__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

cover

JAARVERSLAG 2019


INHOUDSTAFEL 4

Inleiding

10

Creatie van competentiegerichte jobs en coaching naar werk 1.

Structuur vzw Werkmmaat

11

2. Competentiegerichte profielen

14

15

3. Ons coaching model

4. Doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit 18 5. Vorming, preventie en welzijnsbeleid 6. Innovatie

29

39

7. Kwaliteitsbeleid

42

44

Uitbouw van projecten Lokale Diensten Economie die gericht inspelen op lokale noden 1.

45 57 67

Toerisme Antwerpen

2. Evenemententeam 3. Cultuurnetwerkers

4. fietspunt Mortsel-Boechout-HoveKontich-Lint-Edegem 83 5. Werkmmaat Lier

707

150

Financieel verslag 2019

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

3


INLEIDING

“Ik ben blij dat ik je nog kon zien.” De laatste woorden die mijn collega Ali met mij uitwisselde. Ik dacht dat hij de woorden niet goed formuleerde, boodschap We was ontwikkelden correct. Hij wou nogdidacop een demaar staddeAntwerpen. een bedekte manier afscheid In detoe loop tisch project rond De Ruiennemen. naar scholen envan sleu-die avond, donderdag 7 maart, besliste Ali om uitInhet telden aan een nieuwe aangepaste Ruien-boot. leven te stappen. schok vanen ditdeafscheid zindert samenwerking met De de provincie Universiteit nog steeds na. Niet alleen bij mezelf, maar ook bij al de collega’s van Werkmmaat. Ali was een heel van dienst te kunnen de impuls van de op charismatische manzijn. die Onder een grote invloed had talrijke mensen die via Werkvormm/Werkmmaat punt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich-Lint-Edehun weg zochten om via werk hun plek te vinden in gem kwam er na intens onzegeactualiseerd. maatschappij. In Hij Lier was ook de drijvende kracht overleg betrokken stedelijke diensten een achtermet de alle haventornado’s en de werking in De heldere samenwerkingsovereenkomst tot stand. De Ruien. Ali kon bruggen slagen met andere stedelijke stedelijke speeltuin van Lier kreeg er een heus Verdiensten en instanties. Het gemis is nog steeds heel telhuisje bij. We sleutelden ook aan hetwanhoopsdaad comfort van groot. Maar ook de vraag of we deze onze collega’s met een professioneel magazijn voor hadden kunnen voorkomen. Vorig jaar heeft onze het Evenemententeam en betere huisvesting voor collega en bestuurslid Mieke Lemmens zelfmoord gepleegd. De tol is heel zwaar. Vooral de eenzijIk heb het uitschrijven van deze inleiding dige stopzetting van ons tewerkstellingsproject met lang Hetaan. jaarZonder 2019 laat me niet onbeDe Lijn uitgesteld. kwam heel hard uitleg, verklaroerd achter. In de eerste maanden werden we ring, laat staan een dankwoord. Vijf van onze colle-geconfronteerd met een audit Antwerpen. ga’s verloren hierdoor hun job.van En de ditstad ondanks hun Aanleiding was het al dan niet correct aanrekenen goede prestaties en inzet. van onze opdrachten rond het proper maken van We dat u fonteinen. in de komende dehopen stedelijke Op bladzijden zich heefthet elkwerk lokaal enbestuur enthousiasme van onze Werkmmaat-collega’s het recht om toe te kijken op een correct kan ontdekken. Heel graag wil ik alle collega’s van verloop en facturatie. Maar bij de start van de auWerkmmaat bedanken voor al het eindeloos sleutedit werden al opdrachten stopgezet en geen factulen. Maar ook onze leden van de Raad van Bestuur ren meer uitbetaald. Van in het begin waren we al en de Algemene Vergadering voor al hun steun en veroordeeld. Omwille van deze beslissing hebben vertrouwen. En natuurlijk passen bij dit dankwoord we voor 8 van onze collega’s een maand lang techook de verschillende lokale besturen, zonder hen nische werkloosheid moeten inroepen. Een eindkunnen we niet blijven sleutelen aan de toekomst verslag van de audit hebben we nooit gekregen. van onze Werkmmaat’ers. Erwin Lauriks Coördinator vzw Werkmmaat

4

6

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2017

INLEIDING


Maar de conclusie was helder. Werkmmaat is voor de stad Antwerpen een betrouwbare partner. Afspraken werden scherper geformuleerd, de samenwerking kon verder gezet worden. Gelukkig maar. Maar 2019 was ook de biotoop voor heel wat positieve en hoopvolle initiatieven. Belangrijke convenanten met de stad Antwerpen rond de uitbating van De Ruien en de Antwerpse Cultuurnetwerkers werden verlengd. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben de verschillende lokale besturen aangegeven dat ze met Werkmmaat willen blijven samen werken. We zijn heel dankbaar met dit vertrouwen en zullen er alles aan doen om dit in de komende jaren te blijven waar te maken. Gelukkig blijft het schrijven van een jaarverslag ook een moment van genieten. Het is snuisteren in verslagen, agenda’s, fotomateriaal en mails. Afvinken of we alle vooropgestelde doelstellingen behaald hebben. Plannen maken voor 2020 om op sommige pijnpunten extra in te zetten. We hopen vooral dat we u een beetje kunnen laten proeven van de fierheid en passie van onze Werkmmaten bij de uitvoering van hun job. In 2019 zijn we in opdracht van de VDAB gestart met de uitvoering van de verplichte doorstroomtrajecten. Niet minder dan 21 collega’s worden daarin gevat. We willen er alles aan doen om deze collega’s verder op weg te zetten in hun verdere beroepsloopbaan. Een aantal medewerkers kunnen aan de slag blijven binnen Werkmmaat. Maar verschillende Werkmmaten moeten op zoek naar een nieuwe werkgever.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

5


6

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

7


Een jaarverslag is ook een oefening in bescheidenheid en dankbaarheid. Heel onze werking draait op de inzet van alle collega’s van Werkmmaat. Op het vertrouwen van zoveel partners waaronder de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen, de verschillende lokale besturen en de NMBS. Maar ook elk jaar meer en meer de vele klanten die via één van onze projecten beroep doen op onze diensten. Het groeiend netwerk van bedrijven waar we mee samen werken i.f.v. doorstroom van onze collega’s. De inspirerende samenwerking met Zanzibar, onze partner in De Ruien. Op de onmisbare cijferkunsten van Hans Van Hoeydonck. Op de onvoorwaardelijke steun van de Raad van Bestuur. Laat ons van 2020 een jaar maken vol vertrouwen en dynamiek. Laat ons van 2020 een jaar maken waar we elkaar veel kunnen blijven zien en ondersteunen. Erwin Lauriks Coördinator vzw Werkmmaat Raad van Bestuur Veronique Aps Francis De Schutter Ivan Geilenkotten Marina Ghersin Johan Roelandt, voorzitter Jan Van den Eynde Dirk Van Halen

8

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

9


â–¶ CREATIE VAN COMPETENTIEGERICHTE JOBS EN COACHING NAAR WERK

10

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


1 STRUCTUUR VZW WERKMMAAT

De werking van vzw Werkmmaat is volledig te kaderen binnen de Vlaamse regelgeving rond de Lokale Diensten Economie (LDE). In de loop van de voorbije 12 jaren hebben we stelselmatig goedkeuring gekregen om het aantal doelgroepmedewerkers op te trekken naar 53 VTE’s met een statuut LDE/SINE. In het fietspunt Lier hebben we een extra medewerker/fietshersteller halftijds in dienst met een arbeidshandicap (VOP/SINE) en een medewerker enkel met SINE statuut. Dankzij de financiële steun van de provincie en de stad Antwerpen hebben we in de periode 2018 en 2019, in samenwerking met iBike, 4 doelgroepmedewerkers een arbeidscontract aangeboden voor 1 jaar in functie van een definitieve tewerkstelling in dat bedrijf. We maken hierbij ook gebruik van het SINE statuut.

LDE project Evenemententeam Toerisme Antwerpen Cultuurnetwerkers Fietspunt Mortsel-BoechoutHove-Kontich-Lint-Edegem Fietspunt Lier Toerisme Lier iBike Totaal

Doelgroepmedewerkers binnen LDE 22 6 8 5

Doelgroepmedewerkers buiten LDE 0 0 0 0

5 7 0 53 VTE

1,5 0 4 5,5 VTE

Bij enkele LDE projecten wordt het voorziene kader van SINE-medewerkers aangevuld met doelgroepmedewerkers met een artikel 60 statuut. Hiertoe werden er samenwerkingscontracten afgesloten met de OCMW’s van Antwerpen, Boechout, Brasschaat, Hove, Kontich, Lint, Edegem, Mortsel, Lier en Mechelen.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

11


LDE project Evenemententeam Toerisme Antwerpen fietspunt Mortsel-BoechoutHove-Kontich-Lint-Edegem Werkmmaat Lier Totaal

Artikel 60 medewerkers 9 11 9 10 39

In het kader van onze werking op het Steenplein schakelen we ook 1 medewerker in binnen het kader van arbeidszorg. Werkmmaat is vanaf 2018 ook erkend als werkervaringspartner binnen Duaal Leren en dit voor twee specifieke functies: polyvalent onderhoudswerker gebouwen en fietshersteller. Verder bieden we ook werkervaringsstages aan in samenwerking met GTB. Gezien het takenpakket binnen onze LDE projecten werken we vooral met mannelijke doelgroep medewerkers. LDE project Evenemententeam Toerisme Antwerpen Cultuurnetwerkers fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich-Lint-Edegem fietspunt Lier Toerisme Lier iBike

mannen 21 5 5 5 5 5 4

vrouwen

1 1 3 0 0 2 0

In het kader van ons Loopbaan- en Diversiteitplan hebben we in 2014 een leeftijdsscan opgesteld van onze doelgroep medewerkers. Hierin komt zeer duidelijk tot uiting dat we te maken hebben met een relatief oudere groep van personeelsleden: 44% van

12

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


onze mensen zijn ouder dan 45 jaar. Voor elk van de LDE projecten is er binnen de omkadering van vzw Werkmmaat een verantwoordelijke aangesteld. Deze persoon staat in voor de begeleiding van zijn doelgroep medewerkers en de realisatie van de opdrachtverklaring van zijn/haar project. LDE project Evenemententeam

Toerisme Antwerpen Cultuurnetwerkers fietspunt Mortsel-BoechoutHove-Kontich-Lint Werkmmaat Lier iBike

Verantwoordelijke Werkmmaat Luc Roothoofd Peter Luyckx Steven Meeus Koen Lambrechts Ali Bokharian (tot maart 2019) Willem Storms Ivan Weerts Malikka Bouaissa Luc Troonbeeckx Nashouan Abdulahad Bram Dekoning Jeroen Roekens Tom De Ridder Bram Dekoning

Naast deze projectverantwoordelijken zijn er specifieke opdrachten toegewezen aan collega’s: Coach

Bram Dekoning Hilde Van Walleghem Kim Meulemeester Malikka Bouaissa

Coach NT2 Preventieadviseur Vertrouwenspersoon Stafmedewerker CoĂśrdinator

Kim Meulemeester Ivan Weerts Kim Meulemeester Thi Dung Dang Erwin Lauriks

Voor wat betreft de personeelsadministratie doen we beroep op de gewaardeerde hulp van Paul

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

13


Spysschaert, van de vzw Werkvormm. Onze boekhouding wordt nauwgezet opgevolgd door Hans Van Hoeydonck. Dit jaar hebben we met de steun van Vlaamse subsidies voor managementondersteuning een actuele organogram uitgewerkt van Werkmmaat. Dit in samenwerking met I-Diverso. Op deze manier hebben we onze werking op een heldere manier in kaart kunnen brengen. De vestigingsplaatsen van Werkmmaat zijn verspreid in de regio Antwerpen: Magazijn Evenemententeam fietspunt MortselBoechout-Hove-KontichLint-Edegem Toerisme Antwerpen fietspunt Lier Toerisme Lier Secretariaat

2 COMPETENTIEGERICHTE PROFIELEN

Herentalsebaan 285 Borsbeek NMBS station Mortsel Oude God Atelier op fort 4 Cruiseterminal Ruihuis Antwerpen NMBS station Lier Baron Opsomer museum Mechelsesteenweg 128-136 Antwerpen

Binnen vzw Werkmmaat hechten we veel belang aan het hanteren van competentiegerichte profielen. Doelstelling is om de competenties van onze doelgroep medewerkers te versterken door het uitoefen van hun dagelijkse opdrachten. Op 1 april 2015 is onze werking gevat in een nieuw decreet Lokale Diensteneconomie. EĂŠn van de belangrijkste prioriteiten is dat de tewerkstelling, coa-

14

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


ching en begeleiding van onze doelgroepmedewerkers beperkt wordt tot maximum 5 jaar, met daarin vervat een doorstroomtraject van 6 maanden – inclusief stagetraject. Vanuit dit kader is het heel belangrijk om zeer gericht te werken aan de versterking van de competenties van onze medewerkers. Dankzij de financiÍle steun binnen het kader van ons Loopbaan- en Diversiteitsplan hebben we in de voorbije jaren de basis kunnen leggen van competentieprofielen voor onze verschillende deelprojecten. We hebben hierbij beroep kunnen doen op de expertise van Axelle Vanquaillie. In de loop van de volgende jaren willen we deze competentieprofielen verder verfijnen en concretiseren. In de voorbije jaren hebben we actief ingezet op vormingsinitiatieven voor onze doelgroepmedewerkers, en dit zowel individueel als in groep. In het kader van onze competentiegerichte werking willen we een basispakket aan opleidingen uittekenen die elk van onze collega doelgroepmedewerkers krijgt aangeboden gedurende het tewerkstellingstraject binnen Werkmmaat.

3 ONS COACHING MODEL

Het versterken van de algemene en technische competenties van onze doelgroep medewerkers kan enkel gerealiseerd worden mits individuele coaching. Elk van onze collega doelgroepmedewerkers was langdurig werkloos en is laaggeschoold, tal van diverse redenen liggen mee aan de oorsprong van deze situatie. Om de doelstelling rond doorstroom naar het regulier arbeidscircuit te kunnen realiseren is er dan ook een zeer strikte begeleiding van elk van hen vereist.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

15


Elke maand wordt er per project Lokale Diensten Economie een begeleidingscel georganiseerd met telkens de projectverantwoordelijke, de coach en de coÜrdinator. Op deze vergadering wordt elke collega doelgroepmedewerker overlopen en wordt er nagegaan welke stappen er kunnen gezet worden om de algemene werking van het project te verbeteren en de kansen van de doelgroepmedewerker te verhogen. In ons coaching model vervult de verantwoordelijke van elk deelproject een zeer belangrijke eerste lijnsopdracht. Het is zijn/haar taak om de technische en persoonsgerichte competenties van de toegewezen doelgroepmedewerkers te versterken. Hij wordt hierbij bijgestaan door de coach van Werkmmaat die een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) uitwerkt en opvolgt voor elk van de doelgroepmedewerkers. In deze POP gesprekken worden telkens de individuele werkpunten bepaald voor de doelgroepmedewerker i.f.v. groei op de werkvloer, aandachtspunten in de persoonlijke leefsfeer en doorstroming naar regulier werk. Niet alleen deze aandachtspunten, maar ook de talenten, interesses, aspiraties, passies en algemene en technische vaardigheden die reeds verworven werden (bij Werkmmaat of in vorige werken levenservaringen) worden benoemd en in beeld gebracht. Er wordt hierbij aangegeven wie welke afspraken zal opnemen en tegen welke timing. Tussen de POP-gesprekken door worden de geformuleerde afspraken opgevolgd en zo nodig bijgestuurd. In 2012 hebben we in het kader van een ESF-project onze POP-methodiek sterk kunnen verbeteren, en dit in samenwerking met het loopbaancentrum/ startcentrum ZIN en onze collega’s van ATEL en Buurtcentrum Posthof. Onze ervaringen werden op

16

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


rkers kan duele coadewerkers ld, tal van prong van oorstroom realiseren an elk van

en onze collega’s van en startcentrum Buurtcentrum Posthof. Onze ervaringen werden op Vlaams niveau gebundeld en versterkt met andere partners. Dankzij dit project hebben we een duidelijke visie kunnen uitwerken rond het verloop van Vlaamseen niveau gebundeld en wederkerend versterkt met andere -traject, een steeds proces rond hetDankzij vaststellen de persoonlijke groeipunten van partners. ditvan ESF-project hebben we een duielke doelgroepmedewerker met daaraan gekoppeld delijke visie kunnen uitwerken rond het verloop een zeer concreet actieplan. van een POP-traject, een steeds wederkerend proces

rond het vaststellen van de persoonlijke groeipunten van elke doelgroepmedewerker met daaraan gekoppeld een zeer concreet actieplan. 

Diensten seerd met oach en de ke collega dt er nageden om de beteren en verhogen.



  

ntwoordejke eerste echnische e toegeweHij wordt mmaat die ) uitwerkt dewerkers. de indivioepmedehtspunten ng naar rewie welke ming. Tusgeformujgestuurd.

persoonlijk ontwikkelingsproces 

() 

 

-project eteren, en

NG MODEL

21

In 2017 hebben de coaches van Werkmmaat een opleiJAARVERSLAG WERKMMAAT 2017 ONS de COACHING MODEL ding gevolgd rond de toepassing van POP-gesprekken in het kader van doorstroomgericht werken. Werkmmaat heeft in 2017 een erkenning gekregen om NT2 op de werkvloer aan te bieden. Met Kim Meulemeester hebben we een ervaren en gedreven taalcoach in dienst.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

17


44 DOORSTROOM DOORSTROMING NAAR HET NAAR HET REGULIER REGULIER ARBEIDSCIRCUIT ARBEIDSCIRCUIT

De realisatie De realisatie van van doorstroom doorstroomvan vanonze onzedoelgroep doelgroep medewerkers naar het regulier arbeidscircuit medewerkers naar het regulier arbeidscircuitvormt vormt een centrale een centrale doelstelling doelstellingin inonze onzewerking. werking. hethet verhogen van van onzeonze doorstroomsIn functie functievan van verhogen doorstrocijfers zijn we in het najaar van 2012 gestart met een ESF-project dit in samenwerking met vermet een ‘DOne’ -projecten ‘DOne’ en dit in samenwerking schillende partners:partners: Werkhaven, ATEL, CAS, MANUS, , met verschillende Werkhaven, Levanto, stad Antwerpen, loopbaanbegeleidingcen, Levanto, stad Antwerpen, loopbaanbegeleitrum ZIN en Randstad. Binnen Werkmmaat werd er dingcentrum en Randstad. Binnen Werkmmaat een selectie gemaakt van 10 doelgroep medewer- kers die sterk en gemotiveerd waren om de dewerkers diegenoeg sterk genoeg en gemotiveerd waren stap te zetten naar het regulier arbeidscircuit. Deze om de stap te zetten naar het regulier arbeidscircuit. geselecteerde groepgroep werd werd intens begeleid door door geDeze geselecteerde intens begeleid specialiseerde coaches (Felix (Felix Van Roost en Elkeen gespecialiseerde topcoaches Van Roost Busschots) in functie van het versterken van Elke Busschots) in functie van het versterkenhun van competenties. Verder gingen deze deze jobcoaches op hun competenties. Verder gingen jobcoaches zoek gaangaan naarnaar gepaste jobs in hetin regulier arbeidsop zoek gepaste jobs het regulier arcircuit om op die manier een goede match te maken beidscircuit om op die manier een goede match te tussen onze doelgroep medewerkers en een specimaken tussen onze doelgroep medewerkers en een fiek bedrijf. Dit ESF-project werd midden 2014 officieel afgesloten. Uit de Uit de werking werking van van het het DOne-project DOne-projecthebben hebbenwe we volgende conclusies kunnen trekken: volgende conclusies kunnen trekken: ▶ Op Opbasis basisvan van onze ervaringen ervaringen binnen binnenhet het DODOne-project hebben we kunnen definiëren wanneer een doelgroep medewerker is een om neer een doelgroep medewerker klaarklaar is om een traject te starten naar doorstroom. We hebtraject te starten naar doorstroom. We hebben dit ben dit vertaald waarbij ” waarbij betrokvertaald in een “ in een “groeimindset” betrokkene open staat voor nieuwe uitdagingen. kene open staat voor nieuwe uitdagingen. ▶ Na de positieve selectie krijgt de betrokken werknemer een intense begeleiding aangeboden rond solliciteren en wordt er ook grondig gepeild naar interessepunten en verlangens

18

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

24 JAARVERSLAG WERKMMAAT 2017

DOORSTROMING NAAR HET REGULIER ARBEIDSCIRCUIT


HINDERNIS

ik ben op de goede weg INSPANNING

hoort erbij

SUCES VAN ANDEREN

GROEI MINDSET

stimulans

KRITIEK

UITDAGING

ik sta er voor open en word er beter van

voelen & verder

Als ik oefen word ik steeds beter SCHRIK UITVLUCHTEN DAT LUKT NOOIT

VASTE MINDSET

IK MAG GEEN FOUTEN MAKEN

25 JAARVERSLAG WERKMMAAT 2017

HIJ KAN HET BETER VAST ROESTEN

STEEDS BEVESTIGING NODIG

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

19

DOORSTROMING NAAR HET REGULIER ARBEIDSCIRCUIT


rond de nieuwe job. Het feit dat deze extra begeleiding aangeboden wordt door een nieuwe/ externe/gespecialiseerde jobcoach werkt heel motiverend voor onze mensen. ▶ Het sterker benadrukken van de doorstroomresultaten is motiverend voor de doelgroepmedewerkers van Werkmmaat. Verschillende van hen stellen de vraag waarom zij nog niet geselecteerd zijn voor het uitstroomprogramma. ▶ Het DOne-project werkt ook inspirerend voor de omkaderingsploeg. De nauwe samenwerking met jobcoaches die kennis hebben van de lokale vacaturemarkt en de lokale bedrijven, was voor ons heel motiverend. In plaats van zelf het warm water uit te moeten uitvinden, konden we onze ‘sterke’ doelgroepmedewerkers doorsturen naar een instantie die dagdagelijks bezig is met het screenen van kandidaten om de juiste match te maken tussen de kandidaat en de jobs binnen de lokale arbeidsmarkt. De omkadering van Werkmmaat kan zich op die manier meer toeleggen op hun expertise, m.n. werkvloerbegeleiding en individuele competentieversterkende coaching ▶ We ervaren het grote nut van een stageperiode waarbij doelgroepmedewerker en nieuwe werkgever de kans krijgen om af te tasten of deze nieuwe job kansen heeft op slagen. Probleem is dat een doelgroepmedewerker na uitstroom naar een nieuwe job, niet meer kan terugkeren. Met zo’n stage procedure kunnen we de drempel tussen sociale economie en de reguliere economie gevoelig verlagen. In het nieuwe decreet rond Lokale Diensten Economie is er

