studio reaktor - Urbanisticko krajinářská studie Vidoule - průzkumy s veřejností

Page 1

ANALÝZY PRŮZKUMY S VEŘEJNOSTÍ

URBANISTICKO-KRAJINÁŘSKÁ STUDIE
ZADÁNÍ

SLOVO VÝZKUMNIC

Zpracovat průzkum veřejnosti, který budes loužit jako podklad pro zpracování urbanisticko krajinářské studie Vidoule. Průzkum by měl zmapovat způsob a míru využití přírodního parku v současnosti. Dále pak představit preference uživatelů parku Vidoule z hlediska plánovancých aktivit a budoucího využití přírodního parku.

Výzkumnice neboli User Experience Researchers s ohledem na tuto studii designují průzkumy s veřejností, identifikují hlavní výzkumné cíle, navrhují vhodné výzkumné metody, provádí terénní průzkumy s pozorováním, sbírají kvantitavní data z dotazníků, vedou participační workshopy a vyhodnocují výstupy průzkumů. Tím definují témata, která je potřeba brát v potaz při navrhování řešení či inspiraci pro urbanisticko-krajinářskou studii.

VLTAVA

VIDOULE

BEROUNKA

4


PŘEDSTAVENÍ

AKCE:

Průzkumy s veřejností pro urbanisticko-krajinářskou studii „Vidoule“

ZADAVATEL:

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:

PRŮZKUMY S VEŘEJNOSTÍ:

Městská část Praha 5 Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5

studio reaktor s.r.o. Podolská 90/5, 147 00 Praha 4 IČ 060 752 518 www.studio-reaktor.com info@studio-reaktor.com 602 236 720

PDEng. Dominika Potužáková potuzak.dom@gmail.com, 777 293 514 Bc. Lenka Baumgartnerová PhDr. Romna Trusinová PhDr. Kateřina Svatoň Gillárová

DATUM ZPRACOVÁNÍ:

03/2018

5


6


OBSAH

A/ VÝZKUMNÉ CÍLE ..................................................................................................................... 8 B/ METODOLOGIE A HARMONOGRAM ........................................................................................ 10 C/ CÍLOVÉ SKUPINY ................................................................................................................... 12 D/ ZÁVĚRY Z PRŮZKUMŮ .......................................................................................................... 14

I.

Zachování přírody .......................................................................................................... 16

II.

Bezpečnost ve Vidouli ................................................................................................... 17

III. Nepořádek a údržba na Vidouli ...................................................................................... 21

IV. Cesty, pěšinky a navigace na Vidouli ............................................................................ 25

V.

VI. Přání návštěvníků na vyžití a vybavení Vidoule ............................................................ 30

Oblíbená místa na Vidouli ............................................................................................. 29

E/ DOPORUČENÍ NA REVITALIZACI .......................................................................................... 32 F/ LIMITACE PRŮZKUMŮ ........................................................................................................... 34

7


A VÝZKUMNÉ CÍLE


VÝZKUMNÉ CÍLE / A

Hlavním cílem průzkumu s veřejností bylo zjistit:

1. přání, požadavky a současné návyky a motivace nynějších i potenciálních návštěvníků oblasti Vidoule a jejího přidruženého okolí;

2. nynější zkušenosti s návštěvami oblasti Vidoule;

3. jaké mají návštěvníci preference z hlediska aktivit, vybavenosti a vyžití, které si přejí dělat či mít v renovované oblasti.

9


B METODOLOGIE AÂ HARMONOGRAM


METODOLOGIE A HARMONOGRAM / B

S ohledem na výzkumné cíle a čas věnovaný výzkumu jsme zvolili kombinaci různých výzkumných metod, které můžeme rozřadit na terénní průzkum, kvantitativní dotazník a participační workshop.

Účastníci workshopu se interaktivně podíleli na:

Graf 2. Věk 2%

12 %

5% 12 %

Terénní průzkum » Pozorovací výzkumné metody. V rámci těchto metod se mapovalo chování návštěvníků Vidoule, při nichž se systematicky dokumentovalo pozorování lidských aktivit, které jsou spojeny s užíváním městské části Vidoule a jejím nejbližším okolím. » Dokumentované návštěvy oblasti Vidoule s dotazováním veřejnosti v kontextu plánovaného návrhu revitalizace místa. Při těchto dokumentovaných návštěvách docházelo k cílenému dotazování návštěvníků Vidoule za účelem zjištění zkušeností a emocí spojených s Vidoulí. Taktéž i k zjišťování očekávání od revitalizace Vidoule a s ní spojené emoce. Terénní průzkum jsme prováděli v období od 12. do 25. února 2018. Během těchto návštěv jsme sebrali data od 28 návštěvníků Vidoule. Všichni účastníci byli odchyceni buď na Vidouli či v její bezprostřední blízkosti.

Kvantitativní dotazník » Dotazník široké veřejnosti. Cílem bylo prozkoumat, jak obyvatelé z okolí tuto oblast vnímají, kdy park navštěvují a za jakým účelem, ale také očekávání od plánovaných úprav Vidoule. Kvantitativní on-line dotazník byl určený obyvatelům Prahy 5 starším 18 let, kteří v posledním roce alespoň jednou navštívili Vidouli. Výzva k vyplnění dotazníku byla umístěna na webu MÚ Prahy 5, na Facebookové stránce Park Vidoule a byl také rozeslán občanským spolkům Prahy 5 ze sdružení ZaPět. Sběr dat probíhal v termínu od 20. února do 3. března 2018. Celkem bylo zpracováno 331 odpovědí lidí žijících v okolí Vidoule, z čehož 28 lidí bylo členy sedmnácti různých spolků a sdružení (nejčastěji o. s. Cibulka, Košířská Cibulačka, Přátelé Prokopského a Dalejského údolí a Přátelé Malvazinek).

38 % 31 %

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 a více

Dotazník vyplnili muži i ženy napůl, věk největšího procenta účastníků dotazníku se pohyboval mezi 25–44 let (viz grafy 1 a 2).

— společné diskuzi; práci s individuálními mapami, kam za— kreslovali svá oblíbená, nebezpečná, zanedbaná a neupravená místa; — práci se společnými mapami, kde měli vyznačit žlutými samolepkami svá nejoblíbenější místa, modrými samolepkami nebezpečná místa a červenými samolepkami zanedbaná a neupravená místa a prodiskutovat je s ostatními; — brainstormingu, kde se řešily možnosti vybavenosti a vyžití Vidoule a jejich prioritizace; — práce nad společnými mapami, kdy participanti přikládali růžové samolepící lístečky na místa, která jsou nejvhodnější na umístění 3 vybavení a vyžití, která v předchozím úkolu oznámkovali jako pro ně nejdůležitější.

