato, discuteva con sentimento dei grandi artisti del Rinascimento italiano, degli impressionisti e dei contemporanei. Sempre informato sull’attualità, sempre pronto a reagire alle nuove tendenze artistiche e non solo. La vita artistica e personale di Tekel fu segnata in modo drastico dalla notte fra il 13 e 14 aprile del 1950. Nella cosiddetta “notte dei barbari” fu vittima, assieme a moltissimi altri religiosi, di una forzata deportazione nei campi di lavoro e in prigioni dove venivano sottoposti a torture mentali e fisiche. Deportazione voluta dal regime per dissuadere il popolo slovacco dal suo credo religioso. Questa notte causò, oltre che diversi morti, anche problemi fisici e psicologici nei molti religiosi che la vissero. In quel periodo circa 500 opere di Tekel furono bruciate, sequestrate e comunque perse. Tekel fu liberato alcuni mesi dopo ma con gravi problemi mentali3; restò isolato, rinchiuso in se stesso, perseguitato e controllato dal regime. Visse in miseria, incompreso, nel triste periodo di ateismo. Il suo sviluppo e la sua ricerca artistica malgrado questo non si fermarono. La produzione degli ultimi 20 anni fu molto ricca e proficua. Era una esigenza di esprimersi, di sfogarsi, di manifestare le sue idee e, visto che non lo poteva fare ad alta voce, o dal pulpito di una chiesa e neppure attraverso l’esposizione dei suoi quadri, lo realizzava nel silenzio della sua casa ai bordi di Trnava. In questi anni, assieme ad altre personalità di Trnava, formò una associazione di artisti, il cosiddetto “gruppo di Trnava”, fatto di pittori e scultori di formazione accademica come Jozef Dóka, Jozef Jurča, Emil Paulovič, Július Balogh e Ján Koniarek con i quali si confrontava e sperimentava le tecniche di diverse correnti artistiche. Tekel morì il 14 luglio 1975 a causa di un tumore. Ci lasció circa 3000 opere fra studi, schizzi, disegni, pastelli, acquarelli e oli; ed un grande insegnamento: non barattò mai i suoi ideali con una vita più tranquilla ed agiata, ma li sostenne e li manifestò pur se perseguitato ed umiliato.

moderné a slobodné. Zapálený vzdelanec vášnivo diskutoval o velikánoch talianskej renesancie, impresionistoch aj o súčasníkoch. Vždy informovaný o súčasnom dianí, vždy pripravený reagovať na nové umelecké tendencie, a nielen to... Umelecký a osobný život Tekela drastickým spôsobom poznamenala noc z 13. na 14. apríla 1950. Počas tejto tzv. „Barbarskej noci“ sa stal spolu s mnohými inými kňazmi obeťou nútenej deportácie do pracovných táborov a väzníc, tu boli vystavení psychickému a fyzickému mučeniu. Cieľom deportácií, ktoré boli nariadené režimom, bolo odradiť slovenský ľud od náboženského presvedčenia. Táto noc, okrem množstva mŕtvych, spôsobila fyzické a psychické problémy u mnohých kňazov, ktorí ju prežili. V tom čase asi 500 diel Tekela bolo spálených, skonfiškovaných a tak stratených. Po niekoľkých mesiacoch Tekela prepustili, avšak s ťažkými duševnými problémami3; zostal izolovaný, uzavretý do seba, nepochopený v tomto smutnom období ateizmu. Napriek tomu jeho umelecké napredovanie a bádanie neustali. Tvorba posledných dvadsiatich rokov života bola veľmi bohatá a plodná. Vychádzala z potreby vyjadriť sa, otvoriť myseľ a srdce, manifestovať svoje myšlienky; a keďže to nemohol urobiť nahlas, alebo z kazateľnice kostola, a ani výstavou svojich obrazov, tvoril v tichu svojho domku na okraji Trnavy. V týchto rokoch, spolu s inými osobnosťami Trnavy, založil spolok umelcov, tzv. „Trnavskú skupinu“ výtvarníkov (maliarov a sochárov) ako Jozef Dóka, Jozef Jurča, Emil Paulovič, Július Balogh a Ján Koniarek, s ktorými konfrontoval a experimentoval techniky rôznych umeleckých prúdov. Teodor Tekel zomrel 14. júla 1975 na onkologické ochorenie. Zanechal nám asi 3000 diel, medzi ktorými sú štúdie, náčrty, kresby, pastely, akvarely a oleje; a jedno veľké poučenie: nikdy nevymenil svoje ideály za kľudný a bohatší život, ostal im verný i napriek prenasledovaniu a ponižovaniu..