20

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


op het einde van de vijf jaren tewerkstelling een doorstroomtraject met stage voorzien van 6 maanden. We zijn zelf voorstander om aanvullend in de eerste vijf jaren ook te werken met kortdurende arbeid verkennende stages. In 2012 noteerden we een uitstroom van 2 doelgroepmedewerkers naar het regulier arbeidscircuit. Dankzij de steun van het DOne-project hebben we in 2013 veel betere resultaten kunnen voorleggen. In totaal vonden 4 van onze doelgroepmedewerkers een job in het regulier arbeidscircuit: drie medewerkers van het Evenemententeam en 1 medewerker van het fietspunt Lier. In 2014 hebben we slechts 1 doorstroom kunnen noteren voor een medewerker uit het Evenemententeam. Betrokkene kon aan de slag als klusjesman in een school. In 2015 hebben we ook maar voor 1 van onze collega doelgroepmedewerkers werk gevonden in het regulier arbeidscircuit. Betrokkene kon aan de slag als chauffeur in de stad Antwerpen. Dankzij de financiële steun van de stad Antwerpen hebben we in 2015 een samenwerking kunnen opbouwen met Hilde Van Walleghem, een ervaren Job-Hunter van Educar. Onze mensen hebben in de loop van 2016 deel genomen aan tal van selectieproeven bij verschillende gemeentebesturen en privéondernemingen. En met resultaat, in totaal hebben 3 collega’s een job gevonden in het regulier arbeidscircuit: een collega kon als klusjesman aan de slag in een OCMW rusthuis, een andere collega kon aan het werk in een bouwfirma en een derde collega is nu aan het werk in een poetsbedrijf. Onder impuls van Hilde Van Walleghem hebben we in 2016 volop ingezet op het opzetten van stages

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

21


in reguliere bedrijven. We organiseren zowel ervarings- als doorstroomgerichte stages: ▶ Doorstroomgerichte stage: een bedrijf is op zoek naar een goede medewerker. Via deze stage kan een bedrijf de kandidaat en de kandidaat het bedrijf en de functie beter leren kennen om daarna te beslissen of beiden via tewerkstelling verder willen samenwerken. ▶ Ervaringsgerichte stage: er is (niet onmiddellijk) een vacature: de klemtoon ligt hier op ‘beroepsverkenning’: onze medewerker krijgt de kans om déze job in dit bedrijf beter te leren kennen: wat houdt dit beroep in? Hoe werkt deze firma? Over welke vaardigheden beschik ik reeds voor deze functie en welke dien ik nog verder te ontwikkelen? Ook als er niet onmiddellijk vacatures zijn, kan voor het bedrijf - in het kader van een ‘werfreserve’ - deze persoon – indien de samenwerking als positief wordt ervaren – natuurlijk ook een potentiële goede kandidaat zijn. Voor zijn collega’s bij het extern bedrijf kan de stagiair een ‘nieuwe wind’ brengen of gaandeweg ook een helpende hand. Voor de medewerker van Werkmmaat dan weer kan een positieve referentie net dat duwtje in de rug geven, nodig bij de sollicitatie op een openstaande betrekking bij een bedrijf. Voor beide stages geldt dat de eerste 2 weken gratis zijn, voor de volgende weken/maanden wordt een productiviteitsverliesvergoeding aangerekend. Een stage kan zowel vol- als deeltijds. De keuze voor het opzetten van deze stageprojecten is fundamenteel. Meer en meer willen we afstappen

22

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


van het oude concept “train & place” en vervangen door “place & train”. We zoeken eerst een bedrijf dat stagiairs wil ontvangen en geven dan een opleiding op de werkvloer (dixit Fons Leroy). In 2017 is Hilde Van Walleghem in dienst gekomen van Werkmmaat. Ook Bram Dekoning ging aan de slag als coach. Samen met onze taalcoach Kim Meulemeester hebben we een dynamisch team van coaches die vorm geven aan ons doorstroombeleid. We hebben dit vertaald in een begeleidingsmodel “Compas” en dit geconcretiseerd op een digitaal platform waar al onze begeleidingsdocumenten en vormingsinitiatieven staan gegroepeerd. Via een digitale nieuwsbrief en een folder voor bedrijven geven we meer prioriteit aan onze interne en externe communicatie. Ook nu weer konden we rekenen op een belangrijke financiële steun van de stad Antwerpen voor de realisatie van deze doorstroomstrategie. Samen met de coaches van Werkvormm en Posthof hebben we in 2017 een opleiding georganiseerd rond functiecreatie. Via deze methodiek kunnen we in reguliere bedrijven aan de slag om functies te voorzien voor laaggeschoolde werknemers. Op deze manier krijgen hoger geschoolde werknemers meer tijd voor meer aangepaste functies en wordt het rendement verhoogd. We hebben deze methodiek met succes toegepast bij iBike. Op basis van een uitgebreide functieanalyse hebben Bram Dekoning en Hilde Van Walleghem twee functieprofielen kunnen aflijnen die aansluiten bij de competenties van de Werkmmaat collega’s en die iBike helpen bij hun verdere groei. Samen met dit dynamisch bedrijf zijn we in 2018 een traject gestart in functie van tewerk-

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

23


n t -

WERKMMAAT COMPAS

 

-

DUURZAME DOORSTROOM

n n

WERK STAGE

r

HR advies

REFLECTIE

REFLECTIE

REFLECTIE

STAGE plan profiel

amabassadeurs (Werkmmaat flyer)

STAGE contract quick scan

Doorstroom klaar Groei mindset

Doorstroomcel organiseert: - oplediingen - jobrotatie - taalbeleid

Bedrijfsbezoek

POP actieplan (SMART) START competentieprofiel Intake screening bij sollicitaties

Competentie versterkende projecten

Kijkstage Netwerk werkgevers

Werkmmaat groeitool OPLEIDEN EN COACHEN VAN DOELGROEP WERKNEMER

WERKMMAAT TEAM

29 JAARVERSLAG WERKMMAAT 2017 24

HR beleid - onthaal - peterschap arbeidscontract functiecreatie

GROEI

GROEITRAJECT

n m n -

INSTAP plan profiel

ONDERSTEUNEN VAN REGULIERE WERKGEVER

DOORSTROMING NAAR HET REGULIER ARBEIDSCIRCUIT

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


stelling van fietsherstellers en logistiek medewerkers in een centraal fietsherstelatelier. In dit atelier worden nieuwe fietsen op punt gesteld en vervoerd naar de 8 locaties van iBike in de regio Antwerpen. Maar dit fietsherstelatelier is ook een kenniscentrum waar onze Werkmmaat collega’s kunnen uitgroeien tot volwaardige fietsherstellers en logistiek medewerkers. Werkmmaat heeft in 2017 de erkenning gekregen van VDAB om op te treden als begeleider van doorstroomtrajecten in functie van Lokale Diensten Economie. We nemen deze opdracht op in samenwerking met Posthof. Deze erkenning werd gecontinueerd en herbevestigd in 2018. In 2017 hebben we actief ingezet op interne en externe vormingsprojecten voor onze collega doelgroepmedewerkers. Verder hebben we ons netwerk met reguliere bedrijven kunnen verbreden waardoor we nog meer stagetrajecten hebben kunnen aanbieden. Dit alles heeft geleid tot een positief resultaat, in 2017 hebben 5 van onze collega’s werk gevonden in het regulier arbeidscircuit. Jammer genoeg kunnen onze medewerkers zich nog steeds niet inschrijven voor interne vacatures van de stad Antwerpen. Onze collega’s voeren nu reeds in opdracht van het stadsbestuur diverse taken uit. Vermits Werkmmaat aanzien wordt als een externe partner voldoen onze mensen niet aan de vooropgestelde criteria. Deze beslissing is heel demotiverend voor onze mensen en legt ook een grote rem op onze doorstroomcijfers. In 2017 organiseerde het stadsbestuur een extern examen voor polyvalent klusjesman, drie van onze collega’s kregen een goede plaats toegewezen op de wervings-

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

25


lijst, maar de kans op een effectieve tewerkstelling is zeer klein. We kunnen zeer positieve resultaten voorleggen qua doorstroom voor het project van de Cultuurnetwerkers. Verschillende van deze collega’s hebben hun diploma secundair onderwijs behaald. Meer nog, één van de Cultuurnetwerkers heeft een graduaatsdiploma socio-cultureel werk op zak en werd na een sollicitatieprocedure in 2017 geselecteerd voor de functie van publiekmedewerkster in De Roma. In februari 2018 is onze collega aan de slag gegaan in Borgerhout, maar ze kon na een succesvolle sollicitatie voor een externe vacature bij de stad Antwerpen aan het werk als publieksmedewerker in de Arenbergschouwburg. In 2018 hebben we actief verder stappen gezet in de richting van ons “Compas”. Dankzij de financiële steun van de provincie en de stad Antwerpen hebben we een tewerkstellingstraject met iBike kunnen realiseren. In mei 2018 gingen twee van onze fietsherstellers aan de slag in iBike Wilrijk. Doordat het herstelatelier pas in het najaar 2018 operationeel werd, werden onze collega’s meteen ingeschakeld in de winkel zelf. In november 2018 is de eerste logistiek medewerker van Werkmmaat op de werkvloer van iBike verschenen. Begin januari 2019 is de laatste logistiek medewerker van Werkmmaat van start gaan. We ondersteunen hierbij de belangrijke logistieke uitdagingen van iBike. En we bieden een traject aan waarbij deze vier collega’s van Werkmmaat na een jaar kunnen doorgroeien naar een vaste job in het regulier arbeidscircuit. Eind 2019 werd dit traject met iBike afgesloten en dit met een positief resultaat: drie van onze collega’s hebben een vast contract gekregen bij iBike.

26

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


We hebben in 2018 verder kunnen inzetten op de verbreding/versterking van ons netwerk met reguliere bedrijven. We organiseerden in 2018 in totaal 13 stages. Verschillende van onze medewerkers konden voor een korte beroeps verkennende stage terecht bij Zorgbedrijf Antwerpen (medewerker mobiele verhuis- en klusjesploeg en technisch zorgmedewerker). Een van onze collega’s volgde verschillende weken een doorstroomstage in een grondbewerkingsbedrijf, maar spijtig genoeg zonder resultaat. We konden wel twee mooie doorstroomtrajecten noteren in samenwerking met N.V. Van Wellen Wegenbouw – nu Willemen NV. Na twee succesvolle doorstroomstages kreeg een Werkmmaat collega de functie van medewerker signalisatie aangeboden, na enkele maanden verliet hij jammer genoeg het bedrijf. Een tweede collega kon er in een voltijds contract onbepaalde duur starten als chauffeur/boodschapper en werkt er nog steeds met veel plezier. Ook in de verdere toekomst kijkt deze firma uit naar nieuwe tewerkstellingsmogelijkheden voor medewerkers van Werkmmaat. Met andere fietshandelaars konden we via doorstroomtrajecten medewerkers toeleiden naar een vaste job. Na een stageperiode is een medewerker van het fietspunt Mortsel aan het werk kunnen gaan bij Fiets!. Een collega van fietspunt Lier heeft eind 2018 met succes een doorstroomstage afgerond in Velocity Lier. Hij kon in januari 2019 vast aan het werk in deze groeiende fietswinkel in Lier, waar reeds verschillende jaren een oud collega van fietspunt Lier aan het werk is. En tot slot kon een medewerker van het Evenemententeam aan het werk als technisch onderhoudsmedewerker in de campussen van Karel de Grote hogeschool.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

27


Dit alles maakte dat we in 2018 mooie doorstroomresultaten konden realiseren. Voor wat betreft de collega’s in een LDE/SINE statuut hebben er 4 medewerkers een job gevonden in het regulier arbeidscircuit. Doorheen al die jaren wordt onze opdracht rond doorstroom niet langer meer aanzien als een extra last, maar maakt het fundamenteel deel uit van onze werking. Selectie van nieuwe medewerkers, competentiegerichte jobs binnen Werkmmaat, vormingstrajecten uitbouwen, opzetten van stages en training op de werkvloer in reguliere bedrijven maken samen deel uit van één Werkmmaat verhaal. In samenwerking met reguliere bedrijven willen we op zoek gaan naar geschikte jobs voor onze collega’s. In 2019 hebben 7 Werkmmaat collega’s een vast contract kunnen tekenen in een regulier bedrijf. We kunnen vooral tevreden zijn over de tewerkstellingsresultaten binnen de sector van de fietsherstellers: 3 collega’s konden aan de slag bij iBike, een andere collega bij Velocity Lier. Daarnaast kon er een collega werk vinden in het Zorgbedrijf Antwerpen en bij de stad Antwerpen als straatveger/huisvuilophaling. De laatste collega kon na zijn ervaring als Cultuurnetwerker na een geslaagde selectieprocedure bij de stad Antwerpen aan de slag als jeugdwerker in Wilrijk. Dit jaar hebben we sterk ingezet op een goede voorbereiding van de vooropgestelde doorstroomtrajecten binnen het decreet Lokale Diensten Economie. In totaal worden 21 collega’s gevat dit verplichte doorstroomtraject. In de loop van het voorjaar 2020 moeten deze verschillende doorstroomtrajecten afgerond worden. Het is onze doelstelling om onze collega’s alle mogelijke tewerkstellingskansen aan

28

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


te bieden. Een aantal collega’s kunnen waarschijnlijk aan het werk blijven binnen Werkmmaat. Dit op basis van hun leeftijd, omdat we beroep kunnen doen op een VOP premie of omdat we hen vast in dienst nemen binnen de omkaderingsploeg van Werkmmaat. Voor de andere collega’s zetten we maximaal in op een tewerkstelling in het regulier arbeidscircuit of binnen maatwerk. We maken hierbij onder meer gebruik van de stageformule om de overgang tussen sociaal economie en het regulier arbeidscircuit te verkleinen.

5 VORMING, PREVENTIE EN WELZIJNSBELEID

VORMING In het kader van ons coaching model wordt er actief ingezet op een doelgericht vormingsaanbod. We zijn hierbij het Vormingsfonds Lokale Diensten Economie ontzettend dankbaar voor al de financiële steun die we hiervoor kunnen ontvangen. Dit vormingsaanbod is het sterkst uitgebouwd binnen het LDE project Cultuurnetwerkers, omdat er een groot accent wordt gelegd op het behalen van het diploma secundair onderwijs via de Vlaamse Examencommissie of het Tweede Kans Onderwijs. De Cultuurnetwerkers kunnen 1/5e van hun werkweek besteden aan dit vormingstraject. Verder kunnen ze terugvallen op een budget om deze studiekosten te betalen. Maar ook voor de collega doelgroepmedewerkers in de andere projecten van Werkmmaat slagen we erin om een zeer breed vormingsaanbod aan te bieden i.f.v. het verhogen van hun doorstroomkansen naar het regulier arbeidscircuit.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

29


Dankzij de steun van het Vormingsfonds Lokale Diensten Economie en de provincie Antwerpen hebben we in 2019 binnen Werkmmaat verschillende vormingsinitiatieven kunnen aanbieden. Groepsopleidingen: ▶ Grensoverschrijdend gedrag ▶ (N)iets mis mee?! ▶ Geweldloze communicatie Vervolgopleiding (4 momenten) ▶ EHBO initiatie ▶ ‘Fietsonderhoud’ module 1 en 2 uit opleiding ‘Fietshersteller’ ▶ Werken op hoogte module 1 ▶ ‘Fietsonderhoud’ module 2 uit opleiding ‘Fietshersteller’ ▶ Bijscholing Bedrijfseerstehulp ▶ Reachtruck ‘Basisopleiding bestuurder interne transportmiddelen’ ▶ Hygiëne en autocontrole voor de sector B2C ▶ Spreken voor een groep

Basisopleiding bestuurder interne transportmiddelen

30

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

Opleiding Fietsonderhoud


Individuele opleidingen: ▶ Psychologie ▶ Werken op hoogwerker op vrachtwagen ▶ Vertrouwenspersoon ▶ Rijbewijs B en BE ▶ Nederlands niveau 4 ▶ Jeugd- en gehandicaptenzorg ▶ Eventmanager ▶ Loopbaanbegeleiding ▶ Nederlands ▶ Opleiding gids Dankzij de steun van ATLAS zijn we in 2016 gestart met het gedetailleerd uitwerken van de te verwerven taalcompetenties. Vanaf 2017 hebben we dit traject gerealiseerd doorheen alle projecten van Werkmmaat. Door het aanstellen van Kim Meulemeester als coach NT2 en onze erkenning als NT2 organisatie kunnen we onze collega doelgroepmedewerkers optimaal begeleiden op het punt van Nederlands. Ook hier kunnen we rekenen op de belangrijke financiële steun van ons Vormingsfonds. In samenwerking met het Centrum voor Volwassenonderwijs hebben we in 2019 een modulaire opleiding tot fietshersteller aangeboden op de werkvloer. Onze collega doelgroepmedewerkers (artikel 60 en LDE/ SINE) konden tijdens de werkuren een officiële opleiding fietshersteller volgen. Werkmmaat gaat zorgzaam om met mensen en hun talenten. Medewerkers die starten via artikel 60 kunnen binnen Werkmmaat doorstromen naar een functie in LDE/SINE-statuut. In de loop van 2020 voorzien

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

31


we ook dat we een aantal LDE/SINE collega’s vast in dienst nemen binnen Werkmmaat. Deze interne doorstroom is noodzakelijk om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen garanderen.

PREVENTIE In september 2017 heeft onze preventieadviseur

Peter Van Schoubroeck Werkmmaat verlaten. Dirk Vertongen werd aangesteld als zijn vervanger, maar hij heeft deze functie maar een paar maanden kunnen uitoefenen. Op 1 september 2018 kwam Ivan Weerts in dienst als nieuwe preventieadviseur. De volgende actiepunten blijven nog steeds actueel: ▶ Al onze medewerkers dragen aangepaste werkkledij. ▶ We zetten extra in op vorming. Voor de collega doelgroepmedewerkers voorzien we een opleiding VCA, EHBO en werken op hoogte. ▶ We hebben voor elk van onze LDE projecten een risicoanalyse doorgevoerd. Op basis hiervan kunnen we onze werknemers concreet informeren en preventieve maatregelen nemen waaronder veiligheidsmateriaal en vorming. ▶ We staan in voor alle wettelijke verplichtingen waaronder de melding van arbeidsongevallen, jaarverslag en actieplan rond preventie en welzijn, ongevallenanalyses, medische onderzoeken van de werknemers. ▶ De onthaalbrochure van Werkmmaat werd geactualiseerd i.f.v. een gepaste verwelkoming van nieuwe medewerkers. ▶ Inventarisatie en goede opvolging qua onderhoud van het werkmateriaal en wagenpark.

32

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


In 2016 zijn we overgeschakeld naar IDEWE als Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. De bedrijfsarts van IDEWE heeft in september 2016 een grondige analyse gemaakt van onze werking. Dit jaar hebben we jammer genoeg 3 zware arbeidsongevallen moeten noteren. Twee van, deze ongevallen werden veroorzaak met het fietsen: aanrijding door wagen en ongelukkige val met de fiets. De derde collega is tijdens het proper maken van een dak van het dak gevallen. De gevolgen zijn zeer ernstig. Gelukkig zijn de verschillende operaties goed verlopen. De betrokken collega is nog steeds revalidatie aan het volgen en is nog niet geschikt om terug aan het werk te gaan. Naar aanleiding van dit arbeidsongeval hebben we inspectie gehad van de FOD Werkgelegenheid. Dit controlebezoek is positief verlopen en heeft o.a. aanleiding gegeven tot striktere analyse van maatregelen rond werken op hoogte, aankoop van een degelijke rolsteiger. Eind 2019 hebben we een nieuw globaal preventieplan uitgewerkt voor Werkmmaat, het zal de leidraad vormen voor ons preventiebeleid in de loop van de komende jaren. Bij de sociale verkiezingen van 2016 waren er slechts twee kandidaten vanuit de syndicale organisaties. EĂŠn van deze kandidaten is in 2018 doorgestroomd naar het regulier arbeidscircuit. Dit maakt dat we geen representatief ComitĂŠ voor Veiligheid en Preventie kunnen aanstellen. Eind 2019 zijn we gestart met de voorbereidingen van de sociale verkiezingen van mei 2020. Is hierbij onze ambitie om deze keer wel een volwaardig ComitĂŠ voor Veiligheid en Preventie te kunnen samen stellen.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

33


WELZIJNSBELEID In onze dagelijkse werking besteden we veel aandacht aan het betrekken van onze doelgroep medewerkers. We denken hierbij onder meer aan het opstellen van de werkroosters, de jaarlijkse organisatie van een personeelsfeest, de frequente werkvergaderingen, het inspelen op concrete vragen en noden bij de uitoefening van hun opdracht,…

In 2016 hebben we, dankzij het eindwerk van een stagiair maatschappelijk werk, een uitgebreide tevredenheidsmeting georganiseerd bij de collega doelgroepmedewerkers. De algemene resultaten waren zeker positief. Uit deze tevredenheidsmeting bleek wel de ongerustheid van onze mensen rond hun verdere tewerkstellingskansen bij Werkmmaat en de overstap naar een job in het regulier arbeidscircuit. Dit jaar hebben we opnieuw een tevredenheidsmeting uitgevoerd. Het is onze doelstelling om vanaf nu jaarlijks te peilen naar de bezorgdheden van de collega’s. De grootste bezorgdheden van de collega’s hebben te maken met hun werkkledij, propere en hygiënische werkplaatsen en de invulling van hun dagelijkse opdrachten. Op basis van deze conclusies is er beslist om maandelijks in elk van de deelprojecten van Werkmmaat een werkvergadering te houden met al de betrokken collega’s. Op deze manier willen we sneller inspelen op de concrete vragen van onze medewerkers. Binnen Werkmmaat is er een vertrouwenspersoon aangesteld voor het behandelen van mogelijke klachten. Daarnaast kunnen we beroep doen op de preventie adviseurs psychosociaal welzijn van IDEWE. In 2019 werden er twee informele procedures behandeld rond het welbevinden van enkele collega’s binnen de omkadering.

34

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


In de voorbije jaren zijn we erin geslaagd om voor elk van onze deelprojecten een goede infrastructuur te voorzien met ondermeer een gepaste eet- en kleedruimte. In 2019 hebben we de laatste stappen kunnen zetten: ▶ De lokalen in fort 4 werden optimaal ingericht als eetplaats, omkleedruimte en werkatelier. ▶ De medewerkers op het Steenplein hebben een ideale stek gevonden in de Cruiseterminal voor hun materiaal en eetruimte. ▶ De collega’s van Toerisme Lier kunnen nu gebruik maken van verschillende leegstaande lokalen in het Baron Opsomermuseum. ▶ We hebben naast het fietspunt Lier een aantal extra lokalen bij gehuurd om op deze manier een gepast eetplaats en omkleedruimte te kunnen voorzien. We hebben dit jaar opnieuw een gezamenlijk personeelsfeest georganiseerd over alle Werkmmaat-projecten heen. Op deze manier willen we het groepsgevoel en de betrokkenheid van alle collega’s versterken. Jammer genoeg heeft het alcoholgebruik geleid tot ongewenste conflicten na het afsluiten van het personeelsfeest. In 2020 hebben we daarom met akkoord van alle collega’s afgesproken om een alcoholvrij personeelsfeest te organiseren. De werking van de verschillende projecten Lokale Diensten Economie staat of valt met de gedrevenheid en competenties van de verschillende projectverantwoordelijken. We zijn erin geslaagd om telkens verantwoordelijken aan te stellen die een zeer ruime ervaring hebben opgedaan in hun vakgebied en die dat ook op een zeer gerichte manier kunnen

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

35


de were

werkm


eld van

mmaat

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

37


overbrengen op hun doelgroep medewerkers. Jaarlijks wordt er een functioneringsgesprek gepland tussen elke medewerker van Werkmmaat en de coÜrdinator. Op deze manier wordt er ingespeeld op individuele vragen en noden. Verder komen alle medewerkers van Werkmmaat regelmatig samen in een algemene teamvergadering om de wisselwerking en samenwerking tussen de verschillende projecten te bevorderen. Met de steun van het pendelfonds hebben we in 2019 in totaal 8 fietsen, 4 elektrische fietsen en 2 speed pedelecs gegeven aan de medewerkers van Werkmmaat. Dit op basis van een engagementsverklaring om frequent met de fiets naar het werk te komen. Eind 2019 werd er binnen het omkaderingsteam van Werkmmaat beslissing genomen om in 2020 te starten met een cafetariaplan. Op deze manier wordt er een mogelijkheid geboden naar loonoptimalisatie. Er wordt onder meer een aanbod gedaan rond leasing van een wagen, pensioensparen, medische check up en hospitalisatieverzekering voor familieleden. Verder kunnen de collega’s van het omkaderingsteam beroep doen op een fietsvergoeding. Op initiatief van de Raad van Bestuur en in overleg met de vakbonden, werd er in 2013 een bedrijf CAO afgesloten binnen Werkmmaat rond de indexering van de lonen van het omkaderingspersoneel. In 2015 zijn er verkennende gesprekken gestart met de verschillende vakbonden rond de mogelijke overstap van PC 337 naar PC 329. Deze gesprekken hebben tot geen concreet resultaat geleid, er wordt uitgekeken naar meer duidelijkheid van de hogere overheid.