Participační workshop » Skupinová diskuze. Při těchto semistrukturovaných diskuzích docházelo k hloubkovému dotazování představitelů obyvatel Prahy 5, kde jsme podrobně zjišťovali úskalí přírodního území Vidoule a emoce spojené s využíváním parku. Taktéž jsme detailně prozkoumávali možnosti prospektivních přání a potřeb vyžití a vybavení plánovaných úprav Vidoule. » Participační designový workshop a brainstorming, při němž došlo k aktivní participaci představitelů obyvatel a veřejnosti z blízkého okolí městské části Vidoule. Představitelé obyvatel a veřejnosti, spolu aktivně spolupracovali na plánovaném navrhování Vidoule. Návrhy na revitalizaci přicházeli přímo od uživatelů Vidoule. Cílem bylo pochopení vztahů mezi navrhovanými aktivitami v oblasti Vidoule a lidmi, kteří jej budou využívat.

Ukázka z participačního workshopu – práce nad mapami

Participačního workshopu se skupinovou diskuzí se zúčastnilo 5 obyvatelů z okolí Vidoule, různých věkových kategorií a různých motivací na úpravy Vidoule (od žádného zasahování do přírodního útvaru Vidoule až po žádost na vytvoření sportovního zázemí). Účastníci workshopu byli vybráni po vyplnění dotazníku široké veřejnosti. Workshop se konal 6. března 2018. Výstupy všech použitých metod jsou popsány v kapitole D Hlavní nálezy z veřejných průzkumů.

Graf 1. Pohlaví 52 %

48 %

muž

žena Ukázka z participačního workshopu – práce nad mapami

11


C CÍLOVÉ SKUPINY


CÍLOVÉ SKUPINY / C

V níže uvedené tabulce najdeme seznam cílových skupin, které jsme identifikovaly během průzkumů spojených s Vidoulí. Skupiny jsme seřadily podle frekventovanosti přítomnosti na Vidouli, od nejvíce přítomných po nejméně přítomných. Zpozorovaly jsme, že frekventovanost v návštěvnosti lidí je slabší v pracovním týdnu a silnější o víkendu. Avšak toto může být jiné v jarních, letních a podzimních měsících při lepším počasí a delším denním světle. Taktéž jsme z dotazníku o Vidouli zjistily, že lidé navštěvují tuto zeleň více v teplejších měsících roku.

Cílová skupina

Bližší charakteristika

Poznámky

Lidé na procházkách

» » » »

83 % dotázaných v kvantitativním dotazníku běžně chodí do Vidoule na procházky a za relaxací v přírodě

Pejskaři

» venčí psa/psy většinou bez vodítka

34 % sem chodí i se psy. Pejskaři sem přitom chodí s nejvyšší frekvencí

Sportovci

» » » » » »

běžci cyklisti nordic walking jezdci na koních běžkaři lidé pouštějící drony a letadýlka

50 % dotázaných sem chodívá běhat nebo jinak sportovat. Právě běžci a sportovci sem chodí hned po pejskařích nejčastěji

Rodiny

» » » » »

s kočárky s chodícími dětmi i prarodiče s vnoučaty jezdící na sáňkách a bobech pouštějící draky

41 % dotázaných sem chodí s dětmi

Lidé přesouvající se přes Vidouli

» transfer do/z práce » transfer z/do metra Nové Butovice » transfer na/ze schůzky

Bezdomovci a squatteři

» vytvářejí nepořádek a nebezpečí pro kolemjdoucí

Řidiči automobilů a nákladních aut

» jezdí do vodárny a hotelové školy » vyváží nepotřebný odpad do přírody

Děti z mateřských a lesních školek

» vzdělávací procházky

Skupinky mladých teenagerů

» popíjejí a pořádají techno party

nejrůznější věkové kategorie páry přátelé sami

11 % tudy běžně prochází jinam

13


D ZÁVĚRY Z PRŮZKUMŮ


ZÁVĚRY Z PRŮZKUMŮ / D

Při analýze údajů získaných při všech metodách průzkumu s veřejností vycházela na povrch řada témat. Hlavní předměty k řešení, jež se ukázaly jako důležité a byly velmi často zmiňované všemi uživateli všech provedených průzkumů, jsou:

1. zachování přírody, což se ukázalo jako jedno z nejdůležitějších bodů, které návštěvníci Vidoule řešili;

4. cesty, pěšinky a navigace na Vidouli, kde jsme se rovněž věnovaly zpevněným a nezpevněným cestám;

2. bezpečnost ve Vidouli, kde jsme se mimo jiné věnovaly problematice s bezdomovci a místům, která nejsou udržovaná a mohou představovat pro návštěvníky hrozbu úrazu či jiného nebezpečí;

5. neoblíbená místa;

3. nepořádek a údržba na Vidouli, kde jsme se věnovaly především problémům s bezdomovci, ruinami či zchátralým budovám, taktéž jsme zmínily černé skládky a nezpevněné vodní toky, chybějící odpadkové koše a lavičky;

6. oblíbená místa; 7. přání návštěvníků na vyžití a vybavení Vidoule, kde participanti zmiňovali především otázku vybavenosti a aktivit z hlediska návštěvníků;

Co mají lidé na Vidouli rádi? (263 odpovědí v dotazníku)

A co by naopak chtěli, aby se na Vidouli změnilo? (249 odpovědí v dotazníku)

15


I. Zachování přírody Zachování přírody je jeden z nejdůležitějších faktorů zmiňovaný návštěvníky Vidoule. Příroda, případně přímo „divoká příroda“ a s ní související klid, je to, co lidé nejčastěji zmiňují jako hlavní klady místa. Park Vidoule představuje pro své návštěvníky především unikátní kus přírody ve velmi zastavěné části Prahy 5. Jde jim především o to, aby byla zachovaná příroda a oblast se zvelebila s co nejmenším zásahem do přírody. Návštěvníci oceňují, že si zde mohou poslechnou jak zpěv ptáků, tak vidět srny či koroptve. Nejvíce oceňují přírodu, les, ale i vyhlídky na město. Taktéž návštěvníci oceňují minimální zásahy člověkem. Nepřipadá jim, že žijí ve městě. Většina dotazovaných jak z terénních průzkumů, tak z workshopu se cítí na Vidouli spokojeně a zdravě. Příroda ve Vidouli

„Líbí se mi les a příroda. Chodím sem relaxovat.“ Na tom, že Vidoule je hlavně unikátní kus přírody, a tak by to mělo zůstat, se shodnou návštěvníci bez ohledu na jejich pohlaví, věk nebo příležitosti, při kterých Vidouli navštěvují (pejskaři, sportovci i lidé na procházkách), viz graf 3 z dotazníku veřejnosti.

Většina dotazovaných oceňuje, že zde nepotkává mnoho lidí. Návštěvníci nechtějí, aby se park stal „druhou Ladronkou“, kam by přijížděly davy lidí. Většina z nich zmínila, že nechtějí, aby se oblast zastavovala vysokými budovami.

Lidé přicházejí do Vidoule převážně:

„Je to nejbližší park v mém okolí, je to vlastně les ve městě!“

» za relaxací; » odpočinout si; » zaběhat si nebo jinak zasportovat v přírodě.

