__MAIN_TEXT__

Page 1

cover

JAARVERSLAG

WERK OP MENSENMAAT


INHOUDSTAFEL 5

Inleiding

8

Creatie van competentiegerichte jobs en coaching naar werk 1.

Structuur vzw Werkmmaat

9

2. Competentiegerichte profielen

12

20

3. Ons coaching model

4. Doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit 23 5. Vorming, preventie en welzijnsbeleid 6. Innovatie

35

42

7. Kwaliteitsbeleid

52

54

Uitbouw van projecten Lokale Diensten Economie die gericht inspelen op lokale noden 1.

55 69 83

Toerisme Antwerpen

2. Evenemententeam 3. Cultuurnetwerkers

4. fietspunt Mortsel-Boechout-HoveKontich-Lint-Edegem 107 5. Werkmmaat Lier

133

150

Financieel verslag 2018

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

3


INLEIDING

Het uitwerken van een jaarverslag is telkens een stuk achteruitkijken. Maar 2018 was voor ons vooral een jaar van vooruit kijken. Vanaf de stad Antwerpen. We ontwikkelden eenWerkmdidac2019 start voor verschillende collega’s van tisch rond De Ruien naar scholen toe eninsleumaatproject het doorstroomtraject zoals voorzien het telden een Diensten nieuwe aangepaste In decreetaan Lokale Economie.Ruien-boot. Een verplichte samenwerking met de provincie en de Universiteit springplank naar een job in het gewone bedrijfsleAntwerpen ging erniet eengeaarzeld, nieuw fietspunt start we in ven. We hebben in 2018van konden de om fietsende studentenstagetrajecten en docenten viabinnenstad onze methodiek van kortlopende van dienst te kunnen zijn. Onderniet de impuls en een breed opleidingsaanbod mindervan dande4 provincie werd de opdrachtverklaring van het fietscollega’s met succes begeleiden naar een job in het punt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich-Lint-Edereguliere arbeidscircuit. Dankzij de steun van de gem geactualiseerd. In Lier werden kwam er daarnaast na intens4 stad en provincie Antwerpen overleg alle betrokken diensten een collega’smet gedetacheerd naar stedelijke het fietsatelier van iBike, heldere samenwerkingsovereenkomst tot stand. De de laatste rechte lijn naar een vaste tewerkstelling stedelijke speeltuin Lier kreeg er een heus Verals fietshersteller envan logistiek medewerker. Dankzij telhuisje bij. We sleutelden ook aanjaren, het comfort onze inspanningen in de voorbije zijn we van erin onze collega’s een professioneel voor geslaagd om met het aantal collega’s datmagazijn in 2019 moet het Evenemententeam en betere doorstromen tot een minimum tehuisvesting beperken. voor onze fietspunten in Lier en Mortsel. Het schrijven van een jaarverslag is een mo2017 kende zijn teGenspoed. Vooral de eenzijment van ook quality time. Het is snuisteren in verdige stopzetting van ons tewerkstellingsproject met slagen, agenda’s, fotomateriaal en mails. Afvinken of De Lijn kwam heel hard aan. Zonder uitleg, verklawe alle vooropgestelde doelstellingen behaald hebring, staanmaken een dankwoord. Vijfopvan onze colleben.laat Plannen voor 2019 om sommige pijnga’s verloren hierdoor hun job. En dit ondanks hunu punten extra in te zetten. We hopen vooral dat we goede prestaties en inzet. een beetje kunnen laten proeven van de fierheid en passie vandat onze Werkmmaten de uitvoering van We hopen u in de komende bij bladzijden het werk hun job. In het tweede dit jaarverslag scheten enthousiasme van deel onzevan Werkmmaat-collega’s sen ontdekken. we onze werking van de deelprokan Heel graag wilverschillende ik alle collega’s van jecten in Antwerpen, Werkmmaat bedankenMortsel voor alen hetLier. eindeloos sleutelen. Maar ook onze leden van de Raad van Bestuur Ook in 2018 is Werkmmaat blijven sleutelen en de Algemene Vergadering voor al hun steun en aan haar interne werking. We blijven groeien vertrouwen. En natuurlijk passen bij dit dankwoord als organisatie en juist daarom is het belangrijk om ook de verschillende lokale besturen, zonder hen onze fundamenten te versterken. In het eerste deel kunnen we niet blijven sleutelen aan de toekomst van deze terugblik op 2018 nemen we u mee in onze van onze Werkmmaat’ers. Erwin Lauriks Coördinator vzw Werkmmaat

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

5


zoektocht naar organisatie, kwaliteit en vernieuwing binnen Werkmmaat. We waren maar wat fier dat onze collega Bram Dekoning als spreker werd uitgenodigd op een vormingsdag voor collega’s binnen Lokale Diensten Economie rond doorstroming. Verder kregen we in 2018 ruime persaandacht voor verschillende van onze innovatieve projecten: de Gridboxen langs de fiets-o-strade Antwerpen – Mechelen, de Blue-bikes in Kontich/Lint en de combiwandelingen De Ruien en Sint-Carolus Borromeuskerk.

Raad van Bestuur Veronique Aps Francis De Schutter Ivan Geilenkotten Marina Ghersin Johan Roelandt, voorzitter

Maar een jaarverslag is ook een oefening in bescheidenheid en dankbaarheid. Heel onze werking draait op de inzet van alle collega’s van Werkmmaat. Op het vertrouwen van zoveel partners waaronder de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen, de lokale besturen van Antwerpen – Lier en de Antwerpse Zuidrand, NMBS. Het netwerk van bedrijven dat we elk jaar breder en sterker proberen te weven. Niet alleen in functie van onze doorstroom, maar ook om onze eigen werking aan te scherpen en te verfijnen. Of meer nog, om samen te ondernemen. Met onze Ruien partner Zanzibar en iBike als inspirerende voorbeelden. Op de onmisbare cijferkunsten van Hans Van Hoeydonck. En op de onvoorwaardelijke steun van de Raad van Bestuur. Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van Eric Van Peel, één van de pioniers van onze organisatie. Door zijn drukke job als directeur in het stedelijk onderwijs is zijn tijd te kostbaar geworden. Onze gedachten blijven ook uitgaan naar het plotse en onverbiddelijke afscheid van Mieke Lemmens. We zullen haar altijd blijven missen en zijn ontzettend dankbaar voor het “compas” dat ze ons geschonken heeft.

Jan Van den Eynde Erwin Lauriks Dirk Van Halen Coördinator vzw Werkmmaat

6

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

7


â–¶ CREATIE VAN COMPETENTIEGERICHTE JOBS EN COACHING NAAR WERK

8

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


1 STRUCTUUR VZW WERKMMAAT

De werking van vzw Werkmmaat is volledig te kaderen binnen de Vlaamse regelgeving rond de Lokale Diensten Economie (LDE). In de loop van de voorbije 11 jaren hebben we stelselmatig goedkeuring gekregen om het aantal doelgroepmedewerkers op te trekken naar 53 VTE’s met een statuut LDE/SINE. In het fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-KontichLint-Edegem hebben we een extra medewerker/ fietshersteller halftijds in dienst met een arbeidshandicap (VOP premie). Dankzij de financiële steun van de provincie en de stad Antwerpen hebben we in samenwerking met iBike 4 doelgroepmedewerkers een arbeidscontract aangeboden voor 1 jaar in functie van een definitieve tewerkstelling in dat bedrijf. We maken hierbij ook gebruik van het SINE statuut.

LDE project Evenemententeam Toerisme Antwerpen Cultuurnetwerkers fietspunt MortselBoechout-HoveKontich-Lint-Edegem Fietspunt Lier Toerisme Lier iBike totaal

Doelgroepmedewerkers binnen LDE 23 7 8 6

Doelgroepmedewerkers buiten LDE 0 0 0 0,5

5 4 0 53 VTE

0 0 4 4,5 VTE

Bij enkele LDE projecten wordt het voorziene kader van SINE-medewerkers aangevuld met doelgroepmedewerkers met een artikel 60 statuut. Hiertoe werden er samenwerkingscontracten afgesloten met de OCMW’s van Antwerpen, Boechout, Hove, Kontich, Lint, Edegem, Mortsel, Lier en Mechelen.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

9


LDE project Evenemententeam Toerisme Antwerpen fietspunt Mortsel-BoechoutHove-Kontich-Lint-Edegem Werkmmaat Lier Totaal

Artikel 60 medewerkers 7 8 6 10 31

In het kader van onze werking op het Steenplein schakelen we ook 1 medewerker in binnen het kader van arbeidszorg. Werkmmaat is vanaf 2018 ook erkend als werkervaringspartner binnen Duaal Leren en dit voor twee specifieke functies: polyvalent onderhoudswerker gebouwen en fietshersteller. We hebben in fietspunt Mortsel een aantal weken een leerling begeleid, het contract werd echter voortijdig verbroken. We geven ook de kans aan mensen die zich nog in een vroeger stadium van hun traject naar werk bevinden, om te proeven van een beroep en het werken in BelgiĂŤ. Via Filets Divers/Kompas deden in 2018 twee analfabete, traag lerende cursisten een beroepsverkennende stage van twee weken in het Evenemententeam. Gezien het takenpakket binnen onze LDE projecten werken we vooral met mannelijke doelgroep medewerkers. LDE project Evenemententeam Toerisme Antwerpen Cultuurnetwerkers fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich-Lint-Edegem fietspunt Lier Toerisme Lier iBike 10

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

mannen 22 7 5 6 5 2 4

vrouwen

1 1 3 0 0 2 0


In het kader van ons Loopbaan- en Diversiteitplan hebben we in 2014 een leeftijdsscan opgesteld van onze doelgroepmedewerkers. Hierin komt zeer duidelijk tot uiting dat we te maken hebben met een relatief oudere groep van personeelsleden: 44% van onze mensen zijn ouder dan 45 jaar. Voor elk van de LDE projecten is er binnen de omkadering van vzw Werkmmaat een verantwoordelijke aangesteld. Deze persoon staat in voor de begeleiding van zijn doelgroep medewerkers en de realisatie van de opdrachtverklaring van zijn LDE project. LDE project Evenemententeam

Toerisme Antwerpen Cultuurnetwerkers fietspunt Mortsel-BoechoutHove-Kontich-Lint Werkmmaat Lier iBike

Verantwoordelijke Werkmmaat Luc Roothoofd Peter Luyckx Kevin Kustermans Koen Lambrechts Ali Bokharian Ivan Weerts Malikka Bouaissa Luc Troonbeeckx Tim van der Linden Jos Vermeulen (pensioen vanaf 1 augustus 2018) Bram Dekoning

Naast deze projectverantwoordelijken is er binnen vzw Werkmmaat een coรถrdinatieteam samengesteld met specifieke bevoegdheden. Coach Coach NT2 Preventieadviseur Technisch verantwoordelijke Vertrouwenspersoon Coรถrdinator

Bram Dekoning Hilde Van Walleghem Kim Meulemeester Kim Meulemeester Ivan Weerts Ivan Weerts Kim Meulemeester Erwin Lauriks

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

11


Voor wat betreft de personeelsadministratie doen we beroep op de gewaardeerde hulp van Paul Spysschaert, van de vzw Werkvormm. Onze boekhouding wordt nauwgezet opgevolgd door Hans Van Hoeydonck. De vestigingsplaatsen van Werkmmaat zijn verspreid in de regio Antwerpen: Magazijn Evenemententeam fietspunt MortselBoechout-Hove-KontichLint-Edegem Toerisme Antwerpen fietspunt Lier Toerisme Lier Secretariaat en magazijn

2 COMPETENTIEGERICHTE PROFIELEN

Herentalsebaan 285 Borsbeek NMBS station Mortsel Oude God Atelier op fort 4 Cruiseterminal Ruihuis Antwerpen NMBS station Lier Baron Opsomer museum Mechelesesteenweg 128-136 Antwerpen

Binnen vzw Werkmmaat hechten we veel belang aan het hanteren van competentiegerichte profielen. Doelstelling is om de competenties van onze doelgroepmedewerkers te versterken door het uitoefenen van hun dagelijkse opdrachten. In 2014 hebben we een screeningsinstrument ontwikkeld die we hanteren bij de aanwerving van nieuwe doelgroepmedewerkers. Of met andere woorden: welke minimumvereisten dienen er voor ons aanwezig te zijn om een succesvol traject te kunnen starten. Met dit nieuwe instrument trachten we ook meer gerichte informatie te verwerven over de kandidaat om de tewerkstelling en coaching van nieuwe medewerkers

12

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


gerichter te kunnen organiseren. Op 1 april 2015 is onze werking gevat in een nieuw decreet Lokale Diensteneconomie. Eén van de belangrijkste prioriteiten is dat de tewerkstelling, coaching en begeleiding van onze doelgroepmedewerkers beperkt wordt tot maximum 5 jaar, met daarin vervat een doorstroomtraject van 6 maanden – inclusief stagetraject. Vanuit dit kader is het heel belangrijk om zeer gericht te werken aan de versterking van de competenties van onze medewerkers. In de voorbije jaren hebben we actief ingezet op het verfijnen en concretiseren van de competentieprofielen in de verschillende deelprojecten van Werkmmaat. We maakten hierbij telkens het onderscheid tussen doelgroepmedewerkers in arbeidersstatuut en doelgroepmedewerkers in bediendenstatuut. Dankzij de financiële steun binnen het kader van ons Loopbaan- en Diversiteitsplan hebben we in de voorbije jaren beroep kunnen doen op de expertise van Axelle Vanquaillie, HRM-deskundige met een ruime ervaring rond het uitzetten van een gepast competentiebeleid in sociale economie organisaties én reguliere bedrijven. In 2015 hebben we onze bestaande competentieprofielen geëvalueerd en verder uitgewerkt:

PROFIELEN 1. Technisch polyvalente medewerker scholen, ARBEIDERS WERKMMAAT

gebouwen en sportlocaties Antwerpen

2. Technisch polyvalente medewerker BOF Antwerpen

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

13


3. Technisch polyvalente medewerker stadhuis Antwerpen 4. Medewerker fietspunt 5. Polyvalent medewerker De Ruien 6. Technisch polyvalent medewerker toerisme Antwerpen 7. Technisch polyvalent medewerker toerisme Lier 8. Medewerker koffiehuisje en dienstencentra Lier

PROFIELEN 1. Medewerker infobalie toerisme lier

BEDIENDEN 2. Hulpsuppoost Musea Lier WERKMMAAT

3. Cultuurnetwerkers

We hebben algemene competenties vastgelegd. Enerzijds een groep van competenties die, eens maximaal verworven binnen Werkmmaat, bepalen dat een werknemer klaar is om een doorstroomtraject te starten. Anderzijds hebben we bijkomende algemene competenties uitgewerkt. Het zijn extra competenties die we willen versterken bij onze medewerkers om hun kansen op tewerkstelling in het reguliere circuit te verhogen. Als laatste hebben we de technische competenties uitgetekend per project. De oplijsting van technische competenties binnen Werkmmaat is verrassend divers en uitgebreid gebleken. Het is een belangrijke tool om een gepast vormingsbeleid uit te werken en via vorming de persoonlijke ontwikkelingstrajecten van doelgroepmedewerkers te versterken.

14

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


Elke technische competentie is vertaald naar (meet) indicatoren die ons toelaten om het persoonlijk ontwikkelingstraject van medewerkers ook op technisch vlak te kennen en verdere groei te kunnen stimuleren. Twee voorbeelden op de volgende pagina’s.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

15


TECHNISCHE COMPETENTIE 1: SCHILDERWERKEN Gedragsindicator

Ik kan de werken voorbereiden. Ik kan de materialen die ik nodig heb kiezen en klaarzetten. Ik kan de gereedschappen die ik nodig heb, kiezen en klaarzetten. Ik kan de werken uitvoeren. Ik kan de werken volledig inschatten op vlak van voorbereiding, materialen, gereedschappen ĂŠn kostprijs/tijdsduur. Ik kan de werken volledig inschatten ĂŠn ik kan advies geven aan de klant om de werken anders aan te maken.

16

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

Kan veel beter ik kan dit nog niet goed; ik laat dit nog niet zien op de werkvloer; anderen zien mij dit nog niet doen.


Voldoende ik kan dit al een beetje; ik laat dit een beetje zien op de werkvloer maar niet altijd; anderen zien mij dit soms doen. Ik vind dit nog moeilijk en heb hier regelmatig hulp (van instructeur, collega‌) bij nodig.

Goed ik kan dit al goed, ik doe dit (bijna) altijd, anderen zien mij dit doen. Ik vind dit niet moeilijk meer en heb hier (bijna) geen hulp bij nodig.

Voorbeeldig ik kan dit zeer goed, ik doe dit altijd. Ik ben hierin een voorbeeld voor de anderen en ik kan anderen hierbij helpen.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

17


TECHNISCHE COMPETENTIE : ADMINISTRATIE, VERKOOP EN MAGA Gedragsindicator

Ik kan werkbonnen invullen via computersysteem (software). Ik kan onderdelen scannen, registreren en online bestellen. Ik kan mails en telefoons correct en gericht beantwoorden, klanten informeren over hun bestelling of herstelling. Ik kan correct orders picken. Ik kan een offerte maken op basis van een klantenvraag.

18

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

Kan veel beter ik kan dit nog niet goed; ik laat dit nog niet zien op de werkvloer; anderen zien mij dit nog niet doen.


AZIJN FIETSPUNT Voldoende ik kan dit al een beetje; ik laat dit een beetje zien op de werkvloer maar niet altijd; anderen zien mij dit soms doen. Ik vind dit nog moeilijk en heb hier regelmatig hulp (van instructeur, collega‌) bij nodig.

Goed ik kan dit al goed, ik doe dit (bijna) altijd, anderen zien mij dit doen. Ik vind dit niet moeilijk meer en heb hier (bijna) geen hulp bij nodig.

Voorbeeldig ik kan dit zeer goed, ik doe dit altijd. Ik ben hierin een voorbeeld voor de anderen en ik kan anderen hierbij helpen.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

19


3 ONS Het versterken van de algemene en technische com-

petenties van onze doelgroepmedewerkers kan en-

COACHING kel gerealiseerd worden mits individuele coaching. MODEL Elk van onze collega doelgroepmedewerkers was

langdurig werkloos en is laaggeschoold, tal van diverse redenen liggen mee aan de oorsprong van deze situatie. Om de doelstelling rond doorstroom naar het reguliere arbeidscircuit te kunnen realiseren is er dan ook een zeer strikte begeleiding van elk van hen vereist.

Elke maand wordt er per project Lokale Diensten Economie een begeleidingscel georganiseerd met telkens de projectverantwoordelijke, de coach en de coรถrdinator. Op deze vergadering wordt elke collega doelgroepmedewerker overlopen en wordt er nagegaan welke stappen er kunnen gezet worden om de algemene werking van het project te verbeteren en de kansen van de doelgroepmedewerker te verhogen. In ons coaching model vervult de verantwoordelijke van elk deelproject een zeer belangrijke eerste lijnsopdracht. Het is zijn/haar taak om de technische en persoonsgerichte competenties van de toegewezen doelgroepmedewerkers te versterken. Hij wordt hierbij bijgestaan door de coach van Werkmmaat die een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) uitwerkt en opvolgt voor elk van de doelgroepmedewerkers. In deze POP gesprekken worden telkens de individuele werkpunten bepaald voor de doelgroepmedewerker i.f.v. groei op de werkvloer, aandachtspunten in de persoonlijke leefsfeer en doorstroming naar regulier werk. Niet alleen deze aandachtspunten, maar ook de talenten, interesses, aspiraties, passies en algemene en technische vaardigheden die reeds verworven werden (bij Werkmmaat of in vorige werk- en levenservaringen) worden benoemd en in beeld gebracht.

20

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


Er wordt hierbij aangegeven wie welke afspraken zal opnemen en tegen welke timing. Tussen de POP-gesprekken door worden de geformuleerde afspraken opgevolgd en zo nodig bijgestuurd. In 2012 hebben we in het kader van een ESF-project dit in samenwerking het loopbaancentrum/ onze POP-methodiek sterkmet kunnen verbeteren, en startcentrum ZIn en onze collega’s van atel en dit in samenwerking met het loopbaancentrum/ Buurtcentrum Posthof. Onze ervaringen werden op startcentrum ZIN en onze collega’s vanmet ATEL en Vlaams niveau gebundeld en versterkt andere Buurtcentrum Posthof. ervaringen op partners. Dankzij ditOnze esF-project hebbenwerden we een duivisie kunnen uitwerken rond hetmet verloop van Vlaamsdelijke niveau gebundeld en versterkt andere een pop-traject, een steeds wederkerend proces rond partners. Dankzij dit ESF-project hebben we een duihet vaststellen van de persoonlijke groeipunten van delijke elke visie kunnen uitwerken rond het verloop doelgroepmedewerker met daaraan gekoppeld van eeneen POP-traject, een steeds wederkerend proces zeer concreet actieplan. rond het vaststellen van de persoonlijke groeipunten van elke doelgroepmedewerker met daaraan gekoppeld een zeer concreet actieplan.

hnische comwerkers kan viduele coaedewerkers oold, tal van rsprong van doorstroom n realiseren van elk van

le Diensten niseerd met coach en de pErsoonLijk elke collega ordt er nageontwikkELingsPERSOONLIJK procEs orden om de rbeteren en ONTWIKKELINGSte verhogen.

rantwoordegrijke eerste e technische de toegewen. Hij wordt kmmaat die op) uitwerkt edewerkers. ns de indivigroepmedechtspunten ming naar ren wie welke timing. Tusde geformubijgestuurd.

aanLEiDing HuiDigE situatiE

PROCES

ontwikkELpunt(En)

EVaLuatiE

optiEs

actiEpLan rEaLisatiE

esF-project rbeteren, en

HING MODEL

21

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2017

▶ONS COACHING MODEL

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

21


In de loop van 2013 hebben we dit POP-traject verder vertaald in concrete stappen/mijlpalen: ▶ POP intake ▶ POP Basiscompetententies en/of Leefsituatie ▶ POP Persoonlijk Actieplan ▶ POP Persoonlijk Actieplan Opvolging ▶ POP Talentgesprek ▶ POP Groeicompetenties ▶ POP Persoonlijk Actieplan Opvolging + nieuw Actieplan gericht op doorstroming of verlenging huidige functie Ondermeer het toepassen van talentgesprekken is voor ons een belangrijke meerwaarde. Op deze manier kunnen we nieuwe interessepunten aanboren bij onze doelgroepmedewerkers. In 2014 hebben we actief meegewerkt aan het ESF-project rond de verdere implementatie van de POP-methodiek in onze organisatie. Voor de doelgroepmedewerkers van het project Toerisme Antwerpen werd het nieuwe POP-schema uitgewerkt i.s.m. een HRM deskundige van BDO. In 2017 hebben de coaches van Werkmmaat een opleiding gevolgd rond de toepassing van de POP-gesprekken in het kader van doorstroomgericht werken. Werkmmaat heeft in 2017 ook een erkenning gekregen om NT2 op de werkvloer aan te bieden. Met Kim Meulemeester hebben we een ervaren en gedreven taalcoach in dienst. Op deze manier hebben we ons grondig kunnen voorbereiden op de duidelijke prioriteit die gelegd wordt rond Persoonlijke Ontwikkelings Plannen bin-

22

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


nen het nieuwe decreet Lokale Diensten Economie.

4 DOORSTROOM NAAR HET REGULIER ARBEIDSCIRCUIT

De realisatie van doorstroom van onze doelgroep medewerkers naar het reguliere arbeidscircuit vormt een centrale doelstelling in onze werking. In functie van het verhogen van onze doorstroomcijfers zijn we in het najaar van 2012 gestart met een ESF-project ‘DOne’ en dit in samenwerking met verschillende partners: Werkhaven, ATEL, CAS, MANUS, Levanto, stad Antwerpen, loopbaanbegeleidingcentrum ZIN en Randstad. Binnen Werkmmaat werd er een selectie gemaakt van 10 doelgroepmedewerkers die sterk genoeg en gemotiveerd waren om de stap te zetten naar het reguliere arbeidscircuit. Deze geselecteerde groep werd intens begeleid door gespecialiseerde topcoaches (Felix Van Roost en Elke Busschots) in functie van het versterken van hun competenties. Verder gingen deze jobcoaches op zoek gaan naar gepaste jobs in het regulier arbeidscircuit om op die manier een goede match te maken tussen onze doelgroep medewerkers en een specifiek bedrijf. Dit ESF-project werd midden 2014 officieel afgesloten. Uit de werking van het DOne-project hebben we volgende conclusies kunnen trekken: ▶ Op basis van onze ervaringen binnen het DOne-project hebben we kunnen definiëren wanneer een doelgroepmedewerker klaar is om een traject te starten naar doorstroom. We hebben dit vertaald in een “groeimindset” waarbij betrokkene open staat voor nieuwe uitdagingen. Zie groeimindset

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

23


▶ Na de positieve selectie krijgt de betrokken werknemer een intense begeleiding aangeboden rond solliciteren en wordt er ook grondig gepeild naar interessepunten en verlangens rond de nieuwe job. Het feit dat deze extra begeleiding aangeboden wordt door een nieuwe/ externe/gespecialiseerde jobcoach werkt heel motiverend voor onze mensen. ▶ Het sterker benadrukken van de doorstroomresultaten is motiverend voor de doelgroepmedewerkers van Werkmmaat. Verschillenden van hen stellen de vraag waarom zij nog niet geselecteerd zijn voor het uitstroomprogramma. ▶ Het DOne-project werkt ook inspirerend voor de omkaderingsploeg. De nauwe samenwerking met jobcoaches die kennis hebben van de lokale vacaturemarkt en de lokale bedrijven, was voor ons heel motiverend. In plaats van zelf het warm water uit te moeten uitvinden, konden we onze ‘sterke’ doelgroepmedewerkers doorsturen naar een instantie die dagdagelijks bezig is met het screenen van kandidaten om de juiste match te maken tussen de kandidaat en de jobs binnen de lokale arbeidsmarkt. De omkadering van Werkmmaat kan zich op die manier meer toeleggen op hun expertise, m.n. werkvloerbegeleiding en individuele competentieversterkende coaching ▶ We ervaren het grote nut van een stageperiode waarbij doelgroepmedewerker en nieuwe werkgever de kans krijgen om af te tasten of deze nieuwe job kansen heeft op slagen. Probleem is dat een doelgroepmedewerker na uitstroom naar een nieuwe job, niet meer kan terugkeren.

