Page 1

studio 12 architecture Aαρών Κοέν Αρχιτέκτονας portfolio 2011


. PROJECTS ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ . . . . . . . . 5 Μονοκατοικία στις Αδάμες Κηφισιάς Κατοικία σου Φιλοπάππου ΣΕΓΜ_Τύπος Πρότυπης Κατοικίας 80τ.μ για τις Πυρόπληκτες Περιοχές Συγκρότημα Κατοικιών στη Νέα Ζωή Ιωαννίνων Μονοκατοικία στο Καπανδρίτι Αττικής Διαμόρφωση Διαμερίσματος στα Μελίσσια Διαμόρφωση Διαμερίσματος στο Λυκαβηττό ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

ÐñïóèÞêç Áßèïõóáò Ðïëëáðëþí ×ñÞóåùí óôï 1ï-10ï ÄÓ ÍÝáò Óìýñíçò 4o ÄÓ ÊåñáôÝáò, 4ï Íçðéáãùãåßï ÊåñáôÝáò Áéèïõóá Ðïëëáðëþí ×ñÞóåùí 12-Θέσιο Δημοτικό Σχολείο και 2-Θέσιο Νηπιαγωγείο στα Βριλήσια Επέκταση 1ου Λυκείου Νέας Σμύρνης Προσθήκη Γυμναστηρίου και Αιθουσών Διαδασκαλείας στο 2-11ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ . . . . . . . 24

Êëåéóôü ÃõìíáóôÞñéï -ÁÐ× óôï ÄÞìï Áõëþíáò Êëåéóôü ÃõìíáóôÞñéï ÄÞìïõ ÊåñáôÝáò

ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ . . . . . . . 28

Κέντρο Θεραπείας Αποκατάστασης Δημόκριτος Medical Center στην Αλεξανδρούπολη Äéáññõèìßóåéò – Âåëôéþóåéò Õðáñ÷ïõóþí Êôéñéáêþí ÅãêáôáóôÜóåùí ÊÝíôñïõ Áðïèåñáðåßáò – ÁðïêáôÜóôáóçò êáé ÊïéíùíéêÞò ÕðïóôÞñéîçò ÁÌÅÁ Áñôáò

ÊÝíôñï Õãåßáò Áóôéêïý Ôýðïõ óôï ÐåñéóôÝñé ÅðÝêôáóç-Åêóõã÷ñïíéóìüò ×åéñïõñãåiùí Íáõôéêïõ Íïóïêïìåiïõ Áèçíùí Í.Í.Á. Ôýðïò ÄéáìåñéóìÜôùí ãéá Üôïìá ìå åéäéêÝò áíÜãêåò ÁÌÅÁ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ . . . . . . . . 39

ÌÝãáñï ÁãñïôéêÞò ÔñÜðåæáò ÅëëÜäïò Áñ÷éôåêôïíéêüò Äéáãùíéóìüò Äçìïôéêü ÌÝãáñï ÄÞìïõ Éùáííéôþí -ÐáíåëëÞíéïò Áñ÷éôåêôïíéêüò Äéáãùíéóìüò ÊÝíôñï ÅîõðçñÝôçóçò ÂÉ.ÐÅ. -Áñ÷éôåêôïíéêüò Äéáãùíéóìüò Χώρος Γραφείων της Engineering Energy στον Ασπρόπυργο Κτίριο Γραφείων στην Καρδίτσα Κτίριο Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ . . . . . . . . . . . 50

Δημοτικό Κοιμητήριο Αρτας

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Åðôáðýñãéï Èåóóáëïíßêçò Åíïðïßçóç ÁíÜðëáóç Êïéíü÷ñçóôùí ÷þñùí óôçí ðüëç ôùí Éùáííßíùí Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων στην Ελευσίνα Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις στο 1-10ο ΔΣ Νέας Σμύρνης


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ . . . . .62

Ôýðïò Ðõñïóâåóôéêïý Óôáèìïý ÂÉÐÅ Ðõñïóâåóôéêüò Óôáèìüò óôïí Êñáôéêü ÁåñïëéìÝíá Óáíôïñßíçò

ΚΤΙΡΙΑ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΩΝ . . . . .70 ÅðÝêôáóç Ðáëáéïý Êôéñßïõ Áåñïóôáèìïý óôïí Êñáôéêü ÁåñïëéìÝíá Óáíôïñßíçò. ÍÝï Êôßñéï Áåñïóôáèìïý óôïí Êñáôéêü ÁåñïëéìÝíá Óáíôïñßíçò

. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚA ΕΡΓΑ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ . . . . .75

Αλλάζοντας την Πρόσ(οψη) του Πύργου Πειραιά Διαμόρφωση Πίσω Όψεων Διατηρητέων κτιρίων Οδού Μακρυγιάννη INTERFACE / Êôßñéï óôï Áåñïäñïìéï ôïõ Åëëçíéêïý FEIDAD 2000 URBAN SPA / ÁóôéêÜ ËïõôñÜ óôç ÍÝá Õüñêç ÄéáäñáóôéêÞ ÅãêáôÜóôáóç VERSA TILES Ìåôáâáëëüìåíá Ðëáêßäéá ÄéåèíÞò Äéáãùíéóìüò Éäåþí ãéá ôçí Ðüëç ôçò ÍÝáò ×éëéåôßáò (Citta Terso Millenio) Ðñüôáóç ãéá Ìüíéìç åãêáôÜóôáóç óå ðëáôåßá Sound Scape Ôopo.Opticon Ó÷åäéáóìüò Ðñùôüôõðçò ÓõóêåõÞò Under Construction Ðëáôåßá ÅéñÞíçò óôï Tel - Aviv 11ç ÌðéåíÜëëå ÍÝùí Äçìéïõñãþí Óõììåôï÷Þ óôïí Äéáãùíéóìü ãéá ôï Ìçôñïðïëéôéêü ðÜñêï Áèçíþí IRON Ó÷åäéáóìüò Ãñáöåßïõ

ΕΙΚΌΝΕΣ / ΣΚΊΤΣΑ


ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ


ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΙΣ ΑΔΑΝΕΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ

6

studio 12 architecture

Αρχιτεκτονικά Ααρών Κοέν Στατικά : Δανιήλ Σούσης Μηχανολογικά : Σωτήρης Μαυραγάσνης


ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ

7

studio 12 architecture

Αρχιτεκτονικά Ααρών Κοέν


ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 80τ.μ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

8

studio 12 architecture

Αρχιτεκτονικά Ααρών Κοέν Στατικά : Χρήστος Πλαΐνης Μηχανολογικά : Νικόλας Νάκος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός - Βράβευση Μελέτης


ΣΕΓΜ_ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 80τ.μ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

9

studio 12 architecture

Αρχιτεκτονικά Ααρών Κοέν Στατικά : Χρήστος Πλαΐνης Μηχανολογικά : Νικόλας Νάκος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός - Βράβευση Μελέτης - Η μελέτη συμμετέχει στην 6η Bienalle Αρχιτεκτόνων


ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

10

studio 12 architecture

Αρχιεκτονική Μελέτη : Ααρών Κοέν, Ελισάβετ Πλαΐνη


ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΥΚΟ

11

studio 12 architecture

Αρχιεκτονική Μελέτη : Ααρών Κοέν, Μιχάλης Βρεσάης


ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

12

studio 12 architecture

Αρχιτεκτονικά Ααρών Κοέν


ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟ

13

studio 12 architecture

Αρχιτεκτονικά Ααρών Κοέν


ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

14

studio 12 architecture

Αρχιτεκτονικά : Ααρών Κοέν


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ


1O -10O ÄÓ ÍÅÁÓ ÓÌÕÑÍÇÓ ÐÑÏÓÈÇÊÇ ÁÉÈÏÕÓÁÓ ÐÏËËÁÐËÙÍ ×ÑÇÓÅÙÍ

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ : ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò Áñ÷éôÝêôïíåò ÏìÜäá ÌåëÝôçò : ÉùóÞö ÊïÝí, Ìé÷Üëçò ÂñåóÜçò, Ááñþí ÊïÝí, ÌÜñù Êïóéþíç ÊïÝí

öùôïãñáößá ìáêÝôáò

••

A

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

••

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ +0.50

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΚΗΝΗΣ

+0.50

WC

+2.20 15.25

ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

B

+0.00

ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΣΜΑ (Βόρεια Πτέρυγα)

WC

16

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΗ 20,37 τ.μ.