Během pozorování při terénních průzkumech jsme si všimly velkého množství označených ptačích budek v severní částí Vidoule a také

Graf 3. Který z následujících pohledů na Vidouli je vám bližší? 9%

26 %

66 %

Vidoule je unikátní kus přírody, a tak by to mělo co nejvíce zůstat Příroda ve Vidouli

Vidoule je dnes jen neupravený a zanedbaný prostor, který by se měl lépe využít jiné / něco mezi

„Obrovské plus beru, že mám kam chodit s kočárkem. Je zde klid a čistý vzduch. Je to blízko. Je to tu bez umělého zásahu člověka.“ přítomnost včelích úlů ve východní části Vidoule. I tyto dvě skutečnosti přidávají na velmi přírodním charakteru území. Někteří participanti workshopu se zmínili, že věděli o tom, že oblast Vidoule existuje, ale nevěděli dlouho, jaké přírodní krásy v sobě skrývá.

Příroda ve Vidouli

16

„Líbí se mi, že o tom tolik lidí neví.“

Příroda ve Vidouli


ZÁVĚRY Z PRŮZKUMŮ / D

II. Bezpečnost ve Vidouli Téma bezpečnosti je klíčové. Víc než třetina dotázaných uvedla, že se ve Vidouli necítí zcela bezpečně (tak napůl nebo ne). Pocit bezpečí zároveň velmi silně souvisí s frekvencí navštěvování Vidoule. Lidé, kteří sem chodí méně, hodnotí Vidouli jako výrazně více nebezpečnou, což může být důvodem, proč sem nechodí častěji, viz graf 4 z dotazníku veřejnosti.

„Vidoule je podle mě neupravená a strašidelná, sama bych tam nešla, protože bych se bála.“ Návštěvníci Vidoule uvedli mnoho míst či okolností, které pro ně znamenají určitý druh nebezpečí. Níže uvádíme seznam těchto míst či okolností, později tyto rozvádíme do hloubky: a) bezdomovci, b) podchod pod železnicí, c) ulice Upolínová, d) zarostlé keře a méně frekventovaná místa,

Graf 4. Ve Vidouli se cítím bezpečně 4%

27 %

8% 26 %

36 %

rozhodně ano spíše ne

spíše ano

tak napůl

a) Bezdomovci s jejich zanedbanými obydlími vzbuzují mezi návštěvníky strach z průchodu Vidoulí Většina návštěvníků Vidoule uváděla, že se necítí bezpečně v oblasti, kde bezdomovci přebývají v bývalých vojenských objektech. Z pozorování můžeme říci, že tato oblast je z celé Vidoule také v největší míře zaneřáděná a znečištěná, a to jak odpadky a nepoužitými věcmi od lidí a bezdomovců, tak černými skládkami.

„Vadí mi bezdomovci. Necítím se zde bezpečně.“

rozhodně ne

e) chybějící osvětlení, f) nechráněné cesty, g) zatopená jeskyně, h) zanedbané schody, i) dráty trčící z betonových bloků, j) volně pobíhající psi, k) party v bunkrech.

Znečištěné a zaneřáděné vojenské zákopy od bezdomovců

Bezdomovci – tučně jsou vyznačená místa, kde přebývají bezdomovci

17


» Taktéž zde našli osobu, která si šla do těchto míst ukončit svůj život.

„Stává se, že sem lidé chodí ukončovat svůj život. Sousedé našli oběšence.“ A kvůli těmto pochybným individuím se bojí se o své děti, když jdou od autobusu cestou domů. Zmínili se, že v ulici projíždí policejní hlídka. Neřeší to jejich problémy úplně, ale cítí se trochu bezpečněji.

„Bojím se o děti, když jdou domu od autobusu od ulice Šafránikova. Raději je všude vozím.“ Bezdomovci pobývají taktéž kousek od obytné zóny, kde se vchází do Vidoule z ulice Pekařská

Všichni účastníci jak terénního výzkumu, tak participačního workshopu, uvedli, že se v těchto místech necítí bezpečně a většina z nich se raději těmto místům vyhýbají.

Také mluvili o tom, že v minulosti jezdilo ulicí mnoho aut jak osobních, tak nákladních, a odkládali nepotřebný stavební materiál a odpadky do lesa a tvořili tak černé skládky. I přesto, že tuto skutečnost pokaždé nahlásili na policii, ale automobily sem stále jezdily. Z tohoto důvodu si zřídili obyvatelé této ulice občanské sdruže-

ní „Upolínová“ a žádali o zákaz vjezdu do jejich ulice, což z velké části vyřešilo jejich problém.

d) Zarostlé keře a méně frekventované cesty vyvolávají pocit nebezpečí Někteří návštěvníci také mluvili o tom, že se necítí bezpečně v místech, která jsou zarostlá a zanedbaná. Bojí se, že může být nějaký delikvent schovaný v keři a napadne je, až půjdou kolem. Návštěvníci se taktéž zmínili, že jsou většinou v těchto místech sami a nikoho zde nepotkávají, a to, že to není cesta frekventovaná, nepomáhá jejich pocitu bezpečí.

„Když jdu se psem na procházku bojím se jít zarostlými cestičkami, jelikož nikdy nevíte, koho potkáte. Jsem starší a těžko bych se ubránila. Ťukli by do mě a už bych byla na zemi. Je mi to nepříjemné.“ e) Chybějící osvětlení na Vidouli nepřidává na své bezpečnosti

„Manžel byl s dcerou na procházce a potkal bezdomovce. Zakázal nám, abychom tam chodili s dětmi sami, takže tam chodíme pouze s ním. Sama bych stejně nešla, protože se tam necítím bezpečně.“ b) Tmavý podchod pod kolejemi vzbuzuje pocit strachu Návštěvníci uvedli, že se necítí příliš bezpečně, když procházejí průchodem pod železnicí, a to kvůli tomu, že je neosvětlený a tedy příliš tmavý. Také se zmínili, že tam na zemi viděli ležet injekční stříkačku. Žádný z participantů workshopu se o tmavých průchodech pod kolejemi nezmínil.

„Viděli jsme tam stříkačku.“ c) Odstrčená ulice Upolínová jako terč zlodějů, drogových dealerů a podivínů Lidé, kteří žijí v ulici Upolínová, si stěžovali na to, že se zde pohybují divní lidé, zloději a lidé, kteří si řeší své osobní životní problémy. » Každý z obyvatel této ulice má své zkušenosti se zloději či zahlédli partu lidí, kteří si zde vyměňují drogy.

„Několikrát jsem viděla dealery drog. No, jsme na konci města. To je jasný.“ 18

Průchod pod železnicí

Lidem chybí v oblasti Vidoule osvětlení. Ve večerních hodinách či v zimních měsících se zde necítí v šeru bezpečně.

„V noci je to tady strašidelný.“


ZÁVĚRY Z PRŮZKUMŮ / D

f) Nechráněné cesty znamenají pro lidi nebezpečí Někteří návštěvníci se zmínili o cestách s prudkým srázem dolů či nechráněných přechodech přes koleje, které pro ně představují nebezpečí pádu, uklouznutí či zranění. Participanti workshopu se zmínili, že cesta, která vede po kraji pískovcových skal na horní plošině Vidoule, je nebezpečný úsek, kde není buď udělané zábradlí, či je zchátralé.