38

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


6 INNOVATIE

Als organisatie willen we actief inzetten op innovatie binnen onze eigen werking. Lokale overheden vragen naar een correcte uitvoering van de vooropgestelde opdrachten, maar kijken ook uit naar vernieuwing en innovatie van onze dienstverlening. In de voorbije jaren hebben we in onze verschillende projecten reeds diverse innovatieve projecten met succes uitgewerkt. Voor verdere toelichting verwijzen we naar de vorige jaarverslagen van Werkmmaat.

Werkmmaat Lier

Fietsherstelpunt Antwerpen

▶ Blue-bike als deelfiets in Lier ▶ Leasing bedrijfsfietsen Reynaers Aluminium ▶ Toeristisch aanbod Vakantie voor Iedereen ▶ Lekker spelen in Lier met Koffiehuisje, minigolf en tennis ▶ Mobiel fietsherstel ▶ Leveringen via cargofiets

Fietspunt Mortsel – Boechout – Hove – Kontich – Lint - Edegem Fietspunt Lier Fietspunt Mortsel – Boechout – Hove – Kontich – Lint - Edegem

Toerisme Antwerpen Evenemententeam Antwerpen Cultuurnetwerkers

▶ Gridbox langsheen fiets-o-strade Antwerpen – Mechelen ▶ Aanbod van vervangfiets bij fietsdiefstal ▶ Deeldepot Edegem ▶ Markt vestiaire Mortsel ▶ Mobiele fietsenstallingen voor evenementen ▶ Exploitatie en nieuwe invulling van De Ruien in combinatie met Sint-Carolus Borromeuskerk en Sint-Paulus ▶ Foto app i.f.v. onderhoud daken, dakgoten en fonteinen stad Antwerpen ▶ Urban Bib Op vraag van het stadsbestuur Lier hebben we dit jaar terug de geur van verse koffie binnen gebracht

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

39


Het Leescafé in Lier

in het Leescafé van de bibliotheek in Lier. De bezoekers van de bibliotheek gaven in de klantenbevraging duidelijk de vraag aan naar de heropstart van een volwaardig café in de gezellige locatie van de leeszaal en de Colibrant. Samen met diverse sociale partners in Lier zijn we met succes deze uitdaging aangegaan: Kome Nete/Mivas, Oxfam Wereldwinkel, Mondiale Werken Lier en het Karwei in Boechout. De koffieautomaten werden vervangen door een professionele koffiezetmachines. We bieden een menukaart aan met diverse dranken, taart, groententaart en croques. Voor 2020 hebben we een belangrijke financiële steun gekregen van de provincie Antwerpen om de werking van het Leescafé nog breder bekend te maken. De binnentuin en de prachtig gerenoveerde kapel Colibrant bieden een

40

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


ideaal kader voor kleine (culturele) evenementen en vormingsinitiatieven. In navolging van de fijne samenwerking met het kerkbestuur van Sint-Carolus Borromeuskerk en de succesformule combiwandeling met De Ruien zijn we in gesprek gegaan met het bestuur van de Sint-Pauluskerk. Deze prachtige gotische kerk heeft wel geen directe toegang tot De Ruien. De zijmuur van de kerk is wel gebouwd op de historische gewelven. We werken aan een rondleiding door de kelders van Sint-Paulus met aansluitend een wandeling door een nog onbekende gang van De Ruien tot bijna aan de Schelde. In 2019 behaalde we een recordcijfer qua bezoekers in De Ruien, een algemeen totaal van 25.348, dit ondanks het feit dat we in augustus de short-visits met de boot hebben moeten stop zetten omwille van waterverlies in het bassin. In functie van een optimale veiligheid van De Ruien hebben we dit jaar de leiding voor de werking walkietalkies vervangen. Verder werden de plannen uitgetekend voor een volledige renovatie van de Cockpit, de onthaalbalie in het Ruihuis. De realisatie is gepland in de eerste week van januari 2020. In de loop van 2019 hebben we, in samenwerking met een externe partner, een digitaal platform uitgewerkt om een beter beheer te kunnen realiseren van de gegevens van al onze medewerkers. Via dit platform willen we alle informatie bundelen en in kaart brengen: gevolgde opleidingen en stages, begeleidingsrapporten, POP documenten,‌. Verder zijn we ook heel blij met de financiÍle steun die we ontvangen hebben van de Vlaamse overheid

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

41


in het kader van innovatie om onze website te vernieuwen en initiatieven op te zetten rond e-commerce. We willen hierdoor specifieke deelprojecten waaronder mobiel fietsherstel en het Leescafé sterker promoten langs digitale weg.

7

KWALITEITS- Na een grondige audit heeft Werkmmaat in 2013 het ESF-Kwaliteitslabel ontvangen. Op 26 februari 2015

BELEID werd er een vervolg audit uitgevoerd. En dit met een algemeen positief resultaat.

In december 2014 werd er een SWOT-wanalyse uitgewerkt door vzw Hefboom. Het Vlaams Subsidie Agentschap voor Werk en Sociale Economie wenste op deze manier na te gaan of onze organisatie voldoende sterk is om de uitdagingen van het nieuwe decreet Lokale Diensten Economie aan te gaan. De resultaten van deze sterkte/zwakte analyse waren algemeen positief. Er werden wel verschillende aanbevelingen geformuleerd: ▶ Financieel perspectief: Versterking van de financiële basis met aanleg van een investeringsreserve. Uitwerken van een betere financiële rapportering en de rendabiliteit van de verschillende LDE projecten in kaart brengen. ▶ Klantenperspectief: Sterke POP methodiek blijven uitbouwen in de werking van de organisatie (ondermeer door het digitaliseren van de POP’s). ▶ Interne bedrijfsvoering: Opmaken van een strategisch meerjarenplan vertaald in een operationeel plan en een financieel meerjarenplan.

42

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


▶ Ontwikkeling en groei: Behouden en versterken van gemotiveerde, gelukkige en betrokken medewerkers. In functie van het versterken van onze financiële beleidsvoering heeft de Raad van Bestuur beslist om vanaf 2016 samen te werken met Hans Van Hoeydonck als boekhouder. Verder zijn we in 2016 overgeschakeld naar een moderner en efficiënter boekhoudprogramma Yuki. Hierdoor kunnen we de financiële opvolging van onze projecten veel strikter opvolgen en zo nodig bijsturen. De Vlaamse administratie Werk en Sociale Economie heeft alle organisaties binnen sociaal economie opgedragen om vanaf september 2021 hun kwaliteitsbeleid te laten registreren door een officieel kwaliteitslabel. Dit is een absolute voorwaarde om nog beroep te kunnen doen op subsidies. In de loop van de komende maanden zullen we ons grondig voorbereiden om dit kwaliteitslabel te kunnen behalen. Onder coördinatie van onze collega Thi Dung Dang zullen we onze methodieken bundelen en verfijnen om ons voor te bereiden op deze belangrijke kwaliteitstoets.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

43


▶ BESLUIT UITBOUW VAN PROJECTEN LOKALE DIENSTEN ECONOMIE DIE GERICHT INSPELEN OP LOKALE NODEN

De voorbije vier jaren waren voor ons heel intens, dit in de eerste plaats door de volledige overname, restyling en investeringswerken in de Antwerpse Ruien. In samenwerking met onze partner Zanzibar hebben we er alles aan gedaan om van De Ruien een belangrijke historische en toeristische troef te maken. En dit met succes, we hebben dit jaar weerom heel veel enthousiaste bezoekers in De Ruien mogen ontvangen. In 2019 willen we op dit elan doorgaan. We zullen ondermeer een luifel voorzien aan de ingang van het Ruihuis. Hierdoor verhogen we onze zichtbaarheid in de Suikkerrui en bieden we wachtende bezoekers bescherming tegen regen en felle zon. Verder willen we ook de “cockpit” renoveren in functie van een betere werkomgeving voor de baliemedewerksters. In 2019 loopt onze lopende concessieovereenkomst met de stad Antwerpen af. Samen met onze partner Zanzibar hopen we op een verlenging van onze samenwerkingsovereenkomst. In de voorbije jaren hebben we bewezen dat de samenwerking tussen het stadsbestuur, een privé partner en een sociaal economie onderneming tot mooie resultaten kan leiden. We zijn alvast uitgenodigd om dit uniek samenwerkingsproject tussen openbaar bestuur – privé – sociaal economie te komen toelichten op het Open Monumentencongres van 14 maart 2019. Heel graag willen we het stadsbestuur van Antwerpen en de Vlaamse overheid bedanken voor hun financiële steun en vertrouwen. Dankzij deze inbreng kunnen we het LDE project Toerisme Antwerpen optimaal realiseren: een competentiegericht te

44

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


1 TOERISME ANTWERPEN

Projectverantwoordelijke

▶ Ali Bokharian ▶ Ivan Weerts ▶ Willem Storms

Coach LDE medewerkers Artikel 60 medewerkers Medewerkers arbeidszorg Doorstroom regulier arbeidscircuit Opdrachten

Hilde Van Walleghem 11 VTE 11 VTE 1 1 ▶ Steenplein ▶ De Ruien

VOORGESCHIEDENIS 2004

▶ Start werking Toerisme Antwerpen in het kader van Buurt- en Nabijheiddienst – vzw Werkvormm

2007

▶ Opname werking binnen Vlaams kader Lokale Diensten Economie – vzw Werkvormm ▶ Overschakeling werking van vzw Werkvormm naar vzw Werkmmaat ▶ Goedkeuring gemeenteraad samenwerkingsakkoord 2011 – 2013 met vzw Werkmmaat rond Toerisme Antwerpen ▶ Marktbevraging stadsbestuur rond overname beheer De Ruien ▶ Goedkeuring gemeenteraad samenwerkingsakkoord 2014 – 2019 met vzw Werkmmaat rond Toerisme Antwerpen ▶ Goedkeuring stadsbestuur beheer De Ruien door vzw Werkmmaat en Zanzibar ▶ Start vernieuwde werking De Ruien ▶ Besluit Vlaamse minister sociaal economie tot uitbreiding LDE doelgroep medewerkers Toerisme Antwerpen ▶ Start combiwandeling Sint-Caroluskerk en De Ruien ▶ Jaarlijkse financiering Toerisme Vlaanderen

Juli 2011 December 2011 2014 Januari 2014 April 2015 Januari 2016 Mei 2017 November 2018 2011 - 2019

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

45


NIEUWE INVULLING Midden 2014 lanceerde het stadsbestuur een marktbevraging naar mogelijke kandidaten voor het be-

DE RUIEN heer van De Ruien. De stedelijke dienst toerisme

wenste een nieuwe dynamiek te geven aan de Antwerpse Ruien en het volledige beheer van deze toeristische attractie over te dragen aan een externe partner.

Werkmmaat diende, samen met het Antwerpse evenementenbureau Zanzibar, haar kandidatuur in. Na een selectieprocedure door het stadsbestuur van Antwerpen werd onze kandidatuur weerhouden. Op vraag van de dienst toerisme werkten we, samen met Zanzibar, een onderbouwd voorstel uit rond de verdere invulling van De Ruien. In de loop van de voorbije jaren hebben we gezorgd voor een grondige restyling van De Ruien.

46

2015

▶ Inkomhal van het Ruihuis werd geschilderd en opgefrist met o.a. een nieuw logo, plan van De Ruien, zijpanelen met extra verlichting. ▶ Aanpassen van de metalen afsluitpoort (beveiliging, elektrische bediening en hoger optrekken). ▶ Ontwikkelen van een boekingssysteem om via digitale weg reservaties mogelijk te maken. ▶ Ontwikkelen van een interactieve rondleiding in De Ruien. ▶ Verlengen van het traject om met de boot De Ruien te verkennen. ▶ Opzet van nieuwe huisstijl en website. ▶ Continuering van de samenwerking met de Stadsgidsen.

2016

▶ Volledige vernieuwing van de elektriciteit en verlichting

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


2017

2018

▶ Plaatsen van educatieve panelen in een zijgang van de Kapel. ▶ Voorzien van noodsignalisatie. ▶ Constructie van een nieuwe boot i.f.v. vlotter bezoek in De Ruien. ▶ Aangepaste geluidsmontage voor de short-visits (kort bezoek met de boot). ▶ Uitwerken van een educatief lessenpakket voor scholen. ▶ Plaatsen van een schuine loopbrug in de kapel om op deze manier de toegankelijkheid gevoelig te verbeteren. ▶ Aankoop van nieuwe tablets. ▶ Opstarten van de schoolbezoeken. ▶ Plaatsen van twee veiligheidsdeuren en een trap i.f.v. combiwandeling met Sint-Carolus Borromeuskerk. ▶ Eind 2018: Starten van de Combiwandeling Sint-Carolus Borromeuskerk & De Ruien. ▶ Samenwerking Vleeshuis ter ondersteuning van de beklimming van de kathedraaltoren.

TERUGBLIK 2019 2019 was voor de werking van De Ruien een zeer moei-

lijk jaar. In maart besliste Ali Bokharian om uit het leven te stappen. Hij zag geen verder perspectief meer. Samen met heel veel vrienden, medewerkers van de stad Antwerpen en collega’s hebben we in de Sint-Carolus Borromeuskerk afscheid genomen van een heel bijzondere man. Ali heeft een grote rol gespeeld in de werking van De Ruien. Hij kende al de geheimen van het ondergrondse gangenstelsel en omwille van zijn charisma was hij een perfecte coach voor de talrijke medewerkers die via Werkvormm/Werkmmaat hun weg zochten in onze maatschappij. We zullen er alles aan doen om het werk van Ali te kunnen verderzetten, maar het gemis blijft nog steeds heel groot.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

47


48

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


We werden verder ook geconfronteerd met ernstig waterverlies in het bassin van De Ruien. Om die reden zijn we vanaf augustus moeten stoppen met het aanbod van de boottochtjes als short visit in De Ruien. Pas na lang zoeken werden de lekken in het bassin gedetecteerd en hersteld. In nauw overleg met het stadsbestuur hebben we beslist om het bassin grondig te hertekenen. We willen het gedeelte met water halveren door een nieuwe scheidingsmuur te maken ter hoogte van het ponton. Vanop deze muur kan de bezoeker instappen in de boot of afdalen voor een wandeling naar De Ruien. We kunnen op die manier de hoeveelheid water gevoelig verminderen. Het stadsbestuur heeft in 2020 en 2021 telkens 50.000 euro vrijgemaakt om deze werken te kunnen realiseren. In 2019 hebben we ook een architecte aangesteld om de Cockpit – het onthaal in het Ruihuis – grondig te renoveren. Doelstelling is om het comfort voor de onthaalmedewerkers gevoelig te verbeteren. Eind 2019 waren de plannen definitief kaar. De aannemer gaat begin 2020 direct aan de slag. Geïnspireerd door de positieve samenwerking met het bestuur van Sint-Carolus Borromeus, hebben we dit jaar contact gezocht met het bestuur van de Sint-Pauluskerk. Deze kerk ligt op een Steenworp van de Schelde en grenst met een scheidingsmuur aan de ondergrondse ruien. Een directe toegang vanuit de kerk naar De Ruien is niet mogelijk. Maar mede dankzij de enthousiaste steun van de SintPaulusvrienden hebben we een unieke wandeling kunnen uittekenen in de kelder van deze prachtige kerk. In het tweede deel van de combiwandeling duiken we in een tot nu toe onbezochte gang van De

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

49


Ruien. We naderen hierbij heel dicht de poort naar de Schelde en de bezoeker kan kijken naar de nog laatst functionerende rui onder Antwerpen. Het is de bedoeling om, na overleg met alle betrokken partners, in 2020 met deze tweede combiwandeling effectief van start te gaan. Dit jaar hebben we de bekabeling van de walkietalkie volledig vervangen. Na al die jaren was de kabel totaal versleten en waren er grondige problemen met het functioneren van de walkietalkies. Voordeel van de nieuwe bekabeling is dat de gidsen steeds hetzelfde kanaal kunnen gebruiken tijdens hun ondergrondse wandeling. Verder hebben we ook aan de ingang van het Ruihuis een mooie luifel geplaatst. Dit draagt zeker bij aan de herkenbaarheid, maar het is ook een perfecte plek voor onze bezoekers om wat bescherming te zoeken bij het aanschuiven tegen regen en zon. De medewerkers van Werkmmaat hebben dit jaar ook ondersteuning geboden aan de gidsen van het Vleeshuis als begeleider bij de rondleidingen in dit gebouw. Op 14 maart 2019 hebben we ons uniek samenwerkingsproject PPSS (Publieke -Private -Sociale Samenwerking) mogen toelichten op het Open Monumentencongres van Herita. Tot slot zijn we zeer blij met de beslissing van het stadsbestuur om de convenant rond het beheer van De Ruien te verlengen van 2019 naar eind 2025. Samen met onze partner Zanzibar zullen we er alles aan doen om dit vertrouwen waar te maken. De jaarlijkse dotatie daalt gevoelig met 40.000 euro.

50

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


Het stadsbestuur voorziet wel in 2020 – 2021 – 2024 – 2025 extra budget om investeringen te kunnen realiseren in De Ruien.

BEZOEKERS- De bezoekersaantallen zijn het duidelijkste bewijs

dat al deze inspanningen tot een positief resultaat

AANTALLEN hebben geleid.

Junidecember 2015 2016

2017

2018

2019

Groepen Bezoekers o.l.v. stads- met tablet gids

Scholen sept 2018

Combi SCB dec 2018

met boot

3.526 personen

0

267 personen

0

0

703 groepen 8.630 personen 824 groepen 9.794 personen 783 groepen 9.025 personen in groep

7.246 personen

5.254 personen

0

0

8.217 personen

6.051 personen

0

0

9.030 personen

5.418 personen

770 Leerlingen en leerkrachten

174 personen

671 groepen 7.550 personen

10.479 personen

3.223 personen januari tot en met juli

2.919 leerlingen en leerkrachten

495 personen

In 2019 hebben we uitzonderlijk 34 groepen met 680 personen ontvangen in het kader van een evenement met Kinepolis.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

51


We behalen in 2019 een recordaantal bezoeken van 25.348. Dit ondanks de gevoelige daling van het aantal bezoekers met de boot. Het stopzetten van deze short-visits heeft nare gevolgen voor ons bezoekersaantal en onze inkomsten. Totaal 2015 Totaal 2016 Totaal 2017 Totaal 2018 Totaal 2019

11.019 bezoekers 21.850 bezoekers 24.961 bezoekers 23.473 bezoekers 25.348 bezoekers

ONDERHOUD Voor wat betreft onze opdracht op het Steenplein

staan we elke dag in voor het proper houden van het

STEENPLEIN Steenplein, het ponton en de omgeving van de Cruiseterminal. Omwille van deze centrale en mooie locatie gaan er gedurende het jaar tal van evenementen door. We denken hierbij onder andere aan het Bollekesfeest, de Winter van Antwerpen, ‌.

Tevens is het Steenplein de aankomst/vertrekplek voor de overzetboot en de Waterbus. Onze doelstelling is om er steeds voor te zorgen dat de omgeving van het Steenplein en de Cruiseterminal vrij is van onkruid en sluikafval. Een gezellig plein voor de Antwerpenaar en de toerist staat hierbij voorop. Op aangeven van de dienst toerisme zorgen we er steeds voor dat de Cruiseterminal, en de zone daar rond, er netjes bij ligt bij de aankomst van cruiseschepen. In 2019 hebben we in totaal 33 cruiseschepen ontvangen op het Steenplein, met samengeteld 33.397 toeristen aan boord. Onze werkzaamheden verlopen in een zeer positieve

52

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


samenwerking met de verschillende betrokken stedelijke diensten. We zijn Visit Antwerpen heel dankbaar de ruimte die we gekregen hebben in de Cruiseterminal. Onze medewerkers hebben daar een fantastische werkplek gekregen. In ruil staan onze collega’s in voor het poetsen van en toezicht op de Cruiseterminal. We hebben voor 2020 nog een extra jaar lang de toelating gekregen van het stadsbestuur om de Cruiseterminal te gebruiken. Vanaf 2021 is de kans groot dat we deze locatie moeten verlaten omwille van de her aanleg van het Steenplein en de afbraak van de Cruiseterminal.

BESLUIT De voorbije vijf jaren waren voor ons een heel intens, dit in de eerste plaats door de volledige overname, restyling en investeringswerken in de Antwerpse Ruien. In samenwerking met onze partner Zanzibar hebben we er alles aan gedaan om van De Ruien een belangrijke historische en toeristische troef te maken. En dit met succes, we hebben dit jaar een recordaantal bezoekers in De Ruien mogen ontvangen. In 2020 willen we op dit elan doorgaan. Door de verbouwingswerken van de Cockpit verhogen we het comfort voor onze onthaalmedewerkers en verfraaien we de inkom van het Ruihuis. Samen met het stadsbestuur en alle andere betrokken instanties hopen we een oplossing te vinden om het waterbassin terug te herstellen. De short-visits met het bootje vormen een essentieel element in het belevingsverhaal van De Ruien en hebben een belangrijke invloed op onze inkomsten. De plaatsing van een nieuwe scheidingsmuur zal hiertoe een belangrijke bijdrage leveren. Verder willen we in 2020 van

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

53


start gaan met een nieuwe combiwandeling met de Sint-Pauluskerk en De Ruien. Heel graag willen wij, Werkmmaat en Zanzibar, het stadsbestuur van Antwerpen en de Vlaamse overheid bedanken voor hun financiĂŤle steun en vertrouwen. Dankzij hun inbreng kunnen we het LDE -project Toerisme Antwerpen optimaal realiseren: een competentiegericht tewerkstellingsinitiatief gecombineerd met een grote ambitie voor een toeristisch attractief project voor Antwerpen. Daarnaast blijft het onze dagelijkse betrachting om de talrijke toeristen en Antwerpenaars welkom te heten op het Steenplein en in De Ruien.

54

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

55


56

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


2 EVENEMENTENTEAM

Projectverantwoordelijke

▶ Luc Roothoofd – algemene coördinatie ▶ Peter Luyckx ▶ Koen Lambrechts ▶ Steven Meeus

Coach LDE medewerkers

Kim Meulemeester 28 VTE 9 VTE

Artikel 60 medewerkers Doorstroom reguliere arbeidscircuit Opdrachten

3

▶ Kleine technische onderhoudswerken stedelijke infrastructuur ▶ Ondersteuning stedelijke dienst bijzondere evenementen ▶ Onderhoud van fonteinen en daken/dakgoten ▶ Ondersteuning district Merksem en Ekeren ▶ Kleine technische onderhoudswerken schoolinfrastructuur CKSA ▶ Kleine technische onderhoudswerken en facilitaire dienstverlening provincie Antwerpen

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

57


VOORGESCHIEDENIS EVENEMENTENTEAM 2007

▶ Opstart Evenemententeam binnen Vlaams decreet Lokale Diensten Economie. ▶ Opdrachtverklaring: kleine en dringende herstellingen in gebouwen stad Antwerpen en ondersteuning van stedelijke evenementen.