2.40

+0.00

3.00

12.50

B

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

1

2

3

4

5

7

6

8

9

11

10

12

13

14

15

17

16

18

+0.00

1.00

1.20 1.60

••

+0.00

ΕΙΣΟΔΟΣ

A

••

ΙΣΟΓΕΙΟ (+0.00)

ÊÜôïøç Éóïãåßïõ


4O ÄÓ ÊÅÑÁÔÅÁÓ- 4O ÍÇÐÉÁÃÙÃÅÉÏ ÊÅÑÁÔÅÁÓ ÁÉÈÏÕÓÁ ÐÏËËÁÐËÙÍ ×ÑÇÓÅÙÍ ÄÇÌÏÕ ÊÅÑÁÔÅÁÓ

17

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ : Ãñáöåßï 12 Áñ÷éôåêôïíéêÞ ÏìÜäá ÌåëÝôçò : Ì.Êïóéþíç ÊïÝí, Á. ÊïÝí Β. Γκανιάτσας, Ê. Êïõñïýìáëç, ÓôáôéêÜ : ËåõôÝñçò ×ñõóüò Çëåêôñïìç÷áíïëïãéêÜ : ÄçìÞôñçò ÄáëáâÜãêáò


4O ÄÓ ÊÅÑÁÔÅÁÓ- 4O ÍÇÐÉÁÃÙÃÅÉÏ ÊÅÑÁÔÅÁÓ ÁÉÈÏÕÓÁ ÐÏËËÁÐËÙÍ ×ÑÇÓÅÙÍ ÄÇÌÏÕ ÊÅÑÁÔÅÁÓ

18

Äçìïôéêü - Áßèïõóá Ðïëëáðëþí ×ñÞóåùí

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ : Ãñáöåßï 12 Áñ÷éôåêôïíéêÞ ÏìÜäá ÌåëÝôçò : Ì.Êïóéþíç ÊïÝí, Á. ÊïÝí, Β. Γκανιάτσας, Ê. Êïõñïýìáëç. ÓôáôéêÜ : ËåõôÝñçò ×ñõóüò Çëåêôñïìç÷áíïëïãéêÜ : ÄçìÞôñçò ÄáëáâÜãêáò


4O ÄÓ ÊÅÑÁÔÅÁÓ- 4O ÍÇÐÉÁÃÙÃÅÉÏ ÊÅÑÁÔÅÁÓ ÁÉÈÏÕÓÁ ÐÏËËÁÐËÙÍ ×ÑÇÓÅÙÍ ÄÇÌÏÕ ÊÅÑÁÔÅÁÓ

+3.00

+3.00

+2.83

+2.15

+1.37

+3.23

+2.97

+2.91

+1.11

+2.13

+1.06

+1.20

+1.30

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ : Ãñáöåßï 12 Áñ÷éôåêôïíéêÞ ÏìÜäá ÌåëÝôçò : Ì.Êïóéþíç ÊïÝí, Á. ÊïÝí Β. Γκανιάτσας, Ê. Êïõñïýìáëç. ÓôáôéêÜ : ËåõôÝñçò ×ñõóüò Çëåêôñïìç÷áíïëïãéêÜ : ÄçìÞôñçò ÄáëáâÜãêáò

+1.76

19

+1.41

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ


12-ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 2-ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΙΑ

20

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ : ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò Áñ÷éôÝêôïíåò ÏìÜäá ÌåëÝôçò : ÉùóÞö ÊïÝí, Ìé÷Üëçò ÂñåóÜçò , Ááñþí ÊïÝí ÌÜñù Êïóéþíç ÊïÝí


12-ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 2-ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΙΑ

21

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ : ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò Áñ÷éôÝêôïíåò ÏìÜäá ÌåëÝôçò : ÉùóÞö ÊïÝí, Ìé÷Üëçò ÂñåóÜçò , Ááñþí ÊïÝí ÌÜñù Êïóéþíç ÊïÝí


1O ËÕÊÅÉÏ ÍÅÁÓ ÓÌÕÑÍÇÓ

B

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ : ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò Áñ÷éôÝêôïíåò ÏìÜäá ÌåëÝôçò : ÉùóÞö ÊïÝí, Ìé÷Üëçò ÂñåóÜçò, Ááñþí ÊïÝí, ÌÜñù Êïóéþíç ÊïÝí

••

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A • •• • • • • •• •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• •• • • • •• •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • •• •• ••• •• •• •• ••• •• •• • • • • • • •

•••••• •••••••• • • •• • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

A

12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27

X.K.

W.C. W.C. • • • • •• • • • • •AMEA ••• +4.60 +4.50

+4.60 +4.50

W.C. • • • •• • •• • • • • • • • • • •

W.C.

+4.60 +4.50

+4.60 +4.50

+4.60 • • • • •• •• • • • • • • • • • • +4.50

A

B A1

+4.57 +4.50

A2

A1

A2

A1

+4.57 +4.50

A2

A3

+4.57 +4.50

• • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

A3

A4

A3

• •• •• •• •• •• •• ••••••• •• •••• •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

+4.57 +4.50

• • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

••

• • • • • • •• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

B

••

B

••

1

3

2

5

4

6

7

8

9

10

A ••• • ••••••••••

+0.44 +0.34

X.K • •• • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

15 14

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

A B

+0.10 • • •• • • • • • •

+0.41 +0.34

+0.10 • • •• • • • • • •

• • • •• • •• • • • • • • • •

+0.44 +0.34

A9

-0.38

• •• • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •

+0.10 • • •• • • • • • •

A9 A10

A6

A5

A

A7

A6 +0.41 +0.34

+0.07 • • •• • • • • • •

• •• •• •• •• •• •• ••••••• •• •••• •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

+0.07 • • •• • • • • • •

6%

••

B

-0.23

••

• • • • • • ••• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •

22

6%


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 2-11 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρχιεκτονική Μελέτη : Ιωσήφ Κοέν Μιχάλης Βρεσάης Ααρών Κοέν,

1

2

3

4

4'

5

6

7

• • • • • • • •• • •• •• • • • • • • • • • •• ••• • ••• •• • • • • • • • • • • •

••• •••••

+13.30

••• •••••

• • • •• • •• • •• • • •• • • • • •• ••• ••••••••••••••••••••••••••

+12.75

• ••• • • • • • • • • • • • • • •

• ••• • • • • • • • • • • • • • •

• ••• • • • • • • • • • • • • • •

• ••• • • • • • • • • • • • • • •

• ••• • • • • • • • • • • • • • •

• ••• • • • • • • • • • • • • • •

•• • • • •• • • • • • • •

•• • • • •• • • • • • • •

+9.25

+0.75

• • • ••• • • • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •• • •• •• • • • • • • •• •• • • ••• •• ••• ••• • • • • • • • • • •

1

2

3

B

4

4'

5

Γ

6

7

Δ

• • • •• • •• • •• • • •• • • • • •• ••• ••••••••••••••••••••••••••

Α

7

6

5

4'

3

4

2

1

• • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• •• • • • • • • • • • • • • • • ••• •••••

••• •••••

• •• • • • • •• •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • •• •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• • • • • •• •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• ••• • • • • •• •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• • • • • •• •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

A

X.K.

• ••• • • • • • • • • • • • • • •

• ••• • • • • • • • • • • • • • •

studio 12 architecture

+5.70

WC-ΑΜΕΑ

Β • ••• • • • • • • • • • • • • • •

• ••• • • • • • • • • • • • • • •

• ••• • • • • • • • • • • • • • •

• ••• • • • • • • • • • • • • • •

A Γ

B

•• • • • •• • • • • • • •

Γ

Δ

•• • • • •• • • • • • • •

• • • ••• • • •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •• • •• •• • • • • • • •• •• • • ••• •• ••• ••• • • • • • • • • • •

1

2

3

B

4

4'

5

Γ

6

7

Δ

• • • •• • •• • •• • • •• • • • • •• ••• ••••••••••••••••••••••••••

Α

• • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

A

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

X.K.