„Je tam cesta dolů bez zábradlí.“ Tyto cesty jsou: » cesta na kopci u železniční trati, » cesta, která vede na hraně skal uprostřed Vidoule, nad jezírkem, » přechody přes železniční trať.

Nechráněný sráz směrem k železniční trati

Těžko dostupné cesty vedoucí k přechodům přes koleje

g) Zatopená jeskyně nad ulicí Na Pomezí může znamenat nebezpečí pádu

Zchátralé zábradlí u cesty s prudkým srázem dolů a s výhledem na jezírko

Participanti workshopů se zmínili o zatopené jeskyni, která není nijak chráněná a dle nich zde hrozí, že by mohlo do zatopené jeskyně spadnout dítě. Nikdo z dotazovaných při terénním výzkumu se o této jeskyni nezmínil. 19


ně pobíhají po oblasti Vidoule. Především je možné potkat tyto psy u oblastí, kde žijí bezdomovci. Účastníci workshopu se obávají v první řadě o své děti, protože psi jsou mnohdy stejně velcí jako jejich děti, a tak cítí, že může jednoduše dojít k nějakému útoku ze strany psa.

h) Zanedbané schody spojující severní části Vidoule s jižní V severní části Vidoule vedou do jižní části Vidoule schody, které jsou neupravené a lidé se obávají, že by v těchto místech mohli uklouznout. U některých není dokonce ani zábradlí.

„Můj syn nechce kvůli psům jezdit v některých místech Vidoule na kole, protože se bojí velkých psů. Především ve východní části.“

Zchátralé betonové sloupky od zábradlí

j) Party v bunkrech Zanedbané schody bez zábradlí

i) Samostatně pobíhající psi mohou ohrozit děti i dospělé Někteří návštěvníci a účastníci workshopu uvedli, že se bojí psů, kteří nekontrolovatel-

Nedokončené zábradlí v severní části Vidoule

Návštěvníci Vidoule se zmiňovali o tom, že se v bývalých bunkrech scházejí skupinky mladých lidí, kteří tam popíjejí a pořádají „techno party“. Jedna z účastníků workshopu měla osobní zkušenost a iniciovala mail na Prahu 13, jaká akce se tam pořádala, ale ti jí odpověděli s tím, že nemají o žádné akci informaci.

Nebezpečná místa – tučně jsou vyznačená nebezpečná místa

P ODC

HOD NECH

BE Z D

OMO

Í CE NĚN

STA

U VL

AKU

VC I

S CH O

Z ARO

STL Á

DY

ČÁ S T

SK Á S CH O

DY

BE Z D

20

OMO

VC I

LY


ZÁVĚRY Z PRŮZKUMŮ / D

III. Nepořádek a údržba na Vidouli Jako jedno z dalších velmi často zmiňovaných témat účastníky dotazníku, terénních průzkumů a participačního workshopu se ukázal stávající nepořádek a zanedbanost přírody na Vidouli. Méně než polovina dotázaných má ve Vidouli pocit čistoty (viz graf 5).

c) poházené betony, d) ruiny a zchátralé objekty, e) nezpevněné prameny vody a potoky vytékající na pěší cesty, f) nezpevněné pískovcové skály, g) neuklizené exkrementy po psech, h) chybějící odpadkové koše, i) chybějící lavičky, j) zanedbaný vstup do Vidoule.

b) Černé skládky Návštěvníky štve, že do oblasti přijíždějí auta osobní i nákladní a vykládají zde nepotřebné věci.

„Jezdí sem auta a vyhazují vše, co nepotřebují.“

a) Nepořádek od bezdomovců Graf 5. Ve Vidouli mám pocit čistoty 6%

13 %

18 %

Lidé se velmi často zmiňovali, že jim vadí nepořádek a odpadky, které jsou ve velké míře okolo míst, kde se zdržují bezdomovci.

„Vadí mi nepořádek od bezdomovců.“ 32 %

31 %

rozhodně ano spíše ne

spíše ano

tak napůl

rozhodně ne

Identifikovaly jsme několik zásadních okruhů souvisejících jak s nepořádkem, tak možností údržby na Vidouli: a) zaneřáděnost některých úseků od bezdomovců, b) černé skládky od obyvatel,

Černé skládky na Vidouli

c) Poházené betony

Příbytek bezdomovců a okolní nepořádek

Lidé jak na terénních průzkumech, tak na participačním workshopu spontánně zmiňovali, že je štvou betony, které jsou položené u cest. Dodali, že mohou být nebezpečné, protože z nich různě vylézají kusy železa.

„Ten bordel přitahuje další. Nechci tam chodit.“

Poválené betonové panely a ruiny

Nepořádek v okolí míst, kde bydlí bezdomovci

Poházené betony, ze kterých vylézá železo

21


d) Ruiny a zchátralé objekty

e) Nezpevněné prameny vody

Na několika místech Vidoule jsou ruiny a zchátralé budovy. V některých z nich přebývali bezdomovci.

Lidé, kteří oblast pravidelně navštěvují, se zmínili o nezpevněných vodních pramenech vytékajících buď do přírody, anebo na pěší cesty. To má následek to, že v zimě vytékající voda zamrzá a pěší cesty se stávají nebezpečné k uklouznutí. Návštěvníci by rádi, aby se vodní prameny zkultivovaly, aby je mohli využívat například k omytí rukou či k napití při nějaké sportovní aktivitě.

„Chtěla bych zpevnit potoky, aby to bylo hezčí a člověk si mohl umýt ruce a napít se.“

Ruiny a zchátralé objekty

Vyteklý a nezpevněný potok

Zchátralé budovy, kde přebývají bezdomovci

Zchátralé budovy, kde přebývají bezdomovci

22

Zledovatělé úseky

Vytékající voda z lesů na pěší cestu


ZÁVĚRY Z PRŮZKUMŮ / D

f) Nezpevněné pískovcové skály

h) Chybějící odpadkové koše

Lidé se taktéž zmiňovali o tom, že občas praskne voda z pískovcové hory, ta je díky tomu nezpevněná a hrozí upadnutí skály a případné poranění kolemjdoucích. Spodní vody z Vidoule také podemílají ulice. Ty jsou pak kvůli tomuto uzavřené a znamenají pro obyvatele omezení v dopravě.

S předchozím problémem se také pojí to, že v celé Vidouli je málo odpadkových košů, do kterých by lidé mohli vhazovat nejen odpadky, ale také psí exkrementy. Z pozorování jsme zjistily, že koše jsou umístěné jen na severní straně Vidoule. I sami lidé často spontánně zmiňovali, že jim v oblasti odpadkové koše chybí, kam by mohli vhazovat právě psí exkrementy či odpadky. Problém je i s tím, že vandalové prý vytrhávají koše a hází je do křoví.