2008 - 2018

De opdrachtverklaring van dit LDE project werd in de voorbije jaren verder uitgebreid naar: ▶ Uitvoering van opdrachten voor de Antwerpse districten ▶ Kleine renovatiewerken van schoolgebouwen in Antwerpen (over alle schoolnetten heen) ▶ Kleine onderhoudswerken en facilitaire dienstverlening provincie Antwerpen Doorheen de verschillende oproepen rond Lokale Diensten Economie hebben we de ploeg van doelgroep medewerkers kunnen uitbreiden van 2 naar 23 VTE’s. ▶ Toewijzing opdrachten door vzw Werkhaven ▶ Overheveling werking van vzw Werkvormm naar vzw Werkmmaat ▶ Samenwerking CKSA rondrenovatiewerken schoolinfrastructuur ▶ Raamovereenkomst “kleine technische onderhoudswerken – facilitaire ondersteuning” na gunningsprocedure Gemeenschappelijke Aankoop centrale stad Antwerpen ▶ Start inschakeling artikel 60 medewerkers OCMW Antwerpen ▶ Raamovereenkomst facilitaire dienstverlening provincie Antwerpen ▶ Raamovereenkomst “kleine technische onderhoudswerken – facilitaire ondersteuning” na gunningsprocedure Gemeenschappelijke Aankoop centrale stad Antwerpen ▶ Start combiwandeling Sint-Caroluskerk en De Ruien ▶ Raamovereenkomst “onderhoud daken en fonteinen” na gunningsprocedure Gemeenschappelijke Aankoop centrale stad Antwerpen

2009 - 2013 2011 2011 - 2019 2014 - 2018

2017 2017 - 2022 2018 - 2022

2018 - 2020 2011 - 2019

58

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


VOORGESCHIEDENIS SPORT 2007

2009 – 2013 2011 2014 – 2019

2015 2018 – 2022

▶ Opstart Team Sport binnen Vlaams decreet Lokale Diensten Economie. ▶ Opdrachtverklaring: een efficiënt antwoord bieden aan de lijst van dringende herstellingen die er moeten uitgevoerd worden binnen de sportinfrastructuur. ▶ Toewijzing opdrachten door vzw Werkhaven ▶ Overheveling werking van vzw Werkvormm naar vzw Werkhaven ▶ Raamovereenkomst “kleine technische onderhoudswerken – facilitaire ondersteuning” na gunningsprocedure Gemeenschappelijke Aankoop centrale stad Antwerpen ▶ Integratie werking LDE Sport binnen het LDE Evenemententeam. ▶ Raamovereenkomst “kleine technische onderhoudswerken – facilitaire ondersteuning” na gunningsprocedure Gemeenschappelijke Aankoop centrale stad Antwerpen

OVERZICHT In de loop van de voorbije 12 jaren zijn we erin geslaagd

om de LDE projecten Evenemententeam en Sport

UITGEVOERDE sterk uit te bouwen. Onze doelgroepmedewerkers OPDRACHTEN leveren kwalitatief werk naar de betrokken stedelijke

diensten en door de brede waaier aan activiteiten kun-

2019 nen onze mensen hun algemene en technische competenties gevoelig versterken.

Onze samenwerking met de dienst Stads en Buurtonderhoud Bijzondere Opdrachten en Feestelijkheden blijft nog steeds zeer positief verlopen. In de evenementenperiode (april, mei, juni, augustus, september en oktober) worden 8 van onze doelgroepmedewerkers fulltime ingeschakeld in deze

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

59


dienst voor de ondersteuning van de talrijke kleine en grote evenementen in de stad Antwerpen. Onze mensen worden hierbij volledig ingeschakeld in het standaard werkrooster met ondermeer avond-, nacht en weekendwerk. Verder spelen we dagelijks in op vragen van Vespa/ Stads- en Buurtonderhoud en Sport rond kleine/ dringende onderhoudswerken binnen de stedelijke infrastructuur. Vanaf 2017 hebben we samen met Vespa/Stads- en Buurtonderhoud een traject uitgewerkt rond het proper maken van daken en goten van de stedelijke gebouwen. Elke maand werken onze medewerkers een lijst af. We maken de daken en goten proper, controleren op eventuele schade, nemen foto’s van de daken, plaatsen spinnen bij de afvoerpunten en voeren het afval af. Onze collega’s hebben hiervoor een opleiding gevolgd voor het hanteren van een mobiele hoogtewerker. In de loop van 2019 hebben we in totaal op 308 gebouwen daken gereinigd. Dit komt neer op 218.194 m² plat dak en 20.763 lopende meters dakgoot. Naast het vast onderhoud van daken en dakgoten hebben we in 2019 ook nog 33 curatieve orders uitgevoerd i.f.v. dringende onderhoudsopdrachten aan daken en dakgoten (cijfers van Christophe Van Nunen). Vanaf 2018 staan we in opdracht van de dienst Vespa/ Stads- en Buurtonderhoud ook in voor het proper maken van de fonteinen in Antwerpen. Tussen april en oktober werden twee keer per week de fonteinen proper gemaakt. In de laatste maanden van het jaar gingen we 1 keer per maand op poetsronde. Vespa/Stads- en buurtonderhoud vraagt voor elke opdracht telkens de nodige foto’s (voor en na de werken). Om deze stroom van foto’s te kunnen ka-

60

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


Onderhoud Zwembad De Molen

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

61


naliseren hebben we een app laten ontwikkelen zodat onze collega’s gemakkelijk foto’s kunnen door sturen. Onze contactpersonen binnen de stad krijgen via deze app een handig instrument om deze foto’s per locatie en per datum handig te hanteren. In het kader van onze raamovereenkomst rond kleine technische onderhoudswerken hebben we dit jaar voor verschillende stedelijke diensten opdrachten uitgevoerd: ▶ Stads- en buurtonderhoud ▶ Stedelijk onderwijs ▶ Digipolis ▶ District Merksem en Ekeren

62

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


We zetten maximaal in om onze opdrachten kwalitatief en correct uit te voeren. We hechten veel belang aan een goede samenwerking met Vespa/Stads en Buurtonderhoud en Sport. Onze instructeurs staan in voor een optimale begeleiding van onze doelgroepmedewerkers in functie van de correcte uitvoering van de werken. Met de stedelijke sportdienst hebben we eind 2018 afgesproken om vooraf een weekplanning te bezorgen van onze activiteiten. Op deze manier kan onze werking op een transparante manier opgevolgd worden. In opdracht van het Antwerpse stadsbestuur werken we ook samen met het katholiek onderwijs. Er is in Antwerpen een zeer grote nood aan extra onderwijsinfrastructuur. Een optimaal beheer en uitbreiding van de bestaande infrastructuur is dan ook meer dan noodzakelijk. We hebben in dit kader een samenwerkingsakkoord afgesloten met CKSA, een scholengemeenschap die meer dan dertig tal scholen overkoepelt in Antwerpen. Heel het jaar door worden er twee doelgroepmedewerkers fulltime ingeschakeld als polyvalent klusjesman. Deze samenwerking biedt heel wat voordelen: we bieden ondersteuning aan CKSA rond het beheer van hun uitgebreide schoolinfrastructuur en onze doelgroepmedewerkers verwerven dagelijks allerhande competenties rond zachte renovatiewerken. In het najaar 2019 werd deze samenwerking op vraag van CKSA tijdelijk stopgezet omwille van financiÍle redenen. Op basis van deze positieve samenwerking met CKSA hebben we de kans gekregen om ook voor andere scholen buiten CKSA opdrachten uit te voeren: schilderwerken, heraanleg van speelplaatsen en opritten, kleine sanitaire opdrachten,‌ We willen in de

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

63


komende jaren extra blijven inzetten op renovatieopdrachten in scholen en welzijnsinstellingen. Juist daarom hebben we Koen Lambrechts in dienst genomen. Onze nieuwe collega heeft een zeer ruime ervaring in de bouwsector. Vanaf 2017 werken we samen met de provincie Antwerpen i.f.v. kleine herstellingswerken en logistieke opdrachten. We huren sinds september 2017 een magazijn voor opslag van al het werkmateriaal en het parkeren van onze wagens. Een van onze collega doelgroepmedewerkers neemt er de taak waar van magazijnier. Op deze manier willen we inzetten op een beter beheer van al ons materiaal. Een noodzakelijke voorwaarde om onze werking verder te professionaliseren. In de loop van oktober 2018 hebben we bericht gekregen dat er binnen de auditdienst van de stad Antwerpen een onderzoek is gestart rond de werking van Werkmmaat. Dit naar aanleiding van een klacht rond fraude. Het gaat over twee feiten: het hergebruik van een plastic dak dat moest afgevoerd worden naar het containerpark in ons magazijn en het niet correct aanreken van gepresteerde uren bij het reinigen van de fonteinen. We hebben alle medewerking verleend aan deze audit. In de loop van de drie eerste maanden van 2019 werd deze audit afgerond. Er werden geen strafbare feiten vastgesteld. De audit heeft wel aanleiding gegeven tot het verfijnen van werkafspraken met de sportdienst en Vespa/Stads- en buurtonderhoud. Gedurende de audit heeft de dienst Vespa/Stads- en Buurtonderhoud alle verdere opdrachten stopgezet en werd de uitbetaling van facturen uitgesteld. Dit alles heeft dan ook zeer doorgewogen op de werking van het

64

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


Evenemententeam. Gedurende een maand hebben we 8 collega doelgroep medewerkers in technische werkloosheid moeten plaatsen.

BESLUIT We kijken nog steeds met veel trots terug op de wer-

king van het LDE project Evenemententeam. We bieden een actieve en efficiĂŤnte ondersteuning aan voor verschillende diensten van de stad Antwerpen. En we kunnen onze collega doelgroepmedewerkers inschakelen in een brede waaier van technische opdrachten. We zijn zeer verheugd met het boeiende en afwisselende takenpakket dat we aan onze doelgroepmedewerkers kunnen aanbieden. We zijn ervan overtuigd dat onze mensen doorheen hun werk kunnen uitgroeien tot polyvalente klusjesmannen. Het raamcontracten met de stad Antwerpen rond facilitaire dienstverlening garandeert een stevige stabiliteit in onze werking. Begin 2020 loopt de kaderovereenkomst af rond het onderhoud van daken en fonteinen. Het is afwachten of deze opdracht in de loop van de volgende jaren nog zal verlengd worden.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

65


66

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


3 CULTUURNETWERKERS

Projectverantwoordelijke LDE medewerkers Doorstroom reguliere economie Opdrachten

Malikka Bouaissa 10 VTE 1 Uitvoering convenant i.s.m. culturele centra in Antwerpen

VOORGESCHIEDENIS 20 juli 2010

▶ Erkenning Antwerpse Cultuurnetwerkers door de Vlaamse minister voor sociaal economie binnen het kader Lokale Diensten Economie voor 5 VTE. ▶ Het project van de Antwerpse Cultuurnetwerkers wordt opgestart in samenwerking met het stadsbestuur, De Acht en vzw Werkvormm in cc Berchem, Nova, cc Deurne, cc Hoboken.

7 februari 2011

▶ Goedkeuring Vlaamse minister met uitbreiding 3 VTE voor werking in Borgerhout en stedelijke musea Antwerpen (MAS en Red Star Line). ▶ De werking van de Antwerpse Cultuurnetwerkers wordt overgedragen naar vzw Werkmmaat. ▶ Beslissing Vlaamse minister om werking in de stedelijke musea stop te zetten. ▶ Verlenging convenant stadsbestuur Antwerpen van 2014 tot 2016. ▶ Naast cultuurparticipatie zal één van de Cultuurnetwerkers de functie opnemen van Vrijetijdsbemiddelaar. ▶ De convenant met het stadsbestuur wordt verlengd tot 2019. ▶ De werking van de Antwerpse Cultuurnetwerkers wordt gekaderd binnen de dienst lokaal cultuurbeleid. ▶ Goedkeuring Vlaamse minister om een Cultuurnetwerker in te schalen in de Arenbergschouwburg

1 juli 2011 27 februari 2014 27 juni 2014

2017

17 juni 2018

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

67


OPZET EN In het projectdossier voor de Vlaamse administratie

Werk en Sociale Economie staat volgende doelstelling

DOELSTELLING omschreven: VAN HET PROJECT

“In de grootstad die Antwerpen is, merken we dat vraag en aan-

CULTUUR- bod elkaar niet volgen. Cultuur bereikt nog te veel het klassieke

blanke middenklasse publiek, terwijl deze al lang geen afspie-

NETWERKERS geling meer is van de bevolking. Omgekeerd zijn bijvoorbeeld

jongeren met informele (straat)cultuur bezig, die te weinig doorstroomt naar de cultuurcentra en de bibliotheken van stad Antwerpen. Lokale Diensten Economie lijkt ons het middel om via aanstelling van allochtone jongeren brugfuncties te creëren tussen vraag en aanbod, tussen (te veel) autochtoon en (te weinig) allochtoon, tussen jong en iets ouder. ”

Binnen de overeenkomst van het Stedenfonds 2014 – 2019 vinden we volgende omschrijving terug: “De Antwerpse Cultuurnetwerkers zetten samen met jongeren activiteiten op rond muziek, woord, dans, theater, film,… in een cultuurcentrum van de stad Antwerpen. Op die manier willen de cultuurcentra hun aanbod zo goed mogelijk afstemmen op de lokale behoeften en bevolkingsprofielen. In het kader van de opdracht van het netwerk van cultuurcentra om hun werking te richten op de lokale inbedding, op het district kunnen de Cultuurnetwerkers ook ingezet worden in functie van een ruimere districtscultuurwerking.” Of nog anders vertaald in het kader van het competentieprofiel voor de Cultuurnetwerker: “Als Cultuurnetwerker zet je samen met jongeren uit de wijk activiteiten op rond muziek, dans, theater, spoken word, film,… in één van de cultuur centra van de stad Antwerpen (Deurne, Linkeroever, Berchem, Hoboken, Antwerpen-Kiel).” In het kader van de convenant 2014 – 2016 werd de oorspronkelijke term Cultuurtoeleiders omgezet naar Cultuurnetwerkers. De inhoudelijke werking

68

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


werd bijgestuurd en duidelijker gedefinieerd. In de stedelijke convenant 2017 – 2019 worden deze doelstellingen gecontinueerd en verfijnd: 1. Versterken van de competenties van de cultuurnetwerkers 2. Doorstroming van de cultuurnetwerkers naar de reguliere arbeidsmarkt, met focus op stad Antwerpen 3. Versterken van de sociale cohesie 4. Verbreden van het cultureel aanbod naar jongeren 5. Talentontwikkeling van jongeren 6. Verhogen van de participatie van jongeren Verder wordt er meer de klemtoon gelegd op een kwantitatieve meting van onze werking: 1. Overzicht per cultuurhuis van de gerealiseerde projecten naar jongeren. 2. Overzicht van de uitgevoerde initiatieven rond talentontwikkeling van jongeren 3. Overzicht van de gerealiseerde samenwerkingsverbanden 4. Aantal jongeren dat bereikt werd, in totaal en per project. 5. Overzicht van verhuur van ruimtes aan jongeren in elk cultuurhuis 6. Overzicht van de taken die opgenomen worden door de cultuurnetwerker 7. Doorstroming cultuurnetwerkers naar de reguliere arbeidsmarkt 8. Gevolgde vorming en opleiding en behaalde diploma’s door de cultuurnetwerkers

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

69


9. Overzicht van trajecten gelopen door cultuurhuizen rond duurzame inbedding van de werking

TERUGBLIK 2019: INSCHAKELING VAN DE CULTUURNETWERKERS IN ANTWERPEN In elk van de betrokken centra werd onze Cultuurnetwerker ondersteund door een meter/peter uit het vaste team van het cultuurcentrum. cc Berchem cc Gravenhof Ontmoetingscentrum NOVA Bibliotheek Merksem Ontmoetingscentrum Merksem Dok Lokaal Cultuurbeleid Borgerhout

Vrijetijdsbemiddelaar Borgerhout Arenberg Luchtbal

Cultuurnetwerker Salma Dalaa Hamid Marouane Younes Ourarhe

Meter/Peter Steven Van Goethem Gunter Lots Lieve Petit

Benita Barrientos Aravena Samir Taif

Pieter Coolen Ken Van Rompaey

Seddik Azouaghe (tot 05/07/2019) Claudino Semedo (vanaf 01/10/2019) Najat El Haouari

Astrid ThonĂŠ

Dara Sheikhi Khalid Zannahi (vanaf 21/10/2019)

Jessi Taverniers Jozef Staes & Mourad Bekkour Robbie Hermans

In 2019 zijn we gestart met een nieuwe partner in het vernieuwde cc Luchtbal. De Cultuurnetwerkers worden begeleid door de coach van Werkmmaat, Malikka Bouaissa. Onze col-

70

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


lega maakt deel uit van de stedelijke cel lokaal Cultuurbeleid, met vestigingsplaats in den Bell. Deze keuze heeft het grote voordeel dat de werking van dit project veel sterker wordt geïntegreerd in het algemeen cultuurbeleid van Antwerpen. Als coach zorgt Malikka Bouaissa voor een goede wisselwerking tussen al de betrokken partners: ▶ Jaarlijks wordt er een waarderingsgesprek georganiseerd met elke Cultuurnetwerker. Hierbij zijn de meter/peter van het cultuurcentrum en de coach van Werkmmaat betrokken. ▶ Minstens 1 keer per maand zijn er individuele gespreken met elke Cultuurnetwerker apart en de coach van Werkmmaat. Dit op maat van de Cultuurnetwerker zelf i.f.v. zijn/haar noden en behoeften en de uitwerking van het Persoonlijk Ontwikkelings Plan.

RESULTAAT- In het kader van de Antwerpse convenant 2016 – 2019 werden er duidelijke resultaatverbintenissen

VERBINTENISSEN geformuleerd.

Werkmmaat zal zeven Cultuurnetwerkers in dienst nemen die zullen tewerkgesteld worden in de Antwerpse cultuurcentra. Een van deze medewerkers zal ingezet worden als Vrijetijdsbemiddelaar in een samenwerkingsverband met de sportbemiddelaars en het OCMW. In 2018 werd het aantal Cultuurnetwerkers verhoogd naar acht i.f.v. de uitbreiding met cc Arenberg. Algemeen kunnen we stellen dat de vooropgestelde doelstellingen in 2019 bereikt werden.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

71


In dit jaarverslag bieden we in bijlage een overzicht per Cultuurnetwerker van onze werking op basis van deze projectprestaties. Voor aanvullende informatie (o.a. bezoekersaantallen, verhuur van zalen, aandeel van jongeren die bereikt worden ) verwijzen we naar de jaarverslagen van de betrokken cultuurcentra.

PERSOONLIJK In het kader van dit sociaal tewerkstellingsproject

wordt er veel belang gehecht aan de vorming en in-

TRAJECT VAN DE dividuele begeleiding van deze Cultuurnetwerkers. CULTUUR- Al onze medewerkers werken met een SINE-statuut. NETWERKERS

Dit betekent dat ze langdurig

werkzoekend zijn en geen diploma secundair onderwijs in hun bezit hebben. Doelstelling is tweedelig: ▶ Doorstroom naar een job in het regulier arbeidscircuit. We streven hierbij naar het profiel van een programmator/publiekswerker in de brede culturele sector. ▶ Behalen van een diploma secundair onderwijs en inschrijven een opleiding hoger onderwijs. Concreet betekent dat er voor elk van de acht medewerkers een intens vormingspakket wordt voorzien: ▶ Elk van de Cultuurnetwerkers krijgt 1 dag in de week de kans om vorming te volgen. ▶ De eerste doelstelling hierbij is dat de Cultuurnetwerkers zich engageren om het diploma secundair onderwijs te behalen via de Examencommissie en/of het Tweede Kans Onderwijs.

72

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

73


Door het behalen van het diploma secundair onderwijs versterken de Cultuurnetwerkers gevoelig hun verdere sollicitatiekansen. De coach van Werkmmaat volgt actief het vormingstraject op van elk van de Cultuurnetwerkers. In totaal heeft één Cultuurnetwerkers hun diploma Secundair Onderwijs reeds behaald en twee van de collega’s zijn volop bezig met hun traject voor de Examencommissie. Een andere collega volgt een opleiding Nederlands op universitair niveau. ▶ In het kader van het begeleidingstraject van de Cultuurnetwerkers worden er vormingsmomenten georganiseerd om de specifieke competenties van de Cultuurnetwerkers te versterken. Zo hebben onze collega’s met succes een opleiding gevolgd rond mediawijsheid voor jongeren. Daarnaast ook werd er ook vorming aangeboden rond spreken voor een groep. ▶ De Cultuurnetwerkers kunnen beroep doen op een individueel vormingsbudget binnen Werkmmaat om hun kosten (inschrijvingskosten, cursusmateriaal, …) te betalen: o.a. opleidingen secundair en hoger onderwijs en kortdurende vakspecifieke opleidingen. ▶ In de convenant met de stad Antwerpen staat ook omschreven dat de opleidingen die georganiseerd worden door de stad Antwerpen ook gratis kunnen gevolgd worden door de Cultuurnetwerkers. ▶ Dankzij Vlaamse Vormingssubsidies Lokale Diensten Economie worden de kosten voor inschrijving en cursusmateriaal voor 100% terugbetaald. Dit biedt heel wat mogelijkheden

74

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


voor onze medewerkers. â–ś We hebben de Cultuurnetwerkers ook financieel gesteund voor het behalen van hun rijbewijs B. Aansluitend bij dit vormingsluik wordt er voor elk van de medewerkers een Persoonlijk Ontwikkelings Plan uitgewerkt. Doelstelling hierbij is om de algemene en technische competenties van de Cultuurnetwerkers te versterken. Ook hier weer staat de doelstelling voorop om onze Cultuurnetwerkers te laten doorstromen naar regulier werk. De coach van Werkmmaat staat in voor de uitwerking en opvolging van deze Persoonlijke Ontwikkelings Plannen. We willen hierbij de inbreng van de meters/peters

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

75


in de betrokken cultuurcentra beklemtonen. Zij zijn elke dag bezig met de begeleiding en ondersteuning van de Cultuurnetwerkers. Hun engagement is dan ook cruciaal. We denken hierbij aan de coaching bij het opzetten van diverse culturele activiteiten, maar ook aan de algemene ondersteuning van onze medewerkers. De meters/peters nemen dan ook een belangrijke rol in bij de opvolging van de Persoonlijke Ontwikkelings Plannen. Een goede afstemming met de coach van Werkmmaat is essentieel. Op basis van de werking in de voorbije acht aar kunnen we stellen dat dit sociaal tewerkstellingsproject tal van kansen biedt voor onze Cultuurnetwerkers. Bij al onze Cultuurnetwerkers hebben we een duidelijke groei kunnen vaststellen in hun algemene en technische competenties. In de convenant 2017 – 2019 is uitdrukkelijk de mogelijke tewerkstelling van onze collega’s binnen de stad Antwerpen opgenomen. Tot op vandaag worden onze Cultuurnetwerkers echter aanzien als externe werknemers. Ze komen niet in aanmerking voor interne vacatures en hun jarenlange werk binnen de stad wordt niet gehonoreerd bij externe sollicitaties. We blijven hopen dat hier snel een oplossing kan voor gevonden worden. In 2019 heeft Seddik Azouaghe met succes deelgenomen aan de wervingsexamens van de stad Antwerpen niveau C. Ook Seddik behaalde gedurende zijn traject van Cultuurnetwerker het diploma secundair onderwijs. Hij heeft dit jaar zijn nieuwe functie van jeugdwerker bij de jeugddienst in Berchem. In het kader van het decreet Lokale Diensten Economie moeten onze collega’s na maximaal vijf jaar

76

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


uitstromen naar een job in het regulier arbeidscircuit. Drie van de Cultuurnetwerksters zijn in 2019 gestart met hun doorstroomtraject, namelijk Najat El Haouari, Hamid Marouane en Benita Barrientos Aravena. Doelstelling is dat alle drie in 2020 kunnen overstappen naar een andere job. Onze drie collega’s worden hierbij intens begeleid door Malikka Bouaissa en de VDAB. De uitstroom van onze Cultuurnetwerkers naar het regulier arbeidscircuit houdt ook in dat we op zoek moeten gaan naar nieuwe Cultuurnetwerkers die aan het vereiste profiel voldoen. Dit is geen evidente opdracht, maar dankzij een goede samenwerking met VDAB zijn we erin geslaagd om nieuwe talentvolle jongeren te selecteren.