1Troviamo il cognome Tekel in diverse forme: all’anagrafe fu documentato come Josephus Tekeľ; durante i suoi studi in Ungheria e in Repubblica ceca e fino alla seconda metà degli anni ’30 del XX secolo lo notiamo come Tekely; il maggior numero delle sue opere sono firmate con il nome Teodor Tekel.

1 Priezvisko Tekel nachádzame v rôznych formách; v matrike bol zapísaný ako Josephus Tekeľ; počas štúdií v Maďarsku a Českej republike, a až do druhej polovice 30-tych rokov 20. storočia, sa stretávame s formou Tekely; väčšina jeho diel je signovaná Teodor Tekel.

2 Max Švabinský – (1873-1962) uno degli artisti cechi più importanti del XX secolo. Il suo talento era nella sua capacità disegnative ed una grande varietà di tecniche grafiche. Nel 1910 fu nominato professore dell’Accademia di Praga. Questo personaggio assieme agli altri artisti ha posto le basi dell’arte ceca moderna del XX secolo. I suoi generi artistici furono ritratti, paesaggi, mosaici, arazzi, cartoni per le finestre del duomo di Praga, abbozzo di una miniatura grafica di francobollo.

2 Max Švabinský (1873-1962), jeden z najdôležitejších českých umelcov 20. storočia. Jeho talent spočíval v schopnosti kresby a veľkej rôznorodosti grafických techník. V roku 1910 bol vymenovaný za profesora Akadémie v Prahe. Táto osobnosť spolu s ďaľšími umelcami položili základy českého moderného umenia 20. storočia. Jeho umeleckými žánrami boli portréty, krajinky, mozaiky, tapisérie, kartóny pre vitráže pražského dómu, návrh grafickej miniatúry na poštovú známku.

3 Tekel fu curato più volte per le depressioni e disadattamento. Il referto medico si trova nell’archivio di Trnava.

3 Tekel bol viackrát liečený na depresie a neprispôsobivosť. Lekárska správa sa nachádza v archíve mesta Trnavy.

7


Percorso artistico

UMELECKÁ CESTA

AVANGUARDIA E SENTIMENTO

AVANGUARDIA E SENTIMENTO

Basta dare uno sguardo ai lavori di Tekel in modo cronologico per poter cogliere quanto difficile, travagliata ed inquieta sia stata la sua vita. Sia le opere di tipo religioso, sia i dettagli nei piccoli disegni a matita, cosi come i colorati pastelli, sono tutti porte che si aprono sulla fertile immaginazione del maestro. Le maggior parte dei quadri ha una notevole forza d’impatto; sono spesso immagini non immediatamente leggibili servendosi di linguaggi ambigui, indiretti, allusivi per comunicare. Nei lavori di Tekel è necessario immergersi per analizzare ogni tratto per cogliere il messaggio che il pittore intende trasmettere. Non sono mai creazioni casuali in quanto ogni quadro veniva preceduto da un preciso studio e da una scelta critica che nasce dalla fede dell’artista e dalla volontà di una continua ricerca della verità. I temi religiosi sono per il maestro degli input che poi si sviluppano e comunicano qualcosa che va al di fuori ed oltre il tema sacro. Le scene tratte dal Vecchio e dal Nuovo Testamento vengono dall’artista rivisitate al fine di poter meglio comunicare. Il dipingere era per Tekel molte volte uno sfogo, un monologo interiore, altre volte semplicemente un gioco, un passatempo. Il più delle volte nasceva dalla necessità di comunicare, di esprimere le sue idee sia su argomenti religiosi che sociali o politici. Nelle sue opere pulsano umiltà ed umanità nel celebrare il creato. La collezione Dendiš presentata in questo catalogo è il frutto di una ricerca ventennale delle opere che oggi ha raggiunto e superato il centinaio di quadri. Vorrei, qui a Roma, presentare una parte di questa antologia, analizzando le opere nel loro sviluppo cronologico e suddividendole in tre tappe principali:

Keď sa chronologicky pozrieme na Tekelove práce, pochopíme aký bol jeho život ťažký, trýznivý a mučivý. Či diela typu náboženského, či detaily v malých kresbách ceruzkou, alebo kolorované pastely, to všetko je vstupnou bránou k bohatej obrazotvornosti majstra. Väčšina jeho diel má značnú silu dopadu; sú to často motívy, ktoré nie sú čitateľné na prvý pohľad, pretože používa pre svoju výpoveď jazyk, na ktorý je potrebné hlboko sa pohrúžiť a analyzovať každý jeho ťah. Nie sú to nikdy náhodné kreácie, pretože každému obrazu predchádza presná štúdia a kritický výber, ktorý sa rodí z viery umelca a jeho túžby neustáleho hľadania pravdy. Náboženské témy sú pre majstra počiatočnými podnetmi, ktoré sa následne rozvíjajú a vypovedajú niečo, čo ide mimo za svätú tému. K scénam zo Starého a Nového Zákona sa umelec znovu a znovu vracia s cieľom dosiahnuť stále lepšiu výpoveď. Maľovanie bolo pre Tekela mnohokrát zdôverovaním sa, vnútorným monológom, inokedy zasa len hrou, zábavou. Najčastejšie sa rodí potreba vypovedať, vyjadriť svoje myšlienky, názory, či už na otázky náboženské, sociálne alebo politické. V jeho dielach pulzujú pokora a ľudskosť v oslave stvorenia. Súkromná zbierka Jozefa Dendiša predstavená v tomto katalógu je výsledkom dvadsaťročnej zberateľskej činnosti a dnes dosiahla, ba presiahla 100 obrazov. Chcela by som tu, v Ríme predstaviť časť tejto antológie s analýzou diel v ich chronologickom vývoji. Diela možno rozdeliť do troch hlavných etáp:

1. Il periodo che va dagli anni ‘20 agli anni ‘30 2. Gli anni ‘40 3. Il periodo che va dagli anni ‘50 fino al 1975

Umelecká činnosť prvého obdobia je reprezentovaná v tejto antológii desiatkou diel, kde dominuje technický vplyv majstra Maxa Švabinského, ktorý sa snúbi s náklonnosťou Tekela k náboženským témam. Najčastejšie používané techniky sú ceruzka, uhlík, tuš. Formát je väčšinou malých rozmerov, ale s detailnou presnosťou pre podrobnosti, čo vyhrocuje zručnosť, istotu i znalosť pri spracovaní a formovaní línií pevného a výrazného charakteru. Do tejto prvej fázy patria aj realisticko-figuratívne štúdie, zátišia a portréty, v ktorých hľadá podstatu ľudského ducha, čo je veľmi zjavné v jednom zo zriedkavých olejov majstra, v diele nazvanom “Kristus”. Technika maľby olejom zrejme nepatrila k umelcovým obľúbeným, a to kvôli času potrebnému na zaschnutie. “Kristus” namaľovaný olejom na kartóne je stvárnený ťažkými a pastóznymi ťahmi štetca nanášanými vo viacerých vrstvách, ktoré modelujú tvár Krista zredukovanú len na podstatné črty, na ktoré dopadá svetlo prichádzajúce zľava, a tým osvetľuje pravú časť tváre v skrátenej perspektíve. Toto maliarovo vrstvenie štetcom je voľné a sumárne, pri ktorom dosahuje komplexný efekt tieňovania od jasných tónov inkarnátu až po tmavé tóny kontúr s občasným ťahom krvavo červenej

1. Obdobie od 20-tych do 30-tych rokov 2. 40-te roky 3. Obdobie od 50-tych rokov až do roku 1975

L’attività artistica del primo periodo è rappresentata in questa antologia da una decina di opere nelle quali domina l’influenza tecnica del maestro Max Svabinský che si concilia con la predilezione di Tekel per i temi religiosi. Le tecniche prevalentemente usate sono matita, carboncino, china. Il formato è per la maggior parte di dimensioni molto ridotte ma con una dettagliata precisione di particolari; ciò per affinare l’abilità, la sicurezza e la conoscenza nel trattamento e nella formulazione delle linee del carattere ben fermo e marcato. A questa prima fase appartengono anche studi figurativo-realistici, nature morte e ritratti nei quali si cerca l’interiorità dell’animo umano fortemente presente in uno dei rari oli eseguiti dal maestro, opera intitolata “Cristo”. Questa tecnica ad olio probabilmente non era molto amata dall’artista; ciò a causa dei tempi necessari all’asciugatura. “Cristo”, eseguito con tecnica ad olio su cartone, venne realizzato con grevi e pastose stesure del pennello che creano una sovrapposizione di strati che

8

vanno a modellare il viso di Cristo ridotto all’essenziale sul quale si appoggia la luce proveniente da sinistra che illumina la parte destra del volto scorciato. La stesura pittorica, libera e sommaria, raggiunge un effetto complessivo di chiaroscuro che va dai toni chiari dell’incarnato a quelli scuri di contorno con un solo piccolo tocco di rosso sanguigno. L’espressione dolente del Cristo viene enfatizzata dalla bocca semiaperta che dà l’ultimo accento di drammaticità all’opera. Le opere della seconda fase sono state in gran parte distrutte dalla tragica “Notte dei barbari”. In questi anni la tecnica maggiormente utilizzata è quella a china nera con la quale può esprimersi al meglio per sottolineare la tragicità dell’epoca e il desiderio di pace. Usa formati più grandi rispetto al periodo precedente, spesso il 30 x 40. Tekel impiegó anche la tecnica a pastello che diviene la sua preferita e con la quale perfeziona il lato compositivo che divenne più equilibrato. La tavolozza di colori primari si trasforma e diventa più vivace e va in contrasto con il contorno ben marcato e definito; ciò crea dinamismo e una nuova atmosfera mistica e simbolica. Egli sperimenta forme più semplificate, dalle linee marcate che delimitano le figure, tralasciando il dettaglio. Un’opera ben rappresentativa di questo periodo è intitolata “Madonna slovacca”, eseguita con tecnica a mordente su tavola. Un quadro che richiama fortemente l’arte ortodossa sia per il supporto scelto sia per il modo di esecuzione. La rappresentazione può essere intesa come finestra spirituale nella quale l’artista cerca di rimandare il simbolo cristiano ad una raffigurazione di motivo popolare: la madre slovacca con il bambino. Non vi è tridimensionalità in questa opera. La profondità viene dettata dall’intensità degli sguardi. Le proporzioni e le grandezze sono relative; ciò, assieme alla mancanza della ritrattistica, richiama l’iconografia ortodossa. Da sottolineare la simmetria dell’opera che converge in un centro ideale. Un lieve chiaroscuro e tratti leggeri creano le forme delle figure che si riducono all’essenziale, lasciando spazio alla simbologia. L’ultimo periodo, quello tirnaviese, ci lascia un numero maggiore di opere. E’ un periodo triste per Tekel; nostalgia e rassegnazione traspaiono nei suoi quadri. Egli abbandona temporaneamente la tecnica a pastello e ritorna alla matita, al carboncino e alla china. Attingendo alla combinazione bicolore, le opere in tal modo acquistano drammaticità e appaiono più reali. Le dimensioni delle opere sono modeste; egli utilizza dei formati A4, presi da block notes, spesso accompagnati da poesie e riflessioni personali. I quadri rivelano un certo atteggiamento critico, ironico, anche autoironico. Reagisce così al materialismo dell’epoca ed all’allontanamento dai valori morali. Negli anni ‘60 si rinnova un certo entusiasmo che compare nelle sue opere con nuovi colori e giochi di luce. Egli sperimenta e ricerca nuove tecniche. Tralascia il dettaglio, ma non il simbolo. Gli elementi espressivi contribuiscono a dare un carattere surrealista alle sue opere. Questa nuova sperimentazione, l’uso di un linguaggio

farby. Trpiaci výraz Krista je umocnený polootvorenými ústami, čo dodáva výjavu posledný akcent dramatičnosti. Diela druhej fázy boli z veľkej časti zničené počas tragickej “Barbarskej noci”. V tomto období najviac používa techniku čierny tuš, ktorý je najlepším výrazovým prostriedkom na to, aby podčiarkol tragickosť doby a túžbu po mieri. Oproti predchádzajúcemu obdobiu používa formáty väčšie, často 30x40. Tekel používal aj techniku maľby pastelom, ktorú si obľúbil a zdokonalil tým kompozíciu, ktorá sa stane vyváženejšia. Paleta primárnych farieb ožíva a je v kontraste s výraznou, definovanou kontúrou, čo vytvára dynamičnosť a novú mystickú i symbologickú atmosféru. Báda zjednodušené formy s výraznými kontúrami, ktoré vymedzujú postavy, pričom detail je zanedbaný. Veľmi reprezentatívnym dielom tohto obdobia je obraz s názvom “Slovenská Madona” vytvorená technikou moridla na dreve. Dielo, ktoré veľmi pripomína pravoslávne umenie tak zvoleným podkladom, ako aj spôsobom prevedenia. Výjav môže byť chápaný ako duševné okno, v ktorom sa umelec snaží dodať kresťanský symbol znázornenia ľudového motívu: slovenská matka s dieťaťom. V tomto obraze chýba trojrozmernosť. Hĺbka je daná intenzitou pohľadov. Proporcie a veľkosti sú relatívne; a práve to, spolu s vynechaním portrétovania pripomína pravoslávnu ikonografiu. Je treba podčiarknuť symetriu diela, ktorá sa zbieha v ideálnom strede. Jemné tieňovanie a ľahké ťahy tvoria postavy, ktoré sú zredukované len na to podstatné, čím prenechávajú priestor symbológii. Posledné obdobie, trnavské, nám zanechalo viac diel. Je to obdobie veľmi smutné pre Tekela a z jeho tvorby vanie dych nostalgie a rezignácie.Dočasne opúšťa pastel, vracia sa k ceruzke, uhlíku a tušu. Siaha po dvojfarebnej kombinácii, čím jeho diela gradujú na dramatičnosti a zdajú sa reálnejšie. Rozmery obrazov sú skromné; používa papiere formátu A4 vytrhnuté z poznámkového bloku, ktoré sú často popísané básňami a osobnými reflexiami. Tieto obrazy odhaľujú určitý kritický, ironický, ba aj autokritický postoj. Týmto spôsobom reaguje na materializmus doby a na vzďalovanie sa od morálnych hodnôt. V 60-tych rokoch sa obnovuje určitý entuziazmus, ktorý sa prejavuje v jeho dielach novými farbami a hrami svetla. Experimentuje a skúma nové techniky. Zanedbáva detail, ale nie symbol. Výrazové prvky dodávajú dielam nadrealistický charakter. Toto nové experimentovanie, používanie takmer kŕčovitého umeleckého prejavu, ktorý sa nestará o formálnu krásu , je výsledkom v niektorých obrazoch pragmaticko-funkčnej nutnosti skrývať myšlienky a názory nepriateľského režimu. Funkčné je aj používanie novinového papiera; a to, nielen pre finančné problémy pri zaobstarávaní si výtvarných potrieb, ale aj preto, že použitie tlače režimu bola jeho sarkastickou kritikou. Posledné roky jeho života presiaknuté nešťastím a samotou sa vyznačujú dielami, ktoré odrážajú jeho chorobu. Farby sa stávajú tmavé, ponuré, témy sú ešte dramatickejšie.

9


artistico quasi spasmodico, che non si cura della bellezza formale, nascono anche, in alcuni quadri, dall’esigenza funzionale di tener celati idee e pensieri invisi al regime. Funzionale anche l’uso di carta da giornale; ciò non solo per problemi finanziari nel reperire il materiale, ma anche per utilizzare la stampa di regime come critica sarcastica. Gli ultimi anni della sua vita, pervasi da infelicità e solitudine, sono contrassegnati da opere nelle quali la malattia fa capolino. I colori diventano scuri e cupi con temi ancora più drammatici. Simbolica di questo terzo periodo è l’opera “Sotto la comune bandiera”. Vi è fin dal titolo una chiara critica sarcastica al regime. L’opera è eseguita con la tecnica a pastello e pastello di cera graffiato su carta. Un aspro realismo viene presentato al centro della scena con un soldato russo fiero e vittorioso che con la mano destra tiene la bandiera e con l’altra la fiaccola; ai suoi piedi una figura inginocchiata e sottomessa. Il pittore rappresenta la scena con effetti di colore dove l’idea dell’artista traspare e si intuisce appena. È un’opera eseguita con tratti lunghi, quasi nervosi, dove domina il colore rosso simbolo del sangue e del regime. Ci troviamo di fronte ad un’opera sintetista, capace di esprimere un’idea in modo libero e soggettivo combinando gli elementi tratti dalla realtà e tradotti secondo la visione personale del maestro. L’opera supera la fedele restituzione del reale con lo scopo di rappresentare, attraverso le forme e i colori, un concetto legato alla dimensione politica e sociale.

Symbolickým pre tretie obdobie je dielo „Pod spoločnou zástavou“. Už zo samotného názvu je jasná sarkastická kritika režimu. Dielo je realizované suchým a škrabaným mastným pastelom na papieri. Trpký realizmus je znázornený v strede scény postavou ruského vojaka, hrdého a víťazného, ktorý zviera v pravej ruke zástavu a v druhej pochodeň; pri jeho nohách kľačiaca podrobená postava. Maliar vytvára túto scénu farebnými efektami, cez ktoré umelcova idea sotva presvitá a chápeme ju skôr intuitívne. Dielo je vytvorené dlhými, takmer nervóznymi ťahmi, v ktorých prevláda červená farba, symbol krvi e režimu. Nachádzame sa pred dielom syntetickým, schopným vyjadriť myšlienku slobodne a subjektívne tým, že kombinuje prvky vybrané z reality, ale interpretované podľa vlastnej vízie majstra. Toto dielo prekonáva verné kopírovanie reálneho s cieľom reprezentovať farbami a formami, čo bola koncepcia spätá s politickým a sociálnym rozmerom.

TEOD O R

TEKEL OPERE IN MOSTRA OPERE IN MOSTRA

10

11


Madonna Campestre “Sedliacka Madona” 1925 – 1935 Matita su carta Ceruzka na papieri 20 x 30,5 cm

Flagellazione Bičovanie 1926 China su carta Tuš na papieri 14 x 15 cm

“L’eredità dei Padri preservaci Signore.” “Dedičstvo Otcov zachovaj nám Pane” 1934 China su carta Tuš na papieri 24 x 17 cm

Senza Titolo Bez názvu 1934 China su carta Tuš na papieri 11 x 7,5

12

Madonna Madona 1939 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 15 x 7 cm

Cristo Kristus 1939 – 1945 Olio su cartone Olej na kartóne 22,5 x 27 cm

13


Madonna Slovacca “Slovenská Madona” 1940 Matita colorata su carta Farebná ceruzka na papieri 22 x 30 cm

Senza Titolo Bez názvu 1942 – 1945 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 22 x 24 cm

Senza Titolo Bez názvu 1940 – 1943 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 20 x 32 cm

Luce della Vita “Svetlo života” 1942 – 1945 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 29 x 42 cm

Adamo ed Eva “Adam a Eva” 1942 – 1945 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 42 x 29 cm

Senza Titolo Bez názvu 1940 – 1943 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 30 x 43 cm

14

15


Decapitazione di Santa Elisabetta “Sťatie sv. Alžbety” 1942 – 1945 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 10 x 20 cm

Calvario “Kalvária” 1942 – 1945 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 16 x 22 cm

Ecce Ancilla Domini 1943 China e acquarello su carta Tuš a akvarel na papieri 22 x 32 cm

Annunciazione Zvestovanie 1945 – 1947 Pastellosu carta Suchý pastel na papieri 30 x 22 cm

Dal parco di Trnava “Z Trnavského parku” 1946 – 1950 Pastellosu carta Suchý pastel na papieri 30 x 38 cm

16

Madonna Slovacca “Slovenská Madona” 1942 – 1945 Mordente su tavola Moridlo na dreve 40 x 50 cm

17


Madonna con Bambino Madona s dieťaťom 1945 – 1950 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 29 x 42 cm

“La guarigione del figlio del funzionario reale” “Uzdravenie syna kráľovského úradníka” 1950 China e mordente su carta Tuš a moridlo na papieri 19 x 29 cm

Pietà Pieta 1950 Matita su carta Ceruzka na papieri 23 x 34 cm

Natività Narodenie 1950 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 20 x 29 cm

“I quattro cavalieri dell’Apocalisse” “Štyria apokalistí jazdci” 1951 Acquarello e mordente su carta Akvarel a moridlo na papieri 16 x 41 cm

18

San Francesco e Santa Chiara “Sv. František a Sv. Klára” 1945 – 1950 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 33 x 25 cm

19


“La caduta dell’uomo (Satana)” “Pád človeka (Satana)” 1957 Acquarello e mordente su carta Akvarel a moridlo na papieri 30 x 21 cm

Veronica “Veronikin šátok” 1957 1958 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 18 x 25

Senza titolo Bez názvu 1957 China e acquarello su carta Tuš a akvarel na papieri 27 x 20 cm

„Cristo – Lenin, Marx, Engels, Hege Kristus – Lenin, Marx, Engels, Hegel“ 1958 Acquarello su carta Akvarel na papieri 40 x 16 cm

Madonna Madona 1956 – 1960 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 12,5 x 22,5 cm

Senza Titolo Bez názvu 1960 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 49 x 33 cm

20

21


I fiori del male “Kvety zla” 1962 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 29 x 20 cm

Senza titolo Bez názvu 1962 Acquarello e china su carta Akvarel a tuš na papieri 20 x 29 cm

“Estrazione del bambino dal grembo. Diavolo a sinistra come il caprone” “Vytiahnutie dieťaťa z lona. Diabol vľavo ako cap” 1965 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 30 x 20 cm

Senza titolo Bez názvu 1960 – 1970 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 22 x 32 cm

Senza titolo Bez názvu 1965 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 30 x 21,5 cm

22

“Sotto la comune bandiera” “Pod spoločnou zástavou” 1965 Pastello e pastello di cera su carta Suchý a mastný pastel na papieri 28 x 19,5 cm

23


Pietà Pieta 1965 1970 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 24 x 24 cm

Madonna Madona 1965 – 1970 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 30 x 22 cm

Senza titolo Bez názvu 1965 – 1975 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 18 x 21

Senza titolo Bez názvu 1965 – 1975 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 20 x 28 cm

San Giuseppe “Sv. Jozef” 1967 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 30 x 21 cm Nabucodonosor 1967 Pastello e pastello di cera su carta Suchý a mastný pastel na papieri 29 x 21 cm

24

25


Il ricco e Lazzaro “Boháč a Lazar” 1968 Pastello di cera su carta Mastný pastel na papieri 29 x 20 cm

Le donne di Betlemme “Betlhemské ženy” 1968 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 19 x 29 cm

Senza titolo Bez názvu 1968 – 1970 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 24 x 13 cm

Senza titolo Bez názvu 1968 – 1970 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 29 x 21 cm

Sipario “Opona” 1968 Pastello su carta di giornale Suchý pastel na novinovom papieri 22 x 22 cm

Occupazione della Cecoslovacchia “Okupácia ČSR” 1968 Pastello su carta di giornale Suchý pastel na novinovom papieri 58 x 43 cm

26

27


Pietà Pieta 1968 – 1972 Pastello su carta di giornale Suchý pastel na novinovom papieri 18 x 18 cm

Pellegrini “Pútnici” 1970 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 28 x 21 cm

Cristo risorto “Zmŕtvychvstalý Ježiš” 1970 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 30 x 20 cm

“Nel muso del leone” “V tlame levovej” 1970 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 29 x 22 cm

Natività Narodenie 1970 Carboncino su carta Hrudka na papieri 32 x 20 cm

28

Sacra Sindone Sväté rúcho 1970 Pastello e pastello di cera su carta Suchý a mastný pastel na papieri 25 x 19 cm

29


“David vinse Golia” “Dávid premohol Goliáša” 1971 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 29 x 20 cm

Due sorelle “Dve sestry” 1971 Pastello su carta Suchý pastel na papieri 20 x 25 cm

Interno “Interiér” 1971 Pastello di cera su carta Mastný pastel na papieri 20 x 29 cm

Camera “Izba” 1971 Pastello di cera su carta Mastný pastel na papieri 29 x 20 cm

30

Crocifissione Ukrižovanie 1971 China e acquarello su carta Tuš a akvarel na papieri 27 x 19 cm

“Compiuta l’opera della Redenzione” “Dokonané je dielo vykúpenia” 1972 Pastello di cera su carta Mastný pastel na papieri 30 x 21 cm

31


A mio padre M么jmu otcovi

32

catalogo tekel  

Il catalogo che potete sfogliare qui di seguito è stato realizzato in occasione della mostra Tekel, tenutasi presso l'ambasciata slovacca a...