24

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


HINDERNIS

ik ben op de goede weg INSPANNING

hoort erbij

SUCES VAN ANDEREN

GROEI MINDSET

stimulans

KRITIEK

UITDAGING

ik sta er voor open en word er beter van

voelen & verder

Als ik oefen word ik steeds beter SCHRIK UITVLUCHTEN DAT LUKT NOOIT

VASTE MINDSET

IK MAG GEEN FOUTEN MAKEN

25 JAARVERSLAG WERKMMAAT 2017

HIJ KAN HET BETER VAST ROESTEN

STEEDS BEVESTIGING NODIG

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018 25 DOORSTROMING NAAR HET REGULIER ARBEIDSCIRCUIT


Met zo’n stage procedure kunnen we de drempel tussen sociale economie en de reguliere economie gevoelig verlagen. In het nieuwe decreet rond Lokale Diensten Economie is er op het einde van de vijf jaren tewerkstelling een doorstroomtraject met stage voorzien van 6 maanden. We zijn zelf voorstander om aanvullend in de eerste vijf jaren ook te werken met kortdurende arbeid verkennende stages. In 2012 noteerden we een uitstroom van 2 doelgroepmedewerkers naar het reguliere arbeidscircuit. Dankzij de steun van het DOne-project hebben we in 2013 veel betere resultaten kunnen voorleggen. In totaal vonden 4 van onze doelgroepmedewerkers een job in het regulier arbeidscircuit: drie medewerkers van het Evenemententeam en 1 medewerker van het fietspunt Lier. In 2014 hebben we slechts 1 doorstroom kunnen noteren voor een medewerker uit het project Sport. Betrokkene kon aan de slag als klusjesman in een school. In 2015 hebben we ook maar voor 1 van onze collega doelgroepmedewerkers werk gevonden in het regulier arbeidscircuit. Betrokkene kon aan de slag als chauffeur in de stad Antwerpen. Dankzij de financiële steun van de stad Antwerpen hebben we in 2015 een samenwerking kunnen opbouwen met Hilde Van Walleghem, een ervaren Job-Hunter van Educar. Onze mensen hebben in de loop van 2016 deel genomen aan tal van selectieproeven bij verschillende gemeentebesturen en privéondernemingen. En met resultaat, in totaal hebben 3 collega’s een job gevonden in het regulier arbeidscircuit: een collega kon als klusjesman aan de slag in een OCMW rusthuis, een andere collega kon aan het werk in een bouwfirma en een derde

26

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


collega is nu aan het werk in een poetsbedrijf. Onder impuls van Hilde Van Walleghem hebben we in 2016 volop ingezet op het opzetten van stages in reguliere bedrijven. We organiseren zowel ervarings- als doorstroomgerichte stages en zijn op zoek naar bedrijven en/of organisaties waarmee we hiervoor kunnen samenwerken: ▶ Doorstroomgerichte stage: een bedrijf is op zoek naar een goede medewerker: via deze stage kan een bedrijf de kandidaat en de kandidaat het bedrijf en de functie beter leren kennen om daarna te beslissen of beiden via tewerkstelling verder willen samenwerken. ▶ Ervaringsgerichte stage: er is (niet onmiddellijk) een vacature: de klemtoon ligt hier op ‘beroepsverkenning’: onze medewerker krijgt de kans om déze job in dit bedrijf beter te leren kennen: wat houdt dit beroep in? Hoe werkt deze firma? Over welke vaardigheden beschik ik reeds voor deze functie en welke dien ik nog verder te ontwikkelen? Ook als er niet onmiddellijk vacatures zijn, kan voor het bedrijf - in het kader van een ‘werfreserve’ - deze persoon – indien de samenwerking als positief wordt ervaren – natuurlijk ook een potentiële goede kandidaat zijn.  Voor zijn collega’s bij het extern bedrijf kan de stagiair een ‘nieuwe wind’ brengen of gaandeweg ook een helpende hand.  Voor de medewerker van Werkmmaat dan weer kan een positieve referentie net dat duwtje in de rug geven, nodig bij de sollicitatie op een openstaande betrekking bij een bedrijf.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

27


Voor beide stages geldt dat de eerste 2 weken gratis zijn, voor de volgende weken/maanden wordt een productiviteitsverliesvergoeding aangerekend. Een stage kan zowel vol- als deeltijds. De keuze voor het opzetten van deze stageprojecten is fundamenteel. Meer en meer willen we afstappen van het oude concept “train & place” en vervangen door “place & train”. We zoeken eerst een bedrijf dat stagiairs wil ontvangen en geven dan een opleiding op de werkvloer (dixit Fons Leroy). In 2017 is Hilde Van Walleghem in dienst gekomen van Werkmmaat. Ook Bram Dekoning ging aan de slag als coach. Samen met onze taalcoach Kim Meulemeester hebben we een dynamisch team van coaches die vorm geven aan ons doorstroombeleid. We hebben dit vertaald in een begeleidingsmodel “Compas” en dit geconcretiseerd op een digitaal platform waar al onze begeleidingsdocumenten en vormingsinitiatieven staan gegroepeerd. Via een digitale nieuwsbrief en een folder voor bedrijven geven we meer prioriteit aan onze interne en externe communicatie. Ook nu weer konden we rekenen op een belangrijke financiële steun van de stad Antwerpen voor de realisatie van deze doorstroomstrategie. Zie Compas Samen met de coaches van Werkvormm en Posthof hebben we in 2017 een opleiding georganiseerd rond functiecreatie. Via deze methodiek kunnen we in reguliere bedrijven aan de slag om functies te voorzien voor laaggeschoolde werknemers. Op deze manier krijgen hoger geschoolde werknemers meer tijd voor meer aangepaste functies en wordt het rendement verhoogd. We hebben deze methodiek

28

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


WERKMMAAT COMPAS

wErkmmaat compas

DUURZAME DOORSTROOM HR advies

WERK

INSTAP plan profiel

arbeidscontract functiecreatie

STAGE

GROEI

GROEITRAJECT

HR beleid - onthaal - peterschap

REFLECTIE

REFLECTIE

REFLECTIE

STAGE plan profiel

amabassadeurs (Werkmmaat flyer)

STAGE contract quick scan

Doorstroom klaar Groei mindset

Doorstroomcel organiseert: - oplediingen - jobrotatie - taalbeleid

Bedrijfsbezoek

POP actieplan (SMART) START competentieprofiel Intake screening bij sollicitaties

Competentie versterkende projecten

Kijkstage Netwerk werkgevers

Werkmmaat groeitool OPLEIDEN EN COACHEN VAN DOELGROEP WERKNEMER

WERKMMAAT TEAM

ONDERSTEUNEN VAN REGULIERE WERKGEVER

NAAR HET REGULIER ARBEIDSCIRCUIT 29 JAARVERSLAG WERKMMAAT 2017 â–¶DOORSTROMING JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018 29


met succes toegepast bij iBike. Op basis van een uitgebreide functieanalyse hebben Bram Dekoning en Hilde Van Walleghem twee functieprofielen kunnen aflijnen die aansluiten bij de competenties van de Werkmmaat collega’s en die iBike helpen bij hun verdere groei. Samen met dit dynamisch bedrijf zijn we in 2018 een traject gestart in functie van tewerkstelling van fietsherstellers en logistiek medewerkers in een centraal fietsherstelatelier. In dit atelier worden nieuwe fietsen op punt gesteld en vervoerd naar de 8 locaties van iBike in de regio Antwerpen. Maar dit fietsherstelatelier is ook een kenniscentrum waar onze Werkmmaat collega’s kunnen uitgroeien tot volwaardige fietsherstellers en logistiek medewerkers. Werkmmaat heeft in 2017 de erkenning gekregen van VDAB om op te treden als begeleider van doorstroomtrajecten in functie van Lokale Diensten Economie. We nemen deze opdracht op in samenwerking met Posthof. Deze erkenning werd gecontinueerd en herbevestigd in 2018. In 2017 hebben we actief ingezet op interne en externe vormingsprojecten voor onze collega doelgroepmedewerkers. Verder hebben we ons netwerk met reguliere bedrijven kunnen verbreden waardoor we nog meer stagetrajecten hebben kunnen aanbieden. Dit alles heeft geleid tot een positief resultaat, in 2017 hebben 5 van onze collega’s werk gevonden in het regulier arbeidscircuit. Jammer genoeg kunnen onze medewerkers zich nog steeds niet inschrijven voor interne vacatures van de stad Antwerpen voor polyvalent klusjesman. Onze medewerkers voeren nu reeds in opdracht van het stadsbestuur deze taken uit. Maar vermits

30

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


Werkmmaat aanzien wordt als een externe partner voldoen onze mensen niet aan de vooropgestelde criteria. Deze beslissing is heel demotiverend voor onze mensen en legt ook een grote rem op onze doorstroomcijfers. In 2017 organiseerde het stadsbestuur wel een extern examen voor polyvalent klusjesman, drie van onze collega’s kregen een goede plaats toegewezen op de wervingslijst, maar de kans op een effectieve tewerkstelling is zeer klein. Verder hebben onze collega’s deel genomen aan verschillende sollicitatieprocedures, met onder andere een sterke selectie op de wervingslijst van de gemeente Edegem en de stad Lier voor polyvalent klusjesman. We kunnen ook zeer positieve resultaten voorleggen qua doorstroom voor het project van de Cultuurnetwerkers. Verschillende van deze collega’s hebben hun diploma secundair onderwijs behaald. Meer nog, één van de Cultuurnetwerkers heeft een graduaatsdiploma socio-cultureel werk op zak en werd na een sollicitatieprocedure in 2017 geselecteerd voor de functie van publiekmedewerkster in De Roma. In februari 2018 is onze collega aan de slag gegaan in Borgerhout, maar ze kon na een succesvolle sollicitatie voor een externe vacature bij de stad Antwerpen aan het werk als publieksmedewerker in de Arenbergschouwburg. In 2018 hebben we actief verder stappen gezet in de richting van ons “Compas”. Dankzij de financiële steun van de provincie en de stad Antwerpen hebben we een tewerkstellingstraject met iBike kunnen realiseren. In mei 2018 gingen twee van onze fietsherstellers aan de slag in iBike Wilrijk. Doordat het herstelatelier pas in het najaar 2018 operationeel werd werden ze meteen ingeschakeld in de winkel

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

31


zelf. In november 2018 is de eerste logistiek medewerker van Werkmmaat op de werkvloer van iBike verschenen. Begin januari 2019 zal de laatste logistiek medewerker van Werkmmaat van start gaan. Bedoeling is dan dat het centraal fietsherstelatelier volledig operationeel is en dat onze 4 collega’s daar hun werkplek vinden. We ondersteunen hierbij de belangrijke logistieke uitdagingen van iBike. En we bieden een traject aan waarbij deze vier collega’s van Werkmmaat na een jaar kunnen doorgroeien naar een vaste job in het reguliere arbeidscircuit. We hebben dit jaar ook verder kunnen inzetten op de verbreding/versterking van ons netwerk met reguliere bedrijven. We organiseerden in 2018 in totaal 13 stages. Verschillende van onze medewerkers konden voor een korte beroeps verkennende stage terecht bij Zorgbedrijf Antwerpen (medewerker mobiele verhuis- en klusjesploeg en technisch zorgmedewerker). Een van onze collega’s volgde verschillende weken een doorstroomstage in een grondbewerkingsbedrijf, maar spijtig genoeg zonder resultaat. We konden wel twee mooie doorstroomtrajecten noteren in samenwerking met N.V. Van Wellen Wegenbouw – nu Willemen NV. Na twee succesvolle doorstroomstages kreeg een Werkmmaat collega de functie van medewerker signalisatie aangeboden, na enkele maanden verliet hij jammer genoeg het bedrijf. Een tweede collega kon er in een voltijds contract onbepaalde duur starten als chauffeur/boodschapper en werkt er nog steeds met veel plezier. Ook in de verdere toekomst kijkt deze firma uit naar nieuwe tewerkstellingsmogelijkheden voor medewerkers van Werkmmaat. Ook met andere fietshandelaars konden we via doorstroomtrajecten medewerkers toeleiden naar een

32

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


vaste job. Na een stageperiode is een medewerker van het fietspunt Mortsel aan het werk kunnen gaan bij Fiets!. Een collega van fietspunt Lier heeft in de voorbije maanden met succes een doorstroomstage afgerond in Velocity Lier. Hij kan in januari 2019 vast aan het werk in deze groeiende fietswinkel in Lier, waar reeds verschillende jaren een oud collega van fietspunt Lier aan het werk is. En tot slot kon een medewerker van het Evenemententeam aan het werk als technisch onderhoudsmedewerker in de campussen van Karel de Grote hogeschool. Eind 2017 en begin 2018 gingen onze vijf collega’s die actief waren met het poetsen en onderhoud van de bussen van De Lijn uit dienst. Dit na de eenzijdige beslissing van De Lijn om dit tewerkstellingstraject stop te zetten. Voor elk van deze 5 collega’s hebben we een traject kunnen uittekenen rond opleiding en werk met een mooi resultaat: 4 van hen hebben een job kunnen vinden: 1 contract SINE, 1 contract LDE, 1 interim contract, 1 langdurige avondopleiding/combinatie met werk (tandtechnicus/taxichauffeur). De 5de persoon werd toegeleid naar VDAB/maatwerk. We blijven solliciteren met onze collega’s en volgen de feedback op. We leren er o.a. uit waarin voor hen groei/vorming nog noodzakelijk is: beter persoonlijke motivatie kunnen overbrengen, kennis Nederlandse taal is nog onvoldoende, digitale vaardigheden zijn onvoldoende, te weinig specifieke technische kennis, niet in bezit van Rijbewijs B, geen heftruckattest, geen reachtruckattest, geen VCA-attest,… Het verplichte doorstroomtraject zal voor sommige collega’s betekenen: geen werk meer bij Werkmmaat, maar ook geen aansluiting vinden bij het reguliere arbeidscircuit. We anticiperen hierop door

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

33


aan VDAB een gedetailleerd advies/aanvraag te formuleren voor bijvoorbeeld erkenning Maatwerk of een VOP-premie. Voor enkele collega’s werd dit reeds goedgekeurd. Dit alles maakt dat we in 2018 mooie doorstroomresultaten konden realiseren. Voor wat betreft de collega’s in een LDE/SINE statuut hebben 4 medewerkers een job gevonden in het reguliere arbeidscircuit en 2 medewerkers zitten in een traject van 1 jaar naar een definitieve tewerkstelling binnen iBike. Doorheen al die jaren wordt onze opdracht rond doorstroom niet langer meer aanzien als een extra last, maar maakt het fundamenteel deel uit van onze werking. Selectie van nieuwe medewerkers, competentiegerichte jobs binnen Werkmmaat, vormingstrajecten uitbouwen, opzetten van stages en training op de werkvloer in reguliere bedrijven maken samen deel uit van één Werkmmaat verhaal. We geloven dan ook heel sterk in dit verhaal: in samenwerking met reguliere bedrijven op zoek gaan naar geschikte jobs voor onze collega’s. In 2019 willen we verder de richting van ons “Compas” blijven volgen. Maar we willen nog een stap verder gaan door samen met reguliere bedrijven te ondernemen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het ondersteunen van iBike bij het uitvoeren van kleine fietspannes of het ophalen van te herstellen fietsen bij klanten thuis.

34

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


5 VORMING, PREVENTIE EN WELZIJNSBELEID

VORMING In het kader van ons coaching model wordt er actief ingezet op een doelgericht vormingsaanbod. Vooral op dit punt hebben we sinds 2015, dankzij de vele impulsen van onze toenmalige coach Thi Dung Dang, belangrijke stappen vooruit kunnen zetten. Dit vormingsaanbod is het sterkst uitgebouwd binnen het LDE project Cultuurnetwerkers, omdat er een groot accent wordt gelegd op het behalen van het diploma secundair onderwijs via de Vlaamse Examencommissie of het Tweede Kans Onderwijs. De Cultuurnetwerkers kunnen 1/5e van hun werkweek besteden aan dit vormingstraject. Verder kunnen ze terugvallen op een budget om deze studiekosten te betalen. Maar ook voor de collega doelgroepmedewerkers in de andere projecten van Werkmmaat slagen we erin om een zeer breed vormingsaanbod aan te bieden i.f.v. het verhogen van hun doorstroomkansen naar het regulier arbeidscircuit. Dankzij de steun van het Vormingsfonds Lokale Diensten Economie hebben we in 2018 binnen Werkmmaat verschillende vormingsinitiatieven in groep kunnen aanbieden: ▶ Opleiding VCA specifiek voor anderstaligen i.s.m. STW ▶ Opleiding rijbewijs B en BE ▶ Opleiding heftruckchauffeur/reachtruck/ hoogtewerker/hoogtewerker op vrachtwagen ▶ Opleiding werken op hoogte ▶ NT2 op de werkvloer

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

35


▶ Basiscursus bedrijfseerstehulp i.s.m. Rode Kruis (uit elk project volgden 2 tot 3 collega’s deze opleiding – iedereen behaalde het attest) ▶ Geweldloze communicatie (voor omkadering) ▶ Monitoropleiding (voor omkadering) Naast deze groepsopleidingen komt het Vormingsfonds Lokale Diensten Economie en de provincie Antwerpen ook tussen voor de terugbetaling van individuele erkende opleidingen, en dit voor de inschrijvingskost én de cursussen. Dankzij deze steun hebben onze mensen diverse opleidingen kunnen volgen. In samenwerking met ATLAS zijn we in 2016 gestart met het gedetailleerd uitwerken van de te verwerven taalcompetenties. Vanaf 2017 hebben we dit traject gerealiseerd doorheen alle projecten van Werkmmaat. Door het aanstellen van een vaste coach NT2 en onze erkenning als NT2 organisatie kunnen we onze collega doelgroepmedewerkers optimaal begeleiden op het punt van Nederlands. In samenwerking met het Centrum voor Volwassenonderwijs plannen we in 2019 een modulaire opleiding tot fietshersteller op de werkvloer. Doelstelling is dat onze collega doelgroepmedewerkers (artikel 60 en LDE/SINE) tijdens de werkuren een officiële opleiding fietshersteller kunnen volgen. Werkmmaat gaat zorgzaam om met mensen en hun talenten. Medewerkers die starten via artikel 60 kunnen binnen Werkmmaat doorstromen naar een functie in LDE/SINE-statuut. In de loop van 2019 voorzien we ook dat we een aantal LDE/SINE collega’s vast in dienst nemen binnen Werkmmaat. Deze interne doorstroom is noodzakelijk om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen garanderen.

36

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


PREVENTIE In september 2017 heeft onze preventieadviseur

Peter Van Schoubroeck Werkmmaat verlaten. Dirk Vertongen werd aangesteld als zijn vervanger, maar hij heeft deze functie maar een paar maanden kunnen uitoefenen. Op 1 september 2018 kwam Ivan Weerts in dienst als nieuwe preventieadviseur. De volgende actiepunten blijven nog steeds actueel: ▶ Al onze medewerkers dragen aangepaste werkkledij. ▶ We zetten extra in op vorming. Voor de collega doelgroepmedewerkers voorzien we een opleiding VCA, EHBO en werken op hoogte. ▶ We hebben voor elk van onze LDE projecten een risicoanalyse doorgevoerd. Op basis hiervan kunnen we onze werknemers concreet informeren en preventieve maatregelen nemen waaronder veiligheidsmateriaal en vorming. ▶ We staan in voor alle wettelijke verplichtingen waaronder de melding van arbeidsongevallen, jaarverslag en actieplan rond preventie en welzijn, ongevallenanalyses, medische onderzoeken van de werknemers. ▶ De onthaalbrochure van Werkmmaat werd geactualiseerd i.f.v. een gepaste verwelkoming van nieuwe medewerkers. Ө Inventarisatie en goede opvolging qua onderhoud van het werkmateriaal en wagenpark. In 2016 zijn we overgeschakeld naar IDEWE als Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. De bedrijfsarts van IDEWE heeft in september 2016 een grondige analyse gemaakt van onze werking.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

37


Dit jaar moesten we 6 arbeidsongevallen noteren, waarvan 1 met een langdurige werkonbekwaamheid tot gevolg. Bij de sociale verkiezingen van 2016 zijn er slechts twee kandidaten ingediend vanuit de syndicale organisaties. Eén van deze kandidaten is in 2018 doorgestroomd naar het regulier arbeidscircuit. Dit maakt dat we geen representatief Comité voor Veiligheid en Preventie kunnen aanstellen.

WELZIJNSBELEID In onze dagelijkse werking besteden we veel aan-

dacht aan het betrekken van onze doelgroep medewerkers. We denken hierbij onder meer aan het opstellen van de werkroosters, de jaarlijkse organisatie van een personeelsfeest, de frequente werkvergaderingen, het inspelen op concrete vragen en noden bij de uitoefening van hun opdracht,…

In 2016 hebben we, dankzij het eindwerk van een stagiair maatschappelijk werk, een uitgebreide tevredenheidsmeting georganiseerd bij de collega doelgroepmedewerkers. De algemene resultaten waren zeker positief. Uit deze tevredenheidsmeting bleek wel de ongerustheid van onze mensen rond hun verdere tewerkstellingen bij Werkmmaat en de overstap naar een job in het reguliere arbeidscircuit. Binnen Werkmmaat is er een vertrouwenspersoon aangesteld voor het behandelen van mogelijke klachten. In de voorbije jaren zijn we erin geslaagd om voor elk van onze deelprojecten een goede infrastructuur te voorzien met ondermeer een gepaste eet- en kleedruimte. In 2018 hebben we de laatste stappen

38

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


kunnen zetten: ▶ De lokalen in fort 4 werden optimaal ingericht als eetplaats, omkleedruimte en werkatelier. ▶ De medewerkers op het Steenplein hebben een ideale stek gevonden in de Cruiseterminal voor hun materiaal en eetruimte. ▶ De collega’s van Toerisme Lier kunnen nu gebruik maken van verschillende leegstaande lokalen in het Baron Opsomermuseum. We hebben dit jaar voor de tweede keer een gezamenlijk personeelsfeest georganiseerd over alle Werkmmaat-projecten heen. Op deze manier willen we het groepsgevoel en de betrokkenheid van alle collega’s versterken. De werking van de verschillende projecten Lokale Diensten Economie staat of valt met de gedrevenheid en competenties van de verschillende projectverantwoordelijken. We zijn erin geslaagd om telkens verantwoordelijken aan te stellen die een zeer ruime ervaring hebben opgedaan in hun vakgebied en die dat ook op een zeer gerichte manier kunnen overbrengen op hun doelgroepmedewerkers. Jaarlijks wordt er een functioneringsgesprek gepland tussen elke medewerker van Werkmmaat en de coördinator. Op deze manier wordt er ingespeeld op individuele vragen en noden. Verder komen alle medewerkers van Werkmmaat regelmatig samen in een algemene teamvergadering om de wisselwerking en samenwerking tussen de verschillende projecten te bevorderen. Op initiatief van de Raad van Bestuur en in overleg met de vakbonden, werd er in 2013 een bedrijf CAO afgesloten binnen Werkmmaat rond de indexering

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

39


de were

werkm 40

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


eld van

mmaat

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

41


van de lonen van het omkaderingspersoneel. In 2015 zijn er verkennende gesprekken gestart met de verschillende vakbonden rond de mogelijke overstap van PC 337 naar PC 329. Deze gesprekken hebben tot geen concreet resultaat geleid, er wordt uitgekeken naar meer duidelijkheid van de hogere overheid.

6 INNOVATIE

Als organisatie willen we actief inzetten op innovatie binnen onze eigen werking. Lokale overheden vragen naar een correcte uitvoering van de vooropgestelde opdrachten, maar kijken ook uit naar vernieuwing en innovatie van onze dienstverlening.

BLUE-BIKE LIER Op vraag van het stadsbestuur Lier formuleerden

we een concreet model rond het gebruik van deelfietsen, en dit via de Blue-bikes.

In de voorbije jaren werd er reeds een Blue-bike terminal voorzien aan het NMBS station Lier. In samenwerking met De Lijn en het stadsbestuur werden er in 2016 twee nieuwe Blue-bike terminals opgestart. Met de terminal aan de randparking van De Mol willen we een vlotte combinatie mogelijk maken tussen de wagen en de fiets. De tweede terminal aan de Veemarkt faciliteert een handige match tussen de bussen van De Lijn en de fiets. Het stadsbestuur en De Lijn zorgen voor de nodige financiering. De medewerkers van het fietspunt staan in voor het onderhoud van de fietsen. Het concept om Blue-bikes in te zetten als deelfiets in Lier is uniek in Vlaanderen. We creĂŤren zo een milieuvriendelijk alternatief om het centrum van de

42

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


stad Lier te doorkruisen en dit op een betaalbare manier. In de loop van 2017 en 2018 hebben we mogen vaststellen dat de Blue-bike in Lier meer en meer wordt ontleend.

BLUE BIKE Met de steun van de provincie, en in nauwe samen-

werking met de lokale besturen van Kontich en Lint,

KONTICH/LINT werd in 2018 een Blue-bike terminal geĂŻnstalleerd aan het NMBS station Kontich/Lint.

Op deze manier zetten we belangrijke stappen naar het realiseren van een deelfietsenproject voor de Zuidrand van Antwerpen. Het aanbod van Velo is recent uitgebreid tot aan de stadsrand van Antwerpen. Het afstemmen van Velo en Blue-bike, ondermeer met een standaard Mobi-kaart, zou een gigantische stap vooruit zijn. In de loop van 2018 is De Lijn hoofdaandeelhouder geworden van Blue-bike. Het is de doelstelling van De Lijn om het aanbod van Blue-bikes gevoelig te verhogen en dit in combinatie met hun (eind) haltes.

MOBIEL Onze service rond het mobiel fietsherstel naar werknemers biedt een belangrijke ondersteuning in het

FIETSHERSTEL stimuleren van het gebruik van de fiets in het kader

van woon-werk verplaatsingen. Om een vlotte aanmelding en opvolging van deze service te kunnen garanderen hebben we een web platform gecreĂŤerd: www.mobielfietsherstel.be. In 2018 hebben we in dit kader een 700 tal interventies kunnen uitvoeren. Met onze camionette kunnen we op een vlotte manier ziekenhuizen, lokale besturen en bedrijven in

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

43


de Antwerpse Zuidrand bedienen. Op vraag van de Universiteit Antwerpen en mede dankzij de financiële steun van de provincie Antwerpen, zijn we in 2017 gestart met een fietspunt voor de stadscampussen van de Universiteit. Elke werkdag van 8 tot 16 uur kunnen studenten en personeelsleden van de UA terecht bij een medewerker van het fietspunt in de kelder van Campus Meerminne. De evaluatie van het eerste werkingsjaar was positief en wordt verder gecontinueerd. Begin 2019 verhuizen we ons fietsatelier naar een lokaal in het Tolhuis/The Beacon. Dit is aangenamer werken voor onze collega’s en op deze manier kunnen we ook leerlingen/personeelsleden van de omliggende hogescholen bereiken. De te herstellen fietsen worden opgehaald met een omgebouwde cargofiets Urban Arrow waarmee we twee fietsen vooraan kunnen vervoeren in de Antwerpse binnenstad. Naast de financiële steun van de Universiteit Antwerpen kunnen we in 2019 ook rekenen op financiële steun van de Vlaamse overheid rond innovatie projecten binnen sociale economie. Op deze manier willen we onze succesformule rond mobiel fietsherstel ook aanbieden in het centrum van Antwerpen.

REYNAERS Reeds verschillende jaren werken we intens samen met Reynaers Aluminium rond verhuur van

ALUMINIUM bedrijfsfietsen. Het gaat hier over een zeer divers

aanbod van standaard fietsen, elektrische fietsen en plooifietsen. De eerste periode van 4 jaar is reeds achter de rug. In 2018 werd het contract verlengd. We hebben een nieuw model van elektrische fiets aangeboden met een sterkere batterij waardoor

44

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


de woon-werk-verplaatsingen beter kunnen overbrugd worden. In totaal bieden we ongeveer 150 leasingsfietsen aan voor de werknemers van Reynaers Aluminium.

GRIDBOX Onder impuls van de provincie Antwerpen hebben

we in 2018 een experiment opgestart om het comfort van de fietser op de fiets-o-strade Antwerpen – Mechelen te verbeteren. Op deze druk bereden fietsroute zullen er 7 Gridboxen geplaatst worden, telkens om de 2,5 kilometer. In deze lockers kunnen fietsers bij een fietspanne hun fiets achterlaten en verder rijden met een elektrische vervangfiets. De medewerkers van het fietspunt Mortsel en Mechelen zorgen in de loop van de dag voor de herstelling van de fiets. Bij terugkeer kan de betrokken fietser zijn fiets terug inwisselen. In de loop van 2019 zullen we dit project opvolgen en evalueren. Bij een positieve evaluatie is het de bedoeling van de provincie om deze Gridboxen ook te plaatsen langs andere fiets-o-strades in de provincie.

NOG MEER Dankzij de financiĂŤle steun van de provincie kunnen lokale besturen vanaf 2018 gebruik maken van

FIETSPLEZIER handige mobiele fietsenstallingen die kunnen ingezet worden bij evenementen.

In Lier en in Mortsel kunnen slachtoffers van een fietsdiefstal een maand lang gebruik maken van een vervangfiets. Medewerkers van het fietspunt staan in voor het beheer en onderhoud van deze vervangfietsen. Een service die sterk gewaardeerd wordt.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

45


Binnen Werkmmaat maken we meer en meer gebruik van cargofietsen bij de uitvoering van onze activiteiten. In Lier schakelen we onze Urban Arrow in bij groenwerken aan wandel- en fietspaden buiten het centrum van Lier. We hebben een Urban Arrow omgebouwd voor het vervoer van te herstellen fietsen in het centrum van Antwerpen. Ook voor het reinigen van fonteinen en voor de werking van De Ruien maken we gebruik van bakfietsen.

VAKANTIE VOOR In het kader van het “Vakantie voor Iedereen” beleid

van de Vlaamse overheid werkte Toerisme Lier een

IEDEREEN IN LIER daguitstap uit voor mensen met een laag inkomen.

Er wordt hierbij vertrokken van de troeven van Lier. Vooral een bezoek aan de Zimmertoren, een boottocht op de Binnennete en de lekkere picknickmand zijn de smaakmakers. En dit alles aan een zeer betaalbaar tarief. Een medewerkster van Werkmmaat is ingeschakeld in de toeristische dienst van Lier. Ze sleutelt mee aan de uitwerking en organisatie van het dagprogramma.

STADSPARK LIER In opdracht van de stad Lier staan we nu reeds 7 seizoenen in voor het beheer van de speeltuin en koffiehuis in het Stadspark. In nauwe samenwerking met het stadsbestuur hebben we deze speeltuin kunnen uitbouwen tot een heel gezellige ontmoetingsplek: fijne speeltuin en propere toiletten, lekkere en betaalbare hapjes en drankjes, een grote picknick- en zonneweide met picknicktafels, luifel en zitbanken,… De inkomsten worden gebruikt voor verdere investeringen. In 2017 hebben we het Vertelhuisje

46

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


laten optrekken waar kinderen kunnen komen luisteren naar verhalen. Verder timmerden we met recuperatiehout een lange zitbank langs de buitenzijde van het Koffiehuis. Op deze manier bieden we nog meer zitcomfort aan onze klanten. Op vraag van het stadsbestuur hebben we vanaf 2016 het beheer overgenomen van het tennisterrein en minigolf. Om een vlotte realisatie mogelijk te kunnen maken voor het tennissen hebben we een digitaal platform www.tennislier.be laten ontwikkelen. Op deze manier kan je op elk moment van de dag een reservatie plaatsen voor de twee terreinen. In 2018 hebben we de twee tennisterreinen volledig laten her aanleggen door een professionele firma. De vraag om in het stadspark te komen minigolven is zeer groot. Ook hier is het de bedoeling om de inkomsten terug te investeren in de bestaande

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

47


infrastructuur. In 2016 heeft Jo Ampe, landschapsarchitect, een plan gemaakt voor de renovatie van de minigolf. We hebben dit voorstel toegelicht aan het stadsbestuur, maar voor de broodnodige renovatie zal het nog wachten zijn tot de volgende bestuursperiode.

DE RUIEN Het stadsbestuur van Antwerpen besliste in 2015

om de werking van De Ruien volledig uit te besteden aan een externe partner.

Werkvormm/Werkmmaat heeft in de voorbije 10 jaar ingestaan voor het onderhoud van deze historische attractie. Het stadsbestuur wenste het beheer van De Ruien volledig over te dragen aan een externe partner. Na een open marktbevraging door het stadsbestuur werd deze opdracht toegekend aan Werkmmaat. We hebben er voor gekozen om deze uitdaging aan te gaan samen met Zanzibar, een Antwerps evenementenbureau met o.a. een ruime ervaring rond bedrijfsevents. Werkmmaat en Zanzibar werkten een projectdossier uit met een nieuwe invulling rond De Ruien. We willen in de eerste plaats meer bezoekers ontvangen door het organiseren van een kleine boottocht. Naast het aanbod van wandelingen o.l.v. een stadsgids, werkten we een interactief concept uit waarbij bezoekers zelf met een tablet op ontdekking gaan in deze ondergrondse gangen. Het stadsbestuur keurde onze visie goed, vanaf 1 juni 2015 staan we volledig in voor de werking van De Ruien. We werden echter direct geconfronteerd met negatieve rapporten rond de elektriciteitsvoorziening. Met financiĂŤle steun van de stad Antwerpen en Zanzibar en eigen financiĂŤle middelen werd de hele elektriciteit

48

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


en verlichting volledig vervangen in De Ruien. Op 1 juni 2016 waren alle werken achter de rug en konden we effectief van start gaan met het volledige nieuwe concept. De reacties waren positief en het aantal bezoekers in De Ruien is gevoelig gestegen. In 2017 zijn we blijven inzetten op verbetering van ons aanbod. We werkten een nieuwe digitaal platform uit om de boekingen voor De Ruien vlotter te laten verlopen. Met mooie didactische panelen in “De Kapel� en gerichte lessenpakketten realiseerden we een gepast aanbod naar scholen. We bouwden zelf een nieuwe boot om de Ruien op een aangename manier te kunnen bezoeken. In nauw overleg met de kerkfabriek van Sint-Carolus Borromeuskerk en alle betrokken partijen waar-

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

49


onder het stadsbestuur en Erfgoed Vlaanderen konden we de geheime deur tussen deze prachtige kerk en De Ruien terug openen. In december 2018 gingen de combi-wandelingen van start. Na een rondleiding door de Sint-Carolus Borromeuskerk dalen de bezoekers af in de kelders van de kerk om dan uiteindelijk verder te stappen in De Ruien. Werkmmaat stond in voor de nodige investeringen: plaatsing van twee veiligheidsdeuren en een trap. We sloten 2018 af met 23.473 bezoekers.

DEELDEPOT In samenwerking met het gemeentebestuur van

Edegem ging het Deeldepot van start. In het centrum van Edegem is er een magazijn waar elkeen werkmateriaal kan ontlenen. Nog te veel mensen hebben allerhande werkgerief in huis dat te weinig wordt gebruikt. Via deze bibliotheek van werkmateriaal wordt het rendement gevoelig verhoogd onder de slogan ‘delen is het nieuwe hebben”. Een medewerker van Werkmmaat staat in voor een vaste permanentie op woensdagmiddag. In 2018 werd het aanbod van het Deeldepot verder uitgebreid met een fietsbibliotheek. Dankzij de steun van de provincie kunnen ouders kinderfietsen goedkoop huren en inwisselen die aangepast zijn aan hun groei. De collega’s van fietspunt Mortsel staan in voor het onderhoud van deze fietsen.

MARKTVESTIAIRE Elke marktdag staan de medewerkers van het fietspunt in voor een marktvestiaire: elkeen kan tijdens

MORTSEL de markturen zijn/haar aankopen gratis in bewaring geven. Op die manier kunnen de marktbezoekers gezellig handenvrij winkelen.

50

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


Samen met het stadsbestuur zijn we verder aan het onderzoeken of er in samenwerking met de lokale middenstand een project opgestart kan worden rond fietskoeriers.

ONDERHOUD DAKEN In opdracht van de stad Antwerpen staan we in voor

het reinigen van de stedelijke daken en dakgoten.

EN DAKGOTEN EN Op deze manier kunnen we waterschade voorkoFONTEINEN VAN DE men en kunnen we regelmatig controle doen op eventuele gebreken. We gingen op zoek naar een

STAD ANTWERPEN hoogtewerker gemonteerd op een lichte vrachtwa-

gen waarmee we gemakkelijk toegang krijgen tot de betrokken daken. Onze medewerkers kregen hiertoe een gespecialiseerde opleiding.

Daarnaast zorgen we ook voor het wekelijks proper maken van de fonteinen op het grondgebied Antwerpen. Het stadsbestuur vraagt als controle het nodige fotomateriaal om de kwaliteit van ons werk te kunnen controleren en om eventuele defecten door te geven. We lieten daarom een app ontwikkelen waarbij de collega’s snel foto’s kunnen opladen in een bestand met vermelding van datum en locatie. De medewerkers van de stad kunnen al het fotomateriaal handig raadplegen per locatie en datum.

ZACHTE RENOVATIE Met de financiële steun van de Vlaamse overheid hebben we een klusploeg samengesteld die zachte

VAN SCHOOL- renovatiewerken uitvoert in de Antwerpse schooGEBOUWEN linfrastructuur. In Antwerpen is er een grote nood aan extra klaslokalen. Daarnaast zijn de bestaande schoolgebouwen meestal zeer oud. Met ons klusteam kunnen we scholen ondersteunen in de zorg

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

51


voor een zo optimaal mogelijk beheer van hun gebouwen. En dit over alle schoolnetten heen.

URBAN BIB Malikka Bouaissa werkte in 2017 in opdracht van het

stadsbestuur een Urban Bib uit in Permeke. Doelstelling hierbij is om een laagdrempelig platform aan te bieden voor jongeren in de bibliotheek. De Urban Bib is de schil plek voor jongeren waar ze hun muziek en boeken kunnen terugvinden en is ondertussen een vaste waarde geworden in Permeke.

7

KWALITEITS- Na een grondige audit heeft Werkmmaat in 2013 het ESF-Kwaliteitslabel ontvangen. Op 26 februari 2015

BELEID werd er een vervolg audit uitgevoerd. En dit met een algemeen positief resultaat.

In december 2014 werd er een SWOT- analyse uit-

52

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


gewerkt door vzw Hefboom. Het Vlaams Subsidie Agentschap voor Werk en Sociale Economie wenste op deze manier na te gaan of onze organisatie voldoende sterk is om de uitdagingen van het nieuwe decreet Lokale Diensten Economie aan te gaan. De resultaten van deze sterkte/zwakte analyse waren algemeen positief. Er werden wel verschillende aanbevelingen geformuleerd: ▶ Financieel perspectief: Versterking van de financiële basis met aanleg van een investeringsreserve. Uitwerken van een betere financiële rapportering en de rendabiliteit van de verschillende LDE projecten in kaart brengen. ▶ Klantenperspectief: Sterke POP methodiek blijven uitbouwen in de werking van de organisatie (ondermeer door het digitaliseren van de POP’s). ▶ Interne bedrijfsvoering: Opmaken van een strategisch meerjarenplan vertaald in een operationeel plan en een financieel meerjarenplan. ▶ Ontwikkeling en groei: Behouden en versterken van gemotiveerde, gelukkige en betrokken medewerkers. In functie van het versterken van ons financieel beleid heeft de Raad van Bestuur beslist om vanaf 2016 samen te werken met een andere boekhouder, namelijk Hans Van Hoeydonck. Verder zijn we in 2016 overgeschakeld naar een moderner en efficiënter boekhoudprogramma. Hierdoor kunnen we de financiële opvolging van onze projecten veel strikter opvolgen en zo nodig bijsturen.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

53


â–¶ UITBOUW VAN PROJECTEN LOKALE DIENSTEN ECONOMIE DIE GERICHT INSPELEN OP LOKALE NODEN

54

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


1 TOERISME ANTWERPEN

Projectverantwoordelijke LDE medewerkers Artikel 60 medewerkers Medewerkers arbeidszorg Doorstroom regulier arbeidscircuit Opdrachten

Ali Bokharian Ivan Weerts 8 VTE 8 VTE 1 0 ▶ Steenplein ▶ De Ruien

VOOR- De vzw Werkvormm is reeds in 2004 van start gegaan met de Buurt- en Nabijheiddienst Toerisme

GESCHIEDENIS Antwerpen. Doelstelling hierbij was om binnen sociale economie extra tewerkstellingsplaatsen te creëren i.f.v. het onderhoud van de Scheldekaaien tussen de Cruiseterminal en het Droogdokkeneiland en het beheer van De Ruien.

In 2007 werd dit tewerkstellingsproject gekaderd binnen de Vlaamse regelgeving Lokale Diensten Economie. Hierdoor kreeg dit LDE-project een structurele basis met een personeelskader van 4 doelgroepmedewerkers met SINE-statuut en 1 instructeur. Op 1 juli 2011 werden al de verschillende projecten Lokale Diensten Economie van vzw Werkvormm gekaderd binnen de nieuwe vzw Werkmmaat. In de praktijk bracht dit echter geen enkele wijziging mee in de uitvoering van onze opdrachten. Op 22 mei 2014 hebben we van de bevoegde Vlaamse minister het besluit ontvangen dat we een uitbreiding mogen voorzien met 1 VTE doelgroepmedewerker. De gemeenteraad van Antwerpen keurde op 19 de-

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

55


cember 2011 een samenwerkingsakkoord goed voor de periode 2011 – 2013 tussen het stadsbestuur en de vzw Werkmmaat in het kader van het LDE project Toerisme Antwerpen. De gemeenteraad van januari 2014 verlengde deze convenant tot eind 2019. Op stedelijk niveau wordt dit project aangestuurd door de dienst toerisme en vzw VisitAntwerpen.be. Naast de Vlaamse administratie Werk en Sociale Economie draagt ook Toerisme Vlaanderen bij aan de financiering van dit tewerkstellingsproject. Na een gunstig inspectieverslag begin 2011 kende de bevoegde Vlaamse minister van 2011 tot en met 2018 jaarlijks een subsidie goed van telkens 21.000 euro.

NIEUWE INVULLING Midden 2014 lanceerde het stadsbestuur een marktbevraging naar mogelijke kandidaten voor het be-

DE RUIEN heer van De Ruien. De stedelijke dienst toerisme

wenste een nieuwe dynamiek te geven aan de Antwerpse Ruien en het volledige beheer van deze toeristische attractie over te dragen aan een externe partner.

Werkmmaat diende, samen met het Antwerpse evenementenbureau Zanzibar, haar kandidatuur in. Na een selectieprocedure door het stadsbestuur van Antwerpen werd onze kandidatuur weerhouden. Op vraag van de dienst toerisme werkten we, samen met Zanzibar, een onderbouwd voorstel uit rond de verdere invulling van het Ruihuis. In deze nota formuleerden we enkele duidelijke accenten: â–ś Via een nieuwe huisstijl, website en logo willen we het Ruihuis duidelijker profileren.

56

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


▶ De bezoeken met begeleiding van een stadsgids blijven in ons aanbod, maar de duurtijd wordt korter. ▶ We willen de drempel verlagen voor de bezoekers. We zetten sterker in op de “short visits” via het aanbod van een boottochtje onder de gewelven van De Ruien. ▶ Er wordt ook een interactief aanbod voorzien. De bezoekers van De Ruien krijgen via een tablet de nodige informatie doorheen hun ontdekkingstocht. De begeleider van Werkmmaat staat in voor de begeleiding van de groep. ▶ We bieden een meertalig aanbod aan. ▶ Het Ruihuis opent 6 dagen op 7 de deuren, met een sluitingsdag op maandag. Het stadsbestuur keurde op 29 mei 2015 de concessieovereenkomst goed voor het Ruihuis. De vzw Stadsmarketing en Toerisme gaf op 28 april 2015 haar goedkeuring voor een samenwerkingsovereenkomst rond het beheer van De Ruien. In deze overeenkomst wordt onder meer een jaarlijkse vergoeding bepaald voor het beheer van De Ruien. Tevens werd er voor 2015 een budget van 130.000 euro en in 2017 een budget van 40.000 euro voorzien i.f.v. het uitvoeren van de noodzakelijke investeringswerken. Vanwege de provincie Antwerpen hebben we in 2016 een extra budget van 10.000 euro ontvangen i.f.v. de korte bootbezoeken. Op 1 juni 2015 werd het beheer van de Antwerpse Ruien volledig overgedragen aan vzw Werkmmaat. Onze partner Zanzibar draagt hierbij zorg voor de ticketing en de aansturing van de stadsgidsen.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

57


In de loop van 2015 werd er hard gewerkt aan de re-styling van De Ruien: ▶ Inkomhal van het Ruihuis werd geschilderd en opgefrist met o.a. een nieuw logo, banners, visueel plan van De Ruien, zijpanelen met extra verlichting, verfraaien van de cockpit,… ▶ Aanpassen van de metalen afsluitpoort (beveiliging, elektrische bediening en hoger optrekken). ▶ Ontwikkelen van een boekingssysteem om via digitale weg reservaties mogelijk te maken. ▶ Ontwikkelen van een interactieve rondleiding in De Ruien. ▶ Verlengen van het traject om met de boot De Ruien te verkennen. ▶ Opzet van nieuwe huisstijl en website. ▶ Continuering van de samenwerking met de Stadsgidsen.

58

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


In de loop 2015 hebben we vastgesteld dat de bestaande elektriciteitsvoorziening niet meer voldeed aan de vereiste veiligheidsnormen. In overleg met het stadsbestuur werd er onderzocht welke stappen er konden gezet worden om een nieuwe elektriciteitsvoorziening te plaatsen en dit gekoppeld aan een nieuwe en aangepaste verlichting om op een veilige manier De Ruien te kunnen openstellen voor de bezoekers. In de begroting 2016 heeft het stadsbestuur 100.000 euro vrijgemaakt voor een volledig nieuwe elektriciteitsvoorziening en verlichting. De totale werken rond elektriciteit en verlichting werden geraamd op 150.000 euro. Werkmmaat en Zanzibar hebben zich geëngageerd om de resterende 50.000 euro te pre financieren en daarnaast extra te investeren in bijzondere verlichtingsaccenten en noodsignalisatie. In totaal komen we voor elektriciteit en verlichting op een bedrag van bijna 200.000 euro. Begin mei 2016 konden we met veel voldoening de werken rond elektriciteit en verlichting afronden. In 2017 zijn we actief blijven inzetten op het verbeteren van de infrastructuur in De Ruien: ▶ Nieuw online reservatiesysteem i.f.v zeer laagdrempelige reserveringen voor de verschillende bezoekformules in De Ruien. ▶ Plaatsen van educatieve panelen in een zijgang van de Kapel. ▶ Voorzien van noodsignalisatie. ▶ Constructie van een nieuwe boot i.f.v. vlotter bezoek in De Ruien. ▶ Aangepaste geluidsmontage voor de short-visits (kort bezoek met de boot). ▶ Uitwerken van een educatief lessenpakket voor scholen.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

59


60

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


Groepen o.l.v. stadsgids Junidecember 2015 2016

2017

2018

Scholen

Combi SCB

Bezoekers met tablet

Bezoekers met boot

sept 2018

dec 2018

3.526 personen

0

267 personen

0

0

703 groepen 8.630 personen 824 groepen 9.794 personen 783 groepen 9.025 personen in groep

7.246 personen

5.254 personen

0

0

8.217 personen

6.051 personen

0

0

9.030 personen

5.418 personen

770 Leerlingen en leerkrachten

174 personen

Ook in 2018 hebben we verdere stappen gezet rond de verbetering en verbreding van onze werking in De Ruien: ▶ Plaatsen van een schuine loopbrug in de kapel om op deze manier de toegankelijkheid gevoelig te verbeteren. ▶ Aankoop van nieuwe tablets. ▶ Opstarten van de schoolbezoeken (vanaf september). ▶ Plaatsen van twee veiligheidsdeuren en een trap i.f.v. combiwandeling met Sint-Carolus Borromeuskerk (vanaf december). Met de ontvangst van klasgroepen bereiken we een volledig nieuwe doelgroep. Vooraf ontvangt de school ons lessenpakket als voorbereiding op dit bezoek. Op de dag zelf worden de leerlingen begeleid

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

61


door een speciaal opgeleide gids. Het bezoek in De Ruien duurt ongeveer 1 uur. De in- en uitgang verloopt via het Stadsmagazijn. Dankzij de loopbrug kunnen de leerlingen op een veilige en droge manier De Ruien bezoeken. De gids kan verder gebruik maken van de educatieve panelen die een plaats hebben gekregen in een zijgang van de kapel. In het kader van het Barokjaar zijn er in 2018 gesprekken gestart met het kerkbestuur van de Sint-Carolus Borromeuskerk. Deze gesprekken verliepen in een heel positieve sfeer en kwamen snel tot een mooi resultaat in de vorm van een combiwandeling in de Sint-Carolus Borromeuskerk en De Ruien. Onder leiding van een gids kunnen de bezoekers kennis maken met deze prachtige barokke kerk en nadien via de kelders afdalen in De Ruien. Om deze doorgang te kunnen realiseren hebben we met eigen middelen twee veiligheidsdeuren en een trap laten plaatsen. Deze infrastructuuraanpassingen bieden ook het voordeel dat we gebruik kunnen maken van een nieuwe nooduitgang bij snel opkomend water. In november werd de deur tussen de kerk en De Ruien officieel geopend in aanwezigheid van de kerkfabriek en de twee bevoegde schepenen Koen Kennis en Caroline Bastiaens. De bezoeken gingen begin december van start, met direct een heel hoge respons. De bezoekersaantallen zijn het duidelijkste bewijs dat al deze inspanningen tot een positief resultaat hebben geleid.

62

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


Totaal 2018 Totaal 2017 Totaal 2016 Totaal 2015

23.473 bezoekers 24.961 bezoekers 21.850 bezoekers 11.019 bezoekers

In samenwerking met de medewerkers van het Vleeshuis stonden de collega’s van De Ruien ook in voor het begeleiden van de beklimming van de Kathedraaltoren. Hierdoor konden de torenbeklimmingen gevoelig uitgebreid worden, niet enkel op woensdag maar ook in de weekends van juni tot en met oktober. De evaluatie was zeer positief. Omwille van de renovatie van de Kathedraaltoren zullen er in de twee volgende jaren geen nieuwe beklimmingen meer door gaan in de Kathedraaltoren.

ONDERHOUD Voor wat betreft onze opdracht op het Steenplein staan we elke dag in voor het proper houden van

STEENPLEIN het Steenplein, het ponton en de omgeving van

de Cruiseterminal. Omwille van deze centrale en mooie locatie gaan er gedurende het jaar tal van evenementen door. We denken hierbij ondermeer aan de Bollekesfeesten, de Winter van Antwerpen,‌. Tevens is het Steenplein de aankomst/vertrekplek voor de overzetboot en de Waterbus. Onze doelstelling is om er steeds voor te zorgen dat de omgeving van het Steenplein en de Cruiseterminal vrij is van onkruid en sluikafval. Een gezellig plein voor de Antwerpenaar en de toerist staat hierbij voorop. Op aangeven van de dienst toerisme zorgen we er steeds voor dat de Cruiseterminal, en de zone daar rond, er netjes bij ligt bij de aankomst van cruiseschepen. In 2018 hebben we in totaal 26 cruiseschepen ontvangen op het Steenplein, met samengeteld

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

63


26.313 toeristen aan boord. Onze werkzaamheden verlopen in een zeer positieve samenwerking met de verschillende betrokken stedelijke diensten. Dit jaar hebben we “onze garage” onderin het talud/ toegang naar het Steen moeten verlaten omwille van de renovatie van het Steen. We zijn Toerisme Antwerpen heel dankbaar de ruimte die we gekregen hebben in de Cruiseterminal. Onze medewerkers hebben daar een fantastische werkplek gekregen. In ruil staan onze collega’s in voor het poetsen van en toezicht op de Cruiseterminal.

OVERZICHT Vanuit de vzw Werkmmaat staan Ali Bokharian en

Ivan Weerts in voor de algemene en technische be-

WERKERVARINGS- geleiding van de doelgroepmedewerkers. Kim MeuPROJECT lemeester heeft als coach van vzw Werkmmaat de sociale begeleiding op haar genomen, dit in nauw overleg met de betrokken trajectbegeleidster van het OCMW Antwerpen.

Het LDE project Toerisme Antwerpen biedt aan acht doelgroepmedewerkers een vaste job aan via een SINE-contract. Onze mensen staan vooral in voor het beheer en onderhoud van het Steenplein en De Ruien. We verwachten van hen een grote soepelheid in werkuren vermits er structureel gewerkt wordt op avond- en weekenduren. In het kader van het nieuwe concept van De Ruien hebben onze collega’s ook een grote rol opgenomen rond de ontvangst en begeleiding van de bezoekers. In 2018 kon geen van onze doelgroepmedewerkers

64

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


doorstromen naar een job in het regulier arbeidscircuit. Aanvullend zijn er in 2018 acht doelgroepmedewerkers, via het statuut van artikel 60, aan de slag geweest binnen het LDE project Toerisme Antwerpen. Deze artikel 60 medewerkers worden zowel ingeschakeld op het Steenplein als in De Ruien. We werken hierbij nauw samen met de trajectbegeleiders van het OCMW Antwerpen. In het kader van dit werkervaringsluik wordt er veel aandacht gegeven aan het stimuleren van algemene attitudeversterking met o.a.: ▶ Stipte aanwezigheden op het werk en het tijdig verwittigen bij afwezigheden en/of te laat komen. ▶ Versterken van kennis Nederlands ▶ Leren omgaan met collega’s en leidinggevenden. ▶ Het correct uitvoeren van werkopdrachten. ▶ Aandacht voor veiligheid en preventie. ▶ Leren omgaan met conflicten.

BESLUIT

De voorbije vier jaren waren voor ons heel intens, dit in de eerste plaats door de volledige overname, restyling en investeringswerken in de Antwerpse Ruien. In samenwerking met onze partner Zanzibar hebben we er alles aan gedaan om van De Ruien een belangrijke historische en toeristische troef te maken. En dit met succes, we hebben dit jaar weerom heel veel enthousiaste bezoekers in De Ruien mogen ontvangen. In 2019 willen we op dit elan doorgaan. We zullen ondermeer een luifel voorzien aan de ingang van het

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

65


Ruihuis. Hierdoor verhogen we onze zichtbaarheid in de Suikkerrui en bieden we wachtende bezoekers bescherming tegen regen en felle zon. Verder willen we ook de “cockpit” renoveren in functie van een betere werkomgeving voor de baliemedewerksters. In 2019 loopt onze lopende concessieovereenkomst met de stad Antwerpen af. Samen met onze partner Zanzibar hopen we op een verlenging van onze samenwerkingsovereenkomst. In de voorbije jaren hebben we bewezen dat de samenwerking tussen het stadsbestuur, een privé partner en een sociaal economie onderneming tot mooie resultaten kan leiden. We zijn alvast uitgenodigd om dit uniek samenwerkingsproject tussen openbaar bestuur – privé – sociaal economie te komen toelichten op het Open Monumentencongres van 14 maart 2019. Heel graag willen we het stadsbestuur van Antwerpen en de Vlaamse overheid bedanken voor hun financiële steun en vertrouwen. Dankzij deze inbreng kunnen we het LDE project Toerisme Antwerpen optimaal realiseren: een competentiegericht tewerkstellingsinitiatief gecombineerd met een grote ambitie voor een toeristische attractief project voor Antwerpen. Het blijft onze dagelijkse betrachting om de talrijke toeristen en Antwerpenaars welkom te heten op het Steenplein en in De Ruien.

66

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


foto

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

67


68

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


2 EVENEMENTENTEAM

Projectverantwoordelijke

▶ Luc Roothoofd – algemene coördinatie ▶ Peter Luyckx ▶ Kevin Kustermans ▶ Koen Lambrechts

LDE medewerkers

23 VTE 7 VTE

Artikel 60 medewerkers Doorstroom reguliere arbeidscircuit Opdrachten

2

▶ Kleine technische onderhoudswerken stedelijke infrastructuur ▶ Ondersteuning stedelijke dienst bijzondere evenementen ▶ Onderhoud van fonteinen en daken/dakgoten ▶ Ondersteuning district Merksem en Ekeren ▶ Kleine technische onderhoudswerken schoolinfrastructuur CKSA ▶ Kleine technische onderhoudswerken en facilitaire dienstverlening provincie Antwerpen ▶ Ondersteunende opdrachten in Lint en Hove

VOORGESCHIEDENIS Het Evenemententeam kadert binnen het Vlaamse

decreet Lokale Diensten Economie en werd opge-

EVENEMENTENTEAM start bij de eerste Vlaamse oproep in 2007.

In de opdrachtverklaring hebben steeds twee prioriteiten centraal gestaan:

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

69


▶ De uitvoering van kleine en dringende herstellingen in de gebouwen van de stad Antwerpen ▶ De ondersteuning van stedelijke evenementen De opdrachtverklaring van dit LDE project werd in de voorbije jaren verder uitgebreid naar: ▶ Uitvoering van opdrachten voor de Antwerpse districten ▶ Kleine renovatiewerken van schoolgebouwen in Antwerpen (over alle schoolnetten heen) ▶ Kleine onderhoudswerken en facilitaire dienstverlening provincie Antwerpen In de loop van de voorbije 11 jaren hebben we het Evenemententeam telkens kunnen uitbreiden naar

70

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


aanleiding van de verschillende oproepen rond Lokale Diensten Economie. In 2007 zijn we gestart met 2 doelgroepmedewerkers. We werken nu met een ploeg van 23 doelgroepmedewerkers. De jaarlijkse toewijzing van onze opdrachten verliep tot 2013 via de stedelijke vzw Werkhaven. Vanaf 2014 werd de gunningprocedure echter aangestuurd door het stadsbestuur, en meer specifiek via de Gemeenschappelijke Aankoopdienst. Er werd in 2014 een eerste raamovereenkomst afgesloten voor vier jaar. Na een nieuwe gunningsprocedure van het GAC hebben we begin 2018 kunnen intekenen op een tweede raamovereenkomst van vier jaar rond “kleine technische onderhoudswerken – facilitaire ondersteuning”. Het voordeel van deze raamovereenkomst is dat vanaf nu elke stedelijke dienst op ons beroep kan doen voor kleine en dringende klusjeswerken. Daarnaast hebben we een tweede raamovereenkomst kunnen afsluiten met de stad Antwerpen rond het proper maken van de stedelijke fonteinen en daken. Ook deze raamovereenkomst is geldig voor vier jaar. Verder kunnen we bouwen op een goede samenwerking met de scholenkoepel Centraal Katholiek Schoolcomité Antwerpen (CKSA) en de provincie Antwerpen.

VOORGESCHIEDENIS Het sociaal tewerkstellingsproject Sport kadert binnen het Vlaamse decreet Lokale Diensten Econo-

SPORT mie en werd opgestart bij de eerste Vlaamse oproep in 2007.

Op initiatief van de stedelijke Sportdienst werd dit

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

71


LDE project gelanceerd, en dit om een antwoord te kunnen bieden aan de lange lijst van dringende herstellingen die er moeten uitgevoerd worden binnen de sportinfrastructuur. De jaarlijkse toewijzing van onze opdrachten verliep tot 2013 via de stedelijke vzw Werkhaven. Vanaf 2014 werd de gunningprocedure aangestuurd door het stadsbestuur, en meer specifiek de Gemeenschappelijke Aankoopdienst. De samenwerking met de sportdienst werd mee opgenomen in de algemene kaderovereenkomst met de stad Antwerpen van 2014 tot 2018. Begin dit jaar konden we deze samenwerking contineren in een nieuwe kaderovereenkomst voor vier jaar.

INTEGRATIE Op 1 april 2015 werd onze werking hertekend in

een nieuw decreet Lokale Diensten Economie. Dit

EVENEMENTENTEAM houdt ondermeer in dat in dat onze werking niet EN SPORT BINNEN langer omschreven wordt in verschillende deelprojecten met een vastgelegd contingent doelgroepme-

WERKMMAAT dewerkers. Werkmmaat heeft een erkenning voor 53 VTE’s die we kunnen inschakelen in functie van onze opdrachtgevers en de competentie van onze doelgroepmedewerkers.

We hebben vanaf 1 april 2015 ervoor gekozen om de werking van het LDE project Evenemententeam en Sport te combineren tot één deelproject, het Evenemententeam. Beide projecten hebben immers met de stad Antwerpen dezelfde opdrachtgever en het gaat telkens over dezelfde taakinvulling, namelijk onderhoud van stedelijke infrastructuur. We kunnen zo een dynamische ploeg vormen van 23 doelgroepmedewerkers en 4 technisch instructeurs.

72

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


Hierdoor kunnen we gericht inspelen op vragen en opdrachten van de verschillende stedelijke diensten. En onze doelgroepmedewerkers krijgen een heel breed aanbod aan opdrachten om hun competenties te versterken.

OVERZICHT In de loop van de voorbije 11 jaren zijn we erin geslaagd om de LDE projecten Evenemententeam en

UITGEVOERDE Sport sterk uit te bouwen. Onze doelgroepmedeOPDRACHTEN 2018 werkers leveren kwalitatief werk naar de betrokken

stedelijke diensten en door de brede waaier aan activiteiten kunnen onze mensen hun algemene en technische competenties gevoelig versterken.

Onze samenwerking met de dienst Stads en Buurtonderhoud Bijzondere Opdrachten en Feestelijkheden blijft nog steeds zeer positief verlopen. In de evenementenperiode (april, mei, juni, augustus, september en oktober) worden 8 van onze doelgroepmedewerkers fulltime ingeschakeld in deze dienst voor de ondersteuning van de talrijke kleine en grote evenementen in de stad Antwerpen. Onze mensen worden hierbij volledig ingeschakeld in het standaard werkrooster met ondermeer avond-, nacht en weekendwerk. Vanaf 2017 werden onze collega doelgroepmedewerkers niet langer vast ingeschakeld bij de dienst Stadsen Buurtonderhoud en in het stadhuis. Het feit dat onze mensen permanent ingeschakeld werden creĂŤerde de verwachting dat ze konden deel nemen aan de interne vacatures binnen de stad. Omwille van de rechtspositieregeling is dit echter niet mogelijk. Verder spelen we dagelijks in op vragen van Stads-

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

73


74

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


en Buurtonderhoud en Sport rond kleine/dringende onderhoudswerken binnen de stedelijke infrastructuur. Vanaf 2017 hebben we samen met Stads- en Buurtonderhoud een traject uitgewerkt rond het proper maken van daken en goten van de stedelijke gebouwen. Elke maand werken onze medewerkers een lijst af. We maken de daken en goten proper, controleren op eventuele schade, nemen foto’s van de daken, plaatsen spinnen bij de afvoerpunten en voeren het afval af. Onze collega’s hebben hiervoor een opleiding gevolgd voor het hanteren van een mobiele hoogtewerker. In de twee eerste kwartalen van 2018 hebben we in totaal 179 daken gereinigd. Dit komt neer op 10.537,3 m² plat dak en 13.046,5 lopende meters dakgoot. Naast het vast onderhoud van daken en dakgoten hebben we in het eerste en tweede kwartaal 2018 ook nog 22 curatieve orders uitgevoerd i.f.v. dringende onderhoudsopdrachten aan daken en dakgoten (cijfers van Christophe Van Nunen). Vanaf dit jaar staan we in opdracht van de dienst Stads- en Buurtonderhoud ook in voor het proper maken van de fonteinen in Antwerpen. In de zes eerste maanden van 2018 hebben we 380 orders uitgevoerd i.f.v. het onderhoud van de fonteinen van de stad Antwerpen. Stads- en buurtonderhoud vraagt voor elke opdracht telkens de nodige foto’s (voor en na de werken). Om deze stroom van foto’s te kunnen kanaliseren hebben we een app laten ontwikkelen zodat onze collega’s gemakkelijk foto’s kunnen door sturen. Onze contactpersonen binnen de stad krijgen via deze app een handig instrument om deze foto’s per locatie en per datum handig te hanteren. In to-

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

75


taliteit hebben we tussen januari en juni 2018 meer dan 340 rapporten toegevoegd aan deze foto-tool. In het kader van onze raamovereenkomst rond kleine technische onderhoudswerken hebben we dit jaar voor verschillende stedelijke diensten opdrachten uitgevoerd: ▶ Stads- en buurtonderhoud ▶ Onderwijs ▶ Digipolis ▶ District Antwerpen, Merksem en Wilrijk We zetten maximaal in om onze opdrachten kwalitatief en correct uit te voeren. We hechten veel belang aan een goede samenwerking met Stads en Buurtonderhoud en Sport. Onze instructeurs staan in voor een optimale begeleiding van onze doelgroepmedewerkers in functie van de correcte uitvoering van de werken. Met de stedelijke sportdienst hebben we eind 2018 afgesproken om vooraf een weekplanning te bezorgen van onze activiteiten. Op deze manier kan onze werking op een transparante manier opgevolgd worden. In opdracht van het Antwerpse stadsbestuur werken we ook samen met het katholiek onderwijs. Er is in Antwerpen een zeer grote nood aan extra onderwijsinfrastructuur. Een optimaal beheer en uitbreiding van de bestaande infrastructuur is dan ook meer dan noodzakelijk. We hebben in dit kader een samenwerkingsakkoord afgesloten met CKSA, een scholengemeenschap die meer dan dertig tal scholen overkoepelt in Antwerpen. Heel het jaar door worden er twee doelgroepmedewerkers fulltime ingeschakeld als polyvalent

76

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


klusjesman. Deze samenwerking biedt heel wat voordelen: we bieden ondersteuning aan CKSA rond het beheer van hun uitgebreide schoolinfrastructuur en onze doelgroepmedewerkers verwerven dagelijks allerhande competenties rond zachte renovatiewerken. Op basis van deze positieve samenwerking met CKSA hebben we de kans gekregen om ook voor andere scholen buiten CKSA opdrachten uit te voeren: schilderwerken, heraanleg van speelplaatsen en opritten, kleine sanitaire opdrachten,‌ We willen in de komende jaren extra blijven inzetten op renovatieopdrachten in scholen en welzijnsinstellingen. Juist daarom hebben we Koen Lambrechts in dienst genomen. Onze nieuwe collega heeft een zeer ruime ervaring in de bouwsector. In 2018 hebben we tevens opdrachten uitgevoerd voor enkele lokale besturen. In Hove hebben we vorig jaar en dit jaar ondersteuning geboden aan de groendienst voor de aanplanting van bomen in het nieuwe landschapspark Fruithof. In opdracht van de gemeente Lint zorgden we voor het schuren en vernissen van de houten ramen in cc De Witte Merel. Vanaf 2017 werken we samen met de provincie Antwerpen i.f.v. kleine herstellingswerken en logistieke opdrachten. We huren sinds september 2017 een magazijn voor opslag van al het werkmateriaal en het parkeren van onze wagens. Een van onze collega doelgroepmedewerkers neemt er de taak waar van magazijnier. Op deze manier willen we inzetten op een beter beheer van al ons materiaal. Een noodzakelijke voorwaarde om onze werking verder te professionaliseren.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

77


In de loop van oktober 2018 hebben we bericht gekregen dat er binnen de auditdienst van de stad Antwerpen een onderzoek is gestart rond de werking van Werkmmaat. Dit naar aanleiding van een klacht rond fraude. Het gaat over twee feiten: het hergebruik van een plastic dak dat moest afgevoerd worden naar het containerpark in ons magazijn en het niet correct aanreken van gepresteerde uren bij het reinigen van de fonteinen. We hebben alle medewerking verleend aan deze audit. Het is afwachten op het besluit. In tussentijd heeft de dienst Stads- en Buurtonderhoud alle verdere opdrachten stopgezet en werd de uitbetaling van facturen stopgezet. Dit alles heeft dan ook zeer zware gevolgen voor de werking van het Evenemententeam.

OVERZICHT De grote kracht van dit LDE project is dat onze doelgroepmedewerkers ingeschakeld worden bij tal van

WERKERVARING- klusjeswerken. Op deze manier doen zij ervaring SLUIK op rond vloeren, metselen, schilderen, kleine sani-

taire taken, plaatsen van gyproc, bezettingswerken, dalleren van opritten, groenonderhoud, werken op hoogte, groenonderhoud,‌ We stellen dan ook vast dat onze doelgroepmedewerkers op deze manier uitgroeien tot ervaren klusjesmannen.

Dankzij de steun van het Vlaams Vormingsfonds Lokale Diensten Economie, hebben onze doelgroepmedewerkers in de loop van 2017 een breed pakket aan vormingsmogelijkheden kunnen volgen. Dit i.f.v. het versterken van hun competenties en hun doorstromingskansen naar het reguliere arbeidscircuit: â–ś VCA

78

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


▶ Rijbewijs B (theorie) ▶ Heftruckchauffeur ▶ Basiscursus bedrijfseerstehulp ▶ NT2 op de werkvloer In functie van de nieuwe opdracht rond onderhoud van daken en goten hebben we onze medewerkers een specifieke opleiding laten volgen rond het werken met een hoogtewerker op een lichte vrachtwagen. Naast deze technische taken hechten we ook veel belang aan hun algemene competenties. Onze doelgroepmedewerkers hebben geen vaste werkplaats en kunnen in principe elke dag ingezet worden op een andere locatie. Onze mensen gaan hierbij zelf naar hun werkplek, het respecteren van de werktijden is hierbij een belangrijke doelstelling. Gezien we opdrachten uitvoeren in openbare gebouwen wordt er veel aandacht gevraagd rond veiligheid en klantvriendelijkheid. Sinds 2017 zijn we gestart met het inschakelen van artikel 60 medewerkers in onze ploeg. Gezien de positieve ervaringen is deze groep in de loop van 2018 uitgebreid van twee naar zeven medewerkers. We kunnen rekenen op een goede samenwerking met het OCMW Antwerpen. Ook aan deze collega’s kunnen we een heel competentiegericht en divers werktraject aanbieden. Dit jaar hebben twee van onze medewerkers een vaste job gevonden. Een van onze mensen heeft met succes gesolliciteerd voor de functie van klusjesman in een schoolgemeenschap. De tweede collega kon na een succesvolle doorstroomgerichte stage terecht bij bouwbedrijf Van Wellen. Een derde collega is in november 2018 gestart als lo-

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

79


gistiek medewerker binnen iBike. Gedurende een jaar blijft hij in dienst van Werkmmaat en krijgt hij op de werkvloer een opleiding. De laatste rechte lijn om definitief in dienst te komen van deze groeiende Antwerpse fietsonderneming. In 2017 organiseerde de stad Antwerpen een externe vacature voor de functie van polyvalent medewerker binnen Stads- en Buurtonderhoud. Het gaat hier over functies die onze mensen reeds verschillende jaren structureel uitvoeren. Jammer genoeg wordt deze expertise niet in rekening gebracht door de stedelijke dienst Personeel Management. Verder krijgen de medewerkers van Werkhaven als “interne kandidaten” voorrang bij de selectieprocedures. Ondanks deze dubbele handicap behaalden 3 van onze medewerkers zeer goede resultaten en kregen ze een hoge plaats op de wervingsreserve toegewezen. Verder hebben onze collega’s dit jaar deel genomen aan verschillende sollicitatieprocedures bij diverse lokale besturen voor de functie van polyvalent klusjesman. Bij de selecties voor de gemeente Edegem en Lier kregen enkele collega’s een hoge plaats op de wervingslijst.

BESLUIT We kijken nog steeds met veel trots terug op de wer-

king van het LDE project Evenemententeam. We bieden een actieve en efficiënte ondersteuning aan voor verschillende diensten van de stad Antwerpen. En we kunnen onze collega doelgroepmedewerkers inschakelen in een brede waaier van technische opdrachten. We zijn zeer verheugd met het boeiende en afwisselende takenpakket dat we aan onze doelgroepmedewerkers kunnen aanbieden. We zijn er-

80

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


van overtuigd dat onze mensen doorheen hun werk kunnen uitgroeien tot polyvalente klusjesmannen. De twee nieuwe raamcontracten met de stad Antwerpen voor de komende vier jaren rond facilitaire dienstverlening en onderhoud van daken en fonteinen bieden een stevige stabiliteit in onze werking. We wachten in spanning af op het resultaat van de lopende audit van de stad Antwerpen. We hopen zo snel mogelijk de samenwerking terug te kunnen opstarten. De doorstroom van onze mensen naar het reguliere arbeidscircuit zullen we verder blijven uitbouwen. Dit door het versterken van ons netwerk met het regulier arbeidscircuit, het aanbieden van vormingstrajecten voor onze collega’s en het organiseren van doorstroomgerichte stages in privÊondernemingen.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

81


82

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


3 CULTUURNETWERKERS

Projectverantwoordelijke LDE medewerkers Doorstroom reguliere economie Opdrachten

Malikka Bouaissa 8 VTE 1 Uitvoering convenant i.s.m. culturele centra in Antwerpen

VOOR- Het project van de Cultuurnetwerkers werd op 20

juli 2010 door de Vlaamse minister voor sociale eco-

GESCHIEDENIS nomie goedgekeurd voor in totaal 5 VTE doelgroepmedewerkers, het startsein voor een uitdagend project binnen de cultuursector in Antwerpen.

In het jaarverslag 2011 konden we een positieve balans voorleggen rond het eerste werkingsjaar. Meer nog, in het najaar van 2011 werd er opnieuw een aanvraag ingediend bij de Vlaamse administratie voor Werk en Sociale Economie voor de uitbreiding van dit project. Op 7 februari 2012 kende de minister 3 VTE extra tewerkstellingsplaatsen goed, waardoor we het project van de Cultuurnetwerkers ook konden uitbreiden naar verschillende culturele partners in Borgerhout en de stedelijke musea in Antwerpen (MAS en Red Star Line). Gezien de onvoldoende positieve resultaten van onze Cultuurnetwerkers in de betrokken stedelijke musea, werd op vraag van het stadsbestuur, door de bevoegde Vlaamse minister op 27 februari 2014 beslist om het aantal medewerkers van 8 VTE naar 6 VTE terug te brengen. Een paar maanden later werd op vraag van het stadsbestuur het toegekende contigent opnieuw aangepast naar 7 VTE medewerkers. Naast deze uitbreiding met 1 VTE werd er ook een

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

83


uitbreiding goedgekeurd van onze opdrachtverklaring i.f.v. de ondersteuning van de bibliotheken. Op basis van een algemene positieve waardering van onze werking in de voorbije 3 jaren besliste het stadsbestuur op 27 juni 2014 om een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor de werking van de Cultuurnetwerkers, en dit van 2014 tot 2016. Deze convenant kadert in de uitvoering van het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van de stad Antwerpen en wordt uitgevoerd binnen de strategische doelstelling S-BR01: “Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien” en meer in het bijzonder aan de operationele doelstelling S-BR010102: “Het socio-cultureel aanbod in de districten is lokaal verankerd” en S-BR010107 “Moeilijk te bereiken doelgroepen krijgen voldoende informatie- en cultuuraanbod op maat”. Deze overeenkomst heeft tevens een plaats gekregen in uitvoering van het Vlaamse Stedenfonds 2014-2019 voor de stad Antwerpen. Bij het uittekenen van de convenant 2014 – 2016 heeft het stadsbestuur er voor gekozen om de werking van de Cultuurnetwerkers te laten aansluiten bij de acties die genomen worden in het kader van het participatiedecreet, in het bijzonder de afsprakennota ter bevordering van participatie van mensen in armoede. Concreet betekent dit dat er een expertise-uitwisseling voorzien wordt tussen de Vrijetijdsbemiddelaars en de Cultuurnetwerkers. Verder zal één van de Cultuurnetwerkers de functie opnemen van Vrijetijdsbemiddelaar. De uitbouw van dit sociaal tewerkstellingsproject is in eerste vijf jaren in heel nauwe samenwerking verlopen met het Antwerps Integratiecentrum De

84

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

85


Acht vzw. Zonder hun deskundigheid en enthousiasme hadden we de Cultuurnetwerkers nooit op deze kwaliteitsvolle manier kunnen uitbouwen. In de loop van 2015 werd de werking van De Acht geïntegreerd in Atlas, vzw integratie en inburgering Antwerpen. De inhoudelijke aansturing werd verschoven naar de stedelijke dienst lokaal cultuurbeleid. Op zich een goede keuze, het project van de Cultuurnetwerkers wordt op deze manier structureel verankerd in het cultuurbeleid. In 2017 werd de aflopende convenant hernieuwd tot en met 2019. De doelstellingen van de vorige convenant bleven gehandhaafd. Op 17 juni 2018 kregen we van minister Homans positief antwoord op de vraag van het stadsbestuur om het aantal Antwerpse Cultuurnetwerkers met 1 VTE op te trekken. Op deze manier kunnen we inspelen op de vraag van de Arenbergschouwburg om ook in hun werking een Cultuurnetwerker op te nemen. In dit jaarverslag schetsen we de werking van het project Lokale Diensten Economie Cultuurnetwerkers in 2018. We zullen dit doen op basis van de vastgestelde criteria binnen de convenant 2016 – 2019. We hopen dat dit jaarverslag inspirerend kan zijn om de aflopende convenant met het stadsbestuur terug te kunnen verlengen in deze nieuwe legislatuurperiode.

86

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


OPZET EN In het projectdossier voor de Vlaamse administratie

Werk en Sociale Economie staat volgende doelstel-

DOELSTELLING ling omschreven: VAN HET PROJECT

“In de grootstad die Antwerpen is, merken we dat vraag en aan-

CULTUUR- bod elkaar niet volgen. Cultuur bereikt nog te veel het klassieke

blanke middenklasse publiek, terwijl deze al lang geen afspie-

NETWERKERS geling meer is van de bevolking. Omgekeerd zijn bijvoorbeeld

jongeren met informele (straat)cultuur bezig, die te weinig doorstroomt naar de cultuurcentra en de bibliotheken van stad Antwerpen. Lokale Diensten Economie lijkt ons het middel om via aanstelling van allochtone jongeren brugfuncties te creëren tussen vraag en aanbod, tussen (te veel) autochtoon en (te weinig) allochtoon, tussen jong en iets ouder. ”

Binnen de overeenkomst van het Stedenfonds 2014 – 2019 vinden we volgende omschrijving terug: “De Antwerpse Cultuurnetwerkers zetten samen met jongeren activiteiten op rond muziek, woord, dans, theater, film,… in een cultuurcentrum van de stad Antwerpen. Op die manier willen de cultuurcentra hun aanbod zo goed mogelijk afstemmen op de lokale behoeften en bevolkingsprofielen. In het kader van de opdracht van het netwerk van cultuurcentra om hun werking te richten op de lokale inbedding, op het district kunnen de Cultuurnetwerkers ook ingezet worden in functie van een ruimere districtscultuurwerking.” Of nog anders vertaald in het kader van het competentieprofiel voor de Cultuurnetwerker: “Als Cultuurnetwerker zet je samen met jongeren uit de wijk activiteiten op rond muziek, dans, theater, spoken word, film,… in één van de cultuur centra van de stad Antwerpen (Deurne, Linkeroever, Berchem, Hoboken, Antwerpen-Kiel).” In het kader van de convenant 2014 – 2016 werd de oorspronkelijke term Cultuurtoeleiders omgezet naar Cultuurnetwerkers. De inhoudelijke werking

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

87


werd bijgestuurd en duidelijker gedefinieerd. Concreet worden er zes doelstellingen vooropgesteld: 1. Versterken van de competenties van de Cultuurnetwerkers 2. Versterken van de sociale cohesie 3. Verbreden van het cultureel aanbod naar jongeren 4. Talentontwikkeling van jongeren 5. De Cultuurnetwerker vervult een voorbeeldfunctie 6. De Cultuurnetwerker verhoogt de participatie In de nieuwe convenant 2017 – 2019 worden deze doelstellingen gecontinueerd en verfijnd: 1. Versterken van de competenties van de cultuurnetwerkers 2. Doorstroming van de cultuurnetwerkers naar de reguliere arbeidsmarkt, met focus op stad Antwerpen 3. Versterken van de sociale cohesie 4. Verbreden van het cultureel aanbod naar jongeren 5. Talentontwikkeling van jongeren 6. Verhogen van de participatie van jongeren Verder wordt er meer de klemtoon gelegd op een kwantitatieve meting van onze werking: 1. Overzicht per cultuurhuis van de gerealiseerde projecten naar jongeren. 2. Overzicht van de uitgevoerde initiatieven rond talentontwikkeling van jongeren 3. Overzicht van de gerealiseerde samenwerkingsverbanden 4. Aantal jongeren dat bereikt werd, in totaal en

88

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


per project. 5. Overzicht van verhuur van ruimtes aan jongeren in elk cultuurhuis 6. Overzicht van de taken die opgenomen worden door de cultuurnetwerker 1.

Doorstroming cultuurnetwerkers naar de reguliere arbeidsmarkt 2. Gevolgde vorming en opleiding en behaalde diploma’s door de cultuurnetwerkers 3. Overzicht van trajecten gelopen door cultuurhuizen rond duurzame inbedding van de werking

INSCHAKELING Van bij de start in 2010 waren de Cultuurnetwerkers

actief in 4 cultuurcentra: Deurne, Berchem, Hobo-

VAN DE CULTUUR- ken en het ontmoetingscentrum Nova Kiel. NETWERKERS IN Vanaf 2014 werd een medewerkster ingeschakeld

ANTWERPEN als Vrijetijdsbemiddelaar. Deze beslissing was een

duidelijke keuze van het stadsbestuur om de werking van de Cultuurnetwerkers beter af te stemmen met het participatietraject voor mensen in armoede. De Vrijetijdsbemiddelaar tracht mensen met een beperkt inkomen toe te leiden naar organisaties die een gepast aanbod hebben rond cultuur, sport en vrije tijd. Deze Vrijetijdsbemiddelaar wordt opgenomen en aangestuurd binnen het team van Sportbemiddelaars.

Na een algemene oproep binnen de verschillende Cultuurcentra in Antwerpen werden er in 2014 twee nieuwe locaties bepaald, namelijk de bibliotheek in Deurne en het cultuurplatform Borgerhout, met De Roma als promotor.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

89


De twee bibliotheken in Deurne hadden als doelstelling om de mediawijsheid bij jongeren te bevorderen. Nu al vinden jongeren massaal de weg naar de bib om er vooral gebruik te maken van het pc-aanbod. De internetpc’s zijn voortdurend in gebruik. Door te peilen naar hun noden en verwachtingen kan er een specifieker aanbod uitgewerkt worden. Doelstelling is om hun vaardigheden en kennis te ontwikkelen om veilig en optimaal gebruik te maken van internet. Concreet wordt het een aanbod uitgebouwd naar drie sferen : studeren, vrijetijdssfeer en onderwijs. In de loop van 2015 werd er om diverse redenen beslist om de werking van de Cultuurnetwerkers stop te zetten in Deurne en over te plaatsen naar de bibliotheek Elsschot op Linkeroever. Het inhoudelijk project rond mediawijsheid bij jongeren bleef wel centraal staan. In 2018 heeft onze

90

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


Cultuurnetwerkster haar opdracht met succes afgerond in bibliotheek Elsschot. Omwille van haar grote expertise rond mediawijsheid werd er binnen de cel lokaal cultuurbeleid beslist om haar opdracht te continueren in de bibliotheek van Merksem.

In Borgerhout beweegt, groeit en bloeit er op dit moment erg veel. Er zijn tal van jongerenorganisaties die zelf al heel wat organiseren, maar nog niet hun weg vinden naar de cultuurplekken in Borgerhout. Er zijn in dit district nog talloze kansen om initiatieven van onderuit een plek te geven. Wat nu voornamelijk geprogrammeerd wordt, is nog teveel voor een blank, autochtoon publiek. Het is de bedoeling dat de Cultuurnetwerker in Borgerhout dit alles in kaart brengt om zo jonge mensen podiumkansen te geven. Naast vele andere initiatieven, speelt De

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

91


Roma hierbij een centrale rol. Na grondige evaluatie is er in 2018 beslist om onze Cultuurnetwerker niet langer een vaste werkplek te geven in De Roma, maar onder te brengen bij de Cultuurcoรถrdinator van Borgerhout. Na het uitstromen van twee Cultuurnetwerkers (cc Deurne en Ontmoetingscentrum Nova) werd er in 2017 opnieuw een bevraging georganiseerd bij de Cultuurcentra. Na een selectieprocedure werden er twee centra geselecteerd waar onze Cultuurnetwerkers aan de slag kunnen: Ontmoetingscentrum NOVA en Merksem-Dok. De werking in Merksem Dok kende in 2017 een moeilijke opstart. De geselecteerde Cultuurnetwerker voldeed niet aan de verwachtingen. Verder was de werking in Merksem Dok niet evident omwille van diverse problemen met jonge bezoekers. Uiteindelijk hebben we een goede collega Cultuurnetwerker in dienst kunnen nemen in 2018 en werd de werking in Merksem Dok grondig bijgestuurd. Voor wat betreft onze werking in cc Berchem zijn we er dit jaar niet in geslaagd om een volwaardige opvolger te vinden. Eind 2018 hebben we in nauw overleg met VDAB een nieuwe kandidaat kunnen selecteren die hopelijk zo snel mogelijk in 2019 aan het werk gaan. In elk van de betrokken centra werd een Cultuurnetwerker onder begeleiding geplaatst van een meter/ peter uit het vaste team.

92

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


Cultuurtoeleider Geen invulling

cc Berchem cc Gravenhof Ontmoetingscentrum NOVA Bibliotheek Merksem Ontmoetingscentrum Merksem Dok Lokaal Cultuurbeleid Borgerhout Vrijetijdsbemiddelaar Borgerhout Arenberg

Hamid Marouane Younes Ourarhe Benita Barrientos Aravena Samir Taif Seddik Azouaghe Najat El Haouari Dara Sheikhi

Meter/Peter Steven Van Goethem Gunter Lots Lieve Petit Pieter Coolen Ken Van Rompaey Astrid Thoné Jessi Taverniers Jozef Staes & Mourad Bekkour

De Cultuurnetwerkers worden begeleid door de coach van Werkmmaat, Malikka Bouaissa. Als gevolg van de integratie van De Acht binnen de werking van Atlas is er beslist om de coach van de Cultuurnetwerkers op te nemen binnen het team van het lokaal Cultuurbeleid, met vestigingsplaats in den Bell. Deze keuze heeft het grote voordeel dat de werking van dit project veel sterker wordt geïntegreerd in het algemeen cultuurbeleid van Antwerpen.

EVALUATIE WERKING De medewerkers van De Acht en Kruispunt Migratie-Integratie werkten in 2013 een doorlichting uit per Cultuurcentrum om duidelijk zicht te kunnen NETWERKERS krijgen op effect van de Cultuurnetwerkers.

CULTUUR-

IN DE PERIODE

Kernbesluiten rapport van De Acht:

2010–2013. Het project wordt zeer positief ervaren, ondanks de Een onderzoek groeipijnen en de minder positieve punten. Men uitgevoerd door de8 blijft erg in het project geloven en men ziet de meeren Kruispunt waarde. Er is al veel bijgestuurd. Maar, als de CulMigratie-Integratie tuurnetwerker wegvalt, valt de werking een stuk weg. Het is overal ‘een gat vullen’, een nieuwe job

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

93


creëren. Dit hangt per Cultuurcentrum af, het programmeren van voorstellingen kan intern worden doorgegeven. Het is vooral het projectmatig werken dat wegvalt, omdat dit zeer arbeidsintensief is en dat niet onder het personeel kan worden verdeeld. Er zou een deling moeten worden gemaakt, wat kan nog worden verder gezet en wat niet als een Cultuurnetwerker wegvalt. ▶ Doorstroom naar arbeidsmarkt is problematisch. ▶ Context van een Cultuurcentrum: Cultuurnetwerker (capaciteit en kwaliteit) en match met de peter/meter zijn heel belangrijk. ▶ Doelstellingen moeten worden bijgestuurd, zijn momenteel te hoog gegrepen. De terminologie die in het subsidiedossier staat blijft spelen op de werkvloer. De doelstellingen lopen door elkaar zoals de spanning tussen het persoonlijk traject en de verwachtingen naar Cultuurnetwerkers toe. ▶ Op vlak van takenpakket is er een algemene keuze om met jongeren op een informele manier te werken, en van daaruit projecten te ondersteunen, en dit in samenwerking met partners. Dit is de kern en wordt ook gedeeld door de verschillende cultuurcentra. Conclusies die we mee nemen: ▶ Terug een gedeeld project van maken met gedeelde pool, idee van een gemeenschappelijk concept. Nadenken hoe je meer kan delen en uitwisselen (tool box: versterkend en verdiepend werkend) of samen iets overkoepelend opzetten (gaat moeilijk zijn, want elk Cultuurcentrum heeft verschillende snelheden). ▶ Bekijken hoe we de doelstellingen kunnen

94

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


uiteen trekken en duidelijkheid creëren over leertraject van de Cultuurnetwerker. ▶ Interne communicatie binnen het Cultuurcentrum over de doelstellingen en taken van een Cultuurnetwerker. ▶ Takenpakket afbakenen en realistisch maken (faseren: bekijken wat er al op papier staat, levendig houden). We zijn heel blij dat onder impuls van Mieke Van Geel, toenmalig verantwoordelijke innovatief cultuurbeleid, er in 2015 een visietekst werd uitgewerkt rond een vernieuwde werking binnen het cultuurbeleid in de Antwerpse districten. De kernwoorden van deze visietekst sluiten volledig met de doelstelling van het project van de Antwerpse Cultuurnetwerkers: het verkleuren en verjongen van de bezoekers in de cultuurcentra en dit door een podium te geven aan lokaal talent. Dankzij deze visietekst krijgt de werking van Cultuurnetwerkers een structurele basis.

BEGELEIDINGS- Het project van de Cultuurnetwerkers werd in de

eerste 4 jaar in nauw overleg uitgewerkt met de me-

STRUCTUUR dewerkers van vzw De Acht, en dit meer specifiek

met Anja Boonen coördinator werk. Deze organisatie heeft een zeer grote inbreng gehad in de uitwerking en begeleiding van dit tewerkstellingsproject door ondermeer: ondersteuning van het wijkgericht netwerk van de Cultuurnetwerkers, tweewekelijkse intervisie en individuele gesprekken, ondersteuning bij de bevraging van de doelgroep en vindplaatsgericht werken, talentversterkend werken, adviserende functie rond verdere uitbouw van project Cultuurnetwerkers, ondersteunen van het oplei-

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

95


dingstraject van de Cultuurnetwerkers en individuele feedback over hun competenties, het coach-tocoach overleg, culturele uitstappen, implementatie van het werk van de Cultuurnetwerkers binnen de werking van het betrokken Cultuurcentrum,… In 2015 is vzw de Acht geïntegreerd in de nieuwe structuur van Atlas. Hierdoor is de centrale rol van De Acht weggevallen. Er is wel het engagement binnen Atlas om hun expertise te blijven inzetten rond o.a. het ondersteunen van de teams binnen elk cultuurcentrum om hun werking te vernieuwen en af te stemmen op jongeren in hun district. Binnen Werkmmaat is Malikka Bouaissa aangesteld als coach i.f.v. de inhoudelijke aansturing van dit project en de individuele begeleiding van de Cultuurnetwerkers. Malikka is opgenomen binnen het team stedelijk lokaal cultuurbeleid onder leiding van Jeroen Vanluyten. Een goede keuze, op deze manier is er een goede wisselwerking en aansturing van het project Cultuurnetwerkers met het algemene cultuurbeleid in Antwerpen. Verder is er de heel belangrijke bijdrage van de meters/peters in de verschillende cultuurcentra. Zij staan in voor de dagelijkse begeleiding van onze collega Cultuurnetwerkers . Ook krijgen we veel steun van Karen Milants, projectleider cultuurparticipatie wat betreft de “status” van een cultuurnetwerker als externe medewerker bij stad Antwerpen. Karen is de directe link tussen Werkmmaat (Malikka Bouaissa) en stad Antwerpen. Als coach zorgt Malikka Bouaissa voor een goede wisselwerking tussen al de betrokken partners:

96

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


▶ Jaarlijks wordt er een waarderingsgesprek georganiseerd voor elke Cultuurnetwerker. Hierbij zijn de meter/peter van het cultuurcentrum en de coach van Werkmmaat betrokken. ▶ Minstens 1 keer per maand zijn er individuele gespreken met elke Cultuurnetwerker apart en de coach van Werkmmaat. Dit op maat van de Cultuurnetwerker zelf i.f.v. zijn/haar noden en behoeften en de uitwerking van het Persoonlijk Ontwikkelings Plan.

RESULTAAT- In het kader van de convenant 2016 – 2019 werden er VERBINTENISSEN

duidelijke resultaatverbintenissen geformuleerd.

PROJECT- Werkmmaat zal zeven Cultuurnetwerkers in dienst

nemen die zullen tewerkgesteld worden in de Ant-

PRESTATIES werpse cultuurcentra. Een van deze medewerkers

zal ingezet worden als Vrijetijdsbemiddelaar in een samenwerkingsverband met de sportbemiddelaars en het OCMW. In 2018 werd het aantal Cultuurnetwerkers verhoogd naar 8.

▶ De programmatie in elk cultuurcentrum wordt verbreed en aangepast naar jongeren en dit in nauw overleg met de jongeren zelf. ▶ Verjongen van de bezoekers in elk cultuurcentrum. ▶ De Cultuurnetwerkers groeien uit tot een startend staflid binnen elk cultuurcentrum. ▶ De Cultuurnetwerker gaat op zoek naar talent van jongeren en faciliteert de ontwikkeling ervan door het organieren van gerichte activi-

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

97


teiten waarbij jongeren gemotiveerd worden om hun talenten verder te ontwikkelen. ▶ De Cultuurnetwerker wordt als volwaardig medewerker beschouwd en is mee het gezicht van het cultuurcentrum. ▶ De Cultuurnetwerker verhoogt de participatie van jongeren van het cultuurcentrum. Meting: ▶ Overzicht per cultuurcentrum van de gerealiseerde projecten naar jongeren. ▶ Verjongen van de gerealiseerde samenwerkingsverbanden. ▶ Aantal jongeren dat bereikt werd, in totaal en per project. ▶ Overzicht van de uitgewerkte projecten in elk cultuurcentrum naar jongeren. ▶ Overzicht van verhuur van ruimtes aan jongeren in elk cultuurcentrum. ▶ Overzicht van de taken die opgenomen worden door de Cultuurnetwerker. ▶ Weergave van het aantal taken die de Cultuurnetwerker heeft uitgevoerd. ▶ Overzicht van de uitgevoerde initiatieven rond talentontwikkeling van jongeren. ▶ Doorstroming van jongeren naar reguliere kunstinitiatieven. ▶ Overzicht van het aantal spontane vragen die de Cultuurnetwerker krijgt. Algemeen kunnen we stellen dat de vooropgestelde doelstellingen in 2018 bereikt werden. Enkel voor wat cc Berchem betreft zijn we er niet in geslaagd om een geschikte opvolger te vinden als Cultuurnetwerker.

98

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


In dit jaarverslag bieden in bijlage een overzicht per Cultuurnetwerker van onze werking op basis van deze projectprestaties. Voor aanvullende informatie (o.a. bezoekersaantallen, verhuur van zalen, aandeel van jongeren die bereikt worden ) verwijzen we naar de jaarverslagen van de betrokken cultuurcentra.

PERSOONLIJK In het kader van dit sociaal tewerkstellingsproject

wordt er veel belang gehecht aan de vorming en indi-

TRAJECT VAN DE viduele begeleiding van deze Cultuurnetwerkers. Al CULTUUR- onze medewerkers werken met een SINE-statuut. Dit betekent dat ze langdurig werkzoekend zijn en geen

NETWERKERS diploma secundair onderwijs in hun bezit hebben.

Doelstelling is tweedelig: ▶ Doorstroom naar een job in het regulier arbeidscircuit. We streven hierbij naar het profiel van een programmator/publiekswerker in de brede culturele sector. ▶ Behalen van een diploma secundair onderwijs en inschrijven een opleiding hoger onderwijs. Concreet betekent dat er voor elk van de acht medewerkers een intens vormingspakket wordt voorzien: ▶ Elk van de Cultuurnetwerkers krijgt 1 dag in de week de kans om vorming te volgen. ▶ De eerste doelstelling hierbij is dat de Cultuurnetwerkers zich engageren om het diploma secundair onderwijs te behalen via de Examencommissie en/of het Tweede Kans Onderwijs. Door het behalen van het diploma secundair onderwijs versterken de Cultuurnetwerkers gevoelig hun verdere sollicitatiekansen. De

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

99


coach van Werkmmaat volgt actief het vormingstraject op van elk van de Cultuurnetwerkers. In totaal hebben twee Cultuurnetwerkers hun diploma Secundair Onderwijs reeds behaald en drie van de collega’s zijn volop bezig met hun traject voor de Examencommissie. ▶ In het kader van het begeleidingstraject van de Cultuurnetwerkers worden er vormingsmomenten georganiseerd om de specifieke competenties van de Cultuurnetwerkers te versterken. Zo hebben vier van onze collega’s met succes een opleiding gevolgd rond mediawijsheid voor jongeren. ▶ De Cultuurnetwerkers kunnen beroep doen op een individueel vormingsbudget binnen Werkmmaat om hun kosten (inschrijvingskosten, cursusmateriaal, …) te betalen: o.a. opleidingen hoger onderwijs en kortdurende vakspecifieke opleidingen.

100

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


â–ś Dankzij Vlaamse Vormingssubsidies Lokale Diensten Economie worden de kosten voor inschrijving en cursusmateriaal voor 100% terugbetaald. Dit biedt heel wat mogelijkheden voor onze medewerkers. â–ś We hebben de Cultuurnetwerkers ook financieel gesteund voor het behalen van hun rijbewijs B. Aansluitend bij dit vormingsluik wordt er voor elk van de medewerkers een Persoonlijk Ontwikkelings Plan uitgewerkt. Doelstelling hierbij is om de algemene en technische competenties van de Cultuurnetwerkers te versterken. Ook hier weer staat de doelstelling voorop om onze Cultuurnetwerkers te laten doorstromen naar regulier werk. De coach van Werkmmaat staat in voor de uitwerking en opvolging van deze Persoonlijke Ontwikkelings Plannen. We willen hierbij de inbreng van de meters/peters in de betrokken cultuurcentra beklemtonen. Zij zijn elke dag bezig met de begeleiding en ondersteuning van de Cultuurnetwerkers. Hun engagement is dan ook cruciaal. We denken hierbij aan de coaching bij het opzetten van diverse culturele activiteiten, maar ook aan de algemene ondersteuning van onze medewerkers. De meters/peters nemen dan ook een belangrijke rol in bij de opvolging van de Persoonlijke Ontwikkelings Plannen. Een goede afstemming met de coach van Werkmmaat is essentieel. Op basis van de werking in de voorbije zeven jaar kunnen we stellen dat dit sociaal tewerkstellingsproject kansen biedt voor onze Cultuurnetwerkers. Bij al onze Cultuurnetwerkers hebben we een duidelijke groei kunnen vaststellen in hun algemene en technische competenties.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

101


In het nieuwe convenant 2017 – 2019 is uitdrukkelijk de mogelijke tewerkstelling van onze collega’s binnen de stad Antwerpen opgenomen. Tot op vandaag worden onze Cultuurnetwerkers aanzien als externe werknemers. Ze komen niet in aanmerking voor interne vacatures en hun jarenlange werk binnen de stad wordt niet gehonoreerd bij externe sollicitaties. We hopen dat hier nu snel een oplossing kan gevonden worden. We zijn heel fier dat één van onze Cultuurnetwerkers eind 2017 geselecteerd werd als publiekmedewerkster in De Roma. Onze collega heeft een zeer krachtig traject gelopen als Cultuurnetwerkster: perfect ingeschakeld in het team van cc Berchem, behaalde haar diploma secundair onderwijs en graduaat socio-cultureel werk en kwam als eerste uit de sollicitatieprocedure van De Roma. Jana Tricot ging

102

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


begin februari 2018 aan de slag in De Roma, maar kon na een geslaagde sollicitatie bij de stad Antwerpen aan het werk in de Arenbergschouwburg. We wensen Jana dan ook alle succes toe!

REALISATIES IN In de loop van 2016 werden in de betrokken Cul-

tuurcentra (Bibliotheek Merksem, cc Gravenhof,

DE BETROKKEN Ontmoetingscentrum Nova en Merksem-Dok), tal CULTUURCENTRA van activiteiten uitgewerkt waarbij onze Cultuurne-

twerkers mee een rol hebben gespeeld of zelf hebben georganiseerd. Verder is één van onze medewerkers, binnen het team van de Sportbemiddelaars, aan het werk als Vrijetijdsbemiddelaar. En onze Cultuurnetwerker in Borgerhout zorgde voor de nodige impulsen binnen al de verschillende culturele partners.

Enkel bij de werking in Merksem-Dok werden we geconfronteerd met problemen om op een optimale manier aan het werk te gaan als Cultuurnetwerker, en dit omwille van de moeilijke doelgroep van jongeren en de interne werking van Merksem-Dok. We willen hierbij ook vermelden dat Malikka Bouaissa op vraag van de stedelijke dienst cultuurbeleid het project “Urban Bib” heeft uitgewerkt. Dit laagdrempelig project naar jongeren toe is uitgegroeid tot een trekpleister voor jongeren in bibliotheek Permeke. Als bijlage vindt u een gedetailleerd overzicht terug van onze werking in 2018. Algemeen kunnen we stellen dat er in verschillende Cultuurcentra duidelijke aanwijzingen zijn dat er meer jongeren betrokken worden in hun werking.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

103


De concrete inbreng van de Cultuurnetwerkers in elk Cultuurcentrum is zeer verschillend. Vast staat dat onze Cultuurnetwerkers een grote inbreng hebben in het uitbouwen van een netwerk naar jongeren, scholen, verenigingen, sociale actoren en Antwerpenaren met een migratieachtergrond. We durven dan ook stellen dat verschillende van onze Cultuurnetwerkers een vaste plaats hebben verworven binnen het team van hun Cultuurcentrum. Meer nog, het eventueel wegvallen van de betrokken Cultuurnetwerker zou een probleem vormen bij de continuering van de verschillende opgestarte jongerenprojecten.

BESLUIT We blikken tevreden terug op de werking van de

Antwerpse Cultuurnetwerkers in 2018. Op basis van dit jaarverslag durven we stellen dat de vooropgestelde doelstellingen in het kader van de convenant met het stadsbestuur werden gerealiseerd.

We zijn ervan overtuigd dat we zo maximaal mogelijk de doelstellingen die vervat zijn binnen de Convenant 2017 – 2019 hebben gerealiseerd. We hopen dan ook dat we in nauw overleg met het stadsbestuur een nieuwe Convenant kunnen uittekenen voor de volgende jaren. Heel graag willen we onze schouders blijven zetten onder een fris, groen en gekleurd cultuuraanbod in Antwerpen. Het is zeer positief dat de coach van Werkmmaat een vaste plaats heeft gekregen binnen de cel lokaal cultuurbeleid van de stad Antwerpen. Dit bevordert heel sterk de communicatie, integratie en wisselwerking van het project van de Antwerpse Cultuurnetwerkers.

104

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


Volgens de krijtlijnen van het decreet Lokale Diensten Economie zullen verschillende van de huidige Cultuurnetwerkers in 2019 moeten uitstromen naar een tewerkstelling binnen het regulier arbeidscircuit. Met Werkmaat zullen we er alles aan doen dat onze collega’s een job kunnen vinden die aansluit bij hun competenties en talenten. We blijven hierbij ijveren dat de ervaring van deze getalenteerde Cultuurnetwerkers ook meegenomen wordt bij interne vacatures binnen de stad Antwerpen. Graag wensen we hierbij elkeen te bedanken die meegewerkt heeft aan het project van de Cultuurnetwerkers. We denken hierbij aan alle betrokkenen binnen de stedelijke Cultuurcentra en de dienst lokaal cultuurbeleid met in het bijzonder Wim Van Damme, Jeroen Vanluyten en Karen Milants. Zonder hun deskundigheid, begrip, creativiteit en enthousiasme hadden we dit sociaal tewerkstellingsproject niet kunnen realiseren. Tot slot willen we ook onze Cultuurnetwerkers zelf bedanken voor hun inzet en overtuiging om dit project ook in de realiteit waar te maken. Zoals uit dit jaarverslag 2018 mag blijken, zijn ze erin geslaagd om in de verschillende betrokken Cultuurcentra ramen en deuren op te zetten voor jongeren en nieuwe Antwerpenaars uit de wijk.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

105


106

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


4 FIETSPUNT MORTSELBOECHOUTHOVE-KONTICHLINT-EDEGEM

Projectverantwoordelijke LDE medewerkers Artikel 60 medewerkers Doorstroom reguliere economie Vrijwilligers Opdrachten

Luc Troonbeeckx Nashouan Abdulahad 6 VTE 6 VTE 2 2 ▶ Onderhoud stationsomgeving stations in Mortsel, Boechout, Hove, Kontich, Lint ▶ Ondersteuning fietsbeleid Edegem ▶ Convenant lokale besturen

INLEIDING Het fietspunt Mortsel-Boechout-Hove ging van

start op 1 januari 2011. Ons fietspunt was van in het begin een ambitieus project, het eerste grensoverstijgend fietspunt met een service naar al de verschillende NMBS stations. In 2013 hebben we het werkingsgebied van het fietspunt nog kunnen verbreden met het NMBS station van Kontich/Lint. In 2017 is ook de gemeente Edegem toegetreden tot onze fietspuntwerking. Officieel dragen we de naam fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-KontichLint-Edegem in ons logo.

De werking van het fietspunt is erkend binnen het Vlaamse decreet rond Lokale Diensten Economie. In de voorbije jaren hebben we met ons fietspunt getracht om zo optimaal mogelijk de vooropgestelde opdrachtverklaring te realiseren. In dit jaarverslag brengen we een overzicht van onze algemene werking met tevens een gedetailleerd overzicht van onze werking per gemeente/stad.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

107


In 2013 organiseerde de NMBS een aanbesteding rond het beheer van het fietspunt Mortsel Oude God. De offerte van vzw Werkmmaat werd goedgekeurd en vastgelegd in een nieuwe SLA voor de periode 2014 – 2016. Door deze beslissing werd NMBS tevens een structurele financiële partner. De opdrachtverklaring/financiering door de NMBS beperkte zich wel tot het station Mortsel Oude God. Eind 2015 besliste de NMBS om geen financiële middelen meer te voorzien voor de continuering van de werking van ons fietspunt. Op 1 september 2016 stopte de financiering vanwege NMBS van een jaarlijks bedrag van 24.000 euro. Deze beslissing bracht de toekomst van het fietspunt Mortsel, Boechout, Hove, Kontich en Lint (en heel wat andere fietspunten in Vlaanderen) in gevaar. Dit ten koste van de service naar de treingebruiker. Gelukkig konden we rekenen op de steun van al de betrokken lokale besturen die zich in 2017 extra financieel engageerden om de werking van hun fietspunt te kunnen blijven garanderen. De provincie speelde hierbij een coördinerende rol en stelde een projectleidster aan om een duurzaam toekomsttraject met een geactualiseerde opdrachtverklaring uit te kunnen werken. Onder impuls van de provincie werd in 2018 de opdrachtverklaring van het fietspunt in elk van de participerende lokale besturen geactualiseerd. Dankzij de steun van de provincie hebben we van de NMBS ook toezegging gekregen dat we in de komende jaren het lokaal in NMBS station Mortsel Oude God gratis mogen gebruiken. En tot slot heeft de provincie geïnvesteerd in 50 mobiele nadars die kunnen ingezet worden in de Antwerpse zuidrand als mobiele fietsenstalling.

108

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


In dit jaarverslag 2018 blikken we terug op de werking in het voorbije jaar en willen we een aantal voorstellen formuleren rond de verdere werking van het fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich-Lint-Edegem. In die zin hopen we dan ook dat deze nota een inspiratie kan zijn naar de verdere toekomst toe.

FIETSPUNT Het fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-KontichLint-Edegem was van bij de start een ambitieus

MORTSEL- project. Het is het eerste gemeente overschrijdend BOECHOUT- fietspunt in België. In de eerste plaats spelen de lo-

kale besturen van Mortsel, Boechout, Hove, Kontich,

HOVE-KONTICH- Lint en Edegem een cruciale rol. In de loop van de LINT-EDEGEM voorbije jaren hebben we getracht om zoveel mogelijk de verschillende (politieke) verantwoordelijken

Een vernieuwend binnen de lokale besturen te informeren en te beproject met diverse trekken in de werking van ons fietspunt. en grensoverschrijdende partners Verder hebben we met het fietspunt getracht om

een goede samenwerking op te bouwen met de verschillende OCMW ’s en de andere sociale tewerkstellingsinitiatieven in de stad Mortsel. Dit onder meer op het vlak van toeleiding en begeleiding van de verschillende doelgroep medewerkers.

REALISATIE VAN In het kader van de erkenning binnen Lokale Diensten Economie kunnen we 6 VTE doelgroepmede-

TEWERKSTELLING werkers met een SINE-statuut tewerkstellen. Eén BINNEN SOCIALE van deze medewerkers kwam in 2017 vast in dienst bij vzw Werkmmaat. Nashouan Abdulahad en Luc

ECONOMIE Troonbeeckx staan dagelijks in voor de werking van ons fietspunt.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

109


Aanvullend worden in het fietspunt doelgroepmedewerkers tewerkgesteld met een artikel 60 statuut. In totaal hebben we 6 artikel 60’ers een werkervaringstraject kunnen aanbieden en dit in nauwe samenwerking met het OCWM Mortsel, Brasschaat en Antwerpen. Voor de opvolging van al deze doelgroepmedewerkers (SINE’s + artikel 60‘ers) is Bram Dekoning binnen Werkmmaat als coach aangesteld. Voor wat betreft de begeleiding wordt er intens samengewerkt met de betrokken OCMW ‘s. Binnen het fietspunt hebben we een dubbel ploegensysteem uitgewerkt. Op deze manier kunnen we onze werking optimaal organiseren en zijn we ook in staat om een zeer laagdrempelig werkervaringsproject aan te bieden. De buitenploeg staat dagelijks in voor het onderhoud van de fietsenstallingen in Mortsel, Boechout, Hove, Kontich en Lint. De binnenploeg neemt de fietsherstellingen op zich in onze ateliers van het station Mortsel Oude God en fort 4. Onze medewerkers worden opgeleid tot ervaren fietsherstellers. In het functieprofiel onderscheiden we niet alleen de noodzakelijke technische competenties, maar worden er ook duidelijke criteria gesteld rond sociale vaardigheden, klantvriendelijkheid, omgaan met collega’s en leidinggevenden, kennis van het Nederlands, financiële transacties met klanten,…. In het kader van ons Loopbaan- en Begeleidingsplan hebben we voor dit LDE project de te verwerven sociale en technische competenties uitgetekend. Op deze manier willen we de competenties van elk van

110

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


onze SINE-doelgroepmedewerkers zeer gericht opvolgen en versterken om hen voor te bereiden op doorstroom naar het regulier arbeidscircuit. We zijn heel fier dat één van onze SINE-medewerkers zijn diploma heeft behaald van fietshersteller binnen het avondonderwijs. Het is onze doelstelling om vanaf 2019 een officiële opleiding fietshersteller op de werkvloer aan te bieden zodat onze collega’s tijdens de werkuren hun diploma fietshersteller kunnen behalen. Dit jaar konden twee van onze collega’s door stromen naar een job in het regulier arbeidscircuit, namelijk als fietshersteller in iBike Wilrijk en Fiets! In Antwerpen.

UITBOUW Zoals voorzien in de opdrachtverklaring is het officieel fietspunt gevestigd in het station Mortsel Oude

INFRASTRUCTUUR God. In het stationsgebouw kunnen we beschikken FIETSPUNT over een klein maar efficiënt fietsatelier. MORTSEL- Eind 2014 heeft de NMBS een concessieovereenBOECHOUT-HOVE- komst afgesloten voor de inrichting van een koffiebar in het (leegstaande) stationsgebouw. In onder-

KONTICH-LINT- ling overleg met de uitbater hebben we een beetje EDEGEM meer ruimte gekregen voor ons fietsatelier. De samenwerking met koffiebar Kawa, ondertussen ook uitgebreid met een bakkerij, verloopt heel positief.

Ons fietspunt is perfect gesitueerd, pal naast de provinciale fiets-o-strade Antwerpen – Mechelen. Door de komst van de koffiebar in het station werden al de fietsenstallingen verplaatst naast het stadhuis. In 2016 werden er naast het stadhuis in opdracht van

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

111


de NMBS nieuwe en overdekte fietsenstallingen geplaatst. Verder worden er op de eerste ondergrondse verdieping van de privĂŠparking extra fietsenstallingen aangeboden. We zijn in 2017 geconfronteerd met niet minder dan 3 inbraken in het fietspunt. Telkens met heel wat materiĂŤle schade en verlies van werkmateriaal en geld. We hebben daarom met eigen middelen een nieuwe deur geplaatst met inbraakalarm. Ook hebben we een bankautomaat aangeschaft waardoor er veel minder cash geld in het fietspunt wordt ontvangen. Op het fort 4 is er een tweede locatie van ons fietspunt gevestigd. Het stadsbestuur zorgde voor een grondige buitenrenovatie van de hangar met een nieuw dak en ramen. In de loop van 2018 hebben we deze lokalen grondig gerenoveerd en ingericht: rechttrekken van de vloer, plaatsen van nieuwe elektriciteit en verwarming, installeren van een keuken, afwerking van de muren, plaatsen van isolatie,... In deze 3 lokalen hebben we een fietsatelier voorzien en is er een kleedruimte en keuken voor onze medewerkers. Het stadsbestuur heeft ons dit jaar ook toelating gegeven om het aanpalende lokaal te gebruiken voor de berging van de 50 mobiele fiets nadarhekken. De werken in het NMBS station van Boechout en Hove werden in de loop van 2013 afgerond. Het station van Hove biedt nu een ruime, mooie, verlichte en overdekte fietsenstalling aan, die perfect toegankelijk is omwille van haar twee niveaus. Ook in het station Boechout worden er meer en overdekte fietsenstallingen aangeboden. In 2012 werden de werken afgerond rond het door-

112

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


trekken van de tramverbinding richting Boechout/ Capenberg. Na jarenlang aandringen, en met financiële steun vanwege het gemeentebestuur van Boechout, werden er in 2016 eindelijk extra overdekte fietsenstallingen voorzien op deze site. In al de NMBS stations van de regio Mortsel, Boechout, Hove, Kontich en Lint is er een aanbod rond mobiel fietsherstel. Dit door middel van een infobord met vermelding van de contactgegevens van het fietspunt. De fietssleutel kan worden doorgegeven via een brievenbussysteem.

PROMOTIE Met de steun van de provincie werden er dit jaar in

alle NMBS stations infoborden geplaatst met de mel-

WERKING ding dat het fietspunt hier actief is dankzij de steun FIETSPUNT van de lokale besturen en de provincie. Op deze manier is het duidelijk merkbaar dat er in deze stations een fietspuntservice wordt aangeboden en maken we onze werking bekend rond het herstellen van fietsen en het onderhoud van de fietsenstalingen.

Op 20 februari 2018 - de dag van de fietspunten – werden er in de NMBS stations van Mortsel, Kontich en Hove fietslampjes uitgedeeld. In Boechout kregen de fietsers zadelhoesjes aangeboden. In de NMBS stations van Kontich/Lint, Boechout en Hove hangen er affiches van het fietspunt in functie van mobiel fietsherstel. Bij panne wordt de fiets in de loop van de dag hersteld zodat de treinreiziger ’s avonds veilig terug naar huis kan.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

113


UITVOERING Het fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich-

Lint-Edegem biedt dienstverlening aan zoals in alle andere fietspunten en zoals voorgeschreven wordt DIENSTVERLENING door vzw FIETSenWERK.

VAN DE BASIS-

(OVERKOEPELEND

Het gaat hier om een minimumdienstenpakket dat

VOOR ALLE dient aangeboden te worden in het kader van het LOKALE BESTUREN) beeldmerk ‘fietspunt’: ▶ Toezicht op de fietsenstallingen van de NMBS: verwijderen van sluikafval en onkruid, correct plaatsen van de fietsen, wegknippen van weesfietsen, toezicht op de fietsstallingen ter preventie van diefstal en vandalisme, …

▶ Uitvoeren van kleine fietsherstellingen volgens het ‘veilig thuiskomprincipe’ (kleine herstellingen die nodig zijn om veilig en reglementair thuis te komen). ▶ Fietsverhuur in functie van woon-werk-verkeer en/of toerisme. Zoals voorzien in de opdrachtverklaring worden deze 3 taken uitgevoerd in het NMBS station Mortsel Oude God: ▶ Het fietspunt is elke werkdag open van 8 tot 18 uur. ▶ Vier keer per dag voeren we een controleronde uit in de fietsenstallingen naast het stadhuis. ▶ In ons fietsherstelatelier hebben we in 2018 in totaal 1.105 fietsen hersteld. Het gaat hier over klanten die zich rechtstreeks aangemeld hebben in ons fietsatelier in Mortsel Oude God. We hebben ons hierbij steeds beperkt tot kleine fietsherstellingen, conform het veilig thuiskomprincipe. Zoals reeds eerder vermeld is ons fietspunt perfect gesitueerd aan de fietstalingen van station Mortsel Oude God en vlak

114

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


naast de provinciale fiets-o-strade. Ook heel wat inwoners van Edegem, Boechout, Kontich, Lint en Hove komen langs in het fietspunt. In deze cijfers rekenen we niet de ontelbare vragen van fietsers om hun banden op te pompen, een service die we kosteloos aanbieden. Voor het oppompen van banden hebben we nu een automatische pomp geplaatst aan de buitengevel van het fietspunt. â–ś Het verhuur van toeristische fietsen bleef beperkt. We noteerden in 2018 21 verhuringen. â–ś Ook de vraag naar fietsen voor woon-werk-verplaatsingen is klein, met 13 verhuringen in 2018. Herstel fietsen Verhuur toeristische fietsen Verhuur fietsen woon-werk-verkeer

2013 2014 2015 2016 2017 2018 878 943 1.023 1.039 1.067 1.105 12 24 21 16 21 71

56

49

33

27

13

In al de andere NMBS stations in Mortsel, Boechout, Hove, Kontich/Lint, en aan de eindhalte van De Lijn Boechout/Capenberg worden de fietsenstallingen twee keer per dag gecontroleerd en netjes gehouden. Vooral bij de eindehalte van De Lijn in Boechout worden we geconfronteerd met heel veel sluikafval. Bij panne kunnen de fietsers in het NMBS station van Hove, Boechout en Kontich/Lint telefonisch contact nemen met het fietspunt. Via de sleutelkastjes met cijfercode zijn we in staat om de fietssleutel van de te herstellen fiets vlot en veilig door te geven.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

115


Overzicht aantal herstellingen: Boechout Hove Kontich/Lint

2013 27 21 16

2014 24 23 17

2015 19 18 18

2016 16 15 21

2017 17 12 20

2018 15 8 22

EEN TOERISTISCH In 2015 werd het toeristisch project “De Zuidrand, dat

smaakt” op de kaart gezet, en dit dankzij de financi-

PROJECT VOOR ële steun van het Vlaams Agentschap Ondernemen. DE ANTWERPSE Onder impuls van projectverantwoordelijke Marjan Nauwelaert werd er, in nauw overleg met Toe-

ZUIDRAND risme Provincie Antwerpen en het Landschapspark

Zuidrand, een toeristische project voor het zuiden van Antwerpen uitgetekend. De lokale besturen van Edegem, Mortsel, Hove, Kontich, Lint en Aartselaar plaatsten hierbij hun troeven in de kijker: lekkere streekgerechten, breed aanbod van horeca en een prachtig fijn netwerk van wandel- en fietspaden. Dit alles verwoord in een mooie toeristische brochure die in 2016 uitgebreid werd met een website. In de loop van 2016 beslisten alle lokale besturen in de Zuidrand van Antwerpen om een Streekplatform op te richten i.f.v. toerisme, landschapszorg en cultuur. De gemeente Boechout heeft een toeristische link gemaakt met de stad Lier. Deze twee lokale besturen willen inzetten op fietstoerisme, horeca en natuurbeleving. Het fietspunt werkt actief mee met beide toeristisch platformen. Door middel van ons fietsverhuur proberen we mee van dit Zuidrandverhaal een succes te maken. Aan de B&B’s en hotels in de regio bieden we graag onze service van fietsverhuur aan.

116

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


MOBIELE In 2011 zijn we van start gegaan met een mobiele fietsherstel service voor de werknemers van Agfa Gevaert

FIETSHERSTEL- Mortsel. Dit bedrijf voert een actief beleid naar haar SERVICE NAAR werknemers om zoveel mogelijk de fiets te gebruiken bij de woon-werk-verplaatsingen. Agfa Gevaert

BEDRIJVEN EN heeft onze fietsherstel service in de voorbije jaren ZIEKENHUIZEN IN actief gepromoot bij haar personeel. En met resultaat, vooral in de zomerperiodes gebruiken veel meer

DE ANTWERPSE werknemers de fiets. De garantie dat bij een mogelijZUIDRAND ke panne er direct een fietsherstelling kan uitgevoerd worden betekent een belangrijke stimulans.

Op basis van deze succesvolle ervaring hebben we deze mobiele fietsherstelservice uitgebreid naar de ziekenhuizen/instellingen/universiteiten in onze regio. Met dit aanbod rond mobiel fietsherstel bieden we een gerichte service aan voor werknemers die wonen in ons werkingsgebied. Het is een belangrijke stimulans om meer de fiets te gebruiken voor de woon-werk-verplaatsingen. Tot ons grote spijt wenste het UZA in 2016 niet langer gebruik te maken van deze mobiele fietsherstelservice. Er liggen geen problemen aan de grondslag van dit besluit, de reden van deze beslissing is voor ons nog steeds onduidelijk. We blijven ijveren om terug met het UZA in samenwerking te gaan. Als grootse werkgever in de Zuidrand heeft ze een heel belangrijke voorbeeldfunctie.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

117


Mortsel

Boechout Hove Kontich Edegem Lint Antwerpen

Sint-Jozef Sint-Amedeus Gemeentebestuur Broeders Alexianen De Ark Sint-Mathildis Gemeentebestuur Gemeentebestuur Gemeentebestuur UA Campus Drie Eiken Gemeentebestuur Gemeentebestuur Middelheim Sint-Augustinus UA Campus Groenenborger UA Campus Middelheim

Om deze fietsherstel service te kunnen realiseren maken we gebruik van een lichte vrachtwagen. Deze mobiele service werd ook opgemerkt door de Vlaamse overheid. De Universiteit Antwerpen heeft de ‘Business Mobility Award 2013’ ontvangen omwille van haar fietsvriendelijk beleid. Ook hier willen we vermelden dat we de afspraken met de reguliere fietsherstellers uit de regio blijven respecteren door ons enkel te beperken tot kleine fietsherstellingen volgens het veilig-thuiskom-principe. Door de toename van de oproepen rond het mobiel fietsherstel hebben we in 2013 een digitaal platform laten ontwikkelen – www.mobielfietsherstel.be – waar elke klant zijn/haar gegevens kan ingeven en dit gecombineerd met een fiche i.f.v. de uit te voeren herstellingen. Op deze manier kunnen we systematisch alle herstellingen opvolgen en factureren.

118

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


We willen hierbij ook vermelden dat we aan de betrokken bedrijven, scholen en gemeentebesturen geen financiĂŤle bijdrage vragen voor deze mobiele fietsherstel service. De kosten worden volledig betaald door de klant. We vragen wel aan het betrokken bedrijf om de communicatie te verzorgen tussen de klant en het fietspunt, o.a. door het uitwisselen van de fietssleutels van de te herstellen fietsen. Overzicht van de mobiele fietsherstellingen via www.mobielfietsherstel.be (actief vanaf mei 2014): 2014 459

2015 740

2016 586

2017 703

2018 706

MOBIEL Dankzij de steun van de provincie en Universiteit

Antwerpen zijn we vanaf september 2017 gestart met een vast fietspunt voor de stadscampussen. We STADS-CAMPUSSEN zijn in de kelder van campus de Meerminne elke werkdag van 8 tot 16 uur ter beschikking voor fietsUNIVERSITEIT herstellingen.

FIETSHERSTEL

ANTWERPEN

Het eerste academiejaar werd positief geĂŤvalueerd. Het is onze bedoeling om onze service verder te blijven aanbieden. We zijn wel op zoek gegaan naar een andere locatie, werken in een kelderruimte is niet optimaal. Begin 2019 verhuizen we met ons atelier naar een lokaal in het vroegere Tolhuis in Antwerpen. Voor het ophalen en terugbrengen van de fietsen maken we gebruik van een speciale cargofiets die we omgebouwd hebben zodat we vooraan twee fietsen kunnen vervoeren. Een handig systeem om onze weg te kunnen vinden in de Antwerpse binnenstad.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

119


FIETS-O-STRADE In opdracht van de provincie Antwerpen zijn we

samen met het fietspunt in Mechelen gestart met

ANTWERPEN/ een service rond mobiel fietsherstel en elektrische MECHELEN vervangfiets langsheen de fiets-o-strade Antwerpen/Mechelen. Om de 2,5 kilometer wordt er een Gridbox geplaatst. Bij een fietspanne krijgt de fietser via een sms toegang tot de Gridbox waar hij de fiets kan achterlaten en zijn reis verderzetten met een elektrische fiets. In de loop van de dag wordt de fiets hersteld en kan de betrokken fietser zijn fiets terug komen inruilen.

Eind december waren er 3 Gridboxen operationeel. Begin 2019 zullen de 4 resterende Gridboxen geplaatst worden. In de loop van 2019 willen we bekijken of deze 7 Gridboxen een kwalitatieve meerwaarde kunnen betekenen voor de fietsers op de fiets-o-strade. Bij een positieve evaluatie is het de bedoeling van de provincie om dit ook door te trekken naar de andere fiets-o-strades.

BLUE-BIKE Het is vanaf de opstart van ons fietspunt de doel-

stelling geweest van de lokale besturen van Mortsel, Boechout, Hove, Kontich, Lint en Edegem om via het overkoepelend fietspunt een deelfietsensysteem te ontwikkelen om vlot de verplaatsingen te kunnen maken tussen de verschillende NMBS stations en de eindhalte van De Lijn in Boechout. Blue-bike biedt hierbij een krachtig instrument.

In de loop van 2011 werd Blue-bike gelanceerd, onder andere ook aan het NMBS station Mortsel Oude God. Dit project is een initiatief van Blue-Mobility, een

120

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


samenwerkingsverband tussen NMBS-Holding en FIETSenWERK. In 2012 werd het Blue-bike systeem verder uitgebreid en vereenvoudigd. Het ontlenen van de Blue-bikes kan nu autonoom verlopen en dit op elk moment van de dag door het gebruik van een sleutelautomaat en chipkaart. Dankzij de steun van het stadsbestuur van Mortsel en de Vlaamse overheid konden we in 2014 een derde-betalers-regeling aanbieden zodat er nog maar 1,15 euro moet betaald worden per rit. Er werd dan ook een gevoelige stijging genoteerd van het aantal verhuringen. Door een samenwerkingsakkoord tussen De Lijn, de gemeente Boechout en Werkmmaat hebben we in 2016 een aanbod van Blue-bikes kunnen realiseren aan de eindhalte van De Lijn Boechout/Capenberg. De Lijn staat in voor de aankoop van de terminal. Een Vlaamse subsidie van 15.000 euro kan ingezet worden voor het financieren van de beheerskosten over 3 jaar. Ook hier wordt het tarief van 1,15 euro voor een ontlening gehanteerd worden. In de loop van 2014 dienden de lokale besturen van Kontich en Lint een aanvraag in bij Blue-Mobility om een terminal te plaatsen in hun NMBS station. In 2015 hebben we via provinciale subsidies 15.000 euro kunnen vrij maken voor de aankoop van een Blue-bike terminal. In 2018 zijn we eindelijk van start kunnen gaan met het Blue-bike project in het NMBS station van Kontich/Lint. De fietsen kunnen ontleend worden tegen een tarief van 1,15 euro. De lokale besturen van Kontich en Lint staan in voor de jaarlijkse beheerskosten.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

121


In 2018 heeft NMBS Blue-bike afgestoten en verkocht aan De Lijn. NMBS heeft wel toezegging gedaan dat de Blue-bikes in de stationsomgeving mogen blijven staan. De Lijn heeft ambitieuze plannen met de Blue-bikes: ▶ Verdubbeling van het aantal plaatsen waar er Blue-bikes kunnen ontleend worden. En dit gekoppeld aan belangrijke haltes van De Lijn. ▶ De fietsen worden uitgerust met sloten die digitaal kunnen geopend worden. Op deze manier zijn de (dure) terminals niet meer nodig.

Blue-biketerminal Mortsel Oude God Mortsel Deurnesteenweg Mortsel Liersesteenweg Station Hove Station Boechout Station Kontich/Lint

De Lijn Boechout/ Capenberg

Stand van zaken inplanting Blue-bike in ons werkingsgebied: Opmerkingen Actief ▶ Plaatsing terminal door Blue-mobility X ▶ Geen jaarlijkse werkingskost

Nutsleidingen voorzien Nutsleidingen voorzien ▶ Plaatsing terminal: 15.000 euro provincie Antwerpen + 4.000 euro eigen bijdrage Werkmmaat ▶ Jaarlijkse werkingskost wordt gedragen door gemeente Kontich en Lint ▶ Plaatsing terminal door De Lijn ▶ Jaarlijkse werkingskost wordt betaald dankzij middelen van Innovatief Fonds Vlaanderen (termijn van 3 jaar)

X

X

Het aantal ontleningen in 2018: NMBS Mortsel Oude God NMBS Kontich/Lint (vanaf oktober 2018) De Lijn Boechout/Capenberg

122

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

624 82 150


IBIKE: EEN iBike is een belangrijke speler rond verkoop en her-

stel van fietsen in de regio Antwerpen. Naast hun hoofdzetel in Wilrijk hebben ze 7 winkels in en rond WERKMMAAT Antwerpen. Door hun sterke groei is iBike naarstig op zoek naar bekwame fietsherstellers. Verder staan ROND DOORze voor een belangrijke logistieke uitdaging om STROOM dagelijks al het vervoer te organiseren van nieuwe fietsen binnen hun organisatie. Om de stroom van nieuwe fietsen te kunnen opvangen heeft iBike een magazijn gehuurd waar al de nieuwe fietsen toekomen en op punt worden gesteld.

TANDEM MET

iBike en Werkmmaat hebben de handen in elkaar geslagen. Met de steun van de stad Antwerpen en de provincie Antwerpen worden vier medewerkers van Werkmmaat fulltime ingeschakeld in het logistiek hart van iBike. Twee van hen zijn in mei 2018 gestart als fietsherstellers. De andere twee zijn eind 2018 gestart als logistiek medewerker. Deze 4 medewerkers staan 1 jaar lang op de loonlijst van Werkmmaat. Doelstelling is dat onze mensen een jaar lang een intense opleiding krijgen op de werkvloer. Bij een positieve evaluatie komen ze na dat jaar aansluitend in dienst van iBike.

AANVULLEND Naast de algemene dienstverlening, is er binnen de

opdrachtverklaring ook een gedifferentieerd aan-

DIENSTENPAKKET bod voorzien voor elk van de lokale besturen. PER LOKAAL

Onder impuls van het Provinciebestuur werd er in

BESTUUR 2017 en 2018 hard gewerkt aan de actualisatie van

de opdrachtverklaring van het fietspunt MortselBoechout-Hove-Kontich-Lint-Edegem. Hierbij werd per gemeente concreet vastgelegd hoe de dienstverlening van het fietspunt nog kan verfijnd worden.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

123


Hierbij geven we een overzicht per gemeente/stad van onze werking in 2018.

MORTSEL Fietsenstalling stations

OK

Fietsenstalling gemeenteplein Verwijderen van weesfietsen Onderhoud van schoolfietsen Acties in scholen

OK OK OK OK

Onderhoud van stedelijke dienstfietsen Acties naar bedrijven Labelen van fietsen Repaircafé

OK

OK

Marktvestiaire

OK

OK OK

OK Mobiele fietsenstalling bij evenementen

124

4 keer per dag controle Mortsel Oude God. 2 keer per dag controle in de andere NMBS stations 2 keer per dag controle. In samenwerking met de politie werden de weesfietsen verwijderd in de verschillende NMBS stations. We staan in voor het onderhoud/herstel van de schoolfietsen basisschool De Perenpit. Op 26 oktober hebben we in het KAM fietsen van leerlingen gecontroleerd en hersteld i.f.v. remmen en lichten. Op 24 en 25 mei hebben we les gegeven rond herstellen van lekken banden in het kader van het fietsexamen. Alle stedelijke dienstfietsen krijgen bij het fietspunt een onderhoudsbeurt en worden hersteld bij acute pannes. We verwijzen hierbij naar de herstelservice voor werknemers van Gevaert en de ziekenhuizen in Mortsel. Op vraag van de stedelijke preventiedienst staat het fietspunt permanent in voor het labelen van fietsen. We hebben herstelmateriaal ter beschikking gesteld voor het fietsatelier van het Repaircafé. In samenwerking met het stadsbestuur organiseren we elke woensdag een “marktvestiaire”. Doelstelling is dat marktbezoekers gratis hun aankopen in bewaring kunnen geven zodat ze ondertussen rustig kunnen verder shoppen. Stad Mortsel kan beroep doen op mobiele fietsenstallingen bij evenementen.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


BOECHOUT Fietsenstalling station Verwijderen van weesfietsen Onderhoud van schoolfietsen Onderhoud van gemeentelijke dienstfietsen

OK Twee keer per dag controle. OK

Acties in scholen

Acties naar bedrijven Labelen van fietsen

OK OK OK

Onderhoud eindhalte De Lijn/ Capenberg Mobiele fietsenstalling bij evenementen

OK

We hebben de weesfietsen in kaart gebracht en gevraagd aan de politie om deze te komen wegknippen.

We blijven aandringen bij het Sint-GabriĂŤlcollege met de vraag om mee een actie te organiseren rond de controle van fietsen op lichten en remmen. Ook voor wat betreft de lagere scholen in Boechout zijn we vragende partij om acties te doen rond fietscontrole en fietsherstel ter plaatse. We verwijzen hierbij naar de herstelservice voor werknemers van Broeders Alexianen Boechout en het Atelier/De Ark. In het fietspunt Mortsel Oude God ontvangen we veel inwoners van Boechout voor het labelen van hun fiets. We staan 2 keer per dag in voor de controle van de fietsenstallingen , het proper houden van de hele site en het ledigen van de vuilnisbakjes. Dit in samenwerking met de gemeentelijke diensten. Naar aanleiding van Sfinks-festval hebben we deze onderhoudsbeurt verhoogd naar 4 controles per dag. Gemeentebestuur kan beroep doen op mobiele fietsenstallingen bij evenementen.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

125


HOVE Fietsenstalling station Verwijderen van weesfietsen Onderhoud van schoolfietsen

OK Twee keer per dag controle. OK We hebben de weesfietsen in kaart gebracht en gevraagd aan de politie om deze te komen wegknippen. OK We werken samen met Ritmica en de secundaire school Regina Pacis voor het trimestrieel onderhoud en herstel van hun schoolfietsen en gocarts.

Onderhoud van gemeentelijke dienstfietsen Acties in scholen

OK We hebben op 17 mei een controle en herstelactie uitgevoerd voor de fietsen van de leerlingen van de lagere school Regina Pacis. Op 19 mei hebben we een cursus gegeven rond fietsherstel in Ritmica.

Acties naar bedrijven Labelen van fietsen Mobiele fietsenstalling bij evenementen

126

OK In het fietspunt Mortsel Oude God ontvangen we veel inwoners van Hove voor het labelen van hun fiets. Op de jaarmarkt hebben we fietsen gelabeld op de stand van de Fietsersbond. Op zondag 6 mei en woensdag 3 oktober hebben we fietsen gelabeld naar aanleiding van de faire-trade fietstour. OK Gemeentebestuur kan beroep doen op mobiele fietsenstallingen bij evenementen.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


KONTICH Fietsenstalling station Verwijderen van weesfietsen Onderhoud van schoolfietsen Onderhoud van gemeentelijke dienstfietsen Acties in scholen

OK Twee keer per dag controle. OK We hebben de weesfietsen in kaart gebracht en gevraagd aan de politie om deze te komen wegknippen.

OK We hebben ingestaan voor onderhoud en kleine herstellingen van de fietsen van de gemeentelijke sportdienst. OK In het Sint-Jozef Instituut hebben we samen met de politie een controle en herstel van fietsen uitgevoerd op 19 oktober. Mits een kleine financiĂŤle bijdrage voerden we ter plaatse direct ook de vereiste herstellingen uit.

Acties naar bedrijven Labelen van fietsen

Fietscursussen Mobiele fietsenstalling bij evenementen

OK In het fietspunt Mortsel Oude God ontvangen we veel inwoners van Kontich voor het labelen van hun fiets. We hebben fietsen gelabeld op de Cultuurmarkt van 29 september. OK Erwin Lauriks heeft in de periode april – mei een cursus leren fietsen verzorgd in opdracht van het OCMW. We hebben hierbij samengewerkt met enkele vrijwilligers van de Fietsersbond. OK Gemeentebestuur kan beroep doen op mobiele fietsenstallingen bij evenementen.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

127


LINT Fietsenstalling station Verwijderen van weesfietsen Onderhoud van schoolfietsen Onderhoud van gemeentelijke dienstfietsen

Acties in scholen

OK Twee keer per dag controle. OK We hebben de weesfietsen in kaart gebracht en gevraagd aan de politie om deze te komen wegknippen.

OK We hebben in de gemeentelijke basisschool op 26 april een actie gevoerd rond controle van de fietsen op veiligheid (licht en remmen). Op 17 mei hebben we deze actie hernomen in het katholiek onderwijs en op 16 oktober in het gemeenschapsonderwijs. Mits een kleine financiĂŤle bijdrage voerden we ter plaatse direct ook de vereiste herstellingen uit.

Acties naar bedrijven Labelen van fietsen Mobiele fietsenstalling bij evenementen

128

OK Op vraag van het gemeentebestuur hebben we op zondag 6 mei fietsen gelabeld. In het fietspunt Mortsel Oude God ontvangen we veel inwoners van Lint voor het labelen van hun fiets. OK Gemeentebestuur kan beroep doen op mobiele fietsenstallingen bij evenementen.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


EDEGEM Verwijderen van weesfietsen Onderhoud van schoolfietsen Onderhoud van gemeentelijke dienstfietsen

OK We hebben herstellingen uitgevoerd aan verschillende dienstenfietsen van gemeente en OCMW.

OK We hebben in de basisscholen van Patronaatstraat op 27 april, OLVE op 9 en 16 mei en in ’t Kofschip op 22 mei actie gevoerd rond controle van de fietsen op veiligheid Acties in scholen (licht en remmen). Mits een kleine financiÍle bijdrage voerden we ter plaatse direct ook de vereiste herstellingen uit. Acties naar OK We hebben de fietsen van medewerkers van gemeente bedrijven en OCMW hersteld. OK Op zaterdag 24 maart werden er fietsen gelabeld in Fort 5. Labelen van fietsen In het fietspunt Mortsel Oude God ontvangen we veel inwoners van Edegem voor het labelen van hun fiets. OK Een medewerker van Werkmmaat staat elke woensdagDeeldepot namiddag in voor permanentie van Deeldepot. Mobiele OK Gemeentebestuur kan beroep doen op mobiele fietsenfietsenstalling bij stallingen bij evenementen. evenementen

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

129


FINANCIEEL Begin 2019 zullen we aan de lokale besturen een volledige financiële rekening 2018 bezorgen.

In 2014 konden we voor de eerste keer de vaste structurele bijdrage van de NMBS noteren. Hierdoor werd de jaarlijkse financiële bijdrage van de lokale besturen verminderd. NMBS besliste echter om het fietspunt Mortsel vanaf september 2016 niet langer te financieren. Een beslissing die we enorm betreuren. Onder impuls van de provincie hebben de lokale besturen van Mortsel, Boechout, Hove, Kontich en Lint beslist om hun financiële bijdrage aan de werking van het fietspunt in 2017 gevoelig te verhogen. Verder heeft de gemeente Edegem vanaf 2017 ook een financiële bijdrage geleverd. In de loop van 2017 en 2018 werd er onder coördinatie van de provincie een duurzaam businessplan ontwikkeld voor het fietspunt en dit gekoppeld aan een geactualiseerde opdrachtverklaring. We zijn al de betrokken lokale besturen en de provincie heel dankbaar voor het vertrouwen en deze onmisbare steun.

BESLUIT Ook in 2018 hebben we getracht om de opdrachtverklaring van het fietspunt zo goed mogelijk waar te maken.

Het fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-KontichLint-Edegem is omwille van haar grensoverschrijdende werking vernieuwend. Alle lof gaat dan ook uit naar de lokale besturen die hun vertrouwen en financiële steun hebben geven aan dit innovatief project.

130

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


We betreuren zeer sterk de beslissing van de NMBS om hun financiering voor ons fietspunt stop te zetten. Dit is een kaakslag voor de vele fietsers die elke dag gebruik maken van de NMBS stations in de Zuidrand van Antwerpen. Toch blijven we ambitieus om de werking van het fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-KontichLint-Edegem verder uit te bouwen. We denken hierbij onder meer aan de verdere uitbouw van Blue-bike in de Antwerpse Zuidrand, de uitbreiding van ons mobiel fietsherstel naar (kleinere) ondernemingen, de fietsherstelacties in scholen, het aanbod van mobiel fietsherstel met combinatie van vervangfiets langsheen de fiets-o-strade Antwerpen–Mechelen,‌ Met veel overtuiging willen we de fietsers in onze regio blijven verwennen. En bieden we een ideaal kader om de competenties van onze doelgroep medewerkers verder te versterken. En dit in nauwe samenwerking met de reguliere fietshandelaars.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

131


132

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


5 WERKMMAAT LIER

Projectverantwoordelijke

LDE medewerkers Artikel 60 medewerkers Doorstroom Opdrachten

Tim van der Linden Jos Vermeulen Tom De Ridder 9 VTE 10 VTE 0 ▶ SLA NMBS – onderhoud stationsomgeving station Lier ▶ Gecoördineerde overeenkomst stad Lier

VOOR- FIETSPUNT LIER GESCHIEDENIS Het fietspunt Lier ging officieel van start op 1 mei

2009. In de voorbije jaren is de werking van het fietspunt Lier steeds verder uitgebreid in overleg met NMBS en de stad Lier.

Fietspunt Lier kan haar werking uitbouwen dankzij de steun van verschillende overheidsinstanties. Dit sociaal tewerkstellingsproject kadert binnen het decreet Lokale Diensten Economie. Het stadsbestuur van Lier, NMBS, de Vlaamse overheid (Werk en Sociale Economie) en NMBS zorgen voor de financiering. Verder verwerft het fietspunt ook eigen inkomsten door fietsherstellingen en fietsverhuur. Naar aanleiding van het bestuursakkoord 2013–2018 actualiseerde het stadsbestuur, in het college van 29 april 2013, de opdrachtverklaring van het fietspunt Lier. Er werd een nieuwe convenant afgesloten met het stadsbestuur voor de periode 2013-2016. In de loop van 2016 werd er onder impuls van Lieve Lettany een ontwerp van collegebesluit opgemaakt

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

133


met een bundeling van al de activiteiten van Werkmmaat in Lier, namelijk Toerisme Lier en fietspunt Lier. Doelstelling hierbij is om de werking van Werkmmaat meer af te stemmen op de dienst uitvoering van de stad Lier, en dit vooral in het kader van “Proper Lier”. Deze bundeling biedt ook meer kansen voor onze collega doelgroepmedewerkers naar een gediversifieerd takenpakket. Dit ontwerpbesluit werd op 27 maart 2017 definitief goedgekeurd door de gemeenteraad. In 2018 werd de vraag gesteld aan het fietspunt om de werking van de “”vzw Lier op Wieltjes” mee te ondersteunen door het in orde brengen en onderhouden van de kinderfietsen. In samenwerking met het OCMW zijn we ook gestart met de organisatie van een busdienst om senioren elke werkdag op te halen en terug naar huis te brengen voor hun bezoek aan de Dienstencentra. Verder hebben we aan het stadsbestuur de vraag gesteld om ook de budgetten van het fietspunt op te trekken en jaarlijks te indexeren. Het college van 3 december 2018 nam deze punten mee in onze gecoördineerde opdrachtverklaring. In 2013 organiseerde de NMBS een aanbesteding rond het beheer van het fietspunt Lier. De offerte van vzw Werkmmaat werd goedgekeurd en vastgelegd in een SLA voor de periode 2014 – 2016. We waren heel opgelucht met de beslissing van NMBS om voor het fietspunt Lier haar financiering ook na 2016 te blijven continueren, dit in tegenstelling tot vele andere fietspunten in Vlaanderen. In de loop van het voorjaar 2016 diende Werkmmaat haar offerte in bij de NMBS voor het verder beheer van het fietspunt Lier in de komende 4 jaar. De definitieve beslissing van de NMBS rond de gunning bleef

134

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


heel lang uit. Begin 2017 hebben we het positief antwoord van de NMBS ontvangen. De nieuwe SLA met NMBS loopt tot maart 2021.

TOERISME LIER Het stadsbestuur van Lier besliste in 2007 om een werkervaringsproject rond toerisme op te starten. Doelstelling hierbij was om het beheer van de toeristische infrastructuur in Lier te optimaliseren via sociale economie. Een doelstelling die doorheen al die jaren nog steeds voorop blijft staan. Vanaf 2008 werd het werkervaringsproject toerisme Lier gekaderd binnen de Vlaamse regelgeving rond de Lokale Diensten Economie. Door deze officiële erkenning kreeg dit tewerkstellingsproject een stevige financiële onderbouw en werd het een nieuwe naam toegewezen: Lokale Diensten Economie Toerisme Lier. Op basis van deze erkenning kon dit LDE-project twee doelgroepmedewerkers in dienst nemen met een SINE-contract. In 2011 werd het LDE project toerisme Lier overgedragen van de vzw Werkvormm naar de vzw Werkmmaat. Het schepencollege van Lier gaf op 28 juni 2011 haar goedkeuring om het LDE project Toerisme Lier toe te wijzen aan de nieuwe vzw Werkmmaat. Naast de formele naamswijziging werd ook de inhoudelijke werking van het LDE-project geactualiseerd: ▶ Voor toerisme Lier: onderhoud fiets- en wandelpadennetwerk in het kader van het peterschap van Lier voor de routeconvenant van Toerisme Provincie Antwerpen. Dit onderhoud gebeurt volgens een wekelijks schema en op afroep van periodieke werken. Verder

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

135


wordt ook het poetsen in de Zimmertoren mee opgenomen. ▶ Voor dienst sport: onderhoud sportinfrastructuur en periodieke opdrachten voor ondersteuning manifestaties: bijvoorbeeld hulp bij sportevenementen, onderhoud atletiekpiste en minigolf terrein. ▶ Voor de groendienst: onderhoud van kleine groenzones. ▶ Voor SK Lierse: logistieke ondersteuning bij de opkuis van het voetbalstadion. In het kader van het besluit van het schepencollege van 28 juni 2011 werd de samenwerking met SK Lierse, gekoppeld aan een financiële tussenkomst vanwege deze voetbalploeg, officieel opgenomen en goedgekeurd. In samenspraak met Jos Vermeulen, de instructeur van vzw Werkmmaat, werd er een gedetailleerde wekelijkse werkplanning opgesteld waarbij al deze taken opgenomen werden. Het College van Burgemeester en Schepen besliste op 27 maart 2012 om de concessie van de cafetaria Stadspark toe te wijzen aan vzw Werkmmaat. Concreet betekent dit dat we heel het jaar door instaan voor het netjes houden van de speeltuin. Van april tot en met september zorgen we voor het poetsen van de toiletten en houden we “het Koffiehuisje” open. In het kader van de lopende oproep rond uitbreiding Lokale Diensten Economie, keurde het keurde het College van Burgemeester en Schepen op 16 december 2013 de aanvraag goed om de opdrachten van ons sociaal tewerkstellingsproject verder uit te breiden. Dit i.f.v. de ondersteuning van de cafetaria in de dienstencentra van het OCMW en het uitbou-

136

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


wen van initiatieven rond “toerisme voor iedereen” i.s.m. de stedelijke dienst van toerisme. De bevoegde Vlaamse minister gaf op 27 februari 2014 goedkeuring tot uitbreiding van de opdrachtverklaring van het project Toerisme Lier: ▶ Uitbating cafetaria en onderhoud sanitair speeltuin stadspark. ▶ Ondersteuning werking cafetaria dienstencentra OCMW Lier. ▶ Uitwerken van initiatieven vanuit de toeristische dienst rond toerisme voor iedereen. Deze opdrachtverklaring werd gekoppeld aan een uitbreiding van onze doelgroepmedewerkers met twee VTE’s, naar een totaal van vier VTE’s. In de eerste helft van juni 2015 besliste het stadsbestuur om een vijfde SINE-doelgroepmedewerker in dienst te nemen voor de functie van museumsuppoost. Op deze manier werd er een alternatief geboden voor het wegvallen van de WEP+ statuten in de stedelijke musea. De gemeenteraad van 29 februari 2016 gaf haar goedkeuring rond de uitbreiding van onze concessie in het stadspark met de uitbating van de minigolf en tennisterreinen. Op 27 maart 2017 gaf de gemeenteraad haar goedkeuring voor een aangepaste opdrachtverklaring die volledig gekaderd wordt binnen de beleidsintenties van Proper Lier. Dit betekent ondermeer dat de medewerkers van Werkmmaat ook instaan voor het dagelijks onderhoud van het Leopoldplein, de voetgangerstunnel onder de spoorweg en de autoparking aan het NMBS station.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

137


Het College van Burgemeester en Schepen gaf op 3 juli 2017 haar goedkeuring om een extra medeweker aan te vragen binnen het LDE project Toerisme Lier. Dit vooral in functie van de stijgende werkdruk rond het Koffiehuisje. De bevoegde Vlaamse minister keurde in oktober 2017 deze uitbreiding goed. Onze collega museumsuppoost werd begin november 2017 in opzeg geplaatst. Door het samensmelten van de twee stedelijke musea was er geen nood meer aan deze ondersteunende functie. In het najaar van 2018 hebben we de vraag ontvangen van het stadsbestuur om het Koffiehuisje en de toiletten in de speeltuin stadspark Lier langer open te houden tot na de herfstvakantie. Dit omdat in de eerste helft van oktober dikwijls nog mooie nazomerdagen voor komen. Dit werd officieel vastgelegd in het collegebesluit van 3 december 2018. Na lang aandringen en een negatief verslag van de preventieadviseur van de stad Lier rond de staat van de kelderruimte onder het Timmermans - Opsomermuseum, hebben we in 2018 van de stad Lier een nieuwe locatie gekregen voor onze medewerkers. Onze collega’s hebben een perfect onderkomen gevonden in het Timmerans – Opsomerhuis zelf. We hebben daar nu de schikking over verschillende lokalen, met keuken en sanitair.

138

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


NAAR EEN In de loop van de voorbije 10 jaren is het takenpakket

en het personeelskader van Werkmmaat in Lier ge-

HERDEFINIËRING voelig gegroeid en gediversifieerd, en dit zowel binVAN DE WERKING nen het project van Toerisme Lier als fietspunt Lier. VAN WERKMMAAT Samen met het stadsbestuur vonden we het belang-

rijk om de diverse opdrachten van onze twee Werk-

IN HET KADER mmaat projecten in Lier verder te actualiseren en nog VAN PROPER LIER beter af te stemmen op de stedelijke dienstverlening.

Op vraag van het stadsbestuur hebben we daarom een gedetailleerd overzicht gemaakt van de opdrachten die onze medewerkers in de loop van het jaar opnemen in het kader van de werking in het fietspunt en Toerisme Lier, en meer specifiek het onderhoud toeristische en openbare infrastructuur. Dit schema werd afgestemd met de technische diensten van de stad Lier. Op deze manier is er nu meer duidelijkheid over het werkingsgebied van Werkmmaat.

Het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 biedt een helder overzichtskader van onze werking. In dit besluit wordt onze werking van “Toerisme Lier” en “fietspunt Lier” gecombineerd in één toekomst gericht project “Werkmmaat Lier”: ▶ Onze doelgroepmedewerkers kunnen ingeschakeld worden in een breed en divers aanbod van taken en opdrachten. ▶ Het stadsbestuur heeft een duidelijk zicht op onze werking en de samenwerking met de dienst uitvoering van de stad Lier wordt geoptimaliseerd. ▶ Het stadsbestuur voorziet in een goede huisvesting voor onze medewerkers ▶ De jaarlijkse toelagen van de stad Lier worden geïndexeerd.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

139


Dit jaarverslag is opgebouwd aan de hand van de omschreven doelstellingen in het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2017.

ARTIKEL 2: 2.1. De opdracht situeert zich binnen het meerjaSITUERING VAN

renplan 2013-2018.

2019 is een belangrijk jaar voor de verdere continue-

DE OPDRACHT ring van onze samenwerkingsovereenkomst met de

stad Lier. We hopen dat de krachtlijnen van het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2017 aan de basis mag liggen van de verdere samenwerking.

2.2. De drie partners vergaderen minstens twee maal per jaar om de voortgang van de projecten te bespreken. Informeel is er met verschillende stedelijke diensten een zeer goed overleg. We zijn er wel niet in geslaagd om maandelijks een formeel overleg samen te brengen met de betrokken stedelijke diensten (uitvoering, sport en toerisme) en Werkmmaat. Lieve Lettany heeft verschillende pogingen ondernomen voor een maandelijks werkoverleg, maar we hebben nooit een afvaardiging mogen ontvangen van de dienst uitvoering. 2.3. De OCMW-consulent en de coach van Werkmmaat overleggen frequent rond de evolutie van de deelnemers aan dit project i. f. v. latere uitstroom. Tussen de medewerkers van de dienst trajectbegeleiding en de coach van Werkmmaat, Bram Dekoning, is er een frequent overleg. Op deze manier proberen we de artikel 60 medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden.

140

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


2.4. Er wordt een overzicht bijgehouden van de dagelijkse activiteiten en jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld; de redactie ervan gebeurt door vzw Werkmmaat, in samenspraak met en met inbreng van de Stad en het OCMW. De medewerkers van het fietspunt houden een logboek bij met een dagelijks overzicht van hun activiteiten. De ploeg Toerisme Lier werkt op basis van een vast weekschema dat opgesteld werd in overleg met Toerisme Lier. Dit jaarverslag wordt bezorgd aan al de betrokken stedelijke diensten. In het besluit zijn aandachtspunten opgenomen in functie van verdere verbetertrajecten. 2.5. Opdrachten aan derden worden in onderling overleg al dan niet toegezegd en ingepland in het werkrooster en dat volgens een uniforme vergoeding. De opbrengsten worden aanzien als inkomsten voor de werking van het project. In 2018 werden er geen opdrachten uitgevoerd voor externe partners. De samenwerking met SK Lierse is omwille van financiĂŤle beperkingen stopgezet.

ARTIKEL 3: De stad Lier ALGEMENE 3.1 Stelt de opdrachten voor en staat in voor de OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

randvoorwaarden die een vlotte, veilige en correcte uitvoering mogelijk maken.

3.2 Stelt in samenspraak met de operationeel ver-

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

141


antwoordelijke en instructeur van vzw Werkmmaat een concrete werkplanning op. 3.3 Oefent eindtoezicht uit op kwaliteit en afwerking van de uitgevoerde opdrachten en bezorgt vzw Werkmmaat daarover regelmatig feedback zodat kan bijgestuurd worden indien nodig. 3.4. Zorgt voor een goed uitgeruste werkplek om te functioneren als kleed-, was- en eetruimte en voor de nodige middelen zoals het gebruik van een dienstwagen en specifieke machines om bepaalde taken uit te voeren. De stad Lier heeft al de vooropgestelde doelstellingen gerealiseerd. We zijn vooral heel blij met de toewijzing van verschillende lokalen in het Timmermans – Opsomerhuis. Onze ploeg Toerisme Lier heeft dit jaar een elektrische cargofiets aangekocht. Hierdoor kunnen onze collega’s op een vlotte manier opdrachten uitvoeren buiten de stadskern van Lier. In de bak kunnen we werkmateriaal en groenafval vervoeren. We zijn hierdoor minder afhankelijk van dienstwagens van de stad. Het OCMW 3.5. Staat in voor toeleiding van deelnemers van wie het profiel geschikt is om in en dank zij deze context te kunnen doorgroeien naar de reguliere arbeidsmarkt. 3.6. Verzorgt de psychosociale en administratieve begeleiding van de deelnemers, vanuit een tweedelijnspositie ten opzichte van de instructeur en de coach van vzw Werkmmaat die op de werkvloer

142

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


de eerstelijnszorg op zich neemt. 3.7. Staat in voor een vlotte en correcte uitvoering van alle verantwoordelijkheden die haar als juridisch werkgever toehoren. Ook het OCMW Lier heeft al deze afspraken gerealiseerd. Omwille van de stijgende werkdruk binnen het fietspunt Lier hebben we aanvullend een samenwerkingsakkoord afgesloten met het OCMW Antwerpen. Hierdoor kunnen we ook artikel 60 medewerkers uit Antwerpen betrekken in onze werking. We werkten in 2017 en 2018 ook samen met het OCMW Mechelen i.f.v een artikel 60 medewerker in het Koffiehuisje. vzw Werkmmaat 3.8. Stelt twee leidinggevenden aan die de groepen deelnemers leiden en begeleiden bij het uitvoeren van de opdrachten volgens de planning die opgemaakt wordt in samenspraak met de vertegenwoordiger van de stad Lier. 3.9. Zorgt voor planmatige begeleiding en coaching, onder meer door middel van het ontwikkelen en bijhouden van persoonlijke ontwikkelingsplannen van de deelnemers. 3.10. Zorgt voor de attitude-, werk- en doorstromingsgerichte vorming en ondersteuning van de deelnemers. 3.11. Heeft bij de uitvoering van de opdracht en de begeleiding van de deelnemers aandacht voor veiligheid, imago en uitstaling, diversiteiten en respect.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

143


3.12. De doelgroepmedewerkers beschikken over de nodige veiligheidsuitrusting en persoonlijke beschermingsmiddelen. 3.13. Vzw Werkmmaat stelt minimaal ter beschikking: werkkledij met herkenbaar logo van Werkmmaat, persoonlijke beschermingsmiddelen, basis cafetariaproducten en EHBO-koffer. 3.14. Kan mits motivering bepaalde opdrachten afwijzen, indien geoordeeld wordt dat de opdracht niet congruent is met de samenstelling, vaardigheden en mogelijkheden van de deelnemersgroep. We hebben in 2018 getracht om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk uit te voeren. In 2018 zijn er wel een aantal wijzingen doorgevoerd in ons personeelskader. Jos Vermeulen is na jarenlange dienst als instructeur Toerisme Lier op 1 augustus 2018 in pensioen gegaan. Ook Tim van der Linden heeft in oktober 2018 Werkmmaat verlaten. Hij was de grondlegger van verschillende Werkmmaat projecten in Lier zoals het fietspunt en het Koffiehuisje. We hebben eind 2018 een nieuwe structuur uitgetekend waarbij we vooral gelet hebben op een goede kwalitatieve continering van onze werking: Coรถrdinatie Werkmmaat Lier Coach Werkmmaat Lier Verantwoordelijke fietspunt Lier Verantwoordelijke Toerisme Lier Verantwoordelijke speeltuin Lier

Bram Dekoning Bram Dekoning Tom De Ridder Chris Van Hoof Linda Verswijvel

Bram Dekoning is dagelijks aanwezig in Lier, hij zal vanaf 2019 zijn werk organiseren vanuit het Timmermans-Opsomerhuis.

144

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


In het fietspunt kunnen we vijf doelgroepmedewerkers in dienst nemen met een LDE/SINE statuut. Onze collega’s worden opgeleid tot ervaren fietsherstellers. In het functieprofiel onderscheiden we niet alleen de noodzakelijke technische competenties, maar worden er ook duidelijke criteria gesteld rond sociale vaardigheden waaronder klantvriendelijkheid, omgaan met collega’s en leidinggevenden. Binnen onze werking Toerisme en speeltuin Lier kunnen we vier doelgroepmedewerkers tewerkstellen. Twee van de collega’s staan in voor het onderhoud van diverse toeristische sites. Een derde collega is verantwoordelijke voor de uitbating van het Koffiehuisje in het stadspark. Onze vierde collega werkt elke dag mee in de dienst Toerisme waar ze ondermeer mede verantwoordelijk is voor het project “Toerisme voor Iedereen”. Het gaat hier dus om zeer diverse technische profielen: groenonderhoud, horeca en toeristische dienstverlening. Ook hier besteden we veel aandacht aan het versterken van de sociale competenties van onze collega’s. In het kader van ons Loopbaan- en Begeleidingsplan hebben we voor al onze deelprojecten in Lier de te verwerven sociale en technische competenties uitgetekend. Voor elk van de onze doelgroepmedewerkers is er een geïndividualiseerd POP-traject in uitvoering. Op deze manier willen we de competenties van elk van onze SINE-doelgroepmedewerkers zeer gericht opvolgen en versterken om hen voorbereiden op doorstroom naar het regulier arbeidscircuit. Een van deze vijf collega’s heeft zijn diploma fietshersteller behaald. Verder bieden we onze medewerkers een opleiding aan rond VCA, heftruck, Nederlands op de werkvloer en EHBO.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

145


In de voorbije jaren zijn er twee van onze collega’s doorgestroomd naar een job van fietshersteller in het regulier arbeidscircuit, namelijk in Velocity en Decatlon. Een van onze collega’s is in de tweede helft van 2018 gestart met een langdurige doorstroomgerichte stage van fietshersteller in Velocity. Het is de bedoeling dat hij in januari 2019 daar effectief aan het werk kan gaan. De doelgroepmedewerkers met artikel 60 statuut krijgen een praktijkgerichte opleiding tot fietshersteller. Verder kunnen zij via het OCMW beroep doen op extra vormingsinitiatieven waaronder opleiding NT2. In samenwerking met het Centrum voor Volwassenonderwijs Antwerpen willen we voor al onze medewerkers in 2019 een officiële modulaire opleiding op de werkvloer aanbieden voor fietshersteller.

ARTIKEL 4: In het NMBS station van Lier werd door vzw Werkmmaat een fietspunt opgericht dat zich zowel op info-

WERKING verstrekking als op dienstverlening toelegt. FIETSPUNT LIER

4.1 Fietspunt Lier zorgt voor een betrouwbare basisdienstverlening en is door ruime openingsuren vlot bereikbaar. Het fietspunt Lier was in 2018 elke werkdag open van 7 tot 19 uur. Gedurende het toeristische seizoen (van 1 april tot 30 september) was het fietspunt ook op weekenden feestdagen open van 9.00 tot 13.00 uur. De verhuurde fietsen konden op elk moment van de dag teruggebracht worden, dit door het achterlaten van de fietssleutel in de brievenbus van het fietspunt.

146

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


Deze openingsuren werden ruim bekend gemaakt op de website van FietsenWerk (koepel van de fietspunten), NMBS en de toeristische dienst van Lier. In de loop van 2017 hebben we van Infrabel goedkeuring gekregen om de eerste verdieping boven het fietspunt ook in gebruik te nemen. Hierdoor kunnen we het gelijkvloers volledig inrichten als fietsatelier. Op de eerste verdieping kunnen we plaats maken voor een eetruimte en berging. 4.2 Fietspunt Lier zorgt er voor dat de directe omgeving en fietsenstallingen van de NMBS alsook de fietserstunnel en de aanwezige locaties net en ordelijk zijn. Fietspunt Lier beschikt over een oct - kaart om het opgehaalde afval dagelijks te verwijderen.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

147


De medewerkers van het fietspunt staan elke werkdag in voor het proper houden van de fietsenstallingen en de directe omgeving van het station Lier. Vier keer per dag wordt er een ronde gehouden door de fietsenstallingen om het zwerfvuil op te ruimen en de fietsen netjes in de stallingen te plaatsen. In opdracht van de NMBS staan wij ook in voor het verwijderen van onkruid en kleine snoeiwerken. Deze activiteiten worden ter controle dagelijks genoteerd in een logboek. In 2017 heeft de NMBS opnieuw geĂŻnvesteerd in extra fietsenstallingen, in totaal is er nu ruimte voor meer dan 1.000 fietsen in de stallingen rondom het station. Verder heeft NMBS nu ook alle fietsenstallingen overdekt. We kunnen dan ook stellen dat in de voorbije jaren het comfort voor de fietsers gevoelig verbeterd is. In december 2018 hebben we in samenwerking met de politie en de stad Lier 75 weesfietsen weggeknipt in de fietsenstallingen aan het station. Deze fietsen werden ter beschikking gesteld aan de dienst uitvoering van de stad Lier. Begin 2019 zullen er een tweede reeks van weesfietsen weggeknipt worden. Het fietspunt en NMBS zijn vragende partij om in de directe omgeving van het station te verbieden dat fietsen buiten de fietsenstallingen worden achtergelaten. Na overleg met het college en de bevoegde ambtenaar voor mobiliteit werd er echter beslist om niet in te gaan op deze vraag. Vanuit het fietspunt blijven we echter pleiten voor een verbod op ‘wildparkeren van fietsen’ op het Leopoldplein. In het kader van het gemeenteraadsbesluit van 27

148

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


maart 2017 werd opgenomen dat de medewerkers van het fietspunt mee ingeschakeld worden in de actieprogramma “Proper Lier”. Onze collega’s staan elke dag in voor het proper houden van het Leopoldplein, de autoparking en de voetgangerstunnel. We werken hierbij nauw samen met de betrokken medewerkers van de dienst uitvoering. 4.3 Trein en bus gebruikers kunnen bij fietspunt Lier terecht voor kleine herstellingen volgens het veilig thuiskomprincipe. Het is de opdracht van fietspunt Lier om de klanten van de NMBS die met de fiets naar het station komen te helpen bij kleine fietspannes (licht, remmen, ketting, banden), dit conform het veilig thuiskomprincipe. We hebben een degelijk uitgerust fietsatelier uitgebouwd en onze medewerkers hebben in de voorbije jaren de nodige ervaring en kennis opgedaan rond fietsherstel. Uit onze inventaris blijkt dat deze herstellingen vooral te maken hebben met pannes aan remmen, ketting, licht en banden. Op deze manier hebben we dan ook de afspraken gerespecteerd met het stadsbestuur en de fietsherstellers van Lier dat we ons beperken tot kleine fietsherstellingen. In totaal hebben we 1.098 fietsherstellingen geregistreerd in 2018. We hebben hierbij niet de kleine interventies bijgeteld zoals het oppompen van banden, hoger stellen van fietszadel, recht zetten van een fietsstuur,… Ook de herstellingen in het kader van de UITPAS met kansentarief zijn niet in opgenomen. 2011 1200

2012 965

2013 711

2014 1258

2015 800

2016 834

2017 1175

2018 1204

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

149


4.4 Fietspunt Lier verhuurt fietsen in het kader van woonwerk -verkeer en/of toerisme. In het kader van toerisme heeft het fietspunt Lier in totaal 35 huurfietsen ter beschikking (30 damesfietsen en 5 herenfietsen), dit aangevuld met extra toebehoren waaronder fietszakken en kinderstoeltjes. Verder hebben we vier plooifietsen en vier tandems in ons assortiment. Omwille van de grote investering verhuren we niet langer elektrische fietsen. Mogelijke klanten kunnen wel terecht bij Velocity voor het huren van elektrische fietsen. In 2015 hebben we op vraag van Toerisme Lier tien steps aangekocht. Alle fietsen dragen het logo van Toerisme Lier en zijn op deze manier heel herkenbaar. Met deze fietsverhuur willen we zo optimaal mogelijk de succesformule van ‘Cycling Dinner’ van Toerisme Lier ondersteunen. Met enkele B&B’s en hotels in Lier hebben we een fijne samenwerking kunnen opbouwen. Doelstelling hierbij is om een aanbod te voorzien van fietsen die de uitbaters kunnen aanbieden aan hun klanten. Op deze manier krijgen de toeristen een extra service om op een leuke manier de stad Lier en omgeving te bezoeken. Algemeen kunnen we stellen dat het individueel verhuur van toeristische fietsen daalt. Meer en meer fietstoeristen brengen hun fiets zelf mee met hun wagen. Er is nog wel een duidelijke vraag naar het verhuren van fietsen voor grotere groepen. De vraag naar B-dagtrips is in de voorbije jaren steeds blijven dalen in Vlaanderen. NMBS heeft daarom beslist om dit aanbod niet meer te voorzien vanaf 2019.

150

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


B-dagtrip Gewone fiets Tandem E-fiets Kinderkar Kinderstoel Aanhangfiets Steps Totaal

2012 60 1.546 135 97 7 19 3

2013 108 883 160 98 10 50 9

2014 255 1.011 102 104 5 2 0

1.867

1.318

1438

2015 58 946 184 153 7 16 1 0 1273

2016 74 779 100 123 14 18 0 20 1128

2017 25 771 76 106 14 20 4 0 1016

2018 18 849 107 7 0 8 0 9 998

In functie van het woon-werk-verkeer bieden we in het station van Lier de Blue-bike aan, een overkoepelend initiatief van NMBS en FIETSenWERK (koepel van de fietspunten). Doelstelling hierbij is om elke treinreiziger de kans te bieden om zijn laatste verplaatsing op een efficiĂŤnte manier met de fiets te laten verlopen. Deze Blue-bike kan via een terminal elke dag en dit 24/24 uur ontleend worden. Een abonnement kost 12 euro per jaar. Dankzij de steun van de Vlaamse overheid en de stad Lier is de kostprijs per rit gereduceerd van 3,15 euro naar 1,15 euro (voor 24 uur). Het aantal ritten per jaar met de Blue-bikes aan het station van Lier blijft nog steeds in stijgende lijn gaan. Het is de doelstelling van Blue-bike om in 2019 acht extra fietsen te voorzien. Verhuur Blue-bike Station Lier

2013 337

2014 798

2015 1.345

2016 1.975

2017 2.561

2018 3.693

In samenwerking met Reynaers Aluminium bieden we ook huurfietsen aan voor hun werknemers. Op deze manier wil deze dynamische onderneming haar

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

151


personeel motiveren om met de fiets naar het werk te komen. Het fietspunt staat in voor het onderhoud en periodieke herstellingen van deze fietsen. Reynaers Aluminium Standaard fietsen Plooifietsen Elektrische fietsen

105 6 42

Op vraag van het Heilig Hartziekenhuis bieden we een service aan rond mobiel fietsherstel. Bij een fietspanne kunnen de werknemers contact nemen met het fietspunt, we zorgen dan dezelfde dag nog voor de reparatie. Vanaf 2019 zullen we deze service ook aanbieden aan de fietsende ambtenaren van de stad Lier. Ook kijken we uit naar samenwerking met andere Lierse bedrijven. 4.5 Het fietspunt stimuleert mensen om zelf kleine fietsherstellingen aan te pakken en organiseert praktijkgerichte vormingsmomenten en/of ondersteunt klanten bij het herstellen van hun fiets. In Lier hebben we geen praktijkopleidingen georganiseerd rond fietsherstel. We hebben wel zeer regelmatig klanten ondersteund en geadviseerd rond de herstelling van hun fiets. Klanten zijn in ons atelier steeds welkom om zelf te komen sleutelen aan hun fiets. 4.6 In overleg met de stad Lier werkt het fietspunt mee aan het project “Blue-Bike als deelfiets� dat de fiets als vervoermiddel inzet om de bereikbaarheid van het stadscentrum te bevorderen. In september 2016 werden er in Lier twee extra terminals voorzien voor Blue-bikes. Dit gekaderd in een samenwerkingsovereenkomst tussen Blue-

152

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


Mobility, De Lijn, stad Lier en Werkmmaat. Op initiatief van De Lijn worden er Blue-bikes aangeboden aan de bushaltes van de Veemarkt. Het stadsbestuur zorgde zelf voor de financiering van een Blue-bike terminal op de randparking van De Mol. Op deze manier kan de Blue-bike op een vlotte manier gecombineerd worden met trein, bus en wagen, en dit op drie locaties rond de rand van Lier. Het stadsbestuur realiseerde hiermee een primeur in Vlaanderen. De cijfers rond de ontleningen zijn voor 2018 minder positief. Dit moet naar 2019 verder bekeken worden met de betrokken partners. Ontleningen Blue-bike Veemarkt Randparing De Mol

2017 164 348

2018 151 221

4.7 Het fietspunt zet zich in om de kwaliteit van de schoolfietsen te verbeteren door schoolfietsen te herstellen en te onderhouden die door scholen worden ingezet als vervoermiddel voor scholieren ifv diverse schoolactiviteiten. In opdracht van het stadsbestuur zijn we in 2011 gestart met het onderhouden/herstellen van schoolfietsen. Jammer genoeg is deze service nog te weinig bekend bij de scholen in Lier. 4.8 Het fietspunt is mee ingeschakeld in de fietscontroleacties naar scholen via het uitvoeren van kleine herstellingen (volgens veilig thuiskomprincipe) en doorverwijzing naar de reguliere fietsherstellers. In de opdrachtverklaring werd opgenomen dat het fietspunt samen met de politie en de dienst preventie, instaat voor fietscontroles van leerlingen in de

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

153


scholen. Doelstelling hierbij is om de verkeersveiligheid te verhogen door de controle van de fietsen in de school en liefst direct ook de noodzakelijke herstellingen uit te voeren (vooral licht en remmen). We hebben in 2018 fietscontroles uitgevoerd in de verschillende scholen van Lier: ▶ Stierenschool, Mallekotstraat 43 Lier ▶ Sint- Ursulaschool ,Frankenweg 6 Lier ▶ SAL Tweede Graad, Mechelsestraat 14 Lier ▶ Basisschool Het Spoor, Spoorweglei 6 Lier ▶ Basisschool Heilige Familie, Kesselsesteenweg 1 Lier ▶ Sint-Ursula school Kanunnik, Davidlaan 15 Lier ▶ Sint- Gummaruscollege Kanunnik, Davidlaan 10 Lier ▶ Vrij Technisch Instituut, Kruisbogenhofstraat 7 Lier ▶ Heilig Hartschool Schoolstraat, 10 Koningshooikt 4.9 De kwaliteit van de weesfietsen (gevonden en verloren fietsen) is verbeterd door ze, na het respecteren van de wettelijke procedure, te herstellen in functie van sociale dienstverlening: fietscursussen, scholen, OCMW-cliënteel,… We hebben in 2018 geen weesfietsen hersteld en ter beschikking gesteld van het OCMW. Op vraag van het stadsbestuur hebben we 31 weesfietsen van de stedelijke dienst Logistiek gecontroleerd en hersteld i.f.v. de openbare verkoop van het stadsbestuur.

154

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


4.10 Op vraag van het stadsbestuur worden er door het fietspunt cursussen ‘leren fietsen’ georganiseerd Er zal hierbij onderzocht worden hoe scholen/ouders kunnen worden bereikt i.f.v. van fietsen voor kinderen. In samenwerking met de stedelijke dienst welzijn en Open School Lier hebben we gedurende het hele jaar cursussen “leren fietsen” georganiseerd. In kleine groepjes leerden we de technieken aan voor het fietsen. Het fietspunt zorgde voor de begeleiding en het aanbod van fietsen. 4.11 Op vraag van het stadsbestuur of verenigingen worden door het fietspunt cursussen ‘veilig doorheen het verkeer’ (met aandacht voor rijgedrag, verkeersreglement,…) georganiseerd om beginnende fietsers zich veiliger en zelfverzekerd door het verkeer te leren begeven. We hebben in 2018 geen vragen gekregen van verenigingen om zulke cursussen te organiseren. In het kader van onze fietslessen voor volwassen begeleiden we wel beginnende fietsers door het verkeer. 4.12 Het fietspunt verleent medewerking bij het project “fietsexamen”. De medewerkers van het fietspunt hebben zeer actief meegewerkt aan het fietsexamen, een organisatie van de stad Lier i.s.m. al de lagere scholen. Onze mensen stonden in voor het controleren van de fietsende leerlingen. 4.13 Fietspunt Lier zorgt er voor dat de kwaliteit van de dienstfietsen van personeel (ocmw/stad/ politie) is gewaarborgd door de dienstfietsen systematisch te onderhouden.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

155


We hebben in 2018 verschillende dienstfietsen van de stad Lier hersteld. De opvolging en facturatie verliep via de dienst uitvoering van de stad Lier 4.14 Fietspunt Lier zorg er voor dat na aangifte van fietsdiefstal de slachtoffers gratis en voor beperkte duur tijdelijk kunnen beschikken over een vervangfiets. Sinds 2012 zijn we in samenwerking met de politie gestart om herstelde weesfietsen tijdelijk (maximum 1 maand) ter beschikking te stellen aan mensen waarvan hun fiets gestolen is. Voorwaarde is dat de betrokkene eerst PV laat opstellen bij de politie rond de fietsdiefstal. Vervolgens kan deze persoon een vervangfiets komen ophalen in het fietspunt. We hebben eind 2018 vijf nieuwe weesfietsen gekregen van de stedelijke dienst uitvoering zodat we deze service in 2019 verder kunnen aanbieden. Het is aangewezen om deze service opnieuw bekend te maken via de stedelijke informatiekanalen. 4.15 In samenwerking met het stadsbestuur staat het fietspunt in voor het graveren van fietsen. Er worden niet langer fietsen gegraveerd omdat fabrikanten dreigen met verlies van garantie. De stad biedt daarom de mogelijkheid aan om de fiets te labelen. 4.16 Het fietspunt verleent ondersteuning bij stedelijke initiatieven zoals de bedeling van informatie aan de bevolking via de organisatie van een fietsbedelingdienst. In opdracht van Toerisme Lier staan we in voor alle leveringen van picknickmanden. Concreet zorgen

156

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


we ervoor dat de picknickmanden gevuld worden bij de bakker en het sociaal restaurant en uiteindelijk terecht komen op de toeristische dienst. We hebben in 2018 een nieuwe elektrische cargofiets (Urban Arrow) gekocht. We willen deze zeer graag inzetten voor mogelijke kleine transporten voor de stad Lier. Eind 2018 hebben we ondermeer de nieuwe toeristische brochures van Lier rondgebracht naar verschillende adressen. In verschillende steden maakt een pakjesdienst per fiets steeds meer opgang om het winkelen aangenamer te maken. In overleg met het stadsbestuur willen we graag bekijken wat eventuele mogelijkheden zijn in Lier. 4.17 Fietspunt Lier staat in voor het reinigen van de wagens in kader van het project autodelen in uitvoering van de overeenkomst tussen Cambio en het stadsbestuur m.b.t. het onderhoud van de wagens. In overleg met de stad Lier en Cambio staan we in voor het poetsen van de Cambiowagens. In de voorbije jaren is het aanbod van Cambio in Lier gevoelig gestegen naar tien wagens. De gestandaardiseerde checklijsten worden ingevuld en doorgestuurd naar alle betrokken diensten. 4.18 Fietspunt Lier zorgt jaarlijks voor herstellingen van fietsen van Gomorpas-houders tegen een aangepast / goedkoper tarief. In het kader van het GOMOR-aanbod vanuit het OCMW Lier was er in de voorbije jaren een jaarlijkse controlebeurt voorzien voor de fietsen van de GO-

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

157


MOR-houders en dit voor de prijs voor 1 euro (zonder de eventuele wisselstukken). Vanaf 2017 werd de GOMOR pas geïntegreerd in de UITPAS met kansentarief. In dit kader is het aantal herstellingen met kansentarief gevoelig gestegen. Er wordt hierbij een aangepast sociaal tarief aangerekend, namelijk 50% van de werkuren. Herstel kansentarief

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 112 81 70 161 337 335 408

4.19 In overleg met het Lokaal Sociaal Beleid, is door het fietspunt ondersteuning aangeboden in de uitbouw van het sociaal beleid (vb. via ter beschikking stellen fietsen bij ‘welzijnscirkels’, sensibiliseringsinitiatieven,… Ook in 2018 was Werkmmaat een actieve gesprekspartner naar het stadsbestuur toe rond het lokaal werkgelegenheidsbeleid. Verder hebben hebben we enthousiast gereageerd op de vraag van het OCMW om vanaf 2018 in te staan voor de organisatie van een vervoerdienst om senioren dagelijks langs te rijden bij de verschillende lokale dienstencentra. 4.20 De dienstverlening van het fietspunt wordt in overleg met de reguliere lokale fietsherstelsector aangeboden om samenwerking en uitwisseling te bevorderen. In het verleden hebben we een intense samenwerking kunnen opbouwen met fietshandelaar ‘Velocity’ in de Antwerpsestraat. De zaakvoerder heeft vier jaar geleden een medewerker van het fietspunt in

158

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


dienst genomen als fietshersteller. Verder loopt een collega van het fietspunt verschillende weken stage in deze onderneming. Doelstelling is dat hij begin 2019 als fietshersteller aan de slag kan gaan in Velocity. We zijn ook gestopt met het verhuren van elektrische fietsen omdat Velocity dit zelf ook aanbiedt. Daarnaast promoten we actief alle fietsherstellers in Lier door bij grotere fietspannes naar hen door te verwijzen. 4.21 De aankoop van onderdelen gebeurt zoveel mogelijk bij plaatselijke handelaars. Voor dringende aankoop van onderdelen gaan we rechtstreeks naar fietshandelaars in Lier.

ARTIKEL 5: Het stadsbestuur stelt de opdrachten voor en staat in voor de randvoorwaarden die een vlotte, veilige

ONDERSTEUNING en correcte uitvoering mogelijk maken TOERISMEJEUGD- SPORT TOERISME

5.1 Vzw Werkmmaat zorgt voor het onder-

(UIT IN LIER) houd van het fiets- en wandelpadennetwerk

en dit vooral in het kader van het peterschap van Lier voor de routeconvenant van TPA. Dit onderhoud gebeurt volgens een wekelijks schema en op afroep voor periodieke werken in samenspraak met verantwoordelijke groendienst stad Lier.

Volgens een vast werkschema staan we elke dag in voor het proper houden van de vesten. Daarnaast dragen we systematisch zorg voor al het fiets- en wandelpadennetwerk van TPA. We houden hiervoor

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

159


contact met Toerisme Lier en de dienst uitvoering. 5.2 vzw Werkmaat onderhoudt wekelijks de publieke ruimten van het Zimmertorenpaviljoen. We hebben deze opdracht maar een paar maanden kunnen uitvoeren met een artikel 60 medewerker van het OCMW Mechelen. Het poetsen verliep ook zeer onregelmatig omwille van frequente afwezigheden van de betrokken collega. 5.3 Op afroep zorgt vzw Werkmmaaat voor het maaien van het onkruid rondom het stedelijk museum. Deze opdracht werd uitgevoerd. 5.4 Een doelgroepmedewerker van vzw Werkmmaat wordt ingeschakeld aan de balie toerisme en zal zich naast het ondersteunen van het reguliere baliewerk, inzetten in functie van het sociaal toerisme – onthaal om de doelgroep te ondersteunen in hun participatie aan vrijetijdsbeleving en vakantie. Onder impuls van de medewerkers van de toeristische dienst werd er een aantrekkelijk en betaalbare daguitstap uitgewerkt waarbij er optimaal wordt ingespeeld op de talrijke toeristische troeven van Lier: bezoek aan musea en de Zimmertoren, boottocht op de Binnennete, fietsen op de Vesten, picknick en avondmaal i.s.m. Kome Nete,‌ Dit dag aanbod wordt opgenomen en gepromoot binnen het kader van het Vlaams Steunpunt Vakantieparticipatie. 2015 was de primeur van deze unieke formule. In de voorbije jaren zijn vooral de boottochtjes, Zimmertoren en de picknickmand uitgegroeid tot een

160

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


smaakvolle troeven. In 2018 hebben we 192 bezoekers mogen ontvangen in het kader van “Toerisme voor Iedereen”, dit tegenover 135 in 2017. 5.5 Vzw Werkmaat voorziet in een doelgroepmedewerker ter ondersteuning van het onthaal en toezicht in de stedelijke musea. Door het samensmelten van de twee stedelijke musea is deze functie begin 2018 weggevallen. We hebben het stadsbestuur geadviseerd om deze te vertalen naar een nieuwe opdracht van Cultuurnetwerker in cc De Mol. Dit in functie van het verjongen en verkleuren van het cultureel aanbod.

SPORT 5.6 Werkmaat zorgt voor het onderhoud van de stedelijke sportinfrastructuur en voert periodieke werken uit ter ondersteuning van manifestaties (bijv. sportevenementen atletiekpiste). In samenspraak met de stedelijke sportdienst hebben we het hele jaar door regelmatig opdrachten uitgevoerd rond het onderhoud van de stedelijke sportinfrastructuur en de ondersteuning bij sportevenementen (Pallieterjogging). 5.7 De medewerkers van vzw Werkmmaat worden door SK Lierse mee ingeschakeld in de algemene onderhoudswerken van het stadion: opkuis na thuismatchen, kleine klusjeswerken,… SK Lierse betaalt hiervoor de ondersteuning door vzw Werkmmaat. Omwille van financiële problemen is de samenwerking met SK Lierse stopgezet.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

161


JEUGD 5.8 Werkmaat zorgt voor het onderhoud op wekelijkse basis van de infrastructuur en de omgeving van het Moevement en de omgeving speeltuin Stadspark. Ook deze opdracht werd het hele jaar door uitgevoerd in het kader van onze vaste werkplanning.

EVENEMENTEN 5.9 De medewerkers van Werkmmaat kunnen – na overleg - ingezet worden voor het onderhoud en opkuis van terreinen na evenementen en op periodieke basis als ondersteuning van evenementen. We hebben dit jaar geen vragen ontvangen rond ondersteuning van stedelijke evenementen.

UIT IN LIER 5.10 De medewerkers van vzw Werkmmaat kunnen tijdens de winterperiode wanneer buitenwerk niet steeds hoogdringend is, ingeschakeld worden voor allerhande klusjeswerken binnen de infrastructuur van Uit in Lier. Gedurende het hele jaar hebben we zoveel mogelijk ingespeeld op diverse vragen van Uit in Lier: kleine verhuisopdrachten, proper maken van de kelder onder het stadhuis, klusjes in de academie,‌ Dit steeds in samenspraak met Lieve Lettany.

162

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


ARTIKEL 6: De concessie cafetaria en toiletten stadspark Lier

wordt gekaderd binnen de opdracht m. b. t. het on-

CONCESSIE derhoud stadspark. CAFETARIA

6.1 Vzw Werkmaat zorgt er voor dat de speeltuin

STADSPARK / een plek waar het leuk toeven is voor kinderen

en hun begeleiders. In die optiek zal vzw Werkm-

MINIGOLF EN maat alle mogelijke activiteiten vanuit de stedelijSPORTVELDEN ke diensten naar kinderen toe mee ondersteunen evenals naar scholen die Lier bezoeken en er even komen spelen.

We hebben deze opdracht in de voorbije zes seizoenen met veel enthousiasme uitgevoerd. Onze collega’s staan het hele jaar door in voor het netjes houden van deze mooie speeltuin. We doen dit in nauw overleg met alle betrokken stedelijke diensten. Het stadspark Lier, en meer in het bijzon-

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

163


der de speeltuin, is een belangrijke ontmoetingsplek voor inwoners en bezoekers van Lier. Het Koffiehuisje werd in 2012 op een leuke manier opgefrist met speelse graffitifiguren. Verder hebben we de nodige koelinstallaties en toog voorzien en werden er aangepaste stoelen en tafels aangekocht. In samenwerking met de bibliotheek hebben we een aanbod aan kinderboeken. In 2013 werd door het stadsbestuur naast de speeltuin een extra groene zone aangelegd als lig- en picknickweide. Op kosten van Werkmmaat werd de muur naast deze groenzone met graffiti ingekleurd. Op deze manier wordt dit grasveld mee opgenomen binnen het geheel van de reeds bestaande speeltuin. Eind 2013 hebben we verder door een landschapsarchitect (Jo Ampe) een concept laten uitwerken rond de invulling van deze aanpalende groenzone met een luifel, extra zitbanken, twee unieke zitconstructies en groenaanplantingen aan de rand. Dankzij de financiĂŤle steun van de stad Lier hebben we een mooie luifel, zitbanken en twee picknicktafels kunnen plaatsen. Werkmmaat heeft gezorgd voor de aankoop van twee unieke zitconstructies en staat in voor het onderhoud en opslag van de luifel. Deze lig- en picknickweide is hierdoor in de voorbije jaren uitgegroeid tot een gezellige ontmoetingsplek. In 2016 hebben we vier mooie zonneluifels aan het Koffiehuisje voorzien die zorgen voor de nodige schaduw op het terras. In 2017 zijn we blijven investeren in de verbetering van de speeltuin: â–ś We bouwden met eigen middelen een Verha-

164

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


lenhuisje waar kinderen rustig kunnen genieten van luisterverhalen. Er is een professionele geluidsinstallatie voorzien. Dit Verhalenhuisje wordt ook verhuurd voor verjaardagsfeestjes. ▶ Aan de zijkanten van het Koffiehuisje hebben we lange houten zitbanken getimmerd met verloren houtresten. Deze 11 meter zitcomfort is een ideale plek geworden waar ouders en kinderen rustig kunnen genieten. ▶ De stad Lier zorgde voor een nieuwe verflaag op de verschillende speeltuigen. In het najaar werd er ook een grote hoeveelheid nieuw zand uitgestrooid. In het voorjaar 2019 zullen we het Koffiehuisje grondig renoveren. Er wordt een schuifraam geplaatst om meer licht en lucht te voorzien in het gebouw. Verder zullen we op eigen kosten een degelijke elektriciteitsleiding plaatsen. En tot slot zal er een nieuwe koeling en kassa geplaatst worden. We kijken nog steeds positief terug op onze werking in de stedelijke speeltuin en dit op basis van de vele enthousiaste reacties van de bezoekers van de speeltuin en het Koffiehuis. 6.2 Vzw Werkmmaat zal alle noodzakelijke stappen zetten als concessiehouder van de cafetaria i.v.m.: ▶ Brandverzekering van de inboedel, materiaal en koopwaar van de cafetaria. ▶ Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegen derden. ▶ Betaling van de facturen voor de nutsvoorzieningen (gas en elektriciteit).

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

165


▶ Aanvragen van een vergunning voor het schenken van alcoholische dranken. Werkmmaat heeft zorg gedragen voor al haar verplichtingen als concessiehouder. 6.3 De concessie wordt vooral gericht op de verkoop van allerhande frisdranken en gegiste dranken, kleine snacks, ijsjes en snoep. Er wordt tevens een beperkte maar kwaliteitsvolle menukaart aangeboden We hebben op onze menukaart een brede waaier van frisdranken en gegiste dranken. We houden hierbij rekening met het aanbod van lokale producenten. Verder hebben we een ruim aanbod aan ijsjes. We hebben een klein aanbod aan snacks met ondermeer cake en croque uit het vuistje. 6.4 In het geheel van de uitbating van deze concessie moet er prioriteit worden gegeven aan duurzaam ondernemen: ▶ Gebruik van ecologische kuisproducten voor het poetsen van de toiletten en het cafetaria. ▶ Reductie van afval door geen brikverpakkingen of plastic bekers te gebruiken. ▶ Aanbod van fair-trade producten waaronder koffie, chocolade, wijn, vruchtensappen,… ▶ Afval wordt gescheiden verwerkt. ▶ Stimuleren van klanten om zo weinig mogelijk te roken op het terras. Ook hier hebben we getracht om zo maximaal mogelijk in te spelen op de vooropgestelde duurzaamheid doelstellingen.

166

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


Er wordt gepoetst met ecologische producten die geschikt zijn voor gebruik in horeca en openbare toiletten. Al onze dranken worden aangeboden in glas. We maken dus geen gebruik van plastic bekers en brikverpakkingen. In het Koffiehuisje wordt het papier en glas apart gerecycleerd. We hebben aan de stedelijke milieudienst de vraag gesteld om volgend seizoen ook een afvalstraatje te voorzien in de speeltuin zelf. Op deze manier kunnen we ondermeer het PMD apart inzamelen. Er is een zeer ruim aanbod aan Fair-trade producten waaronder: koffie, wijn, cava, fruitsappen en chocolade. Het stadsbestuur is dit jaar ook ingegaan op onze vraag om van de speeltuin een rookvrije zone te maken. Aan de ingang van de speeltuin hangt er een informatiebord. We hebben buiten de speeltuin voor de rokers een peukenpaal voorzien. 6.5 Voor het gebruik van de speeltuin en de toiletten wordt er geen vergoeding gevraagd. Het gebruik van de speeltuin en de toiletten is gratis. De bezoekers van de speeltuin en picknickweide mogen ook zelf hun eten en drinken mee brengen. Met eigen middelen hebben we in 2017 een vertelhuisje gebouwd in de speeltuin. In dit vertelhuisje gaan activiteiten door in samenwerking met cc De Mol. Deze locatie wordt ook verhuurd voor verjaardagsfeestjes. 6.6 vzw Werkmmaat staat garant dat het keukengedeelte voldoet aan de geldende normen qua hygiĂŤne en voedselveiligheid.

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

167


Onze keuken voldoet aan de vooropgestelde normen qua HACCP. We hebben dit jaar ondermeer een aparte koeling voorzien voor de voedingsproducten. Alle voedingspakketten krijgen een sticker met datum. 6.7 vzw Werkmmaat is verantwoordelijk voor: ▶ Het groenonderhoud van de minigolf en sportvelden ▶ Het volledige onderhoud van de speeltuin ▶ Het poetsen van de toiletten van speeltuin en sportvelden Onze medewerkers geven een grote prioriteit aan het onderhoud van de speeltuin, minigolf, sportvelden en picknick weide en het poetsen van de toiletten in de speeltuin en aan de sportvelden. Op vraag van het stadsbestuur hebben we omwille van de mooie nazomer dagen in de twee eerste weekends van oktober de toiletten nog open gehouden. Vanaf 2019 zullen we het Koffiehuisje en de toiletten van 1 april tot na de herfstvakantie open houden. 6.8 vzw Werkmmaat is verantwoordelijk voor de uitbating en het beheer van de minigolf en de tennisterreinen. Ze behouden hiervoor de inkomsten maar dragen wel de werkingskosten voor uitbating De infrastructuur blijft eigendom van de stad. We hebben dit seizoen de twee tennisterreinen volledig laten heraanleggen door een professionele firma. We hebben hiervoor veel waardering gekregen van de tennissers. De boekingen verlopen volledig digitaal via www.tennislier.be.

168

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


De minigolf wordt elk jaar zo goed mogelijk op punt gesteld. We dringen echter al jaren aan bij het stadsbestuur om de minigolf volledig opnieuw aan te leggen. De minigolf is op verschillende punten versleten. Verder liggen de stenen van de voetpaden los en zijn er verschillende niveauverschillen die problemen geven voor mensen die moeilijk te been zijn. We hebben in 2017 reeds een ontwerp laten maken voor heraanleg van de minigolf.

ARTIKEL 7: 7.1 In de drie eerste en drie laatste maanden

van het jaar (sluitingsperiode cafetaria speel-

ONDERSTEUNING tuin Lier) wordt de doelgroepmedewerker van DIENSTENCENTRA vzw Werkmmaat ingeschakeld i. f. v. de onder-

steuning van de dienstencentra van het OCMW. De aansturing zal gebeuren door de verantwoordelijken van de verschillende dienstencentra. Omwille van het te hoge aantal overuren heeft onze medewerkster dit jaar deze ondersteuning niet kunnen opnemen.

ARTIKEL 8: In het college besluit van 20 februari 2017 wordt er verwezen naar een stuurgroep i.f.v. de opvolging

STUURGROEP van de werking van vzw Werkmmaat. De opdracht, samenstelling en frequentie (min 1 maal per jaar) worden bij de projectvoorbereiding vastgelegd.

De rol van deze stuurgroep is de samenwerking tussen vzw Werkmmaat en het stadsbestuur mee vorm te geven, te evalueren en bij te sturen. Van deze stuurgroep maken minimaal deel uit de voorzitter van het OCMW, de coรถrdinator van Werk-

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

169


mmaat, de plaatselijke verantwoordelijke van Werkmmaat Lier, een medewerker van de welzijnsdienst van het OCMW, een medewerker van het team toerisme en erfgoed en een medewerker van het team sociaal beleid. Tot op heden is deze stuurgroep nog niet actief. Vanuit Werkmmaat zijn we vragende partij voor de opstart van deze werkgroep omdat we op deze manier zo optimaal mogelijk kunnen inspelen op vragen en opmerkingen vanwege het stadsbestuur.

BESLUIT In de eerste plaats zijn we de betrokken overheidsinstanties waaronder het stadsbestuur en OCMW van Lier, NMBS en het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ontzettend dankbaar voor hun onmisbare (financiĂŤle) steun.

We hebben in 2018 getracht om zo goed mogelijk in te spelen op de vooropgestelde doelstellingen in het kader van het gecoĂśrdineerd gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2017 en de SLA bepaald door NMBS. Maar we hebben zeker de ambitie om het nog beter toe doen. Op basis van dit jaarverslag denken we dat er rond volgende punten nog verbetering mogelijk is.

170

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


Werkpunt Vertaling werking Werkmmaat in de nieuwe meerjarenplanning 2019–2025 Oprichten stuurgroep Maandelijks werkoverleg stedelijke diensten en Werkmmaat Versterken doorstroom doelgroepmedewerkers naar het regulier arbeidscircuit Organiseren van een officiële opleiding fietsherstel op de werkvloer Mobiel fietsherstel voor werknemers van bedrijven en stad Lier Verhogen gebruik Blue-bikes aan Veemarkt en De Mol Procedure rond herstel van schoolfietsen Herstellen van weesfietsen voor cliënten OCMW Promoten van vervangfiets na diefstal Vervoer van kleine vrachten in bakfiets Stimuleren van kleine vrachten per fiets Wekelijks poetsen paviljoen Zimmertoren Langer open houden Koffiehuis en toiletten speeltuin tot einde herfstvakantie Herinrichting en elektriciteit Koffiehuis Heraanleg minigolf en tennisterreinen Ondersteuning dienstencentra (eerste en laatste drie maanden van het jaar

Op te nemen door Stadsbestuur Stadsbestuur Stadsbestuur Werkmmaat Werkmmaat Werkmmaat en stadsbestuur Blue-bike en stadsbestuur en Werkmmaat Stadsbestuur OCMW en Werkmmaat Stadsbestuur en politie Stadsbestuur en Werkmmaat Werkmmaat Werkmmaat Werkmmaat Stadsbestuur Stadsbestuur

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

171


â–¶ FINANCIEEL VERSLAG

172

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


Nr.

BE0817381683

VKT-vzw 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen In volle eigendom van de vereniging of stichting Overige Installaties, machines en uitrusting In volle eigendom van de vereniging of stichting Overige Meubilair en rollend materieel In volle eigendom van de vereniging of stichting Overig Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa In volle eigendom van de vereniging of stichting Overige Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

Toel.

5.1.1 5.1.2

5.1.3/5.2.1

Codes 20/28 20 21 22/27 22 22/91 22/92 23 231 232 24 241 242 25 26 261 262 27 28

151.261

107.077

119.506

97.314

5.144 5.144

8.408 8.408

103.154 103.154

73.692 73.692

11.208 11.208 31.755

14.944 14.944 9.763

1.010.908

956.883

2915 3 30/36 37 40/41 40 41

356.970 278.563 78.407

380.226 254.509 125.717

415 50/53 54/58 490/1

641.603 11.845 490

573.501 3.156

29/58 29 290 291

5.2.1

Vorig boekjaar

Boekjaar

20/58

1.162.169

1.063.960

5/15

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

173


Nr.

BE0817381683

VKT-vzw 2.2 Toel.

PASSIVA EIGEN VERMOGEN

Fondsen van de vereniging of stichting Beginvermogen Permanente financiering Herwaarderingsmeerwaarden Bestemde fondsen Overgedragen positief (negatief) resultaat Kapitaalsubsidies

(+)/(-)

VOORZIENINGEN

Voorzieningen voor risico's en kosten Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Rentedragend Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Borgtochten ontvangen in contanten Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Diverse schulden Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen subsidies en borgtochten ontvangen in contanten Andere rentedragende schulden Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

5.3

5.3

Codes 10/15 10 100 101 12 13 14 15 16 160/5 168

5.4

17/49 17 170/4

Vorig boekjaar

Boekjaar

769.786

615.740

764.986 4.800

608.540 7.200

35.000

35.000

357.383

448.220

357.383

448.220

172/3 174/0 175 176 179 1790

5.4

1791 1792 42/48 42 43 430/8 439 44 440/4 441 46 45 450/3 454/9 48

90.642 90.642

111.838 111.838

80.262

114.250

185.606 942 184.664 873

222.132 11.602 210.530

480/8 4890 4891 492/3 10/49

873

1.162.169

1.063.960

6/15

174

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


Nr.

BE0817381683

VKT-vzw 3

RESULTATENREKENING Toel.

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Brutomarge (+)/(-) Bedrijfsopbrengsten Omzet Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) Positief (Negatief) bedrijfsresultaat (+)/(-) Financiële opbrengsten Financiële kosten Positief (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening (+)/(-) Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar (+)/(-)

Codes

2.124.996

2.009.356

1.880.000

1.838.923

49.438

51.941

635/8 640/8

35.000 4.147

2.553

649 9901 75 65

156.411 736 701

115.939 1.596 289

156.446

117.246

156.446

1.387 115.859

9900 70/74 70 73

5.5

Vorig boekjaar

Boekjaar

60/61 62

630

631/4

5.5 5.5

9902 76 66 9904

7/15

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

175


Nr.

BE0817381683

VKT-vzw 4

RESULTAATVERWERKING Te bestemmen positief (negatief) resultaat Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige boekjaar Onttrekking aan het eigen vermogen aan de fondsen van de vereniging of stichting aan de bestemde fondsen Toevoeging aan de bestemde fondsen Over te dragen positief (negatief) resultaat

(+)/(-)

Codes 9906

Boekjaar

764.986

Vorig boekjaar

608.540

(+)/(-)

9905

156.446

115.859

(+)/(-)

14P 791/2 791 792 692 14

608.540

492.681

(+)/(-)

764.986

608.540

8/15

176

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018


JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

177


178

JAARVERSLAG WERKMMAAT 2018

WERK OP MENSENMAAT

Profile for studioboekenberg

Werkmmaat jaarverslag 2018  

Werkmmaat jaarverslag 2018  

Advertisement