REALISATIES IN In de loop van 2019 werden in de betrokken Cultuurcentra (cc Berchem, Bibliotheek Merksem, cc

DE BETROKKEN Gravenhof, Ontmoetingscentrum Nova, cc Luchtbal, CULTUURCENTRA cc Arenberg en Merksem-Dok), tal van activiteiten uitgewerkt waarbij onze Cultuurnetwerkers mee een rol hebben gespeeld of zelf hebben georganiseerd. Verder is één van onze medewerkers, binnen het team van de Sportbemiddelaars, aan het werk als Vrijetijdsbemiddelaar. En onze Cultuurnetwerker in Borgerhout zorgde voor de nodige impulsen binnen al de verschillende culturele partners. Enkel bij de werking in Merksem-Dok werden we geconfronteerd met problemen om op een optimale manier aan het werk te gaan als Cultuurnetwerker, en dit omwille van de moeilijke doelgroep van jongeren en de interne werking van Merksem-Dok. We willen hierbij ook vermelden dat Malikka Bouaissa op vraag van de stedelijke dienst cultuur-

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

77


beleid het project “internationale collectie in de bibliotheken� heeft uitgewerkt. Als bijlage vindt u een gedetailleerd overzicht terug van onze werking in 2019. Algemeen kunnen we stellen dat er in verschillende Cultuurcentra duidelijke aanwijzingen zijn dat er meer jongeren betrokken worden in hun werking. De concrete inbreng van de Cultuurnetwerkers in elk Cultuurcentrum is zeer verschillend. Vast staat dat onze Cultuurnetwerkers een grote inbreng hebben in het uitbouwen van een netwerk naar jongeren, scholen, verenigingen, sociale actoren en Antwerpenaren met een migratieachtergrond. We durven dan ook stellen dat verschillende van onze Cultuurnetwerkers een vaste plaats hebben verworven binnen het team van hun Cultuurcentrum. Meer nog, het

78

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


eventueel wegvallen van de betrokken Cultuurnetwerker zou een probleem vormen bij de continuering van de verschillende opgestarte jongerenprojecten.

BESLUIT We blikken tevreden terug op de werking van de

Antwerpse Cultuurnetwerkers in 2019. Op basis van dit jaarverslag durven we stellen dat de vooropgestelde doelstellingen in het kader van de convenant met het stadsbestuur werden gerealiseerd.

We zijn ervan overtuigd dat we zo maximaal mogelijk de doelstellingen die vervat zijn binnen de Convenant 2017 – 2019 hebben gerealiseerd. We zijn heel blij dat het stadsbestuur eind 2019 de beslissing heeft genomen om de werking van de Antwerpse Cultuurnetwerkers te verlengen in een

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

79


nieuwe convenant. Het aantal Cultuurnetwerkers blijft behouden, de klemtoon komt meer te liggen op cultuureducatie en competentieversterking. Het is nog onduidelijk of de werking in het kader van de vrijetijdsbemiddeling verder wordt gecontinueerd. Het is zeer positief dat de Malikka Bouaissa als coach van Werkmmaat een vaste plaats heeft gekregen binnen de cel lokaal cultuurbeleid van de stad Antwerpen. Dit bevordert heel sterk de communicatie, integratie en wisselwerking van het project van de Antwerpse Cultuurnetwerkers. Volgens de krijtlijnen van het decreet Lokale Diensten Economie zullen verschillende van de huidige Cultuurnetwerkers in 2020 moeten uitstromen naar een tewerkstelling binnen het regulier arbeidscircuit. Met Werkmaat zullen we er alles aan doen dat onze collega’s een job kunnen vinden die aansluit bij hun competenties en talenten. We blijven hierbij ijveren dat de ervaring van deze getalenteerde Cultuurnetwerkers ook meegenomen wordt bij interne vacatures binnen de stad Antwerpen. Graag wensen we hierbij elkeen te bedanken die meegewerkt heeft aan het project van de Cultuurnetwerkers. We denken hierbij aan de meters en peters binnen de stedelijke Cultuurcentra en de dienst lokaal cultuurbeleid met in het bijzonder Wim Van Damme. Zonder hun deskundigheid, begrip, creativiteit en enthousiasme hadden we dit sociaal tewerkstellingsproject niet kunnen realiseren. Tot slot willen we ook onze Cultuurnetwerkers zelf bedanken voor hun inzet en overtuiging om dit project ook in de realiteit waar te maken. Zoals uit hun activiteitenverslag 2019 mag blijken, zijn ze

80

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


erin geslaagd om in de verschillende betrokken Cultuurcentra ramen en deuren op te zetten voor jongeren en nieuwe Antwerpenaars uit de wijk.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

81


82

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


4 FIETSPUNT MORTSELBOECHOUTHOVE-KONTICHLINT-EDEGEM

Projectverantwoordelijke Coach LDE medewerkers Artikel 60 medewerkers Doorstroom reguliere economie Vrijwilligers Opdrachten

Luc Troonbeeckx Nashouan Abdulahad Hilde Van Walleghem 7 VTE 9 VTE 2 2 ▶ Onderhoud stationsomgeving stations in Mortsel, Boechout, Hove, Kontich, Lint ▶ Ondersteuning fietsbeleid Edegem ▶ Convenant lokale besturen

VOORGESCHIEDENIS 1 januari 2011 2013 2014 - 2016 2016 2017 2018

Start fietspunt Mortsel-Boechout-Hove Uitbreiding met Kontich Financiële tussenkomst NMBS Beslissing NMBS om geen verdere financiering meer te voorzien Uitbreiding met gemeente Edegem Geactualiseerde opdracht verklaring lokale besturen onder coördinatie van de provincie

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

83


FIETSPUNT Het fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-KontichLint-Edegem was reeds van bij de start een ambiti-

MORTSEL- eus project. Het is het eerste gemeente overschrijBOECHOUT- dend fietspunt in België. In de eerste plaats spelen

de lokale besturen van Mortsel, Boechout, Hove,

HOVE-KONTICH- Kontich, Lint en Edegem een cruciale rol. In de loop LINT-EDEGEM van de voorbije jaren hebben we getracht om zoveel

mogelijk de verschillende (politieke) verantwoor-

Een vernieuwend delijken binnen de lokale besturen te informeren en project met diverse te betrekken in de werking van ons fietspunt. en grensoverschrijdende partners Verder hebben we met het fietspunt getracht om

een goede samenwerking op te bouwen met de verschillende OCMW ’s en de andere sociale tewerkstellingsinitiatieven in de stad Mortsel. Dit onder meer op het vlak van toeleiding en begeleiding van de verschillende doelgroep medewerkers.

REALISATIE VAN In het kader van de erkenning binnen Lokale Diensten Economie kunnen we 6 VTE doelgroepmede-

TEWERKSTELLING werkers met een SINE-statuut tewerkstellen. Eén BINNEN SOCIALE van deze medewerkers komt in 2019 vast in dienst bij vzw Werkmmaat. Nashouan Abdulahad en Luc

ECONOMIE Troonbeeckx staan dagelijks in voor de werking van ons fietspunt.

Aanvullend worden in het fietspunt doelgroepmedewerkers tewerkgesteld met een artikel 60 statuut. In totaal hebben we 9 artikel 60’ers een werkervaringstraject kunnen aanbieden en dit in nauwe samenwerking met het OCmw Mortsel, Brasschaat en Antwerpen. Voor de opvolging van al deze doelgroepmedewerkers (SINE ’s + artikel 60 ‘ers) is Hilde Van Walleghem

84

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


binnen Werkmmaat als coach aangesteld. Voor wat betreft de begeleiding wordt er intens samengewerkt met de betrokken OCMW ‘s. Binnen het fietspunt hebben we een dubbel ploegensysteem uitgewerkt. Op deze manier kunnen we onze werking optimaal organiseren en zijn we ook in staat om een zeer laagdrempelig werkervaringsproject aan te bieden. De buitenploeg staat dagelijks in voor het onderhoud van de fietsenstallingen in Mortsel, Boechout, Hove, Kontich en Lint. De binnenploeg neemt de fietsherstellingen op zich in onze ateliers van het station Mortsel Oude God en fort 4. Onze medewerkers worden opgeleid tot ervaren fietsherstellers. In het functieprofiel onderscheiden we niet alleen de noodzakelijke technische competenties, maar worden er ook duidelijke criteria gesteld rond sociale vaardigheden, klantvriendelijkheid, omgaan met collega’s en leidinggevenden, kennis van het Nederlands, financiële transacties met klanten,…. Dit jaar konden twee van onze collega’s door stromen naar een job in het regulier arbeidscircuit, namelijk als fietshersteller in iBike Wilrijk. Verder kunnen we ook goede resultaten voor leggen voor onze artikel 60 medewerkers: een van onze collega’s kon aan het werk bij een fietsenwinkel en een andere collega startte als zelfstandige een eigen zaak op als fietshersteller. We willen hierbij ook vermelden dat we in samenwerking met het Centrum voor Volwassenonderwijs jaarlijks een officiële module fietsherstel aanbieden. Op deze manier krijgen onze collega’s een

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

85


opleiding op de werkvloer en dit gecombineerd met officiële opleiding als fietshersteller.

UITVOERING Het fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich-

Lint-Edegem biedt dienstverlening aan zoals in alle andere fietspunten en zoals voorgeschreven wordt DIENSTVERLENING door vzw FIETSenWERK.

VAN DE BASIS-

Overkoepelend voor Het gaat hier om een minimumdienstenpakket dat alle lokale besturen dient aangeboden te worden in het kader van het beeldmerk ‘fietspunt’:

▶ Toezicht op de fietsenstallingen van de NMBS: verwijderen van sluikafval en onkruid, correct plaatsen van de fietsen, wegknippen van weesfietsen, toezicht op de fietsstallingen ter preventie van diefstal en vandalisme, … ▶ Uitvoeren van kleine fietsherstellingen volgens het ‘veilig thuiskomprincipe’ (kleine herstellingen die nodig zijn om veilig en reglementair thuis te komen). ▶ Fietsverhuur in functie van woon-werk-verkeer en/of toerisme. Zoals voorzien in de opdrachtverklaring worden deze 3 taken uitgevoerd in het NMBS station Mortsel Oude God: ▶ Het fietspunt is elke werkdag open van 8 tot 18 uur. ▶ Vier keer per dag voeren we een controleronde uit in de fietsenstallingen naast het stadhuis. ▶ In ons fietsherstelatelier hebben we in 2019 in totaal 1.131 fietsen hersteld. Het gaat hier over klanten die zich rechtstreeks aangemeld hebben in ons fietsatelier in Mortsel Oude God. We hebben ons hierbij steeds beperkt tot kleine fietsherstellingen, conform het veilig

86

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


thuiskomprincipe. Ons fietspunt is perfect gesitueerd aan de fietstalingen van station Mortsel Oude God en vlak naast de provinciale fiets-o-strade. Ook heel wat inwoners van Edegem, Boechout, Kontich, Lint en Hove komen langs in het fietspunt. In deze cijfers rekenen we niet de ontelbare vragen van fietsers om hun banden op te pompen, een service die we kosteloos aanbieden. Voor het oppompen van banden hebben we nu een automatische pomp geplaatst aan de buitengevel van het fietspunt. â–ś Het verhuur van toeristische fietsen bleef beperkt. We noteerden in 2019 16 verhuringen. â–ś Ook de vraag naar fietsen voor woon-werk-verplaatsingen is klein, met 6 verhuringen in 2019. Herstel fietsen Verhuur toeristische fietsen Verhuur fietsen woon-werk-verkeer

2014 943 12

2015 1.023 24

2016 1.039 21

2017 1.067 16

2018 1.105 21

2019 1.131 16

56

49

33

27

13

6

In al de andere NMBS stations in Mortsel, Boechout, Hove, Kontich/Lint, en aan de eindhalte van De Lijn Boechout/Capenberg worden de fietsenstallingen twee keer per dag gecontroleerd en netjes gehouden. Vooral bij de eindehalte van De Lijn in Boechout worden we geconfronteerd met heel veel sluikafval. Bij panne kunnen de fietsers in het NMBS station van Hove, Boechout en Kontich/Lint telefonisch contact nemen met het fietspunt. Via de sleutelkastjes

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

87


88

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


met cijfercode zijn we in staat om de fietssleutel van de te herstellen fiets vlot en veilig door te geven. Overzicht aantal herstellingen: Boechout Hove Kontich/Lint

2014 24 23 17

2015 19 18 18

2016 16 15 21

2017 17 12 20

2018 15 8 22

2019 16 10 24

MOBIELE In 2011 zijn we van start gegaan met een mobiele

fietsherstel service voor de werknemers van Agfa

FIETSHERSTEL- Gevaert Mortsel. Dit bedrijf voert een actief beleid SERVICE NAAR naar haar werknemers om zoveel mogelijk de fiets

te gebruiken bij de woon-werk-verplaatsingen. Agfa

BEDRIJVEN EN Gevaert heeft onze fietsherstel service in de voorbije ZIEKENHUIZEN IN jaren actief gepromoot bij haar personeel. En met resultaat, vooral in de zomerperiodes gebruiken

DE ANTWERPSE veel meer werknemers de fiets. De garantie dat bij ZUIDRAND een mogelijke panne er direct een fietsherstelling kan uitgevoerd worden betekent een belangrijke stimulans.

Op basis van deze succesvolle ervaring hebben we deze mobiele fietsherstelservice uitgebreid naar de ziekenhuizen/instellingen/universiteiten/ bedrijven/lokale besturen in de Zuidrand van Antwerpen. Met dit aanbod rond mobiel fietsherstel bieden we een gerichte service aan voor werknemers die wonen in ons werkingsgebied. Het is een belangrijke stimulans om meer de fiets te gebruiken voor de woon-werk-verplaatsingen. Om deze fietsherstel service te kunnen realiseren maken we gebruik van een lichte vrachtwagen.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

89


90

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


Deze mobiele service werd ook opgemerkt door de Vlaamse overheid. De Universiteit Antwerpen heeft de ‘Business Mobility Award 2013’ ontvangen omwille van haar fietsvriendelijk beleid. Ook hier willen we vermelden dat we de afspraken met de reguliere fietsherstellers uit de regio blijven respecteren door ons enkel te beperken tot kleine fietsherstellingen volgens het veilig-thuiskomprincipe. Door de toename van de oproepen rond het mobiel fietsherstel hebben we in 2013 een digitaal platform laten ontwikkelen – www.mobielfietsherstel.be – waar elke klant zijn/haar gegevens kan ingeven en dit gecombineerd met een fiche i.f.v. de uit te voeren herstellingen. Op deze manier kunnen we systematisch alle herstellingen opvolgen en factureren. We willen hierbij ook vermelden dat we aan de betrokken bedrijven, scholen en lokale besturen geen financiële bijdrage vragen voor deze mobiele fietsherstel service. De kosten worden volledig betaald door de klant. We vragen wel aan het betrokken bedrijf om de communicatie te verzorgen tussen de klant en het fietspunt, o.a. door het uitwisselen van de fietssleutels van de te herstellen fietsen. Overzicht van de mobiele fietsherstellingen via www.mobielfietsherstel.be (actief vanaf mei 2014): 2014 459

2015 740

2016 586

2017 703

2018 706

2019 711

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

91


MOBIEL Dankzij de steun van de provincie en Universiteit

Antwerpen zijn we vanaf september 2017 gestart

FIETSHERSTEL met een vast fietsherstelpunt voor de stadscampusSTADS-CAMPUSSEN sen. in de kelder van campus de Meerminne waren UNIVERSITEIT ANTWERPEN

we elke werkdag beschikbaar van 8 tot 16 uur voor fietsherstellingen.

Het eerste academiejaar werd positief geĂŤvalueerd. We zijn wel op zoek gegaan naar een andere locatie, werken in een kelderruimte is niet optimaal. Begin 2019 zijn we verhuisd naar een atelier in het Tolhuis te Antwerpen. Voor het ophalen en terugbrengen van de fietsen maken we gebruik van een speciale cargofiets die we omgebouwd hebben zodat we vooraan twee fietsen kunnen vervoeren. Een handig systeem om onze weg te kunnen vinden in de Antwerpse binnenstad.

Mobielfietsherstel op Studay

92

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


MOBIEL In opdracht van de provincie Antwerpen zijn we samen met het fietspunt in Mechelen gestart met een

FIETSHERSTEL service rond mobiel fietsherstel en elektrische vervangfiets langsheen de fiets-o-strade Antwerpen/

FIETS-O-STRADE Mechelen. Om de 2,5 kilometer is er een Gridbox geANTWERPEN/ plaatst. Bij een fietspanne krijgt de fietser via een

sms toegang tot de Gridbox waar hij de fiets kan ach-

MECHELEN terlaten en zijn reis verderzetten met een elektri-

sche fiets. In de loop van de dag wordt de fiets hersteld en kan de betrokken fietser zijn fiets terug komen inruilen. Begin 2019 waren de 7 Gridboxen operationeel.

De reacties van de fietsers waren zeer positief. Gemiddeld konden we in de Gridbox van Kontich en Hove 1 fietser per week uit de nood helpen. Uit de bevraging blijkt dat de gebruiker enthousiast is over de vlotte

Gridbox

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

93


service en de kwaliteit van de elektrische bakfiets. Eind 2019 werd het experiment rond de Gridbox afgerond. Het is nu aan de provincie om uit te maken of het aanbod van de huidige Gridboxen blijft bestaan en eventueel kan uitgebreid worden naar de andere fiets-o-strades.

BLUE-BIKE Het is vanaf de opstart van ons fietspunt de doelstelling geweest van de lokale besturen van Mortsel, Boechout, Hove, Kontich, Lint en Edegem om via het overkoepelend fietspunt een deelfietsensysteem te ontwikkelen om vlot de verplaatsingen te kunnen maken tussen de verschillende NMBS stations en de eindhalte van De Lijn in Boechout. Blue-bike biedt hierbij een krachtig instrument. In de loop van 2011 werd Blue-bike gelanceerd, onder andere ook aan het NMBS station Mortsel Oude God. Dit project is een initiatief van Blue-Mobility, een toenmalig samenwerkingsverband tussen NMBS-Holding en FIETSenWERK. In 2012 werd het Blue-bike systeem verder uitgebreid en vereenvoudigd. Het ontlenen van de Blue-bikes kan nu autonoom verlopen en dit op elk moment van de dag door het gebruik van een sleutelautomaat en chipkaart. Dankzij de steun van het stadsbestuur van Mortsel en de Vlaamse overheid konden we in 2014 een derde-betalers-regeling aanbieden zodat er nog maar 1,15 euro moet betaald worden per rit. Er werd dan ook een gevoelige stijging genoteerd van het aantal verhuringen.

94

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


Door een samenwerkingsakkoord tussen De Lijn, de gemeente Boechout en Werkmmaat hebben we in 2016 een aanbod van Blue-bikes kunnen realiseren aan de eindhalte van De Lijn Boechout/Capenberg. De Lijn staat in voor de aankoop van de terminal. Een Vlaamse subsidie van 15.000 euro kan ingezet worden voor het financieren van de beheerskosten over 3 jaar. Dit budget is dit jaar nu wel opgebruikt. Het is de vraag aan de gemeente Boechout of ze vanaf 2020 zelf verder wil instaan voor de jaarlijkse beheerskosten. Ook hier wordt het tarief van 1,15 euro voor een ontlening gehanteerd. In de loop van 2014 dienden de lokale besturen van Kontich en Lint een aanvraag in bij Blue-Mobility om een terminal te plaatsen in hun NMBS station. In 2015 hebben we via provinciale subsidies 15.000 euro kunnen vrij maken voor de aankoop van een Blue-bike terminal. In 2018 zijn we eindelijk van start kunnen gaan met het Blue-bike project in het NMBS station van Kontich/Lint. De fietsen kunnen ontleend worden tegen een tarief van 1,15 euro. De lokale besturen van Kontich en Lint staan in voor de jaarlijkse beheerskosten. In 2018 heeft NMBS Blue-bike afgestoten en verkocht aan De Lijn. NMBS heeft wel toezegging gedaan dat de Blue-bikes in de stationsomgeving mogen blijven staan. De Lijn heeft ambitieuze plannen met de Blue-bikes met onder meer een gevoelige uitbreiding van het aantal plaatsen waar er Blue-bikes kunnen ontleend worden en dit gekoppeld aan belangrijke haltes van De Lijn. 2019 was een recordjaar voor Blue-bike met een belangrijke stijging van het aantal leden, ritten en locaties.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

95


Het aantal ontleningen Blue-bike in 2019: locatie NMBS Mortsel Oude God NMBS Kontich/Lint De Lijn Boechout/ Capenberg

Aantal blue-bikes 8 8 5

Ontlening 827 604 114

Stijging/ daling +18% + 637% +48%

IBIKE: EEN iBike is een belangrijke speler rond verkoop en her-

stel van fietsen in de regio Antwerpen. Naast hun hoofdzetel in Wilrijk hebben ze 7 winkels in en rond WERKMMAAT Antwerpen. Door hun sterke groei is iBike naarstig op zoek naar bekwame fietsherstellers. Verder staan ROND DOORze voor een belangrijke logistieke uitdaging om STROOM dagelijks al het vervoer te organiseren van nieuwe fietsen binnen hun organisatie. Om de stroom van nieuwe fietsen te kunnen opvangen heeft iBike een magazijn gehuurd waar al de nieuwe fietsen toekomen en op punt worden gesteld.

TANDEM MET

iBike en Werkmmaat hebben de handen in elkaar geslagen. Met de steun van de stad Antwerpen en de provincie Antwerpen werden vier medewerkers van Werkmmaat fulltime ingeschakeld in het logistiek hart van iBike. Twee van hen zijn in mei 2018 gestart als fietsherstellers. De andere twee zijn begin 2019 gestart als logistiek medewerker. Deze 4 medewerkers stonden 1 jaar lang op de loonlijst van Werkmmaat. Eind 2019 hebben drie van de betrokken collega’s een vast contract gekregen binnen iBike. In 2020 starten we met een gelijklopend project in samenwerking met De Geus. Deze fietsketen staat in voor de uitbating van twee winkels in Antwerpen en mikt ook op de verkoop en herstel van degelijke kwaliteitsfietsen. Begin 2020 start De Geus ook met

96

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


een magazijn waar de nieuwe fietsen worden gecontroleerd en vervoerd naar de winkels van De Geus. Doelstelling is dat onze collega’s langdurig stage gaan lopen in het magazijn van De Geus om op die manier hun kennis van fietsherstel aan te scherpen.