WC-ΑΜΕΑ

Β

A Γ

B

Γ

Δ

23

• • • • • • ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1

2

B

3

4

4'

Γ

5

6

7

Δ

Α

• • • • • • • • •• •••• • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • •• •••• • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• ••• ••• ••• ••• ••••••••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• ••• ••• ••• ••• ••••••••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Β ••• • ••••••••••

A A

• •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Γ • •• • • • • •• • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • •

• •• • • • • •• • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • •

B

Γ

Δ

• • • • • • ••• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •

5

6

Δ

5

7

Α

6

Δ

7


ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ


ÊËÅÉÓÔÏ ÃÕÌÍÁÓÔÇÑÉÏ ÁÉÈÏÕÓÁ ÐÏËËÁÐËÙÍ ×ÑÇÓÅÙÍ ÄÇÌÏÕ ÁÕËÙÍÁÓ

ðñïïðôéêü

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ :Ãñáöåßï 12 Áñ÷éôåêôïíéêÞ ÅÐÅ ÏìÜäá ÌåëÝôçò : ÌÜñù Êïóéþíç ÊïÝí Áñ÷éôÝêôùí ÉùóÞö ÊïÝí Áñ÷éôÝêôùí Êáôåñßíá Êïõñïýìáëç Áñ÷éôÝêôùí Ááñþí ÊïÝí Áñ÷éôÝêôùí

åóùôåñéêü ðñïïðôéêü

25

ÊÜôïøç åðéðÝäïõ Åéóüäïõ

ðñïïðôéêü


ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ÔïìÞ

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ : Ãñáöåßï 12 Áñ÷éôåêôïíéêÞ ÏìÜäá ÌåëÝôçò : Ì.Êïóéþíç ÊïÝí, Β. Γκανιάτσας, Ê. Êïõñïýìáëç, Á. ÊïÝí ÓôáôéêÜ : ËåõôÝñçò ×ñõóüò Çëåêôñïìç÷áíïëïãéêÜ : ÄçìÞôñçò ÄáëáâÜãêáò

26

Ïøç

ÊÜôïøç åðéðÝäïõ Åéóüäïõ


ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Áñ÷éôåêôïíéêÜ : Ãñáöåßï 12 Áñ÷éôåêôïíéêÞ ÏìÜäá ÌåëÝôçò : Ì.Êïóéþíç ÊïÝí, Β. Γκανιάτσας, Ê. Êïõñïýìáëç, Á. ÊïÝí ÓôáôéêÜ : ËåõôÝñçò ×ñõóüò Çëåêôñïìç÷áíïëïãéêÜ : ÄçìÞôñçò ÄáëáâÜãêáò ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

+2.00 +2.00 +3.25

+1.79

+1.90

+1.50

+3.25 +3.20 +1.95

+1.75

+2.35

+2.70

+2.83

+2.45

+2.70 +2.18 +2.75 +2.91

+2.70 +2.03

+2.95

+2.97

+3.00

+2.35

+2.24

studio 12 architecture

+2.45

+2.20

+2.40

+2.85 +3.00

Λ-ΑΡΧ403-04

+3.05

Λ-ΑΡΧ 411

Λ-ΑΡΧ 411

Λ-ΑΡΧ 411

Λ-ΑΡΧ 200

Λ-ΑΡΧ 411

+3.05 +2.70

+3.23

+3.26

+2.60

Λ-ΑΡΧ500-02

+3.05 Λ-ΑΡΧ 600@602

Λ-ΑΡΧ 200 Λ-ΑΡΧ 103

+3.04 +2.38

Λ-ΑΡΧ 100

Λ-ΑΡΧ 100

+3.07 +2.31

+3.04 +2.38

Λ-ΑΡΧ 100

Λ-ΑΡΧ500-02

+2.61

Λ-ΑΡΧ 200 Λ-ΑΡΧ500-02

• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Λ-ΑΡΧ 411

+3.10 +3.00

Λ-ΑΡΧ 1002-03

Λ-ΑΡΧ500-02

Λ-ΑΡΧ500-02

+3.06 Λ-ΑΡΧ 600@602

Λ-ΑΡΧ 103 100

Λ-ΑΡΧ 100

Λ-ΑΡΧ 200

Λ-ΑΡΧ 500-02 +3.10 +3.00 Λ-ΑΡΧ 500-02

Λ-ΑΡΧ 600@602

Λ-ΑΡΧ 200

+3.00

+2.95

Λ-ΑΡΧ 104

Λ-ΑΡΧ 100

+3.10 +3.00

+3.10 +3.00

Λ-ΑΡΧ 100

Λ-ΑΡΧ 500-02

+3.04 +2.51

+3.07

+3.04

Λ-ΑΡΧ 612-03

Λ-ΑΡΧ 101

+3.06 600@602 Λ-ΑΡΧ

Λ-ΑΡΧ 103

+4.50 +4.40

Λ-ΑΡΧ 912

+4.50 +4.40

Λ-ΑΡΧ 912

Λ-ΑΡΧ 1005-06

Λ-ΑΡΧ500-02

+3.10 +3.00

+4.50 +4.50

Λ-ΑΡΧ 612

+3.33

+3.05 Λ-ΑΡΧ 200

+3.50 +4.50 +4.50 +4.41

+3.04

Λ-ΑΡΧ 101

+4.45

+2.05 +2.00

Λ-ΑΡΧ 200

+4.74

Λ-ΑΡΧ 615

+4.59

Λ-ΑΡΧ 615

Λ-ΑΡΧ 615

Λ-ΑΡΧ 200

+4.39

+3.04 +2.64

+3.07

+3.04 +2.64

+3.04

+3.50 +4.77

+4.55

+3.95

+4.36

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

+2.00 +2.00 +3.25

+1.79

+1.90

+1.50

+3.25 +3.20 +1.95

+1.75

+2.35

+2.70

+2.83

+2.45

+2.70 +2.18 +2.75 +2.91

+2.70 +2.03

+2.95

+2.97

+3.00

+2.35 +2.45

+2.24

+2.20

+2.40

+2.85 +3.00

Λ-ΑΡΧ 403-04

Λ-ΑΡΧ 411

+3.05

Λ-ΑΡΧ 411

Λ-ΑΡΧ 411

Λ-ΑΡΧ 411

Λ-ΑΡΧ 200

+3.05 +2.70

+3.23

+5.80 +5.60

+3.26

+2.60

Λ-ΑΡΧ 100

+3.05

+3.04 +2.38

+3.07 +2.31

+3.04 +2.38

Λ-ΑΡΧ 200 Λ-ΑΡΧ 402

Λ-ΑΡΧ 100

Λ-ΑΡΧ 100 Λ-ΑΡΧ 100

+2.61

+6.00 +5.60

• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

+3.10 +3.00

Λ-ΑΡΧ 200

Λ-ΑΡΧ 102

+3.06 Λ-ΑΡΧ 100

27

Λ-ΑΡΧ 100

Λ-ΑΡΧ 500-02 Λ-ΑΡΧ 200

+3.00

+2.95

Λ-ΑΡΧ 100

+6.10 +6.00

Λ-ΑΡΧ 100 Λ-ΑΡΧ 100

Λ-ΑΡΧ 613-614

+3.04 +2.51

+3.07

+3.04

Λ-ΑΡΧ 103 Λ-ΑΡΧ 103

+3.06

Λ-ΑΡΧ 912

Λ-ΑΡΧ 500-02

+4.50 +4.50

Λ-ΑΡΧ 500-02

+3.10 +3.00

+7.50 +7.40

+3.33

Λ-ΑΡΧ 612

+3.05 Λ-ΑΡΧ 200

+3.50 +4.50 +4.50

+4.41

+3.04

+4.45

+6.90 +6.40

+4.74

Λ-ΑΡΧ 200

Λ-ΑΡΧ 200

Λ-ΑΡΧ 200 +4.59 Λ-ΑΡΧ 615

Λ-ΑΡΧ 615

Λ-ΑΡΧ 615

+4.39

+3.04 +2.64

+3.07 +3.04

+3.50 +4.77

+4.55

+3.95

+4.36

+3.04 +2.64


ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ


ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ MEDICAL CENTER

29

studio 12 architecture

Αρχιτεκτονικά: ΓΡΑΦΕΙΟ 12 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ E.Π.Ε. Στατικά: ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ Α.Ε. Ηλεκτρομηχανολογικά: ΗΜ eng A.E.


ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ MEDICAL CENTER

30

studio 12 architecture

Αρχιτεκτονικά: ΓΡΑΦΕΙΟ 12 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ E.Π.Ε. Στατικά: ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ Α.Ε. Ηλεκτρομηχανολογικά: ΗΜ eng A.E.


ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ MEDICAL CENTER

31

studio 12 architecture

Αρχιτεκτονικά: ΓΡΑΦΕΙΟ 12 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ E.Π.Ε. Στατικά: ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ Α.Ε. Ηλεκτρομηχανολογικά: ΗΜ eng A.E.


ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

32

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ : ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò Áñ÷éôÝêôïíåò ÏìÜäá ÌåëÝôçò : ÉùóÞö ÊïÝí, Ìé÷Üëçò ÂñåóÜçò, Ááñþí ÊïÝí, ÌÜñù Êïóéþíç ÊïÝí ÓôáôéêÜ : Áñéóôåßäçò ÊáñáíéêïëÜïõ Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò Ìç÷áíïëïãéêÜ : ÔÅÁÌ Ì-Ç


ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

33

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ : ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò Áñ÷éôÝêôïíåò ÏìÜäá ÌåëÝôçò : ÉùóÞö ÊïÝí, Ìé÷Üëçò ÂñåóÜçò, Ááñþí ÊïÝí, ÌÜñù Êïóéþíç ÊïÝí ÓôáôéêÜ : Áñéóôåßäçò ÊáñáíéêïëÜïõ Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò Ìç÷áíïëïãéêÜ : ÔÅÁÌ Ì-Ç

Áñ÷éôåêôïíéêÞ äéåñåýíçóç


ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

34

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ : ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò Áñ÷éôÝêôïíåò ÏìÜäá ÌåëÝôçò : ÉùóÞö ÊïÝí, Ìé÷Üëçò ÂñåóÜçò, Ááñþí ÊïÝí, ÌÜñù Êïóéþíç ÊïÝí ÓôáôéêÜ : Áñéóôåßäçò ÊáñáíéêïëÜïõ Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò Ìç÷áíïëïãéêÜ : ÔÅÁÌ Ì-Ç


ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΝΑ.