„Uvítal bych více odpadkových košů. Třeba zde byl, ale pokaždé, když sem dají nový koš, někdo ho za chvíli utrhne a hodí do lesa. To se stává pořád.“

Utržený koš

Pískovcové skály

g) Neuklizené exkrementy po psech Pejskaři tvoří jednu z největších skupin návštěvníků Vidoule. Mají svá oblíbená místa na procházky, ale taktéž štvou ostatní návštěvníky tím, že neuklízejí exkrementy po svých psech. S ohledem na tento nález musíme podotknout, že jsme v celé oblasti Vidoule nezaznamenaly jedno stanoviště, kde by si pejskaři mohli vyzvednout pytlíky na psí exkrementy.

„Jsem naštvaná na pejskaře, kteří si neuklízejí po svých psech exkrementy.“ „Byl tam pán s třemi psy a neuklidil si po nich exkrementy.“

Jeden z mála odpadkových košů umístěný jen na severní straně Vidoule

23


i) Chybějící lavičky Návštěvníci Vidoule zmiňovali, že by uvítali více laviček, na kterých by si popřípadě mohli odpočinout či jen relaxovat. Rovněž ale někteří dodali, že umístěním více laviček by se nejspíš zvýšila návštěvnost oblasti Vidoule, což si nepřejí kvůli tomu, že by tam bylo méně klidu k relaxaci. Pozorováním jsme zjistily, že lavičky se nachází pouze na severní straně Vidoule, v ostatních částech Vidoule nejsou lavičky přítomné.

„Není tam moc laviček. Ale zase by tam chodilo víc lidí a víc špatných lidí, a to nechci.“ Jedna z mála laviček umístěných pouze na severní straně Vidoule

Pozorování výzkumnice:

„Směrem do Cibulky jsem na zpevněné cestě už pomalu začala potkávat lidi. Nejdřív pejskaře, poté mladé lidi na procházce. Až jsem došla téměř na konec severní části Vidoule. Tam už jsem tu a tam potkala i jednu dvě lavičky a s nimi i odpadkové koše.“ Zanedbaná místa – tučně jsou vyznačená zanedbaná a neupravená místa

24


ZÁVĚRY Z PRŮZKUMŮ / D

IV. Cesty, pěšinky a navigace ve Vidouli a) Hlavní příjezdové cesty b) Zpevněné cesty na Vidouli c) Ostatní vstupní cesty d) Vnitřní cestičky a pěšiny e) Navigace a nepřehlednost v celé oblasti Vidoule

Graf 6. Jak se dopravujete do Vidoule?

pěšky

93 %

na kole

32 %

hromadnou dopravou

12 %

a) Hlavní příjezdové cesty Zpevněné příjezdové cesty jsou jen tři, jedna cesta vede z ulice Upolínová, druhá z Na Pomezí a třetí Na Vidouli. Po cestě Na Vidouli celkem frekventovaně jezdí auta k vodárně, na což si stěžovali i dotazovaní z terénních průzkumů. Vadí jim, že vjíždějící auta ničí ráz přírody a také, že pro ně znamenají auta nebezpečí, když např. běží se sluchátky v uších a neslyší přijíždějící auto. U těchto příjezdových cest byly umístěny také informační cedule ohledně přírodního útvaru Vidoule. Naprostá většina návštěvníků se přitom dostává do Vidoule pěšky (viz graf 6), případně na kole a příjezdové cesty pro automobily pro ně proto nejsou zásadní, a tedy účastníci výzkumů ani neřešili parkování.

autem

8%

0%

b) Zpevněné cesty na Vidouli Hlavní vnitřní zpevněná cesta spojující Stodůlky a Košíře Hlavní zpevněná cesta, která vede přes severní Vidouli, se z průzkumů s uživateli Vidoule zdála být jako nejfrekventovanější. Paradoxem ale je, že tato nejfrekventovanější cesta celé Vidoule leží v lese na severní stra-

50 %

100 %

ně Vidoule pod pískovcovými skalami. Díky tomu sem neproniká mnoho slunce, drží se zde chlad a vlhko, je tu temno, což může být pro návštěvníky odpuzující k procházkám. Na druhou stranu někteří účastníci výzkumu se zmínili o tom, že v letních horkých dnech tato chladná oblast je naopak vítaná. Je zde možné potkat převážně lidi na procházkách, pejskaře, rodiny s kočárky či dětmi a běž-

Jedna z hlavních příjezdových cest z ulice Upolínová

25


ce. Vzhledem k tomu, že výzkum byl prováděn v období největších mrazů zimy 2018, potkaly jsme pouze tuto cílovou skupinu. Je možné, že při dodatečném výzkumu na přelomu dubna a května zde potkáme i jiné typy návštěvníků. Podél cesty lze vidět vyvřelé vodní prameny, které v zimních měsících umrzají a klouzají pod nohami, což může být pro průchozí nebezpečné, jak již zmiňujeme v kapitole o nebezpečí.

využívají na procházku s pejsky či kočárkem. Někteří účastnící výzkumu si stěžovali, že po této ulici jezdí celkem frekventovaně osobní automobily a někdy i nákladní auta. Další zpevněné cesty vedoucí z této ulice směrem na západ byly účastníky popisované spíše negativně – jsou dělané z betonových kvádrů a beton podle nich nemá v přírodě co dělat. V okolí těchto přidružených cest byly ve velké míře zpozorovány černé skládky v zarostlých keřích a neobdělávané trávě.

Zpevněná cesta z ulice Naskové Další zpevněnou cestou vedoucí v této oblasti je cesta, která vede z ulice Naskové směrem do lesa a stáčí se zpátky směrem na asfaltovou cestu vedoucí napříč Vidoulí od Košířů směrem ke Stodůlkám. Tato cesta byla zmiňovaná účastníky výzkumu jako jedna z těch, která je ze své jedné části používaná na transfer mezi Košířemi a železniční stanicí Stodůlky či západní částí parku Cibulka. Zpevněná cesta ulicí Na Vidouli a další cesty vedoucí z ní Další zpevněnou cestou vedoucí na Vidouli je ulice Na Vidouli, kterou někteří účastníci

„Jezdí zde mnoho nákladních aut, které nedodržují předpisy.“ Tyto zpevněné cesty někteří z návštěvníků uvedli jako hlavní, které využívají na transfer mezi různými stranami Vidoule. Ne vždy jsou tyto cesty po celou jejich trasu zpevněné. Např. cesta od vodárny směrem k ulici Naskové zpevněná není, schody na této trase jsou v dezolátním stavu. Dále cesta vedoucí skrz severní část Vidoule je zpevněná pouze do ⅓, poté část vedoucí podél železniční trati se mění ve velmi nezpevněnou malou pěšinku v lese. Avšak je to

Zpevněné cesty – hlavní zpevněné cesty ve Vidouli

26

jedna z těch, které jsou využívané na transfer do a ze železniční stanice Stodůlky.

c) Ostatní vstupní cesty Ostatní vstupní cesty na všech stranách Vidoule jsou ve velmi špatném stavu či neexistující. Cesty jsou většinou neupravené, někdy i zaneřáděné odpadky a v nepříznivém počasí zabahněné. Jedna z velmi zarostlých a méně příjemných cest vede z jižní části ulice Na Pomezí.