AANVULLEND Naast de algemene dienstverlening, is er binnen de

opdrachtverklaring ook een gedifferentieerd aan-

DIENSTENPAKKET bod voorzien voor elk van de lokale besturen. PER LOKAAL

Onder impuls van het Provinciebestuur werd er in

BESTUUR 2017 en 2018 hard gewerkt aan de actualisatie van

de opdrachtverklaring van het fietspunt MortselBoechout-Hove-Kontich-Lint-Edegem. Hierbij werd per gemeente concreet vastgelegd hoe de dienstverlening van het fietspunt nog kan verfijnd worden. Hierbij geven we een overzicht per gemeente/stad van onze werking in 2019.

.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

97


MORTSEL Fietsenstalling stations

OK

▶ 4 keer per dag controle Mortsel Oude God.

Fietsenstalling gemeenteplein Verwijderen van weesfietsen Onderhoud van schoolfietsen Acties in scholen

OK

▶ 2 keer per dag controle in de andere NMBS stations ▶ 2 keer per dag controle.

Onderhoud van stedelijke dienstfietsen Acties naar bedrijven Labelen van fietsen Marktvestiaire

OK OK OK

OK OK OK OK

Levering OK cargofiets OK Mobiele fietsenstalling bij evenementen

98

▶ We houden controle op het aantal weesfietsen in de stalling van NMBS stations.

▶ Op 20 en 21 mei hebben we les gegeven rond herstellen van lekken banden in het kader van het fietsexamen. ▶ Op 22 mei hebben we fietsen van leerlingen gecontroleerd en hersteld. ▶ Alle stedelijke dienstfietsen krijgen bij het fietspunt een onderhoudsbeurt en worden hersteld bij acute pannes. ▶ We verwijzen hierbij naar de herstelservice voor werknemers van Gevaert en de ziekenhuizen in Mortsel. ▶ Op vraag van de stedelijke preventiedienst staat het fietspunt permanent in voor het labelen van fietsen. ▶ In samenwerking met het stadsbestuur organiseren we elke woensdag een “marktvestiaire”. Doelstelling is dat marktbezoekers gratis hun aankopen in bewaring kunnen geven zodat ze ondertussen rustig kunnen verder shoppen. ▶ We leveren brood bij klanten in opdracht van Lina. ▶ Stad Mortsel kan beroep doen op mobiele fietsenstallingen bij evenementen.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


BOECHOUT Fietsenstalling station Verwijderen van weesfietsen Onderhoud van schoolfietsen Onderhoud van gemeentelijke dienstfietsen Acties in scholen Acties naar bedrijven

OK

▶ Twee keer per dag controle.

OK

▶ We hebben de weesfietsen in kaart gebracht en gevraagd aan de politie om deze te komen wegknippen.

OK

▶ We verwijzen hierbij naar de herstelservice voor werknemers van Broeders Alexianen Boechout en het Atelier/De Ark. ▶ In het fietspunt Mortsel Oude God ontvangen we veel inwoners van Boechout voor het labelen van hun fiets.

OK Labelen van fietsen OK Onderhoud eindhalte De Lijn/ Capenberg Mobiele fietsenstalling bij evenementen

OK

▶ In het kader van de autoloze zondag hebben we fietsen gelabeld op onze stand aan het NMBS station. ▶ We staan 2 keer per dag in voor de controle van de fietsenstallingen , het proper houden van de hele site en het ledigen van de vuilnisbakjes. Dit in samenwerking met de gemeentelijke diensten. ▶ Naar aanleiding van Sfinks-festval hebben we deze onderhoudsbeurt verhoogd naar 4 controles per dag. ▶ Gemeentebestuur kan beroep doen op mobiele fietsenstallingen bij evenementen.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

99


HOVE Fietsenstalling station Verwijderen van weesfietsen Onderhoud van schoolfietsen

OK ▶ Twee keer per dag controle. OK ▶ We houden controle op het aantal weesfietsen in de stalling van het NMBS station. OK ▶ We werken samen met Ritmica en de secundaire school Regina Pacis voor het trimestrieel onderhoud en herstel van hun schoolfietsen en gocarts.

Onderhoud van gemeentelijke dienstfietsen OK ▶ Op 13 mei hebben fietsen gecontroleerd en hersteld van leerlingen van Regina Pacis. Acties in scholen

▶ We hebben op 22 mei een controle en herstelactie uitgevoerd voor de fietsen van de leerlingen van de lagere school Rodenbachschool.

Acties naar bedrijven Labelen van fietsen Mobiele fietsenstalling bij evenementen

100

OK ▶ In het fietspunt Mortsel Oude God ontvangen we veel inwoners van Hove voor het labelen van hun fiets. ▶ Op de jaarmarkt hebben we fietsen gelabeld op de stand van de Fietsersbond. OK ▶ Gemeentebestuur kan beroep doen op mobiele fietsenstallingen bij evenementen.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


KONTICH Fietsenstalling station Verwijderen van weesfietsen Onderhoud van schoolfietsen Onderhoud van gemeentelijke dienstfietsen Acties in scholen

OK ▶ Twee keer per dag controle. OK ▶ We houden controle op het aantal weesfietsen in de stalling van het NMBS station.

OK ▶ We hebben ingestaan voor onderhoud en kleine herstellingen van de fietsen van de gemeentelijke sportdienst. OK ▶ In het Sint-Jozef Instituut hebben we samen met de politie een controle en herstel van fietsen uitgevoerd op 18 oktober. Mits een kleine financiële bijdrage voerden we ter plaatse direct ook de vereiste herstellingen uit.

Acties naar bedrijven Labelen van fietsen

Fietscursussen Mobiele fietsenstalling bij evenementen

OK ▶ In het fietspunt Mortsel Oude God ontvangen we veel inwoners van Kontich voor het labelen van hun fiets. ▶ In het kader van Kontich Fietst op 30 juni hebben we fietsen gelabeld op de Cultuurmarkt. OK ▶ In samenwerking met OCMW Kontich hebben we een cursus leren fietsen voor volwassenen en een cursus basisherstel fietsen aangeboden. OK ▶ Gemeentebestuur kan beroep doen op mobiele fietsenstallingen bij evenementen.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

101


LINT Fietsenstalling station Verwijderen van weesfietsen Onderhoud van schoolfietsen Onderhoud van gemeentelijke dienstfietsen Acties in scholen Acties naar bedrijven Labelen van fietsen Mobiele fietsenstalling bij evenementen

102

OK ▶ Twee keer per dag controle. OK ▶ We houden controle op het aantal weesfietsen in de stalling van het NMBS station.

OK ▶ In het fietspunt Mortsel Oude God ontvangen we veel inwoners van Lint voor het labelen van hun fiets. OK ▶ Gemeentebestuur kan beroep doen op mobiele fietsenstallingen bij evenementen.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


EDEGEM Verwijderen van weesfietsen Onderhoud van schoolfietsen Onderhoud van OK ▶ We hebben herstellingen uitgevoerd aan verschillende gemeentelijke dienstenfietsen van gemeente en OCMW. dienstfietsen Acties in scholen Acties naar OK ▶ We hebben de fietsen van medewerkers van gemeente bedrijven en OCMW hersteld. Labelen van OK ▶ In het fietspunt Mortsel Oude God ontvangen we veel fietsen inwoners van Edegem voor het labelen van hun fiets. OK ▶ Een medewerker van Werkmmaat staat elke woensDeeldepot dagnamiddag in voor permanentie van Deeldepot. Mobiele OK ▶ Gemeentebestuur kan beroep doen op mobiele fietsenstalling bij fietsenstallingen bij evenementen. evenementen

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

103


FINANCIEEL Begin 2020 zullen we aan de lokale besturen een volledige financiële rekening 2019 bezorgen.

In 2014 konden we voor de eerste keer de vaste structurele bijdrage van de NMBS noteren. Hierdoor werd de jaarlijkse financiële bijdrage van de lokale besturen verminderd. NMBS besliste echter om het fietspunt Mortsel vanaf september 2016 niet langer te financieren. Een beslissing die we enorm betreuren. De gemeente Edegem is vanaf 2017 toegetreden tot de werking van ons fietspunt en staat ook jaarlijks in voor een financiële bijdrage. In de loop van 2017 en 2018 werd er onder coördinatie van de provincie een duurzaam businessplan ontwikkeld voor het fietspunt en dit gekoppeld aan een geactualiseerde opdrachtverklaring. We zijn al de betrokken lokale besturen en de provincie heel dankbaar voor het vertrouwen en deze onmisbare steun.

BESLUIT Ook in 2019 hebben we getracht om de opdrachtverklaring van het fietspunt zo goed mogelijk waar te maken.

Het fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-KontichLint-Edegem is omwille van haar grensoverschrijdende werking nog steeds vernieuwend. Alle lof gaat dan ook uit naar de lokale besturen die hun vertrouwen en financiële steun hebben geven aan dit innovatief project. De lokale besturen zullen bij ons steeds een partner vinden om hun fietsbeleid nog meer te ondersteunen.

104

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


We blijven ambitieus om de werking van het fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich-Lint-Edegem verder uit te bouwen. We denken hierbij onder meer aan de verdere uitbouw van Blue-bike in de Antwerpse Zuidrand, de uitbreiding van ons mobiel fietsherstel naar (kleinere) ondernemingen, de fietsherstelacties in scholen, het aanbod van mobiel fietsherstel met combinatie van vervangfiets langsheen de fiets-ostrade Antwerpen – Mechelen, ondersteuning van het geplande deelfietsensysteem met elektrische fietsen in het kader van de Antwerpse vervoersregio,‌ Met veel overtuiging willen we de fietsers in onze regio blijven verwennen. En Dit alles gecombineerd met een werkplek waar onze doelgroep medewerkers hun competenties kunnen versterken en door groeien naar een job in het regulier arbeidscircuit. We zullen bij dit alles nauw samenwerken met de reguliere fietshandelaars.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

105


106

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


5 WERKMMAAT LIER

Projectverantwoordelijke

LDE medewerkers Artikel 60 medewerkers Doorstroom Opdrachten

Tom De Ridder Bram Dekoning Jeroen Roekens 15 VTE 10 VTE 1 ▶ NMBS – onderhoud stationsomgeving station Lier ▶ Gecoördineerde overeenkomst stad Lier

VOORGESCHIEDENIS FIETSPUNT 1 mei 2009 1 juli 2011 29 april 2013 2013 27 maart 2017 3 december 2018 2017

Officiële start fietspunt Lier met erkenning door stad Lier, Vlaams decreet Lokale Diensten Economie en NMBS Overdracht werking van vzw Werkvormm naar vzw Werkmmaat Nieuwe convenant stadsbestuur Lier 2013 – 2016 Verlenging SLA NMBS voor uitbating fietspunt Lier van 2014-2016 Bundeling van alle projecten van Werkmmaat Lier in één opdrachtverklaring Actualisatie opdrachtverklaring met: ondersteuning Lier op wieltjes, busdienst voor dienstencentra en indexatie jaarlijkse subsidies stad Lier Verlenging SLA NMBS voor uitbating fietspunt Lier van 2017-2021

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

107


VOORGESCHIEDENIS TOERISME LIER

2007

2008 1 juli 2011 27 maart 2012 27 februari 2014 Juni 2015 29 februari 2016

27 maart 2017

Oktober 2017 November 2017 3 december 2018 2018 Juni 2019

108

▶ Start werkervaringsproject Toerisme Lier i.f.v. beheer van toeristische infrastructuur: fiets- en wandelpadennetwerk, onderhoud sportinfrastructuur, beheer kleine groenzones ▶ Erkenning binnen het Vlaams decreet Lokale Diensten Economie ▶ Overdracht werking van vzw Werkvormm naar vzw Werkmmaat ▶ Toekenning concessie Koffiehuisje speeltuin stadspark Lier ▶ Goedkeuring door Vlaamse overheid van uitbreiding opdrachtverklaring: uitbating Koffiehuisje speeltuin stadspark Lier, ondersteuning werking cafetaria dienstencentra en uitbouw initiatieven “toerisme voor iedereen” ▶ Aanwerving extra doelgroep medewerker voor functie van museum suppoost ▶ Uitbreiding concessie stadspark met uitbating minigolf en tennisterreinen stadspark ▶ Bundeling van alle projecten van Werkmmaat Lier in één opdrachtverklaring. Dit betekent onder meer dat de medewerkers van Werkmmaat ook instaan voor het dagelijks onderhoud van het Leopoldplein, de voetgangerstunnel onder de spoorweg en de autoparking aan het NMBS station. ▶ Goedkeuring Vlaamse overheid uitbreiding doelgroep medewerker voor werking Koffiehuisje. ▶ Stopzetten functie museum suppoost omwille van fusioneren van stedelijke musea. ▶ Vraag van stadsbestuur om toiletten stadspark open te houden tot na de herfstvakantie. ▶ Toewijzing stadsbestuur van keuken, sanitair en lokalen in het Timmerans – Opsomerhuis ▶ Concessie Leescafé bibliotheek Lier

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


NAAR EEN HERDEFINIËRING VAN DE WERKING VAN WERKMMAAT IN HET KADER VAN PROPER LIER In de loop van de voorbije 12 jaren is het takenpakket en het personeelskader van Werkmmaat in Lier gevoelig gegroeid en gediversifieerd, en dit zowel binnen het project van Toerisme Lier als fietspunt Lier. Samen met het stadsbestuur vonden we het belangrijk om de diverse opdrachten van onze twee Werkmmaat projecten in Lier verder te actualiseren en nog beter af te stemmen op de stedelijke dienstverlening. Op vraag van het stadsbestuur hebben we daarom een gedetailleerd overzicht gemaakt van de opdrachten die onze medewerkers in de loop van het jaar opnemen in het kader van de werking in het fietspunt en Toerisme Lier, en meer specifiek het onderhoud toeristische en openbare infrastructuur. Dit schema werd afgestemd met de technische diensten van de stad Lier. Op deze manier is er nu meer duidelijkheid over het werkingsgebied van Werkmmaat. Het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 biedt een helder overzichtskader van onze werking. In dit besluit wordt onze werking van “Toerisme Lier” en “fietspunt Lier” gecombineerd in één toekomst gericht project “Werkmmaat Lier”: ▶ Onze doelgroepmedewerkers kunnen ingeschakeld worden in een breed en divers aanbod van taken en opdrachten. ▶ Het stadsbestuur heeft een duidelijk zicht op onze werking en de samenwerking met de dienst uitvoering van de stad Lier wordt geoptimaliseerd.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

109


▶ Het stadsbestuur voorziet in een goede huisvesting voor onze medewerkers ▶ De jaarlijkse toelagen van de stad Lier worden geïndexeerd. Dit jaarverslag is opgebouwd aan de hand van de omschreven doelstellingen in het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2017.

ARTIKEL 2: 2.1. De opdracht situeert zich binnen het meerSITUERING VAN

jarenplan 2019 - 2025

DE OPDRACHT 2.2. De drie partners vergaderen minstens twee maal per jaar om de voortgang van de projecten te bespreken.

Informeel is er met verschillende stedelijke diensten een zeer goed overleg. Jammer genoeg is er geen maandelijks formeel overleg met de betrokken stedelijke diensten (uitvoering, sport en toerisme) en Werkmmaat. We zijn vragende partij om dit overleg terug op te starten om de goede afstemming tussen de stedelijke diensten en Werkmmaat te kunnen garanderen. 2.3. De OCMW-consulent en de coach van Werkmmaat overleggen frequent rond de evolutie van de deelnemers aan dit project i. f. v. latere uitstroom. Tussen de medewerkers van de dienst trajectbegeleiding en de projectverantwoordelijken van Werkmmaat is er een frequent overleg. Op deze manier proberen we de artikel 60 medewerkers zo goed mogelijk samen te begeleiden.

110

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


2.4. Er wordt een overzicht bijgehouden van de dagelijkse activiteiten en jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld; de redactie ervan gebeurt door vzw Werkmmaat, in samenspraak met en met inbreng van de Stad en het OCMW. De medewerkers van het fietspunt houden een logboek bij met een dagelijks overzicht van hun activiteiten. De ploeg Toerisme Lier werkt op basis van een vast weekschema dat opgesteld werd in overleg met Toerisme Lier. Dit jaarverslag wordt bezorgd aan al de betrokken stedelijke diensten. In het besluit zijn aandachtspunten opgenomen in functie van verdere verbetertrajecten. 2.5. Opdrachten aan derden worden in onderling overleg al dan niet toegezegd en ingepland in het werkrooster en dat volgens een uniforme vergoeding. De opbrengsten worden aanzien als inkomsten voor de werking van het project. In 2019 werden er geen opdrachten uitgevoerd voor externe partners.

ARTIKEL 3: De stad Lier ALGEMENE 3.1 Stelt de opdrachten voor en staat in voor de OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

randvoorwaarden die een vlotte, veilige en correcte uitvoering mogelijk maken.

3.2 Stelt in samenspraak met de operationeel verantwoordelijke en instructeur van vzw Werkm-

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

111


maat een concrete werkplanning op. 3.3 Oefent eindtoezicht uit op kwaliteit en afwerking van de uitgevoerde opdrachten en bezorgt vzw Werkmmaat daarover regelmatig feedback zodat kan bijgestuurd worden indien nodig. 3.4. Zorgt voor een goed uitgeruste werkplek om te functioneren als kleed-, was- en eetruimte en voor de nodige middelen zoals het gebruik van een dienstwagen en specifieke machines om bepaalde taken uit te voeren. De stad Lier heeft al de vooropgestelde doelstellingen gerealiseerd. We zijn vooral heel blij met de toewijzing van verschillende lokalen in het Timmermans – Opsomerhuis. Onze ploeg Toerisme Lier heeft dit jaar een elektrische cargofiets aangekocht. Hierdoor kunnen onze collega’s op een vlotte manier opdrachten uitvoeren buiten de stadskern van Lier. In de bak kunnen we werkmateriaal en groenafval vervoeren. We zijn hierdoor minder afhankelijk van dienstwagens van de stad. Het OCMW 3.5. Staat in voor toeleiding van deelnemers van wie het profiel geschikt is om in en dank zij deze context te kunnen doorgroeien naar de reguliere arbeidsmarkt. 3.6. Verzorgt de psychosociale en administratieve begeleiding van de deelnemers, vanuit een tweedelijnspositie ten opzichte van de instructeur en de coach van vzw Werkmmaat die op de werkvloer de eerstelijnszorg op zich neemt.

112

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


3.7. Staat in voor een vlotte en correcte uitvoering van alle verantwoordelijkheden die haar als juridisch werkgever toehoren. Ook het OCMW Lier heeft al deze afspraken gerealiseerd. Omwille van de stijgende werkdruk binnen het fietspunt Lier hebben we aanvullend een samenwerkingsakkoord afgesloten met het OCMW Antwerpen. Hierdoor kunnen we ook artikel 60 medewerkers uit Antwerpen betrekken in onze werking. vzw Werkmmaat 3.8. Stelt twee leidinggevenden aan die de groepen deelnemers leiden en begeleiden bij het uitvoeren van de opdrachten volgens de planning die opgemaakt wordt in samenspraak met de vertegenwoordiger van de stad Lier. 3.9. Zorgt voor planmatige begeleiding en coaching, onder meer door middel van het ontwikkelen en bijhouden van persoonlijke ontwikkelingsplannen van de deelnemers. 3.10. Zorgt voor de attitude-, werk- en doorstromingsgerichte vorming en ondersteuning van de deelnemers. 3.11. Heeft bij de uitvoering van de opdracht en de begeleiding van de deelnemers aandacht voor veiligheid, imago en uitstaling, diversiteiten en respect. 3.12. De doelgroepmedewerkers beschikken over de nodige veiligheidsuitrusting en persoonlijke beschermingsmiddelen. 3.13. Vzw Werkmmaat stelt minimaal ter beschik-

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

113


king: werkkledij met herkenbaar logo van Werkmmaat, persoonlijke beschermingsmiddelen, basis cafetariaproducten en EHBO-koffer. 3.14. Kan mits motivering bepaalde opdrachten afwijzen, indien geoordeeld wordt dat de opdracht niet congruent is met de samenstelling, vaardigheden en mogelijkheden van de deelnemersgroep. In 2018 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in ons personeelskader. Jos Vermeulen is na jarenlange dienst als instructeur Toerisme Lier op 1 augustus 2018 in pensioen gegaan. Ook Tim van der Linden heeft in oktober 2018 Werkmmaat verlaten. Hij was de grondlegger van verschillende Werkmmaat projecten in Lier zoals het fietspunt en het Koffiehuisje. In het voorjaar 2019 hebben we de uitbating van het Leescafé bibliotheek Lier opgenomen, een belangrijke nieuwe uitdaging voor onze werking in Lier. Het uittekenen van een aangepaste structuur en het aantrekken van nieuwe projectverantwoordelijken heeft wel de nodige tijd gevraagd. We zijn er ons van bewust dat dit ten koste is gegaan van een optimale begeleiding van de artikel 60 medewerkers. Maar in de tweede helft van 2019 zijn we er wel in geslaagd om terug garant te staan voor een goede kwalitatieve continering van onze werking: ▶ De werking van onze projecten in Lier wordt dagelijks aangestuurd door drie projectverantwoordelijken: Bram Dekoning, Jeroen Roekens en Tom De Riddder. ▶ Tom De Ridder neemt vooral de leiding op van het fietspunt Lier. Bram Dekoning en

114

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


Jeroen Roekens staan in voor de coördinatie en coaching van de Werkmmaat projecten en doelgroep medewerkers. ▶ De ploeg Toerisme Lier (groenonderhoud) en fietspunt Lier wordt geïntegreerd tot één ploeg. Eind 2019 hebben we hiertoe naast het fietspunt Lier een aantal extra lokalen in het station kunnen innemen. Deze integratie heeft het grote voordeel dat de doelgroep medewerkers veel vlotter kunnen ingeschakeld worden in diverse opdrachten. We staan op deze manier ook sterker om de toegenomen taken binnen Proper Lier efficiënter te kunnen opvolgen. ▶ De werking van het Koffiehuisje speeltuin stadspark Lier en het Leescafé bibliotheek Lier wordt opgenomen door een apart team van collega doelgroepmedewerkers. In het fietspunt kunnen we vijf collega doelgroepmedewerkers in dienst nemen met een LDE/SINE statuut. Onze collega’s worden opgeleid tot ervaren fietsherstellers, maar ze staan ook in voor het onderhoud van de fietsenstallingen, stationsomgeving en de voetgangerstunnel. Daarnaast zijn er twee doelgroepmedewerkers met LDE/SINE statuut die vooral instaan voor het onderhoud van de toeristische wandel- en fietspaden. Maar zoals eerder gesteld werken onze collega’s samen in één team in functie van onze opdrachten binnen Proper Lier. Binnen onze werking in het Koffiehuisje speeltuin stadspark Lier en het Leescafé bibliotheek Lier kunnen we vier doelgroepmedewerkers tewerkstellen. Een vijfde collega met SINE/VOP statuut werkt elke dag mee in de dienst Toerisme waar ze mee verantwoordelijk is voor het project “Toerisme voor Iedereen”.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

115


In het kader van ons Loopbaan- en Begeleidingsplan hebben we voor al onze deelprojecten in Lier de te verwerven sociale en technische competenties uitgetekend. Voor elk van de onze doelgroepmedewerkers is er een geïndividualiseerd POP-traject in uitvoering. Verder bieden we onze medewerkers een opleiding aan rond VCA, heftruc, Nederlands op de werkvloer en EHBO. In samenwerking met het Centrum voor Volwassen Onderwijs organiseren we een officiële opleiding fietsherstel op de werkvloer en tijdens de werkuren. Op deze manier willen we de competenties van elk van onze SINE-doelgroepmedewerkers zeer gericht opvolgen en versterken om hen voorbereiden op doorstroom naar het regulier arbeidscircuit. In de voorbije jaren zijn er twee van onze collega’s doorgestroomd naar een job van fietshersteller in het regulier arbeidscircuit, namelijk in Velocity en Decatlon. Begin 2019 is een derde collega aan het werk gegaan als fietshersteller in Velocity. Ook onze collega doelgroepmedewerkers met artikel 60 statuut hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de officiële opleiding van fietshersteller i.s.m. het CVO. Verder kunnen zij via het OCMW beroep doen op extra vormingsinitiatieven waaronder opleiding NT2.