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ : ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò Áñ÷éôÝêôïíåò ÏìÜäá ÌåëÝôçò : ÉùóÞö ÊïÝí, Ìé÷Üëçò ÂñåóÜçò, Ááñþí ÊïÝí, ÌÜñù Êïóéþíç ÊïÝí ÓôáôéêÜ : ×.ÃêïëïãéÜííçò - Ì.ÓáëôÝñçò Ðïëéôéêïß Ìç÷áíéêïß Ìç÷áíïëïãéêÜ : ÔÅÁÌ Ì-Ç

35

ôñéóäéÜóôáôç áðåéêüíéóç


ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΝΑ.

36

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ : ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò Áñ÷éôÝêôïíåò ÏìÜäá ÌåëÝôçò : ÉùóÞö ÊïÝí, Ìé÷Üëçò ÂñåóÜçò, Ááñþí ÊïÝí, ÌÜñù Êïóéþíç ÊïÝí ÓôáôéêÜ : ×.ÃêïëïãéÜííçò - Ì.ÓáëôÝñçò Ðïëéôéêïß Ìç÷áíéêïß Ìç÷áíïëïãéêÜ : ÔÅÁÌ Ì-Ç

Öùôïãñáößåò ¸ñãïõ


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ‘ΕΡΜΗΣ’ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

37

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ : ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò Áñ÷éôÝêôïíåò ÏìÜäá ÌåëÝôçò : ÉùóÞö ÊïÝí, Ìé÷Üëçò ÂñåóÜçò, Ááñþí ÊïÝí, ÌÜñù Êïóéþíç ÊïÝí ÓôáôéêÜ : Áñéóôåßäçò ÊáñáíéêïëÜïõ Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò Ìç÷áíïëïãéêÜ :Â.×áñáêëéÜò

ôñéóäéÜóôáôåò áðåéêïíßóåéò


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ‘ΕΡΜΗΣ’ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ : ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò Áñ÷éôÝêôïíåò ÏìÜäá ÌåëÝôçò : ÉùóÞö ÊïÝí, Ìé÷Üëçò ÂñåóÜçò, Ááñþí ÊïÝí, ÌÜñù Êïóéþíç ÊïÝí ÓôáôéêÜ : Áñéóôåßäçò ÊáñáíéêïëÜïõ Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò Ìç÷áíïëïãéêÜ :Â.×áñáêëéÜò

ËåðôïìÝñåéåò ôõðéêïõ Êïéôþíá Äéáìåñßóìáôïò

38

ÊÜôïøç Ôõðéêïý ÄÉáìåñßóìáôïò

ÁíÜðôõãìá ×þñïõ Êïõæßíáò


ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ


ÌÅÃÁÑÏ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÙÍ ÅÔÁÉÑÅÉÙÍ ÏÌÉËÏÕ ÁÃÑÏÔÉÊÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ ÁÔÅ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÏÓ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÓ (ÅÐÁÉÍÏÓ ) Áñ÷éôåêôïíéêÜ: ÃÑÁÖÅÉÏ 12 ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò. ÓõíåñãÜôçò Áñ÷éôÝêôïíáò Ì.Óïõâáôæßäçò ÓôáôéêÜ : “ÄÏÌÏÓ” ÔÅ×ÍÉÊÅÓ ÌÅËÅÔÅÓ ×.Âá÷ëéþôçò - Í.Ðåôñïìé÷åëÜêçò Ìç÷áíïëïãéêÜ: Ä.ÌáíôÜò ÓõãêïéíùíéáêÜ : Ê.ÐáðáíäñÝïõ

studio 12 architecture

10155

40

ÔñéóäéÜóôáôç áðåéêüíéóç


ÌÅÃÁÑÏ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÙÍ ÅÔÁÉÑÅÉÙÍ ÏÌÉËÏÕ ÁÃÑÏÔÉÊÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ ÁÔÅ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÏÓ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÓ (ÅÐÁÉÍÏÓ ) Áñ÷éôåêôïíéêÜ: ÃÑÁÖÅÉÏ 12 ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò. ÓõíåñãÜôçò Áñ÷éôÝêôïíáò Ì.Óïõâáôæßäçò ÓôáôéêÜ : “ÄÏÌÏÓ” ÔÅ×ÍÉÊÅÓ ÌÅËÅÔÅÓ ×.Âá÷ëéþôçò - Í.Ðåôñïìé÷åëÜêçò Ìç÷áíïëïãéêÜ: Ä.ÌáíôÜò ÓõãêïéíùíéáêÜ : Ê.ÐáðáíäñÝïõ

41

Êáôüøåéò

studio 12 architecture

10155

ÂéïêëéìáôéêÞ ìåëÝôç


ÌÅÃÁÑÏ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÙÍ ÅÔÁÉÑÅÉÙÍ ÏÌÉËÏÕ ÁÃÑÏÔÉÊÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ ÁÔÅ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÏÓ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÓ (ÅÐÁÉÍÏÓ ) Áñ÷éôåêôïíéêÜ: ÃÑÁÖÅÉÏ 12 ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò. ÓõíåñãÜôçò Áñ÷éôÝêôïíáò Ì.Óïõâáôæßäçò ÓôáôéêÜ : “ÄÏÌÏÓ” ÔÅ×ÍÉÊÅÓ ÌÅËÅÔÅÓ ×.Âá÷ëéþôçò - Í.Ðåôñïìé÷åëÜêçò Ìç÷áíïëïãéêÜ: Ä.ÌáíôÜò ÓõãêïéíùíéáêÜ : Ê.ÐáðáíäñÝïõ

studio 12 architecture

10155

42

ôïìÞ êôéñßïõ -õðüãåéïõ ÷þñïõ óôÜèìåõóçò

ôõðéêüò üñïöïò õðüãåéïõ ÷þñïõ óôÜèìåõóçò 5 óôÜèìåò õðïãåßïõ åîáóöáëßæïõí 545 èÝóåéò áõôïêéíÞôùí


ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

43

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ: ÊïÝí Ááñþí. ÐëáÀíç ÅëéóÜâåô. ÉùÜííïõ ÄçìÞôñçò. ÄåñäåìÝæç Åõáããåëßá ÓôáôéêÜ : ÏÔÌ - Âáóßëçò. ÐëáÀíçò Ìç÷áíïëïãéêÜ: Íéêüëáò. ÍÜêïò ÓõãêïéíùíéáêÜ : Êùóôáíôßíïò.ÆÝêêïò


ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

44

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ: ÊïÝí Ááñþí. ÐëáÀíç ÅëéóÜâåô. ÉùÜííïõ ÄçìÞôñçò. ÄåñäåìÝæç Åõáããåëßá ÓôáôéêÜ : ÏÔÌ - Âáóßëçò. ÐëáÀíçò Ìç÷áíïëïãéêÜ: Íéêüëáò. ÍÜêïò ÓõãêïéíùíéáêÜ : Êùóôáíôßíïò.ÆÝêêïò


ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

45

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ: ÊïÝí Á. ÐëáÀíç Å. ÓôáôéêÜ : ÏÔÌ Â. ÐëáÀíçò


ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

46

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ: ÊïÝí Á. ÐëáÀíç Å. ÓôáôéêÜ : ÏÔÌ Â. ÐëáÀíçò


ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENGINEERING ENERGY ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

47

studio 12 architecture

Αρχιτεκτονική Μελέτη Ααρών Κοέν Ελισάβετ Πλαΐνη Μιχάλης Βρεσάης


ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

48

studio 12 architecture

Αρχιτεκτονική Μελέτη Ελισάβετ Πλαΐνη Ααρών Κοέν


ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

49

studio 12 architecture

Αρχιτεκτονικά: ΓΡΑΦΕΙΟ 12 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ E.Π.Ε. Στατικά: ΛΙΟΝΤΟΣ & Συνεργάτες ΕΠΕ Ηλεκτρομηχανολογικά:Δ & Κ Αναγνώστου Α.Ε.


KOIMHTHPIA


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

51

studio 12 architecture

Αρχιτεκτονικά : Γραφείο 12 Αρχιτεκτονική ΕΠΕ Στατικά : Αριστείδης Καρανικολάου Νικόλαος Σωτηρόπουλος Η/Μ :Αναπτυξιακές Τεχνικές Μελέτες ΕΠΕ


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

52

studio 12 architecture

Αρχιτεκτονικά : Γραφείο 12 Αρχιτεκτονική ΕΠΕ Στατικά : Αριστείδης Καρανικολάου Νικόλαος Σωτηρόπουλος Η/Μ :Αναπτυξιακές Τεχνικές Μελέτες ΕΠΕ


ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ


54

studio 12 architecture

ΦΡΟΥΡΙΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ- ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

Äçìïóßåõóç óôçí ¸êäïóç “ Ìåôáó÷çìáôéóìïß ôïõ Áóôéêïý Ôïðßïõ. Áñ÷éôåêôïíéêÝò ÌåëÝôåò êáé ¸ñãá ôïõ Ïñãáíéóìïý ÐïëéôéóôéêÞò Ðñùôåýïõóáò ôçò Åõñþðçò” Èåóóáëïíßêç 1997 Åêä. ËÉÂÁÍÇ 2003 óåë,326-327


55

studio 12 architecture

ΦΡΟΥΡΙΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ - ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ


56

studio 12 architecture

ΦΡΟΥΡΙΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ - ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ


ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

57

studio 12 architecture

IùóÞö ÊïÝí Ááñþí ÊïÝí Ìé÷Üëçò ÂñåóÜçò ÌÜñù Êïóéþíç ÊïÝí


ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

58

studio 12 architecture

IùóÞö ÊïÝí Ááñþí ÊïÝí Ìé÷Üëçò ÂñåóÜçò ÌÜñù Êïóéþíç ÊïÝí


ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 3ο Βραβείο

59

studio 12 architecture

Ααρών Κοέν Ελισάβετ Πλαΐνη


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 1Ο- 10Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

60

studio 12 architecture

Aαρών Κοέν Ελισάβετ Πλαΐνη


61

studio 12 architecture


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ


ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ÅöáñìïãÞ óå 10 ÂÉ.ÐÅ. ÐÜôñá, Èåóóáëïíßêç, ÇñÜêëåéï, Âüëïò, ÊïìïôçíÞ, ÃéÜíåííá, ËÜñéóá, Ëáìßá, ÎÜíèç, Êéëêßò

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ: ÌÜñù Êïóéþíç - ÊïÝí - ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò Áñ÷éôÝêôïíåò ÓôáôéêÜ: ÏìéëïòÔå÷íéêþí Ìåëåôþí Ìç÷áíïëïãéêÜ: ÔÅÁÌ Ì-Ç

Öùôïãñáößá (óôáèìüò óôç ÂÉÐÅ Ðáôñþí)

63

áðüøåéò áßèïõóáò ðïëëáðëþí ÷ñÞóåùí ( 3d model)

êÜôïøç Á’ ïñüöïõ


ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ÅöáñìïãÞ óå 10 ÂÉ.ÐÅ. ÐÜôñá, Èåóóáëïíßêç, ÇñÜêëåéï, Âüëïò, ÊïìïôçíÞ, ÃéÜíåííá, ËÜñéóá, Ëáìßá, ÎÜíèç, Êéëêßò

64

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ: ÌÜñù Êïóéþíç - ÊïÝí - ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò Áñ÷éôÝêôïíåò ÓôáôéêÜ: ÏìéëïòÔå÷íéêþí Ìåëåôþí Ìç÷áíïëïãéêÜ: ÔÅÁÌ Ì-Ç


ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ÅöáñìïãÞ óå 10 ÂÉ.ÐÅ. ÐÜôñá, Èåóóáëïíßêç, ÇñÜêëåéï, Âüëïò, ÊïìïôçíÞ, ÃéÜíåííá, ËÜñéóá, Ëáìßá, ÎÜíèç, Êéëêßò

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ: ÌÜñù Êïóéþíç - ÊïÝí - ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò Áñ÷éôÝêôïíåò ÓôáôéêÜ: ÏìéëïòÔå÷íéêþí Ìåëåôþí Ìç÷áíïëïãéêÜ: ÔÅÁÌ Ì-Ç

ôñéóäéÜóôáôç áðåéêüíéóç

ÌáêÝôá

65

üøç 

êÜôïøç éóïãåßïõ


ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ÅöáñìïãÞ óå 10 ÂÉ.ÐÅ. ÐÜôñá, Èåóóáëïíßêç, ÇñÜêëåéï, Âüëïò, ÊïìïôçíÞ, ÃéÜíåííá, ËÜñéóá, Ëáìßá, ÎÜíèç, Êéëêßò Áñ÷éôåêôïíéêÜ: ÌÜñù Êïóéþíç - ÊïÝí - ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò Áñ÷éôÝêôïíåò ÓôáôéêÜ: ÏìéëïòÔå÷íéêþí Ìåëåôþí Ìç÷áíïëïãéêÜ: ÔÅÁÌ Ì-Ç

Åßóïäïò ôïõ êôéñßïõ

¢ðïøç áðï ôï äñüìï

ÃÝöõñá ðïõ åíþíåé ôï êåíôñéêü ôìÞìá ôïõ êôéñßïõ (Óôýèìåõóç-×þñïé ÄéáíõêôÝñåõóçò), ìå ôçí Áßèïõóá Ðïëëáðëþí ×ñÞóåùí.

Ðßóù üøç Êôéñßïõ - Ðýñãïò ÁóêÞóåùí Ðõñïóâåóôþí

66

studio 12 architecture

Óçìåßùóç: Ïé Öùôïãñáößåò ôïõ Ýñãïõ åßíáé áðï ôïí Óôáèìü óôç ÂÉ.ÐÅ. Ðáôñþí


ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ÅöáñìïãÞ óå 10 ÂÉ.ÐÅ. ÐÜôñá, Èåóóáëïíßêç, ÇñÜêëåéï, Âüëïò, ÊïìïôçíÞ, ÃéÜíåííá, ËÜñéóá, Ëáìßá, ÎÜíèç, Êéëêßò

67

Áðïøç ôïõ ÷þñïõ ðïëëáðëþí ÷ñÞóåùí . ×þñïò ÄéáëÝîåùí

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ: ÌÜñù Êïóéþíç - ÊïÝí - ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò Áñ÷éôÝêôïíåò ÓôáôéêÜ: ÏìéëïòÔå÷íéêþí Ìåëåôþí Ìç÷áíïëïãéêÜ: ÔÅÁÌ Ì-Ç

ËåðôïìÝñåéá ÏñïöÞò


ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ÅöáñìïãÞ óå 10 ÂÉ.ÐÅ. ÐÜôñá, Èåóóáëïíßêç, ÇñÜêëåéï, Âüëïò, ÊïìïôçíÞ, ÃéÜíåííá, ËÜñéóá, Ëáìßá, ÎÜíèç, Êéëêßò Áñ÷éôåêôïíéêÜ: ÌÜñù Êïóéþíç - ÊïÝí - ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò Áñ÷éôÝêôïíåò ÓôáôéêÜ: ÏìéëïòÔå÷íéêþí Ìåëåôþí Ìç÷áíïëïãéêÜ: ÔÅÁÌ Ì-Ç

studio 12 architecture

×þñïò ÓôÜõèìåõóçò Ðõñïóâåóôéêþí ÁõôïêéíÞôùí 

68

ËåðôïìÝñåéá Êïõðüëáò (skydome) ïñïöÞò

¢ðïøç áðï ôï äùìÜôéï ÅëÝã÷ïõ.  


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ Áñ÷éôåêôïíéêÜ: Ãñáöåßï 12 ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò Áñ÷éôÝêôïíåò ÏìÜäá ÌåëÝôçò : ÉùóÞö ÊïÝí, Ìé÷Üëçò ÂñåóÜçò,ÌÜñù Êïóéþíç ÊïÝí, Ááñþí ÊïÝí ÓôáôéêÜ : Áìðáêïýìêéí -ÁìðïõóåëÜì & ÓõíåñãÜôåò Ìç÷áíïëïãéêÜ : Áëåîüðïõëïò - ÌáñÜôïò -ÌðáóÜêïò & ÓõíåñãÜôåò ÓõãêïéíùíéáêÜ: Ê.Ìçôñüðïõëïò Óýìâïõëïò ÁêïõóôéêÞò :G. Schubert

Ðõñïóâåóôéêüò Óôáèìüò

studio 12 architecture

ÍÝï Êôßñéï Áåñïóôáèìïý

69

Ðáëáéü Êôßñéï Áåñïóôáèìïý / åðÝêôáóç


ΚΤΙΡΙΑ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΩΝ


ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ: Ãñáöåßï 12 ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò Áñ÷éôÝêôïíåò ÏìÜäá ÌåëÝôçò : ÉùóÞö ÊïÝí, Ìé÷Üëçò ÂñåóÜçò,ÌÜñù Êïóéþíç ÊïÝí, Ááñþí ÊïÝí ÓôáôéêÜ : Áìðáêïýìêéí -ÁìðïõóåëÜì & ÓõíåñãÜôåò Ìç÷áíïëïãéêÜ : Áëåîüðïõëïò - ÌáñÜôïò -ÌðáóÜêïò & ÓõíåñãÜôåò ÓõãêïéíùíéáêÜ: Ê.Ìçôñüðïõëïò Óýìâïõëïò ÁêïõóôéêÞò :G. Schubert

Ìïíôáæ - ¢ðïøç áðï ðßóôá

71

ÃåíéêÞ äéÜôáîç

¢ðïøç áðü ôï ÷þñï óôáýèìåõóçò- åßóïäïò êôéñßïõ


ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ: Ãñáöåßï 12 ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò Áñ÷éôÝêôïíåò ÏìÜäá ÌåëÝôçò : ÉùóÞö ÊïÝí, Ìé÷Üëçò ÂñåóÜçò,ÌÜñù Êïóéþíç ÊïÝí, Ááñþí ÊïÝí ÓôáôéêÜ : Áìðáêïýìêéí -ÁìðïõóåëÜì & ÓõíåñãÜôåò Ìç÷áíïëïãéêÜ : Áëåîüðïõëïò - ÌáñÜôïò -ÌðáóÜêïò & ÓõíåñãÜôåò ÓõãêïéíùíéáêÜ: Ê.Ìçôñüðïõëïò Óýìâïõëïò ÁêïõóôéêÞò :G. Schubert

72

êÜôïøç åðéðÝäïõ ðßóôáò

êÜôïøç åðéðÝäïõ åéóüäïõ


ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

73

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ: Ãñáöåßï 12 ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò Áñ÷éôÝêôïíåò ÏìÜäá ÌåëÝôçò : ÉùóÞö ÊïÝí, Ìé÷Üëçò ÂñåóÜçò,ÌÜñù Êïóéþíç ÊïÝí, Ááñþí ÊïÝí ÓôáôéêÜ : Áìðáêïýìêéí -ÁìðïõóåëÜì & ÓõíåñãÜôåò Ìç÷áíïëïãéêÜ : Áëåîüðïõëïò - ÌáñÜôïò -ÌðáóÜêïò & ÓõíåñãÜôåò ÓõãêïéíùíéáêÜ: Ê.Ìçôñüðïõëïò Óýìâïõëïò ÁêïõóôéêÞò :G. Schubert


ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

studio 12 architecture

Áñ÷éôåêôïíéêÜ: Ãñáöåßï 12 ÉùóÞö ÊïÝí & ÓõíåñãÜôåò Áñ÷éôÝêôïíåò ÏìÜäá ÌåëÝôçò : ÉùóÞö ÊïÝí, Ìé÷Üëçò ÂñåóÜçò,ÌÜñù Êïóéþíç ÊïÝí, Ááñþí ÊïÝí ÓôáôéêÜ : Áìðáêïýìêéí -ÁìðïõóåëÜì & ÓõíåñãÜôåò Ìç÷áíïëïãéêÜ : Áëåîüðïõëïò - ÌáñÜôïò -ÌðáóÜêïò & ÓõíåñãÜôåò ÓõãêïéíùíéáêÜ: Ê.Ìçôñüðïõëïò Óýìâïõëïò ÁêïõóôéêÞò :G. Schubert

ËåðôïìÝñåéåò Áößîåéò - ÓôÝãáóôñï

74

¼øåéò

ÔñéóäéÜóôáôç áðåéêüíéóç Ðáëáéü êáé ÍÝï Êôßñéï Áåñïóôáèìïý


ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ (ΟΨΗ) ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

76

studio 12 architecture

Συνεργασία με τον Εικαστικό / information artist Ηλία Κοέν Συμμετοχή στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό του Greek Architects Η πρόταση προκρίθηκε στη Β’ Φάση - 68/380


ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΣΩ ΟΨΕΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΩΝ ΟΔΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

77

studio 12 architecture

Συνεργασία με Ε.Πλαινη και Γ. Καραχάλιο


ΚΤΙΡΙΟ INTERFACE ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

78

studio 12 architecture

A’ ÂÑÁÂÅÉÏ ÔÅÅ 1998 ÂÑÁÂÅÕÓÇ ÓÔÏÍ ÄÉÅÈÍÇ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÏ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏ FEIDAD 2000 ÃÉÁ ØÇÖÉÁÊÇ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÇ


ΚΤΙΡΙΟ INTERFACE ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

79

studio 12 architecture

A’ ÂÑÁÂÅÉÏ ÔÅÅ 1998 ÂÑÁÂÅÕÓÇ ÓÔÏÍ ÄÉÅÈÍÇ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÏ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏ FEIDAD 2000 ÃÉÁ ØÇÖÉÁÊÇ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÇ

Åêäüóåéò ïðïõ óõìðåñéëÞöèçêå ôï project


80

ç 42 óô Þôáò ë â õ ï å ñ ê ó Þ ôçò ð ç êáôá åéðßùí ÷åäéÜæåôáé ëïãñÜìïõ ñ å í ó ïõ ñáëëç íïò ôù hattan Óôï ß÷ èç ôïõ Man áíïíéêïý ðá áíôéêåéìÝí í ÷ õ õ ê ü ï ï Þ õ ô ñ äõôéê ïóöÝ öÞ ôï ôçôá Ç ìïñ çí ôå÷íéôü á ëïõôñÜ ðñ ñêÝæïõò . Þ ô õ á ô ï .Ô çò ìáôïò ò íåïõ ëþíåé õðïäç ôïõ åã÷åéñÞ ñùóç óôïõ ô éê Þ æ ù Þ ô ï é ç Ü á ë éô ê á ìÝí á ÷ ð éó é ë á á áëëá ð é ê áðï ï íç êá ßáò ïßçóç ðåñéð í ô ç í Ý í ô ï ç ôïõ åßíáé ò êõêëïöïñ ç ý õ ó ó ï ï Ü Ü æ ñ â â þ õ ðï åé ÷ óôç çò.Ç áìâÜí åäñÜæåôáé ïýðïë Þóçò ñ ÷ ìåãáë ìá êáé ðåñéë ò õ âëçôÞ åôü. Ïé õÞ ðï äå ë óêõñü Ç êáôáóêå ößäåò ìåôá ü óêå ç . éê ø ý ë ñïõí ï ë ï íåñ äéáöÝ ìåôá áé áð é å á ßô ó ê å ë é å éò á ñéêÞ å ô å è í ô Ý ý ù ã ï áðïô å ó ô ïðïèå ò åßíáé éóïì é áðï ôçí å , ìïôÝñ, ô õ ï ð Ý á Ì åò áõô õ êáèïñßæåô áóôÜóåé Ç/ éêü åßíáé øçößä áô ðï ôåñ ê ã ù ü å ó éê å åéò ë ß, óôï õ ãßá. ( ãõáë ñåò êëð) Ôï ïëåò äéáôÜî å â Þ ñ ó Ü ô õ ô ç ò ï å è Þ éô ì ã ëå åõ ëá , áéó çò áë ïíï ìå Walls ùéäåï ùìÝíï ü÷é ì íáôüôçôá ô ö õ äéáìïñ é ìå ôçí ä éôïõñãßáò. á å ê ë á ï í ë áë ÷ñü áôéêü ðñáãì

studio 12 architecture

ΑΣΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ . URBAN SPA


PIER 42

81

studio 12 architecture


studio 12 architecture

VERSA -TILES

Η εγκατάσταση αυτή πραγματοποιήθηκε στην έκθεση που έγινε στο ΝΥU το 2001 Κατασκευή τμήματος τοίχου που αποτελλείται απο τετράγωνα πλακίδια περίπου 40x 40 εκ.

Στο συγκεκριμένο πρωτότυπο που κατασκευάσθηκε τα πλακίδια είναι κατασκευασμένα απο plexiglass, ενώ ο φωτισμός, το video και ο ήχος ορίζονται από αντίστοιχες οδηγίες software. μικροϋπολογιστές που εμπεριέχονται στα πλακίδια. Το software είναι υπεύθυνο για τη διαδραστική λειτουργία της κατασκευής, σύμφωνα με την οποία, 3 αισθητήρες που ανιχνεύουν την παρουσαία ή όχι επισκεπτών , αλλάζουν το φωτισμό, τη βιντεοπροβολή και τον ήχο.

82

Κάθε μονάδα αποτελλείται απο διαφορετικά υλικά, ανάλογα με τη λειτουργία τ ο υ χώ ρ ο υ κ α ι μ π ο ρ ε ί να αποσπάται και να αντικαθίσταται. Επίσης οι λειτουργίες των πλακιδίων μπορούν να διευρυνθούν με τη χρήση software.


SOUND SCAPE

studio 12 architecture

Διαδραστική Εγκατάσταση σε αστικό περιβάλλον

Πρόταση για μόνιμη εγκατάσταση σε μικρή πλατεία μέσα στον αστικό ιστό. Η ιδέα βασίζεται στη δημιουργία μιας ζωντανής ηχητικής παράθεσης ραδιοφωνικών λήψεων. Περιλαμβάνει καθιστικά, όπως αυτό που φαίνεται στη μακέτα της φωτογραφίας. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να σύρει κάθε κύβο πάνω σε ράγες, επηρεάζοντας τη συχνότητα των FΜ που λαμβάνεται από το δέκτη που εμπεριέχει κάθε κύβος. Όπως φαίνεται στη φωτογραφία ο κύβος έχει την δυνατότητα φωτισμού που ενεργοποιείται όταν χρησιμοποιείται κάθε καθιστικό.

83

Ο φωτισμός του χώρου κατά τις βραδινές ώρες εξαρτάται από την θέση των κύβων και την περιστροφή τους.


ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ CITTA TERSO MILLENIO VENICE BIENALLE 2000

studio 12 architecture

Óõììåôï÷Þ óôçí Ýêäïóç

1. Cyber city navigation: City maps equals network map 2. Airports: the cities of the future The physical connection to the virtual scale 3. Material revisited texturised wirh microcomputting devices to obtain more levels of transparency Looking through my widnow incide virtual timespace 4. Large scale physical computing devices reorganize themap connecting architecturaly the real and virtual worlds

84

Óôéò 4 åéêüíåò áíáëýåôáé åéêïíïãñáöéêÜ ôï óêåðôéêü ôçò åîÝëéîçò ôùí ðüëåùí ìå åìöáóç óôçí íÝá ðëçñïöïñéêÞ ôå÷íïëïãßá ðïõ åðéññåÜæåé ôï ÷Üñôç ôçò ðüëçò ôçí ó÷Ýóç åéêïíéêïý êáé ðñáãìáôéêïý, ôçí óõìðåñéöïñÜ ôùí Ýîõðíùí õëéêþí ôçò íÝáò áñ÷éôåêôïíéêÞò êáé ôçí áíÜðôõîç ðïëëýðëïêùí óõóôçìÜôùí óôéò ðüëåéò ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç ôùí ÷ñçóôþí


TOPO.OPTICON Ó÷åäéáóìüò Ðñùôüôõðçò ÓõóêåõÞò 2ï Âñáâåßï óôïí äéåèíÞ óðïõäáóôéêü äéáãùíéóìü ôçò Intel Corporation 1o Âñáâåßï Êïéíïý Óõììåôï÷Þ óôï ÓõíÝäñéï ìå ôßôëï EMBODIMENT & EXPRESSION

Αντίθετα του προτείνει τη χρήση της τεχνολογίας από την ίδια την πόλη, από την ίδια την πραγματικότητα, εισάγωντας ουσιαστικά την πληροφορία στο φυσικό χώρο.

85

Η πρόταση αυτή αποτελεί την αντιστροφή της χωρικής μεταφοράς που θέλει το χρήστη να ψάχνει στο internet μια εικονική πραγματικότητα .

studio 12 architecture

Το topo.opticon είναι μια πρόταση για μια συσκευή , τύπου palm εφοδιασμένη με gps , που επιτρέπει στο χρήστη να πάρει πληροφορίες από το internet ή από άλλες βάσεις δεδομένων που αφορούν την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται. Έτσι δίδεται μια μέθοδος κατηγοριοποίησης των δεδομένων με άξονες τον τόπο και το χρόνο.


ÓÕÌÌÅÔÏ×Ç ÓÅ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÏ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏ ÐËÁÔÅÉÁ ÅÉÑÇÍÇÓ ÓÔÏ ÔÅË ÁÂÉ Óõíåñãáóßá ìå ôïõò Áñ÷éôÝêôïíåò Ë.Ëõêïõñéþôç êáé È. Ðáãþíç.

H ðñüôáóÞ ìáò áðáíôÜ óôï åñþôçìá ãéá äçìéïõñãßá ðëáôåßáò åéñÞíçò óôï Ôåë- Áâéâ ìå ôï ó÷åäéáóìü ìéÜò ìÞ ôåëåéùôéêÞò, åíäéÜìåóçò êáôÜóôáóçò ðïõ åöüóïí ïé å÷èñïðñáîßåò óõíå÷ßæïíôáé ðáñáìÝíåé ìüíéìç.

Ç êáôáóêåõÞ äáíåßæåôáé óôïé÷åßá áðï ôïí ÷þñï ôïõ åñãïôáîßïõ, üðùò îýëéíåò ðëáôöüñìåò, ïé ïðïßåò ôïðïèåôïýíôáé õðåñõøùìÝíåò áðï ôï óêÜììá ôïõ äçìüóéïõ ÷þñïõ ðïõ áíáìÝíåé ôï ó÷åäéáóôéêü ôïõ ìÝëëïí.

86

Ç áñ÷éôåêôïíéêÞ ðñüôáóç óå áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç äÝí ìðïñåß íá åßíáé áíåîÜñôçôç, áëëá ìüíï íá ëåéôïõñãÞóåé óå óõíäõáóìü ìå ôçí ðïëéôéêÞ áíôéìåôþðéóç ôïõ æçôÞìáôïò

studio 12 architecture

ÕÐÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ

Óõììåôï÷Þ óôçí 11ç Biennale ÍÝùí Äçìéïõñãþí ôçò Åõñþðçò.


ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÉÊÏ ÐÁÑÊÏ ÅËËÇÍÉÊÏÕ

87

studio 12 architecture

Óõììåôï÷Þ óôïí Áñ÷éôåêôïíéêü Äéáãùíéóìü ìå Â. ÃêáíéÜôóá, Ã. Ôóßëç Ê. Êïõñïýìáëç


ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÉÊÏ ÐÁÑÊÏ ÅËËÇÍÉÊÏÕ

88

studio 12 architecture

Óõììåôï÷Þ óôïí Áñ÷éôåêôïíéêü Äéáãùíéóìü ìå Â. ÃêáíéÜôóá, Ã. Ôóßëç Ê. Êïõñïýìáëç


ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÉÊÏ ÐÁÑÊÏ ÅËËÇÍÉÊÏÕ

89

studio 12 architecture

Óõììåôï÷Þ óôïí Áñ÷éôåêôïíéêü Äéáãùíéóìü ìå Â. ÃêáíéÜôóá, Ã. Ôóßëç Ê. Êïõñïýìáëç


ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÉÊÏ ÐÁÑÊÏ ÅËËÇÍÉÊÏÕ

90

studio 12 architecture

Óõììåôï÷Þ óôïí Áñ÷éôåêôïíéêü Äéáãùíéóìü ìå Â. ÃêáíéÜôóá, Ã. Ôóßëç Ê. Êïõñïýìáëç


ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÉÊÏ ÐÁÑÊÏ ÅËËÇÍÉÊÏÕ

91

studio 12 architecture

Óõììåôï÷Þ óôïí Áñ÷éôåêôïíéêü Äéáãùíéóìü ìå Â. ÃêáíéÜôóá, Ã. Ôóßëç Ê. Êïõñïýìáëç


92

studio 12 architecture

ÉRON - ÌÅÔÁËËÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ


ΕΙΚΟΝΕΣ - ΣΚΙΤΣΑ


94

studio 12 architecture


95

studio 12 architecture


96

studio 12 architecture


97

studio 12 architecture


98

studio 12 architecture


99

studio 12 architecture


100

studio 12 architecture


101

studio 12 architecture


102

studio 12 architecture


103

studio 12 architecture


104

studio 12 architecture

ΜΗΠΩΣ Η ΑΡΧ Η ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ Σ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΡ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΔΩ ΜΗ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΤΣΑΛΑΚΩΜΑ Η ΜΙΚΡΗ ΟΠΗ ΦΩΤΟΣ ΤΟ ΦΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΛΑ


105

studio 12 architecture


106

studio 12 architecture


107

studio 12 architecture


108

studio 12 architecture


109

studio 12 architecture


110

studio 12 architecture


111

studio 12 architecture


112

studio 12 architecture


Πτυχία-Διακρίσεις - Δημοσιεύσεις


114

studio 12 architecture


115

studio 12 architecture


116

studio 12 architecture


117

studio 12 architecture


118

studio 12 architecture


119

studio 12 architecture


120

studio 12 architecture


121

studio 12 architecture


122

studio 12 architecture


123

studio 12 architecture


studio 12 architecture 124

Πιστοποιητικό παρακολούθησης εβδομαδιαίου εντατικού σεμιναρίου σχεδιασμού αρχιτεκτονικού φωτισμού. DIAL Ludenshaid


125

studio 12 architecture


126

studio 12 architecture


127

studio 12 architecture


128

studio 12 architecture


129

studio 12 architecture


130

studio 12 architecture


131

studio 12 architecture


Ελευθεροτυπία - «Πράσινα» σπίτια …

Φύλλο Τετάρτης 28 - 05 - 2008 ΣΤΗΛ ΕΣ Α ΝΘΡΩΠΙΝΑ Α ΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΤΑ ΧΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΧΟΥΑ Ν ΧΑ ΡΟ ΜΕΞΙΚΑ ΝΟΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ WWW ΤΕΛ ΕΙΑ ΚΑ ΙΠΑ ΥΛ Α .ΚΟΣΜ ΟΙ Α ΝΑ ΓΝΩΣΤΕΣ ΓΡΑ ΦΟΥΝ Α ΝΑ ΖΗΤΗΣΗ

Α ναζήτηση Με ημερομηνία [Επιλέξτε] ή [Συμπληρώστε] Αποστολή Τεύχη Βιβλιοθήκης Φάκελοι Σαββάτου

Ταυτότητα Εκδόσεις Α ρχείο Διάφορα Επικοινωνία

Πολιτική

Οικονομία

ΧΡΗΜΑ ΤΙΣΤΗΡΙΟ Τέχνες

Α θλητισμός

ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑ ΙΡΙΑ Κόσμος

«Πράσινα» σπίτια για τα καμένα Της ΧΑ ΡΑ Σ ΤΖΑ ΝΑ ΒΑ ΡΑ

Στις 116 έφθασαν οι ομάδες αρχιτεκτόνω ν, κυρίω ς νέω ν και γυναικώ ν, που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του Συνδέσμου Ελληνικώ ν Μελετητικών Γραφείω ν (ΣΕΓΜ) να καταθέσουν τις ιδέες τους για τις καινούργιες κατοικίες που θα χτιστούν στις πυρόπληκτες περιοχές. Μια αφιλοκερδής στράτευση που κρύβει πίσω της τουλάχιστον 30.000 ώ ρες δουλειάς και κυρίω ς τη διάθεση να ξεπηδήσουν από τα καμένα καινούργιοι οικισμοί, με σεβασμό στο τοπίο και τις αρχές της «πράσινης» αρχιτεκτονικής. Η χθεσινή απονομή τω ν 15 ισότιμω ν βραβείω ν του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, που οργανώ θηκε με την υποστήριξη του Ταμείου Αρωγής Πυροπλήκτω ν, αποκάλυψε και τους στόχους της πρω τοβουλίας: Σε 45 ημέρες κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να παραλάβει φάκελο με την πλήρη μελέτη χω ρίς να πληρώ σει ούτε ένα ευρώ! «Ο τεχνικός κόσμος δεν έμεινε ασυγκίνητος σ' αυτή την ιδέα της προσφοράς», υπογράμμισε ο Αλέξανδρος Τομπάζης, πρόεδρος της επιτροπής τω ν διακεκριμένω ν αρχιτεκτόνω ν που αξιολόγησε τις προτάσεις, οι οποίες από χθες το απόγευμα εκτίθενται στο κτίριο της Πρυτανείας του Πολυτεχνείου (συγκρότημα Πατησίων). Χω ρίς να ξεφύγει από το πνεύμα της προσφοράς, ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ Π. Πετρακόπουλος επισήμανε την ανάγκη σχεδιασμού στις πυρόπληκτες περιοχές που θα εξασφαλίσει καλύτερα αποτελέσματα στο δομημένο περιβάλλον. Τόνισε ότι επιλέγησαν τρεις τύποι κατοικιώ ν, τω ν 65, 80 και 95 τετραγω νικώ ν, ώ στε να διευκολυνθεί η επιλογή τω ν ενδιαφερομένων. Τα περισσότερα όμω ς τα είπαν οι ίδιοι οι βραβευμένοι, κυρίω ς με τις προτάσεις τους που, παρά τη μεγάλη γκάμα τους, από παραδοσιακές έω ς και μοντέρνες φόρμες, έχουν κοινά σημεία αναφοράς την έμπνευση και την εξασφάλιση ποιότητας ζω ής. Από τις περισσότερες προτάσεις δεν λείπει το κεραμίδι και η πέτρα, ενώ οι πιο τολμηροί επιστράτευσαν και άλλα υλικά, όπω ς το ξύλο και το γυαλί. «Η οικολογία δεν είναι μόδα, είναι ανάγκη», ήταν η απάντηση του Αλέξανδρου Κλειδω νά, που μαζί με τις Ελένη Παπαδονικολάκη και Ελένη Χατζηιω άννου συγκροτούν μία από τις βραβευμένες ομάδες. Τα σχέδιά τους είναι ένα ενδιαφέρον μίγμα παραδοσιακώ ν και σύγχρονων στοιχείων και αξίζει να αναδειχθεί η πρόβλεψη για συλλογή του βρόχινου νερού με στόχο την κάλυψη αναγκώ ν του νοικοκυριού και του κήπου. Μας εξήγησε ότι μετέχει από άποψη στους αρχιτεκτονικούς διαγω νισμούς και έχει πετύχει αξιόλογες διακρίσεις, μεταξύ τω ν οποίω ν το πρώτο βραβείο για το Δημαρχείο της Γεω ργιούπολης Χανίω ν που ήδη κατασκευάζεται. Στην τελευταία περίπτω ση αρίστευσε μαζί με τον Γ. Παπαγιαννόπουλο, που σ' αυτό τον διαγω νισμό συμμετείχε μαζί με την Ανθή Βερυκίου και περιλαμβάνονται στα χθεσινά βραβεία. «Μας κίνησε την περιέργεια και η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η ζωή στην ύπαιθρο. Συμμετείχαμε ακολουθώ ντας τα λόγια του καθηγητή μας Τάσου Μπίρη που μας συμβούλευε να παίρνουμε μέρος μόνον όταν υπάρχει κάτι που μας συγκινεί», μας εξομολογήθηκε η Ανθή Βερύκιου. Η πρότασή τους θυμίζει την αρχιτεκτονική του Αρη Κω νσταντινίδη αφού, όπω ς εξήγησε, «κάθεται στο χώρο χω ρίς να φω νάζει». Η νεαρή αρχιτέκτω ν θέτει και μια άλλη παράμετρο: ανησυχεί για την «επόμενη ημέρα» και εύχεται να γίνουν πράξη τα σχέδια. Επισημαίνει πω ς έπρεπε να προηγηθεί σχεδιασμός στον χώρο, κάτι που αντιμετω πίζεται από την πρώ τη στιγμή στα μεταπτυχιακά τμήματα του Πολυτεχνείου. «Συμμετείχαμε στον διαγωνισμό γιατί μας συγκίνησε η πρωτοβουλία», μας είπε η Μαίρη Σουλελέ, που μαζί με τους Κέλλυ Βρεττού, Μυρτώ Επιφανίου, Διογένη Βεριγάκη κέρδισαν δύο βραβεία για ισάριθμες προτάσεις, όπω ς και οι

http://www.enet.gr/online/online_te…

HOME wap.enet.gr

ΕΛΛΑΔΑ με μια ματιά... 60 χρόνια από τη Διακήρυξη τω ν Δικαιω μάτω ν του Ανθρώ που Ενα απέραντο Γκουαντάναμο «Εδώ είναι χειρότερα από την Αφρική» Στην Ελλάδα: κάθε πέρσι και καλύτερα * Θάνατοι, διωγμοί, κακομεταχείριση

Φάκελος Παιδεία Στυλιανίδης: έσπειρε... τελεσίγραφα και θερίζει θύελλες

studio 12 architecture

E-ONLINE Ελλάδα

Σε τριήμερη απεργία από σήμερα οι πανεπιστημιακοί Τσίπρας: «Η κυβέρνηση λειτουργεί ως κοινός εκβιαστής» Η Γιαννάκου «άδειασε» τον υπουργό Παιδείας Ιδιωτικά ΑΕΙ εν όψει λόγω... ευρωαγοράς Βιολογία: παγίδα στο 4ο θέμα

«Μελέτη Προβλημάτω ν Νέω ν Ιατρώ ν» Δυσαρέσκεια για τις εφημερίες

Υγεία Ολο και περισσότερους χτυπά η επιληψία

116 αρχιτέκτονες, 15 ισότιμα βραβεία, δω ρεάν σχέδια για τους πυρόπληκτους

132

8/11/2008

«Πράσινα» σπίτια για τα καμένα Αποκατάσταση με ρυθμούς χελώνας

Μονή Πεντέλης Αυθαιρεσίες να φάν'

1/3


133

studio 12 architecture


134

studio 12 architecture


135

studio 12 architecture


136

studio 12 architecture


137

studio 12 architecture


138

studio 12 architecture


139

studio 12 architecture


140

studio 12 architecture


141

studio 12 architecture


142

studio 12 architecture


143

studio 12 architecture


144

studio 12 architecture

studio12architecture Porfolio 2011  

2011 architecture Portfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you