Zarostlá vstupní cesta z jižní části ulice Na Pomezí


ZÁVĚRY Z PRŮZKUMŮ / D

Transfer cesty – cesty využívané na transfer skrz Vidouli

Z pozorování výzkumnice:

„Jednou nezpevněnou cestou směrem nahoru na Vidouli z Košířů se vydala i maminka s kočárkem, musela jsem jí ale pomoci. Jinak by to díky kořenům a blátu na cestě s kočárkem nevyšla.“ Druhá z neupravených cest vede ze severní části ulice na Pomezí, která je plná kořenů od stromů a zablácená v mokrých dnech. Maminka s kočárkem se do těchto míst špatně dostávala a bylo potřeba jí pomoci. Taktéž účastníci participačního workshopu se zmínili o této velmi zarostlé oblasti, která by potřebovala zrenovovat, jelikož to jsou jen dvě jediné cesty vedoucí do Vidoule z této východní strany. Tato cesta je také mezi návštěvníky neoblíbená, protože se u ní staví nové budovy, je tam ruch a prašno.

„Od jara to začne růst a pořád se to rozšiřuje a rozšiřuje. Nedá se tam pomalu ani projít.“

Další zanedbanou a zaneřáděnou vstupní cestou je vstup od ulice Pekařská do Vidoule. Tento vstup je velice zanedbaný a zarostlý křovím. Nedá se touto oblastí téměř ani projít, a to především na jaře. Tím, že je to jeden z mála vstupů do Vidoule od Stodůlek a Nových Butovic, tento zaneřáděný vstup nevzbuzuje dobrý celkový dojem z Vidoule.

„Když tam vejdete, tak dojem je z tohoto místa naprosto šílenej. Tam jsou samý odpadky. Vypadá to, jako by tam byly menší černé skládky. Je to naprosto šokující.“

Zablácená vstupní cesta ze sev. části ulice Na Pomezí plná kořenů

27


d) Vnitřní cestičky a pěšiny

e) Navigace a nepřehlednost v celé oblasti Vidoule

Většina vnitřních cest je nezpevněných a při nepříznivém počasí jsou velmi zablácené. V celé oblasti je spousta malých vyšlapaných cestiček, což návštěvníci hodnotí jako nežádoucí.

„Lidi couraj po lese, kde je napadne, a vyšlapávaj nový cesty, který byly zbytečně nákladně zrekonstruovaný.“

Nezpevněná cesta na okraji skal

Většina dotazovaných lidí si však nepřeje vyasfaltované cesty, pokud dojde k revitalizaci Vidoule. S ohledem na cesty spíše dávají přednost přírodním povrchům. Cesty do či z kopce na vrchol Vidoule jsou s vystouplými kořeny, zablácené, nezpevněné a je obtížné se po nich dostat směrem nahoru či dolu. Taktéž v mrazivých dnech mohou být některé úseky do kopce nebezpečné, kde může dojít k uklouznutí a případnému zranění.

Vyšlapané cesty

Někteří lidé se zmínili, že je pro ně oblast Vidoule nepřehledná a ve špatném počasí mají problém, aby se dostali, kam potřebují. Někteří z nich vyslovili přání zjednání jednoduše značených stezek, které by jim ukazovaly, kam jdou a jak dlouho jim bude cesta trvat. Označení oblasti Vidoule je pouze u třech hlavních příjezdových cest, a to jen pomocí informačních tabulí. Před vjezdem do hlavních příjezdových cest či vstupem do vstupních cestiček není žádný ukazatel. Z okolních ulic není jasné, kudy se do oblasti lze dostat. To samé platí také o navigaci do Vidoule ze zastávek městské dopravy, jako je autobus či metro Nové Butovice a Jinonice.

„Chybí mi zde navigace. Jednou pršelo a já jsem se špatně dostávala zpět do obytné zóny.“ S tím, že je Vidoule přehledná a člověk se v ní neztratí, souhlasilo jen něco málo přes polovinu dotázaných v kvantitativním výzkumu (viz graf 7).

Graf 7. Vidoule je přehledná, člověk se v ní neztratí 4%

29 %

13 % 26 %

29 %

rozhodně ano spíše ne Senior na cestě do kopce

Cesta do nezpevněného kopce s kočárkem

Mnoho malých vyšlapaných pěšinek

Zablácená cesta kolem polí

28

spíše ano

tak napůl

rozhodně ne

Označení přírodní oblasti u příjezdové cesty Upolínová


ZÁVĚRY Z PRŮZKUMŮ / D

V. Oblíbená místa na Vidouli Během terénních průzkumů a participačního workshopu jsme se také lidí doptávaly na jejich oblíbená a nejčastěji navštěvovaná místa na Vidouli. Ty jsme shrnuly v seznamu níže.

„Chodíme do lesa. Děti si tam hrají.“ » Jako nejvíce zmiňované cesty návštěvníky parku byly cesty skrz Vidouli z ul. Nasková do Nových Butovic a z ul. Na Pomezí do ul. Upolínové. » Většina návštěvníků se shodla na tom, že jejich oblíbeným místem na Vidouli je les na severní straně směrem k Cibulce. Někteří dotazovaní se zmínili, že sem chodí na procházku s dětmi. Důvody, proč mají tuto část rádi, jsou, že je zde mnoho přírodních výjevů, skály a jezírko. » Oblast okolo jezírka považují za oblíbené jak účastníci workshopu, tak dotazovaní z terénních průzkumů. Líbí se jim úzká cesta, která

Jezírko v lese pod srázem

Vyhlídka na Jinonice z pole

vede nad jezírkem, kde rádi běhají či chodí na procházky. Někteří zmínili, že jim přijde místo vzrušující, protože jdete po úzké cestě nad převisem a vidíte shora jezírko.

» Někteří účastníci workshopu se zmínili o skalách nad loukou nad ulicí Souběžná, kam chodí na procházky. Líbí se jim, že zde mohou pozorovat různé druhy broučků a stromy, které jinde v oblasti vidět nemohou jako např. „posvátný strom“. Dle nich jde o nejstarší strom v tomto okolí.

» Většina lidí také zmínila, že vyhlídka nad polem v severovýchodní části Vidoule pro ně představuje důležitou součást Vidoule. Obdivují zde především výhledy na město, velmi slunnou část Vidoule oproti jiným částem a také, že zde mají dobrý rozhled a vidí, kdo kde jde. Nevýhoda této oblasti je ta, že v létě se tam nedá bohužel trávit moc čas, protože pole je zarostlé zemědělskými plodinami.

» Panelová cesta, která vede na vrcholu kopce Vidoule paralelně nad Botanicou, se líbí pár účastníkům workshopu, protože jsou obklopeni přírodou a není odtud vidět na zastavěné město. Nelíbí se jim však, že je cesta betonová a neupravená.

Oblíbené trasy a místa – tučně jsou zakreslená oblíbená místa a cesty

PRŮC

HOZÍ

A CE S T

LES

A CE S T

NAD

RK JE ZÍ

JE ZÍ

EM

BE T O

NOVÁ

RKO

PRŮC

A CE S T

V ÝH

S

NÝ SVÁT A PO Y L KÁ

STRO

LEDY

HOZÍ

Z PO

CE S T A

LE

M

29


» Jako další možností vyžití mezi lidmi rezonovalo ohniště či gril.

VI. Přání návštěvníků na vyžití a vybavení Vidoule

» Velká většina dotazovaných by chtěla zachovat oblast Vidoule přírodní a tomu taktéž přizpůsobit i vybavenost Vidoule.

— Přáli by si místo, kde se mohou společně scházet a poznávat se lidé, kteří v oblasti žijí.

» Lidé by si také přáli hřiště pro děti.

— Lidé mají zájem hlavně o aktivity související s pobytem a pohybem v přírodě a relaxací,

— Jako hlavní důvod uvedli, že v celém parku Vidoule není ani jedno dětské hřiště.

— naopak nižší je zájem o sportovní hřiště všeho druhu (viz graf 8).

» Okolo ⅓ dotazovaných z online dotazníku také uvedli venkovní posilovnu. Návštěvníci

— Návštěvníci si také přejí, aby se při revitalizaci nepoužíval beton, protože se nehodí do přírody, a také aby se Vidoule nezastavovala novými objekty.

» Psí louku jako místo, kde by se mohli proběhnout psi bez toho, aniž by ohrožovali kolemjdoucí zmiňovala méně než ¼ dotazovaných.

piknik area

» Méně než ¼ dotazovaných by si přála singletraky, zookoutek či běžkařské trati.

42 %

naučná stezka

35 %

ohniště

34 %

dětské hřiště

34 %

venkovní posilovna

— I tyto možnosti vyžití byly sporadicky zmiňované mezi lidmi z terénních průzkumů či workshopu.

33 %

stezky pro in-line a kola

31 %

pouštění draků

28 %

gril

28 %

biotop

» Z workshopu dále vyplynul zájem o menší park s lavičkami pro seniory v západní části Vidoule, protože někteří starší lidé dle nich mají problém dojít daleko.

28 %

psí louka

„Menší park s lavičkami pro starší lidi v západní části, protože ti neujdou daleko.“

23 %

singletraky

22 %

zoo koutek

21 %

běžkařské trati

21 % 16 %

hřiště pro seniory

» Naopak naprostá většina dotázaných ze všech průzkumů nechce sportovní hřiště.

13 %

hřiště na volejbal

9%

badminton

8%

fotbalgolf

4%

biatlonová střelnice

2%

nic z uvedeného

12 % 0%

20 %

40 %

60 %

a) Vyžití, o jaké návštěvníci stojí, seřazená podle preferencí:

odchytnutí při terénních průzkumech venkovní posilovnu vůbec nezmiňovali.

» Největší odezvu z nabízených možností mezi všemi dotazujícími měla piknik area:

» Další velmi diskutovanou možností vyžití byly stezky pro in-line, kola a pěší.

— To souvisí také s přáním mít ve Vidouli víc trávy na místo pole a zastavěných částí.

— Ty by si lidé přáli mít oddělené, protože cítí, že cyklisté a lidi na in-line bruslích ohrožují chodce.

— Přejí si zatravněnou část, která nebude určená pejskařům, ale právě posezení na trávě. » Také naučné stezky návštěvníci často zmiňovali.

∙ Jako jedna z možností adrenalinové stezky pro kola byla na workshopu identifikována cesta nad skalami, na převisu horní Vidoule.

— Chtějí, aby se lidé naučili znát, co jim oblast nabízí (stromy, zvířata, atd...).

— Byť ⅓ dotazovaných z online dotazníku uvedla přání vybudování in-line stezky,

30

— Nepřejí si jakákoliv uměle vytvořená sportovní hřiště, protože by to podle nich:

∙ narušovalo přírodní ráz Vidoule;

3%

baseball / softball

∙ Z hlubšího dotazování ohledně in-line stezky někteří účastníci workshopu dodali, že když by se tam už in-line stezka budovala, tak jedině blízko zastavěné části Botanica, kde by nenarušovala přírodní ráz Vidoule. » Louku na pouštění draků, gril a biotop uvedlo jako možnost vyžití na Vidoule méně než ⅓ dotazovaných.

„Nechat divokou přírodu a vyčistit.“

Graf 8. Jaké vyžití byste chtěl(a) ve Vidouli?

pétanque

stezku pro in-line si však většina účastníků terénních průzkumů a participačního workshopu nepřeje vůbec, protože jedna je nově vybudovaná v Galerii Butovice a takováto stezka by přilákala do Vidoule mnoho návštěvníků a nebyl by tam klid na relaxaci.

∙ přilákalo mnoho lidí a z Vidoule by se stala „druhá Ladronka“ či Centrální park. Tyto parky mají kousek, jsou dostupné, a proto chtějí Vidouli zanechat originální a přírodní. Závěrem, ti, kdo teď chodí do Vidoule málo, si nepřejí sportoviště o nic víc než pravidelní návštěvníci. Nedostatek sportovišť se tak nezdá být důvodem nízké frekvence návštěv u některých obyvatel. Sporadičtí návštěvníci Vidoule by ale ještě častěji než ti pravidelní chtěli hlavně klasické parkové vybavení: piknik areu, ohniště, dětské hřiště.

b) Vybavení Vidoule Pokud jde o možnosti dalšího vybavení, jako jsou kavárny, půjčovny sportovního náčiní nebo infocentrum, je zájem dotázaných ještě nižší (viz graf 9), což souvisí s obecnou preferencí nezastavovat Vidouli novými objekty.


ZÁVĚRY Z PRŮZKUMŮ / D

Nejčastější odpovědí dotázaných v kvantitativním dotazníku bylo, že nechtějí ve Vidouli žádné vybavení (45 %).

Graf 9. Jaké vybavení byste chtěl(a) ve Vidouli?

Výjimkami, o které má zájem alespoň třetina dotázaných, jsou pouze:

záchody

34 %

občerstvení

34 %

kavárna

» toalety, aby se oblast neznečišťovala, ale nepřejí si Toi Toi, protože by se do oblasti nehodily;

22 %

restaurace

» občerstvení.

15 %

půjčkovná sportovního vybavení

Z úkolu, který mimo jiné účastníci workshopu vyplňovali, byly identifikovány tři hlavní místa na možné umístění vybavení a vyžití na Vidouli, které byly podle kvantitativních dat vyhodnoceny jako nejvíce chtěné. Pokud by došlo k vybudování vyžití a vybavení, které jsou za prvé hlavně v souladu s přírodním rázem Vidoule jako např. piknik areu, ohniště/gril, dětské hřiště, WC a občerstvení, tak by toto rádi viděli vybudované na jednom ze tří míst, které jsou buď na okraji u vstupů do Vidoule, nebo u jedné z hlavních příjezdových cest zvané Na Vidouli. Jejich rozhodnutí bylo opodstatněno tím, že by v těchto lokacích nedošlo k narušení přírodní oblasti jak ze strany zástavby, tak ze strany možného zásobování občerstvení přijíždějícími auty.

11 %

přebalování

7%

drobný prodej

5%

hlídání

5%

cykloservis

3%

sprchy

3%

infocentrum

2%

šatny

2%

nic z uvedeného

45 %

45% 0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Vhodná místa pro využití a vybavení Vidoule – umístění některých z možných vybavení a vyžití na Vidouli podle přání účastníků workshopu

DĚ TS

KÉ H

WC OBČE

ŘIŠ T

RST V

PIK N Ě

ENÍ

OHN PIK N

K STE Z

IK

O KO

LA

WC

IŠ TĚ

DĚ TS

IK

IN - L

Y PR

INE

KÉ H

ŘIŠ T

Ě

PIK N

KA STE Z OBČE

RST V

IK

ENÍ

PIK N OHN

IŠ TĚ

GRIL

IK

WC DĚ TS

KÉ H

ŘIŠ T

Ě

31


E DOPORUČENÍ NA REVITALIZACI


DOPORUČENÍ NA REVITALIZACI / E

Níže popisujeme nejdůležitější doporučení, které vzešly z průzkumů s veřejností.

» Zajistit úklid zaneřáděných území po bezdomovcích a černých skládkách.

» Zanechat co nejvíc přírodní ráz Vidoule bez velkých stavebních zásahů a bez toho, aniž by se z Vidoule stalo uměle vytvořené sportoviště, kde již nebude klid a ticho na relaxaci

» Zpevnit pěší přístupové cesty a oblíbené cestičky na Vidouli návštěvníků přírodním způsobem (např. šotolinou, pískem, štěrkem, apod.).

» Podpořit bezpečnost ve Vidouli: — vypořádáním se se situací s bezdomovci; — prořezáním zarostlých a nepřehledných úseků; — úklidem betonů a stavebního materiálu, ze kterého trčí nebezpečné železné tyče; — zavedení pouličního osvětlení nejen na Vidouli a na hlavních trasách, ale i v okolí železničního podchodu; — zpevnění některých rozbitých cest a přidání ochranných prvků jako zábradlí k cestám na svazích, schodech či okolo jezírka a zaplavené bývalé pískovny; — opatřením proti volně pobíhajícím psům formou vyhrazení míst, kde psi mohou volně pobíhat, a kde musí být uvázáni na vodítku.

» Nabídnout návštěvníkům Vidoule lehké a s přírodou korespondující vybavení parku typu: toalety, malé občerstvení, odpadkové koše s pytlíky na psí exkrementy a lavičky. Navíc umístění vybavení typu občerstvení lidé chtějí mít na okraji parku Vidoule, aby stavba a zásobování co nejméně zasahovaly do přírodního chodu parku. » Nabídnout návštěvníkům Vidoule možnosti vyžití na Vidouli, které je ale v souladu se zachováním přírodního rázu zeleně, parku, lesu a přírodní rezervace typu: piknik areu, naučné stezky, ohniště či grilovací místa, dětské hřiště, mini zoo koutek, apod. Dále jsou možné oddělené stezky pro cyklisty a pěší. In-line stezku je možno také zakomponovat, ale převážně u velmi zastavěné části, kterou je část nad Botanicou. Ostatní části by již moc zasahovaly do přírodního rázu krajiny na Vidouli.

Shrnutí Shrnutí poskytují také odpovědi na otázku v dotazníku, zda by návštěvníci chtěli něco dodat k záměru upravit prostor Vidoule (223 odpovědí v dotazníku):

33


F LIMITACE PRŮZKUMŮ


LIMITACE PRŮZKUMŮ / F

Již před průzkumem s veřejností jsme identifikovaly několik limitací výzkumů, kterých jsme si byly při analyzování sebraných dat vědomy, a také je v některých místech reportu uvádíme. Avšak je nutné je ještě jednou shrnout. Většina publika, která nám zodpověděla dotazník, pocházela z placené reklamy na Facebooku. To znamená, že se nám dostalo převážně odpovědí od uživatelů tohoto sociálního média, které je zaměřené na mladší skupinu obyvatel (do cca 50 let). Dostalo se nám však podobných odpovědí i od starších návštěvníků Vidoule, které jsme oslovili v rámci terénních průzkumů. Do budoucna by bylo dobré myslet i na starší návštěvníky Vidoule a zvolit i jinou metodu distribuce dotazníku, která by našla cestu i k této věkové skupině. Další limitací výzkumu bylo to, že veškerý výzkum se odehrával v zimním období. Většina terénních průzkumů se dělalo při velkých mrazech, což může mít za důsledek, že jsme nepotkávaly tolik návštěvníků Vidoule, jako bychom mohly potkat v teplých měsících roku. Také jsme nezpozorovaly lidi, kteří by na Vidouli dělali aktivity, které jsou spojené s činnostmi v teplejších či jiných měsících roku – piknik, ležení na trávě, popíjení mladých, ohýnky a opékání, pouštění draků, ježdění na kole apod. Doporučujeme udělat dodatečné pozorování v oblasti Vidoule v teplejších měsících a v různých denních dobách (i kvůli prodlouženému dennímu světlu).

Během průzkumů s veřejností jsme uspořádaly pouze jeden participační workshop se skupinovými diskuzemi, a tak jsme z této výzkumné metody sebraly pouze jakousi „ochutnávku“ toho, co by si lidé přáli na Vidouli, a kde by tyto vybavení a vyžití chtěli popřípadě na Vidouli mít. Dobré je, že odpovědi z workshopu nám ve velké míře korelují s odpověďmi z dotazníku. Do příštích iterací však doporučujeme zorganizovat alespoň 4–5 setkání s veřejností nad mapami a řešením situace revitalizace Vidoule. Poslední limitací výzkumu je to, že jsme průzkumy prováděly s lidmi, kteří alespoň jednou v posledním roce navštívili Vidouli či navštěvují Vidouli frekventovaně. Bylo by však také přínosné se dozvědět od lidí, kteří do Vidoule vůbec nezavítají, důvod jejich neexistující návštěvnosti. Takováto zjištění by nám mohla pomoci pochopit motivaci, která by je přiměla k frekventovanější návštěvě tohoto parku. Avšak hypotézujeme, že některé z důvodů by byly velmi podobné s nálezy zmiňované v tomto dokumentu, např. strach z bezdomovců, chybějící osvětlení, či neexistující navigace do Vidoule od přilehlých ulic a zastávek městské dopravy. I přes tyto vyčíslené limitace nám dosavadní průzkum s veřejností dodal velmi důležitá data a fakta o využívání Vidoule a elementární přání návštěvníků a obyvatel z okolí Vidoule ohledně plánované revitalizace toho přírodního útvaru.

35