ARTIKEL 4: In het NMBS station van Lier werd door vzw Werkmmaat een fietspunt opgericht dat zich zowel op info-

WERKING verstrekking als op dienstverlening toelegt. FIETSPUNT LIER

4.1 Fietspunt Lier zorgt voor een betrouwbare basisdienstverlening en is door ruime openingsuren vlot bereikbaar.

116

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


Het fietspunt Lier was in 2019 elke werkdag open van 7 tot 19 uur. Gedurende het toeristische seizoen (van 1 april tot 30 september) was het fietspunt ook op weekenden feestdagen open van 9.00 tot 13.00 uur. De verhuurde fietsen konden op elk moment van de dag teruggebracht worden, dit door het achterlaten van de fietssleutel in de brievenbus van het fietspunt. Deze openingsuren werden ruim bekend gemaakt op de website van FietsenWerk (koepel van de fietspunten) en de toeristische dienst van Lier. In de loop van 2019 werd het fietspunt grondig opgefrist. Alle lokalen werden geschilderd, er werd een nieuw raam aan de voorkant geplaatst en er werd een betere verlichting voorzien. Hierdoor kunnen we onze klanten optimaal ontvangen en is het veel leuker werken voor de collega’s. 4.2 Fietspunt Lier zorgt er voor dat de directe omgeving en fietsenstallingen van de NMBS alsook de fietserstunnel en de aanwezige locaties net en ordelijk zijn. Fietspunt Lier beschikt over een oct - kaart om het opgehaalde afval dagelijks te verwijderen. De medewerkers van het fietspunt staan elke werkdag in voor het proper houden van de fietsenstallingen en de directe omgeving van het station Lier. Vier keer per dag wordt er een ronde gehouden door de fietsenstallingen om het zwerfvuil op te ruimen en de fietsen netjes in de stallingen te plaatsen. In opdracht van de NMBS staan wij ook in voor het verwijderen van onkruid en kleine snoeiwerken.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

117


118

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


Deze activiteiten worden ter controle dagelijks genoteerd in een logboek. In het kader van het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2017 werd opgenomen dat de medewerkers van het fietspunt mee ingeschakeld worden in de actieprogramma “Proper Lier”. Onze collega’s staan elke dag in voor het proper houden van het Leopoldplein, de autoparking en de voetgangerstunnel. We werken hierbij nauw samen met de betrokken medewerkers van de dienst uitvoering. Eind 2019 heeft de NMBS opnieuw geïnvesteerd in extra fietsenstallingen, er komen nog 430 fietsenstallingen bij. In totaal zullen er dan meer dan 1.600 stallingen zijn. We kunnen dan ook stellen dat in de voorbije jaren het comfort voor de fietsers gevoelig verbeterd is. Op 28 maart 2019 hebben we in samenwerking met de NMBS, de politie en de stad Lier 80 weesfietsen weggeknipt in de fietsenstallingen aan het station. Deze fietsen werden ter beschikking gesteld aan de dienst uitvoering van de stad Lier. Het fietspunt en NMBS zijn vragende partij om in de directe omgeving van het station te verbieden dat fietsen buiten de fietsenstallingen worden achtergelaten. Na overleg met het college en de bevoegde ambtenaar voor mobiliteit werd er echter beslist om niet in te gaan op deze vraag. Vanuit het fietspunt blijven we echter pleiten voor een verbod op ‘wild parkeren van fietsen’ op het Leopoldplein. 4.3 Trein en bus gebruikers kunnen bij fietspunt Lier terecht voor kleine herstellingen volgens het veilig thuiskomprincipe.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

119


Het is de opdracht van fietspunt Lier om de klanten van de NMBS die met de fiets naar het station komen te helpen bij kleine fietspannes (licht, remmen, ketting, banden), dit conform het veilig thuiskomprincipe. We hebben een degelijk uitgerust fietsatelier uitgebouwd en onze medewerkers hebben in de voorbije jaren de nodige ervaring en kennis opgedaan rond fietsherstel. Uit onze inventaris blijkt dat deze herstellingen vooral te maken hebben met pannes aan remmen, ketting, licht en banden. Op deze manier hebben we de afspraken gerespecteerd met het stadsbestuur en de fietsherstellers van Lier dat we ons beperken tot kleine fietsherstellingen. In totaal hebben we 1.398 fietsherstellingen geregistreerd in 2019. We hebben hierbij niet de kleine interventies bijgeteld zoals het oppompen van banden, hoger stellen van fietszadel, recht zetten van een fietsstuur,‌ Ook de herstellingen in het kader van de UITPAS met kansentarief zijn niet in opgenomen. Dit is een knappe stijging in vergelijking met de voorbije jaren, een overtuigend bewijs dat het vernieuwde enthousiasme van de medewerkers van het fietspunt gewaardeerd wordt door onze klanten. 2011 1200

2012 965

2013 711

2014 1258

2015 800

2016 834

2017 1175

2018 1098

2019 1398

4.4 Fietspunt Lier verhuurt fietsen in het kader van woonwerk -verkeer en/of toerisme. In het kader van toerisme heeft het fietspunt Lier in totaal 59 huurfietsen ter beschikking (30 damesfietsen, 25 herenfietsen en 4 tandems) In 2015 hebben

120

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


we op vraag van Toerisme Lier 10 steps aangekocht. Met deze fietsverhuur willen we zo optimaal mogelijk de succesformule van ‘Cycling Dinner’ van Toerisme Lier ondersteunen. Met enkele B&B’s en hotels in Lier hebben we een fijne samenwerking kunnen opbouwen. Doelstelling hierbij is om een aanbod te voorzien van fietsen die de uitbaters kunnen aanbieden aan hun klanten. Op deze manier krijgen de toeristen een extra service om op een leuke manier de stad Lier en omgeving te bezoeken. Algemeen kunnen we stellen dat het individueel verhuur van toeristische fietsen daalt. Meer en meer fietstoeristen brengen hun fiets zelf mee met hun wagen. Er is nog wel een duidelijke vraag naar het verhuren van fietsen voor grotere groepen. De vraag naar B-dagtrips is in de voorbije jaren steeds blijven dalen in Vlaanderen. NMBS heeft daarom beslist om dit aanbod niet meer te voorzien vanaf 2019. B-dagtrip Gewone fiets Tandem E – fiets Steps Totaal

2012 60

2013 108

2014 255

2015 58

2016 74

2017 25

2018 18

2019 0

1.546

883

1.011

946

779

771

849

680

135 97

160 98

102 104

184 153

100 123

76 106

107 7

80 0

0

20

0

9

0

1273

1128

1016

998

760

1.867 1.318 1438

In functie van het woon-werk-verkeer bieden we in het station van Lier de Blue-bike aan, een overkoe-

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

121


pelend initiatief van NMBS en FIETSenWERK (koepel van de fietspunten). Doelstelling hierbij is om elke treinreiziger de kans te bieden om zijn laatste verplaatsing op een efficiĂŤnte manier met de fiets te laten verlopen. Deze Blue-bike kan via een terminal elke dag en dit 24/24 uur ontleend worden. Een abonnement kost 12 euro per jaar. Dankzij de steun van de Vlaamse overheid en de stad Lier is de kostprijs per rit gereduceerd van 3,15 euro naar 1,15 euro (voor 24 uur). Het aantal ritten per jaar met de Blue-bikes aan het station van Lier blijft nog steeds in stijgende lijn gaan. Omwille van de stijgende vraag werd in 2019 het aantal Blue-bikes aan het NMBS station opgetrokken naar 23 stuks. Verhuur Blue-bike Station Lier

2013 337

2014 798

2015 1.345

2016 1.975

2017 2.561

2018 3.693

2019 4.095

In samenwerking met Reynaers Aluminium bieden we ook huurfietsen aan voor hun werknemers. Op deze manier wil deze dynamische onderneming haar personeel motiveren om met de fiets naar het werk te komen. Het fietspunt staat in voor het onderhoud en periodieke herstellingen van deze fietsen. Reynaers Aluminium Standaard fietsen Plooifietsen Elektrische fietsen

104 5 47

In de omgeving van Lier bieden we een service aan rond mobiel fietsherstel. Bij een fietspanne kunnen

122

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


de werknemers contact nemen met het fietspunt, we zorgen dan dezelfde dag nog voor de reparatie. We bieden deze service ondermeer aan voor het stadsbestuur Lier, Mivas en Opnieuw en Co. In 2019 hebben we 125 interventies uitgevoerd in het kader van mobiel fietsherstel. We kijken uit naar samenwerking met andere Lierse bedrijven. 4.5 Het fietspunt stimuleert mensen om zelf kleine fietsherstellingen aan te pakken en organiseert praktijkgerichte vormingsmomenten en/of ondersteunt klanten bij het herstellen van hun fiets. In Lier hebben we geen praktijkopleidingen georganiseerd rond fietsherstel. We hebben wel zeer regelmatig klanten ondersteund en geadviseerd rond de herstelling van hun fiets. Klanten zijn in ons atelier steeds welkom om zelf te komen sleutelen aan hun fiets. 4.6 In overleg met de stad Lier werkt het fietspunt mee aan het project “Blue-Bike als deelfiets� dat de fiets als vervoermiddel inzet om de bereikbaarheid van het stadscentrum te bevorderen. In september 2016 werden er in Lier twee extra terminals voorzien voor Blue-bikes. Dit gekaderd in een samenwerkingsovereenkomst tussen BlueMobility, De Lijn, stad Lier en Werkmmaat. Op initiatief van De Lijn worden er Blue-bikes aangeboden aan de bushaltes van de Veemarkt. Het stadsbestuur zorgde zelf voor de financiering van een Blue-bike terminal op de randparking van De Mol. Op deze manier kan de Blue-bike op een vlotte manier gecombineerd worden met trein, bus en wagen, en dit op drie locaties rond de rand van Lier.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

123


Het stadsbestuur realiseerde hiermee een primeur in Vlaanderen. Jammer genoeg merken we de voorbije jaren een daling van het aantal ontleningen. We zijn vragende partij om samen met het stadsbestuur en Blue-bike te bekijken hoe we dit aanbod van deelfietsen beter in de markt kunnen zetten. Ontleningen Blue-bike Veemarkt Randparing De Mol

2017 164 348

2018 151 221

2019 140 185

4.7 Het fietspunt zet zich in om de kwaliteit van de schoolfietsen te verbeteren door schoolfietsen te herstellen en te onderhouden die door scholen worden ingezet als vervoermiddel voor scholieren ifv diverse schoolactiviteiten. In opdracht van het stadsbestuur zijn we in 2011 gestart met het onderhouden/herstellen van schoolfietsen. Jammer genoeg is deze service nog te weinig bekend bij de scholen in Lier. 4.8 Het fietspunt is mee ingeschakeld in de fietscontroleacties naar scholen via het uitvoeren van kleine herstellingen (volgens veilig thuiskomprincipe) en doorverwijzing naar de reguliere fietsherstellers. In de opdrachtverklaring werd opgenomen dat het fietspunt samen met de politie en de dienst preventie, instaat voor fietscontroles van leerlingen in de scholen. Doelstelling hierbij is om de verkeersveiligheid te verhogen door de controle van de fietsen in de school en liefst direct ook de noodzakelijke herstellingen uit te voeren (vooral licht en remmen). We hebben in 2019 fietscontroles uitgevoerd in de verschillende scholen van Lier en andere instellingen in Lier:

124

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


▶ Regenboogschool Kessel ▶ Fietsen herstellen van Parkschool Mortsel ▶ Fietsles SAL ▶ Workshop kleine herstellingen Sint-Ursula Klim Op ▶ Kinderfietsen Parkschool Mortsel herstellen ▶ Pop-up kleine herstellingen Speeltuin ▶ Fietsen herstellen Regenboogschool Kessel ▶ Fietscontrole Steinerschool Lier ▶ Pop-up klein fietsherstel Dienstencentrum Schopke ▶ Fietscontrole KTA Lier ▶ Fietscontrole SAL ▶ Fietscontrole Steinerschool middelbaar ▶ Fietscontrole Anton Bergmann Lier ▶ Fietscontrole VTI Lier ▶ Fietscontrole Sint- Gummaruscollege Lier ▶ Fietscontrole Sint- Ursula Lier ▶ Fietsen herstellen Tvestje Lier ▶ Fietsen controleren + kleine herstelling Paradeplein ▶ Fietsen controleren + kleine herstellingen WZC Paradijs ▶ Fietsen controleren + kleine herstellingen BIB Lier ▶ Fietsen controleren + kleine herstellingen Schapenkot

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

125


4.9 De kwaliteit van de weesfietsen (gevonden en verloren fietsen) is verbeterd door ze, na het respecteren van de wettelijke procedure, te herstellen in functie van sociale dienstverlening: fietscursussen, scholen, OCMW-cliënteel,… We hebben in 2019 geen weesfietsen hersteld en ter beschikking gesteld van het OCMW. We hebben hierrond geen vraag gekregen van het OCMW. Op vraag van het stadsbestuur hebben we 40 weesfietsen van de stedelijke dienst Logistiek gecontroleerd en hersteld i.f.v. de openbare verkoop van het stadsbestuur. 4.10 Op vraag van het stadsbestuur worden er door het fietspunt cursussen ‘leren fietsen’ georganiseerd Er zal hierbij onderzocht worden hoe scholen/ouders kunnen worden bereikt i.f.v. van fietsen voor kinderen. In samenwerking met de stedelijke dienst welzijn en Open School Lier hebben we gedurende het hele jaar cursussen “leren fietsen” georganiseerd. In kleine groepjes leerden we de technieken aan voor het fietsen. Het fietspunt zorgde voor de begeleiding en het aanbod van fietsen. ▶ 7-5-19: Fietsles Paradeplein ▶ 9-5-19: Fietsles Paradeplein ▶ 14-5-19: Fietsles Paradeplein ▶ 16-5-19: Fietsles Paradeplein ▶ 21-5-19: Fietsles Paradeplein ▶ 23-5-19: Fietsles Paradeplein ▶ 14-10-19: Fietsles Paradeplein

126

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


▶ 21-10-19: Fietsles Paradeplein ▶ 4-11-19: Fietsles Paradeplein 4.11 Op vraag van het stadsbestuur of verenigingen worden door het fietspunt cursussen ‘veilig doorheen het verkeer’ (met aandacht voor rijgedrag, verkeersreglement,…) georganiseerd om beginnende fietsers zich veiliger en zelfverzekerd door het verkeer te leren begeven. We hebben in 2019 geen vragen gekregen van verenigingen om zulke cursussen te organiseren. In het kader van onze fietslessen voor volwassen begeleiden we wel beginnende fietsers door het verkeer. 4.12 Het fietspunt verleent medewerking bij het project “fietsexamen”. De medewerkers van het fietspunt hebben zeer actief meegewerkt aan het fietsexamen, een organisatie van de stad Lier i.s.m. al de lagere scholen. Onze mensen stonden in voor het controleren van de fietsende leerlingen. We hebben ook onze medewerking verleend aan het voetgangersexamen. ▶ 25-3-19: Voetgangersexamen CC Den Bril ▶ 26-3-19: Voetgangersexamen Deensestraat (colibrant) ▶ 28-3-19: Voetgangersexamen CC Den Bril ▶ 2-4-19: Voetgangersexamen CC Den Bril ▶ 4-4-19: Voetgangersexamen CC Den Bril ▶ 17-5-19: Fietsexamen ▶ 27-5-19: Fietsexamen Sint Ursula ▶ 28-5-19: Fietsexamen Sint Ursula

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

127


▶ 29-5-19: Fietsexamen ▶ 18-6-19: Fietsexamen ▶ 21-6-19: Fietsexamen ▶ 24-6-19: Fietsexamen ▶ 27-6-19: Fietsexamen 4.13 Fietspunt Lier zorgt er voor dat de kwaliteit van de dienstfietsen van personeel (ocmw/stad/ politie) is gewaarborgd door de dienstfietsen systematisch te onderhouden. We hebben in 2019 verschillende dienstfietsen van de stad Lier hersteld. De opvolging en facturatie verliep via de dienst uitvoering van de stad Lier. 4.14 Fietspunt Lier zorg er voor dat na aangifte van fietsdiefstal de slachtoffers gratis en voor beperkte duur tijdelijk kunnen beschikken over een vervangfiets. Sinds 2012 zijn we in samenwerking met de politie gestart om herstelde weesfietsen tijdelijk (maximum 1 maand) ter beschikking te stellen aan mensen waarvan hun fiets gestolen is. Voorwaarde is dat de betrokkene eerst PV laat opstellen bij de politie rond de fietsdiefstal. Vervolgens kan deze persoon een vervangfiets komen ophalen in het fietspunt. We hebben eind 2018 vijf nieuwe weesfietsen gekregen van de stedelijke dienst uitvoering zodat we deze service in 2019 verder zouden kunnen aanbieden. Het is aangewezen om deze service opnieuw bekend te maken via de stedelijke informatiekanalen. We hebben dit jaar geen enkele vraag gekregen om bij fietsdiefstal tijdelijk gebruik te kunnen maken van een vervangfiets.

128

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


4.15 In samenwerking met het stadsbestuur staat het fietspunt in voor het graveren van fietsen. Er worden niet langer fietsen gegraveerd omdat fabrikanten dreigen met verlies van garantie. De stad biedt daarom de mogelijkheid aan om de fiets te labelen. 4.16 Het fietspunt verleent ondersteuning bij stedelijke initiatieven zoals de bedeling van informatie aan de bevolking via de organisatie van een fietsbedelingdienst. In opdracht van Toerisme Lier staan we in voor alle leveringen van picknickmanden. Concreet zorgen we ervoor dat de picknickmanden gevuld worden bij de bakker en het sociaal restaurant en uiteindelijk terecht komen op de toeristische dienst. We hebben ook de toeristische dienst ondersteund bij het bussen van brochures. ▶ 17-4-19: Levering picknickmanden toerisme Lier ▶ 6-5-19: Levering picknickmanden toerisme Lier ▶ 16-5-19: Levering picknickmanden toerisme Lier ▶ 23-5-19:Levering picknickmanden toerisme Lier ▶ 18-8-19: Levering picknickmanden toerisme Lier ▶ 24-8-19: Picknickmanden leveren toerisme Lier ▶ 29-8-19: Flyers bussen ▶ 21-9-19: Picknickmanden leveren toerisme Lier ▶ 22-9-19: Picknickmanden Leveren toerisme Lier We hebben in 2018 een nieuwe elektrische cargofiets (Urban Arrow) gekocht. We zetten deze zeer graag in voor mogelijke kleine transporten voor de

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

129


stad Lier. In samenwerking met de stad Lier hebben we eind 2019 goedkeuring gekregen van een subsidiedossier bij de Koning Boudewijnstichting om leveringen met de cargofiets in samenwerking met Lierse ondernemingen op te zetten. We willen in 2020 actief op zoek gaan naar mogelijke opdrachtgevers in Lier. In overleg met de stad Lier en Cambio staan we wekelijks in voor het poetsen van de Cambiowagens. In de voorbije jaren is het aanbod van Cambio in Lier gevoelig gestegen naar elf wagens. De gestandaardiseerde checklijsten worden ingevuld en doorgestuurd naar alle betrokken diensten. 4.18 Fietspunt Lier zorgt jaarlijks voor herstellingen van fietsen van Gomorpas-houders tegen een aangepast / goedkoper tarief. In het kader van het GOMOR-aanbod vanuit het OCMW Lier was er in de voorbije jaren een jaarlijkse controlebeurt voorzien voor de fietsen van de GOMOR-houders en dit voor de prijs voor 1 euro (zonder de eventuele wisselstukken). Vanaf 2017 werd de GOMOR pas geĂŻntegreerd in de UITPAS met kansentarief. In dit kader is het aantal herstellingen met kansentarief gevoelig gestegen. Er wordt hierbij een aangepast sociaal tarief aangerekend.

Herstel kansentarief

2012 112

2013 81

2014 70

2015 161

2016 337

2017 335

2018 408

2019 398

4.19 In overleg met het Lokaal Sociaal Beleid, is door het fietspunt ondersteuning aangeboden in de uitbouw van het sociaal beleid (vb. via ter be-

130

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


schikking stellen fietsen bij ‘welzijnscirkels’, sensibiliseringsinitiatieven,… Ook in 2019 was Werkmmaat een actieve gesprekspartner naar het stadsbestuur toe rond het lokaal werkgelegenheidsbeleid. Op vraag van het OCMW staan we in voor de organisatie van een vervoerdienst om senioren dagelijks langs te rijden bij de verschillende lokale dienstencentra. Op vraag van het stadsbestuur staan we ok in voor het herstel en onderhoud van de kinderfietsen van “Lier op Wielekes”. 4.20 De dienstverlening van het fietspunt wordt in overleg met de reguliere lokale fietsherstelsector aangeboden om samenwerking en uitwisseling te bevorderen. In het verleden hebben we een intense samenwerking kunnen opbouwen met fietshandelaar ‘Velocity’ in de Antwerpsestraat. De zaakvoerder heeft dit jaar een tweede medewerker van het fietspunt in dienst genomen als fietshersteller. Daarnaast promoten we actief alle fietsherstellers in Lier door bij grotere fietspannes naar hen door te verwijzen. 4.21 De aankoop van onderdelen gebeurt zoveel mogelijk bij plaatselijke handelaars. Voor dringende aankoop van onderdelen gaan we rechtstreeks naar fietshandelaars in Lier.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

131


ARTIKEL 5: Het stadsbestuur stelt de opdrachten voor en staat in voor de randvoorwaarden die een vlotte, veilige

ONDERSTEUNING en correcte uitvoering mogelijk maken TOERISMEJEUGD- SPORT TOERISME

5.1 Vzw Werkmmaat zorgt voor het onder-

(UIT IN LIER) houd van het fiets- en wandelpadennetwerk

en dit vooral in het kader van het peterschap van Lier voor de routeconvenant van TPA. Dit onderhoud gebeurt volgens een wekelijks schema en op afroep voor periodieke werken in samenspraak met verantwoordelijke groendienst stad Lier.

