Vidoule nezměněná - info letáček

Page 1

⓿ Cesty jako spojnice dějů Spodní okruh přírody

Cestní síť vychází ze stávající potřeby pohybu po Vidouli. Nově definuje 3 hlavní cesty. Spodní (přírodní), horní (vyhlídkový) okruh a středovou (páteřní) cestu. Tyto tři tělesa jsou doplněny sítí stávajících vyšlapaných pěšin a nových štětko-trávníkových cest v důležitých směrech pohybu. Samostatně je trasována bruslařská dráha na náhorní plošině přimknutá ke dvěma hlavním zázemím parku. Dále je posíleno propojení přes území Vidoule mezi čtvrtěmi JinoniceKošíře a Nové Butovice-Cibulka.

Probíhá při patě svahu hory Vidoule. Provází návštěvníka kolem všech přírodně hodnotných krás hory - odhalené pískovcové skály, staré duby, vyvěrající podzemní prameny a zvláště chráněná území přírodní památky. Stává se tak naučnou stezkou přírody Vidoule. Částečně přebírá funkci tranzitního okruhu pro cyklisty a pěší mezi přilehlými čtvrtěmi, bez zatížení středové části parku.

Jak se nezmění

Středová cesta historie Stezka kopíruje přirozenou osu stolové hory a prochází nejvíce poznamenanými částmi náhorní plošiny - areálem bunkrů, polemi nově transformovanými na pobytové louky a areálem dnešní hotelové školy. Utváří tedy zajímavý obraz o pohnuté historii tohoto jedinečného místa v Praze.

❹ Horní okruh výhledů Kopíruje horní hranu svahu stolové hory a definuje vnitřní aktivní plochu náhorní plošiny. Po svém obvodu se orientuje na nerušené výhledy na město. Díky svému kontinuálnímu vizuálnímu propojení s městem se stává naučnou stezkou širších vztahů města Prahy.

❹ Aktivity

Brownfield armádních bunkrů

Vhodný mix aktivit vychází z místních podmínek a omezení. Jejich šetrné zapojení do divoké přírody a rovnováha sportovních a odpočinkových aktivit tvoří z parku harmonické území pro člověka v souznění s přírodou.

V území se nachází komplex podzemních bunkrů a chodeb. Návrh počítá s vyčištěním a zpřístupněním všech těchto prostor. Větší konverzí by měl projít největší podzemní objekt - velitelský bunkr, který se nachází v těžišti pobytových luk. Vhodné je umístění občerstvení se zázemím a možné využití rozsáhlých podzemních prostor místními spolky či pro komorní kulturní akce a venkovní výstavy.

❸ Cesty a mobiliář Pohodlný pohyb po Vidouli s důrazem na poznání přírodních krás hory (spodní okruh) a panoramatické výhledy (horní okruh). Důležité jsou i mezičtvrťové vztahy a napojení na městskou hromadnou dopravu s podporou stávajících a definicí nových vstupů do území.

❷ Krajina a zeleň Definice jednotlivých krajinných struktur s nastavením přístupů zásahů a managementem budoucích úprav tvoří základ pro úspěšný rozvoj lokality a její udržitelnost pro další generace.

❶ Návrh

+ vrstvy návrhu

Areál objektů bývalé protiletecké obrany je místo nejvíce poznamenané člověkem na celé Vidouli. Návrh zachovává charakter tohoto území pro jeho bezpochybné kvality. Dále pracuje se stávajícími terénními modelacemi armádních objektů. Do soustavy kopečků a muld umísťuje dětské hřiště, rozhlednu nebo přírodní amfiteátr.

Podpora a rozvoj přírodních hodnot, nová definice širších vztahů s městem a šetrné začlenění aktivit dávají vzniknout trvale udržitelnému přírodnímu praku Vidoule.

Východní louka Koncipovaná jako velká otevřená plocha s režimem sečených a nesečených prostranství dělených remízky. Nabízí rozličné aktivní či pasivní využití. Velká otevřená plocha je vhodná pro pouštění draků anebo kiting. Díky kontinuálním výhledům na město po východní hraně hory je louka ideální pro piknik a odpočinek. Územím prochází středová cesta na kterou jsou navázány menší prosekávané pěšiny propojující ji s horní okružní cestou. Území je obsloužené občerstvením se zázemím pro sporty na přilehlých prostranství.

Urbanisticko-krajinářská studie Vidoule vychází z jednoznačného genia loci místa – tj. divoké přírody uprostřed rozvíjejícího se města. A ze samotné podstaty názvu hory Vidoule - viděti. Pro své panoramatické výhledy na celou Prahu je toto místo unikátem v systému pražských parků. Návrh. Zachování a podpora přírodního charakteru spolu s nerušícím včleněním aktivit jsou základní kameny revitalizace území. Návrh těží z přírodních hodnot území, zachovává je a dále rozvíjí. V druhé rovině se soustřeďuje na jedinečné výhledy na město a pracuje s nimi v podobě vyhlídkových okruhů. V další vrstvě pracuje s vhodnou integrací sportů a aktivit za účelem vytvoření živě užívaného místa. V neposlední řadě umísťuje Vidouli zpět do systému pražské zeleně a nově definuje území jako důležitou spojnici mezi přilehlými čtvrtěmi. Koncept. Předurčujícím faktorem místa je geologické podloží - tedy dvě na sebe dosedající vrstvy břidlice a pískovce vytvářející typické strmé svahy stolové hory. Na těchto svazích se nacházejí nejhodnotnější přírodní celky a také území zvláštní ochrany - přírodní památky. Proto návrh definuje přírodně hodnotný prstenec se speciálním neinvazním přístupem zásahu. Na hrany svahu umísťuje okruhy, které provádí návštěvníka po celém území a nabízí mu ucelené prozkoumání Vidoule. Na spodním okruhu jsou to především přírodní hodnoty a spojení s okolím městem (částečně také přejímá pěší tranzitní dopravu). Horní okruh se orientuje na výhledy a spojení s aktivním využíváním přírodního parku. Náhorní plošinu, nejvíce dotčenou člověkem, studie definuje jako aktivní plošinu pro sportovně-relaxační využití s důrazem na vhodné zapojení do divoké přírody.


Co děláš ty? Označ, doplň, vyfoť co rád/a děláš, nebo bys dělal/a na Vidouli a sdílej to s námi!

Hraju si a objevuju

+ 13

+

#nezmenema #park #Vidoule#prirodnipark #conaVidouli#jaksenezmeni

i

web/ vidoule.praha5.cz app/ Praha5 v mobilu

13 Kopu si

Běhám

+

2

11

Torzo armádního objektu

Posiluju

Jezdím terénem 17

Park Vidoule #

13 Pouštím draka

Odpočívám

Pískovcové skály

+

3

Vyhlídková vež

+

Jezdím na kole

Procházím se

Jezírko

16 Hraju fotbalgolf

7

14 Občerstvení /zázemí

17

1 7

15 Remízky na louce

3 12 7

3

11

3

2

10 13

13 9 1

7

2

5 16 14

3 15

4

4

Soustava 12 bunkrů

7

13 1 5 6

Dětské 10 hřiště

Legenda

0

Lesy

Vrstevnice 1/5m

Keřové porosty

Remízky

Louky nesečené

Spodní okruh

Louky sečené

Horní okruh

Středová cesta

Cesta - asfalt

Pěšina

Vodní plocha

Blok/ulice/dům

Navazující zeleň

Místa/stavby/ aktivity v lokalitě

+

Aktivity napříč lokalitami

2

5

1

Velitelský bunkr 9 občerstvení 13 Pobytové louky

Vyhlídka 6 na město Vyhlídky 5 na město

2

8

Středová cesta poznej Vidouli

4

Horní okruh užij si výhledy

Spodní okruh objev přírodu Vidoule

Pískovcové skály

1 0

10

30

50

100


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.