Volgens een vast werkschema staan we elke dag in voor het proper houden van de vesten. Daarnaast dragen we systematisch zorg voor al het fiets- en wandelpadennetwerk van TPA. We houden hiervoor contact met Toerisme Lier en de dienst uitvoering. 5.2 vzw Werkmaat onderhoudt wekelijks de publieke ruimten van het Zimmertorenpaviljoen. We hebben deze opdracht zo maximaal mogelijk proberen uit te voeren, maar we waren hierbij wel afhankelijk van een de beschikbaarheid van onze collega (artikel 60 statuut). 5.3 Op afroep zorgt vzw Werkmmaaat voor het maaien van het onkruid rondom het stedelijk museum. Deze opdracht werd uitgevoerd. 5.4 Een doelgroepmedewerker van vzw Werkmmaat wordt ingeschakeld aan de balie toerisme en zal zich naast het ondersteunen van het reguliere

132

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


baliewerk, inzetten in functie van het sociaal toerisme – onthaal om de doelgroep te ondersteunen in hun participatie aan vrijetijdsbeleving en vakantie. Onder impuls van de medewerkers van de toeristische dienst werd er een aantrekkelijk en betaalbare daguitstap uitgewerkt waarbij er optimaal wordt ingespeeld op de talrijke toeristische troeven van Lier: bezoek aan musea en de Zimmertoren, boottocht op de Binnennete, fietsen op de Vesten, picknick en avondmaal i.s.m. Kome Nete,… Dit dag aanbod wordt opgenomen en gepromoot binnen het kader van het Vlaams Steunpunt Vakantieparticipatie. 2015 was de primeur van deze unieke formule. In de voorbije jaren zijn vooral de boottochtjes en de maaltijden in Kome Nete uitgegroeid tot een smaakvolle troeven. In 2019 hebben we 1114 bezoekers mogen ontvangen in het kader van “Toerisme voor Iedereen”. 5.5 Vzw Werkmaat voorziet in een doelgroepmedewerker ter ondersteuning van het onthaal en toezicht in de stedelijke musea. Door het samensmelten van de twee stedelijke musea is deze functie begin 2018 weggevallen. We hebben het stadsbestuur geadviseerd om deze te vertalen naar een nieuwe opdracht van Cultuurnetwerker in cc De Mol. Dit in functie van het verjongen en verkleuren van het cultureel aanbod.

SPORT 5.6 Werkmaat zorgt voor het onderhoud van de stedelijke sportinfrastructuur en voert periodieke

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

133


134

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


werken uit ter ondersteuning van manifestaties (bijv. sportevenementen atletiekpiste). In samenspraak met de stedelijke sportdienst hebben we het hele jaar door regelmatig opdrachten uitgevoerd rond het onderhoud van de stedelijke sportinfrastructuur en de ondersteuning bij sportevenementen (Pallieterjogging). 5.7 De medewerkers van vzw Werkmmaat worden door SK Lierse mee ingeschakeld in de algemene onderhoudswerken van het stadion: opkuis na thuismatchen, kleine klusjeswerken,… SK Lierse betaalt hiervoor de ondersteuning door vzw Werkmmaat. Omwille van financiële problemen is de samenwerking met SK Lierse stopgezet.

JEUGD 5.8 Werkmaat zorgt voor het onderhoud op wekelijkse basis van de infrastructuur en de omgeving van het Moevement en de omgeving speeltuin Stadspark. Ook deze opdracht werd het hele jaar door uitgevoerd in het kader van onze vaste werkplanning. We besteden vanaf dit jaar extra aandacht aan het proper houden van het nieuwe skatepark.

EVENEMENTEN 5.9 De medewerkers van Werkmmaat kunnen – na overleg - ingezet worden voor het onderhoud en opkuis van terreinen na evenementen en op periodieke basis als ondersteuning van evenementen.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

135


We hebben dit jaar geen vragen ontvangen rond ondersteuning van stedelijke evenementen.

UIT IN LIER 5.10 De medewerkers van vzw Werkmmaat kunnen tijdens de winterperiode wanneer buitenwerk niet steeds hoogdringend is, ingeschakeld worden voor allerhande klusjeswerken binnen de infrastructuur van Uit in Lier. Gedurende het hele jaar hebben we zoveel mogelijk ingespeeld op diverse vragen van Uit in Lier rond het uitvoeren van dringende klusjes. In de wintermaanden hebben we in verschillende gebouwen van Uit in Lier extra ondersteuning kunnen bieden: ramen in de kunstacademie, schilderwerken in cc De Mol, boenen parket sporthal,‌ Dit steeds in samenspraak met Lieve Lettany.

ARTIKEL 6: De concessie cafetaria en toiletten stadspark Lier

wordt gekaderd binnen de opdracht m. b. t. het on-

CONCESSIE derhoud stadspark. CAFETARIA STADSPARK / MINIGOLF EN SPORTVELDEN

6.1 Vzw Werkmaat zorgt er voor dat de speeltuin een plek waar het leuk toeven is voor kinderen en hun begeleiders. In die optiek zal vzw Werkmmaat alle mogelijke activiteiten vanuit de stedelijke diensten naar kinderen toe mee ondersteunen evenals naar scholen die Lier bezoeken en er even komen spelen.

We hebben deze opdracht in de voorbije zeven seizoenen met veel enthousiasme uitgevoerd. Onze collega’s staan het hele jaar door in voor het

136

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

137


netjes houden van deze mooie speeltuin. We doen dit in nauw overleg met alle betrokken stedelijke diensten. Het stadspark Lier, en meer in het bijzonder de speeltuin, is een belangrijke ontmoetingsplek voor inwoners en bezoekers van Lier. Het Koffiehuisje werd in 2012 op een leuke manier opgefrist met speelse graffitifiguren. Verder hebben we de nodige koelinstallaties en toog voorzien en werden er aangepaste stoelen en tafels aangekocht. In samenwerking met de bibliotheek hebben we een aanbod aan kinderboeken. In 2013 werd door het stadsbestuur naast de speeltuin een extra groene zone aangelegd als lig- en picknickweide. Op kosten van Werkmmaat werd de muur naast deze groenzone met graffiti ingekleurd. Op deze manier wordt dit grasveld mee opgenomen

138

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


binnen het geheel van de reeds bestaande speeltuin. Eind 2013 hebben we verder door een landschapsarchitect (Jo Ampe) een concept laten uitwerken rond de invulling van deze aanpalende groenzone met een luifel, extra zitbanken, twee unieke zitconstructies en groenaanplantingen aan de rand. Dankzij de financiële steun van de stad Lier hebben we een mooie luifel, zitbanken en twee picknicktafels kunnen plaatsen. Werkmmaat heeft gezorgd voor de aankoop van twee unieke zitconstructies en staat in voor het onderhoud en opslag van de luifel. Deze lig- en picknickweide is hierdoor in de voorbije jaren uitgegroeid tot een gezellige ontmoetingsplek. In 2016 hebben we vier mooie zonneluifels aan het Koffiehuisje voorzien die zorgen voor de nodige schaduw op het terras. In 2017 zijn we blijven investeren in de verbetering van de speeltuin: ▶ We bouwden met eigen middelen een Verhalenhuisje waar kinderen rustig kunnen genieten van luisterverhalen. Er is een professionele geluidsinstallatie voorzien. Dit Verhalenhuisje wordt ook verhuurd voor verjaardagsfeestjes. ▶ Aan de zijkanten van het Koffiehuisje hebben we lange houten zitbanken getimmerd met verloren houtresten. Deze 11 meter zitcomfort is een ideale plek geworden waar ouders en kinderen rustig kunnen genieten. ▶ De stad Lier zorgde voor een nieuwe verflaag op de verschillende speeltuigen. In het najaar werd er ook een grote hoeveelheid nieuw zand uitgestrooid.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

139


In het voorjaar 2019 hebben we het Koffiehuisje grondig gerenoveerd. Er werd een schuifraam geplaatst om meer licht en lucht te voorzien in het gebouw. Verder hebben we op eigen kosten de elektriciteit volledig vervangen en laten keuren. Ook de toog, kasten, kassa en koelinstallaties werden vervangen. Dankzij de financiële en inhoudelijke steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren en een aantal organisaties zijn we er dit jaar in geslaagd om een ploeg van vrijwilligers aan te trekken die actief willen zijn als verteller. We hebben dit jaar verschillende vertellingen georganiseerd in het Vertelhuisje i.s.m. de Verhalenweverij, Warmoes en de Supervlieg. Het is onze bedoeling om vanaf 2020 regelmatig vertellingen aan te bieden voor kinderen in het Vertelhuisje van de speeltuin. Dit liefst in nauwe samenwerking met cc De Mol en de bibliotheek. Met de steun van de projectsubsidies “Go With The Velo” hebben we in de speeltuin een paal kunnen plaatsen met een fietspomp en herstelmateriaal. Op deze manier willen we het gebruik van de fiets een duwtje in de rug geven. We kijken nog steeds positief terug op onze werking in de stedelijke speeltuin en dit op basis van de vele enthousiaste reacties van de bezoekers van de speeltuin en het Koffiehuis. 6.2 Vzw Werkmmaat zal alle noodzakelijke stappen zetten als concessiehouder van de cafetaria i.v.m.: ▶ Brandverzekering van de inboedel, materiaal en koopwaar van de cafetaria. ▶ Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegen derden.

140

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


â–ś Betaling van de facturen voor de nutsvoorzieningen (gas en elektriciteit). â–ś Aanvragen van een vergunning voor het schenken van alcoholische dranken. Werkmmaat heeft zorg gedragen voor al haar verplichtingen als concessiehouder. 6.3 De concessie wordt vooral gericht op de verkoop van allerhande frisdranken en gegiste dranken, kleine snacks, ijsjes en snoep. Er wordt tevens een beperkte maar kwaliteitsvolle menukaart aangeboden We hebben op onze menukaart een brede waaier van frisdranken en gegiste dranken. We houden hierbij rekening met het aanbod van lokale producenten. Verder hebben we een ruim aanbod aan ijsjes.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

141


We hebben een klein aanbod aan snacks met ondermeer cake en croque uit het vuistje. 6.4 In het geheel van de uitbating van deze concessie moet er prioriteit worden gegeven aan duurzaam ondernemen: ▶ Gebruik van ecologische kuisproducten voor het poetsen van de toiletten en het cafetaria. ▶ Reductie van afval door geen brikverpakkingen of plastic bekers te gebruiken. ▶ Aanbod van fair-trade producten waaronder koffie, chocolade, wijn, vruchtensappen,… ▶ Afval wordt gescheiden verwerkt. ▶ Stimuleren van klanten om zo weinig mogelijk te roken op het terras. Ook hier hebben we getracht om zo maximaal mogelijk in te spelen op de vooropgestelde duurzaamheid doelstellingen. Er wordt gepoetst met ecologische producten die geschikt zijn voor gebruik in horeca en openbare toiletten. Al onze dranken worden aangeboden in glas. We maken dus geen gebruik van plastic bekers en brikverpakkingen. In het Koffiehuisje wordt het papier en glas apart gerecycleerd. Met de steun van de stedelijke milieudienst hebben we dit jaar een afvalstraatje kunnen voorzien in de speeltuin zelf. Op deze manier kunnen we het PMD, papier en glas apart inzamelen. Er is een zeer ruim aanbod aan fair-trade producten waaronder: koffie, wijn, cava, fruitsappen en chocolade. Op initiatief van het stadsbestuur is de speeltuin

142

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


een rookvrije zone. Aan de ingang van de speeltuin hangt er een informatiebord. We hebben buiten de speeltuin voor de rokers een peukenpaal voorzien. 6.5 Voor het gebruik van de speeltuin en de toiletten wordt er geen vergoeding gevraagd. Het gebruik van de speeltuin en de toiletten is gratis. Op vraag van het stadsbestuur werden de toiletten in de speeltuin langer open gehouden tot eind oktober (na de herfstvakantie). De bezoekers van de speeltuin en picknickweide mogen ook zelf hun eten en drinken mee brengen. 6.6 vzw Werkmmaat staat garant dat het keukengedeelte voldoet aan de geldende normen qua hygiëne en voedselveiligheid. Onze keuken voldoet aan de vooropgestelde normen qua HACCP. Onze medewerkers hebben in 2019 een opleiding HACCP gevolgd bij het Federaal Voedsel Agentschap. 6.7 vzw Werkmmaat is verantwoordelijk voor: ▶ Het groenonderhoud van de minigolf en sportvelden ▶ Het volledige onderhoud van de speeltuin ▶ Het poetsen van de toiletten van speeltuin en sportvelden Onze medewerkers geven een grote prioriteit aan het onderhoud van de speeltuin, minigolf, sportvelden en picknick weide en het poetsen van de toiletten in de speeltuin en aan de sportvelden.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

143


6.8 vzw Werkmmaat is verantwoordelijk voor de uitbating en het beheer van de minigolf en de tennisterreinen. Ze behouden hiervoor de inkomsten maar dragen wel de werkingskosten voor uitbating De infrastructuur blijft eigendom van de stad. We hebben in 2018 de twee tennisterreinen volledig laten her aanleggen door een professionele firma. We hebben hiervoor veel waardering gekregen van de tennissers. De boekingen verlopen volledig digitaal via www.tennislier.be. In het kader van de nieuwe meerjarenplanning 2020 – 2025 heeft het stads bestuur beslist om de minigolf heraan te leggen. We zijn heel blij met deze beslissing. De minigolf wordt intens gebruikt, na al de jaren is een grondige renovatie meer dan noodzakelijk. We hebben in 2017 reeds een eerste ontwerp laten maken voor renovatie van de minigolf. In de loop van 2020 zal er gewerkt worden aan de concrete plannen. Bedoeling is om in 2021 de werken uit te voeren. Ook hier zal Werkmmaat mee in staan voor een gedeeltelijke financiering.

ARTIKEL 7: 7.1 In de drie eerste en drie laatste maanden

van het jaar (sluitingsperiode cafetaria speel-

ONDERSTEUNING tuin Lier) wordt de doelgroepmedewerker van DIENSTENCENTRA vzw Werkmmaat ingeschakeld i. f. v. de onder-

steuning van de dienstencentra van het OCMW. De aansturing zal gebeuren door de verantwoordelijken van de verschillende dienstencentra. Omwille van het te hoge aantal overuren heeft onze medewerkster dit jaar deze ondersteuning niet kunnen opnemen.

144

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


ARTIKEL 8: In juni 2019 heeft de gemeenteraad van Lier goedkeuring gegeven aan een samenwerkingsverband

CONCESSIE van sociale organisaties om de concessie van het LEESCAFÉ Leescafé bibliotheek op te nemen. In samenwerking

met Wereldwinkel Lier, Mivas Kome Nete en Mon-

BIBLIOTHEEK LIER diale Werken Lier hebben we terug de geur van verse koffie gebracht in het Leescafé. Het stadsbestuur wou hiermee tegemoet komen aan de vraag van de gebruikers van de bibliotheek om het Leescafé terug in ere te herstellen.

In het gemeenteraadsbesluit staan een aantal duidelijke doelstellingen vermeld: Het Leescafé is open gedurende de openingsuren van de bibliotheek. Maar blijft ook toegankelijk op de middag en op woensdagvoormiddag. Op deze manier blijft de leeszaal voor de bibliotheekgebruiker zo maximaal mogelijk geopend. ▶ Er dient de nodige zorg te worden besteed aan de correcte uitbating o.a. op het vlak van voedselveiligheid, duurzame verpakking en fair-trade producten. ▶ Er moet gewerkt worden met een democratische menukaart. ▶ Er wordt ook een aanbod voorzien aan de gebruikers van de leslokalen en de Colibrant en dit in nauwe samenwerking met alle mogelijke stedelijke diensten. ▶ De vroegere vrijwilligers die verbonden waren aan het Leescafé worden uitdrukkelijk uitgenodigd om in te stappen in de nieuwe werking. We hebben bij de start van het Leescafé gezorgd voor de nodige investeringen om de werking van het Leescafé professioneel uit te baten:

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

145


146

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


▶ Aankoop van kassasysteem met bankcontact ▶ Installatie van een professionele koffiemachine ▶ Aankoop van extra koeltoog voor drank en groenten ▶ Aankoop van croque machine ▶ Herstel van de afwasmachine In de voorbije maanden hebben we een heel positieve samenwerking kunnen opbouwen met de betrokken sociale organisaties in Lier. Bij de drukste momenten worden de medewerkers van Werkmmaat bijgestaan door vrijwilligers van Mondiale Werken Lier. Ook van de medewerkers van de bibliotheek hebben we heel veel steun en waardering gekregen. Maar we zijn er vooral in geslaagd om het Leescafé terug nieuw leven in te blazen. Eind 2019 werd onze werking positief geëvalueerd door het stadsbestuur. Belangrijke aandachtspunten zijn onder meer: ▶ Voorzien van een betere signalisatie binnen en buiten de bibliotheek ▶ Blijvend aandachtspunt is de juiste sfeer te blijven bewaken in het Leescafé met o.a. niet te veel lawaai. ▶ Streven naar een optimale samenwerking tussen de bibliotheek en het Leescafé. Beiden moeten elke versterken, zonder de werkdruk voor de bibliotheek niet te zwaar te maken. In 2020 willen we met onze partners verder blijven inzetten op de verdere uitbouw van het Leescafé: ▶ In de binnentuin plaatsen we zitbanken en een klein podium waar de bezoekers van het Leescafé rustig kunnen genieten.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

147


▶ We trekken een extra collega van Werkmmaat aan die nauwer gaat samen werken met de bibliotheek en cc De Mol. Op deze manier willen we het Leescafé beter kaderen in het cultureel aanbod van Lier.

ARTIKEL 9: In het college besluit van 20 februari 2017 wordt er verwezen naar een stuurgroep i.f.v. de opvolging

STUURGROEP van de werking van vzw Werkmmaat. De opdracht, samenstelling en frequentie (min 1 maal per jaar) worden bij de projectvoorbereiding vastgelegd.

De rol van deze stuurgroep is de samenwerking tussen vzw Werkmmaat en het stadsbestuur mee vorm te geven, te evalueren en bij te sturen. Van deze stuurgroep maken minimaal deel uit de voorzitter van het OCMW, de coördinator van Werkmmaat, de plaatselijke verantwoordelijke van Werkmmaat Lier, een medewerker van de welzijnsdienst van het OCMW, een medewerker van het team toerisme en erfgoed en een medewerker van het team sociaal beleid. Tot op heden is deze stuurgroep nog niet actief. Vanuit Werkmmaat zijn we vragende partij voor de opstart van deze werkgroep omdat we op deze manier zo optimaal mogelijk kunnen inspelen op vragen en opmerkingen vanwege het stadsbestuur.

BESLUIT In de eerste plaats zijn we de betrokken overheidsinstanties waaronder het stadsbestuur en OCMW van Lier, NMBS en het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ontzettend dankbaar voor hun onmisbare (financiële) steun.

148

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


We hebben in 2019 getracht om zo goed mogelijk in te spelen op de vooropgestelde doelstellingen in het kader van het gecoĂśrdineerd gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2017 en de SLA bepaald door NMBS. Maar we hebben zeker de ambitie om het nog beter toe doen. Op basis van dit jaarverslag denken we dat er rond volgende punten nog verbetering mogelijk is. Werkpunt Oprichten stuurgroep Maandelijks werkoverleg stedelijke diensten en Werkmmaat Versterken doorstroom doelgroepmedewerkers naar het regulier arbeidscircuit Mobiel fietsherstel voor werknemers van bedrijven en stad Lier Verhogen gebruik Blue-bikes aan Veemarkt en De Mol Procedure rond herstel van schoolfietsen Herstellen van weesfietsen voor cliĂŤnten OCMW Promoten van vervangfiets na diefstal Vervoer van kleine vrachten in bakfiets Wekelijks poetsen paviljoen Zimmertoren Her aanleg minigolf en tennisterreinen Ondersteuning dienstencentra

Op te nemen door Stadsbestuur Stadsbestuur Werkmmaat Stadsbestuur en Werkmmaat Blue-bike en stadsbestuur en Werkmmaat Stadsbestuur OCMW en Werkmmaat Stadsbestuur en politie Stadsbestuur en Werkmmaat Werkmmaat Stadsbestuur en Werkmmaat Stadsbestuur

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

149


â–¶ FINANCIEEL VERSLAG

150

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


Nr.

BE0817381683

VKT-vzw 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING Toel.

ACTIVA VASTE ACTIVA

Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen In volle eigendom van de vereniging of Overige Installaties, machines en uitrusting In volle eigendom van de vereniging of Overige Meubilair en rollend materieel In volle eigendom van de vereniging of Overig Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa In volle eigendom van de vereniging of Overige Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

5.1.1 5.1.2

stichting stichting stichting

stichting

Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

5.1.3/5.2.1

Codes 20/28 20 21 22/27 22 22/91 22/92 23 231 232 24 241 242 25 26 261 262 27 28

207.890

151.261

170.179

119.506

11.832 11.832

5.144 5.144

150.875 150.875

103.154 103.154

7.472 7.472 37.711

11.208 11.208 31.755

962.398

1.010.908

2915 3 30/36 37 40/41 40 41

329.166 181.872 147.294

356.970 278.563 78.407

415 50/53 54/58 490/1

147.294 567.033 60.461 5.738

78.407 641.603 11.845 490

29/58 29 290 291

5.2.1

Vorig boekjaar

Boekjaar

20/58

1.170.288

1.162.169

4/13

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

151


Nr.

BE0817381683

VKT-vzw 2.2 Toel.

PASSIVA EIGEN VERMOGEN

Fondsen van de vereniging of stichting Beginvermogen Permanente financiering Herwaarderingsmeerwaarden Bestemde fondsen Overgedragen positief (negatief) resultaat Kapitaalsubsidies

(+)/(-)

VOORZIENINGEN

Voorzieningen voor risico's en kosten Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Rentedragend Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Borgtochten ontvangen in contanten Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Diverse schulden Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen subsidies en borgtochten ontvangen in contanten Andere rentedragende schulden Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

5.3

5.3

Codes 10/15 10 100 101 12 13 14 15

875.143

769.786

861.963 13.180

764.986 4.800

16 160/5 168

5.4

Vorig boekjaar

Boekjaar

17/49 17 170/4

35.000 35.000

295.145

357.383

295.145

357.383

172/3 174/0 175 176 179 1790

5.4

1791 1792 42/48 42 43 430/8 439 44 440/4 441 46 45 450/3 454/9 48

41.647 41.647

90.642 90.642

50.475

80.262

202.973 469 202.504 50

185.606 942 184.664 873

480/8 4890 4891 492/3 10/49

50

1.170.288

873

1.162.169

5/13

152

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


Nr.

BE0817381683

VKT-vzw 3

RESULTATENREKENING Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Brutomarge (+)/(-) Bedrijfsopbrengsten Omzet Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) Positief (Negatief) bedrijfsresultaat (+)/(-) Financiële opbrengsten Financiële kosten Positief (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening (+)/(-) Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar (+)/(-)

Toel.

Codes 9900 70/74 70 73

5.5

60/61 62

630

Vorig boekjaar

Boekjaar

2.143.466

2.124.996

2.006.985

1.880.000

59.051

49.438

-35.000 14.814

35.000 4.147

631/4 635/8 640/8

5.5 5.5

649 9901 75 65 9902 76 66 9904

97.616 989 1.628

156.411 736 701

96.977

156.446

96.977

156.446

6/13

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

153


Nr.

BE0817381683

VKT-vzw 4

RESULTAATVERWERKING Te bestemmen positief (negatief) resultaat Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige boekjaar Onttrekking aan het eigen vermogen aan de fondsen van de vereniging of stichting aan de bestemde fondsen Toevoeging aan de bestemde fondsen Over te dragen positief (negatief) resultaat

(+)/(-)

Codes 9906

(+)/(-)

9905

(+)/(-)

14P 791/2 791 792 692 14

(+)/(-)

Boekjaar

861.963

Vorig boekjaar

764.986

96.977

156.446

764.986

608.540

861.963

764.986

7/13

154

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019


JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

155


156

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2019

Profile for studioboekenberg

Werkmmaat jaarverslag 2019  

Werkmmaat jaarverslag 2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded